Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 101/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže

Částka 33/1996
Platnost od 29.04.1996
Účinnost od 29.04.1996
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

101

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 28. března 1996,

kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 32 odst. 10 a § 38 odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Úkoly ochrany lesa

Ochrana lesa zahrnuje soubor opatření k vytvoření podmínek a předpokladů k omezení výskytu škodlivých činitelů,1) zmírnění následků jejich působení, ochranu a obranu proti nim.

§ 2

Zabezpečení ochrany lesa

(1) Při zabezpečení ochrany lesa se sleduje zdravotní stav lesa, identifikují škodliví činitelé a určují konkrétní metody kontroly a ochrany lesa proti jednotlivým škodlivým činitelům.

(2) Podle populační hustoty se rozlišuje:

a) základní stav (základní výskyt), kdy se škůdce vyskytuje v nízkém, hospodářsky neškodném množství a neporušuje rovnováhu biocenozy,

b) zvýšený stav (zvýšený výskyt), kdy je četnost výskytu škůdce vyšší než v základním stavu, nehrozí však vznik hospodářsky významných škod,

c) kalamitní stav (kalamitní výskyt), kdy škůdce je přemnožen, hrozí silné žíry až holožír a škůdce působí hospodářsky významné škody nebo ohrožení ostatních funkcí lesa anebo zánik lesních porostů.

(3) O výskytu škůdců, jejichž populační hustota při zvýšeném stavu hrozí vznikem kalamitního výskytu, informuje vlastník lesa orgán státní správy lesů.

(4) Evidenci kalamitních škůdců, kteří dosáhli zvýšeného nebo kalamitního stavu, vede vlastník lesa podle porostů [§ 2 písm. s) lesního zákona]. Evidence obsahuje tyto údaje:

a) druh kalamitního škůdce,

b) lokalizace výskytu,

c) rozsah škod (m3 nebo ha),

d) datum zjištění škody,

e) datum a druh obranného zásahu proti škůdci.

(5) Vlastníci lesa, kteří hospodaří podle lesního hospodářského plánu (§ 24 odst. 2 lesního zákona), každoročně provádějí sumarizaci škod a výskytu kalamitních škůdců za lesní majetek nebo za lesní hospodářský celek,2) a to na formuláři uvedeném v příloze č. 1 této vyhlášky.

§ 3

Kalamitní škůdci

(1) Kalamitními hmyzími škůdci jsou bekyně mniška, lýkožrout smrkový, lýkožrout lesklý, klikoroh borový, obaleč modřínový a ploskohřbetky.

(2) Hlediska pro určování základního, zvýšeného nebo kalamitního výskytu kalamitních hmyzích škůdců vyplývají z přílohy č. 2 této vyhlášky.

ČÁST DRUHÁ

OCHRANA LESA PROTI ŠKODÁM PŮSOBENÝM BIOTICKÝMI ČINITELI

§ 4

Ochrana lesa před hmyzími škůdci

(1) Vzniku zvýšeného stavu hmyzích škůdců se předchází zejména odstraňováním materiálu vhodného pro rozmnožování hmyzích škůdců a soustavným vyhledáváním a včasným zpracováváním všech napadených stromů, ošetřováním lesních porostů, zjišťováním výskytu a hubením škůdců.

(2) Jestliže existuje nebezpečí vzniku hospodářsky významných škod nebo již tyto škody vznikly, je vlastník lesa povinen provést bezodkladně taková opatření, která povedou k redukci škůdce pod kalamitní stav, k odstranění škod nebo k zamezení dalšího šíření škůdce.

(3) Smrkové polomy a vývraty ze zimního období musí být zpracovány nejpozději do 30. června běžného roku.

§ 5

Ochrana lesa před škodami působenými zvěří

(1) K omezení škod působených zvěří provádí vlastník lesa následující preventivní opatření:

a) sleduje a eviduje škody způsobené zvěří na lesních porostech,

b) u lesních majetků o výměře nad 50 ha sleduje působení zvěře na nálety, nárosty a kultury pomocí kontrolních a srovnávacích ploch v počtu nejméně jedna plocha (oplocenka) na 500 ha,

c) sleduje společně s uživatelem honitby početní stavy zvěře,

d) využívá pomocných dřevin ke zvýšení úživnosti honitby,

e) navrhuje orgánu státní správy lesů snížení stavu zvěře nebo zrušení chovu toho druhu zvěře, který působí neúměrně vysoké škody,

f) ochraňuje ohrožené lesní porosty proti okusu, loupání a zimnímu ohryzu kůry v rozsahu nejméně 1 % výměry lesa vlastníka v honitbě.

(2) Způsob, rozsah a umístění ochranných opatření uvedených v odstavci 1 písm. d) a f) určuje vlastník lesa obvykle na základě projednání s uživatelem honitby, pokud smlouva o nájmu honitby nestanoví jinak.

(3) Opatření uvedená v odstavci 1 se považují za přiměřená.3)

§ 6

Ochrana lesa před škodami působenými ostatními živočišnými škůdci

(1) Opatření proti škodám působeným ostatními živočišnými škůdci spočívají:

a) ve sledování jejich výskytu,

b) v případě jejich přemnožení ve využívání biologických metod snižování stavů nebo použití schválených pesticidů (§ 8).

(2) O výskytu škůdců, kteří působí hospodářsky významné škody, je třeba informovat orgán státní správy lesů.

§ 7

Ochrana lesa před houbovými chorobami lesních dřevin

Opatření proti houbovým chorobám spočívají zejména:

a) v udržování čistoty lesa, odstraňování zdrojů infekce, v důsledné obraně a ochraně proti původcům a přenašečům houbových a ostatních infekčních chorob,

b) ve výběru zdravého sadbového materiálu a osiva, bez škůdců a chorob a bez zjevných známek poškození,

c) v soustavné kontrole zdravotního stavu semenáčků a sazenic,

d) v používání vhodných přípravků na ochranu lesa (§ 8).

§ 8

Podmínky pro používání přípravků na ochranu rostlin

(1) V ochraně lesa smějí být použity pouze schválené přípravky na ochranu rostlin.

(2) Seznam schválených přípravků na ochranu rostlin vydává každoročně Ministerstvo zemědělství. Při jejich používání se postupuje v souladu s tímto seznamem a podle schválených etiket.4)

(3) Velkoplošné letecké zásahy se provádějí podle zvláštních předpisů.4)

ČÁST TŘETÍ

LESNÍ STRÁŽ

§ 9

Vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže (§ 38 lesního zákona) jsou uvedeny v příloze č. 3 této vyhlášky.


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Lux v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 101/1996 Sb.

Roční hlášení o výskytu škodlivých činitelů

Hmyzí škůdceKódVýskyt (m3, ha)Ošetřeno m3, ha
slabýsilný
Lýkožrout smrkový111
Lýkožrout lesklý112
Klikoroh borový113
Ploskohřbetky na smrku114
Bekyně mniška115
Obaleč modřínový116

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 101/1996 Sb.

Základní, zvýšený a kalamitní výskyt kalamitních hmyzích škůdců

Lýkožrout smrkový a lýkožrout lesklý

Základní stav:

je takový početní stav lýkožroutů, kdy objem kůrovcového dříví z předchozího roku v průměru nedosáhl 1 m3 na 5 ha smrkových porostů a nedošlo k vytváření ohnisek.

Zvýšený stav:

je takový početní stav, kdy objem kůrovcového dříví v průměru překročil 1 m3 na 5 ha smrkových porostů a došlo k vytvoření ohnisek. Tento stav upozorňuje na možnost přemnožení.

Kalamitní stav:

je takový početní stav, který způsobuje rozsáhlá poškození porostů na stěnách, případně vznik rozsevů uvnitř porostů.

Bekyně mniška, obaleč modřínový, ploskohřbetky rodu Cephalcia

Základní stav:

je takový početní stav škůdce, který působí neznatelné žíry, které ani na jednotlivých stromech nepřekročí defoliaci 5 %.

Zvýšený stav:

poškození porostů je patrné, avšak ani na nejvíce poškozených stromech nepřekračuje defoliace 30 %.

Kalamitní stav:

je takový početní stav škůdce, který způsobuje silné poškození porostů a na jednotlivých stromech vznikají žíry, při nichž defoliace překročila 30 %.

Klikoroh borový

Základní stav:

je takový početní stav klikoroha, který nepůsobí škody. Jednotlivé slabě poškozené sazenice se vyskytují jen v jednoletých a dvouletých kulturách v počtu do 30 % z celkového počtu.

Zvýšený stav:

je takový početní stav klikoroha, kdy slabě poškozené sazenice se vyskytují v množství nad 30 % a objevují se silně poškozené sazenice, jejichž výskyt nepřekračuje 20 %.

Kalamitní stav:

je takový početní stav škůdce, který způsobuje silné poškození sazenic z více než 20 %.

Poznámka:

1. Slabě poškozená sazenice má žírem poškozenou maximálně 1/4 obvodu kmínku sazenice. U silně poškozené sazenice poškození žírem přesahuje 1/4 obvodu kmínku sazenice.

2. Kůrovcovým dřívím se rozumí stromy, vyrobené dříví, odpad a zbytky dřeva, které jsou napadeny lýkožrouty a umožňují jim dokončit vývoj až do stadia brouka.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 101/1996 Sb.

VZOR SLUŽEBNÍHO ODZNAKU A VZOR PRŮKAZU LESNÍ STRÁŽE (měřítko 1:1)

materiál: bílý kov

Poznámky pod čarou

1) § 2 písm. f) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

2) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.

3) § 34 odst. 4 zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a Ministerstva spravedlnosti č. 62/1964 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby.

Přesunout nahoru