Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 129/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o železniční dopravě přes státní hranice

Částka 38/1996
Platnost od 17.05.1996
Účinnost od 20.04.1996
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

129

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. února 1996 byla v Bratislavě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o železniční dopravě přes státní hranice.

Dohoda na základě svého článku 18 odst. 1 vstoupila v platnost dnem 20. dubna 1996.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi

vládou České republiky a vládou Slovenské republiky

o železniční dopravě přes státní hranice

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen „smluvní strany“) s přáním napomáhat dalšímu rozvoji železniční dopravy mezi oběma státy,

se dohodly takto:

Článek 1

Pro účely této dohody znamená:

a) „pohraniční odbavování“ provádění všech úkonů podle předpisů států smluvních stran, které je třeba uplatňovat při překračování státních hranic osobami a při dovozu, vývozu a tranzitu zboží včetně dopravních prostředků a nákladových jednotek kombinované dopravy nebo hodnot, které podléhají devizovým předpisům,

b) „územní stát“ stát, na jehož území zřídí příslušné orgány státu druhé smluvní strany pohraniční odbavovací stanoviště nebo jinak umožní provádět přípojovou a přechodovou službu nebo pohraniční odbavování zaměstnanci orgánů svých států,

c) „sousední stát“ stát druhé smluvní strany,

d) „příslušné orgány“ orgány států smluvních stran, jejichž zaměstnanci zajišťují pohraniční odbavování a ochranu železniční dopravy,

e) „zaměstnanci železnic“ osoby, které zajišťují plnění úkolů vyplývajících z této dohody, a osoby pověřené služebním dozorem,

f) „přípojová a přechodová služba“ souhrn činností železnic vykonávaných při překračování státních hranic osobami a při dovozu, vývozu a tranzitu zboží včetně nákladových jednotek kombinované dopravy,

g) „železnice“ železnice se sídlem na území států smluvních stran,

h) „sousední železnice“ železnice se sídlem na území státu druhé smluvní strany,

i) „výměnná stanice“ stanice, ve které se vykonává přípojová a přechodová služba,

j) „pohraniční stanice“ stanice určená pro bezprostřední styk se sousední železnicí,

k) „pohraniční trať“ trať mezi výměnnou stanicí jedné železnice a pohraniční stanicí druhé železnice; na celních přechodech se dvěma výměnnými stanicemi trať mezi těmito stanicemi.

Článek 2

1. Smluvní strany učiní opatření potřebná k usnadnění a urychlení železniční dopravy přes společné státní hranice.

2. Přípojová a přechodová služba na pohraničních tratích států smluvních stran se uskutečňuje ve výměnných stanicích. Výměnnou stanicí je na celním přechodu zpravidla jedna z pohraničních stanic.

Článek 3

1. Smluvní strany učiní všechna opatření potřebná pro činnost železnic podle této dohody.

2. Smluvní strany se budou vzájemně informovat o nehodách, mimořádných událostech a jiných překážkách, které mohou omezit nebo znemožnit železniční dopravu mezi státy smluvních stran nebo nepříznivě ovlivnit železniční dopravu státu druhé smluvní strany.

3. Odstranění následků nehod, mimořádných událostí a jiných překážek, které vzniknou ve výměnné stanici nebo v pohraniční stanici a na pohraniční trati, zajistí smluvní strana, na území jejíhož státu vznikly. Při odstraňování překážek v železniční dopravě si budou smluvní strany na požádání a po vzájemné dohodě pomáhat podle svých možností.

Článek 4

1. Železnice smějí za účelem plnění úkolů vyplývajících z této dohody vysílat na území státu druhé smluvní strany po vzájemné dohodě a na nezbytnou dobu potřebný počet zaměstnanců.

2. Sousední železnice může na své náklady zřizovat ve výměnných stanicích svá zastoupení.

3. Příslušné orgány územního státu zajistí zaměstnancům železnic se sídlem v sousedním státu při výkonu služby stejnou ochranu a pomoc jako zaměstnancům železnic se sídlem v územním státu.

Článek 5

Zaměstnanci železnic, kteří jsou podle článku 4 odst. 1 vysíláni za účelem plnění služebních úkolů na území státu druhé smluvní strany, mají právo na bezplatnou přepravu ve vlacích mezi pohraničními stanicemi, případně i jinými určenými stanicemi na území států obou smluvních stran. Přepravu zaměstnanců příslušných orgánů upravuje zvláštní smlouva.

Článek 6

1. Železnice smějí na základě vzájemné dohody:

a) poskytovat si služební prostory a zařízení potřebná pro zajištění přípojové a přechodové služby,

b) zřizovat nezbytná telekomunikační spojení mezi železnicemi pro zajištění plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy v souladu s článkem 13 této dohody.

2. Určené služební místnosti železnic se sídlem na území sousedního státu je možno v územním státě označit nápisy v českém a slovenském jazyce.

3. Zaměstnanci železnic se sídlem v sousedním státě, kteří podle této dohody vykonávají službu v územním státě, mají v něm právo nosit svůj služební stejnokroj nebo viditelné služební označení.

Článek 7

1. Předměty, které jsou určeny ke služební potřebě zaměstnanců železnic, jsou při vstupu do územního státu a výstupu z něho na území sousedního státu osvobozeny od cla, daní a poplatků.

2. Speciální vozový park, zařízení, materiál a náhradní díly potřebné na opravu tratí mezi pohraničními stanicemi, pro opravu vozového parku nebo na odstranění jiných překážek v pohraniční dopravě odesílané železnicemi jsou osvobozeny od cla, daní a poplatků při jejich převážení přes státní hranice s podmínkou, že vozový park i nespotřebovaný materiál a náhradní díly budou vráceny zpět.

3. Zákazy dovozu a vývozu se na tento vozový park, zařízení, materiál, náhradní díly a předměty uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku nevztahují.

Článek 8

1. Přeprava poštovních zásilek přes státní hranice se provádí v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž jsou státy smluvních stran vázány.

2. Služební dopisy a zásilky železnic mohou být mezi jejich služebnami přepravovány bez prostřednictví poštovní správy.

Článek 9

Zaměstnanci železnic, občané České republiky nebo Slovenské republiky, kteří v souladu s touto dohodou plní služební úkoly v územním státu, mohou překračovat společné státní hranice i mimo celní přechody v místě potřebném k plnění služebních úkolů na základě platného dokladu opravňujícího k překračování státních hranic.

Článek 10

1. Dobu pobytu vlaků ve výměnných nebo pohraničních stanicích stanoví příslušné orgány s přihlédnutím k potřebě zajištění pohraničního odbavování.

2. Příslušné orgány budou vytvářet podmínky pro minimalizaci pobytu vlaků ve výměnných a pohraničních stanicích.

Článek 11

Smluvní strany budou vytvářet podmínky pro kombinovanou dopravu mezi státy smluvních stran.

Článek 12

Pohraniční výkony a služby provedené podle této dohody železnicemi se sídlem na území státu jedné smluvní strany pro železnice se sídlem na území státu druhé smluvní strany se budou, pokud je to možné, naturálně vyrovnávat.

Článek 13

Uzemní stát povoluje zřizování a provoz telekomunikačních zařízení potřebných výhradně pro činnost železnic v územním státě a pro řízení dopravy mezi železnicemi, jakož i jejich napojení na telekomunikační zařízení sousedního státu.

Článek 14

Zaměstnancům příslušných orgánů a zaměstnancům železnic sousedního státu, kteří vykonávají podle této dohody svoji činnost v územním státu, se poskytuje zdravotní péče v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky pro oblast zdravotní péče (Praha, 29. října 1992).

Článek 15

1. Dojde-li v železničním provozu k usmrcení nebo zranění osoby, případně ke škodě na jejím majetku, způsobené železnicí, odpovídá za náhradu škody oprávněnému železnice se sídlem na území státu, v němž škoda vznikla, a to podle právních předpisů tohoto státu.

2. Pro odpovědnost železnice za usmrcení nebo zranění cestujícího a za škody vzniklé při přepravě mezi železnicemi včetně postupu při uplatňování nároku se použijí ustanovení Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF).

3. Dojde-li v železničním provozu k usmrcení nebo ke zranění zaměstnance železnic při výkonu služby na pohraniční trati nebo v územním státě, případně dojde-li ke škodě na jeho majetku, odpovídá za náhradu škody oprávněnému železnice, jejímž je zaměstnancem, a to podle právních předpisů státu, na jehož území tato železnice sídlí.

4. Železnice, která uhradila škodu podle odstavců 1 a 3 tohoto článku, je oprávněna požadovat její náhradu od sousední železnice, byla-li škoda způsobena sousední železnicí nebo závadou na jejích zařízeních či vozidlech.

Článek 16

Železnice mohou uzavírat vzájemná ujednaní upravující podrobnosti jejich spolupráce uskutečňované na základě této dohody.

Článek 17

Spor týkající se výkladu nebo provádění této dohody bude řešen na úrovni ministerstev dopravy států smluvních stran. Nebude-li spor urovnán na této úrovni, bude řešen jednáním smluvních stran.

Článek 18

1. Tato dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy států smluvních stran. Vstoupí v platnost třicátého dne po dni, v němž došlo k doručení pozdější diplomatické nóty o tomto schválení druhé smluvní straně.

2. Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Smluvní strany ji mohou kdykoliv písemně vypovědět. Platnost Dohody skončí uplynutím šesti měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi diplomatickou cestou druhé smluvní straně.

Dáno v Bratislavě dne 22. února 1996 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky: Ing. Vladimír Budinský v. r. ministr dopravy

Za vládu Slovenské republiky: Ing. Alexander Rezeš v. r. ministr dopravy, pošt a telekomunikací

Přesunout nahoru