Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 176/1996 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví výše příspěvku na úhradu péče poskytované mládeži umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo preventivní péče

Částka 50/1996
Platnost od 20.06.1996
Účinnost od 01.09.1996
Zrušeno k 01.07.2002 (109/2002 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

176

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. května 1996,

kterým se stanoví výše příspěvku na úhradu péče poskytované mládeži umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo preventivní péče

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 3 zákona České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 138/1995 Sb.:


§ 1

Toto nařízení se vztahuje na úhradu péče poskytované

a) mládeži, která je na základě předběžného opatření nebo nařízené ústavní výchovy nebo uložené ochranné výchovy umístěna ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo internátních speciálních školách (dále jen "zařízení"),1) které jí zajišťují plné přímé zaopatření,2)

b) mládeži, která je na základě žádosti rodičů nebo jiných zákonných zástupců umístěna v zařízeních3) nebo v internátních střediscích výchovné péče pro děti a mládež.4)

§ 2

(1) Rodiče nebo jiní zákonní zástupci mládeže, kteří mají k mládeži vyživovací povinnost (dále jen "zákonní zástupci"), a mládež s vlastními pravidelnými příjmy (dále jen "příjem") přispívají příspěvkem na úhradu péče poskytované mládeži v zařízeních (dále jen "příspěvek"). Za příjem se považují příjmy uvedené v zákoně o životním minimu.5)

(2) Výše příspěvku, pokud se zařízení vyplácí přídavek na dítě6) nebo pokud je příspěvek hrazen z příjmu mládeže, činí za kalendářní měsíc:

a) 870 Kč u mládeže od jednoho do šesti let věku,

b) 990 Kč u mládeže od šesti do deseti let věku,

c) 1110 Kč u mládeže od deseti do patnácti let věku,

d) 1350 Kč u mládeže od patnácti do osmnácti let věku, popřípadě do devatenácti let věku nebo do ukončení přípravy na povolání,

e) 170 Kč u dětí nezletilých matek, o něž zařízení pečuje.7)

(3) Za období kratší jednoho měsíce se úhrada nákladů stanoví podle dnů. Denní úhrada nákladů činí jednu třicetinu měsíční úhrady nákladů.

(4) Výše příspěvku, pokud se přídavek na dítě zařízení nevyplácí, se zvyšuje o jednu polovinu částky stanovené podle odstavce 2, nejvýše však o 600 Kč.

(5) Pokud zákonní zástupci prokáží, že jejich příjem nebo příjem jejich rodiny po zaplacení příspěvku bude nižší než životní minimum stanovené zvláštním předpisem, uhradí příspěvek v takové výši, aby jim životní minimum zůstalo zachováno.8) Pokud by takto stanovený příspěvek byl nižší než 20 Kč, zákonný zástupce příspěvek nehradí.

(6) Postup podle odstavců 4 a 5 se nepoužije v případě úhrady příspěvku z příjmu mládeže.

§ 3

(1) Příspěvek za kalendářní měsíc musí být zařízení uhrazen nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Příspěvek náleží zařízení od prvního dne pobytu mládeže v zařízení, pokud péče zařízení o mládež započala v době do 15 hodin.

(2) Za dobu, po kterou je mládež se souhlasem zařízení u zákonných zástupců nebo ve zdravotnickém zařízení déle než dva po sobě jdoucí dny, snižuje se příspěvek za kalendářní měsíc určený podle § 2 o příslušný počet denních částek včetně částky za den, v němž svěřenec ukončí takový pobyt v době po 15. hodině.

(3) Za dobu, po kterou je mládež na útěku ze zařízení, snižuje se výše příspěvku za každý celý den určená podle § 2 o 30 %.

(4) Za dobu, po kterou je mládež ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, příspěvek zařízení nepřísluší.

(5) Zařízení provede vyúčtování přeplatků a nedoplatků do 15. dne měsíce následujícího po provedení úhrady příspěvku podle odstavce 1. Výsledky vyúčtování písemně oznámí zákonným zástupcům, popřípadě mládeži starší patnácti let, pokud hradí příspěvek ze svého příjmu. Záznam o výsledku založí též do osobní dokumentace mládeže.

(6) Zařízení nejméně jednou za šest měsíců prověří okolnosti, za kterých byla podle § 2 stanovena výše příspěvku. Zákonní zástupci přitom znovu prokazují, zda splňují nároky na snížení nebo prominutí příspěvku podle § 2 odst. 5.

§ 4

(1) Z příjmu mládeže se k úhradě příspěvku použije nejvýše 30 % příjmů poskytovaných podle zvláštního předpisu9) mládeži oboustranně osiřelé, která nemá jiný příjem. Pokud však má jiný příjem, postupuje se podle odstavce 2.

(2) Z příjmu mládeže se k úhradě příspěvku použije část příjmů převyšujících 600 Kč měsíčně, které mládež pobírá, a to až do výše určené podle § 2 odst. 2.

(3) Rozdíl mezi částkou určenou pro úhradu příspěvku z příjmu mládeže podle odstavce 2 a příspěvkem určeným podle § 2 hradí zákonní zástupci mládeže.

§ 5

Výše příspěvku na úhradu péče o mládež umístěnou v zařízení nebo internátním středisku výchovné péče pro děti a mládež na základě žádosti zákonných zástupců se rovná výši nákladů na stravování určených podle zvláštního předpisu.10) Při vyúčtování přeplatků a nedoplatků a při prověřování okolností rozhodných pro stanovení výše příspěvku se postupuje podle § 3 odst. 5 a 6.


§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1996.


Předseda vlády:
Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Pilip v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 23 odst. 1 zákona ČNR č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona ČNR č. 390/1991 Sb.

2) § 7 odst. 3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

3) § 29 odst. 1 zákona ČNR č. 76/1978 Sb., ve znění zákona ČNR č. 390/1991 Sb.

4) § 31a zákona ČNR č. 76/1978 Sb., ve znění zákona ČNR č. 390/1991 Sb.

5) § 6 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 19 odst. 3 zákona č. 117/1995 Sb.

7) § 27b zákona ČNR č. 76/1978 Sb., ve znění zákona ČNR č. 390/1991 Sb.

8) Zákon č. 463/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády ČR č. 281/1995 Sb., kterým se zvyšují částky životního minima.

9) § 52 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

10) Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru