Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 86/1995 Sb.Zákon o ochraně ozonové vrstvy Země

Částka 18/1995
Platnost od 29.05.1995
Účinnost od 01.07.1995
Zrušeno k 01.06.2002 (86/2002 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

86

ZÁKON

ze dne 20. dubna 1995

o ochraně ozonové vrstvy Země

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Zákon upravuje povinnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, které zacházejí s látkami poškozujícími nebo ohrožujícími ozonovou vrstvu Země (dále jen "látky") nebo s výrobky takové látky obsahujícími (dále jen "podnikatel"), a stanoví působnost ministerstev a jiných správních úřadů na tomto úseku.

§ 2

Pojmy

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) látkami chemické sloučeniny uvedené v příloze tohoto zákona, včetně jejich izomerů, vyskytující se samostatně nebo ve směsi s koncentrací vyšší než 1 % hmotnosti směsi,

b) rozprašovači výrobky (aerosolová balení) k vytváření aerosolů za použití látek jako hnacího média,

c) zacházením s látkami jejich výroba, dovoz,1) vývoz,2) skladování, sběr, recyklace a zneškodňování; zacházením je též použití látky ve výrobním procesu,

d) zacházením s výrobky jejich výroba, dovoz,1) vývoz2) a sběr za účelem recyklace nebo zneškodňování látek,

e) recyklací látek proces jejich úpravy pro opětovné použití; recyklace se nepovažuje za výrobu.

§ 3

Obecné povinnosti

(1) Výrobci, dovozci a vývozci látek a výrobků jsou povinni zřetelně označit obal, ve kterém se látka přepravuje nebo skladuje, a výrobek nápisem "Nebezpečné ozonu!"; dovozci jsou povinni označení zajistit nejpozději před zahájením celního řízení.

(2) Výrobci a dovozci výrobků jsou povinni uvádět v průvodní dokumentaci výrobku název nebo označení obsažené látky a její množství, upozornění na její nebezpečnost pro ozonovou vrstvu Země a doporučený způsob jejího zneškodnění.

(3) Prodejci látek a výrobků jsou povinni výrobky, které převzali k prodeji bez označení podle odstavce 1, označit, pokud je z průvodní dokumentace zřejmé, že tyto výrobky obsahují látky; tuto povinnost nemají, pokud prokáží, že v průvodní dokumentaci nebylo uvedeno, že výrobek obsahuje látky.

(4) Dovozci a vývozci látek a výrobků jsou povinni uvádět v celním prohlášení3) číslo jednací povolení uděleného podle tohoto zákona.

(5) Výrobci a dovozci látek a výrobků jsou povinni při jejich uvádění do oběhu vyznačit v dodacím listě číslo jednací povolení uděleného podle tohoto zákona.

(6) Výrobci, dovozci, vývozci a prodejci látek a výrobků jsou povinni na vyžádání Ministerstva životního prostředí (dále jen "ministerstvo") nebo České inspekce životního prostředí (dále jen "inspekce") předložit dodací list, popřípadě celní doklady k jejich kontrole.

§ 4

Zákazy výroby, dovozu a vývozu

(1) Dnem účinnosti tohoto zákona se zakazuje

a) výroba, dovoz a vývoz látek uvedených v příloze tohoto zákona (dále jen "příloha") v části A,

b) výroba, dovoz a vývoz výrobků, které obsahují látky uvedené v příloze v části A a v části B.

(2) Od 1. ledna 1996 se zakazuje výroba, dovoz a vývoz látek uvedených v příloze v části B.

(3) Od 1. ledna 1997 se zakazuje výroba, dovoz a vývoz rozprašovačů s látkami uvedenými v příloze v části C.

(4) Od 1. ledna 1997 se zakazuje zavedení nové výroby látek uvedených v příloze v části C, která by znamenala zvýšení celkového objemu vyráběných látek.

(5) Od 1. ledna 2015 se zakazuje výroba, dovoz a vývoz všech látek uvedených v příloze v části C.

(6) Zákazy podle odstavců 1 až 4 se nevztahují

a) na dovoz látek, které budou dovezeny za účelem jejich recyklace a zpětně vyvezeny, a na vývoz a zpětný dovoz látek, které byly vyvezeny za účelem recyklace,

b) na výrobu nebo dovoz látek a výrobků nezbytných k zajištění ochrany zdraví a života lidí, obrany a bezpečnosti státu, bezpečnosti leteckého provozu a jaderných zařízení, výzkumu a vývoje (dále jen "základní potřeba"),

c) na výrobu, dovoz a vývoz látek, které budou použity jako vstupní suroviny pro přepracování na jiné chemické sloučeniny, které nejsou na seznamu látek poškozujících ozonovou vrstvu Země.

§ 5

Povolení

(1) Podnikatel může zacházet s látkami a s výrobky jen na základě povolení. Povolení k dovozu a vývozu látek a výrobků podle tohoto zákona nenahrazuje povolení k dovozu a vývozu podle zvláštních předpisů.4)

(2) Povolení se nevyžaduje, pokud celkové množství látek, s nimiž podnikatel zachází, nepřesáhne v kalendářním roce 10 kg, a látek obsažených ve výrobcích 1 kg.

(3) Povolení vydává ministerstvo na základě žádosti podnikatele. Žádost se předkládá na tiskopise vydaném ministerstvem. V případě dovozu nebo vývozu látek a výrobků je nutno v žádosti vždy uvést celní přechod5) a množství dovážených nebo vyvážených látek a výrobků, pro jejichž přestup má být celní přechod použit; v případě vývozu též země určení.

(4) V povolení může ministerstvo stanovit podmínky pro zacházení s látkami, včetně látek použitých ve výrobním procesu, a pro zacházení s výrobky. V případě dovozu nebo vývozu látek a výrobků ministerstvo v povolení vždy stanoví celní přechod5) a množství jednotlivými podnikateli dovážených nebo vyvážených látek a výrobků, pro jejichž přestup bude celní přechod5) použit (odstavec 3).

(5) Povolení vydává ministerstvo vždy nejvýše na jeden kalendářní rok, není-li předmětem povolení sběr, recyklace, přepracování a zneškodňování látek nebo sběr výrobků za účelem recyklace nebo zneškodňování látek. Na řízení o vydávání povolení se vztahují obecné předpisy o správním řízení.6)

(6) Seznam držitelů povolení vydaného ke sběru, recyklaci a zneškodňování látek a ke sběru výrobků za účelem recyklace a zneškodňování látek průběžně uveřejňuje ministerstvo ve Věstníku ministerstva.

(7) Obce mohou stanovit obecně závaznou vyhláškou způsob sběru látek a výrobků.

(8) Ministerstvo stanoví právním předpisem

a) celkové roční nejvyšší přípustné množství látek, které mohou být vyrobeny nebo dovezeny, včetně látek obsažených ve výrobcích, do doby jejich zákazu podle § 4,

b) množství látek, které jsou určeny pro zajištění základní potřeby.

§ 6

Poplatky

(1) Výrobci a dovozci látek a výrobků jsou povinni platit poplatek za vyrobené, vyskladněné nebo dovezené látky nebo látky obsažené v dovezeném výrobku ve výši 200 Kč za 1 kg látek.

(2) Poplatek je příjmem Státního fondu životního prostředí7) pro účelové užití k ochraně ozonové vrstvy Země.

(3) Poplatku nepodléhají

a) látky použité jako vstupní suroviny pro přepracování na jiné chemické sloučeniny,

b) vyrobené nebo dovezené látky určené k zajištění ochrany zdraví a života lidí, stanovené podle § 5 odst. 8 písm. b) jako základní potřeba,

c) látky vyvezené do zemí, jež jsou smluvními stranami Vídeňské úmluvy o ochraně ozonové sféry a Montrealského protokolu o látkách porušujících ozonovou vrstvu Země,

d) látky, pro které se nevyžaduje povolení podle § 5 odst. 2.

(4) Výrobci a dovozci látek a výrobků jsou povinni si poplatek samostatně vypočítat a uhradit jej nejpozději do 30 dnů po vyskladnění nebo dovozu látky nebo dovozu výrobku Státnímu fondu životního prostředí. Do 30 dnů po uplynutí platnosti povolení jsou povinni předložit inspekci vyúčtování odvodu poplatku za kalendářní rok. Neuhrazené poplatky vymáhá inspekce.

§ 7

Evidence

(1) Podnikatelé, kterým bylo uděleno povolení, jsou povinni

a) vést evidenci o množství látek:

1. vyrobených, dovezených nebo vyvezených, včetně látek obsažených ve výrobcích,

2. použitých ve výrobním procesu nebo použitých jako vstupní suroviny pro přepracování na jiné chemické sloučeniny,

3. převzatých k recyklaci nebo zneškodnění,

b) do 28. února roku následujícího po uplynutí platnosti povolení předat ministerstvu údaje o evidovaných skutečnostech.

(2) Ministerstvo zpřístupňuje informace veřejnosti

a) o aktuálním stavu ozonové vrstvy Země nad územím České republiky,

b) souhrnné údaje o spotřebě látek v České republice a o plnění mezinárodních závazků České republiky v oblasti ochrany ozonové vrstvy Země.

(3) Jednotlivé údaje evidence, které podnikatelé, kterým bylo uděleno povolení, označí za předmět obchodního tajemství,8) lze zveřejnit pouze s jejich souhlasem. Souhrnné údaje může ministerstvo uvádět v dokladech nutných pro kontrolu plnění mezinárodních smluv a pro informaci veřejnosti i bez tohoto souhlasu. Stejným způsobem budou uváděny souhrnné údaje o kvantitě základní potřeby státu.

§ 8

Kontrola a sankce

(1) Kontrolu nad dodržováním povinností vyplývajících z tohoto zákona provádí inspekce. Práva a povinnosti inspekce stanoví zvláštní zákon.9)

(2) Pokutu ve výši od 5 000 Kč do 1 000 000 Kč uloží inspekce podnikateli, který

a) poruší zákaz výroby, dovozu a vývozu látek nebo výrobků (§ 4),

b) bez povolení vyrobí, doveze nebo vyveze látky nebo výrobky (§ 5 odst. 1 a 2),

c) nezaplatí poplatek (§ 6 odst. 1 až 4),

d) jedná v rozporu s povolením vydaným podle tohoto zákona (§ 5 odst. 1 a 2) nebo překračuje jeho rozsah.

(3) Pokutu ve výši od 2500 Kč do 500 000 Kč uloží inspekce podnikateli, který

a) bez povolení skladuje, sbírá, recykluje a zneškodňuje látky nebo bez povolení používá látky ve výrobním procesu,

b) poruší povinnosti stanovené v § 3,

c) poruší povinnosti stanovené v § 7 odst. 1.

(4) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy inspekce zjistila porušení zákazu či povinnosti, a nejpozději do tří let ode dne, kdy k porušení zákazu či povinnosti došlo.

(5) Při stanovení výše pokuty se přihlíží k závažnosti porušení zákazu nebo povinnosti.

(6) Poruší-li podnikatel v době jednoho roku od právní moci rozhodnutí o uložení pokuty znovu zákaz či povinnost, za něž byla pokuta uložena, uloží inspekce další pokutu až do výše trojnásobku pokuty stanovené v odstavcích 2 a 3.

(7) Na řízení o uložení pokut se vztahují obecné předpisy o správním řízení.6) Pokuta je příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky.7) Pokuty vybírá a vymáhá inspekce.

§ 9

Omezení a zastavení zacházení s látkami a výrobky

(1) Inspekce je oprávněna při zjištění závažného porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona, při kterém došlo k poškození životního prostředí nebo toto poškození hrozí, rozhodnout o omezení nebo zastavení zacházení s látkami nebo výrobky. Podání odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(2) Celní orgány nepropustí dovážené nebo vyvážené látky a výrobky, nebude-li jim spolu s celním prohlášením3) předloženo povolení vydané podle tohoto zákona nebo bude dováženo větší množství, než je v povolení uvedené. Propuštění zboží do jiného celního režimu,10) než je režim tranzitu, vyznačí celní orgány v povolení a vrátí jej držiteli povolení nebo jeho zmocněnému zástupci.


§ 10

Přechodná ustanovení

(1) Pokud byly před účinností tohoto zákona uzavřeny smlouvy na vývoz výrobků, které obsahují látky uvedené v příloze v části B, lze jejich vývoz uskutečnit nejpozději do 31. prosince 1995.

(2) Souhlasy k výrobě a dovozu výrobků obsahujících látky, vydané podle zvláštních předpisů11) do dne účinnosti tohoto zákona pro rok 1995, se považují za povolení k výrobě a dovozu látek a výrobků vydaná podle tohoto zákona.

§ 11

Zrušovací ustanovení

Zrušují se

1. zákon č. 211/1993 Sb., o zákazu výroby, dovozu a užívání látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země a výrobků takové látky obsahujících,

2. § 3 odst. 2 písm. g) zákona České národní rady č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění zákona č. 211/1993 Sb.

§ 12

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1995, s výjimkou ustanovení § 6 odst. 1, které, pokud jde o látky uvedené v částech C a D přílohy, nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 128 a násl. zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 214 a násl. zákona ČNR č. 13/1993 Sb.

3) § 105 až 114 zákona ČNR č. 13/1993 Sb.

4) Např. zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole, vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 80 zákona ČNR č. 13/1993 Sb.

6) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

7) Zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění zákona ČNR č. 334/1992 Sb.

8) § 17 až 20 obchodního zákoníku.

9) § 2 písm. d) a § 8 až 20 zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 166/1993 Sb.

10) § 148 až 216 zákona ČNR č. 13/1993 Sb.

11) § 11 odst. 1 písm. h) zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 211/1994 Sb.).
§ 2 písm. h) zákona ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 212/1994 Sb.).


Příloha k zákonu č. 86/1995 Sb.

SEZNAM LÁTEK [§ 2 písm. a) zákona]

Část A - (Látky skupiny II, přílohy A. Montrealského protokolu.)

NázevChemická značkaOznačení
chlorbromdifluormethanCF2BrClHalon-1211
bromtrifluormethanCF3BrHalon-1301
dibromtetrafluorethanC2F4Br2Halon-2402

Část B

NázevChemická značkaOznačení
a)
(Látky skupiny I, přílohy A. Montrealského protokolu.)
trichlorfluormethanCFCl3CFC-11
dichlordifluormethanCF2Cl2CFC-12
trichlortrifluorethanC2F3Cl3CFC-113
dichlortetrafluorethanC2F4Cl2CFC-114
chlorpentafluorethanC2F5ClCFC-115
b)
(Látky skupiny I, přílohy B. Montrealského protokolu.)
chlortrifluormethanCF3ClCFC-13
pentachlorfluorethanC2FCl5CFC-111
tetrachlordifluorethanC2F2Cl4CFC-112
heptachlorfluorpropanC3FCl7CFC-211
hexachlordifluorpropanC3F2Cl6CFC-212
pentachlortrifluorpropanC3F3Cl5CFC-213
tetrachlortetrafluorpropanC3F4Cl4CFC-214
trichlorpentafluorpropanC3F5Cl3CFC-215
dichlorhexafluorpropanC3F6Cl2CFC-216
chlorheptafluorpropanC3F7ClCFC-217
c)
(Látky skupiny II, přílohy B. Montrealského protokolu.)
tetrachlormethanCCl4
d)
(Látky skupiny III, přílohy B. Montrealského protokolu.)
1,1,1-trichlorethanC2H3Cl3(methylchloroform)
e)
(Látky skupiny II, přílohy C. Montrealského protokolu.)
dibromfluormethanCHFBr2
bromdifluormethanCHF2BrHBFC-22B1
bromfluormethanCH2FBr
tetrabromfluorethanC2HFBr4
tribromdifluorethanC2HF2Br3
dibromtrifluorethanC2HF3Br2
bromtetrafluorethanC2HF4Br
tribromfluorethanC2H2FBr3
dibromdifluorethanC2H2F2Br2
bromtrifluorethanC2H2F3Br
dibromfluorethanC2H3FBr2
bromdifluorethanC2H3F2Br
bromfluorethanC2H4FBr
hexabromfluorpropanC3HFBr6
pentabromdifluorpropanC3HF2Br5
tetrabromtrifluorpropanC3HF3Br4
tribromtetrafluorpropanC3HF4Br3
dibrompentafluorpropanC3HF5Br2
bromhexafluorpropanC3HF6Br
pentabromfluorpropanC3H2FBr5
tetrabromdifluorpropanC3H2F2Br4
tribromtrifluorpropanC3H2F3Br3
dibromtetrafluorpropanC3H2F4Br2
brompentafluorpropanC3H2F5Br
tetrabromfluorpropanC3H3FBr4
tribromdifluorpropanC3H3F2Br3
dibromtrifluorpropanC3H3F3Br2
bromtetrafluorpropanC3H3F4Br
tribromfluorpropanC3H4FBr3
dibromdifluorpropanC3H4F2Br2
bromtrifluorpropanC3H4F3Br
dibromfluorpropanC3H5FBr2
bromdifluorpropanC3H5F2Br
bromfluorpropanC3H6FBr

Část C - (Látky skupiny I, přílohy C. Montrealského protokolu.)

NázevChemická značkaOznačení
dichlorfluormethanCHFCl2HCFC-21
chlordifluormethanCHF2ClHCFC-22
chlorfluormethanCH2FClHCFC-31
tetrachlorfluorethanC2HFCl4HCFC-121
trichlordifluorethanC2HF2Cl3HCFC-122
dichlortrifluorethanC2HF3Cl2HCFC-123
2,2-dichlor-1,1,1-trifluorethanCHCl2CF3HCFC-123
chlortetrafluorethanC2HF2ClHCFC-124
2-chlor-1,1,1,2-tetrafluorethanCHFClCF3HCFC-124
trichlorfluorethanC2H2FCl3HCFC-131
dichlordifluorethanC2H2F2Cl2HCFC-132
chlortrifluorethanC2H2F3ClHCFC-133
dichlorfluorethanC2H3FCl2HCFC-141
1,1-dichlor-1-fluorethanCH3CFCl2HCFC-141b
chlordifluorethanC2H3F2ClHCFC-142
1-chlor-1,1-difluorethanCH3CF2ClHCFC-142b
chlorfluorethanC2H4FClHCFC-151
hexachlorfluorpropanC3HFCl6HCFC-221
pentachlordifluorpropanC3HF2Cl5HCFC-222
tetrachlortrifluorpropanC3HF3Cl4HCFC-223
trichlortetrafluorpropanC3HF2Cl3HCFC-224
dichlorpentafluorpropanC3HF5Cl2HCFC-225
3,3-dichlor-1,1,1,2,2-pentafluorpropanCF3CF2CHCl2HCFC-225ca
1,3-dichlor-1,1,2,2,3-pentafluorpropanCF2ClCF2CHClFHCFC-225cb
chlorhexafluorpropanC3HF6ClHCFC-226
pentachlorfluorpropanC3H2FCl5HCFC-231
tetrachlordifluorpropanC3H2F2Cl4HCFC-232
trichlortrifluorpropanC3H2F3Cl3HCFC-233
dichlortetrafluorpropanC3H2F2Cl2HCFC-234
chlorpentafluorpropanC3H2F5ClHCFC-235
tetrachlorfluorpropanC3H3FCl4HCFC-241
trichlordifluorpropanC3H3F2Cl3HCFC-242
dichlortrifluorpropanC3H3F3Cl2HCFC-243
chlortetrafluorpropanC3H3F2ClHCFC-244
trichlorfluorpropanC3H4FCl3HCFC-251
dichlordifluorpropanC3H4F2Cl2HCFC-252
chlortrifluorpropanC3H4F3ClHCFC-253
dichlorfluorpropanC3H5FCl2HCFC-261
chlordifluorpropanC3H5F2ClHCFC-262
chlorfluorpropanC3H6FClHCFC-271

Část D - (Látky skupiny I, přílohy E. Montrealského protokolu.)

NázevChemická značkaOznačení
methylbromidCH3Br
Přesunout nahoru