Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 100/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství

Částka 33/1996
Platnost od 29.04.1996
Účinnost od 29.04.1996
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

100

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 28. března 1996,

kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 44 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):


§ 1

Náležitosti žádosti o udělení licence

(1) Je-li žadatelem o udělení licence fyzická osoba, žádost o udělení licence obsahuje:

a) jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo a číslo občanského průkazu,

b) obchodní jméno, pokud pod tímto jménem podniká,

c) identifikační číslo, bylo-li mu přiděleno,

d) označení předmětu licence,1) o jejíž udělení je žádáno, popř. i doba, na kterou je licence žádána,

e) úředně ověřenou2) kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání,

f) popis dosavadní odborné lesnické praxe žadatele s uvedením počtu let trvání praxe.

(2) Je-li žadatelem o udělení licence právnická osoba, žádost o udělení licence obsahuje:

a) obchodní jméno, sídlo a právní formu žadatele,

b) jméno a příjmení a trvalý pobyt osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem žadatele,

c) identifikační číslo,

d) výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než tři měsíce,

e) označení předmětu licence, o jejíž udělení je žádáno, popř. i doba, na kterou je licence žádána,

f) jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo a číslo občanského průkazu odpovědného zástupce,

g) úředně ověřenou2) kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání odpovědným zástupcem,

h) popis dosavadní odborné lesnické praxe odpovědného zástupce s uvedením počtu let trvání praxe.

§ 2

Odborné lesnické vzdělání

Při posuzování podmínek pro udělení licence se odborné lesnické vzdělání dokládá

a) vysokoškolským diplomem o absolvování studia v oblasti vzdělávání lesnictví a dřevařství v magisterském studijním programu lesní inženýrství,

b) vysokoškolským diplomem o absolvování studia v oblasti vzdělávání lesnictví a dřevařství v bakalářském studijním programu lesnictví,

c) vysvědčením o absolvování a diplomem absolventa vyššího odborného vzdělávání získaného ve studijním oboru lesnictví, vyšší odborné lesnictví anebo v akreditovaném vzdělávacím programu oboru vzdělání lesnictví, nebo

d) vysvědčením o maturitní zkoušce na střední škole, obor vzdělání lesnictví.

§ 3zrušeno

§ 4

Právnické a fyzické osoby, kterým byla udělena licence, vedou evidenci o odborných úkonech a o činnostech prováděných na základě udělené licence. Doklady vztahující se k těmto činnostem jsou povinny archivovat po dobu nejméně tří let po skončení kalendářního roku, ve kterém byla činnost vykonána nebo ukončena, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak.3)


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Lux v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 26 odst. 1, § 30 odst. 1 a § 37 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

2) Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).
Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady.

3) Např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Přesunout nahoru