Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 84/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

Částka 18/1995
Platnost od 29.05.1995
Účinnost od 01.07.1995
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

84

ZÁKON

ze dne 18. dubna 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I – Čl. IIIzrušeno

Čl. IV

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona České národní rady č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb. a zákona č. 216/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 337 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b) které zní:

"b) pohledávky z hypotéčních úvěrů sloužící ke krytí jmenovité hodnoty hypotéčních zástavních listů,".

2. V § 337 odst. 1 se v dosavadním písmenu c) vypouštějí slova "pohledávky založené hypotéčními zástavními listy,".

3. V § 337 odst. 1 se dosavadní písmena b) až f) označují jako písmena c) až g).

Čl. V

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb. a zákona č. 83/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky č. 1a) zní:

"(4) Vydávat hypotéční zástavní listy podle zvláštního zákona1a) může jen banka, v jejímž povolení působit jako banka je oprávnění k této činnosti výslovně uvedeno.

1a) Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 1 se v dosavadním odstavci 4 za číslovku "3" vkládají tato slova: "a 4".

3. V § 1 se dosavadní odstavce 4 až 6 označují jako odstavce 5 až 7.

4. V § 5 odst. 3 se vypouští písmeno f).

5. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který zní:

"§ 11a

(1) Banka, která je oprávněna vydávat hypotéční zástavní listy, je povinna vydat obchodní podmínky pro poskytování hypotéčních úvěrů podle zvláštního zákona,1a) v nichž stanoví zejména postup při prodlení dlužníka se splácením úvěrů nebo úroků a případy změn na straně dlužníka, za kterých je banka oprávněna požadovat předčasné splacení úvěru.

(2) Banka si nesmí vymínit předčasné splacení úvěru podle odstavce 1 v případě svého zrušení, následuje-li po něm likvidace banky.".

6. V § 17 se vypouštějí odstavce 3 a 4.

7. § 38 odst. 3 se doplňuje písmenem d), které včetně poznámky č. 9a) zní:

"d) Ministerstva financí při výkonu zákonem stanoveného dozoru.9a)

9a) Např. zákon č. 530/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

8. V § 40 odst. 1 se za slova "jako banka" vkládají slova " , o jeho změnu".

9. V § 40 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) O změně povolení působit jako banka rozhoduje Česká národní banka v dohodě s Ministerstvem financí.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.


Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1995.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Přesunout nahoru