Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 186/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv

Částka 54/1996
Platnost od 03.07.1996
Účinnost od 03.07.1996
Zrušeno k 01.01.2007 (575/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

186

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 13. června 1996,

kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 2 odst. 2 a § 14 zákona č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb. (dále jen "zákon"):


§ 1

Druh barviva a značkovací látky

K barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv (dále jen "paliva a maziva") uvedených v § 2 odst. 1 zákona se používá tekuté směsi červeného barviva Solvent Red 19 a značkovací látky, jejíž chemický název zní n-ethyl-n-[2-(1-isobutexyethoxy) ethyl]-4-(fenylazo) anilin s identifikačním barevným odstínem SOLVENT YELLOW 124. Pro barvení bude použito minimálně 3 mg barviva a pro značkování minimálně 6 mg značkovače na 1 litr paliva či maziva.

§ 2zrušeno

Způsob odběru vzorku

§ 3

(1) Vzorek paliva nebo maziva (dále jen "vzorek") je oprávněn odebrat příslušný státní orgán. K odběru vzorku přizve příslušný státní orgán osobu, která s palivem nebo s mazivem nebo se strojem, pro nějž bylo palivo nebo mazivo určeno, v rozhodné době disponovala nebo manipulovala; není-li to možné, může přizvat jakoukoliv zletilou osobu způsobilou k právním úkonům a na kontrole nezúčastněnou.

(2) Při odběru vzorku se příslušný státní orgán řídí postupem uvedeným

a) v příloze č. 1 této vyhlášky, je-li vzorek odebírán z nádoby, která je ve spojení s motorem,

b) v české technické normě ČSN EN ISO 3170 Kapalné ropné výrobky – ruční odběr vzorků, v ostatních případech.

(3) Příslušný státní orgán provede vždy bezprostředně před odběrem vzorku proplach odběrového zařízení za přítomnosti osoby uvedené v odstavci 1. Proplach se provádí postupem uvedeným v příloze č. 1 nebo v české technické normě ČSN EN ISO 3170 Kapalné ropné výrobky – ruční odběr vzorků.

(4) Zjistí-li příslušný státní orgán u paliva a maziva, které není dovoleno barvit a značkovat [§ 6 písm. a) a § 2 zákona], zabarvení odpovídající směsi barviva a značkovací látky podle § 1 této vyhlášky, oddělí ze vzorku odebraného podle odstavce 2 část pro provedení analýzy příslušnou akreditovanou osobou a část pro kontrolní uložení. Akreditované osoby jsou zveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

(5) Nezjistí-li příslušný státní orgán při kontrole u paliva a maziva, které není dovoleno barvit a značkovat [§ 6 písm. a) a § 2 zákona], zabarvení odpovídající směsi barviva a značkovací látky podle § 1 této vyhlášky, provede kontrolu testovací soupravou pro provádění kontrol v terénu, způsobilou identifikovat přítomnost směsi barviva a značkovací látky ve vzorku. Kontrola spočívá ve smísení vzorku paliva a maziva s reakčním činidlem. Vykazuje-li po protřepání a odsazení spodní vrstva zabarvení odpovídající směsi barviva a značkovací látky podle § 1 této vyhlášky, popřípadě nedojde-li k odsazení spodní vrstvy, příslušný státní orgán postupuje podle odstavce 4.

(6) Nezjistí-li příslušný státní orgán při kontrole u paliva a maziva, které musí být barveno a značkováno (§ 2 odst. 1 zákona), zabarvení odpovídající směsi barviva a značkovací látky podle § 1 této vyhlášky, oddělí ze vzorku odebraného podle odstavce 2 část pro provedení analýzy příslušnou akreditovanou osobou a část pro kontrolní uložení.

(7) Zjistí-li příslušný státní orgán při kontrole paliva a maziva, které musí být barveno a značkováno (§ 2 odst. 1 zákona), zabarvení odpovídající směsi barviva a značkovací látky podle § 1 této vyhlášky, provede kontrolu testovací soupravou pro provádění kontrol v terénu, způsobilou identifikovat přítomnost směsi barviva a značkovací látky ve vzorku. Kontrola spočívá ve smísení vzorku paliva a maziva s reakčním činidlem. Nevykazuje-li po protřepání a odsazení spodní vrstva zabarvení odpovídající směsi barviva a značkovací látky podle § 1 této vyhlášky, popřípadě nedojde-li k odsazení spodní vrstvy, příslušný státní orgán oddělí ze vzorku odebraného podle odstavce 2 část pro provedení analýzy příslušnou akreditovanou osobou a část pro kontrolní uložení.

(8) Minimální objem odebraného vzorku je 170 cm3. Pro příslušnou akreditovanou osobu se oddělí v případě postupu podle odstavců 4 až 7 alespoň 70 cm3 a pro kontrolní uložení alespoň 70 cm3.

(9) Příslušný státní orgán zajistí, aby nedošlo ke zničení, záměně, upravení nebo zneužití vzorku odebraného pro provedení analýzy příslušnou akreditovanou osobou a vzorku odebraného pro kontrolní uložení. Odebraný vzorek zapečetí, označí a uloží ve vzorkovnici.

§ 4

(1) Při každém odběru vzorku příslušný státní orgán sepíše protokol.

(2) Protokol musí obsahovat:

a) pořadové číslo protokolu evidovaného příslušným státním orgánem,

b) označení příslušného státního orgánu, který odběr provádí,

c) označení osoby uvedené v § 3 odst. 1 této vyhlášky, přizvané k odběru vzorku,

d) datum, čas a místo uskutečnění odběru vzorku,

e) typ a označení nádrže nebo nádoby, ze které byl vzorek odebrán; pokud je vzorek odebírán z nádoby, která je ve spojení s vozidlem, státní poznávací značku vozidla, pokud je vozidlo takovou značkou opatřeno, způsob odběru vzorku,

f) výsledek kontroly provedené podle § 3 odst. 4 až 7 této vyhlášky,

g) číslo pečeti, označení vzorku a uvedení jeho množství,

h) jména a příjmení osob zúčastněných při odběru vzorku a jejich podpisy,

i) jméno, příjmení a funkci osoby, která kontrolu provádí, a její podpis.

(3) Protokol se pořizuje ve dvou vyhotoveních. Obě vyhotovení musí být podepsána všemi zúčastněnými osobami. Jedno vyhotovení protokolu si ponechá příslušný státní orgán k založení do evidence o odebraných vzorcích. Druhé vyhotovení protokolu obdrží osoba uvedená v § 3 odst. 1 této vyhlášky. Vzor protokolu je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.

(4) Je-li vzorek doručován příslušné akreditované osobě, vyhotoví příslušný státní orgán průvodní list požadující provedení analýzy příslušnou akreditovanou osobou, který bude obsahovat identifikační údaje týkající se odebraného vzorku; průvodní list však nesmí obsahovat údaje o osobě uvedené v § 3 odst. 1 této vyhlášky a o místě a dnu provedení odběru.

§ 5

(1) Příslušný státní orgán zajistí doručení vzorku po jeho odběru příslušné akreditované osobě nejméně dvěma osobami bez zbytečných průtahů.

(2) Zkušebna potvrdí převzetí vzorku. V případě, že při převzetí je patrné poškození obalu nebo jsou zřejmé jiné nesrovnalosti, vyznačí příslušná akreditovaná osoba tuto skutečnost při potvrzování převzetí. Vyznačené zjištění potvrdí podpisem jak osoba, která vzorek přijímá, tak osoby, které vzorek doručují.

(3) V případě, že poškození obalu nebo jiné nesrovnalosti jsou takového druhu, že by mohly mít za následek zpochybnění důvěryhodnosti analýzy, příslušná akreditovaná osoba ihned písemně o této skutečnosti informuje příslušný státní orgán a analýzu vzorku neprovádí.

(4) Příslušný státní orgán, který odebral nebo převzal vzorek pro kontrolní uložení, jej uloží a uchovává po dobu tří let ode dne odběru. Kontrolní vzorek se uchovává v pevně uzavřené nádobě z tmavého skla nebo obalené kovovou fólií, aby se zamezilo přístupu světla. Nádoba musí být naplněna vzorkem po její okraj, uzavřena a uložena v temnu při stálé teplotě mezi 5 - 10 °C.

Způsob vedení evidence

§ 6

(1) Fyzické osoby, které jsou podnikateli,2) a právnické osoby, nakládající s palivy a mazivy, vedou evidenci a provádějí týdenní bilanci o druzích, množství a jakosti vyrobených, zpracovaných, dovezených, skladovaných, převzatých a vydávaných paliv a maziv včetně údajů o fyzických osobách, které jsou podnikateli,2) a o právnických osobách, které jim paliva a maziva dodávají, jakož i o právnických a fyzických osobách, kterým paliva a maziva vydávají, s výjimkou výdeje do nádrží motorových vozidel a jednorázového výdeje do 200 l.

(2) Fyzické osoby, které jsou podnikateli,2) a právnické osoby, nakládající s palivy a mazivy, uchovávají evidenci o vydaných a přijatých potvrzeních o jakosti paliv a maziv.

(3) Výrobci směsi barviva a značkovací látky vedou evidenci a provádějí týdenní bilanci o množství, vlastnostech a složení vyrobené směsi barviva a značkovací látky, o fyzických osobách a o právnických osobách, kterým směs barviva a značkovací látky dodávají. Uživatelé směsi barviva a značkovací látky vedou evidenci o množství, vlastnostech, složení převzaté směsi barviva a značkovací látky, o jejím použití, o fyzických osobách a o právnických osobách, které jim směs barviva a značkovací látky dodávají.

(4) V evidenci vedené dle odstavců 1 a 3 se uvádějí o právnických a fyzických osobách tyto údaje:

a) u podnikatelů2)

1. obchodní jméno, u právnických osob sídlo, u fyzických osob bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště,

2. identifikační číslo,

3. předmět podnikání;

b) u fyzických osob

1. jméno a příjmení,

2. bydliště,

3. rodné číslo.

§ 7

Doklady o evidenci se uschovávají po dobu a způsobem jako doklady účetní.3)

§ 8

Seznam ropných výrobků, které nesmějí být barveny a značkovány (§ 2 odst. 2 zákona), u nichž by barvení a značkování mohlo být na závadu pro jejich použití, je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky.


§ 9

Přechodné ustanovení

Příslušné státní orgány postupují při nakládání se vzorkem odebraným přede dnem účinnosti této vyhlášky podle této vyhlášky.

§ 10

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 171/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění vyhlášky č. 188/1995 Sb.

§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Dlouhý CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

2) § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

3) § 31 odst. 2 písm. a) a odst. 3, § 34 a 35 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 186/1996 Sb.

Odběr vzorku z nádoby spojené s motorem

1. K odběru vzorku paliva z nádoby, která je ve spojení s motorem, příslušný státní orgán použije přenosné odběrové (vzorkovací) zařízení.

2. Proplach odběrového zařízení před odběrem vzorku (§ 3 odst. 3 vyhlášky) provede příslušný státní orgán palivem z kontrolované nádrže do nádoby k tomu určené. K proplachu použije přibližně 100 cm3 paliva.

3. Při vlastním odběru vzorku postupuje příslušný státní orgán podle přiloženého návodu k obsluze odběrového zařízení.

4. Před a po použití odběrového zařízení je nezbytné otřít ty jeho části, které přijdou do styku s palivem v nádrži.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 186/1996 Sb.

Protokol o odběru vzorku a kontrole provedené příslušným státním orgánem

Protokol o odběru vzorku a kontrole provedené příslušným státním orgánem

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 186/1996 Sb.

Seznam ropných výrobků (paliv a maziv), které nesmějí být barveny a značkovány podle § 2 odst. 2 věty druhé zákona, i když mají vlastnosti uvedené v § 2 odst. 1 zákona

název a specifikace výrobkukód nomenklatury4)
Střední oleje ostatníex*2710 19 29
Specifikace: Rozumí se jimi oleje s funkčními přísadami užívané pro tváření a obrábění kovů, výrobu pevných a kapalných podpalovačů, gelových svíček, osvěžovačů vzduchu, čistících a odmašťovacích prostředků pro domácnosti a strojírenský průmysl, konzervačních kapalin, rozpouštědel pro výrobu plastů a pro inkoustové barvy, ředidel, mikrokapslí pro výrobu průpisového papíru, čistících prostředků pro polygrafii, prostředků pro odstraňování vosků z kovových ploch, oleje formové (uvolňovací), oleje k antikorozní ochraně, směsi n-alkánů pro výrobu lampových olejů, náplní do mycích zařízení pro strojní a elektrické přístroje a zařízení, olejů pro textilní průmysl, výrobu kovových a hliníkových folií, elektroerozní obrábění, pro výrobu teplonosných médií, rotačních olejů pro polyesterová vlákna, pesticidů, čistících gelů na ruce a speciálních asfaltů a základové oleje pro výrobu těchto olejů. Základové oleje jsou oleje vyrobené běžnými rafinérskými procesy z ropy a určené k výrobě finálních mazacích olejů míšením mezi sebou, s ostatními ropnými a syntetickými oleji a přísadami ke zlepšení jejich užitných vlastností.
Těžké plynové olejeex 2710 19 41
ex 2710 19 45
Specifikace: Rozumí se jimi oleje s funkčními přísadami užívané pro tváření a obrábění kovů (honování a jiné speciální užití), k jemnému opracování skla, pro hydraulické systémy, pro odbedňování betonových konstrukcí, separační kapaliny pro uvolňování z forem, k výrobě tiskových barev, oleje formové, oleje k antikorozní ochraně, oleje ke změkčování plastů, jako změkčovadlo gumy, oleje elektroizolační, směsi n-alkánů pro výrobu lampových olejů a základové oleje pro výrobu těchto olejů. Základové oleje jsou oleje vyrobené běžnými rafinérskými procesy z ropy a určené k výrobě finálních mazacích olejů míšením mezi sebou, s ostatními ropnými a syntetickými oleji a přísadami ke zlepšení jejich užitných vlastností.ex 2710 19 49
Mazací oleje, ostatní oleje určené pro specifické zpracováníex 2710 19 71
Specifikace: Rozumí se jimi produkty ke zpracování některým ze specifických procesů uvedených v „Doplňkových poznámkách“ ke kapitole 27 celního sazebníku, odst. 4 body a, b, c, d, e, f, g, h, i a o. Odběratelem těchto produktů může být proto pouze osoba vybavená prokazatelně některou z uvedených technologií.
Mazací oleje, ostatní oleje určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem, než je stanoveno pro podpoložku 2710 19 71ex 2710 19 75
Specifikace: Rozumí se jimi produkty prokazatelně použité pro výrobu finálních výrobků, které nebudou použity jako pohonná hmota a v nichž by barvivo a značkovací látka byla z technických důvodů na závadu. Takovéto použití musí být řádně dokumentováno.
Motorové oleje, mazací oleje pro kompresory, mazací oleje pro turbiny2710 19 81
Kapaliny pro hydraulické účely2710 19 83
Bílé oleje, kapalný parafin2710 19 85
Převodové oleje a oleje pro reduktory2710 19 87
Směsi používané při obrábění kovů, oleje používané při uvolňování odlitků z forem, antikorozní oleje2710 19 91
Elektroizolační oleje2710 19 93
Ostatní mazací oleje a ostatní olejeex 2710 19 99
Specifikace: Rozumí se jimi oleje ložiskové, oleje pro technologické účely, oleje pro kalení a přenos tepla, automobilová plastická maziva obsahující více než 70 % minerálních olejů, plastická maziva obsahující více než 70 % minerálních olejů, oleje textilní, postřikové, formové a oleje ostatní.

* Pokud je před kódem nomenklatury uvedeno označení "ex", znamená to, že barvena a značkována nesmějí být pouze ta paliva a maziva, která jsou v této příloze takto označena.

4) Nařízení Rady 2658/87/ES ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

Přesunout nahoru