Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 187/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku

Částka 54/1996
Platnost od 03.07.1996
Účinnost od 19.02.1996
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

187

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. ledna 1995 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny ve Varšavě dne 19. února 1996.

Smlouva na základě svého článku 12 odst. 1 vstoupila v platnost dnem 19. února 1996. Tímto dnem pozbyly platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Polskou republikou:

- Úmluva mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o pohraničním styku ze dne 4. července 1959, vyhlášená pod č. 99/1960 Sb., a

- Protokol k provedení Úmluvy mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o pohraničním styku ze dne 4. července 1959, podepsaný dne 24. května 1985.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

SMLOUVA

mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku

Česká republika a Polská republika (dále jen „smluvní strany"),

- vedeny přáním usnadnit vzájemné styky mezi obyvateli pohraničních oblastí,

- usilujíce o další prohloubení přátelství mezi národy obou států,

- majíce na zřeteli rozvoj vzájemné spolupráce v příhraničních oblastech,

se dohodly takto:

Článek 1

(1) Smluvní strany se dohodly, ze usnadní překračování česko-polských státních hranic občanům obou smluvních států majících bydliště v pásmech malého pohraničního styku na zásadách stanovených touto smlouvou.

(2) Za občany mající bydliště ve smyslu odstavce 1 jsou považovány osoby přihlášené v obcích pásma malého pohraničního styku k trvalému nebo přechodnímu pobytu.

Článek 2

(1) Za pásma malého pohraničního styku se podle této smlouvy považují území ležící po obou stranách společných státních hranic, každé o šíři 15 kilometru. Přetíná-li takto stanovené pásmo malého pohraničního styku území okresu, náleží do něj i zbývající část okresu.

(2) Vlády obou smluvních stran mohou na základě vzájemné dohody:

1. zahrnout do pásma malého pohraničního styku některé obce ležící dále než 15 kilometrů od státních hranic, jestliže je to potřebné k rozvoji vzájemné spolupráce mezi občany obou smluvních stran,

2. vyjmout z pásma malého pohraničního styku obce uvedené v bodě; 1, jestliže pominou důvody, které opodstatňují jejich zahrnutí do pásma malého pohraničního styku.

(3) Seznam obcí náležejících do území pásem malého pohraničního styku obsahuje příloha č. 1. Zahrnutí nebo vyjmutí obce z pásma malého pohraničního styku v souladu s odstavcem 2 vyžaduje vzájemnou dohodu cestou výměny not mezi vládami smluvních stran.

(4) Zahrnutí obcí, které se nacházejí v pásmu malého pohraničního styku, nebo jejich vyjmutí z přílohy č. 1 vyžaduje vzájemnou dohodu cestou výměny not mezi vládami smluvních stran.

Článek 3

(1) Překračování společných státních hranic v rámci malého pohraničního styku probíhá na hraničních přechodech určených pro osobní dopravu a na přechodech otevřených výlučně pro malý pohraniční styk.

(2) Seznam přechodit určených výlučně pro malý pohraniční styk, jakož i rozsah jejich provozu obsahuje příloha č. 2.

(3) Osoby uvedené v článku 1 odst. 2, které obhospodařují zemědělská, lesní nebo jiná hospodářství v pásmu malého pohraničního styku druhé smluvní strany, překračují státní hranice na přechodu určeném pro malý pohraniční styk, který se nachází nejblíže k těmto pozemkům.

(4) Otevření nových, uzavření existujících přechodů určených výlučně pro malý pohraniční styk, jakož i změny rozsahu jejich provozu vyžaduje vzájemnou dohodu cestou výměny not mezi vládami smluvních stran.

Článek 4

(1) K překračování státních hranic v rámci malého pohraničního styku, jakož i k pobytu v pásmu malého pohraničního styku druhé smluvní strany, za podmínek stanovených Smlouvou, opravňují:

1. občanské průkazy nebo cestovní pasy občanů obou smluvních stran,

2. cestovní přílohy vydávané s platností do 5 let příslušnými orgány České republiky v souladu s jejími vnitrostátními právními předpisy občanům České republiky mladším 15 let,

3. školní průkazy vydávané v souladu s vnitrostátními právními předpisy Polské republiky spolu se jmennými seznamy účastníků organizovaných školních skupin potvrzenými příslušným orgánem obce náležející do pásma malého pohraničního styku.

(2) Děti, které nejsou držiteli některého z dokladů uvedených v odstavci 1 bodech 1 a 2, mohou překračovat státní hranice a pobývat v pásmu malého pohraničního styku druhé smluvní strany v doprovodu jednoho z rodičů nebo jiného zákonného zástupce, pokud jsou zapsány do jejich občanského průkazu nebo cestovního pasu v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

(3) Děti, které jsou účastníky organizovaných školních skupin, mohou překračovat státní hranice a pobývat v pásmu malého pohraničního styku druhé smluvní strany na základě dokladů uvedených v odstavci 1 bodu 3 výlučně pod dozorem učitele nebo zletilého vychovatele, který je držitelem dokladu uvedeného v odstavci 1 bodu 1.

(4) Pokud z dokladů uvedených v odstavci 1 nevyplývá, že jejich držitel je přihlášen k pobytu v pásmu malého pohraničního styku, vyžaduje se zvláštní úřední potvrzení o přihlášení se k trvalému, popřípadě přechodnému pobytu.

(5) Příslušné orgány obou smluvních stran si vymění vzory dokladů uvedených v odstavci 1.

(6) Ustanovení odstavce 1 mohou být měněna na základě vzájemné dohody cestou výměny not mezi vládami smluvních stran.

Článek 5

(1) Osoby uveden í v článku 1 odst. 2 mohou pobývat v pásmu malého pohraničního styku druhé smluvní strany vždy až po dobu sedmi drnů.

(2) Osoby překračující státní hranice v rámci malého pohraničního styku podléhají pohraniční a celní kontrole.

(3) Osoby pobývající podle této smlouvy v pásmu malého pohraničního styku druhé smluvní strany jsou povinny dodržovat její vnitrostátní právní předpisy.

Článek 6

Touto smlouvou není dotčeno právo smluvních stran zakázat vstup na své území nebo zkrátit tam pobyt občanů druhé smluvní strany.

Článek 7

(1) Dovoz a vývoz zboží osobami, které překračují státní hranice v rámci malého pohraničního styku, se řídí ustanoveními této smlouvy a vnitrostátními právními předpisy každé smluvní strany.

(2) Dovoz a vývoz zboží, které má obchodní charakter, není v rámci malého pohraničního styku dovolen.

(3) Osoby překračující statní hranice v rámci malého pohraničního styku mohou bez povolení, cla, daní a jiných poplatků dovážet a vyvážet:

1. věci k osobní potřebě a spotřebě na dobu cesty a pobytu,

2. dopravní prostředky k soukromému použití evidované na území druhé smluvní strany v souladu s vnitrostátními právními předpisy s podmínkou jejich zpětného vývozu.

(4) Předměty sloužící k výzdobě a údržbě hrobů a pomníků nacházejících se v pásmu malého pohraničního styku druhé smluvní strany je možné převážet bez povolení, cla, daní a jiných poplatků, pokud jejich povaha a množství nemá obchodní charakter.

(5) Příslušné orgány smluvních stran mohou dohodnout zvláštním ujednáním druhy a množství zboží, které lze dovážet a vyvážet přes státní hranice v rámci malého pohraničního styku bez povolení, cla, daní a jiných poplatků.

Článek 8

(1) Osoby uvedené v článku 1 odst. 2, které obhospodařují zemědělská, lesní nebo jiná hospodářství v pásmu malého pohraničního styku druhé smluvní strany, mohou bez povolení, cla, daní a jiných poplatků přes statní hranice přepravovat na základě potvrzení o vlastnictví a rozloze těchto hospodářství:

1. zemědělské, chovatelské, včelařské, zahradnické a lesnické výrobky pocházející z těchto hospodářství, přičemž osvobození od cla, daní a jiných poplatků se týká pouze nezpracovaných výrobků nebo výrobků, které po sklizni prošly prvotním zpracováním a zůstávají nadále v surovém stavu,

2. semena, hnojiva a zboží určené k obdělávání půdy, pěstování rostlin a ošetřování zvířat,

3. tažná zvířata s nezbytnou zásobou krmiva, nářadí, zemědělskou a lesní techniku, jakož i dopravní prostředky určené k obdělávání těchto hospodářství s podmínkou jejich zpětného vývozu.

(2) Za předpokladu zpětného návratu lze v rámci malého pohraničního styku bez povolení, cla, daní a jiných poplatků převádět přes státní hranice hospodářská zvířata k pastvě, napájení nebo koupání. Tato zvířata musí byt evidována a označena způsobem umožňujícím jejich identifikaci.

(3) Převádění zvířat a převážení výrobků živočišného nebo rostlinného původu přes statní hranice v rámci malého pohraničního styku se provádí v souladu s vnitrostátními právními předpisy obou smluvních stran. Může být zakázáno v případě, kdy jedna ze smluvních stran zavede omezení vyplývající z předpisů o boji s nakažlivými chorobami zvířat a rostlin.

Článek 9

(1) V naléhavých případech, jde-li o bezprostřední ohrožení života, zdraví nebo majetku, se umožňuje záchranným oddílům nebo osobám poskytujícím pomoc, jakož i osobám postiženým překračovat státní hranice při cestě tam i zpět v kterémkoliv místě za účelem poskytnutí či přijetí pomoci.

(2) Osoby, které překročily statní hranice podle odstavce 1, musí prokázat na požádání svou totožnost příslušným organům druhé smluvní strany.

(3) Dopravní prostředky a záchranná zařízení včetně náhradních dílů, převážené přes státní hranice za účelem stanoveným v odstavci 1, jsou osvobozeny od cla, daní a jiných poplatků za podmínky jejich zpětného vývozu.

Článek 10

(1) Každá ze smluvních stran může dočasně pozastavit nebo omezit provádění ustanovení této smlouvy na celém nebo některých úsecích společných státních hranic vzhledem k ohrožení bezpečnosti nebo veřejného pořádku nebo z důvodu živelních pohrom nebo hygienicko-epidemiologických ohrožení.

(2) Smluvní strana hodlající pozastavit nebo obnovit provádění ustanovení této smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1 informuje o tom druhou smluvní stranu diplomatickou cestou, nejpozději 24 hodin před plánovaným pozastavením či obnovením.

Článek 11

Ustanovení této smlouvy se nevztahují na osoby uvedené v článku 1 odst. 2, které vykonávají výdělečnou činnost na území druhé smluvní strany.

Článek 12

(1) Tato smlouva podléhá ratifikaci a vstoupí v platnost dnem výměny ratifikačních listin, která se uskuteční ve Varšavě.

(2) Dnem vstupu této smlouvy v platnost pozbude ve vztazích mezi smluvními stranami platnosti Úmluva mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o pohraničním styku, podepsaná v Praze dne 4. července 1959, a Protokol k provedení Úmluvy mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o pohraničním styku ze dne 4. července 1959, podepsaný ve Varšavě dne 24. května 1985.

Článek 13

Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran ji může vypovědět. V takovém případě pozbývá platnosti po uplynutí šesti měsíců ode dne obdržení diplomatické noty informující o její výpovědi.

Dáno v Praze dne 17. ledna 1995 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku:
Jan Ruml v. r.
ministr vnitra

Za Polskou republiku:
Andrzej Milczanowski v. r.
ministr vnitra

Příloha č. 1

Seznam obcí náležejících do území pásma malého pohraničního styku

I. V Polské republice:

1. Okres żywiecký:

obce s právním postavením města: Żywiec

obce: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy - Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka

2. Okres bielský:

obce s právním postavením města: Szczyrk

obce: Bestwina, Buczkowice, Czechowice - Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilamowice, Wilkowice

3. Bielsko Biała - město s postavením okresu

4. Okres cieszyńský:

obce s právním postavením města: Cieszyn, Ustroń, Wisła

obce: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Haźlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Zebrzydowice

5. Okres pszczyńský:

obce: Goczałkowice - Zdrój, Kobiór, Miedźna, Pawłowice, Pszczyna, Suszec

6. Jastrzębie Zdrój - město s postavením okresu

7. Żory - město s postavením okresu

8. Rybnik - město s postavením okresu

9. Okres rybnický:

obce: Czerwionka - Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Świerklany

10. Okres wodzisławský:

obce s právním postavením města: Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski

obce: Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana

11. Okres raciborský:

obce s právním postavením města: Racibórz

obce: Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie, Rudnik

12. Okres kędzierzyńsko - kozielský:

obce s právním postavením města: Kędzierzyn - Koźle

obce: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś

13. Okres głubczycký:

obce: Baborów, Branice, Głubczyce, Kietrz

14. Okres krapkowický:

obce: Gogolin, Krapkowice, Strzeleczki, Walce, Zdzieszowice

15. Okres prudnický:

obce: Biała, Głogówek, Lubrza, Prudnik

16. Okres nyský:

obce: Głuchołazy, Kamiennik, Korfantów, Łambinowice, Nysa, Otmuchów, Paczków, Pakosławice, Skoroszyce

17. Okres zabkowický:

obce: Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok

18. Okres kłodzký:

obce s právním postavením města: Duszniki - Zdrój, Kłodzko, Kudowa - Zdrój, Nowa Ruda, Polanica - Zdrój

obce: Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek - Zdrój, Lewin Kłodzki, Międzylesie, Nowa Ruda, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna

19. Okres dzierżoniowský:

obce s právním postavením města: Bielawa, Dzierżoniów, Pieszyce, Piława Górna

obce: Dzierżoniów, Łagiewniki, Niemcza

20. Okres świdnický:

obce s právním postavením města: Świdnica, Świebodzice

obce: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Świdnica, Żarów

21. Wałbrzych - město s postavením okresu

22. Okres wałbrzyský:

obce s právním postavením města: Boguszów - Gorce, Jedlina - Zdrój, Szczawno - Zdrój

obce: Czarny Bór, Głuszyca, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Walim

23. Okres kamiennogórský:

obce s právním postavením města: Kamienna Góra

obce: Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów

24. Jelenia Góra - město s postavením okresu

25. Okres jeleniogórský:

obce s právním postavením města: Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba

obce: Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica

26. Okres łwówecký

obce: Gryfów Śląski, Lubomierz, Lwówek Śląski, Mirsk, Wleń

27. Okres lubańsky:

obce s právním postavením města: Lubań, Świeradów - Zdrój

obce: Leśna, Lubań, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn

28. Okres zgorzelecký:

obce s právním postavením města: Zawidów, Zgorzelec

obce: Bogatynia, Pieńsk, Sulików, Węgliniec, Zgorzelec.

II. V České republice:

1. Okres Frýdek-Místek: Baška, Bílá, Bocanovice, Brušperk, Bruzovice, Bukovec, Bystřice, Čeladná, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Lomná, Dolní Tošanovice, Fryčovice, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Hnojník, Horní Bludovice, Horní Domaslavice, Horní Lomná, Horní Tošanovice, Hrádek, Hrčava, Hukvaldy, Jablunkov, Janovice, Kaňovice, Komorní Lhotka, Košařiska, Kozlovice, Krásná, Krmelín, Kunčice pod Ondřejníkem, Lhotka, Lučina, Malenovice, Metylovice, Milíkov, Moravka, Mosty u Jablunkova, Návsí, Nižní Lhoty, Nošovice, Nýdek, Ostravice, Palkovice, Paskov, Pazderna, Písečná, Písek, Pražmo, Pržno, Pstruzí, Raškovice, Ropice, Řeka, Řepiště, Sedliště, Smilovice, Sobě-šovice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Staré Hamry, Staré Město, Stařic, Střítež, Sviadnov, Šenov, Třanovice, Třinec, Václavovice, Vělopolí, Vendryně, Vojkovice, Vratimov, Vyšní Lhoty, Žabeň, Žermanice,

2. Okres Karviná: Albrechtice, Bohumín, Český Těšín, Dětmarovice, Dolní Lutyně, Doubrava, Havířov, Horní Suchá, Chotěbuz, Karviná, Orlová, Petrovice u Karviné, Petřvald, Rychvald, Stonava, Terlicko,

3. Okres Ostrava-město: Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Ostrava-Jih, Porubá, Nová Bělá, Vítkovice, Stará Bělá, Pustkovec, Mariánské Hory a Hulváky, Petřkovice, Lhotka, Hošťálkovice, Nová Ves, Proskovice, Michálkovice, Radva-nice a Bartovice, Krásné Pole, Martinov, Polanka nad Odrou, Hrabová, Svinov, Třebovice, Plesná,

4. Okres Opava: Bělá, Bohuslavice, Bolatice, Branka u Opavy, Bratříkovice, Bru-movice, Březová, Budišov nad Budišovkou, Budišovice, Cavisov, Čermná ve Slezsku, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Dolní Lhota, Dolní Ži-votice, Háj ve Slezsku, Hať, Hlavnice, Hluboěec, Hlučín, Hněvošice, Holasovice, Horní Lhota, Hrabyně, Hradec nad Moravicí, Chlebiěov, Chuchelná, Chvalíkovice, Jakartovice, Jezdkovice, Kobeřice, Kozmice, Kravaře, Kružberk, Kyjovice, Lhotka u Litultovic, Litultovice, Ludgeřovice, Markvartovice, Mele, Mikolajice, Mladecko, Mokré Lazce, Moravice, Neplachovice, Nové Lublice, Nové Sedlice, Oldřišov, Opava, Otice, Píšť, Pustá Polom, Radkov, Raduň, Rohov, Skřipov, Slavkov, Služovice, Staré Těchanovice, Stěbořice, Strahovice, Sudice, Svatoňovice, Šilheřovice, Štáblovice, Štěpánkovice, Štítina, Teškovice, Třebom, Uhlířov, Velká Polom, Velké Heraltice, Velké Hoštice, Větřkovice, Vítkov, Vršovice, Vřesina, Závada,

5. Okres Bruntál: Andělská Hora, Bílčice, Bohušov, Brantice, Bruntál, Břidličná, Býkov-Láryšov, Čaková, Dětřichov nad Bystřicí, Dívčí Hrad, Dlouhá Stráň, Dolní Moravice, Dvorce, Heřmanovice, Hlinka, Holčovice, Horní Benešov, Horní Město, Horní Životice, Hošťálkovy, Huzová, Janov, Jindřichov, Jiříkov, Karlova Studánka, Karlovice, Krasov, Krnov, Křišťanovice, Leskovec nad Moravicí, Lich-nov, Liptaň, Lomnice, Ludvíkov, Malá Moravka, Malá Štáhle, Město Albrechtice, Mezina, Milotice nad Opavou, Moravskoslezský Kočov, Moravský Beroun, Nor-berčany, Nová Pláň, Nové Heřminovy, Oborná, Osoblaha, Petrovice, Rázová, Roudno, Rudná pod Pradědem, Rusín, Rýmařov, Ryžoviště, Slezské Pavlovice, Slezské Rudoltice, Sosnová, Stará Ves, Staré Heřminovy, Staré Město, Světlá Hora, Svobodné Heřmanice, Široká Niva, Třemešná, Tvrdkov, Úvalno, Václavov u Bruntálu, Valšov, Velká Štáhle, Vrbno pod Pradědem, Vysoká, Zátor,

6. Okres Šumperk: Bludov, Bohdíkov, Bohuslavice, Bohutín, Branná, Bratrušov, Brníčko, Bušín, Dlouhomilov, Dolní Studénky, Drozdov, Dubicko, Hanušovice, Horní Studénky, Hoštejn, Hraběšice, Hrabišín, Hrabová, Hynčina, Chromeč, Jakubovice, Janoušov, Jedlí, Jestřebí, Jindřichov, Kamenná, Klopina, Kolšov, Kopřivná, Kosov, Krchleby, Lesnice, Leština, Libina, Lipinka, Líšnice, Loštice, Loučná nad Děsnou, Lukavice, Malá Morava, Maletín, Mírov, Mohelnice, Mora-vičany, Nemile, Nový Malin, Olšany, Oskava, Palonín, Pavlov, Písařov, Police, Postřelmov, Postřelmůvek, Rájec, Rapotín, Rejchartice, Rohle, Rovensko, Ruda nad Moravou, Sobotín, Staré Město, Stavenice, Sudkov, Svébohov, Šléglov, Štíty, Šumperk, Treština, Úsov, Velké Losiny, Vernířovice, Vikantice, Vikýřovice, Vyšehoří, Zábřeh, Zborov, Zvole,

7. Okres Jeseník: Bělá pod Pradědem, Bernartice, Bílá Voda, Černá Voda, Česká Ves, Hradec-Nová Ves, Javorník, Jeseník, Kobyla nad Vidnavkou, Lipová-lázně, Mikulovice, Ostružná, Písečná, Skorošice, Stará Červená Voda, Supíkovice, Uhelná, Vápenná, Velká Kras, Velké Kunětice, Vidnava, Vlčice, Zlaté Hory, Žulová,

8. Okres Ústí nad Orlicí: Albrechtice, Anenská Studánka, Běstovice, Bošín, Brandýs nad Orlicí, Bučina, Bystřec, Cotkytle, Čenkovice, Červená Voda, Česká Rybná, Česká Třebová, České Heřmanice, České Libchavy, České Petrovice, Damníkov, Dlouhá Třebová, Dlouhoňovice, Dobříkov, Dolní Čermná, Dolní Dobrouč, Dolní Morava, Domoradice, Džbánov, Hejnice, Helvíkovice, Hnátnice, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní Trešňovec, Hrádek, Hrušová, Choceň, Jabłonne nad Orlicí, Jamné nad Orlicí, Javorník, Jehnědí, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Koldín, Kosořín, Králíky, Krasíkov, Kunvald, Lanškroun, Letohrad, Libe-cina, Libchavy, Lichkov, Líšnice, Lubník, Lukavice, Luková, Mistrovice, Mlad-kov, Mostek, Nasavrky, Nekoř, Němčíce, Orlické Podhůří, Orlický, Ostrov, Ouc-manice, Pastviny, Petrovice, Písečná, Plchovice, Podlesí, Přívrat, Pustina, Rudol-tice, Rybník, Řetová, Řetůvka, Sázava, Seč, Semanín, Skořenice, Slatina, Sloup-nice, Sobkovice, Sopotnice, Sruby, Strážná, Studené, Sudislav nad Orlicí, Sudslava, Svatý Jiří, Šedivec, Tatenice, Techonín, Tisová, Trpík, Trebovice, Újezd u Chocně, Ústí nad Orlicí, Velká Skrovnice, Verměřovice, Vlčkov, Voděrady, Vraclav, Vračovice-Orlov, Výprachtice, Vysoké Mýto, Zádolí, Záchlumí, Zálší, Zámrsk, Zářecká Lhota, Žamberk, Žampach, Žichlínek,

9. Okres Rychnov nad Kněžnou: Albrechtice nad Orlicí, Bačetín, Bartošovice v Orlických horách. Bílý Újezd, Bohdašín, Bolehošť, Borohrádek, Borovnice, Bystré, Byzhradec, Castolovice, Čermná nad Orlicí, Černíkovice, České Meziříčí, Čestice, Deštné v Orlických horách, Dobré, Dobruška, Dobřany, Doudleby nad Orlicí, Hřibiny-Ledská, Chleny, Chlístov, Jahodov, Janov, Javorníce, Jilovice, Kostelec nad Orlicí, Kostelecké Horky, Kounov, Králova Lhota, Krchleby, Kva-siny, Ledce, Lhoty u Potštejna, Libel, Liberk, Lično, Lípa nad Orlicí, Lukavice, Lupenice, Mokré, Nová Ves, Očelice, Ohnišov, Olešnice, Olešnice v Orlických horách, Opočno, Orlické Záhoří, Osečnice, Pěčín, Podbřezí, Pohoří, Polom, Potštejn, Proruby, Přepychy, Rohenice, Rokytnice v Orlických horách, Rybná nad Zdobnicí, Rychnov nad Kněžnou, Říčky v Orlických horách, Sedloňov, Se-mechnice, Skuhrov nad Bělou, Slatina nad Zdobnicí, Sněžné, Solnice, Svídnice, Synkov-Slemeno, Trnov, Trebešov, Tutleky, Týniště nad Orlicí, Val, Vamberk, Voděrady, Vrbice, Vysoký Újezd, Zámel, Zdelov, Zdobnice, Žďár nad Orlicí,

10. Okres Náchod: Adršpach, Bezděkov nad Metují, Bohuslavice, Borová, Božanov, Broumov, Brzice, Bukovice, Černčice, Červená Hora, Červený Kostelec, Česká Čermná, Česká Metuje, Česká Skalice, Dolany, Dolní Radechová, Hejtmánko-vice, Heřmanice, Heřmánkovice, Horní Radechová, Hořenice, Hořičky, Hronov, Hynčice, Chvalkovice, Jaroměř, Jasenná, Jestřebí, Jetřichov, Kramolna, Křinice, Lhota pod Hořičkami, Libchyně, Litoboř, Machov, Martínkovice, Mezilečí, Mezilesí, Meziměstí, Nahořany, Náchod, Nové Město nad Metují, Nový Hrádek, Nový Ples, Otovice, Police nad Metují, Provodov-Šonov, Přibyslav, Ra-sošky, Rožnov, Rychnovek, Říkov, Sendraž, Slatina nad Úpou, Slavětín nad Metují, Slavoňov, Stárkov, Studnice, Suchý Důl, Šestajovice, Šonov, Teplice nad Metují, Velichovky, Velká Jesenice, Velké Petrovice, Velké Poříčí, Velký Třebešov, Vernéřovice, Vestec, Vlkov, Vršovka, Vysoká Srbská, Vysokov, Zábrodí, Zaloňov, Žďár nad Metují, Žďárky, Žernov,

11. Okres Trutnov: Batňovice, Bernartice, Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Borovnice, Borovnička, Cermná, Černý Důl, Dolní Branná, Dolní Brusnice, Dolní Dvůr, Dolní Kalná, Dolní Lánov, Dolní Oleśnice, Doubravice, Dubenec, Dvůr Králové nad Labem, Hajnice, Havlovice, Horní Brusnice, Horní Kalná, Horní Maršov, Horní Oleśnice, Hostinné, Hřibojedy, Chotěvice, Choustníkovo Hradiště, Chva-leč, Janské Lázně, Jívka, Klášterská Lhota, Kocbeře, Kohoutov, Královec, Kuks, Kunčice nad Labem, Lampertice, Lánov, Lanžov, Libňatov, Libotov, Litíč, Malá Úpa, Malé Svatoňovice, Maršov u Úpice, Mladé Buky, Mostek, Nemojov, Pec pod Sněžkou, Pilníkov, Prosečné, Radvanice, Rtyně v Podkrkonoší, Rudnik, Stanovíce, Staré Buky, Strážné, Suchovršice, Svoboda nad Úpou, Špindlerův Mlýn, Trotina, Trutnov, Třebihošť, Úpice, Velké Svatoňovice, Velký Vřešťov, Vilantice, Vítězná, Vlčice,^ Vlčkovice v Podkrkonoší, Vrchlabí, Zábřezí-Rečice, Zdobin, Zlatá Oleśnice, Zacléř,

12. Okres Semily: Bělá, Benecko, Benešov u Semil, Bozkov, Bradlecká Lhota, Bukovina u Cistě, Bystrá nad Jizerou, Čistá u Horek, Háje nad Jizerou, Harrachov, Holenice, Horka u Staré Paky, Horní Branná, Hrubá Skála, Chuchelna, Jablonec nad Jizerou, Jesenný, Jestřábí v Krkonoších, Jilemnice, Kacanovy, Karlovice, Klokočí, Košťálov, Kruh, Ktová, Levínská Olešnice, Libštát, Lomnice nad Popelkou, Loučky, Martinice v Krkonoších, Mírová pod Kozákovem, Modřišice, Mříčná, Nová Ves nad Popelkou, Ohrazenice, Olešnice, Paseky nad Jizerou, Peřimov, Poniklá, Přepere, Příkrý, Radostná pod Kozákovem, Rakousy, Rokytnice nad Jizerou, Roprachtice, Rovensko pod Troskami, Roztoky u Jilemnice, Roztoky u Semil, Semily, Slaná, Stružinec, Studenec, Svojek, Syřenov, Tatobity, Troskovice, Turnov, Veselá, Víchová nad Jizerou, Vítkovice, Všeň, Vyskeř, Vysoké nad Jizerou, Záhoří, Žernov,

13. Okres Jablonec nad Nisou: Albrechtice v Jizerských horách, Bedřichov, Dalešice, Děsná, Držkov, Frýdštejn, Jablonec nad Nisou, Janov nad Nisou, Jenišovice, Jílové u Držková, Jiřetín pod Bukovou, Josefův Důl, Koberovy, Kořenov, Líšný, Loužnice, Lučany nad Nisou, Malá Skála, Maršovice, Nová Ves nad Nisou, Pěn-čín, Plavý, Pulečný, Radčice, Rádlo, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Skuhrov, Smržovka, Tanvald, Velké Hamry, Vlastiboř, Zásada, Zlatá Olešnice, Železný Brod,

14. Okres Liberec: Bílá, Bílý Kostel nad Nisou, Bílý Potok, Bulovka, Cetenov, Čer-nousy, Český Dub, Čtveřín, Dětřichov, Dlouhý Most, Dolní Řasníce, Frýdlant, Habartice, Hejnice, Heřmanice, Hlavice, Hodkovice nad Mohelkou, Horní Řasníce, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastavá, Janův Důl, Jeřmanice, Jindřichovice pod Smrkem, Kobyly, Krásný Les, Kryštofovo Údolí, Křižany, Kunratice, Lažany, Lázně Libverda, Liberec, Mníšek, Nová Ves, Nové Město pod Smrkem, Oldřichov v Hájích, Osečná, Paceřice, Pěněín, Pertoltice, Proseč pod Ještědem, Příšovice, Radimovice, Raspenava, Rynoltice, Soběslavice, Stráž nad Nisou, Světlá pod Ještědem, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, Šimonovice, Višňová, Vlastibořice, Všelibice, Zdislava, Ždárek.

Příloha č. 2

Seznam přechodů určených výhradně pro malý pohraniční styk

Poř. č.Název přechoduRozsah provozuProvozní doba
1.Hrčava - Jaworzynkapěší, cyklisté, motocykly do 50 cm3 a zemědělská technika06.00 - 22.00
2.Pilszcz - Opavapěší, cyklisté, motocykly o obsahu válců do 50 cm3 a zemědělská technika06.00 - 22.00
3.Malý Stožek - Stozekpěší, cyklisté, motocykly do 50 cm3 a zemědělská technika06.00 - 22.00
4.Beskydek - Beskidekpěší, cyklisté, motocykly do 50 cm3 a zemědělská technika06.00 - 22.00
5.Kojkovice - Puncowpěší, cyklisté, motocykly do 50 cm3 a zemědělská technika06.00 - 22.00
6.Louky nad Olší - Pogwizdowpěší, cyklisté, motocykly do 50 cm3 a zemědělská technika06.00 - 22.00
7.Karviná Ráj II - Kaczyce Górnepěší, cyklisté, motocykly, osobní automobily a zemědělská technikanepřetržitá
8.Závada - Golkowicepěší, cyklisté, motocykly, osobní automobily a zemědělská technikanepřetržitá
9.Věřňovice - Laziskapěší, cyklisté, motocykly do 50 cm3 a zemědělská technika06.00 - 22.00
10.Věřňovice - Gorzyczkipěší, cyklisté, motocykly do 50 cm3 a zemědělská technika06.00 - 22.00
11.Kopytov - Olzapěší, cyklisté, motocykly do 50 cm3 a zemědělská technika06.00 - 22.00
12.Šilheřovice - Chalupkipěší, cyklisté, motocykly, osobní automobily a zemědělská technikanepřetržitá
13.Hať - Rudyszwaldpěší, cyklisté, motocykly do 50 cm3 a zemědělská technika06.00 - 22.00
14.Hať - Tworkowpěší, cyklisté, motocykly do 50 cm3 a zemědělská technika06.00 - 22.00
15.Píšť - Owsiszczepěší, cyklisté, motocykly do 50 cm3 a zemědělská technika06.00 - 22.00
16.Píšť - Boleslawpěší, cyklisté, motocykly do 50 cm3 a zemědělská technika06.00 - 22.00
17.Chuchelná - Borucinpěší, cyklisté, motocykly do 50 cm3 a zemědělská technika06.00 - 22.00
18.Chuchelná - Krzanowicepěší, cyklisté, motocykly do 50 cm3 a zemědělská technika06.00 - 22.00
19.Strahovice - Krzanowicepěší, cyklisté, motocykly do 50 cm3 a zemědělská technika06.00 - 22.00
20.Třebom - Gródczankipěší, cyklisté, motocykly do 50 cm3 a zemědělská technika06.00 - 22.00
21.Třebom - Kietrzpěší, cyklisté, motocykly do 50 cm3 a zemědělská technika06.00 - 22. 00
22.Rohov - Sciborzyce Wielkiepěší, cyklisté, motocykly do 50 cm3 a zemědělská technika06.00 - 22.00
23.Vávrovice - Wiechowicepěší, cyklisté, motocykly do 50 cm3 a zemědělská technika06.00 - 22.00
24.Úvalno - Branicepěší, cyklisté, motocykly do 50 cm3 a zemědělská technika06.00 - 22.00
25.Bohušov - Tarnkowapěší, cyklisté, motocykly do 50 cm3 a zemědělská technika06.00 - 22.00
26.Osoblaha - Pomorzowiczkipěší, cyklisté, motocykly do 50 cm3 a zemědělská technika06.00 - 22.00
27.Bartultovice - Trzebinapěší, cyklisté, motocykly do 50 cm3 a zemědělská technika06.00- 22.00
28.Velké Kunětice - Slawniowicepěší, cyklisté, motocykly do 50 cm3 a zemědělská technika06.00 - 22.00
29.Vidnava - Kalkówpěší, cyklisté, motocykly do 50 cm3 a zemědělská technika06.00 - 22.00
30.Bernartice - Dziewietlicepěší, cyklisté, motocykly do 50 cm3 a zemědělská technika06.00 - 22.00
31.Bílá Voda - Zloty Stokpěší, cyklisté, motocykly do 50 cm3 a zemědělská technika06.00 - 22.00
32.Travná - Lutyniapěší, cyklisté, motocykly do 50 cm3 a zemědělská technika06.00 - 22.00
33.Staré Město - Nowa Morawapěší, cyklisté, motocykly do 50 cm3 a zemědělská technika06.00 - 22.00
34.Bartošovice v Orlických horách - Niemojowpěší, cyklisté, motocykly do 50 cm3 a zemědělská technika06.00 - 22.00
35.Orlické Záhoří - Mostowicepěší, cyklisté, motocykly do 50 cm3 a zemědělská technika06.00 - 22.00
36.Sciborzyce Wielkie - Hněvošicepěší, cyklisté, motocykly o obsahu válců do 50 cm3 a zemědělská technika06.00 - 22.00
37.Czermna - Malá Čermnápěší, cyklisté, motocykly o obsahu válců do 50 cm3 a zemědělská technika6.00 - 22.00
40.Rusín - Gadzowice pěší, cyklisté a motocykly do 50 cm36.00 - 22.00
Přesunout nahoru