Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 94/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Thajského království

Částka 21/1995
Platnost od 08.06.1995
Účinnost od 14.03.1995
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

94

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. února 1994 byla v Bangkoku podepsána Obchodní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Thajského království.

Dohoda na základě svého článku 11 odst. 1 vstoupila v platnost dnem 14. března 1995. Tímto dnem pozbyla platnosti Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Thajského království ze dne 20. září 1978, vyhlášená pod č. 86/1979 Sb.

Český překlad dohody se vyhlašuje současně.

OBCHODNÍ DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Thajského království

Vláda České republiky a vláda Thajského království (dále nazývané "smluvní strany");

přejíce si podporovat a posilovat své obchodní vztahy a

přesvědčeny o nezbytnosti trvalé a účinné spolupráce, která bude vzájemně prospívat zájmům obou zemí;

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou v rámci svých právních řádů vyvíjet veškeré úsilí pro zesílení a utužování svých obchodních vztahů a spolupráce.

Článek 2

Smluvní strany si vzájemně poskytnou zacházení dle doložky nejvyšších výhod, pokud jde o clo, daně a jiné poplatky, jakož i o další formality vztahující se k dovozu a vývozu výrobků z jedné země do druhé.

Článek 3

Ustanovení článku 2 se však nebudou vztahovat na výhody, které smluvní strany poskytují nebo poskytnou v budoucnosti svým sousedním zemím za účelem usnadnění pohraničního styku a zemím, které jsou spolu s jednou ze smluvních stran členy celní unie nebo oblasti volného obchodu nebo jsou stranami prozatímní dohody směřující k vytvoření celní unie nebo oblasti volného obchodu.

Článek 4

V souladu s ustanoveními článku 1 smluvní strany budou rozšiřovat své obchodní vztahy cestou rozvoje a diverzifikace obchodu.

Článek 5

S cílem usnadnit průběh obchodní výměny, příslušné úřady obou smluvních stran budou poskytovat úřadům druhé smluvní strany informace o jejich opatřeních v oblasti zahraničně obchodní politiky a o obchodních, sanitárních, fytosanitárních a jiných normách.

Článek 6

Dovoz a vývoz výrobků bude prováděn v souladu s právním řádem platným v obou zemích, s mezinárodními obchodními zvyklostmi a na základě kontraktů uzavřených mezi fyzickými osobami a/nebo právnickými osobami obou zemí.

Článek 7

Pro účely naplnění této dohody smluvní strany budou podporovat a usnadňovat následující činnosti svých příslušných organizací a podniků:

a) Pořádání obchodních setkání, obchodních misí, obchodních a průmyslových veletrhů a výstav, seminářů a pojednání.

b) Výměna zkušeností o jejich zahraničním obchodě.

c) Spolupráce při zkoumání možnosti rozšiřování přístupu na trhy třetích zemí.

d) Zjišťování problémů, které brání vzájemné obchodní spolupráci, a doporučení řešení, která mohou pomoci rozšířit přístup na trh v jejich příslušných státech.

Článek 8

1. Každá smluvní strana osvobodí v souladu se svým právním řádem následující předměty druhé smluvní strany od cel nebo jakýchkoliv jiných fiskálních poplatků:

a) zboží a materiály pro veletrhy a výstavy dočasného trvání, které nejsou určeny pro prodej;

b) vzorek zboží vhodný jen pro tento účel a bez obchodní hodnoty.

2. Takové zboží, materiál a vzorky, kterých se týká odstavec 1 tohoto článku, nebude prodáno v zemi, do které je dováženo, a bude z té země reexportováno, pokud nebyl předem obdržen souhlas od kompetentních úřadů té které země a nebyla zaplacena příslušná cla a daně, jsou-li nějaké.

Článek 9

Všechny platby vzniklé na základě této dohody budou prováděny ve volně směnitelné měně a budou volně převoditelné v souladu s devizovými předpisy platnými v obou zemích.

Článek 10

1. S cílem usnadňovat provádění této dohody se smluvní strany dohodly zřídit Smíšenou obchodní komisi složenou ze zástupců jejich příslušných úřadů. Složení Smíšené obchodní komise bude na patřičné úrovni dohodnuté mezi příslušnými úřady smluvních stran. Smíšená obchodní komise bude:

a) hodnotit stav provádění této dohody;

b) zkoumat možnosti zvyšování a rozšiřování vzájemného obchodu a ekonomických vztahů mezi oběma zeměmi;

c) předkládat a posuzovat návrhy s cílem doporučit smluvním stranám opatření pro dynamický rozvoj obchodní spolupráce.

2. Smíšená obchodní komise se bude scházet střídavě v České republice a v Thajském království, kdykoliv se příslušné státy dohodnou.

3. Se souhlasem příslušných úřadů obou smluvních stran se práce Smíšené obchodní komise mohou účastnit zástupci společností, ekonomických nebo finančních skupin a podniků. Smíšená obchodní komise si stanoví pravidla této spoluúčasti.

Článek 11

Každá smluvní strana oznámí diplomatickou cestou druhé smluvní straně splnění požadavků pro vstup této dohody v platnost a vstoupí v platnost dnem doručení pozdější z obou nót.

Dohoda zůstane v platnosti po dobu pěti let a její platnost se bude automaticky prodlužovat o další rok, pokud šest měsíců před uplynutím její platnosti jedna smluvní strana písemně neoznámí druhé smluvní straně svůj úmysl ukončit platnost dohody.

Tato dohoda může být změněna nebo doplněna vzájemným souhlasem smluvních stran, provedeným písemnou formou. Změna nebo ukončení této dohody neovlivní platnost kontraktů, které již byly uzavřeny mezi fyzickými osobami a/nebo právnickými osobami obou zemí.

Dnem vstupu této dohody v platnost bude ukončena platnost Obchodní dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Thajského království ze dne 20. září 1978.

Na důkaz toho níže podepsaní, právoplatně zmocněni, podepsali tuto dohodu.

Vyhotoveno a podepsáno v Bangkoku dne 12. února 1994 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém, přičemž obě znějí mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky: Za vládu Thajského království:
Josef Zieleniec v. r. Prasong Soonsiri v. r.

ministr zahraničních věcí ministr zahraničních věcí

Přesunout nahoru