Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 93/1995 Sb.Opatření České národní banky o přímých investicích ve vztahu k zemím Evropských společenství

Částka 21/1995
Platnost od 08.06.1995
Účinnost od 08.06.1995
Zrušeno k 13.11.1995 (261/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

93

OPATŘENÍ

České národní banky

ze dne 20. dubna 1995

o přímých investicích ve vztahu k zemím Evropských společenství

Česká národní banka podle § 41 odst. 2 a § 36 písm. b) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, a § 13 odst. 3 devizového zákona č. 528/1990 Sb., ve znění zákona č. 228/1992 Sb., k provedení čl. 61 Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé,1) stanoví:


§ 1

(1) Devizoví tuzemci2) s výjimkou bank3) mohou volně uskutečňovat přímé investice v členských zemích Evropských společenství, tj. Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Irsku, Itálii, Lucembursku, Německu, Nizozemí, Portugalsku, Rakousku, Řecku, Španělsku, Švédsku, Velké Británii a Severním Irsku, a přímé investice z vyjmenovaných zemí Evropských společenství volně přijímat.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na přímé investice na ostrovy, které tvoří součást území členských států Evropských společenství, avšak mají určitou míru samostatnosti (např. ostrovy Man a Jersey). Nevztahuje se rovněž na přímé investice na mimoevropská území členských států Evropských společenství.

§ 2

(1) Přímou investicí je investice, jejímž účelem je založení, získání nebo rozšíření trvalých ekonomických vztahů mezi investorem jedné země a podnikem se sídlem v jiné zemi, která má tyto formy:

a) založení nebo rozšíření výlučně vlastněného podniku, získání výlučného vlastnictví existujícího podniku,

b) účast v novém nebo existujícím podniku, jestliže investor získá nejméně 10% podíl majetku podniku nebo hlasovacích práv,

c) úvěr na pět nebo více let poskytnutý podniku podle písmene a) nebo písmene b) investorem nebo spojený s dohodou o rozdělení zisku,

d) užití zisku ze stávající přímé investice pro její rozšíření (reinvestice zisku).

(2) Přímá investice se může uskutečnit vkladem peněžních prostředků, určité věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty (např. autorských práv, know-how) do základního jmění podniku, nákupem cenných papírů (např. akcie, zatímní listy, podílové listy) nebo poskytnutím finančních prostředků na základě smlouvy o úvěru.

§ 3

(1) Devizová banka4) (dále jen "banka") provede platbu nebo převod vztahující se k přímé investici podle § 1 a 2 po předložení dokladů prokazujících právo přímo investovat, a to

a) úředně ověřené kopie smlouvy nebo jiné listiny prokazující existenci závazku investora, při úvěru podle § 2 odst. 1 písm. c) též úvěrové smlouvy, nebo jiného dokladu o vzniku smlouvy,

b) výpisu z obchodního rejstříku, úředně ověřeného opisu živnostenského listu nebo jiného obdobného dokladu o podnikání investora, jde-li o podnikatele,5)

c) dohody o nákupu majetkových cenných papírů při vytváření přímé investice uvedeným způsobem,

d) příkazu k převedení peněžních prostředků do zahraničí.

(2) K průkazům přímé investice podle odstavce 1 připojí devizový tuzemec vyplněný formulář ohlášení podle § 4 odst. 1. Ohlášení vzniku přímé investice je plněním ohlašovací povinnosti podle devizového zákona.6) Právo založit majetkovou účast v členské zemi Evropských společenství podle § 1 není tím dotčeno.

§ 4

(1) Ohlášení přímé investice do evidence České národní banky učiní devizový tuzemec takto:

a) při založení nového podniku nebo vstupu do existujícího podniku a reinvestici zisku podle § 2 odst. 1 písm. a), b) a d) na formuláři DEV (ČNB) 4-50 (příloha č. 1),

b) při poskytnutí peněžního úvěru devizovému cizozemci7) podle § 2 odst. 1 písm. c) na formuláři DEV (ČNB) 6-50 (příloha č. 2),

c) při přijetí peněžního úvěru od devizového cizozemce podle § 2 odst. 1 písm. c) na formuláři DEV (ČNB) 5-50 (příloha č. 3).

(2) Ohlašovací povinnost je splněna odevzdáním tří stejnopisů vyplněného formuláře bance při předložení příkazu k platbě nebo do 20 dnů od přijetí platby z úvěrové smlouvy od devizového cizozemce. Banka potvrdí splnění ohlašovací povinnosti na všech stejnopisech ohlášení, z nichž jeden vrátí ohlašovateli, jeden připojí k dokumentaci provedené peněžní transakce a jeden předá příslušné pobočce České národní banky do pěti dnů po skončení každého měsíce. Ohlášení se provede při každé splátce peněžního plnění.

(3) Provádí-li devizový tuzemec splátky peněžních plnění prostřednictvím jiné banky než té, jejímž prostřednictvím byla přímá investice ohlášena, upozorní banku na doklady přímé investice a splnění ohlašovací povinnosti. Banka si tyto skutečnosti ověří u této jiné banky. Ověření lze nahradit tím, že devizový tuzemec předloží stejnopis ohlášení k nahlédnutí. Není-li souvislost peněžního plnění s přímou investicí zjištěna, banka příkaz devizového tuzemce neprovede.

§ 5

(1) U přímých investic, které nemají povahu peněžního plnění, ohlásí devizový tuzemec tuto investici České národní bance do 20 dnů ode dne přechodu práva k věci nebo přechodu práva na devizového cizozemce. K ohlášení připojí průkazy vzniku přímé investice, a to

a) úředně ověřenou kopii smlouvy nebo jiné listiny prokazující existenci závazku investora včetně jeho peněžního ocenění,

b) výpis z obchodního rejstříku nebo ověřený opis živnostenského listu nebo jiný obdobný průkaz o podnikání investora, jde-li o podnikatele.

Ohlášení učiní devizový tuzemec na dvou stejnopisech formuláře DEV (ČNB) 4-50 (příloha č. 1), které odevzdá pobočce České národní banky příslušné podle sídla podnikatele nebo místa trvalého bydliště fyzické osoby, která není podnikatelem. Pobočka potvrdí splnění ohlašovací povinnosti na obou stejnopisech, z nichž jeden ohlašovateli vrátí.

(2) Je-li investice po ohlášení podle odstavce 1 rozšířena peněžním plněním, postupuje se podle § 4 odst. 3 přiměřeně.

(3) České národní bance, pobočce příslušné podle odstavce 1, se ohlašují též změny v obsahu investorského vztahu podle § 2, zejména změna výše obchodního podílu nebo zánik přímé investice. Ohlášení se učiní do 20 dnů od vzniku právní skutečnosti.

§ 6

(1) Devizová povolení vydaná podle zvláštního zákona2) před 1. únorem 1995 k založení majetkových účastí, jakož i jiných investic uvedených v § 2 tohoto opatření, v členských zemích Evropských společenství nejsou tímto opatřením dotčena a zůstávají v platnosti. Právo vzniklé devizovým povolením nepodléhá omezením a podmínkám, pokud jsou v rozporu s tímto opatřením.

(2) Povinnosti upravené opatřením České národní banky č. 11 ze dne 22. listopadu 1993, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance (částka 76/1993 Sb.), ve znění opatření České národní banky č. 6 ze dne 28. listopadu 1994 (částka 1/1995 Sb.), nejsou tímto opatřením dotčeny.


§ 7

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Guvernér:

v z. Ing. Vít v. r.

viceguvernér

Poznámky pod čarou

1) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/1995 Sb.

2) § 5 devizového zákona č. 528/1990 Sb., ve znění zákona č. 228/1992 Sb.

3) § 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákonů č. 264/1992 Sb., č. 292/1993 Sb. a č. 156/1994 Sb.

4) § 3 odst. 1 devizového zákona.

5) § 5 odst. 3 devizového zákona.

6) § 9 a 15 devizového zákona.

7) § 5 odst. 2 devizového zákona.

x) podle § 2 odst. 1 písm. a, b, d opatření ČNB č. .../1995


Příloha č. 1

Ohlášení přímé investice v zahraničí

Ohlášení přímé investice v zahraničí

Příloha č. 2

Ohlášení peněžního úvěru poskytnutého devizovému cizozemci

Ohlášení peněžního úvěru poskytnutého devizovému cizozemci

Příloha č. 3

Ohlášení peněžního úvěru přijatého od devizovému cizozemce

Ohlášení peněžního úvěru přijatého od devizovému cizozemce

Přesunout nahoru