Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 188/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství

Částka 54/1996
Platnost od 03.07.1996
Účinnost od 22.05.1996
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

188

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. března 1996 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství.

Dohoda na základě svého článku 18 odst. 1 vstoupila v platnost dnem 22. května 1996 a tímto dnem pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Ruskou federací Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o kulturní a vědecké spolupráci ze dne 28. února 1972, vyhlášená pod č. 70/1972 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace

o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství

Vláda České republiky a vláda Ruské federace (dále jen „smluvní“ strany“),

vedeny přáním rozvíjet a prohlubovat spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, výměn mládeže a tělovýchovy,

přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k rozvoji vzájemného porozumění a přátelství mezi národy obou států, a také k rozvoji všestranných styků mezi oběma státy,

jednajíce v souladu s principy a cíli helsinského Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě z 1. srpna 1975, s ustanoveními Pařížské charty pro novou Evropu z 21. listopadu 1990 a dalšími dokumenty Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě,

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou za účelem rozvíjení spolupráce v oblasti kultury podporovat:

- zájezdy divadelních, hudebních a jiných uměleckých souborů a sólistů,

- přímou spolupráci divadel, muzeí, galerií, knihoven, uměleckých kolektivů a dalších kulturních a uměleckých institucí,

- realizaci uměleckých a specializovaných výstav,

- spolupráci v oblasti kinematografie a filmového umění,

- přímé kontakty a pobyty odborníků z různých oblastí kultury, umění a kinematografie,

- výměnu informací o mezinárodních festivalech, soutěžích, konferencích a dalších kulturních událostech pořádaných v obou státech,

- spolupráci mezi společenskými organizacemi v oblasti kultury.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat popularizaci uměleckých a kulturních památek státu druhé smluvní strany.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat výměnu zkušeností v oblasti kultury, umění a literatury prostřednictvím organizování společných konferencí, sympozií a dalších vědeckých fór, a také kontakty odborníků a pořádání společných vědeckých výzkumů.

Článek 4

Smluvní strany budou usilovat o ochranu historických kulturních památek a jiných děl materiální a duchovní kultury národů obou států. Zvláštní pozornost bude věnována péči o památky a památná místa spojená s historií obou států.

Smluvní strany budou podporovat kroky vedoucí k zamezení nezákonného dovozu a vývozu kulturních statků obou států v souladu s právními předpisy a mezinárodními závazky svých států, budou zajišťovat součinnost příslušných orgánů obou států s cílem výměny informací a přijetí opatření spojených s obnovením zákonných vlastnických práv ke kulturním statkům a jejich vrácením původním majitelům.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat činnost Českého centra v Moskvě a Ruského střediska vědy a kultury v Praze. Činnost těchto středisek bude upravena zvláštní mezivládní dohodou.

Článek 6

Smluvní strany budou za účelem rozvíjení spolupráce v oblasti školství podporovat:

- přímé styky a spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a organizacemi,

- realizaci studijních a přednáškových pobytů učitelů, vědeckých pracovníků, odborníků z oblasti školství, doktorandů, studentů a žáků a účast na sympoziích, konferencích a dalších vědeckých fórech,

- výměnu vědeckých informací,

- spolupráci v oblasti odborné přípravy, vzdělávání dospělých a rekvalifikace,

- další formy spolupráce v oblasti školství a vědy na vzájemně výhodném základě.

Článek 7

Smluvní strany prozkoumají možnost vzájemného uznávání dokladů o vzdělání a akademických titulů. Za tímto účelem mohou uzavřít zvláštní dohodu.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat výuku a šíření českého jazyka v Ruské federaci a ruského jazyka v České republice.

Budou se podílet na vytváření příznivých podmínek pro zachování mateřského jazyka, kultury a národních tradic občanů ruské národnosti trvale žijících na území České republiky a občanů české národnosti trvale žijících na území Ruské federace.

Článek 9

Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti ochrany práv dětí a mladistvých v souladu s Úmluvou o právech dítěte z roku 1989.

Článek 10

Smluvní strany budou napomáhat vytváření příznivých podmínek pro vzájemnou spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje.

Budou podporovat rozvoj vzájemně výhodné spolupráce na základě přímých dohod mezi výzkumnými a vývojovými pracovišti a vědeckými společnostmi a organizacemi, jakož i výměnu vědců, vědeckých pracovníků a dalších odborníků k vědeckým stážím, účasti na sympoziích, konferencích a jiných vědeckých akcích.

Článek 11

Smluvní strany budou podporovat vzájemnou spolupráci v oblasti archivnictví.

Článek 12

Smluvní strany budou podporovat spolupráci na úseku autorských práv v souladu s právními předpisy a mezinárodními závazky, kterými jsou státy obou smluvních stran vázány.

Článek 13

Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce mezi organizacemi v oblasti hromadných sdělovacích prostředků a přímé styky mezi odpovídajícími organizacemi a specialisty v této oblasti.

Článek 14

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi orgány zabývajícími se otázkami mládeže, organizacemi a sdruženími mládeže a napomáhat rozvoji přímých kontaktů mládeže obou států.

Článek 15

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti tělovýchovy a sportu a přímé kontakty mezi sportovními organizacemi, oddíly, sportovci a trenéry obou států.

Článek 16

Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce v oblasti turismu jako významného prostředku vzájemného poznávání kulturních hodnot obou států.

Článek 17

Za účelem provádění této dohody mohou příslušné orgány smluvních stran sjednávat dohody nebo programy spolupráce, které upřesní obsah, rozsah i formy spolupráce a upraví její organizační a finanční podmínky.

Článek 18

Tato dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy států obou smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto vnitrostátním schválení. Dnem výměny nót se rozumí datum pozdější nóty.

Tato dohoda se sjednává na dobu pěti let a bude dále automaticky prodlužována vždy na dalších pět let, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím doby její platnosti.

Článek 19

Dnem vstupu v platnost této dohody pozbývá platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Ruskou federací Dohoda mezi (Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o kulturní a vědecké spolupráci, sjednaní dne 28. února 1972.

Dáno v Moskvě dne 5. března 1996 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky: Doc. Ing. Josef Zieleniec CSc. v. r. ministr zahraničních věcí

Za vládu Ruské federace: Jevgenij Maximovič Primakov v. r. ministr zahraničních věcí

Přesunout nahoru