Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 179/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím

Částka 51/1996
Platnost od 28.06.1996
Účinnost od 01.01.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

179

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. května 1987 byla v Interlaken sjednána Úmluva o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím.

S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a listina o přístupu České republiky k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu a Evropským hospodářským společenstvím byla uložena u Generálního sekretariátu Rady Evropských společenství, depozitáře Úmluvy, dne 20. května 1996.

Úmluva na základě svého článku 22 odst. 1 vstoupila v platnost dnem 1. ledna 1988. Pro Českou republiku vstoupila v platnost v souladu se zněním svého článku 15a odst. 3 dnem 1. července 1996.

Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.

Úmluva

o společném tranzitním režimu

RAKOUSKÁ REPUBLIKA, FINSKÁ REPUBLIKA, REPUBLIKA ISLAND, NORSKÉ KRÁLOVSTVÍ, ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ a ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE

v dalším nazývané "země ESVO" a

EVROPSKÉ HOSPODÁŘSKÉ SPOLEČENSTVÍ,

v dalším nazývané "Společenství" -

OPÍRAJÍCE SE o dohody o volném obchodě uzavřené mezi Společenstvím a jednotlivými zeměmi ESVO,

OPÍRAJÍCE SE o společné prohlášení, které přijali ministři zemí ESVO a členských států Společenství i Komise Evropských společenství v Lucemburku dne 9. dubna 1984, které obsahuje výzvu k vytvoření evropského hospodářského prostoru, zvláště pak s ohledem na zjednodušení hraničních formalit a pravidel o původu,

OPÍRAJÍCE SE o Úmluvu o zjednodušení formalit ve zbožovém styku , uzavřenou mezi zeměmi ESVO a Společenstvím , kterou se zavádí pro tuto přepravu zboží jednotný administrativní doklad,

PŘI UVÁŽENÍ, že používáním tohoto jednotného dokladu, které se uplatní v rámci společného tranzitního režimu pro přepravu zboží mezi Společenstvím a zeměmi ESVO i mezi jednotlivými zeměmi ESVO, by se dosáhlo zjednodušení,

PŘI UVÁŽENÍ, že tohoto cíle se dá dosáhnout nejlépe tak, že se tranzitní režim, který se v současné době uplatňuje při přepravě zboží uvnitř Společenství, mezi Společenstvím a Rakouskem a Švýcarskem i mezi Rakouskem a Švýcarskem, rozšíří na ty země ESVO, které tento režim ještě nepoužívají,

PŘI UVÁŽENÍ, že se mezi Finskem, Norskem a Švédskem uplatňuje také Severní tranzitní úprava,

SE USNESLY uzavřít tuto Úmluvu:

Obecně

Článek 1

(1) V této Úmluvě se určují ustanovení pro přepravu zboží mezi Společenstvím a zeměmi ESVO i mezi jednotlivými zeměmi ESVO; k tomuto účelu se zavádí společný tranzitní režim, který platí bez ujmy na druhu a původu zboží, které se případně překládá, dále odesílá nebo skladuje.

(2) Bez ujmy na této Úmluvě, zvláště pak na jejích ustanoveních o poskytování záruky, platí přeprava zboží uvnitř Společenství za přepravu, uskutečněnou v tranzitním režimu Společenství.

(3) S výhradou článku 7 až 12 jsou ustanovení o společném tranzitním režimu obsažena v přílohách I a II k této Úmluvě.

(4) Tranzitní celní prohlášení a tranzitní doklady pro společný tranzitní režim musí odpovídat vzorům v příloze III a musí být vystaveny podle pravidel této přílohy.

Článek 2

(1) Jako společný tranzitní režim se označuje vždy podle případu buď režim T1 nebo T2.

(2) Režim T1 se může používat pro všechno zboží, přepravované podle článku 1 odst. 1.

(3) Režim T2 platí pro zboží přepravované podle článku 1 odstavec 1 pouze za těchto předpokladů:

a) ve Společenství:

pouze, když se jedná o zboží Společenství. Za zboží Společenství platí:

- zboží, které bylo zcela získáno nebo vyrobeno na celním území Společenství, aniž k němu bylo přidáno zboží pocházející ze třetích zemí nebo území, které nepatří k celnímu území Společenství,

- zboží pocházející ze země nebo území, které nepatří k celnímu území Společenství, které se nachází v členském státě ve volném oběhu,

- zboží, které bylo na celním území Společenství získáno nebo vyrobeno výlučně ze zboží, které je uvedeno pod druhou pomlčkou, nebo ze zboží, které je uvedeno pod první a druhou pomlčkou.

Bez ujmy na této Úmluvě nebo jiných smlouvách, uzavřených se Společenstvím, neplatí za zboží Společenství to zboží, které sice splňuje předpoklady podle výše uvedených tří pomlček, ale které se po svém vývozu z celního území Společenství opět do tohoto celního území navrací.

b) v zemi ESVO:

pouze tehdy, když bylo zboží do této země přepraveno v režimu T2 a bylo za zvláštních předpokladu článku 9 odesláno dále.

(4) Zvláštní předpoklady pro propuštění zboží do režimu T2 stanovené v této Úmluvě platí také pro vystavení dokladů pro prokázání, že zboží má statut zboží Společenství; se zbožím, pro které byl takový doklad vystaven, se nakládá stejným způsobem, jako se zbožím přepravovaným v režimu T2, přičemž ale není třeba, aby toto zboží provázel doklad, kterým se prokazuje statut zboží Společenství.

Článek 3

(1) Ve smyslu této Úmluvy se rozumí:

a) "tranzitním režimem" takový režim, při kterém se zboží přepravuje pod dohledem příslušných úřadů od celního úřadu jedné smluvní strany k jinému celnímu úřadu této smluvní strany nebo jiné smluvní strany, přičemž je překročena alespoň jedna hranice;

b) "zemí" každá země ESVO, každý členský stát Společenství a každý jiný stát, který přistoupil k Úmluvě;

c) "třetí zemí" každý stát, který není smluvní stranou této Úmluvy.

(2) Od okamžiku, kdy přistoupení země dle článku 15a jako nové smluvní strany nabyde účinnosti, bude výlučně pro účely této Úmluvy každé ustanovení, týkající se zemí ESVO v Úmluvě, platit podle smyslu i pro tuto zemi.

(3) Pro použití ustanovení této Úmluvy o režimech T1 nebo T2 mají země ESVO i Společenství a jeho členské státý stejná práva a povinnosti.

Článek 4

(1) Tato Úmluva platí, aniž by byly jakkoliv dotčeny všechny ostatní mezinárodní dohody o tranzitním režimu, avšak s výhradou možných omezení uplatnění takovýchto dohod pro přepravu zboží mezi dvěma místy, ležícími ve Společenství, jakož i s výhradou možných omezení při vystavování dokladu k prokázání statutu zboží Společenství.

(2) Tato Úmluva dále platí, aniž by byly jakkoliv dotčený

a) přepravy zboží v režimu dočasného použití, jakož i

b) dohody o pohraničním styku.

Článek 5

Jestliže nebyla mezi smluvními stranami a třetí zemí uzavřena žádná dohoda, na jejímž základě by se mohlo zboží přepravované mezi smluvními stranami přepravovat přes území této třetí země v režimu T1 nebo T2, může se takový režim na přepravu zboží přes území této třetí země použít pouze tehdy, když se přeprava realizuje pomocí jediného přepravního dokladu, vystaveného na území některé smluvní strany; příslušný režim se na území třetí země přeruší.

Článek 6

Pokud se zajišťuje provádění případných opatření, platných pro zboží, mohou země v rámci režimu T1 a T2 mezi sebou zavést na základě bilaterálních a multilaterálních ujednání zjednodušení postupy, které odpovídají kritériím, která se v případě potřeby stanovují v příloze I a platí pro určité druhy přepravy nebo pro určité osoby. Takováto ujednání se musí oznámit Komisi Evropských společenství a ostatním zemím.

Provádění režimu tranzitu

Článek 7

(1) S výhradou zvláštních ustanovení této Úmluvy jsou příslušná místa zemí ESVO oprávněna k tomu, aby vykonávala úkoly míst odeslání, tranzitních celních úřadů, míst určení a míst poskytování záruky.

(2) Příslušná místa členských států Společenství jsou oprávněna k přijímání tranzitních prohlášení T1 nebo T2 pro místa určení v zemích ESVO. S výhradou zvláštních ustanovení této Úmluvy jsou oprávněna také vystavovat doklady k prokázání statutu zboží Společenství, které se zasílá do zemí ESVO.

(3) Jestliže se sloučí několik zásilek zboží, které pak z jednoho místa odeslání k jednomu místu určení přepravuje jako hromadnou zásilku jedním dopravním prostředkem hlavní povinný v režimu T1 nebo T2, aby bylo dodáno jednomu a témuž příjemci, potom může některá smluvní strana požadovat, aby bylo pro tyto zásilky - kromě zdůvodněných výjimek - podáno jedno tranzitní celní prohlášení T1 nebo T2, ke kterému budou připojeny příslušné ložné listy.

(4) Aniž by byl jakkoliv dotčen závazek, že se případně musí prokázat statut zboží Společenství, nemusí být osoba, která na pohraničním celním úřadě smluvní strany plní celní formality při vývozu, povinna podat celní prohlášení T1 nebo T2, bez ohledu na to, do jakého celního režimu má být toto zboží u sousedního pohraničního celního úřadu propuštěno.

(5) Aniž by byl jakkoliv dotčen závazek, že se případně musí prokázat statut zboží Společenství, může pohraniční celní úřad smluvní strany, u které se celní formality při vývozu plní, odmítnout propuštění do režimu T1 nebo T2, jestliže má tento režim u sousedního pohraničního celního úřadu končit.

Článek 8

U přeprav zboží v režimu T1 nebo T2, zvláště při dělení, překládání nebo sestavování zásilek, nesmí být žádné zboží přidáno, vyjmuto nebo vyměněno.

Článek 9

(1) Zboží, které se doveze v režimu T2 do některé země ESVO, aby se případné v tomto režimu odeslalo dále, musí zůstat v této zemi pod stálým celním dohledem, aby byla zabezpečena jeho totožnost nebo jeho nezměněný stav.

(2) Jestliže se takovéto zboží zasílá dále ze země ESVO, ve které bylo propuštěno do jiného celního režimu nežli je režim tranzitu nebo režim uskladňování v celním skladu, nesmí se režim T2 použít.

To však neplatí pro zboží, které se dováží na přechodnou dobu k vystavení na veletrhu, nebo na jiné podobné veřejné akci a bylo podrobeno pouze takovému nakládání s ním, které bylo potřebné pro jeho zachování nebo které spočívalo v dělení zásilky.

(3) Jestliže se zboží po uskladnění v režimu uskladňování v celním skladu zasílá dále z některé země ESVO, smí se režim T2 použít pouze za následujících předpokladů:

- Doba uskladnění nepřekročila pět let; u zboží kapitol 1 až 24 nomenklatury pro zařazování zboží do celních sazebníků (Mezinárodní úmluva o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží ze dne 14. června 1983) je však omezena na šest měsíců.

- Zboží bylo skladováno odděleně a bylo podrobeno pouze takovému nakládání s ním, které je potřebné pro jeho zachování, nebo které spočívalo v dělení zásilky, aniž by se přitom nahradil obsah.

- Nakládání se zbožím musí bylo prováděno pod celním dohledem.

(4) Všechna přijatá prohlášení T2 a všechny doklady k prokázání statutu zboží Společenství, které jsou vystaveny příslušným místem země ESVO, musí obsahovat odkaz na odpovídající prohlášení T2 nebo doklady k prokázání statutu zboží Společenství, s kterými bylo zboží do příslušné země ESVO dopraveno, a musí se převzít veškeré zvláštní záznamy a poznámky, které jsou v těchto dokladech obsaženy.

Článek 10

(1) Pokud není v odstavci 2 nebo v přílohách stanoveno něco jiného, musí se na všechny režimy T1 nebo T2 poskytnout záruka, která platí pro všechny státý, kterých se tato přeprava týká.

(2) Odstavec 1 nebraní právu smluvních stran,

a) aby mezi sebou dohodly, že se u režimů T1 nebo T2, které se týkají pouze jejich území, zřeknou poskytování záruky;

b) aby v režimu T1 nebo T2 nepožadovaly žádnou záruku pro přepravní trasu mezi místem odeslání a prvním tranzitním celním úřadem.

Článek 11

(1) Totožnost zboží se zásadné zajišťuje pomocí závěry.

(2) Používá se následujících závěr:

a) prostorová závěra, když byl dopravní prostředek schválen již na základě jiných celních předpisů, nebo když místo odeslání uznalo, že je způsobilý pro přiložení závěry;

b) v ostatních případech kusová závěra.

(3) Za způsobilé k přiložení závěry mohou být uznaný ty dopravní prostředky,

a) na které mohou být závěry snadno a účinné přiloženy;

b) které jsou konstruovaný tak, aby z nich zboží nemohlo být vyjmuto, ani jiné zboží do nich vloženo bez zanechání viditelných stop násilného vniknutí nebo bez porušení závěry;

c) které nemají žádné utajené prostory, do kterých by se mohlo zboží ukrýt ;

d) jejichž nákladové prostory jsou snadno přístupné kontrole příslušných úřadů.

(4) Místo odeslání může od závěry upustit, jestliže se dá totožnost zboží zjistit z popisu, uvedeného v celním prohlášení T1 nebo T2, nebo z přiložených dokladů, s přihlédnutím k případným jiným opatřením k zajištění totožnosti zboží.

Článek 12

(1) Do doby, než bude sjednán postup ohledné výměny statistických údajů, který zajistí, aby země ESVO a členské státy Společenství měly k dispozici údaje potřebné pro statistická šetření tranzitu, se musí pro statistické účely odevzdávat dodatečný výtisk výtisku č.4 prohlášení T1 nebo T2 - ledaže by některá smluvní strana jejich předložení nepožadovala - na následujících celních úřadech:

a) na prvním tranzitním celním úřadě každé země ESVO;

b) na prvním tranzitním celním úřadě Společeneství, jestliže se zboží přepravuje v režimu T1 nebo T2, který začal v zemi ESVO.

(2) Dodatečný výtisk uvedený výše nemusí být požadován, pokud je zboží přepravováno na základě podmínek uvedených v příloze I hlava III kapitola VIII.

(3) Hlavní povinný nebo jeho zplnomocněný zástupce sdělí na požádání příslušným národním místům, která se zabývají statistikou tranzitu, všechny informace v souvislosti s prohlášeními T1 nebo T2, které jsou nutné pro statistická šetření.

Úřední pomoc

Článek 13

(1) Příslušné úřady dotyčných zemí si vzájemně poskytují všechny informace, které mají k dispozici a které jsou potřebné pro prověření řádného uplatňování Úmluvy.

(2) Pokud je to potřebné, informují se vzájemně příslušné úřady dotyčných zemí o všech zjištěních, písemnostech, zprávách, protokolech a informacích, které se vztahují na přepravu v režimu T1 nebo T2, jakož i o nesprávných postupech a porušování předpisů v souvislosti s těmito režimy.

Pokud je to potřebné, informují se dále vzájemně o zjištěních v souvislosti se zbožím, které podléhá předpisům o úřední pomoci a které se nacházelo v režimu uskladňování v celním skladu.

(3) Jestliže vznikne podezření z nesprávného postupu nebo porušování předpisů v souvislosti se zbožím, které bylo dopraveno z jedné země do jiné země po uskladnění v celním skladu nebo po tranzitu přes některou jinou zemi, sdělí si příslušné úřady dotyčných zemí vzájemně na požádání informace o

a) podrobnostech přepravy zboží, jestliže příslušné zboží:

- došlo do tranzitní země, která o informace požádala, v režimu T1 nebo T2 nebo s dokladem k prokázání statutu zboží Společenství - nezávisle na druhu jeho další přepravy, nebo

- bylo z této země - nezávisle na druhu jeho dopravení do této země - zasláno dále v režimu T1 nebo T2 nebo s dokladem k prokázání statutu zboží Společenství,

b) podrobnostech skladování v celním skladu, jestliže bylo příslušné zboží dopraveno do této země v režimu T2 nebo s dokladem k prokázání statutu zboží Společenství, nebo se odtud odesílalo dále v režimu T2 nebo s dokladem k prokázání statutu zboží Společenství.

(4) V žádosti podle odstavců 1 až 3 se musí uvést, na který případ nebo které případy se žádost vztahuje.

(5) Jestliže žádá příslušný úřad určité země o úřední pomoc, kterou by sám nemohl poskytnout, kdyby byl o ni požádán, poukáže na tuto okolnost ve své žádosti. Je na uvážení dožádaného příslušného úřadu, zda bude chtít takovéto žádosti vyhovět.

(6) Informace získané podle odstavců 1 až 3 se smějí použít pouze pro účely této Úmluvy a požívají ochrany, kterou informacím tohoto druhu zaručuje vnitrostátní právo té země, která je obdržela. Tyto informace smějí být použity k jiným účelům pouze s písemným souhlasem příslušného úřadu, který je poskytl, a s výhradou omezení, stanovených tímto úřadem.

Vymáhaní pohledávky

Článek 13a

Příslušné úřady dotyčných zemí si navzájem poskytnou podle ustanovení přílohy IV úřední pomoc při vymáhání pohledávek, pokud tyto vznikly v souvislosti s přepravou v režimu T1 nebo T2.

Smíšený výbor

Článek 14

(1) Ustanovuje se Smíšený výbor, v němž je zastoupena každá smluvní strana této Úmluvy.

(2) Smíšený výbor jedná ve vzájemné shodě.

(3) Smíšený výbor se schází v případě potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Každá smluvní strana může požádat o svolání zasedání.

(4) Smíšený výbor si stanoví jednací řad, který mezi jiným upravuje svolávání zasedání, jmenování předsedy a dobu jeho setrvání ve funkci.

(5) Smíšený výbor můře vytvořit podvýbory a pracovní skupiny, které mu při plnění úkolů napomáhají.

Článek 15

(1) Úkolem Smíšeného výboru je spravovat tuto Úmluvu a zabezpečovat její žádné provádění. Aby mohl tuto činnost vykonávat, musí být smluvními stranami pravidelně informován o praktických zkušenostech s používáním této Úmluvy; Smíšený výbor vyslovuje doporučení a v případech podle odstavce 3 přijímá usnesení.

(2) Doporučuje zejména:

a) změny této Úmluvy, s výjimkou změn ve smyslu odstavce 3 písmeno c);

b) všechna ostatní opatření, která jsou potřebná k provádění Úmluvy. .

(3) Usnáší se na:

a) změnách příloh;

c) ostatních změnách této Úmluvy, které se v důsledku změn příloh stanou nezbytnými;

d) přechodných opatřeních v případě přistoupení nových členských států ke Společenství;

e) pozvání pro třetí země ve smyslu článku 3 odstavec 1 písmeno c), aby přistoupily k této Úmluvě podle postupu v článku 15 a.

Usnesení dle písmen a) až d) budou prováděna smluvními stranami podle jejich vlastních právních předpisů.

(4) Jestliže přijal zástupce některé smluvní strany ve Smíšeném výboru usnesení s výhradou splnění ústavně-právních podmínek, nabývá usnesení platnost - pokud v něm není uvedeno žádné datum - prvního dne druhého měsíce po oznámení o zrušení výhrady.

(5) Usnesení Smíšeného výboru ve smyslu odstavce 3 písm. e), kterým pozve třetí zemi k přistoupení k této Úmluvě, bude doručeno Generálnímu sekretariátu Rady Evropských společenství, který je oznámí příslušné třetí zemi společně se zněním Úmluvy platným k tomuto dni.

(6) Po okamžiku uvedeném v odstavci 5 může býti příslušná třetí země zastoupena pozorovateli ve Smíšeném výboru, v podvýborech a v pracovních skupinách.

Přistoupení třetích zemí

Článek 15a

(1) Každá třetí země, které bude doručeno příslušné pozvání od depozitáře Úmluvy na základě usnesení Smíšeného výboru, se může stát smluvní stranou této Úmluvy.

(2) Třetí země pozvaná k přistoupení se stane smluvní stranou této Úmluvy uložením listiny o přistoupení u Generálního sekretariátu Rady Evropských společenství. K této listině je nutno připojit překlad Úmluvy v úředním jazyce (úředních jazycích) přistupující třetí země.

(3) Přístup nabývá účinnosti prvního dne druhého měsíce po uložení listiny o přistoupení.

(4) Depozitář oznámí smluvním stranám datum uložení listiny o přistoupení i datum, kdy přistoupení nabývá účinnosti.

(5) Doporučení a usnesení, která vyslovil, resp. na kterých se usnesl Smíšený výbor dle článku 15 odstavce 2 a 3 mezi datem uvedeným v odstavci 1 a datem, kdy přistoupení nabývá účinnosti, budou třetí zemi pozvané k přistoupení též oznámena Generálním sekretariátem Rady Evropských společenství.

Přijetí těchto dokumentů je předmětem prohlášení v listině o přistoupení nebo ve zvláštní listině, která bude uložena u Generálního sekretariátu Rady Evropských společenství do šesti měsíců po jejich oznámení. Nebude-li prohlášení uloženo v této lhůtě, přistoupení se stane neplatným.

Různá a závěrečná ustanovení

Článek 16

Každá smluvní strana přijme vhodná opatření pro zabezpečení účinného a vyváženého provádění Úmluvy; přitom bude brát ohled na nutnost co nejrozsáhlejšího zjednodušení formalit, které je třeba zúčastněným ukládat, a na nutnost řešit ke všeobecné spokojenosti potíže, které při uplatňování těchto ustanovení případně nastanou.

Článek 17

Smluvní strany se vzájemně informují o předpisech, které pro provádění této Úmluvy vydají.

Článek 18

Ustanovení této Úmluvy neodporují zákazům a omezením ohledně dovozu, vývozu a tranzitu, které smluvní strany nebo členské státy Společenství ukládají z důvodů veřejné mravnosti, pořádku a bezpečnosti, ochrany zdraví a života lidí, zvířat nebo rostlin, národního kulturního vlastnictví, uměleckých, historických nebo archeologických hodnot a průmyslového a obchodního vlastnictví.

Článek 19

Přílohy jsou součástí této Úmluvy.

Článek 20

(1) Tato Úmluva platí jednak pro území, ve kterých se uplatňuje Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství a její pravidla, a jednak pro území zemí ESVO.

(2) Tato Úmluva platí také pro Knížectví Lichtenštejnsko, pokud bude toto knížectví spojeno smlouvou o celní unii se Švýcarskou konfederací.

Článek 21

Každá smluvní strana může při dodržení dvanáctiměsíční výpovědní lhůty od této Úmluvy odstoupit; písemná výpověď se musí adresovat depozitáři, který ji oznámí ostatním smluvním stranám.

Článek 22

(1) Tato Úmluva nabývá platnosti dnem 1.ledna 1988, pokud smluvní strany uložily do 1. listopadu 1987 své listiny o přistoupení v Sekretariátu Rady Evropských společenství, který plní roli depozitáře.

(2) Jestliže tato Úmluva nenabyde platnosti 1. ledna 1988, nabyde platnosti prvního dne druhého měsíce po uložení poslední listiny o přistoupení.

(3) Depozitář oznámí datum uložení listiny o přistoupení každé smluvní strany a datum nabytí platnosti této Úmluvy.

Článek 23

(1) Spolu s nabytím platnosti této Úmluvy pozbývají platnosti smlouvy mezi Rakouskem, popř. Švýcarskem a Společenstvím o uplatňování ustanovení o tranzitním režimu Společenství uzavřené dne 30.listopadu 1972, popř. 23.listopadu 1972 a smlouva ze dne 12.července 1977, uzavřena mezi Společenstvím a těmito oběma zeměmi o rozšíření uplatňování ustanovení o tranzitním režimu Společenství.

(2) Smlouvy uvedené v odstavci 1 však platí i nadále pro takové režimy T1 nebo T2, které začaly platit před nabytím platnosti této Úmluvy.

(3) Severní úprava tranzitu mezi Finskem, Norskem a Švédskem pozbývá platnosti nabytím platnosti této Úmluvy.

Článek 24

Tato Úmluva je sepsána v originále v dánském, německém, anglickém, francouzském, řeckém, holandském, portugalském, španělském, finském, islandském, norském a švédském jazyce, přičemž je každé znění stejné závazné; je uložena v archivu Sekretariátu Rady Evropských společenství; tento archiv zašle každé smluvní straně jednu ověřenou kopii.

PŘÍLOHA I

SPOLEČNÉ TRANZITNÍ REŽIMY

HLAVA I

Všeobecná ustanovení

Článek 1

1. Tato příloha obsahuje prováděcí předpisy pro společný tranzitní režim ve smyslu článku 1 odst. 3 Úmluvy.

2. Není-li dále uvedeno jinak, ustanovení této přílohy platí pro operace ve společném tranzitním režimu, bez ohledu na to, zda je použit režim T1 nebo T2.

3. Seznam zboží, které představuje vyšší riziko podvodů je uveden v dodatku I. Týká-li se ustanovení současné úmluvy tohoto dodatku, bude každé opatření týkající se zboží uvedeného v seznamu uplatněno pouze tehdy, překročí-li jeho množství odpovídající minimum. Dodatek I bude posuzován minimálně jedenkrát za rok.

Kapitola I

Rozsah platnosti a vymezení pojmů

Rozsah platnosti

Článek 2

1. Společný tranzitní režim se neuplatňuje pro poštovní zásilky (včetně poštovních balíků).

2. Smluvní strana může rozhodnout, že pro přepravy zboží potrubím se nebude společný tranzitní režim uplatňovat. Toto rozhodnutí musí být oznámeno Komisi, která o něm bude informovat ostatní země.

Vymezení pojmu

Článek 3

Ve smyslu této Úmluvy se rozumí:

a) „příslušnými orgány“,

celní nebo jiné orgány, které jsou odpovědné za provádění této Úmluvy;

b) „tranzitním prohlášením“,

úkon, kterým osoba předepsanou formou a způsobem projeví vůli k propuštění zboží do společného tranzitního režimu;

c) „listy tranzitního prohlášení“,

listy dokladu nebo dokladů použitých jako tranzitní prohlášení;

d) „režimem T2“,

režim T2 podle článku 2 Úmluvy, který je na listech tranzitního prohlášení označen symbolem „T2“ nebo „T2F“;

e) „hlavním povinným“,

osoba, která sama nebo prostřednictvím zmocněného zástupce činí prohlášení na propuštění zboží do společného tranzitního režimu;

f) „úřadem odeslání“,

celní úřad, u něhož je zboží propuštěno do společného tranzitního režimu;

g) „tranzitním úřadem“,

- vstupní celní úřad na území jiné smluvní strany nežli ze které je zboží odesíláno, nebo

- výstupní celní úřad z území smluvní strany, jestliže zásilka opouští v průběhu tranzitní operace celní území této smluvní strany přes hranici mezi smluvní stranou a třetí zemí;

h) „úřadem určení“,

celní úřad, kterému musí být předloženo zboží propuštěné do společného tranzitního režimu k ukončení režimu;

i) „úřadem záruky“,

úřad určený příslušnými orgány každé země, kde ručitelé předkládají své záruky;

j) „ručitelem“,

každá fyzická nebo právnická třetí osoba, která se písemně zaváže společně a nerozdílně s hlavním povinným zaplatit každý dluh, který by mohl vzniknout, do výše zaručené částky;

k) „kódem HS“,

číselný kód položek nebo podpoložek nomenklatury Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží, zavedeného Úmluvou ze 14. června 1983;

l) „dluhem“,

dovozní nebo vývozní cla a jiné poplatky vztahující se na zboží propuštěné do společného tranzitního režimu;

m) „dlužníkem“,

každá fyzická nebo právnická osoba povinná zaplatit dluh;

n) „Komisí“,

Komise Evropských společenství;

o) „propuštěním zboží“,

úkon, kterým příslušné orgány dovolí nakládat se zbožím podle podmínek společného tranzitního režimu;

p) „osobou se sídlem ve smluvní straně“,

- v případě fyzické osoby, každá osoba, která tam má obvyklé místo pobytu;

- v případě právnické osoby nebo společenství osob, každá osoba, která tam má evidované sídlo, ústředí nebo stálou organizační složku;

q) „technikou zpracování dat“,

- výměna zpráv ve standardu EDI s příslušnými orgány; nebo

- zavedení informací požadovaných pro dokončení příslušných formalit do systémů počítačového zpracování dat příslušných orgánů;

r) „termínem EDI (elektronická výměna dat)“,

elektronický přenos dat formou standardní zprávy s předem definovanou strukturou uznávanou pro elektronický přenos v oblasti zpráv mezi dvěma počítačovými systémy;

s) „standardní zprávou“,

předem definovaná struktura, která je uznávána pro elektronický přenos dat;

t) „osobními údaji“,

jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické nebo právnické osobě, jejíž totožnost byla nebo může být zjištěna.

Kapitola II

Povinnosti hlavního povinného

Článek 4

1. Hlavní povinný musí:

a) předmětné zboží a nezbytné doklady dodat ve stanovené lhůtě a v nezměněném stavu úřadu určení a přitom dbát na dodržení opatření přijatých příslušnými orgány k zajištění totožnosti zásilky;

b) dodržovat další předpisy týkající se společného tranzitního režimu;

c) předložit na požádání všechny nezbytné doklady a informace v jakékoli formě a ve stanovené lhůtě příslušným orgánům odpovědným za kontrolu a poskytnout jim náležitou pomoc.

2. Aniž by byly jakkoliv porušeny povinnosti hlavního povinného uvedené v odstavci 1, je dopravce nebo příjemce zboží, který zboží přijímá s vědomím, že toto zboží je přepravováno ve společném tranzitním režimu, také povinen toto zboží a nezbytné doklady dodat ve stanovené lhůtě a v nezměněném stavu úřadu určení a musí přitom dbát na dodržení opatření přijatých příslušnými orgány k zajištění totožnosti zásilky.

Kapitola III

Zajišťování

Povinnost poskytnout zajištění

Článek 5

1. Hlavní povinný poskytne zajištění, aby byla zabezpečena úhrada dluhu, který by mohl za příslušné zboží vzniknout.

2. Zajištění může být:

a) buď ve formě individuálního zajištění poskytnutého na jednu operaci ve společném tranzitním režimu;

b) nebo, v případě zjednodušeného postupu podle článku 48, ve formě globální záruky poskytnuté pro několik operací najednou.

Formy zajištění

Článek 6

1. Zajištění může být učiněno:

a) složením hotovosti u úřadu odeslání, nebo

b) ručitelem u úřadu záruky.

2. Příslušné orgány mohou navržený druh zajištění odmítnout, pokud nezaručuje řádný průběh tranzitního režimu.

3. Hotovost musí být poskytnuta v měně země odeslání nebo prostřednictvím jiného platebního prostředku uznaného příslušnými orgány této země.
Zajištění ve formě hotovosti nebo rovnocenného platebního prostředku se poskytuje v souladu s platnými předpisy v zemi odeslání.

4. Ručitel musí mít sídlo ve smluvní straně, ve které se záruka poskytuje a musí být schválen příslušnými orgány. Ručitel stanoví ve smluvních stranách, které jsou příslušnou operací ve společném tranzitním režimu dotčeny, zvolené místo pro úřední doručování nebo určí zmocněnce pro přijímání písemností adresovaných ručiteli. Je-li Společenství jednou ze smluvních stran, musí ručitel stanovit zvolené místo pro úřední doručování nebo určit zmocněnce pro přijímání písemností adresovaných ručiteli v každém členském státě Společenství.
Příslušné orgány odmítnou schválit ručitele, pokud neposkytuje dostatečnou jistotu řádné a včasné úhrady dluhu, který by mohl vzniknout až do maximální částky záruky.

Osvobození od poskytování záruky

Článek 7

1. Kromě případů určených v případě potřeby se záruka nevyžaduje pro:

a) leteckou přepravu;

b) přepravu zboží po Rýně a rýnských vodních cestách;

c) přepravu potrubím;

d) operace ve společném tranzitním režimu prováděné podle článku 48 odst. 1 písm. g) bodu i).

2. Každá země může upustit od povinnosti poskytování záruky při přepravě zboží po jiných vodních cestách, které leží na jejím území, nežli jsou ty, které jsou uvedeny v odstavci 1 písm. b). Země oznámí Komisi podrobnosti o opatřeních, která v této souvislosti učinila, a Komise informuje ostatní země.

Kapitola IV

Jiná ustanovení

Právní status dokladů a záznamů

Článek 8

1. Doklady řádně vystavené příslušnými orgány jedné země a opatření, která tyto orgány přijaly nebo akceptovaly, mají v ostatních zemích stejné právní účinky jako doklady, které řádně vystavily příslušné orgány těchto zemí, a opatření, která tyto orgány přijaly nebo akceptovaly.

2. Zjištění příslušných orgánů jedné země při kontrolách provedených v rámci společného tranzitního režimu mají v ostatních zemích stejnou průkaznost jako zjištění příslušných orgánů každé z těchto zemí.

Seznam celních úřadů příslušných pro operace ve společném tranzitním režimu

Článek 9

Každá země předá Komisi ve stanovené formě seznam celních úřadů příslušných pro operace ve společném tranzitním režimu s příslušným číselným označením, rozsahy činností a úředními dny a hodinami. Každá změna musí být oznámena Komisi.

Komise oznámí tyto údaje ostatním zemím.

Porušení předpisů a sankce

Článek 10

Země přijmou nutná opatření k zamezení porušování předpisů nebo protiprávního jednání a pro jejich účinné potrestání.

Elektronické postupy

Článek 11

Za podmínek a způsobem určeným příslušnými orgány a při dodržení zásad stanovených celními předpisy mohou příslušné orgány umožnit zpracování formalit technikou počítačového zpracování dat.

HLAVA II

Průběh režimu

Kapitola I

Individuální zajištění

Poskytnutí individuálního zajištění

Článek 12

1. Individuální zajištění vypočtené na základě nejvyšších sazeb vztahujících se na příslušné zboží v zemi odeslání musí pokrýt v plné výši částku dluhu, který může vzniknout.
Sazby, které jsou brány v úvahu při výpočtu výše individuálního zajištění, nesmí být nižší než minimální sazba, která je uvedena v pátém sloupci dodatku I.

2. Individuální zajištění ve formě složení hotovosti je platné ve všech smluvních stranách. Jakmile bude režim vyřízen, hotovost bude vrácena.

3. Individuální zajištění poskytnuté ručitelem a platné ve všech smluvních stranách může být učiněno použitím záručních dokladů individuální záruky znějících na částku 7000 EURO vydaných ručitelem osobám, které chtějí vystupovat jako hlavní povinní.
Ručitel ručí za každý záruční doklad do částky 7000 EURO.

Poskytnutí individuální záruky ručitelem

Článek 13

1. Individuální záruka poskytnutá ručitelem musí odpovídat vzoru v dodatku B1 přílohy III.
Není-li úřad záruky zároveň úřadem odeslání pro tranzitní operaci, ponechá si jeden výtisk záruky, který prokazuje, že přijal závazek ručitele. Hlavní povinný předloží originál úřadu odeslání, který si jej ponechá. V případě potřeby může úřad odeslání požadovat překlad do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků této země.

2. Pokud to vyžadují národní právní předpisy, nařízení, správní předpisy nebo obchodní zvyklosti, může každá země povolit, aby měla záruka uvedená v odstavci 1 jinou formu, pokud bude mít stejný právní účinek jako záruka podle předepsaného vzoru.

3. Dochází-li však k výměně údajů o záruce mezi úřadem záruky a úřadem odeslání za použití informačních technologií a počítačových sítí, úřad záruky si ponechá originál záruky a úřadu odeslání se nepředkládá žádný výtisk.

Poskytnutí individuální záruky prostřednictvím záručních dokladů

Článek 14

1. V případě podle článku 12 odstavec 3 musí individuální záruka odpovídat vzoru uvedenému v dodatku B2 přílohy III.
Článek 13 odstavec 2 se použije přiměřeně.

2. Záruční doklad individuální záruky bude vystaven podle přílohy III. Ručitel vyznačí na záručním dokladu poslední den lhůty platnosti, která nesmí být delší než 1 rok od jeho vydání včetně.

3. Ručitel může vydávat záruční doklady individuální záruky, které neplatí pro operace ve společném tranzitním režimu se zbožím uvedeným v dodatku I.
Pro tento účel uvede ručitel na příslušný záruční doklad individuální záruky úhlopříčně jednu z následujících poznámek:

- ES Validez limitada

- DA Begrænset gyldighed

- DE Beschränkte Geltung

- EL Περιορισμένη ισχύç

- EN Limited validity

- FR Validité limitée

- IT Validità limitata

- NL Beperkte geldigheid

- PT Validade limitada

- FI Voimassa rajoitetusti

- SV Bergränsad giltighet

- CS Omezená platnost

- HU Korlátozott érvényű

- IS Takmarkaδ gildissviδ

- NO Begrenset gyldighet

- PL Ograniczona ważność

- SK Obmedzená platnosť

3a. Dochází-li k výměně údajů o záruce mezi úřadem záruky a úřady odeslání za použití informačních technologií a počítačových sítí, poskytne ručitel úřadu záruky veškeré požadované údaje týkající se jím vydaných záručních dokladů individuální záruky v souladu s podmínkami stanovenými příslušnými orgány.

4. Hlavní povinný předloží úřadu odeslání na pokrytí dluhu, který by mohl vzniknout, potřebný počet záručních dokladů individuální záruky odpovídající hodnotě násobků 7000 EURO. Úřad odeslání si tyto záruční doklady ponechá.

Vypovězení a zrušení záruky

Článek 15

1. Úřad záruky zruší ručitelský vztah, který vznikl přijetím závazku ručitele, jestliže podmínky platné v době jeho přijetí již nejsou splněny.
Ručitel může svůj závazek kdykoliv vypovědět.

2. Vypovězení nebo zrušení nabude účinnosti šestnáctý den ode dne jeho oznámení ručiteli nebo úřadu záruky.
Ode dne účinnosti výpovědi se žádné dříve vydané a ještě platné záruční doklady individuální záruky nesmějí použít pro propuštění zboží do společného tranzitního režimu.

3. Země, v které se nachází úřad záruky, bezodkladně oznámí Komisi vypovězení nebo zrušení, jakož i den jeho účinnosti. Komise to oznámí ostatním zemím.

Kapitola II

Dopravní prostředky a prohlášení

Nakládka

Článek 16

1. V jednom tranzitním prohlášení smí být uvedeno pouze to zboží, které bylo naloženo nebo které má být naloženo na jediný dopravní prostředek a které je určeno k přepravě od jednoho úřadu odeslání k jednomu úřadu určení.

Podle tohoto článku se za jediný dopravní prostředek považují následující dopravní prostředky, pokud se jimi přepravuje zboží, které má být společně odesláno:

a) silniční vozidlo s jedním nebo několika přívěsy nebo návěsy;

b) souprava spojených železničních vagónů;

c) lodě, které tvoří celek;

d) kontejnery, které byly ve smyslu tohoto článku naloženy na jeden dopravní prostředek.

2. Jediný dopravní prostředek může být použit k naložení zboží u několika úřadů odeslání a k jeho vyložení u několika úřadů určení.

Písemná tranzitní prohlášení

Článek 17

1. Zboží se propustí do společného tranzitního režimu s použitím tranzitního prohlášení vyhotoveného na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze III.

2. Tranzitní prohlášení může být případně doplněno jedním nebo několika doplňkovými tiskopisy, jejichž vzor je uveden v příloze III. Tyto tiskopisy budou nedílnou součástí prohlášení.

3. Ložné listy vyhotovené podle vzoru v příloze III se mohou místo doplňkových tiskopisů použít jako popisná část tranzitního prohlášení, jehož budou nedílnou součástí.

4. Tiskopisy uvedené v odstavcích 1 až 3 se vyplní podle přílohy III. Vytisknou se a vyplní v některém z úředních jazyků smluvních stran, které jsou schváleny příslušnými orgány země odeslání. Pokud je to nutné, mohou příslušné orgány země, které se společný tranzitní režim týká, požadovat překlad do úředního jazyka nebo do jednoho z úředních jazyků své země.

5. Navazuje-li společný tranzitní režim v zemi odeslání na jiné celně schválené určení nebo použití, je nutno v tranzitním prohlášení na toto celně schválené určení nebo použití nebo na příslušné celní doklady učinit odkaz. V případě potřeby může úřad odeslání požadovat předložení těchto dokladů.

6. K tranzitnímu prohlášení musí být přiložen přepravní doklad.
Úřad odeslání nemusí trvat na předložení tohoto dokladu při splnění celních formalit za podmínky, že přepravní doklad je uschován a je mu k dispozici.

Jiná tranzitní prohlášení

Článek 18

1. Tranzitní prohlášení podaná prostřednictvím standardních zpráv EDI odpovídají struktuře a údajům uvedeným v příloze III.

2. V případě tranzitního prohlášení podaného zasláním údajů požadovaných pro splnění formalit do systému zpracování dat příslušných orgánů, se údaje písemného prohlášení podle přílohy III nahradí zasláním dat v kódované formě nebo v jakékoli jiné formě stanovené příslušnými orgány a odpovídající údajům požadovaným v písemném prohlášení příslušným orgánům k tomu určeným.

3. Příslušné orgány mohou za podmínek a způsobem, který určí, a s patřičným ohledem na zásady stanovené celními předpisy, povolit, aby se prohlášení nebo jejich některé údaje podávala prostřednictvím disket, magnetických pásků nebo podobných prostředků výměny dat, v případě potřeby v kódované formě.

Smíšené zásilky

Článek 19

Obsahují-li zásilky současně zboží, které se má přepravovat v režimu T1, a zboží, které se má přepravovat v režimu T2, k tranzitnímu prohlášení označenému symbolem „T“ musí být připojeny:

a) doplňkové tiskopisy označené dle potřeby symboly „T1bis“, „T2bis“ nebo „T2Fbis“; nebo

b) ložné listy označené dle potřeby symboly „T1“, „T2“ nebo „T2F“.

Předpokládaný režim T1

Článek 20

Jestliže nebyl do pravého pododstavce 1 tranzitního prohlášení uveden žádný ze symbolů T1, T2 nebo T2F nebo jestliže nebylo přihlédnuto k ustanovení článku 19 o zásilkách, které obsahují současně zboží přepravované v režimu T1 a zboží přepravované v režimu T2, považuje se takové zboží za zboží přepravované v režimu T1.

Podepisování tranzitního prohlášení a závazek hlavního povinného

Článek 21

Tranzitní prohlášení podepisuje hlavní povinný, přičemž je odpovědný za:

a) správnost údajů uvedených v prohlášení;

b) pravost připojených dokladů, a

c) dodržení všech povinností souvisejících s propuštěním příslušného zboží do společného tranzitního režimu.

Kapitola III

Postup u úřadu odeslání

Podání tranzitních prohlášení

Článek 22

Tranzitní prohlášení se podává úřadu odeslání během stanovených úředních dnů a hodin. Zmíněný úřad může na žádost a náklady hlavního povinného povolit, aby se prohlášení podalo mimo stanovené úřední dny a hodiny.

Úřad odeslání může také na žádost a náklady hlavního povinného povolit, aby se prohlášení podalo na jiném místě.

Stanovená trasa

Článek 23

1. Zboží propuštěné do společného tranzitního režimu se na úřadu určení přepravuje po ekonomicky nejvýhodnější trase.

2. Bez dotčení článku 64 stanoví úřad odeslání, v případě přepravy zboží uvedeného v seznamu v dodatku I nebo v případech, kdy to příslušné orgány nebo hlavní povinný považují za nezbytné, předepsanou trasu a do odstavce 44 tranzitního prohlášení uvede minimálně tranzitní země s ohledem na skutečnosti sdělené hlavním povinným.

Přijetí a evidence tranzitního prohlášení

Článek 24

Úřad odeslání přijme a zaeviduje tranzitní prohlášení,

a) obsahuje-li všechny údaje požadované touto Úmluvou;

b) jsou-li předloženy všechny potřebné doklady; a

c) je-li předmětné zboží předloženo celním orgánům.

Oprava tranzitního prohlášení

Článek 25

1. Hlavnímu povinnému se na jeho žádost povolí provést opravu jednoho nebo více údajů v tranzitním prohlášení po jeho přijetí příslušnými orgány. Oprava však nesmí mít za následek, že se tranzitní prohlášení bude týkat jiného zboží než toho, které bylo původně deklarováno.

2. Oprava se nepovolí, jestliže o její provedení bylo požádáno poté, co příslušné orgány:

a) informovaly hlavního povinného, že bude provedena kontrola zboží; nebo

b) zjistily, že příslušné údaje jsou nesprávné; nebo

c) zboží propustily.

Lhůta pro předložení úřadu určení

Článek 26

1. Úřad odeslání stanoví lhůtu, ve které musí být zboží předloženo úřadu určení, s ohledem na předpokládanou trasu, současné přepravní a jiné právní předpisy, a v případě potřeby s přihlédnutím ke skutečnostem sděleným hlavním povinným.

2. Lhůta stanovená úřadem odeslání je závazná pro příslušné orgány zemí, jejichž území je příslušnou operací společného tranzitního režimu dotčeno a tyto orgány ji nesmí měnit.

3. Je-li zboží dodáno úřadu určení po uplynutí lhůty stanovené úřadem odeslání, má se zato, že lhůta byla dodržena, bude-li úřadu určení hodnověrně prokázáno, že nedodržení lhůty nebylo způsobeno okolnostmi, za které by odpovídal dopravce nebo hlavní povinný.

Kontrola tranzitních prohlášení

Článek 27

1. Pro účely kontroly přijatých tranzitních prohlášení mohou příslušné orgány země odeslání provést následující kontroly na základě analýzy rizika nebo náhodným výběrem:

a) kontrolu tranzitního prohlášení a přiložených dokladů;

b) kontrolu zboží a v případě potřeby odebrání vzorků za účelem vykonání analýzy nebo podrobných zkoušek.

2. Kontrola zboží se vykonává na místech k tomu určených a v pracovní době. Na žádost a na náklady hlavního povinného mohou příslušné orgány vykonat prohlídku zboží na jiných místech nebo v jiné než pracovní době.

Opatření k zajištění totožnosti

Článek 28

1. Úřad odeslání zajistí totožnost způsobem, který pokládá za potřebný.

2. Bez dotčení článku 11 odst. 4 Úmluvy nelze propustit zboží do společného tranzitního režimu, není-li možno přiložit závěry podle ustanovení článku 11 odst. 2 nebo 3 Úmluvy.

3. Použije-li se prostorová závěra, prověří příslušné orgány, zda byl dopravní prostředek schválen pro přiložení závěry nebo zda je pro přiložení závěry způsobilý.

4. Za schválené na základě jiných celních předpisů ve smyslu článku 11 odst. 2 písm. a) Úmluvy se považuje každé silniční vozidlo, přívěs, návěs nebo kontejner, schválené pro přepravu zboží pod celní závěrou na základě mezinárodní smlouvy, jejímiž smluvními stranami jsou Evropské společenství nebo jeho členské země, jakož i země ESVO.

5. Závěry musejí vyhovovat vlastnostem uvedeným v dodatku II.

6. Závěry nesmí být odstraněny bez souhlasu příslušných orgánů.

7. Popis zboží ve smyslu článku 11 odst. 4 Úmluvy se považuje za postačující, je-li dostatečně přesný k jednoduchému zjištění druhu a množství zboží.
V případech uvedených v článku 11 odst. 4 Úmluvy uvede úřad odeslání k poznámce „Přiložené závěry“ do odstavce tranzitního prohlášení označeného „D. Kontrola úřadem odeslání“ jednu z následujících poznámek:

- ES Dispensa

- DA Fritaget

- DE Befreiung

- EL Απαλλαγή

- EN Waiver

- FR Dispense

- IT Dispensa

- NL Vrijstelling

- PT Dispensa

- FI Vapautettu

- SV Befrielse

- CS Osvobození

- HU Mentesség

- IS Undanþegið

- NO Fritak

- PL Zwolniony

- SK Oslobodenie

Poznámky celního orgánu v tranzitním prohlášení a propuštění zboží

Článek 29

1. Úřad odeslání uvede na každý list tranzitního prohlášení výsledky kontroly.
Souhlasí-li výsledky kontroly s prohlášením, úřad odeslání propustí zboží a na listy tranzitního prohlášení uvede datum propuštění.

2. Listy č. 4 a 5 tranzitního prohlášení, které hlavnímu povinnému vrátil úřad odeslání, doprovázejí zboží propuštěné do společného tranzitního režimu po dobu jeho přepravy.

Tranzitní doprovodný doklad

Článek 30

1. Je-li tranzitní prohlášení zpracováno úřadem odeslání s použitím počítačového systému, jsou listy č. 4 a 5 prohlášení nahrazeny tranzitním doprovodným dokladem, jehož vzor je uveden v příloze III.

2. V případě potřeby se k tranzitnímu doprovodnému dokladu připojí seznam položek, který je jeho nedílnou součástí a odpovídá vzoru uvedenému v příloze III.

3. V případě uvedeném v odstavci 1 si úřad odeslání ponechá tranzitní prohlášení a propustí zboží vydáním tranzitního doprovodného dokladu hlavnímu povinnému.

4. Na základě povolení může být tranzitní doprovodný doklad vyhotoven s použitím počítačového systému hlavního povinného.

5. Ustanovení této Úmluvy, která se vztahují k listům tranzitního prohlášení doprovázejícím zásilku, se použijí obdobně pro tranzitní doprovodný doklad.

Kapitola IV

Formality během přepravy

Předložení listu tranzitního prohlášení

Článek 31

Listy č. 4 a 5 tranzitního prohlášení a jiné doklady doprovázející zboží musí být na požádání předloženy příslušným orgánům.

Tranzitní úřad

Článek 32

1. Zásilka a listy č. 4 a 5 tranzitního prohlášení musí být předložena na každém tranzitním úřadu.

2. Dopravce předkládá každému tranzitnímu úřadu potvrzení o překročení hranice vyhotovené podle vzoru uvedeného v příloze III, který si jej ponechá. Dochází-li však k výměně tranzitních údajů mezi úřadem odeslání a tranzitním úřadem za použití informačních technologií a počítačových sítí, potvrzení o překročení hranice se nepředkládá.

3. Tranzitní úřady provedou kontrolu zboží v případě, že to považují za nutné.

4. Pokud se přeprava uskuteční přes jiný tranzitní úřad, než který je uveden na listech č. 4 a 5 tranzitního prohlášení, odešle bezodkladně skutečný tranzitní úřad potvrzení o překročení hranice původně určenému tranzitnímu úřadu.

5. Odstavce 1 až 4 neplatí pro přepravu zboží po železnici.

Události během přepravy

Článek 33

1. V níže uvedených případech dopravce uvádí do listů č. 4 a 5 tranzitního prohlášení příslušné poznámky a takto opatřené listy předkládá spolu se zásilkou příslušným orgánům země, na jejímž území se dopravní prostředek nachází, a to:

a) při změně přepravní trasy a při použití ustanovení článku 23 odst. 2;

b) došlo-li během přepravy k odstranění závěr z důvodů, které dopravce nemohl ovlivnit;

c) je-li zboží přeloženo na jiný dopravní prostředek; každá překládka se musí uskutečnit pod dohledem příslušných orgánů, které však mohou povolit překládku bez jejich dohledu;

d) při bezprostředně hrozícím nebezpečí, které si vynutí okamžité částečné nebo úplné vyložení dopravního prostředku;

e) při každé události, nepředvídaném incidentu nebo havárii, které by mohly mít vliv na nedodržení povinností hlavního povinného nebo dopravce.

2. Jestliže jsou příslušné orgány toho názoru, že příslušná operace ve společném tranzitním režimu může bez problémů pokračovat, potvrdí listy č. 4 a 5 tranzitního prohlášení po přijetí nezbytných opatření.

Kapitola V

Formality u úřadu určení

Předložení úřadu určení

Článek 34

1. Zboží a listy č. 4 a 5 tranzitního prohlášení musí být předloženy úřadu určení během stanovených úředních dnů a hodin. Úřad určení však může na žádost a na náklady zúčastněného povolit předložení zboží a dokladů mimo stanovené úřední dny a hodiny. Úřad určení může také na žádost a na náklady zúčastněného povolit, aby bylo zboží a listy č. 4 a 5 prohlášení předloženy na jiném místě.

2. Úřad určení zaeviduje listy č. 4 a 5 tranzitního prohlášení a opatří je datem předložení a výsledky provedených kontrol.

3. Jako důkaz o ukončení režimu podle článku 39 odst. 2 potvrdí úřad určení na žádost hlavního povinného další list č. 5 nebo kopii listu č. 5 tranzitního prohlášení, na které je uvedena jedna z následujících poznámek:

- ES Prueba alternativa

- DA Alternativt bevis

- DE Alternativnachweis

- EL Εναλλακτική απόδειξη

- EN Alternativě proof

- FR Preuve alternative

- IT Prova alternativa

- NL Alternatief bewijs

- PT Prova alternativa

- FI Vaihtoehtoinen todiste

- SV Alternativt bevis

- CS Alternativní důkaz

- HU Alternatív igazolás

- IS Önnur sönnun

- NO Alternativt bevis

- PL Alternatywny dowód

- SK Alternatívny dôkaz

4. Tranzitní operace se může ukončit i na jiném úřadu, než je úřad určení uvedený v tranzitním prohlášení. Tento úřad se stává úřadem určení.
Patří-li nový úřad určení pod jurisdikci smluvní strany odlišné od té, pod jejíž jurisdikci patří původně určený úřad, tento nový úřad uvede do odstavce „I. Kontrola úřadem určení“ listu č. 5 tranzitního prohlášení k obvyklým poznámkám i jednu z následujících poznámek:

- ES Diferencias: mercancías presentadas en la oficina.................(nombre y país)

- DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt...................(navn og land)

- DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte.......(Name und Land)

- EL Διαφορες: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωείο.......(Όνομα και χωρα)

- EN Differences: office where goods were presented....................(name and country)

- FR Différences: marchandises présentées au bureau....................(nom et pays)

- IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci.......(nome e paese)

- NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht.........(naam en land)

- PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia...................(nome e país)

- FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty................................(nimi ja maa)

- SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes.............................(namn och land)

- CS Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží dodáno.....................(název a země)

- HU Eltérések: Hivatal, ahol az áruk bemutatása megtőrtént..........(név és ország)

- IS Breying: tollstjoraskriftstofa øar sem vôrum var framvisad.......(Nafn og land)

- NO Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt........................(navn og land)

- PL Niezgodności: urząd w którym przedstawiono towar................(nazwa i kraj)

- SK Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný.........................(názov a krajina)

5. Jestliže obsahuje tranzitní prohlášení ve smyslu odstavce 4 pododstavec 2 jednu z následujících poznámek, zboží zůstává pod dohledem nového úřadu určení a bez výslovného povolení úřadu odeslání se nesmí doručit jinam než na území té smluvní strany, pod jejíž jurisdikci patří úřad odeslání:

- ES Salida de...............sometida a restricciones

- DA Udførsel fra...............undergivet restriktioner

- DE Ausgang aus...............Beschränkungen unterworfen

- EL Έξοδος από..............υποκείμενη σε περιοριομούς

- EN Export from...............subject to restriction

- FR Sortie de...............soumise à des restrictions

- IT Uscita dalla (dall´)...............soggetta a restrizioni

- NL Verlaten van...............aan beperkingen onderworpen

- PT Saida da...............sujeita a restriçoes

- FI Vienti...............rajoitusten alaista

- SV Utförsel från...............underkastad restriktioner

- CS Vývoz z...............podléhá omezením

- HU Indult...............korlátozások alá esik

- IS Utflutningur fra...............haour takmörkunum

- NO Utførsel fra...............underlagt restriksjoner

- PL Wywóz z...............podlega ograniczeniom

- SK Vývoz z...............podlieha obmedzeniam

- ES Salida de...............sujeta a pago de derechos

- DA Udførsel fra...............betinget af afgiftsbetaling

- DE Ausgang aus...............Abgabenerhebung unterworfen

- EL Έξοδος από..............υποκείμενη σε πειβαρυνσεις

- EN Export from...............subject to duty

- FR Sortie de...............soumise à imposition

- IT Uscita dalla (dall´)...............soggetta a tassazione

- NL Verlaten van...............aan belastingheffing onderworpen

- PT Saida da...............sujeita a pagamento de imposicoes

- FI Vienti...............maksujen alaista

- SV Utförsel från...............underkastad avgifter

- CS Vývoz z...............podléhá clu, daním a poplatkům

- HU Indult...............vám-, adóköteles

- IS Gjaldskyldur utflutningur fra.......

- NO Utførsel fra...............belagt med avgifter

- PL Wywóz z...............podlega opłatom

- SK Vývoz z...............podlieha platbám

6. Poznámka v odstavci 5 se vždy v případě potřeby doplní slovy „Společenství“, „Maďarsko“, „Island“, „Norsko“, „Polsko“, „Slovenská republika“, „Švýcarsko“ nebo „Česká republika“ v jazyku příslušné poznámky.

Potvrzení o dodání

Článek 35

1. Úřad určení na žádost osoby, která předložila listy č. 4 a 5 tranzitního prohlášení, vydá potvrzení o dodání.

2. Tiskopis potvrzení o dodání musí odpovídat vzoru uvedenému v příloze III. Jinak může být potvrzení o dodání vydáno na zadní straně výtisku č. 5 tranzitního prohlášení v odstavci pro to určeném.

3. Potvrzení o dodání vyplní účastník předem. Potvrzení může obsahovat i jiné údaje týkající se zásilky zboží, s výjimkou části určené pro úřad určení. Potvrzení o dodání nelze použít jako důkaz o ukončení tranzitního režimu podle článku 39 odst. 2.

Zpětné zaslání listu č. 5

Článek 36

Příslušné orgány země určení zašlou bezodkladně, avšak nejpozději jeden měsíc po ukončení tranzitního režimu, list č. 5 tranzitního prohlášení zpět příslušným orgánům země odeslání.

Centrální úřad

Článek 37

Každá země bude informovat Komisi o tom, které úřady byly pověřeny centralizovaným příjmem a odesíláním dokladů, o typech dokladů, kterých se to týká, jakož i o případných dalších úkolech svěřených těmto úřadům. Komise tuto informaci oznámí ostatním zemím.

Kapitola VI

Kontrola ukončení režimu

Ukončení a vyřízení režimu

Článek 38

1. Společný tranzitní režim je ukončen a povinnosti hlavního povinného splněny, bylo-li propuštěné zboží spolu s požadovanými doklady předloženo úřadu určení podle předpisů upravujících režim.

2. Příslušné orgány společný tranzitní režim vyřídí, mohou-li porovnáním údajů předložených úřadu odeslání a úřadu určení konstatovat, že tranzitní režim byl řádně ukončen.

Oznámení hlavnímu povinnému a alternativní důkaz o ukončení režimu

Článek 39

1. Jestliže příslušným orgánům země odeslání není vrácen list č. 5 tranzitního prohlášení do dvou měsíců ode dne přijetí prohlášení, tyto orgány to oznámí hlavnímu povinnému a vyzvou ho, aby předložil důkaz o ukončení režimu.

1a. Jsou-li použita ustanovení hlavy II kapitola VII a příslušné orgány země odeslání neobdržely zprávu „Oznámení o dodání“ ve lhůtě, v níž musí být zboží předloženo úřadu určení, informují příslušné orgány o této skutečnosti hlavního povinného a vyzvou jej, aby předložil důkaz o ukončení režimu.

2. Důkaz podle odstavce 1 může být příslušným orgánům uspokojivě poskytnut formou dokladu ověřeného příslušnými orgány země určení, který obsahuje údaje potřebné k identifikaci zboží a z kterého vyplývá, že předmětné zboží bylo předloženo úřadu určení nebo, v případech uvedených v článku 72, schválenému příjemci.

3. Společný tranzitní režim se také považuje za ukončený, poskytne-li hlavní povinný uspokojivým způsobem příslušným orgánům celní doklad, vydaný ve třetí zemi, kam zboží vstoupilo, o přidělení celně schváleného určení nebo použití zboží v této zemi nebo jeho opis nebo fotokopii, který obsahuje údaje potřebné k identifikaci zboží. Správnost opisů nebo fotokopií musí být ověřena úřadem, který potvrzoval originály dokladů, orgány příslušných třetích zemí nebo orgány jedné z těchto zemí.

Pátrací řízení

Článek 40

1. Jestliže příslušné orgány země odeslání neobdrží do čtyř měsíců od přijetí tranzitního prohlášení žádný důkaz o ukončení režimu, zahájí ihned pátrací řízení s cílem získat všechny informace potřebné pro vyřízení režimu, nebo, není-li to možné, aby se:

- zjistilo, zda došlo ke vzniku celního dluhu;

- určil dlužník;

- stanovily příslušné orgány, které jsou odpovědné za vybrání dluhu.

Jestliže byly příslušné orgány informovány dříve, že režim nebyl ukončen, nebo mají-li podezření, zahájí bezodkladně pátrací řízení.

Jsou-li použita ustanovení hlavy II kapitola VII, zahájí příslušné orgány pátrací řízení, jestliže neobdržely zprávu „Oznámení o dodání“ ve lhůtě, v níž musí být zboží předloženo úřadu určení, nebo zprávu „Výsledky kontroly“ ve lhůtě 6 dnů od obdržení zprávy „Oznámení o dodání“.

2. Pátrací řízení se zahájí i v případě, pokud se dodatečně zjistilo, že důkaz o ukončení režimu byl padělán, a pátrací řízení je nezbytné pro dosažení cílů uvedených v odstavci 1.

3. Pro zahájení pátracího řízení zašlou příslušné orgány země odeslání příslušným orgánům země určení žádost se všemi potřebnými informacemi.

4. Příslušné orgány země určení a v případě potřeby tranzitní úřady, které byly vyzvány k účasti v pátracím řízení, tuto žádost vyřídí bezodkladně.

5. Jestliže se prokáže na základě pátracího řízení, že tranzitní režim byl řádně ukončen, oznámí tuto skutečnost příslušné orgány země odeslání bezodkladně hlavnímu povinnému a v případě potřeby všem příslušným orgánům, které již mohly zahájit podle článku 117 řízení k vybrání dluhu.

Následné prověření

Článek 41

1. Příslušné orgány mohou provést následné prověření pravosti a správnosti údajů a razítek uvedených na listu č. 5 tranzitních prohlášení. Tyto kontroly se provádí v případech pochybností nebo podezření z podvodu. Tyto kontroly mohou být také provedeny na základě analýzy rizika nebo náhodným výběrem.

2. Následné prověření může dále zahrnovat kontroly dokladů, tiskopisů, povolení nebo údajů, které souvisí se společným tranzitním režimem.

3. Příslušné orgány, které obdržely žádost o následné prověření, vyřídí tuto žádost bezodkladně.

4. Jestliže příslušné orgány země odeslání žádají o následné prověření listu č. 5 tranzitního prohlášení z důvodu vzniku pochybností nebo podezření z podvodu, podmínky uvedené v článku 38 odst. 2 se nepovažují za splněné, dokud se neprokáže pravost a správnost údajů, na něž se žádost vztahuje.

Kapitola VII

Dodatečná ustanovení uplatňovaná při výměně dat o tranzitu mezi příslušnými orgány za použití informační technologie a počítačových sítí

Rozsah platnosti

Článek 42

1. Bez dotčení zvláštních okolností a ustanovení o společném tranzitním režimu, která se v případě potřeby použijí přiměřeně, příslušné orgány použijí informační technologii a počítačové sítě pro výměnu informací popsanou v této kapitole.

2. Pro výměnu informací podle odstavce 1 použijí všechny smluvní strany společnou síť Evropského společenství pro přenos údajů „Common Communications Network/Common Systém Interface“ (CCN/CSI). Finanční podíl zemí ESVO a všechny s tím spojené otázky budou dohodnuty mezi Společenstvím a každou ze zemí ESVO.

3. Ustanovení této kapitoly se nevztahují na zjednodušené postupy pro určité druhy doprav uvedené v článku 48 odst. 1 písm. g).

Bezpečnost

Článek 43

1. Stanovené podmínky pro uplatňování formalit pomocí techniky pro zpracování dat obsahují mezi jiným opatření pro kontrolu zdroje údajů a jejich ochranu před náhodným nebo nezákonným zničením, náhodnou ztrátou, úpravou nebo nepovoleným přístupem.

2. Kromě bezpečnostních požadavků uvedených v odstavci 1 příslušné orgány zajistí a budou udržovat odpovídající bezpečnostní opatření pro účinné, spolehlivé a bezpečné fungování celého tranzitního systému.

3. Pro zabezpečení výše uvedené bezpečnostní úrovně se každé vložení, změna a vymazání údajů zaznamená spolu s informací o důvodu tohoto postupu, přesného času a osoby, která to učinila. Zároveň je nutno původní údaje nebo všechny údaje, které byly podrobeny uvedenému postupu, zachovat minimálně po dobu tří kalendářních let od konce roku, kdy ke změně došlo, nebo případně i na delší dobu, vyžadují-li to jiná ustanovení.

4. Příslušné orgány pravidelně kontrolují bezpečnost.

5. Všechny dotčené příslušné orgány se vzájemně informují o každém podezření z porušení bezpečnosti.

Ochrana osobních údajů

Článek 44

1. Smluvní strany použijí osobní údaje předané při provádění této Úmluvy pouze pro její účely a pro účely celně schválených určení nebo použití zboží, která na společný tranzitní režim navazují. Toto omezení však nesmí bránit použití těchto údajů pro účely vyšetřování a soudního jednání konaného ve spojitosti se společným tranzitním režimem. V tomto případě bude příslušný orgán, který poskytl tyto údaje, okamžitě o jejich použití informován.

2. Pokud se týká zpracování osobních údajů předaných při provádění této Úmluvy, smluvní strany se zavazují přijmout všechna opatření potřebná k zajištění ochrany osobních údajů minimálně v takovém rozsahu, jaký určuje Úmluva Rady Evropy z 28. ledna 1981 o ochraně osobnosti při automatickém zpracování osobních dat.

3. Každá smluvní strana učiní veškerá opatření formou efektivních kontrol, která jsou nezbytná k zajištění provádění tohoto článku.

Záruka

Článek 44a

Jsou-li úřad záruky a úřad odeslání umístěny v různých státech, zprávy používané k výměně údajů týkajících se záruky odpovídají struktuře a podrobnostem stanoveným smluvními stranami po vzájemné dohodě.

Předběžné oznámení o příchodu zásilky a Předběžné oznámení o průjezdu zásilky

Článek 45

Úřad odeslání zašle při propuštění zboží deklarovanému úřadu určení prostřednictvím zprávy „Předběžné oznámení o příchodu zásilky“ podrobnou informaci o operaci ve společném tranzitním režimu a zároveň tuto informaci zašle každému deklarovanému tranzitnímu úřadu prostřednictvím zprávy „Předběžné oznámení o průjezdu zásilky“. Tyto zprávy jsou založeny na údajích z tranzitního prohlášení, které jsou v případě potřeby opraveny a doplněny. Zprávy odpovídají struktuře a podrobnostem stanoveným smluvními stranami po vzájemné dohodě.

Oznámení o přestupu hranice

Článek 45a

Tranzitní úřad zaznamená přestup na základě zprávy „Předběžné oznámení o průjezdu zásilky“, kterou obdržel od úřadu odeslání. Každá kontrola zboží se provádí porovnáním se zprávou „Předběžné oznámení o průjezdu zásilky“. Celní úřad odeslání je o přestupu uvědomen prostřednictvím zprávy „Oznámení o přestupu hranice“. Tato zpráva odpovídá struktuře a podrobnostem stanoveným smluvními stranami po vzájemné dohodě.

Oznámení o dodání a výsledky kontrol

Článek 46

1. Úřad určení si ponechá tranzitní doprovodný doklad a použije zprávu „Oznámení o dodání“, aby informoval úřad odeslání o dodání zboží. Tato zpráva se zasílá v den, kdy zboží bylo dodáno úřadu určení. Tato zpráva nemůže být použita jako důkaz o ukončení tranzitního režimu podle článku 39 odst. 2.

2. Pouze v odůvodněných případech úřad určení zašle úřadu odeslání zprávu „Výsledky kontroly“ nejpozději v pracovní den následující po dni dodání zboží úřadu určení.

3. Uvedené zprávy musí odpovídat struktuře a podrobnostem, které stanoví smluvní strany po vzájemné dohodě.

Kontroly na základě předběžného oznámení o příchodu zásilky

Článek 47

Kontrola zboží se provádí na základě zprávy „Předběžné oznámení o příchodu zásilky“, obdržené od úřadu odeslání.

HLAVA III

Zjednodušené postupy

Kapitola I

Všeobecná ustanovení o zjednodušených postupech

Rozsah platnosti

Článek 48

1. Příslušné orgány mohou na žádost hlavního povinného nebo v případě potřeby příjemce povolit následující zjednodušené postupy:

a) použití globální záruky nebo povolení nezajišťovat celní dluh;

b) použití zvláštních ložných listů;

c) použití závěr speciálního typu;

d) osvobození od požadavku na použití předepsané trasy;

e) status schváleného odesilatele;

f) status schváleného příjemce;

g) zjednodušené postupy pro určité druhy dopravy:

i) přeprava zboží po železnici nebo ve velkém kontejneru;

ii) přeprava zboží vzdušnou cestou;

iii) přeprava zboží potrubím;

h) použití jiných zjednodušených postupů podle článku 6 Úmluvy.

2. Není-li v této příloze nebo v povolení stanoveno jinak, jsou zjednodušené postupy povolené podle odstavce 1 písm. a), b) a g) platné ve všech zemích. Zjednodušené postupy povolené podle odstavce 1 písm. c), d) a e) jsou platné pouze pro ty operace ve společném tranzitním režimu, které začínají v zemi, kde je toto povolení uděleno. Zjednodušený postup povolený podle odstavce 1 písm. f) je platný pouze v zemi, kde bylo povolení uděleno.

Všeobecné podmínky k udělení povolení

Článek 49

1. Povolení podle článku 48 odst. 1 se udělí pouze osobám, které:

a) mají sídlo ve smluvní straně, s podmínkou, že povolení používat globální záruku může být uděleno pouze osobám, které mají sídlo v zemi, kde se záruka poskytuje;

b) pravidelně používají společný tranzitní režim nebo jsou celním orgánům známé jako osoby, které jsou schopny plnit svoje povinnosti vyplývající z režimu, nebo, v případě zjednodušeného postupu podle článku 48 odst. 1 písm. f), pravidelně přijímají zboží přepravované v rámci společného tranzitního režimu; a

c) se nedopustily závažného nebo opakovaného porušení celních nebo daňových předpisů.

2. Pro zabezpečení řádného provádění zjednodušených postupů je povolení uděleno, pouze když:

a) příslušné orgány mohou zabezpečit sledování režimu a provádění kontrol, aniž by vynaložily nepřiměřeně vysoké správní úsilí vzhledem k požadavkům příslušné osoby; a

b) příslušná osoba vede zápisy, které umožní příslušným orgánům vykonávat účinné kontroly.

Obsah žádosti o povolení

Článek 50

1. Žádost o povolení použití zjednodušených postupů, dále jen „žádost“, je nutno podat písemně. Žádost musí obsahovat datum a podpis.

2. Žádosti musí obsahovat všechny údaje, na jejichž základě mohou příslušné orgány prověřit, zda jsou splněny všechny podmínky pro povolení požadovaného zjednodušeného postupu.

Odpovědnost žadatele

Článek 51

Osoby, které žádají o zjednodušené postupy, odpovídají ve smyslu platných předpisů smluvních stran a bez dotčení případné trestní odpovědnosti za:

a) správnost uvedených údajů,

b) pravost přiložených dokladů.

Příslušné orgány

Článek 52

1. Žádosti se podávají příslušným orgánům země, v níž má žadatel sídlo.

2. Při udělení povolení nebo při zamítnutí žádostí se postupuje podle předpisů platných ve smluvních stranách.

3. Rozhodnutí o zamítnutí žádostí musí mít písemnou formu a musí obsahovat zdůvodnění.

Obsah povolení

Článek 53

1. Originál povolení obsahující datum a podpis spolu s jednou nebo více kopiemi se předá jeho držiteli.

2. Povolení stanoví podmínky použití zjednodušených postupů, jakož i způsoby provádění a kontrol. Platnosti nabude datem vydání.

3. V případech zjednodušených postupů podle článku 48 odst. 1 písm. c), d) a g) se povolení předkládá kdykoliv o to úřad odeslání požádá.

Zrušení a změna

Článek 54

1. Držitel povolení je povinen po jeho obdržení informovat příslušné orgány o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na platnost nebo na obsah povolení.

2. Příslušné orgány povolení zruší nebo změní, pokud:

a) jedna nebo více podmínek stanovených pro jeho udělení nebyly splněny nebo již nejsou plněny; nebo

b) po jeho udělení nastala skutečnost, která má vliv na platnost nebo na obsah povolení; nebo

c) držitel povolení neplní některou pro něj stanovenou povinnost uvedenou v povolení.

3. Rozhodnutí o zrušení nebo změně povolení musí být zdůvodněno. Rozhodnutí musí být držiteli povolení oznámeno.

4. Rozhodnutí o zrušení nebo změně povolení je účinné ode dne oznámení. Nicméně ve výjimečných případech, kde to vyžadují oprávněné zájmy držitele povolení, mohou příslušné orgány určit pozdější termín nabytí účinnosti rozhodnutí o zrušení nebo změně. Datum účinnosti musí být uvedeno v rozhodnutí.

Uložení podkladu příslušnými orgány

Článek 55

1. Příslušné orgány ukládají žádosti a k nim přiložené podklady spolu s kopiemi každého vydaného povolení.

2. Není-li žádosti vyhověno nebo je-li povolení zrušeno, žádost a rozhodnutí o zamítnutí nebo zrušení povolení se spolu s příslušnými podklady uloží na dobu minimálně tří let od konce kalendářního roku, ve kterém byla žádost zamítnuta nebo povolení zrušeno.

Kapitola II

Globální záruka a povolení nezajišťovat celní dluh

Referenční částka

Článek 56

1. Hlavní povinný může použít globální záruku nebo povolení nezajišťovat celní dluh až do výše referenční částky.

Pro účely prvního pododstavce se výpočet provádí na základě částky dluhu, který může vzniknout z každé tranzitní operace. Nejsou-li potřebné údaje k dispozici, předpokládá se částka dluhu 7000 EURO, jestliže nejsou příslušným orgánům známy jiné informace vedoucí k odlišné částce.

2. Referenční částka odpovídá částce dluhu, který může vzniknout na zboží, jež je pro hlavního povinného propuštěno do společného tranzitního režimu po dobu minimálně jednoho týdne.
Referenční částku stanoví úřad záruky ve spolupráci se zúčastněným dle:

a) údajů o zboží, které přepravoval v minulosti, a odhadu množství plánovaných operací ve společném tranzitním režimu založeném na obchodních a účetních dokladech; a

b) nejvyšších sazeb cel a ostatních poplatků platných pro zboží v zemi, kde se nachází úřad záruky.

3. Úřad záruky každoročně prověří výši referenční částky, zejména s ohledem na informace získané z úřadu(-ů) odeslání a v případě potřeby určí novou výši částky.

4. Hlavní povinný zajistí, aby částky připadající na jím přepravované zboží v ještě neukončených operacích nepřekročily referenční částku.
Hlavní povinný informuje úřad záruky, jakmile referenční částka není dostatečná pro pokrytí operací ve společném tranzitním režimu.

Částka globální záruky a povolení nezajišťovat celní dluh

Článek 57

1. Částka globální záruky se shoduje s referenční částkou uvedenou v článku 56.

2. Osobám, které příslušným orgánům prokáží, že jejich finanční situace je dobrá a že splňují měřítka spolehlivosti uvedené v odstavcích 3 a 4, může být povoleno použití globální záruky se sníženou částkou nebo může být povoleno nezajišťování celního dluhu.

3. Částka globální záruky může být snížena:

a) na 50 % referenční částky, prokáže-li hlavní povinný dostatečné zkušenosti se společným tranzitním režimem;

b) na 30 % referenční částky, prokáže-li hlavní povinný dostatečné zkušenosti se společným tranzitním režimem a úzce spolupracuje s příslušnými orgány.

4. Povolení nezajišťovat celní dluh může být uděleno, prokáže-li hlavní povinný dostatečné zkušenosti se společným tranzitním režimem, úzce spolupracuje s příslušnými orgány, má kontrolu nad přepravními operacemi a má dostatečné finanční zdroje pro splnění svých závazků.

5. Pro účely odstavců 3 a 4 vezmou všechny země v úvahu ustanovení uvedená v dodatku III.

Zvláštní ustanovení pro zboží představující zvýšené riziko

Článek 58

1. Má-li být povoleno použití globální záruky pro zboží uvedené v dodatku I, musí hlavní povinný prokázat nejen to, že splňuje podmínky článku 49, ale také to, že jeho finanční situace je dobrá, má dostatečné zkušenosti se společným tranzitním režimem a buď úzce spolupracuje s příslušnými orgány, nebo má kontrolu nad přepravními operacemi.

2. Pro toto zboží částka globální záruky může být snížena:

a) na 50 % referenční částky, prokáže-li hlavní povinný úzkou spolupráci s příslušnými orgány a má kontrolu nad přepravními operacemi;

b) na 30 % referenční částky, prokáže-li hlavní povinný úzkou spolupráci s příslušnými orgány, má kontrolu nad přepravními operacemi a má dostatečné finanční zdroje pro splnění svých závazků.

3. Pro účely odstavců 1 a 2 vezmou všechny země v úvahu ustanovení uvedená v dodatku III.

4. Povolení nezajišťovat celní dluh není možno udělit pro operace ve společném tranzitním režimu se zbožím uvedeným v dodatku I.

5. S ohledem na zásady pro udělení povolení použití globální záruky a snížené částky záruky může být ve zvláštních případech použití globální záruky se sníženou částkou dočasně zakázáno.

6. S ohledem na zásady pro snížení částky záruky, může být použití globální záruky dočasně zakázáno pro zboží, u kterého byly prokázány rozsáhlé podvody spojené s použitím této záruky.

7. Pravidla pro použití odstavců 5 a 6 jsou uvedena v dodatku IV.

Záruční listina

Článek 59

Globální záruku poskytuje ručitel.

Záruční listina musí odpovídat vzoru uvedenému v dodatku B4 přílohy III.

Článek 13 odst. 2 se použije přiměřeně.

Osvědčení o globální záruce a osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh

Článek 60

1. Na základě povolení vydají příslušné orgány hlavnímu povinnému jedno nebo více osvědčení o globální záruce nebo osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh, dále jen „osvědčení“, která jsou vyhotovena podle přílohy III a na jejichž základě může hlavní povinný prokázat povolení používat globální záruku nebo nezajišťovat celní dluh.

2. Tato osvědčení musí být předložena úřadu odeslání. Údaje z osvědčení se uvádí v tranzitních prohlášeních.

Dochází-li však k výměně údajů o záruce mezi úřadem záruky a úřadem odeslání za použití informačních technologií a počítačových sítí, osvědčení se úřadu odeslání nepředkládá.

3. Doba platnosti osvědčení nesmí být delší než dva roky. Úřad záruky však může jeho platnost o jedno další období nepřesahující 2 roky prodloužit.

Vypovězení záruky a zrušení povolení

Článek 61

1. Na vypovězení a zrušení povolení globální záruky se použijí přiměřeně ustanovení článku 15 odst. 1 a 2 první pododstavec.

2. Ode dne účinnosti zrušení povolení k použití globální záruky nebo povolení nezajišťovat celní dluh příslušnými orgány, ode dne zrušení záruky ručitele úřadem záruky nebo ode dne vypovězení záruky ručitelem, se do té doby vydaná osvědčení nesmí použít pro propuštění zboží do společného tranzitního režimu. Hlavní povinný je vrátí bezodkladně úřadu záruky.

3. Každá země oznámí Komisi podklady, podle kterých by mohla být nevrácená a ještě platná osvědčení identifikována. Komise to oznámí ostatním zemím.

4. Ustanovení odstavce 3 platí také pro osvědčení, která byla prohlášena za zcizená, ztracená nebo padělaná.

Kapitola III

Zvláštní ložné listy

Článek 62

1. Příslušné orgány mohou povolit, aby hlavní povinní použili jako ložné listy seznamy, které nesplňují všechny podmínky přílohy III.
Použití těchto seznamů může být povoleno pouze, když:

a) jsou vyhotoveny podniky, které používají systém integrovaného elektronického nebo automatického zpracování dat pro uchování svých dokladů;

b) jsou označeny a vyplněny tak, aby je příslušné orgány mohly bez obtíží použít;

c) pro každou jednotlivou položku zboží obsahují údaje ve smyslu dodatku All přílohy III.

2. Jako ložné listy podle odstavce 1 mohou být povoleny také seznamy, ve kterých je zboží popsané a které se vyhotovují pro účely plnění formalit pro odesílání/vývoz, dokonce i tehdy, když tyto seznamy jsou vyhotoveny podniky, které nepoužívají systém integrovaného elektronického nebo automatického zpracování dat pro uchování svých dokladů.

3. Podniky, které používají systém integrovaného elektronického nebo automatického zpracování dat pro uchování svých dokladů a kterým již bylo povoleno používat zvláštní ložné listy podle odstavců 1 a 2, mohou tyto ložné listy používat také pro společný tranzitní režim týkající se pouze jednoho druhu zboží, pokud takové zjednodušení vyžadují počítačové programy těchto podniků.

Kapitola IV

Použití zvláštních závěr

Článek 63

1. Příslušné orgány mohou povolit hlavním povinným používat na dopravní prostředky nebo nákladové kusy zvláštní závěry, pokud je schválily příslušné orgány jako závěry splňující podmínky uvedené v dodatku II.

2. Hlavní povinní uvedou proti textu „Přiložené závěry“ v odstavci „D. Kontrola úřadem odeslání“ tranzitního prohlášení označení, druh a počet přiložených závěr.
Hlavní povinný přiloží závěry nejpozději při propuštění zboží.

Kapitola V

Osvobození od předepsané trasy

Článek 64

1. Příslušné orgány mohou povolit osvobození od požadavku dodržovat předepsanou trasu těm hlavním povinným, kteří zabezpečí, že příslušné orgány mohou v každém okamžiku zjistit místo, kde se zásilka nachází.

2. Držitelé těchto povolení uvedou do odstavce 44 tranzitního prohlášení jednu s následujících poznámek:

- ES Dispensa de itinerario obligatorio

- DA Fritaget for bindende transportrute

- DE Befreiung von der verbindlichen Beförderungsroute

- EL Απαλλαγή απο την υποχρέωση τήρησης συγκεκριμέης διαδρομής

- EN Prescribed itinerary waived

- FR Dispense d´itinéraire contraignant

- IT Dispensa dall´itinerario vincolante

- NL Geen verplichte route

- PT Dispensa de itinerario vinculativo

- FI Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta

- SV Befrielse från bindande färdväg

- CS Osvobození od stanovené trasy

- HU Előírt útvonal alóli mentesség

- IS Undanþága frá bindandi flutningsleið

- NO Fritak for bindende reiserute

- PL Zwolniony z wiążącej trasy przewozu

- SK Oslobodenie od predpísanej trasy

Kapitola VI

Status schváleného odesílatele

Schválený odesílatel

Článek 65

Osobám, které chtějí provádět operace ve společném tranzitním režimu bez toho, aby musely úřadu odeslání předkládat zboží a příslušné tranzitní prohlášení, může být udělen status schváleného odesílatele.

Tento zjednodušený postup se povolí pouze osobám, kterým bylo povoleno používat globální záruku nebo nezajišťovat celní dluh.

Obsah povolení

Článek 66

V povolení se stanoví zejména:

a) úřad nebo úřady odeslání, které budou odpovídat za nastávající operace ve společném tranzitním režimu;

b) jak a do kdy schválený odesílatel oznamuje operace ve společném tranzitním režimu úřadu odeslání, aby tento úřad mohl provést nezbytné kontroly ještě před odesláním zboží;

c) přijatá identifikační opatření, kterými příslušné orgány mohou stanovit, aby schválený odesílatel přiložil na dopravní prostředky nebo nákladové kusy zvláštní závěry, které příslušné orgány schválily jako závěry splňující podmínky uvedené v dodatku II;

d) zakázané druhy nebo dopravy zboží.

Předprojednání a formality při odeslání

Článek 67

1. V povolení se stanoví, že odstavec „C. Úřad odeslání“ tiskopisu tranzitního prohlášení musí být:

a) předem orazítkován razítkem úřadu odeslání a podepsán úředníkem tohoto úřadu; nebo

b) orazítkován schváleným odesílatelem zvláštním kovovým razítkem, které příslušné orgány schválily a které odpovídá vzoru uvedenému v dodatku Cl přílohy III. Toto razítko může být na tiskopisy natisknuto předem, pokud bude tisk provádět tiskárna, která má pro tuto činnost povolení.

Schválený odesílatel doplní tento odstavec datem, kdy je zboží odesláno, a tranzitní prohlášení opatří číslem v souladu s pravidly stanovenými v povolení.

2. Příslušné orgány mohou stanovit používání tiskopisů, které jsou opatřeny charakteristickými znaky pro účely rozlišení.

Bezpečnostní opatření pro razítka

Článek 68

1. Schválený odesilatel přijme veškerá nezbytná opatření pro bezpečné uchování zvláštního razítka a/nebo tiskopisů opatřených razítkem úřadu odeslání nebo zvláštním razítkem.
Schválený odesílatel oznámí příslušným orgánům, jaká bezpečnostní opatření přijal ve smyslu předcházejícího pododstavce.

2. Při zneužití tiskopisů, které byly předem opatřeny razítkem úřadu odeslání nebo zvláštním razítkem, jakoukoli osobou, odpovídá schválený odesílatel, bez dotčení trestní odpovědnosti, za zaplacení cel a ostatních poplatků, které se v konkrétní zemi staly splatnými v souvislosti se zbožím přepravovaným na podkladě těchto dokladů, pokud příslušným orgánům, které ho schválily, neprokáže, že učinil na něm požadovaná opatření podle odstavce 1.

Informace uváděné v prohlášení

Článek 69

1. Nejpozději při odeslání zboží uvede schválený odesílatel do odstavce 44 tranzitního prohlášení případně předepsanou trasu podle článku 23 odst. 2 a do odstavce „D. Kontrola úřadem odeslání“ lhůtu podle článku 26, během které musí být zboží předloženo úřadu určení, opatření učiněná k zajištění totožnosti zboží a jednu z následujících poznámek:

- ES Expedidor autorizado

- DA Godkendt afsender

- DE Zugelassener Versender

- EL Εγκεκριένος αποστολέας

- EN Authorised consignor

- FR Expéditeur agréé

- IT Speditore autorizzato

- NL Toegelaten afzender

- PT Expedidor autorizado

- FI Valtuutettu lähettäjä

- SV Godkänd avsändare

- CS Schválený odesílatel

- HU Engedélyezett feladó

- IS Viđurkenndur sendandi

- NO Autorisert avsender

- PL Upoważniony nadawca

- SK Schválený odosielateľ

2. Pokud provedou příslušné orgány země odeslání kontrolu zásilky před jejím odesláním, zaznamenají tuto skutečnost v odstavci „D. Kontrola úřadem odeslání“ prohlášení.

3. Po odeslání zásilky se list č. 1 předává bez prodlení úřadu odeslání. Příslušné orgány mohou v povolení stanovit, že se list č. 1 předává příslušným orgánům země odeslání, jakmile je vyplněno tranzitní prohlášení. Ostatní listy doprovázejí zboží podle článku 29.

Osvobození od podpisu

Článek 70

1. Schválenému odesílateli může být povoleno osvobození od podpisu tranzitních prohlášení zhotovených cestou integrovaného elektronického nebo automatického zpracování dat, pokud jsou tato prohlášení opatřena otiskem zvláštního razítka uvedeného v dodatku Cl přílohy III. Toto povolení se udělí za předpokladu, že se schválený odesílatel předem příslušným orgánům písemně zaváže, že bude vystupovat jako hlavní povinný u všech tranzitních operací, které budou uskutečněny za použití tranzitních prohlášení opatřených otiskem zvláštního razítka.

2. Tranzitní prohlášení zhotovená podle odstavce 1 musí obsahovat v odstavci určeném pro podpis hlavního povinného jednu z následujících poznámek:

- ES Dispensa de firma

- DA Fritaget for underskrift

- DE Freistellung von der Unterschriftsleistung

- EL Δεν απαιτείται υπογραφή

- EN Signature waived

- FR Dispense de signature

- IT Dispensa dalla firma

- NL Van ondertekening vrijgesteld

- PT Dispensada a assinatura

- FI Vapautettu allekirjoituksesta

- SV Befriad från underskrift

- CS Osvobození od podpisu

- HU Aláírás alóli mentesség

- IS Undanbegid undirskrift

- NO Fritatt for underskrift

- PL Zwolniony ze składania podpisu

- SK Oslobodenie od podpisu

Schválený odesílatel v případě použití ustanovení hlavy II kapitoly VII

Článek 71

1. Jestliže jsou předložena tranzitní prohlášení úřadům odeslání, které uplatňují ustanovení hlavy II kapitoly VII, může být status schváleného odesílatele udělen osobám, které splňují podmínky uvedené ve článcích 49 a 65, a kromě toho používají pro předkládání tranzitního prohlášení a pro styk s příslušnými orgány techniku zpracování dat.

2. Schválený odesílatel podá úřadu odeslání své tranzitní prohlášení před propuštěním zboží.

3. V povolení se mimo jiné stanoví lhůta, ve které schválený odesílatel podá tranzitní prohlášení tak, aby příslušné orgány mohly v případě potřeby provést kontroly před propuštěním zboží.

Kapitola VII

Status schváleného příjemce

Schválený příjemce

Článek 72

1. Osobám, které chtějí přijímat zboží propuštěné do společného tranzitního režimu ve svých prostorách nebo na jiném určeném místě bez toho, aby muselo být toto zboží spolu s listy č. 4 a 5 tranzitního prohlášení předloženo úřadu určení, může být udělen status schváleného příjemce.

2. Povinnosti hlavního povinného podle článku 4 odst. 1 písni, a) budou splněny a společný tranzitní režim bude považován za ukončený, pokud bude dotčené zboží spolu s listy č. 4 a 5 tranzitního prohlášení, které zásilku doprovázely, doručeno schválenému příjemci v předepsané lhůtě a v nezměněném stavu do jeho prostor nebo na jiné místo určené v povolení, a pokud byla dodržena opatření na zajištění totožnosti.

3. Na žádost dopravce vydá schválený příjemce potvrzení o dodání podle článku 35, který se použije přiměřeně na každou zásilku dodanou podle odstavce 2.

Obsah povolení

Článek 73

1. V povolení se stanoví zejména:

a) úřad nebo úřady určení, které budou odpovídat za zboží přijaté schváleným příjemcem;

b) jak a do kdy schválený příjemce oznámí úřadu určení dodání zboží tak, aby tento úřad mohl provést při dodání zboží nezbytné kontroly;

c) zakázané druhy nebo dopravy zboží.

2. Příslušné orgány v povolení stanoví, zda je nutné, aby úřad určení provedl nějaký úkon před tím, než schválený příjemce může s přijatým zbožím nakládat.

Povinnosti

Článek 74

1. U zásilek doručených do jeho prostor nebo na jiné místo určené v povolení schválený příjemce:

a) podle pravidel stanovených v povolení ihned informuje úřad určení o případném nadbytečném nebo chybějícím množství zboží, jeho záměně a ostatních nesrovnalostech, jako jsou porušené závěry;

b) zašle bezodkladně úřadu určení listy č. 4 a 5 tranzitního prohlášení, které doprovázely zboží, a není-li pro vzájemný styk použita technika zpracování dat, současně sdělí tomuto úřadu datum dodání zboží a stav případně přiložených závěr.

2. Úřad určení opatří tyto listy tranzitního prohlášení poznámkami podle článku 34.

Schválení příjemci v případě použití ustanovení hlavy II kapitola VII

Článek 74a

1. Uplatňuje-li úřad určení ustanovení hlavy II kapitola VII, může být status schváleného příjemce udělen osobám, které splňují nejen podmínky uvedené v článku 49, ale i používají pro styk s příslušnými orgány techniku zpracování dat.

2. Schválený příjemce informuje úřad určení o dodání zboží před jeho vyložením.

3. V povolení se stanoví, zejména jakým způsobem a v jaké lhůtě schválený příjemce obdrží údaje uvedené ve zprávě „Předběžné oznámení o příchodu zásilky“ od úřadu určení pro účely přiměřeného použití ustanovení článku 47.

Kapitola VIII

Zjednodušené postupy pro přepravu zboží po železnici nebo ve velkém kontejneru

Oddíl 1

Všeobecná ustanovení pro přepravu po železnici

Rozsah platnosti

Článek 75

Formality společného tranzitního režimu pro přepravu zboží železničními společnostmi prováděnou na podkladě „nákladního listu CIM a expresního zboží,“ dále jen „nákladní list CIM,“ se zjednoduší podle článků 76 až 87, 103 a 104.

Právní hodnota použitých dokladů

Článek 76

Nákladní list CIM se považuje za tranzitní prohlášení.

Kontrola záznamů

Článek 77

Železniční společnost každé země uchovává ve svých zúčtovacích místech záznamy, aby byly k dispozici pro kontrolní účely příslušným orgánům této země.

Hlavní povinný

Článek 78

1. Železniční společnost, která převezme k přepravě zboží s nákladním listem CIM sloužícím jako prohlášení pro společný tranzitní režim, se pro tento režim stává hlavním povinným.

2. Železniční společnost země, přes jejíž území zboží vstupuje na území smluvních stran, se stává hlavním povinným pro operace se zbožím, které převzala k přepravě železniční společnost třetí země.

Nálepka

Článek 79

Železniční společnosti zajistí, aby zásilky přepravované ve společném tranzitním režimu byly označeny nálepkami s piktogramem, jehož vzor je uvedený v dodatku C2 přílohy III.

Nálepkami se označí nákladní list CIM a vagón, jedná-li se o celovagónové zásilky, v ostatních případech nákladový kus nebo nákladové kusy.

Namísto nálepky zmíněné v prvním pododstavci může být použit otisk razítka s piktogramem zelené barvy, jehož vzor je uveden v dodatku C2 přílohy III.

Změna přepravní smlouvy

Článek 80

Při změně přepravní smlouvy, která má za následek, že:

- přepravní operace, která měla končit mimo území smluvní strany, končí na území smluvní strany, nebo

- přepravní operace, která měla končit na území smluvní strany, končí mimo území smluvní strany,

nebudou železniční společnosti tuto změněnou přepravní smlouvu plnit bez předchozího souhlasu úřadu odeslání.

Ve všech ostatních případech mohou železniční společnosti změněnou přepravní smlouvu plnit. O provedené změně bezodkladně informují úřad odeslání.

PŘEPRAVA ZBOŽÍ MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

Použití nákladního listu CIM

Článek 81

1. Začíná-li přepravní operace ve společném tranzitním režimu na území smluvních stran a má-li tam i končit, předkládá se úřadu odeslání nákladní list CIM.

2. Přepravuje-li se zboží z jednoho místa ve Společenství na jiné místo ve Společenství přes území jedné nebo několika zemí ESVO, uvede úřad odeslání do odstavce určeného pro záznamy celních orgánů na listech 1, 2 a 3 nákladního listu CIM zřetelně:

- symbol „T1“, přepravuje-li se zboží v režimu T1;

- symbol „T2“ nebo „T2F“, dle potřeby, přepravuje-li se zboží v režimu T2 a předpisy Společenství uvádění tohoto symbolu předepisují.

Symbol „T2“ nebo „T2F“ musí být ověřen otiskem razítka úřadu odeslání.

3. Přepravuje-li se zboží v režimu T1 z místa odeslání ve Společenství do místa určení v některé zemi ESVO, uvede úřad odeslání zřetelně symbol „T1“ do odstavce určeného pro záznamy celních orgánů na listech 1, 2 a 3 nákladního listu CIM.

4. Vyjma případů uvedených v odstavcích 2 a 3, bude zboží přepravované z jednoho místa ve Společenství na jiné místo ve Společenství přes území jedné nebo více zemí ESVO a zboží přepravované z místa odeslání ve Společenství do místa určení v některé zemi ESVO, propuštěno do režimu T2, za podmínek stanovených každým členským státem Společenství, po celou dobu přepravy od stanice odeslání do stanice určení, aniž by byl úřadu odeslání předložen nákladní list CIM, vztahující se ke zboží.
Přepravuje-li se zboží z jednoho místa ve Společenství na jiné místo ve Společenství přes území jedné nebo více zemí ESVO, upustí se od označení nálepkami podle článku 79.

5. Zboží, jehož přepravní operace začíná v zemi ESVO, se považuje za zboží přepravované v režimu T1. Jestliže se však má zboží přepravovat podle článku 2 odst. 3 písm. b) Úmluvy v režimu T2, vyznačí úřad odeslání na listu 3 nákladního listu CIM, že se zboží, na které se nákladní list vztahuje, přepravuje v režimu T2. V tomto případě se do odstavce určeného pro záznamy celních orgánů zřetelně uvede dle potřeby symbol „T2“ nebo „T2F“, ke kterému se musí připojit otisk razítka úřadu odeslání a podpis příslušného úředníka. U zboží přepravovaného v režimu T1 se nemusí symbol „T1“ do dokladu uvádět.

6. Všechny listy nákladního listu CIM musí být vráceny zúčastněnému.

7. Každá země ESVO může stanovit, že zboží, které se má přepravovat v režimu T1, může být do tohoto režimu propuštěno, aniž by se musel úřadu odeslání předkládat nákladní list CIM.

8. Pro zboží uvedené v odstavcích 2, 3 a 5 přebírá příslušný úřad, v jehož obvodu se stanice určení nachází, úlohu úřadu určení. Jestliže se ale na mezilehlé stanici během přepravy propustí zboží do režimu volného oběhu nebo do jiného režimu, převezme úlohu úřadu určení příslušný úřad, v jehož obvodu tato stanice leží. Pro zboží přepravované z jednoho místa ve Společenství na jiné místo ve Společenství přes území jedné nebo více zemí ESVO za podmínek uvedených v odstavci 4 není nutno na úřadu určení plnit žádné formality.

Opatření k zajištění totožnosti

Článek 82

S ohledem na opatření přijatá železničními společnostmi pro zajištění totožnosti se v zásadě u úřadu odeslání nepřikládají na dopravní prostředky nebo nákladové kusy žádné závěry.

Použití jednotlivých listů nákladního listu CIM

Článek 83

1. Vyjma případů, kdy se zboží přepravuje z jednoho místa ve Společenství na jiné místo ve Společenství přes území jedné nebo více zemí ESVO, předkládá železniční společnost země, ve které se nachází úřad určení, tomuto úřadu určení listy 2 a 3 nákladního listu CIM.

2. Úřad určení potvrdí list 2, bezodkladně jej vrátí železniční společnosti a list 3 si ponechá.

PŘEPRAVA ZBOŽÍ DO NEBO Z TŘETÍCH ZEMÍ

Přeprava do třetích zemí

Článek 84

1. Pro přepravní operaci, která začíná na území smluvních stran a má končit mimo území smluvních stran, platí články 81 a 82.

2. Úlohu úřadu určení přebírá celní úřad, v jehož obvodu se nachází pohraniční stanice, přes kterou zboží v tranzitu opouští území smluvních stran.

3. Na úřadu odeslání není nutno plnit žádné formality.

Přeprava ze třetích zemí

Článek 85

1. Začíná-li přepravní operace mimo území smluvních stran a má-li končit na území smluvních stran, přebírá úlohu úřadu odeslání celní úřad, v jehož obvodu se nachází pohraniční stanice, přes kterou zboží vstupuje na území smluvních stran.
Na úřadu odeslání není nutno plnit žádné formality.

2. Úlohu úřadu určení přebírá celní úřad, v jehož obvodu se nachází stanice určení. Jestliže však bude zboží propuštěno na mezilehlé stanici během přepravy do režimu volného oběhu nebo jiného celního režimu, převezme úlohu úřadu určení celní úřad, v jehož obvodu tato stanice leží.
Na úřadu určení se plní formality uvedené v článku 83.

Přeprava přes území smluvních stran

Článek 86

1. Začíná-li přepravní operace mimo území smluvních stran a má-li také mimo území smluvních stran končit, převezmou úlohu úřadu odeslání a úřadu určení celní úřady uvedené v článku 85 odst. 1 a článku 84 odst. 2.

2. Na úřadech odeslání nebo na úřadech určení není nutno plnit žádné formality.

Celní status zboží

Článek 87

Zboží, které se přepravuje způsobem uvedeným v článku 85 odst. 1 nebo článku 86 odst. 1, se považuje za zboží přepravované v režimu T1, neprokáže-li se, že zboží má status zboží Společenství podle přílohy II.

Oddíl 2

Ustanovení o přepravě zboží ve velkých kontejnerech

Rozsah použití

Článek 88

Pro přepravu zboží ve velkých kontejnerech, kterou železniční společnosti prostřednictvím dopravních podniků provádějí na podkladě předávacího listu, který se pro účely této přílohy označuje jako „předávací list TR“, se formality společného tranzitního režimu zjednodušují podle článků 89 až 104. Tyto operace zahrnují případně odeslání zásilek dopravním podnikem za použití jiných druhů dopravy, nežli je doprava po železnici, až do železniční stanice odeslání v zemi odeslání, jakož i od železniční stanice určení v zemi určení, a přepravu, která se mezi těmito dvěmi stanicemi uskutečňuje po moři.

Stanovení pojmů

Článek 89

Pro účely článků 88 až 104 se rozumí:

1. „dopravním podnikem“, podnik na přepravu zboží ve velkých kontejnerech na podkladě předávacího listu TR, založený železničními společnostmi jako společnost, jejíž společníky jsou tyto železniční společnosti;

2. „velkým kontejnerem“, zařízení pro přepravu zboží, které:

- má trvalou povahu,

- je speciálně konstruováno tak, aby usnadnilo přepravu zboží jedním nebo více druhy dopravních prostředků bez překládky obsahu,

- je zkonstruováno tak, aby mohlo být na dopravním prostředku lehce zajištěno a/nebo snadno překládáno,

- je zkonstruováno tak, aby mohly být účinně přiloženy závěry, vyžaduje-li to ustanovení článku 97,

- má takové rozměry, že plocha vymezená čtyřmi vnějšími rohy dna je minimálně 7 m2.

3. „předávacím listem TR“, doklad tvořící součást přepravní smlouvy, na jehož základě zajistí dopravní podnik přepravu jednoho nebo více velkých kontejnerů od jednoho odesílatele k jednomu příjemci v rámci mezinárodní přepravy. Každý předávací list TR má v pravém horním rohu sériové číslo pro účely rozlišení. Toto číslo se skládá z osmi číslic, před které se předřadí písmena TR.

Předávací list TR se skládá z následujících listů v tomto číselném pořadí:

1 : list pro generální ředitelství dopravního podniku;

2 : list pro národního zástupce dopravního podniku ve stanici určení;

3A : list pro celní úřad;

3B : list pro příjemce;

4 : list pro generální ředitelství dopravního podniku;

5 : list pro národního zástupce přepravní firmy ve stanici odeslání;

6 : list pro odesílatele.

Všechny listy předávacího listu TR s výjimkou listu č. 3A musí být na pravé straně označeny přibližně 4 cm širokým zeleným okrajem.

4. „soupisem velkých kontejnerů“ (dále jen „soupis“), doklad připojený k předávacímu listu TR, který je jeho nedílnou součástí, na jehož podkladě se přepravuje zásilka o několika velkých kontejnerech z jedné železniční stanice odeslání do jedné železniční stanice určení, kde se plní celní formality.
Soupis se vystaví ve stejném počtu listů jako předávací list TR, ke kterému se vztahuje.
Počet soupisů se uvádí do odstavce v pravém horním rohu předávacího listu TR, který je pro tento účel určen.
Kromě toho se do pravého horního rohu každého soupisu uvádí sériové číslo příslušného předávacího listu TR.

Právní hodnota použitých dokladů

Článek 90

Předávací listy TR použité dopravními podniky mají stejné právní účinky jako tranzitní prohlášení.

Kontrola záznamů - podávání informací

Článek 91

1. V každé zemi dopravní podnik uchovává prostřednictvím svého národního zástupce nebo zástupců v zúčtovacím místě nebo místech nebo u tohoto národního zástupce nebo zástupců záznamy, aby byly k dispozici pro kontrolní účely příslušným orgánům.

2. Dopravní podnik nebo jeho národní zástupce či zástupci předá příslušným orgánům na jejich žádost bezodkladně všechny podklady, účetní záznamy nebo informace, které souvisejí s již provedenými nebo dosud prováděnými přepravními operacemi, které příslušné orgány považují za nutné vidět.

3. V případech, kdy se podle článku 90 předávací listy TR považují za tranzitní prohlášení, dopravní podnik nebo jeho národní zástupce či zástupci informuje:

a) úřad určení, jestliže byl doručen list č. 1 předávacího listu TR bez potvrzení celním orgánem;

b) úřad odeslání, jestliže nebyl vrácen list č. 1 předávacího listu TR a dopravní podnik nemůže zjistit, zda byla dotyčná zásilka řádně dodána úřadu určení nebo zda byla zásilka v případech podle článku 101 vyvezena z území smluvních stran s určením do třetí země.

Hlavní povinný

Článek 92

1. Železniční společnost země, ve které převzal dopravní podnik přepravní operace uvedené v článku 88, se stává hlavním povinným.

2. Železniční společnost země, přes jejíž území zásilky vstupují na území smluvních stran, se stává hlavním povinným pro přepravu zásilek uvedených v článku 88, které převzal dopravní podnik v třetí zemi.

Celní formality v průběhu přepravy, která se neuskutečnila po železnici

Článek 93

Jestliže se musí splnit celní formality v průběhu přepravy, která se uskutečňuje do stanice odeslání nebo od stanice určení jinak než po železnici, může být předávací list TR použit pouze pro jeden přepravovaný velký kontejner.

Nálepka

Článek 94

Dopravní podnik zajistí, aby zásilky přepravované ve společném tranzitním režimu byly označeny nálepkami s piktogramem, jehož vzor je uveden v dodatku C2 přílohy III. Nálepkami se označí předávací list TR a příslušný velký kontejner nebo velké kontejnery.

Namísto nálepky uvedené v prvním odstavci může být použit otisk razítka s piktogramem v zelené barvě, jehož vzor je uveden v dodatku C2 přílohy III.

Změna přepravní smlouvy

Článek 95

Při změně přepravní smlouvy, která má za následek, že:

- přepravní operace, která měla končit mimo území smluvní strany, končí na území smluvní strany, nebo

- přepravní operace, která měla končit na území smluvní strany, končí mimo území smluvní strany,

nebude dopravní podnik tuto změněnou přepravní smlouvu plnit bez předchozího souhlasu úřadu odeslání.

Ve všech ostatních případech mohou dopravní podniky tuto změněnou přepravní smlouvu plnit. O změnách informují bezodkladně úřad odeslání.

ZBOŽOVÝ STYK MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

Předávací list TR a soupisy

Článek 96

1. Jestliže přepravní operace ve společném tranzitním režimu začíná na území smluvních stran a má-li tam také končit, předkládá se předávací list TR úřadu odeslání.

2. Přepravuje-li se zboží z jednoho místa ve Společenství na jiné místo ve Společenství přes území jedné nebo více zemí ESVO, uvede úřad odeslání do odstavce určeného pro záznamy celních orgánů na listech 1, 2, 3 A a 3B předávacího listu TR zřetelně:

- symbol „T1“, přepravuje-li se zboží v režimu T1;

- symbol „T2“ nebo „T2F“, dle potřeby, přepravuje-li se zboží v režimu T2 a předpisy Společenství uvádění tohoto symbolu předepisují.

Symbol „T2“ nebo „T2F“ musí být ověřen otiskem razítka úřadu odeslání.

3. Přepravuje-li se zboží v režimu T1 z místa odeslání ve Společenství do místa určení v některé zemi ESVO, uvede úřad odeslání zřetelně symbol „T1“ do odstavce určeného pro záznamy celních orgánů na listech 1, 2, 3A a 3B předávacího listu TR.

4. Vyjma případů uvedených v odstavcích 2 a 3, bude zboží přepravované z jednoho místa ve Společenství na jiné místo ve Společenství přes území jedné nebo více zemí ESVO a zboží přepravované z místa odeslání ve Společenství do místa určení v některé zemi ESVO po celou dobu přepravy propuštěno do režimu T2, za podmínek stanovených každým členským státem Společenství, aniž by byl úřadu odeslání předložen předávací list TR vztahující se na zboží. Přepravuje-li se zboží z jednoho místa ve Společenství na jiné místo ve Společenství přes území jedné nebo více zemí ESVO, upustí se od označení nálepkami podle článku 94.

5. Zboží, jehož přepravní operace začíná v některé zemi ESVO, se považuje za zboží přepravované v režimu T1. Jestliže se však má zboží přepravovat podle článku 2 odst. 3 písm. b) Úmluvy v režimu T2, vyznačí úřad odeslání na listu 3A předávacího listu TR, že se zboží, na které se předávací list TR vztahuje, přepravuje v režimu T2. V tomto případě se v odstavci určeném pro záznamy celních orgánů na listu č. 3A zřetelně uvede dle potřeby symbol „T2“ nebo „T2F“, ke kterému je nutno připojit otisk razítka úřadu odeslání a podpis příslušného úředníka. U zboží přepravovaného v režimu T1 se nemusí symbol „T1“ do dokladu uvádět.

6. Jestliže se předávací list TR vztahuje současně jak na kontejnery se zbožím, které se přepravuje v režimu T1, tak na kontejnery se zbožím, které se přepravuje v režimu T2, uvede úřad odeslání v odstavci určeném pro záznamy celních orgánů na listech 1, 2, 3A a 3B předávacího listu TR k referenčnímu číslu (číslům) příslušného kontejneru (kontejnerů) samostatné odkazy na tento kontejner (kontejnery) podle kategorie zboží, které obsahuje, formou symbolu dle potřeby „T1“, „T2“ nebo „T2F“.

7. Použijí-li se v případech uvedených v odstavci 3 soupisy velkých kontejnerů, vyhotoví se pro každý druh kontejneru, který přepravuje zboží v režimu T1, samostatné soupisy a v odstavci určeném pro záznamy celních orgánů na listech 1, 2, 3A a 3B předávacího listu TR se na tento soupis nebo soupisy odkáže zápisem jeho sériového čísla nebo čísel. K sériovému číslu, resp. číslům soupisu, resp. soupisů se dle potřeby uvede symbol „TI“.

8. Všechny listy předávacího listu TR se vrátí zúčastněnému.

9. Každá země ESVO může stanovit, že zboží, které se má přepravovat v režimu T1, může být do tohoto režimu T1 propuštěno, aniž by se musel úřadu odeslání předložit předávací list TR.

10. Pro zboží uvedené v odstavcích 2, 3 a 5 se musí předávací list TR předložit úřadu určení, kde má být zboží propuštěno do volného oběhu nebo do jiného celního režimu.
Přepravuje-li se zboží z jednoho místa ve Společenství na jiné místo ve Společenství přes území jedné nebo více zemí ESVO, není nutno za podmínek uvedených v odstavci 4 na úřadu určení plnit žádné formality.

Opatření k zajištění totožnosti

Článek 97

Totožnost zboží se zajišťuje podle článku 11 Úmluvy. Úřad odeslání na velké kontejnery zásadně žádné závěry nepřikládá, je-li totožnost zajištěna železničními společnostmi. Jestliže jsou závěry přiloženy, zaznamená se tato okolnost do odstavce určeného pro záznamy celních orgánů na listy 3A a 3B předávacího listu TR.

Použití jednotlivých listů předávacího listu TR

Článek 98

1. Vyjma případů, ve kterých se zboží přepravuje z jednoho místa ve Společenství na jiné místo ve Společenství přes území jedné nebo více zemí ESVO, předkládá dopravní podnik úřadu určení listy 1, 2 a 3A předávacího listu TR.

2. Úřad určení vrátí dopravnímu podniku listy 1 a 2 ihned poté, co je opatřil úředním razítkem, a ponechá si list 3A.

PŘEPRAVA DO A Z TŘETÍCH ZEMÍ

Přeprava do třetích zemí

Článek 99

1. Začíná-li přepravní operace na území smluvních stran a má-li končit mimo území smluvních stran, potom platí ustanovení článků 96 odst. 1 až 9 a článek 97.

2. Úlohu úřadu určení přebírá celní úřad, v jehož obvodu se nachází pohraniční stanice, přes kterou zboží v režimu tranzitu opouští území smluvních stran.

3. Na úřadu určení není nutno plnit žádné formality.

Přeprava z třetích zemí

Článek 100

1. Začíná-li přepravní operace mimo území smluvních stran a má-li končit na území smluvních stran, přebírá úlohu úřadu odeslání ten celní úřad, v jehož obvodu se nachází pohraniční stanice, přes kterou zboží vstupuje na území smluvních stran. Na úřadu odeslání není nutno plnit žádné formality.

2. Úlohu úřadu určení přebírá ten celní úřad, kterému je zboží předloženo.
Na úřadu určení se plní formality, které jsou uvedeny v článku 98.

Přeprava přes území smluvních stran

Článek 101

1. Začíná-li přepravní operace mimo území smluvních stran a má-li také končit mimo území smluvních stran, převezmou úlohu úřadu odeslání a úřadu určení celní úřady uvedené v článku 100 odst. 1 a v článku 99 odst. 2.

2. Na úřadech odeslání a úřadech určení není nutno plnit žádné formality.

Celní status zboží

Článek 102

Zboží, které se přepravuje způsobem uvedeným v článku 100 odst. 1 nebo v článku 101 odst. 1, se považuje za zboží přepravované v režimu T1, neprokáže-li se, že zboží má status zboží Společenství podle ustanovení přílohy II.

Oddíl 3

Jiná ustanovení

Ložné listy

Článek 103

1. Článek 17 odst. 3 a článek 62 platí pro ložné listy, které se připojí k nákladnímu listu CIM nebo k předávacímu listu TR. Počet těchto listů se uvede do odstavce vyhrazeného pro údaje o přílohách nákladního listu CIM nebo předávacího listu TR.
Do ložného listu je třeba kromě toho uvést číslo vagónu, na který se nákladní list CIM vztahuje, nebo případně číslo kontejneru, v němž se zboží nachází.

2. Začíná-li přeprava, která se týká jak zboží přepravovaného v režimu T1, tak zboží přepravovaného v režimu T2, na území smluvních stran, musí se použít samostatné ložné listy. U přeprav zboží ve velkých kontejnerech s předávacím listem TR se musí použít samostatné ložné listy pro každý velký kontejner, ve kterém se nachází obě kategorie zboží.
Sériová čísla ložných listů pro každou z obou kategorií zboží, se uvádí do odstavce pro označení zboží nákladního listu CIM nebo předávacího listu TR.

3. V případech uvedených v odstavcích 1 a 2 jsou ložné listy přiložené k nákladnímu listu CIM nebo k předávacímu listu TR, s přihlédnutím k postupům uvedeným v článcích 75 až 104, součástí uvedených dokladů a mají stejnou právní účinnost.
Originály těchto ložných listů se opatří úředním razítkem stanice odeslání.

Oddíl 4

Rozsah platnosti normálních režimů a zjednodušených postupů pro kombinovanou dopravu silnice - železnice

Článek 104

1. Ustanovení článků 75 až 103 nevylučují možnost použití postupů stanovených v hlavě II. Platí však články 77 a 79 nebo články 91 a 94.

2. V případě uvedeném v odstavci 1 se při vyplňování nákladního listu CIM nebo předávacího listu TR zřetelně uvádí do odstavce pro údaje o přílohách těchto dokladů odkaz na použité tranzitní prohlášení.
Tento odkaz obsahuje druh, vydávající úřad, datum a evidenční číslo každého použitého dokladu.
List 2 nákladního listu CIM nebo listy 1 a 2 předávacího listu TR ověří železniční společnost, v jejímž obvodu se nachází poslední stanice dotčená prováděním operace ve společném tranzitním režimu. Tato společnost doklad ověří, jakmile se přesvědčila, že se přeprava zboží uskutečňuje s jedním nebo několika uvedenými tranzitními doklady.
Jestliže končí operace ve společném tranzitním režimu uvedeném v odstavci 1 a v prvním pododstavci tohoto odstavce v některé zemi ESVO, může tato země stanovit, aby se list 2 nákladního listu CIM nebo listy 1 a 2 předávacího listu TR předkládaly celnímu úřadu, v jehož obvodu se nachází poslední železniční stanice dotčená prováděním operace ve společném tranzitním režimu. Tento celní úřad opatří list svým úředním razítkem, jakmile se přesvědčil, že se přeprava zboží uskutečňuje s jedním nebo několika uvedenými tranzitními doklady.

3. Jestliže se operace ve společném tranzitním režimu uskutečňuje podle článků 88 až 102 s předávacím listem TR, potom se na nákladní list CIM použitý pro tyto operace nedají uplatnit články 75 až 87 a článek 104 odst. 1 a 2. V nákladním listu CIM se musí do odstavce pro údaje o přílohách zřetelně uvést odkaz na předávací list TR. Tento odkaz musí obsahovat údaj „Předávací list TR“, po němž následuje sériové číslo.

4. Jestliže zásilka zboží přepravovaná v kombinované dopravě silnice - železnice při použití jednoho nebo několika tranzitních prohlášení způsobem uvedeným v hlavě II je převzata železnicí v některém železničním terminálu a je naložena na železničních vagónech, ručí železniční společnosti za zaplacení cel, daní a jiných poplatků v případě, že během přepravy po železnici došlo k porušení předpisů, není-li v zemi, ve které k tomuto porušení předpisů došlo nebo se předpokládá, že k němu v této zemi došlo, platná záruka a není-li možné tyto částky vymoci od hlavního povinného.

Schválený odesílatel a schválený příjemce

Článek 105

1. Není-li úřadem odeslání požadováno předložení tranzitního prohlášení na zboží, které se podle článků 75 až 104 má odeslat s nákladním listem CIM nebo s předávacím listem TR, přijmou příslušné orgány potřebná opatření, aby listy 1, 2 a 3 nákladního listu CIM nebo listy 1, 2, 3 A a 3B předávacího listu TR byly opatřeny symbolem „T1“, „T2“ nebo „T2F“, dle potřeby.

2. Je-li zboží, které se přepravuje podle článků 75 až 104, určeno pro schváleného příjemce, mohou příslušné orgány odchylně od článku 72 odst. 2 a článku 74 odst. 1 písm. a) stanovit, aby listy 2 a 3 nákladního listu CIM nebo listy 1, 2 a 3A předávacího listu TR byly bezodkladně předloženy železniční společností nebo dopravním podnikem úřadu určení.

(Články 106 až 110: neobsahují text)

Kapitola IX

Zjednodušené postupy pro dopravu vzdušnou cestou

Zjednodušený postup (úroveň 1)

Článek 111

1. Letecké společnosti může být povoleno, aby používala cargo manifest jako tranzitní prohlášení, odpovídá-li jeho obsah vzoru dle dodatku 3 přílohy 9 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (zjednodušený postup - úroveň 1).
Forma manifestu, letiště odeslání a určení pro operace ve společném tranzitním režimu se stanoví v povolení. Letecká společnost předá příslušným orgánům každého dotčeného letiště ověřenou kopii povolení.

2. Má-li se přepravovat zboží v režimu T1 a T2, je nutno takové zboží rozepsat na samostatné manifesty.

3. Každý manifest se opatří potvrzením letecké společnosti s připojeným datem, podpisem a označením jedním z následujících symbolů:

- „T1“ pro zboží, které se přepravuje v režimu T1; nebo

- „T2“ nebo „T2F,“ dle potřeby, pro zboží, které se přepravuje v režimu T2, přičemž jeden manifest může být označen pouze jedním ze symbolů.

4. Manifest obsahuje také následující údaje:

- název letecké společnosti, která přepravuje zboží,

- číslo letu,

- datum letu,

- název letiště nakládky (letiště odeslání) a vykládky (letiště určení);

a pro každou zásilku uvedenou v manifestu:

- číslo leteckého nákladního listu,

- počet nákladových kusů,

- obvyklé obchodní označení zboží obsahující všechny údaje potřebné pro zajištění jeho totožnosti,

- hrubou hmotnost.

Při sběrných zásilkách se v případě potřeby popis zboží nahradí údajem „Consolidation“, který může být ve zkrácené formě. V těchto případech musí letecké nákladní listy vztahující se ke zboží uvedenému v manifestu obsahovat obvyklé obchodní označení zboží včetně všech údajů potřebných pro zajištění jeho totožnosti.

5. Manifest minimálně ve dvojím vyhotovení se předkládá příslušným orgánům na letišti odeslání, které si jeden výtisk ponechají.
Tyto orgány si mohou nechat předložit ke kontrole všechny letecké nákladní listy, které se vztahují na zásilky zboží uvedené v manifestech.

6. Příslušným orgánům na letišti určení se předává jeden výtisk manifestu, které si jej ponechají.
Pro účely kontroly mohou tyto orgány vyžadovat předložení manifestu a leteckých nákladních listů, které se vztahují na všechno zboží vyložené na letišti.

7. Letecké společnosti vyhotoví seznam manifestů, které jim byly předloženy v předcházejícím měsíci, a tento seznam je jedenkrát měsíčně po potvrzení příslušnými orgány na každém letišti určení zasílán příslušným orgánům na každém letišti odeslání.
Popis každého manifestu v uvedeném seznamu obsahuje následující údaje:

- referenční číslo manifestu;

- zkratku označující manifest jako tranzitní prohlášení ve smyslu ustanovení odstavce 3;

- název letecké společnosti (případně ve zkrácené formě), která zboží přepravila;

- číslo letu; a

- datum letu.

V povolení se může určit, že zasílání seznamů uvedených v prvním pododstavci mohou vykonávat samy letecké společnosti.

Jsou-li v manifestech uvedených v seznamu zjištěny nesrovnalosti, informují příslušné orgány na letišti určení o této skutečnosti příslušné orgány na letišti odeslání a orgán, který povolení udělil, a to zejména uvedením leteckých nákladních listů pro zboží, na které se tato zjištění vztahují.

Zjednodušený postup (úroveň 2)

Článek 112

1. Letecká společnost může obdržet povolení k použití manifestu zasílaného prostřednictvím systémů elektronické výměny dat jako tranzitního prohlášení, pokud vykonává značný počet letů mezi zeměmi (zjednodušený postup - úroveň 2).
Odlišně od ustanovení článku 49 odst. 1 písm. a) nemusí mít letecké společnosti sídlo v některé smluvní straně, mají-li tam regionální pobočku.

2. Po obdržení žádosti o povolení příslušné orgány uvědomí orgány v ostatních zemích, na jejichž území se nacházejí letiště odeslání a letiště určení propojená systémy elektronické výměny dat.
Jestliže nebyly do 60 dní od data předání včetně vzneseny žádné námitky, vydají příslušné orgány povolení.
Toto povolení platí ve všech dotčených zemích a lze jej uplatňovat pouze pro operace ve společném tranzitním režimu, které se provádějí mezi letišti uvedenými v povolení.

3. Zjednodušený postup se provádí následujícím způsobem:

a) manifest vyhotovený na letišti odeslání se zašle letišti určení prostřednictvím systému elektronické výměny dat;

b) letecká společnost v manifestu uvede k příslušným položkám v manifestu následující symboly:

- „T1“ pro zboží, které se přepravuje v režimu T1;

- „T2“ nebo „T2F“, dle potřeby, pro zboží, které se přepravuje v režimu T2;

- „TD“ pro zboží již propuštěné do režimu tranzitu. V tomto případě se symbol „TD“ uvede i v příslušném leteckém nákladním listu spolu s označením použitého režimu, referenčního čísla, data tranzitního prohlášení a názvu vydávajícího úřadu;

- „C“ (ekvivalent k „T2L“) nebo „F“ (ekvivalent k „T2LF“), dle potřeby, pro zboží Společenství nepropuštěné do tranzitního režimu;

- „X“ pro zboží Společenství vyvážené a nepropuštěné do tranzitního režimu.

Manifest musí kromě toho obsahovat údaje uvedené v článku 111 odst. 4.

c) společný tranzitní režim je považován za ukončený, je-li manifest prostřednictvím elektronické výměny dat dán k dispozici příslušným orgánům na letišti určení a zboží bylo těmto orgánům předloženo;

d) na požádání se příslušným orgánům na letišti odeslání a na letišti určení předloží jeden výtisk manifestu zaslaného prostřednictvím systému elektronické výměny dat;

e) záznamy vedené leteckou společností obsahují minimálně údaje, které jsou uvedeny pod písmenem b);

f) příslušné orgány na letišti odeslání provádí kontroly dokladů na základě analýzy rizik;

g) příslušné orgány na letišti určení provádí kontroly dokladů na základě analýzy rizik a v případě potřeby předají příslušným orgánům na letišti odeslání podrobné údaje z manifestů přijatých systémem elektronické výměny dat.

4. Bez dotčení ustanovení kapitoly VI hlava II a hlava IV:

- letecká společnost oznámí příslušným orgánům všechna porušení předpisů a nesrovnalosti;

- příslušné orgány na letišti určení oznámí příslušným orgánům na letišti odeslání a orgánu, který povolení vydal, co nejrychleji všechna porušení předpisů a nesrovnalosti.

Kapitola X

Zjednodušený postup pro přepravu zboží potrubím

Článek 113

1. Použije-li se společný tranzitní režim pro přepravu zboží potrubím, plní se formality pro tento režim podle odstavců 2 až 5.

2. Zboží přepravované potrubím se považuje za propuštěné do společného tranzitního režimu:

- přivedením na celní území smluvní strany potrubím,

- zavedením do potrubního systému, nachází-li se už zboží na celním území smluvní strany.

V případě potřeby se prokazuje status zboží Společenství podle přílohy II.

3. Pro zboží uvedené v odstavci 2 se stane hlavním povinným provozovatel potrubí se sídlem v té zemi, přes jejíž území zboží do smluvní strany vstupuje, nebo provozovatel potrubí v zemi, v níž přeprava začíná.

4. Pro účely článku 4 odst. 2 se za dopravce považuje provozovatel potrubí se sídlem v té zemi, přes jejíž území se zboží přepravuje potrubím.

5. Bez dotčení ustanovení odstavce 8 společný tranzitní režim je ukončen, je-li zboží dopravované potrubím přivedeno do zařízení příjemce nebo do jeho rozvodné sítě a je příjemcem zaevidováno.

6. Jestliže zboží přepravované potrubím mezi dvěma smluvními stranami je považováno za propuštěné do společného tranzitního režimu podle ustanovení odstavce 2 a přeprava probíhá přes území smluvní strany, kde tento režim pro přepravu zboží potrubím není použit, je tento režim během přepravy zboží tímto územím přerušen.

7. Jestliže se zboží přepravuje potrubím ze smluvní strany, kde společný tranzitní režim pro přepravu zboží potrubím není použit, do smluvní strany, kde je tento režim použit, považuje se uvedený režim za zahájený, jakmile zboží vstoupí na území posledně uvedené smluvní strany.

8. Jestliže se zboží přepravuje potrubím ze smluvní strany, kde je společný tranzitní režim použit pro přepravu zboží potrubím, do smluvní strany, kde tento režim není použit, považuje se uvedený režim za ukončený, jakmile zboží opustí území smluvní strany, kde je tento režim použit.

9. Podniky, které se zabývají přepravou takového zboží, vedou záznamy a dávají je příslušným orgánům k dispozici za účelem kontrol, které jsou považovány za nezbytné ve spojitosti s operacemi ve společném tranzitním režimu uvedenými v tomto článku.

HLAVA IV

Dluh a vymáhání

Vznik dluhu

Článek 114

1. Dluh ve smyslu článku 3 odst. 1 vznikne,

a) je-li zboží nezákonně odňato společnému tranzitnímu režimu; nebo

b) není-li splněna jedna z povinností vyplývajících z použití společného tranzitního režimu nebo nebyla-li ve skutečnosti dodržena jedna z podmínek spojených s propuštěním zboží do společného tranzitního režimu, i když zboží nebylo nezákonně odňato.

Celní dluh však nevznikne, nemají-li nedostatky zásadní vliv na řádný průběh režimu, pokud:

i) nejde o pokus nezákonně odejmout zboží celnímu dohledu,

ii) nejde o hrubou nedbalost ze strany zúčastněného, a

iii) jsou dodatečně provedena všechna nezbytná opatření s cílem upravit postavení zboží.

Smluvní strany mohou určit případy, ve kterých se uplatní ustanovení odstavce 2.

2. Dluh vzniká:

a) v okamžiku, kdy je zboží nezákonně odňato společnému tranzitnímu režimu, nebo

b) v okamžiku, kdy přestala být plněna povinnost, jejíž nesplnění vede ke vzniku dluhu, nebo v okamžiku, kdy je zboží propuštěno do režimu, zjistí-li se dodatečně, že jedna z podmínek pro jeho propuštění do režimu nebyla ve skutečnosti dodržena.

3. Dluh za zboží propuštěné do společného tranzitního režimu se za vzniklý nepovažuje, prokáže-li zúčastněný podle odstavce 1 písm. b), že povinnosti vyplývající z propuštění zboží do společného tranzitního režimu nemohly být splněny, protože předmětné zboží bylo zcela zničeno nebo nenávratně ztraceno v důsledku jeho povahy, nepředvídatelných okolností, vyšší moci nebo jako následek povolení příslušných orgánů.
Za nenávratně ztracené zboží se považuje zboží, které bylo učiněno nepoužitelným.

Určení dlužníka

Článek 115

1. Podle článku 114 odst. 1 písm. a) je dlužníkem:

a) osoba, která zboží společnému tranzitnímu režimu odňala,

b) každá osoba, která se tohoto odnětí účastnila a byla si vědoma nebo si měla být vědoma, že zboží je odnímáno společnému tranzitnímu režimu,

c) každá osoba, která příslušné zboží získala nebo držela a která si v okamžiku získání nebo obdržení byla vědoma nebo si měla být vědoma, že zboží bylo odňato společnému tranzitnímu režimu, a

d) hlavní povinný.

2. Podle článku 114 odst. 1 písm. b) je dlužníkem osoba, která měla splnit povinnosti vyplývající z propuštění zboží do společného tranzitního režimu nebo která měla dodržovat podmínky stanovené pro propuštění zboží do tohoto režimu.

3. Je-li několik osob odpovědných za úhradu stejného dluhu, jsou tito společně a nerozdílně odpovědni.

Určení místa, kde dluh vznikl

Článek 116

1. Dluh vzniká:

a) na místě, na kterém se stala událost, s níž je spojen vznik dluhu, nebo

b) na místě, které příslušné orgány určily jako místo vzniku dluhu, není-li možno určit místo, na kterém se stala událost, s níž je spojen vznik dluhu, nebo

c) v zemi, v níž se nachází poslední vstupní úřad, kterému bylo odevzdáno potvrzení o přestupu hranice, nebo, není-li takový úřad, v zemi, v níž se nachází úřad odeslání, není-li možno místo vzniku dluhu určit podle písmen a) a b) do deseti měsíců ode dne přijetí tranzitního prohlášení.

2. Příslušnými orgány podle článku 117 odst. 1 jsou příslušné orgány země, v níž dluh ve smyslu tohoto článku vznikl nebo se za vzniklý považuje.

Opatření proti dlužníkovi

Článek 117

1. Příslušné orgány zahájí řízení k vymožení dluhu, jakmile mohou:

a) stanovit výši dluhu, a

b) určit dlužníka.

2. Pro tento účel a s přihlédnutím k ustanovením o promlčení tyto orgány oznámí dlužníkovi výši dluhu způsobem a ve lhůtách uplatňovaných ve smluvních stranách.

3. Každý dluh oznámený podle odstavce 2 musí být dlužníkem zaplacen způsobem a ve lhůtách uplatňovaných ve smluvních stranách.

4. Jestliže po zahájení řízení o vymáhání dluhu příslušné orgány určené podle článku 116 jakýmkoliv způsobem získají důkazy týkající se místa, kde došlo k události, s níž je spojen vznik dluhu, a je-li toto místo v jiné smluvní straně, zašlou tyto orgány neprodleně všechny potřebné podklady, včetně ověřených kopií důkazních prostředků, orgánům, v jejichž působnosti je místo, kde k této události došlo, (dožádané orgány).
Dožádané orgány potvrdí jejich přijetí a současně oznámí, zda jsou kompetentní pro vymáhání dluhu. Nepřijde-li ve lhůtě tří měsíců odpověď, budou dožadující orgány neprodleně pokračovat v zahájeném řízení o vymáhání dluhu.

5. Jsou-li dožádané orgány kompetentní, zahájí nové řízení o vymáhání dluhu po uplynutí tříměsíční lhůty zmíněné v odstavci 4 druhý pododstavec a za podmínky, že dožadující orgány jsou ihned informovány.
Veškerá neukončená řízení zahájená dožadujícími orgány se zastaví, jakmile dožádané orgány oznámí svoje rozhodnutí zahájit vymáhání.
Jakmile dožádané orgány předloží důkaz, že požadovaná částka byla vybrána, dožadující orgány vrátí již vybrané částky nebo zastaví řízení o vymáhání dluhu.

Opatření proti ručiteli

Článek 118

1. S výhradou odstavce 3 ručitel ručí tak dlouho, pokud dluh ještě může vzniknout.

2. Jestliže režim nebyl vyřízen, příslušné orgány určené podle článku 116:

- ve lhůtě dvanácti měsíců od přijetí tranzitního prohlášení oznámí ručiteli, že režim nebyl vyřízen,

- ve lhůtě tří let od přijetí tranzitního prohlášení oznámí ručiteli, že bude nebo může být požádán o zaplacení dluhu, za který s ohledem na příslušnou operaci ve společném tranzitním režimu ručí; oznámení obsahuje číslo, datum tranzitního prohlášení, název úřadu odeslání, označení hlavního povinného a částku, o kterou se jedná.

3. Ručitel je osvobozen od svých závazků, jestliže mu oznámení uvedená v odstavci 2 nebyla vystavena ve stanovené lhůtě.

4. Jestliže bylo některé z uvedených oznámení vystaveno, ručitel bude informován o vybrání dluhu nebo o vyřízení režimu.

Výměna informací a spolupráce při vymáhání

Článek 119

Bez dotčení článku 13a Úmluvy a v souladu s článkem 116 si země vzájemně poskytují pomoc při určování orgánů kompetentních pro vymáhání dluhu.

Tyto orgány oznámí úřadu odeslání a úřadu záruky všechny případy, kdy v souvislosti s tranzitními prohlášeními přijatými úřadem odeslání vznikl dluh, jakož i všechna opatření přijatá vůči dlužníkovi k jeho vybrání.

DODATEK I

SEZNAM ZBOŽÍ SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM PODVODU

12345
kód HSNázev zbožíMinimální množstvíKód citlivého zboží1)Minimální sazba individuální záruky
ex 0102. 90Ostatní dobytek hovězí živý, domácí druhy4000 kg11500 EURO/tunu
0201.10
0201.20
0201.30
Hovězí maso čerstvé nebo chlazené3000 kg2700 EURO/tunu
2900 EURO/tunu
5200 EURO/tunu
0202.10
0202.20
0202.30
Hovězí maso mražené3000 kg2700 EURO/tunu
2900 EURO/tunu
3900 EURO/tunu
0402.10
0402.21
0402.29
0402.91
0402.99
Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přídavek cukru nebo jiných sladidel2500 kg1600 EURO/tunu
1900 EURO/tunu
2500 EURO/tunu
1400 EURO/tunu
1600 EURO/tunu
0405.10 0405.90Máslo a jiné tuky z mléka3000 kg2600 EURO/tunu
2800 EURO/tunu
ex 0803.00Banány čerstvé, vyjma plantejnů8000 kg1800 EURO/tunu
1701.11
1701.12
1701.91
1701.99
Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevné formě7000 kg-
-
-
-
2207.10Etylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu 80 % vol nebo vyšším3hl2500 EURO/hl čistého alkoholu
2208.20
2208.30
2208.40
2208.50
2208.60
2208.70
ex 2208.90
Destiláty, likéry a ostatní lihové nápoje5 hl1

2500 EURO/hl čistého alkoholu
2402.20Cigarety obsahující tabák35000 ks120 EURO/1000 kusů

DODATEK II

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY ZÁVĚR

Závěry uvedené v článku 28 přílohy I vykazují minimálně následující charakteristické znaky a splňují následující technické podmínky:

a) Základní charakteristické znaky:

Závěry musí:

1) zůstat odolné při běžném použití;

2) být lehce kontrolovatelné a identifikovatelné;

3) být vyrobeny tak, aby jakékoli poškození nebo odstranění zanechalo stopy viditelné pouhým okem;

4) být navrženy pro jedno použití, nebo v případě opakovaného použití navrženy tak, aby mohly být jasně a jednotlivě označeny identifikačním znakem při každém opětovném použití;

5) být opatřeny identifikačními znaky.

b) Technické podmínky:

1) tvar a rozměry závěr se mohou lišit dle metod používaných při jejich přikládání, ale rozměry musí být takové, aby byla zajištěna snadná čitelnost identifikačních znaků;

2) identifikační znaky závěr musí být odolné vůči padělání nebo napodobení;

3) použitý materiál musí být odolný proti náhodnému poškození a musí bránit nezjistitelnému padělání a opětovnému použití.

DODATEK III

KRITÉRIA, NA KTERÁ ODKAZUJÍ ČLÁNKY 57 A 58

KritériumPoznámky
1) Dostatečné zkušenostiDostatečné zkušenosti jsou prokázány řádným prováděním společného tranzitního režimu hlavním povinným během jedné z následujících lhůt před podáním žádosti o snížení:
- jeden rok, při uplatňování článku 57 odst. 3 písm. a) a článku 58 odst. 1,
- dva roky, při uplatňování článku 57 odst. 3 písm. b) a článku 58 odst. 2 písm. a),
- tři roky, při uplatňování článku 57 odst. 4 a článku 58 odst. 2 písm. b).
Tyto lhůty se sníží vždy o jeden rok, používá-li žadatel metodu počítačového zpracování dat při podávání tranzitních prohlášení.
2) Vysoká úroveň spolupráce s příslušnými orgányHlavní povinný dosahuje vysoké úrovně spolupráce s příslušnými orgány, zapracoval-li do řízení svých operací taková specifická opatření, která umožní těmto orgánům snadnější provádění kontrol a ochranu příslušných zájmů.
Opatření sloužící k uspokojení příslušných orgánů jsou zejména:
- specifické metody vyhotovování tranzitních prohlášení (především použití metod počítačového zpracování dat), nebo
- obsah těchto prohlášení, kdy hlavní povinný uvádí další dodatečné údaje, které však nejsou povinné, nebo
- způsoby plnění formalit při propouštění zboží do režimu (např. hlavní povinný vždy předkládá svoje prohlášení na stejném celním úřadu).
3) Kontrola nad přepravními operacemiHlavní povinný prokáže, že má přepravní operace pod kontrolou zejména tehdy,
a) provádí-li sám přepravní operace a používá vysoké bezpečnostní standardy, nebo
b) používá-li na základě dlouhodobých smluv služby dopravce, který poskytuje vysoké bezpečnostní standardy, nebo
c) používá-li služeb zprostředkovatele smluvně svázaného s dopravcem, který poskytuje vysoké bezpečnostní standardy.
4) Dostatečná finanční způsobilost ke splnění závazkůHlavní povinný prokáže, že je dostatečně finančně způsobilý splnit svoje závazky tím, že příslušným orgánům předloží podklady, ze kterých vyplývá, že má dostatečné prostředky na zaplacení dluhu, který může u příslušného zboží vzniknout.

DODATEK IV

POUŽITÍ ČLÁNKU 58 ODST. 7

Dočasný zákaz používat globální záruku se sníženou částkou nebo globální záruku

1. Případy, kdy používání globální záruky se sníženou částkou nebo globální záruky může být dočasně zakázáno

1.1. Dočasný zákaz používat globální záruku se sníženou částkou

„Zvláštními případy“ podle článku 58 odst. 5 jsou míněny případy, kdy je ve značném počtu případů týkajících se více než jednoho hlavního povinného a ohrožujících hladké fungování režimu zjištěno, i přes ustanovení článku 54 nebo článku 61, že globální záruka se sníženou částkou dle článku 58 odst. 2 již není dostatečná k zajištění úhrady dluhu ve stanovené lhůtě, který vznikl tím, že některé ze zboží uvedeného v dodatku I je odňato společnému tranzitnímu režimu.

1.2. Dočasný zákaz používat globální záruku

„Rozsáhlými podvody“ podle článku 58 odst. 6 jsou míněny případy, kdy je ustanovení článku 54 nebo 61, eventuelně článku 58 odst. 5, zjištěno, že globální záruka dle článku 58 odst. 1 již není dostatečná k zajištění úhrady dluhu ve stanovené lhůtě, který vznikl tím, že některé zboží uvedené v dodatku I je odňato společnému tranzitnímu režimu. V této souvislosti by mělo být přihlédnuto k množství odňatého zboží a k okolnostem jeho odnětí, zejména jsou-li podvody výsledkem mezinárodně organizovaných kriminálních aktivit.

2. Postup pro přijetí usnesení o dočasném zákazu používat globální záruku se sníženou částkou nebo globální záruku

2.1. Postup pro přijetí usnesení Smíšeného výboru o dočasném zákazu používat globální záruku se sníženou částkou nebo globální záruku za použití článku 58 odst. 5 nebo odst. 6 (dále pouze „usnesení“) je následující:

2.2. Usnesení může být přijato na žádost jedné nebo více smluvních stran.

2.3. Je-li taková žádost předložena, smluvní strany se vzájemně informují o zjištěných skutečnostech a posoudí, zda jsou splněny podmínky bodů 1.1. nebo 1.2.

2.4. Usoudí-li smluvní strany, že jsou tyto podmínky splněny, předloží Smíšenému výboru návrh usnesení k přijetí písemnou procedurou popsanou v bodu 2.5.

2.5. Generální sekretariát Komise zašle návrh usnesení smluvním stranám, které nejsou členy Společenství.
Neobdrží-li Generální sekretariát ve lhůtě 30 dnů od odeslání návrhu žádné písemné připomínky některé ze smluvních stran, usnesení bude přijato. Generální sekretariát oznámí smluvním stranám přijetí usnesení.
Obdrží-li Generální sekretariát ve zmíněné lhůtě jakékoli připomínky jedné nebo více smluvních stran, oznámí to ostatním smluvním stranám.

2.6. Každá ze smluvních stran zajistí zveřejnění tohoto usnesení.

2.7. Usnesení bude platné po dobu dvanácti měsíců. Po opětovném prověření podmínek smluvními stranami může Smíšený výbor rozhodnout o prodloužení doby jeho platnosti nebo jej zrušit.

2.8. Pro přepravní operace se zbožím, jehož se týká usnesení zakazující používat globální záruku, jsou použita následující opatření:

- na všech listech tranzitního prohlášení se ve formátu minimálně 100 x 10 mm diagonálně uvede červeně a velkými písmeny jedna z následujících poznámek:

- ES GARANTÍA GLOBÁL PROHIBIDA

- DA FORBUD MOD SAMLET KAUTION

- DE GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT

- EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

- EN COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED

- FR GARANTIE GLOBALE INTERDITE

- IT GARANZIA GLOBALE VIETATA

- NL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN

- PT GARANTIA GLOBAL PROIBIDA

- FI YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY

- SV SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN

- CS Zákaz globální záruky

- HU ÖSSZKEZESSÉG TILALMA

- IS Allsherjartrygging bönnuð

- NO FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI

- PL ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ

- SK Zákaz celkovej záruky

- odlišně od ustanovení článku 36 vrátí úřad určení takto označený list 5 každého tranzitního prohlášení nejpozději následující pracovní den poté, kdy byla tomuto úřadu předložena zásilka spolu s požadovanými listy prohlášení. Je-li zásilka předána schválenému příjemci podle článku 72, tento předá list 5 svému místnímu úřadu určení nejpozději následující pracovní den po obdržení zásilky.

3. Opatření ke zmírnění finančních následků zákazu používat globální záruku

Bylo-li používání globální záruky pro zboží uvedené v dodatku I dočasně zakázáno, mohou držitelé globálních záruk na základě žádosti použít individuální záruku. Přičemž platí následující zvláštní podmínky:

- individuální záruka bude vystavena ve formě zvláštní záruční listiny, která obsahuje odkaz na tento dodatek a která se vztahuje pouze na zboží uvedené v rozhodnutí;

- nedochází-li k výměně údajů o záruce mezi úřadem záruky a úřadem odeslání za použití informačních technologií a počítačových sítí, může být tato individuální záruka použita pouze u úřadu odeslání uvedeného v záruční listině;

- může být použita k pokrytí několika současných nebo po sobě jdoucích operací za předpokladu, že souhrn částek připadajících na současné operace, u kterých režim nebyl doposud vyřízen, nepřesáhne výši individuální záruky;

- jakmile je režim pro operaci ve společném tranzitním režimu, na kterou se použila tato individuální záruka, vyřízen, částka odpovídající této operaci bude uvolněna a může být znovu použita k pokrytí jiné operace do maximální výše záruky.

4. Výjimky z dočasného zákazu používat globální záruku se sníženou částkou nebo globální záruku

4.1. Hlavní povinní mohou získat povolení k použití globální záruky se sníženou částkou nebo globální záruky na propuštění do společného tranzitního režimu zboží, na které se vztahuje rozhodnutí o dočasném zákazu takovéhoto použití, prokáží-li, že během operací ve společném tranzitním režimu jimi provedených v období dvou let před účinností zákazu nevznikl žádný dluh ohledně dotčeného zboží, nebo jestliže vznikl během této doby dluh, prokáží, že byl dlužníkem nebo ručitelem ve stanovené lhůtě uhrazen.
K získání povolení používat dočasně zakázanou globální záruku musí hlavní povinný také splňovat podmínky uvedené v článku 58 odst. 2 písm. b).

4.2. Články 50 až 55 se přiměřeně použijí na žádosti o výjimky uvedené v bodě 4. 1. a na jejich povolení.

4.3. Když příslušné orgány výjimku udělí, uvedou do odstavce 8 osvědčení o globální záruce jednu z následujících poznámek:

- ES UTILIZACIÓN NO LIMITADA

- DA UBERGRÆNSET ANVENDELSE

- DE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG

- EL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

- EN UNRESTRICTED USE

- FR UTILISATION NON LIMITEE

- IT UTILIZZAZIONE NON LIMITATA

- NL GEBRUIK ONBEPERKT

- PT UTILIZAÇÃO ILIMITADA

- FI KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU

- SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING

- CS NEOMEZENÉ POUŽITÍ

- HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT

- IS ÓTAKMÖRKUĐ NOTKUN

- NO UBEGRENSET BRUK

- PL NIEOGRANICZONA WAŻNOŚĆ

- SK NEOBMEDZENÉ POUŽITIE

PŘÍLOHA II

STATUS ZBOŽÍ SPOLEČENSTVÍ A USTANOVENÍ O EURO

Článek 1

Tato příloha stanoví pravidla k provádění ustanovení týkajících se statusu zboží Společenství a použití EURO v rámci Úmluvy a přílohy I.

HLAVA I

Status zboží Společenství

Kapitola I

Rozsah použití

Článek 2

1. Důkaz o statusu zboží Společenství může být poskytnut dle této hlavy pouze tehdy, je-li zboží, ke kterému se důkaz vztahuje, přepravováno přímo z jedné smluvní strany do druhé smluvní strany.
Za zboží přepravované přímo z jedné smluvní strany do druhé smluvní strany se považuje:

a) zboží nepřepravované přes území třetí země; nebo

b) zboží přepravované přes území jedné nebo více třetích zemí za podmínky, že doprava přes území těchto zemí je uskutečněna na základě jediného přepravního dokladu vyhotoveného ve smluvní straně.

2. Ustanovení této hlavy se nevztahuje na zboží, které:

a) je určeno pro export ze smluvních stran; nebo

b) je přepravováno v systému mezinárodní přepravy zboží na podkladě karnetů TIR; to však neplatí, jestliže:

- zboží, které má být vyloženo na území některé smluvní strany, je přepravováno společně se zbožím, které má být vyloženo na území třetí země; nebo

- zboží je přepravováno z území jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany přes území třetí země.

3. Ustanovení této hlavy se vztahují na poštovní zásilky (včetně balíkové pošty) zasílané z poštovního úřadu v jedné smluvní straně na poštovní úřad v druhé smluvní straně.

Kapitola II

Stanovení statusu Společenství

Příslušný úřad

Článek 3

Pro účely této kapitoly se „příslušným úřadem“ rozumí orgán, který potvrzuje status zboží Společenství.

Obecná ustanovení

Článek 4

1. Důkaz o statusu zboží Společenství, které není přepravováno v režimu T2, může být předložen na jednom z dokladů uvedených v této kapitole.

2. Doklad, který je použit k prokázání statusu zboží Společenství, může být vystaven dodatečně za předpokladu, že jsou splněny podmínky pro jeho vystavení. V takovém případě bude na něm červeným písmem uvedena jedna z následujících poznámek:

- ES Expedido a posteriori

- DA Udstedt efterfølgende

- DE Nachträglich ausgestellt

- EL Εκδοθεν εκ των υστερωνς

- EN Issued retroactively

- FR Delivré a posteriori

- IT Rilasciato a posteriori

- NL Achteraf afgegeven

- PT Emitido a posteriori

- FI Annettu jälkikäteen

- SV Utfärdat i efterhand

- CS Vystaveno dodatečně

- HU Utólag kiallítva

- IS Útgefiδ eftir à

- NO Utstedt i etterhånd

- PL Wystawiony z mocą wsteczną

- SK Vyhotovené dodatočne

Oddíl 1

Doklad T2L

Definice

Článek 5

1. Při dodržení níže uvedených podmínek bude důkaz o statusu zboží Společenství poskytnut předložením dokladu T2L.

2. Dokladem T2L se rozumí jakýkoli doklad označený symbolem „T2L“ nebo „T2LF“.

Tiskopis

Článek 6

1. Doklad T2L bude vyhotoven na tiskopisu odpovídajícím jednomu ze vzorů v příloze III.

2. Uvedený tiskopis může být doplněn dle potřeby jedním nebo více doplňkovými listy, které odpovídají vzorům v příloze III a které budou nedílnou součástí dokladu T2L.

3. Ložné listy vyhotovené podle vzoru uvedeného v příloze III mohou být použity namísto doplňkových listů jako popisná část dokladu T2L, jehož budou nedílnou součástí.

4. Tiskopisy uvedené v odstavcích 1 až 3 budou vyplněny v souladu s ustanoveními přílohy III. Budou vytištěny a vyplněny v jednom z oficiálních jazyků smluvních stran schváleném příslušnými orgány.

Zvláštní ložné listy

Článek 7

1. Příslušné orgány každé země mohou povolit jakékoli osobě, která splňuje požadavky článku 49 přílohy I, aby jako ložné listy použila listy, které nesplňují všechny podmínky přílohy III.

2. Druhý pododstavec článku 62 odst. 1 a článek 62 odst. 2 a 3 přílohy I se použijí přiměřeně.

Předložení tiskopisu T2L

Článek 8

1. Při dodržení ustanovení článku 19 je doklad T2L vyhotoven v jednom výtisku.

2. Na žádost dotčené osoby se doklad T2L a dle potřeby jakékoli použité doplňkové nebo ložné listy potvrdí příslušným úřadem. Potvrzení, které se uvede dle možnosti do odstavce „C. Celní úřad odeslání“ dokladů, obsahuje následující údaje:

a) v případě dokladu T2L název a razítko příslušného úřadu, podpis oprávněného pracovníka tohoto úřadu, datum potvrzení a registrační číslo nebo číslo odesílací nebo vývozní deklarace, je-li požadováno;

b) číslo dokladu T2L v případě doplňkového tiskopisu nebo ložného listu. Toto číslo bude uvedeno otiskem razítka, které obsahuje název příslušného úřadu, nebo ručně. V druhém případě se připojí oficiální razítko tohoto úřadu.

Tyto doklady jsou vráceny dotčené osobě, jakmile jsou splněny veškeré celní formality pro odeslání zboží do země určení.

Oddíl 2

Obchodní doklady

Faktura a přepravní doklad

Článek 9

1. Status zboží Společenství může být prokázán předložením faktury nebo přepravního dokladu, který se týká tohoto zboží, a splněním podmínek podle tohoto článku.

2. Faktura nebo přepravní doklad uvedený v odstavci 1 obsahuje alespoň plné jméno a adresu odesílatele nebo vývozce nebo dotčené osoby, není-li tato osoba odesílatelem nebo vývozcem, počet, druh, značky a referenční čísla nákladových kusů, popis zboží, hrubou hmotnost v kilogramech a případně čísla kontejnerů.
Dotčená osoba na dokladu zřetelně uvede symbol „T2L“ nebo „T2LF“ a vlastnoruční podpis.

3. Pokud jsou ke splnění formalit používány veřejné nebo soukromé systémy pro zpracování dat, příslušné orgány povolí osobám, které o to požádají, nahradit podpis uvedený v odstavci 2 jiným srovnatelným technickým způsobem, přičemž použití kódů má stejné právní důsledky jako vlastnoruční podpis.
Toto zjednodušení je povoleno pouze tehdy, jsou-li splněny technické a administrativní podmínky stanovené příslušnými orgány.

4. Na žádost dotčené osoby bude faktura nebo přepravní doklad, řádně vyplněný a podepsaný touto osobou, potvrzen příslušným úřadem. Toto potvrzení bude obsahovat název a razítko příslušného úřadu, podpis příslušného pracovníka tohoto úřadu, datum potvrzení a registrační číslo nebo číslo prohlášení pro odeslání nebo vývoz, je-li požadováno.

5. Ustanovení tohoto článku se použije pouze tehdy, vztahuje-li se faktura nebo přepravní doklad pouze na zboží Společenství.

6. Pro účely této Úmluvy je faktura nebo přepravní doklad, který splňuje podmínky a formality stanovené v odstavcích 2 až 5, rovnocenný dokladu T2L.

7. Pro účely článku 9 odst. 4 Úmluvy může celní úřad země ESVO, na jejíž území bylo zboží dopraveno na základě faktury nebo přepravního dokladu, který je rovnocenný dokladu T2L, přiložit k dokladu T2 nebo T2L vydanému na zboží ověřenou kopii nebo fotokopii této faktury nebo přepravního dokladu.

Manifest lodní společnosti

Článek 10

1. Na základě podmínek uvedených níže je důkaz o statusu zboží Společenství poskytnut předložením manifestu lodní společnosti vztahujícího se ke zboží.

2. Manifest obsahuje alespoň následující údaje:

a) název a úplnou adresu lodní společnosti;

b) označení plavidla;

c) místo a datum nakládky;

d) místo vykládky.

Pro každou zásilku manifest dále obsahuje:

a) odkaz na lodní konosament nebo jiný obchodní doklad;

b) počet, druh, značky a referenční čísla nákladových kusů;

c) obvyklé obchodní označení zboží včetně podrobností umožňujících jeho identifikaci;

d) hrubou hmotnost v kilogramech;

e) případně identifikační čísla kontejnerů;

f) následující označení pro status zboží:

- písmeno „C“ (odpovídá „T2L“) nebo písmeno „F“ (odpovídá „T2LF“) pro zboží, jehož status Společenství může být prokázán;

- písmeno „N“ pro všechno ostatní zboží.

3. Na žádost lodní společnosti bude manifest, který společnost řádně vyplnila a podepsala, potvrzen příslušnými orgány. Potvrzení musí obsahovat název a razítko příslušného úřadu, podpis příslušného pracovníka tohoto úřadu a datum potvrzení.

Použití jednoho manifestu

Článek 11

V případě použití zjednodušeného postupu v rámci společného tranzitního režimu uvedeného v článku 112 přílohy I se důkaz o statusu zboží Společenství provede uvedením písmene „C“ (odpovídá „T2L“) nebo písmene „F“ (odpovídá „T2LF“) ke každé položce zboží uvedené v manifestu.

Oddíl 3

Specifický důkaz pro určité operace

Přeprava na podkladě karnetů TIR nebo karnetu ATA

Článek 12

1. Při přepravě zboží na podkladě karnetu TIR v jednom z případů uvedených v článku 2 odst. 2 písm. b) nebo na podkladě karnetu ATA může deklarant s ohledem na ustanovení článku 2 a na prokázání statusu zboží Společenství zapsat zřetelně symbol „T2L“ nebo „T2LF“ spolu se svým podpisem do odstavců příslušných útržkových listů použitého karnetu, které jsou určené pro označení zboží, dříve než tento doklad předloží úřadu odeslání k potvrzení. Symbol „T2L“ nebo „T2LF“ musí být na všech útržkových listech, kde je zapsán, ověřen razítkem úřadu odeslání s podpisem příslušného úředníka.

2. V případech, kdy se přepravuje zboží Společenství spolu se zbožím, které nemá status Společenství, na podkladě karnetu TIR nebo karnetu ATA, se musí oba druhy zboží uvést odděleně a symbol „T2L“ nebo „T2LF“ se musí umístit tak, aby se jednoznačně vztahoval pouze na zboží Společenství.

Zboží v zavazadle doprovázeném cestujícím

Článek 13

Je-li nezbytné prokázat status zboží Společenství, je zboží, které nemá obchodní charakter a které s sebou cestující veze nebo jej má ve svém cestovním zavazadle, považováno za zboží Společenství, pokud:

a) je deklarováno jako zboží Společenství a není pochyb o správnosti deklarace; nebo

b) v ostatních případech, je-li s ním zacházeno podle ustanovení této kapitoly.

Oddíl 4

Důkaz o statusu zboží Společenství poskytnutý schváleným odesílatelem

Schválený odesílatel

Článek 14

1. Příslušné orgány mohou povolit jakékoli osobě dále uvedené jako „schválený odesílatel“, která splní požadavky přílohy I článek 49 a která chce prokázat status zboží Společenství pomocí dokladu T2L dle článku 6 nebo pomocí některého z dokladů uvedených v článcích 9 až 11, dále pouze „obchodní doklady“, tyto doklady použít bez povinnosti je předkládat k potvrzení příslušnému úřadu.

2. Ustanovení článků 50 až 55 přílohy I se použijí přiměřeně na povolení uvedené v odstavci 1.

Obsah povolení

Článek 15

V povolení se zejména stanoví:

a) úřad, který provádí předprojednání tiskopisů používaných pro příslušné doklady, jak je uvedeno v článku 16 odst. 1 písm. a);

b) za jakých podmínek musí schválený odesílatel tyto tiskopisy používat;

c) vyloučené druhy nebo přepravy zboží;

d) jak a do kdy musí schválený odesílatel informovat příslušný úřad, aby tento mohl případně provést kontroly nezbytné před odesláním zboží.

Předprojednání a formality při odeslání

Článek 16

1. V povolení se stanoví, že přední strana uvedených obchodních dokladů nebo odstavec „C. Celní úřad odeslání“ na přední straně tiskopisů používaných k vystavení dokladu T2L a případně doplňkového nebo doplňkových tiskopisů musí být:

a) předem orazítkovány razítkem úřadu uvedeného v článku 15 odst. 1 písm. a) a podepsány úředníkem tohoto úřadu; nebo

b) orazítkovány schváleným odesílatelem zvláštním kovovým razítkem, které příslušné orgány schválily a které odpovídá vzoru v dodatku Cl přílohy III. Toto razítko může být na tiskopisy předtištěno, pokud bude tisk provádět tiskárna, která má pro tuto činnost povolení.

Ustanovení článku 68 přílohy I platí obdobně.

2. Nejpozději při odeslání zboží schválený odesílatel tiskopis vyplní a podepíše. Zároveň do odstavce dokladu T2L, který je určen ke kontrole celním úřadem odeslání, nebo na dobře viditelném místě použitého obchodního dokladu uvede název příslušného úřadu, datum vystavení dokladu a jednu z následujících poznámek:

- ES Expedidor autorizado

- DA Godkendt afsender

- DE Zugelassener Versender

- EL Εγκεκριμενος αποστολεας

- EN Authorised consignor

- FR Expéditeur agréé

- IT Speditore autorizzato

- NL Toegelaten afzender

- PT Expedidor autorizado

- FI Valtuutettu lähettäjä

- SV Godkänd avsändare

- CS Schválený odesilatel

- HU Engedélyezett feladó

- IS Viðurkenndur sendandi

- NO Autorisert avsender

- PL Upoważniony nadawca

- SK Schválený odosielateľ

Osvobození od podpisu

Článek 17

1. Příslušné orgány mohou schválenému odesílateli povolit, aby nepodepisoval doklady T2L nebo obchodní doklady zhotovené prostřednictvím elektronického nebo automatizovaného systému zpracování dat, pokud jsou orazítkovány zvláštním razítkem uvedeným v dodatku Cl. Toto povolení se uděluje za předpokladu, že se schválený odesílatel těmto orgánům předem písemně zaváže, že ponese právní následky vystavení všech dokladů T2L nebo obchodních dokladů, které jsou opatřeny zvláštním razítkem.

2. Doklady T2L nebo obchodní doklady zhotovené podle odstavce 1 musí v místě určeném pro podpis schváleného odesílatele obsahovat jednu z následujících poznámek:

- ES Dispensa de firma

- DA Fritaget for underskrift

- DE Freistellung von der Unterschriftsleistung

- EL Δεν απαιτειται υπογραφη

- EN Signature waived

- FR Dispense de signature

- IT Dispensa dalla firma

- NL Van ondertekening vrijgesteld

- PT Dispensada a assinatura

- FI Vapautettu allekirjoituksesta

- SV Befriad från underskrift

- CS Osvobození od podpisu

- HU Aláírás alóli mentesség

- IS Undanbegid undirskrift

- NO Fritatt for underskrift

- PL Zwolniony ze składania podpisu

- SK Oslobodenie od podpisu

Manifest lodní společnosti předložený prostřednictvím elektronické výměny dat

Článek 18

1. Příslušné orgány mohou povolit lodním společnostem, aby manifest, který slouží k prokázání statusu zboží Společenství, vyhotovily nejpozději následující den po vyplutí plavidla, v každém případě však před jeho příjezdem do přístavu určení.

2. Povolení uvedené v odstavci 1 je uděleno pouze mezinárodním lodním společnostem, které:

a) splňují podmínky článku 49 přílohy I; avšak odlišně od ustanovení článku 49 odst. 1 písm. a) lodní společnosti nemusí mít sídlo ve smluvní straně, pokud tam mají regionální pobočku; a

b) používají k přenosu informací mezi přístavy odeslání a určení v rámci smluvních stran systémy elektronické výměny dat; a

c) uskutečňují značné množství plaveb mezi zeměmi po uznaných trasách.

3. Při obdržení žádosti příslušné orgány země, kde má lodní společnost sídlo, uvědomí orgány dalších zemí, na jejichž území se nacházejí přístavy odeslání a určení.
Pokud do šedesáti dnů od data oznámení neobdrží žádné námitky, příslušné orgány udělí povolení k použití zjednodušeného postupu uvedeného v odstavci 4.
Toto povolení bude platit v dotčených zemích a bude se týkat pouze operací ve společném tranzitním režimu mezi přístavy, které jsou v něm uvedeny.

4. Zjednodušený postup bude prováděn následovně:

a) manifest pro přístav odeslání se zašle prostřednictvím systému elektronické výměny dat do přístavu určení;

b) lodní společnost uvede v manifestu údaje uvedené v článku 10 odst. 2;

c) na požádání se jedno vyhotovení manifestu zaslaného prostřednictvím elektronického přenosu dat předloží příslušným orgánům v přístavu odeslání, a to nejpozději jeden pracovní den následující po vyplutí lodi, v každém případě však před jejím připlutím do přístavu určení;

d) jedno vyhotovení manifestu zaslaného prostřednictvím systému elektronické výměny dat se předloží příslušným orgánům v přístavu určení;

e) příslušné orgány v přístavu odeslání provedou kontroly dokladů na základě analýzy rizika;

f) příslušné orgány v přístavu určení provedou kontroly dokladů na základě analýzy rizika a v případě potřeby zašlou příslušným orgánům v přístavu odeslání podrobnosti manifestů k prověření.

5. Bez dotčení ustanovení přílohy I hlava IV:

- oznámí lodní společnost příslušným orgánům všechny zjištěné nedostatky a porušení předpisů;

- oznámí příslušné orgány v přístavu určení příslušným orgánům v přístavu odeslání a orgánu, který vydal povolení, bez zbytečného odkladu všechny zjištěné nedostatky a porušení předpisů.

Povinnost vyhotovení druhopisu

Článek 19

Schválený odesílatel je povinen vyhotovit druhopis každého obchodního dokladu nebo každého dokladu T2L vystaveného na základě tohoto oddílu. Příslušné orgány stanoví podmínky, za nichž bude druhopis předkládán ke kontrole a uchováván po dobu nejméně dvou let.

Kontroly u schváleného odesílatele

Článek 20

Příslušné orgány mohou u schválených odesílatelů provádět kontroly, které pokládají za potřebné. Tito odesílatelé jsou povinni pro tento účel poskytnout veškerou součinnost a všechny potřebné informace.

Kapitola III

Úřední pomoc

Článek 21

Příslušné orgány dotčených zemí si budou vzájemně nápomocny při ověřování pravosti a správnosti dokladů a při prověřování řádného splnění formalit, kterými se podle ustanovení této kapitoly prokazuje status zboží Společenství.

HLAVA II

Ustanovení týkající se EURO

Článek 22

1. Částky v EURO uvedené v této Úmluvě se přepočítají na měny jednotlivých států podle směnného kursu platného první pracovní den měsíce října, s účinností od 1. ledna následujícího roku.
Jestliže není pro měnu určitého státu k dispozici žádný kurs, platí kurs z prvního dne, pro který byl kurs zveřejněn, následujícího po prvním pracovním dnu v říjnu. Jestliže nebyl po prvním pracovním dnu měsíce října kurs zveřejněn, použije se kurs z posledního dne, v němž byl kurs zveřejněn, před prvním pracovním dnem měsíce října.

2. Pro použití odstavce 1 je rozhodující směnný kurs pro EURO, který platí v okamžiku, kdy bylo prohlášení do společného tranzitního režimu, na které byl předložen záruční doklad nebo doklady pro individuální záruku, zaevidováno podle článku 14 odst. 4 přílohy I.

PŘÍLOHA III

TRANZITNÍ PROHLÁŠENÍ A JINÉ DOKLADY

Článek 1

Tato příloha obsahuje ustanovení, tiskopisy a vzory pro vyhotovování prohlášení a vyplňování dalších dokladů používaných ve společném tranzitním režimu podle požadavků příloh I a II.

HLAVA I

Tiskopisy používané pro tranzitní prohlášení nebo doklady prokazující status zboží Společenství

Článek 2

1. Tiskopisy používané jako tranzitní prohlášení nebo doklady prokazující status zboží Společenství odpovídají vzorům uvedeným v dodatcích A1 až A4 této přílohy.

2. Údaje na tiskopisech se propisují:

a) v případě dodatků A1 a A3 na listech označených v dodatku A5;

b) v případě dodatků A2 a A4 na listech označených v dodatku A6.

3. Tiskopisy se vyplňují a používají:

a) jako tranzitní prohlášení, v souladu s vysvětlivkami v dodatku A7;

b) jako doklady prokazující status zboží Společenství, v souladu s vysvětlivkami v dodatku A8.

V obou případech se podle potřeby použijí kódy uvedené v dodatku A9.

Článek 3

1. Tiskopisy jsou tištěny na samopropisovacím papíru o hmotnosti nejméně 40 g/m2. Tento papír musí mít takové vlastnosti, aby údaje na přední straně neztěžovaly čitelnost údajů na zadní straně, a měl by být tak pevný, aby se při normálním použití netrhal nebo nemačkal. Pro všechny listy se použije bílého papíru. Na listech použitých pro tranzit (1, 4 a 5) však mají odstavce č. 1 (s výjimkou středního pododstavce), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (první pododstavec vlevo), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 a 56 zelený podklad. Tiskopisy jsou tištěny v zelené barvě.

2. Jednotlivé listy tiskopisů jsou označeny barevně následujícím způsobem:

a) na tiskopisech odpovídajících vzorům uvedeným v dodatcích A1 a A3:

- listy 1, 2, 3 a 5 na pravém kraji se označí souvislým červeným, zeleným, žlutým a modrým pruhem v tomto pořadí;

- listy 4, 6, 7 a 8 na pravém kraji se označí přerušovaným modrým, červeným, zeleným a žlutým pruhem v tomto pořadí;

b) na tiskopisech odpovídajících vzorům uvedeným v dodatcích A2 a A4 se označí listy 1/6, 2/7, 3/8 a 4/5 na pravém kraji souvislým a vpravo od něho přerušovaným červeným, zeleným, žlutým a modrým pruhem v tomto pořadí.

Šířka souvislých pruhů je asi 3 mm. Přerušovaný pruh se skládá z řady čtverečků o straně 3 mm, oddělených od sebe 3 mm mezerou.

3. Tiskopisy mají formát 210 x 297 mm, přičemž v délce jsou přípustné odchylky od -5 mm do +8 mm.

4. Smluvní strany mohou stanovit, že tiskopisy musí také obsahovat název a adresu nebo značku pro určení tiskárny.

5. V levém horním rohu tiskopisu si může každá smluvní strana natisknout svoji identifikační značku. Mohou být též vytištěna slova „SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM“ namísto slov „TRANZITNÍ REŽIM SPOLEČENSTVÍ“. Doklady opatřené takovými značkami nebo jedním z těchto výrazů budou při předložení jiné smluvní straně přijaty.

Článek 4

1. Používají-li se ke splnění náležitostí veřejné nebo soukromé počítačové systémy, příslušné orgány na základě žádosti povolí, aby žadatelé o zjednodušení nahradili vlastnoručně psaný podpis srovnatelným technickým prostředkem, který je případně založen na použití kódů a který má stejné právní následky jako vlastnoručně psaný podpis. Toto zjednodušení bude povoleno pouze tehdy, jsou-li splněny technické a administrativní podmínky požadované příslušnými orgány.

2. Používají-li se ke splnění náležitostí veřejné nebo soukromé počítačové systémy, které také tisknou prohlášení, mohou příslušné orgány povolit, aby namísto ručního nebo mechanického orazítkování takto vystavených prohlášení celním úřadem a podpisu příslušného úředníka mohla být prohlášení potvrzena přímo těmito systémy.

HLAVA II

Tiskopisy jiné než jednotná celní deklarace

Ložné listy

Článek 5

1. Tiskopisy používané jako ložné listy odpovídají vzoru v dodatku A10. Vyplňují se podle vysvětlivek v dodatku A1 1.

2. Tiskopisy jsou tištěny na psací papír o hmotnosti nejméně 40 g/m2, který je dostatečně pevný, aby se při normálním použití netrhal nebo nemačkal. Barva může být stanovena zúčastněnými.

3. Tiskopisy mají formát 210 x 297 mm, přičemž v délce jsou přípustné odchylky od -5 mm do +8 mm.

Potvrzení o přestupu hranice

Článek 6

1. Tiskopisy pro potvrzení o přestupu hranice odpovídají vzoru v dodatku A12.

2. Tiskopisy jsou tištěny na psací papír o hmotnosti nejméně 40 g/m2, který je dostatečně pevný, aby se při normálním použití netrhal nebo nemačkal. Tento papír je bílý.

3. Tiskopisy mají formát 210 x 148 mm.

Potvrzení o dodání

Článek 7

1. Tiskopisy pro potvrzení o dodání odpovídají vzoru v dodatku A13.

2. Tiskopisy jsou tištěny na psací papír o hmotnosti nejméně 40 g/m2, který je dostatečně pevný, aby se při normálním použití netrhal nebo nemačkal. Tento papír je bílý.

3. Tiskopisy mají formát 148 x 105 mm.

Individuální záruka

Článek 8

1. Tiskopisy pro záruční doklady individuální záruky odpovídají vzoru v dodatku B3.

2. Tiskopisy jsou tištěny na bezdřevý psací papír o hmotnosti nejméně 55 g/m2. Obě strany jsou opatřeny červeným gravírovaným podtiskem, na kterém je viditelné každé mechanicky nebo chemicky provedené padělání. Tento papír je bílý.

3. Tiskopisy mají formát 148 x 105 mm.

4. Na tiskopisech se uvádí název a adresa nebo identifikační značka tiskárny a sériové identifikační číslo.

Osvědčení o globální záruce a o povolení nezajišťovat celní dluh

Článek 9

1. Tiskopisy pro osvědčení o globální záruce nebo o povolení nezajišťovat celní dluh, dále jen „osvědčení“, odpovídají vzorům v dodatcích B5 a B6. Vyplňují se podle vysvětlivek v dodatku B7.

2. Osvědčení jsou tištěna na bílý bezdřevý papír o hmotnosti nejméně 100 g/m2. Obě strany jsou opatřeny gravírovaným podtiskem, na kterém je viditelné každé mechanicky nebo chemicky provedené padělání. Podtisk je:

- zelený pro osvědčení o záruce;

- světle modrý pro osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh.

3. Tiskopisy mají formát 210 x 148 mm.

4. Smluvní strany jsou odpovědny za tiskopisy, které si samy vytisknou, jakož i za tiskopisy, které si nechávají vytisknout. Každé osvědčení je opatřeno sériovým identifikačním číslem.

Společná ustanovení pro hlavu II

Článek 10

1. Tiskopisy se vyplňují s použitím psacího stroje nebo jiným mechanografickým nebo podobným způsobem. Tiskopisy uvedené v článcích 5 až 7 mohou být vyplněny také čitelně rukou inkoustem, a to tiskacím písmem.

2. Tiskopisy se vyhotovují v jednom z úředních jazyků smluvních stran, který je schválený příslušnými orgány země odeslání. Toto ustanovení neplatí pro záruční doklady individuální záruky.

3. Příslušné orgány jiné země, ve které musí být tiskopisy předloženy, mohou v případě potřeby požadovat překlad do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků této země.

4. Jazyk, který má být použit pro osvědčení o globální záruce a osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh, je určen příslušnými orgány země, ve které se nachází úřad záruky.

5. V tiskopisech se nesmí mazat ani přepisovat. Změny se provádějí tak, že se chybný údaj přeškrtne a případně se připojí správný. Každá taková změna musí být potvrzena osobou, která ji provádí, a výslovně schválena příslušnými orgány.

6. Smluvní strana může přijmout ohledně tiskopisů uvedených v této hlavě zvláštní opatření ke zvýšení bezpečnosti, a to za předpokladu, že obdrží souhlas ostatních smluvních stran a že to nebude odporovat řádnému uplatňování této Úmluvy.

HLAVA III

Tranzitní prohlášení a tiskopisy při použití elektronické výměny dat

Tranzitní prohlášení

Článek 11

Tranzitní prohlášení, jak je upraveno v článku 18 odst. 1 přílohy I, odpovídá struktuře a náležitostem uvedeným v dodatku Dl s použitím kódů uvedených v dodatku D2.

Tranzitní doprovodný doklad

Článek 12

Tranzitní doprovodný doklad odpovídá vzoru a náležitostem uvedeným v dodatku D3. Vyhotovuje se a používá podle vysvětlivek uvedených v dodatku D4.

Seznam položek

Článek 13

Seznam položek odpovídá vzoru a náležitostem uvedeným v dodatku D5. Vyhotovuje se a používá podle vysvětlivek uvedených v dodatku D6.

Dodatek A1

Vzor tiskopisu pro tranzitní prohlášení

1 Výtisk pro zemi odeslání / vývozu

2 Výtisk pro statistiku země odeslání / vývozu

3 Výtisk pro odesílatele / vývozce

4 Výtisk pro celní úřad určení

5 Zpětný list - Společný tranzitní režim

6 Výtisk pro zemi určení

7 Výtisk pro statistiku země určení

8 Výtisk pro příjemce

Dodatek A2

Vzor alternativně použitého tiskopisu pro tranzitní prohlášení

1 Výtisk pro zemi odeslání /vývozu 6 Výtisk pro zemi určení

2 Výtisk pro statistiku země odeslání / vývozu 7 Výtisk pro statistiku země určení

3 Výtisk pro odesílatele / vývozce 8 Výtisk pro příjemce

4 Výtisk pro celní úřad určení 5 Zpětný list - Společný tranzitní režim

Dodatek A3

Vzor doplňkového tiskopisu pro použití se vzorem tiskopisu v dodatku A1

1

2

3

4

5

6

7

8

Dodatek A4

Vzor doplňkového tiskopisu pro použití se vzorem tiskopisu v dodatku A2

1 6

2 7

3 8

4 5

DODATEK A5

SEZNAM LISTŮ TISKOPISŮ DLE DODATKŮ A1 A A3, NA KTERÉ SE MUSÍ ZAPSANÉ ÚDAJE PROPISOVAT Z VRCHNÍHO LISTU

(včetně listu č. 1)

Odstavec čísloČísla listůOdstavec čísloČísla listů
I. ODSTAVCE PRO ZÚČASTNĚNÉ
11 až 8
s výjimkou středního pododstavce:
1 až 3
311 až 8
321 až 8
21 až 51)33první levý pododstavec: 1 až 8 ostatní: 1 až 3
31 až 8
41 až 8351 až 8
51 až 8381 až 8
61 až 8401 až 51)
81 až 51)441 až 51)
151 až 8501 až 8
171 až 8511 až 8
181 až 51)521 až 8
191 až 51)531 až 8
211 až 51)541 až 4
251 až 51)55-
271 až 51)56-
II. ODSTAVCE PRO CELNÍ SPRÁVU
C1 až 82)G-
D/J1 až 4H-
E/J-I-
F-

DODATEK A6

SEZNAM LISTŮ TISKOPISŮ DLE DODATKŮ A2 A A4, NA KTERÉ SE MUSÍ ZAPSANÉ ÚDAJE PROPISOVAT Z VRCHNÍHO LISTU

(včetně listu č. 1/6)

Odstavec čísloČísla listůOdstavec čísloČísla listů
I. ODSTAVCE PRO ZÚČASTNĚNÉ
11 až 4
s výjimkou středního pododstavce:
1 až 3
311 až 4
321 až 4
21 až 433první levý pododstavec: 1 až 4 ostatní: 1 až 3
31 až 4
41 až 4351 až 4
51 až 4381 až 4
61 až 4401 až 4
81 až 4441 až 4
151 až 4501 až 4
171 až 4511 až 4
181 až 4521 až 4
191 až 4531 až 4
211 až 4541 až 4
251 až 455-
271 až 456-
II. ODSTAVCE PRO CELNÍ SPRÁVU
C1 až 4G-
D/J1 až 4H-
E/J-I-
F-

DODATEK A7

VYSVĚTLIVKY K VYPLŇOVÁNÍ TISKOPISŮ TRANZITNÍCH PROHLÁŠENÍ

HLAVA I

Všeobecná ustanovení

A. Všeobecný popis

S výjimkou případů, kdy Úmluva stanoví jinak, tiskopisy uvedené v dodatcích A1 až A4 této přílohy mají být použity pro propouštění zboží do tranzitního režimu.

V případě tiskopisů uvedených v dodatcích A1 a A3 této přílohy pouze listy č. 1, 4 a 5 se použijí následovně:

- list č. 1 je určen pro příslušné orgány země odeslání;

- list č. 4 doprovází zboží a potom je určen příslušným orgánům země určení;

- list č. 5 doprovází zboží a je použit jako zpětný list pro společný tranzitní režim.

Tiskopisy uvedené v dodatcích A2 a A4 této přílohy mohou být též použity v případech, kdy jsou prohlášení zpracována pomocí počítačového systému. V tomto případě se použijí dvě sady tiskopisů, které mají vždy nejméně listy č. 1/6 a 4/5, z hlediska požadovaných údajů odpovídá první sada tiskopisů výše uvedeným listům č. 1 a 4 a druhá sada listu č. 5.

V takových případech se musí v každé použité sadě tiskopisů číslování příslušných listů upravit tak, že se čísla nepoužitých listů přeškrtnou.

Každá výše určená sada tiskopisů je zhotovena tak, že údaje potřebné na různých listech se propisují na základě chemické úpravy papíru.

Zúčastnění si také mohou nechat vytisknout sady tiskopisů dle své volby, pokud použitý tiskopis odpovídá úřednímu vzoru.

Pokud úřad odeslání zpracuje tranzitní prohlášení za pomoci počítačového systému, předkládá se mu pouze jeden list tranzitního prohlášení.

B. Požadované údaje

Příslušné tiskopisy obsahují veškeré údaje, které mohou požadovat jednotlivé státy. Některé odstavce se musí vyplňovat vždy, zatímco jiné se vyplňují pouze v tom případě, požaduje-li to stát, ve kterém se formality plní. Část vysvětlivek upravující vyplňování různých odstavců je proto nutno pečlivě dodržovat. V každém případě však maximální seznam odstavců, které se vyplňují, vypadá takto:

- odstavce 1 (mimo druhý pododstavec), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (první pododstavec), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55, 56 (tj. odstavce se zeleným podkladem).

C. Způsob použití tiskopisu

Tiskopisy se vyplňují psacím strojem nebo mechanografickým nebo podobným způsobem. Mohou se vyplňovat též čitelně ručně inkoustem nebo kuličkovým perem hůlkovým písmem. Pro správné nastavení tiskopisu při použití psacího stroje vloží se tiskopis do stroje tak, aby se první písmeno údajů v odstavci 2 objevilo v nastavovacím okénku v levém horním rohu.

V tiskopisech se nesmí ani mazat, ani přepisovat. Na základě požadavků uvedených v článku 25 přílohy I se případné opravy provádějí škrtnutím chybných údajů a případně se připojí správné údaje. Každá takto provedená změna musí být potvrzena tím, kdo ji provedl, a výslovně ověřena příslušnými orgány. Tyto orgány mohou případně požadovat předložení nového prohlášení.

Namísto jednoho z výše uvedených způsobů lze vyhotovit a vyplnit tiskopisy reprodukční technikou, to však platí pouze za předpokladu, že jsou přesně dodržena ustanovení týkající se vzorů tiskopisu, papíru, formátu, použitého jazyka, čitelnosti, zákazu mazání a přepisování, jakož i oprav.

Hlavní povinní musí vyplnit pouze odstavce označené číslem, je-li to povinné. Ostatní odstavce označené velkým písmenem jsou určeny výlučně pro úřední záznamy.

Hlavní povinný musí vlastnoručně podepsat list, který zůstává u úřadu odeslání.

V případech, kdy je stanovena povinnost vyhotovení dodatečných listů tranzitního prohlášení (zvláště ve smyslu ustanovení článku 12 odst. 1 Úmluvy a článku 34 odst. 3 přílohy I), může v případě potřeby hlavní povinný k tomuto účelu použít doplňkové tiskopisy nebo fotokopie těchto listů.

Tyto musí hlavní povinný podepsat a předložit příslušným orgánům, které je musí potvrdit stejným způsobem jako jednotnou celní deklaraci. S výjimkou případů, kdy pravidla stanovují jinak, musí být tyto doklady označeny poznámkou „kopie“ a příslušné orgány je musí přijmout za stejných podmínek jako originální doklady v případě, že je tyto orgány považují za pravé a čitelné.

HLAVA II

Údaje uváděné v jednotlivých odstavcích

I. Formality v zemi odeslání

Odstavec č. 1: deklarace

Do třetího pododstavce se uvedou následující údaje:

(1) je-li zboží přepravováno v režimu T2: T2 nebo T2F,

(2) je-li zboží přepravováno v režimu T1: T1,

(3) pro zásilky uvedené ve článku 19 přílohy I: T

V tomto případě se musí volný prostor za písmenem T proškrtnout.

Odstavec č. 2: Odesílatel/vývozce

Použití tohoto odstavce je na uvážení smluvních stran.

Zde se uvádí plné jméno a adresa odesílatele/vývozce. Smluvní strany mohou doplnit vysvětlivky o požadavek na uvádění identifikačního čísla přiděleného příslušnými orgány pro daňové, statistické a jiné účely.

Pro hromadné zásilky mohou smluvní strany stanovit, že v tomto odstavci bude uvedena jedna z následujících poznámek a k prohlášení bude připojen seznam všech odesílatelů:

- ES Varios

- DA Diverse

- DE Verschiedene

- EL διαφορα

- EN Various

- FR Divers

- IT Vari

- NL Diverse

- PT Diversos

- FI Useita

- SV Flera

- CS Různí

- HU Többféle

- IS Ýmis

- NO Diverse

- PL Różne

- SK Rôzni

Odstavec č. 3: Tiskopisy

Uvádí se pořadové číslo společně s celkovým počtem použitých sad tiskopisů a doplňkových tiskopisů. Například při předložení jednoho tiskopisu a dvou doplňkových tiskopisů se označí tiskopis 1/3, první doplňkový tiskopis 2/3 a druhý doplňkový tiskopis 3/3.

Bude-li prohlášení podáno pouze pro jednu položku zboží (tj. že se vyplní pouze jeden odstavec „označení zboží“) zůstává odstavec č. 3 prázdný; na místo toho se uvádí v odstavci č. 5 jen číslo „1“.

Používají-li se místo jedné osmilisté sady tiskopisů dvě čtyřlisté sady, platí obě jako jedna sada.

Odstavec č. 4: Počet ložných listů

Uvádí se číslicí počet případně připojených ložných listů nebo počet případně přiložených obvyklých obchodních dokladů s popisem zboží, schválených příslušnými orgány.

Odstavec č. 5: Položky

Do tohoto odstavce se uvádí celkový počet položek zboží, které jsou uvedeny v tranzitním prohlášení.

Odstavec č. 6: Nákladové kusy celkem

Použití tohoto odstavce je na uvážení smluvních stran. Uvádí se celkový počet nákladových kusů v příslušné zásilce.

Odstavec č. 8: Příjemce

Uvádí se plné jméno a adresa osoby/osob nebo společnosti/společností, pro kterou/které je zboží určeno. Pro hromadné zásilky mohou smluvní strany stanovit, že v tomto odstavci bude uvedena jedna z poznámek uvedených v odstavci 2 a že k tranzitnímu prohlášení bude připojen seznam všech odesílatelů.

Smluvní strany však mohou povolit, aby se tento odstavec nevyplňoval, pokud příjemce má sídlo mimo území smluvních stran.

Identifikační číslo nemusí být uvedeno.

Odstavec č. 15: Země odeslání/vývozu

Uvádí se název státu, ze kterého je zboží odesláno/vyváženo.

Odstavec č. 17: Země určení

Uvádí se název státu.

Odstavec č. 18: Poznávací značka a státní příslušnost dopravního prostředku při odjezdu

Uvádí se identifikační znak dopravního prostředku např. poznávací značka nebo název dopravního prostředku (nákladní vozidlo, loď, železniční vagón, letadlo), na kterém je zboží bezprostředně naloženo při předložení u úřadu odeslání, jakož i státní příslušnost tohoto dopravního prostředku (anebo je-li více dopravních prostředků státní příslušnost tažného, resp. tlačného dopravního prostředku) podle kódů k tomu určených. Například má-li tažné zařízení jinou poznávací značku než přívěs, uvádí se poznávací značky tažného zařízení a přívěsu a státní příslušnost tažného zařízení.

Je-li zboží přepravováno pevným dopravním zařízením, nevyplňuje se v tomto odstavci poznávací značka a státní příslušnost. Je-li zboží přepravováno po železnici, nevyplňuje se státní příslušnost.

V ostatních případech je požadavek uvedení státní příslušnosti na uvážení smluvních stran.

Odstavec č. 19: Kontejner (Knt.)

Použití tohoto odstavce je na uvážení smluvních stran.

Uvádějí se údaje s použitím příslušných kódů odpovídající předpokládané situaci při přestupu hranice smluvní strany, ve které se nachází úřad odeslání, dle znalostí v okamžiku propuštění zboží do společného tranzitního režimu.

Odstavec č. 21: Poznávací značka a státní příslušnost aktivního dopravního prostředku přestupujícího hranice

Požadavek na uvádění identifikačního znaku do tohoto odstavce je na uvážení smluvních stran.

Uvedení státní příslušnosti je povinné.

Při přepravě po železnici nebo pevným dopravním zařízením se neuvádí poznávací značka nebo státní příslušnost.

Uvádí se druh prostředku za použití k tomu určeného kódu (nákladní auto, loď, železniční vagón, letadlo) a identifikační znak (např. poznávací značka nebo název) aktivního dopravního prostředku (tj. tažného nebo tlačného dopravního prostředku), který podle předpokladu bude použit při přestupu hranice při výstupu ze smluvní strany, ve které se nachází úřad odeslání, a kód státní příslušnosti tohoto dopravního prostředku dle znalostí v okamžiku propuštění zboží do společného tranzitního režimu.

Jedná-li se o kombinovanou dopravu nebo používá-li se více druhů dopravních prostředků, je aktivní dopravní prostředek ten, který pohání celou soupravu. Například, je-li nákladní auto přepravované na námořní lodi, je aktivním dopravním prostředkem loď a v případě soupravy tahače s přívěsem je aktivním dopravním prostředkem tahač.

Odstavec č. 25: Druh dopravy na hranici

Použití tohoto odstavce je na uvážení smluvních stran.

Za použití příslušných kódů se uvádí druh předpokládaného aktivního dopravního prostředku, na kterém zboží opustí území smluvní strany, ve které se nachází úřad odeslání.

Odstavec č. 27: Místo nakládky

Použití tohoto odstavce je na uvážení smluvních stran.

Kódem se uvádí místo, kde je zboží naloženo na aktivní dopravní prostředek, na kterém má překročit hranici smluvní strany, ve které se nachází úřad odeslání, dle znalostí v okamžiku propuštění zboží do společného tranzitního režimu.

Odstavec č. 31: Nákladové kusy a označení zboží; značky a čísla - č. kontejnerů - počet a druh

Uvádí se značky a čísla, počet a druh nákladových kusů nebo v případě volně loženého zboží počet kusů zboží obsaženého v prohlášení nebo jedna z následujících poznámek:

- ES Agranel

- DA Bulk

- DE Lose

- EL χυμα

- EN Bulk

- FR Vrac

- IT Allarinfusa

- NL Los gestort

- PT A granel

- FI Irtotavaraa

- SV Bulk

- CS Volně loženo

- HU Ömlesztett

- IS Vara í lausu

- NO Bulk

- PL Luzem

- SK Voľne

Obvyklé obchodní označení zboží musí být vždy uvedeno. Toto označení musí obsahovat všechny potřebné podrobnosti umožňující identifikaci zboží. Je-li vyplnění odstavce č. 33 (Zbožový kód) povinné, musí být označení vyjádřeno v dostatečně přesných termínech tak, aby se zboží dalo zařadit. Tento odstavec musí dále obsahovat údaje požadované různými předpisy (např. pro spotřební daně). Přepravuje-li se zboží v kontejnerech, uvádí se do tohoto odstavce navíc evidenční čísla kontejneru.

Odstavec č. 32: Pořadové číslo položky

Uvádí se pořadové číslo položky zboží uvedené v seznamu položek v odstavci č. 5.

Vztahuje-li se prohlášení pouze na jednu položku, nemusí smluvní strany požadovat vyplnění tohoto odstavce, protože číslo „1“ již mělo být uvedeno v odstavci č. 5.

Odstavec č. 33: Zbožový kód

Tento odstavec musí být vyplněn, pokud:

- stejná osoba vyhotovuje tranzitní prohlášení současně nebo v návaznosti na jiné celní prohlášení, které obsahuje zbožový kód, nebo

- tranzitní prohlášení se vztahuje na zboží uvedené v dodatku I přílohy I.

Uvádí se zbožový kód.

U tranzitních prohlášení T2 a T2F vystavených v zemi ESVO se tento odstavec vyplňuje pouze tehdy, je-li tento zbožový kód uveden na předchozím tranzitním prohlášení.

V tomto případě se uvádí stejné číslo jako v předchozím prohlášení. Ve všech ostatních případech je použití tohoto odstavce dle uvážení.

Odstavec č. 35: Hrubá hmotnost

Uvádí se hrubá hmotnost zboží popsaného v příslušném odstavci č. 31 vyjádřená v kilogramech. Hrubou hmotností se rozumí úhrnná hmotnost zboží s veškerými obaly s výjimkou kontejnerů a jiných dopravních prostředků.

Obsahuje-li prohlášení více druhů zboží, stačí uvést celkovou hrubou hmotnost pouze v prvním odstavci č. 35 a ostatní odstavce č. 35 se nevyplňují.

Odstavec č. 38: Vlastní hmotnost

Použití tohoto odstavce je na uvážení smluvních stran. Uvádí se vlastní hmotnost zboží popsaného v příslušném odstavci č. 31 vyjádřená v kilogramech.

Vlastní hmotností se rozumí hmotnost zboží bez všech obalů.

Odstavec č. 40: Souhrnná deklarace/Předchozí doklad

Uvádí se odkaz na předchozí celně schválené určení nebo použití nebo odkaz na jakékoli tomu odpovídající celní doklady. Pokud je uveden více než jeden odkaz, smluvní strany mohou stanovit, že v tomto odstavci bude uvedena jedna z následujících poznámek a že k prohlášení bude připojen seznam příslušných odkazů:

- ES Varios

- DA Diverse

- DE Verschiedene

- EL διαφορα

- EN Various

- FR Divers

- IT Vari

- NL Diverse

- PT Diversos

- FI Useita

- SV Flera

- CS Různé

- HU Többféle

- IS Ýmis

- NO Diverse

- PL Różne

- SK Rôzne

Odstavec č. 44: Zvláštní záznamy/Předložené podklady/O svědčení a povolení

Uvádí se údaje, které jsou požadovány v zemi odeslání/vývozu na základě zvláštních předpisů, jakož i odkazy na referenční čísla dokladů předložených společně s prohlášením (např. sériové číslo kontrolního listu T5, číslo vývozní licence nebo povolení, údaje požadované na základě veterinárních a rostlinolékařských předpisů, číslo konosamentu). Pododstavec „Kód zvláštní záznamy (ZZ)“ se nevyplňuje.

Odstavec č. 50: Hlavní povinný (Zmocněný zástupce, místo a datum, podpis)

Uvádí se plné jméno (osoby nebo společnosti) a adresa hlavního povinného a případně identifikační číslo, které mu bylo příslušnými orgány přiděleno. Případně se uvádí plné jméno (osoby nebo společnosti) zmocněného zástupce, který podepisuje jménem hlavního povinného.

S výhradou zvláštních předpisů o použití počítačových systémů musí být list, který zůstává u úřadu odeslání, podepsán zúčastněným vlastnoručně. Jedná-li se přitom o právnickou osobu, uvádí podepsaný vedle svého podpisu plné jméno a postavení ve společnosti, za kterou se podepisuje.

Odstavec č. 51: Předpokládané tranzitní úřady (a státy)

Uvádí se předpokládaný vstupní úřad každé smluvní strany, jejíž území má být během přepravy dotčeno, nebo pokud při přepravě bude dotčeno jiné území než území smluvní strany, výstupní úřad, přes který opustí dopravní prostředek území smluvních stran. Tranzitní úřady jsou uvedeny v „Seznamu úřadů příslušných pro operace společného tranzitního režimu“. Za názvem příslušného úřadu se uvede kód příslušného státu.

Odstavec č. 52: Zajištění

Použijí se příslušné kódy pro uvedení druhu zajištění nebo povolení nezajišťovat celní dluh použitého pro operaci, případně následuje číslo osvědčení o globální záruce nebo číslo osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh nebo číslo záručního dokladu pro individuální záruku a název úřadu záruky.

Neplatí-li globální záruka, povolení nezajišťovat celní dluh nebo jednotlivá záruka poskytnutá ručitelem pro všechny smluvní strany, uvádí se příslušná smluvní strana nebo příslušné smluvní strany za použití kódu v části „neplatí pro“.

Odstavec č. 53: Místo určení (a stát)

Uvádí se název úřadu, kterému se má zboží předložit k ukončení tranzitního režimu. Úřady určení jsou uvedeny v „Seznamu úřadů příslušných pro operace společného tranzitního režimu“.

Za názvem úřadu se uvádí kód příslušného státu.

II. Formality během přepravy

Může se stát, že mezi okamžikem odeslání zboží z úřadu odeslání a okamžikem jeho příchodu na úřad určení je nutné zapsat určité záznamy do listů č. 4 a 5 tranzitního prohlášení, které doprovázejí zboží. Tyto záznamy se týkají přepravní operace a musí být uvedeny dopravcem, který je odpovědný za dopravní prostředek, na kterém je zboží naloženo v okamžiku, kdy příslušné události nastanou. Tyto záznamy lze zapsat rukou tak, aby byly čitelné; v tomto případě se tiskopisy vyplňují hůlkovým písmem inkoustem nebo kuličkovým perem.
Následující odstavce a činnosti se vztahují:

- Překládka: vyplňuje se odstavec č. 55.

Odstavec č. 55: Překládka

Pokud zboží bude během příslušné operace překládáno z jednoho dopravního prostředku na jiný nebo z jednoho kontejneru do jiného, dopravce musí vyplnit první tři řádky tohoto odstavce.

Dopravci mohou uskutečnit překládku zboží pouze se souhlasem příslušných orgánů země, kde se tato překládka má uskutečnit.

Jestliže jsou tyto orgány toho názoru, že příslušná operace ve společném tranzitním režimu může bez problémů pokračovat, potvrdí listy č. 4 a 5 tranzitního prohlášení po přijetí nezbytných opatření.

- Jiné události: vyplňuje se odstavec č. 56.

Odstavec č. 56: Jiné události během přepravy:

Odstavec se vyplní v souladu s povinnostmi týkajícími se tranzitu.

Nachází-li se však zboží na návěsu a vyměňuje-li se pouze tahač během cesty (aniž by zboží bylo překládáno nebo s ním nějak nakládáno), uvádí se do toho odstavce poznávací značka a státní příslušnost nového tahače. V takových případech není nutné potvrzení příslušných orgánů.

HLAVA III

Poznámky k doplňkovým tiskopisům

A. Doplňkové tiskopisy mohou být použity pouze tehdy, pokud prohlášení obsahuje více než jednu položku zboží (viz. odstavec č. 5). Doplňkové tiskopisy musí být předloženy pouze spolu s tiskopisem dle dodatku A1 nebo A2.

B. Poznámky hlav I a II platí i pro doplňkové tiskopisy s tím, že:

- „T1bis“, „T2bis“ nebo „T2Fbis“ se uvádí do třetího pododstavce odstavce 1 v souladu se společným tranzitním režimem použitým na příslušné zboží;

- použití odstavců 2 a 8 doplňkového tiskopisu dle dodatku A3 a odstavce 2/8 doplňkového tiskopisu dle dodatku A4 je na uvážení smluvních stran a tento odstavec smí obsahovat pouze jméno a případně identifikační číslo příslušné osoby.

C. Při použití doplňkových tiskopisů se

- nepoužité odstavce „označení zboží“ přeškrtnou tak, aby bylo vyloučeno pozdější použití

- odstavce č. 32 (Pořadové číslo položky), 33 (Zbožový kód), 35 [Hrubá hmotnost (kg)], 38 [Vlastní hmotnost (kg)] a 44 (Zvláštní záznamy/Předložené podklady/Osvědčení a povolení) tranzitního prohlášení nebo použitého dokladu T2L přeškrtnou a odstavec č. 31 (Nákladové kusy a označení zboží; značky a čísla - č. kontejnerů - počet a druh) nemůže být použit k uvedení značek a čísel, počtu a druhu nákladových kusů nebo označení zboží. Odkaz na pořadové číslo a označení různých doplňkových tiskopisů je uvedeno v odstavci č. 31 (Nákladové kusy a označení zboží; značky a čísla - č. kontejnerů - počet a druh) tranzitního prohlášení nebo použitého dokladu T2L.

DODATEK A8

VYSVĚTLIVKY K VYPLŇOVÁNÍ TISKOPISŮ, KTERÉ MAJÍ BÝT POUŽITY K PROKAZOVÁNÍ STATUSU ZBOŽÍ SPOLEČENSTVÍ

A. Všeobecný popis

1. Pokud se ve smyslu Úmluvy požaduje důkaz o statusu zboží Společenství, použijí se tiskopisy odpovídající listu č. 4 vzoru uvedeného v dodatku A1 této přílohy nebo listu č. 4/5 vzoru uvedeného v dodatku A2 této přílohy. V případě potřeby musí být použit jeden nebo více doplňkových tiskopisů odpovídající listu č. 4 vzoru uvedeného v dodatku A3 této přílohy nebo listu č. 4/5 vzoru uvedeného v dodatku A4 této přílohy.

2. Příslušná osoba vyplní pouze ty odstavce, které jsou uvedeny v části „Důležité upozornění“ v horní části tiskopisu.

3. Tiskopisy se vyplňují psacím strojem nebo mechanograficky nebo podobným způsobem. Mohou se vyplňovat též čitelně rukou inkoustem nebo kuličkovým perem hůlkovým písmem.

4. V tiskopisech se nesmí ani mazat, ani přepisovat. Případné opravy se provádějí škrtnutím chybných údajů a případně připojením správných údajů. Každou takovou změnu musí potvrdit osoba, která ji provedla, a též ji musí ověřit příslušné orgány. Tyto orgány mohou případně požadovat předložení nového prohlášení.

5. Příslušná osoba je povinna proškrtnout nevyužitou plochu jím vyplněných odstavců tak, aby nebylo možné následně provést další zápisy.

B. Údaje k vyplnění jednotlivých odstavců

Odstavec č. 1: Deklarace

Do třetího pododstavce se uvádí „T2L“ nebo „T2LF“.

Při použití doplňkových tiskopisů se do třetího pododstavce odstavce č. 1 těchto tiskopisů uvádí „T2Lbis“ nebo „T2LFbis“.

Odstavec č. 2: Odesílatel/vývozce

Použití tohoto odstavce je na uvážení smluvních stran. Zde se uvádí plné jméno a adresa odesilatele/vývozce. Příslušné státy mohou doplnit vysvětlivky o požadavek na uvádění identifikačního čísla přiděleného příslušnými orgány pro daňové, statistické nebo jiné účely. Pro hromadné zásilky mohou tyto státy stanovit, že v tomto odstavci bude uvedena jedna z následujících poznámek a že k prohlášení bude připojen seznam všech odesílatelů:

- ES Varios

- DA Diverse

- DE Verschiedene

- EL διαφορα

- EN Various

- FR Divers

- IT Vari

- NL Diverse

- PT Diversos

- FI Useita

- SV Flera

- CS Různí

- HU Többféle

- IS Ýmis

- NO Diverse

- PL Różne

- SK Rôzne

Odstavec č. 3: Tiskopisy

Uvádí se pořadové číslo společně s celkovým počtem použitých tiskopisů, například:

vystavuje-li se doklad T2L na jediném tiskopisu, uvádí se „1/1“; jestliže je doklad T2L doplněn jedním doplňkovým tiskopisem T2Lbis, uvádí se „1/2“ na doklad T2L a „2/2“ na doplňkový tiskopis; jestliže je doklad T2L doplněn dvěma doplňkovými tiskopisy T2Lbis, uvádí se „1/3“ na doklad T2L, „2/3“ na první doplňkový tiskopis T2Lbis a „3/3“ na druhý doplňkový tiskopis T2Lbis.

Odstavec č. 4: Ložné listy

Do tohoto odstavce se uvádí počet připojených ložných listů.

Odstavec č. 5: Položky

Do tohoto odstavce se uvádí celkový počet položek zboží, které jsou uvedeny na dokladu T2L.

Odstavec č. 14: Deklarant/zástupce

Uvádí se plné jméno a adresa deklaranta/zástupce podle platných předpisů. Je-li příslušná osoba i odesílatelem uvedeným v odstavci č. 2, použije se jedna z následujících poznámek:

- ES Expedidor

- DA Afsender

- DE Versender

- EL αποστολεας

- EN Consignor

- FR Expéditeur

- IT Speditore

- NL Afzender

- PT Expedidor

- FI Lähettäjä

- SV Avsändare

- CS Odesílatel

- HU Feladó

- IS Sendandi

- NO Avsender

- PL Nadawca

- SK Odosielateľ

Příslušné státy mohou doplnit vysvětlivky o požadavek na uvádění identifikačního čísla přiděleného příslušnými orgány pro daňové, statistické nebo jiné účely.

Odstavec č. 31: Nákladové kusy a označení zboží; značky a čísla - č. kontejnerů - počet a druh

Uvádí se značky a čísla, počet a druh nákladových kusů nebo v případě volně loženého zboží počet kusů zboží obsaženého v dokladu nebo jedna z následujících poznámek:

- ES Agranel

- DA Bulk

- DE Lose

- EL χυμα

- EN Bulk

- FR Vrac

- IT Alla rinfusa

- NL Los gestort

- PT A granel

- FI Irtotavaraa

- SV Bulk

- CS Volně loženo

- HU Ömlesztett

- IS Vara í lausu

- NO Bulk

- PL Luzem

- SK Voľne

Obvyklé obchodní označení zboží musí být vždy uvedeno. Toto označení musí obsahovat všechny potřebné podrobnosti umožňující identifikaci zboží. Je-li vyplnění odstavce č. 33 (Zbožový kód) povinné, musí být označení vyjádřeno v dostatečně přesných termínech tak, aby se zboží dalo zařadit. Tento odstavec musí dále obsahovat údaje požadované různými předpisy (např. pro spotřební daně). Přepravuje-li se zboží v kontejnerech, uvádí se do toho odstavce navíc evidenční čísla kontejnerů.

Odstavec č. 32: Pořadové číslo položky

Uvádí se pořadové číslo položky zboží uvedené v seznamu položek v odstavci č. 5 dokladu T2L, v doplňkových tiskopisech nebo v ložných listech, které doprovází zásilku.

Vztahuje-li se doklad T2L pouze na jednu položku, nemusí smluvní strany požadovat vyplnění tohoto odstavce, protože číslo „1“ již mělo být uvedeno v odstavci č. 5.

Odstavec č. 33: Zbožový kód

Jsou-li doklady T2L vyhotoveny v zemi ESVO, vyplňuje se tento odstavec pouze tehdy, je-li zbožový kód uveden na tranzitním prohlášení nebo na předchozím dokladu.

Odstavec č. 35: Hrubá hmotnost

Uvádí se hrubá hmotnost zboží popsaného v příslušném odstavci č. 31 vyjádřená v kilogramech. Hrubou hmotností se rozumí úhrnná hmotnost zboží s veškerými obaly, s výjimkou kontejnerů a jiných dopravních prostředků.

Obsahuje-li doklad T2L více druhů zboží, stačí uvést celkovou hrubou hmotnost pouze v prvním odstavci č. 35 a ostatní odstavce č. 35 se nevyplňují.

Odstavec č. 38: Vlastní hmotnost

V zemích ESVO se tento odstavec vyplňuje, pouze pokud je vlastní hmotnost uvedena na tranzitním prohlášení nebo na předchozím dokladu. Uvádí se vlastní hmotnost zboží popsaného v příslušném odstavci č. 31 vyjádřená v kilogramech. Vlastní hmotností se rozumí hmotnost zboží bez všech obalů.

Odstavec č. 40: Souhrnná deklarace/Předchozí doklad

Uvádí se typ, číslo, datum a úřad, který vystavil prohlášení nebo předchozí doklad použitý jako základ pro vystavení dokladu T2L.

Odstavec č. 44: Zvláštní záznamy/Předložené podklady/Osvědčení a povolení

V zemích ESVO musí být tento odstavec vyplněn pouze tehdy, je-li příslušný odstavec vyplněn u tranzitního prohlášení nebo předchozího dokladu. V tomto případě se uvádějí stejné údaje do dokladu T2L.

Odstavec č. 54: Místo a datum; Podpis a jméno deklaranta/zástupce

S výhradou vydaných zvláštních předpisů o použití počítačových systémů musí doklad T2L obsahovat podpis zúčastněného, jakož i jeho jméno a příjmení. Jedná-li se při tom o právnickou osobu, uvede podepsaný vedle svého podpisu a jména i postavení ve společnosti, za kterou se podepisuje.

DODATEK A9

KÓDY POUŽÍVANÉ PŘI VYPLŇOVÁNÍ TISKOPISŮ TRANZITNÍCH PROHLÁŠENÍ A DOKLADŮ O STATUSU ZBOŽÍ SPOLEČENSTVÍ

Odstavec č. 19: Kontejner Uvádí se následující kódy:

0: zboží nepřepravované v kontejnerech

1: zboží přepravované v kontejnerech

Odstavec č. 25: Druh dopravy na hranici

Kódy jsou uvedeny v následujícím seznamu:

Kódy druhů dopravy, poštovní a jiné zásilky

A. Jednočíselný kód (povinný)

B. Dvoučíselný kód (druhé číslo je na uvážení smluvních stran)

ABOznačení
110Námořní doprava
12Vagón na námořní lodi
16Silniční vozidlo s vlastním pohonem na námořní lodi
17Přívěs nebo návěs na námořní lodi
18Říční loď na námořní lodi
220Doprava po železnici
23Silniční vozidlo na železnici
330Doprava po silnici
440Letecká doprava
550Poštovní zásilky
770Pevné dopravní zařízení
880Vnitrozemská doprava vodní cestou
990Vlastní pohon

Odstavec č. 27: Místo nakládky/vykládky

Kódy určí smluvní strany.

Odstavec č. 33: Zbožový kód

První pododstavec

Uvádí se zbožový kód minimálně na šest číslic Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží. Ve Společenství se uvádí osm číslic Kombinované nomenklatury v případě, že to předpisy Společenství vyžadují.

Ostatní pododstavce

Vyplňují se s použitím jiných zvláštních kódů smluvních stran (tyto kódy by měly být uvedeny ihned za první pododstavec).

Odstavec č. 51: Předpokládané tranzitní úřady

Kódy zemí

Tento kód zemí odpovídá kódu ISO alfa-2 (ISO 3166).

Uvádí se následující kódy:
Belgické královstvíBE
Dánské královstvíDK
Spolková republika NěmeckoDE
Řecká republikaGR
Španělské královstvíES
Francouzská republikaFR
IrskoIE
Italská republikaIT
Lucemburské velkovévodstvíLU
Nizozemské královstvíNL
Rakouská republikaAT
Portugalská republikaPT
Finská republikaFI
Švédské královstvíSE
Spojené království Velké Británie a Severního IrskaGB
Maďarská republikaHU
Islandská republikaIS
Norské královstvíNO
Polská republikaPL
Slovenská republikaSK
Švýcarská konfederaceCH
Česká republikaCZ

Odstavec č. 52: Zajištění

Kódy zajištění

Uvádí se následující kódy:

Skutková podstataKódOstatní požadované údaje
Povolení nezajišťovat celní dluh (článek 57 přílohy 1)0- číslo osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh
Globální záruka1- číslo osvědčení o záruce
- úřad záruky
Individuální zajištění záruční listinou2- odkaz na závazek ručitele
- úřad záruky
Individuální zajištění celní jistotou3
Individuální zajištění záručním dokladem4- číslo záručního dokladu individuální záruky
Zajištění není požadováno (článek 7 přílohy 1)6
Zajištění není požadováno pro přepravu mezi úřadem odeslání a tranzitním úřadem [článek 10 odst. 2 písm. b) Úmluvy]7
Individuální záruka podle bodu 3 dodatku IV přílohy I9- číslo individuální záruky
- úřad záruky

Kódy zemí:

Uvádí se kódy určené pro odstavec č. 51

Odstavec č. 53: Úřad určení (a stát)

Uvádí se kódy určené pro odstavec č. 51.

DODATEK A10

LOŽNÝ LIST

LOŽNÝ LIST

DODATEK A11

VYSVĚTLIVKY K LOŽNÉMU LISTU

HLAVA I

Všeobecná ustanovení

1. Určení pojmů

Ložný list uvedený v článku 5 přílohy III je doklad, který má náležitosti popsané v tomto dodatku.

2. Tiskopis ložného listu

2.1. Jako ložný list je možno použít pouze přední stranu tiskopisu.

2.2. Náležitosti ložného listu jsou:

a) název „Ložný list“,

b) orámovaná část s rozměry 70 x 55 mm rozdělená na horní část s rozměry 70 x 15 mm a dolní část s rozměry 70 x 40 mm,

c) sloupce s názvy v následujícím pořadí:

- pořadové číslo,

- značky, čísla, počet a druh nákladových kusů, označení zboží,

- země odeslání/vývozu,

- hrubá hmotnost v kg,

- místo pro úřední záznamy.

Uživatelé si mohou šířku sloupců přizpůsobit svým potřebám. Sloupec s označením „Místo pro úřední záznamy“ však musí mít šířku minimálně 30 mm. Uživatelé mohou také sami rozhodnout o použití volného místa s výjimkou častí uvedených pod písmeny a), b) a c).

2.3. Pod posledním záznamem musí být umístěna vodorovná čára a nepoužitá místa musí být přeškrtnuta, aby se zabránilo dodatečnému zápisu.

HLAVA II

Údaje, které mají být uvedeny v jednotlivých částech

1. Orámovaná část

1.1. Horní část

Jakmile ložný list doprovází tranzitní prohlášení, hlavní povinný musí uvést do horní části symbol „T1“, „T2“ nebo „T2F“.

Jakmile ložný list doprovází doklad T2L, příslušná osoba musí uvést do horní části symbol „T2L“ nebo „T2LF“.

1.2. Spodní část

Do této části se uvádějí údaje uvedené dále v bodu 4 hlavy III.

2. Sloupce

2.1. Pořadové číslo

Každá položka zboží uvedeného v ložném listu musí být označena pořadovým číslem.

2.2. Značky, čísla, počet a druh nákladových kusů, označení zboží

Jakmile je ložný list přiložen k tranzitnímu prohlášení, uvádí se údaje podle dodatků A7 a A9. Ložný list musí obsahovat údaje, které se v tranzitním prohlášení uvádějí do odstavce č. 31 (Nákladové kusy a popis zboží), odstavce č. 44 (Zvláštní záznamy/Předložené podklady/Osvědčení a povolení), případně do odstavce č. 33 (Zbožový kód) a odstavce č. 38 (Vlastní hmotnost) tranzitního prohlášení.

Jakmile je ložný list přiložen k dokladu T2L, uvádí se údaje podle dodatků A8 a A9.

2.3. Země odeslání/vývozu

Uvede se název státu, z kterého je zboží odesíláno nebo vyváženo. Tento sloupec se nevyplňuje, pokud je ložný list přiložen k dokladu T2L.

2.4. Hrubá hmotnost (kg)

Uvádí se údaje z odstavce č. 35 Jednotné celní deklarace (viz. dodatky A7 a A8 k příloze III).

HLAVA III

Použití ložných listů

1. K jednomu tranzitnímu prohlášení nesmí být přiloženy současně ložný list a jeden nebo více doplňkových tiskopisů.

2. V případě použití ložného listu musí být odstavec č. 15 (Země odeslání/vývozu), odstavec č. 32 (Číslo položky), odstavec č. 33 (Zbožový kód), odstavec č. 35 [Hrubá hmotnost (kg)], případně odstavec č. 44 (Zvláštní záznamy/Předložené podklady/Osvědčení a povolení) tranzitního prohlášení proškrtnuty a odstavec č. 31 (Nákladové kusy a označení zboží) nesmí být použit k uvedení údajů o značkách, číslech, počtu a druhu nákladových kusů a označení zboží. Odkaz na pořadové číslo a označení jednotlivých ložných listů je uveden v odstavci č. 31 (Nákladové kusy a označení zboží) použitého tiskopisu tranzitního prohlášení.

3. Ložný list musí být předložen ve stejném počtu výtisků jako tiskopis, ke kterému patří.

4. Je-li tranzitní prohlášení zaevidováno, označí se ložný list stejným evidenčním číslem jako tiskopis, ke kterému patří. Toto číslo musí být uvedeno razítkem, které obsahuje název úřadu odeslání, nebo ručně. Je-li uvedeno ručně, musí být potvrzeno otiskem služebního razítka úřadu odeslání.
Připojení podpisu úředníka úřadu odeslání není povinné.

5. Je-li k jednomu tiskopisu použitému pro režim T1 nebo T2 připojeno několik ložných listů, musí je hlavní povinný označit pořadovým číslem a počet přiložených ložných listů musí být uveden v odstavci č. 4 (Ložné listy) tohoto tiskopisu.

6. Je-li ložný list přiložen k dokladu T2L, použijí se přiměřeně ustanovení odstavců 1 až 5.

DODATEK A12

T. C. 10 - POTVRZENÍ O PŘESTUPU HRANICE

T.C.10 - POTVRZENÍ O PŘESTUPU HRANICE

DODATEK A13

T. C. 11 - POTVRZENÍ O DODÁNÍ

T.C.11 - POTVRZENÍ O DODÁNÍ

DODATEK B1

SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM/TRANZITNÍ REŽIM SPOLEČENSTVÍ INDIVIDUÁLNÍ ZÁRUKA

SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM/TRANZITNÍ REŽIM SPOLEČENSTVÍ INDIVIDUÁLNÍ ZÁRUKA

DODATEK B2

SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM/TRANZITNÍ REŽIM SPOLEČENSTVÍ INDIVIDUÁLNÍ ZÁRUKA VE FORMĚ ZÁRUČNÍCH DOKLADŮ

SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM/TRANZITNÍ REŽIM SPOLEČENSTVÍ INDIVIDUÁLNÍ ZÁRUKA VE FORMĚ ZÁRUČNÍCH DOKLADŮ

DODATEK B3

T. C. 32 - záruční doklad individuální záruky

T.C.32 - ZÁRUČNÍ DOKLAD INDIVIDUÁLNÍ ZÁRUKY

DODATEK B4

SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM/TRANZITNÍ REŽIM SPOLEČENSTVÍ GLOBÁLNÍ ZÁRUKA

SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM/TRANZITNÍ REŽIM SPOLEČENSTVÍ GLOBÁLNÍ ZÁRUKA

DODATEK B5

TC 31 - OSVĚDČENÍ O GLOBÁLNÍ ZÁRUCE

TC 31 - OSVĚDČENÍ O GLOBÁLNÍ ZÁRUCE

DODATEK B6

TC 33 - OSVĚDČENÍ O POVOLENÍ NEZAJIŠŤOVAT CELNÍ DLUH

TC 33 - OSVĚDČENÍ O POVOLENÍ NEZAJIŠŤOVAT CELNÍ DLUH

DODATEK B7

VYSVĚTLIVKY K OSVĚDČENÍM O GLOBÁLNÍ ZÁRUCE A OSVĚDČENÍM O POVOLENÍ NEZAJIŠŤOVAT CELNÍ DLUH

1. Údaje uváděné na přední straně osvědčení

Po vydání osvědčení se údaje v odstavcích 1 až 8 osvědčení o globální záruce a v odstavcích 1 až 7 osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh nesmí měnit, doplňovat ani škrtat.

1.1 Kód měny

Země uvedou do odstavce 6 osvědčení o globální záruce a odstavce 5 osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh kód použité měny podle ISO ALPHA 3 (kód ISO 4217).

1.2 Označení

1.2.1 Jestliže se globální záruka nesmí použít na zboží uvedené v dodatku I přílohy I, musí se do odstavce 8 osvědčení uvést jedna z následujících poznámek:

- ES Validez limitada

- DA Begrænset gyldighed

- DE Beschränkte Geltung

- EL Περιορισμενη ισχυς

- EN Limited validity

- FR Validitě limitée

- IT Validità limitata

- NL Beperkte geldigheid

- PT Validade limitada

- FI Voimassa rajoitetusti

- SV Begränsad giltighet

- CS Omezená platnost

- HU Korlátozott érvényű

- IS Takmarkaδ gildissviδ

- NO Begrenset gyldighet

- PL Ograniczona ważność

- SK Obmedzená platnosť

1.2.2 Jestliže se hlavní povinný zavázal podávat všechna svá tranzitní prohlášení pouze u jednoho úřadu odeslání, musí se do odstavce 8 osvědčení o globální záruce, případně do odstavce 7 osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh uvést název tohoto úřadu velkými písmeny.

1.3 Potvrzení osvědčení v případě prodloužení jejich platnosti

Je-li platnost osvědčení prodloužena, potvrdí úřad záruky odstavec 9 osvědčení o globální záruce, případně odstavec 8 osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh.

2. Údaje uváděné na zadní straně osvědčení - osoby zmocněné podepisovat tranzitní prohlášení

2.1 Hlavní povinný uvede při vydání osvědčení nebo kdykoli během doby jeho platnosti na zadní straně jména osob, které zmocňuje k podepisování tranzitních prohlášení. Údaje o těchto osobách musí obsahovat příjmení a jméno zmocněné osoby a její podpisový vzor; každý takový údaj musí hlavní povinný potvrdit svým podpisem. Je na uvážení hlavního povinného, zda odstavce, které zůstaly prázdné, se přeškrtnou.

2.2 Hlavní povinný může své zmocnění kdykoli odvolat.

2.3 Každá osoba, jejíž jméno je uvedeno na zadní straně osvědčení předloženého úřadu odeslání, je zmocněným zástupcem hlavního povinného.

3. Použití těchto osvědčení v případě zákazu použití globální záruky

Příslušné postupy jsou uvedeny v bodu 4 dodatku IV přílohy I.

DODATEK C 1

ZVLÁŠTNÍ RAZÍTKO

1. Erb nebo jiné značky nebo písmena charakterizující stát

2. Úřad odeslání

3. Číslo prohlášení

4. Datum

5. Schválený odesilatel

6. Povolení

DODATEK C 2

NÁLEPKA (tranzit po železnici)

Barvy: černá na zeleném podkladě

DODATEK D1

VYSVĚTLIVKY K POUŽÍVÁNÍ TRANZITNÍCH PROHLÁŠENÍ PODÁVANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STANDARDNÍCH ZPRÁV EDI (TRANZITNÍ PROHLÁŠENÍ EDI)

HLAVA I

Všeobecná ustanovení

Tranzitní prohlášení EDI je založeno na údajích uváděných do jednotlivých odstavců Jednotné celní deklarace (dále jen „JCD“) podle dodatků A7 a A9, které mohou být případně doplněny nebo nahrazeny kódy.

Tento dodatek obsahuje výhradně základní zvláštní požadavky, které se použijí, jestliže jsou formality plněny prostřednictvím výměny standardních zpráv EDI. Zároveň se použijí doplňkové kódy uvedené v dodatku D2. Není-li v tomto dodatku nebo v dodatku D2 uvedeno jinak, použijí se dodatky A7 a A9 pro tranzitní prohlášení EDI.

Pro zajištění řádného fungování systému oznámí příslušné orgány hlavnímu povinnému detailní strukturu a obsah tranzitního prohlášení EDI, které vychází z technických specifikací. Tyto specifikace jsou založeny na požadavcích uvedených v tomto dodatku.

V tomto dodatku je popsaná struktura výměny informací. Tranzitní prohlášení je rozděleno do datových skupin, které obsahují datové údaje. Údaje jsou seskupeny tak, že v rámci každé zprávy tvoří souvislé logické bloky. Odrážka před datovou skupinou znamená, že tato datová skupina je závislá na datové skupině s odrážkou nižšího řádu.

Je-li k dispozici, uvede se příslušné číslo odstavce z JCD.

Údaj „Počet“ uvedený ve vysvětlivkách k datové skupině stanoví, kolikrát může být datová skupina v tranzitním prohlášení použita.

Údaj „Druh/délka“ uvedený ve vysvětlivkách k údaji stanoví požadavky na druh a délku údaje. Jako druh údaje jsou použity následující kódy:

aalfabetický
nnumerický
analfanumerický

Číslo, které za tímto kódem následuje, znamená přípustnou délku údaje. Použití je následující:

Případně uvedené dvě tečky před označením délky znamenají, že údaj nemá předepsanou délku, ale může mít maximální počet míst určený identifikátorem délky. Čárka v označení délky údaje znamená, že údaj může obsahovat desetinná místa, přičemž číslice před desetinnou čárkou určuje celkovou délku údaje, číslice za desetinnou čárkou určuje maximální počet míst za desetinnou čárkou.

HLAVA II

Struktura tranzitního prohlášení EDI

A. Přehled datových skupin

TRANZITNÍ OPERACE

ZÚČASTNĚNÝ odesilatel

ZÚČASTNĚNÝ příjemce

POLOŽKA ZBOŽÍ

- ZÚČASTNĚNÝ odesílatel

- ZÚČASTNĚNÝ příjemce

- KONTEJNERY

- KÓDY SGI

- NÁKLADOVÉ KUSY

- PŘEDCHOZÍ DOKLADY

- PŘEDLOŽENÉ PODKLADY/OSVĚDČENÍ

- ZVLÁŠTNÍ ZÁZNAMY

CELNÍ ÚŘAD ODESLÁNÍ

ZÚČASTNĚNÝ hlavní povinný

ZÁSTUPCE

TRANZITNÍ CELNÍ ÚŘAD

CELNÍ ÚŘAD URČENÍ

ZÚČASTNĚNY schválený příjemce

VÝSLEDEK KONTROLY

ZÁVĚRY INFO

- ZÁVĚRY ID

ZAJIŠTĚNÍ

- OZNAČENÍ ZAJIŠTĚNÍ

- - OMEZENÍ PLATNOSTI PRO ES

- - OMEZENÍ PLATNOSTI PRO NEČLENSKÉ ZEMĚ ES

B. Poznámky k jednotlivým údajům z tranzitního prohlášení

TRANZITNÍ OPERACE

Počet: 1

Použije se datová skupina.

Lokální referenční číslo - LRN

Druh/délka: an ..22

Použije se lokální referenční číslo (LRN). Jedná se o číslo definované na národní úrovni a po dohodě s příslušnými orgány přidělené uživatelem k označení každého jednotlivého prohlášení.

Druh prohlášení (odstavec č. 1)

Druh/délka: an ..5

Údaj se použije.

Celkový počet položek (odstavec č. 5)

Druh/délka: n ..5

Údaj se použije.

Celkový počet nákladových kusů (odstavec č. 6)

Druh/délka: n ..7

Použití údaje je nepovinné. Celkový počet nákladových kusů odpovídá součtu všech údajů „Počet nákladových kusů“, všech údajů „Počet kusů“ a hodnoty „1“ za každé zboží označené jako „volně ložené“.

Země odeslání (odstavec č. 15a)

Druh/délka: a2

Údaj se použije, pokud je deklarována pouze jedna země odeslání. Použijí se kódy zemí uvedené v dodatku D2. V tom případě údaj „Země odeslání“ z datové skupiny „POLOŽKA ZBOŽÍ“ nelze použít. Pokud je deklarována více než jedna země odeslání, nelze tento údaj z datové skupiny „TRANZITNÍ OPERACE“ použít. V tomto případě je použit údaj „Země odeslání“ z datové skupiny „POLOŽKA ZBOŽÍ“.

Země určení (odstavec č. 17a)

Druh/délka: a2

Údaj se použije, pokud je deklarována pouze jedna země určení. Použijí se kódy zemí uvedené v dodatku D2. V tom případě údaj „Země určení“ z datové skupiny „POLOŽKA ZBOŽÍ“ nelze použít. Pokud je deklarována více než jedna země určení, nelze tento údaj z datové skupiny „TRANZITNÍ OPERACE“ použít. V tomto případě se použije údaj „Země určení“ z datové skupiny „POLOŽKA ZBOŽÍ“.

Totožnost při odjezdu (odstavec č. 18)

Druh/délka: an ..27

Údaj se použije podle dodatku A7.

Totožnost při odjezdu LNG

Druh/délka: a2

K určení jazyka (LNG) se použije kód jazyka uvedený v dodatku D2, pokud je použit příslušný odstavec pro volný text.

Státní příslušnost při odjezdu (odstavec č. 18)

Druh/délka: a2

Podle dodatku A7 se použije kód země uvedený v dodatku D2.

Kontejner (odstavec č. 19)

Druh/délka: n1

Použijí se následující kódy:

0: ne

1: ano

Státní příslušnost při přestupu hranice (odstavec č. 21)

Druh/délka: a2

Podle dodatku A7 se použije kód země uvedený v dodatku D2.

Totožnost při přestupu hranice (odstavec č. 21)

Druh/délka: an ..27

Podle dodatku A7 je uvedení tohoto údaje na uvážení smluvních stran.

Totožnost při přestupu hranice LNG

Druh/délka: a2

K určení jazyka (LNG) se použije kód jazyka uvedený v dodatku D2, pokud je použit příslušný odstavec pro volný text.

Druh dopravního prostředku překračujícího hranici (odstavec č. 21)

Druh/délka: n ..2

Podle dodatku A7 je uvedení tohoto údaje na uvážení smluvních stran.

Druh dopravy na hranici (odstavec č. 25)

Druh/délka: n ..2

Podle dodatku A7 je uvedení tohoto údaje na uvážení smluvních stran.

Druh dopravy ve vnitrozemí (odstavec č. 26)

Druh/délka: n ..2

Uvedení tohoto údaje je na uvážení smluvních stran. Pokud je použit, musí být uveden podle vysvětlivek k odstavci č. 25 uvedených v dodatku A9.

Místo nakládky (odstavec č. 27)

Druh/délka: an ..17

Uvedení tohoto údaje je na uvážení smluvních stran.

Kód sjednaného umístění zboží (odstavec č. 30)

Druh/délka: an ..17

Údaj nelze použít, pokud je použita datová skupina „VÝSLEDEK KONTROLY“. Pokud tato datová skupina není použita, je uvedení tohoto údaje nepovinné. Pokud je údaj použit, uvede se ve formě kódu přesné místo, na kterém je možné zboží zkontrolovat. Údaje „Sjednané umístění zboží 7“, „Kód sjednaného umístění zboží“, „Schválené umístění zboží“ a „Pracoviště celního úřadu“ nelze použít současně.

Sjednané umístění zboží (odstavec č. 30)

Druh/délka: an ..35

Údaj nelze použít, pokud je použita datová skupina „VÝSLEDEK KONTROLY“. Pokud tato datová skupina není použita, je uvedení tohoto údaje nepovinné. Pokud je údaj použit, uvede se přesné místo, na kterém je možné zboží zkontrolovat. Údaje „Sjednané umístění zboží“/„Kód sjednaného umístění zboží“, „Schválené umístění zboží“ a „Pracoviště celního úřadu“ nelze použít současně.

Sjednané umístění zboží LNG

Druh/délka: a2

K určení jazyka (LNG) se použije kód jazyka uvedený v dodatku D2, pokud je použit příslušný odstavec pro volný text.

Schválené umístění zboží (odstavec č. 30)

Druh/délka: an ..17

Údaj je nepovinný, pokud je použita datová skupina „VÝSLEDEK KONTROLY“. Pokud je údaj použit, uvede se přesné místo, na kterém je možné zboží zkontrolovat. Pokud datová skupina „VÝSLEDEK KONTROLY“ není použita, tento údaj nelze použít. Údaje „Sjednané umístění zboží“/„Kód sjednaného umístění zboží“, „Schválené umístění zboží“ a „Pracoviště celního úřadu“ nelze použít současně.

Pracoviště celního úřadu (odstavec č. 30)

Druh/délka: an ..17

Údaj nelze použít, pokud je použita datová skupina „VÝSLEDEK KONTROLY“. Pokud tato datová skupina není použita, je uvedení tohoto údaje nepovinné. Pokud je údaj použit, uvede se přesné místo, na kterém je možné zboží zkontrolovat. Údaje „Sjednané umístění zboží“/„Kód sjednaného umístění zboží“, „Schválené umístění zboží“ a „Pracoviště celního úřadu“ nelze použít současně.

Celková hrubá hmotnost (odstavec č. 35)

Druh/délka: n ..11,3

Údaj se použije.

Kód jazyka doprovodného dokladu pro NCTS

Druh/délka: a2

K určení jazyka tranzitního doprovodného dokladu (doprovodný doklad pro NCTS) se použije kód jazyka uvedený v dodatku D2.

Dialogový indikátor jazyka při odeslání

Druh/délka: a2

Použití kódu jazyka uvedeného v dodatku D2 je nepovinné. Pokud tento údaj není uveden, systém vybere standardní jazyk úřadu odeslání.

Datum podání prohlášení (odstavec č. 50)

Druh/délka: n8

Údaj se použije.

Místo podání prohlášení (odstavec č. 50)

Druh/délka: an ..35

Údaj se použije.

Místo podání prohlášení LNG

Druh/délka: a2

K určení jazyka (LNG) se použije kód jazyka uvedený v dodatku D2, pokud je použit příslušný odstavec pro volný text.

ZÚČASTNĚNÝ odesílatel (odstavec č. 2)

Počet: 1

Tato datová skupina se použije, pokud je deklarován pouze jeden odesílatel. V tom případě nelze datovou skupinu „ZÚČASTNĚNÝ odesílatel“ z datové skupiny „POLOŽKA ZBOŽÍ“ použít.

Název/jméno (odstavec č. 2)

Druh/délka: an ..35

Údaj se použije.

Ulice a číslo domu (odstavec č. 2)

Druh/délka: an ..35

Údaj se použije.

Stát (odstavec č. 2)

Druh/délka: a2

Použije se kód státu podle dodatku D2.

Poštovní směrovací číslo (odstavec č. 2)

Druh/délka: an ..9

Údaj se použije.

Město (odstavec č. 2)

Druh/délka: an ..35

Údaj se použije.

NAD LNG

Druh/délka: a2

K uvedení jazyka pro název/jméno a adresy (NAD odesílatele LNG) se použije kód jazyka uvedený v dodatku D2.

TIN (číslo zúčastněného) (odstavec č. 2)

Druh/délka: an ..17

Použití tohoto údaje k uvedení identifikačního čísla zúčastněného (TIN) je na uvážení smluvních stran.

ZÚČASTNĚNÝ příjemce (odstavec č. 8)

Počet: 1

Tato datová skupina se použije, pokud je deklarován pouze jeden příjemce a údaj „Země určení“ z datové skupiny „TRANZITNÍ OPERACE“ obsahuje „zemi“ ve smyslu ustanovení Úmluvy. V tom případě nelze datovou skupinu „ZÚČASTNĚNÝ příjemce“ z datové skupiny „POLOŽKA ZBOŽÍ“ použít.

Název/jméno (odstavec č. 8)

Druh/délka: an ..35

Údaj se použije.

Ulice a číslo domu (odstavec č. 8)

Druh/délka: an ..35

Údaj se použije.

Stát (odstavec č. 8)

Druh/délka: a2

Použije se kód státu podle dodatku D2.

Poštovní směrovací číslo (odstavec č. 8)

Druh/délka: an ..9

Údaj se použije.

Město (odstavec č. 8)

Druh/délka: an ..35

Údaj se použije.

NAD LNG

Druh/délka: a2

K uvedení jazyka pro název/jméno a adresy (NAD LNG) se použije kód jazyka uvedený v dodatku D2.

TIN (číslo zúčastněného) (odstavec č. 8)

Druh/délka: an ..17

Použití tohoto údaje k uvedení identifikačního čísla zúčastněného (TIN) je na uvážení smluvních stran.

POLOŽKA ZBOŽÍ

Počet: 999

Tato datová skupina se použije.

Druh prohlášení (z odstavce č. 1)

Druh/délka: an ..5

Údaj se použije, pokud jako údaj „Druh prohlášení“ datové skupiny „TRANZITNÍ OPERACE“ byl uveden kód „T-“. V ostatních případech nelze tento údaj použít.

Země odeslání (z odstavce č. 15a)

Druh/délka: a2

Údaj se použije, pokud je deklarována více než jedna země odeslání. Použijí se kódy zemí uvedené v dodatku D2. Údaj „Země odeslání“ z datové skupiny „TRANZITNÍ OPERACE“ nelze použít. Pokud je deklarována pouze jedna země odeslání, použije se příslušný údaj z datové skupiny „TRANZITNÍ OPERACE“.

Země určení (z odstavce č. 17a)

Druh/délka: a2

Údaj se použije, pokud je deklarována více než jedna země určení. Použijí se kódy zemí uvedené v dodatku D2. Údaj „Země určení“ z datové skupiny „TRANZITNÍ OPERACE“ nelze použít. Pokud je deklarována pouze jedna země určení, použije se příslušný údaj z datové skupiny „TRANZITNÍ OPERACE“.

Textové označení (odstavec č. 31)

Druh/délka: an ..140 Údaj se použije. Textové označení LNG

Druh/délka: a2

K určení jazyka (LNG) se použije kód jazyka uvedený v dodatku D2, pokud je použit příslušný odstavec pro volný text.

Číslo položky (odstavec č. 32)

Druh/délka: n ..5

Údaj se použije i v případě, že údaj „Celkový počet položek“ datové skupiny „TRANZITNÍ OPERACE“ obsahuje hodnotu „1“. V tom případě se pro tento údaj použije hodnota „1“. Každé číslo položky smí být v prohlášení uvedeno pouze jednou.

Zbožový kód (odstavec č. 33)

Druh/délka: n ..8

Podle dodatku A7 tento údaj obsahuje minimálně 4 a maximálně 8 míst.

Hrubá hmotnost (odstavec č. 35)

Druh/délka: n ..11,3

Údaj je nepovinný, pokud různé druhy zboží uvedené v jednom prohlášení jsou zabaleny dohromady takovým způsobem, že není možné určit hrubou hmotnost každého druhu zboží.

Vlastní hmotnost (odstavec č. 38)

Druh/délka: n ..11,3

Použití tohoto údaje je na uvážení smluvních stran.

ZÚČASTNĚNÝ odesílatel (z odstavce č. 2)

Počet: 1

Datovou skupinu „ZÚČASTNĚNÝ odesílatel“ nelze použít, pokud je deklarován pouze jeden odesílatel. V tomto případě se použije datová skupina „ZÚČASTNĚNY odesílatel“ na úrovni „TRANZITNÍ OPERACE“.

Název/jméno (z odstavce č. 2)

Druh/délka: an ..35

Údaj se použije.

Ulice a číslo domu (z odstavce č. 2)

Druh/délka: an ..35

Údaj se použije.

Stát (z odstavce č. 2)

Druh/délka: a2

Použije se kód státu podle dodatku D2.

Poštovní směrovací číslo (z odstavce č. 2)

Druh/délka: an ..9

Údaj se použije.

Město (z odstavce č. 2)

Druh/délka: an ..35

Údaj se použije.

NAD LNG

Druh/délka: a2

K uvedení jazyka pro název/jméno a adresy (NAD LNG) se použije kód jazyka uvedený v dodatku D2.

TIN (číslo zúčastněného) (z odstavce č. 2)

Druh/délka: an ..17

Použití tohoto údaje k uvedení identifikačního čísla zúčastněného (TIN) je na uvážení smluvních stran.

ZÚČASTNĚNÝ příjemce (z odstavce č. 8)

Počet: 1

Datová skupina se použije, pokud je deklarován více než jeden příjemce a údaj „Země určení“ z datové skupiny „POLOŽKA ZBOŽÍ“ obsahuje „zemi“ ve smyslu ustanovení Úmluvy. Pokud je deklarován pouze jeden příjemce, nelze použít datovou skupinu „ZÚČASTNĚNÝ příjemce“ z datové skupiny „POLOŽKA ZBOŽÍ“.

Název/jméno (z odstavce č. 8)

Druh/délka: an ..35

Údaj se použije.

Ulice a číslo domu (z odstavce č. 8)

Druh/délka: an ..35

Údaj se použije.

Stát (z odstavce č. 8)

Druh/délka: a2

Použije se kód státu podle dodatku D2.

Poštovní směrovací číslo (z odstavce č. 8)

Druh/délka: an ..9

Údaj se použije.

Město (z odstavce č. 8)

Druh/délka: an ..35

Údaj se použije.

NAD LNG

Druh/délka: a2

K uvedení jazyka pro název/jméno a adresy (NAD LNG) se použije kód jazyka uvedený v dodatku D2.

TIN (číslo zúčastněného) (z odstavce č. 8)

Druh/délka: an ..17

Použití tohoto údaje k uvedení identifikačního čísla zúčastněného (TIN) je na uvážení smluvních stran.

KONTEJNERY (odstavec č. 31)

Počet: 99

Datová skupina se použije, pokud údaj „Kontejner“ z datové skupiny „TRANZITNÍ OPERACE“ obsahuje kód „1“.

Čísla kontejnerů (odstavec č. 31)

Druh/délka: an ..11

Údaj se použije.

KÓDY SGI (odstavec č. 31)

Počet: 9

Datová skupina se použije k uvedení identifikace citlivého zboží (SGI), pokud se jedná o zboží uvedené v dodatku I přílohy I.

Kód citlivého zboží (odstavec č. 31)

Druh/délka: n ..2

Použije se kód z dodatku D2, pokud zbožový kód nepostačuje k jednoznačné identifikaci zboží uvedeného v dodatku I přílohy I.

Množství citlivého zboží (odstavec č. 31)

Druh/délka: n ..11,3

Údaj se použije, pokud se tranzitní prohlášení týká zboží uvedeného v dodatku I přílohy I.

NÁKLADOVÉ KUSY (odstavec č. 31)

Počet: 99

Datová skupina se použije.

Značky a čísla nákladových kusů (odstavec č. 31)

Druh/délka: an ..42

Údaj se použije, pokud údaj „Druh nákladových kusů“ obsahuje jiné kódy, než které jsou uvedeny v dodatku D2 pro „volně ložené zboží“ (VQ, VG, VL, VY, VR nebo VO) nebo „nebalené zboží“ (NE). Použití tohoto údaje je nepovinné, pokud údaj „Druh nákladových kusů“ obsahuje jeden z výše uvedených kódů.

Značky a čísla nákladových kusů LNG

Druh/délka: a2

K určení jazyka (LNG) se použije kód jazyka uvedený v dodatku D2, pokud je použit příslušný odstavec pro volný text.

Druh nákladových kusů (odstavec č. 31)

Druh/délka: a2

Použije se kód balení z dodatku D2.

Počet nákladových kusů (odstavec č. 31)

Druh/délka: n ..5

Údaj se použije, pokud údaj „Druh nákladových kusů“ obsahuje jiné kódy, než které jsou uvedeny v dodatku D2 pro „volně ložené zboží“ (VQ, VG, VL, VY, VR nebo VO) nebo pro „nebalené zboží“ (NE). Údaj nelze použít, pokud údaj „Druh nákladových kusů“ obsahuje jeden z výše uvedených kódů.

Počet kusů (odstavec č. 31)

Druh/délka: n ..5

Údaj se použije, pokud údaj „Druh nákladových kusů“ obsahuje kód uvedený v dodatku D2 pro „nebalené zboží“ (NE). V ostatních případech tento údaj nelze použít.

PŘEDCHOZÍ DOKLADY (odstavec č. 40)

Počet: 9

Tato datová skupina se použije, pokud údaj „Druh prohlášení“ datových skupin „TRANZITNÍ OPERACE“ nebo „POLOŽKA ZBOŽÍ“ obsahuje kód „T2“ nebo „T2F“ a úřad odeslání se nachází v zemi ESVO, jak je definována Úmluvou.

Druh předchozího dokladu (odstavec č. 40)

Druh/délka: an ..6

Pokud je tato datová skupina použita, použije se minimálně jeden z kódů uvedených v dodatku D2.

Označení předchozího dokladu (odstavec č. 40)

Druh/délka: an ..20

Uvede se označení předchozího dokladu.

Označení předchozího dokladu LNG

Druh/délka: a2

K určení jazyka (LNG) se použije kód jazyka uvedený v dodatku D2, pokud je použit příslušný odstavec pro volný text.

Doplňující záznamy (odstavec č. 40)

Druh/délka: an ..26

Použití tohoto údaje je na uvážení smluvních stran.

Doplňující záznamy LNG

Druh/délka: a2

K určení jazyka (LNG) se použije kód jazyka uvedený v dodatku D2, pokud je použit příslušný odstavec pro volný text.

PŘEDLOŽENÉ PODKLADY/OSVĚDČENÍ (odstavec č. 44)

Počet: 99

Použití této datové skupiny je na uvážení smluvních stran. Pokud je datová skupina použita, použije se minimálně jeden z následujících údajů.

Druh podkladu (odstavec č. 44)

Druh/délka: an ..3

Použije se kód uvedený v dodatku D2.

Označení podkladu (odstavec č. 44)

Druh/délka: an ..20

Označení podkladu LNG

Druh/délka: a2

K určení jazyka (LNG) se použije kód jazyka uvedený v dodatku D2, pokud je použit příslušný odstavec pro volný text.

Doplňující záznamy (odstavec č. 44)

Druh/délka: an ..26

Doplňující záznamy LNG

Druh/délka: a2

K určení jazyka (LNG) se použije kód jazyka uvedený v dodatku D2, pokud je použit příslušný odstavec pro volný text.

ZVLÁŠTNÍ OZNAČENÍ (odstavec č. 44)

Počet: 99

Použití této datové skupiny je na uvážení smluvních stran. Pokud je datová skupina použita, použije se údaj „Zvláštní záznamy id“ nebo „Text“.

Zvláštní záznamy id (odstavec č. 44)

Druh/délka: an ..3

K označení zvláštního záznamu se použije kód uvedený v dodatku D2.

Vývoz z ES (odstavec č. 44)

Druh/délka: n1

Pokud údaj „Zvláštní záznamy id“ obsahuje kód „DG0“ nebo „DG1“, použije se údaj „Vývoz z ES“ nebo údaj „Vývoz ze země“. Oba údaje však nelze uvést současně. V ostatních případech údaj nelze použít. Pro uvedení tohoto údaje jsou použity následující kódy:

0 = ne

1 = ano

Vývoz ze země (odstavec č. 44)

Druh/délka: a2

Pokud údaj „Zvláštní záznamy id“ obsahuje kód „DG0“ alebo „DG1“, použije se údaj „Vývoz z ES“ nebo údaj „Vývoz ze země“. Oba údaje však nelze uvést současně. V ostatních případech údaj nelze použít. Pro uvedení tohoto údaje jsou použity kódy uvedené v dodatku D2.

Text (odstavec č. 44)

Druh/délka: an ..70 Text LNG

Druh/délka: a2

K určení jazyka (LNG) se použije kód jazyka uvedený v dodatku D2, pokud je použit příslušný odstavec pro volný text.

CELNÍ ÚŘAD ODESLÁNÍ (odstavec C)

Počet: 1

Datová skupina se použije.

Evidenční číslo (odstavec C)

Druh/délka: an8

Použije se kód uvedený v dodatku D2.

ZÚČASTNĚNÝ hlavní povinný (odstavec č. 50)

Počet: 1

Datová skupina se použije.

TIN (číslo hlavního povinného) (odstavec č. 50)

Druh/délka: an ..17

Tento údaj se použije k uvedení identifikačního čísla hlavního povinného (TIN), pokud datová skupina „VÝSLEDEK KONTROLY“ obsahuje kód A3.

Název, jméno (odstavec č. 50)

Druh/délka: an ..35

Tento údaj se použije, pokud je údaj „TIN (číslo hlavního povinného)“ použit a ostatní údaje této datové skupiny již nejsou systému známy.

Ulice a číslo domu (odstavec č. 50)

Druh/délka: an ..35

Tento údaj se použije, pokud je údaj „TIN (číslo hlavního povinného)“ použit a ostatní údaje této datové skupiny již nejsou systému známy.

Stát hlavního povinného (odstavec č. 50)

Druh/délka: a2

Použije se kód státu uvedený v dodatku D2, pokud je údaj „TIN (číslo hlavního povinného)“ použit a ostatní údaje této datové skupiny již nejsou systému známy.

Poštovní směrovací číslo (odstavec č. 50)

Druh/délka: an ..9

Tento údaj se použije, pokud je údaj „TIN (číslo hlavního povinného)“ použit a ostatní údaje této datové skupiny již nejsou systému známy.

Město (odstavec č. 50)

Druh/délka: an ..35

Tento údaj se použije, pokud je údaj „TIN (číslo hlavního povinného)“ použit a ostatní údaje této datové skupiny již nejsou systému známy.

NAD LNG

Druh/délka: a2

K určení jazyka (LNG) názvu, jména a adresy hlavního povinného se použije kód jazyka uvedený v dodatku D2, pokud je použit příslušný odstavec pro volný text.

ZÁSTUPCE (odstavec č. 50)

Počet: 1

Tato datová skupina se použije, pokud hlavní povinný použije zmocněného zástupce.

Název, jméno (odstavec č. 50)

Druh/délka: an ..35

Údaj bude použit.

Postavení zástupce (odstavec č. 50)

Druh/délka: a ..35

Údaj je nepovinný.

Postavení zástupce LNG

Druh/délka: a2

K určení jazyka (LNG) se použije kód jazyka uvedený v dodatku D2, pokud je použit příslušný odstavec pro volný text.

TRANZITNÍ CELNÍ ÚŘAD (odstavec č. 51)

Počet: 9

Tato datová skupina musí být použita minimálně jednou, pokud jsou různé smluvní strany deklarovány pro odeslání a určení.

Evidenční číslo (odstavec č. 51)

Druh/délka: an8

Použije se kód uvedený v dodatku D2.

CELNÍ ÚŘAD URČENÍ (odstavec č. 53)

Počet: 1

Datová skupina se použije.

Evidenční číslo (odstavec č. 53)

Druh/délka: an8

Použije se kód uvedený v dodatku D2.

ZÚČASTNĚNÝ schválený příjemce (odstavec č. 53)

Počet: 1

Tuto datovou skupinu lze použít k uvedení, že zboží bude dodáno schválenému příjemci.

TIN (číslo schváleného příjemce) (odstavec č. 53)

Druh/délka: an ..17

Údaj se použije k uvedení identifikačního čísla schváleného příjemce (TIN).

VÝSLEDEK KONTROLY (odstavec D)

Počet: 1

Datová skupina se použije, pokud prohlášení podává schválený odesílatel.

Kód výsledku kontroly (odstavec D)

Druh/délka: an2

Použije se kód A3.

Lhůta (odstavec D)

Druh/délka: n8

Údaj se použije.

ZÁVĚRY INFO (odstavec D)

Počet: 1

Datová skupina se použije, pokud prohlášení podal schválený odesilatel, jehož povolení požaduje použití závěr, nebo hlavní povinný, jemuž bylo povoleno použití závěr zvláštního typu.

Počet závěr (odstavec D)

Druh/délka: n ..4

Údaj se použije.

Závěry ID - určení závěr (odstavec D)

Počet: 99

Datová skupina se použije k označení závěr.

Označení závěr (odstavec D)

Druh/délka: an ..20

Údaj se použije.

Označení závěr LNG

Druh/délka: a2

Použije se kód jazyka (LNG) uvedený v dodatku D2.

ZAJIŠTĚNÍ

Počet: 9

Datová skupina se použije.

Druh zajištění (odstavec č. 52)

Druh/délka: n1

Použije se kód uvedený v dodatku A9.

OZNAČENÍ ZAJIŠTĚNÍ (odstavec č. 52)

Počet: 99

Datová skupina se použije, pokud údaj „Druh zajištění“ obsahuje kód „0“, „1“, „2“, „4“ nebo „9“

GRN (referenční číslo zajištění) (odstavec č. 52)

Druh/délka: an24

Údaj se použije k uvedení referenčního čísla zajištění (GRN), pokud údaj „Druh zajištění“ obsahuje kód „0“, „1“, „2“, „4“ nebo „9“. V tom případě údaj „Jiné druhy zajištění“ nelze použít.

Referenční číslo zajištění (GRN) je přiděleno úřadem záruky k identifikaci jednotlivých záruk a má následující strukturu:

PoleObsahTyp polePříklady
1Poslední dvě číslice roku, v němž byla záruka přijata (RR)Numerické 297
2Identifikátor země, v níž je záruka uložena (kód země ISO alpha 2)Alfabetické 2IT
3Jedinečný identifikátor pro přijetí úřadem záruky podle roku a zeměAlfanumerické 121234AB788966
4Kontrolní čísliceAlfanumerické 18
5Identifikátor individuální záruky ve formě záručních dokladů (1 písmeno + 6 číslic) nebo 0 pro ostatní druhy zárukAlfanumerické 7A001017

Pole 1 a 2, jak je vysvětleno výše.

Pole 3 se vyplňuje jedinečným identifikátorem pro přijetí záruky úřadem záruky podle roku a země. Národní celní správy, které chtějí mít začleněné evidenční číslo úřadu záruky v referenčním čísle zajištění - GRN, mohou použít až prvních 6 znaků pro vložení národního čísla úřadu záruky.

Pole 4 obsahuje údaj, který je kontrolním prvkem pro pole 1 až 3 referenčního čísla zajištění- GRN. Toto pole umožňuje zjistit chybu při zápisu prvních čtyř polí referenčního čísla zajištění - GRN.

Pole 5 se použije pouze v případě, kdy se referenční číslo zajištění- GRN vztahuje k individuální záruce ve formě záručních dokladů evidované v počítačově zpracovaném tranzitním systému. V tom případě musí být toto pole vyplněno identifikačním číslem záručního dokladu.

Označení jiných druhů zajištění (odstavec č. 52)

Druh/délka: an35

Údaj se použije, pokud údaj „Druh zajištění“ obsahuje jiné kódy než „0“, „1“, „2“, „4“ nebo „9“. V tom případě údaj „GRN (referenční číslo zajištění)“ nelze použít.

Přístupový kód

Druh/délka: an4

Údaj se použije, pokud údaj „GRN (referenční číslo zajištění)“ je použit; v jiném případě je použití tohoto údaje na uvážení států. V závislosti na druhu zajištění je vydán úřadem záruky, ručitelem nebo hlavním povinným a použit k zabezpečení konkrétní záruky.

OMEZENÍ PLATNOSTI PRO ES

Počet: 1

Neplatí pro ES (odstavec č. 52)

Druh/délka: n1

Použijí se následující kódy:

0 = ne

1 = ano

OMEZENÍ PLATNOSTI PRO NEČLENSKÉ STÁTY ES

Počet: 99

Neplatí pro ostatní smluvní strany (odstavec č. 52)

Druh/délka: a2

K uvedení smluvní strany se použije kód států z dodatku D2. Kód členského státu Evropského společenství nelze použít.

DODATEK D2

DOPLŇKOVÉ KÓDY PRO POČÍTAČOVĚ ZPRACOVANÝ TRANZITNÍ REŽIM

1. KÓDY STÁTŮ (CNT)

PoleObsahTyp polePříklad
1Kód země ISO alpha 2alfabetické 2IT

Použije se kód zemí „ISO ALPHA-2 Country Code“, jak je specifikován v ISO - 3166 z 1. ledna 1996.

2. KÓD JAZYKA

Použije se kód jazyka „ISO Alpha 2 Codification“, jak je specifikován v ISO - 639 z roku 1988.

3. ZBOŽOVÝ KÓD (COM)

PoleObsahTyp polePříklady
1HS6numerické 6 (zarovnáno vlevo)010290

Musí být uvedeno šest číslic Harmonizovaného systému (HS6). Zbožový kód může být rozšířen na 8 míst pro národní použití.

4. KÓD CITLIVÉHO ZBOŽÍ

PoleObsahTyp polePříklady
1Doplňkový identifikátor pro citlivé zbožínumerické ..22

Kód je použit pro rozšíření zbožového kódu HS6, jak je definováno v dodatku I přílohy I, jestliže citlivé zboží nelze dostatečně identifikovat pomocí HS6.

5. KÓD BALENÍ (Doporučení OSN EHK č. 21/Rev. 1 - srpen 1994)

AerosolAE
Ampule, nechráněnáAM
Ampule, chráněnáAP
RozprašovačAT
VakBG
Balík (žok), slisovanýBL
Balík (žok), neslisovanýBN
Balón, nechráněnýBF
Balón, chráněnýBP
TyčBR
Sud, barelBA
Tyče, v balíku/svazkuBZ
KošBK
Přepravka na pivoCB
ZásobníkBI
Deska, bedněníBD
Deska, v balíku/svazkuBY
CívkaBB
Štůčka (tkaniny)BT
Láhev, nechráněná, válcovitáBO
Láhev, nechráněná, cibulovitáBS
Láhev, chráněná, válcovitáBQ
Láhev, chráněná, cibulovitáBV
Přepravka na láhve, stojan na láhveBC
KrabiceBX
Vědro, kbelíkBJ
Zkapalněný plyn (na vysokou teplotu/tlak)VQ
Objem plynu (při tlaku 1031 mbar a 15 °C)VG
Volně ložená kapalinaVL
Volně loženo, tuhá konzistence, jemné zrnění („prach“)VY
Volně loženo, tuhá konzistence, granule („zrní“)VR
Volně loženo, tuhá konzistence, velké kusy („hlízy“)VO
SvazekBH
Balík, svazekBE
KáďBU
KlecCG
Plechovka, obdélníkováCA
Plechovka, válcovitáCX
Kanystr, nádržCI
Plachta, plachtovinaCZ
Demižon, nechráněnýCO
Demižon, chráněnýCP
Lepenková krabiceCT
Bedna, přepravkaCS
SudCK
BednaCH
Konev na mlékoCC
TruhlaCF
Truhla, rakevCJ
SvitekCL
Ohebná rouraTD
Kryt, povlakCV
Laťová bedna, přepravkaCR
Proutěný košCE
Miska, baňkaCU
Ocelová láhev na plyn - tlakováCY
Demižon, nechráněnýDJ
Demižon, chráněnýDP
Sud, válcovitýDR
PlášťEN
FilmpakFP
VědroFI
Láhev, baňkaFL
KufrFO
Rám, stojanFR
Přepravka s rámemFD
Přepravka na ovoceFC
Láhev na plynGB
Trám, nosníkGI
Trámy, v balíku/svazkuGZ
KošHR
Velký sudHG
IngotIN
Ingoty, v balíku/svazkuIZ
Nádoba, skleniceJR
Kanystr, obdélníkovýJC
Kanystr, válcovitýJY
Džbán, konviceJG
Jutový vakJT
Keg, sudKG
Kmen, kulatinaLG
Kmeny, v balíku/svazkuLZ
Kartón na mlékoMC
Vícenásobný vakMB
Vícestěnný pytelMS
RohožMT
Krabička na zápalkyMX
Souprava, svazekNS
SíťNT
ObalPK
Balíček, svazekPA
Vědro, konevPL
BalíčekPC
Trubka, potrubíPI
Trubky, v balíku/svazkuPZ
Džbán, amforaPH
Tlusté prkno, fošnaPN
Fošny, ve svazkuPZ
Plát, plechPG
Pláty v balíku/svazkuPY
Hrnec, kelímekPT
VáčekPO
Pytel ze síťovinyRT
Cívka, navíjecí bubenRL
Věnec, koloRG
Tyč, prutRD
Tyče v balíku/svazkuRZ
Svitek, roleRO
Váček, pytlíkSH
PytelSA
Námořní bednaSE
Mělká přepravkaSC
Arch, plát, podložkaST
PlechSM
Archy v balíku/svazkuSZ
Balení do smršťovací fólieSW
Přepravní rám, latěníSK
Kluzná podložkaSL
VřetenoSD
KufrSU
Nádrž, tank, obdélníkovýTK
Nádrž, tank, válcovitýTY
Přepravka na čajTC
KonzervaTN
Mísa, ošatkaPU
Svazek misekPU
Kmen stromuTR
OtepTS
Džber, soudekTB
RouraTU
Ohebná rouraTD
Roury, hadice v balíku/svazkuTZ
Káď, sud, bečkaTO
Nebaleno nebo nebalíčkovánoNE
Baleno vakuověVP
NádržVA
AmpulkaVI
Opletená láhevWB

6. kód předchozího dokladu

Použijí se následující kódy:

T2 = Jednotná celní deklarace vztahující se na zboží Společenství ve společném tranzitním režimu;

T2F = Jednotná celní deklarace vztahující se na zboží Společenství ve společném tranzitním režimu odeslané nebo určené do části celního území Společenství, kde neplatí pravidla Společenství pro daň z přidané hodnoty;

T2CIM = zboží se statusem Společenství přepravované na podkladě nákladního listu CIM nebo předávacího listu TR;

T2TIR = zboží se statusem Společenství přepravované na podkladě karnetu TIR;

T2ATA = zboží se statusem Společenství přepravované na podkladě karnetu ATA;

T2L = Jednotná celní deklarace prokazující status zboží Společenství;

T2LF = Jednotná celní deklarace prokazující status Společenství u zboží zasílaného mezi částmi celního prostoru Společenství, kde platí pravidla Společenství pro daň z přidané hodnoty, a částmi celního prostoru Společenství, kde pravidla Společenství pro daň z přidané hodnoty neplatí.

7. KÓD PŘEDLOŽENÝCH PODKLADŮ/OSVĚDČENÍ

(číselné kódy vybrané z Adresářů OSN 1997b pro elektronickou výměnu dat pro státní správu, obchod a přepravu: seznam kódů pro datové prvky 1001, název dokladu/zprávy, kódováno).

Osvědčení o správnosti2
Osvědčení o kvalitě3
Průvodní osvědčení A. TR. 1 (Turecko)18
Seznam kontejnerů235
Seznam nákladových kusů271
Proforma faktura325
Obchodní faktura380
Námořní nákladní list (House waybill)703
Sběrný konosament (Master bill of lading)704
Konosament - náložný list (Bill of lading)705
Konosament (House bill of lading)714
Nákladní list SMGS722
Silniční nákladní list730
Letecký nákladní list - manifest (Air waybill)740
Sběrný letecký manifest (Master air waybill)741
Poštovní průvodka (u balíků)750
Doklad pro multimodální/kombinovanou přepravu (obecná)760
Seznam nákladu (Cargo manifest)785
Soupis položek - sběrná zásilka (Bordereau)787
Tranzitní doklad T820
Tranzitní doklad T1821
Tranzitní doklad T2822
Zpětný list T5823
Tranzitní doklad T2L825
Vývozní zbožová deklarace830
Rostlinolékařské osvědčení851
Zdravotní osvědčení852
Veterinární osvědčení853
Osvědčení o původu zboží861
Deklarace původu zboží862
Osvědčení o preferenčním původu zboží864
GSP osvědčení o původu zboží - FORM. A865
Dovozní licence911
Nákladní deklarace (při příjezdu)933
Licence ke zboží s kontrolním režimem - embargové povolení941
Tiskopis TIF (železniční přeprava)951
Karnet TIR952
Osvědčení o původu zboží EUR 1954
Karnet ATA955
Ostatnízzz

8. KÓD ZVLÁŠTNÍCH ZÁZNAMŮ/ZVLÁŠTNÍHO OZNAČENÍ

Použijí se následující kódy:

DGO Vývoz z jedné země ESVO podléhající omezení nebo vývoz z ES podléhající omezení;

DG1 Vývoz z jedné země ESVO podléhající clu nebo vývoz z ES podléhající clu;

DG2 Vývoz.

Další kódy zvláštního označení mohou být definovány také na národní úrovni.

9. EVIDENČNÍ ČÍSLO CELNÍHO ÚŘADU (COR)

PoleObsahTyp polePříklad
1Identifikátor státu, ve kterém je celní správa zřízena (viz CNT)alfabetické 2IT
2Národní číslo označení celního úřadualfanumerické 60830AB

Pole 1, jak je výše vysvětleno.

Pole 2 musí být vyplněno libovolným alfanumerickým šestimístným kódem. Těchto 6 znaků umožní národním celním správám v případě potřeby definovat hierarchii celních úřadů.

DODATEK D3

VZOR TRANZITNÍHO DOPROVODNÉHO DOKLADU

„VZOR TRANZITNÍHO DOPROVODNÉHO DOKLADU“

DODATEK D4

VYSVĚTLIVKY A NÁLEŽITOSTI (ÚDAJE) PRO TRANZITNÍ DOPROVODNÝ DOKLAD

A. Vysvětlivky k vyplňování tranzitního doprovodného dokladu

Tranzitní doprovodný doklad se tiskne na základě údajů získaných z tranzitního prohlášení, které bylo v případě potřeby doplněno hlavním povinným anebo zkontrolováno úřadem odeslání, a doplněn následujícím způsobem:

1. MRN (evidenční číslo přepravní operace)

Údaj je uveden alfanumericky na 18 míst podle následujícího vzoru:

PoleObsahTyp polePříklady
1Poslední dvě číslice roku přijetí tranzitní operace (RR)Numerické 297
2Identifikátor země, ve které tranzitní operace začíná (kód země ISO alpha 2)Alfabetické 2IT
3Jedinečný identifikátor pro tranzitní operaci podle roku a zeměAlfanumerické 139876AB8890123
4Kontrolní čísliceAlfanumerické 15

Pole 1 a 2, jak je vysvětleno výše.

Pole 3 se vyplňuje identifikátorem pro tranzitní operaci. O způsobu, jakým je pole použito, rozhodují národní celní správy, ale každá tranzitní operace projednaná během jednoho roku v rámci daného státu musí mít jedinečné číslo. Národní celní správy, které chtějí mít začleněné evidenční číslo příslušného orgánu v evidenčním čísle přepravní operace - MRN, mohou použít až prvních 6 znaků pro vložení národního čísla tohoto úřadu.

Pole 4 obsahuje údaj, který je kontrolním prvkem pro celé evidenční číslo přepravní operace - MRN. Toto pole umožňuje zjistit chybu při zápisu celého evidenčního čísla přepravní operace - MRN.

Evidenční číslo přepravní operace - MRN se také natiskne ve formě čárového kódu za použití standardního „kódu 128“ a sady znaku „B“.

2. Odstavec č. 3:

- první pododstavec: pořadové číslo stávajícího vytištěného listu,

- druhý pododstavec: celkový počet vytištěných listů (včetně seznamu položek),

- se nepoužije, jedná-li se pouze o jednu položku.

3. V pravé části odstavce č. 8:

Název a adresa celního úřadu, kterému je zasílán zpětný list tranzitního doprovodného dokladu.

4. Odstavec C:

- název úřadu odeslání,

- referenční číslo úřadu odeslání,

- datum přijetí tranzitního prohlášení,

- název/jméno a číslo oprávnění schváleného odesílatele zboží (je-li nějaký).

5. Odstavec D:

- výsledky kontroly,

- poznámka „závazná trasa“, v případě potřeby.

Není-li v této Úmluvě uvedeno jinak, nebude tranzitní doprovodný doklad měněn, doplňován nebo škrtán.

B. Vysvětlivky k tisku

Pro vytištění tranzitního doprovodného dokladu existují následující možnosti:

1. Deklarovaný úřad určení je napojen na počítačově zpracovaný tranzitní systém:

vytiskne se pouze list A (doprovodného dokladu).

2. Deklarovaný úřad určení není napojen na počítačově zpracovaný tranzitní systém:

vytiskne se list A (doprovodného dokladu), a

vytiskne se list B (zpětný list).

C. Vysvětlivky pro zpětné zaslání výsledku kontroly z úřadu určení

Pro zpětné zaslání výsledků kontroly z místa určení existují následující možnosti:

1. Skutečný úřad určení je ten, který byl deklarován a je napojen na počítačově zpracovaný tranzitní systém:

výsledky kontroly jsou zasílány úřadu odeslání elektronickou cestou.

2. Skutečný úřad určení je ten, který byl deklarován a není napojen na počítačově zpracovaný tranzitní systém:

výsledky kontroly jsou zaslány úřadu odeslání za použití zpětného listu B tranzitního doprovodného dokladu (včetně seznamu položek, existuje-li).

3. Deklarovaný úřad určení je napojen na počítačově zpracovaný tranzitní systém, ale skutečný úřad určení není napojen na počítačově zpracovaný tranzitní systém (změna úřadu určení):

výsledky kontroly jsou zaslány úřadu odeslání za použití fotokopie listu A tranzitního doprovodného dokladu (včetně seznamu položek, existuje-li).

4. Deklarovaný úřad určení není napojen na počítačově zpracovaný tranzitní systém, ale skutečný úřad určení je napojen na počítačově zpracovaný tranzitní systém (změna úřadu určení):

výsledky kontroly jsou zaslány úřadu odeslání elektronickou cestou.

DODATEK D5

VZOR SEZNAMU POLOŽEK

VZOR SEZNAMU POLOŽEK

DODATEK D6

VYSVĚTLIVKY A NÁLEŽITOSTI (ÚDAJE) PRO SEZNAM POLOŽEK

Týká-li se přeprava více než jedné položky, pak list A seznamu položek se vždy tiskne z počítačového systému a připojuje se k listu A tranzitního doprovodného dokladu.

Jestliže je tranzitní doprovodný doklad vytištěn ve dvou listech A a B, potom se také vytiskne list B seznamu položek a připojí se k listu B tranzitního doprovodného dokladu.

Odstavce seznamu položek je možno svisle rozšířit.

Údaje se tisknou následujícím způsobem:

1. V odstavci identifikace (levý horní roh):

a) seznam položek,

b) list A/B,

c) pořadové číslo stávajícího listu a celkový počet listů (včetně tranzitního doprovodného dokladu).

2. Úřad odeslání - název úřadu odeslání.

3. Datum - datum přijetí tranzitního prohlášení.

4. MRN - evidenční číslo tranzitní operace, jak je definováno v dodatku D4.

5. Podrobnosti z různých odstavců na úrovni položek se tisknou následujícím způsobem:

a) pořadové číslo položky - pořadové číslo stávající položky,

b) režim - jestliže je status zboží v celém prohlášení jednotný, odstavec se nepoužívá,

c) u smíšené zásilky je vytištěn skutečný status, T1, T2 nebo T2F,

d) zbývající odstavce se vyplní tak, jak je popsáno v dodatku A7, v případě potřeby ve formě kódů.

PŘÍLOHA IV

ÚŘEDNÍ POMOC PŘI VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Cíl

Článek 1

Tato příloha stanovuje pravidla s cílem zajistit v každé zemi vymáhání pohledávek uvedených v článku 3, které vznikly v jiné zemi. Prováděcí předpisy jsou obsaženy v dodatku I k této příloze.

Vymezení pojmů

Článek 2

Ve smyslu této přílohy se rozumí

- "dožadujícím úřadem" - příslušný úřad země, který žádá v souvislosti s pohledávkou uvedenou v článku 3 o úřední pomoc,

- "dožádaným úřadem" - příslušný úřad země, kterému je určena žádost o úřední pomoc.

Rozsah platnosti

Článek 3

Tato příloha se uplatňuje na:

a) všechny pohledávky spojené s dluhy upravenými v příloze I článek 3 odst. 1, které se týkají operace společného tranzitního režimu započaté po nabytí platnosti této přílohy;

b) úroky a náklady v souvislosti s vymáháním výše uvedených pohledávek.

Poskytování a používání informací

Článek 4

(1) Na žádost dožadujícího úřadu poskytuje dožádaný úřad tomuto všechny informace, které jsou pro něho při vymáhání pohledávky užitečné. K obstarání těchto informací využije dožádaný úřad pravomocí, které mu přísluší podle právních a správních předpisů pro vymáhání podobných pohledávek té země, v níž má dožádaný úřad svoje sídlo.

(2) Žádost o informaci obsahuje jméno a adresu osoby, na kterou se vztahují informace, které mají být sděleny, a rovněž údaje o druhu a výši pohledávek, které jsou předmětem žádosti.

(3) Dožádaný úřad není povinen předat informace,

a) které by si nemohl obstarat k vymáhání takovýchto pohledávek, kdyby vznikly v zemi, kde má sídlo

b) kterými by bylo vydáno v nebezpečí obchodní, průmyslové nebo profesní tajemství

c) jejichž sdělení by mohlo narušit bezpečnost nebo veřejný pořádek příslušné země

(4) Dožádaný úřad sdělí dožadujícímu úřadu, z jakých důvodů nemůže být vyhověno žádosti o informaci.

(5) Informace získané na základě tohoto článku smějí být použity výhradně jen pro účely této Úmluvy a požívají v zemi, které byly poskytnuty, stejnou ochranu, jakou požívají v této zemi podle zdejších právních předpisů podobné informace. Tyto informace smějí být použity pro jiné účely pouze po písemném souhlasu příslušného úřadu, který je poskytl a s výhradou případných omezení stanovených tímto úřadem.

(6) Žádost o informaci se podává podle vzoru v dodatku II k této příloze.

Doručení

Článek 5

(1) Na žádost dožadujícího úřadu provede dožádaný úřad podle právních předpisů pro doručování odpovídajících právních aktů, platných v zemi, ve které má sídlo, doručení všech nařízení a rozhodnutí, včetně soudních, spojených s pohledávkou nebo jejím vymáháním, které vycházejí ze země, ve které žádající úřad sídlí, příjemci.

(2) Žádost o doručení obsahuje jméno a adresu příjemce, údaje o druhu a předmětu nařízení nebo rozhodnutí, které má být doručeno, popř. jméno a adresu dlužníka a pohledávku uvedenou v nařízení nebo rozhodnutí, stejně jako všechny ostatní potřebné údaje.

(3) Dožádaný úřad sdělí neprodleně dožadujícímu úřadu, jaká opatření byla na základě dané žádosti o doručení učiněna a obzvláště, kdy bylo nařízení nebo rozhodnutí doručeno příjemci.

(4) Žádost o doručení se podává podle vzoru v dodatku III k této příloze.

Zpracování žádostí o vymáhání pohledávek

Článek 6

(1) Na žádost dožadujícího úřadu provede dožádaný úřad podle právních a správních předpisů platných pro vymáhání takovýchto pohledávek vzniklých v zemi, ve které sídlí, vymáhání pohledávek, pro něž existuje exekuční titul.

(2) Za tímto účelem je každá pohledávka, pro kterou je k dispozici žádost o vymáhání, projednána jako požadavek země, ve které se nachází dožádaný úřad, s výjimkou použití článku 12.

Článek 7

(1) K žádosti o vymáhání pohledávky, kterou dožadující úřad postupuje dožádanému úřadu, je třeba připojit úřední vyhotovení nebo ověřenou kopii exekučního titulu vystaveného v zemi, kde sídlí dožadující úřad, a popřípadě originál nebo ověřenou kopii případných dokumentů dále potřebných pro vymáhání.

(2) Dožadující úřad může předložit žádost o vymáhání jen tehdy,

a) jestliže pohledávka nebo exekuční titul nebyly v zemi, kde sídlí dožadující úřad, napadeny,

b) jestliže v zemi, kde sídlí, již provedl exekuční řízení, jak má být na základě titulu, uvedeného v odstavci 1, vykonáno a učiněná opatření nevedla k úplnému umoření pohledávky,

c) pohledávka překročí částku 1500 EURO. Částka vyjádřená v EURO se přepočítává na národní měny podle ustanovení přílohy II článek 22.

(3) Žádost o vymáhání obsahuje jméno a adresu osoby, na kterou se žádost vztahuje, údaje o druhu pohledávky, částku hlavní dlužné pohledávky, úroky a náklady, jakož i všechny ostatní užitečné údaje.

(4) Žádost o vymáhání obsahuje dále prohlášení dožadujícího úřadu s udáním dne, počínaje kterým může exekuce podle zákonů země, ve které sídlí, započít a ve kterém je potvrzeno, že jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 2.

(5) Dožadující úřad zašle dožádanému úřadu neprodleně podle zjištěných poznatků všechny účelné informace, které se vztahují ke skutečnostem, na základě kterých byla podána žádost o vymáhání.

Článek 8

Exekuční titul se popřípadě podle právních a správních předpisů země, ve které sídlí dožádaný úřad, potvrdí, uzná nebo doplní, a nebo nahradí titulem, který umožňuje exekuci na výsostném území této země.

K potvrzení, uznání nebo doplnění exekučního titulu nebo k jeho nahrazení dojde neprodleně po obdržení žádosti o exekuci. Může se uskutečnit, byl-li exekuční titul v zemi dožadujícího úřadu řádně vystaven.

Má-li provedení jedné z těchto formalit za následek přezkoumání nebo napadení pohledávky nebo exekučního titulu vystaveného v zemi dožadujícího úřadu, uplatňuje se článek 12.

Článek 9

(1) Exekuce se uskutečňuje v měně země, ve které sídlí dožádaný úřad.

(2) Pokud to právní a správní předpisy země, ve které sídlí dožádaný úřad, umožňují, může tento úřad po konzultaci s dožadujícím úřadem osobě, na kterou se žádost vztahuje, poskytnout platební lhůtu nebo povolit placení ve splátkách. Úroky, které byly inkasovány vzhledem k této platební lhůtě, jsou poukázány zemi, ve které sídlí dožadující úřad.

(3) Zemi, ve které sídlí dožadující úřad, jsou dále poukázány všechny ostatní úroky, které byly inkasovány na základě právních a správních předpisů země, ve které sídlí dožádaný úřad, za zprodlení plateb.

Článek 10

Vymáhané pohledávky nemají v zemi, ve které sídlí dožádaný úřad, žádná přednostní práva.

Článek 11

Dožádaný úřad sdělí neprodleně dožadujícímu úřadu opatření, která přijal v souvislosti se žádostí o exekuci.

Napadení pohledávek

Článek 12

(1) Je-li v průběhu vymáhacího řízení napadena postiženým pohledávka nebo titul vystavený v zemi, ve které sídlí dožadující úřad, opravný prostředek uplatňuje postižený u příslušného úřadu v zemi, ve které sídlí dožadující úřad, a podle tam platných právních předpisů. Dožadující úřad sdělí zahájení takového řízení dožádanému úřadu. Mimo to může zahájení tohoto řízení dožádanému úřadu sdělit postižený.

(2) Jakmile dožádaný úřad obdrží sdělení uvedené v odstavci 1, které bylo učiněno buď dožadujícím úřadem, nebo postiženým, přeruší, až do rozhodnutí příslušného úřadu, vymáhací řízení. V tomto případě může dožádaný úřad, pokud to považuje za nutné, bez újmy na článku 13, učinit zajišťovací opatření, aby zajistil exekuci, pokud to právní a správní předpisy země, ve které sídlí, pro takové pohledávky povolují.

(3) Je-li opravný prostředek namířen proti vymáhacím opatřením v zemi, ve které sídlí dožádaný úřad, padává se opravný prostředek u příslušného úřadu této země podle jejích právních a správních předpisů.

(4)Je-li příslušným úřadem, u kterého byl podán opravný prostředek podle odstavce 1, řádný soud nebo správní soud, platí rozhodnutí tohoto soudu, pokud vyzní ve prospěch dožadujícího úřadu a umožňuje exekuci pohledávky v zemi, ve které sídlí dožadující úřad, jako "exekuční titul" ve smyslu článků 6, 7 a 8 a vymáhání pohledávky se provede na základě tohoto rozhodnutí.

Zajišťovací opatření

Článek 13

(1) Na základě odůvodněné žádosti dožadujícího úřadu učiní dožádaný úřad zajišťovací opatření, aby zajistil exekuci pohledávky, pokud to povolují právní a správní předpisy země, ve které sídlí.

(2) Pro provedení předchozího odstavce se zároveň uplatňují odpovídajícím způsobem ustanovení článku 6, článku 7 odstavce l, 3 a 5, jakož i článků 8, 11, 12 a 14.

(3) Žádost se podává podle vzoru v dodatku IV k této příloze.

Výjimky

Článek 14

Dožádaný úřad není povinen,

a) poskytnout úřední pomoc stanovenou v článcích 6 - 13, pokud by vymáhání pohledávky mohlo z důvodů, které se dají vyvodit z poměrů dlužníka, vyvolat značné potíže hospodářské nebo sociální povahy v zemi, ve které sídlí,

b) provést vymáhání pohledávky, je-li toho názoru, že by tím mohl být narušen veřejný pořádek nebo jiné podstatné zájmy země, ve které sídlí,

c) provést vymáhání pohledávky, pokud žádající úřad na území země, ve které sídlí, nevyčerpal všechny možnosti pro likvidaci této pohledávky.

Dožádaný úřad sdělí dožadujícímu úřadu důvody, které stojí v cestě poskytnutí požadované pomoci. Toto odůvodnění odmítnutí se rovněž sdělí Komisi.

Článek 15

(1) Otázky promlčení se řídí výhradně podle práva země, ve které sídlí dožadující úřad.

(2) Vymáhací opatření provedená dožádaným úřadem na základě žádosti o úřední pomoc, která by v případě provedení dožadujícím úřadem způsobily zdržování nebo přerušení promlčení podle platných zákonů země, ve které sídlí žádající úřad, jsou platné jako kdyby byly provedeny posledně jmenovanou zemí.

Utajení

Článek 16

Veškeré písemnosti a informace, které jsou dožádanému úřadu v rámci provedení této přílohy sděleny, smějí být tímto úřadem zpřístupněny jen následujícím osobám, respektive úřadům:

a) osobám uvedeným v žádosti o úřední pomoc,

b) osobám nebo úřadům zabývajícím se vymáháním pohledávky, výhradně pro účely vymáhání,

c) soudním úřadům zabývajícím se právními spory o vymáhání pohledávek.

Jazyky

Článek 17

K žádosti o úřední pomoc, jakož i k příslušným podkladům, se připojí překlad v úředním jazyku nebo v jednom z úředních jazyků země dožádaného úřadu. Tento úřad se však může zříci zaslání takového překladu.

Náklady na úřední pomoc

Článek 18

Země vzájemně upustí od jakékoliv náhrady nákladů, které vznikly poskytnutím úřední pomoci podle této přílohy.

Země, ve které sídlí dožadující úřad, ručí zemi, kde sídlí dožádaný úřad, za finanční následky opatření, které byly vzhledem k neodůvodněnosti vymáhání nebo neplatnosti titulu vydaného v zemi, kde sídlí dožadující úřad, shledány jako neoprávněné.

Kompetentní úřady

Článek 19

Země si navzájem sdělí seznam úřadů příslušných pro podání nebo přijetí žádosti o úřední pomoc.

Články 20 - 22

(Tato příloha neobsahuje články 20 - 22)

Doplňující ustanovení

Článek 23

Ustanovení této přílohy se nedotýkají případné rozsáhlejší podpory mezi jednotlivými zeměmi, v rámci již existujících nebo budoucích dohod nebo ujednání; to platí rovněž pro doručování soudních, či jiných právních aktů.

Články 24 - 26

(Tato příloha neobsahuje články 24 - 26)

DODATEK I K PŘÍLOZE IV

PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY

HLAVA I
Rozsah platnosti

Článek 1

1. Tento dodatek obsahuje prováděcí ustanovení k příloze IV.

2. Tento dodatek obsahuje dále prováděcí ustanovení pro přepočet a převod vymáhaných částek.

HLAVA II
Žádost o informace

Článek 2

(1) Žádost o informace se podle článku 4 přílohy IV podává písemně podle vzoru v dodatku II. Je opatřena služebním razítkem dožadujícího úřadu a podepsána jedním ze zaměstnanců tohoto úřadu, oprávněným podat takovou žádost.

(2) Dožadující úřad uvede ve své žádosti o informaci všechny ostatní případně dožádané úřady, kterým je příslušná žádost o informaci rovněž podána.

Článek 3

Žádost o informaci se může týkat následujících osob:

a) hlavního dlužníka,

b) každé další osoby, která podle právních předpisů země, kde sídlí dožadující úřad, ručí za splnění pohledávky.

Je-li dožadujícímu úřadu známo, že existuje třetí vlastník majetkové hodnoty, která patří jedné z osob uvedených v předchozím odstavci, může se žádost vztahovat i na tohoto třetího vlastníka.

Článek 4

Dožádaný úřad potvrdí okamžitě písemně (například dálnopisem nebo faxem), příjem žádosti o informaci, nejpozději však do 7 dnů po jejím obdržení.

Článek 5

(1) Jakmile dožádaný úřad získá některou z požadovaných informací, předá ji dožadujícímu úřadu.

(2) Nemohou-li být požadované informace částečně nebo zcela opatřeny během lhůty, která je přiměřená okolnostem jednotlivého případu, sdělí to dožádaný úřad s udáním důvodů dožadujícímu úřadu.

Po uplynutí 6 měsíců od okamžiku, kdy bylo potvrzeno obdržení žádosti, sdělí dožádaný úřad dožadajícímu úřadu výsledek jeho šetření ohledně obstarání požadovaných informací.

Dožadující úřad může požádat dožádaný úřad na základě údajů, které mu byly poskytnuty, aby pokračoval v šetření. Tato žádost musí být podána písemně (např. dálnopisem nebo faxem) během dvou měsíců po obdržení sdělení o výsledku šetření, které provedl dožádaný úřad. Dožádaný úřad vyřizuje tuto žádost stejně jako původní žádost.

Článek 6

Rozhodne-li dožádaný úřad, že nevyhoví jemu určené žádosti o informaci, pak sdělí dožadujícímu úřadu s výslovným přihlédnutím k právě použitelným ustanovením článku 4 přílohy IV písemně důvody, které stojí v cestě požadované úřední pomoci. Dožádaný úřad zašle toto sdělení, jakmile učiní rozhodnutí, nejpozději však před uplynutím 6 měsíců od okamžiku, kdy bylo potvrzeno obdržení žádosti.

Článek 7

Dožadující úřad může žádost o informaci určenou dožádanému úřadu vzít kdykoliv zpět. Rozhodnutí o tom se dožádanému úřadu sdělí písemně (např. dálnopisem nebo faxem).

HLAVA III
Žádost o doručení

Článek 8

Žádost o doručení podle článku 5 přílohy IV se podle vzoru v dodatku III podává písemně ve dvojím vyhotovení. Musí být opatřena služebním razítkem dožadujícího úřadu a podepsána pracovníkem tohoto úřadu, oprávněným k podání takové žádosti.

K žádosti uvedené v předchozím pododstavci se připojí nařízení (nebo rozhodnutí) ve dvojím provedení, o jehož doručení se žádá.

Článek 9

Žádost o doručení se může vztahovat na každou fyzickou nebo právnickou osobu, která podle právních předpisů země, kde sídlí dožadující úřad, musí být uvědoměna o nařízení nebo rozhodnutí, které se jí týká.

Článek 10

(1) Po obdržení žádosti přijme dožádaný úřad opatření, nezbytná k provedení doručení podle právních předpisů země, ve které sídlí.

(2) Jakmile je provedeno doručení, sdělí dožádaný úřad dožadujícímu úřadu datum doručení. Toto sdělení se uskuteční zpětným zasláním jednoho vyhotovení žádosti o doručení s náležitým vystavením potvrzení na zadní straně žádosti.

HLAVA IV
Žádost o vymáhání a/nebo o uplatnění zajišťovacích opatření

Článek 11

(1) Žádost o vymáhání pohledávky a/ nebo o uplatnění zajišťovacích opatření podle článku 6 a 13 přílohy IV se podle vzoru v dodatku IV podává písemně. Žádost obsahuje prohlášení, že jsou splněny předpoklady přílohy IV pro zahájení řízení o úřední pomoci, je opatřena služebním razítkem dožadujícího úřadu a podepsána pracovníkem tohoto úřadu, oprávněným k podání takové žádosti.

(2) Žádost o vymáhání a/nebo o uplatnění zajišťovacích opatření může obsahovat různé exekuční tituly s více pohledávkami, mají-li být tyto pohledávky splněny jednou a touž osobou.

Pro účely uplatnění článků 12 - 19 se posuzují všechny pohledávky, pro které byla podána společná žádost, jako jedna jediná pohledávka.

Článek 12

(1) Žádost o vymáhání a/nebo o uplatnění zajišťovacích opatření se může týkat:

a) hlavního dlužníka,

b) každé další osoby, která podle právních předpisů země, kde sídlí dožadující úřad, ručí za splnění pohledávky.

(2) Dožadující úřad oznámí dožádanému úřadu případně i takové majetkové hodnoty osob uvedených v odstavci 1, které se podle jeho zjištění nacházejí ve vlastnictví někoho třetího.

Článek 13

(1) Dožadující úřad uvede částku pohledávky, která má být vymáhána, jak v měně země, kde sídlí, tak i v měně země, kde sídlí dožádaný úřad.

(2) Přepočítací kurs, který je třeba vzít za základ při uplatnění odstavce 1, je poslední uveřejněný kurs, stanovený ke dni podpisu žádosti na nejreprezentativnějším devizovém trhu (nebo na nejreprezentativnějších devizových trzích) v zemi, kde sídlí dožadující úřad.

Článek 14

Dožádaný úřad potvrdí co nejdříve písemně (např. dálnopisem nebo faxem) obdržení žádosti o vymáhání a/nebo o uplatnění zajišťovacích opatření, nejpozději však do 7 dnů po jejím doručení.

Článek 15

Nemůže-li být pohledávka zcela nebo zčásti vymožena během lhůty přiměřené okolnostem jednotlivého případu, nebo nemohou-li býti provedena zajišťovací opatření, sdělí to dožádaný úřad s udáním důvodů dožadujícímu úřadu.

Po uplynutí jednoho roku od okamžiku, kdy bylo potvrzeno obdržení žádosti, sdělí dožádaný úřad dožadujícímu úřadu výsledek jím zahájeného řízení k vymáhání a/nebo zajištění.

Dožadující úřad může dožádaný úřad na základě údajů, které mu byly sděleny, požádat, aby pokračoval v zahájeném řízení k vymáhání a/nebo zajištění. Tato žádost musí být podána písemně (např. dálnopisem nebo faxem) do dvou měsíců po obdržení sdělení o výsledku šetření provedeného dožádaným úřadem. Dožádaný úřad vyřídí tuto žádost stejně jako původní žádost.

Článek 16

Každý opravný prostředek, který byl v zemi, kde sídlí dožadující úřad, podán proti pohledávce nebo exekučnímu titulu, musí být dožadujícím úřadem neprodleně po zjištění písemně (např. dálnopisem nebo faxem) sdělen dožádanému úřadu.

Článek 17

(1) Stane-li se žádost o vymáhání anebo o uplatnění zajišťovacích opatření následkem splnění nebo následkem zániku pohledávky nebo z jiných důvodů bezpředmětnou, sdělí to dožadující úřad neprodleně písemně (např. dálnopis nebo fax) dožádanému úřadu, aby tento zastavil zahájené řízení.

(2) Změní-li se z nějakého důvodu výše pohledávky, na kterou se vztahuje žádost o vymáhání a/nebo o uplatnění zajišťovacích opatření, sdělí to dožadující úřad neprodleně písemně (dálnopisem nebo faxem) dožádanému úřadu.

Spočívá-li změna ve snížení pohledávky, pokračuje dožádaný úřad v zahájeném řízení k vymáhání a/nebo uplatnění zajišťovacích opatření, avšak pouze ohledně částky, která má být ještě vybrána. Je-li původní částka v okamžiku, kdy se dožádaný úřad dozví o snížení pohledávky, již dožádaným úřadem vymožena, aniž by bylo již započato s převodem uvedeným v článku 18, pak dožádaný úřad vrátí částku, která byla vybrána navíc.

Spočívá-li změna ve zvýšení pohledávky, zašle dožadující úřad dožádanému úřadu neprodleně doplňující žádost o vymáhání a/nebo o uplatnění zajišťovacích opatření. Tato doplňující žádost je dožádaným úřadem podle možností zpracována společně s první žádostí dožadujícího úřadu. Není-li na základě stavu probíhajícího řízení společné zpracování první žádosti a doplňující žádosti možné, musí dožádaný úřad vyhovět doplňující žádosti jen tehdy, odpovídá-li částka alespoň částce uvedené v článku 7 přílohy IV.

(3) Při přepočtu změněné částky pohledávky na měnu země, kde sídlí dožádaný úřad, použije dožadující úřad přepočítací kurs, který byl podkladem jeho původní žádosti.

Článek 18

Všechny částky vymožené dožádaným úřadem, jakož i popřípadě v článku 9 odstavci 2 přílohy IV uvedené úroky, jsou dožadujícímu úřadu poukázány v měně země, kde sídlí dožádaný úřad. Převod se musí uskutečnit do 1 měsíce po vymožení pohledávky.

Článek 19

Nehledě na částky, které byly dožádaným úřadem případně vybrány podle článku 9 odstavce 2 přílohy IV jako úroky, pokládá se za vymoženou pohledávka ve výši částky, která se získá na základě přepočítacího kurzu, uvedeného v článku 13 odstavci 2, přepočtem vymožené částky na měnu země, kde sídlí dožádaný úřad.

HLAVA V
Všeobecná a závěrečná ustanovení

Článek 20

(1) Dožadující úřad může podat žádost o úřední pomoc jak pro jednu jedinou, tak i pro několik pohledávek, které jsou namířeny proti stejnému dlužníku.

(2) Informace podle dodatků II, III a IV mohou být vypracovány za pomoci zařízení na zpracování dat na nepopsaném papíře podle vzoru v těchto dodatcích.

Článek 21

Informace a jiná sdělení dožádaného úřadu dožadujícímu úřadu se píší v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků země, ve které sídlí dožádaný úřad.

DODATEK II K PŘÍLOZE IV

Úmluva z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu

(článek 4 přílohy IV)

ŽÁDOST O INFORMACI

DODATEK III K PŘÍLOZE IV

Úmluva z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu

(článek 5 přílohy IV)

ŽÁDOST O DORUČENÍ

POTVRZENÍ O DORUČENÍ

DODATEK IV K PŘÍLOZE IV

Úmluva z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu

(článek 6 - 13 přílohy IV)

ŽÁDOST O VYMÁHÁNÍ / UPLATNĚNÍ ZAJIŠŤOVACÍCH OPATŘENÍ/

Usnesení č. 3/95 Smíšeného výboru EHS-ESVO "Společný tranzitní režim" z 26. října 1995 k provádění článku 34b odstavce 2 přílohy II Úmluvy z 2O.května 1987 o společném tranzitním režimu

SMÍŠENÝ VÝBOR

opíraje se o Úmluvu z 20.května 1987 o společném tranzitním režimu, zvláště o článek 34b odstavec 2 a 5 přílohy II,

při uvážení následujících důvodů:

Příloha II obsahuje mimo jiné zvláštní předpisy o poskytování záruk.

Smluvní strany musí přijmout vhodná opatření pro určitý druh zboží, u něhož představuje společný tranzitní režim zvýšené riziko, neboť stále častěji není určité zboží dodáváno celnímu úřadu určení.

Pro použití článku 34b odstavec 2 uvedené přílohy musí být dosaženo dohody, u kterého zboží představuje režim T1 zvýšené riziko.

Smíšený výbor se musí nejméně jedenkrát ročně usnést na tom, zda opatření přijatá podle článku 34b odstavec 2 uvedené přílohy je nutno prodloužit.

Ukázalo se býti vhodné, aby do seznanu zboží, které představuje zvýšené riziko pro tranzitní režim T1, byl zařazen cukr číselného označení HS 17 O1

SE USNESL:

Článek 1

Opatření, přijatá usnesením č.2/94 Smíšeného výboru EHS-ESVO "Společný tranzitní režim" z 8.prosince 1994 zůstávají v platnosti.

Článek 2

Dodatek usnesení, uvedeného v článku 1, bude nahrazen dodatkem tohoto usnesení.

Článek 3

Toto usnesení vstupuje v planost dnem 1.ledna 1996.

Dáno v Interlaken dne 26. října 1995.

Jménem Smíšeného výboru

Předseda

R. DIETRICH

Dodatek

Seznam zboží, na které se použije článek 34b odstavec 2 přílohy II Úmluvy z 20.května 1987

HS-kódPopis zbožíDruh tranzitní operace
ex 01.02Živý hovězí dobytek, jiný než čistokrevná chovná zvířataA
ex 01.03Živý vepřový dobytek, jiný než čistokrevná chovná zvířataA
ex 01.04Živé ovce a kozy, jiné než čistokrevná chovná zvířataA
02.01Hovězí maso, čerstvé nebo chlazenéA
02.02Hovězí maso, mraženéA
02.03Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo mraženéA
04.02Mléko a smetana, zahuštěné nebo s přísadou cukru, či jiných sladidelA
04.05Máslo a jiné tuky z mlékaA
04.06Sýry a tvarohA
10.01Pšenice a sourežA
10.02ŽitoA
10.03JečmenA
10.04OvesA
17.01CukrA
ex 24.02CigaretyA

A = T 1 operace, týkající se zboží dováženého na území smluvních stran ze třetích zemí

Poznámky pod čarou

(1) V tomto záznamu se musí uvést podle případu a v jazyce záznamu slova "Společenství", "Rakouska", "Finska", "Islandu", "Norska", "Švédska" nebo "Švýcarska".

1) Vyplnění tohoto odstavce nelze v žádném případě požadovat pro tranzitní režim na výtiscích č.5 a 7

1) Pokud jsou použita ustanovení hlavy II kapitoly VII a kód HS není dostatečný k jednoznačnému určení zboží uvedeného ve sloupci 2, musí být použit jak kód citlivého zboží uvedený ve sloupci 4, tak i kód HS uvedený ve sloupci 1.

1) Pro účely tranzitního režimu nelze v žádném případě požadovat po uživateli vyplnění těchto odstavců na listu č. 5.

2) Je na uvážení smluvní strany, zda se tyto údaje objeví na uvedených výtiscích

2) Je na uvážení země odeslání, zda se tyto údaje objeví na uvedených listech.

3) Je-li zboží zasláno nebo vyváženo v režimu T1: T 1

4) Zásilka, která se skládá ze zboží Společenství a ze zboží, které není ze Společenství, u které se používají samostatné doplňkové tiskopisy nebo ložné listy pro každý druh zboží: T.

5) Je-li zboží zasíláno, dále zasíláno nebo zpětně vyváženo bez použití režimu T2, avšak s prokázáním původu zboží ze Společenství: T 2 L

Přesunout nahoru