Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 183/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi

Částka 53/1996
Platnost od 01.07.1996
Účinnost od 01.07.1996
Zrušeno k 01.09.2004 (344/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

183

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 24. června 1996

o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi

Ministerstvo financí stanoví podle § 20 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) Organizační složka Ministerstva financí, u níž finanční instituce1) plní oznamovací povinnost,2) se nazývá Finanční analytický útvar.

(2) Finanční instituce, které jsou povinny informovat Finanční analytický útvaro určení osoby k zajišťování průběžného styku a výměně informací s Finančním analytickým útvarem a k plnění oznamovací povinnosti o podezřelém obchodě, sdělí jméno, příjmení, trvalý pobyt, adresu, pracoviště, pracovní zařazení, telefonické a případně i faxové či jiné spojení této osoby na adresu Ministerstvo financí, P. O. BOX 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1. Na stejnou adresu oznamují neprodleně i veškeré změny v nahlášených údajích. Jestliže Finanční analytický útvar takové sdělení neobdrží, zajišťuje průběžný styk, výměnu informací a plnění oznamovací povinnosti s ním přímo statutární orgán finanční instituce.

§ 2

(1) Finanční instituce plní oznamovací povinnost formou doporučeného dopisu nebo cenného psaní na adresu Ministerstvo financí, PO BOX 675, Jindřišská 14, Praha 1, PSČ 111 21, anebo písemně nebo ústně do protokolu na adrese Washingtonova 11, Praha 1.

(2) Vyžadují-li to okolnosti případu, zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení, je možné Finanční analytický útvar upozornit4) i telefonicky nebo zasláním faxové zprávy.

(3) Okamžikem přijetí oznámení Finančním analytickým útvarem je čas uvedený v presentačním razítku tohoto útvaru na doporučeném dopise nebo cenném psaní, čas uvedený v protokolu, čas přijetí telefonického hovoru nebo čas přijetí faxové zprávy.

(4) Oznámení o podezřelém obchodě se provádí podle vzoru, který je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

§ 3

Zaměstnanci Ministerstva financí zařazení do Finančního analytického útvaru se při výkonu činnosti podle zákona prokazují služebním průkazem, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1996.


Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 1 odst. 6 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů.

2) § 4 zákona č. 61/1996 Sb.

3) § 9 zákona č. 61/1996 Sb.

4) § 4 odst. 2 zákona č. 61/1996 Sb.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 183/1996 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 183/1996 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 183/1996 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 183/1996 Sb.

Přesunout nahoru