Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 132/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti označování textilních výrobků údaji o složení materiálu

Částka 39/1996
Platnost od 21.05.1996
Účinnost od 21.05.1996
Zrušeno k 01.07.1999 (92/1999 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

132

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 30. dubna 1996,

kterou se stanoví podrobnosti označování textilních výrobků údaji o složení materiálu

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 28a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 104/1995 Sb.:


§ 1

Způsob určení obsahu jednotlivých druhů vláken v textilním výrobku

(1) Obsah vláken v textiliích se vyjadřuje v procentech se zaokrouhlením na celé číslo.

(2) Podíly jednotlivých druhů vláken se stanoví jako jmenovité hodnoty v označení výrobku s ohledem na vlhkostní přirážky používané pro výpočet podílu. Vyjadřují se v procentech celkové hmotnosti textilních surovin obsažených v textilii.

(3) Při stanovení podílu druhů vláken se přihlíží ke všem textilním surovinám mimo případů uvedených v § 1 odst. 4 a 5.

(4) Při stanovení podílu se neberou v úvahu tyto části, pokud jsou oddělitelnou součástí výrobku:

a) u všech textilních výrobků netextilní části a vybavení výrobku, např. lemy, etikety, bordury, prýmky, textilní části zapínacích prvků, doplňky, ozdoby, pružné nitě a pásky,

b) u podlahových textilií všechny části, které netvoří užitný povrch,

c) u potahových a závěsových textilií vazné a výplňkové nitě, které netvoří součást užitného povrchu,

d) u konfekcionovaných výrobků vložky, kapsoviny, šicí nitě a výplně, pokud nemají izolační funkci.

(5) Při stanovení podílu se uvedou:

a) viditelná a izolovatelná efektní vlákna, pokud jejich obsah přesáhne 7 % celkové hmotnosti výrobku,

b) vlákna přidávaná do výrobku za účelem dosažení antistatického účinku, pokud přesáhnou 2 % celkové hmotnosti výrobku.

(6) U výrobků složených z více mechanicky oddělitelných částí nebo vrstev, které mají rozdílné materiálové složení, se stanoví podíly samostatně pro každou část nebo vrstvu. Z částí, které tvoří méně než 30 % hmotnosti výrobku, se povinně značí hlavní podšívky.

(7) U výrobků složených z textilní a netextilní části se podíly vztahují k hmotnosti textilní části výrobku. V určitých případech je kromě toho možno uvést podíl textilní a netextilní části vztažený k celkové hmotnosti výrobku (např. podíl polyuretanové pěny u laminovaných textilií, množství nánosu u nánosovaných textilií).

§ 2

Podrobnosti o způsobech označování textilních výrobků údaji o složení materiálu

(1) Při označování jednotlivých druhů vláken se používají jejich celé druhové názvy. U textilií určených k dalšímu zpracování lze použít místo plných názvů vláken zkratky, které však musí být v průvodních dokladech vysvětleny. Názvy jednotlivých druhů vláken jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) U výrobků, kde je ve stadiu výroby technicky obtížné stanovit obsah jednotlivých druhů vláken, lze při označování použít název "směs vláken". Název "hedvábí" nesmí být použit pro označení tvaru nebo zvláštního provedení textilního vlákna.

(3) Pokud je vlněný výrobek složen výhradně z vláken, která jsou použita v textilii poprvé, může být označen názvem "střižní vlna".

(4) Pokud je výrobek složen pouze z jednoho druhu vlákna, označí se názvem tohoto vlákna a údajem "100 %". Tento údaj může být nahrazen názvem "čistá" nebo "pouze z".

(5) Obsahuje-li výrobek dva nebo více druhů vláken, postupuje se při jeho označování takto:

a) pokud jeden druh vlákna tvoří minimálně 85 % celkové hmotnosti výrobku, označuje se výrobek názvem tohoto vlákna s údajem o jeho podílu v procentech nebo názvem tohoto vlákna a údajem "minimálně 85 %" nebo názvem tohoto vlákna s údajem o jeho podílu a názvy dalších vláken s údaji o podílech nebo bez těchto údajů,

b) pokud žádný druh vláken neobsahuje 85 % celkové hmotnosti výrobku, označuje se výrobek názvem s údajem o podílu alespoň dvou druhů vláken, jejichž zastoupení je nejvyšší, a dále se uvádějí názvy dalších druhů vláken v pořadí podle výše jejich podílů, a to s údaji o podílech nebo i bez těchto údajů,

c) pokud výrobek obsahuje jeden nebo více druhů vláken, která jsou zastoupena jednotlivě podílem nižším než 10 %, lze výrobek označit názvem "jiná vlákna" s údajem o jejich úhrnném podílu; uvede-li se však v označení název vlákna, jehož podíl je menší než 10 % hmotnosti výrobku, musí být uveden výčet všech druhů vláken a jejich podílů.

(6) Pokud dva nebo více výrobků tvoří jeden celek a jejich materiálové složení je stejné, mohou být označeny společným označením. Seznam těchto výrobků je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(7) Označení výrobku údaji o složení materiálu musí být zřetelné a dobře čitelné. Údaje o každém druhu vlákna musí být stejně výrazné.

(8) Pokud obchodní název výrobku nebo název výrobce obsahuje jeden z názvů textilního vlákna nebo název, který by s ním mohl být zaměněn, uvede se obchodní název výrobku nebo název výrobce bezprostředně před označením výrobku údaji o obsahu vláken nebo po tomto označení.

(9) Jiné údaje o výrobku než údaje o složení materiálu se uvedou samostatně.

§ 3

Seznam textilních výrobků, které nepodléhají povinnému označování údaji o složení materiálu, je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Dlouhý CSc. v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 132/1996 Sb.

Názvy jednotlivých druhů vláken

1. vlna1)

2. mohér, kašmír, angora, kamel, lama, alpaka, vikuňa, yak

3. zvířecí chlupy - hovězí, koňské, kozí, králičí, zaječí, koňské žíně2)

4. hedvábí

5. bavlna

6. kapok

7. len

8. konopí

9. juta

10. ramie

11. sisal

12. kokos

13. měďnaté vlákno

14. acetát

15. alginát

16. modal

17. protein

18. triacetát

19. viskóza

20. akryl

21. chloridové vlákno

22. fluoretylen

23. modakryl

24. polyamid

25. nylon

26. polyester

27. polyetylen

28. polypropylen

29. polyuretan

30. vinylal

31. elastan

32. elastodien

33. skleněné vlákno

34. uhlíkové vlákno

35. kovové vlákno

36. azbest

1) Pojem "vlna" může být rovněž použit k označení směsi vláken z ovčího a jehněčího rouna a dále k označení srstí uvedených v položce 2.

2) Lze použít souhrnný pojem "zvířecí chlupy" nebo podrobnější specifikaci.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 132/1996 Sb.

Seznam výrobků, které lze značit společným označením

1. mycí hadry na podlahu,

2. prachovky,

3. lemovky a ozdoby,

4. prýmky,

5. pásky,

6. šle,

7. podvazky,

8. šněrovadla do bot,

9. stuhy,

10. pruženky,

11. nové obaly prodávané jako takové,

12. motouzy určené k balení a pro zemědělství, šňůry a dále provazy a lana včetně používaných při horolezectví a při vodních sportech, netýká-li se jich položka 38 přílohy č. 3; u těchto výrobků, které jsou prodávány v odstřizích o malé délce, se jako společné označení používá etiketa na návinu,

13. podložky na stůl,

14. kapesníky,

15. síťky na vlasy,

16. dětské vázanky a motýlky,

17. slintáčky, mycí žínky,

18. šicí, látací a vyšívací nitě určené k prodeji v malých množstvích, o čisté hmotnosti 1 g nebo méně,

19. tkanice k záclonám, roletám a žaluziím.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 132/1996 Sb.

Seznam textilních výrobků, které nepodléhají povinnému označování údaji o složení materiálu

1. pásky na přidržování rukávů,

2. pásky k hodinkám z textilních materiálů,

3. etikety a štítky,

4. držáky na nádobí z textilních materiálů s výplní,

5. kryty na čajové konvice,

6. kryty na kávové konvice,

7. chrániče rukávů,

8. rukávníky jiné než z vlasových materiálů,

9. umělé květiny,

10. polštářky na jehly,

11. povrstvené plachtoviny,

12. podkladové a výztužné textilie,

13. plstě,

14. staré upravené textilní výrobky, výslovně takto specifikované,

15. kamaše,

16. použité obaly prodávané jako takové,

17. plstěné klobouky,

18. zásobníky z textilních materiálů, měkké a bez výztuhy,

19. cestovní potřeby z textilních materiálů,

20. ručně vyšívané tapiserie dohotovené nebo určené k dohotovení a materiály pro jejich výrobu, včetně vyšívacích nití speciálně určených pro tyto tapiserie a prodávaných samostatně,

21. zdrhovadla,

22. knoflíky a spony potažené textilním materiálem,

23. obaly na knihy z textilních materiálů,

24. hračky,

25. textilní části obuvi s výjimkou oteplovacích vložek,

26. stolní podložky z několika složek o ploše max. 500 cm2,

27. ohnivzdorné rukavice a oděvy,

28. kryty na vajíčka,

29. kosmetické potřeby,

30. textilní váčky na tabák,

31. textilní pouzdra na brýle, cigarety, doutníky, zapalovače a hřebeny,

32. ochranné sportovní potřeby s výjimkou rukavic,

33. toaletní potřeby,

34. potřeby pro čištění bot,

35. výrobky pro použití při pohřbech,

36. výrobky pro jednorázové použití s výjimkou vaty; za výrobky pro jednorázové použití se považují ty, které lze použít jen jednou nebo po omezenou dobu, jejichž běžné použití vylučuje jejich jakoukoli regeneraci pro následné použití ke stejným nebo podobným účelům,

37. textilní výrobky podléhající pravidlům Evropského lékopisu a v tomto smyslu označené, obvazy lékařské a ortopedické (pro opakované použití) a obecně ortopedické textilní výrobky,

38. textilní výrobky včetně šňůr, provazů a lan, s výhradou bodu 12 přílohy č. 2, běžně určené

a) k použití jako součásti nástrojů pro výrobu a zpracování zboží;

b) k začlenění do strojů, zařízení (např. topných, klimatizačních nebo osvětlovacích), domácích a jiných spotřebičů, vozidel a dalších dopravních prostředků nebo k jejich obsluze, údržbě nebo vybavení, s výjimkou krycích plachet a textilního příslušenství motorových vozidel, které jsou prodávány odděleně od těchto vozidel,

39. ochranné a bezpečnostní textilní výrobky, jako jsou bezpečnostní pásy, padáky, záchranné vesty, záchranné skluzavky, pomůcky pro protipožární ochranu, neprůstřelné vesty, speciální ochranná oblečení (např. pro ochranu proti ohni, chemickým činidlům nebo jinému ohrožení bezpečnosti),

40. nafukovací konstrukce (pro sportovní haly, výstavní stánky, skladovací prostory apod.) za předpokladu, že budou poskytnuty údaje o užitných vlastnostech a technických specifikacích těchto výrobků,

41. lodní plachty,

42. oblečení pro zvířata,

43. vlajky a prapory.

Přesunout nahoru