Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Úplné znění č. 78/1995 Sb.Zákon o soudních poplatcích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

Částka 17/1995
Platnost od 18.05.1995
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

78

PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY

vyhlašuje úplné znění zákona České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č. 271/1992 Sb., zákonem č. 273/1994 Sb. a zákonem č. 36/1995 Sb.

ZÁKON o soudních poplatcích

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Předmět soudních poplatků

Soudní poplatky (dále jen "poplatky") se vybírají za jednotlivé úkony nebo řízení, prováděné na návrh soudy České republiky, a za úkony správy soudů (dále jen "poplatný úkon"), které jsou vymezeny v sazebníku soudních poplatků (dále jen "sazebník"). Sazebník je uveden v příloze k tomuto zákonu.

§ 2

Poplatníci

(1) Poplatníky jsou

a) navrhovatel (navrhovatelé) poplatného úkonu, není-li dále stanoveno jinak,

b) účastníci smíru uzavřeného ve smírčím řízení,

c) dlužník v řízení o konkurzu a vyrovnání,

d) oba účastníci v řízení v prvním stupni o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů.

(2) Poplatníkem je i odpůrce, který se vzájemným návrhem domáhá vyššího nároku, než je cena poplatného úkonu navrhovatele; odpůrce je poplatníkem jen v rozsahu, v němž jím uplatněný vzájemný návrh přesahuje cenu poplatného úkonu navrhovatele.

(3) Je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část odpůrce, není-li též od poplatku osvobozen. Tuto povinnost však odpůrce nemá v řízení o rozvod nebo neplatnost manželství nebo o určení, zda tu manželství je či není, a ve smírčím řízení při schválení smíru.

(4) Vznikne-li více poplatníkům podle odstavce 1 povinnost zaplatit poplatek společně, platí jej společně a nerozdílně.

(5) Poplatníkem je i ten, kdo podal opravný prostředek proti rozhodnutí soudu nebo proti rozhodnutí orgánu veřejné správy anebo žalobu proti rozhodnutí orgánu veřejné správy.

§ 3

Příslušnost

Ve věcech poplatků rozhoduje orgán, který je příslušný provést poplatný úkon. Ve věcech poplatků za řízení před odvolacím soudem rozhoduje soud, proti jehož rozhodnutí odvolání směřuje, pokud o poplatku nerozhodl odvolací soud. Ve věcech poplatků o dovolání rozhoduje soud, který rozhodoval v prvním stupni. Ve věcech poplatků v řízení o žalobách nebo o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů rozhoduje soud, který rozhoduje v prvním stupni. Ve věcech obnovy řízení rozhoduje soud, který rozhoduje o povolení obnovy.

§ 4

Vznik poplatkové povinnosti

Poplatková povinnost vzniká

a) podáním návrhu na provedení poplatného úkonu, je-li poplatníkem navrhovatel,

b) schválením smíru ve smírčím řízení,

c) sepsáním podání do protokolu u soudu,

d) v ostatních případech uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím ve věci samé.

§ 5

Sazby poplatků

(1) Sazby poplatků jsou stanoveny pevnou částkou nebo procentem ze základu poplatku (dále jen "procentní poplatek"). Sazby poplatků jsou uvedeny v sazebníku.

(2) Je-li stanovena sazba poplatku za řízení, rozumí se tím řízení v jednom stupni. Poplatky podle stejné sazby se platí v odvolacím řízení i v dovolacím řízení; při dovolacím řízení činí sazba poplatku nejméně 1000 Kč.

§ 6

Základ procentního poplatku

(1) Základem procentního poplatku je cena předmětu poplatného úkonu podle zvláštních předpisů.2) Nelze-li cenu takto zjistit, je základem poplatku cena obvyklá v místě a čase vzniku poplatkové povinnosti.

(2) Jde-li o procentní poplatek, je poplatník povinen uvést cenu předmětu poplatného úkonu. Neučiní-li tak nebo uvede-li cenu zřejmě nízkou, určí cenu soud.

(3) Základem procentního poplatku v řízení o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů je cena všech věcí patřících do bezpodílového spoluvlastnictví manželů a ostatních hodnot, které se vypořádávají.

(4) Základem poplatku v řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví je cena věci po odečtení ceny podílu navrhovatele, směřuje-li návrh na přikázání věci navrhovateli nebo v případě návrhu na prodej věci. Směřuje-li návrh na přikázání věci ostatním spoluvlastníkům, je základem poplatku cena věci po odečtení ceny podílu ostatních spoluvlastníků. V případě reálného rozdělení věci je základem poplatku cena dělené věci.

(5) Cena příslušenství předmětu poplatného úkonu je základem poplatku jen v případech, je-li příslušenství předmětem samostatného poplatného úkonu. U poplatných úkonů prováděných ve věcech obchodních však základ poplatku zahrnuje i výši smluvených úroků splatných do dne podání návrhu na zahájení řízení, pokud se jejich přiznání navrhovatel domáhá, jakož i výši úroků stanovených zvláštním předpisem.2a)

(6) Je-li předmětem poplatného úkonu opětující se plnění, je základem poplatku cena odpovídající součtu všech opětujících se plnění. Jde-li o plnění na dobu neurčitou, na dobu života nebo na dobu delší než pět let, považuje se za základ poplatku pětinásobek ceny ročního plnění.

(7) Nelze-li stanovit základ poplatku podle odstavce 6, je základem procentního poplatku částka ve výši 10 000 Kč.

(8) Je-li v návrhu na zahájení řízení uplatněno více peněžitých nároků z jednoho nebo z různých závazkových vztahů, je základem procentního poplatku součet cen všech uplatňovaných nároků, pokud jejich úhrn nepřesahuje výši 10 000 Kč a sazba procentního poplatku z jednotlivých nároků je stanovena ve stejné výši. Přesahuje-li součet všech uplatňovaných nároků tuto výši nebo je-li procentní poplatek z jednotlivých nároků stanoven rozdílnou sazbou, je základem procentního poplatku cena každého jednotlivého nároku uvedená v návrhu tak, jako by šlo o samostatně podaný návrh.

(9) V řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí soudu je základem procentního poplatku cena nároku uplatňovaného v tomto řízení, není-li v § 5 odst. 2 stanoveno jinak.

(10) Je-li základ poplatku vyjádřen v cizí měně, vypočte se procentní poplatek ze základu poplatku přepočteného na českou měnu podle příslušného kurzu platného pro nákup valut, který je uveden v kurzovním lístku České národní banky vydaném k prvnímu dni měsíce, v němž je poplatek splatný nebo v němž soud o výši poplatku rozhodl. Pro přepočet měny, která není uvedena v kurzovním lístku České národní banky, se použije kurz USD k této měně vyhlášený ústřední nebo jí na roveň postavenou bankou státu, v němž platí přepočítávaná měna. Platnost použitého kurzu měn, které nejsou vedeny v kurzovním lístku České národní banky, je poplatník povinen soudu prokázat dokladem získaným prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí. Placení poplatku poplatníky s bydlištěm nebo sídlem na území Slovenské republiky v měně Slovenské republiky se řídí platebními dohodami uzavřenými mezi Českou republikou a Slovenskou republikou nebo obecně platnými devizovými předpisy.

(11) Základ poplatku se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a poplatek vypočtený ze základu na celé koruny dolů.

§ 6a

Stanovení výše poplatku

(1) Je-li jedním návrhem uplatněno více nároků, činí poplatek z tohoto návrhu součet procentních poplatků vypočtených podle § 6 odst. 8, jde-li o nároky peněžité, a poplatků stanovených pevnou sazbou, jde-li o nároky nepeněžité.

(2) Rozšíří-li se po podání návrhu předmět poplatného úkonu, poplatník je povinen doplatit poplatek. V řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí soudu doplatí poplatek jen v případě, že se rozšíří předmět poplatného úkonu na návrh.

(3) Omezí-li se předmět poplatného úkonu dříve, než soud začal jednat ve věci samé, sníží soud zaplacený poplatek o odpovídající část. Přeplatek vrátí soud poplatníkovi podle § 10 zákona.

§ 7

Splatnost poplatku

(1) Poplatek za podání návrhu je splatný vznikem poplatkové povinnosti, jde-li o poplatky stanovené pevnou sazbou placené kolkovou známkou. V ostatních případech jsou poplatky splatné na základě výzvy soudu do tří dnů ode dne jejího doručení.

(2) Poplatek za sepsání návrhu na zahájení řízení nebo odvolání proti rozhodnutí do protokolu je splatný jeho sepsáním.

(3) Ostatní poplatky jsou splatné do tří dnů od právní moci rozhodnutí, kterým byla povinnost poplatek zaplatit stanovena nebo jímž byl schválen smír, nestanoví-li rozhodnutí o schválení smíru splatnost delší.

(4) Rozšíří-li se po podání návrhu předmět poplatného úkonu, poplatek se doplatí ve lhůtě a za podmínek stanovených v odstavci 1.

§ 8

Způsob placení poplatků

(1) Poplatky vybírají, vyměřují, doměřují a vymáhají soudy. Poplatky se platí v české měně. Poplatky, které nejsou vyšší než 5000 Kč, lze platit kolkovými známkami vydanými Ministerstvem financí. Ostatní poplatky se platí na účet státního rozpočtu zřízený u České národní banky pro jednotlivé soudy (dále jen "účet soudu").

(2) Poplatky se platí na účet soudu, který provádí řízení, s výjimkou uvedenou v odstavcích 3 a 4.

(3) Za řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutí soudu se platí poplatky na účet soudu, proti jehož rozhodnutí je opravný prostředek podáván.

(4) Za řízení o povolení obnovy řízení se platí poplatek na účet soudu, který rozhoduje o povolení obnovy řízení.

§ 9

Následky nezaplacení poplatku

(1) Nebyl-li poplatek, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení nebo na základě výzvy příslušného soudu, zaplacen, a to ani dodatečně ve lhůtě stanovené soudem, provede soud řízení,

a) jde-li o návrh na zahájení odvolacího řízení,

b) je-li v téže věci návrh rozšířen nebo podán vzájemný návrh.

(2) V ostatních případech soud řízení zastaví, pokud již nezačal jednat ve věci samé.

(3) Řízení se nezastaví, nebyl-li poplatek zaplacen za sepsání podání do protokolu.

(4) Bude-li poplatek zaplacen do konce lhůty k odvolání proti usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku, soud prvního stupně zruší toto usnesení.

(5) Nabude-li usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku právní moci, poplatková povinnost zaniká.

(6) Jde-li o návrh na provedení úkonu správou soudu nebo o návrh na provedení jiného poplatného úkonu, než je uveden v odstavci 1, poplatný úkon se neprovede, dokud poplatek nebude zaplacen.

§ 10

Vrácení poplatku

(1) Soud vrátí poplatek z účtu soudu, jestliže jej zaplatil ten, kdo k tomu nebyl povinen. Bylo-li na poplatku zaplaceno více, než činila poplatková povinnost, vrátí soud přeplatek. Z účtu soudu vrátí soud obdobně i poplatek, popřípadě přeplatek na poplatku zaplaceném kolkovou známkou. Poplatek (přeplatek) a 50 % ze zaplaceného poplatku podle odstavců 2 a 3 soud nevrátí, nepřevyšují-li částku 50 Kč.

(2) Soud vrátí z účtu soudu, u kterého byl poplatek zaplacen, 50 % z poplatku, zastaví-li soud řízení dříve, než začal jednat ve věci samé. Soud však nevrátí poplatek ani jeho část, zastaví-li dovolací řízení z důvodu zpětvzetí dovolání. Soud vrátí 50 % z poplatku za návrh na vydání platebního rozkazu, byl-li vzat zpět nejpozději poslední den lhůty pro podání odporu, a za návrh na povolení obnovy řízení nebo za odvolání, zamítl-li je soud pro opožděnost, nepřípustnost nebo proto, že je podal ten, kdo k jejich podání není oprávněn.

(3) Bylo-li řízení o rozvod manželství zastaveno nebo byl-li vzat návrh na zahájení řízení zpět nejpozději před vydáním rozhodnutí soudem prvního stupně, vrátí se celý poplatek. Byl-li návrh na zahájení řízení o rozvod manželství vzat zpět po vydání rozhodnutí soudu, které nenabylo právní moci, aniž bylo podáno odvolání, soud vrátí 50 % ze zaplaceného poplatku. Jestliže v odvolacím řízení bylo řízení o rozvod manželství zastaveno nebo bylo-li odvolání proti rozhodnutí, kterým byl návrh na rozvod manželství zamítnut, vzato zpět, soud vrátí 50 % ze zaplaceného poplatku za odvolání.

(4) Poplatek nelze vrátit po uplynutí deseti let od konce kalendářního roku, v němž byl zaplacen.

Osvobození od poplatku

§ 11

(1) Od poplatku se osvobozují poplatné úkony ve věcech

a) opatrovnických, péče o nezletilé děti, osvojení a povolení uzavřít manželství,

b) sociálního zabezpečení, nemocenského pojištění, pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, státních dávek a sociální péče,

c) vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí,

d) sporů o plnění závazků z kolektivních smluv, ze kterých nevznikají nároky jednotlivým zaměstnancům,

e) souvisejících s uplatňováním volebního práva,

f) dědických v prvním stupni řízení,

g) náhrady škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem,

h) způsobilosti k právním úkonům,

ch) výkonu rozhodnutí k vymožení pohledávek ze soudních poplatků, z peněžitých trestů, pokut a nákladů řízení vymáhaných státem.

(2) Od poplatku se osvobozují

a) Česká republika a státní fondy,

b) obce v případech, kdy se spor týká výkonu státní správy, který je na ně přenesen,

c) navrhovatel v řízení o určení výživného, nejde-li o vzájemnou vyživovací povinnost rodičů a dětí,

d) navrhovatel v řízení o náhradu škody na zdraví včetně náhrady škody na věcech vzniklé v souvislosti s ublížením na zdraví,

e) navrhovatel v řízení o náhradu škody z pracovního úrazu a nemoci z povolání,

f) neprovdaná matka v řízení o příspěvek na výživu a úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím,

g) navrhovatel v řízení o určení otcovství, s výjimkou navrhovatele v řízení o popření otcovství,

h) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva3) výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o poplatné úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,

ch) cizinec v řízení o přiznání statutu uprchlíka,

i) navrhovatel v řízení o vydání věci nebo uplatnění nároku podle zvláštních předpisů,4) je-li v těchto předpisech zakotven nárok na osvobození,

j) navrhovatel, který uplatňuje nároky podle zákona o mimosoudních rehabilitacích.4a)

(3) Osvobození podle odstavců 1 a 2 se vztahuje i na řízení o opravných prostředcích a na řízení o výkonu rozhodnutí.

(4) Osvobození podle odstavce 1 se nevztahuje na jednotlivé úkony.

§ 12

Vydá-li soud nesprávné rozhodnutí o poplatkové povinnosti, toto rozhodnutí zruší nebo změní i bez návrhu. Tomu, kdo poplatek zaplatil na základě nesprávného rozhodnutí soudu, kterým mu byla tato povinnost uložena, se poplatek vrátí, popřípadě se poplatek doměří. O vrácení poplatku, popřípadě doměření poplatku rozhodne i bez návrhu soud, který nesprávné rozhodnutí vydal.

§ 13

(1) Poplatek (doplatek poplatku) nelze vyměřit ani vymáhat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, v němž se stal splatným.

(2) Od konce kalendářního roku, v němž byl poplatník písemně uvědoměn o úkonu soudu provedeném k vyměření nebo vymáhání poplatku (doplatku poplatku) anebo v němž předseda soudu povolil4b) posečkání poplatku nebo jeho zaplacení ve splátkách, běží nová tříletá lhůta.

(3) Úkonem k vymáhání poplatku (doplatku poplatku) je též písemná upomínka na zaplacení poplatku (doplatku poplatku) doručená poplatníkovi.

(4) Poplatek (doplatek poplatku) nelze vyměřit ani vymáhat, jakmile od konce kalendářního roku, v němž byl poplatný úkon dokončen, uplynulo deset let.

§ 13a

Evidence a řízení

Soudy vedou evidenci poplatkových povinností, jejich úhrad nebo zániků a z toho vyplývajících přeplatků či nedoplatků. Při evidenci o soudních poplatcích soudy postupují podle zvláštního předpisu.4c) V řízení ve věcech poplatků rozhoduje a postupuje soud podle občanského soudního řádu, jestliže tento zákon, popřípadě zvláštní předpis4d) nestanoví jinak.

§ 14

zrušen

Přechodná, zmocňovací a závěrečná ustanovení

§ 15

Z navržených poplatných úkonů a z řízení zahájených před účinností tohoto zákona se vybírají poplatky podle dosavadních předpisů, i když se stanou splatnými po účinnosti tohoto zákona. Při odvolání nebo dovolání podaném po účinnosti tohoto zákona se však postupuje podle sazebníku, který je přílohou tohoto zákona. Zaplacený arbitrážní poplatek se započte do poplatku, jestliže byl zaplacen před nabytím účinnosti tohoto zákona na účet orgánu hospodářské arbitráže.

§ 16

(1) Ministerstvo financí České republiky může právním předpisem vydaným v dohodě s Ministerstvem spravedlnosti České republiky osvobodit jednotlivé druhy poplatných úkonů a skupiny osob od poplatků.

(2) Předseda soudu může za podmínek stanovených zvláštním předpisem5) poskytnout jednotlivým poplatníkům na jejich žádost úlevu na poplatku.

§ 17

Ministerstvo financí České republiky, územní finanční orgány a Ministerstvo spravedlnosti České republiky kontrolují u soudů, zda se poplatky vybírají ve správné výši, řádně a včas. Územní finanční orgány kontrolují též poplatky vrácené z účtu soudu.

§ 18

Zrušují se:

1. Zákon České národní rady č. 147/1984 Sb., o soudních poplatcích.

2. Vyhláška Ministerstva financí České socialistické republiky č. 151/1984 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 147/1984 Sb., o soudních poplatcích.

3. S působností pro Českou republiku nařízení ministra financí č. 78/1958 Sb., kterým se stanoví arbitrážní poplatky.

4. S působností pro Českou republiku pokyny pro placení arbitrážních poplatků upravené nařízením ministra financí č. 78/1958 Sb., kterým se stanoví arbitrážní poplatky (částka 24/1961 Ú. l.).

5. Opatření Ministerstva financí, cen a mezd České republiky ze dne 20. června 1990 o úlevách u soudních poplatků (částka 43/1990 Sb.).

§ 19

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.

* * *

Zákon České národní rady č. 271/1992 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. června 1992. Zákon č. 273/1994 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1995. Zákon č. 36/1995 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1995.

Článek III zákona č. 36/1995 Sb. zní:

Přechodná a závěrečná ustanovení

Čl. III

Podle tohoto zákona se vybírají poplatky z poplatných úkonů navržených nebo zahájených za jeho účinnosti, a to včetně podaných odvolání nebo dovolání. Za poplatné úkony navržené nebo za řízení zahájená před účinností tohoto zákona se vybírají poplatky podle dosavadních předpisů, i když se stanou splatnými za účinnosti tohoto zákona.

Uhde v. r.

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb.

SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ

Poznámky k sazebníku:

1. Poplatky za řízení podle příslušných položek sazebníku se vybírají za řízení v prvním stupni, ale i za odvolání a za dovolání.

2. Došlo-li ke zrušení rozsudku v důsledku odvolání, dovolání nebo povolení obnovy řízení, neplatí poplatek z odvolání nebo dovolání proti novému rozhodnutí soudu prvního stupně poplatník, který již jednou poplatek z odvolání nebo dovolání zaplatil; jde o položky 1, 6, 8, 9 a 18 sazebníku.

Položka 1

Návrh na zahájení občanského soudního řízení 
a) z ceny předmětu řízení4% nejméně Kč 500,- nejvýše Kč 500 000,-
b) nelze-li předmět řízení ocenitKč 1000,-

Poznámky:

1. Za návrh na předběžné opatření se vybere poplatek podle písmene b) této položky ve výši 50 %.

2. Podle této položky se postupuje jen v případech, není-li v dalších položkách sazebníku stanoveno jinak.

3. Poplatek za odvolání nebo dovolání do rozhodnutí soudu, kterým bylo rozhodováno jen o základu předmětu řízení, se neplatí.

4. Podle této položky vybere soud poplatek i za návrh na vydání platebního rozkazu; odpor proti platebnímu rozkazu poplatku nepodléhá. To platí obdobně pro řízení směnečné a šekové a pro námitky v těchto řízeních.

5. Ze vzájemného návrhu odpůrce se platí poplatek tak, jako by byl tento návrh podáván samostatně.

Položka 2

Návrh na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnostiKč 300,-

Položka 3

Návrh na uznání cizích rozhodnutí v manželských věcech a ve věcech zjištění nebo popření otcovstvíKč 500,-

Položka 4

Návrh na zahájení řízení 
a) na ochranu osobnosti 
- bez návrhu na náhradu nemajetkové újmyKč 1000,-
- s návrhem na náhradu nemajetkové újmyKč 4000,-
b) ve věcech podle zákona o periodickém tisku a ostatních informačních prostředcíchKč 2000,-

Položka 5

a) Za schválený smír uzavřený ve smírčím řízení 
- z ceny předmětu smíru2% nejméně Kč 300,- nejvýše Kč 20 000,-
- nelze-li předmět smíru ocenitKč 500,-
b) Návrh na zrušení usnesení o schválení smíruKč 500,-

Poznámky:

1. Návrh na smírčí řízení poplatku nepodléhá.

2. Za řízení ve věci samé se poplatek znovu neplatí, bylo-li na návrh zrušeno usnesení o schválení smíru.

Položka 6

Návrh na povolení obnovy řízeníKč 500,-

Poznámka:

Jestliže se v původním řízení nekonalo řízení odvolací nebo dovolací a v obnoveném řízení je podáváno odvolání či dovolání, platí se za odvolání nebo dovolání poplatek podle příslušné položky sazebníku. Za řízení ve věci samé se poplatek neplatí.

Položka 7

Návrh na zrušení bezpodílového spoluvlastnictví manželůKč 500,-

Položka 8

a)Za vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů, z ceny předmětu řízení3% nejméně Kč 1000,- nejvýše Kč 200 000,-
b)Za odvolání proti rozhodnutí o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželůKč 1000,-
c)Za dovolání proti rozhodnutí o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželůKč 500,-

Položka 9

a)Návrh na rozvod manželstvíKč 600,-
b)Návrh na řízení o neplatnost manželství, návrh na určení, zda tu manželství je či neníKč 500,-
c)Návrh na určení nebo popření otcovstvíKč 1000,-

Poznámka:

Za odvolání nebo dovolání jen proti výroku o úpravě poměrů manželů k nezletilým dětem z jejich manželství pro dobu po rozvodu, popřípadě proti výroku o výchově a výživě nezletilého dítěte (§ 113 o.s.ř.) se poplatek nevybere.

Položka 10

Návrh na určení výživného1 % z navrhované částky nejméně Kč 300,- nejvíce Kč 10 000,-

Položka 11

Za pomoc soudu před nařízením výkonu rozhodnutíKč 200,-

Poznámka:

Poplatek podle této položky se nevybere, poskytuje-li soud pomoc před vymáháním výživného pro nezletilé děti.

Položka 12

Návrh na zahájení řízení ve věcech obchodních 
a)z ceny předmětu řízení4% nejméně Kč 500,- nejvýše Kč 1 mil.
b)nelze-li předmět řízení ocenitKč 5000,-

Poznámky:

1. Za návrh na předběžné opatření se vybere poplatek podle písmene b) této položky ve výši 50 %.

2. Podle této položky vybere soud poplatek i za návrh na vydání platebního rozkazu; odpor proti platebnímu rozkazu poplatku nepodléhá. To platí obdobně pro řízení směnečné a šekové a pro námitky v těchto řízeních.

3. Poplatek za odvolání nebo za dovolání do rozhodnutí soudu, kterým bylo rozhodováno jen o základu předmětu řízení, se neplatí.

4. Podle této položky se postupuje jen v případech, není-li předmět řízení ve věcech obchodních stanoven dále.

5. Ze vzájemného návrhu odpůrce se platí poplatek tak, jako by byl tento návrh podáván samostatně.

Položka 13

a)Návrh na zápis do obchodního rejstříku 
 - zapisuje-li se vklad společníka nebo jmění0,5 % nejméně Kč 3000,- nejvýše Kč 20 000,-
 - nezapisuje-li se vklad nebo jměníKč 3000,-
b)Návrh na výzmaz z obchodního rejstříkuKč 1000,-
c)Návrh na změnu zápisu v obchodním rejstříkuKč 500,-
d)Návrh na doplnění zápisu v obchodním rejstříkuKč 500,-

Poznámky:

1. Základem procentního poplatku podle písmene a) této položky je - součet zapisovaných vkladů jednotlivých společníků pro komanditní společnosti, - zapisovaná částka základního jmění pro společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a pro družstva, - zapisovaná částka kmenového jmění pro státní podnik.

2. Poplatek podle písmene c) této položky se vybere za každou skutečnost, která se mění v zápise v obchodním rejstříku, s výjimkou uvedenou v poznámce 3.

3. Za změnu zápisu výše jmění nebo vkladů se vybere poplatek podle písmene a) této položky.

4. Poplatek podle písmene d) této položky se vybere za doplnění každé skutečnosti do zápisu v obchodním rejstříku.

Položka 14

Návrh na zahájení řízení ve věcech 
a)ochrany hospodářské soutěže nebo nekalé soutěžeKč 5000,-
b)práv k obchodnímu jménu, práv k ochranné známce nebo práv k označení původuKč 5000,-
c)neplatnosti rozhodčích smluv nebo zrušení nálezů vydaných rozhodci na základě rozhodčí smlouvyKč 5000,-

Položka 15

a)Za konkurzní řízení1 % zpeněžené částky z podstaty nejméně Kč 1000,- nejvýše Kč 500 000,-
b)Za konkurzní řízení ukončené nuceným vyrovnáním0,5 % z částky použité k uspokojení věřitelů nejméně Kč 1000,- nejvýše Kč 200 000,-
c)Za vyrovnací řízení0,25 % z částky použité k uspokojení věřitelů nejméně Kč 500,- nejvýše Kč 100 000,-

Poznámka:

Návrhy na zahájení řízení, která s konkurzním řízením souvisejí a nejsou uvedena v této položce, se zpoplatňují podle položky 12 sazebníku. Jde např. o řízení podle § 15 odst. 1, § 19 odst. 2, § 23 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Položka 16

Za dožádání rozhodců v rozhodčím řízení v obchodním styku o provedení úkonu soudem nebo za návrh na předběžné opatření v tomto řízení
a)z ceny předmětu řízení2% nejméně Kč 500,- nejvýše Kč 20 000,-
b)nelze-li předmět řízení ocenitKč 2000,-

Poznámka:

Za návrh na předběžné opatření v tomto řízení se vybere poplatek podle písmene b) této položky ve výši 50 %.

Položka 17

Za žalobu nebo opravný prostředek proti rozhodnutí orgánu veřejné správyKč 1000,-

Položka 18

1.Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí 
a)z ceny vymáhaného nároku2% nejméně Kč 300,- nejvýše Kč 50 000,-
b)nelze-li vymáhaný nárok ocenitKč 500,-

Poznámky:

1. Z návrhu na druhé a další nařízení výkonu rozhodnutí na základě téhož vykonatelného rozhodnutí proti témuž účastníku se zaplatí tři čtvrtiny příslušných poplatků.

2. Za návrhy na zastavení výkonu rozhodnutí nebo za jeho odklad a za odvolání nebo dovolání ve věci výkonu rozhodnutí se poplatek nevybere.

Položka 19 Za sepsání návrhu na zahájení řízení do protokolu nebo za sepsání odvolání (protestu) proti rozhodnutí do protokolu

Za sepsání návrhu na zahájení řízení do protokolu nebo za sepsání odvolání (protestu) proti rozhodnutí do protokolu
a)z ceny předmětu řízení1% nejméně Kč 500,- nejvýše Kč 5000,-
b)nelze-li předmět řízení ocenitKč 500,-

Položka 20

Za vystavení úředního vysvědčení o skutečnostech známých ze soudních spisůKč 100,-

Poznámka:

Spisy vedenými soudem se rozumí i spisy bývalých státních notářství, státních arbitráží, vojenských soudů, Nejvyššího soudu ČSFR, bývalého Nejvyššího soudu, popřípadě dalších orgánů, jejichž spisy jsou uloženy u soudů České republiky.

Položka 21

 Za vyhotovení stejnopisu, opisu, kopie listin, protokolů, příloh, záznamu, rejstříku, evidencí, knih a jiných částí spisů vedených soudem včetně pořízených výpisů z nich
a)v jazyce českém nebo slovenském
 - bez ověření za každou i započatou stránkuKč 50,-
 - s ověřením za každou i započatou stránkuKč 70,-
b)v cizím jazyce 
 - bez ověření za každou i započatou stránkuKč 60,-
 - s ověřením za každou i započatou stránkuKč 100,-

Poznámky:

1. Poplatku nepodléhá opis protokolu o jednání soudu vyhotovený průklepem bez záhlaví a bez ověření.

2. Za kopie pořízené na kopírovacích strojích se sníží poplatek o 50 %.

3. Poplatek podle této položky se vybere i za vyhotovení stejnopisů podání a jeho příloh soudem, byl-li k jejich předložení poplatník marně soudem vyzýván.

4. Spisy vedenými soudem se rozumí i spisy bývalých státních notářství, státních arbitráží, vojenských soudů, Nejvyššího soudu ČSFR, bývalého Nejvyššího soudu, popřípadě dalších orgánů, jejichž spisy jsou uloženy u soudů České republiky.

5. Na vyhotoveních podle této položky se vyznačí účel, k němuž budou použita, je-li uplatněno osvobození od poplatku podle § 11 zákona. Položka 22 Za ověření listiny - v českém nebo slovenském jazyce Kč 20,- - v cizím jazyce Kč 50,- Poznámky:

Položka 22

Za ověření listiny 
- v českém nebo slovenském jazyceKč 20,-
- v cizím jazyceKč 50,-

Poznámky:

1. Poplatek se vybere za každou i započatou stránku, kterou soud ověřuje

2. Listina v cizím jazyce je listina, na níž je alespoň část textu v cizím jazyce.

3. Za ověření listiny v cizím jazyce, který je pro osoby s povoleným trvalým pobytem na území České republiky mateřským jazykem, se vybere poplatek ve výši stanovené pro český nebo slovenský jazyk.

Položka 23

Za ověření podpisu na listině nebo jejím stejnopisu za každý podpisKč 30,-

Položka 24

Za zaslání soudních spisů k jinému soudu, aby do nich žadatel nahlédlKč 100,-

Poznámka:

Poplatek podle této položky se vybere, i když je žadatel poplatníkem za zahájené řízení.

Položka 25

Návrh na přijetí movitých věcí do úschovy za účelem splnění závazku, z ceny věcí1% nejméně Kč 200,- nejvýše Kč 3000,-

Položka 26

Návrh na umoření listinyKč 350,-

Položka 27

a) Za jmenování soudním znalcem nebo tlumočníkem včetně zapsání do seznamu soudních znalců a tlumočníkůKč 300,-
b) Za rozšíření jmenování o každý další obor nebo jazykKč 100,-
c) Za oznámení údajů ze seznamu soudních znalců a tlumočníkůKč 50,-

Položka 28

Za sepsání věcí soudním vykonavatelemKč 500,-

Poznámky pod čarou

2) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.
Vyhláška Ministerstva financí č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů.

2a) § 502 obchodního zákoníku.

3) Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích.
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konsulárních stycích.

4) Např. zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

4a) Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů.

4b) § 60 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

4c) § 62 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4d) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5) § 65 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru