Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 166/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o vědeckotechnické spolupráci

Částka 46/1996
Platnost od 12.06.1996
Účinnost od 01.06.1995
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

166

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. června 1995 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o vědeckotechnické spolupráci.

Dohoda na základě svého článku 9 vstoupila v platnost dnem podpisu a tímto dnem pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Čínské lidové republiky o vědeckotechnické spolupráci ze dne 6. května 1952.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky

o vědeckotechnické spolupráci

Vláda České republiky a vláda Čínské lidové republiky (dále jen „smluvní strany“),

v zájmu potřeb rozvoje výzkumu a vývoje, posílení přátelství mezi lidem obou států, podpory spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje a hospodářské spolupráce mezi oběma státy,

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany v duchu přátelské spolupráce a na základě rovnosti a vzájemného prospěchu budou provádět formou výměny dosažených výsledků na poli výzkumu a vývoje výzkum a vývoj pro hospodářské potřeby obou států, rozvíjet spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje mezi oběma státy.

Článek 2

Na základě této dohody bude spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje zahrnovat:

1. výměnu vědeckých a dalších výzkumných pracovníků tak, aby mohli předávat své vědecké a technické znalosti, zkušenosti a přednášet a mohli se seznamovat s výsledky výzkumu a vývoje;

2. výměnu vědeckých informací a dat, laboratorních vzorků a přístrojů;

3. pořádání vědeckých a technologických seminářů, symposií apod.;

4. uskutečňování společných výzkumných a vývojových programů a experimentů a rovněž výměnu výsledků výzkumu a vývoje ve výzkumu a vývoji v tématech společného zájmu;

5. jakékoliv jiné formy vědecké a technické spolupráce, na nichž se smluvní strany dále dohodnou.

Článek 3

Vláda České republiky pověřuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a vláda Čínské lidové republiky pověřuje Státní výbor pro vědu a techniku Čínské lidové republiky zabezpečováním provádění této dohody. Smluvní strany budou na základě této dohody napomáhat spolupráci ve výzkumu a vývoji mezi organizacemi a jinými subjekty.

Článek 4

Všechny osoby vyslané na základě této dohody jsou povinny dodržovat právní předpisy státu, do kterého jsou vyslány.

Článek 5

1. Zacházení s intelektuálním vlastnictvím vzniklým při spolupráci na základě této dohody se bude řídit právními předpisy platnými ve státech smluvních stran.

2. Vědecké a technické informace nemající vlastníka, které budou výsledkem spolupráce na základě této dohody, budou vlastnictvím obou stran. V případě, že bude třeba tyto vědecké a technické informace poskytnout třetí straně, bude způsob s jejich zacházením projednán mezi spolupracujícími organizacemi, pokud nebude spolupracujícími organizacemi písemně stanoveno jinak.

Článek 6

Žádná ustanovení této dohody neovlivňují jiné smlouvy a závazky uzavřené mezi smluvními stranami stejně jako jiné mnohostranné a dvoustranné závazky jimi uzavřené.

Článek 7

Výdaje spojené s plněním této dohody budou hrazeny tou smluvní stranou, které se týkají.

Článek 8

Tato dohoda může být měněna a doplňována jen na základě písemné dohody mezi smluvními stranami.

Článek 9

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu. Dohoda se sjednává na dobu pěti let, pokud jedna ze smluvních stran písemně nejpozději šest měsíců předem neoznámí svůj záměr platnost Dohody ukončit.

Ukončení platnosti této dohody nebude mít vliv na projekty spolupráce zahájené na jejím základě v době její platnosti a ke dni skončení její platnosti neukončené.

Dnem vstupu této dohody v platnost pozbyde platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Čínské lidové republiky o vědeckotechnické spolupráci, podepsaná v Pekingu 6. května 1952.

Dáno v Praze dne 1. června 1995 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, čínském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky: Prof. Ing. Emanuel Ondráček CSc. v. r. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Za vládu Čínské lidové republiky: Xu Mingxing v. r. chargé ďaffaires a. i.

Přesunout nahoru