Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 194/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o krmivech

Částka 58/1996
Platnost od 31.07.1996
Účinnost od 01.09.1996
Zrušeno k 01.01.2001 (451/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

194

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 28. června 1996,

kterou se provádí zákon o krmivech

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 11, § 4 odst. 7, § 6 odst. 3, § 8 odst. 12 a § 13 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech (dále jen "zákon"):


ODDÍL PRVNÍ

§ 1

Zakázané látky a produkty, skladištní škůdci

(1) Při výrobě krmiv, doplňkových látek a premixů a ke krmení zvířat nesmějí být použity zakázané látky a zakázané produkty uvedené v příloze č. 1 této vyhlášky.

(2) Seznam skladištních škůdců je obsažen v příloze č. 2 této vyhlášky.

§ 2

Nežádoucí látky

(1) Nežádoucí látky včetně jejich limitních obsahů v krmivech jsou uvedeny v příloze č. 3 této vyhlášky.

(2) Krmné suroviny, u nichž obsah nežádoucí látky překračuje limitní obsah stanovený v příloze č. 3 této vyhlášky, smějí být dodávány k dalšímu zpracování pouze výrobcům registrovaným pro druh výroby krmiv s použitím premixů.

(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na

a) krmné suroviny s obsahem aflatoxinu B 1 vyšším než 0,02 mg/kg,

b) krmné suroviny s minimálním obsahem fosforu 80 g/kg, u nichž obsah kadmia na 10 g fosforu je vyšší než 0,5 mg/kg nebo jejichž obsah arsenu je vyšší než 20 mg/kg vztaženo na 86% sušinu.

(4) Krmné suroviny uvedené v odstavci 2 smějí být uváděny do oběhu, jen jsou-li v jejich označení deklarovány tyto údaje:

a) obsah nežádoucích látek, jejichž limitní obsah je překročen,

b) varovné upozornění "Nezkrmovat přímo, určeno pouze ke zpracování u výrobců registrovaných pro výrobu krmiv s použitím premixů".

(5) Doplňková krmiva, u nichž je překročen limitní obsah nežádoucích látek, mohou být zpracována do kompletních krmiv nebo zkrmována s jinými krmivy za podmínky, že nebude překročen nejvýše přípustný limitní obsah stanovený v příloze č. 3 této vyhlášky pro kompletní krmivo.

(6) U krmiv s obsahem nežádoucích látek jsou považovány údaje zkoušených hodnot nežádoucích látek za ještě vyhovující, pokud se neodchylují od nejvyšší přípustné hodnoty uvedené v příloze č. 3 ve sloupci 3 o více, než je stanovena analytická tolerance, jíž se pro účely této vyhlášky rozumí těsnost shody mezi navzájem nezávislými výsledky zkoušek získanými opakovaným použitím téže zkušební metody na identickém materiálu v různých laboratořích, různými pracovníky, za použití různých přístrojů a zařízení.

§ 3

Radioaktivní kontaminace krmiv, doplňkových látek a premixů

(1) Maximální limity radioaktivní kontaminace vyjádřené součtem hmotnosti aktivit cesia 134 a cesia 137 jsou:

a) u kompletních krmiv pro prasata 1250 Bq.kg-1,

b) u kompletních krmiv pro drůbež, jehňata, telata 2500 Bq.kg-1,

c) u ostatních krmiv 5000 Bq.kg-1.

(2) Uvedené hodnoty se vztahují na krmiva určená k přímému krmení zvířat.

ODDÍL DRUHÝ

KRMNÉ SUROVINY

§ 4

(1) Krmné suroviny povolené pro výrobu a uvádění do oběhu a limitní hodnoty jakostních znaků (dále jen "limitní znaky") jsou uvedeny v příloze č. 4.

(2) Limitní znaky krmných surovin jsou uvedeny v příloze č. 4 ve sloupci 4.

(3) Druhová čistota krmných surovin rostlinného původu je nejméně 95 %, pokud není v příloze č. 4 ve sloupci 4 stanovena jiná hodnota.

(4) U krmných surovin je obsah nerozpustného podílu popela v kyselině chlorovodíkové nejvýše 20 g/kg v sušině, pokud není v příloze č. 4 ve sloupci 4 stanovena jiná hodnota.

(5) V případě, že nejsou dodrženy hodnoty limitních znaků uvedené v odstavcích 3 a 4 a v příloze č. 4 ve sloupci 4, musí být skutečné hodnoty samostatně deklarovány.

(6) Jakostní znaky stanovené pro deklaraci krmných surovin jsou uvedeny v příloze č. 4 ve sloupci 5.

(7) Hodnoty typových jakostních znaků jsou uvedeny v příloze č. 4 ve sloupci 6 a jejich užití je stanoveno v § 19 této vyhlášky.

§ 5

(1) U krmných surovin jsou považovány údaje zkoušených hodnot za ještě vyhovující, pokud:

a) u jakostních znaků deklarovaných podle přílohy č. 4 sloupce 5 a u dalších deklarovaných jakostních znaků a u limitních jakostních znaků, pokud se neodchylují od uvedené hodnoty o více, než stanoví tolerance uvedené v příloze č. 5 ve sloupci 4,

b) u typových jakostních znaků deklarovaných podle přílohy č. 4 sloupce 6, pokud se neodchylují od uvedené hodnoty o více, než stanoví analytické tolerance,

c) u jakostních znaků, na které nejsou stanoveny tolerance v příloze č. 5 ve sloupci 4, pokud se neodchylují od uvedené hodnoty o více, než stanoví analytické tolerance.

(2) Není-li na určitý jakostní znak stanovena tolerance v příloze č. 5 ve sloupci 4 ani analytická tolerance, jakostní znak se nehodnotí.

(3) Tolerance uvedené v příloze č. 5 ve sloupci 4 zahrnují chyby způsobené při odběru a zkoušení vzorků krmných surovin.

§ 6

Krmné suroviny s hygroskopickými vlastnostmi, na které se vztahují požadavky na zvláštní způsob balení stanovené v § 12 odst. 1 zákona, jsou označeny v příloze č. 4 ve sloupci 7. Za krmné suroviny s hygroskopickými vlastnostmi se nepovažují krmné suroviny se strukturou upravenou aglomerací, obdukcí apod.

ODDÍL TŘETÍ

DOPLŇKOVÉ LÁTKY, PREMIXY A NOSIČE

§ 7

Doplňkové látky

(1) Doplňkové látky povolené pro výrobu a uvádění do oběhu a limitní znaky jakosti jsou uvedeny v příloze č. 6 ve sloupcích 1 až 3; jejich použití vyplývá z přílohy č. 6 sloupců 4 až 7.

(2) Nejnižší a nejvyšší obsah doplňkových látek uvedený v příloze č. 6 se vztahuje na kompletní krmivo s obsahem sušiny 86 %, pokud není v příloze č. 6 uvedeno jinak. V případě, že doplňková látka je současně obsažena v krmivu jako jeho přirozená součást, nesmí součet množství přidané doplňkové látky a množství doplňkové látky přirozeně se vyskytující přesáhnout nejvýše přípustný obsah doplňkové látky uvedený v příloze č. 6 ve sloupci 6.

(3) V doplňkových krmivech lze překročit stanovené nejvýše přípustné obsahy doplňkových látek uvedené v příloze č. 6 ve sloupci 6 v případě, že při použití doplňkového krmiva podle krmného návodu bude dodržen nejvýše přípustný obsah doplňkových látek stanovený pro kompletní krmivo nebo v denní krmné dávce. Toto ustanovení se nevztahuje na doplňkové látky uvedené dále v odstavci 4.

(4) Obsah doplňkových látek ze skupin stimulátorů růstu, antikokcidik, chemoterapeutik, vitaminů D a stopových prvků může v doplňkových krmivech překročit nejvýše přípustný obsah stanovený v příloze č. 6 ve sloupci 6 pro kompletní krmivo, pokud obsah těchto doplňkových látek nepřekročí pětinásobek stanoveného nejvýše přípustného obsahu. To se u obsahu stopových prvků nevztahuje na minerální doplňková krmiva pro hospodářská zvířata a na doplňková krmiva pro domácí zvířata.

(5) Ustanovení odstavce 4 se u obsahu vitaminu D a stimulátorů růstu nevztahuje na:

a) doplňková krmiva pro prasata, pokud obsah vitaminu D nepřekročí 20 000 m.j./kg a obsah stimulátoru růstu 200 mg/kg,

b) minerální doplňková krmiva pro hospodářská zvířata s výjimkou minerálních doplňkových krmiv pro skot ve výkrmu, pokud obsah vitaminu D nepřekročí 200 000 m.j./kg a obsah stimulátoru růstu 1000 mg/kg,

c) minerální doplňková krmiva pro skot ve výkrmu, pokud obsah vitaminu D nepřekročí 200 000 m.j./kg a obsah stimulátoru růstu 2000 mg/kg.

d) doplňková krmiva tekutá, pokud obsah vitaminu D nepřekročí obsah stanovený pro tato krmiva v příloze č. 9.

(6) Ustanovení odstavce 5 lze použít pouze v případě, že doplňkové krmivo má takové složení, a to zejména s ohledem na obsah dusíkatých látek nebo veškerých cukrů nebo minerálních látek, které zabraňuje tomu, aby při zkrmování nebyl překročen nejvýše přípustný obsah doplňkových látek v kompletním krmivu stanovený v příloze č. 6 ve sloupci 6.

(7) Doplňkovou látku určenou pro jeden druh nebo kategorii zvířat současně jako stimulátor růstu a jako antikokcidikum lze použít v jednom krmivu pouze pro jeden stanovený účel.

(8) Pro hodnocení obsahu doplňkových látek platí, že

a) u doplňkových látek jsou považovány údaje zkoušených hodnot za ještě vyhovující, pokud se neodchylují od uvedené hodnoty o více, než stanoví tolerance v příloze č. 6 v části B s přihlédnutím k analytickým tolerancím,

b) tolerance uvedené v příloze č. 6 v části B nezahrnují chyby způsobené při odběru a zkoušení vzorků,

c) doplňkové látky, na které nejsou stanoveny analytické tolerance, se nehodnotí,

d) při posuzování znečištění výrobků jinými látkami podle § 7 odst. 2 zákona se údaje zjištěných hodnot doplňkových látek hodnotí jen analytickou tolerancí.

Premixy a nosiče

§ 8

(1) K výrobě premixů určených pro uvádění do oběhu se používají jen aminokyseliny uvedené v příloze č. 4 ve sloupcích 1 a 2, doplňkové látky uvedené v příloze č. 6 ve sloupcích 1 a 2 a nosiče, které odpovídají ustanovením § 4 a 10 této vyhlášky, za podmínky, že jsou v premixu fyzikálně-chemicky snášenlivé.

(2) V premixu lze použít jen jeden stimulátor růstu a vždy jen jednu doplňkovou látku k prevenci kokcidiozy (antikokcidikum) nebo histomoniázy (chemoterapeutikum). To se nevztahuje na užití sulfachinoxalinu.

(3) Pokud je do premixu zařazen vitamin D, může být použit jen v jedné z forem uvedených v příloze č. 6.

§ 9

(1) U premixů jsou považovány údaje zkoušených hodnot za ještě vyhovující:

a) u doplňkových látek, pokud se neodchylují od uvedené hodnoty o více, než stanoví tolerance v příloze č. 6 v části B s přihlédnutím k analytickým tolerancím,

b) u deklarovaných jakostních znaků mimo doplňkové látky, pokud se neodchylují od uvedené hodnoty o více, než stanoví tolerance uvedené v příloze č. 5 ve sloupci 4,

c) u jakostních znaků mimo doplňkové látky, pro které nejsou stanoveny tolerance v příloze č. 5 ve sloupci 4, pokud se neodchylují od uvedené hodnoty o více, než stanoví analytické tolerance.

(2) Není-li na určitou doplňkovou látku stanovena analytická tolerance nebo nejsou-li na ostatní jakostní znaky stanoveny tolerance v příloze č. 5 ve sloupci 4 ani analytické tolerance, doplňková látka nebo ostatní jakostní znaky se nehodnotí.

§ 10

(1) K výrobě premixů určených pro uvádění do oběhu se používají nosiče, které neovlivní negativně jakost a stabilitu premixů a dodržení jakostních znaků kompletních a doplňkových krmiv, do kterých jsou premixy doplňkových látek zpracovány.

(2) Nejvýše přípustný obsah nežádoucích látek v nosiči je stanoven v příloze č. 3.

ODDÍL ČTVRTÝ

KOMPLETNÍ A DOPLŇKOVÁ KRMIVA

§ 11

(1) K výrobě kompletních a doplňkových krmiv, mléčných krmných směsí a dietních krmiv pro hospodářská zvířata určených pro uvádění do oběhu se používají jen krmné suroviny uvedené v příloze č. 4 ve sloupci 2, doplňkové látky uvedené v příloze č. 6 ve sloupcích 1 a 2 a premixy odpovídající požadavkům stanoveným v § 8 a 10 této vyhlášky a u dietních krmiv dále krmné suroviny a doplňkové látky uvedené v příloze č. 7.

(2) K výrobě kompletních a doplňkových krmiv a dietních krmiv pro zvířata v zájmovém chovu (dále jen "domácí zvířata") určených pro uvádění do oběhu se používají jen doplňkové látky uvedené v příloze č. 6 ve sloupci 2 a premixy odpovídající požadavkům stanoveným v § 8 a 10 této vyhlášky. K výrobě se dále používají krmné suroviny uvedené v příloze č. 4 ve sloupci 2, popřípadě jiné krmné suroviny, které se uvedou v označení, u dietních krmiv pro domácí zvířata dále krmné suroviny a doplňkové látky uvedené v příloze č. 7.

(3) V kompletním a doplňkovém krmivu lze použít jen jeden stimulátor růstu a vždy jednu doplňkovou látku k prevenci kokcidiózy (antikokcidikum) nebo histomoniázy (chemoterapeutikum). To se nevztahuje na užití sulfachinoxalinu.

(4) Do kompletních a doplňkových krmiv pro přežvýkavce nelze použít masovou, masokostní živočišnou, kostní, peřokostní a bílkovinnou kostní moučku, bílkovinný koncentrát, kostní šrot krmný a kostní vývar sušený.

§ 12

Požadavky na jakost

(1) Obsah vlhkosti u kompletních a doplňkových krmiv s výjimkou směsí celých semen, zrn nebo plodů je nejvýše:

a) u minerálních doplňkových krmiv bez krmných surovin organického původu - 5,0 %,

b) u minerálních doplňkových krmiv obsahujících krmné suroviny organického původu - 10,0 %,

c) u mléčných krmných směsí a kompletních a doplňkových krmiv obsahujících více než 40 % mléčných derivátů - 7,0 %,

d) u ostatních kompletních a doplňkových krmiv - 14,0 %.

(2) Obsah nerozpustného podílu popela v kyselině chlorovodíkové v sušině u kompletních a doplňkových krmiv s výjimkou směsí z celých semen, zrn nebo plodů je nejvýše:

a) u minerálních a minerálně-vitaminových doplňkových krmiv - 60 g/kg,

b) u kompletních a doplňkových krmiv složených převážně z vedlejších produktů při zpracování rýže - 30 g/kg,

c) u ostatních kompletních a doplňkových krmiv - 20 g/kg.

Limitní znak nerozpustného podílu popela v kyselině chlorovodíkové uvedený pod písmenem c) se nevztahuje na kompletní a doplňková krmiva složená převážně ze sušených cukrovarských řízků nebo sušených řízků cukrovky a na krmiva pro ryby obsahující více než 15 % rybí moučky. V těchto případech se obsah nerozpustného podílu popela v kyselině chlorovodíkové samostatně deklaruje.

(3) Odrol granulí u lisovaných krmiv smí být nejvýše:

a) u kompletních a doplňkových krmiv s přidaným tukem - 15 %,

b) u ostatních kompletních a doplňkových krmiv mimo krmiva pro pstruhy - 10 %,

c) u krmiv pro pstruhy - 0 %.

(4) Teplota granulí lisovaných kompletních a doplňkových krmiv při expedici je nejvýše 30 °C, v období měsíce května až září nejvýše 40 °C.

(5) Hodnoty typových fyzikálních a jakostních znaků u kompletních, doplňkových a dietních krmiv pro hospodářská zvířata jsou uvedeny v příloze č. 8 a v příloze č. 9 ve sloupci 3. Užití typových jakostních znaků je stanoveno v § 19 této vyhlášky.

§ 13

(1) U kompletních, doplňkových a dietních krmiv jsou považovány údaje zkoušených hodnot za ještě vyhovující:

a) u doplňkových látek, pokud se neodchylují od uvedené hodnoty o více, než stanoví tolerance v příloze č. 6 v části B s přihlédnutím k analytickým tolerancím,

b) u jakostních znaků mimo doplňkové látky deklarovaných podle přílohy č. 19 u krmiv pro hospodářská zvířata nebo přílohy č. 20 u krmiv pro domácí zvířata a u dalších deklarovaných jakostních znaků mimo doplňkové látky a u limitních jakostních znaků, pokud se neodchylují od uvedené hodnoty o více, než stanoví tolerance uvedené v příloze č. 10 ve sloupci 4 nebo v příloze č. 11 ve sloupci 4,

c) u typových jakostních znaků mimo doplňkových látek deklarovaných podle přílohy č. 9 sloupce 3, pokud se neodchylují od uvedené hodnoty o více, než stanoví analytické tolerance,

d) u jakostních znaků mimo doplňkové látky, na které nejsou stanoveny tolerance v příloze č. 10 ve sloupci 4 nebo v příloze č. 11 ve sloupci 4, pokud se neodchylují od uvedené hodnoty o více, než stanoví analytické tolerance.

(2) Není-li na určitou doplňkovou látku stanovena analytická tolerance nebo nejsou-li na ostatní jakostní znaky stanoveny tolerance v příloze č. 10 ve sloupci 4 nebo v příloze č. 11 ve sloupci 4 ani analytické tolerance, doplňková látka ani ostatní znaky se nehodnotí.

(3) Tolerance uvedené v příloze č. 10 ve sloupci 4 a v příloze č. 11 ve sloupci 4 zahrnují chyby způsobené při odběru a zkoušení vzorků kompletních, doplňkových a dietních krmiv.

ODDÍL PÁTÝ

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PRO VÝROBU DOPLŇKOVÝCH LÁTEK, PREMIXŮ A KRMIV S POUŽITÍM PREMIXŮ

§ 14

Pro prokázání odborné způsobilosti se vyžaduje:

a) pro výrobu doplňkových látek úspěšné ukončení některého z vysokoškolských studijních oborů, a to chemie, biologie, biotechnologie, farmacie, lékařství, veterinárního lékařství, potravinářství nebo zemědělství a odborná praxe vztahující se k výrobě doplňkových látek v minimální délce dvou let;

b) pro výrobu premixů a krmiv s použitím premixů

aa) úspěšné ukončení vysokoškolského studijního oboru zemědělství nebo veterinárního lékařství nebo

bb) úspěšné ukončení vysokoškolských studijních oborů uvedených pod písmenem a) mimo zemědělství a veterinární lékařství a dále úspěšné ukončení postgraduálního studia na vysoké škole zemědělského nebo veterinárního směru s odborným zaměřením na krmiva a výživu zvířat,

a odborná praxe vztahující se k výrobě premixů a krmiv s použitím premixů v minimální délce tří let,

c) pouze pro výrobu krmiv s použitím premixů maturitní zkouška na střední odborné škole zemědělského, veterinárního nebo potravinářského směru a odborná praxe ve výrobě krmiv s použitím premixů v minimální délce čtyř let.

ODDÍL ŠESTÝ

PODROBNOSTI REGISTRACE VÝROBCŮ A DOVOZCŮ KRMIV, DOPLŇKOVÝCH LÁTEK A PREMIXŮ A TECHNICKÉ PARAMETRY BIOLOGICKÉHO ZKOUŠENÍ

§ 15

Registrace výrobců a dovozců

Žádost o registraci obsahuje:

a) u žadatele o výrobu nebo dovoz, jde-li o osobu fyzickou, jméno, příjmení (dále jen "jméno"), bydliště a identifikační číslo; obchodní jméno, sídlo, druh právnické osoby a identifikační číslo, jde-li o osobu právnickou,

b) u žadatele o výrobu krmiv, doplňkových látek a premixů místo výrobního provozu, druh výroby a vyjádření orgánů státní správy příslušných podle zvláštních předpisů,1)

c) u žadatele o výrobu doplňkových látek, premixů a krmiv s použitím premixů jméno a bydliště osoby odpovědné za výrobu, popis a schema výrobní technologie a doklad o splnění požadavků stanovených v § 4 odst. 4, § 6 odst. 2, § 7 a 8 zákona,

d) u žadatele o výrobu krmiv s použitím premixů ověřený údaj o limitu dávkování premixů, při kterém je splněn požadavek § 7 odst. 4 písm. b) zákona,

e) u žadatele o dovoz druhy dovážených krmiv, doplňkových látek a premixů včetně složení a užití,

f) metody zkoušení, pokud nejsou uvedeny ve zvláštním předpise.

Biologické zkoušení

§ 16

(1) Biologické zkoušení se provádí v souběžně opakovaných srovnávacích pokusech a postupuje se podle příloh č. 12 až 16.

(2) Údaje o výsledcích biologického zkoušení se evidují pro každý opakovaný pokus samostatně.

(3) Součástí biologického zkoušení je analytické ověření složení použitých krmiv, doplňkových látek a premixů v rozsahu, který dostatečně vyjadřuje obsah živin a doplňkových látek a zdravotní nezávadnost.

(4) Zkoušení bezpečnosti v rozsahu odpovídajícím druhu krmiva nebo doplňkové látky a jejich užití ve výživě zvířat je součástí biologického zkoušení všech doplňkových látek nebo krmiv, které dosud nebyly použity pro výživu zvířat.

§ 17

(1) Souhrnná dokumentace biologického zkoušení krmiv vyrobených z mikroorganismů se zpracovává způsobem uvedeným v příloze č. 17.

(2) Souhrnná dokumentace biologického zkoušení doplňkových látek se doplňuje monografií podle přílohy č. 18.

§ 18

Evidence výsledků

(1) U základního biologického zkoušení se evidují:

a) název a sídlo právnické osoby, která zkoušky prováděla, a jméno osoby odpovědné za provedení,

b) druh zkoušeného krmiva, doplňkové látky nebo premixu; jeho složení a jakostní znaky stanovené analýzou; referenční číslo použité partie; kvalitativní a kvantitativní složení denní krmné dávky,

c) druh, plemeno, stáří a pohlaví zvířat a jejich označení,

d) počet pokusných a kontrolních skupin zvířat, počet zvířat v každé skupině a počet souběžně opakovaných srovnávacích pokusů,

e) zdravotní stav zvířat, podmínky krmení a chovu včetně případných změn,

f) datum zahájení a ukončení zkoušky,

g) místo konání zkoušky,

h) výsledky a v daném případě statistické vyhodnocení průkaznosti výsledků, nepříznivé účinky a jiné změny vzniklé v průběhu zkoušky.

(2) U zkoušení konzervační účinnosti se evidují:

a) název a sídlo právnické osoby, která zkoušky prováděla, a jméno osoby odpovědné za provedení,

b) druh zkoušené konzervační látky, její složení a koncentrace,

c) způsob dávkování konzervační látky,

d) druh krmiva použitého pro konzervaci; způsob jeho úpravy; složení a jakost krmiva stanovená na počátku zkoušky fyzikálním, chemickým a jiným zkoušením,

e) místo konání, datum zahájení a ukončení zkoušky,

f) sledované ukazatele v průběhu zkoušky jako teplota, ztráty hmotnosti během konzervace apod.,

g) složení a jakost krmiva stanovená po ukončení zkoušky fyzikálním, chemickým a jiným zkoušením,

h) případné nepříznivé účinky a jiné změny vzniklé v průběhu zkoušky,

i) výsledky dalšího zkoušení, pokud bylo prováděno.

(3) U zkoušení jakosti živočišných produktů se evidují:

a) název a sídlo právnické osoby, která zkoušky prováděla, jméno osoby odpovědné za provedení a místo provedení,

b) druhy odebraných vzorků živočišných produktů,

c) počet zvířat, od kterých byly odebrány vzorky, kategorie a stáří zvířat, způsob krmení, jakost zkoušeného krmiva, doplňkové látky nebo premixu,

d) datum odběru vzorku a způsob uchování vzorku do data zahájení zkoušky,

e) výsledky zkoušek.

(4) U zkoušení bezpečnosti se evidují:

a) název a sídlo právnické osoby, která zkoušky prováděla, jméno osoby odpovědné za provedení a místo provedení,

b) druh zkoušky a způsob provedení zkoušky,

c) druh a počet zvířat, na nichž byla zkouška provedena, počet opakování,

d) datum zahájení a ukončení zkoušky,

e) výsledky zkoušek a statistická průkaznost výsledků,

f) výsledky sledování zdravotního stavu zvířat a zdravotní nezávadnosti živočišných produktů.

Všechny provedené zkoušky se dokládají jednotlivě.

ODDÍL SEDMÝ

OZNAČOVÁNÍ KRMIV, DOPLŇKOVÝCH LÁTEK A PREMIXŮ

§ 19

(1) Kromě požadavků stanovených v § 11 odst. 1 zákona se v označení uvádějí další údaje podle druhu krmiva, doplňkové látky a premixu a podle účelu jejich užití, obsažené v § 20 až 23 této vyhlášky.

(2) Pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel v označení nedeklaruje jakostní znaky stanovené v příloze č. 4 nebo č. 19 nebo č. 20, uvede v označení typové jakostní znaky krmné suroviny, kompletního nebo doplňkového krmiva nebo uvede odkaz na jejich pořadové číslo v příloze č. 4 nebo č. 8 nebo č. 9 a číslo příslušné přílohy.

(3) Deklarovaný obsah doplňkové látky nebo deklarovaná hodnota jakostního znaku se vyjadřuje jednou hodnotou s výjimkou deklarace s odkazem na typové jakostní znaky stanovené v příloze č. 4 nebo 8 nebo 9 vyhlášky.

§ 20

Označování krmných surovin

(1) V označování krmných surovin se jako deklarace uvádějí hodnoty jakostních znaků stanovených v příloze č. 4 ve sloupci 5 vztažené na kilogram krmiva o původní sušině. Pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel hodnoty těchto znaků nedeklaruje, jsou závazné typové jakostní znaky uvedené v příloze č. 4 ve sloupci 6 s tím, že výrobce buď uvede tyto hodnoty jako deklaraci, nebo uvede odkaz na pořadové číslo typových jakostních znaků krmné suroviny, číslo skupiny krmných surovin a číslo přílohy.

(2) Jako deklarace se dále uvádějí, pokud jsou použity:

a) konzervační látky,

b) denaturační látky,

c) pojivé látky,

d) enzymatické přípravky pro úpravu krmných surovin,

e) způsob tepelného zpracování u sojových bobů, sojových pokrutin, sojových extrahovaných šrotů, vločkovaných zrnin, termicky upravených mouk,

f) druh výchozí suroviny (druh zvířete, rostliny) u krmných tuků a mastných kyselin rostlinného původu s výjimkou krmných tuků vyrobených z teplokrevných suchozemských zvířat,

g) u úsušků píce převládající druh použité pícniny,

h) u krmných surovin na bázi bakteriální biomasy druh použitých mikroorganismů a substrát použitý k fermentaci.

i) technologické úpravy krmných surovin podle přílohy č. 4 bodů 0.21 až 0.46.

(3) U krmných surovin s vyšším obsahem vlhkosti, než stanoví příloha č. 4 ve sloupci 4, musí být součástí označení varovné upozornění "Neskladovat, urychleně zpracovat".

(4) Výrobce, dovozce nebo dodavatel je oprávněn uvádět do označování další údaje včetně deklarace dalších jakostních znaků, které zřetelně oddělí od údajů uvedených v odstavcích 1 až 3.

(5) V označení masové, masokostní, živočišné, kostní, peřokostní a bílkovinné kostní moučky, bílkovinného koncentrátu, kostního šrotu krmného a kostního vývaru sušeného se uvede: "Krmná surovina obsahuje bílkovinné složky získané ze savčích tkání a je zakázáno ji zkrmovat přežvýkavcům".

§ 21

Označování doplňkových látek

(1) V označování doplňkových látek s výjimkou stopových prvků se jako deklarace uvádějí údaje podle přílohy č. 6 ve sloupci 2, obsah účinné látky a obchodní označení dodavatele. U stopových prvků se uvádějí údaje podle přílohy č. 6 ve sloupci 3, obsah účinné látky a obchodní označení dodavatele.

(2) Jako deklarace se dále uvádějí, pokud jsou použity:

a) u stimulátorů růstu, antikokcidik, chemoterapeutik, karotenoidů, xantofylů, stopových prvků a vitaminů A a D:

1. název a sídlo výrobce, pokud není dodavatelem,

2. kontrolní číslo vyrobené partie,

3. upozornění "Určeno výhradně pro výrobu premixů",

4. návod na bezpečné použití, podléhá-li doplňková látka ustanovení v příloze č. 6 ve sloupci 7,

5. u olachindoxu varovné upozornění "Nebezpečné pro osoby náchylné k fotoalergii",

b) u enzymů a mikroorganismů:

1. kontrolní číslo vyrobené partie,

2. identifikační číslo Mezinárodní unie pro biochemii nebo identifikace kmene podle mezinárodního označení,

c) u vitaminu E obsah alfatokoferolu.

(3) Výrobce, dovozce nebo dodavatel je oprávněn uvádět do označování další údaje, které zřetelně oddělí od údajů uvedených v odstavcích 1 a 2.

§ 22

Označování premixů

(1) V označování premixů se jako deklarace uvádějí:

a) druh a obsah použitých doplňkových látek podle přílohy č. 6 ve sloupci 2 a aminokyselin podle přílohy č. 4 ve sloupci 2,

b) druh nosiče,

c) upozornění "Určeno výhradně pro výrobu krmiv",

d) návod na bezpečné použití, je-li v premixu obsažena doplňková látka, která podléhá ustanovením uvedeným v příloze č. 6 ve sloupci 7,

e) při obsahu vitaminu E obsah alfatokoferolu,

f) při obsahu olachindoxu varovné upozornění "Nebezpečné pro osoby náchylné k fotoalergii",

g) při obsahu doplňkové látky ze skupin mikroorganismy a enzymy aktivita účinné látky.

(2) Dále musí být u premixů, do nichž byly zapracovány stimulátory růstu, antikokcidika, chemoterapeutika, mikroprvky, karotenoidy, xantofyly a vitaminy A a D, uvedeno:

a) upozornění "Určeno výhradně pro výrobce registrované pro výrobu krmiv s použitím premixů",

b) jméno nebo obchodní jméno a sídlo výrobce stimulátoru růstu, antikokcidika a chemoterapeutika.

(3) V případě, že premix obsahuje více doplňkových látek, u nichž je doba použitelnosti od data výroby rozdílná nebo rozdílné datum ukončení záruční doby, postačuje uvedení jen jedné doby použitelnosti nebo jedno ukončení záruční doby, a to té, která prochází jako první.

(4) Premixy s obsahem doplňkových látek, pro něž je v příloze č. 6 ve sloupci 5 stanoveno maximální stáří zvířat nebo ochranná lhůta, se označí údajem o maximálním stáří zvířat a minimální době ochranné lhůty. Pokud premix obsahuje více doplňkových látek, pro něž je stanovena různá minimální doba ochranné lhůty, postačuje uvedení nejdelší doby ochranné lhůty.

(5) Výrobce, dovozce nebo dodavatel je oprávněn uvádět do označování další údaje, které zřetelně oddělí od údajů uvedených v odstavcích 1 až 4.

§ 23

Označování kompletních, doplňkových a dietních krmiv

(1) V označování kompletních a doplňkových krmiv se uvádějí údaje o jejich složení obsahující:

a) u kompletních a doplňkových krmiv pro hospodářská zvířata použité krmné suroviny podle přílohy č. 4 sloupce 2 nebo alespoň název skupiny, do níž krmné suroviny náleží podle přílohy č. 22, a to v pořadí jejich klesajícího hmotnostního zastoupení v krmivu; uvedené způsoby výčtu krmných surovin a názvů skupin krmných surovin nelze kombinovat s výjimkou masové, masokostní, živočišné, kostní, peřokostní a bílkovinné kostní moučky, bílkovinného koncentrátu, kostního šrotu krmného, kostního vývaru sušeného, kostního tuku, tuku živočišného, kvasnic krmných sušených, pivovarských kvasnic sušených, aminokyselin a jejich analogů, které se vždy uvádějí podle použitého druhu, a to i při použití skupin krmných surovin. Výrobce musí v označení uvést i způsob technologické úpravy použitých krmných surovin podle přílohy č. 4 bodů 0.21 až 0.46,

b) u kompletních a doplňkových krmiv pro domácí zvířata použité krmné suroviny s udáním jejich obsahu nebo v pořadí klesajícího hmotnostního zastoupení v krmivu nebo alespoň název skupiny, do níž krmné suroviny náležejí podle přílohy č. 23. V označení nelze kombinovat názvy skupin surovin s názvy jednotlivých druhů krmných surovin,

c) u kompletních a doplňkových krmiv pro telata, prasata, drůbež a ryby, do nichž je použita biomasa na bázi Methylophilus methylotropus, procento dávkování této biomasy,

d) u kompletních a doplňkových krmiv, do nichž jsou použity sloučeniny nebílkovinného dusíku, procento dávkování použité sloučeniny,

e) u kompletních a doplňkových krmiv pro hospodářská zvířata, do nichž je použita masová, masokostní, živočišná, kostní, peřokostní a bílkovinná kostní moučka, bílkovinný koncentrát, kostní šrot krmný a kostní vývar sušený, se v označení uvede varovné upozornění: "Krmivo obsahuje krmné suroviny vyrobené ze savčí tkáně a je zakázáno je zkrmovat přežvýkavcům".

(2) V označování kompletních a doplňkových krmiv obsahujících přidané doplňkové látky se uvádí

a) u stimulátorů růstu, antikokcidik a chemoterapeutik druh použité látky podle názvu v příloze č. 6 ve sloupcích 1 a 2 a obsah látky,

b) u antioxidantů, barviv a konzervantů u krmiv pro hospodářská zvířata druh použité látky podle názvu v příloze č. 6 ve sloupcích 1 a 2,

c) u vitamínů A,D a E druh použité látky podle názvu v příloze č. 6 ve sloupcích 1 a 2 a obsah vitamínů (u vitamínu E jako obsah alfatokoferolu),

d) u mikroorganismů druh použité látky podle názvu v příloze č. 6 ve sloupcích 1 a 2 a počet kolonie tvořících jednotek (CFU/g),

e) u enzymů druh použité látky podle názvu v příloze č. 6 ve sloupcích 1 a 2 a jednotky aktivity,

f) u mědi a selenu druh použité látky podle názvu v příloze č. 6 ve sloupci 3 a obsah mědi a selenu jako Cu a Se.

(3) Při obsahu olachindoxu se do označení uvede varovné upozornění "Nebezpečné pro osoby náchylné k fotoalergii".

(4) V označování kompletních a doplňkových krmiv pro domácí zvířata obsahujících přidané doplňkové látky se v případě použití antioxidantů, zchutňovadel, barviv nebo konzervantů uvede upozornění "s antioxidantem", "se zchutňovadlem", "s barvivem" nebo "konzervováno" a uvede se druh konzervační látky.

(5) V označování dietních kompletních a doplňkových krmiv pro hospodářská a domácí zvířata se dále uvádí:

a) označení "dietní" u druhu krmiva,

b) účel užití podle přílohy č. 7 ve sloupcích 1 a 3,

c) rozhodující nutriční znaky krmiva podle přílohy č. 7 sloupec 2, pokud nejsou obsažena ve sloupci 4,

d) údaje podle přílohy č. 7 ve sloupci 4,

e) doba zkrmování podle přílohy č. 7 ve sloupci 5.

(6) Kompletní a doplňková krmiva obsahující doplňkové látky, pro něž je stanoveno v příloze č. 6 maximální stáří zvířat nebo ochranná lhůta, se označí údajem o maximálním stáří zvířat nebo minimální době ochranné lhůty. Pokud krmivo obsahuje více doplňkových látek, pro něž je stanovena různá minimální doba ochranné lhůty, postačuje uvedení nejdelší doby ochranné lhůty.

(7) Kompletní a doplňková krmiva obsahující doplňkové látky, pro něž je v příloze č. 6 uveden způsob použití nebo návod k bezpečnému použití, smějí být uvedena do oběhu, jen jsou-li označena těmito údaji.

(8) Výrobce, dovozce nebo dodavatel je oprávněn uvádět do označení další údaje, které zřetelně oddělí od údajů uvedených v odstavcích 1 až 8 tohoto paragrafu a v odstavcích 1 až 5 § 23a.

§ 23a

Deklarace v označování kompletních, doplňkových a dietních krmiv

(1) V označování kompletních a doplňkových krmiv pro hospodářská zvířata se jako deklarace uvádějí hodnoty jakostních znaků stanovené v příloze č. 19 ve sloupci 3 příslušné druhu a kategorii zvířat, pro něž je krmivo určeno. Hodnoty jakostních znaků se vyjadřují v jednotkách uvedených v příloze č. 19 ve sloupci 3 vztažených na kilogram krmiva o původní sušině. Pokud výrobce tyto hodnoty nedeklaruje, jsou závazné typové jakostní znaky uvedené v příloze č. 9 ve sloupci 3. Výrobce uvede tyto hodnoty jako deklaraci nebo uvede odkaz na pořadové číslo typových jakostních znaků kompletního nebo doplňkového krmiva pro daný druh a kategorii zvířat.

(2) V označování kompletních a doplňkových krmiv pro domácí zvířata se jako deklarace uvádějí hodnoty jakostních znaků stanovené v příloze č. 20 ve sloupci 3 vztažené na kilogram krmiva o původní sušině.

(3) V označování dietních kompletních a doplňkových krmiv se jako deklarace uvádějí hodnoty jakostních znaků stanovené v příloze č. 7 ve sloupci 4 vztažené na kilogram krmiva o původní sušině.

(4) V označování kompletních a doplňkových krmiv se jako deklarace při použití sloučenin nebílkovinného dusíku určených pro přežvýkavce uvede kromě celkového obsahu dusíkatých látek i obsah dusíkatých látek z použitých sloučenin nebílkovinného dusíku.

(5) V označování kompletních a doplňkových krmiv složených převážně ze sušených cukrovarských řízků a v označování kompletních a doplňkových krmiv pro ryby obsahujících více než 15 % rybí moučky se samostatně deklaruje obsah nerozpustného podílu popela v kyselině chlorovodíkové.

(6) Výrobce, dovozce nebo dodavatel je oprávněn deklarovat v označení kompletních a doplňkových krmiv další jakostní znaky uvedené v příloze č. 19 ve sloupci 4 a v příloze č. 20 ve sloupci 4, které zřetelně oddělí od údajů uvedených v odstavcích 1 až 5 a § 23 odst. 1 až 8.


§ 24

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1996.


Ministr:
Ing. Lux v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 9 odst. 1 písm. e) a § 10 písm. e) zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.
§ 4 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

2) s astaxantinem dohromady max. 100 g v 1 kg krmiva


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 194/1996 Sb.

ZAKÁZANÉ LÁTKY A PRODUKTY

1) Kůže, usně a kožené odpady

2) Pevné komunální odpady, včetně domovních odpadů

3) Kvasnice rodu Candida, vyrobené na n-alkánech

4) Dřevo, ošetřené ochrannými přípravky a vedlejší produkty, získané z ošetřeného dřeva, včetně pilin

5) Usazeniny a kaly z odkalovacích nádrží sloužících k úpravě odpadních vod

6) Výkaly, moč a vyprázdněný obsah zažívacích ústrojí (bez ohledu na způsob zpracování nebo přimíchání těchto látek )

7) Semena, rostliny a ostatní rostlinný rozmnožovací materiál, který byl s ohledem na určený způsob použití ošetřen po sklizni přípravky na ochranu rostlin, stejně jako vedlejší produkty, získané z těchto materiálů

8) Odpady z restauračních provozů, které nebyly ošetřeny postupem usmrcujícím původce zvířecích nákaz a to ani při jejich opracování či zpracování. Toto se nevztahuje na potraviny rostlinného původu, které s ohledem na jejich stav nelze považovat za vhodné pro lidskou výživu

9) Obaly a jejich části, které byly použity pro zemědělské a potravinářské účely

10) Proteiny pocházející ze savčí tkáně, pokud jsou použity k výrobě kompletních nebo doplňkových krmiv pro přežvýkavce uvedené v příloze č. 4 skupina krmné moučky, úsušky živočišného původu a krmné tuky, s výjimkou:

- mléka a mléčných výrobků,

- želatiny,

- aminokyselin získaných z nevydělaných kůží, výrobním postupem, který zahrnuje vystavení suroviny pH 1 až 2, následované pH vyšším než 11, následované ošetřením teplem při 140 °C po 30 minut při tlaku 3 barů,

- hydrogenfosforečnanu vápenatého (DCP) získaného z odtučněných kostí,

- vysušené plazmy a jiných krevních produktů.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 194/1996 Sb.

SKLADIŠTNÍ ŠKŮDCI

Červotoč spížní- Stegobium paniceum
Kornatec skladištní- Tenebroides mauritanicus
Korovník obilní- Rhyzopertha dominica
Lesák skladištní- Oryzaephilus surinamensis
Lesák moučný- Cryptolestes ferrugineus
Pilous černý- Sitophilus granarius
Pilous rýžový- Sitophilus oryzae
Pisivka- Liposcelis corrodens
Potemník hnědý- Tribolium castaneum
Potemník skladištní- Tribolium confusum
Potemník moučný- Tenebrio molitor
Roztoč moučný- Acarus siro
Roztoč ničivý- Glycyphagus destructor
Roztoč dravý- Cheyletus eruditus (pokud nebyl prokazatelně použit pro biologické hubení roztoče moučného nebo roztoče ničivého)
Vrtavec zhoubný- Ptinus fur
Zavíječ moučný- Ephestia Kühniella
Zavíječ paprikový- Plodia interpunctella
Zavíječ skladištní- Ephestia elutella

Vrtavec zhoubný (Ptinus fur , vel. 2 - 4,3 mm)

Vrtavec zhoubný (Ptinus fur , vel. 2 - 4,3 mm)

Červotoč spížní (Stegobium paniceum, vel. 2,2 - 3,7 mm)

Červotoč spížní (Stegobium paniceum, vel. 2,2 - 3,7 mm)

Kornatec skladištní (Tenebroides mauritanicus, vel. 5 - 11 mm)

Kornatec skladištní (Tenebroides mauritanicus, vel. 5 - 11 mm)

Potemník moučný (Tenebrio molitor, vel. 13,5 - 18,5 mm)

Potemník moučný (Tenebrio molitor, vel. 13,5 - 18,5 mm)

Pilous rýžový (Sitophilus oryzae, vel. 2,5 - 4 mm)

Pilous rýžový (Sitophilus oryzae, vel. 2,5 - 4 mm)

Pilous černý (Sitophilus granarius,vel. 3 - 4,5 mm)

Pilous černý (Sitophilus granarius,vel. 3 - 4,5 mm)

Zavíječ paprikový (Plodia interpunctella)

housenka (vel. 10 - 15 mm)

housenka (vel. 10 - 15 mm)

dospělec (vel. 14 - 19 mm)

dospělec (vel. 14 - 19 mm)

Potemník skladištní (Tribolium confusum ,vel. 2,9 - 4,4 mm)

Potemník skladištní (Tribolium confusum ,vel. 2,9 - 4,4 mm)

Potemník hnědý (Tribolium castaneum, vel. 2,8 - 4,2 mm)

Potemník hnědý (Tribolium castaneum, vel. 2,8 - 4,2 mm)

Pisivka (Liposcelis corrodens , vel. 0,75 - 1,2 mm)

Pisivka (Liposcelis corrodens , vel. 0,75 - 1,2 mm)

Lesák moučný (Cryptolestes ferrugineus , vel. 1,5 - 2,5 mm)

Lesák moučný (Cryptolestes ferrugineus , vel. 1,5 - 2,5 mm)

Korovník obilní (Rhyzopertha dominica, vel. 2 - 3 mm)

Korovník obilní (Rhyzopertha dominica, vel. 2 - 3 mm )

Lesák skladištní (Oryzaephilus surinamensis , vel. 1,8 - 3,5 mm)

Lesák skladištní (Oryzaephilus surinamensis , vel. 1,8 - 3,5 mm )

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 194/1996 Sb.

NEŽÁDOUCÍ LÁTKY (údaje uvedeny v 88 % sušině)

Nežádoucí látkaKrmivoNejvyšší
přípustný
obsah
v mg . kg-1
123
Aflatoxin B1babasové semeno, bavlníkové osivo, podzemnice olejná, kokosová moučka,
kukuřičné zrno, palmojádro a produkty jejich zpracování
0,02
ostatní krmné suroviny0,05
kompletní krmiva a doplňková krmiva pro skot, ovce, kozy, s vyjímkou telat, jehňat a dojnic0,05
doplňková krmiva pro prasata a drůbež s vyjímkou mláďat0,03
kompletní krmiva pro prasata a drůbež s vyjímkou mláďat0,02
doplňková krmiva pro dojnice v laktaci, kozy v laktaci a ovce v laktaci0,005
ostatní kompletní a doplňková krmiva0,01
Aldrin, Dieldrin (jednotlivě nebo dohromady, počítáno jako Dieldrin)rostlinné nebo živočišné tuky0,2
ostatní krmiva0,01
Arsentravní moučka, jetelová moučka, vojtěšková moučka, cukrovkové řízky, částečně odcukřené a sušené řízky4
krmné suroviny s více než 8 % fosforu a krmné suroviny ze zpracování ryb nebo jiných mořských zvířat10
ostatní krmné suroviny2
kompletní krmivo pro ryby4
Arsenkompletní krmiva ostatní2
minerální krmiva12
ostatní doplňková krmiva4
DDT (suma z DDT-, TDE- a DDE- isomerů, počítaná jako DDT)rostlinné nebo živočišné tuky0,5
ostatní krmiva0,05
Dusitany (počítané jako NaNO2)rybí moučka60
kompletní krmiva pro užitková zvířata, ptáky a okrasné rybky15
Endosulfan (suma z alfa- a beta-isomerů a z endosulfátu, počítaná jako endosulfan)krmné suroviny z kukuřice a z nich zhotovené výrobky0,2
krmné suroviny ze semen olejnin a z nich zhotovené produkty0,5
kompletní krmiva pro ryby0,005
ostatní krmiva0,01
Endrin (suma z endrinu a delta- katoendrinu, počítaná jako endrin)rostlinné nebo živočišné tuky0,05
ostatní krmiva0,01
Fluorkrmné suroviny živočišného původu500
krmné suroviny s více než 8 % fosforu2 000
ostatní krmné suroviny150
kompletní krmiva pro skot a ovce a kozy v laktaci30
ostatní kompletní krmiva pro skot, ovce a kozy50
kompletní krmiva pro prasata100
kompletní krmiva pro kuřata250
ostatní kompletní krmiva pro drůbež350
ostatní kompletní krmiva150
doplňková krmiva1251)
Gossypol, volnýbavlníkový extrahovaný šrot, bavlníkové pokrutiny1 200
ostatní krmné suroviny20
kompletní krmiva pro telata100
ostatní kompletní krmiva pro skot500
kompletní krmiva pro selata20
ostatní kompletní krmiva pro prasata60
Gossypol, volnýkompletní krmiva pro ovce a kozy500
kompletní krmiva pro drůbež ve snášce20
ostatní kompletní krmiva pro drůbež100
kompletní krmiva pro králíky60
ostatní kompletní krmiva20
Heptachlor (suma z heptachloru a heptachlorepoxidu, počítaná jako heptachlor)rostlinné nebo živočišné tuky0,2
ostatní krmiva0,01
Hexachlorbenzol (HCB)rostlinné nebo živočišné tuky0,2
ostatní krmiva0,01
Hexachlorcyklohexan (HCH) alfa-isomerrostlinné nebo živočišné tuky0,2
ostatní krmiva0,02
beta-isomerrostlinné nebo živočišné tuky0,1
krmné směsi pro dojnice0,005
ostatní krmiva0,01
gama-isomerrostlinné nebo živočišné tuky2,0
ostatní krmiva0,2
Chlordan (suma z cis- a trans-isomerů a z oxychlordanu, počítaná jako chlordan)rostlinné a živočišné tuky0,05
ostatní krmiva0,02
Kadmiumkrmné suroviny rostlinného původu1
krmné suroviny živočišného původu, s vyjímkou krmný surovin krmiv pro domácí zvířata2
krmné suroviny s 8 až 20 % fosforu0,5 1)
krmné suroviny s více než 20 % fosforu10
kompletní krmiva pro skot, ovce a kozy, s vyjímkou kompletních krmiv pro telata, jehňata a kůzlata1
ostatní kompletní krmiva s vyjímkou kompletních krmiv pro domácí zvířata0,5
minerální krmiva do 6 % fosforu0,751)
minerální krmiva s více než 6 % fosforu5
ostatní doplňková krmiva pro skot, ovce a kozy0,5
Kyanovodíklněné semeno250
lněný extrahovaný šrot350
krmné suroviny z maniokových hlíz nebo z mandlí100
Kyanovodíkostatní krmné suroviny50
kompletní krmiva pro kuřata10
ostatní kompletní krmiva50
Námelobilí, nerozmělněné1 000
Olovokrmné suroviny s více než 8 % fosforu30
zelená a silážovaná píce včetně pastevního porostu, řepný chrást
a řepné skrojky včetně silážovaných, seno
40
kvasnice5
ostatní krmné suroviny10
kompletní krmiva pro telata, kůzlata, jehňata20
kompletní krmiva pro skot, ovce a kozy v laktaci40
minerální krmiva30
ostatní doplňková krmiva5
Polychlorované bifenyly (PCB)kompletní krmiva pro psy, kočky a kožešinová zvířata0,5
kompletní krmiva ostatní0,05
Polychlorované bifenyly (PCB)krmné suroviny0,05
doplňková krmiva0,5
mléko a mléčné krmné směsi0,3
masokostní a rybí moučky1,0
živočišné a rostlinné tuky1,5
kongenery 138všechna krmiva0,005
kongenery 153všechna krmiva0,005
Ricin, vyjádřený v ricin. slupkáchkrmné suroviny10
Rostliny rodu Crotalariavšechna krmiva100
Rtuťkrmné suroviny ze zpracovaných ryb nebo ostatních mořských živočichů0,5
ostatní krmné suroviny0,1
kompletní krmiva pro psy a kočky0,4
ostatní kompletní krmiva0,1
doplňková krmiva s vyjímkou doplňkových krmiv pro psy a kočky0,2
Semena, plody a z nich získané produkty z:všechna krmivakvantitativně
nestanovitelné množství
- meruňky (Prunus armeniaca L.)
- lničky seté (Camelina sativa Crantz)
- mandloně hořké (Prunus dulcis /Mill./ var. amara Focke = Prunus amygdalus Batsch var. amara Focke)
- madhuky, bassie, mowrahu (Madhuca longifolia L. = Bassia longifolia L.= Illipe malabrorum Engl.,
Madhuca indica Gmelin = Bassia latifolia Roxb. = Illipe latifolia F. Mueller)
- sheanuss (Butyrospermum parkii Kotschy)
- krotonu (Croton tiglium L.) - etiopské hořčice (Brassica carinata Braun)
- čínské žluté hořčice (Brassica juncea L. ssp. juncea var. lutea Batalin)
- indické hnědé hořčice ( Brassica juncea L. ssp. integrifolia Thell. )
- sareptské hořčice (Brassica juncea L. Czern. et Coss. ssp. juncea)
- černé hořčice (Brassica nigra W.D.J. Koch)
- bukvic neloupaných (Fagus silvatica L.)
- keře (Jatropha curcas L.)
Hořčičný olej, těkavý, přepočtený na allylisothiokyanátřepkový extrahovaný šrot, řepkové pokrutiny4 000
ostatní krmné suroviny100
- hořčičný olej, těkavý, přepočtený nakompletní krmiva pro telata, jehňata a kůzlata150
kompletní krmiva pro selata150
ostatní kompletní krmiva pro prasata500
ostatní kompletní krmiva pro skot, ovce a kozy1 000
kompletní krmiva pro drůbež500
ostatní kompletní krmiva150
Semena a plody plevelů, které obsahují alkaloidy, glukosidy nebo ostatní jedovaté látky z toho:všechna krmiva3 000
- Datura stramonium1 000
- Lolium remotum1 000
- Lolium temulentum1 000
Theobrominkompletní krmiva pro skot700
ostatní kompletní krmiva300
Vinylthiooxazolidonkompletní krmiva pro drůbež ve snášce500
ostatní kompletní krmiva pro drůbež1 000

Poznámka: 1) Na každé % fosforu

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 194/1996 Sb.

KRMNÉ SUROVINY povolené pro výrobu a uvádění do oběhu

Výklad pojmů

0.11jakostní znaky jsou znaky udávající obsah živin nebo doplňkových látek v krmivech nebo určující vlastnosti krmiv,
0.12typové znaky jsou jakostní znaky doporučené pro výrobu krmiv, doplňkových látek a premixů,
0.13deklarace jsou výrobcem uvedené hodnoty jakostních znaků v označení výrobku,
0.14tolerance jakostních znaků jsou přípustné odchylky od hodnot jakostních znaků,
0.15doba použitelnosti je doba od data výroby, po kterou si krmiva, doplňkové látky a premixy uchovávají za stanovených podmínek skladování jakostní znaky; může být stanovena i konečným datem použití,
0.16živiny jsou látky s výjimkou doplňkových a nežádoucích látek, které jsou obsaženy v krmivu a ovlivňují jeho výživnou hodnotu, přičemž toto ovlivnění může být i nepatrné,
0.2Technologické pojmy
0.21loupání (dekortikace) jsou procesy odstraňující pluchu, slupku nebo jiné obalové částice; produkt se označuje jako loupaný,
0.22mletí krmiv je proces, při kterém se po odstranění pluchy a slupky zmenšují částice na žádanou velikost; produkt se označuje jako mouka,
0.23drcení - šrotování krmiv je proces, při kterém jsou částice zmenšovány na žádoucí velikost; produkt se označuje jako šrot,
0.24tepelná úprava mlýnských krmiv (termická úprava) jsou procesy inaktivující enzymy, při kterých současně dochází k částečnému nebo úplnému zmazovatění škrobu; zpravidla se používá teploty 80 °C; produkt se označuje jako tepelně upravený,
0.25tepelná úprava olejnin (toastace) je tepelný proces, kterým se inaktivují enzymy při zachování nutriční hodnoty výchozí suroviny; zpravidla se používá krátkodobého ohřevu při teplotě 105 °C; produkt se označuje jako tepelně upravený nebo toastovaný,
0,26tepelná úprava surovin živočišného původu je proces, při kterém za použití tlaku a teplot dochází k destrukci výchozí suroviny; používá se po dobu nejméně 20 minut teplot vyšších než 133 °C a tlaku 3 barů. Tepelná úprava současně způsobuje sterilizaci výchozí suroviny,
0.27extrakce krmiv je proces, kterým se krmiva zbavují tuku pomocí vody nebo povolených organických rozpouštědel; produkt se označuje jako extrahovaný,
0.28lisování krmiv je proces, kterým se krmiva zbavují tuku při vzniku pokrutin nebo vodné fáze při vzniku výlisků; produkt u olejnatých semen se označuje jako pokrutina, u ostatních plodin jako výlisek,
0.29granulování je lisovací proces, při kterém se bodu varu, zejména alkoholů z vodné fáze substrátu; produkt se označuje jako destilovaný,krmivo stává kompaktním a zvyšuje svou měrnou hmotnost; produkt se označuje jako granule,
0.3extruze krmiv je proces, kdy se krmivo lisuje a protlačuje za vysokého tlaku a teplot, které způsobují želatinizaci; produkt se označuje jako extrudovaný,
0.31expandování je fyzikální proces, při kterém se zvětšuje počet i objem vzduchových prostor v částicích krmiv (zvyšuje se jejich porezita); produkt se označuje jako expandovaný,
0.32želatinizace (zmazovatění) je proces, při kterém zpravidla dochází u škrobnatých krmiv k modifikaci škrobu a jeho převedení zčásti nebo zcela do gelové formy nebo u krmiv živočišného původu k modifikaci kolagenů a oseinu; produkt rostlinného původu se označuje jako zmazovatělý, produkt živočišného původu jako želatinizovaný,
0.33zahušťování (koncentrace) je proces, při kterém se zpravidla snižuje obsah vody odpařováním, filtrací nebo odstřeďováním; produkt se označuje jako koncentrát,
0.34rafinace (afinace, čištění) je fyzikální nebo chemický proces, při kterém se krmivo zbavuje balastních částic, např. sirupu ze surového cukru; produkt se označuje jako rafinovaný,
0.35sušení je fyzikální proces, při kterém se krmivo zbavuje vlhkosti do bezpečného skladovatelného stavu; produkt se označuje jako uměle sušený nebo přirozeně sušený,
0.36hydrolýza je proces, při kterém vlivem působení vody, chemických látek nebo enzymů dochází k částečné nebo úplné přeměně látek; produkt se označuje jako hydrolyzovaný,
0.37saponifikace (zmýdelňování) je alkalický způsob hydrolýzy esterů na alkalickou sůl mastné kyseliny; produkt se označuje jako saponifikovaný,
0.38krystalizace je postupná změna kapalného, popř. plynného skupenství na tuhé; produkt se označuje jako krystalizovaný,
0.39delaktozování je fyzikální nebo chemický proces, při kterém se částečně nebo zcela odstraňuje mléčný cukr (laktóza) ze syrovátky; produkt se označuje jako delaktozovaný,
0.4demineralizace je fyzikální nebo chemický proces, při kterém se částečně nebo zcela odstraňují minerální látky z krmiv; produkt se označuje jako demineralizovaný,
0.41fermentace je kvasný proces, kdy při použití vhodných mikroorganismů a jejich enzymů dochází k přeměně látek (chemické reakci) ve fermentovaném substrátu; produkt se označuje jako fermentovaný,
0.42substrátem je živná půda pro mikroorganismy zpravidla složená z cukrů a anorganických solí,
0.43destilace je fyzikální proces, při kterém dochází k rozdělování směsi kapalin podle různého
0.44hydroponické pěstování je pěstování rostlin bez použití půdy s využitím roztoků minerálních solí; produkt se označuje jako hydroponický,
0.45konzervace je fyzikální nebo chemický proces,při kterém dochází k prodloužení trvanlivosti krmiv; produkt se označuje jako konzervovaný,
0.46hygroskopicita je vlastnost krmiv, doplňkové látky nebo premixů přijímat z okolního prostředí ve zvýšené míře vlhkost; krmivo, doplňková látka, premix se označují jako hygroskopické.

Uvedené pojmy platí i pro přílohy č. 6, 7, 8 a 9.

Skupina: obiloviny, luštěniny a olejniny

Pořadové
číslo
Kód EU
Druh krmné
suroviny
CharakteristikaLimitní znakyDeklarované
jakostní
znaky
Typové
jakostní
znaky
Jedná se
o hydroskopické
krmivo (+)
1234567
1.001
3.11
Bob obecnýVicia faba Lvlhkost nejvýše 14,0 %
druhová čistota nejméně 96,0 %
škodlivé nečistoty celkem nejvýše 0,5 %,
z toho nejvýše: námel 0,1 %,
jílek mámivý 0,1 %, česneky 0,1 %,
koukol polní 0,2 %, svízel 0,5 %
vlhkost
druhová čistota
přítomnost škůdců
výskyt cizích pachů
1.002
1.2
Čirok obecný (zrnový)Sorghum bicolor L. Moenchvlhkost nejvýše 14,0 %
škodlivé nečistoty celkem nejvýše 0,5 %,
z toho nejvýše: námel 0,1 %,
jílek mámivý 0,1 %, česneky 0,1 %,
koukol polní 0,2 %, svízel 0,5 %
vlhkost
druhová čistota
přítomnost škůdců
výskyt cizích pachů
1.003
3.05
Čočka jedláLens culinaris Medik.vlhkost nejvýše 14,0 %
škodlivé nečistoty celkem nejvýše 0,5 %,
z toho nejvýše: námel 0,1 %, jílek mámivý 0,1 %,
česneky 0,1 %, koukol polní 0,2 %, svízel 0,5 %
vlhkost
druhová čistota
přítomnost škůdců
výskyt cizích pachů
1.004
3.07
Fazol obecnýPhaseolus vulgaris L.vlhkost nejvýše 14,0 %
škodlivé nečistoty celkem nejvýše 0,5 %,
z toho nejvýše: námel 0,1 %,
jílek mámivý 0,1 %, česneky 0,1 %,
koukol polní 0,2 %, svízel 0,5 %
vlhkost
druhová čistota
přítomnost škůdců
výskyt cizích pachů
1.005
3.08
Hrách setýPisum sativum L.vlhkost nejvýše 14,0 %
škodlivé nečistoty celkem nejvýše 0,5 %,
z toho nejvýše: námel 0,1 %, jílek mámivý 0,1 %,
česneky 0,1 %, koukol polní 0,2 %, svízel 0,5 %
vlhkost
druhová čistota
přítomnost škůdců
výskyt cizích pachů
1.006
1.05
Ječmen setýHordeum vulgare L.vlhkost nejvýše 14,0 %
škodlivé nečistoty celkem nejvýše 0,5 %,
z toho nejvýše: námel 0,1 %, jílek mámivý 0,1 %,
česneky 0,1 %, koukol polní 0,2 %, svízel 0,5 %
vlhkost
druhová čistota
přítomnost škůdců
výskyt cizích pachů
1.007Konopí setéCannabis sativa L.vlhkost nejvýše 14,0 %
škodlivé nečistoty celkem nejvýše 0,5 %,
z toho nejvýše: námel 0,1 %, jílek mámivý 0,1 %,
česneky 0,1 %, koukol polní 0,2 %, svízel 0,5 %
vlhkost
druhová čistota
přítomnost škůdců
výskyt cizích pachů
1.007Konopí setéCannabis sativa L.vlhkost nejvýše 14,0 %
škodlivé nečistoty celkem nejvýše 0,5 %,
z toho nejvýše: námel 0,1 %, jílek mámivý 0,1 %,
česneky 0,1 %, koukol polní 0,2 %, svízel 0,5 %
vlhkost
druhová čistota
přítomnost škůdců
výskyt cizích pachů
1.008Krambe (katrán tatarský)Crambe tataria SEB.vlhkost nejvýše 12,0 %
druhová čistota nejméně 97,0 %
škodlivé nečistoty celkem nejvýše 0,5 %,
z toho nejvýše: námel 0,1 %, jílek mámivý 0,1 %,
česneky 0,1 %, koukol polní 0,2 %, svízel 0,5 %
vlhkost
druhová čistota
přítomnost škůdců
výskyt cizích pachů
1.009
1.31
Kukuřice setáZea mays L.vlhkost nejvýše 14,0 %
druhová čistota nejméně 92,0 %
škodlivé nečistoty celkem nejvýše 0,5 %,
z toho nejvýše: námel 0,1 %, jílek mámivý 0,1 %,
česneky 0,1 %, koukol polní 0,2 %, svízel 0,5 %
vlhkost
druhová čistota
přítomnost škůdců
výskyt cizích pachů
1.010
2.27
Len setýLinum usitatissimum L.vlhkost nejvýše 10,0 %
druhová čistota nejméně 93,0 %
škodlivé nečistoty celkem nejvýše 0,5 %,
z toho nejvýše: námel 0,1 %, jílek mámivý 0,1 %,
česneky 0,1 %, koukol polní 0,2 %, svízel 0,5 %
vlhkost
druhová čistota
přítomnost škůdců
výskyt cizích pachů
1.011Lesknice kanárskáPhalaris canariensis L.vlhkost nejvýše 14,0 %
škodlivé nečistoty celkem nejvýše 0,5 %,
z toho nejvýše: námel 0,1 %, jílek mámivý 0,1 %,
česneky 0,1 %, koukol polní 0,2 %, svízel 0,5 %
vlhkost
druhová čistota
přítomnost škůdců
výskyt cizích pachů
1.012
3.06
Lupina bíláLupinus albus L.vlhkost nejvýše 14,0 %
škodlivé nečistoty celkem nejvýše 0,5 %,
z toho nejvýše: námel 0,1 %, jílek mámivý 0,1 %,
česneky 0,1 %, koukol polní 0,2 %, svízel 0,5 %
vlhkost
druhová čistota
přítomnost škůdců
výskyt cizích pachů
1.013Mák setýPapaver somniferum L.vlhkost nejvýše 10,0 %
škodlivé nečistoty celkem nejvýše 0,5 %,
z toho nejvýše: námel 0,1 %, jílek mámivý 0,1 %,
česneky 0,1 %, koukol polní 0,2 %, svízel 0,5 %
vlhkost
druhová čistota
přítomnost škůdců
výskyt cizích pachů
1.014Bér vlašský
(Mohár, Čumíza)
Setaria italica ssp. germanica
(Mill.) a ssp. maxima (alef.)
vlhkost nejvýše 14,0 %
škodlivé nečistoty celkem nejvýše 0,5 %,
z toho nejvýše: námel 0,1 %, jílek mámivý 0,1 %,
česneky 0,1 %, koukol polní 0,2 %, svízel 0,5 %
vlhkost
druhová čistota
přítomnost škůdců
výskyt cizích pachů
1.015Nigerové semeno
(Ramtila habešská)
Guizotia abyssinica L.vlhkost nejvýše 12,0 %
druhová čistota nejméně 97,0 %
škodlivé nečistoty celkem nejvýše 0,5 %,
z toho nejvýše: námel 0,1 %, jílek mámivý 0,1 %,
česneky 0,1 %, koukol polní 0,2 %, svízel 0,5 %
vlhkost
druhová čistota
přítomnost škůdců
výskyt cizích pachů
1.016
1.01
Oves setý (nahý)Avena sativa L. var. chinensisvlhkost nejvýše 14,0 %
škodlivé nečistoty celkem nejvýše 0,5 %,
z toho nejvýše: námel 0,1 %, jílek mámivý 0,1 %,
česneky 0,1 %, koukol polní 0,2 %, svízel 0,5%
vlhkost
druhová čistota
přítomnost škůdců
výskyt cizích pachů
1.017
1.01
Oves setýAvena sativa L.vlhkost nejvýše 14,0 %
škodlivé nečistoty celkem nejvýše 0,5 %,
z toho nejvýše: námel 0,1 %, jílek mámivý 0,1 %,
česneky 0,1 %, koukol polní 0,2 %, svízel 0,5 %
vlhkost
druhová čistota
přítomnost škůdců
výskyt cizích pachů
1.018
3.13
Peluška jarníPisum sativum ssp. sativum
convar. speciosum (Dierb.)
vlhkost nejvýše 14,0 %
škodlivé nečistoty celkem nejvýše 0,5 %,
z toho nejvýše: námel 0,1 %, jílek mámivý 0,1 %,
česneky 0,1 %, koukol polní 0,2 %, svízel 0,5 %
vlhkost
druhová čistota
přítomnost škůdců
výskyt cizích pachů
1.019Pohanka obecnáFagopyrum esculentum
Moench var. alata Bat.
vlhkost nejvýše 14,0 %
druhová čistota nejméně 97,0 %
škodlivé nečistoty celkem nejvýše 0,5 %,
z toho nejvýše: námel 0,1 %, jílek mámivý 0,1 %,
česneky 0,1 %, koukol polní 0,2 %, svízel 0,5 %
vlhkost
druhová čistota
přítomnost škůdců
výskyt cizích pachů
1.020
1.15
Proso setéPanicum miliaceum L.vlhkost nejvýše 14,0 %
škodlivé nečistoty celkem nejvýše 0,5 %,
z toho nejvýše: námel 0,1 %, jílek mámivý 0,1 %,
česneky 0,1 %, koukol polní 0,2 %, svízel 0,5 %
vlhkost
druhová čistota
přítomnost škůdců
výskyt cizích pachů
1.021
1.21
Pšenice obecnáTriticum aestivum L.vlhkost nejvýše 14,0 %
škodlivé nečistoty celkem nejvýše 0,5 %,
z toho nejvýše: námel 0,1 %, jílek mámivý 0,1 %,
česneky 0,1 %, koukol polní 0,2 %, svízel 0,5 %
vlhkost
druhová čistota
přítomnost škůdců
výskyt cizích pachů
1.022
2.05
Řepka olejkaBrassica napus L. var. napusvlhkost nejvýše 12,0 %
vinylthiooxazolidon: nejvýše 3,5 g/kg
škodlivé nečistoty celkem nejvýše 0,5 %,
z toho nejvýše: námel 0,1 %, jílek mámivý 0,1 %,
česneky 0,1 %, koukol polní 0,2 %, svízel 0,5 %
vlhkost
druhová čistota
přítomnost škůdců
výskyt cizích pachů
1.023
2.24
SlunečniceHelianthus annuus L.vlhkost nejvýše 12,0 %
škodlivé nečistoty celkem nejvýše 0,5 %,
z toho nejvýše: námel 0,1 %, jílek mámivý 0,1 %,
česneky 0,1 %, koukol polní 0,2 %, svízel 0,5 %
vlhkost
druhová čistota
přítomnost škůdců
výskyt cizích pachů
1.024
2.14
Soja luštinatáGlycine max. (L.) Merr. toustovanávlhkost nejvýše 12,0 %
aktivita ureázy nejvýše 0,4
škodlivé nečistoty celkem nejvýše 0,5 %,
z toho nejvýše: námel 0,1 %,
jílek mámivý 0,1 %, česneky 0,1 %,
koukol polní 0,2 %, svízel 0,5 %
vlhkost
druhová čistota
přítomnost škůdců
výskyt cizích pachů
1.025
2.09
Světlice barvířskáCarthamus tinctorius L.vlhkost nejvýše 12,0 %
škodlivé nečistoty celkem nejvýše 0,5 %,
z toho nejvýše: námel 0,1 %, jílek mámivý 0,1 %,
česneky 0,1 %, koukol polní 0,2 %, svízel 0,5 %
vlhkost
druhová čistota
přítomnost škůdců
výskyt cizích pachů
1.026
1.30
TritikáleTriticosecale Wittm.vlhkost nejvýše 14,0 %
škodlivé nečistoty celkem nejvýše 0,5 %,
z toho nejvýše: námel 0,1 %, jílek mámivý 0,1 %,
česneky 0,1 %, koukol polní 0,2 %, svízel 0,5 %
vlhkost
druhová čistota
přítomnost škůdců
výskyt cizích pachů
1.027VikevVicia L.
z toho:
Vicia pannonica Crantz,
Vicia villosa Roth. , Vicia sativa L.
vlhkost nejvýše 14,0 %
druhová čistota nejméně 96,0 % š
kodlivé nečistoty celkem nejvýše 0,5 %,
z toho nejvýše: námel 0,1 %, jílek mámivý 0,1 %,
česneky 0,1 %, koukol polní 0,2 %, svízel 0,5 %
vlhkost
druhová čistota
přítomnost škůdců
výskyt cizích pachů
1.028
1.16
Žito setéSecale cereale L.vlhkost nejvýše 14,0 %
škodlivé nečistoty celkem nejvýše 0,5 %,
z toho nejvýše: námel 0,1 %, jílek mámivý 0,1 %,
česneky 0,1 %, koukol polní 0,2 %, svízel 0,5 %
vlhkost
druhová čistota
přítomnost škůdců
výskyt cizích pachů

Skupina: mlýnská krmiva

Pořadové
číslo
Kód EU
Druh krmné surovinyCharakteristikaLimitní znakyDeklarované jakostní znakyTypové jakostní znakyJedná se
o hydroskopické
krmivo (+)
1234567
2.001 1.06Ječná mouka krmnávzniká při výrobě ječné mouky nebo při výrobě krup
vláknina nejvýše 90 g/kg
vlhkost nejvýše 14,0 %vlhkost vláknina
škrob přítomnost škůdců
výskyt cizích pachů
popel nejvýše 50 g/kg
vláknina nejvýše 90 g/kg
škrob nejméně 300 g/kg
2.002 1.06Ječné omelkyvznikají při výrobě krup a ječné mouky
vláknina nejvýše 280 g/kg
vlhkost nejvýše 14,0 %vlhkost vláknina
přítomnost škůdců výskyt cizích pachů
popel nejvýše 80 g/kg
2.003 1.06Ječné otrubyvznikají při výrobě krup a obsahují převládající podíl
obalových částí zrna
vláknina nejvýše 170 g/kg
prosté zrn plevelů
vlhkost nejvýše 14,0 %vlhkost vláknina
přítomnost škůdců výskyt cizích pachů
vláknina nejvýše 170 g/kg
popel nejvýše 60 g/kg
2.004 1.32Kukuřičné klíčkyvznikají při odkličování kukuřice suchým způsobem
pro výrobu jedlých mouk přípustný výskyt endospermu
tuk nejméně 140 g/kg
vlhkost nejvýše 10,0 %vlhkost dusíkaté látky
tuk vláknina
přítomnost škůdců výskyt cizích pachů
tuk nejméně 140 g/kg
2.005 1.32Kukuřičná krupicevzniká při výrobě kukuřičné moukyvlhkost nejvýše 14,0 %vlhkost popel
přítomnost škůdců výskyt cizích pachů
popel nejvýše 15 g/kg
2.006Kukuřičná mouka krmnávzniká při výrobě kukuřičné krupice jedlé a mouky pro výrobu škrobu
vláknina nejvýše 70 g/kg
škrob nejméně 350 g/kg
vlhkost nejvýše 14,0 %vlhkost popel
škrob přítomnost škůdců
výskyt cizích pachů
vláknina nejvýše 70 g/kg
škrob nejméně 350 g/kg
popel nejvýše 35 g/kg
2.007Kukuřičné otrubyvznikají při výrobě kukuřičné krupice mouky
pro výrobu škrobu prosté zrn plevelů
vláknina nejvýše 100 g/kg
vlhkost nejvýše 14,0 %vlhkost popel
vláknina přítomnost škůdců
výskyt cizích pachů
popel nejvýše 60 g/kg
vláknina nejvýše 100 g/kg
2.008Ovesná mouka krmnávzniká při výrobě jedlé ovesné mouky a krupice
vláknina nejvýše 95 g/kg
škrob nejméně 400 g/kg
vlhkost nejvýše 14,0 %vlhkost popel
vláknina přítomnost škůdců
výskyt cizích pachů
popel nejvýše 20 g/kg
škrob nejméně 400 g/kg
2.009Ovesná rýže krmnávzniká loupáním ovsa setého (Avena sativa L.)
vláknina nejvýše 25 g/kg
vlhkost nejvýše 14,0 %vlhkost vláknina
přítomnost škůdců výskyt cizích pachů
popel nejvýše 25 g/kg
vláknina nejvýše 25 g/kg
2.010 1.04Ovesné otrubyvznikají při výrobě ovesné mouky a ovesných vloček
vláknina nejvýše 190 g/kg
prosté zrn plevelů
vlhkost nejvýše 14,0 %vlhkost vláknina
přítomnost škůdců výskyt cizích pachů
vláknina nejvýše 190 g/kg
popel nejvýše 50 g/kg
2.011 1.04Ovesné slupkyvznikají při výrobě ovesných vloček a při výrobě ovesné rýže
vláknina nejvýše 290 g/kg
prosté zrn plevelů
vlhkost nejvýše 14,0 %vlhkost přítomnost škůdců
výskyt cizích pachů
popel nejvýše 60 g/kg
vláknina nejvýše 290 g/kg
2.012 1.22Pšeničná mouka krmnávzniká při výrobě krupic, mouk pro konzumní
účely včetně mouk pro výrobu škrobu,
nesmí obsahovat více jak 50 % obalových částic
vláknina nejvýše 50 g/kg
škrob nejméně 350 g/kg
vlhkost nejvýše 14,0 %vlhkost popel
škrob přítomnost škůdců
výskyt cizích pachů
popel nejvýše 32 g/kg
vláknina nejvýše 50 g/kg
škrob nejméně 350 g/kg
2.013 1.22Pšeničná mouka pro úpravuvzniká zpracováním pšenice a je určena pro tepelnou
nebo enzymatickou úpravu
vláknina nejvýše 20 g/kg
škrob nejméně 600 g/kg
vlhkost nejvýše 14,0 %vlhkost škrob
přítomnost škůdců výskyt cizích pachů
vláknina nejvýše 20 g/kg
škrob nejméně 600 g/kg
2.014 1.25Pšeničné klíčky mačkanévznikají při výrobě krupic a mouk pro konzumní účely
a při výrobě mouk pro výrobu škrobu
dusíkaté látky nejméně 230 g/kg
popel nejvýše 50 g/kg
vlhkost nejvýše 14,0 %vlhkost dusíkaté látky
popel přítomnost škůdců
výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 230 g/kg
popel nejvýše 50 g/kg
2.015 1.24Pšeničné otruby Š 140vznikají při zpracování pšenice na mouky
pro konzumní účely vláknina nejvýše 120 g/kg
škrob nejméně 140 g/kg prosté zrn plevelů
vlhkost nejvýše 14,0 %vlhkost vláknina
škrob přítomnost škůdců
výskyt cizích pachů
popel nejvýše 60 g/kg
vláknina nejvýše 120 g/kg
2.016 1.24Pšeničné otruby Š 200vznikají při zpracování pšenice na krupice a mouky
pro konzumní účely
vláknina nejvýše 100 g/kg
škrob nejméně 200 g/kg prosté zrn plevelů
vlhkost nejvýše 14,0 %vlhkost vláknina
škrob přítomnost škůdců
výskyt cizích pachů
popel nejvýše 60 g/kg
vláknina nejvýše 100 g/kg
2.017Rýže loupanávzniká loupáním rýže seté (Oryza sativa L.)
vláknina nejvýše 8 g/kg
škrob nejméně 600 g/kg
vlhkost nejvýše 14,0 %vlhkost škrob
přítomnost škůdců výskyt cizích pachů
škrob nejméně 600 g/kg
2.018Rýžová moukavzniká zpracováním loupané rýže
vláknina nejvýše 8 g/kg
škrob nejméně 600 g/kg
vlhkost nejvýše 14,0 %vlhkost škrob
přítomnost škůdců výskyt cizích
pachů
škrob nejméně 600 g/kg
2.019Sojový pudr, sojová mouka odtučněné a odhořčené)vznikají z termicky upravených, praných, loupaných a odtučněných
sojových bobů (Glycine max. L.)
aktivita ureázy nejvýše 0,1
vlhkost nejvýše 13,0 %vlhkost tuk
aktivita ureázy přítomnost škůdců
výskyt cizích pachů
tuk nejvýše 20 g/kg
popel nejvýše 65 g/kg
2.020 1.17Žitné klíčky čistírenskévznikají při výrobě mouk pro konzumní účely a při výrobě mouky
pro výrobu škrobu
dusíkaté látky nejméně 230 g/kg
popel nejvýše 50 g/kg
vlhkost nejvýše 14,0 %vlhkost dusíkaté látky
popel přítomnost škůdců
výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 230 g/kg
popel nejvýše 50 g/kg
2.021 1.19Žitné otrubyvznikají při výrobě mouk pro konzumní účely
vláknina nejvýše 70 g/kg
škrob nejméně 200 g/kg prosté zrn plevelů
vlhkost nejvýše 14,0 %vlhkost vláknina
přítomnost škůdců výskyt cizích pachů
vláknina nejvýše 70 g/kg
popel nejvýše 55 g/kg
2.022Rýžové otrubyvznikají při loupání rýže (Oryza sativa L.) a jejím následném zpracování, přítomnost slupek nejvýše 1 %vlhkost - nejvýše 13,0 %dusíkaté látky tuk vláknina vlhkostdusíkaté látky nejméně - 230 g/kg tuk nejméně 50 g/kg vláknina nejvýše 90 g/kg

Skupina: extrahované šroty

Pořadové číslo
Kód EU
Druh krmné surovinyCharakteristikaLimitní znakyDeklarované jakostní znakyTypové jakostní znakyJedná se
o hydroskopické krmivo (+)
1234567
3.001
2.21
Bavlníkový, loupaný odvlákněnývyrábí se ze semen (Gossypium ssp.) loupaných, odvlákněných a extrahovaných tuk nejvýše 40 g/kg
vláknina nejvýše 135 g/kg
vlhkost nejvýše 13,0 %vlhkost dusíkaté látky
tuk vláknina
přítomnost škůdců výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 430 g/kg vláknina nejvýše 135 g/kg
3.002
2.21
Bavlníkový, částečně loupaný a odvlákněnývyrábí se ze semen bavlníku (Gossypium ssp.) částečně loupaných, odvlákněných a extrahovaných tuk nejvýše 40 g/kg
vláknina nejvýše 180 g/kg
vlhkost nejvýše 13,0 %vlhkost dusíkaté látky
tuk vláknina
přítomnost škůdců výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 340 g/kg vláknina nejvýše 180 g/kg
3.003
2.11
Kokosovývyrábí se ze semen kokosové palmy (Cocos nucifera L.) po extrakci endospermu tuk nejvýše 40 g/kgvlhkost nejvýše 13,0 %vlhkost dusíkaté látky
tuk vláknina
přítomnost škůdců výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 210 g/kg
3.004
2.28
Lněnývyrábí se ze semen lnu setého (Linum usitatissimum L.) po extrakci tuk nejvýše 40 g/kgvlhkost nejvýše 13,0 % druhová čistota
nejméně 93,0 %
vlhkost dusíkaté látky
tuk vláknina
přítomnost škůdců výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 350 g/kg
3.005
2.13
Palmojádrovývyrábí se ze semen palmy olejné (Eleasis quineensis Jacq. a Corozo oleifera - H.B.K.-L.H. Bailey) po extrakci tuk nejvýše 40 g/kgvlhkost nejvýše 13,0 %vlhkost dusíkaté látky
tuk vláknina
přítomnost škůdců výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 160 g/kg
3.006
2.04
Podzemnicový, loupanývyrábí se z loupaných semen podzemnice olejné (Arachis hypogaea L.) po extrakci tuk nejvýše 40 g/kg
vláknina nejvýše 60 g/kg
vlhkost nejvýše 13,0 %vlhkost dusíkaté látky
tuk vláknina
přítomnost škůdců výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 480 g/kg vláknina nejvýše 60 g/kg
3.007
2.04
Podzemnicový, částečně loupanývyrábí se z částečně loupaných semen podzemnice olejné (Arachis hypogaea L.) po extrakci tuk nejvýše 40 g/kg
vláknina nejvýše 130 g/kg
vlhkost nejvýše 13,0 %vlhkost dusíkaté látky
tuk vláknina
přítomnost škůdců výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 400 g/kg vláknina nejvýše 130 g/kg
3.008
2.04
Podzemnicový, neloupanývyrábí se z neloupaných semen podzemnice olejné (Arachis hypogaea L.) po extrakci tuk nejvýše 40 g/kg
vláknina nejvýše 250 g/kg
vlhkost nejvýše 13,0 %vlhkost dusíkaté látky
tuk vláknina
přítomnost škůdců výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 350 g/kg vláknina nejvýše 250 g/kg
3.009
2.07
Řepkový, se sníženým obsahem kyseliny erukové-Ovyrábí se ze semen řepky olejky (Brassica napus L. var. napus.) po extrakci tuk nejvýše 40 g/kgvlhkost nejvýše 13,0 % druhová čistota nejméně 94,0 %vlhkost dusíkaté látky
tuk vláknina
přítomnost škůdců výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 320 g/kg
3.010
2.07
Řepkový, se sníženým obsahem
kyseliny erukové a vinylthiooxazolidonu (Goitrinu) - OO
vyrábí se ze semen řepky olejky (Brassica napus L. var. napus) po extrakci tuk nejvýše 40 g/kg
goitrin nejvýše 3,5 g/kg
vlhkost nejvýše 13,0 % druhová čistota nejméně 94,0 %vlhkost dusíkaté látky
tuk vláknina
přítomnost škůdců výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 320 g/kg
3.011Sezamovývyrábí se ze semen sezamu indického (Sesamum indicum L.) po extrakci tuk nejvýše 40 g/kgvlhkost nejvýše 13,0 % nerozp. podíl popel v HCl nejvýše 50 g/kgvlhkost dusíkaté látky
tuk vláknina
přítomnost škůdců výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 400 g/kg
3.012
2.26
Slunečnicový, loupanývyrábí se ze semen slunečnice (Helianthus annuus L.) loupaných, po extrakci tuk nejvýše 40 g/kg
vláknina nejvýše 150 g/kg
vlhkost nejvýše 13,0 %vlhkost dusíkaté látky
tuk vláknina
přítomnost škůdců výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 400 g/kg vláknina nejvýše 150 g/kg
3.013
2.26
Slunečnicový, částečně loupanývyrábí se ze semen slunečnice (Helianthus annuus L.)
částečně loupaný, po extrakci tuk nejvýše 40 g/kg
vláknina nejvýše 220 g/kg
vlhkost nejvýše 13,0 %vlhkost dusíkaté látky
tuk vláknina
přítomnost škůdců výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 300 g/kg vláknina nejvýše 220 g/kg
3.014 2.25Slunečnicový, neloupanývyrábí se ze semen slunečnice (Helianthus annuus L.) neloupaných,
po extrakci tuk nejvýše 40 g/kg
vláknina nejvýše 300 g/kg
vlhkost nejvýše 13,0 %vlhkost dusíkaté látky
tuk vláknina
přítomnost škůdců výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 200 g/kg vláknina nejvýše 300 g/kg
3.015
2.16
Sojový, loupaný, tepelně upravenývyrábí se ze semen soji luštinaté (Glycine max. L. Merr.) loupaných, extrahovaných, toustovaných tuk nejvýše 40 g/kg
vláknina nejvýše 50 g/kg
vlhkost nejvýše 13,0 % aktivita ureázy nejvýše 0,4vlhkost dusíkaté látky
tuk vláknina
přítomnost škůdců výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 480 g/kg vláknina nejvýše 50 g/kg
3.016
2.15
Sojový, částečně loupaný, tepelně upravenývyrábí se ze semen soji luštinaté (Glycine max. L. Merr.) částečně loupaných, extrahovaných, toustovaných
tuk nejvýše 40 g/kg
vláknina nejvýše 80 g/kg
vlhkost nejvýše 13,0 % aktivita ureázy nejvýše 0,4vlhkost dusíkaté látky
tuk vláknina
přítomnost škůdců výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 430 g/kg vláknina nejvýše 80 g/kg
3.017Olivovývyrábí se lisováním a extrakcí plodů oliv (Olea europea L.) tuk nejvýše 40 g/kg, vláknina nejvýše 300 g/kgvlhkost nejvýše 13,0 %vlhkost dusíkaté látky tuk vláknina přítomnost škůdců výskyt cizích pachůdusíkaté látky nejméně 100 g/kg vláknina nejvýše 300 g/kg
3.018Kakaovývzniká jako vedlejší produkt při získávání tuku extrakcí z částečně loupaných, sušených a pražených kakaových bobů (Theobroma cacao L.) vláknina nejvýše 145 g/kg, tuk nejvýše 40 g/kgvlhkost nejvýše 13,0 %vlhkost dusíkaté látky tuk vláknina přítomnost škůdců výskyt cizích pachůdusíkaté látky nejméně 230 g/kg
3.019Řepkový se sníženým obsahem kyseliny erukové a vinylthiooxa- zolidonu (goitrinu) - 00 s bentoni- temvyrábí se ze semen řepky olejky (Brassica napus L. var. napus) po extrakci s přidáním bentonitu, tuk nejvýše 40 g/kg, goitrin nejvýše 3,5 g/kg, bentonit nejvýše 29 g/kgvlhkost nejvýše 13,0 %vlhkost dusíkaté látky tuk vláknina popel přítomnost škůdců výskyt cizích pachůdusíkaté látky nejméně 320 g/kg

Skupina: pokrutiny

Pořadové číslo Kód EUDruh krmné surovinyCharakteristikaLimitní znakyDeklarované jakostní znakyTypové jakostní znakyJedná se o hydroskopické
krmivo (+)
1234567
3.030
2.22
Bavlníkové, loupané odvlákněnévyrábí se ze semen bavlníku (Gossypium ssp.) po jejich odvláknění a oloupání, lisováním vláknina nejvýše 130 g/kgvlhkost nejvýše 13,0 %vlhkost dusíkaté látky
tuk vláknina
přítomnost škůdců výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 450 g/kg tuk nejméně 50 g/kg
vláknina nejvýše 130 g/kg
3.031
2.22
Bavlníkové, částečně loupané, odvlákněnévyrábí se ze semen bavlníku (Gossypium ssp.) po jejich odvláknění a částečném oloupání, lisováním vláknina nejvýše 175 g/kgvlhkost nejvýše 13,0 %vlhkost dusíkaté látky
tuk vláknina
přítomnost škůdců výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 380 g/kg tuk nejméně 50 g/kg
vláknina nejvýše 175 g/kg
3.032
2.10
Kokosovévyrábí se ze semen kokosové palmy (Cocos nucifera L.) lisováním endospermuvlhkost nejvýše 13,0 %vlhkost dusíkaté látky
tuk vláknina
přítomnost škůdců výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 190 g/kg tuk nejméně 50 g/kg
3.033
2.28
Lněnévyrábí se ze semen lnu setého (Linum usitatissimum L.) lisovánímvlhkost nejvýše 13,0 % druhová čistota nejméně 93,0 %vlhkost dusíkaté látky
tuk vláknina
přítomnost škůdců výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 310 g/kg tuk nejméně 50 g/kg
3.034
2.12
Palmojádrovévyrábí se ze semen palmy olejné (Eleais quineensis, Jacq. a Corozo oleifera - H.B.K.-L.H.Bailey) lisovánímvlhkost nejvýše 13,0 %vlhkost dusíkaté látky
tuk vláknina
přítomnost škůdců výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 150 g/kg tuk nejméně 50 g/kg
3.035
2.01
Podzemnicové, loupanévyrábí se ze semen podzemnice olejné (Arachis hypogaea L.) loupaných, lisováním vláknina nejvýše 60 g/kgvlhkost nejvýše 13,0 %vlhkost dusíkaté látky
tuk vláknina
přítomnost škůdců výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 450 g/kg tuk nejméně 50 g/kg
vláknina nejvýše 60 g/kg
3.036
2.03
Podzemnicové, částečně loupanévyrábí se ze semen podzemnice olejné (Arachis hypogaea L.) částečně loupaných, lisováním vláknina nejvýše 120 g/kgvlhkost nejvýše 13,0 %vlhkost dusíkaté látky
tuk vláknina
přítomnost škůdců výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 370 g/kg tuk nejméně 50 g/kg
vláknina nejvýše 120 g/kg
3.037
2.03
Podzemnicové, neloupanévyrábí se ze semen podzemnice olejné (Arachis hypogaea L.) neloupaných, lisováním vláknina nejvýše 280 g/kgvlhkost nejvýše 13,0 %vlhkost dusíkaté látky
tuk vláknina
přítomnost škůdců výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 300 g/kg tuk nejméně 50 g/kg
vláknina nejvýše 280 g/kg
3.038
2.06
Řepkové, se sníže- ným obsahem kyseliny erukové-Ovyrábí se ze semen řepky olejky (Brassica napus L. var. napus) lisovánímvlhkost nejvýše 13,0 % druhová čistota nejméně 94,0 %vlhkost dusíkaté látky
tuk vláknina
přítomnost škůdců výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 300 g/kg tuk nejméně 50 g/kg
3.039
2.06
Řepkové se sníže- ným obsahem kyseliny erukové a sníženým obsahem vinylthiooxazolidonu (Goitrinu) - OOvyrábí se ze semen řepky olejky (Brassica napus L. var. napus) lisováním goitrin nejvýše 3,5 g/kgvlhkost nejvýše 13,0 % druhová čistota nejméně 94,0 %vlhkost dusíkaté látky
tuk vláknina
přítomnost škůdců výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 300 g/kg tuk nejméně 50 g/kg
3.040
2.31
Sezamovévyrábí se ze semen sezamu indického (Sesamum indicum L.) lisovánímvlhkost nejvýše 13,0 %vlhkost dusíkaté látky
tuk vláknina
přítomnost škůdců výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 380 g/kg tuk nejméně 50 g/kg
3.041Slunečnicové, loupanévyrábí se ze semen slunečnice (Helianthus annuus L.) loupaných a lisovaných vláknina nejvýše 150 g/kgvlhkost nejvýše 13,0 %vlhkost dusíkaté látky
tuk vláknina
přítomnost škůdců výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 380 g/kg tuk nejméně 50 g/kg
vláknina nejvýše 150 g/kg
3.042Slunečnicové, částečně loupanévyrábí se ze semen slunečnice (Helianthus annuus L.) částečně loupaných, lisovaných vláknina nejvýše 210 g/kgvlhkost nejvýše 13,0 %vlhkost dusíkaté látky
tuk vláknina
přítomnost škůdců výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 290 g/kg tuk nejméně 50 g/kg
vláknina nejvýše 210 g/kg
3.043Slunečnicové, neloupanévyrábí se ze semen slunečnice (Helianthus annuus L.) neloupaných, lisovaných vláknina nejvýše 300 g/kgvlhkost nejvýše 13,0 %vlhkost dusíkaté látky
tuk vláknina
přítomnost škůdců výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 200 g/kg tuk nejméně 50 g/kg
vláknina nejvýše 300 g/kg
3.044Sojové, částečně loupanévyrábí se ze semen soji luštinaté (Glycine max. L. Merr.) částečně loupaných, lisovaných vláknina nejvýše 80 g/kgvlhkost nejvýše 13,0 %vlhkost dusíkaté látky
tuk vláknina
přítomnost škůdců výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 420 g/kg tuk nejméně 50 g/kg
vláknina nejvýše 80 g/kg
3.055Pupalkové neloupanévyrábí se ze semen pupalky dvouleté (Oenothera biennis L.) neloupaných vláknina nejvýše 280 g/kgvlhkost nejvýše 13,0 %vlhkost dusíkaté látky tuk vláknina přítomnost škůdců výskyt cizích pachů

Skupina: koncentrované a isolované formy rostlinných proteinů

Pořadové číslo
Kód EU
Druh krmné surovinyCharakteristikaLimitní znakyDeklarované jakostní znakyTypové jakostní znakyJedná se
o hydroskopické
krmivo (+)
1234567
3.050Sojoproteinový koncentrátvyrábí se z loupaných semen soji luštinaté
(Glycine max. L. Merr.) po extrakci a hydrolyze
vlhkost nejvýše 10,0 %vlhkost dusíkaté látky
tuk vláknina
popel lysin
přítomnost škůdců výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 630 g/kg
lysin nejméně 37 g/kg
3.051Sojový protein - isolovaná formavyrábí se z loupaných semen soji luštinaté (Glycine max. L. Merr.)
zbavených tuku, vlákniny a škrobu, jedná se prakticky o čistý sojový protein
vlhkost nejvýše 10,0 %vlhkost dusíkaté látky
lysin přítomnost škůdců
výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 850 g/kg
lysin nejméně 50 g/kg
3,052Želatina sojovávzniká enzymatickou úpravou so- jového loupaného extrahovaného bobu (Glycine max. L. Merr.) jedná se o téměř čistou bílkovinu, prostou peptidůvlhkost nejvýše 5,0 %vlhkost dusíkaté látky tuk popel přítomnost škůdců výskyt cizích pachůdusíkaté látky nejméně - 900 g/kg lysin nejméně 45 g/kg

Skupina: krmné moučky a úsušky živočišného původu a krmné tuky

Pořadové číslo
Kód EU
Druh krmné surovinyCharakteristikaLimitní znakyDeklarované jakostní znakyTypové jakostní znakyJedná se
o hydroskopické krmivo (+)
1234567
4. 001
8. 05
Albumin mléčný krmnývzniká chemickou nebo fyzikální úpravou syrovátky,
výrobek upravený sušením
vlhkost nejvýše 12,0 %
ner. podíl popele v HCl nejvýše 5 g/kg
vlhkost dusíkaté látky
výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 700 g/kg+
4. 002Bílkovinná kostní moučkavzniká při zpracování kostní drtě určené k výrobě želatiny,
varem a sušením, bez rohoviny a štětin
popel nejvýše 490 g/kg
vlhkost nejvýše 8,0 %vlhkost dusíkaté látky
tuk vápník
fosfor výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 380 g/kg
tuk nejméně 70 g/kg
popel nejvýše 490 g/kg
vápník nejméně 100 g/kg
4. 003Bílkovinný koncentrátvzniká při zpracování kůží jako odpad, tepelně zpracovaný,
sušený s nosičem
dusíkaté látky nejméně 400 g/kg
vláknina nejvýše 35 g/kg
vlhkost nejvýše 10,0 %vlhkost dusíkaté látky
tuk vláknina
výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 400 g/kg
tuk nejvýše 130 g/kg
vláknina nejvýše 35 g/kg
4. 004
9. 05
Drůbeží moučka NL 600vzniká z jatečných odpadů a kadaverů drůbeže tepelným
zpracováním varem, sušením, extrakcí a mletím,
nesmí obsahovat peří s vyjímkou přirozeného výskytu z kadaverů,
technicky prostá organických rozpouštědel,
tuk nejvýše 120 g/kg strav. dus. látky nejméně 80 %
vlhkost nejvýše 10,0 %
ner. podíl popele v HCl nejvýše 33 g/kg
vlhkost dusíkaté látky
tuk chloridy jako NaCl
výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 600 g/kg
chloridy jako NaCl nejvýše 20 g/kg
4. 005
9. 05
Drůbeží moučka NL 560vzniká z jatečných odpadů a kadaverů drůbeže tepelným zpracováním varem,
sušením, lisováním a mletím, nesmí obsahovat peří s vyjímkou přirozeného
výskytu z kadaverů, technicky prostá organických rozpouštědel,
strav. dus. látky nejméně 80 %
vlhkost nejvýše 10,0 %
ner. podíl popele v HCl nejvýše 33 g/kg
vlhkost dusíkaté látky
tuk chloridy jako NaCl
výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 560 g/kg
tuk nejméně 120 g/kg
chloridy jako NaCl nejvýše 20 g/kg
4. 006
8. 05
Globulin mléčný krmnývzniká chemickou nebo fyzikální úpravou syrovátky, výrobek upravený sušenímvlhkost nejvýše 12,0 %
ner. podíl popele v HCl nejvýše 5 g/kg
vlhkost dusíkaté látky
výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 800 g/kg+
4. 007
8. 06
Kasein krmnývzniká oddělením z odtučněného mléka nebo podmáslí, okyselením, srážením a sušenímvlhkost nejvýše 12,0 %vlhkost dusíkaté látky
výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 750 g/kg+
4. 008
9. 08
Kostní tukvzniká tepelným zpracováním kostí pro účely výroby kostní drtě
a kostní moučky
nečistoty ner. v diethyleteru nejvýše 10 g/kg
číslo kyselosti tuku nejvýše 50 mg KOH/g tuk
těkavé látky nejvýše 10 g/kgtěkavé látky nečistoty ner.
v diethyleteru číslo kyselosti
tuk výskyt cizích pachů
nečistoty ner. v diethyleteru nejvýše 10 g/kg
nezmýdelnitelné látky nejvýše 20 g/kg
4. 009Kostní šrot krmnývzniká tepelným zpracováním kostí, jejich drcením , sušením s nosičem,
bez rohoviny a štětin číslo kyselosti tuku nejvýše 60 mg KOH/g tuk
dusíkaté látky nejméně 300 g/kg
vlhkost nejvýše 10,0 %vlhkost dusíkaté látky
tuk číslo kyselosti
tuku výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 300 g/kg
tuk nejvýše 100 g/kg
fosfor nejméně 60 g/kg
4. 010Kostní vývar sušenývzniká zpracováním vývaru z kostí s cereálním nosičem
(otrubami, sladařskými odpady) v poměru 80 % nosiče a 20 % vývaru vláknina nejvýše 100 g/kg
vlhkost nejvýše 10,0 %vlhkost dusíkaté látky
vláknina výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 200 g/kg vláknina nejvýše 100 g/kg
4. 011
9. 07
Krevní moučkavzniká sušením krve jatečných zvířat včetně drůbeže, bez cizích příměsí strav.
dusíkaté látky nejméně 90 % (in vitro)
vlhkost nejvýše 10,0 %vlhkost dusíkaté látky
výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 850 g/kg
strav. dus. látky nejméně 90 % (in vitro)
+
4. 012Krevní šrotvzniká sušením krve jatečných zvířat včetně drůbeže s cereálním nosičem (pšeničné otruby) v poměru 80 % nosiče a 20 % krve
vláknina nejvýše 80 g/kg
vlhkost nejvýše 10,0 %vlhkost dusíkaté látky
vláknina výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 290 g/kg vláknina nejvýše 80 g/kg+
4. 013Lecitin rostlinnývzniká zpracováním rostlinných olejů s použitím emulgačních přípravků
nečistoty nerozp. v diethyleteru nejvýše 30 g/kg
vlhkost nejvýše 3,0 %vlhkost lecitin
výskyt cizích pachů
lecitin nejméně 500 g/kg
4. 014
9. 01
Masová moučka NL 750vzniká tepelným zpracováním masitých částí po vykostění , při použití tlaku, sušením, extrakcí a mletím, nesmí obsahovat peří, kůže, srst, rohovinu, štětiny, krev a obsahy žaludků a střev s vyjímkou přirozeného výskytu z kadaverů zvířat, technicky prosté organických rozpouštědel
dusíkaté látky nejméně 750 g/kg
strav. dus. látky nejméně 85 % (in vitro)
vlhkost nejvýše 10,0 %vlhkost dusíkaté látky
tuk výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 750 g/kg
strav. dus. látky nejméně 85 % (in vitro)
+
4. 015
9. 02
Masokostní moučka NL 550vzniká zpracováním jatečných odpadů a kadaverů hospodářských zvířat, varem, sušením, extrakcí a mletím, nesmí obsahovat peří, kůže, srst, rohovinu, štětiny, obsahy žaludků a střev s vyjímkou přirozeného výskytu z kadaverů zvířat, technicky prostá organických rozpouštědel
dusíkaté látky nejméně 550 g/kg
strav. dus. látky nejméně 85 % (in vitro)
vlhkost nejvýše 10,0 %
ner. podíl popele v HCl nejvýše 22 g/kg
vlhkost dusíkaté látky
tuk chloridy jako
NaCl popel
výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 550 g/kg
popel nejvýše 250 g/kg
stav. dus. látky nejméně 85 % (in vitro)
+
4. 016
9. 02
Masokostní moučka tučná NL 500vzniká zpracováním jatečných odpadů a kadaverů hospodářských zvířat, varem, sušením, lisováním, mletím, nesmí obsahovat peří, kůže, srst, rohovinu, štětiny, obsahy žaludků a střev s vyjímkou přirozeného výskytu z kadaverů zvířat, technicky prostá organických rozpouštědel
dusíkaté látky nejméně 500 g/kg
strav. dus. látky nejméně 85 % (in vitro)
vlhkost nejvýše 10,0 %
ner. podíl popele v HCl nejvýše 22 g/kg
vlhkost dusíkaté látky
tuk chloridy jako
NaCl popel
výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 500 g/kg
popel nejvýše 290 g/kg
strav. dus. látky nejméně 85 % (in vitro)
+
4. 017
8. 01
Mléko odtučněné sušenévzniká z kravského mléka, odtučněním a sušenímvlhkost nejvýše 5,0 %
ner. podíl popele v HCl nejvýše 3 g/kg
vlhkost dusíkaté látky
výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 320 g/kg laktosa nejméně 400 g/kg+
4. 018
9. 06
Peřová moučkavzniká hydrolyzou peří drůbeže, sušením a mletím
dusíkaté látky nejméně 800 g/kg
strav. dus. látky nejméně 65 % (in vitro)
vlhkost nejvýše 10,0 %
ner. podíl popele v HCl nejvýše 15 g/kg
vlhkost dusíkaté látky
výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 800 g/kg+
4. 019Peřokostní moučkavzniká hydrolyzou peří drůbeže, kostí hospodářských zvířat, sušením a mletím
dusíkaté látky nejméně 600 g/kg
strav. dus. látky nejméně 65 % (in vitro)
vlhkost nejvýše 10,0 %vlhkost dusíkaté látky
výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 600 g/kg
popel nejvýše 150 g/kg
+
4. 020
8. 02
Podmáslí, krmné, sušenévzniká při výrobě másla, po oddělení pracích vod, sušenímvlhkost nejvýše 6,0 %
ner. podíl popele v HCl nejvýše 5 g/kg
vlhkost dusíkaté látky
tuk popel
laktosa výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 300 g/kg
popel nejvýše 100 g/kg
+
4. 021
10. 01
Rybí moučka částečně hydrolyzovaná NL 750vzniká po částečné hydrolyze ryb nebo jejich částí, oddělením tuku odstředěním a sušením
dusíkaté látky nejméně 750 g/kg
vlhkost nejvýše 7,0 %vlhkost dusíkaté látky
tuk chloridy jako
NaCl výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 750 g/kg tuk nejvýše 25 g/kg+
4. 022
10. 02
Rybí moučka NL 640vzniká z ryb nebo jejich částí, lisováním a sušením
dusíkaté látky nejméně 640 g/kg
strav. dus. látky nejméně 88 % (in vitro)
vlhkost nejvýše 12,0 % ner. podíl popele v HCl nejvýše 22 g/kgvlhkost dusíkaté látky
tuk chloridy jako
NaCl výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 640 g/kg
tuk nejvýše 120 g/kg
strav. dus. látky nejméně 88 % (in vitro)
+
4. 023
10. 02
Rybí moučka NL 600vzniká z ryb nebo jejich částí, lisováním a sušením
dusíkaté látky nejméně 600 g/kg
strav. dus. látky nejméně 88 % (in vitro)
vlhkost nejvýše 12,0 %
ner. podíl popele v HCl nejvýše 22 g/kg
vlhkost dusíkaté látky
tuk chloridy jako
NaCl výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 600 g/kg
tuk nejvýše 120 g/kg
chloridy jako NaCl nejvýše 40 g/kg
strav. dus. látky nejméně 88 % (in vitro)
+
4. 024
10. 02
Rybí moučka NL 550vzniká z ryb nebo jejich částí, lisováním a sušením
dusíkaté látky nejméně 550 g/kg
strav. dus. látky nejméně 88 % (in vitro)
vlhkost nejvýše 12,0 %
ner. podíl popele v HCl nejvýše 22 g/kg
vlhkost dusíkaté látky
tuk chloridy jako
NaCl výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 550 g/kg
tuk nejvýše 120 g/kg
chloridy jako NaCl nejvýše 40 g/kg
strav. dus. látky nejméně 88 % (in vitro)
+
4. 025Sušené části ryb s nosičemvyrábí se vařením částí ryb a smícháním s pšeničnými otrubami v poměru 60 % rybích částí a 40 % otrub, s následným sušením, mletím
dusíkaté látky nejméně 270 g/kg
vláknina nejvýše 60 g/kg
vlhkost nejvýše 10,0 %vlhkost dusíkaté látky
popel vláknina
výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 270 g/kg tuk nejméně 160 g/kg
popel nejvýše 75 g/kg
vláknina nejvýše 60 g/kg
4. 026
8. 03
Sušená syrovátkavzniká odpařením a sušením sladké syrovátky
dusíkaté látky nejméně 110 g/kg
laktosy nejméně 600 g/kg
vlhkost nejvýše 5,0 %
ner. podíl popele v HCl nejvýše 5 g/kg
vlhkost dusíkaté látky
popel laktosa
výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 110 g/kg laktosa nejméně 600 g/kg+
4. 027
8. 04
Sušená syrovátka částečně delaktozovanávzniká odpařením, částečným od dělením laktosy a sušením syrovátky
dusíkaté látky nejméně 180 g/kg
laktosy nejméně 300 g/kg
vlhkost nejvýše 8,0 %
ner. podíl popele v HCl nejvýše 5 g/kg
vlhkost dusíkaté látky
popel laktosa
výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 180 g/kg laktosa nejméně 300 g/kg
popel nejvýše 290 g/kg
+
4. 028
8. 04
Sušená syrovátka částečně delaktozovaná a demineralizovanávzniká odpařením, částečným oddělením laktosy a minerálních látek a sušením syrovátky dusíkaté látky nejméně 330 g/kg
popel nejvýše 10 g/kg
vlhkost nejvýše 8,0 %
ner. podíl popele v HCl nejvýše 5 g/kg
vlhkost dusíkaté látky
popel laktosa
výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 330 g/kg popel nejvýše 10 g/kg+
4. 029Tuk rostlinnývzniká ze semen olejnin, nesmí obsahovat ricinový olej
číslo kyselosti tuku nejvýše 50 mg KOH/g tuku
ner. látky v diethyleteru nejvýše 10 g/kg
těkavé látky nejvýše 10 g/kgtěkavé látky ner. látky v diethyleteruner. látky v diethyleteru nejvýše 10 g/kg
nezmýdelnitelné látky nejvýše 30 g/kg
4. 030
9. 08
Tuk živočišnývzniká při zpracování jatečných odpadů a kadaverů hospodářských zvířat varem, lisováním nebo extrakcí, technicky prostý organických rozpouštědel
číslo kyselosti tuku nejvýše 50 mg KOH/g tuku
ner. látky v diethyleteru nejvýše 10 g/kg
těkavé látky nejvýše 10 g/kgtěkavé látky ner. látky v diethyleteruner. látky v diethyleteru nejvýše 10 g/kg
nezmýdelnitelné látky nejvýše 30 g/kg
4. 031
10. 03
Tuk z mořských živočichů, rafinovanývzniká při zpracování ryb a jejich částí hydrolyzou a odstředěním nebo lisováním, následným rafinováním nezmýdelnitelné látky nejvýše 30 g/kg
ner. látky v diethyleteru nejvýše 2 g/kg
těkavé látky nejvýše 10 g/kgtěkavé látky ner. látky v diethyleteruner. látky v diethyleteru nejvýše 2 g/kg
nezmýdelnitelné látky nejvýše 30 g/kg
4. 032Tuk živočišný a rostlinný, rafinovanývzniká ze semen olejnin, jatečných odpadů a kadaverů hospodářských zvířat lisováním, extrakcí a rafinováním, nesmí obsahovat ricinový olej, je technicky prostý organických rozpouštědel nezmýdelnitelné látky nejvýše 30 g/kg
ner. látky v diethyleteru nejvýše 2 g/kg
těkavé látky nejvýše 10 g/kgtěkavé látky ner. látky v diethyleteruner. látky v diethyleteru nejvýše 2 g/kg
nezmýdelnitelné látky nejvýše 30 g/kg
4. 033
12. 04
Tuk rostlinný saponifikovanývzniká ze semen olejnin saponifikací, nesmí obsahovat ricinový olej
tuk nejméně 820 g/kg
těkavé látky nejvýše 50 g/kgtěkavé látky tuk
popel
tuk nejméně 820 g/kg vápník nejvýše 100 g/kg
popel nejvýše 130 g/kg
4. 034
12. 04
Tuk živočišný saponifikovanývzniká z jatečných odpadů a kadaverů hospodářských zvířat lisováním, extrakcí a saponifikací, technicky prostý organických rozpouštědel
tuk nejméně 700 g/kg
těkavé látky nejvýše 100 g/kgtěkavé látky tuk
popel
tuk nejméně 700 g/kg vápník nejvýše 120 g/kg
popel nejvýše 200 g/kg
4. 035Živočišná moučkavzniká z jatečných odpadů, kostí hospodářských zvířat varem, lisováním, sušením, nesmí obsahovat peří, kůže, srst, rohovinu, štětiny, obsahy žaludků a střev
dusíkaté látky nejméně 450 g/kg
popel nejvýše 300 g/kg
strav. dus. látky nejméně 65 % (in vitro)
vlhkost nejvýše 10,0 %vlhkost dusíkaté látky
tuk chloridy jako
NaCl popel
výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 450 g/kg tuk nejvýše 140 g/kg
strav. dus. látky nejméně 65 % in vitro
+
4.036Mléko plnotučné sušenévzniká sušením neodtučněného kravského mléka, včetně mleziva (colostra) tuk nejméně 100 g/kgvlhkost nejvýše 5,0 % nerozpustný podil popele v HCl nejvýše 5 g/kgvlhkost dusíkaté látky tuk popel výskyt cizích pachůdusíkaté látky nejméně 270 g/kg popel nejvýše 80 g/kg+
4.037Moučka z rybích jatervzniká z čerstvých jater ryb, po lisování, sušenívlhkost nejvýše 11,0 %vlhkost dusíkaté látky tuk popel výskyt cizích pachůdusíkaté látky nejméně 500 g/kg tuk nejvýše 100 g/kg chloridy jako NaCl nejvýše 25 g/kg strav.dusíkatých látek in vitro nejméně 90 %+
4.038Garnátová moučkavzniká lisováním a sušením garnátůvlhkost nejvýše 12,0 % nerozp. podíl popele v HCl nejvýše 50 g/kgvlhkost dusíkaté látky popel chloridy jako NaCl výskyt cizích pachů+
4.039Želatina kolagennívzniká částečnou hydrolýzou kolagenních vláken z kůží, chrupavek a kostívlhkost dusíkaté látky popel výskyt cizích pachů dusíkaté látky nejméně 900 g/kg popel nejvýše 20 g/kg+
4.04Mléčný cukrvzniká krystalizací nebo ultrafiltrací ze syrovátkyvlhkost nejvýše 6,0 %vlhkost laktosa přítomnost cizích pachůlaktosa nejméně 890 g/kg+
4.041Škvarková moučkavzniká při škvaření sádla, po jeho separaci odstřeďováním nebo lisovánímvlhkost nejvýše 10,0 % nerozpustný podíl popele v HCl nejvýše 2,2 g/kgvlhkost dusíkaté látky tuk popel výskyt cizích pachůdusíkaté látky nejméně 450 g/kg tuk nejméně 100 g/kg+
4.042Sušená vaječná hmotavzniká sušením čerstvé vaječné hmoty, bez skořápekvlhkost nejvýše 5,0 %vlhkost dusíkaté látky popel výskyt cizích pachůdusíkaté látky nejméně 450 g/kg popel nejvýše 40 g/kg+
4.043Sušená hemoglo- binová moučkavzniká z čerstvé vepřové nebo hovězí krve, odděleně podle druhu zvířat, kdy krev po porážce zvířat je chlazena, konzervována a po té separován na odstředivce hemoglobin, který je sušenvlhkost nejvýše 8,0 %vlhkost dusíkaté látky popel lysin výskyt cizích pachůdusíkaté látky nejméně 840 g/kg lysin nejméně 78 g/kg+
4.044Destilát mastných kyselin určený pro prasata, drůbež a rybyvzniká při zpracování rostlinných tuků s vyjímkou ricinového oleje, nerozpustné látky v diethyleteru nejvýše 15 g/kg nezmýdelnitelné látky nejvýše 100 g/kgtěkavé látky nejvýše 10 g/kgtěkavé látky ner. látky v diethyleteruner. látky v diethyl- eteru nejvýše 10 g/kg+
4.045Rafinované mastné kyseliny určené pro prasata, drůbež a rybyvznikají při zpracování rostlinných tuků s vyjímkou ricinového oleje, smí obsahovat nejvýše anorganických kyselin 1 g/kg nerozpustných látek v diethyleteru nejvýše 20 g/kg a nezmýdelnitelných látek nejvýše 60 g/kgtěkavé látky nejvýše 10 g/kgtěkavé látky ner. látky v diethyleteruner. látky v diethyl- eteru nejvýše 13 g/kg+
4.046Krevní plazma sušenáčerstvá krev hospodářských zvířat, konzervovaná povolenými konzervanty, se separuje na vhodné odstředivce a každá získaná frakce se samostatně suší; meziprodukty jsou uchovávány zchlazené; dusíkaté látky nejméně 780 g/kgvlhkost nejvýše 9,0 %vlhkost dusíkaté látky popel sodík výskyt cizích pachů popel nejvýše 100 g/kg sodík nejvýše 30 g/kg lysin nejméně 68 g/kg stravitelné dusíkaté látky in vitro nejméně 90 %+

Skupina: ostatní sušená krmiva

Pořadové číslo
Kód EU
Druh krmné surovinyCharakteristikaLimitní znakyDeklarované jakostní znakyTypové jakostní znakyJedná se o hydroskopické
krmivo (+)
1234567
5. 001Biomasa řas (kmene Chlorella, Soenedesmus)vznikají hydroponickým pěstováním řas (Chlorella, Soenedesmus)
a jejich sušením vláknina nejvýše 80 g/kg
vlhkost nejvýše 10,0 %vlhkost dusíkaté látky
popel vláknina
výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 450 g/kg
popel nejvýše 70 g/kg
+
5. 002
4. 11
Bramborová bílkovinavzniká při zpracování brambor (Solanum tuberosum L. ) na škrob po jeho oddělení,
separací z plodových vod a sušením
vlhkost nejvýše 14,0 %
ner. podíl popele v HCl nejvýše 5 g/kg
vlhkost dusíkaté látky
výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 650 g/kg
5. 003Brambory sušené (vločky, moučka)vznikají zpracováním brambor varem a sušením po oddělení slupekvlhkost nejvýše 14,0 %
ner. podíl popele v HCl nejvýše 4 g/kg
vlhkost škrob
vláknina výskyt cizích pachů
škrob nejméně 400 g/kg+
5. 004
4. 09
Bramborové zdrtky sušenévznikají při zpracování brambor na škrob po jeho separaci, lisováním a sušením
popel nejvýše 115 g/kg
vlhkost nejvýše 12,0 %vlhkost popelpopel nejvýše 115 g/kg
škrob nejméně 150 g/kg
5. 005
4. 01
Cukrovarské řízky (sušené)vznikají zpracováním cukrovky (Beta vulgaris L. var. altissima Döll)
po jejím vyslazení, lisováním, sušením
vlhkost nejvýše 12,0 %vlhkost popel
výskyt cizích pachů
popel nejvýše 100 g/kg
5. 006Enzymaticky upravené moukyvznikají zpracováním mouky určené pro úpravu
enzymatickým štěpením obsaženého škrobu, ve vlhkém stavu následně upravené sušením přímo
red. cukry jako sacharosa nejméně 150 g/kg
vlhkost nejvýše 8,0 %
ner. podíl popele v HCl nejvýše 2 g/kg
vlhkost red. cukry jako sacharosa
popel výskyt cizích pachů
přímo red. cukry jako sacharosa nejméně 150 g/kg+
5. 007Enzymaticky upra- vené škrobyvznikají enzymatickým štěpením škrobu ve vlhkém stavu, upravené sušením přímo
red. cukry jako sacharosa nejméně 150 g/kg
vlhkost nejvýše 8,0 %
ner. podíl popele v HCl nejvýše 2 g/kg
vlhkost red. cukry jako sacharosa
popel výskyt cizích pachů
přímo red. cukry jako sacharosa nejméně 150 g/kg+
5. 008
5. 03
Jablečné výlisky sušenévznikají při lisování jablek (Malus Mill. ) jedná se o zbytky dužiny, slupek, jaderníků
po oddělení šťávy a usušení
veškeré cukry jako sacharosa nejméně 150 g/kg
vlhkost nejvýše 12,0 %vlhkost dusíkaté látky
popel výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 45 g/kg
popel nejvýše 25 g/kg
+
5. 009Kvasnice krmné sušenévznikají fermentací substrátu na bázi melasy, cukrovky, ethanolu,
sulfitových louhů, šlemp z kvasných výrob mléčných produktů,
k fermentaci nesmí být použity jiné čeledi kvasinek než Sacharomycetaceae, Endomy- cetaceae, Cryptoccocca
vlhkost nejvýše 10,0 %
ner. podíl popele v HCl nejvýše 11 g/kg
vlhkost dusíkaté látky
popel výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 440 g/kg
popel nejvýše 80 g/kg
+
5. 010
1. 42
Lihovarské výpalky sušenévznikají oddestilováním alkoholů z matečných zfermentovaných substrátů na bázi obilovin,
nebo jiných škrobnatých materiálů, zahuštěných a sušených
strav. dus. látky nejméně 70 % (in vitro)
vlhkost nejvýše 13,0 %vlhkost dusíkaté látky
vláknina výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 220 g/kg vláknina nejvýše 120 g/kg
popel nejvýše 50 g/kg
5. 011Pivovarské kvasnice sušenévznikají zkvašováním mladinky při výrobě piva, po prokvašení mladinky jsou separovány,
zahušťovány, odhořčeny a sušeny, jsou představovány čeledí Sacharomycetaceae
strav. dus. látky nejméně 75 % (in vitro)
nejméně 80 % bílkovin v dusíkatých látkách
vlhkost nejvýše 10,0 %
ner. podíl popele v HCl nejvýše 11 g/kg
vlhkost dusíkaté látky
popel výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 440 g/kg
popel nejvýše 80 g/kg
+
5. 012
1. 41
Pivovarské mláto sušenévzniká horkovzdušným sušením čerstvého pivovarského mláta, bez hořkých kalů
a chmelového mláta, vláknina nejvýše 160 g/kg
vlhkost nejvýše 10,0 %vlhkost dusíkaté látky
výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 240 g/kg vláknina nejvýše 160 g/kg
popel nejvýše 55 g/kg
5. 013
4. 04
Šlempy sušenévznikají po oddestilování alkoholů nebo krystalizací kyseliny citronové
z fermentovaných matečných substrátů po jejich částečném odsolení, zahuštění a sušení
popel nejvýše 200 g/kg
vlhkost nejvýše 12,0 %vlhkost dusíkaté látky
popel
dusíkaté látky nejméně 160 g/kg
popel nejvýše 200 g/kg
5. 014
6. 01
Úsušky píce vojtěškyvznikají horkovzdušným sušením vojtěšky na počátku květu (15 % rozkvétajících rostlin),
píce nesmí být desikována a přihnojována 5 dnů před sklizní
druhová čistota nejméně 80 % rostlin vojtěšky (Medicago sativa L. )
vlhkost nejvýše 12,0 %
ner. podíl popele v HCl nejvýše 15 g/kg
druhová čistota nejméně 80 %
vlhkost dusíkaté látky
vláknina beta-karoten
chloridy jako NaCl
dusíkaté látky nejméně 170 g/kg popeloviny nejvýše 120 g/kg
beta-karoten nejméně 100 mg/kg
5. 015
6. 04
Úsušky píce jetelevznikají horkovzdušným sušením píce jetele lučního (Trifolium pratense L. )
na počátku květu (15 % rozkvétajících rostlin), píce nesmí být desikována
a přihnojována 5 dnů před sklizní
druhová čistota nejméně 80 %
vlhkost nejvýše 12,0 %
ner. podíl popele v HCl nejvýše 15 g/kg
druhová čistota nejméně 80 %
vlhkost dusíkaté látky
vláknina beta-karoten
chloridy jako NaCl
dusíkaté látky nejméně 150 g/kg popeloviny nejvýše 120 g/kg
beta-karoten nejméně 100 mg/kg
5. 016
6. 05
Úsušky píce travvznikají horkovzdušným sušením píce trav na počátku metání (15 % rostlin metá)
píce nesmí být desikována a přihnojována 5 dnů před sklizní
vlhkost nejvýše 12,0 %
ner. podíl popele v HCl nejvýše 15 g/kg
vlhkost dusíkaté látky
vláknina chloridy jako NaCl
dusíkaté látky nejméně 130 g/kg popeloviny nejvýše 120 g/kg
5. 017Úsušky píce kukuřicevznikají horkovzdušným sušením píce kukuřice (Zea mays L. )
v mléčně-voskové nebo voskové zralosti,
píce nesmí být desikována před sklizní
vlhkost nejvýše 12,0 %
ner. podíl popele v HCl nejvýše 15 g/kg
vlhkost dusíkaté látky
vláknina chloridy jako NaCl
dusíkaté látky nejméně 85 g/kg vláknina nejvýše 230 g/kg
5. 018
6. 03
Úsušek vojtěškové šťávyvzniká lisováním vojtěšky (Medicago sativa L. ) separací vylisované kapalné fáze a jejím sušením,
píce nesmí být desikována a přihnojována 5 dnů před sklizní, musí být čerstvá
vlhkost nejvýše 10,0 %vlhkost dusíkaté látky
vláknina popel
beta-karoten
dusíkaté látky nejméně 500 g/kg
popel nejvýše 150 g/kg
vláknina nejvýše 30 g/kg xanthophyly nejméně 1 800 mg/kg
5. 019
5. 05
Výlisky vinných hroznů - sušenévznikají při lisování hroznového vína (Vitis sp. L. ) jedná se o zbytky (dužinu, slupky, jádro),
po oddělení šťávy, které se suší
veškeré cukry jako sacharosa nejméně 100 g/kg
vlhkost nejvýše 12,0 %vlhkost dusíkaté látky
popel výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 100 g/kg
popel nejvýše 85 g/kg
vláknina nejvýše 270 g/kg
+
5.02Sušené mořské řasyvznikají sušením čerstvých drobných zelených mořských řasvlhkost nejvýše 12,0 %vlhkost dusíkaté látky popel vláknina

Skupina: krmiva sladařského, škrobárenského a cukrovarnického průmyslu

Pořadové číslo
Kód EU
Druh krmné surovinyCharakteristikaLimitní znakyDeklarované jakostní znakyTypové jakostní znakyJedná se
o hydroskopické
krmivo (+)
1234567
6. 001
4. 05
Cukr afinovanývzniká afinací surového řepného nebo třtinového cukru
sacharosa polarimetricky nejméně 980 g/kg
vlhkost nejvýše 1,0 %sacharosa
inventní cukr
invertní cukr nejvýše 1 g/kg
popel nejvýše 2 g/kg
sacharosa nejméně 980 g/kg
+
6. 002Cukr surovývzniká z cukrovky nebo třtiny cukrové,
obsahující zbytky matečného sirobu ulpívajícího na povrchu krystalu
sacharosa polarimetricky nejméně 850 g/kg
vlhkost nejvýše 3,0 %sacharosa
inventní cukr
invertní cukr nejvýše 15 g/kg sacharosa nejméně 850 g/kg+
6. 003Dextrin z brambo- rového škrobuvzniká z bramborového škrobu hydrolyzou kyselinou chlorovodíkovou
a kyselinou dusičnou při teplotách 130 °C s následným sušením
vlhkost nejvýše 10,0 %vlhkost
popel
popel nejvýše 6 g/kg+
6. 004
1. 37
Glutén kukuřičný, čistěný (lepek kukuřičný)vzniká při výrobě škrobu z kukuřice, z glutenových vod,
separací, extrakcí, zahuštěním, sušením
vláknina nejvýše 45 g/kg
vlhkost nejvýše 11,0 %
ner. podíl popele v HCl nejvýše 5 g/kg
vlhkost
dusíkaté látky
popel
výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 600 g/kg
vláknina nejvýše 45 g/kg
popel nejvýše 20 g/kg
6. 005
1. 36
Glutén kukuřičný, surový (lepek kukuřičný surový)vzniká při výrobě škrobu z kukuřice, separací a sušením,
obsahuje kukuřičné otruby a klíčky extrahované
vláknina nejvýše 100 g/kg
vlhkost nejvýše 13,0 %vlhkost
dusíkaté látky
popel
vláknina
výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 200 g/kg
popel nejvýše 60 g/kg
6. 006
1. 34
Kukuřičné klíčky škrobárenskévznikají při výrobě škrobu z kukuřice,
přípustný je výskyt endospermu, zbytků škrobu a otrub
tuk nejméně 400 g/kg
vlhkost nejvýše 5,0 %vlhkost
dusíkaté látky
tuk
vláknina
výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 100 g/kg
tuk nejméně 400 g/kg
vláknina nejvýše 110 g/kg
6. 007
1. 35
Kukuřičné klíčky škrobárenské, extrahovanévznikají při výrobě škrobu z kukuřice, po čistění,
extrakci, přípustný je výskyt endospermu
tuk nejvýše 40 g/kg
vlhkost nejvýše 5,0 %vlhkost
dusíkaté látky
tuk
vláknina
popel
výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 190 g/kg
6. 008Kukuřičné mlátovzniká při výrobě škrobu z kukuřice, přípustný je výskyt slupek,
klíčků, endospermu
vláknina nejvýše 120 g/kg
vlhkost nejvýše 13,0 %vlhkost
dusíkaté látky
tuk
vláknina
popel
výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 180 g/kg
popel nejvýše 75 g/kg
6. 009
1. 26
Lepek pšeničný - čistěnývzniká při výrobě škrobu z pšenice, získává se separací,
zahušťováním a sušením z glutenových vod po oddělení škrobu
dusíkaté látky nejméně 800 g/kg
vlhkost nejvýše 11,0 %
ner. podíl popele v HCl nejvýše 5 g/kg
vlhkost
dusíkaté látky
popel
výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 800 g/kg
popel nejvýše 15 g/kg
6. 010
1. 27
Lepek pšeničný surovývzniká při výrobě škrobu z pšenice, přípustný je výskyt klíčků, otrub
dusíkaté látky nejméně 150 g/kg
vlhkost nejvýše 13,0 %vlhkost
dusíkaté látky
tuk
popel
vláknina
6. 011Lepek rýžový čistěnývzniká při výrobě škrobu z rýže, získává se separací,
zahušťováním a sušením z glutenových vod po oddělení škrobu
dusíkaté látky nejméně 620 g/kg
vlhkost nejvýše 11,0 %vlhkost
dusíkaté látky
tuk
popel
vláknina
výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 620 g/kg
popel nejvýše 25 g/kg
vláknina nejvýše 15 g/kg
6. 012Lepek rýžový surovývzniká při výrobě škrobu z rýže, přípustný je výskyt klíčků, otrub,
musí být prostý pluch
vláknina nejvýše 50 g/kg
vlhkost nejvýše 13,0 %vlhkost
dusíkaté látky
tuk
vláknina
výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 450 g/kg
vláknina nejvýše 50 g/kg
6. 013Melasa dextrozovávzniká při výrobě dextrozy, po krystalizaci a separaci
sacharosa polarimetricky 500 g/kg
vlhkost nejvýše 40,0 %vlhkost
sacharosa
popel nejvýše 40 g/kg
6. 014
4. 02
Melasa řepnávzniká při výrobě a rafinaci cukru z cukrové řepy
sacharosa polarimetricky nejméně 460 g/kg
vlhkost nejvýše 25,0 %vlhkost sacharosaredukující látky nejvýše 25 g/kg
6. 015
7. 01
Melasa třtinovávzniká při výrobě cukru, jeho rafinací z třtiny cukrové
(Sacharum officinarum L. )
sacharosa polarimetricky nejméně 400 g/kg
vlhkost nejvýše 25,0 %vlhkost
sacharosa
redukující látky nejvýše 25 g/kg
6. 016Sladvzniká vlhčením nabobtnáváním, klíčením
a sušením zrna ječmene nebo jiných obilovin,
obiloviny musí být před vlhčením čistěny
vlhkost nejvýše 14,0 %vlhkost
výskyt cizích pachů
6. 017
1. 40
Sladový květvzniká při odkličování sladu z různých druhů obilovin,
přípustný je ojedinělý výskyt sladových slupek a drobných zrn sladu
vláknina nejvýše 140 g/kg
vlhkost nejvýše 13,0 %vlhkost dusíkaté látky
popel vláknina
výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 240 g/kg
popel nejvýše 70 g/kg
vláknina nejvýše 140 g/kg
6. 018
1. 40
Sladové prachyvznikají při odkličování sladu z různých druhů obilovin a jeho leštění
vláknina nejvýše 280 g/kg
vlhkost nejvýše 13,0 %vlhkost dusíkat látky
vláknina výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 100 g/kg
vláknina nejvýše 280 g/kg
6. 019
4. 10
Škrob bramborovývzniká z brambor po jejich rozstrouhání, separaci a sušení - čistý
škrob nejméně 870 g/kg
vlhkost nejvýše 12,0 %
ner. podíl popele v HCl nejvýše 5 g/kg
vlhkost
škrob
popel
výskyt cizích pachů
škrob nejméně 870 g/kg
popel nejvýše 6 g/kg
+
6. 020Škrob bramborový expandovanývzniká vhodnou tepelnou úpravou bramborového škrobu
škrob nejméně 830 g/kg
vlhkost nejvýše 10,0 %
ner. podíl popele v HCl nejvýše 5 g/kg
vlhkost škrob
popel výskyt cizích pachů
škrob nejméně 830 g/kg
popel nejvýše 5 g/kg
6. 021
1. 38
Škrob kukuřičnývzniká z kukuřice po její úpravě mletím, vypíráním, separací a sušením
škrob nejméně 880 g/kg
vlhkost nejvýše 12,0 %
ner. podíl popele v HCl nejvýše 5 g/kg
vlhkost
škrob
popel
výskyt cizích pachů
škrob nejméně 880 g/kg
popel nejvýše 5 g/kg
6. 022Škrob kukuřičný expandovanývzniká vhodnou tepelnou úpravou kukuřičného škrobu
škrob nejméně 840 g/kg
vlhkost nejvýše 10,0 %vlhkost
škrob
popel
výskyt cizích pachů
škrob nejméně 840 g/kg
popel nejvýše 4 g/kg
6. 023
1. 28
Škrob pšeničnývzniká z pšenice po její úpravě mletím, vypíráním, separací a sušením
škrob nejméně 820 g/kg
vlhkost nejvýše 12,0 %
ner. podíl popele v HCl nejvýše 5 g/kg
vlhkost
škrob
popel
výskyt cizích pachů
škrob nejméně 820 g/kg
popel nejvýše 5 g/kg
6. 024Škrob pšeničný expandovanývzniká vhodnou tepelnou úpravou pšeničného škrobu
škrob nejméně 800 g/kg
vlhkost nejvýše 10,0 %vlhkost
škrob
popel
výskyt cizích pachů
škrob nejméně 800 g/kg
popel nejvýše 4 g/kg
6. 025
1. 14
Škrob rýžovývzniká z rýže po její úpravě loupáním, mletím, vypíráním, separací a sušením
škrob nejméně 840 g/kg
vlhkost nejvýše 12,0 %
ner. podíl popele v HCl nejvýše 5 g/kg
vlhkost
škrob
popel
výskyt cizích pachů
škrob nejméně 840 g/kg
popel nejvýše 10 g/kg
+
6. 026Škrob rýžový expandovanývzniká vhodnou tepelnou úpravou rýžového škrobu
škrob nejméně 820 g/kg
vlhkost nejvýše 10,0 %vlhkost
škrob
popel
výskyt cizích pachů
škrob nejméně 820 g/kg
popel nejvýše 8 g/kg

Skupina: tekutá vodnatá krmiva

Pořadové číslo
Kód EU
Druh krmné surovinyCharakteristikaLimitní znakyDeklarované jakostní znakyTypové jakostní znakyJedná se
o hydroskopické
krmivo (+)
1234567
7. 000Hydrolyzát škrobu nezahuštěnývzniká z obilního nebo bramborového škrobu, teplenou
a chemickou hydrolyzou povolenými chemickými přípravky
veškeré cukry jako sacharosa nejméně 85 g/kg
vlhkost nejvýše 75,0 %
chloridy jako NaCl nejvýše 30 g/kg
vlhkost
chloridy jako NaCl
veškeré cukry jako sacharosa
veškeré cukry jako
sacharosa nejméně 85 g/kg
7. 001Krev nezahuštěnáčerstvá, nekoagulovaná vznikající při porázče skotu, prasat,
drůbeže, ovcí, koz a koní, přípustná je konzervace
povolenými konzervanty, prostá mechanických nečistot
vlhkost nejvýše 85,0 %vlhkost
dusíkaté látky
výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 140 g/kg
strav. dus. látek nejméně 90 %
(in vitro)
7. 002Kvasničné mléko (čeledí kvasinek Sacharomycetaceae,
Endomycetaceae, Cryptococcaceae)
vzniká fermentací substrátu na bázi melasy, cukrovky, ethanolu,
šlemp z kvasných výrob, mléčných produktů, separací kvasinek
a následným zahuštěním a tepelnou inaktivací kvasinek při min. 60 °C,
nutnost uchování v chladu do 8 °C
vlhkost nejvýše 90,0 %vlhkost
dusíkaté látky
popel
výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 50 g/kg
popel nejvýše 8 g/kg
strav. dus. látek nejméně 75 %
(in vitro)
7. 003Mléko odtučněné nezahuštěnévzniká ze syrového kravského mléka, separací tuku a pasterací,
přípustná je konzervace povolenými konzervanty
vlhkost nejvýše 91,5 %vlhkost
kyselost
mmol/l NaOH
výskyt cizích pachů
7. 004Mléko plnotučné nezahuštěnévzniká ošetřením syrového kravského mléka pasterizací,
přípustná je konzervace povolenými konzervanty
vlhkost nejvýše 88,0 %vlhkost
kyselost
mmol/l NaOH
výskyt cizích pachů
tuk nejméně 35 g/kg
7. 005Mlezivo krav (Colostrum) nezahuštěnéje získáváno od krav do 10. dne po otelení, mlezivo je dále chlazeno,
tepelně upraveno, přípustná je konzervace povolenými konzervanty
vlhkost nejvýše 88,0 %vlhkost
kyselost
mmol/l NaOH
výskyt cizích pachů
7. 006Podmáslí nezahuštěnévzniká při výrobě másla ze zakysaných nebo nezakysaných smetan
vyrobených z kravského mléka
vlhkost nejvýše 91,0 %vlhkost
tuk
kyselost
mmol/l NaOH
výskyt cizích pachů
tuk nejvýše 15 g/kg
7. 007Syrovátka sladká nezahuštěnávzniká při výrobě sýrů z kravského mléka,
nesmí obsahovat roztoky solných lázní nebo jiné tekuté
nebo pevné mlékárenské odpady
kyselost nejvýše 15,0 mmol/l NaOH
vlhkost nejvýše 94,5 %vlhkost
kyselost
mmol/l NaOH
výskyt cizích pachů
laktosa nejméně 40 g/kg
7. 008Syrovátka kyselá nezahuštěnávzniká při výrobě tvarohů a měkkých sýrů z kravského mléka,
nesmí obsahovat roztoky solných lázní
nebo jiné tekuté mlékárenské odpady,
kyselost nejvýše 40,0 mmol/l NaOH
vlhkost nejvýše 95,0 %vlhkost
kyselost
mmol/l NaOH
laktosa
výskyt cizích pachů
laktosa nejméně 35 g/kg
7. 009Šlempy z fermentačních výrob nezahuštěnévznikají při výrobě kyseliny citronové nebo jiných
fermentačních výrob po separaci fermentačního substrátu,
přípustný je výskyt organických částic
popel nejvýše 15 g/kg
vlhkost nejvýše 95,0 %vlhkost
popel
výskyt cizích pachů
dusíkaté látky nejméně 10 g/kg
popel nejvýše 15 g/kg
7. 010Výpalky lihovarské nezahuštěnévznikají při výrobě lihu po destilaci zfermentovaných
matečných substrátů z obilovin, vína, ovoce, škrobů brambor,
prosté pecek z ovoce
vlhkost nejvýše 97,5 %vlhkost
výskyt cizích pachů
7. 011Výpalky lihovarské z melasy nezahuštěnévznikají při výrobě lihu po destilaci zfermentovaného matečného
substrátu z melasy
vlhkost nejvýše 93,5 %vlhkost
výskyt cizích pachů

Skupina: ostatní krmiva

Pořadové číslo
Kód EU
Druh krmné surovinyCharakteristikaLimitní znakyDeklarované jakostní znakyTypové jakostní znakyJedná se o
hydroskopické
krmivo (+)
1234567
8.000
4.07
Maniok (Tapioka)jedná se o plody Manihot esculenta Grantz, upravené
jako moučka nebo granulát
škrob nejméně 600 g/kg
vlhkost nejvýše 14,0 %
ner.podíl popele v HCl nejvýše 30 g/kg
vlhkost
škrob
vláknina
popel
výskyt cizích pachů
škrob nejméně 600 g/kg
popel nejvýše 65 g/kg
vláknina nejvýše 45 g/kg
8.001Slupky kakaovévznikají při zpracování kakaových bobů Theobroma cacao L.vlhkost nejvýše 14,0 %
ner.podíl popele v HCl nejvýše 20 g/kg
vlhkost
popel
výskyt cizích pachů
popel nejvýše 90 g/kg
8.002Biskvitová moučkavzniká při výrobě biskvitů jako vedlejší produkt drcenímvlhkost nejvýše 8,0 %vlhkost dusíkaté látky tuk popel vlákninadusíkaté látky nejvýše 110 g/kg tuk nejméně 120 g/kg popel nejvýše 40 g/kg

Skupina: Aminokyseliny a jejich analogy

Pořadové číslo
Kód EU
Aminokyselina, její sůl nebo analogPopisLimitní znakyDeklarované jakostní znakyTypové jakostní znakyJedná se o
hydroskopické
krmivo (+)
1234567
9. 000L-ArgininC4H14N4O2 - kyselina L-2-amino-5-guanidinovalerová,
technicky čistý
vlhkost
L-Arginin
+
9. 001L-AlaninC3H7NO2 - kyselina L-aminopropionová,
technicky čistý
vlhkost
L-Alanin
+
9. 002L-CysteinC3H7NO2S - kyselina L-2-amino-3-merkaptopropionová
technicky čistý
vlhkost
L-Cystein
+
9. 003L-FenylalaninC9H11NO2 - kyselina 2-amino-3-fenyl-propionová
technicky čistý
vlhkost+
9. 004GlycinC6H5NO2 - kyselina aminooctová
technicky čistý
vlhkost
Glycin
+
9. 005L-HistidinC6H9N5O2 - kyselina 2-amino-3-(nebo-4) imidazolpropionová,
technicky čistý
vlhkost
L-Histidin
+
9. 006N-Hydroxymethyl- D,L-methionin, dihydrát, vápenatý (jen pro skot, ovce, kozy)vápenatá sůl kyseliny D,L-2-hydroxy-methylamino-4- (methylthio)-máselné,
technicky čistý
D,L-methioninu - nejméně 670 g/kg v orig. sub.
Folmaldehydu - nejvýše 140 g/kg v orig. sub.
Vápníku - nejméně 90 g/kg v orig. sub.
vlhkost
D,L-Methionin
+
9. 007Hydroxyanalog D,L-methioninuC5H10O3S - D,L-2-hydroxy-4-(methylthio) máselná kyselina
celkové kyseliny - nejméně 850 g/kg v orig. sub. monomeru kyseliny - nejméně 650 g/kg v orig. sub.
vlhkost
celkový obsah kyselin
obsah monomeru kyseliny
+
9. 008Hydroxyanalog D,L-methioninu
vápenatá sůl
C10H18Ca06S2 - vápenatá sůl kyseliny D,L-2- hydroxy-4-(methylthio)máselné
monomeru kyseliny - nejméně 830 g/kg v orig. sub. vápníku - nejméně 120 g/kg v orig. sub.
vlhkost
obsah monomeru kyseliny
+
9. 009L-IsoleucinC6H13NO2 - kyselina L-2-amino-3-methylvalerová,
technicky čistý
vlhkost
L-Isoleucin
+
9. 010Kyselina L-GlutamováC5H9NO4 - kyselina L-alfa-amino-glutamová, technicky čistávlhkost
obsah kyseliny L-Glutamové
+
9. 011Kyselina L-AsparagováC4H7NO4 - kyselina L-2-amino-jantarová
technicky čistá
vlhkost
obsah kyseliny L-Asparagové
+
9. 012L-LeucinC6H13NO2 - kyselina L-2-amino-4-methylvalerová
technicky čistý
vlhkost
L-Leucin
+
9. 013L-LysinC6H14N2O2 - kyselina L-2,6-diaminokapronová, technicky čistý
nejméně 980 g/kg v orig. sub.
vlhkost
L-Lysin
+
9. 014L-Lysin konc. kapalnýzásaditý L-Lysin koncentrát, kapalný, z fermentace sacharosy, melasy, škrobových produktů a jejich hydrolyzátů
L-Lysin - nejméně 500 g/kg v orig. sub.
vlhkost
L-Lysin
+
9. 015L-Lysin monohydrochloridhydrochlorid kyseliny L-2,6-diaminokapronové, technicky čistý
L-Lysin - nejméně 780 g/kg v orig. sub.
vlhkost
L-Lysin
+
9. 016L-Lysin monohydrochlorid konc. kapalnýhydrochlorid kyseliny L-2,6-diaminokapronové, koncentrát kapalný, z fermentace melasy, sacharosy, škrobových produktů a jejich hydrolyzátů
L-Lysin - nejméně 224 g/kg v orig. sub.
vlhkost
L-Lysin
+
9. 017L-Lysin, fosfát (prasata, drůbež)fosforečná sůl kyseliny L-2,6-diaminokapronové a její vedlejší produkty z fermentace sacharosy
L-Lysin - nejméně 350 g/kg v orig. sub.
fosfor - nejméně 43 g/kg v orig. sub.
vlhkost
L-Lysin
+
9. 018L-Lysin, sulfátsíran kyseliny L-2,6-diaminokapronové a její vedlejší produkty z fermentace cukerných sirupů, melasy, obilí, škrobových produktů a jejich hydrolyzátů
L-Lysin - nejméně 400 g/kg v orig. sub.
vlhkost
L-Lysin
vlhkost
+
9. 019D,L-MethioninC5H11NO2S - kyselina D,L-2-amino-4-(methylthio) máselná,
technicky čistý
D,L-Methionin - nejméně 980 g/kg v orig. sub.
D,L-Methionin
9. 020D,L-Methionin
sodná sůl
konc. kapalný
C5H10NaNO2S - solná sůl kyseliny D,L-2-amino- 4-(methylthio)máselné,
technicky čistý
D,L-Methionin - nejméně 400 g/kg v orig. sub.
sodík - nejméně 62 g/kg v orig. sub.
vlhkost
D,L-Methionin
+
9. 021L-ProlinC5H9NO2 - kyselina L-2-prolidin-karboxylová,
technicky čistý
vlhkost
L-Prolin
+
9. 022L-SerinC3H7NO3 - kyselina L-2-amino-3-hydroxy- propionová,
technicky čistý
vlhkost
L-Serin
+
9. 023D,L-TryptofanC11H12N2O2 - kyselina 2-amino-3-(3-indolyl) propionová, technicky čistý
D,L-Tryptofan - nejméně 980 g/kg v orig. sub.
vlhkost
D,L-Tryptofan
+
9. 024L-TryptofanC11H12N2O2 - kyselina 2-amino-3-(3-indolyl) propionová, technicky čistý L-Tryptofan - nejméně 980 g/kg v orig. sub. vlhkost
L-Tryptofan
+
9. 025L-ThreoninC4H9NO3 - kyselina L-2-amino-3-hydroxy- máselná,
technicky čistý L-Threonin - nejméně 980 g/kg v orig. sub.
vlhkost
L-Threonin
+
9. 026L-TyrosinC9H11NO3 - kyselina L-2-amino-3-(4-hydroxy- fenyl)-propionová,
technicky čistý
vlhkost
L-Tyrosin
+
9. 027L-ValinC5H11NO2 - kyselina L-2-amino-3-methylbutanová, technicky čistývlhkost
L-Valin
+
9. 028Zink-Methionin (skot, ovce, kozy)C10H20ZnN204S2 - zinečnatá sůl kyseliny D,L-2-amino-4-(methylthio)máselné,
technicky čistý
D,L-Methionin - nejméně 800 g/kg v orig. sub.
zinek - nejméně 185 g/kg v orig. sub.
vlhkost
D,L-Methionin
+

Skupina: minerální anorganická a organická krmiva

Pořadové číslo
Kód EU
Druh krmné surovinyCharakteristikaLimitní znakyDeklarované jakostní znaky Typové jakostní znakyJedná se o
hydroskopické
krmivo (+)
1234567
10.000Aktivní uhlí (Carboraffin)vyrábí se aktivací pilin jehličnanů roztokem ZnCl2
za použití vhodných urychlovačů a plnidel,
následnou extrakcí a mechanickou úpravou aktivní kyselost 5,0-7,0
těkavé látky nejvýše 15,0%těkavé látky aktivní kyselostželezo nejvýše 3 g/kg
10.001Biuret (NPN)(CONH2)2 NH, technicky čistý, Biuretu v původní hmotě nejméně 970 g/kg,
určen pro skot, ovce, kozy, mimo mláďat
dusík+
10.002Difosforečnan sodnýtechnicky čistý, určen pro skot mimo mláďatčistota nejméně 95%fosfor
sodík
fosfor nejméně 170 g/kg
sodík nejméně 260 g/kg
+
10.003 11.12Dihydrogen- fosforečnan amonnýtechnicky čistý, určen pro skot mimo mláďatdusík
fosfor
fosfor nejméně 250 g/kg+
10.004 Dihydrogenfosforečnan vápenatý monohydráttechnicky čistý, poměr Ca : P 0,8 až 1,3 : 1vápník
fosfor
vápník nejméně 150 g/kg
fosfor nejméně 220 g/kg
povoleno do 30. 6. 1999
10.005Dihydrogen- fosforečnan hořečnatýtechnicky čistýfosfor hořčíkfosfor nejméně 210 g/kg
hořčík nejméně 80 g/kg
+
10.006 11.02Dolomitický vápenecvyrábí se z dolimitických vápencových hornin, obsah SiO2
nejvýše 80 g/kg oxid hliníku a železa jako Al2O3 a Fe203 nejvýše 50 g/kg
určen pro skot mimo mláďat
zrnitost:
propad sítem 0,25 mm 100 %
vlhkost
vápník
hořčík
vápník nejméně 190 g/kg
hořčík nejméně 110 g/kg
+
10.007Fosfát močovinyCO(NH2)2 .H3PO4 technicky čistý, určen pro skot, ovce, kozy, mimo mláďat
dusíku v původní hmotě nejméně 165 g/kg
fosfor nejméně v původně hmotě 180 g/kg
dusík
fosfor
+
10.008Fosforečnan hořečnatýtechnicky čistýfosfor
hořčík
fosfor nejméně 130 g/kg
hořčík nejméně 275 g/kg
+
10.009Fosforečnan hořečnato- amonnýtechnicky čistý, určen pro skot ovce, kozy, mimo mláďatdusík
fosfor
hořčík
dusík nejméně 66 g/kg
fosfor nejméně 183 g/kg
hořčík nejméně 148 g/kg
+
10.010 11.11Fosforečnan hořečnato- vápenatýtechnicky čistývápník
fosfor
hořčík
vápník nejméně 160 g/kg
fosfor nejméně 180 g/kg
hořčík nejméně 20 g/kg
+
10.011Fosforečnan sodnýtechnicky čistý, určen pro skotčistota nejméně 95%fosfor
sodík
fosfor nejméně 270 g/kg
sodík nejméně 220 g/kg
+
10.012Fosforečnan sodno-hořečnatýtechnicky čistýfosfor
sodík
hořčík
fosfor nejméně 170 g/kg
sodík nejméně 80 g/kg
hořčík nejméně 80 g/kg
+
10.013Fosforečnan sodno-vápenatýtechnicky čistývápník
fosfor
sodík
vápník nejméně 100 g/kg
fosfor nejméně 160 g/kg
sodík nejméně 80 g/kg
+
10.014Fosforečnan sodno-vápenato- hořečnatýtechnicky čistývápník
fosfor
sodík
hořčík
vápník nejméně 50 g/kg
fosfor nejméně 170 g/kg
sodík nejméně 110 g/kg
hořčík nejméně 30 g/kg
+
10.015Fosforečnan vápenatýtechnicky čistý, určen pro dospělou drůbežvápník
fosfor
chloridy jako NaCl
vápník nejméně 350 g/kg
fosfor nejméně 180 g/kg
chloridy jako NaCl nejvýše 10 g/kg
+
10.016Hydrogen- fosforečnan amonnýtechnicky čistý, určen pro skot mimo mláďatdusík
fosfor
fosfor nejméně 205 g/kg+
10.017Hydrogen- fosforečnan hořečnatýtechnicky čistýfosfor
hořčík
fosfor nejméně 160 g/kg
hořčík nejméně 120 g/kg
+
10.018Dihydrogenfosforečnan sodný monohydráttechnicky čistýčistota nejméně 95%fosfor
sodík
fosfor nejméně 240 g/kg
sodík nejméně 200 g/kg
+
10.019Hydrogen- fosforečnan sodný dihydráttechnicky čistýčistota nejméně 95%fosfor
sodík
fosfor nejméně 160 g/kg
sodík nejméně 230 g/kg
+
10.020Hydrogen- fosforečnan sodný dodekahydráttechnicky čistýčistota nejméně 95%fosfor
sodík
fosfor nejméně 80 g/kg
sodík nejméně 120 g/kg
+
10.021 11.06Hydrogen- fosforečnan vápenatýtechnicky čistý, poměr Ca : P nejvýše 1,15 - 1,3 : 1fosfor
vápník
chloridy jako NaCl
fosfor nejméně 180 g/kg
vápník nejméně 210 g/kg
+
10.022Hydrogen- uhličitan sodnýtechnicky čistýsodíksodík nejméně 265 g/kg+
10.023Chlorid draselnýtechnicky čistý, krystalickýdraslík+
10.024Chlorid hořečnatý hexahydráttechnicky čistý, krystalickýčistota nejméně 95%hořčíkhořčík nejméně 110 g/kg+
10.025Chlorid vápenatýtechnicky čistý, krystalickýčistota nejméně 95%vápníkvápník nejméně 170 g/kg+
10.026Kostní moučka nevyklíženávyrábí se drcením, varem a po separaci tuku a vodné fáze,
sušením technických kostí, prostá rohoviny
vlhkost nejvýše 8,0
propad sítem 1 mm nejméně 90%
vlhkost
vápník
fosfor
zrnitost
vápník nejméně 185 g/kg
fosfor nejméně 85 g/kg
+
9.03
10.027 11.09Kostní moučka vyklíženávyrábí se drcením, varem a po separaci tuku a vodné fáze,
vyluhováním a sušením technických kostí, prostá rohoviny
vlhkost nejvýše 8,0%
propad sítem 1 mm nejméně 90%
vlhkost
vápník
fosfor
zrnitost
vápník nejméně 200 g/kg
fosfor nejméně 130 g/kg
+
10.028Kostní precipitátvyrábí se z technických kostí po jejich vyluhování, drcení a sušení
rozpustný fosfor nejméně 135 g/kg
vlhkost nejvýše 8,0%
ner. podíl popele v HCl nejvýše 30 g/kg
vlhkost
vápník
fosfor
vápník nejméně 190 g/kg
fosfor nejméně 150 g/kg
+
10.029 11.13Krmná sůltechnicky čistá draslíku nejvýše 5 g/kgčistota nejméně 95%sodíksodík nejméně 380 g/kg+
10.030Mléčnan amonný (NPN)CH3CHOHCOONH4 - určen pro skot, ovce, kozy, mimo mláďat,
vyrábí se fermentací syrovátky pomocí Lactobacillus bulgaricus
dusíkatých látek nejméně 440 g/kg v původní hmotě
vlhkost
dusíkaté látky
popel
+
10.031Močovina (NPN)CO(NH2)2 určena pro skot, ovce, kozy mimo mláďatčistota nejméně 97% (v pův. hmotě)dusík
10.032Octan amonný (NPN)CH3COONH4 - určen pro skot, ovce, kozy mimo mláďat,
nesmí být podáván ve vodném roztoku octanu amonného
nejméně 550 g/kg v původní hmotě
vlhkost
dusík
+
10.033Oxid hořečnatý (Kaustický magnezit)vyrábí se z magnezitových hornin, vypalováním
oxidu železa nejvýše 70 g/kg
oxidu hliníku nejvýše 6 g/kg
hořčíkhořčík nejméně 430 g/kg+
10.034 11.04Oxid hořečnatýtechnicky čistýčistota nejméně 95%hořčíkhořčík nejméně 500 g/kg+
10.035Síran hořečnatý krystalický bezvodýtechnicky čistýhořčíkhořčík nejméně 180 g/kg+
10.036 11.05Síran hořečnatý, monohydrát krystalickýtechnicky čistýhořčík
síra
hořčík nejméně 160 g/kg
síra nejméně 210 g/kg
+
10.037Uhličitan hořečnatýtechnicky čistýčistota nejméně 95%hořčíkhořčík nejméně 260 g/kg+
10.038Uhličitan hořečnatý, zásaditývyrábí se z technického uhličitanu hořečnatého
obsahuje díly uhličitanu hořečnatého a hydroxidu hořečnatého
čistota nejméně 95%hořčíkhořčík nejméně 190 g/kg+
10.039Uhličitan sodný krystalickýtechnicky čistýsodíksodík nejméně 410 g/kg+
10.040 11.02Uhličitan vápenatý a hořečnatý
(Krmný vápenec)
vyrábí se z vápencových hornin nebo křídy, lastur
obsah SiO2 nejvýše 60 g/kg
oxidu hliníku a železa jako Al2O3 a Fe 2O3 nejvýše 50 g/kg
zrnitost
propad sítem 1 mm nejméně 98%
propad sítem 0,5 mm nejméně 85%
ner. podíl popele v HCl nejvýše 50 g/kg
vlhkost
vápník
vápník nejméně 360 g/kg+
10.041Vaječné skořápky sušenévyrábí se sušením a drcením vaječných skořápekvlhkost nejvýše 5,0%
ner. podíl popele v HCl nejvýše 15 g/kg
vlhkost
vápník
vápník nejméně 320 g/kg+
10.042Síran draselnýtechnicky čistýdraslík+
10.043Síran sodný - bezvodýtechnicky čistýsodík sírasodík nejméně 310 g/kg síra nejméně 220 g/kg+
10.044Síran vápenatýjako přírodní sádra CaSO4 . 2 H2Ovápníkvápník nejméně 230 g/kg+
10.045Síran hořečnatýtechnicky čistý jako MgSO4 . 7 H2Ohořčíkhořčík nejméně 90 g/kg+
10.046Fumarát hořečnatýtechnicky čistýhořčíkhořčík nejméně 120 g/kg+
10.047Fumarát vápenatýtechnicky čistývápníkvápník nejméně 180 g/kg+
10.048Sušené lastury mořských ústřicvznikají z lastur mořských ústřic po zbavení nečistot, upraveny jsou sušením a drcením na potřebnou velikost částicvlhkost nejvýše 3,0 % ner.podíl popele v HCl nejvýše 55 g/kgvlhkost vápníkvápník nejméně 370 g/kg
10.049Dihydrogen- fosforečnan vápenatý s uhličitanem vápenatýmtechnicky čistý, poměr Ca: P 1,0 - 1,3:1vápník fosforvápník nejméně 200 g/kg fosfor nejméně 180 g/kg

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 194/1996 Sb.

TOLERANCE PRO JAKOSTNÍ ZNAKY KRMNÝCH SUROVIN

Jakostní znakyJednotka obsahuDeklarovaný obsahPřípustná odchylka od deklarovaného obsahu při
nedodrženípřekročení
1234
Vlhkost (voda)%do 5,0-0,5 % abs.
%5,1 - 10,0-10 % rel.
%nad 10,1-1,0 % abs.
Dusíkaté látkyg/kgdo 10010 g/kg-
g/kg101 - 20010 % rel.-
g/kgnad 20120 g/kg-
Tukg/kgdo 506 g/kg-
g/kg51 - 15012 % rel.-
g/kgnad 15118 g/kg-
Popelg/kgdo 50-5 g/kg
g/kg51 - 100-10 % rel.
g/kgnad 101-10 g/kg
Vlákninag/kgdo 60-9 g/kg
g/kg61 - 140-15 % rel.
g/kgnad 141-21 g/kg
Veškeré cukry, redukující cukry jako
sacharosa, laktosa, glukosa (dextrosa)
g/kgdo 505 g/kg-
g/kg51 - 20010 % rel.-
g/kgnad 20120 g/kg-
Škrob, inuling/kgdo 10010 g/kg-
g/kg101 - 30010 % rel.-
g/kgnad 30130 g/kg-
Vápník, fosfor, hořčíkg/kgdo 202 g/kg-
g/kg21 - 15010 % rel.-
g/kgnad 15115 g/kg-
Sodík, uhličitan vápenatýg/kgdo 20-2 g/kg
g/kg21 - 150-10 % rel.
g/kgnad 151-15 g/kg
Chloridy jako NaCl, nerozpustný podíl popele v HClg/kgdo 30-3 g/kg
g/kgnad 31-10 % rel.
Vitamin Am.j./kgbez rozdílu obsahu30 % rel.-
Lysin, methioning/kgbez rozdílu obsahu20 % rel.-
Těkavé látky v tucíchg/kgbez rozdílu obsahu-20 % rel.
Nečistoty nerozpustné v petroleteru, diethyleterug/kgpod 20-2 g/kg
g/kg20 - 150-10 % rel.
g/kgnad 151-15 g/kg
Číslo kyselostimg KOH/g tukudo 20-2 mg KOH
mg KOH/g tuku21 až 150-10 % rel.
mg KOH/g tukunad 151-15 mg KOH
Karotenymg/kgbez rozdílu obsahu30 % rel.-
Xantofylymg/kgbez rozdílu obsahu30 % rel.-
Druhová čistota%do 80,04,0 % abs.-
80,1 - 85,05 % rel.-
85,1 - 90,02,5 % abs.-
90,1 - 95,02,5 % rel.-
nad 95, 11,0 % abs.-
Volné těkavé dusíkaté látky, volný amoniakg/kgbez rozdílu obsahu-20 % rel.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 194/1996 Sb

DOPLŇKOVÉ LÁTKY PRO VÝROBU A UVÁDĚNÍ DO OBĚHU

A) Výklad pojmů

0.1 homogenita je znak stejnorodosti partie krmiva, doplňkové látky a premixu vyjádřený proměnlivostí hodnot stanoveného jakostního znaku,

0.2 znečistění premixu, kompletního nebo doplňkového krmiva je kvantitativní prokázání doplňkové látky, která nesmí být v krmivu obsažena a je prokázána v obsahu vyšším, než je mez stanovitelnosti metody, která byla použita k prokázání,

0.3 pracovní přesnost míchacího zařízení se prokazuje na základě obsahu vybrané látky radioaktivně značené nebo neznačené v odebraných dílčích vzorcích z míchacího zařízení u jedné výrobní šarže (jedné náplně míchacího zařízení). Za vhodnou se považuje taková látka, která je způsobilá udržet krátkodobě radioaktivitu nebo,pokud není radioaktivně značená, vykazuje při laboratorních zkouškách nejlepší opakovatelnost pro ověřovaný obsah. Pracovní přesnost 1 : 100 000 představuje, že musí být v každém kilogramu míchaného substrátu prokázána látka dávkovaná ve výši 10 mg/kg a substrát v této látce musí být homogenní. Pracovní přesnost 1 : 10 000 představuje, že musí být v každém kilogramu míchaného substrátu prokázána látka dávkovaná ve výši 100 mg/kg a substrát v této látce musí být homogenní,

0.4 aktivita mikroorganismů je hodnota kolonie tvořících jednotek (CFU) v 1 g, která udává počet aktivních zárodků mikrobiálního kmene v 1 g přípravku,

0.5 aktivita enzymů je aktivita vyjádřená v enzymových jednotkách aktivity na 1 g přípravku (U/g). Jedna enzymová jednotka (U) je množství enzymů, které katalyzuje přeměnu jednoho mikromolu substrátu za jednu minutu při definovaných podmínkách,

0.6 denní krmná dávka je množství krmiva přepočtené na obsah vlhkosti 12,0 %, které potřebuje zvíře daného druhu, stáří a užitkovosti průměrně denně k zajištění své potřeby živin,

B) Tolerance

U doplňkových látek v substancích, premixech, kompletních, doplňkových a dietních krmivech s použitím premixů nebo doplňkových látek jsou považovány údaje zkoušených hodnot doplňkových látek za ještě vyhovující, pokud se v důsledku technologických chyb neodchylují od uvedené hodnoty o více než:

a) u obsahu do 0,5 jednotek (mg, 1 000mg, 1 000 m.j.) o 40 %

b) u obsahu 0,5 až 1 jednotka o 0,2 jednotky

c) u obsahu 1,0 až 50 jednotek o 20 %

d) u obsahu 50,0 až 100 jednotek o 10 jednotek

e) u obsahu 100,0 až 500 jednotek o 10 %

f) u obsahu 500,0 až 1 000 jednotek o 50 jednotek

g) u obsahu nad 1 000,0 jednotek o 5 %".

Skupina: mikrobiologicky účinné látky - stimulátory růstu

Pořadové číslo
Účinná látka
Kód EU
Chemické označení nebo popisDruh nebo kategorie zvířatMaximální stáříObsah CFU/kg kompletního krmivaPoznámka
nejméněnejvýše
1+234567
1. AVILAMYCIN č. EU 717C57-62H82-90Cl1-2O31-32 směs oligosacharidů ortosomycinové skupiny produkovaná Streptomyces viridi-chromogenes NRRL 2860 obsahující Avilamycinu A nejméně 60 % Avilamycinu B nejvýše 18 % Avilamycinu A+B nejméně 70 % jinak jednotlivé avilamyciny nejvýše 6 %selata4 měsíce20401) povoleno do 31. 12. 2000
prasata6 měsíců1020
drůbež510
výkrm kuřat1)510
2. AVOPÁRCIN
č. EU 715
C89H101O36N9Cl (glykopeptidický komplex
produkovaný Streptomyces candidus)
výkrm kuřat7,515registrovaný výrobce: Hoffmann La Roche, Švýcarsko
v doplňkových KS nesmí nejvyšší množství v denní dávce překročit: 103 mg na 100 kg ž.h. zvířete a 4,3 mg na každých dalších 10 kg ž.h.
selat4 měsíce1040
prasata6 měsíců520
telata6 měsíců1540
skot v žíru1530
výkrm krůťat16 týdnů1020
jehňata16 týdnů1020
bahnice501)701)
dojnice501)701)index 1) = mg/ks a den povoleno do 30.9.1997
3. FLAVOFOS- FOLIPOL
č. EU 712
C70H124O40N6P (glykopeptidický komplex
produkovaný směsnou kulturou Streptomyces sp.)
krůťata26 týdnů120registrovaný výrobce:
nosnice25Hoechst Veterinär SRN
jiná drůbež mimo husy, holuby a kachny16 týdnů120
selata3 měsíce1025jen v mléčných KS
prasata6 měsíců120
kož. zvířata včetně králíků24
telata6 měsíců616jen v mléčných KS
6 měsíců816
3. FLAVOFOS- FOLIPOL
č. EU 712
skot v žíru210v doplňkových KS nesmí nejvyšší množství v denní dávce překročit: 40 mg na 100 kg ž.h. a 1,5 mg na každých dalších 10 kg ž.h.
4. MONENSINÁT SODNÝ
č. EU 714
C36H61O11Na (sodná sůl polyeterické monokarboxylové kyseliny produkované Streptomyces cinnamonensis)skot v žíru1040registrovaný výrobce: Elli Lilly a.Company, USA
nezkrmovat lichokopytníkům, nelze kombinovat s thiamulinem v doplňkových KS nesmí nejvyšší množství v denní dávce překročit: 140 mg na 100 kg ž.h. a 6 mg na každých dalších 10 kg ž.h.
6. SALINOMYCINÁT SODNÝ č. EU 716C42H69O11Na (sodná sůl polyeterické monokarboxylové kyseliny produkované Streptomyces albus) obsah elaiophylinu: méně než 42 mg v 1 kg; obsah 17-epi-20-desoxy- salinomycinu: méně než 40 mg v 1 kgselata4 měsíce3060registrovaný výrobce:
prasata6 měsíců1530Hoechst Roussell Vet. SRN,
Hoffmann La Roche
Švýcarsko
prasnice kojící1)4060Krka Slovinsko
Pfizer Belgie
prasnice březí1)4060nezkrmovat lichokopytníkům, krůtám
nekombinovat s thiamulinem
1) povoleno do 31. 12. 2000
8. VIRGINIAMYCIN č. EU 711C28H35N3O7 + C43H49N7O10 (dvousložkový
komplex produkovaný Streptomyces virginiae)
nosnice2020registrovaný výrobce: SmithKline Beecham Belgie
krůty26 týdnů520
jiná drůbež mimo husy, kachny a holubyl6 týdnů520
selata4 měsíce550
prasata6 měsíců520
telata6 měsíců520
6 měsíců580jen v mléčných KS
16 týdnů550
skot v žíru1540v doplňkových KS nesmí nejvyšší množství v denní dávce překročit:
140 mg na 100 kg ž.h. a 6 mg na každých dalších 10 kg ž.h.
1) povoleno do 31. 12. 2000
povoleno do 30. 6. 1999
kanci2040
prasnice březí1)2040
prasnice kojící1)2040

Skupina: mikrobiologicky účinné látky - antikokcidika

Pořadové číslo
Účinná látka
Kód EU
Chemické označení nebo popisDruh nebo kategorie zvířatMaximální stáříObsah CFU/kg kompletního krmivaPoznámka
nejméněnejvýše
1+234567
1. AMPROLIUM + ETHOPABÁ T
č. EU 751
C14H20Cl12N4 + C12H15NO4 (směs 25 dílů 1-/(4-amino-2- propyl-5-pyrimidyl) methyl/-2- picolinium-chloridhydrochloridu a 1,6 dílů methyl-4-acetamino-2- ethoxybenzoátuhrabavá drůbež, kuřata, kuřice, krůťata, krůty, perličkyaž do dospělosti66,5133registrovaný výrobce:
MERIAL S. A. S. Francie
ochranná lhůta: 3 dny
podávání ve snáškové zralosti je nepřípustné
kompetitivní inhibice s vit. B1
bažantibez omezení133133
bažantí kuřata, husí brojleři, jehňata a mufloni133133
2. DICLAZURIL
č. EU 24
C17H9N4O2C13 2,6-dichlor-alfa-(4-chlorfenyl)-4- (4,5-dihydro-3,5- dioxo-1,2,4- triazim-2(3H)-yl)-benzenacetonitrilvýkrm kuřat, výkrm králíků, výkrm krůt a antikokcidika a kuřice1)11registrovaný výrobce: Jansen Pharmaceutica Belgie
ochraná lhůta: 1 den u králíků
ochranná lhůta: 5 dní u ostatních zvířat
1) povoleno do 31. 12. 2000
3. HALOFUGINON
č. EU 764
trans-7-bromo-6-chloro-/3-(3-hydroxy-2- piperidyl)acetonyl/DL-4-(3H)chinazoli- donvýkrm kuřat23registrovaný výrobce:
Hoechst Roussell Vet. SRN
krůty12 týdnů23
odchov kuřata kuřic16 týdnů23
ochranná lhůta: 5 dní
4. LASALOCID
sodná sůl
č. EU 763
C34H53O8Na (sodná sůl eterické monokarboxylové kyseliny produkovaná Streptomyces lasaliensis)výkrm kuřat75125registrovaný výrobce: Hoffman La Roche Švýcarsko
ochranná lhůta: 5 dní
kuřice a bažanti75125
krůťata12 týdnů90125
4. LASALOCID sodná sůl
č. EU 763
Koncentrace NaCl ve finálním krmivu nesmí překročit 3,5 g/kg.
Nepodávat lichokopytníkům a nosnicím, jejichž vejce jsou určena pro lidskou výživu
5. MADURAMICIN
amonná sůl
č. EU 770
C47H83O17N (amonná sůl polyeterické monokarboxylové kyseliny produkovaná Actinomadura yumanensis)výkrm kuřat, krůťat1) a kuřice55registrovaný výrobce: Hoffmann La Roche, Švýcarsko
ochranná lhůta: 5 dní
nemíchat s bentonitem, nezkrmovat lichokopytníkům, nekombinovat s thiamulinem
1) povoleno do 31. 12. 2000
6. METICLORPINDOL+ METHYLBENZOCHÁT
č. EU 761
C7H7C12NO + C22H23NO4 (směs 100 dílů 3,5-dichloro- 2,6-dimethyl-4-hydroxypyridinolu a 8,35 dílů 7-benzyloxy-6-butyl -3-methoxycarbonyl-4-chinolinu)výkrm a odchov kuřat100+8,35100+8,35registrovaný výrobce:
MERIAL S. A. S. Francie ochranná lhůta: 5 dní
nepodávat nosnicím
kuřice, krůty110110
králíci200+16,7200+16,7
7. MONENSINÁT SODNÝ
č. EU 757
C36H61O11Na (sodná sůl polyeterické monokarboxylové kyseliny produkovaná Streptomyces cinnamonensis)výkrm kuřat100125registrovaný výrobce:
Elli Lilly a.Company, USA
kuřice100120
krůty, husy, bažanti, jehňata amufloni100100ochranná lhůta: 3 dny
nezkrmovat lichokopytníkům, nekombinovat s thiamulinem
a oleandomycinem
8. NARASIN č. EU 765C43H72O11 (polyeterická monokarboxylová kyselina produkovaná Streptomyces aureofaciens)výkrm kuřat6070registrovaný výrobce: Eli Lilly a.Company USA
ochranná lhůta: 5 dní
nezkrmovat lichokopytníkům, krůtám a nosnicím, nekombinovat s thiamulinem
9. NIKARBAZIN + NARASINC19H18N6O6 + C43H72O11 v podobě granulátu v poměru 1 + 1výkrm kuřat40+4050+50registrovaný výrobce: Eli Lilly a. Company USA
ochranná lhůta: 7 dní
nekombinovat s thiamulinem nezkrmovat lichokopytníkům, krůtám a nosnicím
10. ROBENIDIN č. EU 758C15H14C13N5 1.3-bis/(4-chlorobenzyliden)- amino/quanidinhydrochloridvýkrm kuřat a krůťat3036registrovaný výrobce: Röthel SRN Hoffmann La Roche Švýcarsko
králíci5066
ochranná lhůta: 5 dní
11. SALINOMYCINÁT SODNÝ
č. EU 766
C42H69O11Na (sodná sůl polyeterické monokarboxylové kyseliny produkovaná Streptomyces albus)

obsah elaiophylinu: méně než 42 mg/kg,
obsah 17-epi-20-des-oxysalinomycinu: méně než 40 mg/kg
výkrm kuřat5070registrovaný výrobce:
kuřice1)12 týdnů3050Hoechst Roussell Vet. SRN
výkrmHoffmann La Roche SRN
králíků1)2025Biovet Bulharsko
Krka Slovinsko
Pfizer Belgie
ochranná lhůta: 5 dní
nekombinovat s thiamulinem,
nezkrmovat lichokopytníkům,
krůtám, perličkám a nosnicím
1) povoleno do 31. 12. 2000
12. SEMDURAMYCINÁT SODNÝC45H76O16Na (sodná sůl polyeterické monokarboxylové kyseliny produkovaná Actinomadura roseorufa)výkrm kuřat2025registrovaný výrobce: Pfizer Brazilie
ochranná lhůta: 5 dní
nepodávat nosnicím
13. AMPROLIUM č. EU 750C14H20CL12N4 1-/(4-amino-2-propyl- -5-pyrimidyl) methyl/- -2-pocolinium-chlorid- -hydrochloriddrůbež62,5125regitrovaný výrobce: Merial S.A.S. Francie ochranná lhůta: 3 dny podávání ve snáškové zralosti je nepřípustné

Skupina: mikrobiologicky účinné látky - chemoterapeutika

Pořadové číslo
Účinná látka
Kód EU
Chemické označení nebo popisDruh nebo kategorie zvířatMaximální stáříObsah CFU/kg kompletního krmivaPoznámka
nejméněnejvýše
1+234567
1. DIMETRIDAZOL
č. EU 754
1,2-dimethyl-5-nitroimidazolkrůťata, perličky9090registrovaný výrobce:
Aarti Druggs Indie
ochranná lhůta: 6 dní
podávání ve snáškové zralosti nepřípustné

Skupina: mikrobiologicky účinné látky - mikroorganizmy

Pořadové číslo
Účinná látka
Kód EU
Chemické označení nebo popisDruh nebo kategorie zvířatMaximální stáříObsah CFU/kg kompletního krmivaPoznámka
nejméněnejvýše
1+234567
1. BACILLUS CEREUS VAR. TOYOICNCM 1-1012/NCIB 40112
(CCM 4154, CCM 3775)
nejméně 1010 CFU/g
prasnice1)1092 . 1091) povoleno do 31. 12. 2000
selata1)2 měsíce109109
4 měsíce0,5 . 109109
prasata1)0,2 . 109109
ostatní zvířata0,5 . 1090,5 . 109
2. BACILLUS
CEREUS
č. EU 4
ATCC
14893/CIP
5832
chov králíků
výkrm králíků
0,5.1092.109povoleno do 31. 12. 2000
selata4 měsíce5.1091.1010
výkrm prasat2.1081.109
prasnice14 týdnů před porodem a v průběhu laktace8,5.1081,2.109
telata16 týdnů1.1081,2.109
3. BACILLUS SUBTILISDSM 5750, (CCM 4183, CCM 2216)výkrm prasat a drůbeže, skot, mláďata savců, domácí zvířata1), selata2)0,06.1091,6.109povoleno do 31. 12. 2000
1) psi, kočky, drobní hlodavci, terarijní zvířata, exotické ptactvo
2) ve směsi s Bacillus licheniformis v poměru 1 : 1
4. ENTEROCOCCUS FAECIUMNCIB 104151.10101.1010povoleno do 31. 12. 2000
5. LACTOBACILLUS CASEI ssp. RHAMNOSUM 1836CCM 3375povoleno do 31. 12. 2000
6. LACTOBACILLUS PLANTARUM SB 83CCM 3769, CCM 3768, ATCC 14 917povoleno do 31. 12. 2000
7. LACTOBACILLUS CASEICCM 4160, CCM 1753povoleno do 31. 12. 2000
8. LACTOBACILLUS ACIDOPHILUSATCC 43561.10101.1010povoleno do 31. 12. 2000
9. LACTOBACILLUS BREVIS1.10101.1010povoleno do 31. 12. 2000
10. LACTOBACILLUS FERMENTUM1.10101.1010povoleno do 31. 12. 2000
11. PEDIOCOCCUS ACIDOLACTICICU 81CCM 3770povoleno do 31. 12. 2000
12. STREPTOCOCCUS FAECIUM M 74CCM 6226, ATCC 19434povoleno do 31. 12. 2000
13. STREPTOCOCCUS FAECIUM SF 68aNCIB 10 415povoleno do 31. 12. 2000
14. SACCHAROMYCES CEREVISIAENCYC Cs 474,0. 1098,0. 109v denní krmné dávce max. 2,5.1010 CFU na 100 kg ž.h. a 0,5.1010 CFU na každých dalších 100 kg ž.h.
povoleno do 31. 12. 2000
15. BACILLUS LICHENIFORMISDSM 5749, DSM (5779)výkrm prasat a drůbeže, skot, mláďata savců, selata1)0,64.10-91,6.19-9povoleno do 31. 12. 2000
1) ve směsi s Bacillus subtilis v poměru 1 : 1
16. ENTEROCOCCUS FAECIUM 202ATCC 53519, DSM 47891,0.10101,0.1010povoleno do 31. 12. 2000
17. ENTEROCOCCUS FAECIUM 301ATCC 55059, DSM 47881,0.10101,0.1010povoleno do 31. 12. 2000

Skupina: vitaminy

Pořadové číslo
Účinná látka
Kód EU
Chemické označení nebo popisDruh nebo kategorie zvířatMaximální stáříObsah CFU/kg kompletního krmivaPoznámka
nejméněnejvýše
1+234567
1. BIOTIN
(preparát či čistá substance D(+) biotinu)
C10H16N2O3S cis-hexahydro-2-oxo-1H-thienol- (3,4)-imidazol-4-valerová kyselinavšechny
2. BETAIN
(preparát či čistá substance)
C5H11NO2všechny
(CH3)3N+CH2COO-
3. BETA-KAROTEN
(preparát beta-karotenu)
C40H56všechny
4. CHOLINCHLORID
(preparát či čistá substance)
C5H14ClNO beta-hydroxyethyltrimethyl- amoniumchloridvšechny
5. INOSITOL (čistá substance)C6H12O6 (1,2,3,5),4,6-hexahydroxycyklo- hexanvšechny
6. L-KARNITIN
(trimethylamin kyseliny amino-4-hydro-xy-3-máselné)
C7H15NO3všechny
7. KYSELINA LISTOVÁ
(preparát či čistá substance)
C19H19N7O6 kyselina N-/4/(2-amino-1,4- dihydro-4-oxo-pteridinyl/methyl)
amino/benzoyl/-L-glutamová
všechny
8. KYSELINA NIKOTINOVÁ
(preparát či čistá substance)
C6H5NO2 kyselina 3-pyridinkarboxylovávšechny
9. KYSELINA AMINOBENZOOVÁ
(čistá substance )
C7H7NO2pstruzi
10. NIACINAMID
(preparát či čistá substance)
C6H6N2O amid kyseliny nikotinovévšechny
11. PANTOTHENAN VÁPENATÝ
(preparát či čistá substance D-panto- thenanu Ca
nebo DL-pantothenanu Ca)
C18H32CaN2O10 vápenatá sůl kyseliny D-(nebo D,L)-3-(2,4-dihydroxy- 3,3-dimethyl-1-butyl)-beta- aminopropionovévšechny
12. TAURINC2H7NO3Sdomácí zvířata
NH2CH2CH2SO3H
13. VITAMIN A
(jako vitamin A- preparáty)
č. EU 672
C20H30O 3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl- 1-cyklohexen-1-yl)-2,4,6,8-nonate- traen-l-olvýkrm telat25 000 1)jen v mléčných KS
1) m.j./kg
výkrm kuřat a kachennad 21 dní13 500 1)
výkrm jehňatnad 99 dní13 500 1)
výkrm skotu13 500 1)
výkrm prasatnad 114 dní13 500 1)
výkrm krůtnad 56 dní13 500 1)
výkrm husnad 28 dní13 500 1)
ostatní zvířata
14. VITAMIN B1 (preparát či čistá substance thiamin- hydrochloridu nebo thiaminmononitrátu)C12H18C12N4OS 3-/(4-amino-2-methyl- 5-pyrimidinyl)-methyl-5-(2-hydro- xyethyl)-4-methylthiazolium- chlorid hydrochlorid (nebo nitrát)všechny
15. VITAMIN B2 (preparát či čistá substance riboflavinu)C17H20N4O6 7,8-dimethyl-10-(1-D-ribityl)- isoalloxazinvšechny
16. VITAMIN B6 (preparát či čistá substance pyrido- xolhydrochloriduC8H22CINO3 3-hydroxy-4,5-bis(hydroxymethyl)- 2-methyl-pyridinchloridvšechny
17. VITAMIN B12 (preparát vitaminu B12)C63H88CoN14O14P 5,6-dimethyl-benzimidazolyl- kyanokobamidvšechny
18. VITAMIN C (čistá substance kys. L(+)askorbové nebo fosforečnan kys. askorbové, Na- a K-sůl kyseliny sulfo- askorbové nebo preparáty vitaminu C)C8H8O6 gama-lakton kyseliny 2-keto-L-(-)gulonovévšechny
19. VITAMIN D12C28H44O 9,10-secoergosta-5,7,10, (19),22-tetraen-3-olselata, telata10 000 1)1) m.j./kg jen v mléčných KS
skot, ovce, lichokopytníci4 000 1)současné podávání vit. D3 je nepřípustné
další vyjma drůbeže a ryb2 000 1)
20. VITAMIN D3C27H44O (9,10-secocholesta-5,7,10,(19), 22-trien-3-olselata, telata10 000 1)jen v mléčných KS
skot, ovce, lichokopytníci4 000 1)1) m.j./kg
výkrm drůbeže, krůty5 000 1)současné podávání vit. D2 je nepřípustné
ostatní drůbež3 000 1)
jiné druhy2 000 1)
ryby3 000 1)
21. VITAMIN E (jako preparáty vitaminu E)C50H29O2 2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-tri- methyl-tridecyl)-6-chromanolvšechny
22. VITAMIN K3 (jako preparát sulfitu menadion- dimethylpyrimidinu, preparát či čistá substance sodné soli sulfitu menadionu, preparát sulfitu menadionniacin- amidu)C11H8O2 2-methyl-1,4-naftochinonvšechny

Skupina: antioxidanty

Pořadové číslo
Účinná látka
Kód EU
Chemické označení nebo popisDruh nebo kategorie zvířatMaximální stáříObsah CFU/kg kompletního krmivaPoznámka
nejméněnejvýše
1+234567
1. BUTYLHYDROXY TOLUEN
č. EU 321
C15H24O 2,6-di-terc.butyl-4-methylfenolvšechny
2. BUTYLHYDROXYANISOL
č. EU 320
C11H16O2 2-(nebo 3)-butyl-4-hydroxyanisolvšechny150samotný nebo dohromady
3. ETOXYQUIN
č. EU 324
C14H19NO 6-ethoxy-2,2,4-trimethyl-1,2- dihydrochinolinvšechny
4. KYSELINA DIACETYL-L- ASKORBOVÁ
č. EU 303
C10H1208všechny
5. KYSELINA 6-PALMITOYL-L- ASKORBOVÁ
č. EU 304
C22H37O8všechny
6. KYSELINA L-ASKORBOVÁ
č. EU 300
C6H8Ovšechny
7. L-ASKORBÁT SODNÝ
č. EU 301
C6H7O6Navšechny
8. L-ASKORBÁT VÁPENATÝ
č .EU 302
(C6H7O6)2Ca . 2 H2Ovšechny
9. DODECYLGALÁT
č. EU 312
C19H30O5všechny
10. OCTYLGALÁT
č. EU 311
C15H22O5všechny100samotný nebo dohromady
11. PROPYLGALÁT
č. EU 310
C10H12O5všechny
12. SYNTETICKÝ ALFA- TOKOFEROL
č. EU 307
C29H50O2všechny
13. SYNTETICKÝ DELTA- TOKOFEROL
č. EU 309
C27H46O2všechny
14. SYNTETICKÝ GAMA- TOKOFEROL
č. EU 308
C28H48O2všechny
15. ALFA- TOKOFEROL
obsahující extrakty přirozeného původu
č. EU 306
všechny

Skupina: stopové prvky

Pořadové číslo
Účinná látka
Kód EU
Chemické označení nebo popisDruh nebo kategorie zvířatMaximální stáříObsah CFU/kg kompletního krmivaPoznámka
nejméněnejvýše
1+234567
1. JOD
č. EU 2
10koně 4 mg/kg
ryby 20 mg/kg
1.1 Jodid draselný, K1všechny
1.2 Jodid sodný, NaIvšechny
1.3 Jodičnan vápenatý bezvodý,
Ca(IO3)2
všechny
1.4 Jodičnan vápenatý hexahydrát,
Ca(IO3)2 . 6 H2O
všechny
1.5 Jodičnan vápenatý monohydrát
Ca(IO3)2 . H2O
všechny
2. KOBALT
č. EU 3
10
2. 1. Dusičnan kobaltnatý hexahydrát,
Co(NO3)2 . 6 H2O
všechny
2.2 Chlorid kobaltnatý hexahydrát,
CoCl2 . 6 H2O
všechny
2.3 Octan kobaltnatý tetrahydrát,
Co(CH3COO)2 . 4 H2O
všechny
2.4 Síran kobaltnatý monohydrát,
CoSO4 . H2O
všechny
2.5 Síran kobaltnatý heptahydrát,
CoSO4 . 7 H2O
všechny
2.6 Bis(uhličitan), tris(hydroxid) kobaltnatý monohydrát,
2 CoCO3 . 3 Co(OH)2 . H2O
všechny
2.7 Chelát kobaltu a aminokyselin n-hydrát,
Co(x) . n H2O
všechnyx = anion aminokyseliny bílkovin soji nebo kvasnic, hydrolyzovaných
povoleno do 31. 12. 2000
2.8 Propionan kobaltnatý,
CoC6H10O4
všechnypovoleno do 31. 12. 2000
3. MANGAN
č. EU 5
250
3.1 Hydrogenfosforečnan manganatý trihydrát,
MnHPO4 . 3 H2O
všechny
3.2 Chlorid manganatý tetrahydrát,
MnCl2 . 4 H2O
všechny
3.3 Oxid manganatý,
MnO
všechny
3.4 Oxid manganitý,
Mn2O3
všechny
3.5 Síran manganatý monohydrát,
MnSO4 . H2O
všechny
3.6 Síran manganatý dihydrát
MnSO4 . 2 H2O
všechny
3.7 Síran manganatý trihydrát
FeSO4 . 3 H2O
všechny
3.8 Síran manganatý tetrahydrát,
MnSO4 . 4 H2O
všechny
3.9 Uhličitan manganatý,
MnCO3
všechny
3.10 Chelát manganu a aminokyselin n-hydrát,
Mn(x) . n H2O
všechnyx = anion aminokyseliny z bílkovin soji nebo kvasnic, hydrolyzovaných
povoleno do 31. 12. 2000
3.11 Propionan manganatý
MnC6H10O4
všechnypovoleno do 31. 12. 2000
4. MĚĎ
č. EU 4
telata 1)30jednotlivě či dohoromady,
telata 2)501) jen v mléčných KS
výkrm prasatdo 112 dnů1752) jen v kompletních KS
výkrm prasatnad 112 dnů35
prasata v reprodukci35
ovce15
ostatní35
4.1 Methionát měďnatý
Cu(C3H10NO2S)2
4.2 Octan měďnatý monohydrát
Cu(CH3COO)2 . H2O
4.3 Chlorid měďnatý dihydrát
CuCl2 . 2 H2O
4.4. Oxid měďnatý,
CuO
4.5 Síran měďnatý monohydrát
CuSO4 . H2O
4.6 Síran měďnatý pentahydrát
CuSO4 . 5 H2O
4.7 Uhličitan-dihydroxid měďnatý monohydrát,
CuCO3 . Cu(OH)2 . H2O
4.8 Chelát mědi a aminokyselin n-hydrát,
Cu(x) . n H2O
x = anion aminokyseliny z bílkovin soji nebo kvasnic, hydrolyzovaných
povoleno do 31. 12. 2000
4.9 ropionan měďnatý CuC6H10O4povoleno do 31. 12. 2000
5. MOLYBDEN č. EU 72,5
5.1 Heptamolybdenan hexaamonný tetrahydrát (NH4)6Mo7O24 . 4 H2Ovšechny
5.2 Molybdenan sodný dihydrát
Na2MoO4 . 2 H2O
všechny
5.3 Chelát molybdenu a aminokyselin n-hydrát,
Mo(x) . n H2O
všechnyx = anion aminokyseliny z bílkovin soji nebo kvasnic, hydrolyzovaných
povoleno do 31. 12. 2000
6. SELEN
č. EU 8
0,50
6.1 Seleničitan sodný,
Na2SeO3
všechny
6.2 Selenan sodný,
Na2SeO4
všechny
6.3 Chelát selenu a aminokyselin n-hydrát,
Se(x) . n H2O
všechnyx = anion aminokyseliny z bílkovin soji nebo kvasnic, hydrolyzovaných
povoleno do 31. 12. 2000
7. ZINEK
č. EU 6
250
7. 1 Chlorid zinečnatý monohydrát
ZnCl2 . H2O
všechny
7.2 Oxid zinečnatý,
ZnO
všechny
7.3 Mléčnan zinečnatý trihydrát
Zn(C3H5O3) . 3 H2O
všechny
7.4 Octan zinečnatý dihydrát
Zn(CH3COO)2 . 2 H2O
všechny
7.5 Síran zinečnatý monohydrát
ZnSO4 . H2O
všechny
7.6 Síran zinečnatý heptahydrát
ZnSO4 . 7 H2O
všechny
7.7 Uhličitan zinečnatý
ZnCO3
všechny
7.8 Chelát zinku a aminokyselin n-hydrát,
Zn(x) . n H2O
všechnyx = anion aminokyseliny z bílkovin soji nebo kvasnic, hydrolyzovaných
povoleno do 31. 12. 2000
7.9 Propionan zinečnatý
ZnC6H10O4
všechnypovoleno do 31. 12. 2000
8. ŽELEZO
č. EU 1
1250
8.1 Citronan železnatý hexahydrát
Fe3(C6H5O7)2 . 6 H2O
všechny
8.2 Fumaran železnatý
FeC4H2O4
všechny
8.3 Chlorid železnatý tetrahydrát
FeCl2 . 4 H2O
všechny
8.4 Chlorid železitý hexahydrát
FeCl3 . 6 H2O
všechny
8.5 Oxid železitý,
Fe2O3
všechny
8.6 Mléčnan železnatý trihydrát
Fe(C3H5O3) . 3 H2O
všechny
8.7 síran železnatý dihydrát
FeSO4 . 2 H2O
všechny
8.8 Síran železnatý pentahydrát
FeSO4 . 5 H2O
všechny
8.9 Síran železnatý heptahydrát
FeSO4 . 7 H2O
všechny
8.10Síran železnatý monohydrát
FeSO4 . H2O
všechny
8.11 Uhličitan železnatý,
FeCO3
všechny
8.12 Chelát železa a aminokyselin n-hydrát,
Fe(x)1-3 . n H2O
všechnyx = anion aminokyseliny z hydrolyzovaných bílkovin soji

Skupina: zchutňovadla

Pořadové číslo
Účinná látka
Kód EU
Chemické označení nebo popisDruh nebo kategorie zvířatMaximální stáříObsah CFU/kg
kompletního krmiva
Poznámka
nejméněnejvýše
1+234567
1.NEOHESPERIDIN- DIHYDROCHALCON
č. EU 959
C28H36O15selata4 měsíce35
psi35
2. SACHARIN
č. EU 954 I
C7H5NO3Sselata4 měsíce150
3. SACHARIN Ca
č. EU 954 II
(C7H4NO3S)2Caselata4 měsíce150
4. SACHARIN Na
č. EU 954 III
C7H4NO3SNaselata4 měsíce150
5. Všechny ostatní přirozeně se vyskytující látky
a jim odpovídající syntetické produkty, včetně
ektozymů parchy saflorové
všechny
6. Jiné syntetické látky

Skupina: pojiva

Pořadové číslo
Účinná látka
Kód EU
Chemické označení nebo popisDruh nebo kategorie zvířatMaximální stáříObsah CFU/kg kompletního krmivaPoznámka
nejméněnejvýše
1+234567
1. BENTONIT A MONTMORILONIT
č. EU 558
všechny20 000mísení s antikokcidiky, stimulátory růstu, chemoterapeutiky a s antibiotiky a ost. léčebnými látkami, s výjimkou monensinátu sodného, lasalocidu, a ipronidazolu je nepřípustné
2. HLINITOVÁPENATÉ SLOUČENINY, syntetické č. EU 598Obsah Al2O3 mezi 35 % a 51 %, molybden nejvýše 20 mg/kgdrůbež,
prasata,
králíci
--20 000
dojnice,
výkrm skotu,
telata,
jehňata,
kůzlata
--8 000
3. ISOPROPANOLC3H7OHvšechny
4. KAOLINIT, azbestu prostý č. EU 559přiroz. směsi hlinotvorných minerálií s min. obsahem 65 % komplexní vodu obsahujících křemičitanů uhlíku všechny
5. KŘEMIČITAN VÁPENATÝ , syntetický
č. EU 552
CaSiO3všechny
6. KŘEMIČITAN SODNOHLINITÝ , syntetický
č. EU 554
NaAl(SiO3)2všechny
7. KŘEMELINA (očištěné diatomické půdy)
č. EU 551c
všechny
8. KYSELINA CITRONOVÁ č. EU 330C6H8O7všechny
9. KYSELINA KŘEMIČITÁ, mletá, sušená
č. EU 551a
H2SiO3všechny
10. LIGNIN SULFONÁT
č. EU 565
derivát přírodního organického aromatického polymeruvšechny
11. Na-, K- a Ca- STEARÁT č. EU 470C18H35O2Na
C18H35O2K
C36H70O4Ca
všechny
12. OXID KŘEMIČITÝ koloidní
č. EU 551b
SiO2všechny5 000
13. PERLIT, azbestu prostý
č. EU 599
přírodní Na2SiO3 a Al2(SiO3)3všechny
14. SEPIOLIT, azbestu prostý č. EU 553přiroz. usazenina křemičitanu Ca obsahující min. 60 % sepiolitu s max. 30 % montmorilonituvšechny20 000
15. SÍRAN VAPENATÝ , dihydrát
č. EU 516
CaSO4 . 2 H2Ovšechny30 000
16. STEATIT obsahující chlorit
č. EU 560
přiroz. směsi steatitu a chloritu bez azbestu s min. čistotou 85 %všechny
17. VERMIKULIT, azbestu prostý
č. EU 561
přiroz. hořečnato-hlinito-železnatý silikát, žárem expandovanývšechnyfluor max. 3 g/kg

Skupina: konzervanty

Pořadové číslo
Účinná látka
Kód EU
Chemické označení nebo popisDruh nebo kategorie zvířatMaximální stáříObsah CFU/kg kompletního krmivaPoznámka
nejméněnejvýše
1+234567
1. CITRAN SODNÝ
č. EU 331
C6H7O7Navšechny
2. CITRAN DRASELNÝ
č. EU 332
C6H7O7Kvšechny
3. CITRAN VÁPENATÝ
č. EU 333
C12H14O14Cavšechny
4. DISIŘIČITAN SODNÝ
č. EU 223
Na2S2O5všechny500samotný nebo s NaHSO3 pouze Na2S2O5 vyrobený chem. syntézou povoleno do 31. 12. 2000
5. DUSITAN SODNÝ
č. EU 250
NaNO2psi, kočky100jen pro krmiva v konzervách
používá se do krmiv s vlhkostí nejméně 20 %
6. DVOJOCTAN SODNÝ
č. EU 262
CH3COONa . CH3COOHvšechny
7. ETHYLESTER KYSELINY HYDROXYBENZOOVÉ
č. EU 214
C9H10O3domácí zvířata
8. FORMALDEHYD
č. EU 240
CHOHprasata6 měsíců600jen v mléčných náhražkách
jen v silážích
ostatní zvířata
9. HYDROGEN- SIŘIČITAN SODNÝ
č. EU 222
NaHSO3psi, kočky500samotný nebo s Na2S2O5
10. KYSELINA MRAVENČÍ
č. EU 236
HCOOHvšechny4 l/t krmiva
11. KYSELINA SORBOVÁ
č. EU 200
C6H8O2všechny
12. KYSELINA SOLNÁ
č. EU 507
HClvšechnyjen pro siláže,
pro krev ke krmným účelům
povoleno do 31. 12. 2000
13. KYSELINA SÍROVÁ
č. EU 513
H2SO4všechnyjen pro siláže
14. KYSELINA MLÉČNÁ
č. EU 270
C3H6O3všechny
15. KYSELINA FUMAROVÁ
č.EU 297
C4H4O4všechny
16. KYSELINA D,L-JABLEČNÁ
č. EU 286
C4H6O5všechny
17. KYSELINA L-VINNÁ
č. EU 334
C4H6O6všechny
18. KYSELINA PROPIONOVÁ
č. EU 280
C3H6O2všechny
19. KYSELINA ORTHOFOSFOREČNÁ
č. EU 338
H3PO4všechny
20. KYSELINA OCTOVÁ
č. EU 260
C2H4O2všechny
21. KYSELINA CITRONOVÁ
č. EU 330
C6H8O7všechny
22. KYSELINA METHYLPROPIONOVÁC4H8O2jen přežvýkavci1 0004 000
23. L-VINAN SODNÝ
č. EU 335
C4H5O6Navšechny
24. L-VINAN DRASELNÝ
č. EU 336
C4H5O6Kvšechny
25. L-VINAN SODNO-DRASELNÝ tetrahydrát
č. EU 337
C4H4O6NaK . 4 H2O
26. MRAVENČAN AMONNÝ
č. EU 295
CH5O2Nvšechny
27. MRAVENČAN SODNÝ
č. EU 237
CHO2Navšechny
28. MRAVENČAN VÁPENATÝ
č. EU 238
C2H2O4Cavšechny
29. MLÉČNAN SODNÝ
č. EU 325
C3H5O3Navšechny
30. MLÉČNAN VÁPENATÝ
č. EU 327
C6H10O6Cavšechny
31. MLÉČNAN DRASELNÝ
č. EU 326
C3H5O3Kvšechny
32. METHYLESTER KYSELINY HYDROXYBENZOOVE
č. EU 218
C8H8O3domácí zvířata
33. OCTAN VÁPENATÝ
č. EU 263
C4H6O4Cavšechny
34. OCTAN DRASELNÝ
č. EU 261
C2H3O2Kvšechny
35. PROPANDIOL
č. EU 490
C3H8O2psi53 000
36. PROPIONAN SODNÝ
č. EU 281
C3H5O2Navšechny
37. PROPIONAN VÁPENATÝ
č. EU 282
C6H10O4Cavšechny
38. PROPIONAN DRASELNÝ
č. EU 283
C3H5O2Kvšechny
39. PROPIONAN AMONNÝ
č. EU 284
CO3H5 2NH4všechny
40. PROPYLESTER KYSELINY HYDROXYBENZOOVÉ
č. EU 216
C10H12O3domácí zvířata
41. SORBAN SODNÝ
č. EU 201
C6H7O2Navšechny
42. SORBAN DRASELNÝ
č. EU 202
C6H7O2Kvšechny
43. SORBAN VÁPENATÝ
č. EU 203
C12H14O4Cavšechny
44. SODNÁ SŮL ETHYLESTERU KYS.HYDROXY- BENZOOVÉ
č. EU 215
C9H9O3Nadomácí zvířata
45. SODNÁ SŮL PROPYLESTERU KYS. HYDROXY- BENZOOVÉ
č. EU 217
C10H11O3Nadomácí zvířata
46. SODNÁ SŮL METHYLESTERU KYS. HYDROXY- BENZOOVÉ
č. EU 219
C8H7O3Nadomácí zvířata
47. BACILLUS PUMILUSpovoleno do 31. 12. 2000
jen pro siláže
48. ENTEROCOCCUS FAECIUMDSM 4778, DSM 4789 NCIB 10415, NCIMB 30 122, NCIMB 11 181povoleno do 31. 12. 2000
jen pro siláže
49. LACTOBACILLUS PLANTARUMCCM 3768, CCM 3769 DSM 4784, DSM 4785, DSM 4786, DSM 4787, ATCC 4008, INTL 30, DSM 12 834povoleno do 31. 12. 2000
jen pro siláže
50. LACTOBACILLUS CASEICCM 3375, CCM 4160povoleno do 31. 12. 2000
jen pro siláže
51. LACTOBACILLUS ACIDOPHILUSpovoleno do 31. 12. 2000
jen pro siláže
52. PEDIOCOCCUS ACIDOLACTICI CU 81CCM 3770povoleno do 31. 12. 2000
jen pro siláže
53. PEDIOCOCCUS PENTESACESUSpovoleno do 31. 12. 2000
jen pro siláže
54. STREPTOCOCCUS FAECIUM
M 74
CCM 6226, ATCC 194 34povoleno do 31. 12. 2000
jen pro siláže
55. STREPTOCOCCUS FAECIUM
SF 68a
NCIB 10 415povoleno do 31. 12. 2000
jen pro siláže
56. LACTOBACILLUS DELBRUECKII ssp. BULGARICUSATCC 11 842povoleno do 31. 12. 2000
jen pro siláže
57. STREPTOCOCCUS CREMONISATCC 9596povoleno do 31. 12. 2000
jen pro siláže
58. STREPTOCOCCUS DIACETYLAETISATCC 7962povoleno do 31. 12. 2000
jen pro siláže
59. LACTOCOCCUS LACTIS ssp.lactis SR 354NCIMB 30117povoleno do 31. 12. 2000
jen pro siláže
60. LACTOBACILLUS BUCHNERI DSM 12 856 DSM 20 057 CCM 1819 Povoleno jen pro siláže, a to do 31. 12. 2000
61. LACTOBACILLUS BREVIS DSM 12 835 Povoleno jen pro siláže, a to do 31. 12. 2000
62. LACTOBACILLUS RHAMNOSUS NCIMB 30 121 DSM 7061 Povoleno jen pro siláže, a to do 31. 12. 2000
63. PROPIONIBACTERIUM FREUDENREICHII ssp. SHERMANII DSM 6067 Povoleno jen pro siláže, a to do 31. 12. 2000

Skupina: barviva

Pořadové číslo
Účinná látka
Kód EU
Chemické označení nebo popisDruh nebo kategorie zvířatMaximální stáříObsah CFU/kg kompletního krmivaPoznámka
nejméněnejvýše
1+234567
1. ASTAXANTIN
č. EU 161
C40H52O4pstruzi,
lososiod 6 měsíců100jednotlivě či s kantaxantinem
okrasné rybky
2. BETA-APO-8- KAROTINAL
č. EU 160 e
C30H404Odrůbež801)1) jednotlivě nebo s ostatními karotenoidy a xantofyly dohromady
3. CITRANAXAN- TIN
č. EU 161 i
C33H44Onosnice801)1) jednotlivě nebo s ostatními karotenoidy a xantofyly dohromady
4. ETHYLESTER KYS. BETA-APO- 8-KAROTINOVÄ
č. EU 160 f
C32H44O2všechny
5. KAPSANTIN
č. EU 160 c
C40H56O3drůbež801)
6. KANTAXANTIN
č. EU 161 g
C40H52O2drůbež, psi, kočky801)
pstruzi a lososi2)od 6 měsíců2) s astaxantinem dohromady max. 100 mg v 1 kg krmiva
okrasné rybky 2)
7. KRYPTOXANTIN
č EU 161 c
C40H56Odrůbež801)
8. LUTEIN
č. EU 161 b
C40H56O2drůbež801)1) jednotlivě nebo s ostatními karotenoidy a xantofyly dohromady
9. LISAMINOVÄ ZELEŇ
č. EU 142
Na-sůl kyseliny 4,4-bis-(dimethyl- amino)-difenyl-methylen-2-nafto- 3,6-disulfonovévšechny zvířata mimo psů a kočekjen v krmivech založených na zpracování odpadů potravin, denatur. obilí nebo maniokové mouky
psi a kočkyvšechny krmiva
10. PATENTOVÁ MODŘV
č. EU 131
Na-sůl nebo Ca-sůl kyseliny 5-hydroxy-4,4-bis(diethylamino)-trifenylkarbinol-2,4-disulfonovévšechny zvířata mimo psů a kočekjen v krmivech založených na zpracování odpadů potravin, denatur. obilí nebo maniokové mouky
psi a kočkyvšechny krmiva
11. ZEAXANTIN
č. EU 161 h
C40H56O2drůbež801)
12. Všechny další látky, kromě výše uvedených povolené obecnými předpisy pro barvení potravinvšechny zvířata mimo psů a kočekjen v krmivech založených na zpracování odpadů potravin, denatur. obilí nebo maniokové mouky
psi a kočkyvšechny krmiva

Skupina: emulgátory, stabilizátory, zahušťující a želírující látky

Pořadové číslo
Účinná látka
Kód EU
Chemické označení nebo popisDruh nebo kategorie zvířatMaximální stáříObsah CFU/kg kompletního krmivaPoznámka
nejméněnejvýše
1+234567
1. ALGINÁT SODNÝ
č. EU 401
sodná sůl kyseliny polymannurovévšechny
2. ALGINÁT DRASELNÝ
č. EU 402
draselná sůl kyseliny polymannurovévšechny
3. ALGINÁT AMONNÝ
č. EU 403
amonná sůl kyseliny polymannurovémimo okrasné rybky
4. ALGINÁT VÁPENATÝ
č. EU 404
vápenatá sůl kyseliny polymannurovévšechny
5. AGAR-AGAR
č. EU 406
polysacharidický komplex produkovaný řasami čeledi Rhodophyceaevšechny
6. ARABSKÁ GUMA
č. EU 414
směs solí heteroglykanů uronových kyselin produkovaná rostlinou Accacia senegalvšechny
7. CARAGEEN
č. EU 407
polysacharidický komplex produkovaný řasami čeledi Rhodophyceaevšechny
8. CASSIAGUM
č. EU 499
psi, kočky17 600jen krmiva v konzervách
používá se do krmiv s vlhkostí nejméně 20 %
9. CELULOSA mikrokrystalická
č. EU 460
všechny
10. CELULOSA prášková
č. EU 460
všechny
11. CUKRGLYCERID
č. EU 474
směs esterů sacharosy a glyceridů mastných kyselin pro potravinářské účelyvšechny
12. DEXTRAN
č. EU 486
polysacharidický komplex produkovaný organismem Leuconosta mesenteroidesvšechny
13. ETHYLCELULOSA
č. EU 462
všechny
14. ESTERY SACHAROSY A MASTNÝCH KYSELIN PRO POTR. ÚČELY
č. EU 473
všechny
15. ESTERY POLYETHYLENGLYKOLU A MASTNÝCH KYSELIN ZE SOJOVÉHO OLEJE
č. EU 487
všechny
16. ESTER POLYETHYLENGLYCERINU A MASTNÝCH KYSELIN Z LOJE
č. EU 488
telata5 000jen mléčné KS
18. GUAROVÄ GUMA
č. EU 412
polysacharidický komplex produkovaný rostlinou Cyanopsis tetragonolobavšechny
19. GLYCERIN
č. EU 422
C3H8O3všechny
20. HYDROXY- PROPYLCELULOSA
č. EU 463
všechny
21. HYDROXY- PROPYLMETHYL- CELULOSA
č. EU 464
všechny
22. KYSELINA ALGINOVÁ
č. EU 400
všechny
23. KYSELINA STEAROYL-2- MLÉČNÁ
č. EU 480
C21H40O4všechny
24. KARBOXY- METHYLCELULOSA
č. EU 466
všechny
25. KASEINÁT Cavšechny
26. KASEINÁT Navšechny
27. LECITIN
č. EU 322
fosfatidylcholinvšechny
28. MANNIT
č. EU 421
C6H14O6 (D-mannitol)všechny
29. MOUČKA ZE SVATOJÁNSKÉHO CHLEBA
č. EU 410
všechny
30. METHYL- CELULOSA
č. EU 461
všechny
31. METHYL- ETHYLCELULOSA
č. EU 465
všechny
32. MONO- A DIGLYCERIDY MASTNÝCH KYSELIN PRO POTRAVINÁŘSKÉ ÚČELY ESTERIFIKOVANÝCH KYS. OCTOVOU, VINNOU NEBO MLÉČNOU
č. EU 472
všechny
33. MONO- A DIGLYCERIDY MASTNÝCH KYS. PRO POTRAV. ÚČELY
č. EU 471
všechny
34. MONOESTER PROPYLENGLYKOLU A MASTNÝCH KYSELIN PRO POTRAVINÁŘSKÉ ÚČELY
č. EU 477
všechnysamotný nebo ve směsi s diestery
35. NEÚPLNÉ POLYGLYCEROL ESTERY POLYKONDENZOVANÝCH MASTNÝCH KYS. Z RICINOVÉHO OLEJE
č. EU 498
psi
36. PEKTIN
č. EU 440
všechny
37. TRIFOSFOREČNAN SODNÝ
č. EU 450 b
Na5P3010psi, kočky5 000
38. Na-, K- nebo Ca- SOLI MASTNÝCH KYSELIN PRO POTRAVINÁŘSKÉvšechny
ÚČELY
č. EU 470
39. POLYGLYCEROL ESTER MASTNÝCH KYSELIN PRO POTRAVINÁŘSKÉ ÚČELY
č. EU 475
telata
40. POLYETHYLENGLYKOLGLYCERYLRICINOLEÁT
č. EU 484
všechny
41. POLYGLYCEROLETER S ALKOHOLY VZNIKLÝMI REDUKCÍ KYS. PALMITOVÉ A OLEJOVÉ
č. EU 489
telata5 000jen v mléčných KS
42. PROPANDIOL
č. EU 490
C3H8O2dojnice12 000
výkrm skotu, telata, prasata, ovce, kozy a drůbež36 000
43. 1,2-PROPAN- DIOLALGINÁT
č. EU 405
ester propandiolu a kyseliny alginovévšechny
44. POLYMERY Z POLYOXYPROPYLENUOLYOXY- ETHYLETERU
č. EU 497
všechny50
45. POLYOXYETHY- LENSORBITAN:všechny5 0001)jen v mléčných KS
1) samotný či dohromady
-MONOLAURÁT
č. EU 432
-MONOOLEÁT
č. EU 433
- MONOPALMITÁT
č. EU 434
- MONOSTEARÁT
č. EU 435
- TRISTEARÁT
č. EU 436
46. POLYETHYLEN- GLYKOL 6 000
č. EU 496
všechny300
47. SORBIT
č. EU 420
C6H14O6všechny
48. STEAROYLTARTRÁT
č. EU 483
všechny
49. Na- SŮL KYS. STEAROYL-2- MLÉČNÉ
č. EU 481
C21H39O4Navšechny
50. Ca-SŮL KYS. STEAROYL-2- MLÉČNÉ
č. EU 482
(C21H39O4)2Cavšechny
51. TAMARYŠKOVÁ MOUČKA
č. EU 411
všechny
52. TRAGANTT
č. EU 413
polysacharidický komplex produkovaný rostlinou rodu Astragalusvšechny
53. XANTHAGUM
č. EU 415
polysacharidický komplex produkovaný bakterií Xanthomonas campestrisvšechny
54. SORBITAN:všechny
- MONOSTEARÁT
č. EU 491
- TRISTEARÁT
č. EU 492
- MONOLAURÁT
č. EU 493
- MONOOLEÁT
č. EU 494
- MONOPALMITÁT
č. EU 495

Skupina: regulátory kyselosti

Pořadové číslo
Účinná látka
Kód EU
Chemické označení nebo popisDruh nebo kategorie zvířatMaximální stáříObsah CFU/kg kompletního krmivaPoznámka
nejméněnejvýše
1+234567
1. DIHYDROGENDIFOSFOREČNAN SODNÝ
č. EU 450 a
Na2H2P2O7všechny
2. K-DIHYDROGENORTHOFOSFOREČNAN
č. EU 340 a
KH2PO4všechny
3. Na-DIHYDROGENORTHOFOSFOREČNAN
č. EU 339 b
NaH2PO4všechny
4. NH4-DIHYDROGENORTHOFOSFOREČNANNH4H2PO4všechny
5. Na-DIFOSFOREČNAN
č. EU 450 b
Na4P2O7všechny
6. K-DIFOSFOREČNAN
č. EU 450 a
K4P2O7všechny
7. FOSFOREČNAN VÁPENATÝ
č. EU 540
Ca3(PO4)2psi, kočky
8. HYDROXID SODNÝ
č. EU 524
NaOHpsi, kočky
9. HYDROGEN- UHLIČITAN AMONNÝ
č. EU 503
NH4HCO3psi, kočky
10. HYDROGEN- UHLIČITAN DRASELNÝ
č. EU 501
KHCO3psi, kočky
11. HYDROGEN- UHLIČITAN SODNÝ
č. EU 500
NaHCO3psi, kočky
12. K-HYDROGEN- ORTHOFOSFOREČNAN
č. EU 340
K2HPO4všechny
13. Na-HYDROGENORTHOFOSFOREČNAN
č. EU 339
Na2HPO4všechny
14. Ca-HYDROGENORTHOFOSFOREČNAN
č. EU 541
CaHPO4všechny
15. NH4 -HYDROGENORTHOFOSFOREČNAN(NH4)2HPO4všechny
16. CHLORID AMONNÝ
č. EU 510
NH4Clpsi, kočky
17. JABLEČNAN SODNÝ (L- nebo D,L-)
č. EU 350
C4NaH3O4psi, kočky
18. KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ
č. EU 507
HClpsi, kočky
19. L-nebo D,L- JABLEČNÁ KYSELINA
č. EU 296
C4H4O4psi, kočky
20. KYSELINA SÍROVÁ
č. EU 513
H2SO4psi, kočky
21. OXID VÁPENATÝ
č. EU 259
CaOpsi , kočky
22. K-ORTHOFOSFOREČNAN
č. EU 340 b
K3PO4všechny
23. Na- ORTHOFOSFOREČNAN
č. EU 339 c
Na3PO4všechny
24. NH4 - ORTHOFOSFOREČNAN(NH4)3PO4všechny
25. PODVOJNÝ UHLIČITAN A HYDROGENUHLIČITAN SODNÝ č. EU 500Na2CO3 + NaHCO3všechny
26. Na-TRIFOSFOREČNAN
č. EU 450 c
Na5P3O10všechny
27. K-TRIFOSFOREČNAN
č. EU 450 b
K5P3O10všechny
28. Ca-TETRAHYDROGENFOSFOREČNAN
č. EU 341
Ca(H2PO4)2všechny
29. UHLIČITAN AMONNÝ
č. EU 503
(NH4)2CO3psi, kočky
30. UHLIČITAN VÁPENATÝ
č. EU 170
CaCO3psi, kočky
31. UHLIČITAN SODNÝ
č. EU 500
Na2CO3psi, kočky
32. DIHYDROGENFOSFOREČNAN VÁPENATÝCa(H2PO4)2všechny
33. DIHYDROGENFOSFOREČNAN VÁPENATÝ mohohydrátCa(H2PO4)2 . H2Ovšechny
34. UHLIČITAN DRASELNÝK2CO3psi, kočky
35. UHLIČITAN DRASELNÝ monohydrátK2CO3 . H2Opsi, kočky

Skupina: varia

Pořadové číslo
Účinná látka
Kód EU
Chemické označení nebo popisDruh nebo kategorie zvířatMaximální stáříObsah CFU/kg kompletního krmivaPoznámka
nejméněnejvýše
1+234567
1. SÍRAN HLINITÝAl2(SO4)3skot50 000jen v minerálních KS
2. CHELÁT CHROMU A AMINOKYSELIN n-hydrátCr(x) . n H2Ochovná prasata, kozy, ovce, drůbež a skot, koně0,4x = anion aminokyseliny z bílkovin kvasnic, hydrolyzovaných
povoleno do 31. 12. 2000
3. PIKOLINÁT CHROMUC18N3O6Crchovná prasata,
kozy,
ovce,
drůbež,
skot a koně
0,4povoleno do 31. 12. 2000

Skupina: enzymy

Pořadové číslo účinné látky
(názvy dle výrobců)
Chemické označení nebo popisDruh nebo
kategorie zvířat
Poznámka
název dle katalogu IUBčíslo katalogu EUsystematický název
1+234567
1. ALFA- AMYLÁZAalfa-amyláza3.2.1.1.1,4-alfa-D-glukanohydrolázapovoleno do 31. 12. 2000
2. BETA- GLUKANÁZAendo-1,4-beta-glukanáza3.2.1.6.1,3-(1,3:1,4)-beta-D-glukan- 3(4)-glukanohydrolázapovoleno do 31. 12. 2000
3. CELULÁZAceluláza3.2.1.4.1,4-(1,3:1,4)-beta-D-glukan- 4-glukanohydrolázapovoleno do 31. 12. 2000
4. PROTEÁZAmikrobiální metaloproteinázy3.4.24.4.bez system. názvu, liší se podle kultivačních mikroorganizmůpovoleno do 31. 12. 2000
5. PHYTÁZAmyo-inositolhexafosfát-3- fosfohydroláza3.1.3.8.prasata, výkrm drůbežepovoleno do 31. 12. 2000
6. PROTEINÁZA3.4.21.14.povoleno do 31. 12. 2000
7. XYLANÁZAendo-endo-1,3-beta-xylosidáza3.2.1.8.1,4-beta-D-xylanxylanhydrolázapovoleno do 31. 12. 2000
8. HEMICELULÁZAmannan endo-1,4-beta- manosidáza3.2.1.78.1,4-beta-D-mannan-mannano- hydrolázapovoleno do 31. 12. 2000
9. PENTOSANÁZAxylan endo-1,4-beta- xylosidáza3.2.1.32.1,3-beta-D-xylan- xylanhydrolázapovoleno do 31. 12. 2000
10. LIPÁZAtriacylglycerol-lipáza3.1.1.3.triacylglycerol-acelhydrolázapovoleno do 31. 12. 2000
11. PEKTINÁZApolygalakturonáza3.2.1.15.poly-(1,4-alfa-D-galaktouronido)- glykanohydrolázapovoleno do 31. 12. 2000
12. POLULÁZAalfa-dextrin-endo-1,6- alfa-glukosidáza3.2.1.41.afla-dextrin-6-glukanohydrolázapovoleno do 31. 12. 2000
13. ENDOPROTEÁZAendoproteáza serinového typu (Subtilisin carlsberg)3.4.21.62.povoleno do 31. 12. 2000

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 194/1996 Sb.

DIETNÍ KRMIVA PRO HOSPODÁŘSKÁ A DOMÁCÍ ZVÍŘATA

Výklad pojmů

a) krmiva pro zvláštní účely výživy ("dietní krmiva") jsou krmiva, která se svým specifickým složením nebo způsobem výroby zřetelně odlišují od běžných krmiv a která jsou určena k zajištění zvláštních výživářsko-fyziologických požadavků a nejedná se o veterinární léčiva nebo přípravky,

b) zvláštní účely výživy jsou účely sloužící k zajištění specifických výživářsko-fyziologických požadavků určitých kategorií hospodářských nebo domácích zvířat, u nichž se mohou vyskytovat dočasné poruchy trávení nebo výměny látkové,

Zvláštní účel výživyCharakteristika krmivaDruh nebo skupina zvířatDeklarované jakostní znakyDoporučená doba zkrmováníJiné podmínky užití
123456
Podpora funkce ledvin při jejich
chronické nedostatečnosti
- nízký obsah fosforu
- snížené zastoupení zdrojů
bílkovin při jejich vysoké kvalitě
psi, kočky- zdroje bílkovin
- vápník
- fosfor
- draslík
- sodík
- esenciální mastné kyseliny (přidané)
nejvýše 6 měsícůna obalu musí být vyznačen:
způsob zkrmování a doba
podávání doporučená
veterinárním lékařem
po dobu zkrmování je nutné
podávat dostatek vody
Rozpouštění struvitových
kamenů
- nízký obsah hořčíku
- snížené zastoupení zdrojů
bílkovin při jejich vysoké kvalitě
- schopnost okyselovat moč
psi- zdroje bílkovin
- vápník
- fosfor
- draslík
- sodík
- hořčík
- chloridy jako Cl-
- síra
- látky okyselující moč
5 - 12 týdnůna obalu musí být vyznačen:
způsob zkrmování a doba podávání
doporučená veterinárním lékařem
po dobu zkrmování je nutné
podávat dostatek vody
- nízký obsah hořčíku
- schopnost okyselovat moč
kočky- vápník
- fosfor
- draslík
- sodík
- hořčík
- chloridy jako Cl-
- síra
- taurin
- látky okyselující moč
na obalu musí být vyznačen:
způsob zkrmování a doba
podávání doporučená
veterinárním lékařem
po dobu zkrmování je nutné
podávat dostatek vody
Omezení výskytu struvitových
kamenů při jejich
opakovaném nálezu
- přiměřený obsah hořčíku
- schopnost okyselovat moč
psi, kočky- vápník
- fosfor
- draslík
- sodík
- hořčík
- chloridy jako Cl-
- síra
- látky okyselující moč
do 6 měsícůna obalu musí být vyznačen:
způsob zkrmování a doba
podávání doporučená
veterinárním lékařem
Omezení výskytu urátových
kamenů při jejich vzniku
- nízký obsah purinu
- nízké zastoupení zdrojů
bílkovin při jejich vysoké kvalitě
psi, kočky- zdroje bílkovindo 6 měsíců nebo celoživotně
v případech nevratných poruch
metabolismu kyseliny močové
na obalu musí být vyznačen:
způsob zkrmování a doba
podávání doporučená
veterinárním lékařem
Omezení výskytu
štavelanových kamenů
- nízký obsah vápníku
- nízký obsah vitaminu D
- schopnost alkalizovat moč
psi, kočky- vápník
- fosfor
- draslík
- sodík
- hořčík
- chloridy jako Cl-
- síra
- vitamin D
- hydroxyprolin
- látky alkalizující moč
do 6 měsícůna obalu musí být vyznačen:
způsob zkrmování a doba
podávání doporučená
veterinárním lékařem
Omezení výskytu
cystinových kamenů
- nízké zastoupení zdrojů bílkovin
- přiměřený obsah sirných aminokyselin
psi, kočky- sirné amonokyseliny
- draslík
- sodík
- chloridy jako Cl-
- síra
- látky alkalizující moč
nejvýše 1 rokna obalu musí být vyznačen:
způsob zkrmování a doba
podávání doporučená
veterinárním lékařem
Redukce spektra surovin
s ohledem na nutriční intoleranci
- vybrané zastoupení
zdrojů bílkovin
psi, kočky- zdroje bílkovin
- esenciální mastné kyseliny (přidané)
3 až 8 týdnů pokud
příznaky intolerance
zmizí je možné
užívat neomezeně
---
- vybrané zastoupení
zdrojů uhlohydrátů
- zdroje uhlohydrátů
- esenciální mastné kyseliny (přidané)
---
Omezení akutních střevních
resorpčních onemocnění
- zvýšená hladina eletrolytů
- vysoce stravitelné látky
psi, kočky - zdroje vysoce stravitelných látek,
včetně jejich vhodné úpravy
- draslík
- sodík
- druhy použitých želírujících látek (přidaných)
1 až 2 týdnyna obalu musí být vyznačeno:
používat během doby
rekonvalescence po akutním průjmu,
doporučené veterinárním lékařem
Kompenzace maldigesce- vysoce stravitelné látky
- nízký obsah tuku
psi, kočky- zdroje vysoce stravitelných látek,
včetně jejich vhodné úpravy
3 až 12 týdnů nebo
celoživotně při chronické
insuficienci pankreatu
na obalu musí být vyznačen:
způsob zkrmování a doba
podávání doporučená
veterinárním lékařem
Podpora funkce srdce
při jeho chronické
nedostatečnosti
- nízký obsah sodíku
při rozšířeném poměru
draslíku k sodíku
psi, kočky- draslík
- sodík
- hořčík
nejvýše do 6 měsícůna obalu musí být vyznačen:
způsob zkrmování a doba
podávání doporučená
veterinárním lékařem
Regulace zdrojů glukosy
při Diabetes mellitus
- nízká hladina rychle
rozpustných uhlohydrátů
psi, kočky- zdroje uhlohydrátů včetně
jejich vhodné úpravy
- škrob
- veškeré cukry
- fruktosa (přidaná)
- esenciální mastné kyseliny (přidané)
- přidané mastné kyseliny
s krátkým a středním řetězcem
nejvýše do 6 měsícůna obalu musí být vyznačen:
způsob zkrmování a doba
podávání doporučená
veterinárním lékařem
Podpora funkce jater
při jejich chronické
nedostatečnosti
- vysoce kvalitní zdroje bílkovin
- průměrné zastoupení zdrojů bílkovin
- nízký obsah tuku
- vysoký obsah esenciálních
mastných kyselin
- vysoký obsah vysoce
stravitelných uhlohydrátů
psi- zdroje bílkovin,
včetně jejich vhodné úpravy
- zdroje vysoce stravitelných
uhlohydrátů včetně jejich
vhodné úpravy
- mastné kyseliny
- sodík
- měď
nejvýše do 6 měsícůna obalu musí být vyznačen:
způsob zkrmování a doba
podávání doporučená
veterinárním lékařem
Podpora funkce jater
při jejich chronické
nedostatečnosti
- vysoce kvalitní zdroje bílkovin
- průměrné zastoupení zdrojů bílkovin
- průměrný obsah tuku
- vysoký obsah esenciálních
mastných kyselin
kočky- zdroje bílkovin
- mastné kyseliny
- sodík
- měď
nejvýše do 6 měsícůna obalu musí být vyznačen:
způsob zkrmování a doba
podávání doporučená
veterinárním lékařem
Regulace metabolismu lipidů
při hyperlipemii
- nízká hladina tuku
- vysoká hladina esenciálních
mastných kyselin
psi, kočky- esenciální mastné kyseliny
- n-3 mastných kyselin (přidaných)
nejvýše do 2 měsícůna obalu musí být vyznačen:
způsob zkrmování a doba
podávání doporučená
veterinárním lékařem
Snížení mědi v játrech- nízká hladina mědipsi- měďnejvýše do 6 měsícůna obalu musí být vyznačen:
způsob zkrmování a doba
podávání doporučená
veterinárním lékařem
Podpora funkcí kůže v případě
dermatos a velkých ztrát srsti
- vysoká hladina esenciálních
mastných kyselin
psi, kočky- esenciální mastné kyselinydo 2 měsícůna obalu musí být vyznačen:
způsob zkrmování a doba
podávání doporučená
veterinárním lékařem
Snížení rizika při
porodním ulehnutí
- nízká hladina vápníku adojnice- vápník
- fosfor
- hořčík
1 až 4 týdny před otelenímnesmí se zkrmovat po otelení
- úzký poměr kationtů a aniontů- vápník
- fosfor
- draslík
- sodík
- chloridy jako Cl-
- síra
Snížení rizika při ketozách- suroviny a látky pokud jsou
glukogenním zdrojem energie
dojnice, bahnice- 1, 2 Propandiol (přidaný)
- 1, 2, 3 Propantriol (glycerin, přidaný)
3 až 6 týdnů po otelení,
posledních 6 týdnů před
a prvé 3 týdny po obahnění
Snížení rizika při tetaniích
(hypomagnesemii)
- vysoká hladina hořčíku
- snadno využitelné uhlohydráty
- průměrné zastoupení zdrojů bílkovin
- snížená hladina draslíku
přežvýkavci- škrob
- veškeré cukry
- draslík
- sodík
- hořčík
3 až 10 týdnů v průběhu
období stálé pastvy
na travních porostech
při řízení pastvy je nutné
poskytnout dostatečný
zdroj vlákniny a energie
Snížení rizika při acidozách- nízká hladina snadno
fermentovatelných uhlohydrátů
- vysoká pufrovací kapacita
přežvýkavci- škrob
- veškeré cukry
nejvýše 2 měsícepři sestavování krmné dávky
je nutné dbát dostatku
vlákniny a omezit snadno
fermentovatelné uhlohydráty
Stabilizace vody
v organismu
a eletrolytické bilance
- vyrovnanost hlavních
elektrolytů a snadno
využitelných uhlohydrátů
telata
selata
jehňata
kůzlata
hříbata
- zdroje uhlohydrátů
včetně jejich vhodné úpravy
- draslík
- sodík
- chloridy jako Cl-
1 až 6 dnů
(1 až 3 dni při výlučném
zkrmování)
na obalu musí být vyznačen:
způsob zkrmování a doba
podávání doporučená
veterinárním lékařem.
V případě rizika v průběhu
nebo při uzdravování
z průjmových onemocnění
Snížení rizika vzniku
močových kaménků
- nízká hladina fosforu a hořčíku
- schopnost okyselovat moč
přežvýkavci- vápník
- fosfor
- draslík
- sodík
- hořčík
- síra
- chloridy jako Cl-
- látky okyselující moč
do 6 týdnůpo dobu zkrmování
je nutný dostatek vody
Snížení stresových reakcí- vysoká hladina hořčíku
- vysoce stravitelné suroviny a látky
prasata- hořčík
- zdroje vysoce stravitelných živin,
včetně jejich vhodné úpravy
- obsah n-3 mastných kyselin (přidaných)
1 až 7 dnůužití se řídí podle situace
a při přiměřené výživě
Stabilizace fyziologické
využitelnosti
- nízká pufrovací kapacita
- vysoká stravitelnost látek
selata- zdroje vysoce stravitelných živin,
včetně jejich vhodné úpravy
- pufrovací kapacita
- zdroj svíravých látek (přidaných)
- zdroj želírujících látek (přidaných)
2 až 4 týdnyv případě rizika v průběhu
nebo při uzdravování
z průjmových onemocnění
Stabilizace fyziologické
využitelnosti
- vysoká stravitelnost látekprasata- zdroje vysoce stravitelných živin,
včetně jejich vhodné úpravy
- zdroje svíravých látek (přidaných)
- zdroje želírujících látek (přidaných)
2 až 4 týdnyv případě rizika v průběhu
nebo při uzdravování
z průjmových onemocnění
Snížení rizik při vzniku zácpy- suroviny a látky stimulující intestinální pasážeprasnice- látky stimulující intestinální pasáže10 až 14 dnů před a
10 až 14 dnů po oprasení
---
Snížení rizika vzniku
syndromu ztučnění jater
- nízký obsah energie
- široký poměr metabolizovatelné
energie k tukům
- vysoká hladina všech nenasycených
mastných kyselin
nosnice- energetická hodnota výpočtem
- relativní procento metabolizovatelné
energie z tuků
- nenasycené mastné kyseliny
do 12 měsíců---
Kompenzace malabsorbce- nízká hladina nasycených
mastných kyselin
- vysoká hladina vitaminů
rozpustných v tucích
drůbež s výjimkou
hus a holubů
- procento nasycených
mastných kyselin
- relativní procento nasycených
mastných kyselin
z celkového obsahu mastných kyselin
- vitamin A
- vitamin D
- vitamin E
- vitamin K
během 2 týdnů snášky---
Kompenzace chronického
onemocnění trávení
v tenkém střevě
- vysoce stravitelné bílkoviny,
uhlohydráty a tuky
lichokopytníci- zdroje vysoce stravitelných bílkovin,
uhlohydrátů a tuků, včetně
jejich vhodné úpravy
do 3 měsícůna obalu musí být vyznačen:
způsob zkrmování a doba
podávání doporučená
veterinárním lékařem
Omezení rizika trávicích poruch
v tlustém střevě
- vysoká hladina vlákniny,
při vysoké stravitelnosti živin
lichokopytnicí- zdroje vysoce stravitelných živin,
včetně jejich vhodné úpravy
1 až 2 týdnyna obalu musí být vyznačen:
způsob zkrmování a doba
podávání doporučená
veterinárním lékařem
Omezení stresových reakcí- vysoce stravitelné živiny
- vysoká hladina hořčíku
lichokopytnicí- hořčík
- zdroje vysoce stravitelných živin,
včetně jejich vhodné úpravy
2 až 4 týdnyna obalu musí být vyznačen:
způsob zkrmování a doba
podávání doporučená
veterinárním lékařem
Kompenzace ztrát elektrolytů
v případě těžkého pocení
- převážné zastoupení elektrolytů
- snadno absorbovatelné ohlohydráty
lichokopytnicí- draslík
- sodík
- chloridy jako Cl-
- glukosa
1 až 2 dnyna obalu musí být vyznačen:
způsob zkrmování a doba
podávání doporučená
veterinárním lékařem
po dobu zkrmování
je nutný dostatek vody
Podpora krvetvorbyvysoký obsah Fe3+ a vitaminu B12 ve formě mikroemulzesající selataželezo vitamin B12jednorázové podání v době sánína obalu musí být vyznačen způsob podávání a doba podávání povoleno do 31. 12. 1999
Snížení rizika při ketozáchzdroj lehce stravitelných dusíkatých látek a energiedojnice, bahnicezdroj dusíkatých látek a energie3 až 6 týdnů po otelení a 3 týdny před a 6 týdnů po obahněnína obalu musí být vyznačen způsob podávání a doba podávání doporučená veterinárním lékařem povoleno do 31. 12. 1999
Podpora srdeční funkce v období zátěžezdroj vitaminu E a L-Karni- tinukoněvitamin E L-Karnitin5 dnů před a 5 dnů po zátěžina obalu musí být vyznačen způsob podávání a doba podávání doporučená veterinárním lékařem povoleno do 31. 12. 1999
Podpora imunitního systému a snížení stresové reakceširoké spektrum vitaminů a zdroje mastných kyselinpsi a kočkyzdroj mastných kyselin vitamin A, E, B1, B2, B6, B12, D3, K3podává se v období zvýšené zátěže bez časového omezenína obalu musí být vyznačen způsob podávání povoleno do 31. 12. 1999
Podpora a stabilizace funkce imunitního systémuširoké spektrum vitaminůpřežvýkavci, prasata, kočky, psi, králíci, drůbežspektrum použitých vitaminů,ve formě tukové mikroemulzepři zvýšené zátěži organismu nebo při nebezpečí přenosu infekčních chorobna obalu musí být vyznačen způsob podávání povoleno do 31. 12. 1999
Podpora trávení a imunitního systémuisolát vysokomolekulární huminové kyselinyprasata, drůbež, telataobsah huminové kyseliny, vápník, sodík, hořčík, draslík, železoprasata 7-15 dnů drůbež 10-20 dnů telata 15-30 dnůprasata 5-7 kg/t drůbež 5-8 kg/t telata 3-6 g/l nápoje povoleno do 31. 12. 1999

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 194/1996 Sb.

TYPOVÉ FYZIKÁLNÍ ZNAKY PRO KOMPLETNÍ, DOPLŇKOVÁ A DIETNÍ KRMIVA

1) Pevnost granulí

Mimo krmiva pro pstruhy se stanovuje podle skutečného průměru granulí a může být nejvýše:

- průměr do 5,0 mm - 50 N

- průměr od 5,1 - 8,0 mm - 60 N

- průměr nad 8,1 mm - 80 N

Pokud budou použity povolené pojivé látky , pevnost se nehodnotí.

Délka granulí

Mimo krmiva pro ryby nesmí přesahovat dvojnásobek skutečně stanoveného průměru.

2) Průměr granulí

Pro lisovaná krmiva se stanovuje následující nejvyšší skutečný průměr granulí podle druhu a kategorií zvířat:

- pstruží plůdek do stáří 1 měsíce 0,7 mm (pozn.)

- pstruží plůdek od 1 do 2 měsíců 1,4 mm (pozn.)

- kapří plůdek do stáří 2 měsíců 1,4 mm (pozn.)

- pstruží plůdek od 2 do 6 měsíců 2,0 mm

- kapří plůdek nad 2 měsíce 2,5 mm

- pstruží plůdek ve stáří od 6 do 12 měsíců 4,0 mm

- kuřat, kachňata do 21 dnů , krůťata do 42 dnů 4,5 mm

- kuřata, kachňata od 21 dnů 5,5 mm

- housata 5,5 mm

- bažantí a koroptví kuřata od 21 dnů 4,5 mm

- selata bez rozdílu živé hmotnosti 5,5 mm

- krůťata od 42 dnů, kuřice, nosnice, perličky 5,5 mm

- bažantí slepice, tržní pstruh, tržní kapr 5,5 mm

- ostatní lososovité ryby 5,5 mm

- chovné husy, kachny, krůty, jehňata, hříbata 6,5 mm

- prasata ve výkrmu, odchov prasat 8,0 mm

- prasnice, kanci, králíci, bahnice, telata 9,0 mm

- dančí, mufloní, jelení a srnčí zvěř 11,0 mm

- generační pstruh 12,0 mm

- laboratorní zvířata (potkani, myši) 13,0 mm

- mladý skot nad 6 měsíců, dojnice, býci 25,0 mm

Poznámka: platí pro granulát kulovitého tvaru, vznikající jinou technologií než lisováním (extruzí nebo expandováním)

3) Velikost tukových částic

V mléčných krmných směsích může být nejvýše -20 μm

4) Zrnitost kompletních a doplňkových krmiv

Pro šrotované krmivo a mléčné krmné směsi se stanovuje následující zrnitost:

Druh a kategorie zvířatZbytek na sítě nejvýše %Propad sítem %
2,8 mm2,0 mm1,0 mm2,0 mm0,5 mm0,2 mm
telata do 6 měsíců14
selata325
výkrm prasat do 60 kg ž.h.
odchov prasat do 60 kg ž.h.
odchov jehňat18
výkrm prasat, odchov prasat nad 60 kg ž.h., psi110
odchov býčků a plemenní býci120
chovné prasnice a kanci320
nosnice, odchov krůt, chovné krůty1030252)
kuřice, výkrm kuřat, bažantí nosnice, bažantí kuřata320202)
odchov kuřat, výkrm krůťat315202)
chovné kachny a husy, odchov skotu, dojnice, bahnice, spárkatá zvěř,
býložravci a přežvýkavci v ZOO, králíci , výkrm jehňat
320
mléčné krmné směsi1001)851)
pstruží plůdek1001)
kapří plůdek , tržní kapr a pstruh15

Poznámky:

1) nejméně

2) nejvýše

U kompletních a doplňkových krmných směsí pro neuvedené druhy a kategorie zvířat se stanovuje zrnitost dohodou mezi dodavatelem a odběratelem. Do zbytků na sítě 2,8 a 2,0 mm se nezahrnují bramborové vločky, krmné kvasnice, sladový květ, pšeničné otruby a rozpadavé hrudky surovin. Uvedené zrnitosti musí odpovídat i krmné směsi použité k lisování.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 194/1996 Sb.

TYPOVÉ JAKOSTNÍ ZNAKY KOMPLETNÍCH A DOPLŇKOVÝCH KRMIV PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA A ZPŮSOB ZKRMOVÁNÍ (údaje uvedeny v původní sušině)

Výklad pojmů

a) kompletní krmiva jsou krmiva určená k uplnému zajištění požadavků živin pro zvířata bez přídavku jiných krmiv,

b) doplňková krmiva jsou krmiva určená k doplnění obsahu živin v krmné dávce nebo pro další zpracování do kompletních krmiv,

c) minerální krmiva jsou doplňková krmiva složená převážně z minerálních surovin a obsahující nejméně 400 g/kg popela v sušině,

d) melasová krmiva jsou doplňková krmiva složená kromě jiných surovin i z melasy a obsahující nejméně 140 g/kg v sušině veškerých cukrů vyjádřených jako sacharosa,

e) mléčné krmné směsi jsou krmné směsi určené ke krmení mláďat (telat, selat, jehňat, kůzlat, hříbat) v suchém stavu nebo po zředění tekutinou, které jsou složeny nejméně ze 40 % mléčných krmných komponentů a slouží jako doplněk nebo náhražka postkolostrálního mléka nebo ke krmení telat určených pro výkrm,

Pořadové
číslo
Druh kompletního
nebo doplňkového krmiva,
hmotnostní nebo věková kategorie,
pro kterou je určeno
Typové jakostní znakyZpůsob zkrmování
1234
1.00Prasata
1.01Kompletní krmná směs
pro selata do 8 kg živé hmotnosti
dusíkaté látkynejméně 200 g/kg
vlákninanejvýše 35 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 13,0 MJ/kg
lysinnejméně 12,5 g/kg
threoninnejméně 8,1 g/kg
vápník (Ca)nejméně 10,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 7,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 2,0 g/kg
železo (Fe)nejméně 100 mg/kg
měď (Cu)nejméně 20 mg/kg
zinek (Zn)nejméně 70 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 30 mg/kg
vitamin Anejméně 8 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 1 000 m.j./kg
vitamin Enejméně 20 mg/kg
vitamin B12nejméně 20 mg/kg
1.02Kompletní krmná směs
pro selata nad 8 kg živé hmotnosti
dusíkaté látkynejméně 170 g/kg
vlákninanejvýše 40 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 13,0 MJ/kg
lysinnejméně 10,5 g/kg
threoninnejméně 6,8 g/kg
vápník (Ca)nejméně 10,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 7,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 2,0 g/kg
železo (Fe)nejméně 100 mg/kg
měď (Cu)nejméně 20 mg/kg
zinek (Zn)nejméně 70 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 30 mg/kg
vitamin Anejméně 5 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 600 m.j./kg
vitamin Enejméně 20 mg/kg
vitamin B12nejméně 20 mg/kg
1.03Mléčná krmná směs
pro selata (doplňková)
dusíkaté látkynejméně 160 g/kgje určena pro časný
odstav selat pro příkrm
tuknejméně 130 g/kg
popelnejvýše 120 g/kg
vlákninanejvýše 20 g/kg
lysinnejméně 15,0 g/kg
vápník (Ca)nejméně 5,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 4,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 2,0 g/kg
vitamin Anejméně 20 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 2 000 m.j./kg
vitamin Enejméně 30 mg/kg
vitamin B1nejméně 6 mg/kg
vitamin B2nejméně 6 mg/kg
1.04Doplňková krmná směs
pro selata
dusíkaté látkynejméně 185 g/kgje určena pro přikrmování
selat do 21 dne stáří
k mateřskému mléku
vlákninanejvýše 25 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 14,0 MJ/kg
lysinnejméně 13,0 g/kg
threoninnejméně 8,0 g/kg
vápník (Ca)nejméně 2,0 g/kg
fosfor Pnejméně 2,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 0,5 g/kg
měď (Cu)nejméně 50 mg/kg
vitamin Anejméně 20 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 2 000 m.j./kg
vitamin Enejméně 40 mg/kg
1.05Kompletní krmná směs
pro předvýkrm prasat
nad 35 kg živé hmotnosti
dusíkaté látkynejméně 155 g/kg
vlákninanejvýše 50 g/kg
škrobnejméně 330 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 12,5 MJ/kg
lysinnejméně 8,5 g/kg
threoninnejméně 5,4 g/kg
vápník (Ca)nejméně 8,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 6,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 1,5 g/kg
měď (Cu)nejméně 20 mg/kg
zinek (Zn)nejméně 70 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 30 mg/kg
vitamin Anejméně 3 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 500 m.j./kg
1.06Kompletní krmná směs
pro výkrm prasat
od 35 do 65 kg živé hmotnosti
dusíkaté látkynejméně 140 g/kg
vlákninanejvýše 60 g/kg
škrobnejméně 330 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 12,5 MJ/kg
lysinnejméně 7,8 g/kg
threoninnejméně 4,7 g/kg
vápník (Ca)nejméně 8,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 6,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 1,5 g/kg
měď (Cu)nejméně 20 mg/kg
zinek (Zn)nejméně 70 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 30 mg/kg
vitamin Anejméně 2 500 m.j./kg
vitamin Dnejméně 400 m.j./kg
1.07Kompletní krmná směs
pro výkrm prasat
nad 65 kg živé hmotnosti
dusíkaté látkynejméně 125 g/kg
vlákninanejvýše 70 g/kg
škrobnejméně 330 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 12,5 MJ/kg
lysinnejméně 6,6 g/kg
threoninnejméně 4,3 g/kg
vápník (Ca)nejméně 6,5 g/kg
fosfor (P)nejméně 4,5 g/kg
sodík (Na)nejméně 1,5 g/kg
zinek (Zn)nejméně 50 mg/kg
vitamin Anejméně 2 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 300 m.j./kg
1.08Doplňková krmná směs
pro výkrm prasat
do 50 kg živé hmotnosti
dusíkaté látkynejméně 240 g/kgsměs se zkrmuje
v poměru 1 díl směsi
k 1 až 3,5 dílům obilních šrotů
tuknejvýše 120 g/kg
vlákninanejvýše 70 g/kg
lysinnejméně 14,5 g/kg
vápník (Ca)nejméně 21,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 7,5 g/kg
sodík (Na)nejméně 3,5 g/kg
měď (Cu)nejméně 40 mg/kg
zinek (Zn)nejméně 150 mg/kg
vitamin Anejméně 6 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 850 m.j./kg
1.09Doplňková krmná směs
pro výkrm prasat nad 50 kg
živé hmotnosti
dusíkaté látkynejméně 280 g/kgsměs se zkrmuje
v poměru 1 díl směsi
k 1až 4 dílům obilních šrotů
tuknejvýše 120 g/kg
vlákninanejvýše 80 g/kg
lysinnejméně 17,5 g/kg
vápník (Ca)nejméně 24,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 9,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 4,0 g/kg
měď (Cu)nejméně 60 mg/kg
zinek (Zn)nejméně 200 mg/kg
vitamin Anejméně 8 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 1 000 m.j./kg
1.10Kompletní krmná směs
pro jalové a březí prasnice
dusíkaté látkynejméně 120 g/kg
vlákninanejvýše 100 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 11,5 MJ/kg
lysinnejméně 6,0 g/kg
threoninnejméně 4,0 g/kg
vápník (Ca)nejméně 7,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 5,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 2,0 g/kg
zinek (Zn)nejméně 50 mg/kg
vitamin Anejméně 6 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 600 m.j./kg
vitamin Enejméně 20 mg/kg
1.11Kompletní krmná směs
pro kojící prasnice
dusíkaté látkynejméně 165 g/kg
tuknejvýše 80 g/kg
vlákninanejvýše 70 g/kg
škrobnejméně 330 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 12,0 MJ/kg
lysinnejméně 7,8 g/kg
threoninnejméně 4,8 g/kg
vápník (Ca)nejméně 8,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 6,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 2,0 g/kg
zinek (Zn)nejméně 50 mg/kg
vitamin Anejméně 5 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 600 m.j./kg
vitamin Enejméně 20 mg/kg
1.12Doplňková krmná směs
pro jalové a březí prasnice
dusíkaté látkynejméně 160 g/kgsměs se zkrmuje
v poměru 1 díl směsi
k 1 až 3 dílům obilních šrotů
tuknejvýše 120 g/kg
vlákninanejvýše 80 g/kg
lysinnejméně 8,0 g/kg
vápník (Ca)nejméně 11,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 9,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 4,0 g/kg
zinek (Zn)nejméně 100 mg/kg
vitamin Anejméně 12 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 1 200 m.j./kg
vitamin Enejméně 40 mg/kg
1.13Doplňková krmná směs
pro kojící prasnice
dusíkaté látkynejméně 220 g/kgsměs se zkrmuje
v poměru 1 díl směsi
k 1 až 3 dílům obilních šrotů
tuknejvýše 120 g/kg
vlákninanejvýše 80 g/kg
lysinnejméně 14,0 g/kg
vápník (Ca)nejméně 11,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 9,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 4,0 g/kg
zinek (Zn)nejméně 100 mg/kg
vitamin Anejméně 10 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 1 250 m.j./kg
vitamin Enejméně 40 mg/kg
1.14Kompletní krmná směs
pro plemenné kance
dusíkaté látkynejméně 160 g/kg
tuknejvýše 60 g/kg
vlákninanejvýše 60 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 12,5 MJ/kg
lysinnejméně 7,6 g/kg
threoninnejméně 4,9 g/kg
vápník (Ca)nejméně 10,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 6,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 2,0 g/kg
zinek (Zn)nejméně 70 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 30 mg/kg
vitamin Anejméně 6 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 600 m.j./kg
vitamin Enejméně 20 mg/kg
1.15Kompletní krmná směs
pro odchov prasat
nad 65 kg živé hmotnosti
dusíkaté látkynejméně 145 g/kg
vlákninanejvýše 60 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 12,6 MJ/kg
lysinnejméně 7,0 g/kg
threoninnejméně 4,5 g/kg
vápník (Ca)nejméně 6,5 g/kg
fosfor (P)nejméně 5,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 1,5 g/kg
zinek (Zn)nejméně 70 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 25 mg/kg
vitamin Anejméně 6 000 m.j.kg
vitamin Dnejméně 600 m.j./kg
vitamin Enejméně 10 mg/kg
1.16Doplňková krmná směs
pro odchov prasat
nad 65 kg živé hmotnosti
dusíkaté látkynejméně 200 g/kgsměs se zkrmuje v poměru
1 díl směsi k 1 až 3 dílům
obilních šrotů
tuknejvýše 120 g/kg
vlákninanejvýše 70 g/kg
lysinnejméně 13,5 g/kg
vápník (Ca)nejméně 20,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 8,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 6,0 g/kg
zinek (Zn)nejméně 150 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 60 mg/kg
vitamin Anejméně 8 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 1 000 m.j./kg
vitamin Enejméně 30 mg/kg
2.00Drůbež
2.01Kompletní krmná směs
pro odchov kuřat - 1. fáze
(do 6 týdnů stáří)
dusíkaté látkynejméně 180 g/kg
vlákninanejvýše 50 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 11,5 MJ/kg
methioninnejméně 4,0 g/kg
vápník (Ca)nejméně 9,0 g/kg
nejvýše 14,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 6,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 1,0 g/kg
nejvýše 2,5 g/kg
zinek (Zn)nejméně 40 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 60 mg/kg
vitamin Anejméně 10 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 2 000 m.j./kg
vitamin Enejméně 15 mg/kg
2.02Kompletní krmná směs
pro odchov kuřat - 2. fáze
(od 6 týdnů stáří)
dusíkaté látkynejméně 150 g/kg
vlákninanejvýše 50 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 11,0 MJ/kg
methioninnejméně 2,5 g/kg
vápník (Ca)nejméně 9,0 g/kg
nejvýše 14,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 6,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 1,0 g/kg
nejvýše 2,5 g/kg
zinek (Zn)nejméně 30 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 30 mg/kg
vitamin Anejméně 8 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 1 600 m.j./kg
vitamin Enejméně 10 mg/kg
2.03Kompletní krmná směs
pro odchov kuřic
do 13. týdne stáří
dusíkaté látkynejméně 150 g/kg
vlákninanejvýše 80 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 10,5 MJ/kg
methioninnejméně 2,8 g/kg
vápník (Ca)nejméně 7,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 5,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 1,0 g/kg
nejvýše 2,5 g/kg
zinek (Zn)nejméně 40 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 40 mg/kg
vitamin Anejméně 4 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 800 m.j./kg
vitamin Enejméně 10 mg/kg
2.04Kompletní krmná směs
pro odchov kuřic
od 13. týdne stáří
dusíkaté látkynejméně 120 g/kgsměs se zkrmuje do 1 týdne
před zahájením snášky
vlákninanejvýše 80 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 10,0 MJ/kg
vápník (Ca)nejméně 7,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 5,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 1,0 g/kg
nejvýše 2,5 g/kg
zinek (Zn)nejméně 40 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 40 mg/kg
vitamin Anejméně 4 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 800 m.j./kg
vitamin Enejméně 10 mg/kg
2.05Kompletní krmná směs
pro užitkové nosnice - 1
dusíkaté látkynejméně 150 g/kg
vlákninanejvýše 60 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 11,0 MJ/kg
methioninnejméně 3,2 g/kg
vápník (Ca)nejméně 32,0 g/kg
nejvýše 40,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 5,0 g/kg
nejvýše 7,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 1,5 g/kg
nejvýše 2,5 g/kg
zinek (Zn)nejméně 50 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 30 mg/kg
vitamin Anejméně 8 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 1 600 m.j./kg
vitamin Enejméně 10 mg/kg
2.06Kompletní krmná směs
pro užitkové nosnice - 2
dusíkaté látkynejméně 140 g/kg
vlákninanejvýše 60 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 10,5 MJ/kg
methioninnejméně 2,8 g/kg
vápník (Ca)nejméně 30,0 g/kg
nejvýše 40,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 4,5 g/kg
nejvýše 6,0 g/kg
sodík (Na)nejméně l,5 g/kg
nejvýše 2,5 g/kg
zinek (Zn)nejméně 60 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 40 mg/kg
vitamin Anejméně 6 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 1 200 m.j./kg
vitamin Enejméně 10 mg/kg
2.07Doplňková krmná směs
pro užitkové nosnice
dusíkaté látkynejméně 180 g/kgsměs se zkrmuje v poměru
2 díly směsi k 1 dílu obilních šrotů
vlákninanejvýše 80 g/kg
methioninnejméně 3,5 g/kg
vápník (Ca)nejméně 20,0 g/kg
nejvýše 60,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 6,0 g/kg
nejvýše 12,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 3,0 g/kg
nejvýše 6,0 g/kg
zinek (Zn)nejméně 180 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 120 mg/kg
vitamin Anejméně 18 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 3 500 m.j./kg
2.08Kompletní krmná směs
pro plemenné nosnice
dusíkaté látkynejméně 160 g/kg
vlákninanejvýše 60 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 11,2 MJ/kg
methioninnejméně 3,5 g/kg
vápník (Ca)nejméně 30,0 g/kg
nejvýše 42,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 6,0 g/kg
nejvýše 8,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 1,5 g/kg
nejvýše 2,5 g/kg
zinek (Zn)nejméně 60 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 60 mg/kg
vitamin Anejméně 12 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 2 200 m.j./kg
vitamin Enejméně 25 mg/kg
vitamin B2nejméně 8 mg/kg
vitamin B12nejméně 20 mg/kg
2.09Kompletní krmná směs
pro plemenné kohouty
dusíkaté látkynejméně 115 g/kg
vlákninanejvýše 70 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 11,0 MJ/kg
methioninnejméně 2,8 g/kg
vápník (Ca)nejméně 8,0 g/kg
nejvýše 12,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 5,0 g/kg
nejvýše 7,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 1,5 g/kg
nejvýše 2,5 g/kg
zinek (Zn)nejméně 60 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 40 mg/kg
vitamin Anejméně 8 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 1 600 m.j./kg
vitamin Enejméně 25 mg/kg
2.10Kompletní krmná směs
pro výkrm kuřat - brojlerů - 1. fáze
(do 3. týdnů stáří)
dusíkaté látkynejméně 220 g/kg
vlákninanejvýše 40 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 12,0 MJ/kg
methioninnejméně 4,8 g/kg
vápník (Ca)nejméně 8,0 g/kg
nejvýše 12,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 6,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 1,2 g/kg
nejvýše 2,5 g/kg
zinek (Zn)nejméně 50 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 50 mg/kg
vitamin Anejméně 8 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 1 600 m.j./kg
vitamin Enejméně 30 mg/kg
vitamin B2nejméně 4 mg/kg
vitamin B12nejméně 10 mg/kg
2.11Kompletní krmná směs
pro výkrm kuřat - brojlerů - 2. fáze (
od 3. týdnů stáří)
dusíkaté látkynejméně 180 g/kgv poslední fázi výkrmu
se obsah vitaminu E nehodnotí
(týden před ukončením výkrmu)
vlákninanejvýše 40 g/kg
metabolizovatelná energie nejméně 12,0 MJ/kg
methioninnejméně 3,6 g/kg
vápník (Ca)nejméně 8,0 g/kg
nejvýše 12,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 6,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 1,2 g/kg
nejvýše 2,5 g/kg
zinek (Zn)nejméně 50 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 50 mg/kg
vitamin Anejméně 6 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 1 200 m.j./kg
vitamin Enejméně 20 mg/kg
vitamin B2nejméně 4 mg/kg
2.12Kompletní krmná směs
pro odchov krůt
od 12 do 30 týdnů stáří
dusíkaté látkynejméně 140 g/kg
vlákninanejvýše 50 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 12,0 MJ/kg
methioninnejméně 3,5 g/kg
vápník (Ca)nejméně 8,0 g/kg
nejvýše 14,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 6,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 1,2 g/kg
nejvýše 2,5 g/kg
zinek (Zn)nejméně 50 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 50 mg/kg
vitamin Anejméně 8 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 2 000 m.j./kg
vitamin Enejméně 20 mg/kg
vitamin B2nejméně 8 mg/kg
biotinnejméně 0,15 mg/kg
2.13Kompletní krmná směs
pro chovné krůty - v intenzivní snášce
dusíkaté látkynejméně 150 g/kg
vlákninanejvýše 50 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 11,0 MJ/kg
methioninnejméně 3,5 g/kg
vápník (Ca)nejméně 12,0 g/kg
nejvýše 20,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 7,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 1,2 g/kg
nejvýše 2,5 g/kg
zinek (Zn)nejméně 60 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 40 mg/kg
vitamin Anejméně 10 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 3 000 m.j./kg
vitamin Enejméně 25 mg/kg
vitamin B2nejméně 8 mg/kg
biotinnejméně 0,2 mg/kg
2.14Kompletní krmná směs
pro chovné krocany
dusíkaté látkynejméně 100 g/kg
vlákninanejvýše 60 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 11,0 MJ/kg
methioninnejméně 3,5 g/kg
vápník (Ca)nejméně 8,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 6,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 1,2 g/kg
nejvýše 2,5 g/kg
zinek (Zn)nejméně 60 mg/kg
magnan (Mn)nejméně 50 mg/kg
vitamin Anejméně 10 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 3 000 m.j./kg
vitamin Enejméně 25 mg/kg
2.15Doplňková krmná směs
pro chovné krůty
dusíkaté látkynejméně 200 g/kgsměs se zkrmuje v poměru
1 až 2 díly směsi a 1 díl obilních šrotů
vlákninanejvýše 80 g/kg
methioninnejméně 4,5 g/kg
vápník (Ca)nejméně 30,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 7,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 3,0 g/kg
nejvýše 6,0 g/kg
zinek (Zn)nejméně 120 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 90 mg/kg
vitamin Anejméně 32 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 6 500 m.j./kg
vitamin Enejméně 60 mg/kg
vitamin B2nejméně 10 mg/kg
2.16Kompletní krmná směs
pro odchov a výkrm krůťat -1. fáze
(zkrmuje se do 4 až 5 týdnů stáří)
dusíkaté látkynejméně 240 g/kg
vlákninanejvýše 50 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 11,5 MJ/kg
methioninnejméně 5,5 g/kg
methionin+cystinnejméně 9,0 g/kg
vápník (Ca)nejméně 10,0 g/kg
nejvýše 18,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 8,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 1,2 g/kg
nejvýše 2,5 g/kg
zinek (Zn)nejméně 70 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 70 mg/kg
vitamin Anejméně 10 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 3 000 m.j./kg
vitamin Enejméně 30 mg/kg
vitamin B2nejméně 4 mg/kg
biotinnejméně 0,25 mg/kg
2.17Kompletní krmná směs pro odchov a výkrm krůťat
odchov krůťat od 6 do 12 týdnů
výkrm krůťat od 5 do 8 týdnů
dusíkaté látkynejméně 220 g/kg
vlákninanejvýše 50 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 12,5 MJ/kg
methioninnejméně 4,5 g/kg
methionin+cystinnejméně 8,0 g/kg
vápník (Ca)nejméně 10,0 g/kg
nejvýše 18,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 7,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 1,2 g/kg
nejvýše 2,5 g/kg
zinek (Zn)nejméně 60 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 60 mg/kg
vitamin Anejméně 10 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 3 000 m.j./kg
vitamin Enejméně 20 mg/kg
vitamin B2nejméně 2 mg/kg
biotinnejméně 0,15 mg/kg
2.18Kompletní krmná směs
pro výkrm krůťat
od 9 do 12 týdnů stáří
dusíkaté látkynejméně 160 g/kg
vlákninanejvýše 50 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 12,5 MJ/kg
methioninnejméně 3,5 g/kg
methionin+cystinnejméně 5,5 g/kg
vápník (Ca)nejméně 7,0 g/kg
nejvýše 14,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 7,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 1,2 g/kg
nejvýše 2,5 g/kg
zinek (Zn)nejméně 40 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 50 mg/kg
vitamin Anejméně 8 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 2 500 m.j./kg
vitamin Enejméně 10 mg/kg
vitamin B2nejméně 2 mg/kg
biotinnejméně 0,1 mg/kg
2.19Kompletní krmná směs
pro výkrm těžkých krůt
od 12 týdne stáří
dusíkaté látkynejméně 140 g/kg
vlákninanejvýše 50 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 12,0 MJ/kg
methioninnejméně 3,2 g/kg
vápník (Ca)nejméně 7,0 g/kg
nejvýše 14,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 7,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 1,2 g/kg
nejvýše 2,5 g/kg
zinek (Zn)nejméně 50 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 40 mg/kg
vitamin Anejméně 8 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 2 500 m.j./kg
2.20Kompletní krmná směs
pro chovné kachny - od 49 dnů stáří
do počátku snášky
a pro období reprodukčního klidu
dusíkaté látkynejméně 120 g/kg
vlákninanejvýše 70 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 10,5 MJ/kg
methioninnejméně 3,0 g/kg
vápník (Ca)nejméně 8,0 g/kg
nejvýše 15,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 6,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 1,0 g/kg
nejvýše 2,5 g/kg
zinek (Zn)nejméně 50 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 50 mg/kg
vitamin Anejméně 6 000 m.j./kg
vitamin Dnejmén2 1 800 m.j./kg
vitamin B2nejméně 2 mg/kg
2.21Kompletní krmná směs
pro chovné kachny
v intenzivní snášce
dusíkaté látkynejméně 170 g/kg
vlákninanejvýše 70 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 11,0 MJ/kg
methioninnejméně 3,5 g/kg
vápník (Ca)nejméně 20,0 g/kg
nejvýše 30,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 5,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 1,0 g/kg
nejvýše 2,5 g/kg
zinek (Zn)nejméně 60 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 40 mg/kg
vitamin Anejméně 8 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 1 600 m.j./kg
vitamin Enejméně 20 mg/kg
vitamin B2nejméně 4 mg/kg
2.22Doplňková krmná směs
pro chovné kachny
dusíkaté látkynejméně 220 g/kgsměs se zkrmuje
v poměru 1 až 2 díly obilních šrotů
a 1 díl směsi
vlákninanejvýše 100 g/kg
methioninnejméně 4,5 g/kg
vápník (Ca)nejméně 16,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 8,5 g/kg
sodík (Na)nejméně 2,0 g/kg
nejvýše 4,0 g/kg
zinek (Zn)nejméně 90 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 90 mg/kg
vitamin Anejméně 16 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 3 000 m.j./kg
vitamin Enejméně 50 mg/kg
vitamin B2nejméně 8 mg/kg
2.23Kompletní krmná směs
pro odchov a výkrm kachňat - 1. fáze
do 22 dnů stáří
dusíkaté látkynejméně 180 g/kg
vlákninanejvýše 50 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 11,0 MJ/kg
methioninnejméně 4,5 g/kg
methionin+cystinnejméně 7,0 g/kg
vápník (Ca)nejméně 8,0 g/kg
nejvýše 14,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 7,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 1,0 g/kg
nejvýše 2,5 g/kg
zinek (Zn)nejméně 50 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 50 mg/kg
vitamin Anejméně 6 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 1 200 m.j./kg
vitamin Enejméně 10 mg/kg
vitamin B 2nejméně 2 mg/kg
vitamin B12nejméně 10 mg/kg
2.24Kompletní krmná směs
pro odchov a výkrm kachňat - 2. fáze
pro odchov od 22 do 48 dnů stáří,
pro výkrm od 22 dnů do konce výkrmu
dusíkaté látkynejméně 160 g/kg
vlákninanejvýše 60 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 11,0 MJ/kg
methioninnejméně 3,5 g/kg
vápník (Ca)nejméně 8,0 g/kg
nejvýše 14,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 6,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 1,0 g/kg
nejvýše 2,5 g/kg
zinek (Zn)nejméně 50 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 50 mg/kg
vitamin Anejméně 5 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 1 000 m.j/kg
vitamin B2nejméně 2 mg/kg
vitamin B12nejméně 10 mg/kg
2.25Kompletní krmná směs
pro chovné husy od 71 dne
stáří do pohlavní dospělosti
dusíkaté látkynejméně 130 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 10,0 MJ/kg
methioninnejméně 2,3 g/kg
vápník (Ca)nejméně 7,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 4,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 1,0 g/kg
nejvýše 2,5 g/kg
zinek (Zn)nejméně 60 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 60 mg/kg
vitamin Anejméně 6 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 1 200 m.j./kg
vitamin Enejméně 15 mg/kg
vitamin B2nejméně 4 mg/kg
vitamin B12nejméně 15 mg/kg
2.262.26Kompletní krmná směs
pro chovné husy ve snášce
dusíkaté látkynejméně 160 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 11,5 MJ/kg
methioninnejméně 3,2 g/kg
methionin+cystinnejméně 6,0 g/kg
vápník (Ca)nejméně 25,0 g/kg
nejvýše 35,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 7,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 1,0 g/kg
nejvýše 2,5 g/kg
mangan (Mn)nejméně 60 mg/kg
vitamin Anejméně 12 000 m.j./kg
vitamín Dnejméně 2 100 m.j./kg
vitamin Enejméně 20 mg/kg
biotinnejméně 0,1 mg/kg
2.27Doplňková krmná směs
pro chovné husy
dusíkaté látkynejméně 205 g/kgzkrmuje se s obilními šroty
a zelenou pící v poměru
1 díl směsi k 2 až 3 dílům
obilních šrotů
nebo zelené píce
(vyjádřeno v sušině)
methioninnejméně 5,0 g/kg
vápník (Ca)nejméně 20.0 g/kg
fosfor (P)nejméně 9.0 g/kg
sodík (Na)nejméně 2.0 g/kg
nejvýše 6.0 g/kg
mangan (Mn)nejméně 125 mg/kg
vitamin Anejméně 20 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 4 000 m.j./kg
vitamin Enejméně 50 mg/kg
2.282.28Kompletní krmná směs
pro odchov a výkrm housat - 1. fáze
(do stáří 28 dnů)
dusíkaté látkynejméně 200 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 12,0 MJ/kg
methioninnejméně 4,5 g/kg
methionin + cystinnejméně 8,0 g/kg
vápník (Ca)nejméně 7,0 g/kg
nejvýše 14,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 6,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 1,0 g/kg
nejvýše 2,5 g/kg
mangan (Mn)nejméně 60 mg/kg
vitamin Anejméně 6 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 1 200 m.j./kg
vitamin Enejméně 25 mg/kg
vitamin B2nejméně 4 mg/kg
vitamin B12nejméně 10 mg/kg
2.29Kompletní krmná směs
pro odchov a výkrm housat - 2. fáze
pro odchov od 29 do 70 dne,
pro výkrm od 29 do 56 dne
dusíkaté látkynejméně 160 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 11,0 MJ/kg
methioninnejméně 3,5 g/kg
methionin+cystinnejméně 6,5 g/kg
vápník (Ca)nejméně 7,0 g/kg
nejvýše 14,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 6,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 1,0 g/kg
nejvýše 2,5 g/kg
mangan (Mn)nejméně 50 mg/kg
vitamin Anejméně 6 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 1 200 m.j./kg
vitamin Enejméně 15 mg/kg
vitamin B2nejméně 4 mg/kg
vitamin B12nejméně 10 mg/kg
2.30Kompletní krmná směs
pro výkrm masných hus
od 57 dne stáří (dokrm)
dusíkaté látkynejméně 100 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 10,0 MJ/kg
vápník (Ca)nejméně 8,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 5,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 1,0 g/kg
nejvýše 2,5 g/kg
mangan (Mn)nejméně 50 mg/kg
vitamin Anejméně 6 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 1 200 m.j./kg
3.00Skot
3.01Mléčná krmná směs
pro odchov telat - 1. fáze
(do 3 týdnů od zástavu)
dusíkaté látkynejméně 185 g/kg
tuknejméně 110 g/kg
nejvýše 210 g/kg
popelnejvýše 105 g/kg
vlákninanejvýše 40 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 13,0 MJ/kg
lysinnejméně 12,5 g/kg
vápník (Ca)nejméně 5,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 4,0 g/kg
železo (Fe)nejméně 60 mg/kg
měď (Cu)nejméně 3 mg/kg
nejvýše 15 mg/kg
vitamin Anejméně 20 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 4 000 m.j./kg
vitamin Enejméně 20 mg/kg
3.02Mléčná krmná směs
pro odchov telat - 2. fáze
(od 3 týdnů od zástavu)
dusíkaté látkynejméně 160 g/kg
tuknejméně 110 g/kg
nejvýše 210 g/kg
popelnejvýše 115 g/kg
vlákninanejvýše 45 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 12,0 MJ/kg
lysinnejméně 11,0 g/kg
vápník (Ca)nejméně 5,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 4,0 g/kg
železo (Fe)nejméně 60 mg/kg
měď (Cu)nejméně 3 mg/kg
nejvýše 15 mg/kg
vitamin Anejméně 12 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 2 400 m.j./kg
vitamin Enejméně 20 mg/kg
3.03Doplňková krmná směs
pro časný odstav telat
do stáří 6 měsíců
dusíkaté látkynejméně 120 g/kg
vlákninanejvýše 80 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 10,5 MJ/kg
vápník (Ca)nejméně 8,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 6,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 2,0 g/kg
nejvýše 6,0 g/kg
hořčík (Mg)nejméně 1,2 g/kg
vitamin Anejméně 8 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 1 000 m.j./kg
vitamin Enejméně 20 mg/kg
3.04Doplňková krmná směs
pro odchov plemenných býčků
od 6 měsíců stáří
dusíkaté látkynejméně 140 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 10,5 MJ/kg
vápník (Ca)nejméně 6,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 4,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 1,5 g/kg
nejvýše 4,5 g/kg
vitamin Anejméně 8 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně l 000 m.j./kg
vitamin Enejméně 70 mg/kg
3.05Doplňková krmná směs
pro plemenné býky
dusíkaté látkynejméně 140 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 11,0 MJ/kg
vápník (Ca)nejméně 8,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 6,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 1,5 g/kg
nejvýše 4,5 g/kg
vitamin Anejméně 8 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 1 000 m.j./kg
vitamin Enejméně 70 mg/kg
3.06Doplňková krmná směs
pro dojnice
(produkce 3 000 - 4 000 l )
dusíkaté látkynejméně 160 g/kg
tuknejvýše 80 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 11,5 MJ/kg
vápník (Ca)nejméně 7,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 5,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 1,5 g/kg
nejvýše 4,5 g/kg
vitamin Anejméně 14 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 3 500 m.j./kg
vitamin Enejméně 40 mg/kg
3.07Doplňková krmná směs
pro dojnice
(produkce 4 000 - 5 000 l )
dusíkaté látkynejméně 185 g/kg
tuknejvýše 80 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 12,0 MJ/kg
vápník (Ca)nejméně 7,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 5,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 1,5 g/kg
nejvýše 4,5 g/kg
vitamin Anejméně 14 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 3 500 m.j./kg
vitamin Enejméně 40 mg/kg
3.08Doplňková krmná směs pro dojnice
(produkce nad 5 000 l )
dusíkaté látkynejméně 210 g/kg
tuknejvýše 80 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 12,5 MJ/kg
vápník (Ca)nejméně 7,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 5,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 1,5 g/kg
nejvýše 4,5 g/kg
vitamin Anejméně 14 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 3 500 m.j./kg
vitamin Enejméně 40 mg/kg
3.09Doplňková krmná směs pro skot - glycidovádusíkaté látkynejvýše 140 g/kgslouží k doplňování
základních krmných dávek
tuknejvýše 80 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 11,2 MJ/kg
vápník (Ca)nejméně 6,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 4,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 6,0 g/kg
nejvýše 12,0 g/kg
3.10Doplňková krmná směs
pro skot - bílkovinná
dusíkaté látkynejméně 140 g/kgslouží k doplňování
základních krmných dávek
dusíkaté látky s NPNnejvýše 60 g/kg
tuknejvýše 80 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 11,0 MJ/kg
vápník (Ca)nejméně 6,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 4,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 6,0 g/kg
nejvýše 12,0 g/kg
4.00Ovce
4.01Doplňková krmná směs
pro časný odstav jehňat do 6 týdnů stáří
dusíkaté látkynejméně 220 g/kg
vlákninanejvýše 60 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 12,0 MJ/kg
vápník (Ca)nejméně 9,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 6,0 g/kg
vitamin Anejméně 10 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 1 250 m.j./kg
vitamin Enejméně 20 mg/kg
4.02Doplňková krmná směs
pro časný odstav jehňat
od 6 do 14 týdnů stáří
dusíkaté látkynejméně 200 g/kg
vlákninanejvýše 80 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 12,0 MJ/kg
vápník (Ca)nejméně 10,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 5,0 g/kg
vitamin Anejméně 10 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 1 250 m.j./kg
vitamin Enejméně 12 mg/kg
4.03Doplňková krmná směs
pro výkrm jehňat od stáří 99 dnů
dusíkaté látkynejméně 170 g/kg
dusíkaté látky z NPNnejvýše 50 g/kg
vlákninanejvýše 80 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 12,0 MJ/kg
vápník (Ca)nejméně 10,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 5,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 6,0 g/kg
nejvýše 12,0 g/kg
vitamin Anejméně 5 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 625 m.j./kg
4.04Doplňková krmná směs
pro odchov beránků -
od 99 dnů do 180 dnů stáří
dusíkaté látkynejméně 180 g/kg
vlákninanejvýše 80 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 12,0 MJ/kg
vápník (Ca)nejméně 10,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 5,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 2,5 g/kg
nejvýše 5,0 g/kg
vitamin Anejméně 32 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 4 000 m.j./kg
4.05Doplňková krmná směs
pro odchov beranů - nad 180 dnů stáří
dusíkaté látkynejméně 85 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 11,0 MJ/kg
vápník (Ca)nejméně 10,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 5,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 4,0 g/kg
nejvýše 8,0 g/kg
vitamin Anejméně 10 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 1 250 m.j./kg
vitamin Enejméně 30 mg/kg
4.06Doplňková krmná směs
pro březí bahnice
(do 3 až 4 týdnů před obahněním)
dusíkaté látkynejméně 150 g/kg
dusíkaté látky z NPNnejvýše 45 g/kg
vlákninanejvýše 80 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 11,0 MJ/kg
vápník (Ca)nejméně 8,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 4,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 5,0 g/kg
nejvýše 10,0 g/kg
vitamin Anejméně 2 500 m.j./kg
vitamin Dnejméně 300 m.j./kg
4.07Doplňková krmná směs pro kojící bahnice
(zkrmuje se vysokobřezím bahnicím
3 až 4 týdny před obahněním a kojícím)
dusíkaté látkynejméně 180 g/kg
dusíkaté látky z NPNnejvýše 55 g/kg
vlákninanejvýše 80 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 11,5 MJ/kg
vápník (Ca)nejméně 7,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 5,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 5,0 g/kg
nejvýše 10,0 g/kg
vitamin Anejméně 2 500 m.j./kg
vitamin Dnejméně 300 m.j./kg
5.00Kozy
5.01Mléčná krmná směs pro odchov kůzlat
od 1. do 10. týdne stáří
dusíkaté látkynejméně 190 g/kg
tuknejméně 150 g/kg
nejvýše 210 g/kg
lysinnejméně 14,0 g/kg
vápník (Ca)nejméně 7,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 7,0 g/kg
železo (Fe)nejméně 100 mg/kg
měď (Cu)nejméně 15 mg/kg
zinek (Zn)nejméně 90 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 40 mg/kg
vitamin Anejméně 30 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 4 100 m.j./kg
vitamin Enejméně 50 mg/kg
5.02Doplňková krmná směs pro odchov kůzlat
zkrmuje se od odstavu do 1 roku stáří
dusíkaté látkynejméně 160 g/kg
vlákninanejvýše 80 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 12,0 MJ/kg
vápník (Ca)nejméně 7,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 5,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 1,5 g/kg
nejvýše 5,0 g/kg
vitamin Anejméně 6 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 750 m.j./kg
vitamin Enejméně 15 mg/kg
5.03Doplňková krmná směs
pro jalové a březí kozy
dusíkaté látkynejméně 120 g/kg
tuknejvýše 60 g/kg
vlákninanejvýše 80 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 12,0 MJ/kg
vápník (Ca)nejméně 6.0 g/kg
fosfor (P)nejméně 4,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 4,0 g/kg
nejvýše 8,0 g/kg
vitamin Anejméně 2 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 250 m.j./kg
vitamin Enejméně 10 mg/kg
5.04Doplňková krmná směs pro kozy - produkční,
zkrmuje se vysokobřezím a laktujícím kozám
dusíkaté látkynejméně 140 g/kg
tuknejvýše 60 g/kg
vlákninanejvýše 80 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 12,5 MJ/kg
vápník (Ca)nejméně 7,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 5,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 4,0 g/kg
nejvýše 8,0 g/kg
vitamin Anejméně 10 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 1 250 m.j./kg
vitamin Enejméně 15 mg/kg
6.00Koně
6.01Doplňková krmná směs
pro hříbata do 4 měsíců stáří
dusíkaté látkynejméně 150 g/kg
vlákninanejvýše 100 g/kg
vápník (Ca)nejméně 12,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 10,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 2,0 g/kg
nejvýše 8,0 g/kg
vitamin Anejméně 20 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 2 500 m.j./kg
vitamin Enejméně 100 mg/kg
6.02Doplňková krmná směs
pro vysokobřezí a kojící klisny
dusíkaté látkynejméně 120 g/kg
vápník (Ca)nejméně 8,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 6,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 6,0 g/kg
nejvýše 12,0 g/kg
vitamin Anejméně 16 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 2 000 m.j./kg
vitamin Enejméně 75 mg/kg
6.03Doplňková krmná směs pro tažné konědusíkaté látkynejméně 120 g/kg
vlákninanejvýše 120 g/kg
vápník (Ca)nejméně 7,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 6,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 2,0 g/kg
nejvýše 8,0 g/kg
vitamin Anejméně 2 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 250 m.j./kg
vitamin Enejméně 10 mg/kg
6.04Doplňková krmná směs pro dostihové konědusíkaté látkynejméně 120 g/kg
vlákninanejvýše 100 g/kg
lysinnejméně 5,0 g/kg
methioninnejméně 2,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 2,0 g/kg
nejvýše 5,5 g/kg
vitamin Anejméně 2 400 m.j./kg
vitamin Dnejméně 450 m.j./kg
vitamin Enejméně 22 mg/kg
7.00Ryby
7.01Kompletní krmná směs pro
pstruží plůdek a generačního pstruha
dusíkaté látkynejméně 430 g/kg
tuknejméně 50 g/kg
popelnejvýše 120 g/kg
vlákninanejvýše 35 g/kg
lysinnejméně 25,0 g/kg
methioninnejméně 15,0 g/kg
vitamin Anejméně 15 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 3 000 m.j./kg
vitamin Enejméně 250 mg/kg
vitamin Cnejméně 100 mg/kg
7.02Kompletní krmná směs pro lososovité - I.dusíkaté látkynejméně 450 g/kg
tuknejméně 100 g/kg
popelnejvýše 120 g/kg
vlákninanejvýše 20 g/kg
lysinnejméně 28,0 g/kg
vitamin Anejméně 10 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 1 800 m.j./kg
vitamin Enejméně 10 mg/kg
vitamin Cnejméně 100 mg/kg
7.03Kompletní krmná směs pro lososovité - II.dusíkaté látkynejméně 380 g/kg
tuknejméně 60 g/kg
popelnejvýše 150 g/kg
vlákninanejvýše 50 g/kg
lysinnejméně 23,0 g/kg
vitamin Anejméně 10 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 1 500 m.j./kg
vitamin Enejméně 200 mg/kg
vitamin Cnejméně 100 mg/kg
7.04Kompletní krmná směs pro kapra - I.
je určena pro kapří plůdek, násadu K1
ve zhuštěných obsádkách
a generačního kapra - glycidový typ
dusíkaté látkynejméně 180 g/kg
tuknejméně 30 g/kg
vlákninanejvýše 60 g/kg
lysinnejméně 9,0 g/kg
methioninnejméně 6,0 g/kg
vitamin Anejméně 9 500 m.j./kg
vitamin Dnejméně 1 500 m.j./kg
7.05Kompletní krmná směs pro kapra - II.
je určena pro kapří plůdek, násadu K1
ve zhuštěných obsádkách a generačního
kapra - bílkovinný typ
dusíkaté látkynejméně 330 g/kg
tuknejméně 50 g/kg
vlákninanejvýše 45 g/kg
lysinnejméně 17,0 g/kg
methioninnejméně 9,0 g/kg
vitamin Anejméně 18 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 3 000 m.j./kg
7.06Kompletní krmná směs pro kapra - III.
je určena pro kapří násadu K2
a tržního kapra - glycidový typ
dusíkaté látkynejméně 180 g/kg
tuknejméně 30 g/kg
vlákninanejvýše 80 g/kg
lysinnejméně 7,0 g/kg
methioninnejméně 5,0 g/kg
vitamin Anejméně 6 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 1 000 m.j./kg
7.07Kompletní krmná směs pro kapra - IV.
je určena pro kapří násadu K2
a tržního kapra - bílkovinný typ
dusíkaté látkynejméně 280 g/kg
tuknejméně 30 g/kg
vlákninanejvýše 80 g/kg
lysinnejméně 12,0 g/kg
methioninnejméně 7,0 g/kg
vitamin Anejméně 12 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 2 000 m.j./kg
7.08Doplňková krmná směs pro kapra - V.
je určena ke krmení kaprů při nedostatku
přirozené potravy
dusíkaté látkynejméně 160 g/kg
tuknejvýše 130 g/kg
popelnejvýše 100 g/kg
lysinnejméně 7,0 g/kg
vitamin Anejméně 20 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 2 000 m.j./kg
vitamin Enejméně 100 mg/kg
vitamin Cnejméně 50 mg/kg
7.09Kompletní krmná směs
pro tilápie
dusíkaté látkynejméně 280 g/kg
vlákninanejvýše 80 g/kg
lysinnejméně 16,0 g/kg
methioninnejméně 6,0 g/kg
vitamin Anejméně 20 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 2 000 m.j./kg
vitamin Enejméně 100 mg/kg
7.10Kompletní krmná směs
pro plůdek sumce
dusíkaté látkynejméně 450 g/kg
tuknejméně 60 g/kg
vlákninanejvýše 20 g/kg
popelnejvýše 130 g/kg
lysinnejméně 30,0 g/kg
vitamin Anejméně 50 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 2 000 m.j./kg
vitamin Enejméně 200 mg/kg
vitamin Cnejméně 100 mg/kg
7.11Kompletní krmná
směs pro sumce
dusíkaté látkynejméně 350 g/kg
tuknejméně 60 g/kg
vlákninanejvýše 50 g/kg
lysinnejméně 20,0 g/kg
vitamin Anejméně 10 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 1 000 m.j./kg
vitamin Enejméně 70 mg/kg
vitamin Cnejméně 50 mg/kg
7.12Kompletní krmná
směs pro úhoře
dusíkaté látkynejméně 420 g/kg
tuknejméně 100 g/kg
vlákninanejvýše 10 g/kg
popelnejvýše 130 g/kg
8.00Králíci
8.01Doplňková krmná směs pro králíky - I.
určena k přikrmování k objemným krmivům
u chovných a vykrmovaných králíků
dusíkaté látkynejméně 170 g/kg
vlákninanejvýše 80 g/kg
chloridy jako NaClnejvýše 10 g/kg
lysinnejméně 9,0 g/kg
vápník (Ca)nejméně 10,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 7,0 g/kg
vitamin Anejméně 6 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 650 m.j./kg
8.02Doplňková krmná směs pro králíky - II.
určena k přikrmování k objemným krmivům
u chovných králíků
dusíkaté látkynejméně 120 g/kg
vlákninanejvýše 60 g/kg
chloridy jako NaClnejvýše 10 g/kg
lysinnejméně 3,0 g/kg
vápník (Ca)nejméně 5,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 3,5 g/kg
sodík (Na)nejméně 1,5 g/kg
nejvýše 5,0 g/kg
vitamin Anejméně 4 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 400 m.j./kg
vitamin Enejméně 20 mg/kg
8.03Kompletní krmná směs
pro chovné králíky
dusíkaté látkynejméně 150 g/kg
vlákninanejvýše 180 g/kg
chloridy jako NaClnejvýše 8 g/kg
lysinnejméně 6,0 g/kg
methioninnejméně 3,5 g/kg
vápník (Ca)nejméně 8,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 5,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 1,0 g/kg
nejvýše 5,0 g/kg
vitamin Anejméně 6 500 m.j/kg
vitamin Dnejméně 650 m.j./kg
vitamin Enejméně 40 mg/kg
vitamin B2nejméně 5 mg/kg
8.04Kompletní krmná směs
pro výkrm králíků
dusíkaté látkynejméně 150 g/kg
vlákninanejvýše 180 g/kg
lysinnejméně 6,0 g/kg
methioninnejméně 3,0 g/kg
methionin+cystinnejméně 6,0 g/kg
vápník (Ca)nejméně 5,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 3,5 g/kg
sodík (Na)nejméně 1,0 g/kg
nejvýše 5,0 g/kg
chloridy jako NaClnejvýše 8 g/kg
vitamin Anejméně 8 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 800 m.j./kg
vitamin Enejméně 40 mg/kg
vitamin B2nejméně 5 mg/kg
9.00Bažanti - Koroptve
9.01Kompletní krmná směs pro bažantí
a koroptví kuřata do 3 týdnů stáří
dusíkaté látkynejméně 280 g/kg
vlákninanejvýše 60 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 10,0 MJ/kg
lysinnejméně 15,0 g/kg
methioninnejméně 4,5 g/kg
vápník (Ca)nejméně 15,5 g/kg
fosfor (P)nejméně 9,5 g/kg
sodík (Na)nejméně 1,0 g/kg
nejvýše 2,5 g/kg
zinek (Zn)nejméně 90 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 95 mg/kg
vitamin Anejméně 12 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 1 500 m.j./kg
vitamin Enejméně 15 mg/kg
vitamin B2nejméně 6 mg/kg
9.02Kompletní krmná směs pro bažantí
a koroptví kuřata od 3 do 5 týdnů stáří
dusíkaté látkynejméně 235 g/kg
vlákninanejvýše 60 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 10,0 MJ/kg
lysinnejméně 12,5 g/kg
methioninnejméně 4,0 g/kg
vápník (Ca)nejméně 15,5 g/kg
fosfor (P)nejméně 9,5 g/kg
sodík (Na)nejméně 1,0 g/kg
nejvýše 2,5 g/kg
zinek (Zn)nejméně 90 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 95 mg/kg
vitamin Anejméně 10 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 1 000 m.j./kg
vitamin Enejméně 15 mg/kg
vitamin B2nejméně 4 mg/kg
9.03Kompletní krmná směs
pro bažantí kuřata od 5 týdnů stáří
dusíkaté látkynejméně 120 g/kg
vlákninanejvýše 60 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 10,5 MJ/kg
vápník (Ca)nejméně 12,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 6,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 1,0 g/kg
nejvýše 2,5 g/kg
zinek (Zn)nejméně 90 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 95 mg/kg
vitamin Anejméně 10 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 1 000 m.j./kg
vitamin Enejméně 15 mg/kg
vitamin B2nejméně 4 mg/kg
9.04Kompletní krmná směs pro
bažantí nosnice zkrmuje
se ve volierových chovech
v předsnáškovém a snáškovém období
dusíkaté látkynejméně 170 g/kg
vlákninanejvýše 60 g/kg
metabolizovatelná energienejméně 10,0 MJ/kg
lysinnejméně 8,0 g/kg
methioninnejméně 3,0 g/kg
vápník (Ca)nejméně 21,0 g/kg
fosfor (P)nejméně 7,0 g/kg
sodík (Na)nejméně 1,0 g/kg
nejvýše 2,5 g/kg
zinek (Zn)nejméně 90 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 95 mg/kg
vitamin Anejméně 12 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 1 500 m.j./kg
vitamin Enejméně 25 mg/kg
vitamin B1nejméně 2 mg/kg
vitamin B2nejméně 5 mg/kg
vitamin B6nejméně 4 mg/kg
vitamin B12nejméně 10 mg/kg
10.00Minerální směsi pro skot
10.01Minerální směs pro dojnicevápník (Ca)nejméně 130 g/kgpřidává se do krmných dávek
dojnic z deficitem vápníku
fosfor (P)nejméně 40 g/kg
sodík (Na)nejvýše 140 g/kg
hořčík (Mg)nejméně 40 g/kg
měď (Cu)nejméně 500 mg/kg
nejvýše 900 mg/kg
zinek (Zn)nejméně 4 500 mg/kg
nejvýše 7 500 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 2 250 mg/kg
nejvýše 3 750 mg/kg
kobalt (Co)nejméně 15 mg/kg
nejvýše 25 mg/kg
jod (I)nejméně 75 mg/kg
nejvýše 125 mg/kg
selen (Se)nejméně 10 mg/kg
nejvýše 20 mg/kg
10.02Minerální směs pro telatavápník (Ca)nejméně 100 g/kg
fosfor (P)nejméně 50 g/kg
sodík (Na)nejvýše 100 g/kg
železo (Fe)nejméně 300 mg/kg
měď (Cu)nejvýše 2 000 mg/kg
zinek (Zn)nejvýše 10 000 mg/kg
mangan (Mn)nejvýše 6 000 mg/kg
10.03Minerální směs pro skot - I.vápník (Ca)nejvýše 10 g/kgpřidává se do krmných dávek
z deficitem fosforu a hořčíku
fosfor (P)nejméně 60 g/kg
sodík (Na)nejméně 30 g/kg
nejvýše 140 g/kg
hořčík (Mg)nejméně 40 g/kg
měď (Cu)nejméně 570 mg/kg
nejvýše 950 mg/kg
zinek (Zn)nejméně 530 mg/kg
nejvýše 920 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 600 mg/kg
10.04Minerální směs pro skot - II.vápník (Ca)nejméně 52 g/kgpřidává se do krmných dávek
s vyrovnaným poměrem Ca : P,
poměr Ca : P se může pohybovat
od 0,8 do 1,2 : 1
poměr Ca : Mg se může pohybovat
od 1,8 do 2,2 : 1
fosfor (P)nejméně 52 g/kg
sodík (Na)nejméně 40 g/kg
nejvýše 80 g/kg
hořčík (Mg)nejméně 28 g/kg
měď (Cu)nejméně 570 mg/kg
nejvýše 950 mg/kg
zinek (Zn)nejméně 530 mg/kg
nejvýše 920 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 600 mg/kg
10.05Minerální směs pro skot - III.vápník (Ca)nejméně 75 g/kgpřidává se do krmných dávek
na bázi konzervované píce
s deficitem vápníku a fosforu,
poměr Ca : P se může pohybovat
od 1,3 do 1,7 : 1
a poměr Ca : Mg se může pohybovat
od 5 do 5,4 : l
fosfor (P)nejméně 55 g/kg
sodík (Na)nejméně 60 g/kg
nejvýše 140 g/kg
hořčík (Mg)nejméně 15 g/kg
měď (Cu)nejméně 380 mg/kg
nejvýše 640 mg/kg
zinek (Zn)nejméně 350 mg/kg
nejvýše 620 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 350 mg/kg
10.06Minerální směs pro skot - IV.vápník (Ca)nejméně 30 g/kgpřidává se do krmných dávek
deficitních hořčíkem a fosforem
fosfor (P)nejméně 50 g/kg
sodík (Na)nejméně 60 g/kg
nejvýše 120 g/kg
hořčík (Mg)nejméně 85 g/kg
měď (Cu)nejméně 570 mg/kg
nejvýše 950 mg/kg
zinek (Zn)nejméně 530 mg/kg
nejvýše 920 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 600 mg/kg
10.07Minerální směs pro skot - V.vápník (Ca)nejméně 200 g/kgpřidává se do krmných dávek
deficitních vápníkem,
poměr Ca : P se může pohybovat
v rozmezí od 9,5 do 10,5: 1
fosfor (P)nejméně 20 g/kg
sodík (Na)nejméně 30 g/kg
nejvýše 160 g/kg
měď (Cu)nejméně 500 mg/kg
nejvýše 900 mg/kg
zinek (Zn)nejméně 530 mg/kg
nejvýše 920 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 600 mg/kg
nejvýše 900 mg/kg
10.08Minerální směs pro skot - VI.vápník (Ca)nejméně 140 g/kgpřidává se do krmných dávek
deficitních ve vápníku,
fosforu a hořčíku,
poměr Ca : P se může pohybovat
od 1,5 do 2,0 : 1
fosfor (P)nejméně 78 g/kg
sodík (Na)nejméně 40 g/kg
nejvýše 140 g/kg
hořík (Mg)nejméně 28 g/kg
železo (Fe)nejméně 800 mg/kg
měď (Cu)nejméně 280 mg/kg
nejvýše 730 mg/kg
zinek (Zn)nejméně 300 mg/kg
nejvýše 680 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 300 mg/kg
kobalt (Co)nejméně 40 mg/kg
nejvýše 100 mg/kg
jod (I)nejméně 10 mg/kg
nejvýše 35 mg/kg
11.00Minerální směsi pro prasata
11.01Minerální směs pro selatavápník (Ca)nejméně 150 g/kg
fosfor (P)nejméně 70 g/kg
sodík (Na)nejvýše 90 g/kg
železo (Fe)nejvýše 6 000 mg/kg
měď (Cu)nejvýše 5 000 mg/kg
zinek (Zn)nejvýše 4 600 mg/kg
mangan (Mn)nejvýše 1 900 mg/kg
kobalt (Co)nejméně 20 mg/kg
nejvýše 36 mg/kg
jod (I)nejméně 20 mg/kg
nejvýše 35 mg/kg
11.02Minerální směs pro chovná prasatavápník (Ca)nejméně 120 g/kg
fosfor (P)nejméně 30 g/kg
sodík (Na)nejvýše 100 g/kg
chloridy jako NaClnejvýše 250 g/kg
železo (Fe)nejvýše 5 000 mg/kg
měď (Cu)nejméně 50 mg/kg
nejvýše 1 500 mg/kg
zinek (Zn)nejméně 1 000 mg/kg
nejvýše 6 000 mg/kg
mangan (Mn)nejméně 400 mg/kg
nejvýše 5 000 mg/kg
kobalt (Co)nejméně 5 mg/kg
nejvýše 30 mg/kg
jod (I)nejméně 5 mg/kg
nejvýše 25 mg/kg
12.00Minerální směsi pro drůbež
12.01Minerální směs pro drůbež - odchov, výkrmvápník (Ca)nejméně 220 g/kg
fosfor (P)nejméně 60 g/kg
sodík (Na)nejvýše 100 g/kg
chloridy jako NaClnejvýše 50 g/kg
měď (Cu)nejvýše 3 500 mg/kg
zinek (Zn)nejvýše 8 000 mg/kg
mangan (Mn)nejvýše 6 000 mg/kg
12.02Minerální směs pro drůbež v období snáškyvápník (Ca)nejméně 300 g/kg
fosfor (P)nejméně 20 g/kg
sodík (Na)nejvýše 100 g/kg
měď (Cu)nejvýše 2 000 mg/kg
zinek (Zn)nejvýše 12 000 mg/kg
mangan (Mn)nejvýše 8 000 mg/kg
13.00Minerálně-vitaminové směsi pro skot
13.01Minerálně-vitaminová směs pro skot - I.
do krmných dávek na bázi zelené nebo
konzervované píce s deficitem fosforu
vápník (Ca)nejvýše 80 g/kg
fosfor (P)nejméně 80 g/kg
nejvýše 130 g/kg
sodík (Na)nejméně 30 g/kg
hořčík (Mg)nejméně 40 g/kg
měď (Cu)nejméně 700 mg/kg
zinek (Zn)nejméně 3 000 mg/kg
kobalt (Co)nejméně 10 mg/kg
vitamin Anejméně 800 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 80 000 m.j./kg
vitamin Enejméně 600 mg/kg
13.02Minerálně-vitaminová směs pro skot - II.
do krmných dávek na bázi zelené nebo
konzervované píce s deficitem vápníku
vápník (Ca)nejméně 70 g/kg
fosfor (P)nejméně 20 g/kg
sodík (Na)nejméně 25 g/kg
hořčík (Mg)nejméně 5 g/kg
měď (Cu)nejméně 300 mg/kg
zinek (Zn)nejméně 1 200 mg/kg
kobalt (Co)nejméně 5 mg/kg
vitamin Anejméně 200 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 15 000 m.j./kg
vitamin Enejméně 80 mg/kg
13.03Minerálně-vitaminová směs pro skot - III.
do krmných dávek na bázi zelené nebo
konzervované píce s deficitem hořčíku
vápník (Ca)nejméně 60 g/kg
nejvýše 100 g/kg
fosfor (P)nejméně 55 g/kg
sodík (Na)nejméně 30 g/kg
nejvýše 140 g/kg
hořčík (Mg)nejméně 70 g/kg
měď (Cu)nejméně 700 mg/kg
zinek (Zn)nejméně 3 000 mg/kg
kobalt (Co)nejméně 10 mg/kg
vitamin Anejméně 800 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 80 000 m.j./kg
vitamin Enejméně 600 mg/kg
13.04Minerálně-vitaminová směs pro skot - IV.
určena k doplňování krmných dávek telat
vápník (Ca)nejméně 100 g/kg
fosfor (P)nejméně 50 g/kg
sodík (Na)nejvýše 100 g/kg
měď (Cu)nejvýše 2 000 mg/kg
zinek (Zn)nejvýše 10 000 mg/kg
mangan (Mn)nejvýše 6 000 mg/kg
vitamin Anejméně 500 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 50 000 m.j./kg
vitamin Enejméně 500 mg/kg
14.00Minerálně-vitaminové směsi pro prasata
14.01Minerálně-vitaminová směs pro selatavápník (Ca)nejméně 170 g/kg
fosfor (P)nejméně 15 g/kg
sodík (Na)nejméně 30 g/kg
nejvýše 90 g/kg
měď (Cu)nejvýše 5 000 mg/kg
vitamin Anejméně 200 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 20 000 m.j./kg
vitamin Enejméně 3 000 mg/kg
14.02Minerálně-vitaminová směs pro prasata - I.vápník (Ca)nejméně 150 g/kg
fosfor (P)nejméně 35 g/kg
sodík (Na)nejméně 40 g/kg
nejvýše 100 g/kg
měď (Cu)nejméně 600 mg/kg
zinek (Zn)nejméně 2 000 mg/kg
vitamin Anejméně 150 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 18 000 m.j./kg
vitamin Enejméně 1 000 mg/kg
14.03Minerálně-vitaminová směs pro prasata - II.vápník (Ca)nejméně 200 g/kg
fosfor (P)nejméně 25 g/kg
sodík (Na)nejméně 10 g/kg
nejvýše 50 g/kg
měď (Cu)nejvýše 1 000 mg/kg
zinek (Zn)nejvýše 3 000 mg/kg
mangan (Mn)nejvýše 1 500 mg/kg
lysinnejméně 40,0 g/kg
vitamin Anejméně 50 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 10 000 m.j./kg
14.04Minerálně-vitaminová směs pro prasata - III.vápník (Ca)nejméně 80 g/kg
fosfor (P)nejméně 20 g/kg
sodík (Na)nejméně 10 g/kg
nejvýše 50 g/kg
měď (Cu)nejvýše 1 000 mg/kg
zinek (Zn)nejvýše 3 000 mg/kg
mangan (Mn)nejvýše 1 500 mg/kg
lysinnejméně 30,0 g/kg
threoninnejméně 9,0 g/kg
methionin+cystinnejméně 7,0 g/kg
vitamin Anejméně 50 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 7 000 m.j./kg
15.00Minerálně-vitaminové směsi pro drůbež
15.01Minerálně-vitaminová směs pro drůbež - I.vápník (Ca)nejméně 100 g/kg
fosfor (P)nejméně 40 g/kg
sodík (Na)nejvýše 100 g/kg
měď (Cu)nejvýše 3 500 mg/kg
zinek (Zn)nejvýše 12 000 mg/kg
mangan (Mn)nejvýše 8 000 mg/kg
vitamin Anejméně 250 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 30 000 m.j./kg
vitamin Enejméně 700 mg/kg
15.02Minerálně-vitaminová směs pro drůbež - II.vápník (Ca)nejméně 200 g/kg
fosfor (P)nejméně 40 g/kg
sodík (Na)nejvýše 100 g/kg
zinek (Zn)nejvýše 1 500 mg/kg
mangan (Mn)nejvýše 2 000 mg/kg
methioninnejméně 10,0 g/kg
vitamin Anejméně 130 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 30 000 m.j./kg
15.03Minerálně-vitaminová směs pro drůbež - III.vápník (Ca)nejméně 200 g/kg
fosfor (P)nejméně 40 g/kg
sodík (Na)nejméně 10 g/kg
nejvýše 50 g/kg
zinek (Zn)nejvýše 1 000 mg/kg
mangan (Mn)nejvýše 1 500 mg/kg
lysinnejméně 10,0 g/kg
methioninnejméně 20,0 g/kg
vitamin Anejméně 200 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 40 000 m.j./kg
vitamin Enejméně 600 mg/kg
16.00Minerálně-vitaminové směsi pro ovce a kozy
16.01Minerálně-vitaminová směs pro ovce a kozy - I.vápník (Ca)nejméně 100 g/kg
fosfor (P)nejméně 40 g/kg
sodík (Na)nejméně 50 g/kg
nejvýše 150 g/kg
hořčík (Mg)nejméně 20 g/kg
zinek (Zn)nejvýše 10 000 mg/kg
mangan (Mn)nejvýše 8 000 mg/kg
vitamin Anejméně 200 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 25 000 m.j./kg
vitamin Enejméně 400 mg/kg
17.00Minerálně-vitaminové směsi pro koně
17.01Minerálně-vitaminová směs pro koně - I.
určena do krmných dávek hříbat a klisen
vápník (Ca)nejméně 120 g/kg
fosfor (P)nejméně 40 g/kg
sodík (Na)nejméně 50 g/kg
nejvýše 100 g/kg
měď (Cu)nejvýše 1 500 mg/kg
zinek (Zn)nejvýše 8 000 mg/kg
mangan (Mn)nejvýše 6 000 mg/kg
vitamin Anejméně 500 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 60 000 m.j./kg
vitamin Enejméně 800 mg/kg
17.02Minerálně-vitaminová směs pro koně - II.
určena pro sportovní a dostihové koně
vápník (Ca)nejméně 120 g/kg
fosfor (P)nejméně 50 g/kg
sodík (Na)nejméně 25 g/kg
nejvýše 100 g/kg
měď (Cu)nejvýše 1 500 mg/kg
zinek (Zn)nejvýše 8 000 mg/kg
mangan (Mn)nejvýše 6 000 mg/kg
lysinnejméně 26,0 g/kg
methioninnejméně 10,0 g/kg
vitamin Anejméně 800 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 80 000 m.j./kg
vitamin Enejméně 10 000 mg/kg
18.00Minerálně-vitaminové směsi pro králíky
18.01Minerálně-vitaminová směs pro králíky - I.vápník (Ca)nejméně 150 g/kg
fosfor (P)nejméně 30 g/kg
sodík (Na)nejméně 10 g/kg
nejvýše 35 g/kg
měď (Cu)nejméně 100 mg/kg
nejvýše 300 mg/kg
zinek (Zn)nejvýše 2 000 mg/kg
mangan (Mn)nejvýše 1 800 mg/kg
methioninnejméně 25,0 g/kg
vitamin Anejméně 300 000 m.j./kg
vitamin Dnejméně 30 000 m.j./kg
vitamin Enejméně 1 500 mg/kg
19Tekutá doplňková krmiva
19.01Tekuté doplňkové minerálně vitaminové krmivo pro telata, prasata, drůbež a králíkyvitamin Anejméně 15 000 000 m.j./kgDávkuje se:
nejvýše 30 000 000 m.j./kgpro telata 200 g/100 l
vitamin Dnejméně 1 000 000 m.j./kgmléka
nejvýše 2 000 000 m.j./kgpro drůbež 200 g/100 l
vitamin Enejméně 5 000 mg/kgnapájecí vody
nejvýše 10 000 mg/kgpro prasata 130 g/100 l
vitamin Cnejméně 8 000 mg/kgnapájecí vody
nejvýše 12 000 mg/kgpro králíky 130 g/100 l napájecí vody
19.02Tekuté doplňkové vitaminové krmivo pro skot, prasata a drůbežvitamin Anejméně 20 000 000 m.j./kgDávkuje se:
nejvýše 50 000 000 m.j./kgpro 1 tele 10 g/den
vitamin Dnejméně 100 000 m.j./kgpro 1 prasnici 10 g/den
nejvýše 200 000 m.j./kgpro 1 sele 2 g/den
vitamin Enejméně 20 000 mg/kgpro 1 nosnici 0,25 g/den
nejvýše 50 000 mg/kgpro 1 kuřici 0,15 g/den
vitamin Enejméně 50 000 mg/kgpro 1 kuře 0,1 g/den
nejvýše 100 000 mg/kg

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 194/1996 Sb.

TOLERANCE PRO JAKOSTNÍ ZNAKY U KOMPLETNÍCH, DOPLŇKOVÝCH A DIETNÍCH KRMIV PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

Jakostní znakyJednotka obsahuDeklarovaný obsahPřípustná odchylka od deklarovaného obsahu při
nedodrženípřekročení
1234
Vlhkost (voda)%do 2,0-0,2 % abs.
%2,1 - 10,0-10 % rel.
%nad 10,1-1,0 % abs.
Dusíkaté látkyg/kgdo 1509 g/kg18 g/kg
g/kg151 - 3006 % rel.12 %rel.
g/kgnad 30118 g/kg36 g/kg
Tukg/kgdo 808 g/kg16 g/kg
g/kg81 - 15010 % rel.20 % rel.
g/kgnad 15115 g/kg30 g/kg
Popelg/kgdo 5015 g/kg5 g/kg
g/kg51 - 10030 % rel.10 % rel.
g/kgnad 10130 g/kg10 g/kg
Vlákninag/kgdo 4018 g/kg6 g/kg
g/kg41 - 8045 % rel.15 % rel.
g/kgnad 8036 g/kg12 g/kg
Veškeré cukry (jako sacharosa)g/kgdo 10010 g/kg20 g/kg
g/kg101 - 20010 % rel.20 % rel.
g/kgnad 20120 g/kg40 g/kg
Škrobg/kgdo 10010 g/kg20 g/kg
g/kg101 - 25010 % rel.20 % rel.
g/kgnad 25125 g/kg50 g/kg
Metabolizovatelná, Netto, Stravitelná energieMJ/kgbez rozdílu obsahu5 % rel.-
Lysin, methionin, threoning/kgbez rozdílu obsahu15 % rel.-
Cystin, tryptofang/kgbez rozdílu obsahu20 % rel.-
Vápník, fosforg/kgdo 10,11,5 g/kg4,5 g/kg
g/kg10,1 - 60,015 % rel.45 % rel.
g/kg61,0 - 120,09 g/kg27 g/kg
g/kg121,0 - 160,07,5 % rel.22,5 % rel.
g/kgnad 161,012 g/kg36 g/kg
Draslík, sodík, hořčíkg/kgdo 7,01 g/kg3 g/kg
g/kg7,1 - 50,015 % rel.45 % rel.
g/kg51,0 - 75,07,5 g/kg22,5 g/kg
g/kg76,0 - 150,010 % rel.30 % rel.
g/kgnad 151,015 g/kg45 g/kg
Nerozpustný podíl popele v HClg/kgdo 30-3 g/kg
g/kgnad 31-10 % rel.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 194/1996 Sb.

TOLERANCE PRO JAKOSTNÍ ZNAKY U KOMPLETNÍCH, DOPLŇKOVÝCH A DIETNÍCH KRMIV PRO DOMÁCÍ ZVÍŘATA

Jakostní znakyJednotka obsahuDeklarovaný obsahPřípustná odchylka od deklarovaného obsahu při
nedodrženípřekročení
1234
Vlhkost (voda)%do 20,0-1,5 % abs.
%20,1 - 40,0-7,5 % rel.
%nad 40,1-3,0 % abs.
Dusíkaté látkyg/kgdo 12520 g/kg40 g/kg
g/kg126 - 20016 % rel.32 % rel.
g/kgnad 20132 g/kg64 g/kg
Tukg/kgbez rozdílu obsahu25 g/kg50 g/kg
Popelg/kgbez rozdílu obsahu45 g/kg15 g/kg
Vlákninag/kgbez rozdílu obsahu30 g/kg10 g/kg

Poznámka : na jakostní znaky neuvedené se tolerance nevztahují

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 194/1996 Sb.

BIOLOGICKÉ ZKOUŠENÍ

1. Výklad pojmů

1.1. základní biologické zkoušení je zkoušení krmiv a doplňkových látek formou biologické testace, bilanční zkoušky nebo krmné zkoušky,

1.2. zkoušením účinnosti doplňkových látek určených ke konzervaci krmiv je zkoušení konzervačních účinků doplňkové látky na průběh konzervace a kvalitu krmiva (dále jen "zkoušení konzervační účinnosti"),

1.3. zkoušení jakosti živočišných produktů je stanovení jejich rozhodujících jakostních znaků a vlastností pro další zpracování a prodej,

1.4. zkoušení bezpečnosti užití krmiva nebo doplňkové látky je soubor zkoušek a testů, jejichž výsledky rozhodují o vlivu krmiva, premixu nebo doplňkové látky na zdraví zvířat a lidí a na životní prostředí (dále jen "zkoušení bezpečnosti"),

1.5. monografie je souhrn výsledků biologického zkoušení doplňkových látek zpracovaný podle stanovených kriterií a doplňující souhrnnou dokumentaci,

1.6. kontrolní skupina zvířat je soubor zvířat vybraných na základě stanovených kriterií pro provádění základního biologického zkoušení,

1.7. pokusná skupina zvířat je soubor zvířat vybraných na základě stanovených kriterií, jimž je podáváno zkoušené krmivo nebo doplňková látka,

1.8. cílová zvířata jsou hospodářská zvířata, jejichž produkty jsou určeny k přímé konzumaci nebo k zpracování na potravinářské výrobky (dále jen "živočišné produkty"),

1.9. laboratorní zvířata jsou zvířata, která jsou používána při zkoušení bezpečnosti a v bilanční zkoušce; při manipulaci s nimi jsou vytvářeny podmínky a navozovány procesy, které v přirozených podmínkách neexistují,

1.10. konzervační látky jsou látky přidávané ke krmivu za účelem ovlivnění fermentačního procesu u statkových objemných krmiv nebo průběhu skladování krmiv,

1.11. fermentační proces je proces vyvolaný za účelem uchování statkových objemných krmiv,

1.12. produkční účinnost krmiva je komplexní účinek krmiva u zvířat chovaných za standardních podmínek; vyjadřuje se množstvím krmiva spotřebovaného na jednotku produkce.

2. Základní biologické zkoušení

2.1. Základním biologickým zkoušením se zjišťuje vliv krmiva, doplňkové látky nebo premixu na růst zvířat, na produkci a kvalitu živočišného výrobku, na produkční účinnost krmiva, na stravitelnost živin a vliv dalšího případného specifického účinku na zhodnocení krmiva apod. Provádí se u krmiv a doplňkových látek kromě konzervačních látek, antioxydantů, emulgátorů a dalších látek neovlivňujících přímo produkční účinnost krmiv formou biologické testace, bilanční zkoušky nebo krmné zkoušky.

2.2. Biologická testace a krmná zkouška se provádí formou srovnávacích pokusů pokusné skupiny příslušného druhu a kategorie zvířat ve srovnání s kontrolní skupinou zvířat stejného druhu a kategorie a na stanoveném minimálním počtu zvířat v pokusných a kontrolních skupinách, jejichž vyrovnanost byla statisticky ověřena.

2.3. Bilanční zkouška se provádí na cílových nebo laboratorních zvířatech za podmínek stanovených zvláštními předpisy1).

2.4. Metody a technické parametry na provádění základního biologického zkoušení pro jednotlivé druhy a kategorie zvířat jsou uvedeny v příloze 13.

3. Zkoušení konzervační účinnosti

3.1. Zkoušení konzervační účinnosti se provádí na druhu krmiva, pro které je konzervační látka určena, v kontrolní a pokusné zkoušce, založené na stejném druhu krmiva bez použití konzervační látky nebo s použitím konzervační látky se známým účinkem ve stejném období a za stejných podmínek.

3.2. Účinnost zkoušené konzervační látky se vyjadřuje porovnáním kvality konzervovaného a kontrolního krmiva ověřené příslušnými analytickými metodami a dále,je-li to nezbytné, provedením základního biologického zkoušení konzervovaného a kontrolního krmiva na zvířatech a dalšími zkouškami podle druhu a charakteru konzervační látky.

3.3. Metody a technické parametry na provádění zkoušení konzervační účinnosti jsou uvedeny v příloze 14.

4. Zkoušení jakosti živočišných produktů

4.1. Zkoušením jakosti živočišných produktů se zjišťují vlastnosti produktů, zejména masa, vajec nebo mléka pokusných skupin zvířat, která byla krmena zkoušeným krmivem, doplňkovou látkou nebo premixem.

4.2. Zkoušení jakosti živočišných produktů je součástí základního biologického zkoušení a zkoušení konzervační účinnosti.

4.3. Živočišné produkty získané od zvířat pokusných skupin se srovnávají s vlastnostmi živočišných produktů kontrolních skupin zvířat, která nebyla krmena zkoušeným krmivem, doplňkovou látkou nebo premixem.

4.4. Metody zkoušení jakosti živočišných produktů jsou uvedeny v příloze č.15.

5. Zkoušení bezpečnosti

5.1. Zkoušením bezpečnosti je vyloučení možných rizik pro člověka, která mohou vzniknout spotřebou potravin živočišného původu obsahujících případná rezidua z krmiva, doplňkové látky nebo premixu a vyloučení možných rizik kontaminace životního prostředí případným vylučováním těchto reziduí zvířaty.

5.2. Zkoušení bezpečnosti zahrnuje soubor zkoušek uvedených v příloze č. 16. Použití jednotlivých zkoušek musí odpovídat druhu a vlastnostem zkoušeného krmiva, doplňkové látky a premixu, druhu zvířete a živočišného produktu určeného k lidské výživě a možnosti tvorby reziduí, která mohou ohrozit zdraví lidí, zvířat a životní prostředí.

5.3. Zkoušení bezpečnosti se provádí na cílových a laboratorních zvířatech za podmínek stanovených zvláštními předpisy1).

1) § 15 - 18 zákona České národní rady 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 194/1996 Sb.

ZÁKLADNÍ BIOLOGICKÉ ZKOUŠENÍ KRMIV

1. Biologická testace

1.1. Způsob provedení

1.1.1. Biologická testace je soubor minimálně pěti souběžně opakovaných skupinových srovnávacích nebo tří periodicko - skupinových srovnávacích pokusů.

Pokusy se uspořádají tak,aby se vyloučil vliv všech faktorů na sledovanou odezvu s vyjímkou faktoru samého.

1.1.2. Skupinový srovnávací pokus se provádí se dvěma nebo více skupinami zvířat.

1.1.3. Periodicko-skupinový srovnávací pokus se provádí se dvěma skupinami zvířat,přičemž se zkoušené krmivo střídá ve skupinách tak,aby každá skupina zvířat byla vždy minimálně jednou jako kontrolní a jednou jako pokusná.

1.1.4. Opakování skupinových a periodicko-skupinových srovnávacích pokusů, s vyjímkou biologické testace na rybách a nosnicích, se umísťují na více pracovištích,minimálně však na třech.

1.2 Zajištění krmiv

Krmné směsi a krmné dávky se u kontrolní a pokusné skupiny zvířat liší pouze ve zkoušeném krmivu ,doplňkové látce nebo premixu.

Veškerá krmiva ,včetně všech použitých krmných surovin,doplňkových látek a premixů,se předem ověřují analyticky.

1.3. Výběr zvířat

1.3.1. Minimální počet zvířat v každé skupině skupinového srovnávacího pokusu je:

- u selat - 20 ks,

- u skotu, prasat, ovcí - 10 ks,

- u drůbeže - odchov, výkrm - 100 ks,

- u nosnic chovných, hus, kachen, krůt - 25 ks,

- u nosnic užitkových - 60 ks,

- u králíků - 40 ks,

- u ryb : plůdek - 1000 ks, výkrm - 200 ks, generační ryby - 50 ks.

1.3.2. Požadovaný poměr pohlaví v kontrolních a pokusných skupinách, pokud není stanoveno jinak, je vždy totožný.

1.3.3. Zvířata v kontrolních a pokusných skupinách jsou stejné plemenné příslušnosti nebo typu křížení, vyrovnaného stáří a živé hmotnosti, v dobrém zdravotním stavu a kondici. Selata a prasata se odčervují. Zařazování zvířat do skupinového srovnávacího pokusu probíhá jednorázově s vyjímkou prasnic, kde je možnost etapového výběru.

1.3.4. Zvířata vybraná do kontrolních a pokusných skupin se označují individuálně.

1.3.5. Provádí se statistické ověření vyrovnanosti živých hmotností při výběru.Maximální hodnoty variačního koeficientu živých hmotností,který se vypočte jako podíl směrodatné odchylky k průměru vyjádřený v procentech, jsou následující:

- odchov a výkrm telat a výkrm králíků - 15,

- odchov a výkrm skotu - 8,

- jehňata, selata, prasata - 10,

- u ostatních zvířat se neověřují.

Dále se statisticky ověřuje nevýznamnost rozdílu průměrných živých hmotností nebo množství mléka ( v kg FCM) mezi skupinami.

1.3.6. Do pokusů na dojnicích se vybírají dojnice na 2. a další laktaci, s vyrovnanou užitkovostí v předchozí laktaci, s vyrovnanou živou hmotností a plemennou příslušností. V případě skupinových srovnávacích pokusů se rozdělení dojnic do skupin provádí metodou analogických dvojic tak, aby zařazení do dvojic splňovalo hlavní kriteria vyrovnanosti,t.j. dojivost a dobu po otelení.

1.3.7. Skupinové srovnávací pokusy na prasnicích se provádějí v analogických dvojicích a vyhodnocují se skupinově. Ve dvojicích jsou zastoupeny prasnice na 2. až 4. vrhu, s vyrovnanou užitkovostí v předchozím vrhu, zapuštěné plemeníky stejné plemenné příslušnosti.

1.4. Pracoviště a ustajovací prostory

1.4.1. Zvířata kontrolních a pokusných skupin se umísťují v jednom ustajovacím prostoru, ve shodných mikroklimatických a technologických podmínkách.

1.4.2. Pracoviště a ustajovací prostory, rovněž podmínky ustájení, zejména prostor, vlhkost, koncentrace nežádoucích činitelů (amoniak, sirovodík apod.), plocha na 1 kus , odpovídají platnému standardu a zoohygienickým požadavkům pro určitý druh a kategorii zvířat.

1.4.3. Průběžně se sleduje a zaznamenává teplota, vlhkost, obsah amoniaku a obsah sirovodíku v ustajovacím prostoru.

1.5. Technika krmení

1.5.1. Zkoušené krmivo,doplňková látka nebo premix se zkrmuje podle navrženého krmného návodu.

1.5.2. Pokud není krmný návod předložen, krmí se podle krmných návodů pro krmiva,doplňkové látky nebo premixy podobného složení, účinku a charakteristiky.

1.6. Sledované ukazatele

Hlavní sledované ukazatele biologické testace jsou užitkové vlastnosti zvířat ,zejména přírůstky živé hmotnosti, dojivost, snáška , spotřeba krmiv a živin a jiné. Dále se sleduje reakce zvířat na podávaná krmiva, příjem krmiva, zdravotní stav zvířat. Vyžaduje-li to charakter zkoušeného krmiva,doplňuje se sledování metabolického profilu zvířat, kontroluje se obsah cizorodých látek v živočišných produktech, biologických tekutinách, tkáních a výkalech.

1.6.1. Živá hmotnost se zjišťuje vážením na vahách, na kterých lze zvážit daný druh a kategorii zvířat s požadovanou minimální přesností:

- pro rybí plůdek 1 g,

- pro ryby a drůbež 10 g,

- pro selata 0,1 kg,

- pro ostatní kategorie 1kg.

Vážení se provádí vždy ve stejném časovém období,a to před podáním krmiva,navážené hodnoty se bezprostředně uvedou do prvotní evidence o pokusu.

Průměrný denní přírůstek živé hmotnosti jednoho kusu se vypočte z rozdílů hmotností za dané období dělením počtem dní v období.

1.6.2. Z biologické testace se vyřazují pouze zvířata nemocná a zakrslá. Dojde-li k hromadnému závažnému onemocnění zvířat, nebo klesne-li ve skupinovém srovnávacím pokusu z jakéhokoliv důvodu počet zvířat pod 7O% původního stavu, pokus se nehodnotí. Pokud by došlo k vyloučení více než 20 % skupinových srovnávacích pokusů ,biologickou testaci nelze hodnotit.

1.6.3. Hmotnost nadojeného mléka se zjišťuje individuálním vážením večerního a ranního nádoje vždy v příslušných sledovaných obdobích.

Při každém vážení mléka se provádí individuální odběr vzorků podle přílohy 15 bod 2.l.této vyhlášky.

1.6.4 Snáška vajec se sleduje vždy jednou denně ve stejnou dobu ručním sběrem individuálně pro každou klec.

V každé skupině se eviduje :

- individuální snáška podle klecí,

- počet vajec snesených za skupinu,

- hmotnost vajec zjištěná za skupinu,

- počet vyřazených vajec včetně specifikace důvodu vyřazení,

- průměrná snáška na nosnici,

- intenzita snášky v %.

1.6.5. Spotřeba krmiva se eviduje odděleně pro každou skupinu. Z celkové spotřeby směsí za skupinu po odečtu spotřeby na uhynulá nebo vyřazená zvířata se vypočte:

- průměrná celková spotřeba krmiva na 1 kus ve skupině za období,

- průměrná spotřeba krmiva na jednotku produkce,t.j.na 1 kg přírůstku živé hmotnosti , na 1 kg FCM,na 100 vajec apod..

1.7. Kontrola zdravotního stavu zvířat

Veškeré klinické projevy zdravotního stavu zvířat,zejména malátnost, zhoršený příjem krmiva, průjmy, odlišné chování sledované adspekcí ,se uvedou do prvotní evidence skupinového srovnávacího pokusu a v dílčí zprávě z tohoto pokusu.

U uhynulých nebo nutně odporažených zvířat se vyžádá provedení pitvy.V odůvodněných případech, kde příčina úhynu zjevně nesouvisí se zkoušeným krmivem, doplňkovou látkou nebo premixem, není nutné odborné veterinární vyšetření.

1.8. Evidence

1.8.1. Prvotní evidence všech sledovaných ukazatelů je podkladem pro zpracování dílčí zprávy z každého skupinového srovnávacího pokusu.

1.8.2. Výsledky dílčích zpráv se zpracují do souhrnné dokumentace biologické testace. Průkaznost rozdílů zjištěných souhrnných výsledků se ověřuje statisticky s uvedením použité metody.

2. Bilanční zkouška

2.1. Bilanční zkouškou se zjišťuje stravitelnost živin a energie krmiva nebo vliv krmiva,doplňkové látky a premixu na stravitelnost živin krmné směsi a na bilanci živin.

2.2. Stravitelnost živin se stanovuje jako bilance živin a energie trávícího traktu, měřená ve standardních podmínkách. Stravitelnost se vyjadřuje v procentech.

2.4. Minimální počty zvířat v bilanční zkoušce při podílu zkoušeného krmiva v dávce:

- nad 50% - 3 kusy analogických zvířat nebo skupin zvířat s vyjímkou kuřat,

- 25 - 50% , u kuřat 25 - 100% - 6 ks analogických zvířat nebo skupin zvířat,

- pod 25% - 8 kusů analogických zvířat nebo skupin zvířat.

2.5. Výběr zvířat se řídí požadavky uvedenými v bodě 1. 3 této přílohy.

2.6. Zvířata se ustajují v jednom ustajovacím prostoru. Umísťují se buď v bilančních klecích nebo v bilančních stáních tak, aby bylo umožněno přesné dávkování krmiv, zjišťování jejich zbytků a bezeztrátový sběr výkalů a moče. Mikroklimatické podmínky odpovídají fyziologickým nárokům zvířat.

2.7. Zkouší-li se krmivo určené jako krmná surovina do krmných směsí a stanovuje-li se jeho vliv na stravitelnost živin krmné směsi, použije se jako kontrolní krmivo rovněž krmná směs. Krmné dávky pro bilanční zkoušku zajišťují záchovnou potřebu živin, minerálních látek a vitamínů,hladina jejich obsahu nesmí překročit 1,5 násobek záchovné potřeby.

2.8. Krmná dávka se pro bilanční zkoušku stanoví tak, aby při zkrmování byly zbytky krmiva minimální. Krmí se 2 x denně, minimální interval mezi krmením je 7 hodin.

2.9. Veškerá krmiva včetně všech použitých krmných surovin,doplňkových látek a premixů, se předem ověřují analyticky.

2.10. Minimální doba trvání bilanční zkoušky je 5 dní u monogastrických zvířat a minimálně 7 dní u přežvýkavců. Bezprostředně po umístění zvířat do bilančních klecí nebo na bilanční stání musí proběhnout návykové období v délce podle druhu zvířat 7 - 14 dní a poté přípravné období minimálně 6 dní. Tato období se nezapočítávají do vyhodnocení bilanční zkoušky.

2.11. V průběhu bilanční zkoušky se u jednotlivých zvířat přesně podchycuje příjem a zbytky krmiv, množství výkalů a moče, u skopců pouze výkalů.Odebraná moč se konzervuje vhodnou konzervační přísadou nebo se zchlazuje,výkaly se buď konzervují nebo zmrazují. Sušení výkalů se provádí lyofilizací. Pokud není k dispozici lyofilizátor, výkaly se před stanovením dusíku nesuší.

2.12. Kontrola živé hmotnosti zvířat se provádí na počátku a na konci bilanční zkoušky,vždy ve stejnou dobu, a to před podáním krmiva.

2.13. Evidence se vede u každé bilanční zkoušky samostatně.

2.14. Výsledky bilančních zkoušek se zpracovávají do souhrnné dokumentace biologického zkoušení. Rozdíly stanovených koeficientů stravitelnosti, mezi kontrolním a zkoušeným krmivem, se ověřují statisticky. Metody statistického ověření se uvedou do dokumentace.

2.15. Z bilančních zkoušek se vyřazují zvířata, u kterých byly zjištěny klinicky zjevné poruchy zdraví a zvířata, u nichž činily zbytky krmiva více než 5% sušiny, nebo u nichž koeficient stravitelnosti jednotlivých živin přesahuje hodnotu dvojnásobku směrodatné odchylky od průměru ostatních zjištěných hodnot koeficientů stravitelnosti krmiva.

3. Krmná zkouška

3.1. Krmné zkoušky se provádějí na druhu a kategorii zvířat, pro které je zkoušené krmivo určeno, minimálně ve třech dílčích skupinových srovnávacích pokusech.

3.2. Krmné zkoušky se provádějí vždy ve dvou skupinách zvířat, kontrolní a pokusné.Zajištění krmiv je shodné s bodem 1.2. této přílohy.

3.3. Minimální počet zvířat ve skupině jednoho skupinového srovnávacího pokusu je u krmné zkoušky:

- u kuřat, housat, kachňat, krůťat - 25 ks,

- u dospělé drůbeže, králíků, selat, prasat, ovcí, koz - 10 ks,

- u telat, ostatního skotu, koní - 3 ks.

Počty zvířat jiných druhů se stanovují analogicky.

3.4. Do skupinového srovnávacího pokusu pro krmnou zkoušku se vybírají zvířata podle kritérií uvedených v bodech 1.3.2. až 1.3.7., ustajují se a krmí podle zásad uvedených v bodě 1.4. a 1.5. této přílohy.

3.5. Doba trvání skupinového srovnávacího pokusu krmné zkoušky je minimálně :

- při zkoušce chutnosti 2 týdny,včetně přípravného období,

- při zkoušce příjmu 3 týdny,

- při zkoušce dietetických vlastností krmiva 4 týdny,

- při jiných krmných zkouškách (např. při reklamaci,prošlé době použitelnosti apod.) se postupuje podle krmného návodu krmiva nebo podle krmného návodu pro krmiva podobného složení, účinku a charakteristiky.

3.6. Při zkoušce chutnosti krmiva se hodnotí především rychlost příjmu krmiv za určitý časový úsek. Dále se sleduje živá hmotnost zvířat na počátku a na konci zkoušky a reakce zvířat na podávaná krmiva.

Při zkoušce příjmu krmiva se hodnotí dynamika příjmu kontrolního a zkoušeného krmiva ve vztahu k přijaté sušině.

3.7. Při zkouškách dietetických vlastností krmiva se hodnotí :

- hmotnost zvířat na počátku a na konci sledovaného období,

- přírůstek živé hmotnosti za sledované období,

- příjem a celková spotřeba krmiv, reakce zvířat na zkoušené krmivo,

- zdravotní stav zvířat sledovaný adspekcí,

- veterinární vyšetření nutně odporažených a uhynulých zvířat,

- chemické případně mikrobiologické vyšetření výkalů zvířat.

3.8. Pro hodnocení ostatních krmných zkoušek platí pravidla stanovená pro hodnocení biologické testace v bodě 1.6. této přílohy.

3.9. Evidence se vede u každého skupinového srovnávacího pokusu krmné zkoušky samostatně. Výsledky se zpracovávají do souhrnné dokumentace biologického zkoušení.

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 194/1996 Sb.

ZKOUŠENÍ KONZERVAČNÍ ÚČINNOSTI

1. Zkoušení konzervační účinnosti

1.1. Kontrolní a pokusná zkouška konzervační účinnosti se zakládají současně.

1.2. Při zahájení konzervačních zkoušek se krmiva,na kterých se zkouška provádí a konzervační látky,ověřují analyticky.

1.3. Pro kontrolní a pokusnou zkoušku konzervační účinnosti u statkových objemných krmiv se používá stejné krmivo,t.j. shodný druh,shodné vegetační stádium,shodná mechanická úprava (délka řezanky,uložení, dusání, zatížení,uzavření atd.).

1.4. Aplikace zkoušené konzervační látky se provádí podle návodu, uvedeného žadatelem o registraci.Dávkuje se rovnoměrně.

1.5. Krmivo,použité ke konzervační zkoušce,se váží.

1.6. Doba zakládání kontrolní a pokusné konzervační zkoušky u statkových objemných krmiv trvá nejvýše 24 hodin.

1.7. Konzervační zkoušky,s vyjímkou konzervačních zkoušek u statkových objemných krmiv, se zakládají na dobu, která je stanovena jako maximální doba účinnosti zkoušené konzervační látky.

1.8. V průběhu kontrolní a pokusné konzervační zkoušky a v poslední den zkoušky se krmiva ověřují analyticky.

1.9. V průběhu konzervační zkoušky se sleduje a zaznamenává teplota , podle povahy zkoušené konzervační látky i vlhkost vnějšího prostředí.V průběhu konzervační zkoušky objemných krmiv se sleduje a zaznamenává pH.

1.10. V průběhu konzervační zkoušky u objemných statkových krmiv se zjišťují ztráty vzniklé odtokem silážních šťáv.

1.11. Po skončení konzervační zkoušky u objemných statkových krmiv se stanoví analyticky obsah živin,pH a obsah kyselin,vzniklých fermentačním procesem .Krmivo se hodnotí senzoricky.

1.12. O průběhu konzervačních zkoušek se vede evidence.Veškeré dílčí výsledky se zpracovávají do souhrnné dokumentace o zkoušení konzervační účinnosti.

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 194/1996 Sb.

ZKOUŠENÍ JAKOSTI ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ

1. Zkoušení jakosti masa

1.1. Senzorické hodnocení jakosti masa

Podstata senzorického hodnocení spočívá v subjektivním posouzení vzhledu, vůně, chuti, šťavnatosti, křehkosti, jemnosti eventuálně dalších vlastností zkoušených vzorků masa,získaných od zvířat kontrolních a pokusných skupin.

1.1.1. Odborné znalecké posouzení provádí nejméně 5 posuzovatelů, z toho 3 stálí, otestovaní jako způsobilí, a dva další. Za optimální se považuje hodnocení 5 vzorků. Vzorky jsou anonymní.

1.1.2. Vzorky se doporučuje odebírat z míst, odkud se odebírá i vzorek k fyzikálně- chemickému zkoušení ,a to v čisté svalovině a v množství :

- u skotu mezi 9.a 12.žebrem - roštěnka (500-700 g)

- u prasat od posledního žebra kaudálním směrem - pečeně (400-600 g)

- u ovcí hřbetní partie (400-600 g)

- u telat mezi 9.a 12.žebrem - pečeně (400-600 g)

- u drůbeže prsní a stehenní svalovina (celý kus)

- u ryb celé kusy (nejméně 500 g).

Při senzorickém hodnocení lze dle potřeby použít i jiné svaly,tukovou tkáň, další části jatečného zvířete nebo jeho orgány,např. játra a jiné.

1.1.3. K balení vzorků se používají obaly, které zajistí původní vlastnosti vzorků.

1.1.4. Vzorky se skladují při teplotě masa v rozmezí 1 - 3OC; pokud není dodržena doporučená doba pro senzorické hodnocení od poražení zvířete , uvedená v bodě 1.1.5., vzorky se zamrazují a uchovávají při teplotě nižší než -18OC nejdéle do 2 měsíců.

1.1.5. Doporučená doba pro senzorické hodnocení od poražení zvířete:

- u hovězího masa 6.-8.den,

- u vepřového masa 3.-6.den,

- u telecího 4.- 6.den,

- u skopového 3.- 7.den,

- u drůbežího 3.- 7.den.

1.1.6. Senzorické hodnocení syrového masa

Provádí se posuzování:

- barvy a vzhledu,

- zastoupení mezisvalového tuku - mramorování,

- vláknitosti,

- textury - konzistence,

- schopnosti masa vázat vlastní šťávu,

- pachu.

Výsledek se vyjadřuje buď slovně nebo bodovým hodnocením. Obvykle se boduje celková jakost. Doporučuje se užití 5 bodového systému.

1.1.7. Senzorické hodnocení masa tepelně upraveného

Hodnotí se základní kriteria:

- vůně,

- chuť,

- šťavnatost,

- křehkost a jemnost.

Posuzuje se bodovým systémem a slovně.

1.1.7.1. Tepelná úprava masa dušením v uzavřeném obalu

Zkoušené vzorky masa se dusí v uzavřených masových sklenicích v prostředí páry po stanovenou dobu. Bodové hodnocení pak slouží ke vzájemnému porovnání vzorků a ke statistickému zpracování. Celkové vyhodnocení stanoví, zda se jedná o maso bez závad nebo o maso s odchylkami. Nedílnou součástí hodnocení je protokol,který se přikládá k celkovému hodnocení posuzovaných vzorků.

1.1.7.2. Hodnocení uvolněné šťávy (vývaru)

U vývaru se posuzuje barva a čirost, vůně, chuť ,eventuálně podíl tuku ve vývaru.

1.1.7.3. Tepelná úprava masa vařením

Zkoušené vzorky se vaří ve vodě bez přísad po stanovenou dobu.

1.1.7.4. Tepelná úprava masa pečením

Vzorky zkoušené svaloviny se pečou ve skleněných nádobách z varného skla v elektrické troubě při stanovené teplotě a době.

1.1.7.5. Úprava masa grilováním

Vzorky masa se grilují na grilovacím automatě při stanovené teplotě a době.

1.1.7.6. Zkouška škvařením

Vzorek tukové tkáně se rozkrájí na kousky o hraně 2 cm a škvaří se při stanovené teplotě až do uvolnění tuku .

1.1.7.7. Stanovení ztrát masa vařením

Rozdíl mezi hmotností syrového a vařeného masa slouží k výpočtu ztrát vařením.Vyjadřuje se v procentech.

1.1.7.8. Stanovení ztrát masa grilováním Rozdíl mezi hmotností syrového a grilovaného masa slouží k výpočtu ztrát grilováním.Vyjadřuje se v procentech.

1.2. Chemické hodnocení jakosti masa

Odběr vzorků je stejný jako v bodě 1.1.2. této přílohy.

1.2.1. Stanovení obsahu vody

Vzorek se suší s pískem při 100 - 105OC do konstantní hmotnosti, obsah vody se vyjadřuje v procentech. Rozdíl mezi souběžnými stanoveními nepřesahuje 0,3%.

1.2.2. Stanovení celkového dusíku metodou podle Kjeldahla

Dusík bílkovin se převede mineralizací na amoniak,který se stanoví destilací titračně. Obsah dusíkatých látek se vypočte násobením koeficientem 6,25.

1.2.3 Stanovení tuku přímou extrakcí

Tuk po odstranění obsahu vody sušením se extrahuje rozpouštědlem,které se odpaří a tuk se zváží.

1.2.4. Stanovení obsahu popela - minerálií

Spalováním zhomogenizovaného vzorku při teplotě max. 600OC do bílé až bílo-šedé barvy popele.

1.2.5 Stanovení hydroxyprolinu

Stanoví se po hydrolýze bílkovin na základě barevné reakce jeho oxidačního produktu p dimethylaminobenzaldehydem.

1.2.6. Stanovení tryptofanu

Spočívá v alkalické hydrolýze vzorku hydroxidem barnatým a v kolorimetrickém stanovení.

1.2.7. Stanovení obsahu vazivových bílkovin výpočtem (x)

x = a .f [g/100 g]

a = obsah hydroxyprolinu v g/100 g

f = 8,877 - přepočítávací faktor

svalové bílkoviny = bílkoviny celkem - vazivové bílkoviny.

1.2.8. Stanovení nutriční hodnoty masa - výpočtem

NP (%) = nutriční hodnota masa je procentuální podíl energie čistých, plně hodnotných bílkovin z hodnoty celkové energie masa.

x = log hodnoty obsahu hydroxyprolinu /g ve 100g celkových bílkovin masa (g na 16 g N)

B = obsah bílkovin v mase (%)

T = obsahu tuku v mase (%).

1.2.9. Stanovení obsahu cholesterolu

Stanoví se spektrofotometricky po reakci s kyselinou sulfosalicylovou a anhydridem kyseliny octové v prostředí kyseliny sírové.

1.3. Technologické hodnocení masa

1.3.1. Stanovení schopnosti masa vázat přidanou vodou .Zjišťuje se schopnost zhomogenizovaného masa udržet si v přítomnosti soli přidanou vodu i po tepelném zpracování.

1.3.2. Stanovení pH masa Obvykle se stanovuje u hovězího a vepřového masa jeho pH1hod 1 hodinu po porážce a pH24hod 24 hodin po porážce.

Na základě posouzení těchto dvou hodnot se definuje výskyt specifických vad masa.

1.4. Stanovení inbibičních látek v mase Provádí se mikrobiologické stanovení reziduí inhibičních látek.

1.5. Jatečné hodnocení cílových zvířat

Provádí se minimálně u 6 ks z kontrolní i pokusné skupiny (poměr pohlaví 1 : 1), u kterých se živá hmotnost nejvíce přibližuje průměru skupiny (+5%).

U ryb se hodnotí 10 ks ryb z každé skupiny.

Posuzuje se stupeň zmasilosti a protučnění, popř. stupeň nežádoucího přetučnění.Posuzuje se zrakem (hmatem).

Dále se zjišťuje:

- hmotnost při odběru,t.j. celková hmotnost zvířete zjištěná vážením,

- čistá hmotnost,t.j. hmotnost při odběru snížená o srážku na nakrmenost nebo zvýšená o přirážku na lačnost,

- hmotnost jatečně opracovaného těla ,t.j. hmotnost zjištěná vážením v tepelném stavu po ukončení porážky nejpozději do 30 min.,

- výtěžnost,t.j. % podíl hmotnosti jatečně opracovaného těla k čisté hmotnosti.

1.5.1. Jatečné hodnocení skotu a ovcí

Do jatečně opracovaného těla se počítá hmotnost 2 půlek nebo 4 čtvrtí bez kůže, bez hlavy oddělené od trupu před 1. krčním obratlem, bez noh oddělených v dolním kloubu zápěstním nebo zánártním, bez orgánů dutiny hrudní, břišní a pánevní, vyňatých s přirostlým tukem, bez pohlavních orgánů, bez ledvin, ledvinového a pánevního loje.

1.5.2. Jatečné hodnocení prasat

Do jatečně opracovaného těla se počítá hmotnost 2 půlek s hlavou bez mozku a míchy, včetně kruponu a kruponového sádla, s ledvinovým sádlem (plstním), bez ledvin a ostatních orgánů dutiny hrudní, břišní a pánevní, vyňatých s přirostlým tukem.

1.5.3. Jatečné hodnocení drůbeže

Při jatečném rozboru se sleduje a vyhodnocuje:

- živá hmotnost zvířat po 12 hodinovém lačnění,

- hmotnost vykuchané drůbeže (čistý trup bez drůbků, ale s kůží krku),

- hmotnost prsní svaloviny,

- hmotnost stehenní svaloviny,

- hmotnost jater,

- hmotnost hodnotných částí,

- hmotnost prázdného žaludku, jater a srdce.

Výtěžnost je % podíl hmotnosti vykuchané drůbeže včetně hmotnosti hodnotných částí z hmotnosti před zabitím.

1.5.4. Jatečné hodnocení králíků

Při bourání se oddělí hlava a za posledním žebrem přední část, která obsahuje krk, žebra s břišními svaly a přední nohy.

Hmotnost zadní části je součet hmotností hřbetu a stehen.

Jatečná výtěžnost se vypočte jako podíl součtu hmotností jatečného trupu s hlavou, srdce, jater, ledvin s ledvinovým tukem k živé hmotnosti.

1.5.5. Stanovení stolní hodnoty ryb

Stolní hodnota je soubor smyslově posuzovaných vlastností a výtěžnosti.

Hmotnost ryby je hmotnost mokré ryby po okapání přebytečné vody.

Hmotnost masa je hmotnost ryby bez částí těla, které se nezapočítávají do výtěžnosti a představuje u kapra celé tělo bez hlavy, vnitřních orgánů, ploutví a šupin, včetně jiker nebo mlíčí,u pstruhů celé tělo bez vnitřních orgánů.

Výtěžnost se stanoví jako % podíl hmotnosti masa z hmotnosti ryby.

2. Zkoušení mléka

2.1. Odběr vzorků mléka pro potřeby zkoušení

Dojnice zařazené do srovnávacího biologického zkoušení se dojí individuálně. Vzorky se odebírají ihned po provedeném nádoji od každé dojnice samostatně.

Po promíchání se zajistí odběr určitého reprezentativního množství mléka, které má veškeré vlastnosti celku.

Vzorky určené k chemickému rozboru se uloží tak, aby byla uchována jejich nezměněná jakost až do doby potřebné k provedení rozboru.

2.2. Smyslové vlastnosti mléka

Stanovují se senzorickým hodnocením ,a to:

- barva,

- konzistence a vzhled,

- chuť a vůně.

2.3. Fyzikální a chemické jakostní znaky mléka

- stanovení obsahu tuku acidobutyrometrickou metodou,

- stanovení sušiny mléka jako podíl po vysušení při teplotě 105°C + 2°C,

- stanovení tukuprosté sušiny výpočtem z obsahu sušiny mléka a obsahu tuku v mléce,

- stanovení specifické hmotnosti mléka mléčným hustoměrem,

- stanovení titrační kyselosti dle Soxhlet-Henckela,

- stanovení obsahu celkového dusíku dle Kjeldahla,

- stanovení bílkovin na základě celkového dusíku dle Kjeldahla vynásobením konvenčním faktorem pro mléčné bílkoviny 6,38,

- stanovení mléčného cukru (laktózy) polarometricky,

- stanovení čísla kyselosti mléčného tuku neutralizací KOH volných mastných kyselin,

- stanovení jodového čísla jako procentového množství jódu, vázaného zkoušenou látkou .Slouží pro zjištění nenasycených mastných kyselin a jakosti mléčného tuku,

- stanovení kysací schopnosti mléka s použitím jogurtové kultury,

- stanovení počtu somatických buněk v 1 ml mléka,

- stanovení celkového počtu mikroorganismů (CPH) v 1 ml mléka v tisících,

- stanovení inhibičních látek.

2.4. Doplňkové jakostní znaky mléka

- mikrobiologické jakostní znaky,

- obsah volných mastných kyselin u mléčného tuku,

- obsah nutričně významných složek,

- mechanické nečistoty.

3. Zkoušení vajec

Odběr vzorků se provádí namátkovým výběrem reprezentativního počtu kusů vajec z každé skupiny.

Jakost konzumních vajec se zjišťuje smyslově, fyzikálně, chemicky a mikrobiologicky. Veškeré kvantitativní vlastnosti se statisticky vyhodnocují.

3.1. Zjišťování smyslových vlastností vajec

Zjišťuje se čistota, neporušenost a tvar skořápky, povrchový pach a vůně, velikost a nepohyblivost vzduchové bubliny, průhlednost a tuhost bílku, viditelnost a nepohyblivost žloutku, vývoj zárodku, vzhled bílku, vzhled žloutku, vůně a chuť obsahu po rozbití, zjištění chuti vaječného obsahu po uvaření.

3.2. Zjišťování fyzikálních vlastností vajec

3.2.1. Hmotnost vajec se zjišťuje vážením jednotlivých kusů

3.2.2. Index tvaru vajec je dán rozměry ve směru os

3.2.3. Pevnost skořápky se zjišťuje působením zesilujícího tlaku na celé vejce nebo upravenou skořápku ..

3.2.4. Tloušťka skořápky se měří za konstantních podmínek na přesně zvolených místech , ostrém a tupém konci vejce.

3.2.5. Barva žloutku je intenzita zbarvení žloutku a posuzuje se podle 15 stupňového barevného vějíře.

3.2.6. Index tuhého bílku je dán poměrem plochy, kterou zaujímá bílek po vytlučení na podložku k jeho výšce. Plocha je charakterizována průměrem délky a šířky.

3.2.7. Haughovy jednotky vyjadřují jakost vejce na základě vztahu mezi výškou tuhého bílku a hmotností vejce. Vypočtou se dle vzorce:

kde V je výška bílku v mm a H hmotnost vejce v g.

3.2.8. Index žloutku a zploštění je dán poměrem plochy, kterou zaujímá žloutek po vytlučení na podložku k jeho výšce. Plocha je charakterizovaná průměrem délky a šířky.

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 194/1996 Sb.

ZKOUŠENÍ BEZPEČNOSTI

1. Zkoušení na cílových zvířatech

1.1. Toxikologické zkoušení

Testy tolerance se provádějí tak,že se zkouší biologické,toxikologické a histologické účinky zkoušené doplňkové látky,premixu nebo krmiva. Určuje se faktor bezpečnosti,což je rozdíl mezi navrhovaným nejvyšším dávkováním a dávkou, při které nastupují škodlivé efekty. Je-li zjištěno, že dávka se škodlivými následky leží daleko za hranicemi navrhovaného nejvyššího dávkování, tento koeficient se stanovuje velmi nízký nebo postačí jen řádové určení.

1.2. Mikrobiologické zkoušení

1.2.1. Je-li účinná látka chemicky specifikovatelná a vykazuje-li antimikrobiální aktivitu v koncentrovaných krmivech, provádí se studie na stanovení antimikrobiálního spektra účinnosti účinné látky při určení minimální inhibiční koncentrace u různých patogenních a nepatogenních grampozitivních a gramnegativních druhů bakterií.

1.2.2. Zkoušení k určení křížové rezistence proti léčebným antibiotikům stanovením minimální koncentrace inhibitorů na mutantech produkovaných in vitro a chromozomálně rezistetních na doplňkovou látku.

V případě mikroorganismů rezistentních k léčebným antibiotikům se určuje genetický základ této rezistence.

1.2.3. Zkoušky ke stanovení schopnosti doplňkové látky obsahovat rezistenční selekční faktor. Tyto zkoušky se provádí za provozních podmínek na tom druhu zvířat, pro který je doplňková látka určena. Poté se zkouší, zda nesou nalezené rezisteční selekční faktory vícenásobnou rezistenci a zda jsou přenosné.

1.2.4. Zkoušky ke stanovení působení doplňkové látky :

- na normální střevní floru,

- na kolonizaci trávicího traktu, jedná-li se o mikroorganismy nebo směs některých rodů mikroorganismů,

- na vylučování exkrecí pathogenních mikroorganismů, je-li látka chemicky specifikovatelná a má antimikrobiální aktivitu.

1.2.5. V případě,že doplňková látka vykazuje antimikrobiální aktivitu: zkoušky ke stanovení procentuálního podílu bakterií rezistentních na doplňkovou látku v běžných podmínkách. Tato zkoušení se provádí ve větších časových odstupech před, během a 1 měsíc po nasazení doplňkové látky.

1.2.6. Je-li účinná látka mikroorganismus, určuje se, zda je rezistentní na antibiotika.

1.2.7. Je-li účinná látka vyráběna z mikroorganismů (např. enzymové preparáty) určuje se úroveň jednotlivých životaschopných mikroorganismů.

1.2.8. Jedná-li se o mikroorganismy, předkládají se tyto informace:

- o použití geneticky modifikovatelných mikroorganismů ve výzkumu,

- kompletní technická dokumentace o užití včetně dopadu na ekosystém,rizik pro zdraví lidí a zvířat,

- podmínky pro uvedení do oběhu,včetně označování a balení.

1.3. Zkoušení a stanovení látkové výměny a reziduí účinné látky

1.3.1. Zkoušení bilanční látkové výměny. Vyloučená dávka účinné látky v moči a výkalech,vyloučená dechem ,rezidua v organismu.

1.3.2. Zjišťování látkové výměny : absorpce, rozdělení, biotransformace, vylučování. Eventuálně údaje o vylučování žluči z hepatoenterálního cyklu a ze zažívacího traktu.

1.3.3. Analytické stanovení reziduí: kvalitativní a kvantitativní složení reziduí (účinná látka, metabolity) v různých orgánech a tkáních zvířat,rovněž tak ve vyprodukovaných živočišných produktech po vyrovnání látkové výměny a za praktických podmínek užití doplňkové látky .

1.3.4. Farmako - kinetická zkoušení reziduí (po opakovaném podávání doplňkové látky za navržených podmínek používání), persistence účinné látky a hlavních metabolitů v různých orgánech a tkáních po vysazení krmiva obsahujícího doplňkovou látku.

1.3.5. Zkoušení biologické pohotovosti reziduí ve tkáních a produktech cílových druhů zvířat (viz 3.8.).

1.3.6. Metody kontroly : popis kvalitativních a kvantitativních metod použitých pro stanovení v bodech 1.3.1. až 1.3.5. s údaji o použité dávce, specifitě a důkazové cestě. Metody k důkazu reziduí musí být tak přesné, aby byla dokazatelná taková množství reziduí, která jsou toxikologicky nezávadná.

2. Zkoušení vyloučených reziduí

2.1. Druh a koncentrace reziduí účinné látky včetně metabolitů v exkrementech.

2.2. Persistence (poločas rozpadu) a kinetika eliminace v hnoji, kejdě, slámě.

2.3 Účinky na tvorbu metanu.

2.4. Odbourávání, persistence (poločas rozpadu) v půdě (různé půdní typy).

2.5 Účinek na půdní faunu a mikrobiální procesy transformace (odbourávání rostlinných a živočišných reziduí, dusíková výměna a jiné).

2.6. Účinek na rostliny (osivo - klíčivost, růst rostlin, příjem rostlinami atd.). Tyto zkoušky se provádí v uzavřeném prostoru i v provozních podmínkách na různých druzích rostlin.

2.7. Rozpustnost a stabilita produktů ve vodě (účinné látky, metabolitů) pocházejících z užití doplňkové látky (krmiva).

2.8. Účinek na vodní faunu a floru.

2.8.1. Účinek na rostliny (např. rodu chlorella).

2.8.2. Toxicita u bezobratlých (např. Daphnia magna).

2.8.3. Toxicita u ryb (minimálně na dvou vybraných převládajících druzích,které žijí volně v oblasti).

3. Zkoušky na laboratorních zvířatech

Tato zkoušení se provádějí s účinnou látkou a jejími hlavními metabolity, jestliže se vyskytují v získaném živočišném produktu a jsou biologicky využitelné. Pokusná zvířata se vybírají podle možností ta, u kterých se předpokládá, že doplňková látka bude metabolizovat obdobně jako u lidí. Je nutný úplný popis provedených pokusů, druh a původ použitých zvířat, velikost a počty kontrolních skupin, použité dávky, složení krmné dávky, výsledky analýz krmiva, podmínky chovu, přesná délka trvání pokusů, časový bod různých provedených zásahů, mortalita.

Dokumentace obsahuje všechna makroskopická,mikroskopická a histopatologická zjištění, pozorovaná na pokusných zvířatech, s udáním časového bodu nástupu patologických příznaků. Z provedených zkoušek se předkládají podrobně zpracované výsledky včetně statistického vyhodnocení.

3.1. Akutní toxicita

3.1.1. Akutní orální zkoušky na toxicitu se provádí na dvou druzích zvířat (jako jeden z nich je doporučován potkan). Maximální dávkování by nemělo překročit 2OOO mg na 1 kg živé hmotnosti. Detailní záznamy o pozorovaných biologických efektech během minimálně dvou týdnů po aplikaci budou k dispozici. Tyto studie nejsou nutné pro enzymové preparáty.

3.1.2. Akutní toxicita při vdechování, účinek na pokožku a je-li potřebné na sliznice, rovněž tak alergický potenciál se zjišťují ve zkouškách, které umožní určení možných nebezpečí pro užití doplňkové látky.

3.2. Mutagenita

3.2.1. Pro chemicky specifikovatelné doplňkové látky

Pro identifikaci mutagenních vlastností účinné látky nebo jejích metabolitů se provádí vybrané kombinace zkoušek na stanovení mutagenity. Tyto zkoušky jsou založeny na různých genetických základech.Testy se provádí za přítomnosti a nepřítomnosti mikrosomálních savčích preparátů pro metabolickou aktivaci.

Doporučuje se následující kombinace testů:

- zkouška genové mutace v prokariotickém systému,

- zkouška genové mutace v in vitro eukariotickém systému nebo na pohlaví vázaný recesivní letální faktor s Drosophilou melanogaster,

- in vitro a in vivo zkoušky na stanovení chromozomálního poškození.

Ve všech případech se výběr zkoušek zdůvodní .Stanoví se vhodné zkoušky,které se provedou podle platných zásad. Záleží na získaných výsledcích a celkovém profilu toxicity látky,stejně tak jako na jejím užití, zda je nutno provést dodatečné zkoušky.

3.2.2. V případě enzymových preparátů odvozených z mikroorganismů se vyžadují následující testy:

- zkouška genové mutace bakterií,

- test chromozomální aberace (přednostně in vitro).

Toxikologické testy se provádějí s použitím fermentačního preparátu konečné čistoty, před přidáním nosičů, ředidel nebo dalších substancí.Základním pravidlem je,že se provádí v souladu s pravidly stanovenými uznávanými mezinárodními instituty.Vzhledem k projevujícím se efektům na buněčné úrovni u látek proteinové povahy nebo enzymatické aktivity některých enzymových preparátů se připouští některé modifikace ve standardním protokolu ,částečně i u testů in vitro.Odlišnosti se akceptují pokud jsou podpořeny argumenty.

Testovací systém je koncipován tak,aby odhalil nespecifické toxické reakce a genotoxické efekty. Kombinovaná informace ze všeobecné specifikace a tento rozšiřující test dávají možnost využít preparát pro zjištění přítomnosti obou specifických toxinů a neznámých toxických složek.

Toxikologická zpráva obsahuje dostatečnou dokumentaci , testy se provádí na materiálu,který tvoří základ konečného obchodního výrobku tak,jak je popsáno v technické dokumentaci.

3.3. Metabolické a farmakokinetické aspekty.

Jedná-li se o účinné látky,které jsou chemicky stanovitelné, bilanční zkoušky a rovněž tak určení metabolitů se provádí pomocí pro tyto účely odpovídajících označených molekul jedné nebo více dávek účinné látky ve vhodném čase. Zkoušky látkové výměny zahrnují zkoušky o farmakokinetice účinné látky a jejich hlavních metabolitů. Při výběru dalších toxikologických zkoušek na relevantních druzích zvířat se zohledňují rozdíly v metabolismu účinné látky u různých druhů zvířat.

3.4. Subchronická toxicita

Většinou se tyto zkoušky provádí na 2 druzích zvířat (jedním jsou přednostně potkani, druhým pak cílový druh zvířat).

Zkoušená látka se podává orálně, tím se stanoví vztah dávka - účinek. Délka zkoušky je u hlodavců minimálně 90 dní. V určitých případech se provádějí zkoušky od 6 měsíců do 2 let na psech nebo jiných nehlodavcích pro určení citlivosti různých druhů zvířat ve vztahu k testované látce.

Tato zkouška se neprovádí u mikroorganismů.Jedná-li se o enzymové preparáty pocházející z mikroorganismů, je dostačující 90denní orální test na hlodavcích.

3.5. Chronická toxicita/karcinogenita

Dlouhodobé zkoušky chronické toxicity se provádí na hlodavcích (přednostně potkanech), zkoušky karcinogenity na 2 druzích hlodavců (přednostně na potkanech). Zkoušená substance je podávána orálně v různých dávkách. Provádí se rovněž kombinované zkoušky na dlouhodobou toxicitu/karcinogenitu s prenatální expozicí. Délka zkoušky je minimálně 2 roky u potkanů a 18 týdnů u myší. Když řada pokusů překročí minimální časovou délku trvání, ukončí se, jakmile počet zvířat, který přežije v každé skupině, s vyjímkou skupiny s nejvyšší dávkou, klesne na 20 kusů ze sta. Plné klinicko-chemické, hematologické zkoušky a zkoušky moči se provádí s vhodným časovým odstupem během celého trvání pokusu. Makroskopické a histologické zkoušky se provádí během textu a u zvířat, která na konci přežila pokus.

3.6. Zkoušky účinku na reprodukci

Provádí se na potkanech. Provádí se minimálně po 2 generace v přímých liniích původu a v souvislosti se zkouškami na embryonální toxicitu, eventuelně teratogenitu. Všechny relevantní parametry plodnosti, březosti a vrhu stejně jako pre- a postnatální situace se pečlivě pozorují a popisují. Specifické zkoušky teratogenity se provádí minimálně na 2 druzích zvířat.

3.7. Toxikologie metabolitů

Podklady pro výpočet koncentrace reziduí se požadují jako základ pro odhad rizika u lidí. Tyto podklady se předkládají pro výpočet ochranné lhůty doplňkové látky.

3.8. Ostatní relevantní zkoušky

Předkládá se každá další zkouška, která přináší jiné nezbytné údaje o účinné látce,popřípadě doplňkové látce nebo novém krmivu.

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 194/1996 Sb.

SOUHRNNÁ DOKUMENTACE BIOLOGICKÉ ZKOUŠENÍ KRMIV VYROBENÝCH Z MIKROORGANISMŮ

Souhrnná dokumentace biologického zkoušení krmiv vyrobených z mikroorganismů obsahuje:

1. Údaje o použitém mikroorganismu

1.1. Taxonomie, původ, morfologie, biologické vlastnosti, v daném případě genetické změny.

1.2. Neškodnost, případná stálost mimo kultivační medium a případné účinky na životní prostředí.

1.3. Stálost a stupeň čistoty kultivovaných kmenů mikroorganismů, metody použitelné k ověřování těchto znaků.

2. Kultivační medium a výrobní postup

2.1. Složení substrátu, přidávaných látek atd..

2.2. Postup výroby, sušení a čištění, postup k devitalizaci použitých mikroorganismů, metody stanovení k ověření stálosti složení krmiva vyrobeného kultivací mikroorganismů a ke stanovení případných chemických, fyzikálních nebo biologických nečistot v průběhu výroby.

2.3. Technický postup úpravy pro použití.

3. Znaky krmiva

3.1. Fyzikální a fyzikálně-chemické vlastnosti : makro a mikroskopická morfologie, velikost částic, hustota, specifická hmotnost, vazba vody, rozpustnost, elektrostatické vlastnosti atd..

3.2. Chemické složení a znaky

3.2.1. Vlhkost,obsah dusíkatých látek, tuku, vlákniny, popela, veškerých cukrů, kolísání rozpětí obsahů.

3.2.2. Obsah celkového dusíku, bílkovin, nukleových kyselin, amoniakálního dusíku, aminového dusíku, nitrátů a nitritů. Kvalitativní a kvantitativní složení aminokyselin celkem a volných, purinových a pyrimidinových bází.

3.2.3. Kvalitativní a kvantitativní složení tuků (mastné kyseliny, nezmýdelnitelné látky, pigmenty rozpustné v tuku, fosfolipidy).

3.2.4. Složení obsažených cukrů.

3.2.5. Kvalitativní a kvantitativní obsah minerálních složek.

3.2.6. Kvalitativní a kvantitativní obsah vitamínů.

3.2.7. Kvalitativní a kvantitativní obsah speciálních složek : doplňkové látky, zbytky substrátů a zřeďovacích prostředků, jiné případně škodlivé zbytky látkové přeměny substrátu, kultivačního média, výrobního postupu.

3.3. Mikrobiologická kontaminace krmiva.

3.4. Chování a stabilita krmiva a ve směsi s jinými krmivy při skladování.

4. Úprava a podmínky pro použití

4.1. Navržený obchodní název krmiva.

4.2. Úprava krmiva navrhovaná pro uvádění do oběhu.

4.3. .Předpokládané užití krmiva ve výživě zvířat, pro uvažované druhy zvířat, navržené koncentrace krmiva v kompletní krmné směsi a navržené množství krmiva v denní krmné dávce.

5. Kontrolní metody

Kvalitativní a kvantitativní analytické metody stanovení pro kontrolu krmiva v krmných směsích a v premixech; popis těchto metod se doplňuje následujícími údaji : zvláštnost, citlivost, hranice důkazu, rozpětí chyby a případné interference s doplňkovými látkami a krmivy. Vzorky výrobku se dávají k dispozici.

6. Ověření výživářsko-fyziologických vlastností krmiva

6.1. Určení hodnoty bílkoviny krmiva

6.1.1. Chemické,biochemické a mikrobiologické zkoušky.

6.1.2. Zkoušky krmiva provedené na laboratorních zvířatech ve srovnání s kontrolní bílkovinou.

6.2. Zkoušky krmiva provedené na druzích zvířat, pro něž je krmivo určené.

Na každém druhu zvířat, u něhož je předpoklad užití krmiva,se provádějí dále uvedené zkoušky ve srovnání s kontrolní skupinou,která je krmena obvyklým krmivem s ekvivalentním podílem dusíkatých látek bílkovinné povahy ,u přežvýkavců ekvivalentním podílem celkového dusíku, za naprosto stejných podmínek výživářsko-fyziologické srovnatelnosti.

6.2.1. Stanovení hodnoty bílkovin a hodnoty energie přidávaného krmiva v krmné dávce v navržených praktických podmínkách použití a v různých fyziologických obdobích zvířat (např. růst,březost, snáška).

6.2.2. Stanovení vlivu krmiva na růst zvířat (přírůstek),produkční účinnost,zdravotní stav zvířat,případné úhyny v navržených praktických podmínkách užití.

6.2.3. Stanovení optimálního podílu krmiva v krmné dávce z výživářsko-fyziologického hlediska .

6.2.4. Ověření působení krmiva za navržených podmínek užití na technologické,organoleptické a ostatní kvalitativní vlastnosti živočišných produktů.

6.3. Pokusné podmínky při zkouškách krmiva na jeho použitelnost u předpokládaných druhů zvířat.

7. Ověření biologických vlivů použití krmiva ve výživě zvířat

7.1. Ověření krmiva na cílových zvířatech

Na každém druhu zvířat, u něhož je předpoklad užití krmiva,se provádějí dále uvedené zkoušky ve srovnání s kontrolní skupinou,která je krmena obvyklým krmivem s ekvivalentním podílem dusíkatých látek bílkovinné povahy, u přežvýkavců ekvivalentním podílem celkového dusíku , za naprosto stejných podmínek výživářsko-fyziologické srovnatelnosti.

7.1.1. Stanovení nejvyššího podílu krmiva v denní krmné dávce bez projevu vedlejších účinků.

7.1.2. Stanovení možných účinků krmiva na plodnost a provedení generačních pokusů,pokud je pro jejich provedení důvod.

7.1.3. Stanovení účinků krmiva v navržených praktických podmínkách užití na mikroorganismy zažívacího traktu, vliv na přítomnost patogenních mikroorganismů v trávicím traktu.

7.1.4. Stanovení možných reziduí krmiva (substrátu,kultivačního média,rozpouštědel,kontaminantů) za navržených podmínek užití v živočišných produktech.

7.1.5 Stanovení možných reziduí krmiva (substrátu, kultivačního média , rozpouštědel, kontaminantů ) za navržených podmínek užití v exkrementech.

7.2. Ověření krmiva na laboratorních zvířatech

7.2.1. Sledování metabolismu,t.j.chování krmiva v organismu (absorpce, akumulace,biologická přeměna,vylučování atd.).

7.2.2. Ověření možné mutagenity vyvolané kontaminanty(zejména mykotoxiny a bakteriemi) v krmivu nebo rezidui krmiva (substrátu,kultivačního media,rozpouštědla) včetně pokusů in vitro s aktivací látkové výměny.

7.2.3 Toxikologické zkoušky

Dále uvedené zkoušky krmiva se provádějí ve srovnání s kontrolními skupinami ,kterým jsou podávána obvyklá krmiva s ekvivalentními podíly dusíkatých látek bílkovinné povahy za naprosto stejných podmínek výživářsko-fyziologické srovnatelnosti.Zjištěné toxické účinky musí být prozkoumány,aby byla zdůvodněna jejich příčina a průběh a aby se zejména zjistilo,zda nepocházejí z výživářsko-fyziologické nevyváženosti nebo z předávkování zkoušeného krmiva.

7.2.3.1 Zkouška krátkodobé toxicity krmiva (minimálně 90 dní)

Všeobecně se tyto zkoušky provádějí na dvou druzích zvířat,z nichž jeden jsou hlodavci.Krmivo se podává v denní dávce v minimálně dvou různých hladinách.Tyto se volí tak,aby alespoň jedna dávka se uváděla jako bez účinku a jedna jako škodlivě se projevující.Skupiny zvířat jsou složeny z určeného počtu zvířat každého pohlaví.Vždy je zastoupena kontrolní skupina zvířat .V určených intervalech se zaznamenávají všechny rozhodující biologické údaje,zejména růstová křivka zvířat, spotřeba krmiva,hematologická vyšetření,rozbory moče,biochemické parametry,úhyny,hmotnost orgánů,symptomy patologických účinků,histologické změny nejdůležitějších orgánů a tkání. Výsledky se zevrubně doloží a vyhodnotí statisticky.

7.2.3.2 Zkoušky dlouhodobé toxicity krmiva

Všeobecně se tyto zkoušky provádějí na dvou druzích zvířat, z nichž jeden jsou hlodavci.Krmivo se podává v denní dávce minimálně ve dvou různých hladinách.Pokusné období je minimálně dva roky u potkanů a nejméně 80 týdnů u myší.Skupiny zvířat jsou složeny z určeného počtu zvířat každého pohlaví. Vždy je zastoupena kontrolní skupina zvířat. V průběhu zkoušek na určení dlouhodobé toxicity v určených časových intervalech a rovněž na konci zkoušky na zvířatech, která přežila, se provádějí biologické zkoušky na stanovení krátkodobé toxicity přednostně na malé "satelitní" skupině zvířat (t.j. oddělená, na hlavní skupině závislá skupina)(viz 7.2.3.1).

7.2.3.3 Zkoušení karcinogenity krmiva

U zkoušek na karcinogenitu se stanoví časový mezník prvních příznaků u pokusných zvířat, histologické typy nádorů a jejich četnost.Účinky na četnost nádorů nebo na vývoj onemocnění , které by mohly být vyvolány zkoušeným krmivem ,se vyhodnotí proti kontrolní skupině zvířat podle bodu 7.2.3..Výsledky je třeba zevrubně doložit a vyhodnotit statisticky.

7.2.4 Speciální zkoušky krmiva v generačních pokusech

Generační pokusy se vztahují minimálně na dvě generace zvířat v přímé linii a jsou spojeny se zkouškami na embryotoxicitu včetně teratogenity.Zvláštní pozornost se věnuje plodnosti a vrhům a jejich vývoji po narození.Lze předložit jinou metodu, která je vědecky doložena a dává měřitelné výsledky (např.Relais-toxicita).

7.2.5 Pokusné podmínky pro zkoušení krmiva na laboratorních zvířatech se popisují s uvedením následujících podrobností

7.2.5.1 Druh,rasa a pohlaví zvířat.

7.2.5.2 Počet pokusných a kontrolních skupin,počet zvířat v každé skupině( dostatečný počet pro statistické vyhodnocení při použití vhodných statistických parametrů).

7.2.5.3 Procentický podíl krmiva v krmné dávce ,kvalitativní a kvantitativní složení krmné dávky a její analýza.

7.2.5.4 Podmínky chovu v průběhu celé doby trvání zkoušek.

7.2.5.5 Přesná doba trvání zkoušek a datum zkoušek.

7.2.5.6 Přírůstky zvířat a procenta úhynů v jednotlivých skupinách zvířat.

7.2.5.7 Klinické symptomy a patologické změny v průběhu zkoušek a časový mezník jejich projevu.

7.3 Ověření ve vztahu k životnímu prostředí - podle druhu zbytků krmiva (substrát,kultivační médium,rozpouštědla,kontaminanty) ve výkalech krmených zvířat se požadují údaje o přetrvávání těchto reziduí v hnoji,půdě a vodě a o jejich účincích na půdní biologii,rostlinná společenstva a život ve vodě.

8. Speciální účelová vyšetření

Podle druhu a podmínek použití krmiva se požadují údaje o alergii, zánětech kůže, dráždění očních sliznic, dýchacích nebo trávicích cest a za účelem stanovení možných rizik při zacházení s krmivem a pro zajištění preventivních opatření.

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 194/1996 Sb.

MONOGRAFIE DOPLŇKOVÝCH LÁTEK

Monografie obsahuje:

1. Údaje o identitě doplňkové látky

1.1. Navržený název doplňkové látky.

1.2 . Typ doplňkové látky s ohledem na její funkci.

1.3. Kvalitativní a kvantitativní složení (účinná látka,ostatní komponenty,nečistoty).

1.4. Fyzikální stav, velikost částic.

1.5. Výrobní proces, včetně všech specifických výrobních postupů. Je-li aktivní složkou směs několika účinných látek, z nichž je každá přesně definovatelná, uvádějí se tyto látky jednotlivě včetně jejich vzájemného poměru ve směsi.

2. Údaje o specifikaci účinné látky

2.1. U látek chemicky specifikovatelných : generický název, chemické označení podle nomenklatury IUPAC, další generická mezinárodní označení a zkratky, číslo CAS (Chemical Abstracts Service Number),

- u mikroorganismů : název a taxonomický popis podle mezinárodních nomenklaturních kódů, rovněž mohou být použity další mezinárodně uznávané manuály klasifikace (např. Bergey`s manual of Systematic Bacteriology, The Yeast,a taxonomic study by Lodder and Kreger van Rijn atd.),

- u enzymatických preparátů : název v souladu s hlavní enzymatickou aktivitou podle IUB /Iupac. Einecs and CAS Number.

2.2. Sumární a strukturální vzorec, molekulová hmotnost, kvalitativní a kvantitativní složení zastoupených látek, je-li účinná látka výsledkem fermentačního procesu,

- u mikroorganismů : název a místo sbírky kultur , kde je kmen uložen, je-li možno jednu ze sbírky kultur EU, číslo kmene pod kterým je uložen, genetické modifikace a všechny vlastnosti vhodné pro jeho identifikaci. Dále původ mikroorganismu, morfologické a fyziologické charakteristiky, vývojové stupně, vhodné faktory pro jeho identifikaci, počet jednotek tvořících kolonie (CFU) na 1 gram,

- u enzymových preparátů: biologický původ ,v případě mikrobiologického původu název a místo sbírky kultur,kde je kmen uložen, je-li možno jednu ze sbírky kmenů EU, číslo,pod kterým je uložen, genetické modifikace a vlastnosti, vhodné pro jeho identifikaci včetně genetických údajů, aktivita ve vazbě na odpovídající chemicky čisté modelové substráty a další fyzikálně-chemické charakteristiky.

2.3 .Stupeň čistoty

Kvalitativní a kvantitativní složení příměsí(nečistot),

- u mikroorganismů : genetická stabilita, čistota kultivovaného kmene,

- u enzymových preparátů: čistota, pro potřebu kontroly podíl kontaminujících mikroorganismů,těžkých kovů, nepřítomnost toxinů, pocházejících ze zdroje organismu (např. mykotoxiny),údaje nutno doložit vhodnou metodou absence antimikrobiální aktivity při úrovni dávkování krmiva stanovené vhodnou metodou,složení komponentů neenzymatického původu.

2.4. Další vlastnosti

- u chemicky definovatelných látek:elektrostatické vlastnosti, bod tání, bod varu,teplota rozkladu, specifická hmotnost, tlak par, rozpustnost ve vodě a organických rozpouštědlech,absorpční spektrum a další vhodné fyzikální vlastnosti,

- u mikroorganismů: vlastnosti vhodné pro identifikaci a navržené užití (např. vegetativní nebo sporulativní forma, CFU na gram),

- u enzymatických preparátů : optimální hodnoty pH , optimální teplota a další vhodné vlastnosti.

2.5. Výroba, proces čištění a užitá média, variace v chemickém složení média, vyjádřené v jednotkách biologické aktivity jako je CFU na 1 gram pro výrobky z mikroorganismů nebo odpovídající jednotky aktivity pro enzymové preparáty.

3. Údaje o fyzikálních, fyzikálně-chemických , technologických a biologických vlastnostech doplňkové látky

3.1. Stabilita, u mikroorganismů ztráta biologické aktivity nebo životaschopnosti, při působení podmínek vnějšího prostředí jako je světlo, teplota, pH, vlhkost, atmosférický kyslík,v pořadí podle důležitosti.

3.2. Stabilita ,u mikroorganismů ztráta biologické aktivity nebo životaschopnosti, během přípravy premixů a krmiv, především stabilita na zahřátí, tlak a vlhkost, možné produkty rozkladu.

3.3 .Stabilita ,u mikroorganismů ztráta biologické aktivity nebo životaschopnosti, během skladování premixů a krmiv za definovaných podmínek, uvedených dle pořadí důležitosti.

3.4. Další vhodné fyzikálně-chemické,technologické nebo biologické vlastnosti jako je schopnost dosáhnout homogenní zamíchanosti v premixu a krmivech, prašnost doplňkové látky,

- u mikroorganismů a enzymatických preparátů stanovení odolnosti proti degradaci nebo ztrátě biologické aktivity přímo v trávícím traktu nebo stanovením in vitro.

4. Údaje o podmínkách užití doplňkových látek

4.1. Navržené užití ve výživě zvířat (např. druhy a kategorie zvířat, typy premixů a krmných směsí, periody krmení).

4.2. Kontraindikace.

4.3. Navržené dávkování v premixech a krmných směsích, vyjádřené v procentech účinné látky vztažené k hmotnosti u premixů a v mg/kg u krmných směsí,

- u mikroorganismů: metody detekce,výpočtu,identifikace apod..

4.4. Další známé užití účinné látky nebo preparátu (např. v krmivech, humánní nebo veterinární medicíně, zemědělství nebo průmyslu), pro jaké užití je název patentován , indikace a kontraindikace.

4.5. Měřítka pro prevenci rizik a prostředků při výrobě a obchodování, je-li to nutné.

5. Údaje o metodách kontroly

5.1. Popis metod užitých pro určení kriterií uvedených v bodech: 1.3.,2.3.,2.4.,2.5.,3.1.,3.2.,3.3. a 3.4. a 4.3..

5.2. Popis analytických kvalitativních a kvantitativních metod pro stanovení reziduí doplňkové látky v živočišných produktech.

5.3. Metody a výsledky musí být spojeny s informací vztaženou k procentickému obsahu, specifičnosti, citlivosti, limitu detekce možných rozhraní, reprodukovatelnosti a užití vzorových metod. Referenční standardy přípravků a účinných látek musí být k dispozici,

- u mikroorganismů:metody detekce,výpočtu,identifikace apod..

5.4. Jsou-li uváděné metody publikovány v odborné literatuře,stačí uvést odkaz a odpovídající přetisk metody.

6. Údaje o biologických vlastnostech doplňkové látky

6.1. Podrobnosti profylaktických účinků antikokcidik a jiných chemoterapeutik působících proti histomoniáze, sledování úmrtnosti zvířat, počtu oocyst,počet lézí apod..

6.2. U stimulátorů růstu včetně mikroorganismů nebo enzymových preparátů, mimo doplňkové látky uvedené v bodě 6.1., údaje o vlivu na produkční účinnost, růst zvířat, živočišný produkt, chování zvířat a další parametry,které mají pozitivní vliv na živočišnou produkci .

6.3. Případné kontraindikace a biologické nesnášenlivosti.

7. Údaje o kvalitativním a kvantitativním vyhodnocení reziduí v živočišném produktu při správném užití.

8. Údaje o ostatních důležitých vlastnostech doplňkové látky pro její identifikaci.

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 194/1996 Sb.

DEKLAROVANÉ JAKOSTNÍ ZNAKY U KOMPLETNÍCH A DOPLŇKOVÝCH KRMIV PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

Pořadové čísloDruh krmivaZávazné deklarované jakostní znakyDalší doporučené jakostní znaky k deklaraci
1234
1Kompletní krmivavlhkost - %vápník - g/kg
dusíkaté látky - g/kgfosfor - g/kg
tuk - g/kgsodík - g/kg
vláknina - g/kgdraslík - g/kg
popel - g/kghořčík - g/kg
pro prasata ještělysin - g/kgcystin - g/kg
pro drůbež ještěmethionin - g/kgthreonin - g/kg
tryptofan - g/kg
obsah ME - MJ/kg
škrob - g/kg
cukry jako sacharosa - g/kg
lysin - g/kg mimo prasat
methionin - g/kg mimo drůbeže
fyzikální znaky podle přílohy č. 8
2Doplňková krmivavlhkost - %škrob - g/kg
dusíkaté látky - g/kgcukry jako sacharosa - g/kg
tuk - g/kglysin - g/kg mimo prasat
vláknina - g/kgmethionin - g/kg mimo drůbeže
popel - g/kgcystin - g/kg
vápník - g/kg při obsahu více jak 50g/kg threonin - g/kg
fosfor - g/kg při obsahu více jak 20 g/kg tryptofan - g/kg
hořčík - g/kg při obsahu nad 5 g/kg uvápník - pod 50 g/kg
přežvýkavcůfosfor - pod 20 g/kg
pro prasata ještělysin - g/kghořčík - pod 5 g/kg u přežvýkavců, bez omezení
pro drůbež ještěmethionin - g/kgu ostatních zvířat
sodík - g/kg
draslík - g/kg
fyzikální znaky podle přílohy č. 8
3Doplňková minerální krmivavlhkost - %dusíkaté látky - g/kg
vápník - g/kgtuk - g/kg
fosfor - g/kgvláknina - g/kg
sodík - g/kgpopel - g/kg
pro skot, ovce, kozy ještěhořčík - g/kglysin - g/kg
methionin - g/kg
cystin - g/kg
threonin - g/kg
tryptofan - g/kg
fyzikální znaky podle přílohy č. 8
4Doplňková melasová krmivavlhkost - %tuk - g/kg
dusíkaté látky - g/kgvápník - g/kg
vláknina - g/kgfosfor - g/kg
popel - g/kgsodík - g/kg
veškeré cukry jako sacharosa - g/kghořčík - g/kg a u přežvýkavců pod 5g/kg
hořčík - nad 5 g/kg u přežvýkavců

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 194/1996 Sb.

DEKLAROVANÉ JAKOSTNÍ ZNAKY U KOMPLETNÍCH A DOPLŇKOVÝCH KRMIV PRO DOMÁCÍ ZVÍŘATA

Pořadové čísloDruh krmivaZávazné deklarované jakostní znakyDalší doporučené jakostní znaky k deklaraci
1234
1Kompletní krmivavlhkost - %dusíkaté látky - g/kg u ostatních dom. zvířat
dusíkaté látky - g/kg, jen u psů a kočektuk - g/kg u ostatních dom. zvířat
tuk - g/kg, jen u psů a kočekvláknina - g/kg u ostatních dom. zvířat
vláknina - g/kg, jen u psů a kočekpopel - g/kg u ostatních dom. zvířat
popel - g/kg, jen u psů a kočeklysin - g/kg
methionin - g/kg
cystin - g/kg
threonin - g/kg
tryptofan - g/kg
vápník - g/kg
fosfor - g/kg
sodík - g/kg
draslík - g/kg
hořčík - g/kg
škrob - g/kg
cukry jako sacharosa - g/kg
obsah ME - MJ/kg
2Doplňková krmiva, včetně konzervvlhkost - %dusíkaté látky - g/kg u ostatních dom. zvířat
dusíkaté látky - g/kg jen u psů a kočektuk - g/kg u ostatních dom. zvířat
tuk - g/kg jen u psů a kočekvláknina - g/kg u ostatních dom. zvířat
vláknina - g/kg jen u psů a kočekpopel - g/kg u ostatních dom. zvířat
popel - g/kg jen u psů a kočekvápník - g/kg
fosfor - g/kg
sodík - g/kg
draslík - g/kg
hořčík - g/kg
lysin - g/kg
methionin - g/kg
cystin - g/kg
threonin - g/kg
tryptofan - g/kg
cukry jako sacharosa - g/kg
škrob - g/kg a obsah ME - MJ/kg
3Doplňková minerální krmivavlhkost - %dusíkaté látky - g/kg
vápník - g/kgtuk - g/kg
fosfor - g/kgvláknina - g/kg
sodík - g/kgpopel - g/kg
lysin - g/kg
methionin - g/kg
cystin - g/kg
threonin - g/kg
tryptofan - g/kg

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 194/1996 Sb.

VÝPOČET ENERGIE U KOMPLETNÍCH, DOPLŇKOVÝCH A DIETNÍCH KRMIV - KRMNÝCH SMĚSÍ

1) Metabolizovatelná energie (MEp) se vypočítá u krmných směsí pro prasata s obsahem dusíkatých látek do 250 g/kg , z obsahu dusíkatých látek (N.6,25), tuku, škrobu, cukru po hydrolýze vyjádřeného jako sacharosa, organického zbytku a vlákniny.

MEp v MJ/kg = NL . 0,0223 + tuk . 0,0341 + škrob . 0,017 + cukr . 0,0168 + organický zbytek . 0,0074 - vláknina . 0,0109

kde: NL - ve zkoušeném krmivu v g/kg

tuk - ve zkoušeném krmivu v g/kg

vláknina - ve zkoušeném krmivu v g/kg

škrob - ve zkoušeném krmivu v g/kg

cukr - ve zkoušeném krmivu v g/kg

organický zbytek v g/kg se vypočítá:

= (sušina v g - popel v g - NL v g - tuk v g - škrob v g - cukr v g - vláknina v g)

2) Metabolizovatelná energie (MEp) se vypočítá u krmných směsí pro prasata s obsahem dusíkatých látek nad 250 g/kg, z obsahu dusíkatých látek (N.6,25) , tuku, škrobu, cukru po hydrolýze vyjádřeného jako sacharosa, organického zbytku a vlákniny.

MEp v MJ/ kg = NL . 0.0199 + tuk . 0,035 + škrob . 0,0163 + cukr . 0,0189 + organický zbytek . 0,0062 - vláknina . 0,0013

kde: NL - ve zkoušeném krmivu v g/kg

tuk - ve zkoušeném krmivu v g/kg

vláknina - ve zkoušeném krmivu v g/kg

škrob - ve zkoušeném krmivu v g/kg

cukr - ve zkoušeném krmivu v g/kg

organický zbytek v g/kg se vypočítá :

= (sušina v g - popel v g - NL v g - tuk v g - škrob v g- cukr v g - vláknina v g)

3) Metabolizovatelná energie (MEd) u krmných směsí pro drůbež se vypočítá z obsahu dusíkatých látek (N.6,25) , tuku, škrobu, cukru po hydrolýze vyjádřeného jako sacharosa.

MEd v MJ/kg = NL . 0,01551 + tuk . 0,03431 + škrob . 0,01669 + cukr . 0,01301

kde: NL - ve zkoušeném krmivu v g/kg

tuk - ve zkoušeném krmivu v g/kg

škrob - ve zkoušeném krmivu v g/kg

cukr - ve zkoušeném krmivu v g /kg

4) Metabolizovatelná energie (MEs) u krmných směsí pro přežvýkavce se vypočítá z obsahu dusíkatých látek (N.6,25), tuku, vlákniny a popelovin.

MEs v MJ/kg = 12,0 + NL . 0,008 + tuk . 0,023 - vláknina . 0,018 - popel . 0,012

kde: NL - jsou dusíkaté látky (bez NPN) ve zkoušeném krmivu v g/kg

tuk - ve zkoušeném krmivu v g/kg

vláknina - ve zkoušeném krmivu v g/kg

popel - ve zkoušeném krmivu v g/kg

Výpočet MEs se platí za předpokladu, že krmné směsi neobsahují více jak 20 % úsušků píce nebo více jak 25 % slunečnicového extrahovaného šrotu částečně loupaného nebo více jak 30 % pšeničných nebo ječných otrub.

5) Metabolizovatelná energie (MEm) u krmných směsí pro masožravce se vypočítá z obsahu dusíkatých látek (N.6,25), tuku, bezdusíkatých látek výtažkových.

MEm v MJ/kg = NL . 0,014654 + tuk . 0,035588 + BNLV . 0,01465

kde: NL - ve zkoušeném krmivu v g/kg

tuk - ve zkoušeném krmivu v g/kg

BNLV - ve zkoušeném krmivu v g/kg

6) Metabolizovatelná energie krmiv pro psy a kočky určených pro zvláštní účely výživy (dietní krmiva) se vypočítá z obsahu dusíkatých látek (N . 6,25), tuku a bezdusíkatých látek výtažkových:

a) u krmiv pro psy a kočky s výjimkou krmiv pro kočky s vlhkostí nad 14,0 %
MEmD = NL . 0,01464 + tuk . 0,03556 + BNLV . 0,01464

b) u krmiv pro kočky s vlhkostí nad 14,0 %

MEmD = NL . 0,01632 + tuk . 0,03222 + BNLV . 0,01255 - 0,2092,

kde: NL - je obsah dusíkatých látek ve zkoušeném krmivu v g/kg

tuk - je obsah tuku ve zkoušeném krmivu v g/kg

BNLV - je obsah bezdusíkatých látek výtažkových ve zkoušeném krmivu v g/kg

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 194/1996 Sb.

SKUPINY SUROVIN PRO UVÁDĚNÍ DRUHŮ KRMNÝCH SUROVIN V OZNAČOVÁNÍ KOMPLETNÍCH A DOPLŇKOVÝCH KRMIV PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

SkupinaZahrnuje
1. Obilovinyzrna všech druhů obilovin včetně pohanky bez ohledu na jejich zpracování za předpokladu, že s vyjímkou slupky (epidermis) nedošlo k odstranění jiné části zrna.
2. Výrobky z obilovin a jejich vedlejší produktyčásti zrna včetně vedlejších produktů vzniklých při jeho zpracování mimo oleje zahrnuté do skupiny olejů a tuků.
3. Luštěninyzrna všech druhů luštěnin bez ohledu na jejich zpracování za předpokladu, že s vyjímkou slupky (epidermis) nedošlo k odstranění jiné části zrna.
4. Výrobky z luštěnin a jejich vedlejší produktyčásti zrna včetně vedlejších produktů vzniklých při jejich zpracování.
5. Olejninycelá semena nebo plody všech druhů olejnatých semen a olejnatých rostlin bez ohledu na jejich zpracování za předpokladu, že s vyjímkou slupky (epidermis) nebo skořápky nedošlo k odstranění jiné části zrna.
6. Výrobky z olejnin a jejich vedlejší produktyčásti semen včetně vedlejších produktů z olejnatých semen a rostlin mimo oleje a tuky zahrnuté do skupiny olejů a tuků.
7. Výrobky z řepy a třtinyvýrobky a vedlejší produkty získané z řepy a třtiny mimo cukrovou řepu a třtinu cukrovou.
8. Výrobky a vedlejší produkty z výroby cukruvýrobky a vedlejší produkty z cukrové řepy a třtiny cukrové, které však nesmí obsahovat více než 250 g/kg vlákniny v sušině.
9. Výrobky ze zpracování ovocevýrobky a vedlejší produkty při zpracování ovoce za předpokladu, že tyto výrobky a vedlejší produkty neobsahují více než 250 g/kg vlákniny v sušině a obsahují více než 150 g/kg dusíkatých látek v sušině a 50 g/kg tuku v sušině.
10. Sušené pícninynadzemní části pícnin, v posečeném stavu uměle nebo přirozeně sušené za předpokladu, že neobsahují více než 250 g/kg vlákniny v sušině a obsahují více než 150 g/kg dusíkatých látek v sušině.
11. Rostlinné výrobky s vysokým obsahem vlákninykrmné suroviny rostlinného původu obsahující více než 250 g/kg vlákniny v sušině (sláma, plevy, slupky) mimo výrobky zařazené do skupiny 6, 9 a 10.
12. Mléčné výrobkyvýrobky vznikající při zpracování mléka mimo mléčné tuky, které jsou zahrnuty do skupiny olejů a tuků.
14. Výrobky z rybryby nebo jiné druhy neteplokrevných mořských živočichů nebo jejich části, produkty ze zpracování ryb a neteplokrevných mořských živočichů s vyjímkou tuků a jejich derivátů zahrnutých do skupiny olejů a tuků a výrobky obsahující více než 500 g/kg popele v sušině zahrnuté do skupiny minerálních látek.
15. Generální látkyanorganické a organické látky s obsahem popele více než 500 g/kg v sušině s vyjímkou látek, které obsahují více než 50 g/kg nerozpustného podílu popele v kyselině chlorovodíkové v sušině.
16. Oleje a tukyoleje a tuky živočišného a rostlinného původu a jejich deriváty.

Příloha č. 23 k vyhlášce č. 194/1996 Sb.

SKUPINY SUROVIN PRO UVADĚNÍ DRUHŮ KRMNÝCH SUROVIN V OZNAČOVÁNÍ KOMPLETNÍCH A DOPLŇKOVÝCH KRMIV PRO DOMÁCÍ ZVÍŘATA

SkupinaZahrnuje
1. Maso a produkty živočišného původuvšechny masité části poražených teplokrevných zvířat v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované a též veškeré produkty, včetně vedlejších po zpracování těl nebo jejich částí od teplokrevných zvířat. Mezi tyto produkty nepatří: štětiny, rohovina, kůže, srst, peří a obsahy žaludků a střev.
2. Mléko a mléčné výrobkyveškeré mléčné výrobky v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované a vedlejší výrobky z jejich zpracování.
3. Vejce a výrobky z vajecvšechny vaječné výrobky v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované a vedlejší výrobky z jejich zpracování.
4. Oleje a tukyvšechny živočišné a rostlinné oleje a tuky.
5. Kvasnicevšechny druhy kvasnic, pokud jsou devitalizovány a sušeny a k jejichž výrobě byl použit povolený substrát.
6. Ryby a vedlejší výrobkyryby nebo části ryb v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem
z rybkonzervované a vedlejší výrobky z ryb a z jejich zpracování.
7. Obilovinyvšechny druhy obilovin bez ohledu na jejich opracování a výrobky vzniklé při zpracování zrna, pokud v převaze obsahují škrobnatý endosperm.
8. Luštěninyvšechny druhy luštěnin bez ohledu na jejich opracování a výrobky vzniklé při zpracování zrna, pokud v převaze obsahují škrobnatý endosperm.
9. Olejninyvšechny druhy olejnin bez ohledu na jejich opracování.
10. Zeleninavšechny druhy zelenin a luštěnin v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované.
11. Vedlejší výrobky rostlinného původuvedlejší výrobky ze zpracování obilovin, luštěnin, olejnin a zeleniny.
12. Bílkovinné extrakty rostlinného původuvšechny produkty rostlinného původu, u nichž byla bílkovinná složka vhodným způsobem koncentrována na nejméně 500 g/kg dusíkatých látek v sušině a které zpracováním mají změněnou texturu (strukturu), například hydrolyzou, extruzí, expandováním apod.
13. Minerální látkyvšechny anorganické látky vhodné pro výživu zvířat.
14. Cukryvšechny druhy cukrů.
15. Ovocevšechny druhy ovoce v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované.
16. Ořechyvšechny plody se skořápkami.
17. Semenavšechny druhy semen mimo obiloviny, luštěniny a olejniny v celém nebo drceném stavu.
18. Řasyřasy čerstvé nebo vhodným způsobem konzervované.
19. Měkkýši a korýšivšechny druhy měkkýšů a korýšů včetně lastur (mušlí) v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované a vedlejší výrobky vzniklé při jejich zpracování.
20. Hmyzvšechny druhy hmyzu ve všech vývojových stádiích s vyjímkou skladištních škůdců.
21. Pekařské výrobkyvšechny výrobky vzniklé při pekařské výrobě, zejména chléb, koláče, sušenky a kynuté pečivo
Přesunout nahoru