Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Redakční oznámení č. r1/c68/1995 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu ČNR (úplném znění) č. 174/1995 Sb., v zákonu č. 133/1995 Sb., v zákonu č. 132/1995 Sb., v zákonu č. 148/1995 Sb., v zákonu č. 117/1995 Sb., v zákonu č. 118/1995 Sb., v zákonu ČNR (úplném znění) č. 79/1995 Sb. a v zákonu č. 182/1993 Sb.

Částka 68/1995
Platnost od 15.11.1995
Účinnost od 15.11.1995
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyb

1. v zákonu České národní rady o dani z nemovitostí (úplném znění) č. 174/1995 Sb.

V § 5 odst. 1 má místo „na základě zmocnění v § 17 odst. 1 tohoto zákona“ správně být „na základě zmocnění v § 17 tohoto zákona“,

v § 7 odst. 2 má místo „stavby k zavlažování a odvodňování pozemku,17a)“ správně být „stavby k zavlažování a odvodňování pozemků,17a)“,

v § 9 odst. 1 písm. k) má místo „stanovených vyhláškou Ministerstva financí České republiky v dohodě s Ministerstvem financí České republiky v dohodě s Ministerstvem kultury České republiky,“ správně být „stanovených vyhláškou Ministerstva financí České republiky v dohodě s Ministerstvem kultury České republiky,“,

v § 11 odst. 1 písm. d) bodu 2 má místo „enrgetiku“ správně být „energetiku“,

v § 11 odst. 3 písm. a) má místo „3,5 ve městech nad 50 000 obyvatel“ správně být „3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel“,

v § 19a odst. 1 v první větě má místo „k termínům uvedeným v odstavcích 1 a 2“ správně být „k termínům uvedeným v § 15 odst. 1 a 2“,

v poznámce č. 15) má místo „Zákon č. 220/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.“ správně být „Zákon č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii.“;

2. v zákonu č. 133/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

V čl. I bodu 54 v první větě má místo „V § 28 odst. 2 se na konci písmene i)“ správně být „V § 28 odst. 2 se na konci písmene j)“;

3. v zákonu č. 132/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

V čl. I bodu 9 má místo „ „jsou výdajem (nákladem)“ “ správně být „ „která jsou výdajem (nákladem)“ “,

v čl. I bodu 14 má místo „v rozpočtovém objemu“ správně být „v rozpočtovaném objemu“;

4. v zákonu č. 148/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

V čl. I bodu 6 v písmenu e) má místo „podle § 40c odst. 7“ správně být „podle § 40c odst. 6“,

v čl. I bodu 62 má místo označení paragrafu nad nadpisem „40d“ správně být „40b“;

5. v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

V § 57 odst. 1 má místo „§ 34 písm. a) a § 34 písm. b)“ správně být „§ 36 písm. a) a § 36 písm. b)“;

6. v zákonu č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře

V čl. VII bodu 3 má místo „V § 10 odst. 2“ správně být „V § 10 odst. 1“;

v čl. XI v § 6 odst. 1 písm. a) má bod 5 správně znít:

5. ostatní příjmy uvedené v § 10 odst. 1 písm. a) až g) zákona o daních z příjmů,“,

další text začínající slovy „a to po odpočtu výdajů“ má být správně uveden jako odstavec, aby se vztahoval na všechny body písmene a),

v čl. XXIII má číslo poznámky v textu předpisu i pod čarou místo „28)“ správně být „29)“;

7. v zákonu České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění (úplném znění) č. 79/1995 Sb.

Nadpis části druhé má správně znít „POJISTNÉ“. Nadpis „Plátci pojistného zdravotního pojištění“ se vztahuje k § 6 a násl.,

pod označením § 7 má správně být nadpis „Povinnost platit pojistné“,

na konci textu úplného znění zákona za slovy „nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1995.“ má správně být tato věta: „Zákon č. 59/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem 1. května 1995.“;

8. v zákonu č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu

V § 14 má místo „v § 11 odst. 1 písm. a) až h)“ správně být „v § 11 odst. 2 písm. a) až h)“.

Redakce

Přesunout nahoru