Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 199/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o známkovém právu

Částka 59/1996
Platnost od 01.08.1996
Účinnost od 01.08.1996
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

199

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. října 1994 byla v Ženevě sjednána Smlouva o známkovém právu.

Jménem České republiky byla Smlouva podepsána v Ženevě dne 28. října 1994.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina byla uložena u generálního ředitele Světové organizace duševního vlastnictví, depozitáře Smlouvy, dne 3. dubna 1996.

Smlouva na základě svého článku 20 odst. 2 vstupuje v platnost dnem 1. srpna 1996 a tímto dnem vstupuje v platnost i pro Českou republiku.

Český překlad Smlouvy se vyhlašuje současně.

Smlouva o známkovém právu sjednaná v Ženevě dne 27. října 1994

Přehled článků

Článek 1: Zkrácené výrazy

Článek 2: Ochranné známky, na něž se Smlouva vztahuje

Článek 3: Přihláška

Článek 4: Zastupování: adresa pro doručování

Článek 5: Datum podání

Článek 6: Jediný zápis pro výrobky a/nebo služby náležející do více tříd

Článek 7: Rozdělení přihlášky a zápisu

Článek 8: Podpis

Článek 9: Třídění výrobků a/nebo služeb

Článek 10: Změna jména nebo adresy

Článek 11: Změna majitele

Článek 12: Oprava chyby

Článek 13: Doba trvání a obnova zápisu

Článek 14: Připomínky v případě zamýšleného zamítnutí

Článek 15: Povinnost podřídit se Pařížské úmluvě

Článek 16: Ochranné známky služeb

Článek 17: Prováděcí řád

Článek 18: Revize, protokoly

Článek 19: Strany Smlouvy

Článek 20: Datum platnosti ratifikací a přístupů

Článek 21: Výhrady

Článek 22: Přechodná ustanovení

Článek 23: Výpověď Smlouvy

Článek 24: Jazyky Smlouvy, podpis

Článek 25: Uložení Smlouvy

Článek 1

Zkrácené výrazy

Pro účely této Smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak:

I) se rozumí pod pojmem "Úřad" instituce, kterou smluvní strana pověřila zápisem ochranných známek;

II) se rozumí pod pojmem "zápis" zápis ochranné známky Úřadem;

III) se rozumí pod pojmem "přihláška" přihláška ochranné známky k zápisu;

IV) se odkazy na "osobu" chápou jako odkazy jak na fyzickou tak i na právnickou osobu;

V) se rozumí pod pojmem "majitel" osoba, která je v rejstříku ochranných známek zapsána jako majitel zápisu;

VI) se rozumí pod pojmem "známkový rejstřík" sbírka údajů, vedená Úřadem, která zahrnuje obsah všech zápisů a všech zapsaných údajů, vztahujících se ke všem zápisům, bez zřetele na nosič, na němž jsou tato data uchována;

VII) se rozumí pod pojmem "Pařížská úmluva" Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, podepsaná v Paříži 20. března 1883, v revidovaném a pozměněném znění;

VIII) se rozumí pod pojmem "Niceské třídění" třídění zřízené Niceskou dohodou o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek, podepsanou v Nice 15. června 1957, v revidovaném a pozměněném znění;

IX) se rozumí pod pojmem "smluvní strana" kterýkoli stát a kterákoli mezivládní organizace, jež jsou stranou této Smlouvy;

X) se odkazy na "listinu o ratifikaci" chápou tak, že zahrnují též odkazy na listiny o přijetí a o schválení;

XI) se rozumí pod pojmem "Organizace" Světová organizace duševního vlastnictví;

XII) se rozumí pod pojmem "generální ředitel" generální ředitel Organizace;

XIII) se rozumí pod pojmem "Prováděcí řád" Prováděcí řád k této Smlouvě, uvedený v článku 17.

Článek 2

Ochranné známky, na něž se Smlouva vztahuje

1) /Povaha ochranných známek/

(a) Tato Smlouva se vztahuje na ochranné známky, které sestávají z viditelných značek, přičemž se rozumí, že pouze ty smluvní strany, které přijímají k zápisu trojrozměrné ochranné zmámky, jsou povinny aplikovat na takové známky tuto Smlouvu.

(b) Tato Smlouva se nevztahuje na ochranné známky hologramové a na známky, které nesestávají z viditelných značek, zejména na ochranné známky zvukové a čichové.

2) /Druhy ochranných známek/

(a) Tato Smlouva se vztahuje na ochranné známky týkající se výrobků (známky výrobků) nebo služeb (známky služeb) nebo týkající se jak výrobků tak i služeb zároveň.

(b) Tato Smlouva se nevztahuje na ochranné známky kolektivní, ochranné známky certifikační a garanční.

Článek 3

Přihláška

1) /Údaje nebo prvky obsažené v přihlášce nebo k ní připojené; poplatek/

(a) Každá smluvní strana může vyžadovat, aby přihláška obsahovala všechny nebo některé dále uvedené údaje nebo prvky:

I) žádost o zápis;

II) jméno a adresu přihlašovatele;

III) název státu, jehož je přihlašovatel státním příslušníkem, má-li státní příslušnost, název státu, v němž má přihlašovatel své bydliště, má-li takové bydliště, popřípadě název státu, v němž má přihlašovatel skutečný a opravdový průmyslový nebo obchodní závod, má-li takový závod;

IV) je-li přihlašovatelem právnická osoba, právní povahu této právnické osoby jakož i stát, případně územní jednotku tohoto státu, podle jejichž právních předpisů byla zmíněná právnická osoba zřízena;

V) má-li přihlašovatel zástupce, jeho jméno a adresu;

VI) jestliže se podle článku 4 odst. 2) písm. (b) požaduje adresa pro doručování, tuto adresu;

VII) přeje-li si přihlašovatel využít výhody práva přednosti z dřívější přihlášky, prohlášení uplatňující právo přednosti z této dřívější přihlášky spolu s údaji a důkazy k doložení prohlášení o právu přednosti, které je možné vyžadovat podle článku 4 Pařížské úmluvy;

VIII) přeje-li si přihlašovatel využít ochrany, plynoucí z vystavení výrobků a/nebo služeb na výstavě, prohlášení v tom smyslu, spolu s údaji k doložení tohoto prohlášení, pokud a jak je vyžadují právní předpisy smluvní strany,

IX) používá-li Úřad smluvní strany písmo (písmena a číslice), které považuje za běžné a přeje-li si přihlašovatel, aby ochranná známka byla zapsána a zveřejněna v tomto běžném písmu, prohlášení v tom smyslu;

X) přeje-li si přihlašovatel uplatnit barvu jako rozlišující prvek ochranné známky, prohlášení v tom smyslu a název nebo názvy uplatňované barvy nebo barev a u každé barvy uvedení hlavních částí ochranné známky, které tuto barvu mají;

XI) jde-li o trojrozměrnou ochrannou známku, prohlášení v tom smyslu;

XII) jednu nebo několik reprodukcí ochranné známky;

XIII) transliteraci ochranné známky nebo některých částí ochranné známky;

XIV) překlad ochranné známky nebo některých částí ochranné známky;

XV) názvy výrobků a/nebo služeb, pro něž se zápis požaduje, seskupených podle tříd Niceského třídění, přičemž každé skupině výrobků a/nebo služeb musí předcházet číslo třídy tohoto třídění, do níž náleží a skupiny musí být seřazeny v pořadí tříd tohoto třídění;

XVI) podpis osoby uvedené v odstavci 4;

XVII) prohlášení o úmyslu ochrannou známku užívat, pokud a jak to vyžadují právní předpisy smluvní strany.

(b) Místo prohlášení nebo navíc k prohlášení o úmyslu ochrannou známku užívat uvedeném v pododstavci (a) (XVII), podá přihlašovatel prohlášení o skutečném užívání ochranné známky a příslušný důkaz, pokud a jak to vyžadují právní předpisy smluvní strany.

(c) Každá smluvní strana může vyžadovat, aby za přihlášku byly Úřadu zaplaceny poplatky.

2) /Předložení/

Pokud jde o náležitosti týkající se předložení přihlášky, žádná smluvní strana přihlášku nezamítne,

I) tam, kde je přihláška předkládána písemně na papíře, jestliže je předložena, s výhradou odstavce 3), na formuláři, který odpovídá formuláři přihlášky uvedenému v Prováděcím řádu.

II) tam, kde smluvní strana připouští zasílání sdělení Úřadu telefaxem a přihláška je takto zaslána, jestliže papírový exemplář, jenž je výsledkem tohoto zaslání, odpovídá, s výhradou odstavce 3), formuláři přihlášky uvedenému v bodě I).

3) /Jazyk/

Každá smluvní strana může vyžadovat, aby přihláška byla vyhotovena v jazyce nebo v jednom z jazyků uznaných Úřadem. Jestliže Úřad uznává více než jeden jazyk, může vyžadovat, aby přihlašovatel splnil ve vztahu k Úřadu jakoukoliv další náležitost týkající se jazyka, s výhradou, že nelze vyžadovat, aby přihláška byla vyhotovena ve více než jednom jazyku.

4) /Podpis/

(a) Podpis uvedený v odstavci 1) písm. (a) (XVI) může být podpisem přihlašovatele nebo jeho zástupce.

(b) Bez ohledu na pododstavec (a), může každá smluvní strana vyžadovat, aby prohlášení uvedená v odstavci 1) písm. (a) (XVII) a (b) podepsal sám přihlašovatel, i když má zástupce.

5) /Jediná přihláška pro výrobky a/nebo služby náležející do více tříd/

Jedna a tatáž přihláška se může vztahovat k více výrobkům a/nebo službám, bez ohledu na to, zda náleží do jedné či více tříd Niceského třídění.

6) /Skutečné užívání/

Každá smluvní strana může vyžadovat, bylo-li podáno prohlášení o úmyslu ochrannou známku užívat podle odstavce 1) písm. (a)(XVII), aby přihlašovatel předložil Úřadu ve lhůtě stanovené jejími právními předpisy, s výhradou minimální lhůty předepsané Prováděcím řádem, důkaz o skutečném užívání ochranné známky podle ustanovení zmíněných právních předpisů.

7) /Zákaz dalších náležitostí/

Žádná smluvní strana nemůže vyžadovat, aby u přihlášky byly splněny ještě další náležitosti než ty, které jsou uvedeny v odstavcích 1)až 4) a 6). Zejména nelze během řízení o přihlášce vyžadovat:

I) předložení potvrzení nebo výpisu z obchodního rejstříku;

II) údaj o tom, že přihlašovatel vykonává průmyslovou nebo obchodní činnost jakož i podání příslušného důkazu;

III) údaj o tom, že přihlašovatel vykonává činnost odpovídající výrobkům a/nebo službám vyjmenovaným v přihlášce a podání příslušného důkazu;

IV) podání důkazu o tom, že ochranná známka byla zapsána do známkového rejstříku jiné smluvní strany nebo členského státu Pařížské úmluvy, který není smluvní stranou, s výjimkou případů, kdy se přihlašovatel dovolává článku 6 quinquies Pařížské úmluvy.

8) /Důkazy/

Každá smluvní strana může vyžadovat, aby během průzkumu přihlášky byly Úřadu předloženy důkazy, má-li Úřad důvodné pochybnosti o věrohodnosti kteréhokoli údaje nebo prvku obsaženého v přihlášce.

Článek 4

Zastupování; adresa pro doručování

1) /Zástupce oprávněný k výkonu zastupitelské činnosti/

Každá smluvní strana může vyžadovat, aby každá osoba ustanovená k zastupování v řízení před Úřadem, byla zástupcem s oprávněním k zastupování před tímto Úřadem.

2) /Povinné zastoupení; adresa pro doručování/

(a) Každá smluvní strana může vyžadovat, aby pro účely řízení před Úřadem každá osoba, která nemá na jejím území ani bydliště ani skutečný a opravdový průmyslový nebo obchodní závod, byla zastoupena zástupcem.

(b) Každá smluvní strana, nepožaduje-li zastoupení podle pododstavce (a), může vyžadovat, aby osoba, která nemá na jejím území ani bydliště ani skutečný a opravdový průmyslový nebo obchodní závod, měla na tomto území adresu pro doručování.

3) /Plná moc/

(a) Jakmile smluvní strana připouští nebo vyžaduje, aby přihlašovatel, majitel nebo ostatní zúčastněné osoby byly zastupovány před Úřadem zástupcem, může vyžadovat, aby ustavení zástupce bylo provedeno zvláštním sdělením (dále "plná moc") obsahujícím jméno a podpis přihlašovatele, majitele, popřípadě jiné osoby.

(b) Plná moc se může vztahovat na jednu nebo na několik přihlášek a/nebo zápisů uvedených v plné moci, případně na všechny existující nebo budoucí přihlášky a/nebo zápisy osoby, která ustanovuje zástupce, ledaže tato osoba uvede nějakou výjimku.

(c) Plná moc může být omezena na určité úkony zástupce. Každá smluvní strana může vyžadovat, aby plná moc, kterou se uděluje zástupci právo vzít přihlášku zpět nebo vzdát se práva k zápisu, obsahovala výslovné ustanovení o této skutečnosti.

(d) Je-li sdělení doručeno Úřadu osobou, která se označuje v tomto sdělení jako zástupce, ale Úřad nemá v okamžiku přijetí tohoto sdělení požadovanou plnou moc, může smluvní strana vyžadovat, aby byla plná moc předložena Úřadu ve lhůtě jí stanovené, s výhradou minimální lhůty předepsané Prováděcím řádem. Každá smluvní strana může stanovit, že sdělení učiněné uvedenou osobou je bez účinku, pokud nebyla plná moc doručena Úřadu ve lhůtě smluvní stranou stanovené.

(e) Pokud se týká náležitostí vztahujících se k předložení a obsahu plné moci, žádná smluvní strana neodmítne účinky plné moci,

I) tam, kde se plná moc předkládá písemně na papíře, je-li předložena, s výhradou odstavce 4), na formuláři, který odpovídá formuláři plné moci uvedenému v Prováděcím řádu,

II) tam, kde smluvní strana připouští zasílání sdělení Úřadu telefaxem a plná moc je takto zaslána, jestliže papírový exemplář, který je výsledkem tohoto zaslání, odpovídá, s výhradou odstavce 4), formuláři uvedenému v bodě I).

4) /Jazyk/

Každá smluvní strana může vyžadovat, aby plná moc byla vyhotovena v jazyce nebo v jednom z jazyků uznaných Úřadem.

5) /Odkaz na plnou moc/

Každá smluvní strana může vyžadovat, aby všechna sdělení adresovaná Úřadu zástupcem pro účely řízení před tímto Úřadem, obsahovala odkaz na plnou moc, na jejímž základě zástupce jedná.

6) /Zákaz dalších náležitostí/

Žádná smluvní strana nemůže vyžadovat, aby ve vztahu ke skutečnostem uvedeným v odstavcích 3) až 5) byly splněny ještě další náležitosti než ty, které jsou uvedeny v těchto odstavcích.

7) /Důkazy/

Každá smluvní strana může vyžadovat, aby byly Úřadu předloženy důkazy, má-li Úřad důvodné pochybnosti o věrohodnosti kteréhokoli údaje obsaženého ve sděleních uvedených v odstavcích 2) až 5).

Článek 5

Datum podání

1) /Přípustné náležitosti/

(a) S výhradou pododstavce (b) a odstavce 2), smluvní strana schválí jako datum podání přihlášky datum, kdy Úřad obdržel níže uvedené údaje a prvky v jazyce vyžadovaném podle článku 3 odst. 3),

I) výslovný nebo z povahy věci zřejmý údaj, že se žádá o zápis ochranné známky;

II) údaje, umožňující zjistit totožnost přihlašovatele;

III) údaje, postačující k navázání poštovního styku s přihlašovatelem nebo jeho případným zástupcem;

IV) dostatečně zřetelnou reprodukci známky, o jejíž zápis se žádá;

V) seznam výrobků a/nebo služeb, pro které se zápis žádá;

VI) jestliže se uplatňuje ustanovení článku 3 odst. 1) písm.(a) (XVII) nebo písm. (b), prohlášení uvedené v článku 3 odst. 1) písm. (a) (XVII) nebo prohlášení a důkaz uvedené v článku 3 odst. 1) písm. (b), pokud a jak to vyžadují právní předpisy smluvní strany, přičemž tato prohlášení musí být podepsána přihlašovatelem, i když má zástupce, pokud tak vyžadují zmíněné právní předpisy.

(b) Smluvní strana může schválit jako datum podání přihlášky datum, kdy Úřad obdržel pouze některé a nikoli všechny údaje a prvky uvedené v pododstavci (a) nebo je obdržel v jiném jazyce než v jazyce vyžadovaném v článku 3 odst. 3).

2) /Další přípustné náležitosti/

(a) Smluvní strana může stanovit, že neschválí datum podání, dokud nebudou zaplaceny požadované poplatky.

(b) Smluvní strana může uplatňovat náležitost uvedenou v pododstavci (a) pouze tehdy, jestliže ji uplatňovala v okamžiku, kdy se stala stranou této Smlouvy.

3) /Odstranění vad a lhůty/

Možnosti a lhůty pro odstranění vad podle odstavců 1) a 2) stanoví Prováděcí řád.

4) /Zákaz dalších náležitostí/

Pokud jde o datum podání, nemůže žádná smluvní strana vyžadovat, aby byly splněny ještě další náležitosti než ty, které jsou uvedeny v odstavcích 1) a 2).

Článek 6

Jediný zápis pro výrobky a/nebo služby náležející do více tříd

Jestliže v jedné a téže přihlášce jsou uvedeny výrobky a/nebo služby náležející do více tříd Niceského třídění, je výsledkem takové přihlášky jediný a tentýž zápis.

Článek 7

Rozdělení přihlášky a zápisu

1) /Rozdělení přihlášky/

(a) Každá přihláška vztahující se na více výrobků a/nebo služeb (dále jen "původní přihláška") může být,

I) alespoň do rozhodnutí Úřadu o zápisu ochranné známky,

II) během každého námitkového řízení proti rozhodnutí Úřadu zapsat ochrannou známku.

III) během každého řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí Úřadu o zápisu ochranné známky,

rozdělena přihlašovatelem nebo na jeho žádost na několik přihlášek (dále jen "rozdělené přihlášky") tak, že výrobky a/nebo služby z původní přihlášky se rozdělí do rozdělených přihlášek. Rozdělené přihlášky si zachovají datum podání původní přihlášky a výhodu práva přednosti, pokud přísluší.

(b) S výhradou pododstavce (a), může každá smluvní strana stanovit náležitosti pro rozdělení přihlášky, včetně zaplacení poplatků.

2) /Rozdělení zápisu/

Odstavec 1) se použije přiměřeně pro rozdělení zápisu. Toto rozdělení je povoleno,

I) během každého řízení, ve kterém třetí osoby napadají před Úřadem platnost zápisu,

II) během každého řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí Úřadu ve výše uvedeném řízení;

avšak smluvní strana je oprávněna možnost rozdělení zápisů vyloučit, jestliže její právní předpisy připouštějí, aby třetí osoby vznesly námitku proti zápisu známky před uskutečněním tohoto zápisu.

Článek 8

Podpis

1) /Sdělení na papíře/

Tam, kde se činí sdělení Úřadu smluvní strany na papíře a vyžaduje se podpis, tato smluvní strana

I) s výhradou bodu III) musí přijmout podpis psaný rukou,

II) může připustit místo podpisu psaného rukou užívání jiných forem podpisu, jako je tištěný podpis nebo razítkový podpis nebo užívání pečeti,

III) může vyžadovat; je-li fyzická osoba, která podepisuje sdělení, státním příslušníkem dané smluvní strany a má svou adresu na jejím území, aby místo podpisu psaného rukou užívala pečeť,

IV) v případě užívání pečeti může vyžadovat, aby byla doplněna údajem jména fyzické osoby, jejíž pečeti se užívá, v písmenech.

2) /Sdělení zasílaná telefaxem/

(a) Jestliže smluvní strana připouští zasílání sdělení Úřadu telefaxem, musí považovat sdělení za podepsané, jestliže na výtisku z telefaxového přístroje je reprodukce podpisu nebo reprodukce pečeti spolu s údajem jména fyzické osoby, jejíž pečeti se užívá, v písmenech, jestliže se tak vyžaduje podle odstavce 1) (IV).

(b) Smluvní strana uvedená v pododstavci (a) může vyžadovat, aby papír, jehož reprodukce byla zaslána telefaxem, byl v určité lhůtě podán u Úřadu, s výhradou minimální lhůty předepsané Prováděcím řádem.

3) /Sdělení zasílaná elektronickými prostředky/

Jestliže smluvní strana připouští zasílání sdělení Úřadu elektronickými prostředky, musí považovat toto sdělení za podepsané, jestliže sdělení umožňuje identifikovat jeho odesílatele elektronickými prostředky za podmínek předepsaných příslušnou smluvní stranou.

4) /Zákaz vyžadování ověření/

Žádná smluvní strana nemůže vyžadovat, aby podpis nebo jiný prostředek ke zjištění osobní totožnosti, uvedený v předchozích odstavcích byl osvědčen, notářsky potvrzen, ověřen, legalizován nebo jinak stvrzen, kromě případu, kdy tak stanoví právní předpisy smluvní strany a kdy se podpis vztahuje ke vzdání se zápisu.

Článek 9

Třídění výrobků a/nebo služeb

1) /Údaj výrobků a/nebo služeb/

Každý zápis a každé zveřejnění zápisu nebo přihlášky uskutečněné Úřadem, které obsahuje údaj výrobků a/nebo služeb, uvádí názvy těchto výrobků a/nebo služeb seskupené podle tříd Niceského třídění, přičemž každé skupině výrobků a/nebo služeb musí předcházet číslo třídy tohoto třídění, do níž náleží, a skupiny musí být seřazeny v pořadí tříd tohoto třídění.

2)/Výrobky nebo služby ve stejné třídě nebo v různých třídách/

(a) Výrobky nebo služby nemohou být považovány za podobné na základě toho, že v zápisu nebo ve zveřejnění Úřadu, jsou uvedeny v téže třídě Niceského třídění.

(b) Výrobky nebo služby nelze považovat za nepodobné na základě toho, že v zápisu nebo ve zveřejnění Úřadu jsou uvedeny v různých třídách Niceského třídění.

Článek 10

Změna jména nebo adresy

1) /Změna jména nebo adresy majitele/

(a) Nedochází-li ke změně v osobě majitele, ale změnilo se jeho jméno a/nebo adresa, každá smluvní strana připustí, aby žádost o záznam změny ve známkovém rejstříku Úřadu byla předložena ve sdělení podepsaném majitelem nebo jeho zástupcem s uvedením čísla příslušného zápisu a změny, jež se má zaznamenat. Pokud jde o náležitosti předložené žádosti, žádná smluvní strana nezamítne žádost,

I) tam, kde se žádost předkládá písemně na papíře, jestliže je předložena, s výhradou ustanovení pododstavce (c), na formuláři, který odpovídá formuláři žádosti uvedenému v Prováděcím řádu,

II) tam, kde smluvní strana připouští zasílání sdělení Úřadu telefaxem a žádost je takto zaslána, jestliže papírový exemplář, který je výsledkem tohoto zaslání, odpovídá, s výhradou pododstavce (c), formuláři žádosti uvedenému v bodě I).

(b) Každá smluvní strana může vyžadovat, aby v žádosti bylo uvedeno:

I) jméno a adresa majitele;

II) má-li majitel zástupce, jeho jméno a adresa;

III) má-li majitel adresu pro doručování, tato adresa.

(c) Každá smluvní strana může vyžadovat, aby žádost byla vyhotovena v jazyce nebo v jednom z jazyků uznaných Úřadem.

(d) Každá smluvní strana může vyžadovat, aby byl za žádost zaplacen Úřadu poplatek.

(e) Jediná žádost postačuje, i když se změna týká více zápisů, za předpokladu, že jsou v žádosti uvedena čísla všech zápisů, na něž se změna vztahuje.

2) /Změna jména nebo adresy přihlašovatele/

Odstavec 1) se použije přiměřeně, jestliže se změna týká jedné nebo několika přihlášek nebo současně jedné nebo několika přihlášek a jednoho nebo několika zápisů; avšak pokud přihláška ještě nemá číslo nebo její číslo přihlašovatel nebo jeho zástupce ještě nezná, musí být na základě žádosti možné identifikovat přihlášku jiným způsobem předepsaným Prováděcím řádem.

3) /Změna jména nebo adresy zástupce nebo adresy pro doručování/

Článek 1) se použije přiměřeně na změnu jména nebo adresy případného zástupce a případné adresy pro doručování.

4) /Zákaz dalších náležitostí/

Žádná smluvní strana nemůže vyžadovat, aby u žádosti uvedené v tomto článku byly splněny ještě další náležitosti než ty, které jsou uvedeny v odstavcích 1) až 3) tohoto článku. Zejména nelze vyžadovat předložení potvrzení o předmětné změně.

5) /Důkazy/

Každá smluvní strana může vyžadovat, aby byly Úřadu předloženy důkazy, má-li Úřad důvodné pochybnosti o věrohodnosti kteréhokoli údaje obsaženého v žádosti.

Článek 11

Změna majitele

1) /Změna majitele zápisu/

(a) V případě změny v osobě majitele, každá smluvní strana připustí, aby žádost o zápis změny do známkového rejstříku Úřadu byla předložena ve sdělení podepsaném majitelem nebo jeho zástupcem nebo osobou, která se stala majitelem ("nový majitel") nebo jeho zástupcem s uvedením čísla příslušného zápisu a změny, která se má zaznamenat. Pokud jde o náležitosti předložené žádosti, žádná smluvní strana nezamítne žádost,

I) tam, kde se žádost předkládá písemně na papíře, jestliže je předložena, s výhradou ustanovení odstavce 2) písm. (a), na formuláři, který odpovídá formuláři žádosti uvedenému v Prováděcím řádu,

II) tam, kde smluvní strana připouští zasílání sdělení Úřadu telefaxem a žádost je takto zaslána, jestliže papírový exemplář který je výsledkem tohoto zaslání, odpovídá, s výhradou ustanovení odstavce 2) písm. (a), formuláři žádosti uvedenému v bodě I).

(b) V případě, že změna majitele vyplývá ze smlouvy, může každá smluvní strana vyžadovat, aby tato skutečnost byla uvedena v žádosti a aby podle volby žadatele byl k žádosti připojen jeden z těchto dokladů:

I) kopie smlouvy, přičemž lze vyžadovat, aby kopie byla ověřena notářem nebo jiným k tomu příslušným veřejným úřadem jako odpovídající originálu smlouvy;

II) výpis ze smlouvy, z něhož je patrna změna majitele, přičemž lze vyžadovat, aby byl ověřen notářem nebo jiným k tomu příslušným veřejným úřadem jako pravý výpis ze smlouvy;

III) neověřené potvrzení o převodu, jehož forma a o obsah odpovídají ustanovením Prováděcího řádu, a podepsané jak dosavadním, tak i novým majitelem;

IV) neověřený doklad o převodu, jehož forma a obsah odpovídají ustanovením Prováděcího řádu, a podepsaný jak dosavadním, tak i novým majitelem.

(c) Je-li změna majitele důsledkem fúze, může každá smluvní strana vyžadovat, aby tato skutečnost byla uvedena v žádosti a aby byla k žádosti připojena kopie dokladu vydaného příslušným úřadem, který by prokazoval, že jde o fúzi, jako je kopie výpisu z obchodního rejstříku, a aby tato kopie byla ověřená úřadem, který ji vydal nebo notářem nebo jiným k tomu příslušným veřejným úřadem jako odpovídající originálu dokladu.

(d) V případě, že se změna týká osoby jednoho nebo více spolumajitelů, ale nikoliv všech, a vyplývá ze smlouvy nebo fúze, může každá smluvní strana vyžadovat, aby každý ze zbývajících spolumajitelů výslovně souhlasil se změnou v dokladu jím podepsaném.

(e) V případech, že změna majitele nevyplývá ze smlouvy nebo fúze, ale z jiného důvodu, například ze zákona nebo ze soudního rozhodnutí, může každá smluvní strana vyžadovat, aby tato skutečnost byla uvedena v žádosti a aby byla k žádosti připojena kopie dokladu prokazujícího tuto změnu a aby tato kopie byla ověřena úřadem, který ji vydal nebo notářem nebo jiným, k tomu příslušným veřejným úřadem jako odpovídající originálu dokladu.

f) Každá smluvní strana může vyžadovat, aby v žádosti bylo uvedeno:

I) jméno a adresa majitele;

II) jméno a adresa nového majitele;

III) název státu, jehož je nový majitel státním příslušníkem, má-li státní příslušnost, název státu, v němž má nový majitel své bydliště, má-li takové bydliště, popřípadě název státu, v němž má nový majitel svůj skutečný a opravdový průmyslový nebo obchodní závod, má-li takový závod;

IV) je-li nový majitel právnickou osobou, právní povaha této právnické osoby, jakož i stát a popřípadě územní jednotka tohoto státu, podle jejichž právních předpisů byla zmíněná právnická osoba zřízena;

V) má-li majitel zástupce, jeho jméno a adresa;

VI) má-li majitel adresu pro doručování, tato adresa;

VII) má-li nový majitel zástupce, jeho jméno a adresa;

VIII) kde se od nového majitele požaduje adresa pro doručování podle článku 4 odst. 2) písm.(b), tato adresa.

(g) Každá smluvní strana může vyžadovat, aby byl za žádost zaplacen Úřadu poplatek.

(h) Jediná žádost postačuje, i když se změna týká více zápisů, za předpokladu, že dosavadní majitel a nový majitel jsou u každého zápisu titíž a že jsou v žádosti uvedena čísla všech zápisů, na něž se změna vztahuje.

(i) Jestliže se změna majitele netýká všech výrobků a/nebo služeb uvedených v zápise tohoto majitele a jestliže použitelné právo připouští zápis takové změny, Úřad provede oddělený zápis pro výrobky a/nebo služby, na které se změna majitele vztahuje.

2) /Jazyk, překlad/

(a) Každá smluvní strana může vyžadovat, aby žádost, potvrzení o převodu nebo doklad o převodu uvedené v odstavci 1) byly vyhotoveny v jazyce nebo v jednom z jazyků uznaných Úřadem.

(b) Jestliže doklady uvedené v odstavci l)písm. (b) (I) a (II), písm. (c) a (e) nejsou vyhotoveny v jazyce nebo v jednom z jazyků uznaných Úřadem, může každá smluvní strana vyžadovat, aby k žádosti byl připojen překlad nebo ověřený překlad požadovaného dokladu do jazyka nebo do jednoho z jazyků uznaných Úřadem.

3) /Změna majitele přihlášky/

Odstavce 1) a 2) se použijí obdobně, týká-li se změna majitele jedné nebo několika přihlášek nebo současně jedné nebo několika přihlášek a jednoho nebo několika zápisů; avšak pokud přihláška nemá ještě číslo nebo její číslo majitel nebo jeho zástupce ještě nemá, musí být na základě žádosti možné identifikovat přihlášku jiným způsobem předepsaným Prováděcím řádem.

4) /Zákaz dalších náležitostí/

Žádná smluvní strana nemůže vyžadovat, aby u žádosti uvedené v tomto článku byly splněny ještě další náležitosti než ty, které jsou uvedeny v odstavcích 1) až 3). Zejména nelze stanovit následující náležitosti:

I) s výhradou ustanovení odstavce 1) písm. (c) předložení potvrzení nebo výpisu z obchodního rejstříku;

II) údaj o tom, že nový majitel vykonává průmyslovou nebo obchodní činnost a podání příslušného důkazu;

III) údaj o tom, že nový majitel vykonává činnost odpovídající výrobkům a/nebo službám, jichž se týká změna majitele, jakož i předložení příslušného důkazu;

IV) údaj, že dosavadní majitel převedl na nového majitele zcela nebo zčásti svůj podnik nebo v úvahu přicházející goodwill, jakož i podání příslušného důkazu.

5) /Důkazy/

Každá smluvní strana může vyžadovat, aby byly Úřadu předloženy důkazy, nebo pokud jde o ustanovení odstavce 1 písm. (c) nebo (e) doplňující důkazy, má-li Úřad důvodné pochybnosti o věrohodnosti kteréhokoli údaje obsaženého v žádosti nebo v kterémkoli dokladu uvedeném v tomto článku.

Článek 12

Oprava chyby

1 ) /Oprava chyby u zápisu/

(a) Každá smluvní strana připustí, aby žádost o opravu chyby, ke které došlo v přihlášce nebo v jiné žádosti zaslané Úřadu, a jež se projevila v jeho známkovém rejstříku a/nebo ve zveřejnění provedeném Úřadem, se předkládala ve sdělení podepsaném majitelem nebo jeho zástupcem s uvedením čísla příslušného zápisu, přičemž se chyba opraví a oprava zaznamená. Pokud jde o náležitosti předložené žádosti, žádná smluvní strana nezamítne žádost,

I) tam, kde se žádost předkládá písemně na papíře, jestliže je předložena, s výhradou pododstavce (c), na formuláři, který odpovídá formuláři žádosti uvedenému v Prováděcím řádu,

II) tam kde smluvní strana připouští zasílání sdělení Úřadu telefaxem a žádost je takto zaslána, jestliže papírový exemplář, který je výsledkem tohoto zaslání, odpovídá, s výhradou pododstavce (c), formuláři žádosti uvedenému v bodě (I),

(b) Každá smluvní strana může vyžadovat, aby v žádosti bylo uvedeno:

I) jméno a adresa majitele;

II) má-li majitel zástupce, jeho jméno a adresa;

III) má-li majitel adresu pro doručování, tato adresa.

(c) Každá smluvní strana může vyžadovat, aby žádost byla vyhotovena v jazyce nebo v jednom z jazyků uznaných Úřadem.

(d) Každá smluvní strana může vyžadovat, aby byl za žádost zaplacen Úřadu poplatek.

(e) Jediná žádost postačuje, i když se oprava týká více zápisů, jejichž majitelem je tatáž osoba, za předpokladu, že u každého zápisu jde o stejnou chybu a že se požaduje stejná oprava a že v žádosti jsou uvedena čísla všech zápisů, jichž se oprava týká.

2) /Oprava chyby u přihlášky/

Ustanovení odstavce 1) se použije obdobně, jestliže se chyba týká jedné nebo více přihlášek nebo současně jedné nebo více přihlášek a jednoho nebo více zápisů; avšak pokud přihláška ještě nemá číslo nebo toto číslo přihlašovatel nebo jeho zástupce ještě nezná, musí být na základě žádosti možné identifikovat přihlášku jiným způsobem předepsaným Prováděcím řádem.

3) /Zákaz dalších náležitostí/

Žádná smluvní strana nemůže vyžadovat, aby u žádosti uvedené v tomto článku byly splněny ještě další náležitosti než ty, které jsou uvedeny v odstavcích 1) a 2).

4) /Důkazy/

Každá smluvní strana může vyžadovat, aby byly Úřadu předloženy důkazy, má-li Úřad důvodné pochybnosti, že tvrzená chyba je skutečně chybou.

5) /Chyby způsobené Úřadem/

Své vlastní chyby opraví Úřad smluvní strany z vlastního podnětu nebo na žádost, aniž by vyžadoval zaplacení poplatku.

6) /Neopravitelné chyby/

Žádná smluvní strana není povinna uplatňovat ustanovení odstavců 1), 2) a 5) u chyb, které podle jejích právních předpisů nelze opravit.

Článek 13

Doba trvání a obnova zápisu

1) /Údaje nebo prvky obsažené v žádosti o obnovu nebo k ní připojené; poplatek/

(a) Každá smluvní strana může vyžadovat, aby se o obnovu zápisu žádalo podáním žádosti a aby tato žádost obsahovala všechny dále uvedené údaje nebo některé z nich:

I) údaj, že se žádá o obnovu;

II) jméno a adresu majitele;

III) číslo příslušného zápisu;

IV) podle výběru smluvní strany datum podání přihlášky, na jejímž základě byl příslušný zápis proveden nebo datum příslušného zápisu;

V) má-li majitel zástupce, jeho jméno a adresu;

VI) má-li majitel adresu pro doručování, tuto adresu;

VII) jestliže smluvní strana připouští, aby se obnova zápisu prováděla pouze pro některé výrobky a/nebo služby zapsané v rejstříku ochranných známek a o takovou obnovu se žádá, názvy výrobků a/nebo služeb zapsaných v rejstříku, pro které se obnova žádá nebo názvy zapsaných výrobků a/nebo služeb zapsaných v rejstříku, pro které se obnova nežádá, seskupených podle tříd Niceského třídění, přičemž každé skupině výrobků a/nebo služeb musí předcházet číslo třídy tohoto třídění, do níž náleží, a skupiny musí být seřazeny v pořadí tříd tohoto třídění:

VIII) jestliže smluvní strana připouští, aby žádost o obnovu podala jiná osoba než je majitel nebo jeho zástupce a žádost je podána takovou osobou, jméno a adresu této osoby;

IX) podpis majitele nebo jeho zástupce nebo při uplatnění bodu VIII) podpis osoby uvedené v tomto bodě.

(b) Každá smluvní strana může vyžadovat, aby byl za žádost o obnovu zaplacen Úřadu poplatek. Když byl poplatek již jednou zaplacen za období odpovídající základní délce zápisu nebo za období, pro které byl obnoven, nemůže se za účelem udržení zápisu v platnosti během tohoto období již vyžadovat žádná další platba. Poplatky spojené s předložením prohlášení nebo podáním důkazu o užívání se pro účely tohoto pododstavce nepovažují za platby za účelem udržení zápisu v platnosti a ustanovení tohoto pododstavce se na ně nevztahuje.

(c) Každá smluvní strana může vyžadovat, aby žádost o obnovu byla předložena Úřadu a příslušný poplatek uvedený v pododstavci (b) byl zaplacen Úřadu ve lhůtě stanovené právními předpisy smluvní strany, s výhradou minimálních lhůt stanovených Prováděcím řádem.

2) /Předložení/

Pokud jde o náležitosti pro předložení žádosti o obnovu, žádná smluvní strana nezamítne žádost

I) tam, kde se žádost předkládá písemně na papíře, jestliže je předložena, s výhradou ustanovení odstavce 3), na formuláři, který odpovídá formuláři žádosti uvedenému v Prováděcím řádu,

II) tam, kde smluvní strana připouští zasílání sdělení Úřadu telefaxem, a žádost je takto zaslána, jestliže papírový exemplář, který je výsledkem tohoto zaslání, odpovídá, s výhradou odstavce 3), formuláři žádosti uvedenému v Prováděcím řádu.

3) /Jazyk/

Každá smluvní strana může vyžadovat, aby žádost o obnovu byla vyhotovena v jazyce nebo v jednom z jazyků uznaných Úřadem.

4) /Zákaz dalších náležitostí/

Žádná smluvní strana nemůže vyžadovat, aby u žádosti o obnovu byly splněny ještě další náležitosti než ty, které jsou uvedeny v odstavcích 1) až 3). Zejména nelze vyžadovat následující náležitosti:

I) reprodukci nebo jinou identifikaci ochranné známky;

II) podání důkazu o tom, že ochranná známka byla zapsána nebo že její zápis byl obnoven ve známkovém rejstříku kterékoli jiné smluvní strany;

III) předložení prohlášení a/nebo podání důkazu o užívání ochranné známky.

5) /Důkazy/

Každá smluvní strana může vyžadovat, aby byly Úřadu při průzkumu žádosti o obnovu předloženy důkazy, má-li Úřad důvodné pochybnosti o věrohodnosti kteréhokoli údaje nebo prvku obsaženého v žádosti o obnovu.

6) /Zákaz věcného průzkumu/

Úřad žádné smluvní strany nemůže pro účely obnovy provádět věcný průzkum zápisu.

7) /Doba trvání/

Doba trvání prvotního zápisu a doba trvání každé obnovy je deset let.

Článek 14

Připomínky v případě zamýšleného zamítnutí

Přihlášku nebo žádost podanou podle článku 10 až 13 nemůže Úřad zcela nebo částečně zamítnout, aniž by dal podle povahy případu přihlašovateli nebo žadateli možnost, aby se v přiměřené lhůtě k zamýšlenému zamítnutí vyjádřil.

Článek 15

Povinnost podřídit se Pařížské úmluvě

Každá smluvní strana se podřídí ustanovením Pařížské úmluvy, která se týkají ochranných známek.

Článek 16

Ochranné známky služeb

Každá smluvní strana zapisuje ochranné známky služeb a aplikuje na tyto známky ustanovení Pařížské úmluvy, která se týkají ochranných známek výrobků.

Článek 17

Prováděcí řád

1) /Obsah/

(a) Prováděcí řád připojený k této Smlouvě obsahuje pravidla týkající se

I) otázek, o kterých Smlouva výslovně stanoví, že jsou předepsány v Prováděcím řádu;

II) všech podrobností potřebných pro splnění ustanovení této Smlouvy;

III) všech náležitostí a postupů administrativního charakteru.

(b) Prováděcí řád obsahuje rovněž mezinárodní vzorové formuláře.

2) /Rozpor mezi Smlouvou a Prováděcím řádem/

V případě rozporu jsou ustanovení této Smlouvy nadřazena ustanovením Prováděcího řádu.

Článek 18

Revize, protokoly

1) /Revize/

Tuto Smlouvu lze revidovat diplomatickou konferencí.

2) /Protokoly/

Pro účely další harmonizace známkového práva může diplomatická konference přijímat Protokoly, které však nesmí být v rozporu s ustanoveními této Smlouvy.

Článek 19

Strany Smlouvy

1) /Podmínky/

Níže uvedené subjekty mohou podepsat a s výhradou odstavců 2) a 3) a článku 20 odst. 1) a 3), se stát stranou této Smlouvy:

I) každý členský stát Organizace, pro který lze zapisovat ochranné známky u jeho vlastního Úřadu;

II) každá mezivládní organizace, která řídí Úřad, u něhož mohou být zapsány ochranné známky s účinky pro území, na něž se vztahuje ustavující smlouva této mezivládní organizace, a to pro všechny členské státy nebo pro ty členské státy, které jsou označeny v příslušné přihlášce, s výhradou, že všechny tyto členské státy jsou členy Organizace;

III) každý členský stát Organizace, pro který lze zapisovat ochranné známky pouze prostřednictvím Úřadu jiného určitého státu, který je členem Organizace;

IV) každý členský stát Organizace, pro který lze zapisovat ochranné známky pouze prostřednictvím Úřadu řízeného mezivládní organizací, jejímž členem je tento stát;

V) každý členský stát Organizace, pro který lze zapisovat ochranné známky pouze prostřednictvím Úřadu společného pro skupinu členských států Organizace.

2) /Ratifikace nebo přístup/

Každý subjekt uvedený v odstavci 1) může uložit:

I) listinu o ratifikaci, jestliže tuto Smlouvu podepsal,

II) listinu o přístupu, jestliže tuto Smlouvu nepodepsal.

3) /Datum platnosti uložení/

(a) S výhradou pododstavce (b), je datem platnosti uložení listiny o ratifikaci nebo listiny o přístupu,

I) v případě státu uvedeného v odstavci 1) (I), datum, kdy listina tohoto státu byla uložena;

II) v případě mezivládní organizace, datum, kdy listina této mezivládní organizace byla uložena;

III) v případě státu uvedeného v odstavci 1) (III), datum, kdy je splněna následující podmínka: listina tohoto státu byla uložena a listina příslušného jiného určitého státu byla uložena;

IV) v případě státu uvedeného v odstavci 1) (IV), datum použitelné podle výše uvedeného bodu (II);

V) v případě státu, který je členem skupiny států uvedených v odstavci 1) (V), datum, kdy byly uloženy listiny všech členských států této skupiny.

(b) Ke každé listině o ratifikaci nebo o přístupu státu (dále jen "listina") může být připojeno prohlášení, podle něhož lze tuto listinu považovat za uloženou, jen pod podmínkou, že jsou rovněž uloženy listiny dalšího státu nebo mezivládní organizace nebo dvou dalších států nebo dalšího státu a mezivládní organizace, jejichž jména jsou uvedena a které splňují předpoklady nezbytné k tomu, aby se staly stranami této Smlouvy. O listině, která obsahuje takové prohlášení, platí, že byla uložena v den, kdy byla podmínka uvedená v prohlášení splněna. Je-li však i samo uložení listiny uvedené v prohlášení doprovázeno prohlášením téhož druhu, považuje se tato listina za uloženou v den, kdy byla splněna podmínka uvedená v tomto posledně jmenovaném prohlášení.

(c) Každé prohlášení učiněné podle pododstavce (b) lze kdykoli zcela nebo zčásti vzít zpět. Takové zpětvzetí nabývá platnosti dnem, kdy generální ředitel obdrží oznámení o zpětvzetí.

Článek 20

Datum platnosti ratifikací a přístupů

1) /Rozhodné listiny/

Pro účely tohoto článku jsou rozhodující pouze listiny o ratifikaci nebo o přístupu, které uložily subjekty uvedené článku 19 odst. 1) a které mají datum platnosti podle článku 19 odst. 3).

2) /Vstup Smlouvy v platnost/

Tato Smlouva vstoupí v platnost po uplynutí tří měsíců poté, kdy pět států uložilo své listiny o ratifikaci nebo o přístupu.

3) /Vstup ratifikací a přístupů v platnost po vstupu Smlouvy v platnost/

Každý subjekt, kromě těch, které jsou uvedeny v odstavci 2), je vázán touto Smlouvou tři měsíce po datu, kdy uložil svou listinu o ratifikaci nebo o přístupu.

Článek 21

Výhrady

1) /Zvláštní druhy ochranných známek/

Každý stát nebo mezivládní organizace si může prohlášením vyhradit, že bez ohledu na ustanovení článku 2 odst. 1) písm. (a) a odst. 2) písm. a), nepoužije kteréhokoliv ustanovení článků 3 odst. 1) a 2), 5 ,7,11 a 13 pro přidružené ochranné známky, pro ochranné známky obranné nebo pro ochranné známky odvozené. Ve výhradě musí být upřesněno, na která ze shora uvedených ustanovení se vztahuje.

2) /Postup/

Stát nebo mezivládní regionální organizace, které uplatnily výhradu podle odstavce 1), musí tuto výhradu uvést v prohlášení, připojeném k listině o ratifikaci této Smlouvy nebo o přístupu k ní.

3) /Zpětvzetí/

Výhradu podle odstavce 1) je možné vzít kdykoli zpět.

4) /Zákaz dalších výhrad/

U této Smlouvy se nedovoluje vyslovit žádnou další výhradu než je výhrada podle odstavce 1.

Článek 22

Přechodná ustanovení

1) /Jediná přihláška pro výrobky a služby náležející do více tříd, rozdělení přihlášky/

(a) Každý stát nebo mezivládní organizace může prohlásit, že bez ohledu na článek 3 odst. 5), může být u Úřadu podána jedna přihláška jen pro výrobky nebo služby, které náleží do jedné třídy Niceského třídění.

(b) Každý stát nebo mezivládní organizace může prohlásit bez ohledu na článek 6, že jsou-li výrobky a/nebo služby náležející do více tříd Niceského třídění obsaženy v jedné a téže přihlášce, výsledkem této přihlášky bude více zápisů do známkového rejstříku s tím, že každý z těchto zápisů bude obsahovat odkaz na ostatní zápisy vyplývající z dané přihlášky.

(c) Každý stát nebo mezivládní organizace, které učinily prohlášení podle pododstavce (a), mohou prohlásit bez ohledu na článek 7 odst. 1), že přihlášku nelze rozdělit.

2) /Jediná plná moc pro více přihlášek a/nebo zápisů/

Každý stát nebo mezivládní organizace může prohlásit bez ohledu na článek 4 odst. 3) písm. (b), že jedna plná moc se může vztahovat jen k jedné přihlášce nebo k jednomu zápisu.

3) /Zákaz vyžadovat ověření podpisu plné moci nebo podpisu přihlášky/

Každý stát nebo mezivládní organizace může prohlásit bez ohledu na článek 8 odst. 4), že lze vyžadovat, aby podpis na plné moci nebo podpis přihlašovatele na přihlášce byl osvědčen, notářsky potvrzen, ověřen, legalizován nebo jinak stvrzen.

4) /Jediná žádost pro více přihlášek a/nebo zápisů, týkající se změny jména nebo adresy, změny majitele nebo opravy chyby/

Každý stát nebo mezivládní organizace může prohlásit bez ohledu na článek 10 odst.l) písm. (e), odst. 2) a 3), článek 11 odst. 1) písm. (h) a odst. 3) a článek 12 odst. 1) písm. (e) a odst. 2), že žádost o zápis změny jména nebo adresy, žádost o zápis změny majitele nebo žádost o opravu chyby se může týkat jen jedné přihlášky nebo jednoho zápisu.

5) /Předložení prohlášení a/nebo podání důkazu o užívání při obnově/

Každý stát nebo mezivládní organizace může prohlásit bez ohledu na článek 13 odst. 4) (III), že bude vyžadovat, aby při obnově bylo předloženo prohlášení nebo podán důkaz o užívání ochranné známky.

6) /Věcný průzkum při obnově/

Každý stát nebo mezivládní organizace může prohlásit bez ohledu na článek 13 odst. 6), že Úřad může při první obnově zápisu obsahujícího služby tento zápis zkoumat po věcné stránce, pokud tento průzkum bude omezen na vyloučení vícenásobných zápisů vyplývajících z přihlášek podaných během šesti měsíců následujících po nabytí účinnosti právních předpisů tohoto státu nebo této organizace, které před nabytím platnosti této Smlouvy zavedly možnost zapisovat ochranné známky služeb.

7) /Obecná ustanovení/

(a) Stát nebo mezivládní organizace může učinit prohlášení podle odstavců 1) až 6) jen za předpokladu, že v okamžiku uložení listiny o ratifikaci této Smlouvy nebo o přístupu k ní by bez tohoto prohlášení bylo další použití jejich právních předpisů v rozporu s příslušnými ustanoveními této Smlouvy.

(b) Každé prohlášení učiněné podle odstavců 1) až 6) musí být připojeno k listině o ratifikaci této Smlouvy nebo o přístupu státu nebo mezivládní organizace k ní.

(c) Každé prohlášení učiněné podle odstavce 1) až 6) může být kdykoli vzato zpět.

8) /Skončení platnosti prohlášení/

(a) S výhradou pododstavce (c) platnost každého prohlášení podle odstavců 1) až 5) učiněného státem, který je podle ustálené praxe Valného shromáždění Organizace spojených národů považován za rozvojovou zemi nebo mezivládní organizací, jejíž všichni členové jsou takovými státy, skončí uplynutím období osmi let od data nabytí platnosti této Smlouvy.

(b) S výhradou pododstavce (c) platnost každého prohlášení podle odstavců 1) až 5) učiněného jiným státem než je stát uvedený v pododstavci (a) nebo jinou mezivládní organizací než je mezivládní organizace uvedená v pododstavci (a), skončí uplynutím období šesti let od data nabytí platnosti této Smlouvy.

(c) Jestliže prohlášení učiněné podle odstavců 1) až 5) nebylo vzato zpět podle odstavce 7) písm. (c) nebo jeho platnost neskončila podle pododstavce (a) nebo (b) před dnem 28. října 2004, skončí platnost tohoto prohlášení dne 28. října 2004.

9) /Podmínky pro stranu Smlouvy/

Každý stát, který je k datu, kdy byla přijata tato Smlouva, členem Mezinárodní unie pro ochranu průmyslového vlastnictví (Pařížské unie) a není členem Organizace, se bez ohledu na článek 19 odst. 1) (I) může do 31. prosince 1999 stát stranou této Smlouvy za předpokladu, že lze zapisovat ochranné známky u jeho vlastního Úřadu.

Článek 23

Výpověď Smlouvy

1) /Oznámení/

Každá smluvní strana může vypovědět tuto Smlouvu oznámením adresovaným generálnímu řediteli.

2) /Platnost/

Výpověď se stává platnou jeden rok po dni, kdy generální ředitel obdržel oznámení. Výpověď nemá v okamžiku uplynutí lhůty jednoho roku u smluvní strany, která Smlouvu vypovídá, žádný vliv na aplikaci této Smlouvy na přihlášky v řízení nebo na zapsané ochranné známky; avšak smluvní strana, která Smlouvu vypovídá, může, po uplynutí této jednoroční lhůty přestat aplikovat předmětnou Smlouvu na každý zápis od data, k němuž musí být tento zápis obnoven.

Článek 24

Jazyky Smlouvy; podpis

1) /Originální texty; úřední texty/

(a) Tato Smlouva je podepsána v jednom originále ve francouzštině, angličtině, arabštině, čínštině, španělštině a ruštině, přičemž všechny texty jsou stejně autentické.

(b) Na žádost smluvní strany pořídí generální ředitel po poradě s touto smluvní stranou a kteroukoli jinou zúčastněnou smluvní stranou úřední text v jazyce, který není uveden v pododstavci (a) a který je úředním jazykem této smluvní strany.

2) /Lhůta pro podepsání/

Tato Smlouva je otevřená k podpisu v sídle Organizace po dobu jednoho roku po jejím přijetí.

Článek 25

Uložení Smlouvy

Smlouva se ukládá u generálního ředitele.

Prováděcí řád ke Smlouvě o známkovém právu

Přehled pravidel

Pravidlo 1: Zkrácené výrazy

Pravidlo 2: Údaj jména a adresy

Pravidlo 3: Podrobnosti týkající se přihlášky

Pravidlo 4: Podrobnosti týkající se zastoupení

Pravidlo 5: Podrobnosti týkající se data podání

Pravidlo 6: Podrobnosti týkající se podpisu

Pravidlo 7 Způsob identifikace přihlášky bez podacího čísla

Pravidlo 8 Podrobnosti týkající se doby trvání a obnovy

Přehled mezinárodních vzorových formulářů

Formulář č. 1 Přihláška ochranné známky

Formulář č. 2 Plná moc

Formulář č. 3 Žádost o zápis změny jména nebo adresy

Formulář č. 4 Žádost o zápis změny majitele u zápisu ochranných známek a/nebo u přihlášek ochranných známek

Formulář č. 5 Potvrzení o převodu zápisu ochranných známek a/nebo přihlášek ochranných známek

Formulář č. 6 Doklad o převodu zápisů ochranných známek a/nebo přihlášek ochranných známek

Formulář č. 7 Žádost o opravu chyb v zápisech ochranných známek a/nebo v přihláškách ochranných známek

Formulář č. 8 Žádost o obnovu zápisu

Pravidlo 1

Zkrácené výrazy

1) /"Smlouva", "článek"/

(a) V tomto Prováděcím řádu se rozumí pod pojmem "Smlouva" Smlouva o známkovém právu.

(b) V tomto Prováděcím řádu se slovo "článek" vztahuje na určitý článek Smlouvy.

2) /Zkrácené výrazy definované ve smlouvě/

Zkrácené výrazy definované v článku 1 pro účely Smlouvy mají stejný význam pro účely Prováděcího řádu.

Pravidlo 2

Údaj jména a adresy

1) /Jméno/

(a) Jestliže má být uvedeno jméno osoby, může každá smluvní strana vyžadovat,

I) aby v případě fyzické osoby bylo jako jméno uvedeno příjmení nebo hlavní jméno a vlastní jméno nebo jména nebo vedlejší jména této osoby, případně aby bylo jako jméno podle výběru fyzické osoby uvedeno jméno nebo jména, která tato osoba obvykle užívá,

II) aby v případě právnické osoby byl jako jméno uveden úplný úřední název této osoby.

(b) Jestliže má být uvedeno jméno zástupce a jestliže je tímto zástupcem advokátní kancelář nebo kancelář poradců ve věcech průmyslového vlastnictví, která není právnickou osobou, souhlasí každá smluvní strana s tím, aby bylo uvedeno jméno, které tato advokátní kancelář nebo kancelář poradců obvykle užívá.

2) /Adresa/

(a) Jestliže má být uvedena adresa osoby, může každá smluvní strana vyžadovat, aby adresa byla uvedena způsobem obvykle požadovaným k rychlému doručení pošty na určenou adresu, a v každém případě aby obsahovala všechny příslušné správní jednotky, až do čísla a včetně čísla domu nebo budovy, pokud existuje.

(b) Jestliže se podání adresované Úřadu smluvní strany činí jménem několika osob, které mají různé adresy, může tato smluvní strana vyžadovat, aby v podání byla uvedena jediná adresa jako adresa pro doručování.

(c) Údaj adresy může obsahovat číslo telefonu a číslo telefaxu a pro písemný styk další adresu odlišnou od té, která je uvedena podle pododstavce (a).

(d) Pododstavce (a) a (c) se užijí obdobně pro adresu pro doručování.

(3) /Užité písmo/

Každá smluvní strana může vyžadovat, aby údaje podle odstavců 1) a 2) byly uvedeny v písmu jazyka Úřadu.

Pravidlo 3

Podrobnosti týkající se přihlášky

1) /Běžné písmo/

Jestliže podle článku 3 odst. 1) písm. (a) (IX) obsahuje přihláška prohlášení o tom, že si přihlašovatel přeje, aby ochranná známka byla zapsána a zveřejněna v běžném písmu užívaném Úřadem smluvní strany, Úřad tuto ochrannou známku zapíše a zveřejní v uvedeném běžném písmu.

2) /Počet reprodukcí/

(a) Jestliže přihláška neobsahuje prohlášení a tom, že si přihlašovatel přeje nárokovat barvu jako rozlišující prvek ochranné známky, nemůže smluvní strana vyžadovat více než

(I) pět černobílých reprodukcí ochranné známky, jestliže přihláška podle právních předpisů této smluvní strany nemůže obsahovat nebo jestliže neobsahuje prohlášení o tom, že si přihlašovatel přeje, aby ochranná známka byla zapsána a zveřejněna v běžném písmu užívaném Úřadem příslušné smluvní strany,

II) jednu černobílou reprodukci ochranné známky, jestliže přihláška obsahuje prohlášení o tom, že si přihlašovatel přeje, aby ochranná známka byla zapsána a zveřejněna v běžném písmu užívaném Úřadem této smluvní strany.

(b) Jestliže přihláška obsahuje prohlášení o tom, že si přihlašovatel přeje nárokovat barvu jako rozlišující prvek ochranné známky, nemůže smluvní strana vyžadovat více než pět černobílých reprodukcí ochranné známky a pět barevných reprodukcí ochranné známky.

3) /Reprodukce trojrozměrné ochranné známky/

(a) Jestliže podle článku 3 odst. 1) písm. (a) (XI) obsahuje přihláška prohlášení, že jde o trojrozměrnou ochrannou známku, musí reprodukce ochranné známky sestávat z jedné dvourozměrné grafické nebo fotografické reprodukce.

(b) Reprodukce předložená podle pododstavce (a) může podle výběru přihlašovatele sestávat z jednoho pohledu na ochrannou známku nebo z několika různých pohledů na tuto ochrannou známku.

(c) Má-li Úřad za to, že reprodukce ochranné známky předložená přihlašovatelem podle pododstavce (a) dostatečně neznázorňuje všechny podrobnosti trojrozměrné ochranné známky, může přihlašovatele vyzvat, aby v přiměřené lhůtě stanovené ve výzvě předložil vyobrazení ochranné známky až z šesti různých pohledů nebo slovní popis ochranné známky nebo obojí.

(d) Má-li Úřad za to, že zobrazení ochranné známky z různých pohledů nebo popis ochranné známky podle pododstavce (c) ještě dostatečně neznázorňují podrobnosti trojrozměrné ochranné známky, může přihlašovatele vyzvat, aby v přiměřené lhůtě stanovené ve výzvě předložil vzorek ochranné známky.

(e) Odstavce 2) písm.(a) (I) a (b) se užijí obdobně.

4) /Transliterace ochranné známky/

Pro účely článku 3 odst. 1) písm. (a) (XIII), jestliže ochrannou známku tvoří zcela nebo zčásti údaje v jiném písmu než je písmo užívané Úřadem nebo číslice jiné, než jsou číslice užívané Úřadem, může se vyžadovat transliterace těchto údajů a číslic do písma a číslic užívaných Úřadem.

5) /Překlad ochranné známky/

Pro účely článku 3 odst. 1) písm. (a) (XIV), jestliže ochrannou známku tvoří zcela nebo zčásti jedno nebo více slov v jiném jazyce než je jazyk nebo jazyky uznané Úřadem, může se vyžadovat překlad tohoto slova nebo těchto slov do uvedeného jazyka nebo do jednoho z uvedených jazyků.

6) /Lhůta pro předložení důkazu o skutečném užívání ochranné známky/

Lhůta podle článku 3 odst. 6) musí činit alespoň šest měsíců ode dne schválení přihlášky Úřadem smluvní strany, u něhož byla přihláška podána.
Přihlašovatel nebo majitel má právo na prodloužení této lhůty, podle podmínek stanovených právními předpisy zmíněné smluvní strany, vždy alespoň o šest měsíců, až do celkové doby prodloužení dosahující alespoň dva a půl roku.

Pravidlo 4

Podrobnosti týkající se zastoupení

Lhůta uvedená v článku 4 odst. 3) písm. (d) se počítá od data, kdy Úřad příslušné smluvní strany obdržel sdělení podle tohoto článku a musí činit alespoň jeden měsíc, jestliže se adresa osoby, jejímž jménem se sdělení podává, nachází na území této smluvní strany; jestliže se její adresa nachází mimo území této smluvní strany, musí lhůta činit alespoň dva měsíce.

Pravidlo 5

Podrobnosti týkající se data podání

1) /Postup v případě nesplnění náležitostí/

Jestliže přihláška v okamžiku, kdy ji Úřad obdržel, nesplňuje kteroukoli z náležitostí uvedených v článku 5 odst. 1) písm. (a) nebo odst. 2) písm. (a), Úřad vyzve v krátké lhůtě přihlašovatele, aby tyto náležitosti splnil ve lhůtě stanovené ve výzvě, přičemž lhůta musí činit alespoň jeden měsíc od data výzvy, jestliže se adresa přihlašovatele nachází na území příslušné smluvní strany a alespoň dva měsíce, jestliže se adresa přihlašovatele nachází mimo území příslušné smluvní strany.
Splnění náležitostí podle výzvy může podléhat zaplacení zvláštního poplatku.
Neodešle-li Úřad uvedenou výzvu, nemá to na zmíněné náležitosti žádné účinky.

2) /Datum podání v případě opravy/

Jestliže přihlašovatel vyhoví výzvě podle odstavce 1) ve stanovené lhůtě a uhradí případně vyžadovaný zvláštní poplatek je datem podání datum, kdy Úřad obdržel všechny požadované údaje a prvky, které jsou uvedeny v článku 5 odst. 1) písm. (a) a k němuž byl případně Úřadu zaplacen poplatek vyžadovaný podle článku 5 odst. 2) písm. (a). V opačném případě se přihláška považuje za nepodanou.

3) /Datum přijetí/

Každá smluvní strana může volně určit podmínky, za nichž se pokládá doklad za přijatý Úřadem nebo poplatek za zaplacený Úřadu, pokud byl doklad skutečně předán nebo poplatek skutečně zaplacen:

(I) pobočce nebo vedlejšímu pracovišti Úřadu,

(II) národnímu Úřadu pro Úřad smluvní strany, jestliže je smluvní strana mezivládní organizací podle článku 19 odst. 1) (II),

III) úřední poštovní službě,

IV) jinému podniku pro doručování, než je úřední poštovní služba, určenému smluvní stranou.

4) /Užití telefaxu/

Jestliže smluvní strana připouští podání přihlášky telefaxem a přihláška je podána telefaxem, datum přijetí telefaxu Úřadem této smluvní strany zakládá datum přijetí přihlášky, přičemž zmíněná smluvní strana může vyžadovat, aby originál této přihlášky došel Úřadu ve lhůtě, která musí činit alespoň jeden měsíc ode dne, kdy Úřad obdržel sdělení telefaxem.

Pravidlo 6

Podrobnosti týkající se podpisu

1) /Právnické osoby/

Jestliže je sdělení podepsáno jménem právnické osoby, může každá smluvní strana vyžadovat, aby k podpisu nebo k pečeti fyzické osoby, která podepisuje nebo jejíž pečeti je použito, byl připojen údaj v písmenech, pokud jde o příjmení nebo hlavní jméno a vlastní jméno nebo jména nebo vedlejší jména této osoby, případně podle výběru fyzické osoby o jméno nebo jména, jichž obvykle užívá.

2) /Sdělení zasílaná telefaxem/

Lhůta uvedená v článku 8 odst. 2) písm. (b) musí činit alespoň jeden měsíc od data přijetí sdělení telefaxem.

3) /Datum/

Každá smluvní strana může vyžadovat, aby k podpisu nebo pečeti byl připojen údaj data podpisu nebo připojení pečeti. Jestliže se takový údaj vyžaduje, ale není uveden, pokládá se za datum podpisu nebo použití pečeti datum, kdy Úřad sdělení obsahující podpis nebo pečeť obdržel nebo, pokud tak smluvní strana připouští, datum dřívější.

Pravidlo 7

Způsob identifikace přihlášky bez podacího čísla

1) /Způsoby identifikace/

Jestliže se vyžaduje, aby přihláška byla určena svým číslem, které jí nebylo ještě přiděleno nebo které přihlašovatel nebo jeho zástupce ještě nezná, považuje se pro identifikaci této přihlášky za dostačující uvedení, případně předložení:

(I) prozatímního čísla, pokud bylo Úřadem přiděleno nebo

(II) kopie přihlášky nebo

(III) reprodukce ochranné známky, s údajem data, kdy podle vědomí přihlašovatele nebo zástupce Úřad přihlášku obdržel a s identifikačním číslem, které přihlášce přidělil přihlašovatel nebo zástupce.

2) /Zákaz dalších náležitostí/

Žádná smluvní strana nemůže vyžadovat, aby pro účely identifikace přihlášky, která ještě nemá číslo nebo toto číslo přihlašovatel nebo jeho zástupce ještě nezná, byly splněny ještě další náležitosti než ty, které jsou uvedeny v odstavci 1).

Pravidlo 8

Podrobnosti týkající se doby trvání a obnovy

Pro účely článku 13 odst. 1) písm. (c) začíná běžet lhůta, v níž musí být žádost o obnovu podána a poplatek za obnovu zaplacen, alespoň šest měsíců před datem, k němuž má být obnova provedena a končí alespoň šest měsíců po tomto datu. Jestliže je žádost o obnovu podána a/nebo poplatky za obnovu uhrazeny až po datu, k němuž má být obnova provedena, může každá smluvní strana stanovit, že za obnovu je třeba zaplatit příplatek.

MEZINÁRODNÍ VZOROVÝ FORMULÁŘ č. 1
MEZINÁRODNÍ VZOROVÝ FORMULÁŘ č. 1

MEZINÁRODNÍ VZOROVÝ FORMULÁŘ č. 2
MEZINÁRODNÍ VZOROVÝ FORMULÁŘ č. 2

MEZINÁRODNÍ VZOROVÝ FORMULÁŘ č. 3
MEZINÁRODNÍ VZOROVÝ FORMULÁŘ č. 3

MEZINÁRODNÍ VZOROVÝ FORMULÁŘ č. 4
MEZINÁRODNÍ VZOROVÝ FORMULÁŘ č. 4

MEZINÁRODNÍ VZOROVÝ FORMULÁŘ č. 5
MEZINÁRODNÍ VZOROVÝ FORMULÁŘ č. 5

MEZINÁRODNÍ VZOROVÝ FORMULÁŘ č. 6
MEZINÁRODNÍ VZOROVÝ FORMULÁŘ č. 6

MEZINÁRODNÍ VZOROVÝ FORMULÁŘ č. 7
MEZINÁRODNÍ VZOROVÝ FORMULÁŘ č. 7

MEZINÁRODNÍ VZOROVÝ FORMULÁŘ č. 8
MEZINÁRODNÍ VZOROVÝ FORMULÁŘ č. 8

Přesunout nahoru