Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 178/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky

Částka 50/1996
Platnost od 20.06.1996
Účinnost od 19.04.1996
Zrušeno k 01.05.2004 (14/2005 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

178

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. října 1994 byla v Bejrútu podepsána Obchodní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky.

Dohoda na základě svého článku 12 odst. a) vstoupila v platnost dnem 19. dubna 1996. Tímto dnem pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Libanonskou republikou Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Libanonské republiky ze dne 28. srpna 1980.

Český překlad dohody se vyhlašuje současně.

OBCHODNÍ DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky

Vláda České republiky a vláda Libanonské republiky (dále nazývané „Smluvní strany“),

přejíce si posílení a rozvíjení hospodářských a obchodních vztahů mezi oběma státy na základě rovnosti a vzájemné výhodnosti,

se dohodly o následujícím:

Článek 1

Smluvní strany přijmou všechna vhodná opatření k podpoře, usnadnění a rozvoji hospodářské a obchodní spolupráce mezi oběma státy v souladu s jejich příslušnými zákony a právními předpisy.

Článek 2

a) Smluvní strany si navzájem poskytnou doložku nejvyšších výhod ve všech záležitostech vztahujících se k jejich vzájemnému obchodu zbožím.

b) Výše uvedené ustanovení se však nebude vztahovat na výhody a výsady:

(i) které jsou nebo budou v budoucnu poskytnuty kteroukoli ze Smluvních stran sousedním státům v zájmu usnadnění pohraničního styku;

(ii) vyplývající z celní unie nebo oblasti volného obchodu, jichž kterákoli ze stran je nebo se může stát v budoucnosti členem nebo které vyplývají z dohody směřující k vytvoření celní unie nebo oblasti volného obchodu, do nichž kterákoli ze stran může vstoupit.

Článek 3

Smluvní strany souhlasí s udělováním dovozních a vývozních licencí v souladu se zákony a právními předpisy platnými v jejich příslušných státech pro takové druhy zboží, kde takové licence jsou vyžadovány. Licence budou udělovány ve lhůtách a za podmínek, které nebudou méně výhodné než ty, které byly uděleny jakémukoli jinému třetímu státu v souladu s ustanoveními článku 2 této dohody.

Článek 4

Dovoz a vývoz zboží a rovněž ostatní formy spolupráce v rámci této dohody budou uskutečňovány na základě obchodních kontraktů uzavíraných mezi subjekty obou států v souladu s ustanoveními této dohody a se zákony a právními předpisy platnými v jejich příslušných státech.

Článek 5

Smluvní strany si vzájemně poskytnou doložku nejvyšších výhod v námořní dopravě, v užívání a obsluze přístavních zařízení, při zásobování lodí a zacházení s posádkou lodi, v souladu se zákony a právními předpisy platnými v příslušném státě.

Článek 6

Každá Smluvní strana bude podporovat účast subjektů druhé strany na národních výstavách a obchodních veletrzích na svém území v souladu se zákony a právními předpisy platnými v příslušném státě.

Článek 7

V souladu se zákony a právními předpisy platnými v jejich příslušných státech Smluvní strany povolí následující dočasný bezcelní dovoz na svá území:

(i) položek dočasně dovezených k testům a vyzkoušení odsouhlaseným oprávněnými úřady;

(ii) položek dočasně dovezených za účelem účasti na veletrzích a výstavách a poté znovu reexportovaných;

(iii) položek bez obchodní hodnoty dovezených za účelem propagace a tendrů.

Článek 8

Platby mezi subjekty obou států v rámci této dohody budou uskutečňovány ve volně směnitelných měnách.

Článek 9

Ustanovení této dohody nebudou mít vliv na závazky kterékoli ze Smluvních stran vyplývající z jakýchkoli jiných platných mezinárodních dohod, úmluv a smluv, zejména těch, které byly uzavřeny mezi Libanonskou republikou a kterýmkoliv členem Ligy arabských zemí.

Článek 10

V zájmu usnadnění provádění této dohody se Smluvní strany dohodly ustavit Smíšenou komisi skládající se ze zástupců obou států. Činnost Smíšené komise bude zahrnovat:

a) sledování provádění této dohody;

b) zkoumání možností zvýšení a diverzifikace vzájemného obchodu a hospodářských vztahů mezi oběma státy;

c) předkládání a posuzování návrhů s cílem navrhovat opatření stran k urychlení rozvoje obchodní a hospodářské spolupráce.

Smíšená komise se bude scházet jednou ročně, střídavě v hlavních městech obou států nebo v kterékoliv době odsouhlasené mezi stranami.

Článek 11

Ustanovení této dohody budou uplatňována na všechny kontrakty uzavřené v průběhu její platnosti a na ty, které zůstanou nesplněny k datu ukončení její platnosti.

Článek 12

a) Tato dohoda bude schválena v souladu s vnitrostátními právními předpisy potřebnými k tomuto schválení v každém z obou států a vstoupí v platnost dnem doručení poslední nóty potvrzující toto schválení.

b) Tato dohoda zůstane v platnosti na období 2 (dvou) let a bude se následně automaticky obnovovat na období jednoho roku, pokud kterákoli ze dvou Smluvních stran nenotifikuje druhé Smluvní straně přání dohodu ukončit. Tato notifikace bude zaslána prostřednictvím diplomatických kanálů v písemné podobě ne méně než šest měsíců před uplynutím data platnosti dohody.

Článek 13

Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Libanonské republiky podepsaná dne 28. srpna 1980 bude zrušena, pokud se týká České republiky a Libanonské republiky, datem vstupu této dohody v platnost.

Článek 14

Smluvní strany souhlasí s tím, že budou brát v úvahu nároky vyplývající z kontraktů uzavřených mezi československými a libanonskými subjekty v průběhu platnosti Obchodní dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Libanonské republiky podepsané 28. srpna 1980 v Praze, jestliže československý kontrahent se stal subjektem České republiky.

Dáno a podepsáno v Bejrútu dne 7. října 1994 ve dvou originálech, v anglickém jazyce, oba texty mají stejnou autentičnost.

Za vládu České republiky: Ing. Vladimír Dlouhý CSc. v. r. ministr průmyslu a obchodu

Za vládu Libanonské republiky: Hagop Demerdjian v. r. ministr hospodářství a obchodu

Přesunout nahoru