Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 7/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé

Částka 2/1995
Platnost od 01.02.1995
Účinnost od 01.02.1995
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

7

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. října 1993 byla v Lucemburku podpisem Závěrečného aktu přijata Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé. S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 123 dnem 1. února 1995 a tímto dnem pozbyly platnosti:

- Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii o obchodu, obchodní a hospodářské spolupráci ze dne 7. května 1990,

- Protokol mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Evropským společenstvím uhlí a oceli o obchodu, obchodní a hospodářské spolupráci ze dne 28. června 1991, a současně dnem 1. února 1995 skončila platnost

- Prozatímní dohody o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou na jedné straně a Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na straně druhé ze dne 16. prosince 1991, ve znění pozměněném výměnnými dopisy ze dne 15. prosince 1992, vyhlášené pod č. 226/1994 Sb.,

- Doplňkového protokolu mezi Českou republikou na jedné straně a Evropským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na straně druhé k Prozatímní dohodě o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou na jedné straně a Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na straně druhé ze dne 21. prosince 1993, vyhlášeného pod č. 226/1994 Sb., a

- Dodatkového protokolu mezi Českou republikou a Společenstvím k Prozatímní dohodě o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou na jedné straně a Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na straně druhé ze dne 21. prosince 1993, vyhlášeného pod č. 226/1994 Sb. České znění Závěrečného aktu a Dohody se vyhlašuje současně.

ZÁVĚREČNÝ AKT

Zplnomocnění zástupci ČESKÉ REPUBLIKY, Dále uváděné jako "ČR" jako jedna strana a

zplnomocnění zástupci:

BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY IRSKA ITALSKÉ REPUBLIKY NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ PORTUGALSKÉ REPUBLIKY ŘECKÉ REPUBLIKY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO ŠPANĚLSKÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKOVÉVODSTVÍ LUCEMBURSKÉHO

smluvních stran Smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství, Smlouvy zakládající Evropské společenství uhlí a oceli a Smlouvy zakládající Evropské společenství pro atomovou energii.

Dále uváděné jako "členské státy" a

EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ UHLÍ A OCELI a EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII

dále uváděná jako "Společenství", jako druhá strana,

kteří se sešli v Lucemburku dnešního dne 4. října 1993 roku tisíc devět set devadesát tři k podpisu Evropské dohody zakládající přidružení mezi ČR na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ("Evropská dohoda"), přijali následující texty:

Evropskou dohodu a následující protokoly:

PROTOKOL č. 1 o textilních a oděvních výrobcích

PROTOKOL č. 2 o výrobcích, k nimž se vztahuje Smlouva zakládající Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO)

PROTOKOL č. 3 o obchodu zpracovanými zemědělskými produkty mezi Českou republikou a Společenstvím, které nespadají pod přílohu II Smlouvy EHS

PROTOKOL č. 4 o definici pojmu "původní výrobky" a metodách administrativní spolupráce

PROTOKOL č. 5 o zvláštních ustanoveních týkajících se obchodu mezi Českou republikou a Španělskem a Portugalskem

PROTOKOL č. 6 o vzájemné pomoci v celních otázkách

PROTOKOL č. 7 o koncesích s ročními limity

PROTOKOL č. 8 o sukcesi České republiky při uznání výměnných dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou a Slovenskou federativní republikou o transitu a pozemní dopravní infrastruktuře

Zplnomocnění zástupci České republiky a zplnomocnění zástupci členských států a Společenství přijali texty společných prohlášení, uvedených níže a připojených k tomuto závěrečnému aktu:

Společné prohlášení k článku 8, odstavci 4 Dohody Společné prohlášení k článku 38, odstavci 1 Dohody Společné prohlášení k článku 38 Dohody Společné prohlášení k článku 39 Dohody Společné prohlášení k oddílu II hlavy IV Dohody Společné prohlášení k oddílu III hlavy IV Dohody Společné prohlášení k článku 57, odstavci 3 Dohody Společné prohlášení k článku 59 Dohody Společné prohlášení k článku 60 Dohody Společné prohlášení k článku 64 Dohody Společné prohlášení k článku 67 Dohody Společné prohlášení k článku 109 Dohody Společné prohlášení k článku 117, odstavci 2 Dohody Společné prohlášení k článku 5 protokolu č. 6

Zplnomocnění zástupci České republiky a zplnomocnění zástupci členských států a Společenství rovněž zaznamenali následující výměny dopisů, připojených k tomuto závěrečnému aktu:

Výměna dopisů týkajících se některých ujednání pro živý jatečný skot Výměna dopisů týkajících se tranzitu

Výměna dopisů týkajících se článku 68 Dohody Výměna dopisů týkajících se specifikace oblasti společného zájmu přicházejících v úvahu pro finanční pomoc

Zplnomocnění zástupci České republiky a zplnomcnění zástupci Společenství a členských států zaznamenali prohlášení francouzské vlády připojené k tomuto závěrečnému aktu: Prohlášení francouzské vlády týkající se zámořských území.

Zplnomocnění zástupci ČR zaznamenali prohlášení uvedená níže a připojená k tomuto závěrečnému aktu:

Prohlášení Společenství k článku 6 a 117 Dohody

Prohlášení Společenství k oddílu I hlavy IV Dohody

Prohlášení Společenství k článku 8. odstavci 4 protokolu č. 2 o výrobcích ESUO

Zponomocnění zástupci členských států a Společenství a zaznamenali prohlášení uvedená níže a připojená k tomuto závěrečnému aktu:

Dopis od vlády ČR Společenství týkající se protokolu č.2

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ

1. Čl. 8, odst. 4

ČR a Společenství potvrzují, že kde ke snížení cel dochází cestou pozastavení cel na určité časové období, nahradí tato snížená cla cla základní pouze na dobu takového pozastavení, a že kdekoli dochází k částečnému pozastavení cel, bude zachován preferenční přebytek mezi stranami.

2. Čl. 38 odst. 1

Je dohodnuto, že pojem "podmínky a modality použitelné v jednotlivých členských státech" zahrnuje pravidla Společenství tam, kde je to vhodné.

3. Čl. 38

Je dohodnuto, že pojem "děti" je vymezen v souladu s legislativou příslušné hostitelské země.

4. Čl. 39

Je dohodnuto, že pojem "členové jejich rodin" je vymezen v souladu s legislativou příslušné hostitelské země.

5. Oddíl II hlavy IV

Aniž by byla pozměněna ustanovení odd. IV hlavy IV, dohodly se strany, že zacházení s občany nebo společnostmi jedné strany bude považováno za méně příznivé než zacházení s občany a společnostmi druhé strany v případě, kdy takové zacházení bude formálně nebo de facto méně příznivé než zacházení s občany a společnostmi druhé strany.

6. Oddíl III hlavy IV

Strany se vynasnaží dosáhnout oboustranně uspokojivého výsledku v rámci stávajících jednání uruguayského kola o službách.

7. Čl. 57, odstavec 3

Strany prohlašují, že dohody uvedené v čl. 57, odst. 3, by měly být zaměřeny na co nejširší uplatnění dopravních nařízení a politiky platné ve Společenství a v členských státech ve vztazích mezi Společenstvím a Českou republikou v oblasti dopravy.

8. Čl. 59

Pouhý fakt vyžadování víza od fyzických osob jistých stran a ne od fyzických osob jiných stran nebude považován za anulování nebo omezování výhod podle zvláštního závazku.

9. Čl. 60

Kdykoliv bude Rada přidružení požádána, aby přijala opatření pro další liberalizaci v oblasti služeb nebo osob, určí také, pro které transakce vztahující se k takovým opatřením mají být povoleny platby ve volně směnitelných měnách.

10. Čl. 64

Strany nevyužijí nevhodným způsobem ustanovení o odborném tajemství k tomu, aby se zabránilo získávání informací v konkurenčním boji.

11. Čl. 67

Strany se dohodly na tom, že pro účely této dohody o přidružení má "duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví" mít podobný význam jako v čl. 36 Smlouvy EHS a že zahrnuje zvláště ochranu autorského práva a s ním souvisejících práv, patentů, průmyslového designu, obchodních značek a služebních značek, topografií integrovaných obvodů, softwaru, geografických označení a ochranu proti nekalé soutěži a ochranu nezveřejněných informací a know-how.

12. Článek 109

Strany se dohodly na tom, že Rada přidružení prozkoumá v souladu s článkem 109 Dohody vytvoření poradního mechanismu složeného z členů Hospodářského a sociálního výboru Společenství a příslušných partnerů České republiky.

13. Čl. 117 odst. 2

Strany Dohody, za účelem jejího správého výkladu a praktického uplatňování se dohodly, že termín "případy zvláštní naléhavosti", uvedený v čl. 117 Dohody znamená případ závažného porušení Dohody jednou ze stran. Závažné porušení Dohody spočívá v

a) vypovězení Dohody, které není v souladu s obecnými ustanoveními mezinárodního práva nebo

b) porušení podstatných částí Dohody, jmenovitě jejího čl. 6.

19. Čl. 5 protokolu č. 6 této dohody

Smluvní strany zdůrazňují, že odkaz na jejich vlastní legislativu v čl. 5 protokolu č. 6 může zahrnovat tam, kde je to vhodné, mezinárodní závazek, který na sebe mohly vzít, jako je Úmluva o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních, uzavřená v Haagu l5.listopadu 1965.

VÝMĚNA DOPISŮ MEZI EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM SPOLEČENSTVÍM A ČESKOU REPUBLIKOU O NĚKTERÝCH UJEDNÁNÍCH TÝKAJÍCÍCH SE ŽIVÉHO JATEČNÉHO SKOTU

A. Dopis od Společenství

Vážený pane,

mám čest odvolat se na rozhovory týkající se obchodních ujednání o některých zemědělských produktech mezi Českou republikou a Společenstvím, které probíhaly v rámci jednání o Dohodě o přidružení.

Potvrzuji tímto, že Společenství přijme nezbytná opatření, aby zajistilo, že Česká republika získá plný přístup k dovoznímu režimu živého jatečného skotu v rámci článku 13 nařízení Rady č. 805/68 za stejných podmínek jako Polsko, Maďarsko a Slovenská republika počínaje vstupem Dohody v platnost.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit, že vláda České republiky souhlasí s obsahem tohoto dopisu.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění mé nejhlubší úcty.

Jménem Rady Eropských společenství

B. Dopis od České republiky

Vážený pane,

mám čest potvrdit příjem Vašeho dopisu s dnešním datem následujícího znění:

"Mám čest odvolat se na rozhovory týkající se obchodních ujednání o některých zemědělských produktech mezi Českou republikou a Společenstvím, které probíhaly v rámci jednání o Dohodě o přidružení.

Potvrzuji tímto, že Společenství přijme nezbytná opatření, aby zajistilo, že Česká republika získá plný přístup k dovoznímu režimu živého jatečného skotu v rámci článku 13 nařízení Rady č. 805/68 za stejných podmínek jako Polsko, Maďarsko a Slovenská republika počínaje vstupem Dohody v platnost.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit, že vláda České republiky souhlasí s obsahem tohoto dopisu."

Mám čest potvrdit, že moje vláda souhlasí s obsahem Vašeho dopisu.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění mé nejhlubší úcty.

Za vládu České republiky

Výměna dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou republikou ohledně článku 68

A. Dopis od Společenství

Vážený pane,

mám čest poukázat na diskuse o článku 68 Evropské dohody.

Tímto potvrzuji, že s ohledem na ustanovení čl. 68 Evropské dohody se přístup k procedurám udělování kontraktů v České republice společnostem ze Společenství po vstupu Dohody v platnost podle čl. 68 bude vztahovat na společnosti ze Společenství zřízené v České republice formou podřízených jednotek podle čl. 45 a formami uvedenými v čl. 55. Bez ohledu na ustanovení čl. 68, společnosti ze Společenství zřízené v České republice formou poboček a obchodních zastoupení podle čl. 45 budou mít přístup k procedurám udělování kontraktů v České republice nejpozději koncem přechodného období uvedeného v čl. 7.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit, že vláda České republiky souhlasí s obsahem tohoto dopisu.

Přijměte, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Jménem Rady Evropských společenství

B. Dopis České republiky

Vážený pane,

mám čest potvrdit příjem Vašeho dopisu s dnešním datem následujícího znění:

"Vážený pane,

mám čest poukázat na diskuse o článku 68 Evropské dohody.

Tímto potvrzuji, že s ohledem na ustanovení čl. 68 Evropské dohody se přístup k procedurám udělování kontraktů v České republice společnostem ze Společenství po vstupu Dohody v platnost podle čl. 68 bude vztahovat na společnosti ze Společenství zřízené v České republice formou podřízených jednotek podle čl. 45 a formami uvedenými v čl. 55. Bez ohledu na ustanovení čl. 68, společnosti ze Společenství zřízené v České republice formou poboček a obchodních zastoupení podle čl. 45 budou mít přístup k procedurám udělování kontraktů v České republice nejpozději koncem přechodného období uvedeného v čl. 7.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit, že vláda České republiky souhlasí s obsahem tohoto dopisu."

Mám čest potvrdit, že má vláda souhlasí s obsahem tohoto dopisu.

Přijměte, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za vládu České republiky

Výměna dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou republikou ohledně specifikace oblastí společného zájmu přicházejících v úvahu pro finanční pomoc

A. Dopis České republiky

Vážený pane,

při jednáních, která vedla k podpisu Dohody o přidružení mezi Společenstvím, jeho členskými státy a Českou republikou bylo dohodnuto, že finanční pomoc Společenství bude zaměřena na efektivní uplatňování ekonomické a technické spolupráce v oblastech společného zájmu, zvláště v následujících:

- průmyslová restrukturalizace a zvláště konverze zbrojního průmyslu, - harmonizace technických standardů, ověřovacích procedur a cel, - věda a technologie a vzdělání, - zavádění programů úspory energie a restrukturalizace energetického sektoru, - restrukturalizace a modernizace infrastruktury dopravy a komunikací, - regionální rozvoj a životní prostředí, - podpora malého a středního podnikání, - zemědělství, - spolupráce v sociální oblasti, - spolupráce v oblasti statistiky, - harmonizace legislativy, - modernizace infrastruktury duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví, - bankovnictví, pojišťovnictví a jiné finanční služby.

Byl bych vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit svůj souhlas s obsahem tohoto dopisu.

Prosím přijměte, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za vládu České republiky

B. Dopis od Společenství

Vážený pane,

mám čest potvrdit příjem Vašeho dopisu s dnešním datem následujícího znění

"při jednáních, která vedla k podpisu Dohody o přidružení mezi Společenstvím, jeho členskými státy a Českou republikou bylo dohodnuto, že finanční pomoc Společenství bude zaměřena na efektivní uplatňování ekonomické a technické spolupráce v oblastech společného zájmu, zvláště v následujících:

- průmyslová restrukturalizace a zvláště konverze zbrojního průmyslu, - harmonizace technických standardů, ověřovacích procedur a cel, - věda a technologie a vzdělání, - zavádění programů úspory energie a restrukturalizace energetického sektoru, - restrukturalizace a modernizace infrastruktury dopravy a komunikací, - regionální rozvoj a životní prostředí, - podpora malého a středního podnikání, - zemědělství, - spolupráce v sociální oblasti, - spolupráce v oblasti statistiky, - harmonizace legislativy, - modernizace infrastruktury duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví, - bankovnictví, pojišťovnictví a jiné finanční služby.

Byl bych vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit svůj souhlas s obsahem tohoto dopisu."

Mám čest potvrdit, že Společenství souhlasí s obsahem Vašeho dopisu.

Prosím přijměte, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Jménem Rady Evropských společenství

JEDNOSTRANNÁ PROHLÁŠENÍ

PROHLÁŠENÍ

francouzské vlády

Francie poznamenává, že Evropská dohoda o přidružení s Českou republikou se neuplatňuje na zámořská území a teritoria přidružená k Evropskému hospodářskému společenství na základě Smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství.

Prohlášení Evropského společenství

1. Čl. 6 a 117

Poukaz na úctu k lidským právům jako základní prvek Dohody a na případy zvláštní naléhavosti byl zahrnut do této dohody v důsledku politiky Společenství v oblasti lidských práv podle deklarace Rady z 11. května 1992, ve které je pamatováno na takový poukaz v dohodách o spolupráci nebo přidružení mezi Společenstvím a jeho partnery v KBSE.

2. Oddíl I hlavy IV Společenství prohlašuje, že nic z ustanovení hlavy I: "pohyb pracovníků", nebude vykládáno jako oslabení jakékoli pravomoci členských států, pokud jde o vstup a pobyt pracovníků a členů jejich rodin na jejich území.

3. Čl. 8, odst. 4 Protokolu č. 2 o výrobcích ESUO Je dohodnuto, že možnost výjimečného prodloužení pětiletého období je omezena výhradně na případ České republiky a neoslabuje stanovisko Společenství ve vztahu k jiným případům ani neposuzuje předem mezinárodní závazky. Možná derogace, naznačená v odst. 4, bere v úvahu zvláštní potíže České republiky při restrukturalizaci ocelářského sektoru a skutečnost, že tento proces začal teprve nedávno.

Dopis vlády České republiky Společenství k protokolu č. 2

Vláda České republiky prohlašuje, že se nebude dovolávat ustanovení protokolu č. 2 o výrobcích ESUO, zvláště článku 8, tak, aby nebyla zpochybněna otázka slučitelnosti dohod uzavřených uhelným průmyslem Společenství s elektrárenskými společnostmi a ocelářským průmyslem k zabezpečení prodeje uhlí Společenství s tímto protokolem.

Za Českou republiku:

Josef Zieleniec v. r. ministr zahraničních věcí

Za Belgické království:

Robert Urbain v. r. ministr zahraničního obchodu a evropských záležitostí

Za Dánské království:

Niels Helveg Petersen v. r. ministr zahraničních věcí

Za Spolkovou republiku Německo:

Klaus Kinkel v. r. ministr zahraničních věcí

Za Řeckou republiku:

Michel Papaconstantinou v. r. ministr zahraničních věcí

Za Španělské království:

Javier Solana Madariaga v. r. ministr zahraničních věcí

Za Francouzskou republiku:

Alain Juppé v. r. ministr zahraničních věcí

Za Irsko:

Dick Spring v. r. ministr zahraničních věcí

Za Italskou republiku:

Paolo Baratta v. r. ministr zahraničního obchodu

Za Lucemburské velkovévodství:

Jacques F. Poos v. r. ministr zahraničních věcí

Za Nizozemské království:

Peter H. Kooijmans v. r. ministr zahraničních věcí

Za Portugalskou republiku:

José Manuel Durao Barroso v. r. ministr zahraničních věcí

Za Spojené království Velké Británie a Severního Irska:

David Heathcoat-Amory v. r. Státní tajemník pro zahraniční věci

Za Radu a Komisi Evropských společenství:

Sir Leon Brittan v. r. viceprezident Komise ES
Hans van den Broek v. r. člen Komise ES
Willy Claes v. r. ministr zahraničních věcí Belgického království, předseda Rady ES

EVROPSKÁ DOHODA ZAKLÁDAJÍCÍ PŘIDRUŽENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU NA JEDNÉ STRANĚ A EVROPSKÝMI SPOLEČENSTVÍMI A JEJICH ČLENSKÝMI STÁTY NA STRANĚ DRUHÉ

REJSTŘÍK Články
PREAMBULE 1
HLAVA I POLITICKÝ DIALOG2 - 5
HLAVA II VŠEOBECNÉ ZÁSADY 6 - 7
HLAVA III VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ 8
ODDÍL I Průmyslové výrobky 9 - 18
ODDÍL II Zemědělství 19 - 22
ODDÍL III Rybolov 23 - 24
ODDÍL IV Společná ustanovení 25 - 37
HLAVA IV POHYB PRACOVNÍKŮ, PODNIKÁNÍ, POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
ODDÍL I Pohyb pracovníků 38 - 44
ODDÍL II Podnikání 45 - 55
ODDÍL III Poskytování služeb 56 - 58
ODDÍL IV Všeobecná ustanovení 59
HLAVA V PLATBY, KAPITÁL, SOUTĚŽ A OSTATNÍ EKONOMICKÁ USTANOVENÍ, SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA
ODDÍL I Běžné platby a pohyb kapitálu 60 - 63
ODDÍL II Soutěž a ostatní ekonomická ustanovení 64 - 68
ODDÍL III Sbližování práva 69 - 71
HLAVA VI HOSPODÁŘSKÁ SPOLUPRÁCE 72 - 96
HLAVA VII KULTURNÍ SPOLUPRÁCE97
HLAVA VIII FINANČNÍ SPOLUPRÁCE 98 - 103
HLAVA IX INSTITUCIONÁLNÍ, VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 104 - 124

EVROPSKÁ DOHODA

ZAKLÁDAJÍCÍ PŘIDRUŽENÍ

MEZI ČESKOU REPUBLIKOU NA JEDNÉ STRANĚ

A EVROPSKÝMI SPOLEČENSTVÍMI A JEJICH ČLENSKÝMI STÁTY

NA STRANĚ DRUHÉ

Česká republika, (dále uváděná jako ČR), na jedné straně a

Belgické království,

Dánské království,

Francouzská republika,

Irsko,

Italská republika,

Nizozemské království,

Portugalská republika,

Řecká republika,

Spojené království Velké Británie a Severního Irska,

Spolková republika Německo,

Španělské království,

Velkovévodství Lucemburské,

smluvní strany Smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství, Smlouvy zakládající Evropské společenství uhlí a oceli a Smlouvy zakládající Evropské společenství pro atomovou energii,

dále uváděné jako "členské státy" a

Evropské hospodářské společenství, Evropské společenství pro atomovou energii a Evropské společenství uhlí a oceli,

dále uváděné jako "Společenství",

na druhé straně

majíce na zřeteli význam vztahů mezi ČR a Společenstvím a jeho členskými státy a společných hodnot, které sdílejí,

uznávajíce, že ČR a Společenství si přejí posílit tyto vztahy a vytvořit těsné a trvalé vztahy, založené na vzájemnosti, které umožní ČR zúčastnit se procesu evropské integrace, posilujíce a rozšiřujíce tak vztahy založené v minulosti zejména Dohodou o obchodu, obchodní a hospodářské spolupráci, podepsanou 7. května 1990 a Prozatímní dohodou mezi Společenstvím a ČSFR, která vstoupila v platnost 1. března 1992,

uznávajíce, že rozdělení ČSFR k 1. lednu 1993 dříve než vstoupila v platnost Evropská dohoda, podepsaná mezi Společenstvím a ČSFR 16. prosince 1991, vyvolalo potřebu uzavřít samostatné Evropské dohody s ČR a se SR,

majíce na zřeteli příležitost pro kvalitativně nové vztahy, kterou nabízí nástup nové demokracie v ČR,

majíce na zřeteli odhodlání ČR a Společenství a jeho členských států posilovat politické a hospodářské svobody, které tvoří vlastní základ přidružení,

uznávajíce nastolení nového politického řádu v ČR, jenž ctí svrchovanost práva, včetně práv příslušníků národnostních menšin, a v němž působí systém více politických stran se svobodnými a demokratickými volbami,

přiznávajíce připravenost Společenství přispívat k posilování tohoto nového demokratického řádu, jakož i podporovat vytvoření nového ekonomického řádu v ČR, založeného na principech svobodného tržního hospodářství,

majíce na zřeteli pevné odhodlání ČR, Společenství a jeho členských států plně dodržovat všechny zásady a ustanovení obsažené zvláště v Závěrečném aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE), v závěrečných dokumentech z Vídně a Madridu a v Pařížské chartě pro novou Evropu,

jsouce si vědomy důležitosti této Evropské dohody, dále jen "Dohoda", pro vytváření systému stability v Evropě, založeného na spolupráci se Společenstvím jako jedním ze základních kamenů,

Jsouce přesvědčeny, že by měl být vytvořen vztah mezi plným uskutečňováním přidružení na jedné straně a mezi skutečným dovršením politických, ekonomických a právních reforem v ČR na straně druhé, jakož i zaváděním faktorů nezbytných pro spolupráci a sbližování systémů stran, zvláště ve světle závěrů Bonnské konference KBSE,

vedeny přáním zahájit pravidelný politický dialog o dvoustranných a mezinárodních otázkách společného zájmu,

berouce v úvahu ochotu Společenství poskytovat rozhodující podporu uskutečňování reformy a pomáhat ČR vyrovnávat se s hodpodářskými a sociálními důsledky strukturálních změn,

berouce v úvahu dále ochotu Společenství vytvářet nástroje spolupráce a hospodářské, technické a finanční pomoci na globálním a dlouholetém základě,

majíce na zřeteli oddanost ČR a Společenství volnému obchodu a zvláště pak dodržování práv a závazků vyplývajících ze Všeobecné dohody o clech a obchodu,

majíce na mysli hospodářské a sociální nerovnosti mezi ČR a Společenstvím a uznávajíce tak, že cílů tohoto přidružení by mělo být dosaženo prostřednictvím příslušných ustanovení této dohody,

jsouce přesvědčeny, že tato dohoda vytvoří nové ovzduší pro jejich ekonomické vztahy a zejména pro rozvoj obchodu a investic, nástrojů nezbytných pro hospodářskou restrukturalizaci a technologickou modernizaci,

vedeny přáním navázat kulturní spolupráci a rozvíjet výměnu informací,

uznávajíce skutečnost, že konečným cílem ČR je přijetí do Společenstva a že toto přidružení, podle názoru stran, bude napomáhat ČR k dosažení tohoto cíle,

se rozhodly uzavřít tuto Dohodu a za tím účelem ustanovily své zplnomocněné zástupce,

Česká republika, Josef ZIELENIEC ministr zahraničních věcí

Belgické království, Robert URBAIN státní tajemník pro zahraniční obchod a evropské záležitosti

Dánské království, Niels HELVEG PETERSEN ministr zahraničních věcí

Francouzská republika, Alain JUPPE ministr zahraničních věcí

Irsko,Dick SPRING ministr zahraničních věcí

Italská republika, Paolo BARATTA státní tajemník pro zahraniční obchod

Nizozemské království, Peter KOOIJMANS ministr zahraničních věcí

Portugalská republika, José Manuel DURAÄO BARROSO ministr zahraničních věcí

Řecká republika, Michel PAPAKONSTANTINOU ministr zahraničních věcí

Spojené království Velké Británie a Severního Irska, David HEATHCOAT-AMORY státní ministr pro zahraniční věci

Spolková republika Německo, Klaus KINKEL ministr zahraničních věcí

Španělské království, Javier SOLANA ministr zahraničních věcí

Velkovévodství Lucemburské, Jacques POOS ministr zahraničních věcí

Evropské hospodářské společenství, Evropské společenství pro atomovou energii a Evropské společenství uhlí a oceli, Willy CLAES ministr zahraničních věcí Belgického království, úřadující předseda Rady Evropských společenství,

Sir Leon BRITTAN místopředseda Komise Evropských společenství,

Hans VAN DEN BROEK člen Komise Evropských společenství

kteří si vyměnili své plné moci, shledali je v náležité formě, a dohodly se takto:

Článek 1

1. Tímto se zakládá přidružení mezi ČR na straně jedné a Společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé.

2. Cílem této dohody je:

- poskytnout vhodný rámec pro politický dialog umožňující rozvoj těsných politických vztahů mezi stranami;

- podporovat rozvoj obchodu a harmonických ekonomických vztahů mezi stranami a tím posílit i dynamický hospodářský rozvoj a prosperitu v ČR;

- poskytnout základnu pro finanční a technickou pomoc Společenství ČR;

- poskytnout vhodný rámec pro postupnou integraci ČR do Společenství. ČR bude za tím účelem působit ke splnění nutných podmínek;

- podporovat spolupráci v kulturních otázkách.

HLAVA I: POLITICKÝ DIALOG

Článek 2

Mezi stranami se zahajuje pravidelný politický dialog, který tyto hodlají rozvíjet a prohlubovat jako účinný prostředek, jenž

doprovází a upevňuje sbližování mezi ČR a Společenstvím, podporuje politické a ekonomické změny probíhající v této zemi a přispívá k vytváření trvalých vztahů solidarity a nových forem spolupráce. Politický dialog a spolupráce založené na společných hodnotách a cílech:

- usnadní plné zapojení ČR do společenství demokratických národů a postupné sbližování se Společenstvím. Hospodářské sbližování, jež stanoví tato dohoda, povede k větší politické konvergenci;

- povede ke vzrůstající konvergenci postojů k mezinárodním otázkám, zvláště k těm otázkám, které mohou mít podstatné důsledky pro jednu nebo druhou stranu;

- přispěje ke sbližování postojů stran v bezpečnostních otázkách.

Článek 3

Na ministerské úrovni bude politický dialog probíhat v rámci Rady přidružení. Ta bude mít obecnou odpovědnost za všechny otázky, které jí budou chtít strany předložit.

Článek 4

Ostatní postupy a mechanismy pro politický dialog budou vytvořeny stranami, a to zejména v následujících formách:

- setkání, podle potřeby, prezidenta ČR na jedné straně a předsedy Evropské Rady a předsedy Komise Evropských společenství na druhé straně;

- setkání na úrovni vyšších přestavitelů (politických ředitelů) mezi představiteli ČR na jedné straně a předsednictva Rady Evropských společenství a Komise na straně druhé;

- plné využívání diplomatického spojení;

- začlenění ČR do skupiny zemí získavajících pravidelné informace o otázkách projednávaných v Evropské politické spolupráci, jakož i výměna informací s ohledem na dosažení cílů vymezených v článku 2;

- všechny další prostředky, které by mohly užitečně přispět k utřídění, rozvoji a zvyšování úrovně tohoto dialogu.

Článek 5

Politický dialog na parlamentní úrovni bude probíhat v rámci Parlamentního výboru přidružení.

HLAVA II : VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Článek 6

Úcta k demokratickým zásadám a lidským právům stanoveným v

Helsinském závěrečném aktu a Pařížské chartě pro novou Evropu, stejně jako zásady tržní ekonomiky, působí na domácí a zahraniční politiku stran a vytváří základní prvky tohoto přidružení.

Článek 7

1. Přidružení zahrnuje přechodné období v maximální době trvání deseti let, rozdělené do dvou po sobě jdoucích etap, z nichž každá potrvá v zásadě pět let. První etapa začíná vstupem této dohody v platnost.

2. Rada přidružení bude pravidelně posuzovat provádění této dohody a realizaci ekonomických reforem v ČR na základě zásad zakotvených v preambuli.

3. Během období dvanácti měsíců, které budou předcházet uplynutí první etapy, se sejde Rada přidružení, aby rozhodla o přechodu do druhé etapy, jakož i o možných změnách, které by mohly nastat, pokud jde o obsah ustanovení, jimiž se bude řídit druhá etapa. Přitom bude brát v úvahu výsledky posuzování zmíněného v odstavci 2.

4. Dvě etapy uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 se nebudou vztahovat k hlavě III.

HLAVA III : VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ

Článek 8

1. ČR a Společenství budou postupně vytvářet oblast volného obchodu v přechodném období v maximálním trvání deseti let, počínaje vstupem této dohody v platnost, v souladu s ustanoveními této dohody a v souladu s ustanoveními Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT).

2. Na klasifikaci zboží při obchodu mezi oběma stranami bude aplikována kombinovaná nomenklatura zboží.

3. Základním clem na každý výrobek, na který se mají vztahovat následná snížení podle této dohody, bude všeobecně uplatňované clo platné v ČSFR ke dni 29. února 1992.

4. Jestliže po vstupu této dohody v platnost dojde k jakémukoliv všeobecnému snížení celních sazeb, zvláště pak ke snížení podle dohody o celních sazbách, sjednané jako výsledek Uruguayského kola GATT, tato snížená cla nahradí cla základní, uvedená v odstavci 3, počínaje dnem, kdy se toto snížení uplatní.

5. ČR a Společenství si vzájemně oznámí svá základní cla.

Oddíl I: Průmyslové výrobky

Článek 9

1. Ustanovení tohoto oddílu se budou vztahovat na výrobky mající původ v České republice a ve Společenství, které jsou uvedeny v kapitolách 25 až 97 kombinované nomenklatury, s výjimkou výrobků uvedených v Příloze I a Protokolu 3.

2. Ustanovení článků 10 až 14 včetně se nevztahují na výrobky, uvedené v článcích 16 a 17.

Článek 10

1. Dovozní cla, kterým ve Společenství podléhají výrobky mající původ v ČR, s výjimkou výrobků uvedených v příloze II a III, budou zrušena se vstupem této dohody v platnost.

2. Dovozní cla, kterým ve Společenství podléhají výrobky mající původ v ČR, uvedené v příloze II, budou snížena ke dni vstupu této dohody v platnost o 20 % základního cla a jeden rok poté o dalších 20 % základního cla. Cla budou úplně zrušena koncem druhého roku od vstupu této dohody v platnost.

3. Výrobky mající původ v ČR, uvedené v příloze III, budou požívat výhod pozastavení dovozních cel v rámci limitů ročních celních kvót nebo stropů Společenství, které se budou postupně zvyšovat v souladu s podmínkami, uvedenými v této příloze tak, aby bylo dosaženo úplného zrušení dovozních cel na příslušné výrobky koncem třetího roku od vstupu Dohody v platnost.

Současně budou postupně odbourávána dovozní cla, vztahující se na dovozní množství přesahující výše uvedené kvóty nebo stropy, a to ročními sníženími o 15 %, počínaje vstupem této dohody v platnost. Zbývající cla budou zrušena ke konci třetího roku.

4. Kvantitativní omezení a opatření s účinkem rovnocenným kvantitativním omezením na dovoz do Společenství budou, pokud jde o výrobky mající původ v ČR, zrušena ke dni vstupu této dohody v platnost.

Článek 11

1. Dovozní cla, kterým v ČR podléhají výrobky mající původ ve Společenství, uvedené v příloze IV, budou zrušena dnem vstupu této dohody v platnost.

2. Dovozní cla, kterým v ČR podléhají výrobky mající původ ve Společenství, uvedené v příloze V, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým harmonogramem:

- dnem vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 80% základního cla;

- tři roky po dni vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 40% základního cla;

- pět let po dni vstupu této dohody v platnost budou zbývající cla odstraněna.

3. Dovozní cla, kterým v ČR podléhají výrobky mající původ ve Společenství, uvedené v příloze VI, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým harmonogramem:

- tři roky po dni vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 80% základního cla;

- pět let po dni vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 60% základního cla;

- sedm let po dni vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 40% základního cla;

- devět let po dni vstupu této dohody v platnost budou zbývající cla odstraněna.

4. Dovozní cla, kterým v ČR podléhají výrobky mající původ ve Společenství, uvedené v příloze VII, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým harmonogramem:

- dnem vstupu této dohody v platnost bude každé clo snížena na 80 % základního cla;

- tři roky po dni vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 60 % základního cla;

- pět let po dni vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 40 % základního cla;

- sedm let po dni vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 20 % základního cla;

- devět let po dni vstupu této dohody v platnost budou zbývající cla odstraněna.

5. Kvantitativní omezení dovozu do ČR pro výrobky mající původ ve Společenství budou zrušena se vstupem této dohody v platnost vyjma omezení na ty výrobky, které jsou uvedeny v příloze VIII, a která budou postupně rušena do skončení přechodného období.

6. 0patření s účinkem rovnocenným kvantitativním omezením na dovoz do ČR pro výrobky mající původ ve Společenství budou zrušena se vstupem této dohody v platost.

Článek 12

Ustanovení o zrušení dovozních cel se rovněž použijí na dovozní cla fiskální povahy.

Článek 13

ČR a Společenství zruší se vstupem této dohody v platnost ve vzájemném obchodu veškeré poplatky s účinkem rovnocenným dovozním clům.

Článek 14

1. ČR a Společenství vzájemně postupně zruší nejpozději ke konci pátého roku po vstupu této dohody v platnost veškerá vývozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem.

2. Společenství zruší ke vstupu této dohody v platnost kvantitativní omezení vývozu do ČR a veškerá opatření s rovnocenným účinkem.

3. ČR zruší ke vstupu této dohody v platnost kvantitativní omezení vývozu do Společenství a veškerá opatření s rovnocenným účinkem, s výjimkou těch omezení uvedených v příloze IX, která budou zrušena nejpozději ke konci pátého roku po vstupu této dohody v platnost.

Článek 15

Každá strana prohlašuje, že je připravena snížit svá cla v obchodu s druhou stranou rychleji, než je stanoveno v článcích 10 a 11, jestliže to umožní její celková ekonomická situace a stav příslušného hospodářského odvětví. Rada přidružení může za tím účelem dávat doporučení.

Článek 16

Protokol č. 1 stanoví úpravu, která se použije na v něm uvedené textilní výrobky.

Článek 17

Protokol č. 2 stanoví úpravu, která se použije na výrobky , na něž se vztahuje Smlouva zakládající Evropské společenství uhlí a oceli.

Článek 18

1. Ustanovení tohoto oddílu nevylučují možnost, aby Společenství podrobilo zemědělskou složku výrobků clům, kterým podléhají výrobky mající původ v ČR uvedené v příloze X.

2. Ustanovení tohoto oddílu nevylučují možnost, aby ČR zahrnula zemědělskou složku výrobků pod cla, kterým podléhají výrobky mající původ ve Společenství uvedené v příloze X.

Oddíl II - Zemědělství

Článek 19

1. Ustanovení tohoto oddílu se použijí na zemědělské produkty mající původ v ČR a ve Společenství.

2. Pojem „zemědělské výrobky“ znamená výrobky uvedené v kapitolách 1 až 24 kombinované nomenklatury a výrobky uvedené v Příloze I a Protokolu 3, s výjimkou výrobků z ryb vymezených Nařízením (EEC) č. 3687/91.

Článek 20

Protokol č. 3 stanoví obchodní úpravu pro zpracované zemědělské produkty uvedené v tomto protokolu.

Článek 21

1. Společenství zruší ode dne vstupu této dohody v platnost svá kvantitativní omezení na dovoz zemědělských produktů, majících původ v ČR, která vyplývají z nařízení Rady (EHS} č. 288/82 v podobě existující k datu jejího podpisu.

2. Preferenční režim poskytnutý na dovoz výrobků majících původ v České republice do Společenství je upraven v Příloze XI.

3. Preferenční režim poskytnutý na dovoz výrobků majících původ ve Společenství do České republiky je upraven v Příloze XII.

5. S přihlédnutím k objemu vzájemného obchodu zemědělskými produkty, k jeho zvláštní citlivosti, k pravidlům zemědělské politiky ČR, k pravidlům společné zemědělské politiky Společenství a k důsledkům mnohostranných obchodních jednání v rámci Všeobecné dohody o clech a obchodu, ČR a Společenství posoudí v Radě přidružení na řádném a recipročním základě, produkt po produktu, možnost poskytnout si vzájemně další koncese.

Článek 22

Nehledě na další ustanovení této dohody, zejména článku 31, pokud, vzhledem ke zvláštní citlivosti zemědělských trhů, dovozy výrobků majících původ v jedné straně, které jsou předmětem koncesí poskytnutých v článku 21, zapříčiní závažná narušení trhu u druhé strany, obě strany zahájí neprodleně konzultace za účelem nalezení příslušného řešení. Do takového řešení může dotčená strana přijmout opatření, která pokládá za nezbytná.

Oddíl III - Rybolov

Článek 23

Ustanovení tohoto oddílu se použijí na rybné produkty, mající původ v ČR a ve Společenství, na něž se vztahuje nařízení (EHS) č. 3687/91 o společné organizaci trhu rybných produktů.

Článek 24

Preferenční obchodní režim poskytnutý na výrobky z ryb mající původ v České republice je upraven v Příloze XIII. Ustanovení článku 21, odstavec 5 se použijí přiměřeně na rybné produkty.

Oddíl IV - Společná ustanovení

Článek 25

Ustanovení tohoto oddílu se použijí na obchod všemi výrobky vyjma případů, kde tento oddíl nebo protokoly č. 1, 2 nebo 3 stanoví jinak.

Článek 26

1. Ode dne vstupu této dohody v platnost se v obchodu mezi ČR a Společenstvím nebudou zavádět žádná nová dovozní nebo vývozní cla nebo poplatky s rovnocenným účinkem ani se nebudou zvyšovat stávající cla a poplatky.

2. Ode dne vstupu této dohody v platnost se v obchodu mezi ČR a Společenstvím nebudou zavádět žádná nová kvantitativní dovozní nebo vývozní omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem ani se nebudou zpřísňovat stávající omezení a opatření.

3. Aniž by byly dotčeny koncese, poskytnuté podle článku 21, ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku nebudou nijak omezovat provádění příslušné zemědělské politiky ČR a Společenství nebo přijímání jakýchkoliv opatření podle této politiky.

Článek 27

1. Obě strany se zdrží jakýchkoliv opatření nebo praktik vnitrostátní fiskální povahy, působících přímo či nepřímo diskriminaci výrobků jedné strany v porovnání s obdobnými výrobky, které mají původ na území druhé strany.

2. Výrobky vyvážené na území jedné ze dvou stran nesmějí požívat výhody z vrácení vnitrostátních daní nad rámec sumy přímých či nepřímých daní na ně uvalených.

Článek 28

1. Tato dohoda nevylučuje udržování nebo zakládání celních unií, oblastí volného obchodu nebo ujednání o příhraničním obchodu, vyjma takových, které mění obchodní úpravu vyplývající z této dohody.

2. V rámci Rady přidružení se mezi stranami uskuteční konzultace o dohodách zakládajících takové celní unie a oblasti volného obchodu a, kde se to žádá, o ostatních významných otázkách týkajících se jejich obchodní politiky té které z nich vůči třetím zemím. Takové konzultace se uskuteční, zejména v případě přístupu třetího státu ke Společenství, tak, aby mohl být brán zřetel na vzájemné zájmy ČR a Společenství uvedené v této dohodě.

Článek 29

ČR může přijmout ve formě zvýšených cel výjimečná opatření omezeného trvání, kterými se ruší ustanovení článků 11 a 26, odstavec 1.

Tato opatření se mohou týkat pouze nově vznikajících průmyslových odvětví nebo určitých odvětví procházejících restrukturalizací nebo čelících vážným obtížím zejména tam, kde tyto obtíže působí výrazné sociální problémy.

Dovozní cla, kterým v ČR podléhají výrobky mající původ ve Společenství, zaváděná formou těchto opatření, nepřevýší 25% ad valorem a zachovají preferenční prvek pro výrobky mající původ ve Společenství. Celková hodnota dovozu těchto výrobků, které podléhají těmto opatřením, nepřevýší 15% celkového dovozu průmyslových výrobků vymezených v oddílu I ze Společenství, za poslední rok, za který jsou k dispozici statistiky.

Tato opatření budou uplatňována po dobu nepřevyšující pět let, pokud jejich dlouhodobější uplatňování nebude povoleno Radou přidružení. Jejich uplatňování bude ukončeno nepozději uplynutím přechodného období.

Žádná taková opatření týkající se daného výrobku nebudou moci být uplatněna, jestliže uplynuly více než tři roky od odstranění všech cel a kvantitativních omezení nebo poplatků a opatření s rovnocenným účinkem pro tento výrobek.

ČR bude informovat Radu přidružení o jakýchkoliv výjimečných opatřeních, která zamýšlí přijmout, a na požádání Společenství se v Radě přidružení ještě před jejich uplatněním uskuteční konzultace o těchto opatřeních a o odvětvích, na něž se vztahují. Při přijímání těchto opatření ČR poskytne Radě přidružení plán odstraňování cel zavedených podle tohoto článku. Tento plán stanoví etapy odstraňování těchto cel ve stejných ročních sazbách, počínaje nejpozději dva roky po jejich zavedení. Rada přidružení může rozhodnout o odlišném plánu.

Článek 30

Jestliže jedna ze stran shledá, že v obchodu s druhou stranou je uplatňován dumping ve smyslu článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu, může přijmout příslušná opatření proti těmto praktikám v souladu s Dohodou o aplikaci článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu, s příslušnými vnitrostátními právními předpisy a s podmínkami a postupy stanovenými v článku 34.

Článek 31

Kde je některý výrobek dovážen v tak zvýšeném množství a za takových podmínek, že zapřičiní nebo hrozí zapřičinit:

- závažnou újmu domácím výrobcům podobných nebo přímo konkurenceschopných výrobků na území jedné ze smluvních stran, nebo

- vážná narušení v některém odvětví hospodářství nebo obtíže, které by mohly vyvolat vážné zhoršení hospodářské situace v oblasti,

ČR nebo Společenství, ať už se to dotýká kteréhokoliv z nich, může přijmout příslušná opatření za podmínek a v souladu s postupy stanovenými v článku 34.

Článek 32

Kde postup podle ustanovení článku 14 a 26 vede

(i) k reexportu do třetí země, proti níž vyvážející strana uplatňuje na daný výrobek kvantitativní vývozní omezení, vývozní cla nebo opatření s rovnocenným účinkem; nebo

(ii) k vážnému nedostatku nebo k hrozbě nedostatku výrobku nezbytného pro vyvážející stranu;

a kde výše uvedené situace vedou nebo mohou vést k velkým obtížím pro vyvážející stranu, může tato strana přijmout příslušná opatření za podmínek a v souladu s postupy stanovenými v článku 34. Tato opatření budou nediskriminační a budou odstraněna, jakmile jejich udržování nebude dále odůvodněno.

Článek 33

ČR a členské státy budou postupně uzpůsobovat veškeré státní monopoly komerční povahy tak, aby ke konci pátého roku následujícího po vstupu této dohody v platnost neexistovala pro státní občany ČR a členských zemí žádná diskriminace, pokud jde o podmínky pro zabezpečování a odbyt zboží. Rada přidružení bude informována o opatřeních, která budou přijímána k uskutečňování tohoto cíle.

Článek 34

1. V případě, že ČR nebo Společenství podrobí dovoz výrobků, jenž může vyvolávat potíže uvedené v článku 31, administrativnímu postupu, jehož účelem je rychlé poskytování informací o trendech toků zboží, bude o tom informovat druhou stranu.

2. V případech rozvedených v článcích 30, 31 a 32 ještě před přijetím opatření podle výše zmíněných článků nebo v případech, na něž se vztahuje odstavec 3(d), ČR nebo Společenství podle povahy případu, co nejrychleji poskytnou Radě přidružení všechny příslušné informace s cílem nalézt řešení přijatelné pro obě strany.

Při výběru opatření musí být dána přednost takovým, která co nejméně naruší působení této dohody.

Ochranná opatření budou neprodleně oznámena Radě přidružení a budou předmětem pravidelných konzultací v rámci tohoto orgánu, zejména za účelem stanovení harmonogramu jejich zrušení, jakmile to okolnosti dovolí.

3. K provádění odstavce 2 se použijí následující ustanovení:

(a) Pokud jde o článek 31, problémy vyplývající ze situace uvedené v tomto článku budou předloženy k posouzení Radě přidružení, která může přijmout jakékoliv rozhodnutí nezbytné k odstranění těchto problémů.

Jestliže Rada přidružení nebo vyvážející strana nepřijmou rozhodnutí, kterým by byly problémy odstraněny, nebo není-li dosaženo jiného uspokojivého řešení do třiceti dnů od předložení záležitosti, dovážející strana může přijmout příslušná opatření k dosažení nápravy. Tato opatření se nesmějí vymykat z rámce toho, co je nezbytné k nápravě vzniklých problémů.

(b) Pokud jde o článek 30, bude Rada přidružení o případu dumpingu informována co nejdříve poté, co úřady dovážející strany zahájí vyšetřování. Nebyl-li dumping ukončen ve smyslu článku VI GATT, nebo nebylo-li dosaženo jiného uspokojivého řešení do třiceti dnů od předložení záležitosti Radě přidružení, může dovážející strana přijmout příslušná opatření.

(c) Pokud jde o článek 32 budou problémy vyplývající ze situace uvedené v tomto článku předloženy k posouzení Radě přidružení.

Rada přidružení může přijmout jakákoliv rozhodnutí nezbytná k odstranění těchto problémů. Jestliže takové rozhodnutí nepřijme do třiceti dnů od předložení záležitosti, vyvážející strana může na vývoz daného výrobku použít příslušná opatření.

(d) Kde výjimečné okolnosti vyžadující okamžitý zásah znemožní, podle povahy případu, poskytnutí informace předem nebo posouzení, ČR nebo Společenství, ať se to týká kteréhokoliv z nich, mohou za situací rozvedených v článcích 30, 31 a 32 bezodkladně sáhnout k preventivním a prozatímním opatřením nezbytným výlučně k zvládnutí dané situace a budou o nich neprodleně informovat Radu přidružení.

Článek 35

Protokol č. 4 stanoví pravidla o původu zboží pro použití celních preferencí, jež má na zřeteli tato dohoda.

Článek 36

Tato dohoda nevylučuje zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu zboží z důvodů veřejné morálky, politiky nebo bezpečnosti; ochrany zdraví a života lidí, zvířat a rostlin; ochrany vyčerpatelných přírodních zdrojů; ochrany národního bohatství, umělecké, historické nebo archeologické hodnoty nebo ochrany duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví nebo vyplývající z předpisů o zlatě a stříbře. Tyto zákazy a omezení se však nesmí stát nástroji svévolné diskriminace nebo skrytého omezení obchodu mezi stranami.

Článek 37

Protokol č. 5 zakotvuje zvláštní ustanovení, která se použijí na obchod mezi ČR na jedné straně a Španělskem a Portugalskem na straně druhé.

HLAVA IV: POHYB PRACOVNÍKŮ, PODNIKÁNÍ, POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Oddíl I: Pohyb pracovníků

Článek 38

1. Za podmínek a modalit použitelných v jednotlivých členských státech:

- zacházení s pracovníky majícími státní občanství ČR, kteří jsou legálně zaměstnáni na území členského státu, bude ve srovnání s jeho státními občany, pokud jde o pracovní podmínky, mzdu nebo propuštění, prosté jakékoliv diskriminace, založené na státním občanství.

- manžel a děti, kteří legálně pobývají s pracovníkem legálně zaměstnaným na území členského státu, s výjimkou sezónních pracovníků a pracovníků, na něž se vztahují dvoustranné dohody ve smyslu článku 42, pokud tyto dohody nestanoví jinak, budou mít přístup na trh pracovních sil tohoto členského státu po dobu povoleného pracovního pobytu tohoto pracovníka.

2. ČR poskytne, za podmínek a modalit použitelných v této zemi, zacházení uvedené v odstavci 1 pracovníkům, kteří jsou státními občany členského státu a jsou legálně zaměstnáni na jejím území, jakož i jejich manželům a dětem, kteří legálně pobývají na uvedeném území.

Článek 39

1. V zájmu koordinace systémů sociálního zabezpečení pracovníků majících státní občanství ČR, kteří jsou legálně zaměstnáni na území členského státu a členů jejich rodin, kteří tam legálně pobývají a za podmínek a modalit použitelných v jednotlivých členských státech,

- všechny doby pojištění, zaměstnání nebo pobytu, které završí pracovníci v různých členských státech, budou sečteny dohromady pro účely výplaty důchodů a anuit starobních, invalidních a pro případ smrti a pro učely zdravotní péče o takové pracovníky a členy jejich rodiny;

- jakékoliv důchody nebo anuity starobní, pro případ smrti, v důsledku průmyslových nehod nebo nemocí z povolání nebo invalidity z nich vyplývající, s výjimkou bezpříspěvkových požitků, budou volně převoditelné v kursu použitelném podle práva dlužného členského státu nebo států;

- dotyční pracovníci budou dostávat rodinné přídavky na výše uvedené členy jejich rodin.

2. ČR poskytne pracovníkům, kteří jsou státními občany členského státu a jsou legálně zaměstnáni na jejím území a členům jejich rodin, kteří tam legálně pobývají, zacházení podobné tomu, jež je rozvedeno v druhém a třetím pododstavci odstavce 1.

Článek 40

1. Rada přidružení přijme svým rozhodnutím příslušná ustanovení k uskutečňování cíle vytyčeného v článku 39.

2. Rada přidružení přijme svým rozhodnutím podrobná pravidla pro administrativní spolupráci poskytující nezbytné řídící a kontrolní záruky provádění ustanovení uvedených v odstavci 1.

Článek 41

Ustanovení přijatá Radou přidružení v souladu s článkem 40 se nedotknou práv ani závazků vyplývajících z dvoustranných dohod mezi ČR a členskými státy, kde tyto dohody poskytují státním občanům ČR nebo členských států příznivější zacházení.

Článek 42

1. Se zřetelem k situaci na trhu pracovních sil v členském státě, podle jeho právních předpisů a s ohledem na pravidla, jež v tomto členském státě platí v oblasti pohybu pracovníků,

- stávájící možnosti přístupu k zaměstnání pro pracovníky z ČR, poskytované členskými státy na základě dvoustranných dohod, by měly být zachovány a, bude-li to možné, zlepšeny,

- ostatní členské státy příznivě zváží možnost uzavřít podobné dohody.

2. Rada přidružení posoudí možnost poskytnutí dalších vylepšení včetně příležitosti přístupu k odborné přípravě, v souladu s předpisy a postupy platnými v členských státech a se zřetelem k situaci na trhu pracovních sil v členských státech a ve Společenství.

Článek 43

Během druhé etapy uvedené v článku 7, nebo dříve, bude-li tak rozhodnuto, Rada přidružení posoudí další způsoby zlepšení pohybu pracovníků, berouc zřetel mimo jiné, na sociální a ekonomickou situaci v ČR a situaci v oblasti zaměstnanosti ve Společenství. Rada přidružení za tím účelem předloží doporučení.

Článek 44

V zájmu usnadňování restrukturalizace zdrojů pracovních sil vyplývající z ekonomické restrukturalizace v ČR, Společenství poskytne technickou pomoc při vytváření vhodného systému sociálního zabezpečení v ČR tak, jak je stanoveno v článku 88 této dohody.

Oddíl II: Podnikání

Článek 45

1. ČR usnadní na svém území během přechodného období uvedeného v článku 7, společnostem a státním občanům Společenství zahajování činnosti. Za tím účelem bude:

(i) poskytovat, od vstupu této dohody v platnost, pro podnikání společností a státních občanů Společenství zacházení ne méně příznivé, než jaké je poskytováno vlastním státním občanům a společnostem, kromě odvětví a oblastí uvedených v přílohách XVIa a XVIb, kde takové zacházení bude poskytováno nejpozději ke konci přechodného období uvedeného v článku 7;

(ii) poskytovat od vstupu této dohody v platnost, při činnosti společností a státních občanů Společenství podnikajících v ČR zacházení ne méně příznivé, než jaké je poskytováno vlastním společnostem a státním občanům;

(iii) nehledě na ustanovení písmen (i) a (ii) se bude národní zacházení uvedené v pododstavcích (i) a (ii) vztahovat na státní občany Společenství, kteří podnikají v ČR jako individuální podnikatelé, až od počátku šestého roku, který následuje po vstupu této dohody v platnost.

2. ČR nepřijme, během přechodných období uvedených v odstavci 1, žádné nové předpisy ani opatření, která zavádějí diskriminaci podnikání společností a státních občanů Společenství na jejím území ve srovnání s vlastními společnostmi a státními občany.

3. Každý členský stát poskytne od vstupu této dohody v platnost pro podnikání společností a státních občanů ČR zacházení ne méně příznivé než je poskytováno jeho vlastním společnostem a státním občanům a poskytne pro činnost společností a státních občanů ČR podnikajících na jeho území zacházení ne méně příznivé, než jaké je poskytováno vlastním společnostem a státním občanům.

4. Pro účely této dohody

a) "podnikání" znamená

(i) pokud jde o státní občany, právo zahajovat a provádět výdělečnou činnost jako individuální podnikatelé a zřizovat a provozovat podnikatelské jednotky, zvláště společnosti, které účinným způsobem kontrolují. Individuální podnikání a provozování podnikatelských jednotek státními občany nebude zahrnovat hledání nebo přijímání zaměstnání na trhu pracovních sil druhé strany. Ustanovení tohoto oddílu se nepoužijí na ty, kdo nejsou výlučně individuálními podnikateli.

(ii) pokud jde o společnosti, právo zahajovat a provádět výdělečnou činnost formou zřizování a provozování podřízených jednotek, odboček a zastoupení.

b) "podřízená jednotka" společnosti znamená společnost, která je účinně kontrolována první společností.

c) "výdělečná činnost" zahrnuje zejména činnost průmyslové povahy, činnost obchodní povahy, činnost řemeslnou a profese.

5. Rada přidružení bude během přechodných období, uvedených v odstavci 1 (i) a odstavci 1 (iii), pravidelně posuzovat možnost uspíšení poskytování národního zacházení v odvětvích uvedených v přílohách XVIa a XVIb a možnost zahrnutí oblastí nebo věcí uvedených v příloze XVIc do rámce provádění ustanovení odstavců l, 2 a 3 tohoto článku. Změny těchto příloh mohou být provedeny na základě rozhodnutí Rady přidružení. Po uplynutí přechodného období uvedeného v odstavci 1 (i) a odstavci 1 (iii) Rada přidružení může výjimečně na žádost ČR a vznikne-li taková potřeba rozhodnout, že prodlouží trvání vyloučení určitých oblastí nebo věcí uvedených v přílohách XVIa a XVIb na časově omezené období.

5. Ustanovení týkající se podnikání a činnosti společností a státních občanů ČR a Společenství, obsažená v odstavcích 1, 2 a 3 tohoto článku, se nepoužijí na oblasti nebo věci uvedené v příloze XVIc.

7. Nehledě na ustanovení tohoto článku společnosti Společenství podnikající na území ČR nabudou, vstupem této dohody v platnost, kde to bude nezbytné pro provádění výdělečných činností, pro něž jsou založeny, právo nabývat, užívat, pronajímat a prodávat nemovitosti a, pokud jde o přírodní zdroje, zemědělskou půdu a lesy, právo pachtu.

ČR poskytne odbočkám a zastoupením společností Společenství, podnikajících v ČR tato práva, kde to bude nezbytné pro provádění výdělečných činností, pro něž jsou založeny, nejpozději ke konci šestého roku, který následuje po vstupu této dohody v platnost.

ČR poskytne státním občanům Společenství podnikajícím v ČR jako individuální podnikatelé tato práva, kde to bude nezbytné pro provádění výdělečných činností, pro něž jsou zavedeni, nejpozději ke konci přechodného období uvedeného v článku 7.

Článek 46

1. Podle ustanovení článku 45, s výjimkou finančních služeb uvedených v příloze XVIa, může každá strana upravovat podnikání a činnost společností a státních občanů na svém území do té míry, pokud tato úprava nediskriminuje společnosti a státní občany druhé strany ve srovnání s vlastními společnostmi a státními občany.

2. Pokud jde o finanční služby, uvedené v příloze XVIa tato dohoda se nedotýká práva stran příjímat opatření nezbytná pro provádění jejich měnové politiky nebo opatření, která jsou z důvodu opatrnosti přijímána za účelem zajistit ochranu investorů, vkladatelů, pojištěnců nebo osob, které jsou oprávněny ze svěřenectví, nebo opatření k zabezpečení integrity a stability finanční soustavy.

Tato opatření nebudou na základě státního občanství diskriminovat společnosti a státní občany druhé strany ve srovnání s vlastními společnostmi a státními občany.

Článek 47

Za účelem usnadnit státním občanům ČR a Společenství zahájení a provádění regulovaných odborných činností ve Společenství nebo ČR Rada přidružení posoudí, které kroky bude nutné učinit pro vzájemné uznávání odborností. Za tím účelem může přijmout všechna nezbytná opatření.

Článek 48

Ustanovení článku 46 nevylučují, aby smluvní strana použila zvláštních pravidel o podnikání a činnosti na jejím území odboček a zastoupení společností druhé strany nezavedených na území první strany, která jsou odůvodněna právními nebo technickými rozdíly mezi těmito odbočkami a zastoupeními ve srovnání s odbočkami a zastoupeními společností zavedených na jejím území nebo, pokud jde o finanční služby, zřeteli opatrnosti. Rozdíl zacházení nebude přesahovat rámec toho, co je naprosto nezbytné v důsledku takových právních anebo technických rozdílů nebo, pokud jde o finanční služby, uvedené v příloze XVIa, ze zřetelů opatrnosti.

Článek 49

1. "Společnost ČR" a "společnost ze Společenství" znamená pro účely této Smlouvy společnost nebo firmu, která je zřízena buď v souladu se zákony ČR anebo členského státu a která má své registrované sídlo, ústřední správu nebo hlavní provozní místo na území ČR nebo Společenství. Nicméně, jestliže společnost nebo firma, zřízená v souladu se zákony ČR nebo členského státu, má na území ČR nebo Společenství pouze své registrované sídlo, její činnost musí mít skutečný a nepřetržitý vztah k ekonomice ČR nebo jednoho z členských států.

2. Pokud jde o mezinárodní námořní dopravu, ustanovení tohoto oddílu a oddílu III této hlavy se budou také vztahovat na státní občany a loďařské společnosti ČR nebo členských států, kteří podnikají mimo ČR nebo Společenství a jsou kontrolováni státními občany ČR nebo některého členského státu, jestliže jejich plavidla jsou registrována v ČR nebo v tomto členském státě v souladu s jejich právními předpisy.

3. Státní občan ČR nebo Společenství pro účely této dohody znamená fyzickou osobu, která je státním občanem ČR respektive jednoho ze členských států Společenství.

4. Ustanovení této dohody nebrání tomu, aby každá strana použila jakéhokoliv nezbytného opatření, kterým se zabraňuje obcházení, pomocí ustanovení této dohody, těch opatření, která se týkají přístupu třetí země na její trh.

Článek 50

Pro účely této dohody "finanční služby" znamenají činnost uvedenou v příloze XVIa. Rada přidružení může rozšířit nebo změnit rozsah přílohy XVIa.

Článek 51

Během prvních šesti let následujících po dni vstupu této dohody v platnost nebo, během přechodného období uvedeného v článku 7, pro odvětví uvedená v příloze XVIa a v příloze XVIb, ČR může zavést opatření, která ruší ustanovení tohoto oddílu, pokud jde o podnikání společností a státních občanů Společenství, jestliže určitá průmyslová odvětví:

- procházejí restrukturalizací, nebo

- čelí závažným obtížím, zvláště tam, kde tyto závažné obtíže vyvolávají závažné sociální problémy v ČR, nebo

- čelí vyloučení nebo drastickému snížení celkového podílu na trhu, který zaujímají společnosti nebo státní občané ČR v daném sektoru nebo průmyslovém odvětví v ČR nebo

- jsou nově vznikajícími průmyslovými odvětvími v ČR.

Taková opatření:

(i) se přestanou používat nejpozději dva roky po uplynutí šestého roku následujícího po dni vstupu této dohody v platnost nebo pro odvětví nebo věci uvedené v příloze XVIa a v příloze XVIb po uplynutí přechodného období uvedeného v článku 7 a

(ii) budou důvodná a nezbytná pro účely nápravy situace a

(iii) budou se vztahovat pouze na podniky, které budou vytvořeny v ČR po vstupu takových opatření v platnost a nebudou zavádět diskriminaci,

pokud jde o činnost společností nebo státních občanů Společenství, podnikajících v ČR již v době zavedení daného opatření, v porovnání se společnostmi nebo státními občany ČR.

Rada přidružení může výjimečně na žádost ČR, a vznikne-li taková potřeba, rozhodnout o prodloužení období uvedených shora v pododstavci (i) pro daný sektor a na omezenou dobu.

Při tvorbě a použití takových opatření ČR poskytne tam, kde to bude možné, společnostem a státním občanům Společenství preferenční zacházení a v žádném případě vůči nim neuplatní zacházení méně příznivé než je to, které je poskytováno společnostem a státním občanům z kterékoli třetí země.

Dříve než budou tato opatření zavedena, ČR je projedná s Radou přidružení a neuvede je v účinnost před uplynutím jednoho měsíce od oznámení zavedení těchto opatření ze strany ČR Radě přidružení, vyjma případů, kde hrozba nenapravitelné škody vyžaduje přijetí naléhavých opatření a kdy ČR projedná tuto skutečnost s Radou přidružení okamžitě po jejich zavedení.

Po uplynutí šestého roku následujícího po vstupu této dohody v platnost nebo, pokud jde o sektory uvedené v přílohách XVIa a XVIb, po uplynutí přechodného období uvedeného v článku 7, ČR může zavést taková opatření pouze se svolením Rady přidružení a za podmínek jí stanovených.

Článek 52

1. Ustanovení tohoto oddílu se nepoužijí na služby v letecké dopravě, vnitrozemské vodní dopravě a námořní kabotáži.

2. Rada přidružení může dávat doporučení ke zlepšování podnikání a činnosti v oblastech uvedených v odstavci 1.

Článek 53

1. Nehledě na ustanovení oddílu 1 této hlavy nositelé podnikatelských práv, poskytovaných ČR nebo Společenstvím, budou oprávněni zaměstnávat nebo mít zaměstnané v jedné ze svých podřízených jednotek v souladu s platnými právními předpisy hostitelské země podniku, na území ČR nebo Společenství, pracovníky, kteří jsou státními občany ČR nebo členských států Společenství, pokud jsou tito zaměstnanci kmenovým personálem ve smyslu odstavce 2 tohoto článku a jsou zaměstnáváni výlučně těmito nositeli nebo jejich podřízenými jednotkami. Povolení k pobytu a pracovní povolení těchto pracovníků se budou vztahovat pouze na období tohoto zaměstnání.

2. Kmenový personál nositelů podnikatelských práv, zde uváděných jako " organizace", znamená:

a) výše postavené zaměstnance organizace, kteří přímo řídí chod organizace, jsou obecně kontrolováni a řízeni především ředitelskou radou nebo podílníky, včetně toho, že:

- řídí organizaci, oddělení nebo nižší článek organizace;

- dohlížejí na práci a kontrolují práci jiného kontrolního, odborného nebo řídícího pracovníka;

- jsou vybaveni pravomocí přijímat do zaměstnání a propouštět nebo doporučovat k přijetí do zaměstnání a k propouštění nebo pravomocí k jiným personálním otázkám.

b) Osoby zaměstnávané organizací a mající vysokou nebo neobvyklou:

- odbornost pro daný druh práce nebo obchodu vyžadující zvláštní technické znalosti;

- znalosti nezbytné pro služby poskytované organizací, pro její výzkumné vybavení, technickou činnost nebo provozování.

Toto může zahrnovat pracovníky akreditovaných profesí, ale není na ně omezeno. Každý takový pracovník musel už být zaměstnán příslušnou organizací po dobu nejméně jednoho roku předcházejícího jeho přeložení touto organizací.

Článek 54

1. Ustanovení tohoto oddílu se použijí s přihlédnutím k omezením odůvodněným na základě veřejného zájmu, bezpečnosti nebo zdraví.

2. Nepoužijí se na činnost, která je na území každé strany spojena, byť i příležitostně, s výkonem úřední moci.

Článek 55

Na společnosti, které jsou řízeny společnostmi nebo státními občany ČR a společnostmi nebo státními občany Společenství a těmito jsou výlučně společně vlastněny, se rovněž budou vztahovat ustanovení tohoto oddílu a oddílu III této hlavy.

Oddíl III: Poskytování služeb

Článek 56

1. Strany se zavazují, v souladu s ustanoveními tohoto oddílu, podniknout nutné kroky k postupnému umožňování poskytování služeb společnostmi a státními občany ČR nebo Společenství, kteří podnikají v jiné straně než je ta, pro jejíž osobu jsou služby určeny, se zřetelem na rozvoj sektorů služeb stran.

2. Shodně s liberalizačním procesem, zmíněným v odstavci 1, a podle ustanovení článku 59, odstavec 1, strany umožní dočasný pohyb fyzických osob, které poskytují služby, nebo které jsou zaměstnávány poskytovatelem služeb jako kmenový personál, jak je vymezený v článku 53, odstavec 2, včetně fyzických osob, které jsou zástupci společnosti nebo státního občana ČR nebo Společenství a usilují o dočasný vstup za účelem jednání o prodeji služeb nebo sjednání dohody o prodeji služeb pro tohoto poskytovatele služeb, kde tito zástupci nebudou sami zapojeni do přímého prodeje veřejnosti nebo do poskytování služeb.

3. Rada přidružení podnikne opatření nezbytná k postupnému provádění ustanovení odstavce 1 tohoto článku.

Článek 57

Pokud jde o poskytování dopravních služeb mezi ČR a Společenstvím, jsou ustanovení článku 56 tohoto oddílu nahrazena následovně:

1. Pokud jde o mezinárodní námořní dopravu, strany se zavazují účinně uplatňovat zásadu neomezeného přístupu k trhu a dopravě na komerčním základě.

a) Výše uvedené ustanovení se nedotýká práv a závazků podle Úmluvy o kodexu jednání námořních liniových konferencí OSN tak, jak je aplikován druhou smluvní stranou této dohody. Plavidla mimo režim konferencí mohou být provozována v soutěži s plavidly konferencí, pokud se budou řídit zásadou poctivé soutěže na komerčním základě.

b) Strany potvrzují svou oddanost duchu volné soutěže, jako základního rysu obchodu s pevnými a tekutými lodními náklady.

2. Při uplatnění zásady uvedené v odstavci 1 strany:

a) nebudou zavádět do budoucích dvoustranných dohod se třetími zeměmi klauzule o rozdělení karga, kromě těch výjimečných případů, kdy liniové přepravní společnosti z jedné nebo druhé strany této dohody by neměly jinak účinnou možnost provozovat pravidelné obchodní linky do příslušné třetí země a z ní;

b) zakáží ujednání o rozdělení karga v budoucích dvoustranných dohodách o obchodu s pevnými a tekutými lodními náklady;

c) se vstupem této dohody v platnost zruší všechna jednostranná opatření, správní, technická a jiné překážky, které by mohly mít restriktivní nebo diskriminační účinky na volné poskytování služeb v mezinárodní námořní dopravě.

3. S cílem zajišťovat koordinovaný rozvoj a postupnou liberalizaci dopravy mezi stranami přizpůsobené jejich vzájemným komerčním potřebám, podmínky vzájemného přístupu na trhy v letecké a vnitrozemské dopravě budou řešeny zvláštními dohodami o dopravě, které budou sjednány mezi stranami po vstupu této dohody v platnost.

4. Dříve, než budou uzavřeny dohody zmíněné v odstavci 3, strany nepodniknou žádná opatření nebo kroky, které jsou více restriktivní nebo diskriminační ve srovnání se stavem ke dni předcházejícímu dni vstupu této dohody v platnost.

5. Během přechodného období bude ČR postupně přizpůsobovat své právní předpisy, včetně administrativních, technických a ostatních pravidel, právním předpisům Společenství právě platným v oblasti letecké a vnitrozemské dopravy, nakolik to slouží cílům liberalizace a vzájemnému přístupu na trhy stran a usnadňuje to pohyb cestujících a zboží.

6. Shodně se společným pokrokem při dosahování cílů tohoto oddílu Rada přidružení posoudí způsoby vytváření podmínek nezbytných pro zlepšování svobody poskytování leteckých a vnitrozemských dopravních služeb.

Článek 58

Ustanovení článku 54 se použijí na otázky upravené v tomto oddílu.

Oddíl IV: Všobecná ustanovení

Článek 59

1. Pro účely hlavy IV této dohody nic v této dohodě nebrání stranám v použití jejich zákonů a předpisů o vstupu, pobytu, pracovní činnosti, pracovních podmínkách a podnikání fyzických osob a o poskytování služeb, pokud nebudou používány takovým způsobem, že by to rušilo či znehodnocovalo výhody plynoucí pro kteroukoliv ze stran za podmínek vyplývajících ze zvláštních ustanovení této dohody. Výše uvedené ustanovení se nedotýká použití článku 54.

2. Ustanovení oddílu II, III a IV hlavy IV budou upřesněna rozhodnutím Rady přidružení podle výsledků jednání o službách, která probíhají v rámci Uruguayského kola, a zejména tak, aby bylo zajištěno, že podle kteréhokoliv ustanovení této dohody jedna strana poskytne druhé straně zacházení ne méně příznivé, než jaké je přiznáno podle ustanovení budoucí Všeobecné dohody o obchodu a službách ( GATS ).

3. Vyloučení společností a státních občanů Společenství podnikajících v ČR v souladu s ustanoveními oddílu II hlavy IV z veřejné podpory, kterou ČR poskytuje v oblastech veřejných vzdělávacích služeb, zdravotnictví, sociálních a kulturních služeb, bude po dobu přechodného období uvedeného v článku 7 považováno za slučitelné s ustanoveními hlavy IV a s pravidly soutěže uvedenými v hlavě V.

HLAVA V: PLATBY, KAPITÁL, SOUTĚŽ A OSTATNÍ EKONOMICKÁ USTANOVENÍ, SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA

Oddíl I: Běžné platby a pohyb kapitálu

Článek 60

Smluvní strany se zavazují povolit jakékoliv platby na běžných účtech platební bilance ve volně směnitelné měně do té míry, nakolik se tyto platební transakce týkají pohybu zboží, služeb nebo osob mezi stranami, liberalizovaného podle této dohody.

Článek 61

1. Pokud jde o transakce na kapitálových účtech platební bilance, od vstupu této dohody v platnost, ČR a členské státy zajistí volný pohyb kapitálu vztahujícího se k přímým investicím do společností vytvořených v souladu se zákony hostitelské země a k investicím prováděným v souladu s ustanoveními oddílu II hlavy IV a k likvidaci nebo repatriaci těchto investic a veškerého zisku z nich plynoucího. Nehledě na výše uvedené ustanovení tento volný pohyb, likvidace a repatriace budou zajištěny ke konci pátého roku následujícího po vstupu této dohody v platnost pro všechny investice týkající se státních občanů, kteří podnikají v ČR jako individuální podnikatelé podle oddílu II hlavy IV.

2. Aniž by byl dotčen odstavec 1, nebudou členské státy od vstupu této dohody v platnost, a ČR od konce pátého roku následujícího po vstupu této dohody v platnost, zavádět žádná nová devizová omezení na pohyb kapitálu a s ním spojené běžné platby mezi osobami majícími trvalý pobyt v ČR a Společenství a neučiní stávající úpravu více restriktivní.

3. Strany se budou vzájemně radit s cílem usnadnit pohyb kapitálu mezi ČR a Společenstvím za účelem podporování cílů této dohody.

Článek 62

1. Během prvních pěti let následujících po dni vstupu této dohody v platnost smluvní strany podniknou opatření povolující vytvoření podmínek nezbytných pro další postupné používání pravidel Společenství o volném pohybu kapitálu.

2. Koncem pátého roku od vstupu této dohody v platnost Rada přidružení přezkoumá způsoby, které umožní používání pravidel Společenství o pohybu kapitálu v plném rozsahu.

Článek 63

S odkazem na ustanovení tohoto oddílu a nehledě na ustanovení článku 65, dokud nebude zavedena plná konvertibilita měny ČR ve smyslu článku VIII Mezinárodního měnového fondu, může ČR za výjimečných okolností uplatňovat devizová omezení při poskytování nebo přijímání krátkodobých a střednědobých úvěrů, pokud jsou taková omezení na ČR uvalena pro účely poskytnutí těchto úvěrů a povolena podle statutu ČR v MMF. ČR bude uplatňovat tato omezení nediskriminačním způsobem. Budou uplatňována tak, aby působila nejmenší újmu této dohodě. ČR bude neprodleně informovat Radu přidružení o zavedení takových opatření a o veškerých jejich změnách.

Oddíl II: Soutěž a ostatní ekonomická ustanovení

Článek 64

1. Vše, co je dále uvedeno, je neslučitelné s řádným působením této dohody, v míře, jíž může být dotčen obchod mezi ČR a Společenstvím:

(i) veškeré dohody mezi podnikatelskými jednotkami, rozhodnutí sdružení podnikatelských jednotek a sladěné praktiky podnikatelských jednotek, které mají za cíl či výsledek bránit soutěži, omezovat ji nebo narušovat;

(ii) zneužívání ze strany jedné nebo více podnikatelských jednotek dominantního postavení na území ČR nebo Společenství jako celku nebo na jeho podstatné části;

(iii) jakákoli veřejná podpora, která narušuje soutěž nebo hrozí jejím narušením v důsledku zvýhodňování některých podnikatelských jednotek nebo výroby určitého zboží;

2. Jakékoliv praktiky, které jsou v rozporu s tímto článkem, budou posuzovány na základě kritérií vyplývajících z uplatňování pravidel článků 85, 86 a 92 Smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství.

3. Rada přidružení přijme do tří let od vstupu této dohody v platnost nezbytná pravidla pro provádění odstavců 1 a 2. Do přijetí takových pravidel budou vůči praktikám neslučitelným s odstavcem 1 smluvní strany na svém území postupovat podle svých příslušných právních předpisů. To se nedotýká odstavce 6.

4a. Za účelem použití ustanovení odstavce 1, bod (iii) strany uznávají, že během prvních pěti let po vstupu této dohody v platnost bude jakákoliv veřejná podpora poskytovaná ze strany ČR posuzována se zřetelem na skutečnost, že ČR bude považována za oblast shodnou s těmi oblastmi Společenství, které jsou uvedeny v článku 92.3(a) Smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství. Rada přidružení rozhodne, se zřetelem k hospodářské situaci v ČR, zda toto období bude prodlouženo o další pětiletá období.

4b. Každá strana zabezpečí transparentnost v oblasti veřejné podpory mimo jiné tím, že bude každoročně poskytovat druhé straně zprávy o celkové částce a o rozdělování poskytnuté podpory a že na požádání poskytne informace o struktuře podpory. Na žádost jedné strany druhá strana poskytne informace o jednotlivých zvláštních případech veřejné podpory.

5. Pokud jde o výrobky, uvedené v oddílech II a III hlavy III:

- ustanovení odstavce 1, bodu (iii) se na ně nepoužije;

- veškeré praktiky, jež jsou v rozporu s odstavcem 1 (i) by měly být posuzovány podle kritérií zavedených Společenstvím na základě článků 42 a 43 Smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství a zejména podle kritérií zavedených nařízením Rady č. 26/1962.

6. Jestliže ČR nebo Společenství soudí, že daná praktika je neslučitelná s podmínkami prvního odstavce tohoto článku a že:

- není přiměřeně postupováno podle prováděcích pravidel uvedených v odstavci 3 nebo

- při neexistenci takových pravidel a pokud takové praktiky působí nebo hrozí způsobit vážnou újmu na zájmu druhé strany nebo hmotnou škodu jejímu domácímu průmyslu, včetně jejího průmyslu služeb,

může podniknout příslušná opatření, po konzultaci v rámci Rady přidružení nebo po třiceti pracovních dnech následujících po žádosti o takovou konzultaci.

V případě praktik neslučitelných s odstavcem 1 (iii) mohou tato příslušná opatření, když se na ně vztahuje Všeobecná dohoda o clech a obchodu, být přijata pouze v souladu s postupy a za podmínkek stanovených Všeobecnou dohodou o clech a obchodu a ostatními příslušnými dohodami sjednanými pod její záštitou, které jsou použitelné mezi stranami.

7. Nehledě na opačná ustanovení přijatá v souladu s odstavcem 3, strany si budou vyměňovat informace, majíce na zřeteli omezení vynucená požadavky odborného a podnikatelského tajemství.

8. Tento článek se nepoužije na výrobky, na něž se vztahuje Smlouva zakládající Evropské společenství uhlí a oceli, které jsou předmětem protokolu č. 2.

Článek 65

1. Kde ČR nebo jeden nebo více členských států Společenství jsou ve vážných platebních obtížích nebo pod jejich bezprostřední hrozbou, ČR nebo Společenství podle povahy případu, může v souladu s podmínkami stanovenými podle Všeobecné dohody o clech a obchodu přijmout restriktivní opatření, včetně opatření vztahujících se k dovozu, která budou mít omezené trvání a nesmějí jít nad rámec toho, co je nezbytně nutné pro nápravu situace v platební bilanci. Tato opatření budou postupně zmírňována, jak se bude platební bilance zlepšovat, a budou odstraněna, jakmile odpadnou podmínky pro jejich udržování. ČR a Společenství, podle povahy případu, budou ihned informovat druhou stranu o jejich zavedení a, kde to bude proveditelné, o časovém plánu jejich odstraňování.

2. Strany se nicméně budou snažit vyhnout se zavádění restriktivních opatření pro účely platební bilance.

3. Žádná restriktivní opatření nebudou uplatňována na převody týkající se investic a zejména na repatriaci částek investovaných nebo reinvestovaných a na jakýkoliv druh příjmů z nich plynoucí.

Článek 66

Pokud jde o veřejné podnikatelské jednotky a podnikatelské jednotky, jimž byla poskytnuta zvláštní nebo výlučná práva, Rada přidružení zajistí, že počínaje třetím rokem ode dne vstupu této dohody v platnost, budou zachovávány zásady Smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství, zvláště článek 90, a zásady závěrečného dokumentu Bonnské schůzky Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě z dubna 1990 (zvláště podnikatelská svoboda rozhodování).

Článek 67

1. ČR bude pokračovat ve zlepšování ochrany práv duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví tak, aby ke konci pátého roku po vstupu této dohody v platnost bylo dosaženo úrovně ochrany podobné úrovni existující ve Společenství včetně srovnatelných prostředků pro prosazování takových práv.

2. V téže době ČR požádá o přístup k Mnichovské úmluvě o poskytování evropských patentů z 5. října 1973. ČR také přistoupí k dalším mnohostranným úmluvám o právech duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví uvedeným v odstavci 1 přílohy XVII, jichž jsou členské státy stranami nebo jež jsou členskými státy de facto prováděny.

Článek 68

1. Smluvní strany pokládájí otevření možností zadávání veřejných zakázek na základě nediskriminace a vzájemnosti, zejména v kontextu GATT, za žádoucí cíl.

2. Společnostem ČR vymezeným v článku 49 této dohody bude od vstupu této dohody v platnost na základě pravidel Společenství o zakázkách poskytnut přístup k procedurám zadávání zakázek ve Společenství na základě zacházení ne méně příznivého, než je to, které je poskytováno společnostem Společenství.

Společnostem Společenství ve smyslu článku 49 této dohody bude nejpozději koncem přechodného období uvedeného v článku 7 poskytnut přístup k procedurám zadávání zakázek v ČR na základě zacházení ne méně příznivého, než které je poskytováno společnostem ČR.

Společnosti Společenství podnikající v ČR podle ustanovení oddílu II hlavy IV budou mít se vstupem této dohody v platnost přístup k procedurám zadávání zakázek na základě zacházení ne méně příznivého, než které je poskytováno společnostem ČR.

Rada přidružení bude pravidelně posuzovat možnosti ČR zavést pro všechny společnosti Společenství přístup k procedurám zadávání zakázek v ČR před koncem přechodného období.

3. Pokud jde o podnikání, činnost a poskytování služeb mezi ČR a Společenstvím, jakož i o zaměstnávání a pohyb pracovních sil spojený s plněním veřejných kontraktů, použijí se ustanovení článků 38 až 59 této dohody.

Oddíl III: Sbližování práva

Článek 69

Smluvní strany uznávají, že důležitou podmínkou pro ekonomické zapojení ČR do Společenství je sbližování stávájících a budoucích právních předpisů ČR s právními předpisy Společenství. ČR vyvine úsilí k zajištění postupné slučitelnosti jejích právních předpisů s právními předpisy Společenství.

Článek 70

Sbližování práva bude zahrnovat zejména následující oblasti: celní právo, firemní právo, bankovní právo, daně a vedení účtů obchodních společností, duševní vlastnictví, ochrana pracovníků na pracovišti, finanční služby, pravidla soutěže, ochrana zdraví a života lidí, zvířat a rostlin, ochrana spotřebitele, nepřímé zdanění, technická pravidla a technické normy, zákony a předpisy o jaderné energii, doprava a životní prostředí.

Článek 71

Společenství poskytne ČR technickou pomoc pro uskutečňování těchto opatření, která může mimo jiné zahrnovat:

- výměnu expertů;

- poskytování včasných informací zvláště o příslušných právních předpisech;

- organizování seminářů;

- odbornou přípravu;

- pomoc při překládání právních předpisů Společenství v příslušných odvětvích.

HLAVA VI: HOSPODÁŘSKÁ SPOLUPRÁCE

Článek 72

1. ČR a Společenství založí hospodářskou spolupráci zaměřenou na přispívání k rozvoji a nárůstu potenciálu ČR. Tato spolupráce bude posilovat stávající hospodářské vazby na nejšiřším možném základě ku prospěchu obou stran.

2. Přístupy a další opatření budou pojata tak, aby vedla k hospodářskému a sociálnímu rozvoji ČR, a budou se řídit zásadou trvale únosného rozvoje. Tyto přístupy by měly zajistit, aby hlediska ochrany životního prostředí byla rovněž od počátku brána plně do úvahy a aby byla spojována s požadavky harmonického sociálního rozvoje.

3. Za tím účelem by se spolupráce měla zaměřit především na přístupy a další opatření vztahující se k průmyslu včetně těžařského sektoru, investic, zemědělství, energetiky, dopravy, regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

4. Zvláštní pozornost bude věnována opatřením způsobilým napomáhat spolupráci mezi zeměmi střední a východní Evropy s cílem harmonického rozvoje regionu.

Článek 73

Průmyslová spolupráce

1. Spolupráce bude zaměřena na podporu modernizace a restrukturalizace průmyslu ČR jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru, jakož i na podporu průmyslové spolupráce mezi hospodářskými provozovateli obou stran se zvláštním záměrem posilovat soukromý sektor.

2. Zvláštní pozornost bude věnována:

- restrukturalizaci jednotlivých sektorů; v této souvislosti Rada přidružení posoudí zejména problémy uhelných a ocelářských odvětví a konverze obranného průmyslu;

- zakládání nových podnikatelských jednotek v oblastech nabízejících možnost růstu.

3. Iniciativy průmyslové spolupráce budou brát zřetel na priority, jež si stanovení ČR. Iniciativy by měly zvláště usilovat o vytváření vhodného rámce pro podnikatelské jednotky, zlepšovat nakládání s know-how a podporovat transparentnost, pokud jde o trhy a podmínky pro podnikatelské jednotky, a budou zahrnovat technickou pomoc, kde to bude na místě.

Článek 74

Podpora a ochrana investic

1. Spolupráce bude zaměřena na vytvoření příznivého ovzduší pro soukromé investice, jak domácí tak zahraniční, které jsou podstatné pro hospodářskou a průmyslovou rekonstrukci v ČR.

2. Zvláštními cíli spolupráce budou:

- zlepšovat institucionální rámec pro investice v ČR;

- rozšiřovat ze strany ČR a členských států dohody o podpoře a ochraně investic;

- uskutečňovat vhodná opatření pro převod kapitálu;

- pokračovat v deregulaci a zlepšovat ekonomickou infrastrukturu;

- vyměňovat si informace o příležitostech pro investování formou veletrhů, výstav, týdnů obchodů a jiných akcí.

Článek 75

Průmyslové normy a posuzování shody

1. Strany budou spolupracovat s cílem dosáhnout plné shody ČR s technickými předpisy Společenství, s Evropskou normalizací a postupy pro posuzování shody.

2. Za tím účelem bude spolupráce usilovat:

- o podporu používání technických přepisů Společenství, Evropských norem a postupů pro posuzování shody;

- kde je to na místě, o dosažení uzavření dohod a vzájemném uznávání v těchto oblastech;

- o podporu aktivní a pravidelné účasti ČR v práci specializovaných organizací (CEN, CENELEC, ETSI, EOTC).

3. Společenství poskytne ČR technickou pomoc, kde to bude na místě.

Článek 76

Spolupráce ve vědě a technice

1. Strany budou rozvíjet spolupráci ve výzkumu a technickém rozvoji. Zvláštní pozornost budou věnovat:

- výměně informací o jejich politice v otázkách vědy a techniky;

- organizování společných vědeckých setkání (seminářů a pracovních setkání);

- společné vědecko-výzkumné činnosti zaměřené na podporu vědeckého pokroku a na předávání technologie a know-how;

- odborné přípravě a programům mobility pro výzkumné pracovníky a odborníky oboru stran;

- rozvoji prostředí příznivého pro výzkum a využívání nových technologií a náležité ochraně duševního vlastnictví vzešlého z výzkumu;

- účasti ČR na programech Společenství v souladu s odstavcem 3.

Kde to bude na místě, bude poskytována technická pomoc.

2. Rada přidružení určí příslušné postupy pro rozvíjení této spolupráce.

3. Spolupráce podle rámcového programu Společenství v oblasti výzkumu a technického rozvoje bude naplňována podle zvláštních ujednání, která budou sjednávána a uzavírána v souladu s právními předpisy každé strany.

Článek 77

Výchova a odborná příprava

1. Strany budou spolupracovat s cílem zvyšovat úroveň všeobecné vzdělanosti a odborné kvalifikace v ČR, majíce na zřeteli priority ČR. Institucionální rámce a plány spolupráce budou založeny na Evropské nadaci pro odbornou přípravu a na programu TEMPUS. V tomto kontextu by mohla být rovněž zvážena účast ČR na dalších programech Společenství.

2. Spolupráce bude zaměřena zvláště na následující oblasti a s případnými změnami určenými společně stranami:

- reforma systému výchovy a odborné přípravy v ČR;

- počáteční odborná příprava, příprava během výkonu zaměstnání a

rekvalifikace, včetně přípravy pracovníků veřejného a soukromého sektoru a vyšších státních zaměstnanců, zejména v prioritních oblastech, které budou určeny;

- spolupráce mezi univerzitami, spolupráce mezi univerzitami a firmami, pohyb učitelů, studentů, administrativních pracovníků a mládeže;

- podpora výuky v oblasti evropských studií v rámci příslušných institucí;

- vzájemné uznávání doby studia a diplomů;

3. V překladatelské oblasti bude spolupráce zaměřena na přípravu překladatelů a tlumočníků a na prosazování jazykových norem a terminologie Společenství.

Článek 78

Zemědělství a zemědělsko-průmyslový sektor

1. Spolupráce v této oblasti bude mít za cíl modernizaci zemědělství a zemědělsko-průmyslového sektoru. Bude především usilovat :

- o rozvoj soukromých farem a distribučních sítí, metod skladování, marketingu atd.;

- o modernizaci infrastruktury venkova, (doprava, zásobování vodou, telekomunikace);

- o územní plánování, včetně stavebního a urbanistického plánování;

- o zlepšování produktivity a kvality používáním vhodných metod a výrobků; o poskytování odborné přípravy a monitorování při používání metod proti znečištění spojenému se vstupy;

- o rozvíjení a modernizaci zpracovatelských firem a jejich techniky marketingu;

- o podporu vzájemné provázanosti v zemědělství;

- o podporu průmyslové spolupráce v zemědělství a o výměnu know-how, zejména mezi soukromými sektory v ČR a ve Společenství;

- o rozvoj spolupráce při ochraně zdraví zvířat a rostlin s cílem vytvořit postupnou harmonizaci s normami Společenství prostřednictvím pomoci odborné přípravě a organizování kontrol.

2. K tomuto cíli bude Společenství poskytovat příslušnou technickou pomoc.

Článek 79

Energetika

1. V rámci zásad tržního hospodářství budou strany spolupracovat k dosažení postupné integrace energetických trhů ČR a Společenství. Budou věnovat zvláštní pozornost návrhům Společenství na Evropskou energetickou chartu a souběžné integraci takových trhů s ostatními zeměmi střední a východní Evropy.

2. Spolupráce bude zahrnovat mezi jiným technickou pomoc, kde to bude na místě, v následujících oblastech:

- formování a plánování energetické politiky jak na národní, tak na regionální úrovni;

- otevírání trhů energie ve větší míře, včetně usnadňování tranzitu plynu a elektrické energie;

- studium modernizace energetických infrastruktur;

- zlepšování distribuce, jakož i zlepšování dodávek a jejich sortimentu;

- řízení a odborná příprava pro energetický sektor;

- rozvoj energetických zdrojů;

- podpora úsporám energie a energetické účinnosti;

- dopad výroby a spotřeby energie na životní prostředí;

- sektor jaderné energie;

- sektory elektrické energie a plynu, včetně zvážení možnosti vzájemného propojení zásobovacích sítí;

- formování rámcových podmínek spolupráce mezi podnikatelskými jednotkami v tomto sektoru, která by mohla zahrnovat i podporu společným podnikům;

- předávání technologií a know-how, které může, je-li to vhodné, zahrnovat podporu a komercializaci efektivních energetických technologií;

Článek 80

Jaderná bezpečnost

1. Cílem spolupráce je přispívat k bezpečnějšímu využívání jaderné energie.

2. Spolupráce bude zvláště zahrnovat následující otázky:

- jaderná bezpečnost, připravenost na nouzový jaderný stav a jeho řízení;

- ochrana proti záření včetně monitorování záření v životním prostředí;

- problémy palivového cyklu, zabezpečení jaderného materiálu;

- nakládání s radioaktivním odpadem;

- vyřazování z provozu a demontáž jaderných zařízení;

- dekontaminace.

3. Spolupráce bude zahrnovat výměnu informací a zkušeností a vědecko-výzkumnou činnost v souladu s článkem 76.

Článek 81

Životní prostředí

1. Strany budou rozvíjet a posilovat svou spolupráci v oblasti životního prostředí a lidského zdraví, kterou považují za prioritní.

2. Spolupráce se bude týkat:

- účinného monitorování hladin znečištění; informačních systémů o stavu životního prostředí;

- boje proti regionálnímu a hranice přesahujícímu znečištění ovzduší;

- trvale únosného, účinného a ekologicky efektivního využívání energie a její výroby; bezpečnosti průmyslových závodů; rozvoje příslušných technologií a výrobních procesů;

- klasifikace chemikálií a bezpečného zacházení s nimi;

- účinného předcházení a snižování znečištění vod, zvláště zdrojů pitné vody a hranice přesahujících vodních toků;

- snižování odpadů, jejich vracení do oběhu a bezpečného ukládání (včetně radioaktivních odpadů);

- dopadu zemědělství na životní prostředí; eroze půdy; ochrany lesů, flóry a fauny; obnovování ekologické stability venkova;

- územního plánování včetně stavebního a urbanistického plánování;

- užívání ekonomických a fiskálních nástrojů;

- globální změny podnebí a jejího odvrácení;

- uvědomování si významu životního prostředí a výchovy k němu;

- mezinárodních úmluv v oblasti životního prostředí;

3. Spolupráce se bude uskutečňovat prostřednictvím:

- výměny informací a odborníků, včetně informací a odborníků z oblasti předávání čistých technologií; rozvoje informačních systémů v oblasti životního prostředí;

- programů odborné přípravy;

- společné výzkumné činnosti;

- sbližování práva (normy Společenství);

- spolupráce na regionální úrovni (včetně spolupráce v rámci Evropské agentury pro životní prostředí, až bude zřízena Společenstvím) a na mezinárodní úrovni;

- rozvoje strategií, zvláště s přihlédnutím ke globálním a klimatickým otázkám.

Článek 82

Doprava

1. Strany budou rozvíjet a posilovat spolupráci tak, aby bylo ČR umožněno:

- restrukturalizovat a modernizovat dopravu;

- zlepšovat pohyb cestujících a zboží a přístup na dopravní trh odstraňováním administrativních, technických a ostatních překážek;

- usnadňovat tranzitní přepravu Společenství v ČR formou silniční, železniční, říční a kombinované dopravy;

- dosahovat operačních norem srovnatelných s normami ve Společenství.

2. Spolupráce zahrne především následující:

- ekonomické, právní a technické programy odborné přípravy;

- poskytování technické pomoci a poradenství a výměnu informací;

- poskytování prostředků pro rozvoj infrastruktury v ČR.

3. Spolupráce bude zahrnovat následující prioritní oblasti:

- výstavbu a modernizaci silniční dopravy včetně postupného usnadňování podmínek tranzitu;

- řízení železnic a letišť, včetně spolupráce mezi příslušnými státními orgány;

- modernizaci na hlavních trasách společného zájmu a na transevropských spojích silniční, vnitrozemské vodní, železniční, přístavní a letištní infrastruktury;

- územní plánování včetně stavebního a urbanistického plánování;

- podporu propojené silniční a železniční dopravy, kontejnerizaci, překládky nákladů a výstavbu terminálů;

- výměnu dopravního technického zařízení za účelem vyhovění standardům Společenství;

- podporu společných technologických a výzkumných programů v souladu s článkem 76;

- rozvoj legislativních opatření a uskutečňování takové politiky ve všech oblastech dopravy, která je slučitelná s dopravní politikou Společenství.

Článek 83

Telekomunikace

1. Strany budou rozšiřovat a upevňovat spolupráci v této oblasti a budou za tímto účelem iniciovat zejména následující činnost:

- výměnu informací o telekomunikační politice;

- výměnu technických a jiných informací a organizování seminářů, pracovních setkání a konferencí pro experty obou stran;

- provádění odborné přípravy a poradenské činnosti;

- uskutečňování převodu technologie;

- realizaci společných projektů za účasti příslušných orgánů obou stran;

- rozvoj evropských norem, systémů ověřování a regulačních přístupů;

- rozvoj nových komunikací, služeb a zařízení, zvláště těch s komerčním uplatněním.

2. Tyto činnosti budou zaměřeny na následující prioritní oblasti:

- modernizaci telekomunikační sítě v ČR a její zapojení do evropské a světové sítě;

- spolupráci uvnitř struktur evropské standardizace;

- integraci transevropských systémů; právní a regulační aspekty telekomunikací;

- řízení telekomunikací v nových ekonomických podmínkách organizační struktury strategie a plánování, zásady nákupu;

- územní plánování, včetně stavebního a urbanistického plánování.

Článek 84

Bankovnictví, pojišťovnictví, ostatní finanční služby a spolupráce při kontrole

1. Strany budou spolupracovat s cílem vytvořit a rozvíjet vhodný rámec pro podporu bankovnictví, pojišťovnictví a finančních služeb v ČR.

a) Spolupráce bude zaměřena na:

- přijetí společného systému účetnictví, slučitelného s evropskými normami;

- upevňování a restrukturalizaci bankovního a finančního sektoru;

- zlepšování dozoru nad bankovními a finančními službami a jejich regulace;

- přípravu překladů právních předpisů ČR a Společenství;

- přípravu glosářů terminologie;

- výměnu informací, zejména pokud jde o navrhované právní předpisy.

b) K tomuto cíli bude spolupráce zahrnovat poskytování technické pomoci a odbornou přípravu.

2. Strany budou spolupracovat s cílem rozvíjet účinné kontrolní systémy v ČR podle standardních metod a postupů Společenství.

a) Spolupráce bude zaměřena na:

- zřízení nezávislého nejvyššího kontrolního úřadu v ČR;

- zřízení vnitřních kontrolních útvarů ve státních orgánech;

- výměnu příslušných kontrolních informací;

- sjednocení kontrolní dokumentace;

- školící a poradenskou činnost.

b) K tomuto účelu bude Společenství poskytovat příslušnou technickou pomoc.

Článek 85

Měnová politika

Na žádost orgánů ČR poskytne Společenství technickou pomoc určenou na podporu úsilí ČR o zavedení plné směnitelnosti koruny a o postupné sblížení její politiky s politikou Evropského měnového systému. Tato pomoc bude zahrnovat neformální výměnu informací o zásadách a fungování Evropského měnového systému.

Článek 86

Praní peněz

1. Strany souhlasí s nutností vyvíjet veškeré úsilí a spolupráci za účelem předcházet používání jejich finančních soustav k praní příjmů z trestné činnosti všeobecně a z deliktů spojených s narkotiky zvláště.

2. Spolupráce v této oblasti bude zahrnovat administrativní a technickou pomoc s cílem vytvářet vhodné normy proti praní peněz shodné s těmi, které byly přijaty Společenstvím a jinými mezinárodními fóry v této oblasti, včetně Skupiny pro finanční úkoly (FATF).

Článek 87

Regionální rozvoj

1. Strany budou posilovat vzájemnou spolupráci v regionálním rozvoji a využívání území.

2. Za tímto účelem mohou být podniknuta jakákoliv následující opatření:

- výměna informací mezi státními, regionálními nebo místními orgány o regionální politice a o politice územního plánování;

- poskytování pomoci ČR při formování takové politiky;

- společné akce regionálních a místních orgánů v oblasti hospodářského rozvoje;

- studium koordinovaných přístupů k rozvoji pohraničních oblastí mezi ČR a Společenstvím a ostatních oblastí v ČR se závažnými regionálními rozdíly;

- výměna návštěv ke zkoumání možností pro spolupráci a pomoc;

- výměna zaměstnanců státní správy nebo odborníků;

- poskytování technické pomoci;

- vytváření programů k výměně informací a zkušeností různými metodami včetně seminářů.

Článek 88

Sociální spolupráce

1. Pokud jde o zdraví a bezpečnost, budou strany rozvíjet vzájemnou spolupráci s cílem zlepšování úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, vycházejíce z úrovně ochrany existující ve Společenství. Spolupráce bude obsahovat zvláště následující:

- poskytování technické pomoci;

- výměnu odborníků ;

- spolupráci mezi firmami;

- výměnu informací a administrativní a jinou vhodnou pomoc firmám, odbornou přípravu.

2. Pokud jde o zaměstnanost, bude spolupráce mezi stranami zaměřena především na zlepšování služeb při hledání zaměstnání a poradenských služeb pro různá povolání, na poskytování podpůrných opatření a na podporu místního rozvoje za účelem pomoci průmyslové restrukturalizaci.

Bude rovněž zahrnovat opatření jako vypracování studií, poskytování expertních služeb, informací a odborné přípravy.

3. Pokud jde o sociální zabezpečení, bude spolupráce mezi stranami směřovat k přizpůsobení systému sociálního zabezpečení nové hospodářské a sociální situaci, především poskytováním expertních služeb, informací a odborné přípravy.

Článek 89

Cestovní ruch

Strany budou zvyšovat a rozvíjet vzájemnou spolupráci, která bude zahrnovat:

- usnadňování obchodu v oblasti cestovního ruchu;

- zvyšování toků informací mezinárodními sítěmi, databankami, atd.;

- převod know-how prostřednictvím odborné přípravy, výměn, seminářů;

- realizaci regionálních turistických projektů jako jsou transhraniční projekty, družební města atd.;

- výměnu názorů a poskytování příslušné výměny informací o důležitých otázkách společného zájmu týkajících se oblasti cestovního ruchu;

- podporu rozvoje infrastruktury, jež vede k investování do oblasti cestovního ruchu.

Článek 90

Malé a střední podniky

1. Strany budou usilovat o rozvoj a upevňování malých a středních podniků v soukromém sektoru a spolupráce mezi malými a středními podniky v ČR a ve Společenství.

2. Budou podporovat výměnu informací a know-how v následujících oblastech:

- zavádění právních, administrativních, technických, daňových a finančních podmínek, potřebných pro zakládání a rozšiřování malých a středních podniků a pro spolupráci přesahující hranice;

- poskytování specializovaných služeb, požadovaných malými a středními podniky (odborná příprava v oblasti řízení, účetnictví, marketing a kontrola kvality atd.) a posilování zastoupení, poskytujících takové služby;

- vytváření vhodných propojení s provozovateli Společenství s cílem zlepšovat informační tok do malých a středních podniků a podporovat

spolupráci přesahující hranice (např. Síť obchodní spolupráce (BC-NET), Euro-Info Centra, konference atd.).

3. Spolupráce bude zahrnovat poskytování technické pomoci zvláště pro vytváření příslušné institucionální podpory malým a středním podnikům na státní a regionální úrovni, a to pokud jde o finanční, školící, poradenské, technologické a komerční služby.

Článek 91

Informace a komunikace

Pokud jde o informace a komunikace, ČR a Společenství podniknou příslušné kroky k povzbuzení účinné vzájemné výměny informací. Přednost bude dána programům zaměřeným na poskytování základních informací o Společenství veřejnosti a určitým kruhům v ČR odbornějších informací, včetně přístupu k databázím Společenství, kde to bude možné.

Článek 92

Ochrana spotřebitele

1. Strany budou spolupracovat za účelem dosažení plného přizpůsobení ČR systému ochrany spotřebitele ve Společenství.

2. K tomuto účelu bude spolupráce v rámci stávajících možností zahrnovat:

- výměnu informací a odborníků,

- přístup k databázím Společenství;

- školící operace a technickou pomoc.

Článek 93

Celnictví

1. Cílem spolupráce bude zabezpečit dodržování všech ustanovení, jejichž přijetí je plánováno v souvislosti s obchodem, a dosáhnout přiblížení celní soustavy ČR celní soustavě Společenství a napomoci tak usnadnění kroků směrem k liberalizaci plánované podle této dohody.

2. Spolupráce bude především zahrnovat:

- výměnu informací;

- rozvoj infrastruktury přesahující hranice mezi stranami;

- vzájemné propojení mezi tranzitními systémy ČR a Společenství;

- zjednodušování prohlídek a formalit při přepravě zboží;

- organizování seminářů a umísťování;

Technická pomoc bude poskytována, kde to bude na místě.

3. Aniž by tím byla dotčena další spolupráce, předpokládaná touto dohodou a zvláště článkem 96, bude se vzájemná spolupráce mezi správními orgány smluvních stran ve věcech celnictví uskutečňovat v souladu s ustanoveními protokolu č. 6.

Článek 94

Statistická spolupráce

1. Spolupráce v této oblasti bude mít za cíl rozvoj účinného statistického systému, který bude rychle a včas poskytovat spolehlivou statistiku potřebnou pro plánování a sledování procesu reformy a který bude přispívat k rozvoji soukromého podnikání v ČR.

2. Strany budou spolupracovat zejména:

- při posilování statistické služby ČR;

- při dosahování harmonizace se standardními mezinárodními metodami, normami a klasifikacemi (zvláště Společenství),

- při poskytování údajů potřebných pro průběh a sledování ekonomické reformy;

- při poskytování příslušných makroekonomických a mikroekonomických údajů pro hospodářské provozovatele soukromého sektoru;

- při zabezpečování důvěrného charakteru individuálních dat;

- při výměně statistických informací.

3. Společenství bude poskytovat příslušnou technickou pomoc.

Článek 95

Ekonomika

1. ČR a Společenství budou usnadňovat proces ekonomických reforem a integrace cestou spolupráce za účelem lepšího pochopení podstaty svých ekonomik a cestou provádění hospodářské politiky v tržních hospodářstvích.

2. Za tímto účelem budou ČR a Společenství:

- provádět výměnu informací o makroekonomických výkonech a výhledech a o strategii rozvoje, kde to bude na místě;

- analyzovat společně ekonomické otázky společného zájmu včetně vytváření rámce ekonomické politiky a nástrojů k jejímu uskutečňování;

- podporovat, zvláště prostřednictvím programu Akce pro spolupráci v ekonomice, extenzivní spolupráci mezi ekonomy a manažery v ČR a ve Společenství s cílem urychlovat předávání know-how pro účely koncipování hospodářské politiky a umožňovat širokou distribuci výsledků výzkumu vztahujícího se k této politice.

Článek 96

Narkotika

1. Spolupráce je zejména zaměřena na zvyšování účinnosti postupů a opatření, jimiž se čelí dodávkám a nedovolenému obchodování s narkotiky a psychotropními látkami a která vedou k omezování zneužívání těchto látek.

2. Smluvní strany se dohodnou na nezbytných metodách spolupráce k dosažení těchto cílů, včetně modalit uskutečňování společných akcí. Jejich akce budou založeny na konzultacích a úzké spolupráci při sledování cílů, postupů a metod v oblastech, uvedených v odstavci 1.

3. Spolupráce mezi smluvními stranami bude zahrnovat technickou a administrativní pomoc, která by se mohla týkat zejména následujících oblastí: příprava a uplatňování vnitrostátních právních předpisů; vytváření institucí a informačních středisek a středisek sociálních a zdravotních; odborná příprava personálu a výzkum; předcházení používání chemických sloučenin pro nedovolenou výrobu narkotik z psychotropních látek.

Strany se mohou dohodnout na začlenění dalších oblastí.

HLAVA VII: KULTURNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 97

1. Strany se zavazují podporovat kulturní spolupráci. Kde to bude na místě, mohou být programy kulturní spolupráce Společenství nebo jednoho či více členských států rozšiřovány na ČR a, v zájmu obou stran, může být rozvíjena další činnost.

Tato spolupráce může zejména pokrývat:

- překlady literárních děl;

- konzervaci a restaurování památek a lokalit (architektonické a kulturní dědictví);

- odbornou přípravu těch, kdož se zabývají kulturními otázkami;

- organizování evropsky orientovaných kulturních událostí.

2. Strany budou spolupracovat při podpoře audiovizuálního průmyslu v Evropě. Audiovizuální sektor v ČR by se mohl nejvýrazněji podílet na činnostech organizovaných Společenstvím v rámci programu MEDIA pro roky 1991 - 1995 v souladu s postupy stanovenými orgány odpovědnými za řízení jednotlivých činností a v souladu s ustanoveními Rozhodnutí Rady Evropských společenství ze dne 21. prosince 1990, jímž byl program vytvořen. Strany budou koordinovat a, kde to bude na místě, harmonizovat svoji politiku regulace vysílání přes hranice států, technické normy a prosazování evropské audiovizuální technologie.

HLAVA VIII: FINANČNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 98

Za účelem dosažení cílů této dohody a v souladu s články 99, 100, 102 a 103 a aniž by byl dotčen článek 101, ČR obdrží dočasnou finanční pomoc od Společenství ve formě grantů a půjček, včetně půjček Evropské investiční banky ve smyslu ustanovení článku 18 Statutu banky.

Článek 99

Tato finanční pomoc bude pokrývána :

- opatřeními operace PHARE podle nařízení Rady EHS č. 3906/89 ve znění dodatků po celou dobu jejich platnosti; poté budou granty poskytovány Společenstvím buď v rámci Operace PHARE na víceletém základě, nebo jako součást nového finančního víceletého rámce vytvořeného Společenstvím po konzultacích s ČR a se zřetelem k důvodům zakotveným v článcích 102 a 103.

- půjčkou (půjčkami) od Evropské investiční banky před uplynutím doby její (jejich) využitelnosti; Společenství po konzultacích s ČR stanoví maximální částku a dobu využitelnosti půjček od Evropské investiční banky pro ČR na následující roky.

Článek 100

Cíle a oblasti finanční pomoci Společenství budou zakotveny indikativním programu, který bude dohodnut mezi oběma stranami. Strany budou informovat Radu přidružení.

Článek 101

1. Společenství posoudí, v případě zvláštní potřeby, se zřetelem na využitelnost všech finančních zdrojů, na žádost ČR a v součinnosti s mezinárodními finančními institucemi, v kontextu G-24 možnost poskytnout dočasnou finanční pomoc

- na podporu opatření majících za cíl zavést a udržovat směnitelnost měny ČR;

- na podporu úsilí o střednědobou stabilizaci a strukturální úpravy, včetně pomoci v platební bilanci.

2. Tato finanční pomoc předpokládá, že ČR předloží programy podporované MMF v kontextu G-24, podle okolností, pro směnitelnost a/ nebo restrukturalizaci jejího hospodářství, jejich schválení Společenstvím, nepřetržité plnění těchto programů ze strany ČR a, jako nejvyšší cíl, rychlý přechod ke spoléhání na financování ze soukromých zdrojů.

3. Rada přidružení bude informována o podmínkách, za nichž bude poskytována tato pomoc, a o plnění závazků, které ČR převzala v souvislosti s takovou pomocí.

Článek 102

Finanční pomoc ze strany Společenství bude vyhodnocena ve světle nových potřeb a úrovně rozvoje ČR, ze zřetelem na stanovené priority, absorbční kapacitu ekonomiky ČR, schopnost splácet půjčky a na pokrok na cestě k systému tržního hospodářství a v restrukturalizaci v ČR.

Článek 103

S cílem umožnit optimální využití dosažitelných zdrojů smluvní strany zajistí, že příspěvky Společenství budou poskytovány v těsné součinnosti s příspěvky z ostatních zdrojů, jako od členských států, ostatních zemí, včetně G-24 a mezinárodních finančních institucí jako Mezinárodní měnový fond, Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj a Evropská banka pro obnovu a rozvoj.

HLAVA IX: INSTITUCIONÁLNÍ, VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 104

Tímto se zřizuje Rada přidružení, která bude dohlížet na provádění této dohody. Bude se scházet na ministerské úrovni jednou do roka a tehdy, když si to vyžádají okolnosti. Bude posuzovat jakékoliv významné otázky vyplývající z rámce této dohody a jakékoliv jiné dvoustranné nebo mezinárodní otázky společného zájmu.

Článek 105

1. Rada přidružení bude složena ze členů jmenovaných vládou ČR na jedné straně a ze členů Rady Evropských společenství a ze členů Komise Evropských společenství na straně druhé.

2. Členové Rady přidružení se mohou nechat zastupovat za podmínek, které budou zakotveny v jejím jednacím řádu.

3. Rada přidružení stanoví svůj jednací řád .

4. V předsednictví Rady přidružení se budou střídat člen Rady Evropských společenství a člen vlády ČR v souladu s ustanoveními zakotvenými v jejím jednacím řádu.

5. Tam, kde je to na místě, Evropská investiční banka se účastní na práci Rady přidružení jako pozorovatel.

Článek 106

Rada přidružení bude pro účely dosahování cílů této dohody nadána pravomocí přijímat rozhodnutí v případech v ní stanovených. Přijatá rozhodnutí budou závazná pro obě strany, které podniknou opatření nezbytná k realizaci přijatých rozhodnutí. Rada přidružení může také činit příslušná doporučení. Svá rozhodnutí a doporučení bude formulovat po dohodě stran.

Článek 107

1. Každá ze stran může předložit Radě přidružení jakýkoliv spor vztahující se k použití nebo výkladu této dohody.

2. Rada přidružení může vyřešit spor rozhodnutím.

3. Každá strana bude vázána podniknout opatření k provedení rozhodnutí uvedeného v odstavci 2.

4. V případě, že nebude možné vyřešit spor v souladu s odstavcem 2 tohoto článku, kterákoliv strana může notifikovat druhé straně jmenování rozhodce; druhá strana musí pak jmenovat druhého rozhodce do dvou měsíců. Pro účely této procedury budou Společenství a členské státy pokládány za jednu stranu sporu.

Rada přidružení jmenuje třetího rozhodce. Rozhodnutí rozhodců budou přijímána většinou hlasů. Každá strana sporu musí podniknout kroky, jež si žádá provedení rozhodnutí rozhodců.

Článek 108

1. Radě přidružení bude při výkonu jejích povinností nápomocen Výbor přidružení, složený z představitelů vlády ČR na jedné straně a z představitelů Rady Evropských společenství a členů Komise Evropských společenství na straně druhé, obvykle na úrovni vyšších státních úředníků. Ve svém jednacím řádu určí Rada přidružení povinnosti Výboru přidružení, které budou zahrnovat přípravu zasedání Rady přidružení a způsob činnosti Výboru.

2. Rada přidružení může delegovat na Výbor přidružení kteroukoliv ze svých pravomocí. V takovém případě bude Výbor přidružení přijímat svá rozhodnutí v souladu s podmínkami uvedenými v článku 106.

Článek 109

Rada přidružení může rozhodnout o vytvoření jakéhokoliv jiného zvláštního výboru nebo orgánu, který jí může pomáhat při plnění jejích povinností. Ve svém jednacím řádu určí Rada přidružení složení a povinnosti takových výborů nebo orgánů a způsob jejich činnosti.

Článek 110

Tímto se vytváří Parlamentní výbor přidružení. Bude fórem pro členy Parlamentu ČR a členy Evropského parlamentu ke schůzkám a výměně názorů. Bude se scházet v intervalech, které si sám stanoví.

Článek 111

1. Parlamentní výbor přidružení bude sestávat ze členů Parlamentu ČR na jedné straně a členů Evropského parlamentu na straně druhé.

2. Parlamentní výbor přidružení si stanoví jednací řád.

3. V předsednictví Parlamentního výboru přidružení se bude střídat Parlament ČR a Evropský parlament v souladu s ustanoveními zakotvenými v jeho jednacím řádu.

Článek 112

Parlamentní výbor přidružení může požadovat příslušné informace o provádění této dohody od Rady přidružení, která pak Výboru tyto požadované informace poskytne. Parlamentní výbor přidružení bude informován o rozhodnutích Rady přidružení. Parlamentní výbor přidružení může podávat doporučení Radě přidružení.

Článek 113

V rámci této dohody se každá strana zavazuje zajistit fyzickým a právnickým osobám druhé strany ve srovnání s jejími vlastními státními příslušníky nediskriminovaný přístup k příslušným soudním a správním orgánům stran, aby mohly hájit svá osobní a majetková práva včetně těch, která se týkají duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví.

Článek 114

Nic v této dohodě nebrání smluvní straně, aby přijala jakákoliv opatření:

(a) která považuje za nezbytná k předcházení úniku informací v rozporu s jejími základními bezpečnostními zájmy;

(b) která se vztahují k výrobě zbraní, munice nebo válečného materiálu nebo k obchodu s nimi, nebo k výzkumu, vývoji nebo výrobě nezbytné pro účely obrany s tím, že taková opatření nepoškodí podmínky soutěže, pokud jde o výrobky, které nejsou zvláště určeny pro vojenské účely;

(c) která považuje za nezbytná pro vlastní bezpečnost v případě vážných vnitřních nepokojů, jež ohrožují zachovávání práva a pořádku, v době války nebo vážného mezinárodního napětí, jež vytváří hrozbu války nebo pro plnění závazků, které přijala za účelem zachování míru a mezinárodní bezpečnosti.

Článek 115

1. V oblastech, na něž se tato dohoda vztahuje, a aniž by byla dotčena jakákoliv zvláštní ustanovení v ní obsažená:

- opatření používaná ČR vůči Společenství nebudou zakládat diskriminaci mezi členskými státy, jejich státními občany nebo jejich společnostmi a firmami,

- opatření používaná Společenstvím vůči ČR nebudou zakládat diskriminaci mezi jejími státními občany nebo jejími společnostmi a firmami.

2. Ustanovení odstavce 1 se nedotýkají práva smluvních stran použít příslušná ustanovení jejich fiskálních právních předpisů na daňové poplatníky, kteří nejsou v totožném postavení, pokud jde o místo jejich pobytu.

Článek 116

Výrobky mající původ v ČR nebudou požívat příznivějšího zacházení při dovozu do Společenství než je zacházení, které používají členské státy mezi sebou. Zacházení poskytnuté ČR podle hlavy IV a oddílu I hlavy V nebude příznivější než zacházení, které si přiznávají členské státy mezi sebou.

Článek 117

1. Strany podniknou všechna obecná nebo zvláštní opatření požadovaná ke splnění jejich závazků podle této dohody. Budou sledovat dosažení cílů vytyčených touto dohodou.

2. Jestliže jedna strana má za to, že druhá strana nesplnila závazek podle této dohody, může podniknout příslušná opatření. Dříve, než tak učiní, poskytne Radě přidružení veškeré příslušné informace požadované pro důkladné posouzení situace, za účelem nalezení řešení přijatelného pro strany, s výjimkou případů zvláštní naléhavosti.

Při výběru opatření musí být dána přednost takovým, která nejméně naruší působení této dohody. Tato opatření budou neprodleně oznámena Radě přidružení a budou předmětem konzultací v Radě přidružení, jestliže o to druhá strana požádá.

Článek 118

Dokud podle této dohody nebude dosaženo rovných práv pro jednotlivce a provozovatele hospodářských činností, nebude se tato dohoda dotýkat práv, která jim byla zaručena stávajícími dohodami, které zavazují ČR na jedné straně a jeden nebo více členských států na straně druhé.

Článek 119

Protokoly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 a přílohy I až XVII, budou tvořit nedílnou součást této dohody.

Článek 120

Tato dohoda se uzavírá na neomezenou dobu. Kterákoliv ze stran může vypovědět tuto dohodu tím, že to oznámí druhé straně. Tato dohoda přestane platit šest měsíců ode dne takového oznámení.

Článek 121

Tato dohoda se bude vztahovat na jedné straně na území ČR a na straně druhé na území, na něž se vztahují smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství, Evropské společenství pro automovou energii a Evropské společenství uhlí a oceli, za podmínek v nich stanovených.

Článek 122

Tato dohoda je sjednána v jazycích: českém, anglickém, dánském, francouzském, holandském, italském, německém, portugalském, řeckém a španělském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Článek 123

Tato dohoda bude schválena smluvními stranami podle jejich vlastních postupů. Tato dohoda vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po dni, kdy si smluvní strany vzájemně oznámí, že postupy uvedené v prvním odstavci byly završeny. Svým vstupem v platnost tato dohoda nahradí Dohodu mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii o obchodu, obchodní a hospodářské spolupráci, podepsanou v Bruselu 7. května 1990 a Protokol mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Evropským společenstvím uhlí a oceli, parafovaný v Bruselu 28. června 1991 před jeho vstupem v platnost.

Článek 124

1. Vzhledem k tomu, že ustanovení odpovídající určitým částem této dohody a zároveň Evropské dohody, podepsané mezi Společenstvím a jeho členskými státy a ČSFR 16. prosince 1991, zvláště ta ustanovení, která se týkají pohybu zboží, jsou prováděna od 1. března 1992 na základě Prozatímní dohody o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících, uzavřené mezi ČSFR a Společenstvím a podepsané 16. prosince 1991 a dále novelizované na základě doplňkových protokolů mezi Společenstvím a ČR a SR, smluvní strany souhlasí, že za takových okolností pro účely hlavy III, článků 64, 66 a 67 této dohody a protokolů č. 1 (s výjimkou článku 3), 2, 3, 4, 5 a 6, pojem "den vstupu této dohody v platnost" znamená

- 1. březen 1992, pokud jde o závazky vstupující v účinnost ke dni vstupu této dohody v platnost a

- 1. leden 1992, pokud jde o závazky vstupující v účinnost po dni vstupu v platnost s odkazem na den vstupu v platnost.

2. Pokud vstoupí tato dohoda v platnost po 1. lednu kteréhokoliv roku, platí ustanovení protokolu č. 7.

NA DŮKAZ ČEHOŽ níže podepsaní zplnomocnění zástupci podepsali tuto dohodu.

Za Českou republiku:

Josef Zieleniec v. r. ministr zahraničních věcí

Za Belgické království:

Robert Urbain v. r. ministr zahraničního obchodu a evropských záležitostí

Za Dánské království:

Niels Helveg Petersen v. r. ministr zahraničních věcí

Za Spolkovou republiku Německo:

Klaus Kinkel v. r. ministr zahraničních věcí

Za Řeckou republiku:

Michel Papaconstantinou v. r. ministr zahraničních věcí

Za Španělské království:

Javier Solana Madariaga v. r. ministr zahraničních věcí

Za Francouzskou republiku:

Alain Juppé v. r. ministr zahraničních věcí

Za Irsko:

Dick Spring v. r. ministr zahraničních věcí

Za Italskou republiku:

Paolo Baratta v. r. ministr zahraničního obchodu

Za Lucemburské velkovévodství:

Jacques F. Poos v. r. ministr zahraničních věcí

Za Nizozemské království:

Peter H. Kooijmans v. r. ministr zahraničních věcí

Za Portugalskou republiku:

José Manuel Durao Barroso v. r. ministr zahraničních věcí

Za Spojené království Velké Británie a Severního Irska:

David Heathcoat-Amory v. r. Státní tajemník pro zahraniční věci

Za Radu a Komisi Evropských společenství:

Sir Leon Brittan v. r. viceprezident Komise ES
Hans van den Broek v. r. člen Komise ES

Willy Claes v. r.

ministr zahraničních věcí Belgického království, předseda Rady ES

SEZNAM PŘÍLOH

I Článek 9 (1) DEFINICE PRŮMYSLOVÝCH Článek 19 (2) A ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTU

II Článek 10 (2) CELNÍ KONCESE SPOLEČENSTVÍ

III Článek 10 (3) CELNÍ KONCESE SPOLEČENSTVÍ

IV Článek 11 (1) CELNÍ KONCESE České republiky

V Článek 11 (2) CELNÍ KONCESE České republiky

VI Článek 11 (3) CELNÍ KONCESE České republiky

VII Článek 11 (4) CELNÍ KONCESE České republiky

VIII Článek 11 (5) CELNÍ KONCESE České republiky:

KVANTITATIVNÍ OMEZENÍ DOVOZU

IX Článek 14 (3) POLOŽKY LICENCOVANÉ VE VÝVOZU České republiky

X Článek 18 (1) ZPRACOVANÉ ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBKY Článek 18 (2) ZEMĚDĚLSKÉ KOMPONENTY

XIa Článek 21 (2) ZEMĚDĚLSKÉ KONCESE SPOLEČENSTVÍ

XIb Článek 21 (2) ZEMĚDĚLSKÉ KONCESE SPOLEČENSTVÍ

XII Článek 21 (4) DOHODY O DOVOZECH ŽIVÉHO JATEČNÉHO SKOTU DO SPOLEČENSTVÍ

XIII Článek 21 (4) ZEMĚDĚLSKÉ KONCESE SPOLEČENSTVÍ

XIV Článek 21 (4) ZEMĚDĚLSKÉ KONCESE České republiky

XV Článek 24 KONCESE SPOLEČENSTVÍ V RYBOLOVU

XVIa Hlava IV, PODNIKÁNÍ: "FINANČNÍ SLUŽBY" oddíl II

XVIb Článek 45 (1)(i) PODNIKÁNÍ: "SEKTORY TÝKAJÍCÍ SE Článek 45 (5) KONCE PŘECHODNÉHO OBDOBÍ Článek 51 (i)

XVIc Článek 45 (5)a(6) PODNIKÁNÍ: "VYŇATÉ SEKTORY"

XVII Článek 67 (2) DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Příloha I

Seznam výrobků vztahujících se k článkům 9 a 19 Dohody

CN kódPopis
ex 3502Albuminy, albumináty a jiné deriváty albuminu
ex 3502 10- Vaječný albumin
 -- Ostatní
3502 10 91--- Sušené (například ve fóliích, ve vločkách, šupinkách, prášku)
3502 10 99--- Ostatní
ex 3502 90- Ostatní
 -- Albuminy, jiné než vaječný albumin
 --- Mléčný albumin (laktalbumin)
3502 90 51---- Sušený (například ve fóliích, ve vločkách, šupinkách, prášku)
3502 90 59---- Ostatní
4501Přírodní korek, surový nebo jednoduše upravený; korkový odpad; rozdrcený; granulovaný nebo na prach umletý korek
5201 00Bavlna, nemykaná ani nečesaná
5301Len surový nebo zpracovaný, avšak nespředený; lněná koudel a lněný odpad (včetně přízového odpadu a trhaného materiálu)
5302Pravé konopí (cannabis sativa L.), surové nebo zpracované, avšak nespředené; koudel a odpad z pravého konopí (včetně přízového odpadu a trhaného materiálu)

Příloha II

Seznam výrobků vztahujících se k článku 10.2

CN kód 1993

7202 21 10 7202 21 90 7202 29 00

Příloha III

Seznam výrobků vztahujících se k článku 10 . 3

CN kód 1993Základní cel. kvótaZákladní cel. strop
(1) (3)(2) (3)
(ECU)(ECU)
(1)(2)(3)
2523 4 926,240
2817 00 00 31,800
2818 10 00 2 834,370
2823 00 00 2 495,790
2827 10 00114,840 
2831 10 00
2831 90 00
 410,850
2833 22 00 112,860
2833 25 00 549,100
2835 23 00 44,550
2836 60 00 977,130
2902 50 00 9 277,290
2902 60 002 122,320 
2903 22 00 1,880
2903 61 00 412,830
2905 31 00 39,690
2907 11 00 182,650
2907 15 00 654,390
2909 41 00 11,030
2917 11 00 196,020
2918 14 00140,700 
2921 19 30 252,450
2921 41 00 2 202,750
2933 71 00 1 859,280
2936 22 00
2936 28 00
2936 29 90
 10,500
2941 40 00 8,820
3102 10 10131,670 
3102 30 10
3102 30 90
 10,710
 
3102 40 10
3102 40 90
 1 669,800
 
3102 80 00 676,000
3102 10 90
3102 21 00
3102 29 00
3102 50 90
3102 60 00
3102 70 00
3102 90 00
 184,920
 
 
 
 
 
 
3105 2 801,400
3206 42 00 99,990
3605 00 00 380,240
3901 20 00 12 993,750
3904 10 00
3904 21 00
3904 22 00
 2 992,500
 
 
3912 20 19
3912 20 90
 519,750
 
3920 20 21
3920 20 29
 12,960
 
3903
3915 20 00
3920 30 00
3920 99 50
 4 474,800
 
 
 
4011 40
4011 50 10
4011 50 90
4013 20 00
4013 90 10
 4 038,210
 
 
 
 
4011 10 00
4011 20
4011 30 90
4011 91
4011 99
4012 10 30
4012 10 50
4012 10 80
4012 20 90
4012 90 10
4012 90 90
4013 10 10
4013 10 90
4013 90 90
3 402,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4202 12 11
4202 12 19
4202 22 10
4202 32 10
4202 92 11
4202 92 18
 3 150,000
 
 
 
 
 
4202 11 10
4202 11 90
4202 12 91
4202 12 99
4202 19 91
4202 19 99
4202 21 00
4202 22 90
4202 29 00
4202 31 00
4202 32 90
4202 39 00
4202 91 10
4202 91 80
4202 92 91
4202 92 98
4202 99
 4 725,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4203 10 00
4203 21 00
4203 29 91
4203 29 99
4203 30 00
4203 40 00
3 870,000 
 
 
 
 
 
4203 29 102 315,600 
44112 000,000 
6401
6402
365,820 
 
64031 926,250 
6404
6405 90 10
739,010 
 
69082 951,410 
6911572,220 
70041 405,800 
7005873,180 
7010 90 21
7010 90 31
7010 90 41
7010 90 43
7010 90 45
7010 90 47
7010 90 51
7010 90 53
7010 90 55
7010 90 57
7010 90 61
7010 90 67
7010 90 71
7010 90 77
7010 90 81
7010 90 87
7010 90 99
 2 924,400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70132 740,500 
7019 10 51241,500 
7207 19 39
7207 20 79
7216 60 11
7216 60 19
7216 60 90
7216 90 50
7216 90 60
7216 90 91
7216 90 93
7216 90 95
7216 90 97
7216 90 98
 407,700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7217 11 10
7217 11 91
7217 11 99
7217 12 10
7217 12 90
7217 13 11
7217 13 19
7217 13 91
7217 13 99
7217 19 10
7217 19 90
7217 21 00
7217 22 00
7217 23 00
7217 29 00
 1 339,100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7304 10 10
7304 10 30
7304 10 90
7304 20 91
7304 20 99
7304 31 91
7304 31 99
7304 39 10
7304 39 51
7304 39 59
7304 39 91
7304 39 93
7304 39 99
7304 41 90
7304 49 10
7304 49 91
7304 49 99
7304 51 11
7304 51 19
7304 51 91
7304 51 99
7304 59 10
7304 59 31
7304 59 39
7304 59 91
7304 59 93
7304 59 99
7304 90 90
(7)
5 788,300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7305 11 00
7305 12 00
7305 19 00
7305 20 10
7305 20 90
7305 31 00
7305 39 00
7305 90 00
7306 10 11
7306 10 19
7306 10 90
7306 20 00
7306 30 21
7306 30 29
7306 30 51
7306 30 59
7306 30 71
7306 30 78
7306 30 90
7306 40 91
7306 40 99
7306 50 91
7306 50 99
7306 60 31
7306 60 39
7306 60 90
7306 90 00
(7)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
7317 805,750
7318 15 81415,500 
8532 3 874,500
8539 10 90
8539 21 30
8539 21 91
8539 21 99
8539 22 10
8539 22 90
8539 29 31
8539 29 39
8539 29 91
8539 29 99
1 686,600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8540 11 10
8540 11 30
8540 11 50
8540 11 80
 2 619,540
 
 
 
8701 203 601,620 
8701 9010 649,340 
8703 21 10
8703 22 11
8703 22 19
8703 23 11
8703 23 19
8703 31 10
8703 32 11
8703 32 19
8703 33 11*10---- (4)
8703 33 19*10---- (5)
8703 90 90*11---- (6)
 79 678,170
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
8704 22 91
8704 22 99
8704 23 91
8704 23 99
 6 350,400
 
 
 
9401 20 00
9401 30 10
9401 30 90
9401 40 00
9401 50 00
9401 61 00
9401 69 00
9401 71 00
9401 79 00
9401 80 00
9401 90 90
 9 395,840
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9403 10 10
9403 10 51
9403 10 59
9403 10 91
9403 10 93
9403 10 99
9403 20 91
9403 20 99
9403 30 11
9403 30 19
9403 30 91
9403 30 99
9403 40 00
9403 50 00
9403 60 10
9403 60 30
9403 60 90
9403 70 90
9403 90 10
9403 90 30
9403 90 90
 4 7 005,680
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9405 91 19 1 039,500

Příloha IV

Seznam výrobků vztahujících se k článku 11.1

2501 002903 213201 103705 20
2513 212905 173201 203705 90
2520 202905 223201 30 
2522 102905 293201 903801 90
2522 202906 113204 123803 00
2522 302906 123204 133804 00
 2906 143214 103807 00
2703 002906 193214 903808 90
2707 102906 213215 903809 92
   3812 20
2707 202906 293301 113816 00
2707 302907 123301 123823 10
2707 402907 133301 13 
2707 502907 143301 143904 69
2707 602907 193301 193904 90
2707 912907 213301 213907 10
2711 122908 903301 223907 20
2711 132911 003301 233907 40
2711 142912 123301 243907 60
2711 192912 293301 253912 11
2712 902912 493301 263912 12
2713 902914 213301 293912 20
2715 002914 23 3301 903912 31
 2914 29 3912 90
 2914 303401 193913 90
2803 002915 323401 203920 72
2804 802917 123402 113920 73
2806 102917 143402 123920 91
2809 202932 213402 13 
2811 212935 003402 194001 30
2811 292936 213402 204005 10
2816 102936 223402 904005 20
2816 202936 233403 114005 91
2816 302936 243403 914006 10
2818 202936 253403 994006 90
2818 302936 263405 304007 00
2822 002936 903405 404009 50
2824 102937 103405 904010 99
2824 202937 21 4014 16
2824 902937 223501 104014 90
2827 372937 293502 10 
2829 112937 913502 904104 10
2830 302937 993603 004104 21
2832 102938 103604 104104 22
2832 202938 903606 104104 29
2832 302939 213606 904104 31
2833 112939 29 4104 39
2833 222939 303702 104105 11
2833 232939 703702 314105 12
2833 292941 203702 324105 19
2833 302941 403702 394105 20
2836 202941 503702 414106 11
2836 402941 903702 424106 12
2836 60 3702 434106 19
   4106 20
2836 913002 103702 44 4107 10
2836 923002 903702 51 4107 90
2840 203003 103702 52 4108 00
2841 303003 313702 53 4109 00
2841 403005 903702 54  
2841 903006 103702 554203 10
2843 293006 203702 56 4203 21
2844 103006 303702 91 4203 30
2844 30 3006 503702 92 4203 40
2846 10 3702 93 
2846 90 3702 944204 00
2847 003101 003702 954206 90
2849 203105 103704 004302 11
2851 003105 903705 104302 12
4302 135407 817001 008101 93
4302 195407 827002 108101 99
4302 205407 837002 208102 10
4302 305407 847002 318102 92
 5407 917002 328102 93
4401 215407 927018 108102 99
4401 275407 93 8104 30
4404 105407 947101 108104 90
4404 205408 217101 218105 90
4405 005408 227101 228107 90
4407 105408 237102 218108 90
4407 995408 247102 298109 90
4408 105408 317102 318112 11
4408 20 7102 398112 19
4408 905508 107103 108112 40
4412 115511 107103 918112 99
4416 005511 207103 998113 00
4418 505511 307104 10 
 5601 107106 92 
4501 905601 217107 008201 20
4502 005601 227108 138201 60
4503 105601 297108 208201 90
4504 105604 907109 008202 10
4504 90 7110 198202 20
 5902 907110 298202 31
4601 105910 007110 398202 32
 5911 107110 498202 40
4802 105911 207111 008202 91
4802 60 7116 108202 99
4806 306103 417116 208203 20
4806 406111 10 8203 30
4814 306116 937201 108203 40
 6117 807201 208205 30
4905 10 7201 308206 00
4907 006206 107201 408208 10
 6212 907203 108208 20
5002 006214 907203 908208 30
5004 006216 007204 508208 40
5005 00 7205 218208 90
 6305 31 917205 298211 10
5107 106305 31 99 8211 91
5107 20  8211 94
5108 106402 117505 118213 00
5108 20 7505 128214 10
5109 106501 007505 21 
5109 90 6505 10 7505 22 8311 10
5113 006507 007506 108311 30
  7506 20 
5203 006703 007507 11 
5205 25 6704 11 7507 12 8401 10
5205 456704 197507 208401 30
5206 456704 20 8401 40
5207 106704 907606 928405 10
5207 90 7609 008405 90
 6804 107613 008406 11
5306 106804 217614 108406 19
5306 206804 227614 908406 90
 6804 23 8411 11
5406 106804 307801 108411 12
5406 206805 107801 918411 21
5407 20 116805 307801 998411 22
5407 416806 107802 008411 81
5407 426806 207804 118411 82
5407 436806 907804 198411 91
5407 446811 30 8411 99
5407 516812 207906 008412 10
5407 526814 10 8412 31
5407 536814 908003 008412 39
5407 546815 208004 008412 80
5407 60 8005 108416 10
5407 716901 008007 008416 20
5407 726905 10 8416 30
5407 736905 908101 108416 90
5407 746906 008101 928418 50
8418 618456 308523 118908 00
8418 698456 908523 12 
8419 118459 398523 13 
8421 118460 318523 209001 10
8421 128460 398523 909001 20
8421 198461 208524 109001 30
8421 218461 308524 219001 40
8421 228461 909524 229001 50
8421 298463 208524 239001 90
8421 398463 308524 909003 11
8421 918463 908525 309003 19
8421 998464 108526 109003 90
8422 208467 118526 919004 10
8422 308467 198527 119004 90
8422 408467 818527 199005 10
8422 908467 898527 219005 80
8423 908467 918527 299005 90
8432 908467 928527 319006 10
8433 908467 998527 329006 20
8434 108470 308527 399006 30
8434 208470 408527 909006 40
8434 908470 508529 109006 51
8435 908470 908529 909006 52
8436 918472 108533 109006 53
8436 998473 108533 219006 59
8438 108473 408533 299006 61
8438 208476 118533 319006 62
8438 408476 198533 399006 69
8438 508476 908533 409006 91
8438 608477 908533 909006 99
8440 108478 108539 109007 11
8440 908478 908539 909007 19
8441 108479 908540 119007 21
8441 208480 718540 129007 91
8441 308480 798540 209007 92
8441 408483 908540 309008 10
8441 808484 108540 419008 20
8441 908484 908540 429008 30
8442 108485 108540 499008 40
8442 208485 908540 819008 90
8442 30 8540 899009 90
8442 40 8540 919010 90
8442 508505 208540 999011 10
8443 298505 308541 109011 20
8443 408506 908541 219011 80
8443 508508 108541 299011 90
8443 608508 208541 309012 10
8443 908508 808541 409012 90
8444 008508 908541 509013 20
8445 118509 208541 609013 80
8445 128509 308541 909013 90
8445 138509 908543 109014 10
8445 198510 908543 209014 80
8445 908516 908543 309014 90
8447 908517 208543 909015 20
8448 118517 908544 709015 30
8448 328518 30 9015 40
8448 338519 218604 009015 80
8448 398519 298609 009015 90
8448 418519 318708 299017 10
8448 428519 398708 609017 20
8448 498519 408708 709017 90
8448 518519 918708 809018 11
8448 598519 998708 919018 19
8449 00 8520 108708 92 9018 32
8450 90 8520 20 8708 999018 39
8453 108520 31 8710 009018 50
 8520 39 9018 90
8453 208520 908802 119019 10
8453 908521 108802 129020 00
8455 308521 908802 509021 11
8456 208522 108803 309021 19
9021 219031 909109 909209 99
9021 299032 109110 11 
9021 309032 209110 129301 00
9021 409032 819110 199303 10
9021 509032 909110 909303 90
9021 909033 009111 109305 10
9022 19 9111 209305 21
9022 219101 119111 809305 29
9022 299101 129111 909305 90
9022 309101 199112 109306 30
9022 909101 219112 809306 90
9025 119101 299112 909307 00
9025 199101 919113 10 
9025 809101 999113 209403 70
9025 909102 119113 909405 91
9026 109102 129114 10 
9026 209102 199114 209507 20
9026 809102 219114 30 
9026 909102 299114 409601 10
9027 109102 919114 909602 00
9027 309102 99 9603 10
9027 409103 109202 109603 40
9027 509104 009202 909604 00
9027 809105 119203 009608 91
9028 209105 199204 109609 10
9028 909105 219204 209609 20
9029 209105 299205 109611 00
9029 909105 919205 909614 10
9030 109105 999206 009614 20
9030 209106 109209 109614 90
9030 909107 009209 209615 11
9031 409109 119209 939615 19
9031 809109 199209 949616 10

Příloha V

Seznam výrobků vztahujících se k článku 11.2

2505 102808 002826 202833 24
2519 902811 112826 302833 25
2520 102811 192826 902833 26
2523 102811 222827 102833 27
2523 212812 102827 202833 40
2523 292812 902827 322834 10
2523 302815 122827 332834 21
2523 902815 202827 342834 22
 2815 302827 352834 25
2620 202818 102827 362835 10
2707 992819 102827 382835 21
2708 102819 902827 392835 22
2708 202820 102827 412835 23
2712 102820 902827 492835 24
2712 202821 102827 512835 25
2714 902821 202827 592835 26
 2823 002827 602835 29
2801 102825 102828 102835 39
2804 102825 202828 902836 10
2804 212825 302829 192836 30
2804 292825 402829 902836 50
2804 302825 502830 102836 70
2804 402825 602830 202836 93
2804 502825 702830 902836 99
2804 612825 802831 102837 11
2804 692826 112831 902837 19
2806 202826 122833 192838 00
2807 002826 192833 212839 11
2839 192905 492917 322932 29
2839 202905 502917 332932 90
2839 902906 132917 342933 11
2840 112907 152917 362933 19
2840 192907 222917 372933 21
2840 302907 232917 392933 29
2841 102907 292918 112933 31
2841 202907 302918 122933 39
2841 502908 102918 132933 40
2841 602908 202918 152933 51
2841 702909 112918 162933 59
2842 102909 192918 172933 69
2842 902909 202918 192933 71
2843 102909 302918 212933 79
2843 212909 412918 222933 90
2843 302909 422918 232934 10
2843 902909 432918 292934 20
2844 202909 442918 302934 30
2844 402909 492918 902934 90
2844 502909 502919 002936 10
2845 102909 602920 102936 27
2845 902910 102920 902936 28
2848 102910 202921 112936 29
2848 902910 302921 122937 92
2849 902910 902921 192939 10
2850 002912 112921 212939 40
 2912 132921 222939 50
2901 102912 192921 292939 60
2901 212912 212921 302939 90
2901 222912 302921 422940 00
2901 232912 412921 432941 10
2901 242912 422921 442941 30
2901 292912 502921 452942 00
2902 192912 602921 49 
2902 202913 002921 513001 10
2902 302914 192921 593001 20
2902 412914 222922 113001 90
2902 422914 412922 123003 20
2902 432914 492922 133003 39
2902 442914 502922 193003 40
2902 502914 612922 213003 90
2902 702914 692922 223004 10
2902 902914 702922 293004 20
2903 112915 112922 303004 31
2903 122915 122922 413004 32
2903 132915 132922 423004 39
2903 152915 212922 493004 40
2903 162915 232922 503004 50
2903 192915 242923 103004 90
2903 222915 292923 203005 10
2903 232915 352923 903006 40
2903 292915 392924 103006 60
2903 302915 402924 21 
2903 512915 502924 293102 10
2903 592915 602925 113102 29
2903 612915 702925 193102 50
2903 692915 902925 203104 30
2904 102916 132926 203105 51
2904 202916 142926 903202 10
2904 902916 152927 003202 90
2905 122916 192928 003204 11
2905 162916 202929 903204 14
2905 192916 312930 103204 15
2905 212916 322930 203204 16
2905 312916 332930 303204 17
2905 322916 392930 403204 19
2905 392917 112930 903204 20
2905 412917 132931 003204 90
2905 422917 192932 113205 00
2905 432917 202932 123206 10
2905 442917 312932 193206 20
3206 303701 303905 903925 90
3206 413701 913906 903926 10
3206 423701 993907 303926 20
3206 433702 203907 503926 30
3206 492703 103907 913926 40
3206 503703 203907 993926 90
3207 103703 903908 10 
3207 203706 103908 904002 49
3207 303706 903909 104004 00
3208 103707 103909 204008 11
3208 203707 903909 304008 19
3208 90 3909 404008 21
3209 10 3909 504008 29
3209 903801 103910 004009 10
3210 003801 203911 104009 20
3211 003801 303911 904009 30
3212 103802 903912 394009 40
3212 903806 203913 104011 30
3213 103806 303916 104011 40
3213 903806 903916 204011 50
3215 113808 403916 904011 91
3215 193809 10 3917 10 4011 99
 3809 913917 214013 10
3301 303809 993917 224013 20
3302 103810 103917 234013 90
3302 903810 903917 294015 11
3303 003811 113917 314015 19
3304 103811 193917 324015 90
3304 203811 213917 334016 10
3304 303811 293917 394016 91
3304 913811 903917 404016 92
3304 993812 103918 104016 93
3305 103812 303918 904016 94
3305 203813 003919 104016 95
3305 303814 003919 904016 99
3305 903815 113920 104017 00
3306 103815 123920 20 
3306 903815 193920 304111 00
3307 103815 903920 41 
3307 203817 103920 424201 00
3307 303817 203920 594202 11
3307 413818 003920 614202 12
3307 493819 003920 634202 19
3307 903820 00 3920 694202 21
 3821 003920 714202 22
3401 113822 003920 794202 29
3403 193823 20 31 4202
3404 103823 303920 924202 32
3404 203823 403920 934202 39
3404 903823 503920 944202 91
3405 103823 603920 994202 92
3405 203823 903921 11 4202 99
  3921 12 
3406 00 3921 134203 29
3407 003901 103921 144205 00
 3901 203921 194206 10
3501 903901 303921 90 
3503 003901 903922 104303 10
3504 003902 103922 204303 90
3505 103902 203922 904304 00
3505 203902 303923 10 
3506 103902 903923 214407 91
3506 913903 11 4407 92
3506 993903 193923 294409 10
3507 103903 303923 304409 20
3507 903903 903923 404410 10
 3904 213923 504410 90
3601 003904 223923 904411 11
3604 903904 303924 104411 19
3605 003904 403924 904411 21
 3905 113925 104411 29
3701 103905 193925 204411 31
3701 203905 203925 304411 39
4411 914815 005205 425211 39
4411 994816 305205 435211 41
4412 124816 905205 445211 43
4412 194817 105206 115211 49
4412 214817 205206 125211 51
4412 294817 305206 135211 52
4412 914818 205206 145211 59
4412 994818 305206 155212 11
4413 004818 405206 215212 12
4414 004818 505206 225212 13
4415 104818 905206 235212 14
4415 204820 105206 245212 15
4417 004821 105206 255212 21
4418 304821 905206 315212 22
4418 404823 115206 325212 23
4419 004823 195206 335212 24
4420 104823 305206 345212 25
4420 904823 405206 35 
4421 104823 515206 415307 10
4421 904823 595206 425307 20
 4823 605206 435309 21
4503 904823 705206 445309 29
 4823 905208 115310 10
4601 204902 905208 125310 90
4601 914903 005208 135311 00
4601 994908 105208 19 
4602 10 5208 2110 5401
4602 904908 90 5208 22 5401 20
 4909 005208 23 
 4910 005208 295402 10
4801 004911 105208 515402 20
4802 204911 915208 525402 31
4802 304911 995208 535402 32
4803 00 5208 595402 33
4804 115003 105209 115402 39
4804 195003 905209 125402 41
4804 215006 005209 195402 42
4804 295007 105209 215402 43
4804 315007 205209 225402 49
4804 395007 905209 295402 51
4805 10  5402 52
4805 305106 105209 315402 59
4805 405106 205209 395402 61
4806 105110 005209 415402 62
4807 915111 115209 435402 69
4807 995111 195209 495403 10
4808 205111 205209 515403 20
4808 305111 305209 525403 31
4808 905111 905209 595403 32
4809 105112 115210 115403 33
4809 905112 195210 125403 39
4810 115112 205210 195403 41
4810 125112 305210 215403 42
4810 215112 905210 225403 49
4810 29 5210 295404 10
4810 315204 115210 315404 90
4810 325204 195210 325405 00
4810 395204 205210 395407 10
4810 915205 115210 415407 20
4810 995205 125210 42kromě 5407 20 11
4811 215205 135210 495407 30
4811 295205 145210 515408 10
4811 315205 155210 525408 32
4811 395205 21 5408 33
4811 405205 225210 595408 34
4811 905205 235211 11 
4812 005205 245211 1210 5501
4813 105205 315211 195501 20
4813 205205 325211 215501 30
4813 905205 335211 225501 90
4814 105205 345211 295502 00
4814 205205 355211 315503 10
4814 905205 415211 325503 20
5503 305515 115801 346104 11
5503 905515 125801 356104 19
5504 105515 135801 366104 21
5504 905515 195801 906104 31
5506 105515 215802 116104 41
5506 205515 225802 196104 51
5506 305515 295802 206104 61
5506 905515 915802 306106 10 00
5507 005515 925803 106106 20 00
5508 205515 995803 906106 90 10
5509 115516 115804 106107 19
5509 125516 125804 216110 10
5509 215516 135804 296110 90
5509 225516 145804 306111 30
5509 315516 215805 006111 90
5509 325516 225806 106112 20
5509 415516 235806 316113 00
5509 425516 245808 106114 10
5509 515516 315808 906114 30
5509 525516 325810 106114 90
5509 535516 335810 916115 19
5509 595516 345810 926116 10
5509 615516 415810 996116 91
5509 625516 425811 006116 92
5509 695516 43 6116 99
5509 915516 445901 106117 10
5509 925516 915901 906117 20
5509 995516 925902 106117 90
5510 115516 935902 20 
5510 125516 945903 106204 29
5510 20 5903 206204 39
5510 305602 105903 906204 59
5510 905602 215904 106205 10 00
5512 115602 295904 916205 20 00
5512 195602 905904 926205 30 00
5512 215604 105905 006206 20 00
5512 295604 205906 106206 30 00
5512 915606 005906 916206 40 00
5512 995607 105906 996206 90
5513 115607 215907 006207 92
5513 125607 295908 006208 11
5513 135607 305909 006208 22
5513 195608 11 6208 29
5513 215608 196001 106208 92
5513 225608 906001 216208 99
5513 235609 006001 226209 10
5513 29 6001 296209 20
5513 315701 106001 916209 90
5513 325701 906001 926210 20
5513 335702 106001 996210 30
5513 395702 206002 106210 50
5513 415702 316002 206211 12
5513 425702 396002 306211 31
5513 435702 416002 416211 41
5513 495702 496002 426211 42
5514 115702 516002 436211 43
5514 125702 596002 496211 49
5514 135702 916002 916212 10
5514 195702 996002 926212 20
5514 215704 106002 936212 30
5514 225704 906002 996213 10
5514 23  6213 20
5514 295801 106101 306213 90
5514 315801 216101 906214 10
5514 325801 226102 306214 20
5514 335801 23 6103 12 6214 30
 5801 246103 236214 40
5514 395801 256103 296215 10
5514 415801 266103 336215 20
5514 425801 316103 396215 90
5514 435801 326103 436217 10
5514 495801 336103 496217 90
6301 106802 297017 907228 20
6301 206802 917018 207228 30
6301 306802 927018 907228 40
6301 406802 937019 107228 50
6301 906802 997019 207228 60
6302 106803 007019 317228 70
6302 406805 207019 327229 10
6303 126807 107019 397229 20
6303 196807 907019 907229 90
6304 116808 007020 00 
6304 916809 11 7304 90
6305 106809 19  
6305 316809 907115 907307 11
kromě 6305 31 916810 117117 117307 19
a 6305 31 996810 197117 197316 00
6305 396810 207117 907318 21
   7318 22
6305 906810 91 7318 23
6306 116810 997202 507318 24
6306 126811 107205 107319 10
6306 196811 207206 10 
6306 216811 907206 907407 10
6306 226812 107207 117407 22
6306 296812 307207 127407 29
6306 316812 407207 197408 11
6306 396812 507207 207408 21
6306 416812 607211 197408 29
6306 496812 707211 497409 11
6306 916812 907211 907409 19
6306 996813 107213 507409 21
6307 106813 907217 317409 29
6307 206815 107217 397409 31
6308 006815 917218 107409 39
 6815 997218 907409 40
6403 11 7219 117409 90
6403 20 7219 127414 10
6403 306902 107219 137414 90
6403 516902 207219 147415 29
6403 596902 907219 217416 00
6403 996903 107219 227419 10
6404 116903 207219 23 
6405 106903 907219 248201 10
6406 106904 107219 318201 30
6406 206904 907219 328201 40
6406 916907 107219 338201 50
6406 996907 90 7219 34 8203 10
 6908 107219 358204 11
6502 006909 117219 908204 12
6503 006909 197220 11 
6504 006909 907220 128204 20
6505 906910 107220 208205 10
6506 106910 907220 908205 20
6506 916912 007221 008205 40
6506 926913 107222 108205 51
6506 996913 90 7222 208205 59
  7222 308205 60
   8205 70
6601 106914 907222 408205 80
6601 917002 397223 008205 90
6601 997008 007224 108207 11
6602 007009 107224 908207 12
6603 107009 917225 208207 20
6603 207009 927225 408207 30
6603 907010 107225 508207 40
 7010 907225 908207 50
6701 007011 107226 108207 60
6702 107011 907226 208207 70
6702 907014 007226 918207 80
 7015 107226 928207 90
6801 007015 907226 998209 00
6802 107016 107227 108210 00
6802 217016 907227 208211 92
6802 227017 107227 908211 93
6802 237017 207228 108212 10
8212 208412 908425 208436 10
8212 908413 118425 318436 29
8214 208413 198425 398436 80
8214 908413 208425 418437 10
 8413 308425 428437 80
8301 108413 408425 498437 90
8301 208413 508426 118438 30
8301 308413 608426 128438 80
8301 408413 708426 198438 90
8301 508413 818426 208439 10
8301 608413 828426 308439 20
8301 708413 918426 418439 30
8302 108413 928426 498439 91
8302 208414 108426 918439 99
8302 308414 208426 998443 11
8302 418414 308427 108443 12
8302 428414 408427 208443 19
8302 498414 518427 908443 21
8302 508414 598428 108443 30
8302 608414 608428 208445 20
8303 008414 808428 318445 30
8304 008414 908428 328445 40
8305 108415 108428 338446 10
8305 208415 818428 398446 21
8305 908415 828428 408446 29
8306 108415 838428 508446 30
8306 218415 908428 608447 11
8306 298417 108428 908447 12
8306 308417 208429 118447 20
8307 108417 808429 198448 19
8307 908417 908429 208448 20
8308 108418 108429 308448 31
8308 208418 218429 408450 11
8308 908418 228429 518450 12
8309 108418 298429 528450 19
8309 908418 308429 598450 20
8310 008418 408430 108451 10
8311 208418 918430 208451 21
8311 908418 998430 318451 29
 8419 198430 398451 30
8401 208419 208430 418451 40
8402 118419 318430 498451 50
8402 128419 328430 508451 80
8402 198419 398430 618451 90
8402 208419 408430 628452 10
8402 908419 508430 698452 21
8403 108419 608431 108452 29
8403 908419 818431 208452 30
8404 108419 898431 318452 90
8404 208419 908431 398453 80
8404 908420 108431 418454 10
8407 108420 918431 428454 20
8407 218420 998431 438454 30
8407 298421 238431 498454 90
8407 318421 318432 108455 10
8407 328422 118432 218455 21
8407 338422 198432 298455 22
8407 348423 108432 308455 90
8407 908423 208432 408456 10
8408 108423 308432 808457 10
8408 208423 818433 118457 20
8408 908423 828433 198457 30
8409 108423 898433 208458 11
8409 918424 108433 308458 19
8409 998424 208433 408458 91
8410 118424 308433 518458 99
8410 128424 818433 528459 10
8410 138424 898433 538459 21
8410 908424 908433 598459 29
8412 218425 118433 608459 31
8412 298425 198435 108459 40
8459 518477 208505 198528 10
8459 598477 308505 908528 20
8459 618477 408506 128530 10
8459 698477 518506 138530 80
8459 708477 598506 198530 90
8460 118477 808506 208531 10
8460 198479 108507 108531 20
8460 218479 208507 208531 80
8460 298479 308507 308531 90
8460 408479 408507 408532 10
8460 908479 818507 808532 21
8461 108479 828507 908532 22
8461 408479 898509 108532 23
8461 508480 108509 408532 24
8462 108480 208509 808532 25
8462 218480 308510 108532 29
8462 298480 418510 208532 30
8462 318480 498511 108532 90
8462 398480 508511 208534 00
8462 418480 608511 308537 10
8462 498481 108511 408537 20
8462 918481 208511 508538 10
8462 998481 308511 808538 90
8463 108481 408511 908539 39
8464 208481 808512 108539 40
8464 908481 908512 208543 80
8465 108482 108512 308544 11
8465 918482 208512 408544 19
8465 928482 308512 908544 20
8465 938482 508513 108544 30
8465 948482 808513 908544 41
8465 958483 108514 108544 49
8466 108483 208514 208544 51
8466 208483 308514 308544 59
8466 308483 408514 408544 60
8466 918483 508514 908545 11
8466 928483 608515 118545 19
8466 93 8515 198545 20
8466 948501 108515 218545 90
8468 108501 208515 298546 10
8468 208501 318515 318546 90
8468 808501 328515 398547 10
8468 908501 338515 808547 20
8469 108501 348515 908547 90
8469 218501 408516 108548 00
8469 298501 518516 21 
8469 318501 528516 298601 10
8469 398501 538516 318601 20
8470 108501 618516 328602 10
8470 218501 628516 338602 90
8470 298501 638516 408603 10
8471 108501 648516 508603 90
8471 208502 118516 608605 00
8471 918502 128516 718606 10
8471 928502 138516 728606 20
8471 938502 208516 798606 30
8471 998502 308516 808606 91
8472 208502 408517 108606 92
8472 308503 008517 308606 99
8472 908504 108517 408607 11
8473 218504 218517 818607 12
8473 298504 228517 828607 19
8473 308504 238518 108607 21
8474 108504 318518 218607 29
8474 208504 328518 298607 30
8474 318504 338518 408607 91
8474 328504 348518 508607 99
8474 398504 408518 908608 00
8474 808504 508525 10 
8474 908504 908525 208701 10
8477 108505 118526 928701 20
8701 308902 009207 109504 90
8701 908903 109207 909505 10
8702 908903 919208 109505 90
8703 108903 929208 909506 11
8705 108903 999209 309506 12
8705 208904 009209 919506 19
8705 308905 109209 929506 21
8705 408905 20 9506 29
8705 908905 909302 009506 31
8706 008906 009303 209506 32
8707 108907 109303 309506 39
8707 908907 909304 009506 40
8708 10 9306 109506 51
8708 21 9306 219506 59
8708 319002 119306 299506 61
8708 399002 199401 109506 62
8708 409002 209401 209506 69
8708 509002 909401 309506 70
8708 939007 299401 409506 91
8708 949009 119401 509506 99
8709 119009 129401 619507 10
8709 199009 219401 699507 30
8709 909009 229401 719507 90
8711 109009 309401 799508 00
8711 209010 109401 80 
8711 309010 209401 90 
8711 409010 309402 109601 90
8711 509013 109402 909603 21
8711 909014 209403 109603 29
8712 009015 109403 209603 30
8714 119016 009403 809603 50
8714 199017 309403 909603 90
8714 209017 809404 109605 00
8714 919018 209404 219606 10
8714 929018 319404 299606 21
8714 939018 419404 309606 22
8714 949018 499404 909606 29
8714 959019 209405 109606 30
8714 969022 119405 209607 11
8714 999024 909405 309607 19
8715 009025 209405 409607 20
8716 109027 209405 509608 10
8716 209027 909405 609608 20
8716 319028 109405 929608 31
8716 399028 309405 999608 39
8716 409030 319406 009608 40
8716 809030 39 9608 50
8716 909030 409501 009608 60
 9030 819502 109608 99
8801 109030 899502 919609 90
8801 909031 109502 999610 00
8802 209031 209503 109612 10
8802 309031 309503 209612 20
8802 409032 899503 309613 10
8803 10 9503 419613 20
8803 20 9503 499613 30
8803 909103 909503 509613 80
8804 009106 209503 609613 90
8805 109106 909503 709615 90
8805 209108 119503 809616 20
 9108 129503 909617 00
8901 109108 199504 109618 00
8901 209108 209504 20 
8901 309108 919504 30 
8901 909108 999504 409701 90

Příloha VI

Seznam výrobků vztahujících se k článku 11. 3

2710 004804 415703 306108 31
2710 004804 425703 906108 32
 4804 49  
2814 20 5705 006108 39
2817 004804 515806 20 6108 91
2835 314804 52 6108 92
 4804 595806 326108 99
2837 20 4805 21 5806 39 6109 10
2849 104805 225806 40 
2902 114805 235807 106109 90
2902 604805 295807 906110 20
2903 144805 50 6110 30
2903 624805 605911 316111 20
2905 154805 705911 326112 11
2907 114805 805911 406112 12
2915 224806 205911 906112 19
2915 314807 10 6112 31
2915 334808 106101 106112 39
2915 344809 206101 206112 41
2916 114811 106102 106112 49
2916 124816 106102 206114 20
2918 144816 206102 90 
2921 414818 106103 116115 11
 4819 106103 196115 12
3102 214819 206103 216115 20
3102 404819 306103 226115 91
3102 804819 406103 316115 92
3102 904819 506103 326115 93
3105 204819 606103 426115 99
3105 594820 206104 12 
3105 604820 306104 136201 11
3207 404820 40 6104 22 6201 12
 4820 506104 236201 13
3602 004820 906104 296201 19
 4822 106104 326201 91
3802 104822 906104 336201 92
3808 104823 206104 396201 93
3808 20 6104 426201 99
3808 305208 316104 436202 11
 5208 326104 446202 12
3904 105208 336104 496202 13
3906 105208 396104 526202 19
3915 105208 416104 536202 91
3915 205208 426104 596202 92
3915 305208 436104 626202 93
3915 905208 496104 636202 99
3920 515209 326104 696203 11
3920 625209 426105 106203 12
 5211 426105 206203 19
4010 10 6105 906203 21
4010 915301 10 6203 22
4011 105301 21 6203 25
4011 205309 11 6203 29
4012 105309 19 6203 31
4012 20  6203 32
4012 905503 406106 906203 33
  kromě 6106 90 106203 39
4418 105603 006107 116203 41
4418 205605 006107 126203 42
4418 905607 416107 216203 43
 5607 496107 226203 49
4707 105607 506107 296204 11
4707 205607 906107 916204 12
4707 30 6107 926204 13
4707 905702 326107 996204 19
 5702 426108 116204 21
4802 405702 526108 196204 22
4802 515702 926108 216204 23
4802 525703 106108 226204 31
4802 535703 206108 296204 32
6204 336401 107208 227216 22
6204 416401 917208 237216 31
6204 426401 927208 247216 32
6204 436401 997208 317216 33
6204 446402 197208 327216 40
6204 496402 207208 337216 50
6204 516402 307208 347216 60
6204 526402 917208 357216 90
6204 536402 997208 417217 11
6204 616403 197208 427217 12
6204 626403 407208 437217 13
6204 636403 917208 447217 19
6204 696404 197208 457217 21
 6404 207208 907217 22
 6405 207209 117217 23
 6405 907209 127217 29
  7209 137217 32
 6908 907209 147217 33
 6911 107209 217225 10
 6911 907209 227225 30
6205 906914 107209 237228 80
  7209 24 
 7003 117209 34 
 7003 197209 41 
 7003 207209 427301 10
 7003 307209 437301 20
 7004 107209 447302 10
 7004 907209 907302 20
 7005 107210 117302 30
6207 117005 217210 127302 40
6207 197005 297210 207302 90
6207 217005 307210 317303 00
6207 227006 007210 397304 10
6207 297007 117210 417304 20
6207 917007 197210 497304 31
6207 997007 217210 507304 39
6208 197007 297210 607304 41
6208 217011 207210 707304 49
6208 917012 007210 907304 51
6209 307013 107211 117304 59
6210 107013 217211 127305 11
6210 407013 297211 217305 12
6211 117013 317211 227305 19
6211 207013 327211 297305 20
6211 327013 397211 307305 31
6211 337013 917211 417305 39
6211 397013 997212 107305 90
  7212 217306 10
6302 217113 117212 297306 20
6302 227113 197212 307306 30
6302 297113 207212 407306 40
6302 317114 117212 507306 50
6302 327114 197212 607306 60
6302 397114 207213 107306 90
6302 52 7213 207307 21
6302 537202 117213 317307 22
6302 597202 197213 397307 23
6302 607202 217213 417307 29
6302 917202 297213 497307 91
6302 927202 307214 107307 92
6302 937202 417214 207307 93
6302 997202 497214 307307 99
6303 117202 707214 407308 10
6303 917202 807214 507308 20
6303 927202 917214 607308 30
6303 997202 927215 107308 40
6304 197202 997215 207308 90
6304 927208 117215 307309 00
6304 937208 127215 407310 10
6304 997208 137215 907310 21
6305 207208 147216 107310 29
6307 907208 217216 217311 00
7312 107323 997605 218535 29
7312 907324 107605 298535 30
7313 007324 217606 118535 40
7314 117324 297606 128535 90
7314 197324 907606 918536 10
7314 207325 107607 118536 20
7314 307325 917607 198536 30
7314 417325 997607 208536 41
7314 427326 117608 108536 49
7314 497326 197608 208536 50
7314 507326 207610 108536 61
7315 117326 907610 908536 69
7315 12 7611 008536 90
7315 197406 107612 108539 21
7315 207406 207612 908539 22
7315 817407 217615 108539 29
7315 827408 197615 208539 31
7315 897408 227616 108546 20
7315 907410 117616 90 
7317 007410 12 8702 10
7318 117410 217803 008703 21 90
7318 127410 227804 208703 22 90
7318 137411 107805 008703 23 90
7318 147411 217806 008703 24 90
7318 157411 22 8703 31 90
7318 167411 297903 108703 32 90
7318 197412 107903 908703 33 90
7318 297412 207904 008703 90
7319 207413 007905 008704 10
7319 307415 107907 108704 21
7319 907415 217907 908704 22
7320 107415 318005 208704 23
7320 207415 328006 008704 31
7320 907415 39 8704 32
7321 117417 008215 108704 90
7321 127418 10 8215 20 
 7418 20  
7321 137419 918215 919023 00
7321 817419 998215 999024 10
7321 82 8436 219024 80
7321 837504 008452 409029 10
7321 907508 008465 96 
7322 11 8465 999201 10
7322 197603 10 9201 20
7322 907603 208506 119201 90
7323 107604 108518 22 
7323 917604 218519 109403 30
7323 927604 298522 909403 40
7323 937605 118535 109403 50
7323 947605 198535 219403 60

Příloha VII

Seznam výrobků vztahujících se k článku 11.4 (Nové automobily)

8703 21 10
8703 22 11
8703 22 19
8703 23 11
8703 23 19
8703 24 10
8703 31 10
8703 32 11
8703 32 19
8703 33 11
8703 33 19

Příloha VIII

Seznam zboží podléhajícího licenčnímu řízení při dovozu

Neautomatické licence s pevnými dovozními kvótami

KódPopis zbožíMnožstvíMěrná jednotka
2612Uranové rudy a jejich koncentráty1tuna
2844 10 00Uran přírodní a obohacený1tuna
2844 20
4707Sběrový a odpadový papír1tuna

Příloha IX

Seznam zboží, podléhajícího licenčnímu řízení při vývozu(1)

CN kódPopisměrná jednotka
NEROSTNÉ SUROVINY A VÝROBKY 
2505Přírodní pískym3
2507 00Kaolin, kvalita Sedlec Iatuna
2517 10Oblázky, štěrk, lámaný nebo drcený kámentis. m3
2523 21 00Cement bílý, též uměle barvenýtuna
2523 29 00Ostatní cementtuna
2523 90 90
2620 11 00Odpady vzniklé při výrobě zinku a zinkový šrottuna
7902 00 00
2620 20 00Odpady vzniklé při výrobě olova a olověný šrottuna
7802 00
2620 30 00Odpady vzniklé při výrobě mědi a měděný šrottuna
7404 00
2620 40 00Odpady vzniklé při výrobě hliníku a hliníkový šrottuna
7602 00
2701Černé uhlí energetickétuna
2701Černé uhlí koksovatelnétuna
2702Hnědé uhlí, též aglomerované, vyjma gagáttuna
2704 00Koks z hutních koksoventuna
2704 00Koks z báňských koksoventuna
2710 00 27Motorový benzíntuna
2710 00 29
2710 00 32
2710 00 34
2710 00 36
2710 00 59Motorová nafta a ostatnítuna
2710 00 11Benziny určené pro zpracování, ostatní benzinytuna
2710 00 15
2710 00 39
2710 00 61Těžké olejetuna
2710 00 65
2710 00 69
2710 00 71
2710 00 72
2710 00 74
2710 00 76
2710 00 77
2710 00 78
2716 00 00Elektrická energieMWH

(1) Licence jsou zamýšleny pro sledování exportů. V případě potíží na trhu ČR pro výrobek na seznamu, může být zavedeno jakékoliv omezení rozhodnutím "ad hoc" ze strany ČR, o čemž Společenství bude okamžitě informováno.

VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU A PŘÍBUZNÝCH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ VČETNĚ FARMACEUTICKÝCH VÝROBKŮ 
2207Ethylalkohol nedenaturovaný, etylalkohol a destiláty denaturovanéhl
3002 90 10Lidská krevKč/kg
3002 10Antiséra a jiné krevní složkyKč/kg
3003LékyKč/kg
3004
3102 40Směsi dusičnanu amonia s uhličitanem vápníkutuna
SUROVÉ KŮŽE a KŮŽE 
4101 10Surové kůže z hovězího dobytkatuna
4101 2
4101 30
4102Surové kůže ovčí a jehněčítuna
4103 90 00Ostatní surové kůžetuna
DŘEVO A DŘEVĚNÉ VÝROBKY 
4401 10 00Palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi a podobné)tis. m3
4401 21 00Dřevěné štěpky nebo třísky jehličnaté (odkorněné do 3% kůry)tis. m3
4401 21 00Dřevěné štěpky nebo třísky jehličnaté (odkorněné nad 3% kůry)tis. m3
4401 22 00Dřevěné štěpky nebo třísky jiné než jehličnatétis. m3
4403 20 00Surové dřevo ostatní (jehličnaté, dubové, bukové, topolové, ostatní)tis. m3
4403 91 00
4403 92 00
4403 99 10
4403 99 90
4403 20 00Vlákninové a ostatní průmyslové dříví jehličnatétis. m3
4403 91 00Vlákninové a ostatní průmyslové dříví listnatétis. m3
4403 92 00
4403 99 10
4403 99 90
4403 20 00Výřezy průmyslové jehličnatétis. m3
4403 91 00Výřezy průmyslové listnatétis. m3
4403 92 00
4403 99 10
4403 99 90
4406Dřevěné železniční a podobné pražcetis. m3
4407 10Paletové přířezy jehličnaté a listnatétis. m3
4407 91
4407 92
4407 99
4407 10Řezivo jehličnaté neopracovanétis. m3
4407 91Řezivo listnaté neopracovanétis. m3
4407 92
4407 99
BUNIČINA, PAPÍR A VÝROBKY Z NICH 
4703 21 00Dřevná buničina nátronová nebo sulfátová polobělená nebo bělenátuna
4703 29 00
4704 21 00Dřevná buničina sulfitová polobělená nebo bělenátuna
4704 29 00
DRAHÉ KOVY A VÝROBKY Z NICH 
7106Stříbro surové nebo ve formě polotovarů nebo prachugram
7108Zlato surové nebo ve formě polotovarů nebo prachugram
ZÁKLADNÍ KOVY A VÝROBKY ZE ZÁKLADNÍCH KOVŮ 
7201Surové železo vysokopecní zrcadlovina v houskách, blocích nebo jiných základních tvarechtuna
7206Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných základních tvarechtuna
7204Železné a ocelové odpady a šrot, přetavené odpady železa nebo oceli v ingotechtuna
7207-7216Výrobky z válcovaného materiálu (bez USA a Španělska)tuna
7218-7229
7301-7302
7304-7306Ocelové trubky (bez USA)tuna
NÁSTROJE A PŘÍSTROJE 
9201-9202Hudební nástrojekus
9204-9205
UMĚLECKÁ DÍLA, SBĚRATELSKÉ PŘEDMĚTY A STAROŽITNOSTI 
9705 00 00Sbírky a sběratelské předměty zoologické, botanické, mineralogické, anatomické, historické, archeologické, paleontologické, etnografické nebo numismatické hodnotykus
9706 00 00Starožitnosti starší než 100 let (zákaz)kus

Příloha X

Zboží uvedené v článku 18, na které si Společenství zachová zemědělský komponent ve clech a na které Česká republika může zemědělský komponent ve clech zavést

CN kódPopis
2905 43Manitol
2905 44D-Glucitol (sorbitol)
ex 3505 10Dextriny a jiné modifikované škroby, s výjimkou škrobů esterikovaných a etherikovaných, spadajících pod položku 3505 10 50
3505 20Klihy na bázi škrobů, dextrinů a ostatních modifikovaných škrobů
3809 10Přípravky k úpravě povrchu a apretaci na bázi škrobových látek
3823 60Sorbitol jiný než položky 2905 44

PŘÍLOHA XI

Seznam koncesí Evropského společenství zmíněných ve článku 21(2)

Dovozy následujících výrobků původem z České republiky do Společenství podléhají koncesím stanoveným níže:

(MFN = smluvní clo uplatňované podle doložky nejvyšších výhod)

CN kódPopis(1)Sazba(2) (% ze sml. cla)Roční množstvíSpecifická ustanovení
Od 1.7.1996 do 30.6.1997 (tuny)Od 1.7.1997 do 30.6.1998 (tuny)Od 1.7.1998 do 30.6.1999 (tuny)Od 1.7.1999 do 30.6.2000 (tuny)Od 1.7.2000 (tuny)
123456789
0101 19 10Živí koně k porážce Ostatníbez 67neomez.neomez.neomez.neomez.neomez.
0101 19 90
0102 90 05Živý skot O hmotnosti nepřesahující 80 kg20178 000 ks178 000 ks 178 000 ks 178 000 ks178 000 ks(3)
0102 90 21O hmotnosti převyšující 80 kg, avšak nepřesahující 300 kg153 000 ks153 000 ks 153 000 ks 153 000 ks153 000 ks
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
ex 0102 90Jalovice a krávy (ne k porážce) následujících horských plemen: šedé, hnědé, žluté, strakaté Simmental a Pinzgau6% ad valorem7 000 ks7 000 ks7 000 ks7 000 ks7 000 ks(4)
0104 10 30Živé ovce a kozybez19502000205021002150(5)
0104 10 80
0104 20 10
0104 20 90
0204Skopové nebo kozí masobez(5)
0201Hovězí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené2029403080322033603500
0202
0103 92 19Živá prasata, domácí druhy Vepřové maso z domácích prasat2055655830609563606625
0203 11 10
0203 12 11
0203 12 19
0203 19 11
0203 19 13
0203 19 15
0203 19 55
0203 19 59(6)
0203 21 10
0203 22 11
0203 22 19
0203 29 11
0203 29 13
0203 29 15
0203 29 55
0203 29 59(6)
1602 41 10Šunky a jejich části z domácích vepřů
1602 42 10Plece a jejich části z domácích vepřů
1602 49Ostatní z domácích vepřů
0203 11 90Maso z prasat jiných než domácích, čerstvé, chlazené nebo zmrazenébezneomez.neomez.neomez.neomez.neomez.
0203 12 90
0203 19 90
0203 21 90
0203 22 90
0203 29 90
0207 11Slepičí maso a droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené Dělené drůbeží maso druhu Gallus domesticus2027302860299031203250
0207 12
0207 13 50
0207 13 60
0207 14 50
0207 14 60
0207 13 10Vykostěné drůbeží dělené maso druhu Gallus domesticus2024152530264527602875
0207 14 10
0207 32 11Kachny20525550575600625
0207 32 15
0207 32 19
0207 33 11
0207 33 19
ex 02073515Čerstvé, chlazené nebo zmrazené dělené kachní maso, vykostěné
ex 02073615
ex 02073553Čerstvá, chlazená nebo zmrazená kachní prsa a jejich části, nevykostěná
ex 02073653
ex 02073563Čerstvá, chlazená nebo zmrazená kachní stehna a jejich části, nevykostěná
ex 02073663
ex 02073579Čerstvá, chlazená nebo zmrazená kachní prsa a jejich části, částečně nebo plně vykostěná20% z cla aplikovaného na výrobky s CN kódem 0207 35 53
ex 02073679
0207 32 51Husy2013651430149515601625
0207 32 59
0207 33 51
0207 33 59
0207 35 11
0207 35 23
0207 35 51
0207 35 61
0207 36 11
0207 36 23
0207 36 51
0207 36 61
ex 02073531Celá husí křídla, též bez špiček, čerstvá, chlazená nebo zmrazená
ex 02073631
ex 02073541Husí hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídel, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
ex 02073641
ex 02073571Části nazývané “husí paleta“, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
ex 02073671
ex 02073579Čerstvá, chlazená nebo zmrazená husí prsa a jejich části, částečně nebo plně vykostěná20% z cla aplikovaného na výrobky s CN kódem 0207 35 51
ex 02073679
0207 25 10Krocani a krůty20420440460480500
0207 25 90
0207 26 10
0207 26 50
0207 27 10
0207 27 50
0207 34Tučná játra, husí nebo kachníbezneomez.neomez.neomez.neomez.neomez.
0207 36 81
0207 36 85
0208 10 11Ostatní maso a jedlé droby z domácích králíků70neomez.neomez.neomez.neomez.neomez.
0208 10 1970
0208 10 90Jiné maso než z domácích králíkůbez
0208 20 00Žabí stehýnkabez
0208 90 10Maso domácích holubů50
0208 90 20Maso ze zvěřiny, jiné než z králíků a zajícůbez
0208 90 40bez
0402 10 19Sušené odtučněné mléko2024152530264527602875
0402 21 19Sušené plnotučné mléko
0402 21 91Sušené plnotučné mléko
0405 10 11Máslo2010501100115012001250
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 20 90
0406Sýry a tvaroh2016801760184019202000
0407 00 11Drůbeží vejce, ve skořápkách2055655830609563606625
0407 00 19
0407 00 30
0408 11 80Žloutky, sušené20315330345360375(7)
0408 19 81Žloutky, tekuté
0408 19 89Žloutky, zmrazené
0408 91 80Ptačí vejce, sušené2023102420253026402750(8)
0408 99 80Ptačí vejce, ostatní
0409 00 00Přírodní med17420420420420420
0409 00 00Přírodní med93neomez.neomez.neomez.neomez.neomez.
0602 40 90Poupata nebo roubované růže Řezané květiny Lesní stromy Kvetoucí rostliny s poupaty nebo květy, vyjma kaktusy Řezané květiny, čerstvé46neomez.neomez.neomez.neomez.neomez.
0603 90 0035neomez.neomez.neomez.neomez.neomez.
0602 90 41bez210220230240250
0602 90 91bez210220230240250
0603 1020210220230240250
ex 06041090Listoví, listy, větve a ostatní části rostlin, bez květů nebo poupat a trávy, mechy a lišejníky, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bílené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené čerstvé70neomez.neomez.neomez.neomez.neomez.
0604 91 2170
0604 91 2970
0604 91 4170
0604 91 4970
0604 91 90bez
0707 00 25Okurky, čerstvé nebo chlazené (16.5. - 31.10.)80neomez.neomez.neomez.neomez.neomez.(9)
0707 00 30
0711 40 00Okurky a nakládačky80neomez.neomez.neomez.neomez.neomez.
0712 20 00Cibule50neomez.neomez.neomez.neomez.neomez.
ex 07129090Křenbez
0808 10Jablka, čerstvábez420440460480500
0809 20 21Višně, čerstvé73neomez.neomez.neomez.neomez.neomez.(9)
0809 20 31
0809 20 41
0809 20 11Višně, čerstvé73neomez.neomez.neomez.neomez.neomez.(9)
0809 20 71
0809 20 51
0809 20 61
0809 40 90Trnky47neomez.neomez.neomez.neomez.neomez.
0810 20 10Maliny41neomez.neomez.neomez.neomez.neomez.(10)
0810 30 10Černý rybíz, čerstvý41
0810 30 30Červený rybíz, čerstvý41
0810 30 90Ostatní42
0810 20Maliny, moruše, ostružiny a ostružino - malinybez315330345360375(10)
0810 40 30Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus)
0810 40 50Plody druhů Vaccinium macrocarpon a Vaccinium corymbosum
0810 40 90Ostatní
0810 90Ostatní čerstvé ovoce vyjma bobulovinbez525550575600625
0811 10 90Jahody36neomez.neomez.neomez.neomez.neomez.(10)
ex 08112019Maliny s obsahem cukru nepřevyšujícím 13% hmotnostních34
0811 20 31Maliny39
0811 20 39Černý rybíz28
0811 20 51Červený rybíz33
ex 08119095Nažky šípkubezneomez.neomez.neomez.neomez.neomez.
ex 0811Jiné než produkty: 0811 10 90 - 2019-2031-2039-205120420440460480500
0909 10Semena anýzu nebo badyánubez315330345360375
0909 20 00Semena koriandru
0909 30Semena kmínu
0909 40 90Semena kořenného kmínu, drcená nebo v prášku
0909 50 19Semena fenyklu, nedrcená ani v prášku, ostatní
0909 50 90Semena fenyklu, drcená nebo v prášku
ex 10030090Ječmen k výrobě sladu2028 77030 14031 51032 88034 250
1101 00 00Pšeničná mouka2014 17514 85015 52516 20016 875
1107 10 99Slad, nepražený, jiný než pšeničný2038 01039 82041 63043 44045 250
1210 10 00Chmelbez5 8806 1606 4406 7207 000
1210 20 00
1514 10 10Surový řepkový nebo hořčičný olej, jiné než pro lidskou výživubez9 55510 01010 46510 92011 375
1512 11 10Slunečnicový nebo světlicový olej a jejich frakce, surový olej pro technické nebo průmyslové účelybez735770805840875
2001 10 00Okurky nakládačkybez210220230240250
2001 90 20Plody rodu Capsicum nebo Pimenta, jiné než sladké paprikové lusky50neomez.neomez.neomez.neomez.neomez.
2002 90Rajčata, ostatníbez100100100100100
2007 99 10Protlaky (pyré) a pasty ze švestek Džemy, želé, marmelády, pyré a pasty z třešní s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních86neomez.neomez.neomez.neomez.neomez.
2007 99 3183(9)
2009 70bez210220230240250(9)
2009 70 3048neomez.neomez.neomez.neomez.neomez.
2009 70 93Jablečná šťáva48
2009 70 99Jablečná šťáva48
2009 80 99Šťáva z černého rybízu36
ex 0811 90 95Ovoce a ořechy, zmrazené, ostatní332 9403 0803 2203 3603 500
0811 20 90Bobuloviny, zmrazené, ostatní (angrešt)331 1551 2101 2651 3201 375
0206 21 00Hovězí jazyky zmrazené
Ostatní připravené a upravené maso
hovězí droby nebo krev, ostatní
50neomez.neomez.neomez.neomez.neomez.
ex 1602503165
ex 1602503965
ex 1602508065

(1) Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, znění spisu výrobků by mělo být bráno jako rámcově výběrové ; použitelnost preferenčních ustanovení je vymezena, v souvislosti s touto Přílohou, rozsahem CN kódů. Tam, kde jsou vedeny exCN kódy, je pouzitelnost preferenčních ustanovení stanovena na základě CN kódu a odpovídajícím popisem dohromady.

(2) V případech, kde existuje minimální výše smluvního cla, se platné minimální clo rovná minimálnímu smluvnímu clu vynásobenému procentem uvedeném v tomto sloupci.

(3) Kvóta na tento výrobek je otevřena pro Polsko, Maďarsko, Českou republiku, Slovenskou republiku, Bulharsko, Rumunsko, Estonsko, Lotyšsko a Litvu. Tam, kde je pravděpodobné, že celkové dovozy živého hovězího skotu do Společenství, bez ohledu na jejich původ, přesáhnou v daném hospodářském roce 500 000 kusů , může Společenství přijmout řídící opatřeni potřebná k ochraně trhu Společenství, aniž by byla dotčena jakákoliv jiná práva udělená jim touto Dohodou.

(4) Kvóta na tento výrobek je otevřena pro Polsko, Maďarsko, Českou republiku, Slovenskou republiku, Bulharsko, Rumunsko, Estonsko, Lotyšsko a Litvu.

(5) Společenství může zvážit, v rámci své legislativy a v přiměřených situacích, potřeby nabídky trhu Společenství a potřeby zachování rovnováhy trhu.

(6) Vyjma samostatných panenských svíčkových vedených zvlášt.

(7) Jako ekvivalent tekutého vaječného koutku: 1 kg sušeného žloutku = 2,12 kg tekutých vajec.

(8) Jako tekutý ekvivalent: 1 kg sušených vajec = 3,9 kg tekutých vajec.

(9) Snižení se vztahuje pouze na ad valorem část cla.

(10) Podléhá ustanovením o minimálních dovozních cenách obsazeným v Dodatku k této Příloze.

Dodatek k PŘÍLOZE XI

Ustanovení o minimální dovozní ceně vztahující se na určité druhy měkkého ovoce pro zpracování

1. Minimální dovozní ceny jsou pro následující výrobky určené ke zpracování původem z České republiky stanoveny následovně:

CN kódPopisMinimální dovozní cena (ECU/100 kg netto
ex 0810 20 10Maliny, čerstvé63,1
ex 0810 30 10Černý rybíz, čerstvý38, 5
ex 0810 30 30Červený rybíz, čerstvý23,3
ex 0811 10 90Zmrazené jahody, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: celé ovoce75,0
ex 0811 10 90Zmrazené jahody, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: ostatní57,6
ex 0811 20 19Zmrazené maliny, s obsahem cukru nebo jiných sladidel nepřesahujícím 13% hmotnostních: celé ovoce99,5
ex 0811 20 19Zmrazené maliny, s obsahem cukru nebo jiných sladidel nepřesahujícím 13% hmotnostních: ostatní79,6
ex 0811 20 31Zmrazené maliny, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: celé ovoce99,5
ex 0811 20 31Zmrazené maliny, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: ostatní79,6
ex 0811 20 39Zmrazený černý rybíz, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: bez stonků62,8
ex 0811 20 39Zmrazený černý rybíz, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: ostatní44,8
ex 0811 20 51Zmrazený červený rybíz, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: bez stonků39,0
ex 0811 20 51Zmrazený červený rybíz, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: ostatní29,5

2. Minimální dovozní ceny podle článku 1 budou zohledňovány zásilku od zásiky. V případě, že hodnota uvedená v celní deklaraci bude nižší než minimální dovozní cena, připočte se vyrovnávací clo ve výši rovnající se rozdílu mezi minimální dovozní cenou a hodnotou uvedenou v celní deklaraci.

3. Budou-li dovozní ceny určitého výrobku, který je upraven v tomto Dodatku, vykazovat trend nasvědčující tomu, že ceny, by v nejbližší budoucnosti mohly klesnout pod úroveň minimální dovozní ceny, informuje o tom Evropská komise úřady České republiky, aby jim tak umožnila tuto situaci napravit.

4. Na žádost České republiky nebo Společenství přezkoumá Výbor přidružení fungování systému nebo změnu úrovně minimálních dovozních cen. Bude-li to vhodné, přijme Výbor přidružení potřebná rozhodnutí.

5. Tři měsíce před začátkem každého hospodářského roku v Evropském společenství bude v zájmu obou dotčených stran zorganizováno konzultační setkání s cílem podpořit rozvoj obchodu. Tohoto setkání se zúčastní na jedné straně Evropská komise a zainteresované evropské organizace výrobců dotčených výrobků a na druhé straně úřady, organizace výrobců a vývozců ze všech přidružených vyvážejících zemí.

V průběhu tohoto konzultačního setkání se bude diskutovat o situaci na trhu měkkého ovoce, zejména o prognózách budoucí produkce, stavu zásob, cenovém vývoji a možném vývoji trhu či o způsobech přizpůsobení nabídky poptávce.

PŘÍLOHA XII

Seznam koncesí České republiky zmíněných ve článku 21(3)

Dovozy následujících výrobků původem ze Společenství do České republiky podléhají koncesím stanoveným níže:

CN kódPopis(1)Snížené clo
ad valorem
od 1.7.1996
Snížené clo
ad valorem
1997
Snížené clo
ad valorem
1998
Snížené clo
ad valorem
1999
Snížené clo
ad valorem
od 2000
Roční
množství
v tunách)
12345678
0203 19 55Vepřové maso1515151515neomez.
0203 29 55
0402 10Sušené mléko24242424241000
0402 21
0402 29
0403 10 11Jogurty55555neomez.
0403 10 1355555
0403 10 1955555
0403 10 3155555
0403 10 3355555
0403 10 3955555
0403 90 11Ostatní14,213,813,41312,5neomez.
0403 90 1314,213,813,41312,5
0403 90 1914,213,813,41312,5
0403 90 3114,213,813,41312,5
0403 90 3314,213,813,41312,5
0403 90 3914,213,813,41312,5
0403 90 5114,213,813,41312,5
0403 90 5314,213,813,41312,5
0403 90 5914,213,813,41312,5
0403 90 6114,213,813,41312,5
0403 90 6314,213,813,41312,5
0403 90 6914,213,813,41312,5
0405Máslo1515151515345
0406Sýry a tvaroh4,94,84,74,64,5800
0408 11Ptačí žloutky, sušené16,215,815,41514,5neomez.
0408 91Ptačí vejce, sušené16,215,815,41514,5
0504 00 00Vnitřnosti, mečhýřebezbezbezbezbezneomez.
0602 20Stromy, zákresky, keře1,71,41,20,90,7neomez.
0602 30 00Rododendrony a azalky1,71,41,20,90,7
0602 40Růže1,61,21,10,80,6
0602 90 10Podhoubí1,61,21,10,80,6
0603 10 11Růže16,215,815,41514,5
0603 10 13Karafiáty16,215,815,41514,5
0603 10 21Gladioly16,215,815,41514,5
0603 10 25Chryzantémy16,215,815,41514,5
0603 10 29Ostatní16,215,815,41514,5
ex 0602 90Ostatní živé rostliny, ostatníbezbezbezbezbez170
0701 10 00Sadbové brambory1,91,81,71,61,6neomez.
0701 90 10Brambory, ostatní6666615 000
0701 90 9066666
ex 0702 00Rajčata čerstvá888882 000
0704 10 10Květák a brokolice76,86,56,36neomez
0704 90 10Bílé a červené zelí76,86,56,36
0704 90 90Ostatní76,86,56,36
0705 11 10Hlávkový salát6,66,46,36,15,9
0708 90 00Luštěniny6,66,46,36,15,9
0709 20 00Chřest4321bez
0709 51 90Houby, ostatníbezbezbezbezbez
0709 60 10Sladká paprika4,84,74,64,54,3
0709 60 99Ostatní4,84,74,64,54,3
0709 90 10Saláty, jiné než hlávkový salát a čekanka5,85:034,74,13,5
0710 21 00Zmrazený hrášek4,84,74,64,54,5
0710 90 00Zeleninové směsi, zmrazené1,91,91,91,81,8
0802 11 90Mandle, nevyloupané, ostatníbezbezbezbezbezneomez
0802 12Mandle, vyloupanébezbezbezbezbez
0802 22 00Lískové oříšky, vyloupanébezbezbezbezbez
0802 40 00Jedlé kaštanybezbezbezbezbez
0802 90 50Piniové oříškybezbezbezbezbez
0804 20Fíkybezbezbezbezbez
0804 40Avokádobezbezbezbezbez
0805 10Pomerančebezbezbezbezbez
0805 20Mandarinky, atd.bezbezbezbezbez
0805 30 20Citrony (Citrus Limon)bezbezbezbezbez
0805 30 30Citrony (Citrus Limon)bezbezbezbezbez
0805 30 40Citrony (Citrus Limon)bezbezbezbezbez
0806 10 29Stolní hrozny, ostatní1,61,210,8bez
0806 10 50Stolní hrozny1,61,210,8bez
0806 10 69Stolní hrozny1,61,210,8bez
0806 20Vinné hrozny, sušenébezbezbezbezbezneomez.
0807 11 00Vodní melouny54,74,54,34neomez
0808 10 10Jablka k výrobě moštu, volně lož.1010101010
0808 10 92Golden Delicious1010101010
0808 10 94Granny Smith1010101010
0808 10 98Ostatní1010101010
80910Meruňky4,84,74,54,44,2
0809 20 29Třešně, ostatní1,81,210,7bez
0809 20 39Třešně1,81,210,7bez
0809 20 49Třešně1,81,210,7bez
0809 30Broskve4,74,54,34,24
0809 40 30Švestky4,54,343,83,5
0810 90Ostatní čerstvé ovocebezbezbezbezbez
813Sušené ovoce, ostatníbezbezbezbezbez
0814 00 00Slupky citrusových plodů, atd.bezbezbezbezbez
0904 20Plody rodu Capsicum4,24,13,93,73,5neomez.
1001 10 00Pšenice durumbezbezbezbezbez
1005 10Kukuřice k setí21,510,5bez
1005 90 00Kukuřice, ostatní4,74,64,54,44,274 300
1006 30Rýžebezbezbezbezbezneomez.
1202 10Podzemnicová jádra, nevyloupanábezbezbezbezbezneomez.
1202 20 00Podzemnicová jádra, vyloupaná1,310,70,3bez
1207 50Hořčičné semínko65,65,14,74,2
1211 90Rostliny, ostatníbezbezbezbezbez
1212 10 99Svatojánský chléb včetně semen, ostatníbezbezbezbezbez
1507 10 90Surový sojový olej, ostatníbezbezbezbezbezneomez.
1507 90 90Jiný než surový sojový olejbezbezbezbezbez
1508 10 90Podzemnicový olej surovýbezbezbezbezbez
150910Olivový olej, panenskýbezbezbezbezbez
1509 90 00Olivový olej, ostatníbezbezbezbezbez
1512 11 91Slunečnicový olej22222
1512 19 91Slunečnicový olej, ostatní22222
1513 11Kokosový olej surovýbezbezbezbezbez
1513 19 11Kokosový olej surový1311,710,38,97,5
1513 19 19Kokosový olej ostatníbezbezbezbezbez
1513 19 91Kokosový olej ostatníbezbezbezbezbez
1513 19 99Kokosový olej ostatníbezbezbezbezbez
1513 19 30bezbezbezbezbez
1515 11 00Lněný olej surovýbezbezbezbezbez1000
1515 90 10Ostatní rostlinné tuky a oleje,ostatníbezbezbezbezbez1000
1515 90 40bezbezbezbezbez
1515 90 59bezbezbezbezbez
1515 90 60bezbezbezbezbez
1515 90 511514,413,913,312,7
1515 90 911514,413,913,312,7
1515 90 991514,413,913,312,7
1516 10Živočišné tuky a oleje1211,51110,510400
1516 20 95Rostlinné tuky a oleje999991000
1516 20 95Rostlinné tuky a olejebezbezbezbezbez2000
1516 20 96
1516 20 98
1517 10 90Margarín1010101010530
1601 0010Uzenky, salámy a pod. výrobky1212121212479
1601 00 91Uzenky a salámy suché9,79,59,49,29
1601 00 99Ostatní, tepelně upravené9,79,59,49,29
ex 16022090Paštiky, různých velikostí9,79,59,49,29
1602 41 10Šunky a jejich části z domácích vepřů9,79,59,49,29
1602 42 10Plece a jejich části z domácích vepřů9,79,59,49,29
ex 16024919Vepřový lucheon meat9,79,59,49,29
1602 49 30Ostatní, včetně směsí131211109
1602 50Z hovězího dobytka131211109
2002 10Rajčata připravená nebo konzerv.8,58,287,77,5neomez.
2002 90Rajčata připravená nebo konzervovaná, ostatní8,58,287,77,5
2005 60 00Chřest65,14,23,32,4
2005 70Olivybezbezbezbezbez
2005 90 50Artyčokybezbezbezbezbez
2005 90 60Ostatní98765
2005 90 70Ostatní98765
2005 90 80Ostatní98765
2008 30Citrusové plodybezbezbezbezbez
2008 50Meruňky4,74,54,34,24
2008 70Broskve4,74,54,34,24
2008 92Ovocné směsi4,74,54,34,24
2009 11Pomerančová šťáva, zmrazenábezbezbezbezbezneomez
2009 19Pomerančová šťáva, ostatníbezbezbezbezbez
2009 20Grapefruitová šťávabezbezbezbezbez
2009 30Štáva z jakéhokoliv jednoho ostatního druhu citrus. ovocebezbezbezbezbez
2009 60Hroznová šťáva2,32,22,22,12
2009 70Jablečná šťáva1010101010
2303 10Škrobárenské a podobné zbytkybezbezbezbezbezneomez
2304 00 00Pokrutiny a jiné pevné odpady po extrahování sojového olejebezbezbezbezbez
2307 00Vinný kalbezbezbezbezbez
2309 90Přípravky pro výživu zvířat2,42,11,81,51,2
2401Nezpracovaný tabák3,43,22,92,72,42000

(1) Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, znění popisu výrobků je třeba považovat za více než rámcově výběrové , preferenční režim je, v souvislosti s touto Přílohou, určován průměrem CN kódů. Tam, kde uvedeny exCN kódy, preferenční režim se určuje uplatněním CN kódů a odpovídajícím popisem dohromady.

Příloha XIII

Seznam výrobků vztahujících se k článku 21.4 (1)

Na objemy dovozu podle CN kódů uvedené v této příloze s výjimkou kódů 0104 a 0204, se bude vztahovat snížení vyrovnávacích dávek a cel o 20 % od 1. března 1992, o 40 % od 1. ledna 1993 a o 60 % od 1. července 1993.

Množství v tunách stanovená pro 3. rok budou platná od 1. července 1993 do 30. června 1994. Objemy dovozu před 1. červencem 1993 překračující 50 % objemu pro 2. rok budou odečteny od objemu platného pro 3. rok.

Množství v tunách stanovená pro 4. a 5. rok budou v daném pořadí platná od 1. července 1994 do 30. června 1995 a od 1. července 1995 do 30. června 1996.

CN kódPopis zboží1. rok2. rok 3. rok4. rok5. rok
Množství v tunách
0201Hovězí maso čerstvé, chlazené nebo mrazené (4)20002170233025002670
0202
01041030Živé ovce a kozy (2)330455580705830
01041080
01042010
01042090
0204Skopové nebo kozí maso (2) (5)330455580705830
01039219Živý vepřový dobytek, domácí31403400373040004270
02031110Vepřové maso z domácích vepřů
02032110 
020312 
020322 
02031955(3)
02032955(3)
02031911 
02031013 
02031915 
02031959 
02032911 
02032913 
02032915 
02032959 
02071011Kuřata čerstvá, chlazená nebo zmrazená12001310143015401650
02071015
02072110
02071019
02072190
02073921Kuřecí díly700760830890950
02074141
02073923
02074151
02073911Kuřecí díly bez kosti16001750190020602210
02074110
02072210Krocani a krůty180200220230250
02072290
02073931
02073941
02074210
02074241
04021019Sušené odstředěné mléko16501780198021102240
04022119Sušené mléko plnotučné
04022191
04050011Máslo650715780840910
04050019
ex 04064000Niva
Moravský blok, Primátor, Otava, Otava, Javor, Uzený blok, Kaškaval, Akawi, Istambul, Jadel, Hermelín, Oštěpek, Koliba, Inovec
500550600650700
ex 040690
040700Drůbeží vejce ve skořápce35703900420045304870
04081110Žloutky sušené (6)220240260270300
04081911- “ - tekuté (6)
04081919- “ - zmrazené (6)
04089110Žloutky, jiné, sušené (7)14501585170018401970
04089910Jiné než sušené (7)
10030020Sladovnický ječmen2000021700238002540027400
11010000Pšeničná mouka1000011000117501275013500
11071099Slad, nepražený, jiný než pšeničný2500027100297003180033900
16024110Šunky a jejich části z dom. vepřů350385420455490
16024210Plece a jejich části z dom. vepřů
160249Ostatní přípravky a konzervy z dom. vepřů
1210Chmel množství:40004350472051205470
clo:7,25,43,63,63,6
       

PŘÍLOHA XIII

Seznam výrobků původem z České republiky, které podléhají roční celní kvótě s nulovým clem nebo jsou bez celního zatížení

0301 91 90Pstruzi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae), živí50 t(1)
0301 93 00Kapři, živí1160 t(1)
0301 99 19Ostatní sladkovodní ryby, živébez
0302 70 00Čerstvá nebo chlazená játra nebo jikrybez

(1) Je-li v souladu s referenční cenou, jak je stanovena v Nařízení Komise (EC) č. 2431/96 ze 17. prosince 1996.

Příloha XIVa

Podnikání: "Finanční služby" (Hlava IV oddíl II)

Definice:

Finanční služba je jakákoliv služba finanční povahy nabízená poskytovatelem finančních služeb jedné strany. Finanční služby zahrnují následující činnosti:

A. Veškeré pojišťovací služby a služby spojené s pojišťovnictvím.

1. Přímé pojištění (včetně spolupojištění)

(i) životní

(ii) jiné než životní.

2. Zajištění a zpětné převzetí.

3. Zprostředkování pojištění, jako makléřství a zastoupení.

4. Pomocné pojišťovatelské služby, jako poradenské služby, pojistné statistiky, ocenění rizik a řešení pojistných nároků.

B. Bankovní a ostatní finanční služby (výjma pojištění).

1. Přijímání vkladů a jiných splatných fondů od veřejnosti.

2. Půjčky všech druhů včetně, mezi jiným, spotřebitelských úvěrů, hypotečních úvěrů, factoring a financování obchodních transakcí.

3. Finanční leasing.

4. Všechny platby a peněžní převody včetně kreditních a debetních karet, cestovních šeků a bankovních směnek.

5. Záruky a závazky.

6. Obchodování na vlastní účet zákazníků buď na burze, nebo na trhu za hotové, nebo jinak s následujícím:

(a) nástroji peněžního trhu (šeky, směnky, vkladové certifikáty atd.)

(b) devizami

(c) odvozenými produkty zahrnujícími termínové a opční obchody, avšak nejen je

(d) nástroji směnných kursů a úrokových měr, včetně swapů, dohody o termínových kursech atd.

(e) převoditelnými cennými papíry

(f) jinými obchodovatelnými nástroji a finančními aktivy včetně cenných kovů v prutech.

7. Účast na vydávání všech druhů cenných papírů, včetně jejich podpisování a disponování s nimi jako zástupce (veřejně nebo soukromě) a poskytování služeb vztahujících se k těmto emisím.

8. Peněžní makléřství.

9. Správa majetkových hodnot jako správa hotovosti nebo portfolia , všechny formy správy kolektivních investic, správa penzijních fondů, ukládání do úschovy a svěřenství.

10. Platební a clearingové služby týkající se finančních aktiv, včetně cenných papírů, odvozených produktů a jiných obchodovatelných nástrojů.

11. Poradenské zprostředkování a ostatní pomocné finanční služby ke všem činnostem uvedeným v bodech 1 - 10 včetně referencí o úvěrech a jejich rozboru, výzkumu a poradenské činnosti v oblasti investic a portfolia, poradenské činnosti v oblasti akvizic a restrukturalizace a podnikové strategie.

12. Poskytování a přenos finančních informací, zpracování finančních údajů, jakož i příslušné programové vybavení ze strany poskytovatelů ostatních finančních služeb.

Z definice finančních služeb jsou vyloučeny následující činnosti:

(a) Činnosti prováděné ústředními bankami nebo jakýmikoliv jinými veřejnoprávními institucemi za účelem uskutečňování měnové politiky a politiky směnných kursů.

(b) Činnosti prováděné ústředními bankami, vládními agenturami nebo úřady, nebo veřejnoprávními institucemi na účet vlády nebo s její zárukou výjma případů, kdy mohou být takové činnosti prováděny poskytovateli finančních služeb v soutěži s takovými veřejnoprávními subjekty.

(c) Činnosti tvořící součást statutárního systému sociálního zabezpečení nebo státních programů důchodového zabezpečení, výjma případů, kdy mohou být takové činnosti prováděny poskytovateli finančních služeb v soutěži s veřejnoprávními subjekty nebo soukromými institucemi.

Příloha XIVb

Podnikání: "Sektory týkající se konce přechodného období" (Článek 45, odstavec 1(i), 45 (5), 51(i))

- výroba v oblasti zbrojení a obrany,

- výroba oceli,

- získávání státního majetku v procesu privatizace,

- vlastnictví, používání, prodej a pronájem nemovitostí,

- obchodování a jednatelství v oblasti nemovitostí a přírodních zdrojů.

Příloha XIVc

Podnikání: "Vyňaté sektory" (čl. 45, odstavce 5, 6)

- získávání a prodej přírodních zdrojů,

- získávání a prodej zemědělské půdy a lesů,

- kulturní a historické památky a stavby.

Příloha XV

1. Odstavec 2 článku 67 se týká následující mnohostranné úmluvy: Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek (Madrid 1989);

2. Rada přidružení může rozhodnout o tom, že odstavec 2 článku 67 se vztahuje i k jiným mnohostranným úmluvám.

3. Smluvní strany potvrzují význam závazků vyplývajících z následujících mnohostranných úmluv:

- Bernská úmluva na ochranu literárních a uměleckých děl (Pařížský akt, 1971);

- Mezinárodní úmluva na ochranu výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací (Řím, 1961);

- Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (Stockholmský akt,1967 a změny 1979);

- Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek (Stockholmský akt,1967 a změny 1979);

- Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek (Ženeva 1977, změny 1979);

- Budapešťská smlouva o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového řízení (1977, změny 1980);

- Smlouva o patentové spolupráci (Washington 1970, změny 1979 a 1984).

4. Pro účely odstavce 3 této přílohy a ustanovení článku 76

odstavce 1, týkajících se duševního vlastnictví, jsou smluvními stranami Česká republika, Evropské hospodářské společenství a členské státy, každý podle příslušné kompetence ve věcech průmyslového, duševního a obchodního vlastnictví, zahrnutých v těchto úmluvách nebo v článku 76 odstavci 1.

5. Ustanovení této přílohy a článku 76 odstavce 1, týkající se duševního vlastnictví, neomezují kompetence Evropského hospodářského společenství a jeho členských států ve věcech průmyslového, duševního a obchodního vlastnictví.

SEZNAM PROTOKOLŮ

PROTOKOL č. 1 o textilních a oděvních výrobcích

PROTOKOL č. 2 o výrobcích, k nimž se vztahuje Smlouva zakládající Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO)

PROTOKOL č. 3 o obchodu zpracovanými zemědělskými produkty mezi Českou republikou a Společenstvím, které nespadají pod přílohu II Smlouvy EHS

PROTOKOL č. 4 o definici pojmu "původní výrobky" a metodách administrativní spolupráce

PROTOKOL č. 5 o zvláštních ustanoveních týkajících se obchodu mezi Českou republikou a Španělskem a Portugalskem

PROTOKOL č. 6 o vzájemné pomoci v celních otázkách

PROTOKOL č. 7 o koncesích s ročními limity

PROTOKOL č. 8 o sukcesi České republiky při uznání výměnných dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou a Slovenskou federativní republikou o transitu a pozemní dopravní ifrastruktuře

PROTOKOL č. 1 O TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBCÍCH k Evropské dohodě ("Dohodě")

ČLÁNEK 1

Tento protokol se vztahuje na textilní a oděvní výrobky (dále "textilní výrobky") uvedené v příloze č. I Dodatkového protokolu k Evropské dohodě o obchodu textilními výrobky mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou a Slovenskou Federativní Republikou parafovaného 17.prosince 1992 a prováděného od 1.ledna 1993, pokud se týká kvantitativních ujednání, a na část XI (kapitoly 50 - 63) kombinované nomenklatury Společenství, resp. celního sazebníku České republiky, pokud se týká tarifních záležitostí.

ČLÁNEK 2

1. Celní sazby u dovozů, které se vztahují v rámci Společenství na textilní výrobky spadající do části XI (kapitoly 50-63) kombinované nomenklatury a pocházející z ČR se v souladu s protokolem 4 Dohody budou snižovat ročně ve stejné výši, což povede k jejich zrušení na konci šestiletého období, započatého od vstupu Dohody v platnost, a to následovně:

- dnem vstupu Dohody v platnost na pět sedmin základní sazby;

- na začátku třetího roku na čtyři sedminy základní sazby;

- na začátku čtvrtého roku na tři sedminy základní sazby;

- na začátku pátého roku na dvě sedminy základní sazby;

- na začátku šestého roku budou zbývající celní sazby zrušeny.

2. Celní sazby textilních výrobků spadajících do části XI (kapitoly 50-63) celního sazebníku České republiky a pocházejících z ES, aplikované na přímé dovozy do České republiky budou v souladu s protokolem 4 Dohody postupně snižovány, jak je uvedeno v článku 11 Dohody.

3. Celní sazby textilních výrobků spadajících do kategorií uvedených v příloze k nařízení Rady EHS č. 636/82, aplikované na reimporty do Společenství po zpracování nebo vyrobení v České republice, budou zrušeny dnem vstupu Dohody v platnost.

4. Ustanovení článku 12 a článku 13 Dohody budou aplikována na obchod textilními výrobky mezi stranami.

ČLÁNEK 3

Počínaje 1. lednem 1993 budou kvantitativní ujednání a jiné související záležitosti ohledně vývozu textilních výrobků pocházejících z České republiky do Společenství a pocházejících ze Společenství do České republiky řízeny Dodatkovým protokolem k Evropské dohodě o obchodu textilními výrobky mezi EHS a ČSFR parafovaným 17. prosince 1992 a prováděným od 1. ledna 1993 (zejména včetně Agreed Minute č. 5 k němu) a pozměněným Dodatkovým protokolem o obchodu textilními výrobky mezi EHS a ČR parafovaným 17. září 1993.

ČLÁNEK 4

Počínaje vstupem Dohody v platnost nebudou zaváděna žádná nová kvantitativní omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem s výjimkou těch, která jsou uvedena v Dohodě a jejích protokolech.

PROTOKOL č. 2 O VÝROBCÍCH ESUO K EVROPSKÉ DOHODĚ ("DOHODA")

ČLÁNEK 1

Tento protokol se vztahuje na výrobky uvedené v příloze I Smlouvy ESUO v souladu se Všeobecnými celními tarify. x/

ODDÍL I

ESUO ocelářské výrobky

ČLÁNEK 2 (1)

Dovozní cla aplikovatelná v ES na ESUO ocelářské výrobky pocházející z ČR budou postupně zrušena podle následujícího časového rozvrhu:

1. Každé clo bude sníženo na 80% základního cla dnem vstupu Dohody v platnost;

2. Další snížení na 60%, 40%, 20%, a 0% základního cla bude provedeno začátkem druhého, třetího, čtvrtého a pátého roku, resp. po vstupu Dohody v platnost.

ČLÁNEK 3

Dovozní cla aplikovatelná v ČR na ESUO ocelářské výrobky pocházející z ES budou postupně zrušena podle následujícího časového rozvrhu:

1. Na výrobky uvedené v příloze I k tomuto protokolu budou cla zrušena dnem vstupu Dohody v platnost;

2. Na výrobky uvedené v příloze II k tomuto protokolu budou cla snížena v souladu s článkem 11 (2) Dohody;

3. Na výrobky uvedené v příloze III k tomuto protokolu budou cla zrušena v souladu s článkem 11 (3) Dohody.

ČLÁNEK 4

1. Kvantitativní omezení na dovozy ESUO ocelářských výrobků pocházejících z ČR do ES, jakož i opatření s rovnocenným účinkem budou zrušena dnem vstupu Dohody v platnost.

2. Kvantitativní omezení na dovozy ESUO ocelářských výrobků pocházejících z ES do ČR, jakož i opatření s rovnocenným účinkem budou zrušena dnem vstupu Dohody v platnost.

ODDÍL II

ESUO uhelné výrobky

ČLÁNEK 5

Dovozní cla aplikovaná ve Společenství na ESUO uhelné výrobky pocházející z ČR budou zrušena nejpozději jeden rok po vstupu Dohody v platnost s výjimkou těch, která se týkají výrobků a oblastí popsaných v příloze IV, jež budou zrušena nejpozději čtyři roky po vstupu Dohody v platnost.

ČLÁNEK 6

Uhelné výrobky pocházející ze Společenství budou dováženy do ČR bezcelně ode dne vstupu Dohody v platnost.

ČLÁNEK 7

1. Kvantitativní omezení aplikovatelné ve Společenství na ESUO uhelné výrobky pocházející z ČR budou zrušena nejpozději jeden rok po vstupu Dohody v platnost s výjimkou těch, které se týkají výrobků a oblastí popsaných v příloze IV, jež budou zrušeny nejpozději čtyři roky po vstupu Dohody v platnost.

2. Dovozní kvantitativní omezení aplikovatelné v ČR na uhelné výrobky pocházející ze Společenství, jakož i opatření mající rovnocenný účinek, budou zrušena ve smyslu článku 11 (5) Dohody.

ODDÍL III

obecná ustanovení

ČLÁNEK 8

1. Vše, co je dále uvedeno, je neslučitelné s řádným působením Dohody v míře, jíž může být dotčen obchod mezi ČR a Společenstvím:

(i) veškeré dohody kooperativního nebo koncentračního charakteru mezi podnikatelskými jednotkami, rozhodnutí sdružení podnikatelských jednotek a sladěné praktiky podnikatelských jednotek, které mají za cíl či výsledek bránit soutěži, omezovat ji nebo narušovat;

(ii) zneužívání ze strany jedné nebo více podnikatelských jednotek dominantního postavení na území ČR nebo Společenství jako celku nebo na jeho podstatné části;

(iii) veřejná pomoc v jakékoliv formě kromě odchylek povolených podle Smlouvy ESUO

2. Jakékoliv praktiky, které jsou v rozporu s tímto článkem, budou posuzovány na základě kriterií, vyplývajících z uplatňování pravidel článků 65 a 66 Smlouvy zakládající ESUO, článku 85 Smlouvy EHS a pravidel o veřejné pomoci včetně druhotné zákonné úpravy.

3. Rada přidružení přijme do tří let od vstupu Dohody v platnost nezbytná pravidla pro provádění odstavců 1 a 2.

4. Smluvní strany uznávají, že během prvních pěti let po vstupu Dohody v platnost a v odchylce od odstavce 1 (iii) tohoto článku může ČR, pokud se týká ESUO ocelářských výrobků, výjimečně poskytnout veřejnou pomoc pro účely restrukturalizace za podmínky, že:

- to povede k posílení životaschopnosti firem prosperujících za běžných tržních podmínek na konci restrukturalizačního období a

- výše a intenzita takové pomoci jsou striktně omezeny na to, co je zcela nezbytné ke znovuzískání takové životaschopnosti a jsou postupně snižovány,

- restrukturalizační program je provázán s celkovou racionalizací a snižováním kapacity v ČR.

5. Každá ze stran zajistí transparentnost v oblasti veřejné pomoci úplnou a nepřetržitou vzájemnou výměnou informací včetně výše, intenzity, účelu pomoci a podrobného plánu restrukturalizace.

6. V případě, že se Společenství anebo ČR domnívá, že určité praktiky jsou neslučitelné s podmínkami odstavce 1 včetně dodatku uvedeného v odstavci 4 tohoto článku a

- že nedochází k adekvátnímu zacházení ve smyslu prováděcích pravidel podle odstavce 3 anebo

- v případě neexistence takových pravidel a v případech, kde takovéto praktiky poškozují anebo hrozí, že vážně poškodí zájmy druhé strany nebo způsobí hmotnou škodu svému domácímu průmyslu, postižená strana může přijmout náležitá opatření, jestliže nebude nalezeno řešení prostřednictvím konzultací trvajících maximálně 30 pracovních dní. Takovéto konzultace budou zahájeny do 30 dní ode dne předložení oficiální žádosti.

V případě praktik neslučitelných s odstavcem 1 (iii) tohoto článku, takováto příslušná opatření mohou pouze zahrnovat opatření přijatá v souladu s postupy a za podmínek stanovených Všeobecnou dohodou o clech a obchodu a jakýmikoli jinými důležitými nástroji projednanými pod její záštitou, které jsou aplikovatelné mezi stranami.

ČLÁNEK 9

Ustanovení článků 12, 13 a 14 Dohody se budou vztahovat na obchod mezi stranami v oblasti výrobků ESUO.

ČLÁNEK 10

Strany se dohodly, že jednou ze zvláštních institucí zřízených Radou přidružení bude Kontaktní skupina, která bude projednávat provádění tohoto protokolu.

Poznámka 1 k Protokolu č. 2

Od 1.června 1993 do 31.prosince 1995 budou uplatňována s případnými pozdějšími modifikacemi ustanovení Rozhodnutí 1/93 (C) a 1/93 (S) Společného výboru jednajícího ve shodě s Prozatímní dohodou o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Společenstvím a ČSFR podepsanou dne 16.prosince 1991 a upravenou doplňkovými protokoly mezi Společenstvím a Českou republikou a Společenstvím a Slovenskou republikou

PŘÍLOHA I

Seznam výrobků vztahujících se k článku 3 (1) protokolu č. 2

CN kód
720110
720120
720130
720140
720310
720390
720450

PŘÍLOHA II

Seznam výrobků vztahujících se k článku 3 (2) protokolu č. 2 a celní sazby aplikovatelné před vstupem Dohody v platnost

CN kódcelní sazba v %
7206103,3
7206902,8
7207114
7207124
7207194
7207203,9
7211194
7211494
7211904
7213503,8
7218103,8
7218903,8
7219113,8
7219123,8
7219133,8
7219143,8
7219213,8
7219223,8
7219233,8
7219243,8
7219313,8
7219323,8
7219333,8
7219343,8
7219353,8
7219903,8
7220113,8
7220123,8
7220203,8
7220903,8
7221003,8
7222103,8
7222303,8
7222403,8
7224103,8
7224903,8
7225203,8
7225403,8
7225503,8
7225903,8
7226103,8
7226203,8
7226913,8
7226923,8
7226993,8
7227103,8
7227203,8
7227903,8
7228103,8
7228203,8
7228303,8
7228603,8
7228703,8

PŘÍLOHA III

Seznam výrobků vztahujících se k článku 3 (3) protokolu č. 2 a celní sazby aplikovatelné před vstupem Dohody v platnost

CN kódcelní sazba v %
7202115
7202995,5
7208115,9
7208125,9
7208135,9
7208145,9
7208215,9
7208225,9
7208235,9
7208245,9
7208316,1
7208326,1
7208336,1
7208346,1
7208358,5
7208416,8
7208426,1
7208436,1
7208446,1
7208456,1
7208906,1
7209116,1
7209126,1
7209136,1
7209146,1
7209216,1
7209226,1
7209236,1
7209246,1
7209316,1
7209326,1
7209338,5
7209346,1
7209416,1
7209426,1
7209438,5
7209446,1
7209905,6
7210115,6
7210125,6
7210205,6
7210315,6
7210397,5
7210415,6
7210495,6
7210505,6
7210609,3
7210707,5
7210909,3
7211116
7211126,3
7211216
7211226
7211296
7211305,7
7211415,7
7212105,4
7212215,4
7212295,4
7212306,5
7212405,4
7212506,4
7212606,5
7213105,4
7213205,1
7213317,3
7213397
7213417,1
7213497,0
7214205,9
7214305,9
7214407
7214507
7214607
7215906,3
7216106,5
7216216,5
7216226,5
7216316,5
7216329,3
7216336,5
7216406,5
7216506,5
7216909,3
7225105,9
7225305,9
7228807
7301109,3
7302106,8
7302208
7302408
7302908

PŘÍLOHA IV.

Výrobky a oblasti uvedené jako výjimky v čl. 7 protokolu ESUO

Výrobky

Výrobky uvedené pod "uhelnými výrobky" v příloze I. Smlouvy ESUO, jak jsou odlišeny ve Společném celním sazebníku. (1)

Oblasti

Všechny oblasti:

- Spolkové republiky Německo

- Španělského království

PROTOKOL 3o obchodu se zpracovanými zemědělskými výrobky mezi Českou republikou a Společenstvím

Článek 1

1. Česká republika a Společenství budou pro zpracované zemědělské výrobky uplatňovat celní sazby uvedené v Přílohách I a II v souladu s podmínkami zmiňovanými v těchto Přílohách bez ohledu na to, jsou-li omezeny celní kvótou či nikoliv.

2. Rada přidružení může rozhodnout o:

- rozšíření seznamu zpracovaných zemědělských výrobků podle tohoto Protokolu

- změně cel uvedených v Přílohách

- zvýšení nebo zrušení celních kvót.

3. Rada přidružení může cla stanovená tímto Protokolem nahradit režimem, který se bude zakládat na příslušných tržních cenách, jaké mají v České republice a ve Společenství zemědělské výrobky užívané k výrobě zpracovaných zemědělských výrobků, které upravuje tento Protokol. Vytvoří seznam zboží podléhajícího těmto sazbám a v důsledku toho i seznam základních výrobků. Za tímto účelem rozhodne o všeobecných pravidlech uplatňování.

Článek 2

Cla uplatňovaná v souladu s článkem 1 mohou být snížena rozhodnutím Rady přidružení:

- pokud v obchodu mezi Českou republikou a Společenstvími dojde ke snížení cel uplatňovaných na základní výrobky nebo

- v reakci na snížení vyplývající ze vzájemných koncesí týkajících se zpracovaných zemědělských výrobků.

Rozsah snížení podle první odrážky prvního pododstavce se vypočítává z části celní sazby označené jako zemědělský komponent, který bude odpovídat zemědělským výrobkům skutečně použitým při výrobě příslušných zpracovaných zemědělských výrobků, a odečítá se od celních sazeb uplatňovaných na tyto základní zemědělské výrobky.

Článek 3

Česká republika a Společenství se budou vzájemně informovat o administrativní úpravě přijaté pro výrobky, na něž se vztahuje tento Protokol.

Tato úprava by měla zajistit stejné zacházení se všemi zúčastněnými stranami a měla by být co nejjednodušší a nejpružnější.

PŘÍLOHA I

Tabulka 1: Cla uplatňovaná na zboží původem v České republice při dovozu do Společenství

Poznámka: Základní množství braná v úvahu při výpočtu snížených zemědělských komponentů a dodatkových cel uplatňovaných při dovozu do Společenství na zboží vyjmenované v této tabulce jsou uvedeny v Tabulce 4 k této Příloze

CN kódPopisCelní sazba(1)
Od 1.7.1996 do 30.6.1997Od 1.7.1997 do 30.6.1998Od 1.7.1998 do 30.6.1999Od 1.7.1999 do 30.6.2000Od 1.7.2000
1234567
403Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:
0403 10- Jogurt:
0403 10 51 až 0403 10 99-- Ochucený nebo obsahující přidané ovoce nebo kakaoEAREAREAREAREAR
0403 90- Ostatní:
0403 90 71 až 0403 90 99-- Ochucený nebo obsahující přidané ovoce nebo kakaoEAREAREAREAREAR
405Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; pomazánky z mléčných tuků:
0405 20- Pomazánky z mléčných tuků:
0405 20 10-- S obsahem tuku nepřesahujícím 60% hmotnostních, avšak převyšujícím 39% hmotnostníchEAREAREAREAREAR
0405 20 30-- S obsahem tuku nepřesahujícím 75% hmotnostních, avšak převyšujícím 60% hmotnostníchEAREAREAREAREAR
1517Margarin; přípravky nebo směsi jedlých živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516:
1517 10- Margarin, vyjma tekutý margarin:
1517 10 10-- S obsahem tukových látek pocházejících z mléka, převyšujících 10% hmotnostních, avšak nepřesahujících 15% hmotnostníchEAREAREAREAREAR
1517 90- Ostatní:
1517 90 10-- S obsahem tukových látek pocházejících z mléka, převyšujících 10% hmotnostních, avšak nepřesahujících 15% hmotnostníchEAREAREAREAREAR
1704Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao:
1704 10- Žvýkací guma, též obalená cukrem:
1704 10 11 až 1704 10 19-- S obsahem méně než 60% hmotnostních sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza):EAREAREAREAREAR
1704 10 91 až 1704 10 99-- S obsahem 60% hmotnostních nebo více sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharózaEAREAREAREAREAR
1704 90- Ostatní:
1704 90 10-- Výtažky z lékořice s obsahem více než 10% hmotnostních sacharózy, bez přísad jiných látek7,90%7,40%6,80%6,30%5,80%
1704 90 30- Bílá čokoládaEAREAREAREAREAR
1704 90 51 až 1704 90 99- Ostatní:EAREAREAREAREAR
1803Kakaová hmota, téz odtučněná00000
1804 00 00Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej00000
1805 00 00Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla00000
1806Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao:
1806 10- Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:
1806 10 15-- Neobsahující sacharózu nebo obsahující méně než 5% hmotnostních sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharóza00000
1806 10 20Obsahující 5% nebo více, avšak méně než 65% hmotnostních sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharózaEAREAREAREAREAR
1806 10 30Obsahující 65% nebo více, avšak méně než 80% hmotnostních sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharózaEAREAREAREAREAR
1806 10 90-- Obsahující 80% nebo více sacharózy (včetně invertova - ného cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharózaEAREAREAREAREAR
1806 20Ostatní přípravky v blocích, v tabulkách a tyčích o hmotnosti větší než 2kg nebo v tekutém nebo těstovitém stavu nebo ve formě prášku, granulí a pod., v nádobách nebo přímém balení s obsahem o hmotnosti vyšší než 2kg:
1806 20 10-- Obsahující 31% hmotnostních nebo více kakaového másla nebo obsahující 31% hmotnostních nebo více kombinace kakaového másla a mléčného tukuEAREAREAREAREAR
1806 20 30Obsahující 25% nebo více, ale méně než 31% hmotnostních kombinace kakaového másla a mléčného tukuEAREAREAREAREAR
-- Ostatní:
1806 20 50--- Obsahující 18% hmotnostních nebo více kakaového máslaEAREAREAREAREAR
1806 20 70--- Čokoládová mléčná drobenkaEAREAREAREAREAR
1806 20 80--- Čokoládové polevyEAREAREAREAREAR
1806 20 95--- OstatníEAREAREAREAREAR
1806 31-- PlněnéEAREAREAREAREAR
1806 32-- NeplněnéEAREAREAREAREAR
1806 90- Ostatní:
1806 90 11 až 1806 90 39- Čokoláda a čokoládové výrobkyEAREAREAREAREAR
1806 90 50-- Cukrovinky a jejich náhražky vyrobené z náhražek cukru, obsahující kakaoEAREAREAREAREAR
1806 90 60-- Pasty (pomazánky) obsahující kakao:
--- V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu 1kg nebo méněEAREAREAREAREAR
--- OstatníEAREAREAREAREAR
1806 90 70-- Přípravky pro výrobu nápojů obsahující kakaoEAREAREAREAREAR
1806 90 90-- OstatníEAREAREAREAREAR
1901Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40% hmotnostních kakaa na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5% hmotnostních měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté
1901 10- Přípravky pro dětskou výživu v balení pro drobný prodejEAREAREAREAREAR
1901 20- Směsi a těsta pro přípravu pekařského zboží, jemného nebo trvanlivého pečiva čísla 1905EAREAREAREAREAR
1901 90- Ostatní:
1901 90 11--- S obsahem 90% hmotnostních nebo více suchého výtažkuEAREAREAREAREAR
1901 90 19--- OstatníEAREAREAREAREAR
1901 90 90-- Ostatní:
--- Přípravky na bázi mouky z luskové zeleniny ve formě na slunci sušených kotoučů nebo těsta, známé jako “papad“00000
--- OstatníEAREAREAREAREAR
1902Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, široké nudle, noky, ravioly (masové nebo zeleninové taštičky), cannelloni (druh makaronů); kuskus, též připravený:
- Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak nepřipravené:
1902 11-- Obsahující vejceEAREAREAREAREAR
1902 19-- OstatníEAREAREAREAREAR
1902 20- Nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené:
1902 20 91 až-- OstatníEAREAREAREAREAR
1902 20 99
1902 30- Ostatní těstovinyEAREAREAREAREAR
1902 40- KuskusEAREAREAREAREAR
1903Tapioka a její náhražky ze škrobu ve tvaru vloček, zrn, perel, prachu a v podobných tvarechEAREAREAREAREAR
1904Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky - corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech nebo ve formě vloček nebo jinak zpracovaná zrna (kromě mouky a krupice), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnutéEAREAREAREAREAR
1905Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též s přidáním kakaa; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky, sušené těsto z mouky, škrobu v listech a podobné výrobky:
1905 10- Křupavý chléb zvaný “knäckebrot“EAREAREAREAREAR
1905 20- PerníkEAREAREAREAREAR
1905 30- Sladké sušenky; oplatky a malé oplatky:
-- Zcela nebo částečně polévané čokoládou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao:
1905 30 11--- V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 85gEAREAREAREAREAR
1905 30 19--- OstatníEAREAREAREAREAR
-- Ostatní:
---- Sladké sušenky:
1905 30 30---- Obsahující 8% hmotnostních nebo více mléčného tukuEAREAREAREAREAR
---- Ostatní:
1905 30 51----- Dvojité (slepované) sušenky plněnéEAREAREAREAREAR
1905 30 59---- OstatníEAREAREAREAREAR
- Oplatky a malé oplatky:
1905 30 91---- Slané, též plněnéEAREAREAREAREAR
1905 30 99---- OstatníEAREAREAREAREAR
1905 40- Suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky:
1905 40 10-- SucharyEAREAREAREAREAR
1905 40 90-- OstatníEAREAREAREAREAR
1905 90- Ostatní:EAREAREAREAREAR
1905 90 10-- Nekvašený chléb (macesy)EAREAREAREAREAR
1905 90 20-- Hostie, prázdné oplatky pro farmaceutické účely, oplatky na pečení, sušené těsto z mouky nebo škrobu v listech a podobné výrobkyEAREAREAREAREAR
-- Ostatní:
1905 90 30--- Chléb bez přísad medu, vajec, sýra nebo ovoce a s obsahem cukru a tuků, z nichž žádná tato přísada nepřevyšuje 5% hmotnostních, počítáno na suchou hmotuEAREAREAREAREAR
1905 90 40--- Oplatky a malé oplatky s obsahem vody vyšším než 10%EAREAREAREAREAR
1905 90 45--- SušenkyEAREAREAREAREAR
1905 90 55--- Výrobky vytlačené nebo pěnové, aromatizované nebo solenéEAREAREAREAREAR
:- Ostatní:
1905 90 60---- SlazenéEAREAREAREAREAR
1905 90 90---- OstatníEAREAREAREAREAR
2101Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich: Výtažky, esence a koncentráty z kávy a přípravky se základem z těchto výtažků, esencí nebo koncentrátů nebo se základem z kávy:
2101 12-- Přípravky se základem z výtažků, esencí nebo koncentrátů nebo se základem z kávy:
2101 12 98--- OstatníEAREAREAREAREAR
2101 20- Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z čaje nebo z maté a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté:
2101 20 20-- Výtažky, esence nebo koncentráty3,70%3,30%2,90%2,60%2,20%
-- Přípravky:
2101 20 92--- Na bázi výtažků, esencí nebo koncentrátů čaje nebo maté
2101 20 98--- Ostatní:
---- Neobsahující mléčné tuky, proteiny, sacharózu, izoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1.5% mléčných tuků, 2.5% mléčných proteinů, 5% sacharózy nebo izoglukózy, 5% glukózy nebo škrobu00000
---- OstatníEAREAREAREAREAR
2101 30- Pražená čekanka a jiné pražené náhražky kávy a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich:
-- Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky:
2101 30 11--- Pražená čekanka6,80%6,30%5,90%5,40%4,90%
2101 30 19--- OstatníEAREAREAREAREAR
- Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z pražené čekanky a z jiných pražených kávových náhražek:
2101 30 91-- Z pražené čekanky7,60%7,10%6,50%6,00%5,50%
2101 30 99-- OstatníEAREAREAREAREAR
2102Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neaktivní jednobuněčné mikroorganismy, vyjma očkovacích látek čísla 3002; hotové prášky do pečiva
2102 10- Aktivní droždí:
2102 10 10-- Kultivované násadové kvasinky (kvasinkové kultury)6,50%6,10%5,60%5,20%4,70%
2102 10 31 až 2102 10 39-- Chlebové kvasniceEAREAREAREAREAR
2102 10 90-- Ostatní7,70%7,20%6,70%6,20%5,60%
2102 20- Neaktivní droždí; jiné neaktivní jednobuněčné mikroorganismy:
-- Neaktivní droždí:
2102 20 11--- V tabletách, kostkách nebo podobných tvarech nebo v balení pro okamžitou spotřebu o netto hmotnosti nepřesahující 1kg2,60%2,50%2,30%2,10%1,90%
2102 20 19--- Ostatní00000
2102 20 90-- Ostatní00000
2102 30 00- Hotové prášky do pečiva2,60%2,50%2,30%2,10%1,90%
2103Omáčky a přípravky pro omáčky; kořenící směsi a směsi přísad pro ochucení; hořčičná moučka a připravená hořčice
2103 10- Sojová omáčka3,90%3,60%3,30%3,10%2,80%
2103 20- Kečup a jiné omáčky z rajčat:
-- Omáčky na bázi rajčatového pyré5,30%4,90%4,60%4,20%3,80%
-- Ostatní6,20%5,70%5,30%4,90%4,50%
2103 30- Hořčičná moučka a připravená hořčice:
2103 30 90-- Připravená hořčice5,70%5,30%4,90%4,60%4,20%
2103 90- Ostatní:
2103 90 90-- Ostatní4,40%4,10%3,80%3,50%3,20%
2104Polévky a bujóny; přípravky pro polévky a bujóny; homogenizované směsi potravinářských přípravků:
2104 10Polévky a bujóny; přípravky pro polévky a bujóny6,20%5,70%5,30%4,90%4,50%
2104 20Homogenizované směsi potravinových přípravků7,60%7,10%6,50%6,00%5,50%
2105Zmrzlina eskymo a podobné výrobky, též s obsahem kakaa:
2105 00 10- Neobsahující mléčné tuky nebo obsahující méně než 3% hmotnostní mléčných tukůEAREAREAREAREAR
- S obsahem mléčných tuků:
2105 00 91-- 3% nebo více, avšak méně než 7% hmotnostníchEAREAREAREAREAR
2105 00 99-- 7% hmotnostních nebo víceEAREAREAREAREAR
2106Potravinové přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté:
2106 10- Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky:
2106 10 20--- Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob, nebo obsahující méně než 1,5% hmotnostních mléčných tuků, méně než 5% hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy, méně než 5% hmotnostních glukózy nebo škrobu7,20%6,70%6,20%5,70%5,20%
2106 10 90-- OstatníEAREAREAREAREAR
2106 90- Ostatní:
2106 90 10-- Sýrové fonduesEAREAREAREAREAR
2106 90 20-- Složené alkoholické přípravky, jiné než založené na vonných látkách, používané k výrobě nápojů16,7%MIN ECU 0,96/ %vol/hl15,6%MIN ECU 0,90/ %vol/hl14,4%MIN ECU 0,84/ %vol/hl13,3%MIN ECU 0,77/ %vol/hl12,2%MIN ECU 0,70/ %vol/hl
-- Ostatní:
2106 90 92--- Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob, nebo obsahující méně než 1.5% hmotnostních mléčných tuků, méně než 5% hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy, méně než 5% hmotnostních glukózy nebo škrobu3,90%3,60%3,30%3,10%2,80%
2106 90 98--- OstatníEAREAREAREAREAR
2202Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009:
2202 10- Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přísadou cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná00000
2202 90- Ostatní:
2202 90 10-- Neobsahující výrobky čísel 0401 až 0404 ani tuky získané z výrobků těchto čísel:
ex 2202 90 10--- S obsahem cukru (sacharózy nebo invertovaného cukru)3,90%3,60%3,30%3,10%2,80%
2202 90 91 až 2202 90 99-- OstatníEAREAREAREAREAR
2203Pivo ze sladu5,30%4,40%3,50%2,60%0
2205Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek00000
2208Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším než 80% vol; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje:
2208 20- Destiláty z vinných matolin nebo hroznů:
2208 20 12 až 2208 20 29-- V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litryECU 0,88/% vol/hl + ECU 5,60/hlECU 0,77/% vol/hl + ECU 4,90/hlECU 0,66/% vol/hl + ECU 4,20/hlECU 0,55/% vol/hl + ECU 3,50/hlECU 0,44/% vol/hl + ECU 2,80/hl
2208 20 40 až 2208 20 89-- V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litryECU 0,88/% vol/hlECU 0,77/% vol/hlECU 0,66/% vol/hlECU 0,55/% vol/hlECU 0,44/% vol/hl
2208 30- Whisky:
-- Whisky “bourbon“ v nádobách o obsahu:
2208 30 11--- Nepřesahujícím 2 litry(2)ECU 0,05/% vol/hl + ECU 0,50/hlECU 0,05/% vol/hl + ECU 0,50/hlECU 0,05/% vol/hl + ECU 0,50/hlECU 0,05/% vol/hl + ECU 0,50/hlECU 0,04/% vol/hl + ECU 0,40/hl
2208 30 19--- Převyšujícím 2 litry(2)ECU 0,05/% vol/hlECU 0,05/% vol/hlECU 0,05/% vol/hlECU 0,05/% vol/hlECU 0,04/% vol/hl
- Scotch whisky:
--- Sladová whisky, v nádobách o obsahu:
2208 30 32---- Nepřesahujícím 2 litryECU 0,24/% vol/hl + ECU 1,68/hlECU 0,21/% vol/hl + ECU 1,47/hlECU 0,18/% vol/hl + ECU 1,26/hlECU 0,15/% vol/hl + ECU 1,05/hlECU 0,12/% vol/hl + ECU 0,84/hl
2208 30 38---- Převyšujícím 2 litryECU 0,24/% vol/hlECU 0,21/% vol/hlECU 0,18/% vol/hlECU 0,15/% vol/hlECU 0,12/% vol/hl
--- Míchaná whisky, v nádobách o obsahu:
2208 30 52---- Nepřesahujícím 2 litryECU 0,24/% vol/hl + ECU 1,68/hlECU 0,21/% vol/hl + ECU 1,47/hlECU 0,18/% vol/hl + ECU 1,26/hlECU 0,15/% vol/hl + ECU 1,05/hlECU 0,12/% vol/hl + ECU 0,84/hl
2208 30 58---- Převyšujícím 2 litryECU 0,24/% vol/hlECU 0,21/% vol/hlECU 0,18/% vol/hlECU 0,15/% vol/hlECU 0,12/% vol/hi
--- Ostatní, v nádobách o obsahu:
2208 30 72---- Nepřesahujícím 2 litryECU 0,24/% vol/hl + ECU 1,68/hlECU 0,21/% vol/hl + ECU 1,47/hlECU 0,18/% vol/hl + ECU 1,26/hlECU 0,15/% vol/hl + ECU 1,05/hlECU 0,12/% vol/hl + ECU 0,84/hl
2208 30 78---- Převyšujícím 2 litryECU 0,24/% vol/hlECU 0,21/% vol/hlECU 0,18/% vol/hlECU 0,15/% vol/hlECU 0,12/% vol/hl
-- Ostatní, v nádobách o obsahu:
2208 30 82--- Nepřesahujícím 2 litryECU 0,24/% vol/hl + ECU 1,68/hlECU 0,21/% vol/hl + ECU 1,47/hlECU 0,18/% vol/hl + ECU 1,26/hlECU 0,15/% vol/hl + ECU 1,05/hlECU 0,12/% vol/hl + ECU 0,84/hl
2208 30 88--- Převyšujícím 2 litryECU 0,24/% vol/hlECU 0,21/% vol/hlECU 0,18/% vol/hlECU 0,15/% vol/hlECU 0,12/% vol/hl
2208 40- Rum a tafia:
-- V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litryECU 0,61/% vol/hl + ECU 3,08/hlECU 0,56/% vol/hl + ECU 2,87/hlECU 0,51/% vol/hl + ECU 2,66/hlECU 0,47/% vol/hl + ECU 2,45/hlECU 0,42/% vol/hl + ECU 2,24/hl
-- V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litryECU 0,61/% vol/hlECU 0,56/% vol/hlECU 0,51/% vol/hlECU 0,47/% vol/hlECU 0,42/% vol/hl
2208 50- Džin a jalovcová:
-- Džin, v nádobách o obsahu:
2208 50 11--- Nepřesahujícím 2 litryECU 0,61/1% vol/hl + ECU 3,08/hlECU 0,56/% vol/hl + ECU 2,87/hlECU 0,51/% vol/hl + ECU 2,66/hlECU 0,47/% vol/hl + ECU 2,45/hlECU 0,42/% vol/hl + ECU 2,24/hl
2208 50 19--- Převyšujícím 2 litryECU 0,61/% vol/hlECU 0,56/% vol/hlECU 0,51/% vol/hlECU 0,47/% vol/hlECU 0,42/% vol/hl
-- Jalovcová, v nádobách o obsahu:
2208 50 91--- Nepřesahujícím 2 litryECU 0,96/% vol/hl + ECU 6,16/hlECU 0,89/% vol/hl + ECU 5,74/hlECU 0,83/% vol/hl + ECU 5,32/hlECU 0,76/% vol/hl + ECU 4,90/hlECU 0,69/% vol/hl + ECU 4,48/hl
2208 50 99--- Převyšujícím 2 litryECU 0,96/% vol/hlECU 0,89/% vol/hlECU 0,83/% vol/hlECU 0,76/% vol/hlECU 0,69/% vol/hl
2208 60- Vodka:
-- S objemovým obsahem alkoholu nepřesahujícím 45,4% vol, v nádobách o obsahu:
2208 60 11--- Nepřesahujícím 2 litryECU 0,78/% vol/hl + ECU 3,08/hlECU 0,73/% vol/hl + ECU 2,87/hlECU 0,67/% vol/hl + ECU 2,66/hlECU 0,61/% vol/hl + ECU 2,45/hlECU 0,55/% vol/hl + ECU 2,24/hl
2208 60 19--- Převyšujícím 2 litryECU 0,78/% vol/hlECU 0,73/% vol/hlECU 0,67/% vol/hlECU 0,61/% vol/hlECU 0,55/% vol/hl
-- S objemovým obsahem alkoholu převyšujícím 45.4% vol, v nádobách o obsahu:
2208 60 91--- Nepřesahujícím 2 litryECU 0,96/% vol/hl + ECU 6,16/hlECU 0,89/% vol/hl + ECU 5,74/hlECU 0,83/% vol/hl + ECU 5,32/hlECU 0,76/% vol/hl + ECU 4,90/hlECU 0,69/% vol/hl + ECU 4,48/hl
2208 60 99--- Převyšujícím 2 litryECU 0,96/% vol/hlECU 0,89/% vol/hlECU 0,83/% vol/hlECU 0,76/% vol/hlECU 0,69/% vol/hl
2208 70- Likéry a cordialy:
2208 70 10-- V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litryECU 0,96/% vol/hl + ECU 6,16/hlECU 0,89/% vol/hl + ECU 5,74/hlECU 0,83/% vol/hl + ECU 5,32/hlECU 0,76/% vol/hl + ECU 4,90/hlECU 0,69/% vol/hl + ECU 4,48/hl
2208 70 90-- V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litryECU 0,96/% vol/hlECU 0,89/% vol/hlECU 0,83/% vol/hlECU 0,76/% vol/hlECU 0,69/% vol/hl
2208 90- Ostatní:
-- Arak, v nádobách o obsahu:
2208 90 11--- Nepřesahujícím 2 litryECU 0,61/% vol/hl + ECU 3,08/hlECU 0,56/% vol/hl + ECU 2,87/hlECU 0,51/% vol/hl + ECU 2,66/hlECU 0,47/% vol/hl + ECU 2,45/hlECU 0,42/% vol/hl + ECU 2,24/hl
2208 90 19--- Převyšujícím 2 litryECU 0,61/% vol/hlECU 0,56/% vol/hlECU 0,51/% vol/hlECU 0,47/% vol/hlECU 0,42/% vol/hl
-- Slivovice, hruškovice nebo třešňovice (vyjma likéry), v nádobách o obsahu:
2208 90 33--- Nepřesahujícím 2 litryECU 0,72/% vol/hl + ECU 2,80/hlECU 0,63/% vol/hl + ECU 2,45/hlECU 0,54/% vol/hl + ECU 2,10/hlECU 0,45/% vol/hl + ECU 1,75/hlECU 0,36/% vol/hl + ECU 1,40/hl
2208 90 38--- Převyšujícím 2 litryECU 0,78/% vol/hlECU 0,73/% vol/hlECU 0,67/% vol/hlECU 0,61/% vol/hlECU 0,55/% vol/hl
-- Ostatní destiláty a jiné lihové nápoje v nádobách o obsahu
--- Nepřesahujícím 2 litry:
2208 90 41---- OuzoECU 0,96/% vol/hl + ECU 6,16/hlECU 0,89/% vol/hl + ECU 5,74/hlECU 0,83/% vol/hl + ECU 5,32/hlECU 0,76/% vol/hl + ECU 4,90/hlECU 0,69/% vol/hl + ECU 4,48/hl
---- Ostatní:
----- Destiláty (vyjma likéry):
------ Z ovoce:
2208 90 45------- KalvadosECU 0,88/% vol/hl + ECU 5,60/hlECU 0,77/% vol/hl + ECU 4,90/hlECU 0,66/% vol/hl + ECU 4,20/hlECU 0,55/% vol/hl + ECU 3,50/hlECU 0,44/% vol/hl + ECU 2,80/hl
2208 90 48------- OstatníECU 0,88/% vol/hl+ECU 5,60/hlECU 0,77/% vol/hl+ECU 4,90/hlECU 0,66/% vol/hl+ECU 4,20/hlECU 0,55/% vol/hl+ECU 3,50/hlECU 0,44/% vol/hl+ECU 2,80/hl
------ Ostatní:
2208 90 52------- KornECU 0,96/% vol/hl + ECU 6,16/hlECU 0,89/% vol/hl + ECU 5,74/hlECU 0,83/% vol/hl + ECU 5,32/hlECU 0,76/% vol/hl + ECU 4,90/hlECU 0,69/% vol/hl + ECU 4,48/hl
2208 90 57------- OstatníECU 0,96/% vol/hl + ECU 6,16/hlECU 0,89/% vol/hl + ECU 5,74/hlECU 0,83/% vol/hl + ECU 5,32/hlECU 0,76/% vol/hl + ECU 4,90/hlECU 0,69/% vol/hl + ECU 4,48/hl
2208 90 69----- Ostatní lihové naÂpojeECU 0,96/% vol/hl + ECU 6,16/hlECU 0,89/% vol/hl + ECU 5,74/hlECU 0,83/% vol/hl + ECU 5,32/hlECU 0,76/% vol/hl + ECU 4,90/hlECU 0,69/% vol/hl + ECU 4,48/hl
--- Převyšujícím 2 litry:
---- Destiláty (vyjma likéry):
2208 90 71----- Z ovoceECU 0,88/% vol/hlECU 0,77/% vol/hlECU 0,66/% vol/hlECU 0,55/% vol/hlECU 0,44/% vol/hl
2208 90 74---- OstatníECU 0,96/% vol/hlECU 0,89/% vol/hlECU 0,83/% vol/hlECU 0,76/% vol/hlECU 0,69/% vol/hl
2208 90 78---- Ostatní lihové naÂpojeECU 0,96/% vol/hlECU 0,89/% vol/hlECU 0,83/% vol/hlECU 0,76/% vol/hlECU 0,69/% vol/hl
-- Nedenaturovaný etylalkohol s objemovým obsahem alkoholu menším než 80% vol, v nádobách o obsahu:
2208 90 91--- Nepřesahujícím 2 litryECU 0,96/% vol/hl + ECU 6,16/hlECU 0,89/% vol/hl + ECU 5,74/hlECU 0,83/% vol/hl + ECU 5,32/hlECU 0,76/% vol/hl + ECU 4,90/hlECU 0,69/% vol/hl + ECU 4,48/hl
2208 90 99--- Převyšujícím 2 litry:ECU 0,96/% vol/hlECU 0,89/% vol/hlECU 0,83/% vol/hlECU 0,76/% vol/hlECU 0,69/% vol/hl
3302Směsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoků) na bázi jedné nebo více těchto látek, užívané jako suroviny v průmyslu; ostatní přípravky na bázi vonných látek, užívané k výrobě nápojů:
3302 10- Druhy používané v potravinářském průmyslu nebo k výrobě nápojů:
-- Druhy používané k výrobě nápojů:
--- Přípravky obsahující všechny aromatické složky charakterizující daný nápoj:
3302 10 10---- Mající skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 0.5% vol16,72% MIN ECU 0,96/% vol/hl15,58% MIN ECU 0,89/% vol/hl14,44% MIN ECU 0,82/% vol/hl13,30% MIN ECU 0,75/% vol/hl12,16% MIN ECU 0,68/% vol/hl
---- Ostatní:
3302 10 21----- Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1.5% hmotnostních mléčných tuků, méně než 5% hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy,méně než 5% hmotnostních glukózy nebo škrobu3,90%3,60%3,30%3,10%2,80%
3302 10 29----- OstatníEAREAREAREAREAR
(1) Snížené zemědělské komponenty (EAR) platí v rámci množstevních limitů uvedených v Tabulce 3 k této Příloze. Dovozy převyšující tato množství podléhají běžným zemědělským komponentům (EA) vymezeným ve Společném celním sazebníku Nařízení (EEC) č. 2658/87 z 23. července 1987 v znění pozdějších předpisů. EA může podléhat maximálnímu clu, které (pokud je určeno) je stanoveno ve Společném celním sazebníku.
(2) Údaje uvedené pod tímto podtitulkem podléhají podmínkám uvedeným v odpovídajících ustanoveních Společenství.

Tabulka 2: KVANTITATIVNÍ PREFERENČNÍ KVÓTA NA ZBOŽÍ PŮVODEM V ČESKÉ REPUBLICE

CN kódRoční kvóta (v 1000 kg)Clo v rámci kvóty
1516 20 103140%

Tabulka 3: ROČNÍ KVÓTY, V JEJICHŽ RÁMCI SE UPLATŇUJÍ SNÍŽENÉ ZEMĚDĚLSKÉ KOMPONENTY

RokRoční kvóta (v ECU)
19973 986 400
19984 348 800
19994 711 200
20005 073 600
2001 a dále5 436 000

Tabulka 4: ZÁKLADNÍ MNOŽSTVÍ BRANÁ V ÚVAHU PŘI VÝPOČTU SNÍŽENÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH KOMPONENTŮ A DODATKOVÝCH CEL UPLATŇOVANÝCH PŘI DOVOZU ZBOŽÍ, UVEDENÉHO V TABULCE 1, DO SPOLEČENSTVÍ

Základní výrobekOd 1. 7. 1997 do 30. 6. 1998Od 1. 7. 1998 do 30. 6. 1999Od 1. 7. 1999 do 30. 6. 2000Od 1. 7. 2000
v ECU/100kg
Pšenice8 5247 9007 2776 653
Pšenice durum13 23112 26311 29510 326
Žito8 3067 6987 0906 483
Ječmen2 3732 1992 0261 852
Kukuřice7 4087 4087 1936 577
Rýže s dlouhými zrny bez plev23 70621 97220 23718 502
Sušené odstředěné mléko26 73025 74024 75023 760
Sušené plnotučné mléko33 42330 97828 53226 086
Máslo48 57545 02141 46737 912
Bílý cukr32, 56531 79530, 57329 350

PŘÍLOHA II

Cla uplatňovaná na zboží původem ve Společenství při dovozu do České republiky

CN kódPopisCelní sazba v %
1997199819992000 a dále
123456
0403Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana,
též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao
0403 10- Jogurt:
-- Ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:
--- V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem mléčných tuků:
0403 10 51---- Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních10,010,010,010,0
0403 10 53---- Převyšujícím 1,5 %, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních10,010,010,010,0
0403 10 59---- Převyšujícím 27% hmotnostních10,010,010,010,0
--- Ostatní, s obsahem mléčných tuků:
0403 10 91---- Nepřesahujícím 3 % hmotnostní15,015,015,015,0
0403 10 93---- Převyšujícím 3 %, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních15,015,015,015,0
0403 10 99---- Převyšujícím 6 % hmotnostních10,010,010,010,0
0403 90- Ostatní:
-- Ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:
--- V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem mléčných tuků:
0403 90 71---- Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostníchmax(1)maxmaxmax
0403 90 73---- Převyšujícím 1,5 %, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostníchmaxmaxmaxmax
0403 90 79---- Převyšujícím 27% hmotnostních24,422,522,522,5
--- Ostatní, s obsahem mléčných tuků:
0403 90 91---- Nepřesahujícím 3 % hmotnostní16,512,012,012,0
0403 90 93---- Převyšujícím 3 %, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních17,313,013,013,0
0403 90 99---- Převyšujícím 6 % hmotnostních21,418,518,518,5
0405Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; pomazánky z mléčných tuků:
0405 20- Pomazánky z mléčných tuků:
0405 20 10-- S obsahem tuku nepřesahujícím 60 % hmotnostních, avšak převyšujícím 39 % hmotnostních4,14,14,14,1
0405 20 30-- S obsahem tuku nepřesahujícím 75 % hmotnostních, avšak převyšujícím 60 % hmotnostních4,14,14,14,1
1517Margarin; přípravky nebo směsi jedlých živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků
nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516
1517 10- Margarin, vyjma tekutý margarin:
1517 10 10-- S obsahem tukových látek pocházejících z mléka, převyšujících 10% hmotnostních, avšak nepřesahujících 15 % hmotnostních20,020,020,020,0
1517 90- Ostatní:
1517 90 10-- S obsahem tukových látek pocházejících z mléka, převyšujících 10% hmotnostních, avšak nepřesahujících 15 % hmotnostních20,020,020,020,0
1704Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao
1704 10- Žvýkací guma, též obalená cukrem:
1704 10 11 až 1704 10 19-- S obsahem méně než 60 % hmotnostních sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza)7,57,57,57,5
1704 10 91 až 1704 10 99-- S obsahem 60 % hmotnostních nebo více sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza)7,57,57,57,5
1704 90- Ostatní:
1704 90 10-- Výtažky z lékořice s obsahem více než 10 % hmotnostních sacharózy, bez přísad jiných látek7,57,57,57,5
1704 90 30-- Bílá čokoláda7,57,57,57,5
1704 90 51 až 1704 90 99-- Ostatní9,47,57,57,5
1803Kakaová hmota, též odtučněná3,03,03,03,0
1804 00 00Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej0,80,80,80,8
1805 00 00Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla5,05,05,05,0
1806Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao
1806 10- Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:8,36,06,06,0
1806 20- Ostatní přípravky v blocích, v tabulkách a tyčích o hmotnosti větší než 2 kg nebo v tekutém nebo v těstovitém stavu
nebo ve formě prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo v přímém balení s obsahem o hmotnosti vyšší než 2 kg:
1806 20 10-- Obsahující 31 % hmotnostních nebo více kakaového másla nebo obsahující 31 % hmotnostních nebo více kombinace kakaového másla a mléčného tuku13,512,712,712,7
1806 20 30-- Obsahující 25 % nebo více, ale méně než 31 % hmotnostních kombinace kakaového másla a mléčného tuku9,57,67,67,6
-- Ostatní:
1806 20 50--- Obsahující 18 % hmotnostních nebo více kakaového másla8,36,06,06,0
1806 20 70--- Čokoládová mléčná drobenka8,96,96,96,9
1806 20 80--- Čokoládové polevy9,47,57,57,5
1806 20 95--- Ostatní9,47,57,57,5
1806 31 00-- Plněné11,410,010,010,0
1806 32-- Neplněné:11,610,010,010,0
1806 90- Ostatní9,47,57,57,5
1901Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující
méně než 40 % hmotnostních kakaa na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté;
potravinové přípravky čísel 0401 - 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních
měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté
1901 10- Přípravky pro dětskou výživu v balení pro drobný prodej5,55,55,55,5
1901 20- Směsi a těsta pro přípravu pekařského zboží, jemného nebo trvanlivého pečiva čísla 19055,55,55,55,5
1901 90- Ostatní6,14,94,94,9
1902Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle,
široké nudle, noky, ravioli (masové nebo zeleninové taštičky), cannelloni (druh makarónů); kuskus, též připravený
- Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak nepřipravené:
1902 11 00-- Obsahující vejce19,219,219,219,2
1902 19-- Ostatní19,219,219,219,2
1902 20- Nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené:
1902 20 91 až 1902 20 99-- Ostatní10,010,010,010,0
1902 30- Ostatní těstoviny:
1902 30 10-- Sušené19,019,019,019,0
1902 30 90-- Ostatní17,417,417,417,4
1902 40- Kuskus5,53,71,90,0
1903Tapioka a její náhražky ze škrobu ve tvaru vloček, zrn, perel, prachu a v podobných tvarech2,01,30,70,0
1904Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky - corn flakes); obiloviny ( jiné než kukuřice) v zrnech
nebo ve formě vloček nebo jinak zpracovaná zrna (kromě mouky a krupice), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté
1904 10- Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením:
1904 10 10-- Z kukuřice4,54,54,03,0
1904 10 30-- Z rýže0,00,00,00,0
1904 10 90-- Ostatní4,54,54,03,0
1904 20- Připravené potraviny získané z nepražených obilných vloček nebo ze směsí nepražených obilných vloček a pražených obilných vloček nebo nabobtnalého obilí:
1904 20 10-- Přípravky typu “müsli“ z nepražených obilných vloček4,54,34,14,0
-- Ostatní
1904 20 91--- Z kukuřice4,54,54,03,0
1904 20 95--- Z rýže0,00,00,00,0
1904 20 99--- Ostatní4,54,54,03,0
1904 90- Ostatní:
1904 90 10-- Rýže0,00,00,00,0
1904 90 90-- Ostatní4,54,54,03,0
1905Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též s přidáním kakaa; hostie, prázdné oplatky používané
pro farmaceutické účely, oplatky, sušené těsto z mouky, škrobu v listech a podobné výrobky
1905 10- Křupavý chléb zvaný “knäckebrot“4,54,54,54,5
1905 20- Perník:
1905 20 10-- S obsahem méně než 30 % hmotnostních sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza)5,05,05,05,0
1905 20 30-- S obsahem 30 % nebo vyšším, avšak nižším než 50 % hmotnostních sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza)5,05,05,05,0
1905 20 90-- S obsahem 50 % hmotnostních nebo vyšším sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza)6,46,45,95,0
1905 30- Sladké sušenky; oplatky a malé oplatky:
-- Zcela nebo částečně polévané čokoládou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao:
1905 30 11--- V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 85 g6,35,05,05,0
1905 30 19--- Ostatní6,35,05,05,0
-- Ostatní:
--- Sladké sušenky:
1905 30 30--- Obsahující 8 % hmotnostních nebo více mléčného tuku7,87,07,07,0
---- Ostatní:
1905 30 51----- Dvojité (slepované) sušenky plněné7,87,07,07,0
1905 30 59----- Ostatní6,35,05,05,0
--- Oplatky a malé oplatky:
1905 30 91---- Slané, též plněné5,05,05,05,0
1905 30 99---- Ostatní5,05,05,05,0
1905 40- Suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky5,05,05,05,0
1905 90- Ostatní5,05,05,05,0
2101Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté;
pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich
- Výtažky, esence a koncentráty z kávy a přípravky se základem z těchto výtažků, esencí nebo koncentrátů nebo se základem z kávy:
2101 12-- Přípravky se základem z výtažků, esencí nebo koncentrátů nebo se základem z kávy:
2101 12 98--- Ostatní1,91,91,91,9
2101 20- Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z čaje nebo z maté a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté1,91,91,91,9
2101 30- Pražená čekanka a jiné pražené náhražky kávy a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich10,08,08,08,0
2102Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neaktivní jednobuněčné mikroorganismy, vyjma očkovacích látek čísla 3002; hotové prášky do pečiva:
2102 10- Aktivní droždí:
2102 10 10-- Kultivované násadové kvasinky (kvasinkové kultury)8,58,08,08,0
2102 10 31 až 2102 10 39-- Chlebové kvasnice7,07,07,06,8
2102 10 90-- Ostatní7,07,07,06,8
2102 20- Neaktivní droždí; jiné neaktivní jednobuněčné mikroorganismy:
-- Neaktivní droždí:
2102 20 11--- V tabletách, kostkách nebo podobných tvarech, nebo v balení pro okamžitou spotřebu o netto hmotnosti nepřesahující 1 kg7,07,07,06,8
2102 30 00- Hotové prášky do pečiva4,54,54,54,5
2103Omáčky a přípravky pro omáčky; kořenící směsi a směsi přísad pro ochucení; hořčičná moučka a připravená hořčice
2103 10- Sojová omáčka0,00,00,00,0
2103 20- Kečup a jiné omáčky z rajčat6,35,05,05,0
2103 30- Hořčičná moučka a připravená hořčice:
2103 30 90-- Připravená hořčice4,54,54,54,5
2103 90- Ostatní:
2103 90 90-- Ostatní5,05,05,05,0
2104Polévky a bujóny; přípravky pro polévky a bujóny; homogenizované směsi potravinářských přípravků
2104 10- Polévky a bujóny; přípravky pro polévky a bujóny4,04,04,04,0
2104 20- Homogenizované směsi potravinových přípravků4,54,54,54,5
2105Zmrzlina, eskymo a podobné výrobky, též s obsahem kakaa15,015,015,015,0
2106Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté
2106 10- Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky:4,44,44,44,0
2106 90- Ostatní:
2106 90 10-- Sýrové fondues4,14,14,14,1
2106 90 20-- Složené alkoholické přípravky,jiné než založené na vonných látkách,používané k výrobě nápojů12,512,512,512,5
-- Ostatní:
2106 90 92--- Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob, nebo obsahující méně než 1,5% hmotnostních mléčných tuků,
méně než 5 % hmot. sacharózy nebo izoglukózy, méně než 5% hmotnostních glukózy nebo škrobu
4,14,14,14,1
2106 90 98--- Ostatní4,14,14,14,1
2202Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná
a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009
2202 10- Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přísadou cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná15,015,015,015,0
2202 90- Ostatní:
2202 90 10-- Neobsahující výrobky čísel 0401 až 0404 ani tuky získané z výrobků těchto čísel5,55,55,55,5
-- Ostatní, s hmotnostním obsahem tuků získaných z výrobků čísel 0401 az 0404:
2202 90 91--- Nižším než 0,2 %6,26,26,26,2
2202 90 95--- 0,2 % nebo vyšším, avšak nižším než 2%maxmaxmaxmax
2202 90 99--- 2% nebo vyššímmaxmaxmaxmax
2203Pivo ze sladu14,014,014,014,0
2205Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek10,010,010,010,0
2208Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % vol.; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje
2208 20- Destiláty z vinných matolin nebo hroznů12,512,512,512,5
2208 30- Whisky5,05,05,05,0
2208 40- Rum a tafia7,57,57,57,5
2208 50- Džin a jalovcová7,57,57,57,5
2208 60- Vodka:
-- S objemovým obsahem alkoholu nepřesahujícím 45,4 % vol., v nádobách o obsahu:
2208 60 11--- Nepřesahujícím 2 litry15(2)15(2)15(2)15(2)
2208 60 19--- Převyšujícím 2 litry15(2)15(2)15(2)15(2)
-- S objemovým obsahem alkoholu převyšujícím 45,4 % vol., v nádobách o obsahu:
2208 60 91--- Nepřesahujícím 2 litry25,025,025,025,0
2208 60 99--- Převyšujícím 2 litry25,025,025,025,0
2208 70- Likéry a cordialy:
2208 70 10-- V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry15,015,015,015,0
2208 70 90-- V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry25,025,025,025,0
2208 90- Ostatní:
-- Arak v nádobách o obsahu:
2208 90 11--- Nepřesahujícím 2 litry15,015,015,015,0
2208 90 19--- Převyšujícím 2 litry15,015,015,015,0
-- Slivovice, hruškovice nebo třešňovice (vyjma likéry), v nádobách o obsahu:
2208 90 33--- Nepřesahujícím 2 litry15,015,015,015,0
2208 90 38--- Převyšujícím 2 litry25,025,025,025,0
-- Ostatní destiláty a jiné lihové nápoje v nádobách o obsahu:
--- Nepřesahujícím 2 litry:
2208 90 41---- Ouzo25,025,025,025,0
---- Ostatní:
---- Destiláty (vyjma likéry):
------ Z ovoce:
2208 90 45------- Kalvados25,025,025,025,0
2208 90 48------- Ostatní25,025,025,025,0
------ Ostatní:
2208 90 52------- Korn25,025,025,025,0
2208 90 57------- Ostatní25,025,025,025,0
2208 90 69----- Ostatní lihové nápoje15,015,015,015,0
--- Převyšujícím 2 litry:
---- Destiláty (vyjma likéry):
2208 90 71----- Z ovoce25,025,025,025,0
2208 90 74---- Ostatní25,025,025,025,0
2208 90 78---- Ostatní lihové nápoje25,025,025,025,0
-- Nedenaturovaný ethylalkohol s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % vol. , v nádobách o obsahu:
2208 90 91--- Nepřesahujícím 2 litry25,025,025,025,0
2208 90 99--- Převyšujícím 2 litry25,025,025,025,0
3302Směsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoků) na bázi jedné nebo více těchto látek, užívané jako suroviny v průmyslu
ostatní přípravky na bázi vonných látek,užívané k výrobě nápojů
3302 10- Druhy používané v potravinářském průmyslu nebo k výrobě nápojů:
-- Druhy používané k výrobě nápojů:
--- Přípravky obsahující všechny aromatické složky charakterizující daný nápoj:
3302 10 10---- Mající skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 0,5 % vol.12,512,512,512,5
---- Ostatní:
3302 10 21----- Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu nebo škrob, nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků,
méně než 5 % hmotnostních sacharózy nebo izoglukózy, méně než 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu
4,14,14,14,1
3302 10 29----- Ostatní4,14,14,14,1
(1) Clo je vypočítáváno na základě rozdílu ceny základního zemědělského výrobku na světovém trhu a českém trhu.
(2) Tato celní sazba je uplatňována na dovoz vodky pod CN kódy 22086011 a 22086019 v rámci celkové roční kvóty 80 000 hl. Všechny dovozy nad tuto kvótu podléhají celní sazbě ve výši 25 %

PROTOKOL 4

TÝKAJÍCÍ SE DEFINICE POJMU „PŮVODNÍ VÝROBKY“ A METOD ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCE

OBSAH

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1 Definice

HLAVA II DEFINICE POJMU „PŮVODNÍ VÝROBKY“

Článek 2 Všeobecné požadavky

Článek 3 Kumulace v Evropském společenství

Článek 4 Kumulace v České republice

Článek 5 Zcela získané výrobky

Článek 6 Dostatečně opracované nebo zpracované výrobky

Článek 7 Nedostatečné opracování nebo zpracování

Článek 8 Určující jednotka

Článek 9 Příslušenství, náhradní díly a nástroje

Článek 10 Soupravy (sady)

Článek 11 Neutrální prvky

HLAVA III ÚZEMNÍ POŽADAVKY

Článek 12 Územní princip

Článek 13 Přímá doprava

Článek 14 Výstavy

HLAVA IV NAVRACENÍ (DRAWBACK) NEBO OSVOBOZENÍ

Článek 15 Zákaz navracení cla (drawback) nebo osvobození od cla

HLAVA V DŮKAZ PŮVODU

Článek 16 Všeobecné požadavky

Článek 17 Postup pro vydání průvodního osvědčení EUR.1

Článek 18 Průvodní osvědčení EUR.1 vystavená dodatečně

Článek 19 Vydání duplikátu průvodního osvědčení EUR.1

Článek 20 Vydání průvodního osvědčení EUR.1 na základě dříve vydaného nebo vystaveného důkazu původu

Článek 20a Účetní rozlišování

Článek 21 Podmínky pro vystavení prohlášení na faktuře

Článek 22 Schválený vývozce

Článek 23 Platnost důkazu původu

Článek 24 Předkládání důkazu původu

Článek 25 Dovoz po částech

Článek 26 Osvobození od důkazu původu

Článek 27 Podpůrné dokumenty

Článek 28 Uchování důkazu původu a podpůrných dokumentů

Článek 29 Nesrovnalosti a formální chyby

Článek 30 Částky vyjádřené v euro

HLAVA VI UJEDNÁNÍ O ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCI

Článek 31 Vzájemná spolupráce

Článek 32 Ověřování důkazů původu

Článek 33 Řešení sporů

Článek 34 Sankce

Článek 35 Svobodná celní pásma a svobodné celní sklady

HLAVA VII CEUTA A MELILLA

Článek 36 Uplatnění protokolu Článek 37 Zvláštní podmínky

HLAVA VIII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 38 Změny protokolu

Seznam příloh

Příloha I: Úvodní poznámky k příloze II

Příloha II: Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné pro získání statutu původu

Příloha III: Vzory průvodního osvědčení EUR.1 a žádosti o průvodní osvědčení EUR.1

Příloha IV: Text prohlášení na faktuře

Příloha V: Seznam výrobků původních v Turecku, pro které se neuplatňují ustanovení článků 3 a 4, seřazený podle kapitol a čísel HS

Společné deklarace

Společné prohlášení týkající se Andorrského knížectví

Společné prohlášení týkající se Sanmarinské republiky

Společná deklarace týkající se přezkoumání změn v pravidlech původu, k nimž došlo následkem pozměnění Harmonizovaného systému

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto protokolu:

(a) „výroba“ znamená jakékoli opracování nebo zpracování, včetně sestavování nebo zvláštních postupů;

(b) „materiál“ znamená jakékoli příměsi, suroviny, části, součásti apod., které jsou používány při výrobě výrobku;

(c) „výrobkem“ se rozumí právě vyráběný výrobek, i když je zamýšleno jeho pozdější použití v jiné výrobní operaci;

(d) „zboží“ znamená obojí, materiály i výrobky;

(e) „celní hodnotou“ se rozumí hodnota stanovená podle Dohody o provádění Článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994 (dohoda Světové obchodní organizace o celním hodnocení);

(f) „cena ze závodu“ znamená cenu zaplacenou za výrobek výrobci ve Společenství nebo v České republice, v jehož podniku je prováděno poslední opracování nebo zpracování, za předpokladu, že tato cena zahrnuje hodnotu všech použitých materiálů sníženou o veškeré vnitřní daně, které se vracejí nebo mohou vracet, je-li získaný výrobek vyvážen;

(g) „hodnota materiálů“ znamená celní hodnotu použitých nepůvodních materiálů v době dovozu nebo, není-li tato známa a nelze ji zjistit, první zjistitelnou cenu zaplacenou za tyto materiály ve Společenství nebo v České republice;

(h) „hodnotou původních materiálů“ se rozumí hodnota těchto materiálů stanovená podle písmene (g) mutatis mutandis;

(i) „přidanou hodnotou“ se rozumí cena ze závodu snížená o celní hodnotu všech použitých materiálů původních v ostatních zemích uvedených v článcích 3 a 4, nebo, není-li celní hodnota známa nebo nemůže být zjištěna, o první zjistitelnou cenu zaplacenou za tyto materiály ve Společenství nebo České republice;

(j) „kapitoly“ a „čísla“ znamenají kapitoly a čísla (čtyřmístné kódy) používané v nomenklatuře Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží, dále nazývaného „Harmonizovaný systém“ nebo „HS“;

(k) „zařazení“ znamená zatřídění výrobku nebo materiálu do příslušného čísla;

(l) „zásilkou“ se rozumějí výrobky, které jsou současně zasílány jedním vývozcem jednomu příjemci nebo jsou uvedeny v jednom dopravním dokladu, vztahujícím se na jejich dopravu od vývozce k příjemci, nebo, neexistuje-li takový doklad, jsou uvedeny v jedné faktuře;

(m) „území“ zahrnuje teritoriální vody.

HLAVA II

DEFINICE POJMU „PŮVODNÍ VÝROBKY“

Článek 2

Všeobecné požadavky

1. Pro účely provádění této dohody se následující výrobky pokládají za původní ve Společenství:

(a) výrobky zcela získané ve Společenství ve smyslu článku 5;

(b) výrobky získané ve Společenství obsahující materiály, které zde nebyly zcela získány, za předpokladu, že takové materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování ve Společenství ve smyslu článku 6;

(c) výrobky původní v Evropském hospodářském prostoru (EHP) ve smyslu Protokolu 4 Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

2. Pro účely provádění této dohody se následující výrobky pokládají za původní v České republice:

(a) výrobky zcela získané v České republice ve smyslu článku 5;

(b) výrobky získané v České republice obsahující materiály, které zde nebyly zcela získány, za předpokladu, že takové materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování v České republice ve smyslu článku 6.

Článek 3

Kumulace ve Společenství

1. Bez dotčení ustanovení odstavce 1 článku 2 se výrobky považují za původní ve Společenství, jestliže jsou zde tyto výrobky získány s použitím materiálů původních v Bulharsku, Švýcarsku (včetně Lichtenštejnská),1) České republice, Estonsku, Maďarsku, Islandu, Litvě, Lotyšsku, Norsku, Polsku, Rumunsku, Slovinsku, Slovenské republice, Turecku2) nebo ve Společenství v souladu s ustanoveními protokolu o pravidlech původu, který je součástí dohod mezi Společenstvím a každou z těchto zemí, za předpokladu, že opracování nebo zpracování provedené ve Společenství přesahuje operace uvedené v článku 7. Není nutné, aby tyto materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování.

2. Jestliže opracování nebo zpracování provedené ve Společenství nepřesahuje operace uvedené v článku 7, získaný výrobek se považuje za původní ve Společenství, pouze je-li hodnota zde přidaná větší než hodnota použitých materiálů původních v jedné z ostatních zemí uvedených v odstavci 1. Pokud tomu tak není, získaný výrobek se považuje za původní v té zemi, ve které byla přidána nejvyšší hodnota původních materiálů použitých ve výrobě ve Společenství.

3. Výrobky původní v jedné ze zemí uvedených v odstavci 1, které nejsou podrobeny žádnému opracování nebo zpracování ve Společenství, si ponechávají svůj původ, jestliže jsou vyvezeny do jedné z těchto zemí.

4. Kumulace stanovená v tomto článku může být uplatněna pouze na materiály a výrobky, které získaly status původu použitím pravidel původu shodných s pravidly v tomto protokolu.
Společenství sdělí České republice prostřednictvím Evropské komise podrobné informace o dohodách a jejich odpovídajících pravidlech původu, které jsou uplatňovány s ostatními zeměmi uvedenými v odstavci 1. Evropská komise zveřejní v Official Journal of the European Communities (C Series) datum, odkdy může být kumulace stanovená v tomto článku uplatňována zeměmi uvedenými v odstavci 1, které splnily nezbytné požadavky.

Článek 4

Kumulace v České republice

1. Bez dotčení ustanovení odstavce 2 článku 2 se výrobky považují za původní v České republice, jestliže jsou zde tyto výrobky získány s použitím materiálů původních v Bulharsku, Švýcarsku (včetně Lichtenštejnská),1) České republice, Estonsku, Maďarsku, Islandu, Litvě, Lotyšsku, Norsku, Polsku, Rumunsku, Slovinsku, Slovenské republice, Turecku2) nebo ve Společenství v souladu s ustanoveními protokolu o pravidlech původu, který je součástí dohod mezi Českou republikou a každou z těchto zemí, za předpokladu, že opracování nebo zpracování provedené v České republice přesahuje operace uvedené v článku 7. Není nutné, aby tyto materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování.

2. Jestliže opracování nebo zpracování provedené v České republice nepřesahuje operace uvedené v článku 7, získaný výrobek se považuje za původní v České republice, pouze je-li hodnota zde přidaná větší než hodnota použitých materiálů původních v jedné z ostatních zemí uvedených v odstavci 1. Pokud tomu tak není, získaný výrobek se považuje za původní v té zemi, ve které byla přidána nejvyšší hodnota původních materiálů použitých ve výrobě v České republice.

3. Výrobky původní v jedné ze zemí uvedených v odstavci 1, které nejsou podrobeny žádnému opracování nebo zpracování v České republice, si ponechávají svůj původ, jestliže jsou vyvezeny do jedné z těchto zemí.

4. Kumulace stanovená v tomto článku může být uplatněna pouze na materiály a výrobky, které získaly status původu použitím pravidel původu shodných s pravidly v tomto protokolu.
Česká republika sdělí Společenství prostřednictvím Evropské komise podrobné informace o dohodách a jejich odpovídajících pravidlech původu, které jsou uplatňovány s ostatními zeměmi uvedenými v odstavci 1. Evropská komise zveřejní v Official Journal of the European Communities (C Series) datum, odkdy může být kumulace stanovená v tomto článku uplatňována zeměmi uvedenými v odstavci 1, které splnily nezbytné požadavky.

Článek 5

Zcela získané výrobky

1. Následující výrobky se pokládají za zcela získané ve Společenství nebo v České republice:

(a) nerostné produkty těžené z jejich půdy nebo mořského dna;

(b) rostlinné výrobky sklízené zde;

(c) živá zvířata narozená a chovaná zde;

(d) výrobky z živých zvířat chovaných zde;

(e) produkty získané lovem nebo rybolovem zde prováděným;

(f) produkty mořského rybolovu a jiné produkty pocházející z moře mimo teritoriální vody Společenství nebo České republiky, získané jejich plavidly;

(g) výrobky zhotovené na jejich rybářských zpracovatelských lodích výhradně z produktů uvedených v písmenu (f);

(h) upotřebené předměty zde sebrané, které lze využít pouze pro získání surovin, včetně použitých pneumatik vhodných pouze k protektorování nebo jako odpad;

(i) odpad a šrot pocházející z výrobních operací zde prováděných;

(j) produkty vytěžené z mořského dna nebo podmořské půdy mimo jejich teritoriální vody, za předpokladu, že mají výhradní práva je využívat;

(k) zboží vyráběné zde výhradně z výrobků uvedených v písmenech (a) až (j).

2. Pojmy „jejich plavidla“ a „jejich rybářské zpracovatelské lodě“ uvedené v odstavci 1, písmenech f) a g), se rozumějí pouze plavidla a rybářské zpracovatelské lodě:

(a) které jsou registrovány nebo zaznamenány v členském státu Společenství nebo České republice;

(b) které plují pod vlajkou členského státu Společenství nebo České republiky;

(c) které jsou vlastněny nejméně z 50 procent státními příslušníky členských států Společenství nebo České republiky, nebo společností s ústředím v jedné z těchto zemí, jejíž ředitel nebo ředitelé, předseda správní rady nebo dozorčí rady a většina členů těchto rad jsou státní příslušníci členských států Společenství nebo České republiky a, navíc, v případě partnerství nebo společností s ručením omezeným, alespoň polovina kapitálu patří těmto státům, veřejným institucím nebo státním příslušníkům těchto států;

(d) jejichž kapitán a důstojníci jsou státní příslušníci členských států Společenství nebo České republiky; a

(e) jejichž posádku tvoří alespoň ze 75 procent státní příslušníci členských států Společenství nebo České republiky.

Článek 6

Dostatečně opracované nebo zpracované výrobky

1. Pro účely článku 2 se výrobky, které nebyly zcela získány, považují za dostatečně opracované nebo zpracované, pokud jsou splněny podmínky uvedené v příloze II.
Výše uvedené podmínky stanovují pro všechny výrobky, na něž se vztahuje tato dohoda, opracování nebo zpracování, které musí být provedeno na nepůvodních materiálech použitých při výrobě, a uplatňují se pouze ve vztahu k takovým materiálům. Z toho vyplývá, že je-li při výrobě jiného výrobku použit meziprodukt, který získá status původu splněním podmínek uvedených v příloze II, potom se na něj nevztahují podmínky platné pro výrobek, ve kterém je tento meziprodukt obsažen, a žádné nepůvodní materiály použité při výrobě meziproduktu se neberou v úvahu.

2. Nehledě na ustanovení odstavce 1, nepůvodní materiály, které by se podle podmínek uvedených v příloze II neměly použít při výrobě výrobku, mohou být použity za předpokladu, že:

(a) jejich celková hodnota nepřesahuje 10 procent ceny výrobku ze závodu;

(b) žádné procentní vyjádření nejvyšší hodnoty nepůvodních materiálů stanovené v příloze II není překročeno uplatněním tohoto odstavce.

Tento odstavec se nevztahuje na výrobky zařazené v kapitolách 50 až 63 Harmonizovaného systému.

3. Odstavce 1 a 2 se uplatní bez dotčení ustanovení článku 7.

Článek 7

Nedostatečné opracování nebo zpracování

1. Bez dotčení odstavce 2 se dále uvedené operace považují za opracování nebo zpracování nepostačující pro přiznání statusu původu, a to bez ohledu na splnění požadavků uvedených v článku 6:

(a) operace, které formou ochrany zajišťují dobrý stav výrobků během dopravy a skladování;

(b) rozebírání a sestavování balíků;

(c) mytí, praní, čištění; odstraňování prachu, oxidu, oleje, nátěru nebo jiných povrchových vrstev;

(d) žehlení nebo mandlování textilií;

(e) prosté natírání, malování, leštění;

(f) loupání, částečné nebo úplné bělení, leštění a glazování obilovin a rýže;

(g) operace spočívající v barvení cukru nebo vytváření kostek cukru a podobných tvarů z cukru; (h) loupání, vypeckování a louskání, ovoce, ořechů a zeleniny;

(i) broušení, ostření; prosté mletí, drcení nebo prosté řezání, stříhání, krájení, sekání, štípání;

(j) prosévání, prohazování, třídění, zařazování, srovnávání, sdružování; (včetně tvorby souprav předmětů);

(k) prosté uložení do láhví, plechovek, baněk, sáčků, pytlů, pouzder, beden, krabic, upevnění na podložky a všechny ostatní prosté balicí operace;

(l) připojování nebo tištění značek, štítků, log a jiných rozlišovacích označení na výrobky nebo jejich obaly;

(m) prosté míšení výrobků, též různých druhů;

(n) prosté sestavování částí výrobků za účelem vytvoření kompletního výrobku nebo rozebírání výrobků na části;

(o) kombinace dvou nebo více operací uvedených v písmenech (a) až (n);

(p) porážka zvířat.

2. Všechny operace provedené s danými výrobky buď ve Společenství nebo v České republice jsou posuzovány společně při určování, zda je opracování nebo zpracování, kterému byly tyto výrobky podrobeny, považováno za nedostatečné ve smyslu odstavce 1.

Článek 8

Určující jednotka

1. Určující jednotkou pro uplatnění ustanovení tohoto protokolu se rozumí konkrétní výrobek, který je považován za základní jednotku k zařazení do nomenklatury Harmonizovaného systému.
Z toho vyplývá, že:

(a) je-li výrobek, skládající se ze sady nebo sestavy předmětů, zařazen podle pravidel Harmonizovaného systému do jednoho čísla, tvoří celek určující jednotku;

(b) sestává-li zásilka z řady stejných výrobků zařazených ve stejném čísle Harmonizovaného systému, musí se při uplatnění pravidel tohoto protokolu brát každý výrobek jednotlivě.

2. Je-li podle všeobecného pravidla 5 pro interpretaci Harmonizovaného systému zařazen spolu s výrobkem i obal, pak je zahrnut do stejného čísla také pro účely stanovení původu.

Článek 9

Příslušenství, náhradní díly a nástroje

Příslušenství, náhradní díly a nástroje odeslané se zařízením, strojem, přístrojem nebo vozidlem, které jsou součástí běžného vybavení a jsou zahrnuty do ceny nebo nejsou zvlášť fakturovány, se pokládají za celek takového zařízení, stroje, přístroje nebo vozidla.

Článek 10

Soupravy (sady)

Soupravy (sady), definované všeobecným pravidlem 3 pro interpretaci Harmonizovaného systému, se považují za původní, jsou-li původní všechny jejich části. Sestává-li však souprava (sada) z původních a nepůvodních výrobků, pak se jako celek pokládá za původní, jestliže hodnota nepůvodních výrobků nepřesahuje 15 procent ceny soupravy (sady) ze závodu.

Článek 11

Neutrální prvky

Pro účely stanovení, zda je výrobek původní, není nutné určovat původ následujících prvků, které mohou být použity při jeho výrobě:

(a) elektrická energie a palivo;

(b) zařízení a vybavení;

(c) stroje a nástroje;

(d) zboží, které není nebo nemá být součástí konečného složení výrobku.

HLAVA III

ÚZEMNÍ POŽADAVKY

Článek 12

Územní princip

1. Vyjma ustanovení písmene (c) odstavce 1 článku 2, článků 3 a 4 a odstavce 3 tohoto článku, musí být podmínky pro získání statusu původu stanovené v hlavě II splněny bez přerušení ve Společenství nebo v České republice.

2. Vyjma ustanovení článků 3 a 4, vrací-li se zpět původní zboží vyvezené ze Společenství nebo z České republiky do jiné země, musí být považováno za nepůvodní, pokud není možno uspokojivě prokázat celním orgánům, že:

(a) zpět dovážené zboží je totožné s vyvezeným; a

(b) nebylo podrobeno jiné operaci než operaci nezbytné pro jeho uchování v dobrém stavu v dané zemi nebo při vývozu.

3. Získání statusu původu ve smyslu podmínek stanovených v hlavě II není dotčeno opracováním nebo zpracováním materiálů, vyvezených ze Společenství nebo z České republiky a následně zpět dovezených, které je provedeno mimo území Společenství nebo České republiky, za předpokladu, že:

(a) uvedené materiály jsou zcela získány ve Společenství nebo České republice nebo byly před vyvezením podrobeny opracování nebo zpracování nad rámec operací uvedených v článku 7; a

(b) celním orgánům může být uspokojivým způsobem prokázáno, že:

(i) zpět dovážené zboží bylo získáno opracováním nebo zpracováním vyvezených materiálů; a

(ii) celková hodnota přidaná mimo území Společenství nebo České republiky uplatněním ustanovení tohoto článku nepřesahuje 10 procent ceny ze závodu výsledného výrobku, jehož status původu je požadován.

4. Pro účely odstavce 3 se podmínky pro získání statusu původu stanovené v hlavě II nevztahují na opracování nebo zpracování provedené mimo území Společenství nebo České republiky. Nicméně, sta-noví-li pravidlo v příloze II, které je použito k určení původu výsledného výrobku, nejvyšší hodnotu všech použitých nepůvodních materiálů, nesmí součet celkové hodnoty nepůvodních materiálů použitých na území příslušné strany a celkové hodnoty přidané mimo území Společenství nebo České republiky uplatněním ustanovení tohoto článku překročit stanovené procentuální kritérium.

5. Pro účely uplatnění ustanovení odstavců 3 a 4 se pojmem „celková přidaná hodnota“ rozumí všechny náklady vynaložené mimo Společenství nebo Českou republiku, včetně hodnoty materiálů tam použitých.

6. Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahuje na výrobky, které nesplňují podmínky uvedené v příloze II, nebo které mohou být považovány za dostatečně opracované nebo zpracované pouze uplatněním všeobecné hodnotové tolerance stanovené v odstavci 2 článku 6.

7. Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahuje na výrobky zařazené v kapitolách 50 až 63 Harmonizovaného systému.

8. Jakékoli opracování a zpracování, na něž se vztahují ustanovení tohoto článku a které bylo provedeno mimo Společenství nebo Českou republiku, se uskuteční v režimu pasivního zušlechťovacího styku nebo v obdobném režimu.

Článek 13

Přímá doprava

1. Preferenční zacházení stanovené touto dohodou se týká pouze výrobků splňujících požadavky tohoto protokolu, které jsou přepravovány přímo mezi Společenstvím a Českou republikou nebo přes území zemí uvedených v článcích 3 a 4. Avšak výrobky tvořící jednu jedinou zásilku mohou být přepravovány přes jiná území, včetně přeložení nebo prozatímního uskladnění na takovém území, jestliže zůstaly pod dohledem celních orgánů v zemi tranzitu nebo uskladnění a jestliže s nimi nebyly prováděny jiné operace než vykládání, opětné nakládání nebo jakékoliv operace určené k jejich uchování v dobrém stavu.
Původní výrobky mohou být dopravovány potrubím přes území jiné než území Společenství nebo České republiky.

2. Celním orgánům dovážející země je nutno prokázat, že byly splněny podmínky stanovené v odstavci 1, a to ve formě:

(a) jednotného dopravního dokumentu, který se vztahuje na dopravu přes země tranzitu; nebo

(b) osvědčení vydaného celními orgány země tranzitu, které obsahuje:

(i) přesný popis výrobků;

(ii) datum vyložení a přeložení zboží a případně názvy lodí nebo jiných použitých dopravních prostředků; a

(iii) potvrzení podmínek, za kterých se zboží nacházelo v zemi tranzitu; nebo

(c) jinými průkaznými doklady, není-li možno předložit doklady uvedené výše.

Článek 14

Výstavy

1. Původní výrobky zaslané na výstavu do země jiné, než jsou země uvedené v článcích 3 a 4, a následně prodané a dovezené do Společenství nebo České republiky, mají při dovozu nárok na uplatnění preferencí podle této dohody za předpokladu, že celním orgánům je uspokojivým způsobem prokázáno, že:

(a) vývozce zaslal tyto výrobky ze Společenství nebo z České republiky do země, kde se koná výstava, a vystavil je v této zemi;

(b) vývozce tyto výrobky prodal nebo jiným způsobem přenechal subjektu ve Společenství nebo v České republice;

(c) výrobky byly odeslány během výstavy nebo bezprostředně po ní ve stejném stavu, v jakém byly zaslány na výstavu; a

(d) výrobky nebyly od okamžiku odeslání na výstavu použity pro jiný účel než předvádění na výstavě.

2. Důkaz původu musí být vystaven nebo vyhotoven v souladu s ustanoveními hlavy V a předložen celním orgánům dovážející země obvyklým způsobem. Na důkaz původu je nutno uvést název a adresu výstavy. V případě potřeby je možno požadovat další písemné doklady o podmínkách, za kterých byly vystaveny.

3. Odstavec 1 platí pro jakoukoliv obchodní, průmyslovou, zemědělskou nebo uměleckou výstavu, veletrh nebo podobnou veřejnou akci, která není organizována pro soukromé účely v obchodech nebo podnikatelských provozovnách s úmyslem prodeje zahraničních výrobků a během níž výrobky zůstávají pod celním dohledem.

HLAVA IV

NAVRACENÍ NEBO OSVOBOZENÍ

Článek 15

Zákaz navracení cla (drawback) nebo osvobození od cla

1.

(a) Nepůvodní materiály použité při výrobě výrobků původních ve Společenství, v České republice nebo v jedné ze zemí uvedených v článcích 3 a 4, pro které je vydán nebo vystaven důkaz původu podle ustanovení hlavy V, nepodléhají ve Společenství nebo v České republice navracení cla (drawback) nebo osvobození od cla jakéhokoli druhu.

(b) Výrobky kapitoly 3 a čísel 1604 a 1605 Harmonizovaného systému původní ve Společenství dle článku 2.1. (c), pro něž je vydán nebo vystaven důkaz původu v souladu s ustanoveními hlavy V, nepodléhají ve Společenství navracení cla (drawback) nebo osvobození od cla jakéhokoli druhu.

2. Zákaz uvedený v odstavci 1 se vztahuje na jakékoli opatření týkající se vracení, osvobození nebo neplacení, částečné nebo úplné, cla nebo poplatků majících rovnocenný účinek, uplatňovaných ve Společenství nebo v České republice pro materiály použité k výrobě a pro výrobky, na které se vztahuje výše uvedený odstavec 1 (b), za předpokladu, že se toto vracení, osvobození nebo neplacení uplatňuje výslovně nebo de facto tehdy, pokud jsou výrobky získané z těchto materiálů vyváženy, a nikoli jsou-li určeny pro domácí použití.

3. Vývozce výrobků uvedených v důkazu původu je povinen předložit kdykoli na požádání celních orgánů všechny doklady prokazující, že nebylo uplatněno navracení cla (drawback) pro nepůvodní materiály použité při jejich výrobě, a že veškerá cla a poplatky mající rovnocenný účinek, které se vztahují na tyto materiály, byly skutečně zaplaceny.

4. Ustanovení odstavců 1 až 3 se uplatní rovněž pro obaly ve smyslu článku 8 (2), pro příslušenství, náhradní díly a nástroje ve smyslu článku 9 a pro výrobky v soupravách (sadách) ve smyslu článku 10, jsou-li tyto nepůvodní.

5. Ustanovení odstavců 1 až 4 se uplatní pouze pro materiály, na něž se vztahuje tato dohoda. Tato ustanovení rovněž nevylučují použití systému vývozních podpor pro zemědělské výrobky, jsou-li tyto podpory uplatňovány pro vývoz v souladu s touto dohodou.

HLAVA V

DŮKAZ PŮVODU

Článek 16

Všeobecné požadavky

1. Výrobky původní ve Společenství mají při dovozu do České republiky a výrobky původní v České republice mají při dovozu do Společenství nárok na uplatnění výhod podle této dohody, pokud je předloženo:

(a) průvodní osvědčení EUR.1, jehož vzor je uveden v příloze III; nebo

(b) v případech uvedených v článku 21 (1) prohlášení, dále uváděné jako „prohlášení na faktuře“, vyhotovené vývozcem na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu, který popisuje výrobky takovým způsobem, aby je bylo možno ztotožnit; text prohlášení na faktuře je obsažen v příloze IV

2. Nehledě na ustanovení odstavce 1 mají výrobky původní ve smyslu tohoto protokolu nárok na uplatnění výhod podle této dohody, aniž by byly předloženy dokumenty uvedené výše, v případech stanovených v článku 26.

Článek 17

Postup pro vydání průvodního osvědčení EUR.1

1. Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány vyvážející země na základě písemné žádosti vývozce nebo, na zodpovědnost vývozce, jím zmocněného zástupce.

2. Pro tyto účely je vývozce nebo jeho zmocněný zástupce povinen vyplnit průvodní osvědčení EUR.1 a žádost o jeho vystavení, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze III. Tyto formuláře musí být vyplněny v jednom z jazyků, ve kterých je vypracována tato dohoda, v souladu s obecně závaznými předpisy vyvážející země. Jestliže jsou vyplněny ručně, je třeba použít inkoustové pero a psát hůlkovým písmem. Popis výrobků musí být uveden v příslušném oddílu takovým způsobem, aby zde nebyly ponechány prázdné řádky. Není-li celý tento oddíl vyplněn, musí být poslední řádek popisu podtržen vodorovnou čarou a prázdný prostor proškrtnut.

3. Vývozce žádající o vydání průvodního osvědčení EUR.1 je povinen kdykoliv na požádání celních orgánů vyvážející země, ve které je průvodní osvědčení EUR.1 vydáváno, předložit všechny potřebné dokumenty prokazující původ předmětných výrobků a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu.

4. Průvodní osvědčení EUR.1 vydají celní orgány členského státu Společenství nebo České republiky, jestliže lze vyvážené výrobky považovat za výrobky původní ve Společenství, v České republice nebo v jedné ze zemí uvedených v článcích 3 a 4 a jsou-li splněny ostatní podmínky tohoto protokolu.

5. Celní orgány vydávající průvodní osvědčení EUR.1 přijmou všechna nezbytná opatření k tomu, aby ověřily původ výrobků a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu. Pro tyto účely mají právo požadovat jakékoli podklady a provádět jakoukoli kontrolu účetnictví vývozce či jakoukoli kontrolu, kterou považují za účelnou. Dále zaručují, že formuláře uvedené v odstavci 2 jsou řádně vyplněny. Zkontrolují především, je-li prostor určený pro popis výrobků vyplněn takovým způsobem, aby byla vyloučena možnost dodatečného podvodného doplnění.

6. Datum vydání průvodního osvědčení EUR.1 je uvedeno v oddíle 11 osvědčení.

7. Vydané průvodní osvědčení EUR.1 předají celní orgány vývozci, jakmile je vlastní vývoz proveden nebo zajištěn.

Článek 18

Průvodní osvědčení EUR.1 vystavená dodatečně

1. Nehledě na ustanovení článku 17 (7) lze za výjimečných okolností vydat průvodní osvědčení EUR.1 po uskutečnění vývozu výrobků, kterých se osvědčení týká, jestliže:

(a) nebylo vydáno v době vývozu z důvodu omylu, nechtěného opomenutí nebo zvláštních okolností; nebo

(b) je celním orgánům náležitě prokázáno, že průvodní osvědčení EUR.1 bylo vydáno, ale nebylo při dovozu přijato z technických důvodů.

2. Pro účely uplatnění odstavce 1 musí vývozce v žádosti uvést místo a datum vývozu výrobků, kterých se průvodní osvědčení EUR.1 týká, a odůvodnění této žádosti.

3. Celní orgány mohou vydat průvodní osvědčení EUR.1 dodatečně pouze po ověření, zda informace uvedené v žádosti vývozce souhlasí s údaji v příslušné evidenci.

4. Průvodní osvědčení EUR.1 vystavená dodatečně musí obsahovat jednu z těchto frází:

ES „EXPEDIDO A POSTERIORI“
DA „UDSTEDT EFTERFØLGENDE“
DE „NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“
EL „EKΔOΘEN EK TΩN YΣTTEPΩN“
EN „ISSUED RETROSPECTIVELY“
FR „DÉLIVRÉ A POSTERIORI“
IT „RILASCIATO A POSTERIORI“
NL „AFGEGEVEN A POSTERIORI“
PT „EMITIDO A POSTERIORI“
FI „ANNETTU JÄLKIKÄTEEN“
SV „UTFÄRDAT I EFTERHAND“
CZ „VYSTAVENO DODATEČNĚ“.

5. Fráze zmíněná v odstavci 4 se uvede do oddílu „Poznámky“ průvodního osvědčení EUR.1.

Článek 19

Vydání duplikátu průvodního osvědčení EUR.1

1. V případě krádeže, ztráty nebo zničení průvodního osvědčení EUR.1 smí vývozce písemně požádat celní orgány, které průvodní osvědčení vydaly, o duplikát vystavený na základě vývozních dokumentů, které vlastní.

2. Duplikát vystavený tímto způsobem musí obsahovat jedno z následujících slov:

ES „DUPLICADO“
DA „DUPLIKAT“
DE „DUPLIKAT“
EL „ANTIГPAФO“
EN „DUPLICATE“
FR „DUPLICATA“
IT „DUPLICATO“
NL „DUPLICAAT“
PT „SEGUNDA VIA“
FI „KAKSOISKAPPALE“
SV „DUPLIKAT“
CZ „DUPLIKÁT“.

3. Slovo zmíněné v odstavci 2 se uvede do oddílu „Poznámky“ duplikátu průvodního osvědčení EUR.1.

4. Duplikát, na kterém musí být uvedeno datum vystavení původního průvodního osvědčení EUR.1, je platný od tohoto data.

Článek 20

Vydání průvodního osvědčení EUR.1 na základě dříve vydaného nebo vystaveného důkazu původu

Jsou-li původní výrobky pod dohledem celních orgánů ve Společenství nebo v České republice, je možno vyměnit původní důkaz původu za jedno nebo více průvodních osvědčení EUR.1, pro účely zaslání všech nebo části těchto výrobků na jiné území v rámci Společenství nebo České republiky. Nahrazující průvodní osvědčení vydá celní úřad, pod jehož dohledem se zboží nachází.

Článek 20a

Účetní rozlišování

1. Jestliže oddělené skladování zásob původních a nepůvodních materiálů, které jsou totožné a zaměnitelné, způsobuje značné náklady nebo materiální obtíže, celní orgány mohou na písemnou žádost dotčené osoby povolit použití tzv. metody „účetního rozlišování“ pro vedení takových zásob.

2. Tato metoda musí být schopna zajistit, že pro určité stanovené období je množství získaných výrobků, které mohou být považovány za „původní“, stejné jako to, které by bylo získáno, kdyby zásoby byly fyzicky odděleny.

3. Celní orgány mohou podmínit udělení tohoto povolení splněním jakýchkoli požadavků, které považují za účelné.

4. Tato metoda je zaznamenávána a uplatňována podle všeobecných účetních postupů platných v zemi, kde byl výrobek vyroben.

5. Držitel tohoto povolení může vydávat nebo žádat o důkazy původu, dle konkrétního případu, pro množství výrobků, které mohou být považovány za původní. Na žádost celních orgánů držitel předloží prohlášení o tom, jak bylo dané množství stanoveno.

6. Celní orgány kontrolují využívání povolení a mohou je kdykoli odebrat, jestliže držitel jakýmkoli způsobem zneužije povolení nebo nesplní některou z dalších podmínek stanovených tímto protokolem.

Článek 21

Podmínky pro vystavení prohlášení na faktuře

1. Prohlášení na faktuře zmíněné v článku 16 (1) (b) může vystavit:

(a) schválený vývozce ve smyslu článku 22, nebo

(b) kterýkoli vývozce pro jakoukoli zásilku sestávající z jednoho nebo více nákladových kusů a obsahující původní výrobky, jejichž celková hodnota nepřesahuje 6 000 EUR.

2. Prohlášení na faktuře může být vystaveno, jestliže se jedná o výrobky původní ve Společenství, v České republice nebo v jedné ze zemí uvedených v článcích 3 a 4 a jsou-li splněny ostatní podmínky tohoto protokolu.

3. Vývozce vystavující prohlášení na faktuře je povinen kdykoli na požádání celních orgánů vyvážející země předložit všechny nezbytné doklady prokazující původ výrobků a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu.

4. Prohlášení na faktuře vyhotoví vývozce na psacím stroji, otiskem razítka nebo tiskem na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu. Prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze IV, je vystaveno v jedné z jazykových verzí použitých v této příloze a v souladu s obecně závaznými předpisy vyvážející země. Jestliže je prohlášení napsáno ručně, je třeba použít inkoustové pero a psát hůlkovým písmem.

5. Prohlášení na faktuře musí být vývozcem vlastnoručně podepsáno. Avšak schválený vývozce ve smyslu článku 22 nemusí tato prohlášení podepisovat za předpokladu, že písemně potvrdí celním orgánům vyvážející země, že na sebe bere veškerou zodpovědnost za prohlášení na faktuře, na které je uvedeno jeho jméno, jako by jej vlastnoručně podepsal.

6. Prohlášení na faktuře je vystaveno vývozcem v okamžiku, kdy jsou výrobky, jichž se osvědčení týká, vyváženy, nebo po vývozu, je-li prohlášení předloženo v dovážející zemi do dvou let po uskutečnění dovozu příslušných výrobků.

Článek 22

Schválený vývozce

1. Celní orgány vyvážející země mohou oprávnit vývozce, dále jen „schválený vývozce“, který uskutečňuje časté vývozy výrobků, na něž se vztahuje tato dohoda, aby vystavoval prohlášení na faktuře bez ohledu na hodnotu těchto výrobků. Vývozce, který o takovéto oprávnění žádá, musí poskytnout celním orgánům dostatečné záruky nezbytné k ověření statusu původu výrobků a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu.

2. Celní orgány mají právo podmínit udělení statusu schváleného vývozce splněním jakýchkoli požadavků, které považují za účelné.

3. Celní orgány přidělí schválenému vývozci číslo celního oprávnění, které bude uváděno v prohlášení na faktuře.

4. Celní orgány kontrolují využívání tohoto oprávnění schváleným vývozcem.

5. Celní orgány mohou kdykoli odebrat toto oprávnění. Musí tak učinit, pokud schválený vývozce nadále neposkytuje veškeré záruky zmíněné v odstavci 1, nadále nesplňuje podmínky zmíněné v odstavci 2 nebo jinak nesprávně používá své oprávnění.

Článek 23

Platnost důkazu původu

1. Důkaz původu je platný čtyři měsíce od data jeho vystavení ve vyvážející zemi a musí být předložen v této lhůtě celním orgánům dovážející země.

2. Důkazy původu, předkládané celním orgánům dovážející země po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1, lze přijmout pro účely uplatnění preferenčního zacházení v případech, kdy nepředložení těchto osvědčení ve stanovené lhůtě je způsobeno výjimečnými okolnostmi.

3. V jiných případech opožděného předložení mohou celní orgány dovážející země přijmout důkazy původu za předpokladu, že jim byly před uplynutím této lhůty předloženy výrobky.

Článek 24

Předkládání důkazu původu

Důkazy původu se předkládají celním orgánům dovážející země v souladu s postupy platnými v té zemi. Celní orgány mohou požadovat překlad důkazu původu a mohou rovněž požadovat, aby k dovoznímu celnímu prohlášení bylo přiloženo prohlášení dovozce o tom, že výrobky splňují podmínky vyžadované pro účely provádění této dohody.

Článek 25

Dovoz po částech

V případě, kdy se na žádost dovozce a za podmínek stanovených celními orgány dovážející země dováží ve smyslu všeobecného pravidla 2 (a) pro interpretaci Harmonizovaného systému po částech rozebraný nebo nesestavený výrobek, zařazený do tříd XVI a XVII nebo do čísel 7308 a 9406 Harmonizovaného systému, je jediný důkaz původu předkládán celním orgánům při dovozu první části.

Článek 26

Osvobození od důkazu původu

1. Výrobky posílané jako malé zásilky soukromými osobami soukromým osobám nebo tvořící část osobních zavazadel cestujících jsou pokládány za původní výrobky bez předložení důkazu původu, za předpokladu, že tyto výrobky nejsou dováženy pro obchodní účely, byly prohlášeny za výrobky splňující požadavky tohoto protokolu a neexistují žádné pochybnosti o pravdivosti takového prohlášení. V případě výrobků zasílaných poštou může být toto prohlášení uvedeno na celním prohlášení CN22/CN23 nebo na listu papíru, který je připojen k tomuto dokladu.

2. Dovozy, které jsou příležitostné a sestávají výhradně z výrobků pro uspokojení osobních potřeb příjemců nebo cestujících nebo jejich rodin, se nepovažují za obchodní, je-li z povahy a množství výrobků zřejmé, že nejde o obchodní účel dovozu.

3. Celková hodnota těchto výrobků nesmí přesáhnout 500 EUR v případě malých zásilek a 1 200 EUR v případě výrobků tvořících část osobních zavazadel cestujícího.

Článek 27

Podpůrné dokumenty

Za dokumenty zmíněné v článcích 17 (3) a 21 (3), které dokazují, že výrobky uvedené v průvodním osvědčení EUR.1 nebo na faktuře s prohlášením vývozce mohou být považovány za výrobky původní ve Společenství, v České republice nebo v jedné ze zemí uvedených v článcích 3 a 4 a že splňují ostatní požadavky tohoto protokolu, mohou být pokládány inter alia:

(a) přímý důkaz o činnostech prováděných vývozcem nebo výrobcem při získávání zboží, tvořící například součást jeho účtů nebo vnitřního účetnictví;

(b) dokumenty prokazující původ použitých materiálů, vydané nebo vystavené ve Společenství nebo v České republice, pokud takové dokumenty mohou být použity v souladu s národními obecně závaznými předpisy;

(c) dokumenty prokazující opracování nebo zpracování materiálů ve Společenství nebo v České republice, vydané nebo vystavené ve Společenství nebo v České republice, pokud takové dokumenty mohou být použity v souladu s národními obecně závaznými předpisy;

(d) průvodní osvědčení EUR.1 nebo prohlášení na faktuře, prokazující původ použitých materiálů, vydané nebo vystavené ve Společenství nebo v České republice v souladu s tímto protokolem, nebo v jedné ze zemí uvedených v článcích 3 a 4, v souladu s pravidly původu, která jsou shodná s pravidly původu tohoto protokolu.

Článek 28

Uchování důkazu původu a podpůrných dokumentů

1. Vývozce žádající o vydání průvodního osvědčení EUR.1 je povinen uchovat po dobu nejméně tří let dokumenty zmíněné v článku 17 (3).

2. Vývozce vystavující prohlášení na faktuře je povinen uchovat po dobu nejméně tří let kopie těchto prohlášení na faktuře a dokumenty zmíněné v článku 21 (3).

3. Celní orgány vyvážející země, které vydávají průvodní osvědčení EUR.1, jsou povinny uchovat po dobu nejméně tří let žádosti zmíněné v článku 17 (2).

4. Celní orgány dovážející země jsou povinny uchovat po dobu nejméně tří let předložená průvodní osvědčení EUR.1 a prohlášení na faktuře.

Článek 29

Nesrovnalosti a formální chyby

1. Zjištění drobných rozdílů mezi údaji uvedenými na důkazu původu a v dokumentech předložených celnímu úřadu za účelem propuštění dovážených výrobků nezbavuje důkaz původu ipso facto platnosti, jestliže je náležitě prokázáno, že se důkaz původu vztahuje k předloženým výrobkům.

2. Zřejmé formální chyby, jako například překlepy na důkazu původu, nejsou důvodem pro jeho nepřijetí, pokud takové chyby nevyvolají pochybnosti o pravdivosti prohlášení uvedeného v tomto důkazu.

Článek 30

Částky vyjádřené v euro

1. Pro uplatnění ustanovení článku 21 (1) (b) a článku 26 (3) v případech, kdy jsou výrobky fakturovány v jiné měně než euro, částky v národních měnách členských států Společenství, České republiky a ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4 odpovídající částkám vyjádřeným v euro stanoví každoročně každá příslušná země.

2. Zásilka může využít ustanovení článku 21 (1) (b) a článku 26 (3), je-li částka v měně, ve které je vystavena faktura, v souladu s částkou stanovenou příslušnou zemí.

3. Částky vyjádřené v příslušné národní měně jsou přepočtem této národní měny vůči euro podle kursu platného první pracovní den měsíce října. Částky se sdělí Evropské komisi Evropských společenství do 15. října a uplatní se od 1. ledna následujícího roku. Evropská komise Evropských společenství oznámí odpovídající částky všem příslušným zemím.

4. Země může částky přepočítané z euro na národní měnu zaokrouhlit směrem nahoru nebo dolů. Zaokrouhlená částka se nesmí odlišovat od částky vyplývající z přepočtu o více než 5 procent. Země může ponechat ekvivalent částky vyjádřené v euro ve své národní měně nezměněný, jestliže v okamžiku každoroční úpravy podle odstavce 3 přepočet této částky, před jakýmkoli zaokrouhlením, převyšuje stávající ekvivalent v národní měně o méně než 15 procent. Ekvivalent v národní měně může zůstat nezměněn, pokud by z přepočtu vyplýval pokles hodnoty tohoto ekvivalentu.

5. Částky vyjádřené v euro budou revidovány Výborem přidružení, pokud o to požádá Společenství nebo Česká republika. Při revizi Výbor přidružení posoudí potřebu zachování účinků těchto limitů v reálných hodnotách. K tomuto účelu může rozhodnout i o úpravě částek vyjádřených v euro.

HLAVA VI

UJEDNÁNÍ O ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCI

Článek 31

Vzájemná spolupráce

1. Celní orgány členských států Společenství a České republiky si navzájem předají prostřednictvím Komise Evropských společenství vzory otisků razítek používaných celními úřady pro vydávání průvodních osvědčení EUR.1 a adresy celních orgánů zodpovědných za ověřování těchto osvědčení a prohlášení na faktuře.

2. Za účelem správného provádění tohoto protokolu Společenství a Česká republika vzájemně spolupracují prostřednictvím příslušných celních správ při kontrole pravosti průvodních osvědčení EUR.1 nebo prohlášení na faktuře a při kontrole přesnosti údajů uvedených v těchto dokumentech.

Článek 32

Ověřování důkazů původu

1. Následné ověřování důkazů původu se provádí namátkově nebo kdykoliv mají celní orgány dovážející země opodstatněnou pochybnost o pravosti těchto dokumentů, o původu výrobků v nich uvedených nebo o splnění jiných podmínek tohoto protokolu.

2. Za účelem provádění ustanovení odstavce 1 vrátí celní orgány dovážející země průvodní osvědčení EUR.1 a fakturu, pokud je předložena, prohlášení na faktuře nebo kopie těchto dokumentů celním orgánům vyvážející země, je-li to možné, též s uvedením důvodů tohoto požadavku. Jakékoliv získané dokumenty a informace o tom, že údaje uvedené na důkazu původu jsou nesprávné, jsou zaslány spolu se žádostí o ověření.

3. Ověření je prováděno celními orgány vyvážející země. Pro tyto účely mají celní orgány právo požadovat jakékoli doklady a provádět jakoukoli kontrolu účtů vývozce nebo jinou kontrolu, kterou považují za účelnou.

4. Rozhodnou-li celní orgány dovážející země pozastavit uplatnění preferenčního zacházení se zbožím až do výsledku ověření, umožní dovozci nakládat se zbožím při splnění podmínek, které pokládají za nezbytné.

5. Celní orgány žádající o ověření budou informovány o jeho výsledcích co nejdříve. Z výsledků musí být zřejmé, zda jsou dokumenty pravé, zda je možno v nich uvedené výrobky považovat za původní ve Společenství, v České republice nebo v jedné ze zemí uvedených v článcích 3 a 4 a zda jsou splněny ostatní podmínky tohoto protokolu.

6. Neobdrží-li v případech opodstatněných pochybností žádající celní orgány žádnou odpověď do deseti měsíců od data žádosti o ověření, nebo nebude-li odpověď obsahovat dostatečné informace pro určení pravosti předmětného dokumentu nebo skutečného původu výrobků, nepřiznají nárok na preference, kromě případů způsobených výjimečnými okolnostmi.

Článek 33

Řešení sporů

1. Spory, které vyvstanou při ověřování podle článku 32 a které nebude možno vyřešit mezi celními orgány žádajícími o ověření a celními orgány zodpovědnými za toto ověření, nebo případy rozdílného výkladu tohoto protokolu budou předloženy Výboru přidružení.

2. Řešení všech sporů mezi dovozcem a celními orgány dovážející země se řídí právními předpisy této země.

Článek 34

Sankce

Každá osoba, která vystaví nebo zapříčiní vydání dokumentu obsahujícího nesprávné údaje za účelem získání preferenčního zacházení pro výrobky, bude sankcionována.

Článek 35

Svobodná celní pásma a svobodné celní sklady

1. Společenství a Česká republika učiní veškeré kroky nezbytné k zajištění toho, aby výrobky provázené důkazem původu, které jsou během přepravy umístěny ve svobodném celním pásmu nebo skladu na jejich území, nebyly nahrazeny jiným zbožím a nebylo s nimi zacházeno jinak, než je obvyklé pro jejich zachování v dobrém stavu.

2. Pokud jsou, jako výjimka z ustanovení odstavce 1, výrobky původní ve Společenství nebo v České republice dováženy do svobodného celního pásma nebo skladu s důkazem původu a jsou zde podrobeny určitému zacházení nebo zpracování, vydají celní orgány nové průvodní osvědčení EUR.1 na základě žádosti vývozce za předpokladu, že toto zacházení nebo zpracování je v souladu s ustanoveními tohoto protokolu.

HLAVA VII

CEUTA A MELILLA

Článek 36

Uplatnění protokolu

1. Pojem „Společenství“ použitý v článku 2 nezahrnuje Ceutu a Melillu.

2. Výrobky původní v České republice podléhají při dovozu do Ceuty a Melilly stejnému zacházení jako výrobky pocházející z celního území Společenství podle Protokolu 2 Aktu o přístupu Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím. Česká republika poskytuje při dovozu výrobků zahrnutých v této dohodě a pocházejících z Ceuty a Melilly stejné zacházení jako výrobkům dováženým a původním ve Společenství.

3. Pro účely použití odstavce 2 týkajícího se výrobků pocházejících z Ceuty a Melilly platí tento protokol mutatis mutandis s výjimkou zvláštních podmínek stanovených v článku 37.

Článek 37

Zvláštní podmínky

1. Za předpokladu přímého transportu v souladu s ustanoveními článku 13 se dále uvedené pokládá za:

(1) výrobky pocházející z Ceuty a Melilly:

(a) výrobky zcela získané v Ceutě a Melille;

(b) výrobky získané v Ceutě a Melille, při jejichž výrobě jsou použity výrobky jiné než uvedené v dílčím odstavci (a) za předpokladu, že:

(i) tyto výrobky byly dostatečně opracovány nebo zpracovány ve smyslu článku 6; nebo že

(ii) tyto výrobky mají původ v České republice nebo ve Společenství za předpokladu, že opracování nebo zpracování, kterému byly podrobeny, jde nad rámec operací uvedených v článku 7.

(2) výrobky původní v České republice:

(a) výrobky zcela získané v České republice;

(b) výrobky získané v České republice, při jejichž výrobě jsou použity výrobky jiné než uvedené v dílčím odstavci (a) za předpokladu, že:

(i) tyto výrobky byly dostatečně opracovány nebo zpracovány ve smyslu článku 6; nebo že

(ii) tyto výrobky mají původ v Ceutě a Melille nebo ve Společenství za předpokladu, že opracování nebo zpracování, kterému byly podrobeny, jde nad rámec operací uvedených v článku 7.

2. Ceuta a Melilla se pokládají za jedno území.

3. Vývozce nebo jeho oprávněný zástupce uvede do oddílu 2 průvodního osvědčení EUR.1 nebo do prohlášení na faktuře „Česká republika“ a „Ceutaa Melilla“. V případě výrobků pocházejících z Ceuty a Melilly se tato skutečnost uvede rovněž do oddílu 4 průvodního osvědčení EUR.1 nebo do prohlášení na faktuře.

4. Za správnou aplikaci tohoto protokolu v Ceutě a Melille jsou odpovědné španělské celní orgány.

HLAVA VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 38

Změny protokolu

Rada přidružení může rozhodnout o změnách ustanovení tohoto protokolu.

PŘÍLOHA I

ÚVODNÍ POZNÁMKY K PŘÍLOZE H

Poznámka 1:

Příloha II stanoví pro každý výrobek podmínky, které musí být splněny, aby tento výrobek byl považován za dostatečně zpracovaný nebo opracovaný ve smyslu článku 6 protokolu.

Poznámka 2:

2.1. První dva sloupce seznamu popisují získaný výrobek. První sloupec obsahuje číslo nebo kapitolu Harmonizovaného systému, ve druhém sloupci je uveden popis zboží odpovídající danému číslu nebo kapitole. Ke každému výrobku uvedenému v prvních dvou sloupcích je ve sloupcích 3 nebo 4 stanoveno pravidlo původu. Je-li před číselným označením v prvním sloupci uvedeno „ex„, znamená to, že pravidla ve sloupcích 3 nebo 4 se týkají pouze té části čísla nebo kapitoly Harmonizovaného systému, která je výslovně uvedena ve sloupci 2.

2.2. Pokud je ve sloupci 1 uvedena skupina čísel nebo číslo kapitoly a popis výrobků ve sloupci 2 je tudíž obecný, platí příslušná pravidla ve sloupcích 3 nebo 4 pro všechny výrobky, které jsou podle Harmonizovaného systému zařazeny v kterémkoli čísle uvedené skupiny nebo kapitoly.

2.3. Platí-li rozdílná pravidla pro různé výrobky patřící do téhož čísla, obsahuje každý odstavec ve sloupci 2 popis té části čísla, které odpovídají příslušná pravidla ve sloupcích 3 nebo 4.

2.4. Jsou-li pro výrobek popsaný v prvních dvou sloupcích stanovena pravidla ve sloupcích 3 i 4, může si vývozce zvolit, zda uplatní pravidlo uvedené ve sloupci 3 nebo ve sloupci 4. Pokud ve sloupci 4 není uvedeno žádné pravidlo, musí být uplatněno pravidlo stanovené ve sloupci 3.

Poznámka 3:

3.1. Ustanovení článku 6 protokolu, která se týkají původních výrobků použitých ve výrobě jiných výrobků, se uplatní bez ohledu na to, zda statut původu byl získán v rámci závodu, kde je tento výrobek používán, nebo v jiném závodu ve Společenství nebo v České republice.

Například:

Z „ostatní legované oceli nahrubo tvarované kováním„ čísla ex 7224 se vyrábí motor čísla 8407, pro který pravidlo uvádí, že hodnota použitých nepůvodních materiálů nesmí přesáhnout 40% ceny výrobku ze závodu.

Jestliže byl použitý výkovek zhotoven ve Společenství z nepůvodního ingotu, pak již tento výkovek získal původ na základě pravidla pro číslo ex 7224. Při výpočtu hodnoty motoru jej lže pokládat za původní bez ohledu na to, zda byl vyroben ve stejném nebo jiném závodě ve Společenství. Hodnota nepůvodního ingotu se tedy při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů nebere v úvahu.

3.2. Pravidlo ve sloupci 3 nebo 4 stanoví minimální opracování nebo zpracování, které je nezbytné pro získání původu. Vyšším stupněm opracování nebo zpracování se rovněž získá původ; a naopak, nižší stupeň opracování nebo zpracování nemůže dát výrobku charakter původu. Jestliže tedy pravidlo stanoví, že lze použít nepůvodní materiál určitého stupně zpracování, může se použít materiál nižšího stupně zpracování, ne však vyššího.

3.3. Pokud, bez dotčení poznámky 3.2, pravidlo uvádí, že lze použít „materiály kteréhokoli čísla„, lze také použít materiály stejného čísla, jako je číslo získaného výrobku, avšak s podmínkou splnění ostatních omezení, která mohou být obsažena v tomto pravidle. Výraz „výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla ...„nebo výroba z materiálů jakéhokoli čísla včetně ostatních materiálů stejného čísla jako výrobek“ znamená, zeje možno použít materiály jakéhokoli čísla s výjimkou těch, jejichž popis je shodný s popisem výrobků uvedeného ve sloupci 2.

3.4. Určuje-li pravidlo původu, že při výrobě lze použít více než jeden druh materiálu, znamená to, zeje možno libovolně použít jeden nebo více z uvedených materiálů. Pravidlo nevyžaduje, aby se použily všechny jmenované druhy materiálu.

Například:

Pravidlo pro textilní tkaniny čísel 5208 až 5212 stanoví, že lze použít přírodní vlákna a mezi jinými také materiály chemické. To neznamená, že musí být použity oba druhy materiálů; lze použít jeden nebo druhý nebo oba.

3.5. Určuje-li pravidlo původu, že se výrobek musí zhotovit z nějakého konkrétního materiálu, pak tato podmínka pochopitelně nebrání použití jiných materiálů, které v důsledku své přirozené povahy nemohou tomuto pravidlu odpovídat. (Viz též poznámku 6.2 vztahující se k textilu).

Například:

Pravidlo pro výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením, které je uvedené pod číslem 1904 výslovně vylučuje použití obilovin a mouky, nevylučuje možnost použít minerální soli, chemické a jiné přísady, které nejsou vyrobeny z obilovin. Nicméně toto se neuplatní pro výrobky, které přestože nemohou být vyrobeny z konkrétních materiálů uvedených v seznamu, mohou být vyrobeny z materiálů stejné povahy na nižším stupni zpracování.

Například:

V případě oděvů ex kapitoly 62 zhotovených z netkaných materiálů, je-li dovoleno použít pouze nepůvodní přízi, není možno použít jako výchozí materiál netkané textilie - a to i přesto, že netkané textilie nelze zhotovit z příze. V takových případech musí být výchozím materiálem vlákna, tj. nižší stupeň zpracování než příze.

3.6. Jestliže jsou v pravidle uvedeny dvě procentuální sazby, které stanoví nejvyšší možný podíl hodnoty použitých nepůvodních materiálů, pak tyto procentuální sazby nelze sčítat. Jinak řečeno, maximální hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nesmí nikdy přesáhnout vyšší z daných procentuálních sazeb. Jednotlivé procentuální sazby nesmějí být překročeny ani hodnotou konkrétních materiálů, na něž se vztahují.

Poznámka 4:

4.1. Pojmem „přírodní vlákna„ se rozumějí vlákna jiná než umělá nebo syntetická. Tento pojem se vztahuje pouze na fáze zpracování před spřádáním, včetně odpadu, a není-li uvedeno jinak, zahrnuje vlákna mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná, avšak nespředená.

4.2. Pojem „přírodní vlákna„ zahrnuje žíně čísla 0503, hedvábí čísel 5002 a 5003, vlnu a jemné nebo hrubé zvířecí chlupy čísel 5101 až 5105, bavlněná vlákna čísel 5201 až 5203 a jiná rostlinná vlákna čísel 5301 až 5305.

4.3. Pojmy „textilní vláknina„, „chemické materiály„ a „papírenské materiály„ se používají k označení materiálů nezařazených v kapitolách 50 až 63, které lze použít pro výrobu umělých, syntetických nebo papírových vláken nebo přízí.

4.4. Pojem „chemická (syntetická nebo umělá) střižová vlákna„ se používá pro kabel ze syntetického nebo umělého hedvábí, syntetická nebo umělá střižová vlákna nebo odpad z chemických vláken čísel 5501 až 5507.

Poznámka 5:

5.1. Obsahuje-li pravidlo původu pro určitý výrobek odkaz na tuto poznámku, neplatí podmínky stanovené ve sloupci 3 pro jakékoli použité základní textilní materiály, jejichž souhrnná hmotnost nepřesahuje 10% celkové hmotnosti všech použitých základních textilních materiálů (viz též poznámky 5.3 a 5.4 níže).

5.2. Toleranci uvedenou v poznámce 5.1 lze uplatnit pouze pro směsové výrobky, které byly vyrobeny ze dvou nebo více základních textilních materiálů.

Základními textilními materiály se rozumí:

• hedvábí,

• vlna,

• hrubé zvířecí chlupy,

• jemné zvířecí chlupy,

• žíně,

• bavlna,

• papírenské materiály a papír,

• len,

• pravé konopí,

• juta a jiná textilní lýková vlákna,

• sisalová a jiná textilní vlákna rodu Agáve,

• kokosová, abaková, ramiová a ostatní rostlinná textilní vlákna,

• syntetická chemická vlákna,

• umělá chemická vlákna,

• elektrovodivá vlákna

• syntetická chemická střižová vlákna z polypropylenu,

• syntetická chemická střižová vlákna z polyesteru,

• syntetická chemická střižová vlákna z polyamidu,

• syntetická chemická střižová vlákna z polyakrylonitrilu,

• syntetická chemická střižová vlákna z polyimidu,

• syntetická chemická střižová vlákna z polytetrafluorethylenu,

• syntetická chemická střižová vlákna z poly(fenylensulřidu),

• syntetická chemická střižová vlákna z poly(vinylchloridu),

• jiná syntetická chemická střižová vlákna,

• viskózová umělá chemická střižová vlákna,

• jiná umělá chemická střižová vlákna,

• polyurethanová příze s pružnými polyetherovými součástmi, též opředená,

• polyurethanová příze s pružnými polyesterovými součástmi, též opředená,

• výrobky čísla 5605 (metalizovaná příze) s páskem, jehož jádro je z hliníkové fólie nebo z plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, obložené z obou stran přilepenou průsvitnou nebo barevnou plastovou fólií,

• ostatní výrobky čísla 5605.

Například:

Příze čísla 5205 vyrobená z bavlněných vláken čísla 5203 a syntetických střižových vláken čísla 5506 je směsová příze. Proto lze použít nepůvodní syntetická střižová vlákna, která nesplňují pravidla původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny), až do 10% hmotnosti příze.

Například:

Vlněná tkanina čísla 5112, vyrobená z vlněné příze čísla 5107 a syntetické příze ze střižových vláken čísla 5509, je směsová tkanina. Proto lze použít syntetickou přízi, která nesplňuje pravidla původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny) nebo vlněnou přízi, která nesplňuje pravidla původu (vyžadující výrobu z přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak zpracovaných pro spřádání) nebo kombinaci těchto dvou materiálů, za předpokladu, že jejich celková hmotnost nepřesáhne 10% hmotnosti tkaniny.

Například:

Všívaná textilie čísla 5802 zhotovená z bavlněné příze čísla 5205 a z bavlněné tkaniny čísla 5210 je směsový výrobek pouze tehdy, je-li bavlněná tkanina sama směsovou tkaninou zhotovenou z přízí zařazených ve dvou různých číslech nebo je-li použitá bavlněná příze sama směsovou přízí.

Například:

Jestliže je výše zmíněná všívaná textilie vyrobena z bavlněné příze čísla 5205 a syntetické tkaniny čísla 5407, pak jsou použité příze dvěma různými základními textilními materiály, a všívaná textilie je proto směsovým výrobkem.

Například:

5.3. V případě výrobků obsahujících „polyuretanovou přízi s pružnými polyetherovými součástmi, též opředenou„, je výše uvedená tolerance 20% ve vztahu k této přízi.

5.4. V případě výrobků „s páskem, jehož jádro je z hliníkové fólie nebo z plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, obložené z obou stran přilepenou průsvitnou nebo barevnou plastovou fólií„, je výše uvedená tolerance 30% ve vztahu k této přízi.

Poznámka 6:

6.1. V případě textilních výrobků zařazených v číslech obsahujících odkaz na tuto poznámku lze použít textilní materiály, s výjimkou podšívek a mezipodšívek, které nesplňují pravidlo stanovené ve sloupci 3, za předpokladu, že tyto textilní materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku, a že jejich hodnota nepřesahuje 8% ceny výrobku ze závodu.

6.2. Bez dotčení poznámky 6.3 se mohou materiály nezařazené v kapitolách 50 až 63, též obsahující textilie, použít bez omezení při výrobě textilních výrobků.

Například:

Jestliže pravidlo původu stanoví, že určitý textilní výrobek (například kalhoty) musí být vyroben z příze, pak toto nebrání použití kovových předmětů, například knoflíků, neboť tyto nejsou zařazeny v kapitolách 50 až 63. Ze stejného důvodu to nebrání použití zipů, přestože obvykle obsahují textilní materiály.

6.3. Při uplatnění procentuálního pravidla se však musí při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů brát v úvahu hodnota materiálů nezařazených v kapitolách 50 až 63.

Poznámka 7:

7.1. Pro účely čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 se výrazem „specifické procesy„ rozumí:

(a) vakuová destilace;

(b) redestilace při velice pečlivém dělení do frakcí

(c) krakování (štěpení);

(d) reforming (úprava);

(e) extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;

(f) proces zahrnující všechny následující operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, dýmavou kyselinou sírovou nebo oxidem sírovým; neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dřevěným uhlím nebo bauxitem;

(g) polymerizace;

(h) alkylace;

(i) izomerace.

7.2. Pro účely čísel 2710, 2711 a 2712 se výrazem „specifické procesy„ rozumí:

(a) vakuová destilace;

(b) redestilace při velice pečlivém dělení do frakcí;

(c) krakování (štěpení);

(d) reforming (úprava);

(e) extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;

(f) proces zahrnující všechny následující operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, dýmavou kyselinou sírovou nebo oxidem sírovým; neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dřevěným uhlím nebo bauxitem;

(g) polymerizace;

(h) alkylace;

(ij) izomerace;

(k) pouze ve vztahu k těžkým olejům čísla ex 2710: odsiřování vodíkem vedoucí k redukci nejméně 85% obsahu síry ze zpracovávaného produktu (metoda ASTM D 1266 - 59T);

(l) pouze ve vztahu k produktům čísla 2710: odstraňování parafínů jinou metodou než filtrováním;

(m) pouze ve vztahu k těžkým olejům čísla ex 2710: zpracování pomocí vodíku při tlaku převyšujícím 20 bar a teplotě převyšující 250°C, s použitím katalyzátorů jiných než používaných při odsiřování, kdy vodík v chemické reakci představuje aktivní činidlo. Další zpracování mazacích olejů čísla ex 2710 pomocí vodíku (např. dokončovací úpravy s vodou nebo odbarvování), jehož cílem je zlepšit barvu nebo stálost, není samozřejmě pokládáno za specifický proces;

(n) pouze ve vztahu k topným olejům čísla ex 2710: atmosférická destilace, pň níž se při 300°C destiluje méně než 30% objemu produktů, včetně ztrát (metoda ASTM D 86);

(o) pouze ve vztahu k těžkým olejům jiným, než jsou plynové a topné oleje čísla ex 2710: zpracování pomocí elektrického vysokofrekvenčního koránového výboje;

(p) pouze ve vztahu k surovým produktům (jiným než vazelína, ozokerit, lignitový vosk nebo rašelinový vosk, parafínový vosk obsahující méně než 0,75% hmotnostních oleje) pouze čísla ex 2712, zbavené oleje frakční krystalizací.

7.3. Pro účely čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 nejsou pro získání původu postačující jednoduché operace, jako jsou čištění, stáčení, odsolování, odvodňování, filtrování, barvení, značkování, získám obsahu síry míšením produktů s různým obsahem síry, nebo jakékoli kombinace těchto nebo podobných operací.

PŘÍLOHA II

Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů, nezbytné pro získání statutu původu

Tato dohoda se nemusí vztahovat na všechny výrobky uvedené v seznamu. Je proto nezbytné přihlédnout k ostatním částem této dohody.

Tabulka

PŘÍLOHA III

Vzory průvodního osvědčení EUR.1 a žádosti o průvodní osvědčení EUR.1

Tiskařské pokyny

1. Každé osvědčení má rozměr 210 × 297 mm; lze připustit toleranci až minus 5 mm nebo plus 8 mm na délku. Použitý papír musí být bílý, klížený pro psaní, nesmí obsahovat dřevovinu a musí vážit nejméně 25 g/m2. Musí mít pozadí s tištěným zeleným gilošováným vzorem, které zviditelní jakékoliv padělání mechanickými nebo chemickými prostředky.

2. Kompetentní orgány členských států Společenství a České republiky si mohou vyhradit právo tisknout osvědčení samy nebo je nechat tisknout schválenými tiskárnami. V druhém případě musí každé osvědčení obsahovat odkaz na takové schválení. Každé osvědčení musí nést jméno a adresu tiskárny nebo značku, podle níž lze tiskárnu identifikovat. Musí také obsahovat pořadové číslo, předtištěné nebo ne, pro účely identifikace.

VZOR - MOVEMENT CERTIFICATE - PRŮVODNÍ OSVĚTČENÍ

VZOR - APPLICATION FOR MOVEMENT CERTIFICATE - ŽÁDOST O PRŮVODNÍ OSVĚDČENÍ

VZOR - PROHLÁŠENÍ VÝVOZCE

PŘÍLOHA IV

PŘÍLOHA V

SPOLEČNÁ DEKLARACE

týkající se Andorrského knížectví

1. Výrobky, které jsou původní v Andorrském knížectví, zařazené do kapitol 25 až 97 Harmonizovaného systému, budou považovány v České republice za původní ve Společenství ve smyslu této Dohody.

2. Protokol 4 se bude uplatňovat mutatis mutandis pro účel stanovení původu výše uvedených výrobků.

SPOLEČNÁ DEKLARACE

týkající se Sanmarinské republiky

1. Výrobky, které jsou původní v Sanmarinské republice, budou považovány v České republice za původní ve Společenství ve smyslu této Dohody.

2. Protokol 4 se bude uplatňovat mutatis mutandis pro účel stanovení původu výše uvedených výrobků.

Společná deklarace týkající se přezkoumání změn v pravidlech původu, k nimž došlo následkem pozměnění Harmonizovaného systému

V případech, kdy změny pravidel původu zavedené Rozhodnutím č. 2/03, vyvolané pozměněním nomenklatury, představují změnu podstaty jakéhokoliv pravidla existujícího před Rozhodnutím č. 2/03 a je zřejmé, že taková změna vede k poškození zájmů dotčených sektorů, pak, pokud o to jedna ze smluvních stran požádá v období do 31. prosince 2004, Rada přidružení urgentně přezkoumá potřebu uvést podstatu příslušného pravidla do stavu, ve kterém byla před Rozhodnutím č. 2/03.

V každém případě Rada přidružení rozhodne o uvedení nebo neuvedení podstaty příslušného pravidla do původního stavu ve lhůtě 3 měsíců poté, kdy jí byla doručena žádost jedné ze smluvních stran Dohody.

Pokud je podstata příslušného pravidla uvedena do původního stavu, pak smluvní strany Dohody také zajistí právní rámec nezbytný k zajištění, aby jakákoliv cla zaplacená z dotčených výrobků dovezených po 1. lednu 2003 mohla být vrácena.

PROTOKOL č. 5

k Evropské dohodě ("Dohodě")

ODDÍL I

Zvláštní ustanovení týkající se obchodu mezi Španělskem a Českou republikou

ČLÁNEK 1

Ustanovení Dohody týkající se obchodu budou v hlavě III doplněna podle následujícího tak, aby brala v úvahu i opatření a závazky uvedené v Aktu o připojení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím (dále jen Akt o připojení).

ČLÁNEK 2

Podle Aktu o připojení nebude Španělsko poskytovat výrobkům pocházejícím z ČR příznivější režim, než poskytuje u dovozů pocházejících z jiných členských států anebo z volného oběhu v členských státech.

ČLÁNEK 3

Kvantitativní omezení mohou být uplatněna na dovozy výrobků pocházejících z České republiky do Španělska do 31.prosince 1995, pokud jde o výrobky uvedené v příloze A.

ČLÁNEK 4

Uplatňování ustanovení tohoto protokolu se nebude dotýkat nařízení Rady (EHS) 1911/91 z 26.června 1991 o aplikaci práva Společenství vůči Kanárským ostrovům nebo rozhodnutí Rady 91/314 (EHS) z 26.června 1991, kterým byl zřízen program opcí, zvláště vzhledem k vzdálenému a ostrovnímu charakteru Kanárských ostrovů (Poseican).

ODDÍL II

Zvláštní ustanovení týkající se obchodu mezi Portugalskem a Českou republikou

ČLÁNEK 5

Ustanovení Dohody, týkající se obchodu, budou v hlavě III doplněna podle následujícího tak, aby brala v úvahu i opatření a závazky uvedené v Aktu o připojení.

ČLÁNEK 6

Podle Aktu o připojení nebude Portugalsko poskytovat ČR příznivější režim, než je poskytován u dovozů pocházejících z jiných členských států.

ČLÁNEK 7

Kvantitativní omezení mohou být uplatněna na dovozy výrobků pocházejících z České republiky do Portugalska do 31.prosince 1995, pokud jde o výrobky uvedené v příloze B.

PŘÍLOHA A

CN kódpoznámkatermín liberalizace
ex 0102 90 10(1)31.12.95
ex 0102 90 31(1)31.12.95
ex 0102 90 33(1)31.12.95
ex 0102 90 35(1)31.12.95
ex 0102 90 37(1)31.12.95
0103 91 10 31.12.95
0103 92 11 31.12.95
0103 92 19 31.12.95
0201 31.12.95
0203 11 10 31.12.95
0203 12 11 31.12.95
0203 12 19 31.12.95
0203 19 11 31.12.95
0203 19 13 31.12.95
0203 19 15 31.12.95
0203 19 55 31.12.95
0203 19 59 31.12.95
0203 21 10 31.12.95
0203 22 11 31.12.95
0203 22 19 31.12.95
0203 29 11 31.12.95
0203 29 13 31.12.95
0203 29 15 31.12.95
0203 29 55 31.12.95
0203 29 59 31.12.95
0206 30 21 31.12.95
0206 30 31 31.12.95
0206 41 91 31.12.95
0206 49 91 31.12.95
0208 10 10 31.12.95
0209 00 11 31.12.95
0209 00 19 31.12.95
0209 00 30 31.12.95
0210 11 11 31.12.95
0210 11 19 31.12.95
0210 11 31 31.12.95
0210 11 39 31.12.95
0210 12 11 31.12.95
0210 12 19 31.12.95
0210 19 10 31.12.95
0210 19 20 31.12.95
0210 19 30 31.12.95
0210 19 40 31.12.95
0210 19 51 31.12.95
0210 19 60 31.12.95
0210 19 70 31.12.95
0210 19 81 31.12.95
0210 20 31.12.95
0210 90 31.12.95
0210 90 39 31.12.95
ex 0210 90 90(2)31.12.95
0401 31.12.95
0403 10 22 31.12.95
0403 10 24 31.12.95
0403 10 26 31.12.95
ex 0403 90 51(3)31.12.95
ex 0403 90 53(3)31.12.95
ex 0403 90 59(3)31.12.95
0404 10 91 31.12.95
0404 90 11 31.12.95
0404 90 13 31.12.95
0404 90 19 31.12.95
0403 90 31 31.12.95
0403 90 33 31.12.95
0403 90 39 31.12.95
0405 31.12.95
ex 0406(4)31.12.95
ex 1001 90 99(5)31.12.95
ex 1004 00 90(6)31.12.95
1101 31.12.95
1103 11 10 31.12.95
1103 11 90 31.12.95
1103 12 00 31.12.95
1103 13 10 31.12.95
1103 13 90 31.12.95
1103 14 00 31.12.95
1103 19 10 31.12.95
1103 19 30 31.12.95
1103 19 90 31.12.95
1104 11 10 31.12.95
1104 12 10 31.12.95
ex 1104 19 10(7)31.12.95
ex 1104 19 30(7)31.12.95
ex 1104 19 50(7)31.12.95
ex 1104 19 99(7)31.12.95
1104 21 10 31.12.95
1104 21 30 31.12.95
1104 21 50 31.12.95
1104 21 90 31.12.95
1104 22 10 31.12.95
1104 22 30 31.12.95
1104 22 50 31.12.95
1104 22 90 31.12.95
1104 23 10 31.12.95
1104 23 30 31.12.95
1104 23 90 31.12.95
1104 29 11 31.12.95
1104 29 15 31.12.95
1104 29 19 31.12.95
1104 29 31 31.12.95
1104 29 35 31.12.95
1104 29 39 31.12.95
1104 29 91 31.12.95
1104 29 95 31.12.95
1104 29 99 31.12.95
1104 30 10 31.12.95
1104 30 90 31.12.95
1108 11 00 31.12.95
1109 31.12.95
1501 00 11 31.12.95
1501 00 19 31.12.95
ex 1501 00 90(8)31.12.95
ex 1601(9)31.12.95
ex 1602 10 00(9)31.12.95
ex 1602 20 90(9)31.12.95
1602 41 10 31.12.95
1602 42 10 31.12.95
1602 49 11 31.12.95
1602 49 13 31.12.95
1602 49 15 31.12.95
1602 49 19 31.12.95
1602 49 30 31.12.95
1602 49 50 31.12.95
ex 1602 90 10(10)31.12.95
1602 90 51 31.12.95
ex 1902 20 30(11)31.12.95
2009 60 11 31.12.95
2009 60 19 31.12.95
2009 60 51 31.12.95
2009 60 59 31.12.95
2009 60 71 31.12.95
2009 60 79 31.12.95
2009 60 90 31.12.95
ex 2204 10 11(12)31.12.95
ex 2204 10 19(12)31.12.95
ex 2204 10 90(12)31.12.95
ex 2204 21 10(12)31.12.95
2204 21 25 31.12.95
2204 21 29 31.12.95
2204 21 35 31.12.95
2204 21 39 31.12.95
ex 2204 21 49(12)31.12.95
ex 2204 21 59(12)31.12.95
ex 2204 21 90(12)31.12.95
ex 2204 29 10(12)31.12.95
2204 29 25 31.12.95
2204 29 29 31.12.95
2204.29 35 31.12.95
2204 29 39 31.12.95
ex 2204 29 49(12)31.12.95
ex 2204 29 59(12)31.12.95
ex 2204 29 90(12)31.12.95
2204 30 10 31.12.95
2204 30 91 31.12.95
2204 30 99 31.12.95

Poznámka: Omezení týkající se tarifního čísla 0803 vůči členským státům EHS a zemím s preferencemi jsou dočasná a působí do vytvoření organizovaného trhu pro banány. Z tohoto důvodu by měly být tyto produkty zahrnuty do tohoto protokolu.

Vysvětlující poznámky týkající se částečných restrikcí, které Španělsko bude uplatňovat až do konce přechodného období

(1) Mimo zvířata pro koridu.

(2) Pouze domácí prasata.

(3) Nekonzervované nebo nekoncentrované určené pouze pro lidskou spotřebu.

(4) Mimo requesón, emmental, Gruyére, "Modrý sýr", Parmigiano Reggiano a Grana Padano.

(5) Pouze běžná pšenice na výrobu chleba.

(6) Pouze oves olamovaný.

(7) Pouze zrna plochá.

(8) Mimo tuk z kostí nebo ze zbytků drůbeže.

(9) Pouze to, co obsahuje maso nebo jedlé droby z domácích prasat.

(10) Pouze to, co obsahuje vepřovou krev.

(11) Pouze:

- Uzenky z masa, jedlých drobů nebo krve z domácích prasat.

- Jakékoliv přípravky nebo konzervované výrobky, obsahující maso nebo jedlé droby z domácích prasat.

(12) Mimo kvalitní vína vyráběná v rozhodujících určených oblastech.

PŘÍLOHA B

0103 10 00
0103 91 10
0103 92 11
0103 92 19
0701 10 00
0701 90 10
0701 90 51
0701 90 59
0803 00 10
0803 00 90
0804 30 00
2204 21 10
2204 21 21
2204 21 23
2204 21 25
2204 21 29
2204 21 31
2204 21 33
2204 21 35
2204 29 10
2204 29 21
2204 29 23
2204 29 25
2204 29 29
2204 29 31
2204 29 33
2204 29 35
2204 29 39

Protokol č. 6 o vzájemné pomoci v celních otázkách

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto protokolu se rozumí:

(a) "celními předpisy" obecně závazné právní předpisy uplatňované na území smluvních stran, upravující dovoz, vývoz, tranzit zboží a jeho propuštění do jiného celního režimu, včetně opatření o zákazech, omezeních a kontrolách, přijatá uvedenými stranami;

(b) "clem" všechna cla, daně, dávky a jiné poplatky, které jsou vyměřovány a vybírány na území smluvních stran v souladu s celními předpisy, s výjimkou dávek a poplatků, jejichž výše je dána částkou, odpovídající přibližným nákladům za poskytnuté služby;

(c) "dožadujícím orgánem" příslušný správní orgán, který byl jmenován smluvní stranou pro tento účel a který žádá o pomoc v celních otázkách;

(d) "dožádaným orgánem" příslušný správní orgán, který byl jmenován smluvní stranou pro tento účel a který obdrží žádost o pomoc v celních otázkách;

(e) "deliktem" jakékoli porušení celních předpisů, jakož i pokus o porušení těchto předpisů.

Článek 2

Rozsah použití protokolu

(1) Smluvní strany si navzájem poskytnou pomoc při zajišťování dodržování celních předpisů, způsobem a za podmínek stanovených v tomto protokolu, zejména zabraňováním, odhalováním a šetřením porušování těchto předpisů.

(2) Pomoc v celních otázkách, jak je stanoveno v tomto protokolu, se vztahuje na jakýkoli správní orgán smluvní strany, který je příslušný pro provádění tohoto protokolu. Tato pomoc se nedotýká ustanovení upravujících vzájemnou pomoc v trestních záležitostech. Rovněž nezahrnuje informace, obdržené na základě zmocnění vykonávaného na žádost soudního orgánu, pokud s tím tyto orgány nesouhlasí.

Článek 3

Pomoc na žádost

(1) Na žádost dožadujícího orgánu poskytne dožádaný orgán všechny příslušné informace, které pomohou zajistit řádné provádění celních předpisů, včetně informací týkajících se zjištěných nebo připravovaných činností, které porušují nebo by porušily tyto předpisy.

(2) Na žádost dožadujícího orgánu bude jej dožádaný orgán informovat o tom, zda zboží vyvezené z území jedné ze smluvních stran bylo řádně dovezeno na území druhé strany a pokud je to účelné, uvede celní režim, do kterého bylo zboží propuštěno.

(3) Na žádost dožadujícího orgánu učiní dožádaný orgán nezbytné kroky k zajištění dohledu nad:

(a) fyzickými a právnickými osobami, u kterých existují závažné důvody domnívat se, že porušují nebo porušily celní předpisy;

(b) pohybem zboží, o němž je známo, že by mohlo způsobit podstatné porušení celních předpisů;

(c) dopravními prostředky, o kterých existují závažné důvody domnívat se, že byly, jsou nebo mohou být použity k porušení celních předpisů.

Článek 4

Pomoc bez vyzvání

Smluvní strany si v rámci své pravomoci navzájem poskytnou pomoc, kterou pokládají za potřebnou pro zajištění správného provádění celních předpisů, zvláště pokud obdrží informaci týkající se:

- operací, které porušily, porušují nebo by porušily takové předpisy, a které mohou být předmětem zájmu jiné smluvní strany;

- nových prostředků nebo metod použitých při uskutečňování takových operací;

- zboží, o němž je známo, že je předmětem závažného porušování celních předpisů o dovozu, vývozu, tranzitu nebo o jakémkoli celním režimu.

Článek 5

Doručení/Oznámení

Na žádost dožadujícího orgánu učiní dožádaný orgán ve shodě se svým právním řádem veškerá nezbytná opatření k zajištění :

- doručení všech dokumentů,

- oznámení všech rozhodnutí, spadajících do rozsahu tohoto protokolu, adresátovi, který bydlí nebo sídlí na jeho území. V takovém případě se použijí ustanovení článku 6 odst. 3.

Článek 6

Forma a obsah žádostí o pomoc

(1) Žádosti podle tohoto protokolu se vyhotovují písemně. K žádosti se přikládají doklady potřebné k jejímu vyřízení. V případě naléhavosti situace může být přijata ústní žádost, musí však být bezprostředně potvrzena písemně.

(2) Žádost podle odstavce 1 tohoto článku obsahuje následující informace:

(a) dožadující orgán podávající žádost;

(b) požadované opatření;

(c) předmět a důvod žádosti;

(d) příslušné zákony, pravidla, předpisy a jiné právní normy;

(e) co nejpřesnější a nejobsáhlejší údaje o fyzických nebo právnických osobách, jichž se šetření týká;

(f) přehled příslušných skutečností, s výjimkou v případech, uvedených v článku 5.

(3) Žádosti se předkládají v úředním jazyce dožádaného orgánu nebo v jazyce akceptovatelném pro tento orgán.

(4) Jestliže žádost nesplňuje formální požadavky, může být vyžádána její oprava nebo doplnění; nicméně mohou být přijata preventivní opatření.

Článek 7

Vyřízení žádostí

(1) Aby bylo vyhověno žádosti o pomoc, dožádaný orgán, nebo nemůže-li jednat sám, jiný správní orgán, kterému dožádaný orgán žádost postoupil, bude v rámci své pravomoci a dosažitelných prostředků, při poskytování vlastních informací, při provádění potřebných pátrání nebo při zajišťování, aby pátrání bylo provedeno, postupovat tak, jako by jednal z vlastní iniciativy nebo na žádost jiných orgánů téže smluvní strany.

(2) Žádosti o pomoc se vyřizují v souladu se zákony, pravidly, předpisy nebo jinými právními normami dožádané smluvní strany.

(3) Náležitě zmocnění úředníci jedné smluvní strany mohou se souhlasem druhé příslušné smluvní strany a za podmínek touto stranou stanovených obdržet od úřadů dožádaného orgánu nebo jiného orgánu, jemuž je dožádaný orgán nadřízený, informace týkající se porušení celních předpisů, které dožadující orgán potřebuje pro účely tohoto protokolu.

(4) Úředníci jedné smluvní strany mohou být se souhlasem druhé smluvní strany přítomni při pátrání vedených na jejím území.

Článek 8

Forma, jakou má být informace sdělena

(1) Dožádaný orgán sdělí dožadujícímu orgánu výsledky pátrání formou dokumentů, ověřených kopií dokumentů, zpráv apod.

(2) Dokumenty uvedené v odstavci 1 mohou být nahrazeny computerizovanou informací v jakékoli formě pro tentýž účel.

Článek 9

Výjimky z povinnosti poskytnout pomoc

(1) Smluvní strany mohou odmítnout poskytnutí pomoci podle tohoto protokolu, jestliže by to:

(a) mohlo být na újmu suverenity, veřejného pořádku, bezpečnosti nebo jiných závažných zájmů; nebo

(b) souviselo s měnovými nebo daňovými předpisy, nikoliv však s předpisy týkající se cel; nebo

(c) porušilo průmyslové, obchodní nebo služební tajemství.

(2) Jestliže dožadující orgán žádá o pomoc, kterou by sám nebyl schopen poskytnout, pokud by byl o ni požádán, upozorní na tuto skutečnost ve své žádosti. Potom bude ponecháno dožádanému orgánu, aby rozhodl, jakým způsobem na takovou žádost odpoví.

(3) Jestliže byla pomoc odepřena nebo zamítnuta, musí být rozhodnutí o tom a důvody pro to oznámeny dožadujícímu orgánu bez prodlení.

Článek 10

Povinnost utajení

(1) Každá informace, sdělená v jakékoli formě podle tohoto protokolu, bude utajena. Vztahují se na ni předpisy o utajování skutečností a požívá ochrany, poskytované v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy platnými ve smluvní straně, která informaci obdržela, a v souladu s ustanoveními, která se vztahují na orgány Společenství.

(2) Jmenné údaje nebudou předány, jestliže existuje závažný důvod k domněnce, že předání nebo použití předaných dat by odporovalo základnímu právnímu principu jedné ze smluvních stran a zejména tehdy, pokud by dotčená strana utrpěla škodu. Strana, která informace obdržela, bude na žádost strany, která informace poskytla, tuto stranu informovat o způsobu použití dodaných informací a o dosažených výsledcích.

(3) Jmenné údaje mohou být předány pouze celním orgánům a v případě potřeby pro účely obžaloby, státní prokuratuře a soudním orgánům. Ostatní osoby nebo orgány mohou obdržet tyto informace jen na základě předběžného souhlasu strany, která je poskytla.

(4) Strana poskytující informaci si ověří její správnost. Když dojde ke zjištění, že poskytnutá informace byla nesprávná nebo má být zrušena, vyrozumí o této skutečnosti bez prodlení stranu, která informaci přijala. Tato strana je povinna provést příslušnou opravu nebo zrušit informaci.

(5) Bez dotčení případů, ve kterých převládá veřejný zájem, může dotčená osoba obdržet na žádost informace o uchovávání dat a o účelech jejich uchovávání.

Článek 11

Použití informací

(1) Obdržené informace se mohou použít pouze pro účely tohoto protokolu, pro jiné účely mohou být použity v každé smluvní straně výhradně na základě předchozího písemného souhlasu správního orgánu, který je poskytl a podléhají jakýmkoliv omezením stanoveným tímto orgánem. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, týkající se deliktů v oblasti narkotik a psychotropních látek. Takové informace mohou být předány jiným orgánům přímo zúčastněným v boji proti nezákonnému obchodování s narkotiky za podmínek uvedených v článku 2.

(2) Odstavec 1 nebrání použití informací v jakémkoliv soudním nebo správním řízení, zavedeném později v důsledku nedodržení celních předpisů.

(3) Smluvní strany mohou ve svých svědeckých výpovědích, protokolech a zápisech, v řízení a v žalobách předložených soudům, použít jako důkazu obdržených informací a dokumentů v souladu s ustanoveními tohoto protokolu.

Článek 12

Experti a svědci

Úředník dožádaného orgánu může být zmocněn vystoupit v mezích poskytnutého zmocnění jako expert nebo svědek v soudním nebo správním řízení týkajícím se záležitostí, na něž se vztahuje tento protokol, v soudní pravomoci jiné smluvní strany a předložit takové předměty, dokumenty nebo jejich ověřené kopie, které mohou být potřebné pro řízení. V žádosti o takové vystoupení musí být výslovně uvedeno v jaké záležitosti a na základě jaké funkce nebo kvalifikace bude úředník vyslýchán.

Článek 13

Náklady na pomoc

Smluvní strany vůči sobě upustí od veškerých nároků, pokud jde o úhradu nákladů vzniklých podle tohoto protokolu, vyjma, pokud je to na místě, od nákladů na experty a svědky, na tlumočníky a překladatele, kteří nejsou součástí veřejných služeb.

Článek 14

Provádění

(1) Prováděním tohoto protokolu budou pověřeny ústřední celní orgány České republiky na jedné straně a příslušné administrativní útvary Komise, jakož i kde je to vhodné, celní orgány členských států Evropských společenství na druhé straně. Zmíněné orgány budou rozhodovat o všech praktických opatřeních a ujednáních nezbytných pro jeho provádění, přičemž budou brát v úvahu pravidla ochrany v oblasti dat. Mohou doporučit příslušným orgánům úpravy, o kterých se domnívají, že by měly být zapracovány do tohoto protokolu.

(2) Smluvní strany se budou navzájem konzultovat a potom jedna druhou informovat o podrobných pravidlech provádění tohoto protokolu, která jsou přijímána ve shodě s ustanoveními tohoto článku.

Článek 15

Doplnění

(1) Tento protokol doplňuje a nezabraňuje provádění jiných dohod o vzájemné pomoci, které byly nebo budou uzavřeny mezi Českou republikou a jedním nebo několika členskými státy. Nebrání rovněž širší vzájemné pomoci poskytované v rámci těchto dohod.

(2) Bez prejudice k článku 11 se tato ujednání nedotýkají opatření Společenství upravujících předávání informací mezi kompetentními administrativními útvary Komise a celními orgány členských států o celních záležitostech, které by mohly být předmětem zájmu Společenství.

PROTOKOL č. 7

KONCESE S ROČNÍMI LIMITY

Strany souhlasí s tím, že pokud Dohoda vstoupí v platnost po 1. lednu kteréhokoliv roku, jakékoliv koncese poskytnuté v rámci ročních kvantitativních limitů budou upraveny odečtením hodnoty výrobků dovezených v průběhu tohoto roku pocházejících z České republiky v souladu s ustanoveními protokolu č. 4 Prozatímní dohody podepsané mezi Společenstvím a Českou a Slovenskou Federativní Republikou 16. prosince 1991 a upravené doplňkovými protokoly mezi Společenstvím a Českou republikou a Společenstvím a Slovenskou republikou.

Protokol 8 o sukcesi České republiky při uznání výměnných dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o tranzitu a pozemní dopravní infrastruktuře

Vzhledem k tomu, že po podpisu Evropské dohody a Prozatimní dohody dne 16. prosince 1991 mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Českou a Slovenskou Federativní Republikou na straně druhé, výměnné dopisy jakožto dodatek k týmž byly podepsány mezi Evropským hospodářským společenstvím na straně jedné a Českou a Slovenskou Federativní Republikou na straně druhé.

Vzhledem k tomu, že tato výměna dopisů byla doplněna výměnou dopisů podepsaných 19. února 1992 mezi Evropským hospodářským společenstvím na straně jedné a Českou a Slovenskou Federativní Republikou na straně druhé, které tvoří přílohu.

Vzhledem k tomu, že Česká republika prohlásila v dopise předsedovi Komise Evropských společenství z 15. prosince 1992, že "převezme všechny závazky vyplývající ze všech dohod mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Evropskými společenstvími".

Vzhledem k tomu, že Česká republika je od 1. ledna 1993 nástupnickým státem České a Slovenské Federativní Republiky.

Vzhledem k tomu, že Česká republika se zavazuje nezhoršit podmínky tranzitu pozemní dopravy ve srovnání se situací existující v České a Slovenské Federativní Republice podle shora uvedené výměny dopisů.

Česká republika a Společenství se dohodly takto:

Článek 1

Společenství na straně jedné a Česká republika na straně druhé přejímají všechna práva i závazky Společenství na straně jedné a bývalé České a Slovenské Federativní Republiky na straně druhé, obsažené ve výše uvedených výměnných dopisech.

Článek 2

Česká republika se zavazuje vydat takový počet povolení, jak jej stanoví shora uvedené výměnné dopisy o tranzitu. Tato povolení budou platná (od roku 1994) pouze pro území České republiky. Česká republika vydá regulérně taková povolení držiteli povolení vydaného Slovenskou republikou podle výše uvedených výměnných dopisů, až do maximálního počtu v souladu s výše uvedenými výměnnými dopisy.

Článek 3

Česká republika se zavazuje, že souhrn správních poplatků, daní a dalších případných poplatků, kterými podle výše uvedených dopisů budou zatížena zdanitelná povolení, nepřekročí výši 9250,- českých korun.

Článek 4

Česká republika prohlašuje, že učiní všechna možná opatření k zabránění zbytečnému zdržování dopravců ze Společenství následkem kontrol na hranicích mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, aby nebyly vytvořeny méně výhodné podmínky pro tranzit, než jaké existovaly pro dopravce ze Společenství podle shora uvedené výměny dopisů.

Příloha I

Výměna dopisů mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Evropským hospodářským společenstvím o tranzitu

A: Dopis od České a Slovenské Federativní Republiky

Vážený pane,

během jednání o Evropské dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou (ČSFR) a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy bylo dosaženo následující dohody:

1. Strany Evropské dohody nebudou podnikat žádná opatření, která by se dotýkala situace vyplývající z použití stávajících dvoustranných dohod mezi ČSFR a členskými státy Společenství.

2. Dále pak v rámci globálního řešení problémů tranzitu přes ČSFR pro ty členské státy Společenství, jichž se to nejvíce týká, ČSFR tímto poskytuje 2000 dodatečných zdanitelných povolení v roce 1991 jako doplněk ke stávající kvótě poskytnuté na základě dvoustranných dohod pro rok 1991. Dále ČSFR poskytne v letech 1992, 1993 a 1994 jako doplněk ke stávající kvótě dříve poskytnuté na základě dvoustranných dohod za rok 1991 včetně dříve zmíněných 2000 povolení, povolení následujícím způsobem:

 199219931994
nezdaněných1.3001.3001.440 (1)
zdanitelných1.0001.0001.332 (1)
třetí země__________________
kombinovaná doprava4.0004.0004.680 (2)
(1) zvýšení o 2 % oproti 1993   
(2) zvýšení o 17 % oproti 1993   

Povolení pro kombinovanou dopravu budou užívána pro náklady při průjezdu územím ČSFR železnicemi ČSFR ve formě "pojízdné silnice" za podmínky, že náklady a doba tohoto způsobu dopravy budou srovnatelné s náklady a dobou zdaněné silniční dopravy. Pro počet povolení, kde nemohou být tyto podmínky splněny, poskytne ČSFR zdanitelná tranzitní povolení. Výše uvedená tranzitní povolení budou vydávána na cestu tam a zpět.

V roce 1995 a v následujících letech do vstupu v platnost dvoustranné dopravní dohody mezi ČSFR a Společenstvím ČSFR zvýší počet nezdaněných, zdanitelných a kombinovaných dopravních licencí ve stejné míře jako v roce 1994.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit souhlas Evropských společenství s obsahem tohoto dopisu.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za vládu ČSFR

B: Dopis od Společenství

Vážený pane,

Mám čest potvrdit příjem Vašeho dopisu dnešního data následujícího znění:

"Během jednání o Evropské dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou (ČSFR) a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy bylo dosaženo následující dohody:

1. Strany Evropské dohody nebudou podnikat žádná opatření, která by se dotýkala situace vyplývající z použití stávajících dvoustranných dohod mezi ČSFR a členskými státy Společenství.

2. Dále pak v rámci globálního řešení problémů tranzitu přes ČSFR pro ty členské státy Společenství, jichž se to nejvíce týká ČSFR tímto poskytuje 2000 dodatečných zdanitelných povolení v roce 1991 jako doplněk ke stávající kvótě poskytnuté na základě dvoustranných dohod pro rok 1991. Dále ČSFR poskytne v letech 1992, 1993 a 1994 jako doplněk ke stávající kvótě dříve poskytnuté na základě dvoustranných dohod za rok 1991 včetně dříve zmíněných 2000 povolení, povolení následujícím způsobem:

 199219931994
nezdaněných1.3001.3001.440 (1)
zdanitelných1.0001.0001.332 (1)
třetí země__________________
kombinovaná doprava4.0004.0004.680 (2)
(1) zvýšení o 2 % oproti 1993   
(2) zvýšení o 17 % oproti 1993   

Povolení pro kombinovanou dopravu budou užívána pro náklady při průjezdu územím ČSFR železnicemi ČSFR ve formě "pojízdné silnice" za podmínky, že náklady a doba tohoto způsobu dopravy budou srovnatelné s náklady a dobou zdaněné silniční dopravy. Pro počet povolení, kde nemohou být tyto podmínky splněny, poskytne ČSFR zdanitelná tranzitní povolení. Výše uvedená tranzitní povolení budou vydávána na cestu tam a zpět.

V roce 1995 a v následujících letech do vstupu v platnost dvoustranné dopravní dohody mezi ČSFR a Společenstvím ČSFR zvýší počet nezdaněných, zdanitelných a kombinovaných dopravních licencí ve stejné míře jako v roce 1994.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit souhlas Evropských společenství s obsahem tohoto dopisu.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě."

Mám čest potvrdit, že Společenství souhlasí s obsahem tohoto dopisu.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Jménem Rady Evropských společenství

Výměna dopisů mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Evropským hospodářským společenstvím o pozemní dopravní infrastruktuře

A: Dopis od Společenství

Vážený pane,

mám čest potvrdit Vám tímto stanovisko Společenství, vyjádřené při jednáních o Evropské dohodě mezi Českou republikou a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy, že Společenství poskytne v rámci finančních mechanismů stanovených v Dohodě v příslušné míře financování pro zlepšení pozemní dopravní infrastruktury, včetně kombinované dopravy.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit souhlas České republiky s obsahem tohoto dopisu.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Jménem Rady Evropských společenství

B: Dopis od České republiky

Vážený pane,

mám čest potvrdit příjem Vašeho dopisu dnešního data následujícího znění:

"Mám čest potvrdit Vám tímto stanovisko Společenství, vyjádřené při jednáních o Evropské dohodě mezi Českou republikou a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy, že Společenství poskytne v rámci finančních mechanismů stanovených v Dohodě v příslušné míře financování pro zlepšení pozemní dopravní infrastruktury, včetně kombinované dopravy.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit souhlas České republiky s obsahem tohoto dopisu."

Mám čest potvrdit, že moje vláda souhlasí s obsahem Vašeho dopisu. Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za vládu České republiky

Příloha II

Dohoda formou výměny dopisů upravujících výměnu dopisů mezi Společenstvím a Českou a Slovenskou Federativní Republikou, týkajících se tranzitu, podepsaných v Bruselu 16. prosince 1991

A/ Dopis od Společenství

Vážený pane,

u příležitosti podpisů Evropské dohody mezi Společenstvími a jejich členskými státy a Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Prozatímní dohody o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Evropským hospodářským společenstvím ("Společenství") a Evropským společenstvím uhlí a oceli na jedné straně a Českou a Slovenskou Federativní Republikou na straně druhé 16. prosince 1991 byly formou výměny dopisů mezi Společenstvím a Československem podepsány dohody o tranzitu. Evropská dohoda dosud nevstoupila v platnost. Prozatímní dohoda vstoupila v platnost 1. března 1992.

Od doby podpisu výměnných dopisů Česká a Slovenská Federativní Republika zvýšila poplatky za zdanitelná tranzitní povolení. Toto mělo důsledky na dohody z prosince týkající se tranzitu a vzhledem k tomu strany pokládají za nutné dospět k dohodě touto výměnou dopisů, upravujících příslušná ustanovení výměny dopisů podepsaných 16. prosince 1991.

V souladu s tím navrhuji, aby byl text výměny dopisů, podepsaných 16. prosince 1991 doplněn takto:

Do odstavce 2) se vloží po první větě prvního pododstavce:

"Poplatek za zdanitelné povolení je 18 500 Kčs."

Za druhou část odstavce 2) se vloží následující pododstavec:

"Obě strany souhlasí, že jestliže nebude tranzitní situace na území bývalé Jugoslávie normalizována, přezkoumají společně před koncem roku možné změny ve shora uvedených dohodách. Změny výše uvedených ustanovení mohou být provedeny společnou dohodou stran."

Je-li předcházející přijatelné pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku, mám čest navrhnout, aby tento dopis, spolu s odpovědí Vaší Excelence v tomto smyslu, představoval úpravu výměny dopisů podepsaných 16. prosince 1991.

Tato dohoda je tímto schválena stranami v souladu s jejich příslušnými postupy.

Tato dohoda vstoupí v platnost prvního dne následujícího po dni, kdy si strany vzájemně oznámí, že postupy zmíněné v předcházejícím pododstavci byly završeny. Bude se uplatňovat od 15. března 1992.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit souhlas vlády České a Slovenské Federativní Republiky s obsahem tohoto dopisu.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění mé nejvyšší úcty.

Jménem Rady Evropských společenství

B/ Dopis od České a Slovenské Federativní Republiky

Vážený pane,

mám čest potvrdit příjem Vašeho dopisu s dnešním datem v následujícím znění:

"U příležitosti podpisů Evropské dohody mezi Společenstvími a jejich členskými státy a Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Prozatímní dohody o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Evropským hospodářským společenstvím (Společenství") a Evropským společenstvím uhlí a oceli na jedné straně a Českou a Slovenskou Federativní Republikou na straně druhé 16. prosince 1991 byly formou výměny dopisů mezi Společenstvím a Československem podepsány dohody o tranzitu. Evropská dohoda dosud nevstoupila v platnost. Prozatímní dohoda vstoupila v platnost 1. března 1992.

Od doby podpisu výměnných dopisů Česká a Slovenská Federativní Republika zvýšila poplatky za zdanitelná tranzitní povolení. Toto mělo důsledky na dohody z prosince týkající se tranzitu a vzhledem k tomu strany pokládají za nutné dospět k dohodě touto výměnou dopisů, upravujících příslušná ustanovení výměny dopisů podepsaných 16. prosince 1991.

V souladu s tím navrhuji, aby byl text výměny dopisů, podepsaných 16. prosince 1991 doplněn takto:

Do odstavce 2) se vloží po první větě prvního pododstavce:

"Poplatek za zdanitelné povolení je 18 500 Kčs."

Za druhou část odstavce 2) se vloží následující pododstavec:

"Obě strany souhlasí, že jestliže nebude tranzitní situace na území bývalé Jugoslávie normalizována, přezkoumají společeně před koncem roku možné změny ve shora uvedených dohodách. Změny výše uvedených ustanovení mohou být provedeny společenou dohodou stran."

Je-li předcházející přijatelné pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku, mám čest navrhnout, aby tento dopis, spolu s odpovědí Vaší Excelence v tomto smyslu, představoval úpravu výměny dopisů podepsaných 16. prosince 1991.

Tato dohoda je tímto schválena stranami v souladu s jejich příslušnými postupy.

Tato dohoda vstoupí v platnost prvního dne následujícího po dni, kdy si strany vzájemně oznámí, že postupy zmíněné v předcházejícím pododstavci byly završeny. Bude se uplatňovat od 15. března 1992."

Byl bych Vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit souhlas vlády České a Slovenské Federativní Republiky s obsahem tohoto dopisu."

Mám čest potvrdit, že moje vláda souhlasí s obsahem tohoto dopisu.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění mé nejhlubší úcty.

Za Českou a Slovenskou Federativní Republiku

Dohoda formou výměny dopisů nahrazujících výměnu dopisů mezi Společenstvím a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o infrastruktuře pozemní dopravy, podepsaných v Bruselu 16. prosince 1991.

A/ Dopis od Společenství

Vážený pane, u příležitosti podpisu Prozatímní dohody o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Evropským hospodářským společenstvím ("Společenství") a Evropským společenstvím uhlí a oceli na jedné straně a Českou a Slovenskou Federativní Republikou na straně druhé byla 16. prosince 1991 formou výměny dopisů mezi Společenstvím a Československem podepsána dohoda o pozemní dopravní infrastruktuře. Prozatímní dohoda vstoupila v platnost 1. března 1992.

Od doby podpisu výměnných dopisů Česká a Slovenská Federativní Republika zvýšila poplatek za zdanitelná tranzitní povolení. Tento zákon měl důsledky na dohody z prosince týkající se tranzitu a vzhledem k tomu strany pokládají za nutné dospět k dohodě touto výměnou dopisů, upravujících příslušná ustanovení výměny dopisů podepsaných 16. prosince 1991.

V souladu s tím navrhuji, aby byl text výměnných dopisů podepsaných 16. prosince 1991 nahrazen následujícím textem:

"Mám čest potvrdit Vám tímto, že Společenství má plné pochopení pro problémy infrastruktury a životního prostředí, jimž Česká a Slovenská Federativní Republika čelí v oblasti dopravy, a poskytne v rámci příslušných finančních mechanismů vhodné přiměřené financování pro zlepšení infrastruktury pozemní dopravy včetně dopravy kombinované.

V této souvislosti beru v úvahu vysvětlení České a Slovenské Federativní Republiky k naléhavé potřebě finanční pomoci, umožňující uvést infrastrukturu pozemní dopravy

České a Slovenské Federativní Republiky do souladu s narůstající tranzitní dopravou v ČSFR.

Strany souhlasí hledat v souvislosti se současnou Dohodou o obchodu a spolupráci možné způsoby a prostředky přispět k zlepšení této infrastruktury v České a Slovenské Federativní Republice se zvláštním zřetelem k pohraničním přechodům a přilehlým oblastem, kombinované dopravě, tranzitním dálnicím, vodní dopravě a aspektům životního prostředí, v souladu s hodnocením projektů podle současných postupů.

Strany dále souhlasí začít co nejdříve diskuse o možné finanční pomoci Společenství.

Česká a Slovenská Federativní Republika uváží snížení poplatku za zdanitelná povolení pro dopravce Společenství v souladu s pokrokem dosaženým ve shora uvedených diskusích."

Je-li předcházející přijatelné pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku, mám čest navrhnout, aby tento dopis, spolu s odpovědí Vaší Excelence v tomto smyslu nahradil výměnu dopisů podepsaných 16. prosince 1991.

Tato dohoda je tímto schválena stranami v souladu s jejich příslušnými postupy.

Tato dohoda vstoupí v platnost prvního dne následujícího po dni, kdy si strany vzájemně oznámí, že postupy zmíněné v předcházejícím pododstavci byly završeny. Bude se uplatňovat od 15. března 1992.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit souhlas vlády České a Slovenské Federativní Republiky s obsahem tohoto dopisu.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění mé nejhlubší úcty.

Jménem Rady Evropských společenství

B/ Dopis od České a Slovenské Federativní Republiky

Vážený pane,

mám čest potvrdit příjem Vašeho dopisu s dnešním datem v následujícím znění:

"U příležitosti podpisu Prozatímní dohody o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Evropským hospodářským společenstvím ("Společenství") a Evropským společenstvím uhlí a oceli na jedné straně a Českou a Slovenskou Federativní Republikou na straně druhé byla 16. prosince 1991 formou výměny dopisů mezi Společenstvím a Československem podepsána dohoda o pozemní dopravní infrastruktuře. Prozatímní dohoda vstoupila v platnost 1. března 1992.

Od doby podpisu výměnných dopisů Česká a Slovenská Federativní Republika zvýšila poplatek za zdanitelná tranzitní povolení. Tento zákon měl důsledky na dohody z prosince týkající se tranzitu a vzhledem k tomu strany pokládají za nutné dospět k dohodě touto výměnou dopisů, upravujících příslušná ustanovení výměny dopisů podepsaných 16. prosince 1991.

V souladu s tím navrhuji, aby byl text výměnných dopisů podepsaných 16. prosince 1991 nahrazen následujícím textem:

"Mám čest potvrdit Vám tímto, že Společenství má plné pochopení pro problémy infrastruktury a životního prostředí, jimž Česká a Slovenská Federativní Republika čelí v oblasti dopravy, a poskytne v rámci příslušných finančních mechanismů vhodné přiměřené financování pro zlepšení infrastruktury pozemní dopravy včetně dopravy kombinované.

V této souvislosti beru v úvahu vysvětlení České a Slovenské Federativní Republiky k naléhavé potřebě finanční pomoci, umožňující uvést infrastrukturu pozemní dopravy České a Slovenské Federativní Republiky do souladu s narůstající tranzitní dopravou České a Slovenské Federativní Republiky.

Strany souhlasí hledat v souvislosti se současnou Dohodou o obchodu a spolupráci možné způsoby a prostředky přispět k zlepšení této infrastruktury v České a Slovenské Federativní Republice se zvláštním zřetelem k pohraničním přechodům a přilehlým oblastem, kombinované dopravě, tranzitním dálnicím, vodní dopravě a aspektům životního prostředí, v souladu s hodnocením projektů podle současných postupů.

Strany dále souhlasí začít co nejdříve diskuse o možné finanční pomoci Společenství.

Česká a Slovenská Federativní Republika uváží další snížení poplatku za zdanitelná povolení pro dopravce Společenství v souladu s pokrokem dosaženým ve shora uvedených diskusích."

Je-li předcházející přijatelné pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku, mám čest navrhnout, aby tento dopis, spolu s odpovědí Vaší Excelence v tomto smyslu, nahradil výměnu dopisů podepsaných 16. prosince 1991.

Tato dohoda je tímto schválena stranami v souladu s jejich příslušnými postupy.

Tato dohoda vstoupí v platnost prvního dne následujícího po dni, kdy si strany vzájemně oznámí, že postupy zmíněné v předcházejícím pododstavci byly završeny. Bude se uplatňovat od 15. března 1992.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit souhlas vlády České a Slovenské Federativní Republiky s obsahem tohoto dopisu."

Mám čest potvrdit, že moje vláda souhlasí s obsahem tohoto dopisu.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění mé nejhlubší úcty.

Za Českou a Slovenskou Federativní Republiku

Dohoda formou výměny dopisů nahrazujících výměny dopisů mezi Společenstvím a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o infrastruktuře pozemní dopravy, podepsaných v Bruselu 16. prosince 1991.

A/ Dopis od Společenství

Vážený pane,

u příležitosti podpisu Evropské dohody mezi Společenstvími a jejich členskými státy a Českou a Slovenskou Federativní Republikou 16. prosince 1991 byla formou výměny dopisů mezi Společenstvím a Československem podepsána dohoda o infrastruktuře pozemní dopravy. Evropská dohoda dosud nevstoupila v platnost.

Od doby podpisu výměnných dopisů Česká a Slovenská Federativní Republika zvýšila poplatek za zdanitelná tranzitní povolení. Tento zákon měl důsledky na dohody z prosince týkající se tranzitu a vzhledem k tomu strany pokládají za nutné dospět k dohodě touto výměnou dopisů, upravujících příslušná ustanovení výměny dopisů podepsaných 16. prosince 1991.

V souladu s tím navrhuji, aby byl text výměnných dopisů podepsaných 16. prosince 1991 nahrazen následujícím textem:

"Mám čest potvrdit Vám tímto, že Společenství má plné pochopení pro problémy infrastruktury a životního prostředí, jimž Česká a Slovenská Federativní Republika čelí v oblasti dopravy, a poskytne v rámci finančních mechanismů uvažovaných v Evropské dohodě vhodné přiměřené financování pro zlepšení infrastruktury pozemní dopravy včetně dopravy kombinované.

V této souvislosti beru v úvahu vysvětlení České a Slovenské Federativní Republiky k naléhavé potřebě finanční pomoci, umožňující uvést infrastrukturu pozemní dopravy

České a Slovenské Federativní Republiky do souladu s narůstající tranzitní dopravou v České a Slovenské Federativní Republice.

Strany souhlasí hledat na základě výměny dopisů a s odkazem na článek 81 Evropské dohody možné způsoby a prostředky přispět k zlepšení této infrastruktury v České a Slovenské Federativní Republice se zvláštním zřetelem k pohraničním přechodům a přilehlým oblastem, kombinované dopravě, tranzitním dálnicím, vodní dopravě a aspektům životního prostředí, v souladu s hodnocením projektů podle současných postupů.

Strany dále souhlasí začít co nejdříve diskuse o možné finanční pomoci Společenství.

Česká a Slovenská Federativní Republika uváží další snížení poplatku za zdanitelná povolení pro dopravce Společenství v souladu s pokrokem dosaženým ve shora uvedených diskusích."

Je-li předcházející přijatelné pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku, mám čest navrhnout, aby tento dopis, spolu s odpovědí Vaší Excelence v tomto smyslu nahradil výměnu dopisů podepsaných 16. prosince 1991.

Tato dohoda je tímto schválena stranami v souladu s jejich příslušnými postupy.

Tato dohoda vstoupí v platnost prvního dne následujícího po dni, kdy si strany vzájemně oznámí, že postupy zmíněné v předcházejícím pododstavci byly završeny. Bude se uplatňovat od 15. března 1992.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit souhlas vlády České a Slovenské Federativní Republiky s obsahem tohoto dopisu.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění mé nejhlubší úcty.

Jménem Rady Evropských společenství

B/ Dopis od České a Slovenské Federativní Republiky

Vážený pane,

mám čest potvrdit příjem Vašeho dopisu s dnešním datem v následujícím znění:

"U příležitosti podpisu Evropské dohody mezi Společenstvími a jejich členskými státy a Českou a Slovenskou Federativní Republikou 16. prosince 1991 byla formou výměny dopisů mezi Společenstvím a Československem podepsána dohoda o infrastruktuře pozemní dopravy. Evropská dohoda dosud nevstoupila v platnost.

Od doby podpisu výměnných dopisů Česká a Slovenská Federativní Republika zvýšila poplatek za zdanitelná tranzitní povolení. Tento zákon měl důsledky na dohody z prosince týkající se tranzitu a vzhledem k tomu strany pokládají za nutné dospět k dohodě touto výměnou dopisů, upravujících příslušná ustanovení výměny dopisů podepsaných 16. prosince 1991.

V souladu s tím navrhuji, aby byl text výměnných dopisů podepsaných 16. prosince 1991 nahrazen následujícím textem:

"Mám čest potvrdit Vám tímto, že Společenství má plné pochopení pro problémy infrastruktury a životního prostředí, jimž Česká a Slovenská Federativní Republika čelí v oblasti dopravy, a poskytne v rámci finančních mechanismů uvažovaných v Evropské dohodě vhodné přiměřené financování pro zlepšení infrastruktury pozemní dopravy včetně dopravy kombinované.

V této souvislosti beru v úvahu vysvětlení České a Slovenské Federativní Republiky k naléhavé potřebě finanční pomoci, umožňující uvést infrastrukturu pozemní dopravy České a Slovenské Federativní Republiky do souladu s narůstající tranzitní dopravou v České a Slovenské Federativní Republice. Strany souhlasí hledat na základě výměny dopisů a s odkazem na článek 81 Evropské dohody možné způsoby a prostředky přispět k zlepšení této infrastruktury v České a Slovenské Federativní Republice se zvláštním zřetelem k pohraničním přechodům a přilehlým oblastem, kombinované dopravě, tranzitním dálnicím, vodní dopravě a aspektům životního prostředí, v souladu s hodnocením projektů podle současných postupů.

Strany dále souhlasí začít co nejdříve diskuse o možné finanční pomoci Společenství.

Česká a Slovenská Federativní Republika uváží snížení poplatku za zdanitelná povolení pro dopravce Společenství v souladu s pokrokem dosaženým ve shora uvedených diskusích."

Je-li předcházející přijatelné pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku, mám čest navrhnout, aby tento dopis, spolu s odpovědí Vaší Excelence v tomto smyslu, nahradil výměnu dopisů, podepsaných 16. prosince 1991.

Tato dohoda je tímto schválena stranami v souladu s příslušnými postupy. Tato dohoda vstoupí v platnost prvního dne následujícího po dni, kdy si strany vzájemně oznámí, že postupy v předcházejícím pododstavci byly završeny. Bude se uplatňovat od 15. března 1992.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit souhlas vlády České a Slovenské Federativní Republiky s obsahem tohoto dopisu."

Mám čest potvrdit, že moje vláda souhlasí s obsahem tohoto dopisu.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění mé nejhlubší úcty.

Za Českou a Slovenskou Federativní Republiku

Informace o vstupu v platnost doplňujících dohod o tranzitu s Maďarskem a Českou a Slovenskou Federativní Republikou.

Dohody formou výměny dopisů s Maďarskem a Českou a Slovenskou Federativní Republikou doplňující anebo nahrazující výměny dopisů z 16. prosince 1991,(1) týkající se tranzitu a silniční infrastruktury, které se Rada rozhodla uzavřít k 7. prosinci 1992, vstoupily v platnost 10. prosince 1992, sdělení o završení postupů požadovaných za tímto účelem bylo uskutečněno 9. prosince 1992.

(1) Výměny dopisů koncipovaných v rámci Prozatímních dohod o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících, viz ÚL č. L115 a ÚL č. L116, 30. 4. 1992.

DODATKOVÝ PROTOKOL

k Evropské dohodě

zakládající přidružení mezi

Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně

a

Českou republikou na straně druhé

Evropské společenství a Evropské společenství pro atomovou energii (dále jen „Společenství"), na jedné straně a

„Česká republika", na straně druhé,

vzhledem k tomu, že Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé (dále jen „Evropská dohoda") byla podepsána v Lucemburku dne 4. října 1993;

vzhledem k tomu, že cíle Evropské dohody uvedené v článku 1 této dohody zahrnují ustanovení vhodného rámce pro postupnou integraci České republiky do Společenství;

vzhledem k tomu, že Společenství a Česká republika se dohodly v hlavě VI a hlavě VII Evropské dohody, že budou napomáhat hospodářské a kulturní spolupráci;

vzhledem k tomu, že Evropská rada na svém vrcholném zasedání v Kodani ve dnech 21. a 22. června 1993 uvítala možnost nabídnutou přidruženým zemím účastnit se v rámci Evropských dohod programů Společenství;

vzhledem k tomu, že závěry zasedání předsednictva Evropské rady v Kodani ve dnech 21. a 22. června 1993 stanoví, že budoucí spolupráce s přidruženými zeměmi bude orientována na cíl dosažení členství, jenž byl nyní stanoven, a že tato spolupráce bude zahrnovat účast přidružených zemí v programech Společenství s cílem podporovat integraci,

se rozhodly uzavřít tento protokol a za tím účelem jmenovaly své zplnomocněnce:

Evropské společenství:
Francisco Javier ELORZA CAVENGT
Velvyslanec,
Stálý zástupce Španělského království,
Předseda Výboru stálých zástupců

Evropské společenství pro atomovou energii:
Günther BURGHARDT
Generální ředitel Generálního ředitelství pro vnější politické vztahy Komise Evropských společenství

Česká republika:
Josef KREUTER
Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec,
Vedoucí Mise České republiky při Evropských společenstvích,

kteří, po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě,

se dohodli takto:

Článek 1

Česká republika se může účastnit rámcových programů, specifických programů, projektů a jiných akcí Společenství v oblastech:

- výzkumu a technologického vývoje

- informačních služeb

- životního prostředí

- vzdělání, odborné přípravy a mládeže

- sociální politiky a zdravotnictví

- ochrany spotřebitele

- malých a středních podniků

- cestovního ruchu

- kultury

- audiovizuálního sektoru

- civilní obrany

- podpory obchodu

- energetiky

- dopravy a

- boje proti drogám a narkomanii.

Strany se mohou dohodnout připojit k výše uvedenému další oblasti činnosti Společenství, bude-li se mít za to, že se jedná o oblasti společného zájmu nebo oblasti, které by mohly přispět k dosažení cílů Evropské dohody.

Článek 2

Aniž by byla dotčena stávající účast České republiky na činnostech zmíněných v článku 1, Rada přidružení, ustavená Evropskou dohodou, rozhodne o podmínkách účasti České republiky na činnostech zmíněných v článku 1.

Článek 3

Finanční příspěvek České republiky na činnostech uvedených v článku 1 bude založen na zásadě, že Česká republika hradí náklady spojené se svou účastí.

V případě potřeby se může Společenství rozhodnout případ od případu a podle pravidel vztahujících se na všeobecný rozpočet Evropských společenství přispět finančně k příspěvku České republiky.

Strany se mohou dohodnout, že budou aplikována příslušná ustanovení hlavy VIII Evropské dohody o finanční spolupráci.

Článek 4

Tento protokol vstoupí v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po datu, kdy si strany vzájemně sdělí nótou splnění procedur nezbytných pro tento účel.

Článek 5

Tento protokol bude považován za dodatkový protokol k Evropské dohodě mezi Společenstvím a Českou republikou. Všechna všeobecná, institucionální a závěrečná ustanovení se budou v přiměřeném rozsahu uplatňovat od data vstupu tohoto protokolu v platnost.

Článek 6

Tento protokol je sepsán ve dvojím vyhotovení v jazyce anglickém, dánském, finském, francouzském, holandském, italském, německém, portugalském, českém, španělském, švédském a českém, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Podepsáno v Bruselu dne dvacátého čtvrtého srpna roku tisíc devětset devadesát pět.

Za Českou republiku:
Josef Kreuter v. r.

Za Evropské společenství:
Francisco Javier Elorza Cavengt v. r.

Za Evropské společenství pro atomovou energii:
Günther Burghardt v. r.

DODATKOVÝ PROTOKOL

o obchodu textilními výrobky mezi Evropským společenstvím a Českou republikou k Evropské dohodě mezi Evropským společenstvím a Českou republikou

Rada Evropské unie na jedné straně a

vláda České republiky na druhé straně,

přejíce si podporovat s ohledem na probíhající spolupráci a v podmínkách, poskytujících nejvyšší jistotu pro obchod, oboustranný vývoj a pravidelný vyrovnaný rozvoj obchodu textilními výrobky mezi Evropským společenstvím (dále jen „Společenství“) a Českou republikou,

rozhodnuty brát maximální ohled na vážné ekonomické a sociální problémy v současné době postihující textilní průmysl jak v zemích dovozu, tak i v zemích vývozních, zvláště pak, aby se vyloučilo skutečné nebezpečí poškození trhů textilními výrobky, jak Společenství, tak českých,

majíce na paměti Evropskou dohodu mezi Společenstvím a Českou a Slovenskou Federativní Republikou podepsanou v Bruselu 16. prosince 1991, která byla nahrazena, pokud jde o Českou republiku, Evropskou dohodou mezi Společenstvím a Českou republikou podepsanou v Lucemburku 4. října 1993 (dále „Evropská dohoda“),

majíce na paměti cíle Evropské dohody, zejména ty, které jsou uvedeny v jejím článku 1,

majíce na zřeteli Evropskou dohodu a zejména její článek 15,

majíce na zřeteli Prozatímní dohodu mezi Společenstvím a Českou a Slovenskou Federativní Republikou podepsanou v Bruselu 16. prosince 1991 a zejména její článek 9,

majíce na zřeteli Protokol č. 1 o textilních a oděvních výrobcích k Evropské dohodě a Prozatímní dohodě a zejména jeho článek 3,

majíce na zřeteli Dodatkový protokol k Evropské dohodě o obchodu textilními výrobky mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou a Slovenskou Federativní Republikou parafovaný v Bruselu dne 17. prosince 1992 a zejména jeho Agreed Minute č. 5,

majíce na zřeteli dohodu mezi Českou republikou, Slovenskou republikou a Společenstvím uzavřít dva oddělené protokoly mezi Českou republikou a Společenstvím na jedné straně a Slovenskou republikou a Společenstvím na druhé straně a nahradit jimi Dodatkový protokol k Evropské dohodě o obchodu textilními výrobky mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou a Slovenskou Federativní Republikou parafovaný v Bruselu dne 17. prosince 1992,

rozhodly se uzavřít tento protokol a za tímto účelem ustanovily jako své zplnomocněnce:

Rada Evropské unie: Johannes Friedrich Beseler, náměstek generálního ředitele Generálního ředitelství pro vnější ekonomické vztahy Komise Evropských společenství

vláda České republiky: Josef Kreuter, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec, vedoucí Mise České republiky při Evropské unii,

kteří se dohodli následovně:

Článek 1

1. Další rozvoj průmyslové spolupráce mezi textilními a oděvními průmysly ve Společenství a v České republice je základním principem tohoto protokolu, který stanoví množstevní ujednání uplatňovaná na obchod textilními a oděvními výrobky (dále „textilní výrobky“) majícími původ v České republice a ve Společenství, které jsou uvedeny v příloze I.

2. Podle podmínek tohoto protokolu všechna množstevní omezení a opatření se stejným účinkem na dovozy v obou smluvních stranách u textilních výrobků, majících původ v druhé smluvní straně, budou zrušena na konci období uvedeného v Agreed Minute č. 5.

3. Konzultace o celkové situaci a pokroku směrem ke konečné liberalizaci se uskuteční během třetího roku aplikace tohoto protokolu.

Článek 2

1. Klasifikace výrobků spadajících do tohoto protokolu se zakládá na celní a statistické nomenklatuře Společenství (dále jen „kombinovaná nomenklatura“ nebo ve zkratce „CN“) a jakéhokoli jejího doplnění.

2. Strany souhlasí s tím, že zavedení změn, jako jsou změny v praktikách, pravidlech, procedurách a kategorizaci textilních výrobků včetně změn vztahujících se k harmonizovanému systému a kombinované nomenklatuře při zavádění nebo provádění omezení uskutečňovaných podle tohoto protokolu, by nemělo ovlivnit rovnováhu práv a závazků mezi smluvními stranami podle tohoto protokolu, nepříznivě ovlivnit přístup smluvní straně dosažitelný a zabraňovat plnému využití takového přístupu anebo rozvrátit obchod podle tohoto protokolu. Smluvní strana, začínající s jakýmikoli takovými změnami, bude informovat druhou smluvní stranu před jejich vstupem v platnost.

Procedury pro zavádění změn v klasifikaci jsou uvedeny v dodatku A.

3. Původ výrobků spadajících do tohoto protokolu bude určen v souladu s pravidly o původu zboží platnými ve Společenství.

3. Původ výrobků spadajících do tohoto Protokolu bude určen v souladu s pravidly o nepreferenčním původu platnými ve Společenství.

Jakákoliv změna těchto pravidel původu bude České republice notifikována.

Postupy při kontrole původu textilních výrobků jsou stanoveny v dodatku A.

Článek 3

1. Česká republika tímto souhlasí, že každý rok z doby uplatňování protokolu omezí své vývozy výrobků zahrnutých v příloze II a pocházejících z České republiky do Společenství na limity zde stanovené.

2. Počet a úroveň množstevních omezení uplatňovaných na přímé dovozy textilních výrobků majících původ ve Společenství do České republiky a vyjádřených v CN kódech jsou pro každý rok z doby uplatňování protokolu uvedeny v příloze III.

3. Pokud není tímto protokolem stanoveno jinak, Česká republika a Společenství tímto souhlasí nezavádět nová množstevní omezení nebo opatření se stejným účinkem do obchodu textilními výrobky mezi oběma smluvními stranami a nezvyšovat počet existujících omezení ve srovnání s těmi, která byla v platnosti 31. prosince 1992.

4. Vývozy textilních výrobků uvedených v příloze II a majících původ v České republice do Společenství budou podléhat dvojitému kontrolnímu systému tak, jak je specifikováno v dodatku A.

Článek 4

1. Česká republika a Společenství uznávají zvláštní a diferenciální charakter reimportů textilních výrobků do Společenství pro zpracování, vyrobení nebo upravení v České republice jako specifickou formu průmyslové a obchodní spolupráce.

2. Pokud není stanoveno jinak v dodatku B, tyto reimporty do Společenství nebudou podléhat množstevním limitům výrobků podle přílohy II za předpokladu, že jsou prováděny v souladu s pravidly hospodářské práce ve mzdě platnými ve Společenství a spadají pod zvláštní ujednání uvedená v dodatku B.

Článek 5

1. Dovozy textilních výrobků do jedné ze smluvních stran, jež spadají do tohoto protokolu, nebudou podléhat množstevním limitům stanoveným v příloze II nebo příloze III za předpokladu, že tyto výrobky jsou určeny pro reexport z dovozní smluvní strany, a to v témže stavu nebo po zpracování, za administrativního systému kontroly, který existuje v obou smluvních stranách.

Uvolnění výrobků dovezených do Společenství pro domácí spotřebu za podmínek výše uvedených však bude podléhat předložení vývozní licence vydané příslušnými úřady a potvrzení o původu zboží v souladu s dodatkem A.

2. Jestliže kompetentní úřady v jedné ze smluvních stran mají jistotu, že dovozy textilních výrobků byly započteny do množstevního limitu stanoveného podle tohoto protokolu, ale že výrobky byly postupně reexportovány z této smluvní země, příslušné úřady oznámí úřadům druhé smluvní strany do čtyř týdnů tato množství a povolí dovozy stejných množství totožné kategorie výrobků, které nebudou započítány do množstevních limitů podle tohoto protokolu stanovených pro běžný nebo následující rok.

3. Vývozy z obou smluvních stran tkanin domáckého průmyslu tkaných na ručních nebo nožních stavech, oděvů nebo jiných textilních výrobků zhotovených nebo ušitých ručně z takových látek a tradičních lidových řemeslných výrobků nebudou podléhat množstevním limitům. Vývoz těchto výrobků, majících původ v České republice, však musí odpovídat podmínkám uvedeným v dodatku C.

Článek 6

1. Každý rok bude předčasné použití části množstevního limitu, stanoveného v příloze II, povoleno pro následující rok pro každou kategorii výrobků do výše 6 % množstevního limitu běžného roku.

Množství dodaná předem budou odečtena z odpovídajícího množstevního limitu stanoveného pro následující rok.

2. Převod množství nevyužitých během kteréhokoli roku v době platnosti protokolu do odpovídajícího množstevního limitu roku následujícího bude povolen do výše 10 % množstevního limitu běžného roku, pokud jde o množstevní limty stanovené v příloze II.

3. V případě skupiny I převody budou umožněny jen v následujících případech:

- množství mohou být převedena z kategorie 1 do kategorií 2 a 3 nebo z kategorií 2 a 3 do kategorie 1 do výše 7 % množstevního limitu kategorie, do které je převod prováděn,

- množství mohou být převedena mezi kategoriemi 2 a 3 do výše 7 % množstevních limitů kategorie, do které je převod prováděn,

- celková množství převedená do kategorií 2 a 3 v souladu s prvními dvěma pododstavci tohoto odstavce nesmí překročit 7 % kategorie, do které je převod prováděn,

- množství mohou být převedena mezi kategoriemi 4, 5, 6, 7 a 8 do výše 7 % množstevního limitu kategorie, do které je převod prováděn.

Množství mohou být převedena do jakékoli kategorie ve skupinách II a III z kterékoli kategorie ze skupin I, II a III do výše 10 % množstevního limitu kategorie, do které je převod prováděn.

4. Převodní poměry platné pro převody uvedené v odstavci 3 obsahuje příloha I.

5. Zvýšení ve kterékoliv dané kategorii výrobků vyplývající z kumulovaného použití ustanovení odstavců 1, 2 a 3 během jednoho roku nesmí převýšit 17 % pro kategorie výrobků ze skupin I, II nebo III.

6. Úřady vyvážející smluvní strany musí notifikovat druhé smluvní straně každé využití ustanovení odstavců 1, 2 a 3 nejpozději 15 dnů předem.

Článek 7

1. Usoudí-li jedna smluvní strana, že dovozy textilních výrobků nepodléhajících množstevním omezením, pocházejících z druhé smluvní strany a zahrnutých do tohoto protokolu, se uskutečňují v tak absolutně nebo relativně zvýšených množstvích nebo za takových podmínek, že hrozí způsobit:

- škodu výrobě podobných nebo přímo konkurenčních výrobků dovážející smluvní strany, a

- pokud to ekonomické zájmy dovážející smluvní strany vyžadují,

může zavést předběžný nebo následný dohlížecí systém na kategorie dotyčných výrobků na v zásadě omezenou dobu.

2. Smluvní strana, která uvažuje zavést dohlížecí systém podle odstavce 1, bude informovat nejpozději jeden pracovní den předem druhou smluvní stranu o jeho zavedení a kterákoli smluvní strana může žádat konzultace podle článku 14 tohoto protokolu.

3. Pokud je Společenstvím zaveden podle tohoto článku dohlížecí systém, budou příslušná ustanovení o dvojité kontrole, klasifikaci a osvědčení původu zboží uvedená v dodatku A obdobně aplikována v České republice.

Článek 8

1. Vývozy na území druhé smluvní strany textilních výrobků nepodléhajících množstevním limitům mohou být zařazeny pod množstevní limity za podmínek uvedených níže.

2. Usoudí-li jedna smluvní strana, že dovozy textilních výrobků pocházejících z druhé smluvní strany a zahrnutých do tohoto protokolu se uskutečňují v tak zvýšených množstvích nebo za takových podmínek, že by působily nebo hrozily způsobit vážnou škodu výrobě stejných nebo přímo konkurenčních výrobků dovozní smluvní strany, může žádat o konzultaci podle článku 14 tohoto protokolu s cílem dosáhnout dohody o příslušných množstevních limitech pro dotyčnou kategorii textilu.

Dohodnuté množstevní limity nemohou být v žádném případě nižší než 110 % úrovně dovozů dovážející smluvní strany výrobků této kategorie pocházejících z druhé smluvní strany během období dvanácti měsíců končícího dva měsíce, nebo kde nejsou údaje k dispozici, tři měsíce, které předcházejí měsíci, v němž bylo požádáno o konzultaci.

3. Za kritických okolností, kde zpoždění by způsobilo těžko napravitelnou škodu, dovozní smluvní strana může přijmout dočasné opatření za podmínky, že žádost o konzultace bude podána bezprostředně poté. Toto opatření bude mít formu množstevního omezení vývozů České republiky do Společenství nebo dovozů České republiky ze Společenství pro prozatímní tříměsíční období od data žádosti. Takový prozatímní limit bude stanoven alespoň ve výši 25 % úrovně dovozů nebo vývozů během období dvanácti měsíců končícího dva měsíce, nebo nejsou-li údaje k dispozici, tři měsíce, které předcházejí měsíci, v němž bylo o konzultaci požádáno.

4. Nepovedou-li konzultace během jednoho měsíce k dohodě o řešení, pak prozatímní omezení uvedené v odstavci 3 může být buď obnoveno na další tříměsíční období do dalších konzultací, nebo učiněno definitivním na roční úrovni ne nižší než 110 % dovozů v období dvanácti měsíců končícího dva měsíce, nebo nejsou-li údaje k dispozici, tři měsíce, které předcházejí měsíci, v němž bylo o konzultaci požádáno.

5. Kde jsou aplikovány odstavce 2, 3 nebo 4, kterákoli smluvní strana bude povolovat dovozy patřící do textilní kategorie dotyčných výrobků, které byly odeslány druhou smluvní stranou před podáním žádosti o konzultaci.

Kde jsou aplikovány odstavce 2, 3 nebo 4, ta smluvní strana, které se to týká, se zavazuje vydávat vývozní nebo dovozní licence na výrobky kryté kontrakty skutečně uzavřenými před zavedením množstevního limitu, ale pouze do objemu pevně stanoveného množstevního limitu.

6. Trvání opatření a roční nárůstové sazby, které by měly být aplikovány na kterýkoli množstevní limit zavedený podle tohoto článku, budou rozhodnuty při zavedení opatření.

7. Ustanovení tohoto protokolu, která se týkají vývozů výrobků podléhajících množstevním limitům stanoveným v příloze II nebo v příloze III, budou aplikována také na výrobky, na které jsou zavedeny množstevní limity podle tohoto článku.

8. Opatření uplatněná podle ustanovení tohoto článku nemohou v žádném případě zůstat v platnosti po uplynutí období pro odstranění všech množstevních omezení a opatření se stejným účinkem uvedených v tomto protokolu.

Článek 9

Nic v tomto protokolu nebrání žádné smluvní straně v jednostranném odstranění množstevních limitů nebo ve zvýšení úrovně limitovaného přístupu, pokud to podmínky na jejím trhu dovolí.

Článek 10

1. Česká republika se zavazuje poskytnout Společenství přesné statistické informace o všech vývozních a dovozních licencích vydaných českými úřady na všechny kategorie textilních výrobků podléhajících množstevním limitům stanoveným tímto protokolem a rovněž i o všech certifikátech vystavených úřady České republiky na všechny výrobky uvedené v článku 5 odst. 3 podléhající ustanovením dodatku C k tomuto protokolu.

Společenství podobně poskytne úřadům České republiky přesné statistické informace o dovozních povoleních vystavených úřady Společenství ve spojitosti s vývozními licencemi a certifikáty vydanými Českou republikou.

2. Informace podle odstavce 1 pro všechny kategorie výrobků budou předány do konce měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se statistiky vztahují.

3. Smluvní strany se zavazují poskytovat úřadům druhé smluvní strany do 15. dubna každého kalendářního roku statistiky o dovozech všech textilních výrobků zahrnutých do tohoto protokolu za uplynulý rok.

4. Kterákoli ze smluvních stran předá na žádost druhé strany dostupné statistické informace o všech vývozech textilních výrobků zahrnutých do tohoto protokolu.

Smluvní strany předají úřadům druhé smluvní strany statistické informace o výrobcích zahrnutých do článku 5 odst. 1.

5. Informace podle výše uvedeného odstavce 4 o všech kategoriích výrobků budou předány do konce třetího měsíce následujícího po čtvrtletí, ke kterému se statistiky vztahují.

6. Bude-li analýzou vyměněných informací shledáno, že existují závažné rozdíly ve statistikách mezi údaji o vývozech a údaji o dovozech, mohou se uskutečnit konzultace v souladu s postupem uvedeným v článku 14 tohoto protokolu.

Článek 11

1. S cílem zajistit efektivní provádění tohoto protokolu mezi Českou republikou a Společenstvím se smluvní strany dohodly plně spolupracovat, aby zabránily, vyšetřily a přijaly jakékoli nezbytné právní a/nebo administrativní akce proti obcházení tohoto protokolu předkládáním, přesměrováním, falešným prohlášením o zemi nebo místu původu, falšováním dokumentů a falešným prohlášením týkajícím se obsahu vláken, popisu množství nebo klasifikace zboží a jakýmkoli dalším způsobem. Dále Česká republika a Společenství souhlasí se stanovením nezbytných právních opatření, pokud ještě neexistují, a administrativních procedur umožňujících zavést efektivní postup proti takovému obcházení, který bude zahrnovat přijetí právně závazných nápravných opatření proti příslušným vývozcům a/nebo dovozcům.

2. Domnívá-li se kterákoli ze smluvních stran na základě dostupných informací, že tento protokol je obcházen, uskuteční tato smluvní strana konzultace s druhou smluvní stranou s cílem dosáhnout vzájemně uspokojivého řešení. Tyto konzultace se uskuteční co nejdříve, avšak nejpozději do 30 dnů od data žádosti.

3. Dokud není dosaženo výsledků při konzultacích uvedených v odstavci 2, kterákoli ze smluvních stran přijme jako preventivní opatření, je-li to žádáno druhou smluvní stranou, všechna nezbytná opatření, aby zajistila v případě, že existuje dostatečný důkaz obcházení, že úpravy množstevních limitů, které podléhají schválení během konzultací uvedených v odstavci 2, mohou být přeneseny na kvótu roku, ve kterém byla učiněna žádost zahájit konzultace v souladu s odstavcem 2, nebo na kvótu roku následujícího, byla-li kvóta běžného roku již vyčerpána.

4. Nebudou-li smluvní strany během konzultací uvedených v odstavci 2 schopny dosáhnout vzájemně přijatelného řešení, žádající strana bude mít právo:

a) Pokud existuje dostatečný důkaz, že výrobky pocházející z druhé smluvní strany byly dovezeny obcházením tohoto protokolu, odečíst příslušná množství z množstevních limitů stanovených podle tohoto protokolu.

b) Pokud dostatečný důkaz ukazuje, že došlo k falešnému prohlášení ohledně obsahu vlákna, množství, popisu nebo klasifikace výrobků pocházejících z druhé smluvní strany, odmítnout dovoz těchto výrobků.

c) Zjistí-li se, že území druhé smluvní strany je zataženo do překládání nebo přesměrování výrobků, které nepocházejí z této smluvní strany, zavést množstevní limity na tytéž výrobky pocházející z druhé smluvní strany, pokud nepodléhají dosud množstevním limitům, nebo přijmout jakákoli jiná vhodná opatření.

5. Aniž by byla dotčena ustanovení Protokolu č. 6 k Evropské dohodě o vzájemné pomoci v celních otázkách, smluvní strany souhlasí zřídit systém administrativní spolupráce k předcházení a k efektivnímu projednávání všech problémů vznikajících z obcházení tohoto protokolu v souladu s ustanoveními dodatku A.

Článek 12

1. Množstevní limity, stanovené tímto protokolem pro dovozy textilních výrobků původem z České republiky do Společenství, nebudou Společenstvím rozděleny do regionálních podílů.

2. Smluvní strany budou spolupracovat s cílem předejít náhlým a škodlivým změnám v tradičních tocích zboží, majícím za následek regionální koncentraci přímých dovozů do Společenství.

3. Česká republika bude monitorovat své vývozy do Společenství podléhající omezení nebo dohledu. Vznikne-li náhlá a škodlivá změna v tradičních tocích zboží, Společenství bude oprávněno žádat konzultace s cílem nalézt uspokojivé řešení těchto problémů. Tyto konzultace se musí uskutečnit během patnácti pracovních dnů od jejich vyžádání Společenstvím.

4. Česká republika se bude snažit zajistit, aby vývozy textilních výrobků do Společenství, podléhající množstevním limitům, byly pokud možno rovnoměrně rozloženy do celého roku, přičemž zvláštní pozornost se bude věnovat sezónním faktorům.

Článek 13

1. Smluvní strany se zdrží diskriminace při udělování vývozních licencí a dovozních povolení nebo dokladů uvedených v dodatcích A a C.

2. Jestliže kterákoli smluvní strana zjistí, že provádění tohoto protokolu nebo komerční praktiky kterékoli smluvní strany narušují existující obchodní vztahy mezi Společenstvím a Českou republikou, budou ihned zahájeny konzultace v souladu s postupem uvedeným v článku 14 za účelem napravení této situace.

Článek 14

1. Pokud není stanoveno jinak, budou se speciální konzultační postupy uvedené v tomto protokolu řídit následujícími pravidly:

- jakákoliv žádost o konzultace bude písemně notifikována druhé smluvní straně,

- žádost o konzultace bude doplněna do 15 dnů po notifikaci zprávou uvádějící důvody a okolnosti, které podle mínění žádající smluvní strany opravňují podání této žádosti,

- smluvní strany zahájí konzultace nejpozději během jednoho měsíce od notifikace žádosti, aby dosáhly dohody nebo vzájemně přijatelného výsledku nejpozději během dalšího jednoho měsíce.

2. V případě potřeby, na žádost kterékoli ze smluvních stran, se budou konat konzultace o jakýchkoli problémech vzniklých při provádění tohoto protokolu. Veškeré konzultace uskutečněné na základě tohoto článku se budou konat v duchu spolupráce a se snahou urovnat rozpory mezi smluvními stranami.

Článek 15

1. Tento protokol vstoupí v platnost prvním dnem měsíce následujícího po datu, kdy si smluvní strany vzájemně notifikují splnění procedur nezbytných pro tento účel. Tento protokol se bude předběžně provádět od 1. ledna 1993. Jeho platnost vyprší na konci období uvedeného v Agreed Minute č. 5.

2. Každá ze smluvních stran může kdykoli navrhnout konzultace v souladu s článkem 14 s cílem dohodnout dodatky k tomuto protokolu.

3. Každá ze smluvních stran může kdykoli tento protokol vypovědět notifikaci druhé smluvní straně. Tento protokol přestane platit po uplynutí šesti měsíců po datu notifikace a množstevní limity stanovené tímto protokolem budou proporcionálně sníženy.

4. Přílohy, dodatky, Agreed Minutes a společná memoranda přiložená k tomuto protokolu tvoří jeho nedílnou součást.

5. Tento protokol tvoří nedílnou součást Evropské dohody mezi Společenstvím a Českou republikou, podepsané 4. října 1993, a Prozatímní dohody, podepsané mezi Společenstvím a Českou a Slovenskou Federativní Republikou 16. prosince 1991.

Článek 16

Tento protokol bude sepsán ve dvou kopiích v českém, anglickém, dánském, finském, francouzském, holandském, italském, německém, portugalském, řeckém, španělském a švédském jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Podepsáno v Bruselu dne sedmého prosince roku tisíc devět set devadesát pět.

Za vládu České republiky: Josef Kreuter v. r.

Za Evropské společenství: Johannes Friedrich Beseler v. r.

PŘÍLOHA I

VÝROBKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1 ODST. 1

1. Kde převažující materiál výrobků kategorií 1 až 114 není vysloveně stanoven, tyto výrobky jsou považovány za vyrobené výlučně z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, z bavlny nebo umělých vláken.

2. Oděvy, u kterých se nedá rozlišit, zda jsou určeny pro muže či chlapce nebo pro ženy či dívky, jsou zařazeny jako druhé jmenované.

3. Kde je použito výrazu "kojenecké oděvy", znamená to zahrnout oděvy do obchodní velikosti 86 včetně.

SKUPINA I A

KategorieKombin. nomenklatura 1993PopisPřevodní poměr
ks/kgg/ks
(1)(2)(3)(4)(5)
15204 11 00Bavlněná příze, ne prodej v drobném
5204 19 00
5205 11 00
5205 12 00
5205 13 00
5205 14 00
5205 15 10
5205 15 90
5205 21 00
5205 22 00
5205 23 00
5205 24 00
5205 25 10
5205 25 30
5205 25 90
5205 31 00
5205 32 00
5205 33 00
5205 34 00
5205 35 10
5205 35 90
5205 41 00
5205 42 00
5205 43 00
5205 44 00
5205 45 10
5205 45 30
5205 45 90
5206 11 00
5206 12 00
5206 13 00
5206 14 00
5206 15 10
5206 15 90
5206 21 00
5206 22 00
5206 23 00
5206 24 00
15206 25 10
(pokr.)5206 25 90
5206 31 00
5206 32 00
5206 33 00
5206 34 00
5206 35 10
5206 35 90
5206 41 00
5206 42 00
5206 43 00
5206 44 00
5206 45 10
5206 45 90
ex 5604 90 00
25208 11 10Bavlněné tkaniny, jiné než gáza, froté tkaniny, úzké tkaniny, vlasové tkaniny, žinylkové tkaniny, tyly a jiné síťoviny
5208 11 90
5208 12 11
5208 12 13
5208 12 15
5208 12 19
5208 12 91
5208 12 93
5208 12 95
5208 12 99
5208 13 00
5208 19 00
5208 21 10
5208 21 90
5208 22 11
5208 22 13
5208 22 15
5208 22 19
5208 22 91
5208 22 93
5208 22 95
5208 22 99
5208 23 00
5208 29 00
5208 31 00
5208 32 11
5208 32 13
5208 32 15
5208 32 19
5208 32 91
5208 32 93
5208 32 95
5208 32 99
5208 33 00
5208 39 00
5208 41 00
5208 42 00
5208 43 00
5208 49 00
5208 51 00
25208 52 10
(pokr.)5208 52 90
5208 53 00
5208 59 00
5209 11 00
5209 12 00
5209 19 00
5209 21 00
5209 22 00
5209 29 00
5209 31 00
5209 32 00
5209 39 00
5209 41 00
5209 42 00
5209 43 00
5209 49 10
5209 49 90
5209 51 00
5209 52 00
5209 59 00
5210 11 10
5210 11 90
5210 12 00
5210 19 00
5210 21 10
5210 21 90
5210 22 00
5210 29 00
5210 31 10
5210 31 90
5210 32 00
5210 39 00
5210 41 00
5210 42 00
5210 49 00
5210 51 00
5210 52 00
5210 59 00
5211 11 00
5211 12 00
5211 19 00
5211 21 00
5211 22 00
5211 29 00
5211 31 00
5211 32 00
5211 39 00
5211 41 00
5211 42 00
5211 43 00
5211 49 11
5211 49 19
5211 49 90
5211 51 00
25211 52 00
(pokr.)5211 59 00
5212 11 10
5212 11 90
5212 12 10
5212 12 90
5212 13 10
5212 13 90
5212 14 10
5212 14 90
5212 15 10
5212 15 90
5212 21 10
5212 21 90
5212 22 10
5212 22 90
5212 23 10
5212 23 90
5212 24 10
5212 24 90
5212 25 10
5212 25 90
ex 5811 00 00
ex 6308 00 00
2(a)5208 31 00a) z toho:
5208 32 11jiné než nebělené nebo bělené
5208 32 13
5208 32 15
5208 32 19
5208 32 91
5208 32 93
5208 32 95
5208 32 99
5208 33 00
5208 39 00
5208 41 00
5208 42 00
5208 43 00
5208 49 00
5208 51 00
5208 52 10
5208 52 90
5208 53 00
5208 59 00
5209 31 00
5209 32 00
5209 39 00
5209 41 00
5209 42 00
5209 43 00
5209 49 10
5209 49 90
5209 51 00
5209 52 00
5209 59 00
2 (a)5210 31 10
(pokr.)5210 31 90
5210 32 00
5210 39 00
5210 41 00
4210 42 00
5210 49 00
5210 51 00
5210 52 00
5210 59 00
5211 31 00
5211 32 00
5211 39 00
5211 41 00
5211 42 00
5211 43 00
5211 49 11
5211 49 19
5211 49 90
5211 51 00
5211 52 00
5211 59 00
5212 13 10
5212 13 90
5212 14 10
5212 14 90
5212 15 10
5212 15 90
5212 23 10
5212 23 90
5212 24 10
5212 24 90
5212 25 10
5212 25 90
ex 5811 00 00
ex 6308 00 00
35512 11 00Tkaniny ze syntetických vláken (nesouvislé nebo odpadové), jiné než úzké tkaniny, vlasové tkaniny (včetně froté tkanin) a žinylkové tkaniny
5512 19 10
5512 19 90
5512 21 00
5512 29 10
5512 29 90
5512 91 00
5512 99 10
5512 99 90
5513 11 10
5513 11 30
5513 11 90
5513 12 00
5513 13 00
5513 19 00
5513 21 10
5513 21 30
5513 21 90
35513 22 00
(pokr.)5513 23 00
5513 29 00
5513 31 00
5513 32 00
5513 33 00
5513 39 00
5513 41 00
5513 42 00
5513 43 00
5513 49 00
5514 11 00
5514 12 00
5514 13 00
5514 19 00
5514 21 00
5514 22 00
5514 23 00
5514 29 00
5514 31 00
5514 32 00
5514 33 00
5514 39 00
5514 41 00
5514 42 00
5514 43 00
5514 49 00
5515 11 10
5515 11 30
5515 11 90
5515 12 10
5515 12 30
5515 12 90
5515 13 11
5515 13 19
5515 13 91
5515 13 99
5515 19 10
5515 19 30
5515 19 90
5515 21 10
5515 21 30
5515 21 90
5515 22 11
5515 22 19
5515 22 91
5515 22 99
5515 29 10
5515 29 30
5515 29 90
5515 91 10
5515 91 30
5515 91 90
5515 92 11
5515 92 19
5515 92 91
35515 92 99
(pokr.)5515 99 10
5515 99 30
5515 99 90
5803 90 30
ex 5905 00 70
ex 6308 00 00
3(a)5512 19 10a) z toho:
5512 19 90jiné než nebělené nebo bělené
5512 29 10
5512 29 90
5512 99 10
5512 99 90
5513 21 10
5513 21 30
5513 21 90
5513 22 00
5513 23 00
5513 29 00
5513 31 00
5513 32 00
5513 33 00
5513 39 00
5513 41 00
5513 42 00
5513 43 00
5513 49 00
5514 21 00
5514 22 00
5514 23 00
5514 29 00
5514 31 00
5514 32 00
5514 33 00
5514 39 00
5514 41 00
5514 42 00
5514 43 00
5514 49 00
5515 11 30
5515 11 90
5515 12 30
5515 12 90
5515 13 19
5515 13 99
5515 19 30
5515 19 90
5515 21 30
5515 21 90
5515 22 19
5515 22 99
5515 29 30
5515 29 90
3 (a)5515 91 30
(pokr.)5515 91 90
5515 92 19
5515 92 99
5515 99 30
5515 99 90
ex 5803 90 30
ex 5905 00 70
ex 6308 00 00

SKUPINA I B

(1)(2)(3)(4)(5)
46105 10 00Košile, T-shirts, lehké roláky, tílka nebo polokošile a pulovry (jiné než vlněné nebo z jemných zvířecích chlupů), vesty apod., pletené nebo háčkované6,48154
6105 20 10
6105 20 90
6105 90 10
6109 10 00
6109 90 10
6109 90 30
6110 20 10
6110 30 10
56101 10 90Svetry, pulovry, vesty, twinsety, pletené vesty, noční kabátky a halenky (jiné než saka a blazery), anoraky, větrovky, vestové kabátky apod., pletené nebo háčkované4,53221
6101 20 90
6101 30 90
6102 10 90
6102 20 90
6102 30 90
6110 10 10
6110 10 31
6110 10 35
6110 10 38
6110 10 91
6110 10 95
6110 10 98
6110 20 91
6110 20 99
6110 30 91
6110 30 99
66203 41 10Pánské nebo chlapecké tkané jezdecké kalhoty, šortky jiné než koupací kalhoty (vč. kalhot pro volný čas), dámské nebo dívčí tkané kalhoty a kalhoty pro volný čas z vlny, bavlny nebo umělých vláken, dolní části obleků s podšívkou jiné než kategorie 16 nebo 29, z bavlny nebo umělých vláken1,76568
6203 41 90
6203 42 31
6203 42 33
6203 42 35
6203 42 90
6203 43 19
6203 43 90
6203 49 19
6203 49 50
6204 61 10
6204 62 31
6204 62 33
6204 62 39
6204 63 18
6204 69 18
6211 32 42
6211 33 42
6211 42 42
6211 43 42
76106 10 00Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, i pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo umělých vláken5,55180
6106 20 00
6106 90 10
6206 20 00
6206 30 00
6206 40 00
86205 10 00Pánské nebo chlapecké košile, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo umělých vláken4,60217
6205 20 00
6205 30 00

SKUPINA II A

(1)(2)(3)(4)(5)
95802 11 00Froté ručníkovina a podobné froté tkaniny z bavlny, toaletní a kuchyňské prádlo, jiné než pletené nebo háčkované z froté ručníkoviny a z bavlněné froté tkaniny
5802 19 00
ex 6302 60 00
206302 21 00Lůžkoviny, jiné než pletené nebo háčkované
6302 22 90
6302 29 90
6302 31 10
6302 31 90
6302 32 90
6302 39 90
225508 10 11Příze z nekonečných nebo odpadových syntetických vláken, neurčené pro prodej v drobném
5508 10 19
5509 11 00
5509 12 00
5509 21 10
5509 21 90
5509 22 10
5509 22 90
5509 31 10
5509 31 90
5509 32 10
5509 32 90
5509 41 10
5509 41 90
5509 42 10
5509 42 90
5509 51 00
5509 52 10
5509 52 90
5509 53 00
5509 59 00
5509 61 10
5509 61 90
5509 62 00
5509 69 00
5509 91 10
5509 91 90
5509 92 00
5509 99 00
22(a)5508 10 19a) z toho: akrilické příze
5509 31 10
5509 31 90
5509 32 10
5509 32 90
5509 61 10
5509 61 90
5509 62 00
5509 69 00
235508 20 10Příze z nekonečných nebo odpadových umělých vláken, neurčené pro prodej v drobném
5510 11 00
5510 12 00
5510 20 00
5510 30 00
5510 90 00
325801 10 00Tkaniny vlasové a žinylkové (jiné než froté ručníkovina nebo bavlněné froté tkaniny a úzké tkaniny) a vpichované textilie z vlny, bavlny nebo umělých textilních vláken
5801 21 00
5801 22 00
5801 23 00
5801 24 00
5801 25 00
5801 26 00
5801 31 00
5801 32 00
5801 33 00
5801 34 00
5801 35 00
5801 36 00
5802 20 00
5802 30 00
32(a)5801 22 00a) z toho: bavlněný manšestr
396302 51 10Stolní prádlo, toaletní a kuchyňské prádlo, jiné než pletené nebo háčkované, jiné než z froté ručníkoviny nebo podobné bavlněné froté tkaniny
6302 51 90
6302 53 90
ex 6302 59 00
6302 91 10
6302 91 90
6302 93 90
ex 6302 99 00

SKUPINA II B

(1)(2)(3)(4)(5)
126115 12 00Punčochové kalhoty, ponožky, punčochy, podkolenky ap., pletené nebo háčkované, jiné než kojenecké, včetně punčoch na křečové žíly, jiné než výrobky kategorie 7024,3 párů41
6115 19 10
6115 19 90
6115 20 11
6115 20 90
6115 91 00
6115 92 00
6115 93 10
6115 93 30
6115 93 99
6115 99 00
136107 11 00Pánské nebo chlapecké spodky, dámské nebo dívčí kalhotky, pletené nebo háčkované vlněné, bavlněné nebo z umělých vláken1759
6107 12 00
6107 19 00
6108 21 00
6108 22 00
6108 29 00
146201 11 00Pánské nebo chlapecké tkané svrchníky, pláště do deště aj. pláště, pláštěnky a peleriny, z vlny, bavlny nebo umělých vláken (jiné než oděvy z kategorie 21)0,721389
ex 6201 12 10
ex 6201 12 90
ex 6201 13 10
ex 6201 13 90
6210 20 00
156202 11 00Dámské nebo dívčí tkané svrchníky, pláště do deště aj. pláště, pláštěnky a peleriny, saka a blazery, z vlny, bavlny nebo umělých vláken (jiné než oděvy z kategorie 21)0,841190
ex 6202 12 10
ex 6202 12 90
ex 6202 13 10
ex 6202 13 90
6204 31 00
6204 32 90
6204 33 90
6204 39 19
6210 30 00
166203 11 00Pánské nebo chlapecké šaty a komplety, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo umělých vláken, kromě lyžařských oděvů, pánské nebo chlapecké tepláky s podšívkou s vnějším znakem identifikace tkaniny z bavlny nebo umělých vláken0,801250
6203 12 00
6203 19 10
6203 19 30
6203 21 00
6203 22 80
6203 23 80
6203 29 18
6211 32 31
6211 33 31
176203 31 00Pánská nebo chlapecká saka a blazery, jiné než pletené nebo háčkované z vlny, bavlny nebo umělých vláken1,43700
6203 32 90
6203 33 90
6203 39 19
186207 11 00Pánská nebo chlapecká tílka, podvlékačky, spodní kalhoty, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany apod., jiné než pletené nebo háčkované
6207 19 00
6207 21 00
6207 22 00
6207 29 00
6207 91 00
6207 92 00
6207 99 00
6208 11 00Dámská nebo dívčí tílka, kombiné, spodničky, kalhotky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany apod., jiné než pletené nebo háčkované
6208 19 10
6208 19 90
6208 21 00
6208 22 00
6208 29 00
6208 91 10
6208 91 90
6208 92 10
6208 92 90
6208 99 00
196213 20 00Kapesníky, jiné než pletené nebo háčkované5917
6213 90 00
21ex 6201 12 10Větrovky, anoraky, kabátky do pasu apod. jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo umělých vláken, horní část teplák. souprav s podšívkou, jiné než kategorie 16 nebo 29, z bavlny nebo umělých vláken2,3435
ex 6201 12 90
ex 6201 13 10
ex 6201 13 90
6201 91 00
6201 92 00
6201 93 00
ex 6202 12 10
ex 6202 12 90
ex 6202 13 10
ex 6202 13 90
6202 91 00
6202 92 00
6202 93 00
6211 32 41
6211 33 41
6211 42 41
6211 43 41
246107 21 00Pánské nebo chlapecké noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky pletené a háčkované3,9257
6107 22 00
6107 29 00
6107 91 00
6107 92 00
ex 6107 99 00
6108 31 10Dámské nebo dívčí noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky pletené a háčkované
6108 31 90
6108 32 11
6108 32 19
6108 32 90
6108 39 00
6108 91 00
6108 92 00
6108 99 10
266104 41 00Dámské nebo dívčí šaty z vlny, bavlny nebo umělých vláken3,1323
6104 42 00
6104 43 00
6104 44 00
6204 41 00
6204 42 00
6204 43 00
6204 44 00
276104 51 00Dámské nebo dívčí sukně, včetně sukní kalhotových2,6385
6104 52 00
6104 53 00
6104 59 00
6204 51 00
6204 52 00
6204 53 00
6204 59 10
286103 41 10Kalhoty, kombinézy, jezdecké kalhoty a šortky (jiné než koupací), pletené nebo háčkované z vlny, bavlny nebo umělých vláken1,61620
6103 41 90
6103 42 10
6103 42 90
6103 43 10
6103 43 90
6103 49 10
6103 49 91
6104 61 10
6104 61 90
6104 62 10
6104 62 90
6104 63 10
6104 63 90
6104 69 10
6104 69 91
296204 11 00Dámské nebo dívčí kostýmy a komplety, jiné než pletené nebo háčkované z vlny, bavlny nebo umělých vláken, kromě lyžařských oděvů; dámské nebo dívčí tepláky s podšívkou s vnějším znakem identifikace tkaniny z bavlny nebo umělých vláken1,37730
6204 12 00
6204 13 00
6204 19 10
6204 21 00
6204 22 80
6204 23 80
6204 29 18
6211 42 31
6211 43 31
316212 10 00Podprsenky tkané, pletené nebo háčkované18,255
686111 10 90Kojenecké oděvy a oděvní doplňky, kromě kojeneckých rukavic, rukavic z kat. 10 a 87, kojenecké ponožky, jiné než pletené nebo háčkované z kategorie 88
6111 20 90
6111 30 90
ex 6111 90 00
ex 6209 10 00
ex 6209 20 00
ex 6209 30 00
ex 6209 90 00
736112 11 00Pletené nebo háčkované tepláky z vlny, bavlny nebo z umělých vláken1,67600
6112 12 00
6112 19 00
766203 22 10Pánské nebo chlapecké pracovní oděvy, jiné než pletené nebo háčkované Dámské nebo dívčí zástěry, pracovní pláště a jiné pracovní oděvy, jiné než pletené nebo háčkované
6203 23 10
6203 29 11
6203 32 10
6203 33 10
6203 39 11
6203 42 11
6203 42 51
6203 43 11
6203 43 31
6203 49 11
6203 49 31
6204 22 10
6204 32 10
6204 33 10
6204 39 11
6204 62 11
6204 62 51
6204 63 11
6204 63 31
6204 69 11
6204 69 31
6211 32 10
6211 33 10
6211 42 10
6211 43 10
77ex 6211 20 00Lyžařské obleky, jiné než pletené nebo háčkované
786203 41 30Oděvy, jiné než pletené nebo háčkované, kromě oděvů z kat. 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 a 77
6203 42 59
6203 43 39
6203 49 39
6204 61 80
6204 61 90
6204 62 59
6204 62 90
6204 63 39
6204 63 90
6204 69 39
6204 69 50
6210 40 00
6210 50 00
6211 31 00
6211 32 90
6211 33 90
6211 41 00
6211 42 90
6211 43 90
836101 10 10Svrchníky, saka, blazery, ostatní oděvy, včetně lyžařských oděvů, pletené nebo háčkované, kromě oděvů z kat. 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 a 75
6101 20 10
6101 30 10
6102 10 10
6102 20 10
6102 30 10
6103 31 00
6103 32 00
6103 33 00
ex 6103 39 00
6104 31 00
6104 32 00
6104 33 00
ex 6104 39 00
ex 6112 20 00
6113 00 90
6114 10 00
6114 20 00
6114 30 00

SKUPINA III A

(1)(2)(3)(4)(5)
335407 20 11Tkané polyethylenové nebo polypropylenové pruhy apod., užší než 3 m
6305 31 91Pytle a vaky používané k balení zboží, ne pletené nebo háčkované, ušité z těchto pruhů
6305 31 99
345407 20 19Tkané polyethylenové nebo polypropylenové pruhy, širší než 3 m
355407 10 00Tkaniny ze syntetických vláken (nekonečných), jiné než tkaniny na pneumatiky z kat. 114
5407 20 90
5407 30 00
5407 41 00
5407 42 10
5407 42 90
5407 43 00
5407 44 10
5407 44 90
5407 51 00
5407 52 00
5407 53 10
5407 53 90
5407 54 00
5407 60 10
5407 60 30
5407 60 51
5407 60 59
5407 60 90
5407 71 00
5407 72 00
5407 73 10
5407 73 91
5407 73 99
5407 74 00
5407 81 00
5407 82 00
5407 83 10
5407 83 90
5407 84 00
5407 91 00
5407 92 00
5407 93 10
5407 93 90
5407 94 00
ex 5811 00 00
ex 5905 00 70
35 (a)5407 42 10a) z toho: jiné než nebělené nebo bělené
5407 42 90
5407 43 00
5407 44 10
5407 44 90
5407 52 00
5407 53 10
5407 53 90
5407 54 00
5407 60 30
5407 60 51
5407 60 59
5407 60 90
5407 72 00
5407 73 10
5407 73 91
5407 73 99
5407 74 00
5407 82 00
5407 83 10
5407 83 90
5407 84 00
5407 92 00
5407 93 10
5407 93 90
5407 94 00
ex 5811 00 00
ex 5905 00 70
365408 10 00Tkaniny z nekonečných umělých vláken, jiné než tkaniny na pneumatiky z kat. 114
5408 21 00
5408 22 10
5408 22 90
5408 23 10
5408 23 90
5408 24 00
5408 31 00
5408 32 00
5408 33 00
5408 34 00
ex 5811 00 00
ex 5905 00 70
36 (a)5408 10 00a) z toho: jiné než nebělené nebo bělené
5408 22 10
5408 22 90
5408 23 10
5408 23 90
5408 24 00
5408 32 00
5408 33 00
5408 34 00
ex 5811 00 00
ex 5905 00 70
375516 11 00Tkaniny z umělých střížových vláken
5516 12 00
5516 13 00
5516 14 00
5516 21 00
5516 22 00
5516 23 10
5516 23 90
5516 24 00
5516 31 00
5516 32 00
5516 33 00
5516 34 00
5516 41 00
5516 42 00
5516 43 00
5516 44 00
5516 91 00
5516 92 00
5516 93 00
5516 94 00
5803 90 50
ex 5905 00 70
37 (a)5516 12 00a) z toho: jiné než nebělené nebo bělené
5516 13 00
5516 14 00
5516 22 00
5516 23 10
5516 23 90
5516 24 00
5516 32 00
5516 33 00
5516 34 00
5516 42 00
5516 43 00
5516 44 00
5516 92 00
5516 93 00
5516 94 00
ex 5803 90 50
ex 5905 00 70
38 A6002 43 11Pletené nebo háčkované syntetické záclonoviny včetně tylových záclonovin
6002 93 10
38 Bex 6303 91 00Tylové záclonoviny, jiné než pletené nebo háčkované
ex 6303 92 90
ex 6303 99 90
40ex 6303 91 00Tkané záclony (včetně závěsů, rolety, stóry a postelové přehozy a ostatní dekorační výrobky), jiné než pletené nebo háčkované z vlny, bavlny nebo umělých vláken
ex 6303 92 90
ex 6303 99 90
6304 19 10
ex 6304 19 90
6304 92 00
ex 6304 93 00
ex 6304 99 00
415401 10 11Syntetické příze nekonečné, ne pro prodej v drobném, jiné než netexturované jednoduché příze netkané nebo ne s více než 50 zákruty na metr
5401 10 19
5402 10 10
5402 10 90
5402 20 00
5402 31 10
5402 31 30
5402 31 90
5402 32 00
5402 33 10
5402 33 90
5402 39 10
5402 39 90
5402 49 10
5402 49 91
5402 49 99
5402 51 10
5402 51 30
5402 51 90
5402 52 10
5402 52 90
5402 59 10
5402 59 90
5402 61 10
5402 61 30
5402 61 90
5402 62 10
5402 62 90
5402 69 10
5402 69 90
ex 5604 20 00
ex 5604 90 00
425401 20 10Nekonečné umělé příze, ne pro prodej v drobném Umělé příze ne pro prodej v drobném, jiné než jednoduché příze viskozového hedvábí nezkroucené nebo ne s více než 250 zákruty na metr a jednoduché acetylcelulózové netexturované příze
5403 10 00
5403 20 10
5403 20 90
ex 5403 32 00
5403 33 90
5403 39 00
5403 41 00
5403 42 00
5403 49 00
ex 5604 20 00
435204 20 00Příze z umělých vláken, příze z umělých střížových vláken, bavlněná příze, pro drobný prodej
5207 10 00
5207 90 00
5401 10 90
5401 20 90
5406 10 00
5406 20 00
5508 20 90
5511 30 00
465105 10 00Mykaná nebo česaná ovčí nebo jehněčí vlna nebo jiná jemná zvířecí srst
5105 21 00
5105 29 00
5105 30 10
5105 30 90
475106 10 10Příze z mykané ovčí nebo jehněčí vlny (vlněná příze) nebo mykaná příze z jemné zvířecí srsti, ne určená pro prodej v drobném
5106 10 90
5106 20 11
5106 20 19
5106 20 91
5106 20 99
5108 10 10
5108 10 90
485107 10 10Příze z česané ovčí nebo jehněčí vlny (česaná příze) nebo česaná příze z jemné zvířecí srsti, ne určená pro prodej v drobném
5107 10 90
5107 20 10
5107 20 30
5107 20 51
5107 20 59
5107 20 91
5107 20 99
5108 20 10
5108 20 90
495109 10 10Příze z ovčí nebo jehněčí vlny nebo z jemné zvířecí srsti, určená pro prodej v drobném
5109 10 90
5109 90 10
5109 90 90
505111 11 00Tkaniny z ovčí nebo jehněčí vlny nebo z jemné zvířecí srsti
5111 19 10
5111 19 90
5111 20 00
5111 30 10
5111 30 30
5111 30 90
5111 90 10
5111 90 91
5111 90 93
5111 90 99
5112 11 00
5112 19 10
5112 19 90
5112 20 00
5112 30 10
5112 30 30
5112 30 90
5112 90 10
5112 90 91
5112 90 93
5112 90 99
515203 00 00Bavlna, mykaná nebo česaná
535803 10 00Bavlněná gáza
545507 00 00Umělá střížová vlákna, včetně odpadových, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro předení
555506 10 00Syntetická střížová vlákna, včetně odpadových, mykaná nebo česaná nebo jinak zpracovaná pro předení
5506 20 00
5506 30 00
5506 90 10
5506 90 91
5506 90 99
565508 10 90Příze ze syntetických střížových vláken (včetně odpadových), určená pro prodej v drobném
5511 10 00
5511 20 00
585701 10 10Koberce, kobercovina a předložky, vázané (dokončené či nikoliv)
5701 10 91
5701 10 93
5701 10 99
5701 90 10
5701 90 90
595702 10 00Koberce a jiné text. podlahové krytiny, jiné než koberce z kat. 58
5702 31 10
5702 31 30
5702 31 90
5702 32 10
5702 32 90
5702 39 10
5702 41 10
5702 41 90
5702 42 10
5702 42 90
5702 49 10
5702 51 00
5702 52 00
ex 5702 59 00
5702 91 00
5702 92 00
ex 5702 99 00
5703 10 10
5703 10 90
5703 20 11
5703 20 19
5703 20 91
5703 20 99
5703 30 11
5703 30 19
5703 30 51
5703 30 59
5703 30 91
5703 30 99
5703 90 10
5703 90 90
5704 10 00
5704 90 00
5705 00 10
5705 00 31
5705 00 39
ex 5705 00 90
605805 00 00Ručně tkané tapiserie typu Goblén, flanderský goblén, Aubusson, Beauvais apod., jehlou pracované tapiserie (např. stehem „petit point“ nebo křížovým stehem), též konfekcionované
61ex 5806 10 00Úzké tkané výrobky, úzké tkaniny (bolduky), jiné než etikety a podobné výrobky z kat. 62
5806 20 00
5806 31 10
5806 31 90
5806 32 10Elastické výrobky (ne pletené nebo háčkované) z text. materiálů obsahujících gumové nitě
5806 32 90
5806 39 00
5806 40 00
625606 00 91Žinylkové příze (včetně vločkové žinylkové příze), gimpovaná (quipé) příze, jiná než metalizovaná a gimpovaná příze z koňských žíní
5606 00 99
5804 10 11Tyl a jiné síťové látky, ne tkané, pletené či háčkované, ručně nebo strojově vytvořené krajky, v kusech, pruzích nebo motivech
5804 10 19
5804 10 90
5804 21 10
5804 21 90
5804 29 10
5804 29 90
5804 30 00
5807 10 10Etikety, odznaky apod., z text. materiálů, ne vyšívané, ve štůčkách (kusech, v pruzích nebo nastříhané podle tvaru nebo velikosti, tkané) Pletence a ozdobné lemování v kusech; třapce, pompony a podobné
5807 10 90
5808 10 00
5808 90 00
5810 10 10Výšivky v kusech, pruzích nebo motivech
5810 10 90
5810 91 10
5810 91 90
5810 92 90
5810 92 90
5810 99 10
5810 99 90
635906 91 00Pletené nebo háčkované látky ze syntetických vláken obsahující 5 % nebo více elastometrických vláken a pletené nebo háčkované látky obsahující 5 % nebo více gumových nití Rašlové krajky a „dlouhovlasé“ tkaniny ze syntetických vláken
ex 6002 10 10
6002 10 90
ex 6002 30 10
6002 30 90
ex 6001 10 00
6002 20 31
6002 43 19
655606 00 10Pletené nebo háčkované látky, jiné než v kat. 38A a 63 z vlny, bavlny nebo umělých vláken
ex 6001 10 00
6001 21 00
6001 22 00
6001 29 10
6001 91 10
6001 91 30
6001 91 50
6001 91 90
6001 92 10
6001 92 30
6001 92 50
6001 92 90
6001 99 10
ex 6002 10 10
6002 20 10
6002 20 39
6002 20 50
6002 20 70
ex 6002 30 10
6002 41 00
6002 42 10
6002 42 30
6002 42 50
6002 42 90
6002 43 31
6002 43 33
6002 43 35
6002 43 39
6002 43 50
6002 43 91
6002 43 93
6002 43 95
6002 43 99
6002 91 00
6002 92 10
6002 92 30
6002 92 50
6002 92 90
6002 93 31
6002 93 33
6002 93 35
6002 93 39
6002 93 91
6002 93 99
666301 10 00Cestovní pokrývky a přikrývky, jiné než pletené nebo háčkované, z vlněných, bavlněných nebo umělých vláken
6301 20 91
6301 20 99
6301 30 90
ex 6301 40 90
ex 6301 90 90

SKUPINA III B

(1)(2)(3)(4)(5)
106111 10 10Rukavice, palčáky pletené nebo háčkované17 párů59
6111 20 10
6111 30 10
ex 6111 90 00
6116 10 10
6116 10 90
6116 91 00
6116 92 00
6116 93 00
6116 99 00
675807 90 90Pletené nebo háčkované oděvní doplňky, jiné než pro kojence, domácí prádlo všeho druhu, pletené nebo háčkované, záclony (včetně závěsů) a rolety, přehozy nebo ložní přehozy a jiné dekorační látky, pletené nebo háčkované, pletené nebo háčkované pokrývky, jiné pletené nebo háčkované výrobky včetně částí oděvů a oděvních doplňků
6113 00 10
6117 10 00
6117 20 00
6117 80 10
6117 80 90
6117 90 00
6301 20 10
6301 30 10
6301 40 10
6301 90 10
6302 10 10
6302 10 90
6302 40 00
ex 6302 60 00
6303 11 00
6303 12 00
6303 19 00
6304 11 00
6304 91 00
ex 6305 20 00
ex 6305 39 00
ex 6305 90 00
6305 31 10
6307 10 10
6307 90 10
67 (a)6305 31 10a) z čehož: pytle používané pro obalové účely z polyethylenových nebo polypropylenových pruhů (rašlové pytle)
696108 11 10Dámské nebo dívčí pletené nebo háčkované kombiné a spodničky7,8128
6108 11 90
6108 19 10
6108 19 90
706115 11 00Punčochové kalhoty ze syntetických vláken, jednotlivá příze méně než 67 decitex (6,7 tex)30,4 párů33
6115 20 19
6115 93 91Dámské punčochy ze syntetických vláken
726112 31 10Koupací oděvy z vlněných, bavlněných nebo umělých vláken, plavky9,7103
6112 31 90
6112 39 10
6112 39 90
6112 41 10
6112 41 90
6112 49 10
6112 49 90
6211 11 00
6211 12 00
746104 11 00Dámské nebo dívčí pletené nebo háčkované kostýmy a komplety z vlněných, bavlněných nebo umělých vláken, kromě lyžařských oděvů1,54650
6104 12 00
6104 13 00
ex 6104 19 00
6104 21 00
6104 22 00
6104 23 00
ex 6104 29 00
756103 11 00Pánské nebo chlapecké pletené nebo háčkované obleky a komplety z vlněných, bavlněných nebo umělých vláken, kromě lyžařských oděvů0,801250
6103 12 00
6103 19 00
6103 21 00
6103 22 00
6103 23 00
6103 29 00
846214 20 00Šály, šátky, šálky na krk, mantily, závoje apod., jiné než pletené nebo háčkované z vlněných, bavlněných nebo umělých vláken
6214 30 00
6214 40 00
6214 90 10
856215 20 00Vázanky, motýlky a kravaty, jiné než pletené nebo háčkované, z vlněných, bavlněných nebo umělých vláken17,956
6215 90 00
866212 20 00Korzety, korzetové pasy, podvazkové pasy, šle, podvazky apod., i jednotlivé části i pletené nebo háčkované8,8114
6212 30 00
6212 90 00
876216 00 00Rukavice, palčáky jiné než pletené nebo háčkované
ex 6209 10 00
ex 6209 20 00
ex 6209 30 00
ex 6209 90 00
886217 10 00Punčochy, ponožky a krátké punčochy, jiné než pletené nebo háčkované, ostatní oděvní doplňky, části oděvů nebo oděvních doplňků, jiné než pro kojence, jiné než pletené nebo háčkované
6217 90 00
ex 6209 10 00
ex 6209 20 00
ex 6209 30 00
ex 6209 90 00
905607 41 00Motouzy, šňůry, provazy, lana ze syntetických vláken, spletená či nikoliv
5607 49 11
5607 49 19
5607 49 90
5607 50 11
5607 50 19
5607 50 30
5607 50 90
916306 21 00Stany
6306 22 00
6306 29 00
93ex 6305 20 00Tkané pytle a vaky pro balicí účely, jiné než z polyethylenových nebo polypropylenových pruhů
ex 6305 39 00
945601 10 10Vata a výrobky z vaty, text. vlákna nepřesahující délku 5 mm (vločka), textilní prach a nopky
5601 10 90
5601 21 10
5601 21 90
5601 22 10
5601 22 91
5601 22 99
5601 29 00
5601 30 00
955602 10 19Plsť a výrobky z plsti, též napuštěná nebo natřená, jiné než podlahové krytiny
5602 10 31
5602 10 39
5602 10 90
5602 21 00
5602 29 90
5602 90 00
ex 5807 90 10
ex 5905 00 70
6210 10 10
6307 90 91
965603 00 10Netkané textilie a výrobky z těchto textilií, ať již napuštěné, natřené, potažené nebo laminované
5603 00 91
5603 00 93
5603 00 95
5603 00 99
ex 5807 90 10
ex 5905 00 70
6210 10 91
6210 10 99
ex 6301 40 90
ex 6301 90 90
6302 22 10
6302 32 10
6302 53 10
6302 93 10
6303 92 10
6303 99 10
ex 6304 19 90
ex 6304 93 00
ex 6304 99 00
ex 6305 39 00
6307 10 30
ex 6307 90 99
975608 11 11Sítě a síťoviny zhotovené z motouzů, provazů nebo lan a hotové rybářské sítě ze šňůr, motouzů, provazů nebo lan
5608 11 19
5608 11 91
5608 11 99
5608 19 11
5608 19 19
5608 19 31
5608 19 39
5608 19 91
5608 19 99
5608 90 00
985609 00 00Jiné výrobky zhotovené z příze, šňůr, motouzů, provazů a lan, jiné než text. látky, výrobky zhotovené z těchto látek a výrobky kat. 97
5905 00 10
995901 10 00Tkaniny natřené lepidlem nebo škrobovou substancí používané v knihařství apod., kopírovací plátno, hotová malířská plátna, buckram a podobné ztužené tkaniny používané pro kloboučnické účely
5901 90 00
5904 10 00Linoleum, ať již přiříznuté do tvaru či nikoliv, podlahové krytiny na spodní straně natřené nebo potažené, ať již řezané do tvaru či nikoliv
5904 91 10
5904 91 90
5904 92 00
5906 10 10Pogumované textilní tkaniny, ne pletené nebo háčkované a vyjma těch, které jsou určeny pro pneumatiky
5906 10 90
5906 99 10
5906 99 90
5907 00 00Textilní tkaniny jinak impregnované nebo natřené, malované plátno pro divadelní kulisy, tkaniny pro pozadí ve studiích apod., jiné než z kat. 100
1005903 10 10Textilní tkaniny impregnované, natřené, potažené nebo laminované přípravky z derivátů celulózy nebo jinými umělými hmotami
5903 10 90
5903 20 10
5903 20 90
5903 90 10
5903 90 91
5903 90 99
101ex 5607 90 00Motouzy, šňůry, provazy, lana, pletené či nikoliv, jiné než ze syntetických vláken
1096306 11 00Plachty na vozy, stóry, lodní plachty
6306 12 00
6306 19 00
6306 31 00
6306 39 00
1106306 41 00Tkané nafukovací matrace
6306 49 00
1116306 91 00Kempingové zboží tkané, jiné než nafukovací matrace a stany
6306 99 00
1126307 20 00Jiné hotové textilní výrobky, tkané, kromě výrobků z kat. 113 a 114
ex 6307 90 99
1136307 10 90Hadry na podlahu, utěrky a prachovky, jiné než pletené nebo háčkované
1145902 10 10Tkaniny a text. výrobky pro technické použití
5902 10 90
5902 20 10
5902 20 90
5902 90 10
5902 90 90
5908 00 00
5909 00 10
5909 00 90
5910 00 00
5911 10 00
ex 5911 20 00
5911 31 11
5911 31 19
5911 31 90
5911 32 10
5911 32 90
5911 40 00
5911 90 10
5911 90 90
1155306 10 11Lněná nebo ramiová příze
5306 10 19
5306 10 31
5306 10 39
5306 10 50
5306 10 90
5306 20 11
5306 20 19
5306 20 90
5308 90 11
5308 90 13
5308 90 19
1175309 11 11Lněné nebo ramiové tkaniny
5309 11 19
5309 11 90
5309 19 10
5309 19 90
5309 21 10
5309 21 90
5309 29 10
5309 29 90
5311 00 10
5803 90 90
5905 00 31
5905 00 39
1186302 29 10Prádlo stolní, toaletní a kuchyňské ze lnu nebo ramie, jiné než pletené nebo háčkované
6302 39 10
6302 39 30
6302 52 00
ex 6302 59 00
6302 92 00
ex 6302 99 00
120ex 6303 99 90Záclony, závěsy (včetně drapérií), rolety, krátké záclonové nebo postelové drapérie,
6304 19 30jiné bytové textilie, ne pletené nebo háčkované, ze lnu nebo ramie
ex 6304 99 00
121ex 5607 90 00Motouzy, šňůry, provazy a lana, splétané nebo ne, ze lnu nebo ramie
122ex 6305 90 00Pytle a pytlíky k balení zboží, použité, ze lnu, jiné než pletené nebo háčkované
1235801 90 10Vlasové a žinylkové tkaniny ze lnu nebo ramie, jiné než úzké tkaniny
6214 90 90Šály, šátky, šálky na krk, mantily, závoje a podobné výrobky, ze lnu, nebo ramie, jiné než pletené nebo háčkované

PŘÍLOHA II

PŘÍLOHA II

MNOŽSTEVNÍ LIMITY SPOLEČENSTVÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU

MNOŽSTEVNÍ LIMITY SPOLEČENSTVÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU

(Úplné popisy kategorií výrobků uvedených v této příloze jsou uvedeny v příloze I protokolu)

(Úplné popisy kategorií výrobků uvedených v této Příloze jsou uvedeny v Příloze I)

MNOŽSTEVNÍ LIMITY SPOLEČENSTVÍ

(v tunách nebo 1 000 kusů/párů)

Kat.JednotkaKvóta 1993Kvóta 1994Kvóta 1995Kvóta 1996Kvóta 1997
2tuny13762,514038143191460514897
2Atuny5662,55776589160096129
3tuny46224807499951995407
41000 ks59206157640366596926
51000 ks32493379351436553801
61000 ks*)24752574267727842895
71000 ks11521198124612961348
81000 ks43924524465947994943
9tuny13921448150615661628
121000 párů1200012600132301389214586
151000 ks630661,5695730766
161000 ks100010501102,51157,51215,5
171000 ks320339359381404
20tuny15121603169918011909
241000 ks*)15501627,5170917941884
261000 ks100010501102,51157,51215,5
32tuny38614093433845994875
36tuny11341191125113131378
39tuny9541011107211361204,5
76tuny1387,51471155916521751
90tuny32343428363438524083
110tuny34653673389441274374
117tuny28803053323634303636
118tuny10351097116312331307
KategorieJednotka19961997
2tuny17.48817.838
2atuny7.657.803
3tuny5.4245.641
41000 kusů8.1068.43
51000 kusů4.3624.536
61000 kusů*4.3934.569
71000 kusů1.741.81
81000 kusů5.6415.811
9tuny1.8751.95
20tuny2.5922.747
32tuny4.6774.958
39tuny1.411.494
121000 kusů18.94319.89
151000 kusů1.1161.172
161000 kusů1.7821.871
171000 kusů615652
241000 kusů*2.8042.944
261000 kusů1.8481.94
76tuny2.5372.689
36tuny1.5631.641
90tuny4.2224.475
110tuny4.3194.579
117tuny3.5763.79
118tuny1.2931.371
Pro odečítání vývozů od odsouhlasených množstevních limitů může být použit
přepočítací poměr 5 oděvů (jiné než kojenecké) maximální obchodní velikosti
130 cm za 3 oděvy, jejichž obchodní velikost přesahuje 130 cm až do výše
5% množstevního limitu. Vývozní licence pro tyto výrobky musí mít
v kolonce 9 uvedeno: "Pro oděvy, jejichž obchodní velikosti nepřesahuje
130 cm, musí být použit přepočítací poměr".

PŘÍLOHA III

Ke dni parafování protokolu nemá Česká republika žádná množstevní omezení nebo opatření se stejným účinkem pro dovozy textilních a oděvních výrobků pocházejících ze Společenství.

DODATEK A

HLAVA I
Klasifikace

Článek 1

1. Příslušné úřady Společenství se zavazují informovat Českou republiku o jakýchkoli změnách kombinované nomenklatury (CN) před datem jejich vstupu v platnost ve Společenství.

2. Příslušné úřady Společenství budou informovat příslušné úřady České republiky o jakýchkoli rozhodnutích vztahujících se ke klasifikaci výrobků uvedených v tomto protokolu nejpozději do jednoho měsíce od jejich schválení. Tato informace bude zahrnovat:

a) popis příslušných výrobků,

b) příslušnou kategorii a odpovídající kódy CN,

c) důvody, které vedly k rozhodnutí.

3. V případě, že rozhodnutí o klasifikaci má za následek změny způsobu klasifikace nebo změnu kategorie kteréhokoli výrobku zahrnutého do tohoto protokolu, budou tyto výrobky podléhat obchodnímu režimu, který je používán v praxi nebo pro kategorii, do které byly zařazeny po této změně, a který je uveden v tomto protokolu. Jakékoli takové rozhodnutí vstoupí v platnost 30 dní poté, kdy bylo notifikováno druhé smluvní straně.

Smluvní strany souhlasí, že zahájí konzultace v souladu s postupy uvedenými v článku 14 protokolu a budou dodržovat zásady stanovené článkem 2 (odstavec 2) protokolu.

Výrobky odeslané před datem vstupu v platnost tohoto rozhodnutí podléhají dřívějšímu způsobu klasifikace, pokud byly předloženy k dovozu do 60 dní od tohoto data.

4. V případě, že Česká republika a příslušné úřady Společenství v místě vstupu do Společenství mají odlišné názory na klasifikaci výrobků zahrnutých do tohoto protokolu, klasifikace přechodně vychází z údajů poskytnutých dovážejícími stranami až do uskutečnění konzultací podle článku 14, jejichž cílem je dosažení shody v této klasifikaci. Nelze-li dosáhnout shody, bude klasifikace zboží postoupena Nomenklaturnímu výboru pro konečné rozhodnutí o zařazení do kombinované nomenklatury.

HLAVA II
Původ

Článek 2

1. Výrobky pocházející z České republiky a určené pro vývoz do Společenství budou podle ustanovení tohoto protokolu doprovázeny osvědčením o původu v České republice, odpovídajícím vzoru, který je uveden v příloze k tomuto protokolu.

2. Výrobky zařazené do skupiny III však mohou být do Společenství dováženy podle režimu stanoveného tímto protokolem, bude-li na faktuře nebo jiném obchodním dokladu předloženo prohlášení vývozce potvrzující podle příslušných ustanovení platných ve Společenství, že tyto výrobky mají původ v České republice.

3. Osvědčení o původu uvedené v odstavci 1 se nevyžaduje pro dovoz zboží, pro které bylo v souladu s Protokolem č. 4 k Evropské dohodě vydáno průvodní osvědčení EUR 1 nebo formulář EUR 2.

3. Osvědčení o původu uvedené v odstavci 1 se nevyžaduje pro dovoz zboží pokrytého průvodním osvědčením EUR.1 nebo formulářem EUR.2 vydanými v souladu s Protokolem č. 4 k Evropské dohodě v případech, kdy tyto dokumenty jasně stanoví, že Česká republika má být považována za zemi původu podle pravidel o nepreferenčním původu platných ve Společenství.

Článek 3

Osvědčení o původu je vydáno vývozci pouze na základě písemné žádosti vývozce nebo jeho oprávněného zástupce. Příslušné úřady České republiky jsou povinny zajistit, aby osvědčení o původu byla správně vyplněna; za tímto účelem mohou vyžadovat jakékoli nutné dokumenty, důkazy nebo provést jakoukoliv kontrolu, kterou budou považovat za potřebnou.

Článek 4

Jestliže jsou pro výrobky spadající do stejné kategorie stanovena různá kritéria pro určení původu, musí osvědčení nebo deklarace o původu obsahovat dostatečně podrobný popis zboží, který umožní určit kritérium, na jehož základě bylo vydáno osvědčení nebo sepsána deklarace.

Článek 5

Zjištění drobných nesrovnalostí mezi údaji v osvědčení o původu a údaji v dokladech, předložených celnímu úřadu pro provedení dovozních formalit u zboží, nevyvolává ipso facto pochybnosti o údajích v osvědčení.

HLAVA III
Dvojitý kontrolní systém pro kategorie výrobků podléhající množstevním limitům ze strany Společenství

Oddíl I - VÝVOZ

Článek 6

Příslušné úřady České republiky budou vydávat vývozní licenci na všechny dodávky textilních výrobků z České republiky uvedených v příloze II až do výše stanovených množstevních limitů, které mohou být upraveny podle ustanovení tohoto protokolu, a textilních výrobků podléhajících jakýmkoli množ

stevním limitům nebo dohlížecímu systému zavedenému v důsledku aplikace článků 7 a 8 protokolu.

Článek 7

1. Vývozní licence bude odpovídat vzoru připojenému k tomuto dodatku a bude platná pro vývozy do celého celního území, na které se vztahuje Smlouva zakládající Evropské společenství. V případě, že se Společenství uchýlilo k ustanovením článků 7 a 8 protokolu podle ustanovení Agreed Minute č. 1 nebo Agreed Minute č. 2, mohou být textilní výrobky, na které byly vydány vývozní licence, propuštěny do volného oběhu pouze v oblasti (oblastech) Společenství, které jsou uvedeny v těchto licencích.

2. Každá vývozní licence musí potvrzovat mimo jiné, že množství daného výrobku bylo odečteno z množstevního limitu stanoveného pro kategorii příslušného výrobku a bude pokrývat pouze jednu z kategorií výrobků zařazených do přílohy II. Může být použita pro jednu nebo více dodávek dotyčných výrobků.

3. Kde je aplikován přepočítací poměr uvedený v příloze II, musí být v kolonce 9 vývozní licence uvedeno: "Pro oděvy, jejichž obchodní velikost nepřesahuje 130 cm, má být použit přepočítací poměr."

Článek 8

Příslušné úřady Společenství musí být okamžitě informovány o zrušení nebo změně jakékoli již vydané vývozní licence.

Článek 9

1. Vývozy budou odečítány z množstevních limitů stanovených pro rok, ve kterém se dodávka zboží uskutečnila, i v případě, že vývozní licence byla vydána podle tohoto protokolu až po jeho odeslání.

2. Pro aplikaci odstavce 1 se předpokládá, že se odeslání zboží uskutečnilo dnem jeho naložení na vyvážející letadlo, vozidlo nebo plavidlo.

Článek 10

Předložení vývozní licence v souladu s dále uvedeným článkem 12 se uskuteční nejpozději 31. března roku následujícího po tom, ve kterém bylo zboží zahrnuté do licence odesláno.

Oddíl II - DOVOZ

Článek 11

Dovoz textilních výrobků podléhajících množstevním limitům do Společenství bude podmíněn předložením dovozního povolení nebo dokladu.

Článek 12

1. Příslušné úřady Společenství budou vydávat dovozní povolení nebo doklady zmíněné ve výše uvedeném článku 11 automaticky maximálně do pěti pracovních dnů ode dne, kdy dovozce předloží originál příslušné vývozní licence.

2. Dovozní povolení budou platná šest měsíců od data jejich vydání pro dovozy do celého celního území, na které se vztahuje Smlouva zakládající Evropské společenství. V případě, že se Společenství uchýlilo k ustanovením článků 7 a 8 protokolu podle ustanovení Agreed Minute č. 1 nebo Agreed Minute č. 2, mohou být výrobky, na které byly vydány dovozní licence, propuštěny do volného oběhu pouze v oblasti (oblastech) Společenství uvedené v těchto licencích.

3. Příslušné úřady Společenství zruší již vydané povolení nebo dovozní doklad v případě, že byla odňata příslušná vývozní licence.

Jestliže příslušné úřady Společenství budou informovány o odnětí nebo zrušení vývozní licence až po dovezení zboží do Společenství, budou příslušná množství odečtena od množstevních limitů pro kategorii a kvótu běžného roku.

Článek 13

1. Zjistí-li příslušné úřady Společenství, že celková množství pokrytá vývozními licencemi vydanými Českou republikou pro určitou kategorii během jakéhokoli roku přesahují množstevní limit stanovený v příloze II pro tuto kategorii, případně pozměněný ustanoveními tohoto protokolu nebo jakýkoli množstevní limit zavedený podle článku 8 tohoto protokolu, mohou uvedené úřady upustit od dalšího vydávání dovozních povolení nebo dokladů. V tomto případě příslušné úřady Společenství okamžitě uvědomí úřady České republiky a bude neprodleně zahájen speciální konzultační postup stanovený článkem 14 tohoto protokolu.

2. Na vývoz výrobků českého původu podléhajících množstevním limitům nebo dohlížecímu systému, nepokrytý českými vývozními licencemi vydanými v souladu s ustanoveními tohoto dodatku, mohou příslušné úřady Společenství odmítnout vydání dovozního povolení nebo dokladu.

Pokud je však dovoz takových výrobků do Společenství povolen příslušnými úřady Společenství, nebudou dotyčná množství odečítána z odpovídajících množstevních limitů stanovených v příloze II nebo zavedených na základě článku 8 protokolu bez výslovného souhlasu příslušných úřadů České republiky s výhradou článku 11 protokolu.

HLAVA IV
Forma a provedení vývozních licencí a osvědčení o původu a obecná ustanovení týkající se vývozu do Společenství

Článek 14

1. Vývozní licence a osvědčení o původu mohou obsahovat další kopie jako takové řádně označené. Budou vyhotoveny v angličtině nebo francouzštině. Pokud budou vyplněny rukou, musí být údaje zapsány inkoustem a tiskacími písmeny.

Tyto doklady budou mít rozměry 2106297 mm. Použitý papír musí být bílý psací papír, zhotovený přesně podle velikosti, bez obsahu dřevoviny a vážící nejméně 25 g/m2.

Pokud mají doklady více kopií, pouze vrchní kopie, která je originálem, musí mít pozadí s tištěným gilošovaným vzorem. Tato kopie bude zřetelně označena jako "originál" a další kopie jako "kopie". Pouze originál bude přijímán příslušnými úřady Společenství jako platný pro kontrolu vývozu do Společenství v souladu s ustanoveními tohoto protokolu.

2. Každý doklad bude mít normalizované sériové číslo, ať již tištěné či nikoli, podle kterého jej bude možno identifikovat.

Toto číslo se bude skládat z následujících prvků:

- dvě písmena označující vývozní zemi takto: CZ

- dvě písmena označující zamýšlený členský stát celního odbavení takto:

- dvě písmena označující zamýšlený členský stát celního odbavení takto:

AT = Rakousko

AT - Rakousko

BL = Benelux

BL - Benelux

DE = Spolková republika Německo

DE - Spolková republika Německo

DK = Dánsko

DK - Dánsko

EL = Řecko

EL - Řecko

ES = Španělsko

ES - Španělsko

FI = Finsko

FI - Finsko

FR = Francie

FR - Francie

GB = Spojené království

GB - Spojené království

IE = Irsko

IE - Irsko

IT = Itálie

IT - Itálie

PT = Portugalsko

PT - Portugalsko

SE = Švédsko

SE - Švédsko

- jednomístné číslo označující kvótu běžného roku, čemuž odpovídá poslední číslice příslušného roku, tj. např. 7 pro rok 1997,

- dvojmístné číslo od 01 do 99 označuje konkrétní vydávající úřad ve vývozní zemi,

- pětimístné číslo, jdoucí postupně od 00001 do 99999, je přiděleno příslušnému členskému státu celního odbavení.

Článek 15

Vývozní licence a osvědčení o původu mohou být vydány po odeslání výrobků, ke kterým se vztahují. V takových případech musí být označeny poznámkou "délivré a posteriori" nebo poznámkou "issued retrospectively" (vydáno se zpětnou účinností).

Článek 16

1. V případě krádeže, ztráty nebo zničení vývozní licence nebo osvědčení o původu může vývozce požádat příslušný vládní úřad, který doklad vystavil, o duplikát, který bude vyhotoven na základě vývozních dokladů, které vlastní. Každý takto vydaný duplikát osvědčení nebo licence bude označen "duplicata" nebo "duplicate".

2. Duplikát musí obsahovat datum původní vývozní licence nebo osvědčení o původu.

HLAVA V
Ustanovení týkající se vývozu ze Společenství do České republiky

Článek 17

V případě potřeby může kterákoli ze smluvních stran v souladu s článkem 14 protokolu požádat o konzultace k zavedení zvláštních administrativních ustanovení pro vývoz ze Společenství do České republiky.

Taková ustanovení budou zajišťovat vývozcům ze Společenství tentýž nebo obdobný stupeň ochrany, jaký je poskytován českým vývozcům v rámci tohoto protokolu.

HLAVA VI
Administrativní spolupráce

Článek 18

Společenství a Česká republika budou úzce spolupracovat při aplikaci ustanovení tohoto protokolu. Za tímto účelem budou obě smluvní strany napomáhat stykům a výměně názorů i o technických otázkách.

Článek 19

Za účelem zajištění řádné aplikace tohoto dodatku si budou Společenství a Česká republika vzájemně nápomocny při prověřování pravosti a věrohodnosti vydaných vývozních licencí a osvědčení o původu nebo prohlášení vyhotovených v souladu s tímto dodatkem.

Článek 20

1. Česká republika zašle Komisi Evropských společenství názvy a adresy úřadů oprávněných k vydávání a ověřování vývozních licencí a osvědčení o původu společně s otisky razítek užívaných těmito úřady a podpisovými vzory úředních osob zodpovědných za podpis vývozních licencí.

Článek 21

1. Následné ověřování osvědčení o původu nebo vývozních licencí bude prováděno namátkově nebo kdykoli mají příslušné úřady Společenství důvodné pochybnosti o pravosti osvědčení nebo licence nebo o správnosti údajů o skutečném původu daných výrobků.

2. V takových případech příslušné úřady Společenství vrátí osvědčení o původu nebo vývozní licenci nebo jejich kopii příslušnému českému úřadu s uvedením, kde je to vhodné, formálních nebo obsahových důvodů opravňujících šetření. Pokud byla předložena faktura, tato faktura nebo její kopie bude připojena k osvědčení nebo licenci nebo jejich kopiím. Úřady předají rovněž jakoukoli získanou informaci, která naznačuje, že údaje uvedené ve zmíněném osvědčení nebo licenci jsou nepřesné.

3. Ustanovení odstavce 1 budou aplikována také pro následné ověřování prohlášení o původu zmíněných v článku 2 tohoto dodatku.

4. Výsledky následných ověřování provedených v souladu s odstavci 1 a 2 budou sděleny příslušným úřadům Společenství nejpozději do tří měsíců.

Tato informace bude uvádět, zda se sporné osvědčení, licence nebo prohlášení týká zboží skutečně vyvezeného a zda toto zboží je způsobilé pro vývoz v souladu s ustanoveními tohoto protokolu. Informace bude na žádost Společenství rovněž obsahovat kopie veškeré dokumentace nutné k úplnému posouzení skutečností a zejména skutečného původu zboží.

Pokud by taková ověřování odhalila soustavné nesrovnalosti v používání prohlášení o původu, může Společenství podřídit dovoz dotyčných výrobků ustanovením článku 2 odst. 1 tohoto dodatku.

5. Za účelem následného ověřování osvědčení o původu budou kopie osvědčení a veškeré vývozní doklady k nim se vztahující uloženy u příslušných českých úřadů po dobu nejméně tří let.

6. Dojde-li k postupu namátkového ověřování uvedenému v tomto článku, nesmí tím být vytvořena překážka pro uvolňování dotčených výrobků pro domácí spotřebu.

Článek 22

1. Jestliže ověřovací postup zmíněný v článku 21 nebo jestliže informace dostupné příslušným úřadům Společenství nebo České republiky naznačují nebo se zdá, že naznačují, že jsou obcházena nebo porušována ustanovení tohoto protokolu, budou obě smluvní strany úzce a s přiměřenou naléhavostí spolupracovat, aby zabránily takovému obcházení nebo porušování.

2. Za tímto účelem budou příslušné úřady České republiky ze své vlastní iniciativy nebo na požádání Společenství provádět příslušná šetření nebo zajistí jejich provedení u transakcí, která jsou nebo se Společenství jeví jako obcházení nebo porušení tohoto protokolu. Česká republika sdělí Společenství výsledky těchto šetření spolu s veškerými k této otázce se vztahujícími údaji, které umožní určit příčinu obcházení nebo porušování a skutečný původ zboží.

3. Na základě dohody mezi Společenstvím a Českou republikou mohou být úřední osoby určené Společenstvím přítomny při šetřeních uvedených v odstavci 2.

4. Při uskutečňování spolupráce zmíněné v odstavci 1 si budou příslušné úřady Společenství a České republiky vyměňovat informace považované oběma smluvními stranami za užitečné pro zamezení obcházení nebo porušování ustanovení tohoto protokolu.

Tyto výměny mohou zahrnovat informace o produkci textilních výrobků v České republice a o obchodu výrobky zahrnutými do tohoto protokolu mezi Českou republikou a třetími zeměmi, zejména v případech, kdy má Společenství dostatečné důvody se domnívat, že tyto výrobky mohou tranzitovat přes území České republiky před jejich dovozem do Společenství. Tato informace může na požádání Společenství obsahovat kopie veškeré dostupné příslušné dokumentace.

5. V případě, že je dostatečně prokázáno, že ustanovení tohoto protokolu jsou obcházena nebo porušována, mohou příslušné úřady České republiky a Společenství souhlasit s přijetím opatření uvedených v článku 11 odst. 4 protokolu a jakýchkoli dalších opatření nezbytných k tomu, aby se zabránilo opakování obdobných obcházení nebo porušování.

PŘÍLOHA K DODATKU A ČLÁNKU 2 ODST. 1

PŘÍLOHA UVEDENÁ V ČLÁNKU 2 (1) DODATKU A
PŘÍLOHA UVEDENÁ V ČLÁNKU 2 (1) DODATKU A

PŘÍLOHA K DODATKU A ČLÁNKU 7 ODST. 1

PŘÍLOHA UVEDENÁ V ČLÁNKU 7 (1) DODATKU A
PŘÍLOHA UVEDENÁ V ČLÁNKU 7 (1) DODATKU A

DODATEK B

Zpětné dovozy do Společenství ve smyslu článku 4 odst. 2 tohoto protokolu, týkající se zboží uvedeného v příloze k tomuto dodatku, podléhají ustanovením tohoto protokolu, pokud zvláštní ustanovení uvedená dále nestanoví jinak:

1. S ohledem na odstavec 2 mohou být za zpětné dovozy do Společenství ve smyslu článku 4 odst. 2 protokolu považovány pouze zpětné dovozy výrobků zahrnutých do zvláštních množstevních limitů uvedených v příloze k tomuto dodatku.

2. Zpětné dovozy neuvedené v příloze k tomuto dodatku mohou být zahrnuty do zvláštních množstevních limitů po konzultacích konaných v souladu s postupy uvedenými v článku 14 protokolu za předpokladu, že tyto výrobky podléhají množstevním limitům uvedeným v příloze II k protokolu nebo dohlížecím opatřením.

3. S ohledem na zájmy obou smluvních stran může Společenství podle vlastního uvážení nebo jako odpověď na žádost České republiky podle článku 14 protokolu přešetřit a povolit:

a) možnost převodu z jedné kategorie do druhé, čerpání částí zvláštních množstevních limitů předem nebo jejich přesun z jednoho roku na následující,

b) možnost zvýšení zvláštních množstevních limitů.

4. Společenství však může automaticky uplatňovat pružná pravidla uvedená v odstavci 3 v rámci následujících limitů:

a) převody mezi kategoriemi nepřevýší 25 % kontingentu kategorie, do které je převod prováděn,

b) převod zvláštního množstevního limitu z jednoho roku na rok následující nesmí převýšit 13,5 % kontingentu stanoveného pro rok skutečného využití,

c) předčasné využití zvláštních množstevních limitů následujícího roku v roce běžném nesmí převýšit 7,5 % kontingentu stanoveného pro rok skutečného využití.

5. Společenství bude informovat Českou republiku o veškerých opatřeních přijímaných podle výše uvedených odstavců.

6. Příslušné úřady Společenství budou zatěžovat zvláštní množstevní limity uvedené v odstavci 1 v okamžiku vydání předběžného povolení vyžadovaného nařízením Rady (EHS) č. 636/82, kterým se řídí hospodářská práce ve mzdě. Zvláštní množstevní limit bude zatížen v roce, ve kterém bylo vydáno předběžné povolení.

7. Převody z jedné kategorie do druhé a kombinovaná pasíva z množstevního limitu pro výrobky skupin II a III budou vypočítávány podle převodních poměrů v příloze I protokolu.

8. Osvědčení o původu je vydáváno pověřenými organizacemi podle českého práva a podle dodatku A protokolu na všechny výrobky zahrnuté do tohoto dodatku. Osvědčení obsahuje odvolávku na předběžné povolení uvedené v odstavci 6 jako důkaz, že proces zpracování, který popisuje, byl proveden v České republice.

9. Společenství poskytne České republice názvy a adresy příslušných úřadů Společenství spolu s otisky razítek užívaných těmito úřady, které vydávají předběžná povolení uvedená v odstavci 6.

10. Aniž by byla dotčena ustanovení výše uvedených odstavců 1 až 9, bude Česká republika a Společenství pokračovat v konzultacích s cílem dosáhnout vzájemně přijatelného řešení, které by oběma smluvním stranám přinášelo prospěch z ustanovení protokolu o práci ve mzdě a tak zajišťovalo efektivní rozvoj obchodu textilními výrobky mezi Českou republikou a Společenstvím.

PŘÍLOHA K DODATKU B

Příloha k Dodatku B

(Úplné popisy kategorií výrobků uvedených v této Příloze jsou uvedeny v Příloze I )

MNOŽSTEVNÍ LIMITY PRO PRÁCI VE MZDĚ PRO ČESKOU REPUBLIKU

PRÁCE VE MZDĚ Množstevní limity Společenství

(v 1 000 kusech/párech)

Kat.JednotkaKvóta 1993Kvóta 1994Kvóta 1995Kvóta 1996Kvóta 1997
41000 ks480050885393,557176060
51000 ks37053927416344134677
61000 ks3770399642364490,54760
71000 ks240025442696,528583030
81000 ks39654143,5433045254728
121000 párů62406708721177528333
151000 ks2025217723402515,52704,5
161000 ks900967,5104011181202
171000 ks7207858559321016
241000 ks875941101110871169
261000 ks13501451156016771803
76tuny28003052332736263952
KategorieJednotka19961997
4kusy6 7867 193
5kusy5 2995 617
6kusy6 2706 646
7kusy3 4073 611
8kusy5 6035 855
12páry9 60510 325
15kusy3 0153 241
16kusy1 7191 848
17kusy1 1171 218
24kusy1 2901 387
26kusy1 9912 140
76tuny4 7585 186

DODATEK C

vztahující se k článku 5 odst. 3 Dodatkového protokolu

Domácký průmysl a lidové řemeslné výrobky mající původ v České republice

1. Výjimka stanovená v článku 5 odst. 3 pro výrobky domáckého průmyslu se vztahuje pouze na tyto výrobky:

a) tkaniny tkané na ručních nebo nožních stavech, tj. tkaniny tradičně vyráběné domáckým průmyslem České republiky,

b) oděvy nebo jiné textilní výrobky tradičně vyráběné domáckým průmyslem České republiky ručně z tkanin výše uvedených a výlučně ručně šitých bez použití jakéhokoli stroje,

c) tradiční lidové řemeslné výrobky České republiky, ručně vyráběné, uvedené v seznamu, který bude odsouhlasen Společenstvím a Českou republikou.

Výjimka bude udělena pouze výrobkům majícím osvědčení vydané příslušnými úřady České republiky v souladu se vzorem připojeným k tomuto dodatku. Tato osvědčení musí uvádět důvody opravňující jejich vydání; příslušné úřady dovážející smluvní strany je budou akceptovat poté, co si ověřily, že dotyčné výrobky splňují podmínky stanovené v tomto dodatku. Osvědčení týkající se výrobků uvedených pod písmenem c) musí být jasně označena razítkem "FOLKLORE". Vyskytnou-li se různé názory smluvních stran na povahu těchto výrobků, uskuteční se do jednoho měsíce konzultace, na kterých budou tyto rozpory vyřešeny.

Pokud by dovoz kteréhokoli výrobku zahrnutého v tomto dodatku dosáhl takového rozsahu, že by Společenství způsobil potíže, budou s Českou republikou co nejdříve zahájeny konzultace, na kterých bude tato situace v případě potřeby vyřešena stanovením množstevního limitu v souladu s postupem uvedeným v článku 14 tohoto protokolu.

2. Ustanovení hlav IV a V dodatku A budou použita "mutatis mutandis" pro výrobky zahrnuté do odstavce 1 tohoto dodatku.

PŘÍLOHA K DODATKU C ODSTAVCI 1

VZOR UVEDENÝ V DODATKU C
VZOR UVEDENÝ V DODATKU C

AGREED MINUTE Č. 1

V souvislosti s Protokolem mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou republikou o obchodu textilními výrobky, parafovaným v Bruselu dne 17. září 1993, se smluvní strany dohodly, že články 7 a 8 protokolu nezabrání Společenství, pokud jsou podmínky splněny, aby uplatnilo dohlížecí systém nebo ochranná opatření pro jeden nebo více jeho regionů v souladu s principy vnitřního trhu.

V takovém případě bude Česká republika informována předem a příslušná ustanovení dodatku A k tomuto protokolu budou přiměřeně aplikována.

Za vládu České republiky

Za Radu Evropské unie

AGREED MINUTE Č. 2

Nehledě na článek 12 odst. 1 tohoto protokolu, pro závažné technické nebo administrativní důvody nebo pro nalezení řešení ekonomických problémů vyplývajících z regionální koncentrace dovozů nebo v zájmu boje proti podvodu a obcházení ustanovení tohoto protokolu Společenství zřídí pro omezené časové období specifický řídicí systém v souladu s principy vnitřního trhu.

Pokud však smluvní strany nejsou schopny nalézt uspokojivé řešení během konzultací podle článku 12 odst. 3, Česká republika se zavazuje, je-li Společenstvím požádána, respektovat dočasné vývozní limity pro jeden nebo více regionů Společenství. V takovém případě tyto limity nebrání dovozům do dotyčných regionů výrobků, které byly odeslány z České republiky na základě vývozní licence obdržené před datem formální notifikace České republice Společenstvím o zavedení výše uvedených limitů.

Společenství bude informovat Českou republiku o technických a administrativních opatřeních, jak jsou definována v přiložené verbální nótě, což vyžaduje, aby byla zavedena oběma smluvními stranami s cílem aplikovat výše uvedené odstavce v souladu s principy vnitřního trhu.

Za vládu České republiky

Za Radu Evropské unie

VERBÁLNÍ NÓTA

Generální ředitelství pro vnější ekonomické vztahy Komise Evropských společenství se poroučí Misi České republiky při Evropských společenstvích a má tu čest se odvolat na Protokol o textilních výrobcích, sjednaný mezi Českou republikou a Společenstvím, parafovaný dne 17. září 1993.

Generální ředitelství si dovoluje informovat Misi České republiky, že Společenství se rozhodlo aplikovat počínaje dnem 1. ledna 1993 ustanovení odstavce 1 Agreed Minutes č. 2 k protokolu parafovanému dne 17. září 1993. Následkem toho budou od téhož data aplikována odpovídající ustanovení článků 7 a 12 dodatku A k protokolu.

Generální ředitelství pro vnější ekonomické vztahy využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Misi České republiky při Evropských společenstvích o své hluboké úctě.

AGREED MINUTE Č. 3

V souvislosti s Protokolem mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou republikou o obchodu textilními výrobky, parafovaným v Bruselu dne 17. září 1993, se smluvní strany dohodly, že Česká republika se bude snažit nezbavit určité regiony Společenství, které tradičně měly relativně malé podíly na kvótách Společenství, dovozů výrobků sloužících jako vklad pro jejich zpracovatelský průmysl.

Společenství a Česká republika se dále dohodly konat konzultace, vyvstane-li potřeba, aby odvrátily jakékoli problémy, které v tomto ohledu mohou vzniknout.

Za vládu České republiky

Za Radu Evropské unie

AGREED MINUTE Č. 4

V souvislosti s Protokolem mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou republikou o obchodu textilními výrobky, parafovaným v Bruselu dne 17. září 1993, Česká republika souhlasí s tím, že od data žádosti o konzultace a až do těchto konzultací podle článku 12 odst. 3 bude spolupracovat tak, že nebude vydávat vývozní licence, které by mohly dále zhoršit problémy vyplývající z regionální koncentrace přímých dovozů do Společenství.

Za vládu České republiky

Za Radu Evropské unie

AGREED MINUTE Č. 5

V souvislosti s Protokolem mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou republikou o obchodu textilními výrobky, parafovaným v Bruselu dne 17. září 1993, se smluvní strany dohodly, že všechny odkazy v protokolu na období provádění protokolu nebo na období, na jehož konci všechna množstevní omezení budou zrušena, mají být chápány tak, že znamenají období pěti let počínaje 1. lednem 1993 s výjimkou, že mnohostranná jednání Uruguayského kola budou ukončena a jejich závěry vstoupí v platnost v roce 1992. V tomto případě období uvedená výše budou rovna polovině období pro začlenění textilních a oděvních výrobků do GATT podle rozhodnutí těchto jednání, avšak v žádném případě nebudou kratší než pět let počínaje 1. lednem 1993.

Za vládu České republiky

Za Radu Evropské unie

PROTOKOL

týkající se sanitárních a fytosanitárních opatření a opatření na ochranu zvířat ve vztahu k obchodu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé

ČESKÁ REPUBLIKA

na straně jedné a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

(dále uváděné jako „Společenství") na straně druhé,

OPĚTOVNĚ POTVRZUJÍCE, že jedním z cílů Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze 4. října 1993 (dále uváděné jako „Evropská dohoda") je postupně zavedení mezi Českou republikou a Společenstvím (dále uváděnými jako „smluvní strany") zóny volného obchodu a v tomto kontextu může Protokol tykající se sanitárních a fytosanitárních opatření a opatření na ochranu zvířat ve vztahu k obchodu přispět k urychlení procesu dalšího rozvoje obchodu mezi smluvními stranami;

VĚDOMY SI, že postupná harmonizace sanitárních a fytosanitárních opatření a opatření na ochranu zvířat může přispět ke konečnému cíli členství České republiky ve Společenství a ze je vhodné uzavřít v průběhu dokončovaní tohoto procesu mezi smluvními stranami Protokol tykající se sanitárních a fytosanitárních opatření a opatření na ochranu zvířat ve vztahu k obchodu za účelem usnadnění obchodu;

PŘEJÍCE SI usnadnit mezi Českou republikou a Společenstvím obchod a pohyb živých zvířat, surovin a potravin živočišného původu při současném zabezpečení zdraví obyvatelstva, zvířat a ochrany zvířat při plnění požadavku spotřebitelů ve vztahu k nezávadnosti potravinářských výrobků a rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů při současnem zabezpečení zdraví rostlin;

ROZHODNUTY plně zohlednit rizika zavlečení a rozšíření chorob a škůdců a zavést opatření za účelem jejich omezení a/nebo likvidace a především se vyvarovat poruchám v obchodě;

UZNÁVAJÍCE, ze cílem jejich sanitárních a fytosanitárních opatření je poskytnout srovnatelnou ochranu proti zdravotním rizikům;

VZHLEDEM k důležitosti ochrany zvířat v obchode a vzhledem ke spojitosti s veterinárními záležitostmi je vhodné zahrnout tuto problematiku do tohoto Protokolu;

BEROUCE V ÚVAHU, že uznávání ekvivalence může být postupné a že technická a finanční pomoc, jak ji umožňuje Evropská dohoda, může být podle potřeby poskytnuta zvláště na problematiku řešenou tímto Protokolem;

BEROUCE V ÚVAHU, že uznávání ekvivalence bude probíhat v souladu s vnitřními procedurami a legislativními postupy smluvních stran a že tyto procedury nejsou žádným způsobem ovlivněny opatřeními a cíli předkládaného Protokolu;

PŘEJÍCE SI rovněž vycházet ze zásad Dohody Světové obchodní organizace o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření, zvláště při uznávání ekvivalence specifikovaných sanitárních a fytosanitárních opatření;

SE ROZHODLY uzavřít tento Protokol a za tímto účelem ustanovily své zplnomocněné zástupce:

ČESKÁ REPUBLIKA

Jaroslav ŠEDIVÝ,

ministr zahraničeních věcí

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Fernand BODEN,

ministr Lucemburska pro zemědělství, vinařství a rozvoj venkova, ministr pro malé a střední podnikání a turistiku, ministr pro bytovou politiku, úřadující předseda Rady Evropské unie

Franz FISCHLER

člen Komise Evropských společenství,

KTEŘÍ SE DOHODLI NÁSLEDOVNĚ:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Cíl a rozsah

1. Cílem tohoto Protokolu je usnadnit mezi Českou republikou na stránce jedné a Společenstvím na straně druhé obchod živými zvířaty, surovinami a potravinami živočišného původu, rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty, které mají původ na území smluvních stran v období do ukončení procesu harmonizace legislativy ve vztahu k obsahu tohoto Protokolu tak, jak je uvedeno v Hlavě V, oddílu III Evropské dohody.

2. Za tímto účelem jsou zde uvedena přechodní opatření založená na principech regionalizace, uznávání ekvivalence a veškerá další opatření povazovaní v této souvislosti za užitečná.

3. Rozsah tohoto Protokolu je omezen na podmínky veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin a na opatření ochrany zvířat vztahující se k obchodu mezi smluvními stranami a týkající se položek definovaných v článku 2. Působnost Protokolu je omezena na území členských států tak, jak je definováno v článku 2 písmenu l) a na území České republiky.

Článek 2

Vymezení pojmů

Pro potřeby tohoto Protokolu platí následující definice:

a) Živá zvířata:

veškerá živá zvířata uvedena v Příloze I.A.1 s výjimkou domácích zvířat doprovázejících cestující za nekomerčním účelem, kromě lichokopytníku;

b) Suroviny a potraviny živočišného původu:

suroviny a potraviny živočišného původu, jak je uvedeno v Příloze I.A.2;

c) Rostliny:

živé rostliny nebo jejich živé části, včetně semen, jak je uvedeno v Příloze I.B.1;

d) Rostlinné produkty:

rostlinné produkty, nezpracované nebo po jednoduchém zpracování, pokud se nejedná o rostliny uvedené v Příloze I.B.1;

e) Jiné předměty:

pěstební substráty, balení jiné než z rostlinných produktu a jiný materiál uvedeny v Příloze I.B.2;

f) škůdci:

ti škůdci rostlin nebo rostlinných produktu, kteří patří do živočišné nebo rostlinné říše nebo kteří jsou bakterie, viry, mykoplazmy nebo jiní patogeni;

g) Obchod mezi smluvními stranami:

vývoz, dovoz nebo tranzit, pokud jsou prováděny veterinární a fytosanitarní hraniční kontroly a inspekce a navíc veškerý pohyb přes hranice u položek uvedených v písmenech a) až e);

h) Sanitární a fytosanitární opatření:

opatření definována v Příloze A, odstavec 1 Dohody Světové obchodní organizace (WTO) o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření (SPS);

i) Odpovědné orgány:

uvedeny v Příloze II;

j) Dovozní a tranzitní postupy:

uvedeny v Příloze VII;

k) Ochrana zvířat v obchodě:

uvedeny v Příloze VIII;

l) Území členských států:

uvedené v Příloze I Směrnice Rady 90/675/EEC (sanitární) a v článku 1 Směrnice Rady 77/93/EEC (fytosanitární) včetně Kanárských ostrovů.

KAPITOLA II

USTANOVENÍ PRO OBCHOD

Článek 3

Choroby nebo škůdci

1(a) Obchod živými zvířaty, surovinami a potravinami živočišného původu mezi územím České republiky a územím členských států je povolen pod podmínkou, že se nevyskytnou žádné z chorob uvedených na seznamu v Příloze III.A při splnění podmínek uvedených v článku 7.

Výše uvedená omezení se týkají pouze zvířat náchylných k dané chorobě nebo výrobků z takových zvířat, které představují určité riziko.1)

Avšak pokud se choroba uvedená na seznamu v Příloze III.A vyskytuje na území České republiky nebo členských států, potom se budou aplikovat ustanovení článku 4 a Příloh V nebo VI.

1(b) Pokud se jedna ze smluvních stran domnívá, že má celkový nebo zvláštní statut s ohledem na určitou specifickou chorobu, může požadovat uznání tohoto statutu. Dotyčná strana může také požadovat další nebo specifické záruky s ohledem na dovozy živých zvířat, surovin a potravin živočišného původu odpovídající dohodnutému statutu. Tyto záruky budou pro určité choroby specifikovány v Příloze V.A nebo VI.A.

2(a) V případě vzájemného obchodu s rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty budou smluvní strany osvědčovat, že tento obchod je považován za prostý škůdců tak, jak je stanoveno v Příloze III.B při splnění podmínek uvedených v článku 7.

2(b) Pokud se jedna ze smluvních stran domnívá, že má zvláštní statut s ohledem na specifické škůdce, může požadovat uznání tohoto statutu. Dotyčná strana může také požadovat další nebo specifické záruky s ohledem na dovozy rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů odpovídající dohodnutému statutu. Tento zvláštní statut a záruky budou pro určité škůdce specifikovány v Příloze V.B nebo VI.B.

Článek 4

Regionalizace

1. Nehledě na ustanovení článku 3 bude povolován vývoz živých zvířat, surovin a potravin živočišného původu z oblastí prostých chorob. Tyto oblasti prosté chorob mohou byt uznány se zřetelem k chorobám uvedeným v Příloze III.A v souladu s kritérii uvedenými v Příloze IV, s přihlédnutím k doporučením orgánů zmíněných v článku 16, a ustanoveny podle odpovídajícího legislativního postupu smluvních stran. Stejným výše uvedeným postupem mohou být uznány země nebo oblasti s nízkým výskytem choroby definovaným Mezinárodním úřadem pro nákazy zvířat (OIE) nebo jinými mezinárodními standardy.

2. Obchod s rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty také zohlední oblasti prosté škůdců nebo chráněné oblasti. Tyto oblasti prosté škůdců nebo chráněné oblasti mohou být uznány v souladu s kritérii uvedenými v Příloze IV, s přihlédnutím k doporučením orgánů zmíněných v článku 16, a ustanoveny podle odpovídajícího legislativního postupu smluvních stran.

Článek 5

Ekvivalence

1. Smluvní strany uznají za ekvivalentní ta opatření, ať již identická či nikoliv, která poskytují stejnou úroveň ochrany zdraví a ochrany zvířat v obchodě. Ekvivalence bude uplatňována ve vztahu k legislativě, sanitárním a fytosanitárním opatřením pro sektory nebo jejich části, systémům inspekce, průzkumu, dozoru, testování a certifikaci, částem těchto systémů nebo ve vztahu ke specifické legislativě, inspekčním a/nebo hygienickým požadavkům.

2. Uznaní ekvivalence vyžaduje zhodnocení a přijetí:

dokumentované struktury příslušného(ných) odpovědného(ných) orgánu(ů), systému řízení, jejich pravomoci, jejich modus operandi a zdrojů, jež mají k dispozici;

- legislativy a pravomocí, standardů, certifikace a postupů i programů zavedených za účelem kontroly a za účelem splnění požadavků domácího a dovážejícího státu;

- působení příslušného odpovědného orgánu ve vztahu ke kontrolnímu programu a zárukám.

V tomto zhodnocení bude přihlédnuto k již získaným zkušenostem.

Článek 6

Zavadění ekvivalence

1. Ekvivalence příslušných sanitárních a fytosanitárních opatření a opatření na ochranu zvířat se uznává pro sektory nebo jejich časti uvedené v Příloze V. Smluvní strany podniknou v rámci svých pravomocí potřebné legislativní/administrativní opatření k zavedení této ekvivalence 3 měsíce po vstupu tohoto Protokolu v platnost.

2. U sektorů nebo jejich častí uvedených v Příloze VI.A.1 nebo B.1 brání okamžitému uznání ekvivalence rozdíly v sanitárních a fytosanitárních opatřeních a opatřeních na ochranu zvířat. Kroky stanovené v této Příloze budou podniknuty, aby umožnily vyhodnotit uznání ekvivalence ke dnům určeným v souladu s postupem uvedeným v článku 16. Smluvní strany provedou v rámci svých pravomocí potřebná legislativní/administrativní opatření k zavedení této ekvivalence během 3 měsíců ode dne uznání.

3. Další konzultace se budou konat za účelem přijetí potřebných opatření k prokázání a uznání ekvivalence sanitárních a fytosanitárních opatření a opatření na ochranu zvířat pro sektory nebo jejich části uvedených v Příloze VI.A.2 nebo B.2.

Článek 7

Podmínky pro obchod

1. Pro sektory nebo jejich části uváděné v článku 6 odstavci 1 bude obchod probíhat v souladu s podmínkami stanovenými v Příloze V.

2. Pro sektory nebo jejich části uváděné v článku 6 odstavci 2 bude obchod až do uznání ekvivalence probíhat v souladu s příslušnou legislativou a platnými podmínkami nebo pravidly stanovenými v Příloze VI.

3. Pro sektory nebo jejich části uváděné v článku 6 odstavci 3, a to až do uznání ekvivalence a pro ty sektory, která nejsou zahrnuty do tohoto Protokolu, bude obchod probíhat za podmínek požadovaných dotyčnými zeměmi.

4. Nehledě na ustanovení článku 7 odstavců 2 a 3 pro účely obchodu mezi dvěma smluvními stranami budou osvědčení o zdravotním stavu rostlin vyžadována pouze pro ty rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které jsou uvedené v Příloze I.B.

5. Principy a směrnice veterinární certifikace mohou být smluvními stranami řešeny. Jakékoliv takové principy budou zahrnuty v Příloze V.A, jakmile dojde k přijetí příslušných opatření podle vnitřních postupů těchto dvou smluvních stran.

Článek 8

Dovozní kontroly

1. Veterinární kontroly dovážených a provážených živých zvířat budou na pohraničních veterinárních stanicích prováděny u 100 % zásilek. Podrobnosti těchto kontrol jsou stanoveny v Příloze VII.A.1 (i).

2. Veterinární kontroly dovážených a provážených surovin a potravin živočišného původu na pohraničních veterinárních stanicích, které jsou uvedeny v Příloze I.A.2 budou stanoveny v Příloze VII.A.1 (ii) a A.2. Smluvní strany podniknou v rámci svých pravomocí potřební opatření pro realizaci, především četnosti těchto fyzických kontrol 3 měsíce po vstupu tohoto Protokolu v platnost.

3. Kontroly zdravotního stavu dovážených rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů obsažených v tomto Protokolu budou prováděny v souladu s ustanoveními uvedenými v Příloze VII.B.1. Smluvní strany podniknou v rámci svých pravomocí potřebná opatření pro realizaci, především četnosti těchto fyzických kontrol 3 měsíce po vstupu tohoto Protokolu v platnost.

4. Smluvní strany mohou v rámci svých pravomocí upravit četnost těchto kontrol v důsledku pokroku dosaženého v souladu s Přílohou VI nebo v důsledku jiných opatření nebo konzultací umožněných tímto Protokolem.

5. Smluvní strany mohou řešit problematiku speciálních podmínek kontroly dovozu vztahujících se na místní obchod v příhraničních oblastech mezi dvěma smluvními stranami v souladu se zásadami tohoto Protokolu.

Článek 9

Inspekční poplatky

1. Tam, kde se účtují inspekční poplatky za veterinární a fytosanitární kontroly prováděné u dovozů a tranzitů živých zvířat, surovin a potravin živočišného původu, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů nebo jejich skupin, budou uplatňovány na jednotném základě u zásilek stejné povahy, jak je stanoveno v Příloze VII.A.3.

2. Tyto poplatky budou rovnocenní ve vztahu k poplatkům účtovaným u podobných domácích výrobků a neměly by být vyšší než skutečné náklady této služby.

KAPITOLA III

INSPEKČNÍ A OVĚŘOVACÍ POSTUPY

Článek 10

1. Každá smluvní strana bude mít právo provést ověřovací a inspekční postupy, které zahrnují:

a) zhodnocení programů plnění/auditu u odpovědných orgánů;

b) ověřovací kontroly vyvážející země nebo členského států (kontroly na místě);

c) periodická hodnocení účinnosti celkového kontrolního programu v plnění dohodnutých požadavků;

d) zkoumání záležitostí vztahujících se k podvodům ve veterinárním a fytosanitárním sektoru;

e) kontroly zásilek při dovozu.

2. Pro Společenství:

- Komise Evropských společenství (dále uváděné jako „Komise") bude provádět ověřovací postupy podle odstavců 1 (a), (b), (c) a (d), v daném případě za pomoci expertů členských států;

- členské státy budou provádět inspekce podle odstavců 1 (d) a (e),

- v daném případě za pomoci Komise.

3. Pro Českou republiku budou ověřovací a inspekční postupy uvedené v odstavci 1 provádět české úřady.

4. Ujednání pro provádění ověřovacích a inspekčních ustanovení budou diskutována orgány uvedenými v článku 16 a veškerá nezbytná pomoc, přístup do zařízení a k dokumentům budou zajištěny příslušnými odpovědnými úřady, aby mohly být kontroly a ověřovaní uvedené v odstavci 1 efektivně a uspokojivě provedeny. Může být dohodnuto provádění společných sanitárních hraničních inspekčních kontrol.

KAPITOLA IV

NOTIFIKAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

Článek 11

1. Smluvní strany se budou navzájem informovat o:

a) - významných změnách ve zdravotní situaci, jako je výskyt a vývoj nemocí na seznamu (A) OIE během 24 hodin;

- propuknutí jakýchkoliv zoónoz na svém území, jiných než které jsou uvedeny u předchozí odražky, chorob a jiných příčin, které by mohly představovat vážné riziko pro zdraví zvířat a lidí;

- veškerých dalších opatřeních mimo základní požadavky jejich příslušných sanitárních opatření, podniknutých k omezení a/nebo vymýcení choroby a o veškerých změnách ve vakcinační politice;

b) - významných změnách ve zdravotní situaci u rostlin, jako je přítomnost škůdců nebo vývoj škůdců uvedených v Příloze III.B, neprodleně;

- zjištěních souvisejících se zdravím rostlin s ohledem na nové škůdce považované za karanténní škůdce v souladu s definicí v článku II.2 Mezinárodní konvence o ochraně rostlin, kteří nejsou uvedeni v tomto Protokolu, neprodleně;

- jakékoliv změně ve fytosanitárních opatřeních uplatňovaných mimo základní požadavky jejich příslušných fytosanitárních opatření, podniknutých k omezení a/nebo eradikaci škůdců;

c) - informacích vztahujících se k záležitostem týkajících se podvodu, není-li tato informace předmětem vyšetřování. V takovém případě by měly být poskytnuty obecné informace;

d) - změnách v dohodnutém seznamu zařízení schválených příslušnými úřady pro vývoz, je-li to vhodně:.

2. Notifikace zmíněné v odstavci 1 budou učiněny písemně a zaslány na zřízení kontaktní místa v souladu s článkem 15 odstavcem 3. Avšak za účelem dosažení optimálního stavu informovanosti o závažných chorobách nebo škůdcích budou informační systémy Společenství, zejména „ADNS" a „EURO-PHYT", co možná nejdříve rozšířeny o Českou republiku, a tak nahradí po svém zavedení dosavadní potřebu písemní notifikace.

3. V případě vážné a okamžité obavy vzniklé na území jedné ze smluvních stran týkající se veřejného zdraví/zdraví zvířat nebo obchodu a s ohledem na zdraví rostlin, bude tato smluvní strana listně informovat zavedená kontaktní místa a během 24 hodin by mělo následovat písemné potvrzení. V takových případech by měla každá smluvní strana okamžitě podniknout veškerá odpovídající kontrolní a ochranní opatření v souladu se svou legislativou nebo jakákoliv další opatření považována za potřebná.

4. Tam, kde má jedna ze smluvních stran vážné obavy tykající se rizika pro veřejné zdraví a zdraví zvířat nebo rostlin, by měly být na požádání kterékoliv ze smluvních stran co možná nejdříve uspořádány konzultace, v každém případě pak do 14 dnů. V těchto situacích bude každá ze smluvních stran usilovat o poskytnutí veškerých informací potřebných k tomu, aby se zabránilo narušení obchodu a aby se dosáhlo vzájemně přijatelného řešení.

Článek 12

Bezpečnostní ustanovení

Aniž by došlo ke zpochybnění článku 11 a zvláště odstavce 4, může každá ze smluvních stran na základě vážných důvodů ve vztahu k veřejnému zdraví a zdraví zvířat nebo ve vztahu ke zdraví rostlin podniknout přechodná ochranní opatření podle svých vlastních postupů s ohledem ke vstupu živých zvířat, surovin nebo potravin živočišného původu na své území nebo s ohledem ke vstupu rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů s přímým vztahem k tomuto riziku. Tato opatření budou bez prodlení oznámena druhé smluvní straně a na požádání se budou do 14 dnů po této notifikaci konat konzultace týkající se této situace. Smluvní strany v rámci svých kompetencí podniknou potřební opatření zohledňující výsledky těchto konzultací.

KAPITOLA V

Článek 13

Finanční a technická pomoc

Pokud to bude nezbytné, může být poskytnuta technická a finanční pomoc uváděna v Evropské dohodě na problémy spojené s tímto Protokolem.

KAPITOLA VI

ZÁVĚREČNÁ A INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ

Článek 14

1. Zásady tohoto Protokolu budou uplatněny při řešení nedokončených záležitostí týkajících se sanitárních a fytosanitárních opatření ovlivňujících mezi smluvními stranami obchod se živými zvířaty, surovinami a potravinami živočišného původu nebo rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty včetně inter alia záležitostí uvedených v Příloze VI.

2. Smluvní strany umožní předložení vědeckých materiálů nebo dat na příslušných vědeckých fórech za účelem zdůvodnění svých názorů nebo tvrzení. Takové důkazy budou v odpovídajícím řase podrobeny vyhodnocení rizika ze strany příslušného vědeckého fóra a výsledky tohoto šetření budou k dispozici.

Článek 15

1. Smluvní strany si budou na jednotném a systematickém základě vyměňovat informace za účelem poskytnutí záruk, vytvoření vzájemné důvěry a prokázání účinnosti kontrolních programů.

2. Výměna informací o změnách v jejích sanitárních a fytosanitárních opatřeních a jiných příslušných informací bude zahrnovat:

- příležitost zvážit návrhy změn v regulačních požadavcích, které mohou tento Protokol ovlivnit, dříve než dojde k jejich ukončení. Tam, kde to kterákoliv že smluvních stran považuje za nezbytné, může být s návrhy nakládáno v souladu s článkem 16;

- informování o současném vývoji ovlivňujícím obchod živými zvířaty, surovinami a potravinami živočišného původu, rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty;

- informace o výsledcích hraničních kontrol živých zvířat, surovin a potravin živočišného původu, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů.

3. Smluvní strany se budou vzájemně informovat o kontaktních místech pro tuto výměnu informací a o jejich jakýchkoliv změnách.

Článek 16

Smluvní strany souhlasí s tím, že se jejich zástupci budou setkávat v rámci orgánů daných Evropskou dohodou, aby diskutovali provádění tohoto Protokolu, zvláště aby:

- dohlíželi na správné působení tohoto Protokolu;

- usilovali o vyřešení sporných bodů;

- reagovali na požadavky na aktualizaci příloh tohoto Protokolu. Tyto přílohy budou upravovány Radou přidružení, jakmile budou smluvními stranami podle jejich vnitřních procedur podniknuta příslušná opatření;

- budou-li okolnosti vyžadovat, rozhodovali o vytvoření ad hoc pracovních nebo vědeckých skupin. Členství v těchto skupinách nemusí být nutně omezeno na zástupce smluvních stran.

Schůzky orgánu, ustanovených Evropskou dohodou a pověřených zkoumáním bodu uvedených v předcházejícím odstavci, jsou připravovány v Podvýboru pro zemědělství, který se bude scházet speciálně k jednání o sanitárních a fytosanitárních otázkách.

Článek 17

Přílohy přiložené k tomuto Protokolu tvoří jeho nedílnou součást.

Článek 18

Tento Protokol se uzavírá na dobu neurčitou, avšak každá ze smluvních stran jej může vypovědět s podmínkou poskytnutí alespoň šestiměsíční výpovědní lhůty. V takovém případě by došlo k ukončení platnosti tohoto Protokolu s vypršením této výpovědní lhůty.

Článek 19

Tento Protokol je vypracován dvojmo v dánském, holandském, anglickém, finském, francouzském, německém, řeckém, italském, portugalském, španělském, švédském a českém jazyce a všechny tyto texty mají stejnou platnost.

Článek 20

Tento Protokol vstoupí v platnost třicátý den po datu, k němuž se smluvní strany navzájem budou informovat o ukončení postupu potřebných pro tento účel.

PŘÍLOHA I

ZAHRNUTÉ POLOŽKY

A : ČÁST VETERINÁRNÍ

1. HLAVNÍ KATEGORIE ŽIVÝCH ZVÍŘAT

I. Lichokopytníci - Equidae(1)

II. Skot

III. Ovce a kozy

IV. Prasata

V. Drůbež(2)

VI. Živé ryby

VII. Korýši

VIII. Měkkýši

IX. Jikry a gamety živých ryb

X. Násadová vejce

XI. Sperma, oocyty, embrya

XII. Další savci

XIII. Další ptáci

XIV. Plazi

XV. Obojživelníci

XVI. Další obratlovci

XVII. Bezobratlí

Veškeré podrobnosti kódů ANIMO (včetně odkazu na položky celního sazebníku) jsou uvedeny v Rozhodnutí Komise č.93/70/EEC upraveném Rozhodnutím č. 94/295/EEC.

2. PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

HLAVNÍ KATEGORIE

I. Čerstvé maso domácích zvířat a lovné zvěře, včetně vnitřností (drobů) a krve pro lidskou spotřebu

II. Masné výrobky a jiné výrobky živočišného původu pro lidskou spotřebu

III. Tekuté Mléko

IV. Mlékárenské výrobky

V. Rybí produkty pro lidskou spotřebu

VI. Konzumní vejce, vaječné výrobky, včelí produkty

VII. Šneci a žabí stehýnka

VIII. Kůže a kožky kopytnatých zvířat, vlna, srst, štětiny, peří, prachové peří nebo části peří, lovecké trofeje

IX. Kosti, rohy, kopyta a jejich vedlejší produkty (želatina) jiné než moučky X. Krev a krevní produkty, plodová voda k využití ve farmaceutickém průmyslu nebo pro technické využití jiné než pro krmiva zvířat, patogenní původci (činitelé) XI. Jiné živočišné odpady: nezpracovaná hmota vysokého rizika, suroviny nízkého rizika pro farmaceutický průmysl nebo pro technické využití nebo k využití v krmivech XII. Krmivo pro zvířata v zájmovém chovu - zpracované živočišné proteiny - pro využití v krmivech (moučka či škvarky)

XIII. Kapalný hnůj k využití jako hnojivo

XIV. Malé zásilky výrobků pro soukromé osoby, výrobky v rámci turistického ruchu a obchodní vzorky

XV. Čerstvé maso k výstavním účelům, specifickým studiím či k rozborům

XVI. Čerstvé maso a masné výrobky dodávané výlučně mezinárodním organizacím

Veškeré podrobnosti kódů AMINO (včetně odkazu na položky celního sazebníku) jsou uvedeny v Rozhodnutí Komise 93/70/EEC upraveném Rozhodnutím č94/295/EEC.

PŘÍLOHA I.B: ZAHRNUTÉ POLOŽKY

1. ROSTLINY A ROSTLINNÉ PRODUKTY

a) Rostliny a rostlinné produkty, které jsou možnými přenašeči škůdců významných pro obě strany

1. Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semen a akvarijních rostlin, ale včetně semen Capsicum spp. [Capsicum L.], Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Zea mays L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. a Phaseolus L.

2. Části rostlin, s výjimkou plodů a semen

- Castanea Mill., Dendrathema (DC) Des.Moul., Dianthus L., Pelargonium I'Herit ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L.,

- jehličnanů (Coniferales).

3. Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich křízenců.

4. Hlízy Solanum tuberosum L.

5. Samostatná kůra

- jehličnanů (Coniferales)

- Acer saccharum Marsh., Castanea Mill., Populus L. a Quercus L. s výjimkou Quercus suber L.

6. Dřevo, pouze pokud má zcela nebo zčásti zachován přirozený oblý povrch, s kůrou nebo bez kůry, nebo pokud je ve formě štěpků, třísek, pilin, zbytků dřeva nebo dřevního odpadu a také, je-li ve formě pomocného řeziva, rozpěrek, palet nebo obalového materiálu, který je skutečně používán k dopravě předmětů všeho druhu, a to za předpokladu, že toto dřevo představuje riziko z rostlinolékařského hlediska, a že:

(i) pochází zcela nebo částečně z některého z níže uvedených řádů, rodů nebo druhů:

- Castanea Mill.,

- Platanus, včetně dřeva, které nemá zachovaný přirozený oblý povrch,

- Pinus L., včetně dřeva, které nemá zachovaný přirozený oblý povrch; a dále

(ii) odpovídá některému z následujících popisů uvedených v příloze I, části II Nařízení (EEC) č.2658/87.

CN kódPopis
4401 10Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v jiné podobné formě
4401 22Dřevo ve formě štěpků nebo třísek = jiné než jehličnaté
ex 4401 30Zbytky dřeva nebo dřevěný odpad, neaglomerovaný do tvaru špalků, briket, pelet nebo podobným způsobem
4403 99Surové dřevo včetně odkoměného, zbaveného dřevní běli nebo nahrubo opracovaného - neošetřené barvou, mořidlem,
kreosotem nebo jinými konzervačními prostředky, = jiné než jehličnaté, z dubu (Quercus spp.) nebo z buku (Fagus spp.)
ex 4404 20Štípané tyče , dřevěné kůly, laťky a kolíky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané - jiné než jehličnaté
4406 10Dřevěné prazče (příčné prazče) pro železniční nebo tramvajové koleje - neimpregnované
ex 4407 99Dřevo rozřezané nebo štípané podélně nebo na kusy, loupané, jiné než hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce přesahující 6 mm,
zejména trámy, fošny, krajinky, prkna, latě - jiné než jehličnaté, z tropického dřeva, z dubu (Quercus spp.) nebo z buku (Fagus spp.)

b) Rostliny a rostlinné produkty, které jsou možnými přenašeči škůdců významných pro určité chráněné oblasti

Kromě rostlin a rostlinných produktů uvedených v části I.B.1.a. (Zkratky zemí:

A - Rakousko, DK - Dánsko, E - Španělsko, EL - Řecko, F - Francie, FIN - Finsko, I - Itálie, IRL - Irsko, N-IRL - Severní Irsko, P - Portugalsko, S - Švédsko, UK - Velká Británie.)

Rostliny, rostlinné produktyChráněná oblast
Rostliny Beta vulgaris L., určené ke zkrmování zvířatům nebo pro průmyslové zpracováníDK, IRL, P (Azory), UK, S, FIN, F (Bretaň)
Aktivní (Živý)_pyl určený k opylování a části rostlin,
s výjimkou plodů a semen Chaenomeles Lindl.,
Cotoneaster Ehrh., Cratageus L., Cydonia Mill.,
Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem,
Pyrus L., Sorbus L. , s výjimkou Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. a Stranvaesia Lindl.
E, F (Champagne-Ardennes, Alsasko - s výjimkou departmentu Bas Rhin -,
Lorraine, Franche-Comté, Rhöne-Alpes- s výjimkou departmentu Rhöne -,
Bourgogne Auvergne - s výjimkou departmentu Puy de Dome - ,
Provence-Alpes-Cöte ďAzur, Korsika, Languedoc-Roussillon),
IRL, I, P, UK (N-IRL,
ostrov Man, Normanské ostrovy), A, FIN
Semena Dolichos Jacq.EL, E, P
Semena Mangifera spp.E, P
Semena Beta vulgaris L.DK, IRL, P (Azory), UK, S, FIN, F (Bretaň)
Semena Phaseolus vulgaris L.EL, E, P
Semena a plody (tobolky) Gossypium spp. a neodzrněná bavlnaEL, E (Andalusie, Katalánie, Extremadura, Murcia, Valencia)
Části rostlin Eucalyptus I'HeritEL, P

Dřevo, pouze pokud má zcela nebo zčásti zachován přirozený oblý povrch, s kůrou nebo bez kůry, nebo pokud je ve formě štěpků, třísek, pilin, zbytků dřeva nebo dřevního odpadu a také, je-li ve formě pomocného řeziva, rozpěrek, palet nebo obalového materiálu, který jeskutečně používán k dopravě předmětů všeho druhu, a to za předpokladu, že toto dřevo představuje riziko z rostlinolékařského hlediska, a že:

a) pochází zcela nebo částečně z jehličnanů (Coniferales), jiných než Pinus L., pocházejících z České republiky

a dále

b) odpovídá některému z následujících popisů uvedených v příloze I, části II Nařízení (EEC) č.2658/87.

CN kódPopis
4401 10Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v jiné podobné formě
4401 21Dřevo ve formě štěpků nebo třísek
ex 4401 30Zbytky dřeva nebo dřevěný odpad, neaglomerovaný do tvaru špalků, briket, pelet nebo podobným způsobem
4403 20 Surové dřevo včetně odkoměného, zbaveného dřevní běli nebo nahrubo opracovaného
- neošetřené barvou, mořidlem, kreosotem nebo jinými konzervačními prostředky, štípané tyče,
dřevěné kůly, laťky a kolíky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané
ex 4404 10
4406 10Dřevěné prazče (příčné prazče) pro železniční nebo tramvajové koleje - neimpregnované
ex 4407 10Dřevo rozřezané nebo štípané podélně nebo na kusy, loupané, jiné než hoblované, broušené
nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce přesahující 6 mm (zejména trámy, fošny, krajinky, prkna, latě)
ex 4415 10Obalové dřevěné bedny, klece a bubny
ex 4415 20Jednoduché palety, skříňové palety a jiné nakládací plošiny - s výjimkou palet,
které splňují požadavky stanovené pro tzv. „UIC-palety“ a které jsou odpovídajícím způsobem označené

Další chráněné oblasti jsou podrobně uvedeny v přílohách III.B.1.b. a III.B.2.b.

c) Rostliny a rostlinné produkty, které jsou možnými přenašeči škůdců významných pro určité oblasti se statutem "pest-free-area"

Rostliny, rostlinné produktyOblast se statutem „pest-free-area“
------

d) Rostliny a rostlinné produkty, které jsou možnými přenašeči škůdců významných pro jednu nebo část jedné ze smluvních stran

Rostliny, rostlinné produktySmluvní strana nebo její územní část
Semena Oryza spp. ,určená k pěstováníEvropská společenství
Semena Quercus L. ,určená k pěstováníČeská republika
Semena stolono- a hlíno- tvomých druhů rodu Solanum L. a jejich kříženců, určená k pěstováníČeská republika
Části rostlin, s výjimkou plodů a semen, Aster L., Eustoma Salisb., Gerbera Cass., Gypsophila L., Leucanthemum Mill.,
Rosa L., Senecio L. x hybridus, Tanacetum L. a Orchidaceae
Česká republika
Plody Ficus L., Malus Mill., Mangifera L., Mespilus L., Persea Mill., Prunus L. a Pyrus L.Česká republika
Dřevo Pinus L. ve formě dřevěných štěpků nebo třísekČeská republika
Surové dřevo Pinus L. včetně odkorněného, zbaveného dřevní běli nebo nahrubo opracovanéhoČeská republika
Š típané tyče z Pinus L.: dřevěné kůly, laťky a kolíky, zašpičatělé, podélně nerozřezanéČeská republika
Dřevo Pinus L. rozřezané nebo štípané podélně nebo na kusy, loupané, jiné než hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem,
o tloušťce přesahující 6 mm, zejména trámy, fošny, krajinky, prkna , latě
Česká republika
Rostliny Beta vulgaris L., určené ke zkrmování zvířatům nebo pro průmyslové zpracováníČeská republika

2. JINÉ PŘEDMĚTY

a) Jiné předměty, které jsou možnými přenašeči škůdců významných pro obě strany

Zemina a pěstební substrát jako takový, mimo čistou rašelinu, tvořený zcela nebo částečně zeminou nebo organickou hmotou, jako jsou části rostlin, humus včetně rašeliny nebo kůra.

b) Jiné předměty, které jsou možnými přenašeči škůdců významných pro určité chráněné oblasti

Kromě jiných předmětů uvedených v I.B.2.a.

Jiný předmětChráněná oblast
Zemina a nesterilizovaný odpad z řepy (Beta vulgaris L.)DK, IRL, P (Azory), UK, S, FIN, F (Bretaň)
Použité zemědělské mechanizační prostředkyDK, IRL, P (Azory), UK, S, FIN, F (Bretaň)

c) Jiné předměty, které jsou možnými přenašeči škůdců významných pro určité oblasti se statutem "pest-free-area"

Jiný předmětOblast se statutem „pest free-area“
------

d) Jiné předměty, které jsou možnými přenašeči škůdců významných pro jednu nebo část jedné ze smluvních stran

Jiný předmětSmluvní strana nebo její územní část
Zemina a nesterilizovaný odpad z řepy (Beta vulgaris L.)Česká republika

[...] - vědecké názvy uvedené v legislativě České republiky

PŘÍLOHA II

ODPOVĚDNÉ ORGÁNY

(i) Česká republika - kontrolní činnost v oblastech dozoru veterinárního a rostlinolékařského je rozdělena mezi Ministerstvo zemědělství České republiky se Státní veterinární správou České republiky a/nebo se Státní rostlinolékařskou správou České republiky a dále mezi Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

- Ministerstvo zemědělství České republiky je zodpovědné za celkovou koordinaci, monitorování, inspekci audit a nezbytnou legislativní činnost pro zajištění jednotné aplikace veterinárních a rostlinolékařských opatření v rámci České republiky.

- Ministerstvo zdravotnictví České republiky je zodpovědné za stanovení opatření ve vztahu k ochraně zdraví veřejnosti.

- Se zřetelem na export do Společenství jsou Státní veterinární správa a Státní rostlinolékařská správa České republiky zodpovědné za kontrolu produkčních podmínek a požadavků a za vydávání certifikátů potvrzujících dohodnuté parametry zdravotního stavu zvířat, situace v ochraně veřejného zdraví, a v ochraně zvířat zvířat, resp. za vydávání certifikátů o zdravotním stavu rostlin potvrzujících dohodnutá opatření v oblasti fytosanitámí.

(ii) Společenství- zodpovědnost v oblastech veterinárního a rostlinolékařského dozoru je rozdělena mezi veterinární služby a rostlinolékařské služby v jednotlivých členských zemích a mezi Komisi ES. V tomto ohledu platí následující zásady:

- Komise je zodpovědná za celkovou koordinaci, monitorování, inspekci/audit a nezbytnou legislativní činnost pro zajištění jednotné aplikace veterinárních a rostlinolékařských opatření v rámci Společenství.

- Se zřetelem na export do České republiky jsou členské státy zodpovědné za kontrolu produkčních podmínek a požadavků a za vydávání certifikátů potvrzujících dohodnuté parametry zdravotního stavu zvířat, situace v ochraně veřejného zdraví, a v ochraně zvířat, resp. za vydávání certifikátů o zdravotním stavu rostlin potvrzujících dohodnutá opatření v oblasti fytosanitámí.

PŘÍLOHA III

SEZNAM CHOROB A ŠKŮDCŮ

A: CHOROBY, NA NĚŽ SE VZTAHUJE PRINCIP REGIONALIZACE

Slintavka a kulhavka

Vesikulámí stomatitida

Vesikulámí choroba prasat

Mor skotu

Mor malých přežvýkavců

Plicní nákaza skotu

Nodulámí dermatitida

Katarální horečka ovcí

Epizootické hemoragické onemocnění

Neštovice ovcí a koz

Africký mor koní

Africký mor prasat

Klasický mor prasat

Těšínská choroba prasat

Mor drůbeže (influenza avium)

Pseudomor drůbeže

Encefalomyelitidy koní všech typů včetně venezuelské

Horečka údolí Rift

Vesikulámí exantém

Choroby ryb, mlžů a korýšů a vady produktů z těchto živočichů budou zpracovány později.

Příloha III.B.1

Karanténní škůdci uznaní oběma smluvními stranami

1. Škůdci, o nichž není známo. že by se vyskytovali v kterékoli části území smluvních stran

a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývojového cyklu

Škodlivý organismusRostliny*Předmět kontaminace*
Acleris spp. (neevropské druhy)
Aculops fuchsiaeFuchsia L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Amauromyza maculosa
Anomala orientalis [Blitopertha orientalis]
Anoplophora chinensis
Anoplophora malasiaca
Anthonomus bisigniferFragaria L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Anthonomus signatusFragaria L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Arrhenodes minutus
Aschistonyx eppoiJuniperus L.Rostliny původem z neevropských zemí,
s výjimkou plodů a semen
Bemisia tabaci (neevropské populace)
jako vektor viru Bean golden mosaic virus1)
Bemisia tabaci (neevropské populace)
jako vektor viru Cowpea mild mottle virus1)
Bemisia tabaci (neevropské populace)
jako vektor viru Euphorbia mosaic virus1)
Bemisia tabaci (neevropské populace)
jako vektor viru Florida tomato virus1)
Bemisia tabaci (neevropské populace)
jako vektor viru Lettuce infectious yellows virus1)
Bemisia tabaci (neevropské populace)
jako vektor viru Pepper mild tigré virus1)
Bemisia tabaci (neevropské populace)
jako vektor viru Squash leaf curl virus1)
Bursaphelenchus xylophilusAbies Mill., Cedrus Trew., Larix Mill.,
Picea A Dietr., Pinus L.,
Pseudotsuga Carr., Tsuga Carr.
Rostliny s výjimkou plodů
a semen a dřevo jehličnanů (Coniferales),
původem z neevropských zemi
Carposina niponensisCydonia Mill, Malus Mill., Prunus L., Pyrus L.Rostliny původem z neevropských zemí,
s výjimkou semen
Choristoneura spp. (neevropské druhy)
Cicadellidae (neevropské druhy), o nichž je známo,
že jsou vektory Pierce's disease (puvodce Xylella fastidiosa),
zejména Carneocephala fulgida
Cicadellidae (neevropské druhy), o nichž je známo,
že jsou vektory Pierce's disease (puvodce Xylella fastidiosa),
zejména Draeculacephala minerva
Cicadellidae (neevropské druhy), o nichž je známo, že jsou vektory Pierce's disease (puvodce Xylella fastidiosa),
zejména Graphocephala atropunctata
Conotrachelus nenuphar
Enarmonia packardi [Cydia packardi]Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L.Rostliny původem z neevropských zemí,
s výjimkou semen
Enarmonia prunivora [Cydia prunivora]Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L.Rostliny původem z neevropských zemí,
s výjimkou semen
Grapholita inopinata [Cydia inopinata]Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L.Rostliny původem z neevropských zemí,
s výjimkou semen
Heliothis zea [Helicoverpa zea]
Liriomyza sativae
Listronotus bonariensisCruciferae, Gramineae, Trifolium spp.Osivo původem z Argentiny, Austrálie, Bolívie, Chile,
Nového Zélandu a Uruguaye
Longidorus diadecturus
Margarodes, neevropské druhy, jako Margarodes prieskaensisVitis L.Rostliny s výjimkou plodů a semen
Margarodes, neevropské druhy, jako Margarodes vitisVitis L.Rostliny s výjimkou plodů a semen
Margarodes, neevropské druhy, jako Margarodes vredendalensisVitis L.Rostliny s výjimkou plodů a semen
Monochamus spp. (neevropské druhy)
Nacobbus aberrans
Numonia pyrivorella [Numonia pyrivorella]Pyrus L.Rostliny původem z neevropských zemí,
s výjimkou semen
Oligonychus perditusJuniperus L.Rostliny původem z neevropských zemí,
s výjimkou semen
Pissodes spp. (neevropské druhy)ConiferalesRostliny, s výjimkou plodů a semen, dřevo
s kůrou a samostatná kůra, původem
z neevropských zemí
Premnotrypes spp. (neevropské druhy)
Pseudopithyophthorus minutissimus [Pseudopithyophthorus minutissimus]
Pseudopithyophthorus pruinosus [Pseudopithyophthorus pruinosus]
Radopholus citrophilusCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
a jejich křízenci
Rostliny s výjimkou plodů a semen
Radopholus citrophilusAraceae,Marantaceae ,Musaceae,
Persea spp., Strelitziaceae
Rostliny zakořeněné nebo s ulpělým
či připojeným pěstebním substrátem
Scaphoideus luteolus
Scolytidae spp. (neevropské druhy)ConiferalesRostliny o výsče nad 3 m s výjimkou plodů
a semen a dřevo s kůrou a samostatná kůra,
původem z neevropských zemí
Spodoptera eridania
Spodoptera frugiperda
Spodoptera litura
Tachypterellus quadrigibbus [Anthonomus quadrigibbus]Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., PyrusRostliny původem z neevropských zemí,
s výjimkou semen
Tephritidae (neevropské druhy) zejména Anastrepha fraterculus
Tephritidae (neevropské druhy) zejména Anastrepha ludens
Tephritidae (neevropské druhy) zejména Anastrepha obliqua
Tephritidae (neevropské druhy) zejména Anastrepha suspensa
Tephritidae (neevropské druhy) zejména Dacus ciliatus
Tephritidae (neevropské druhy) zejména Dacus cucurbitae [Bactrocera cucurbitae]
Tephritidae (neevropské druhy) zejména Dacus dorsalis [Bactrocera dorsalis]
Tephritidae (neevropské druhy) zejména Dacus tryoni [Bactrocera tryoni]
Tephritidae (neevropské druhy) zejména Dacus tsuneonis [Bactrocera tsuneonis]
Tephritidae (neevropské druhy) zejména Dacus zonatus [Bactrocera zonatus]
Tephritidae (neevropské druhy) zejména Epochra canadensis [Euphranta canadensis]
Tephritidae (neevropské druhy) zejména Pardalaspis cyanescens [Trirhithromyia cyanescens]
Tephritidae (neevropské druhy) zejména Pardalaspis quinaria [Ceratitis quinaria]
Tephritidae (neevropské druhy) zejména Pterandrus rosa [Ceratitis rosa]
Tephritidae (neevropské druhy) zejména Rhacochlaena japonica [Euphranta japonica]
Tephritidae (neevropské druhy) zejména Rhagoletis cingulata
Tephritidae (neevropské druhy) zejména Rhagoletis completa
Tephritidae (neevropské druhy) zejména Rhagoletis fausta
Tephritidae (neevropské druhy) zejména Rhagoletis indifferens
Tephritidae (neevropské druhy) zejména Rhagoletis mendax
Tephritidae (neevropské druhy) zejména Rhagoletis pomonella
Tephritidae (neevropské druhy) zejména Rhagoletis ribicola
Tephritidae (neevropské druhy) zejména Rhagoletis suavis
Thrips palmi
Xiphinema americanum (neevropské druhy)
Xiphinema californicum

b) Bakterie

Škodlivý organismusRostliny*Předmět kontaminace*
Erwinia stewartii [Pantoea stewartii subsp. stewartii]Zea mais L,Osivo
Xylella fastidiosa [Xylella fastidiosa sensa lato]

c) Houby

Škodlivý organismusRostliny*Předmět kontaminace*
Alternaria alternata (neevropské patogenní kmeny)Cydonia Mil., Malus Mill., Pyrus L.Rostliny určené k pěstování, s původem z neevropských zemí, s výjimkou semen
Apiosporina morbosaPrunus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semen
Atropellis spp.Pinus L.Rostliny s výjimkou plodů a semen, samostatná kůra a dřevo
Ceratocystis coerulescens
[Ceratocystis virescens]
Acer saccharum Marsh.Rostliny původem ze Severní Ameriky, s výjimkou plodů a semen a dřevo,
včetně dřeva zbaveného přirozeně zaobleného povrchu, původem ze Severní Ameriky
Ceratocystis fagacearum
Cercoseptoria pini-densiflorae
[Mycosphaerella gibsonii]
Pinus L.Rostliny, s výjimkou plodů a semen, a dřevo
Chrysomyxa arctostaphyli
Ciborinia camelliaeCamellia L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semen, původem z neevropských zemí
Cronartium spp. (neevropské druhy)
Diaporthe vacciniiVaccinium spp.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semen
Endocronartium spp. (neevropské druhy)
Fusarium oxysporum f. sp. albedinisPhoenix spp.Rostliny s výjimkou plodů a semen
Guignardia laricina
[Botryosphaeria laricina]
Guignardia piricola
[Botryosphaeria berengeriana f. sp. piricola]
Cydonia Mil., Malus Mill., Prunus L., Pyr L.Rostliny původem z neevropských zemí, s us výjimkou semen
Gymnosporangium spp. (neevropské druhy)
Inonotus weirii [Phellinus weirii]
Melampsora farlowii
Monilinia fructicola
Mycosphaerella larici-leptolepis
[Mycosphaerella laricis-leptolepidis]
Mycosphaerella populorum
Phoma andina
Phyllosticta solitaria
Puccinia pittieirianaSolanaceaeRostliny s výjimkou plodů a semen
Scirrhia acicola
[Mycosphaerella dearnessii]
Pinus L.Rostliny s výjimkou plodů a semen
Septoria lycopersici var.malagutii
Tilletia indica2)Triticum L., Triticosecale Wittmack2)Osivo původem z Afgánistánu, Indie, Iráku, Mexika, Nepálu, Pakistánu a USA2)
Thecaphora solani
Trechispora brinkmannii
[Phymatotrichopsis omnivora]
Venturia nashicolaPyrus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semen, původem z neevropských zemí

d) Viry a organismy virům podobné

Škodlivý organismusRostliny*Předmět kontaminace*
Beet curly top virus (neevropské kmeny)
[Beet curly top hybrigeminivirus (neevropské kmeny)]
Beta vulgaris L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Black raspberry latent virus
[Black raspberry latent ilarvirus]
Rubus L.Rostliny určené k pěstování
Elm phloem necrosis mycoplasm
[EIm phloem necrosis phytoplasma]
Little cherry pathogen (neevropské kmeny)
[Charry little cherry virus (neevropské kmeny)]
Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb.,
Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch.,
Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram,
Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum.,
a jejich kříženci a kultivary
Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Viry a virům podobné organismy bramboru, zejména Andean potato latent virus
[Potato Andean latent tymovirus]
Viry a virům podobné organismy bramboru, zejména Andean potato mottle virus
[Potato Andean mottle comovirus]
Viry a virům podobné organismy bramboru, zejména Arracacha virus B, oca strain
[Arracacha B virus, oca strain]
Viry a virům podobné organismy bramboru,
zejména neevropské kmeny viru bramboru A, M, S, V, X, Y
(včetně Yo,Yn, Ye) a Potato leaf roli virus
[Potato leaf roli luteovirus]
Viry a virům podobné organismy bramboru, zejména Potato black ringspot virus
[Potato black ringspot nepovirus]
Viry a virům podobné organismy bramboru, zejména Potato spindle tuber viroid
Viry a virům podobné organismy bramboru, zejména Potato virus T
[Potato T trichovirus]
Prunus necrotic ringspot virus
[Apple mosaic ilarvirus]3)
Rubus L.Rostliny určené k pěstování
Tobacco ringspot virus
[Tobacco ringspot nepoviris]
Tomato ringspot virus
[Tomato ringspot nepoviris]
Viry a virum podobné organismy Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill.,
Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., a Vitis L., zejména Blueberry leaf mottle virus
[Blueberry leaf mottle nepovirus]
Viry a virum podobné organismy Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill.,
Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., a Vitis L., zejména Cherry rasp leaf virus (americký)
[Cherry rasp leaf nepovirus - americký]
Viry a virum podobné organismy Cydonia Mill., Fragaria L., Malus MiIl.,
Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., a Vitis L., zejména neevropské viry a virům podobné organismy
Viry a virum podobné organismy Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill.,
Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., a Vitis L., zejména Peach mosaic virus (americký)
[Peach latent mosaic viroid - americký]
Viry a virum podobné organismy Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill.,
Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., a Vitis L., zejména Peach phony rickettsia
[Xylella fastidiosa sensu lato]
Viry a virum podobné organismy Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L.,
Pyrus L., Ribes L., Rubus L., a Vitis L., zejména Peach rosette mosaic virus
[Peach rosette mosaic nepovirus]
Viry a virum podobné organismy Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L.,
Pyrus L., Ribes L., Rubus L., a Vitis L., zejména Peach rosette mycoplasm
[Peach rosette phytoplasma]
Viry a virum podobné organismy Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L.,
Pyrus L., Ribes L., Rubus L., a Vitis L., zejména Peach X-disease mycoplasm
[peach X-disease phytoplasma]
Viry a virům podobné organismy Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L.,
Pyrus L., Ribes L., Rubus L., a Vitis L., zejména Peach yellows mycoplasm
[Peach yellows phytoplasma]
Viry a virům podobné organismy Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L.,
Pyrus L., Ribes L., Rubus L., a Vitis L., zejména Plum line pattern virus (americký)
[Plum American line pattern ilarvirus]
Viry a virům podobné organismy Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L.,
Pyrus L., Ribes L., Rubus L., a Vitis L., zejména Raspberry leaf curl virus (americký)
[Raspberry leaf curl luteovirus]
Viry a virům podobné organismy Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L.,
Pyrus L., Ribes L., Rubus L., a Vitis L., zejména Strawberry latent “C“ virus
[Strawberry latent C rhabdovirus]
Viry a virům podobné organismy Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L.,
Pyrus L., Ribes L., Rubus L., a Vitis L., zejména Strawberry witches' broom mycoplasm
[Strawberry witches' broom phytoplasma]
Viry přenášené molicí Bemisia tabaci, zejména Bean golden mosaic virus
[Bean golden mosaic bigeminivirus]
Viry přenášené molicí Bemisia tabaci, zejména Cowpea mild mottle virus
[Cowpea mild mottle carlavirus]
Viry přenášené molicí Bemisia tabaci, zejména Euphorbia mosaic virus
[Euphorbia mosaic bigeminivirus]
Viry přenášené molicí Bemisia tabaci, zejména Florida tomato virus
[Tomato mottle bigeminivirus]
Viry přenášené molicí Bemisia tabaci, zejména Lettuce infectious yellows virus
[Lettuce infectious yellows closterovirus]
Viry přenášené molicí Bemisia tabaci, zejména Pepper mild tigré virus
[Pepper mild tigré bigeminivirus]
Viry přenášené molicí Bemisia tabaci, zejména Squash leaf curl virus
[Squash leaf curl bigeminivirus]

e) Parazitické rostliny

Škodlivý organismusRostliny*Předmět kontaminace*
Arceuthobium spp. (neevropské druhy)

2. Škůdci, jejichž zavlečení a rozšiřování je v rámci určitých chráněných oblastí Evropských společenství zakázáno

a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích jejich vývojového cyklu

Škodlivý organismusRostliny*Předmět kontaminace*Chráněná oblast
podle směrnice
Rady 77/93/EEC, příloha:
Bemisia tabaci (Evropské populace)I.B.a.01
Globodera pallidaI.B.a.01.a

b) Bakterie

Škodlivý organismusRostliny*Předmět kontaminace*Chráněná oblast podle
směrnice Rady 77/93/EEC, příloha:
Erwinia amylovoraChaenomeles Lindl.,
Cotoneaster Ehrh.,
Crataegus L., Cydonia Mill.,
Eriobotrya Lind., Malus Mill., Mespilus L.,
Pyracantha Roem., Pyrus L.,
Sorbus L. kromě S.intermedia (Ehrh.),
Stranvaesia Lindl.
Části rostlin, s výjimkou plodů, osiva a rostlin určených
k pěstování, včetně živého pylu pro opylování
II.B.b.02

c) Houby

Škodlivý organismusRostliny*Předmět kontaminace*Chráněná oblast podle
směrnice Rady 77/93/EEC, příloha:
---

d) Viry a organismy virům podobné

Škodlivý organismusRostliny*Předmět kontaminace*Chráněná oblast podle
směrnice Rady 77/93/EEC, příloha:
Beet necrotic yellow vein virusI.B.b.01
Tomato spotted wilt virusI.B.b.02

3. Škůdci, jejichž zavlečení a rozšiřování je v rámci určitých chráněných oblastí ČR zakázáno

Škodlivý organismusRostliny*Předmět
kontaminace*
Oblast se statutem
“pest-free-area“
a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývojového cyklu
---
b) Bakterie
---
c) Houby
---
d) Viry a organismy virů m podobné
---

4. Škůdci, o nichž není známo, že by se vyskytovali na území jedné ze smluvních stran

a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývojového cyklu

Škodlivý organismusRostliny*Předmět kontaminace*Nevyskytuje se v
Aphelenchoides besseyiFragaria L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
ČR
Globodera pallidaČR
Liriomyza trifoliiČR
Opogona sacchariČR
Popillia japonicaČR
Radopholus simitisAraceae, Marantaceae,
Musaceae, Persea spp.,
Strelitziaceae
Rostliny zakořeněné nebo s ulpělým
či připojeným pěstebním substrátem
ČR
Spodoptera littoralisČR

b) Bakterie

Škodlivý organismusRostliny*Předmět kontaminace*Nevyskytuje se v
Erwinia chrysanthemi pv. dianthicolaDianthus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenČR
Pseudomonas caryophylli
[Burkholderia cariophylli]
Dianthus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenČR
Pseudomonas solanacearum
[Ralstonia solanacearum]
ČR
Pseudomonas syringae pv. Persicae4)Prunus persica (L.) Batsch,
Prunus persica var. necyarina (Alt.) Maxim4)
Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semen4)ČR
Xanthomonas campestris pv. pruni
[Xanthomonas arboricola pv. pruni]
Prunus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenČR
Xanthomonas fragariaeFragaria L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenČR
Xylophilus ampelinusVitis L.Rostliny, s výjimkou plodů a semenČR

c) Houby

Škodlivý organismusRostliny*Předmět kontaminace*Nevyskytuje se v
Ceratocystis fimbriata f.sp.plataniPlatanus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semen, a dřevo,
včetně dřeva, zbaveného přirozeného zaobleného povrchu
ČR
Colletotrichum acutatumFragaria L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenČR
Cryphonectria parasiticaCastanea Mill.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semen,
a dřevo a samostatná kůra
ČR
Cryphonectria parasiticaQuercus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenČR
Melampsora medusaeČR
Scirrhia pini [Mycosphaerella plni]Pinus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenČR

d) Viry a organismy virům podobné

Škodlivý organismusRostliny*Předmět kontaminace*Nevyskytuje se v
Beet leaf curl virus [Beet leaf curl rhabdovirus]Beta vulgaris L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenČR
Cherry leaf roll virus [Cherry leafroll nepovirus]Rubus L.Rostliny určené k pěstováníES
Grapevine flavescence dorée MLO [Grapevine flavescence dorée phytoplasma]Vitis L.Rostliny s výjimkou plodů a semenČR
Viry a virům podobné organismy Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L.,
Pyrus L., Ribes L., Rubus L., a Vitis L., zejména Strawberry vein banding virus
[Strawberry vein banding caulimovirus]
ES

5. Škůdci, o nichž je známo, že se vyskytují na území obou smluvních stran

a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích jejich vývojového cyklu

Škodlivý organismusRostliny*Předmět kontaminace*
Bemisia tabaci
(Evropské populace)5)
Daktulosphaira vitifoliae
[Viteus vitifoliae]
Vitis L.Rostliny, s výjimkou plodů a semen
Ditylenchus destructorCrocus L.,zakrslé formy a jejich kříženci rodu Gladiolus Tourn. ex L.,
jako G.colvillei Sweet, G.callianthus Marais, G.nanus hort.,
G. ramosus hort., G.Tubergenii hort.,
Hyacinthus L., Iris L., Tygrida Juss., Tulipa L.
Cibule, hlízy a oddenky, určené k pěstování
Ditylenchus destructorSolanum tuberosum L.Hlízy určené k pěstování
Ditylenchus dipsaciAllium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium schoenoprasum L.Semena a cibule, určené k pěstování
Ditylenchus dipsaciCamassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston “Golden Yellow“,
Galanthus L., Galtonia candicans (Baker] Decne, Hyacinthus L.,
Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L.,
Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L.
Cibule, hlízy a oddenky, určené k pěstování
Ditylenchus dipsaciMedicago sativa L.Osivo
Ditylenchus dipsaciAllium porrum L.Rostliny určené k pěstování
Globodera rostochiensis
Heliothis armigera [Helicoverpa armigera]
Liriomyza bryoniae
Liriomyza huidobrensis

b) Bakterie

Škodlivý organismusRostliny*Předmět kontaminace*
Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
Clavibacter michiganensis ssp. insidioususMedicago sativaOsivo
Clavibacter michiganensis ssp. michiganensisLycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.Rostliny určené k pěstování
Erwinia amylovoraChaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehr., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl.,
Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L.
s výjimkou Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., Stravaesia Lindl.
Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semen
Xanthomonas campestris pv. phaseoli
[Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli]
Phaseolus L.Osivo
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria
[Xanthomonas vesicatoria]
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Capsicum spp.Rostliny určené k pěstování

c) Houby

Škodlivý organismusRostliny*Předmět kontaminace*
Didymella ligulicolaDendranthema (DC.) Des Moul.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semen
Phialophora cinerescensDianthus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semen
Phytophthora fragariae var. fragariaeFragaria L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semen
Plasmopara halstediiHelianthus annuus L.Osivo
Puccinia horianaDendranthema (DC.) Des Moul.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semen
Synchytrium endobioticum
Verticillium albo-atrumHumulus lupulus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semen
Verticillium dahliaeHumulus lupulus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semen

d) Viry a organismy virům podobné

Škodlivý organismusRostliny*Předmět kontaminace*
Apple proliferation mycoplasm
[Apple proliferation phytoplasma]6)
Malus Mill.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semen
Apricot chlorotic leafroll mycoplasm
[Apricot chlorotic leafroll phytoplasma]
Arabis mosaic virus [Arabis mosaic nepovirus]Fragaria L., Rubus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semen
Beet necrotic yellow vein virus
[Beet necrotic yellow vein furovirus]7)
Chrysanthemum stunt viroidDendranthema (DC.) Des Moul.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semen
Pear decline mycoplasm
[Pear decline phytoplasma]
Plum pox virus
[Plum pox potyvirus]
Prunus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semen
Potato stolbur mycoplasm
[Potato stolbur phytoplasma]
SolanaceaeRostliny určené k pěstování, s výjimkou semen
Raspberry ringspot virus
[Raspberry ringspot nepovirus]
Fragaria L., Rubus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semen
Strawberry crinkle virus
[Strawberry crinkle cytorhabdovirus]
Fragaria L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semen
Strawberry latent ringspot virus
[Strawberry latent ringspot nepovirus]
Fragaria L., Rubus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semen
Strawberry mild yellow edge virus
[Strawberry mild yellow edge disease]
Fragaria L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semen
Tomato black ring virus
[Tomato black ring nepovirus]
Fragaria L., Rubus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semen
Tomato spotted wilt virus
[Tomato spotted wilt tospovirus]8)
Apium graveolens L., Capsicum annuum L.,
Cucumis melo L., Dendranthema (DC) Des Moul.,
všechny variety novoquinejských kříženců Impatiens,
Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.),
Nicotiana tabacum L., Solanum melogena L.,
Solanum tuberosum L.
Rostliny určené k pěstování.
V případě rostlin Nicotiana tabacum L.
musí být zřejmé, že jsou určeny profesionálním
producentům tabáku.

Příloha III.B.2

Karanténní škůdci uznaní pouze Evropskými společenstvími

1. Škůdci, o nichž není známo, že by se vyskytovali v kterékoli části území žádné ze smluvních stran

a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích jejich vývojového cyklu

Škodlivý organismusRostliny*Předmět kontaminace*
Aleurocanthus spp.Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženciRostliny, s výjimkou plodů a semen
Aonidiella citrinaCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženciRostliny, s výjimkou plodů a semen
Aphelenchoides besseyi9)Oryza spp.9)Osivo9)
Diaphorina citriCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
a jejich kříženci a Muraya König
Rostliny, s výjimkou plodů a semen
Eotetranychus lewisiCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženciRostliny, s výjimkou plodů a semen
Eotetranychus orientalisCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženciRostliny, s výjimkou plodů a semen
Hishomonus phycitisCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženciRostliny, s výjimkou plodů a semen
Leucaspis japonicaCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženciRostliny, s výjimkou plodů a semen
Myndus crudus
Saissetia nigraCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženciRostliny, s výjimkou plodů a semen
Scirtothrips aurantiiCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženciRostliny, s výjimkou plodů a semen
Scirtothrips citriCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženciRostliny, s výjimkou plodů a semen
Scirtothrips dorsalisCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženciRostliny, s výjimkou plodů a semen
Toxoptera citricidaCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženciRostliny, s výjimkou plodů a semen
Trioza erytreaeCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
a jejich kříženci a Clausena Burm.f.
Rostliny, s výjimkou plodů a semen
Unaspis citriCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženciRostliny, s výjimkou plodů a semen

b) Bakterie

Škodlivý organismusRostliny*Předmět kontaminace*
Citrus greening bacteriumCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženciRostliny, s výjimkou plodů a semen
Citrus variegated chlorosisCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženciRostliny, s výjimkou plodů a semen
Xanthomonas campestris (všechny kmeny patogenní pro Citrus)Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženciRostliny, s výjimkou plodů a semen
Xanthomonas campestris pv. orizicolaOryza spp.Osivo
Xanthomonas campestris pv. oryzaeOryza spp.Osivo

c) Houby

Škodlivý organismusRostliny*Předmět kontaminace*
Cercospora angolensisCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženciRostliny, s výjimkou semen
Elsinoe spp.Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženciRostliny, s výjimkou plodů a semen
Elsinoe spp.Citrus L. a jeho kříženciRostliny s výjimkou plodů a semen, ale plody Citrus reticulata Blanco
a Citrus sinensis (L.) Osbeck, původem z Jižní Ameriky
Guignaardia citricarpaCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženciRostliny, s výjimkou semen

d) Viry a organismy virům podobné

Škodlivý organismusRostliny*Předmět kontaminace*
Blight and Blight-likeCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženciRostliny, s výjimkou plodů a semen
Cadang-Cadang viroidPalmaeRostliny určené k pěstování, s výjimkou semen,
původem z neevropských zemí
Citrus mosaic virusCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženciRostliny, s výjimkou plodů a semen
Citrus tristeza virus (neevropské kmeny)Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženciRostliny, s výjimkou plodů a semen
LeprosisCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženciRostliny, s výjimkou plodů a semen
Naturally spreading psorosisCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženciRostliny, s výjimkou plodů a semen
Palm lethal yellowing mycoplasmPalmaeRostliny určené k pěstování, s výjimkou semen,
původem z neevropských zemí
Satsuma dwarf virusCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženciRostliny, s výjimkou plodů a semen
Tatter leaf virusCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženciRostliny, s výjimkou plodů a semen
Witches' broom MLOCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženciRostliny, s výjimkou plodů a semen

2. Škůdci, jejichž zavlečení a rozšiřování je v rámci určitých chráněných oblastí Společenstvích zakázáno

a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích jejich vývojového cyklu

Škodlivý organismusRostliny*Předmět kontaminace*Chráněná oblast podle směrnice
Rady 77/93/EEC, příloha:
Anthonomus grandisGossypium spp.Osivo a plody (tobolky) a neodzrněná bavlnaII.B.a.01
Cephalcia lariciphilaLarix Mill.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenII.B.a.02
Dendroctonus micansAbies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr.,
Pinus L. a Pseudotsuga Carr.
Rostliny o výsče nad 3 m, s výjimkou plodů a semen,
neodkorněné dřevo a samostatná kůra
II.B.a.03
Gilpinia hercyniaePicae A.Dietr.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenII.B.a.04
Gonipterus scuteilatusEucalyptus I'HeritRostliny s výjimkou plodů a semenII.B.a.05
Ips amitinusAbies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. a Pinus L.Rostliny o výsče nad 3 m, s výjimkou plodů a semen,
neodkorněné dřevo a samostatná kůra
II.B.a.06.a
Ips amitinusConiferalesNeodkorněné dřevo a samostatná kůraII.B.a.06.a
Ips cembraeAbies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr.,
Pinus L. a Pseudotsuga Carr.
Rostliny o výsče nad 3 m, s výjimkou plodů a semen,
neodkorněné dřevo a samostatná kůra
II.B.a.06.b
Ips cembraeConiferalesNeodkorněné dřevo a samostatná kůraII.B.a.06.b
Ips duplicatusAbies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. a Pinus L.Rostliny o výsče nad 3 m, s výjimkou plodů a semen,
neodkorněné dřevo a samostatná kůra
II.B.a.06.c
Ips duplicatusConiferalesNeodkorněné dřevo a samostatná kůraII.B.a.06.c
Ips sexdendatusAbies Mill, Larix Mill., Picea A. Dietr. a Pinus L.Rostliny o výsče nad 3 m, s výjimkou plodů a semen,
neodkorněné dřevo a samostatná kůra
II.B.a.06.d
Ips sexdendatusConiferalesNeodkorněné dřevo a samostatná kůraII.B.a.06.d
Ips typographusAbies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr.,
Pinus L. a Pseudotsuga Carr.
Rostliny o výsče nad 3 m, s výjimkou plodů a semen,
neodkorněné dřevo a samostatná kůra
II.B.a.06.e
Ips typographusConiferalesNeodkorněné dřevo a samostatná kůraII.B.a.06.e
Leptinotarsa decemlineataI.B.a.02
Matsucoccus feytaudiConiferalesSamostatná kůra a dřevoII.B.a.07
Pissodes spp. (evropské druhy)Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L.Rostliny, s výjimkou plodů a semen, dřevo a samostatná kůraII.B.a.08
Pissodes spp. (evropské druhy)ConiferalesDřevo a samostatná kůraII.B.a.09
Sternochetus mangiferaeMangifera spp.Osivo původem ze třetích zemíII.B.a.09
Thaumetopoea pityocampaPinus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou plodů a semenII.B.a.10

b) Bakterie

Škodlivý organismusRostliny*Předmět kontaminace*Chráněná oblast
podle směrnice
Rady 77/93/EEC, příloha:
Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciensPhaseolus vulgaris L., Dolichos Jacq.OsivoII.B.b.01

c) Houby

Škodlivý organismusRostliny*Předmět kontaminace*Chráněná oblast podle směrnice Rady 77/93/EEC, příloha:
Glomerella gossypiiGossypium spp.Osivo a plody (tobolky)II.B.c.01
Gremmeniella abietinaAbies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenII.B.c.02
Hypoxylon mammatumPopulus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenII.B.c.03

d) Viry a organismy virům podobné

Škodlivý organismusRostliny*Předmět kontaminace*Chráněná oblast
podle směrnice
Rady 77/93/EEC, příloha:
Citrus tristeza virus
(evropské kmeny)
Citrus L., Fortunella Swingle,
Poncirus Raf. a jejich kříženci
Plody s listy a stopkamiII.B.d.01

3. Škůdci, jejichž zavlečení a rozšiřování v rámci určitých oblastí České republiky majících statut "pest-free area" je zakázáno

Škodlivý organismusRostlina*Předmět kontaminaceOblast se statutem
“pest-free area“
a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech
stádiích jejich vývojového cyklu
b) Bakterie
c) Houby
d) Viry a organismy virů m podobné

4. Škůdci. o nichž není známo, že by se vyskytovali na území jedné ze smluvních stran

a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích jejich vývojového cyklu

Škodlivý organismusRostlina*Předmět kontaminace*Šků dce se nevyskytuje v:
Circulifer haematocepsCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženciRostliny, s výjimkou plodů a semenČR
Circulifer tenellusCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženciRostliny, s výjimkou plodů a semenČR

b) Bakterie

c) Houby

Škodlivý organismusRostliny*Předmět kontaminace*Škůdce se nevyskytuje v:
Phoma tracheiphilaCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženciRostliny, s výjimkou semenČR

d) Viry a organismy virům podobné

Škodlivý organismusRostliny*Předmět kontaminace*Škůdce se nevyskytuje v:
Citrus tristeza virus (evropské kmeny)Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženciRostliny, s výjimkou plodů a semenČR
Citrus vein enation woody gallCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženciRostliny, s výjimkou plodů a semenČR
Spiroplasma citriCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženciRostliny, s výjimkou plodů a semenČR

5. Škůdci, o nichž je známo, že se vyskytují na území obou smluvních stran

Škodlivý organismusRostlina*Předmět kontaminace*
a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích jejich vývojového cyklu
b) Bakterie
c) Houby
d) Viry a organismy virů m podobné

Příloha III.B.3

Karanténní škůdci uznaní pouze Českou republikou

1. Škůdci, o nichž není známo, že by se vyskytovali v kterékoli části území žádné ze smluvních stran

a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích jejich vývojového cyklu

Škodlivý organismusRostlina*Předmět kontaminace*
Diabrotica virgifera virgifera
Lymantria dispar (neevropské populace)

b) Bakterie

Škodlivý organismusRostlina*Předmět kontaminace*
---

c) Houby

Škodlivý organismusRostlina*Předmět kontaminace*
Sternocarpella macrosporaZea mays L.Osivo
Sternocarpella maydisZea mays L.Osivo

d) Viry a virům podobné organismy

Škodlivý organismusRostlina*Předmět kontaminace*
Viry a virům podobné organismy Humulus lupulus L: Hop American latent virus
Viry a virům podobné organismy Humulus lupulus L: Hop stunt viroid

2. Škůdci, jejichž zavlečení a rozšiřování v rámci určitých chráněných oblastí Společenství je zakázáno

Škodlivý organismusRostlina*Předmět kontaminace*Chráněná oblast
podle směrnice
Rady 77/93/EEC, příloha:
a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích jejich vývojového cyklu
b) Bakterie
c) Houby
d) Viry a virům podobné organismy

3. Škůdci, jejichž zavlečení a rozšiřování v rámci určitých oblastí České republiky majících statut "pest-free area" je zakázáno

Škodlivý organismusRostlina*Předmět kontaminace*Oblast se statutem
“pest-free area“
a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích jejich vývojového cyklu
b) Bakterie
c) Houby
d) Viry a virů m podobné organismy

4. Škůdci, o nichž není známo, že by se vyskytovali na území jedné ze smluvních stran

a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích jejich vývojového cyklu

Škodlivý organismusRostlina*Předmět kontaminace*Škůdce se nevyskytuje v:
Ceratitis capitataČR
Cacoecimorpha pronubanaČR
Cacyreus marshalliPelargonium ĽHerit ex Ait.Rostliny, s výjimkou semenČR
Meloidogyne chitwoodiSolanum tuberosum L.Hlízy určené k pěstováníČR
Meloidogyne chitwoodiSazeniceRostliny s kořeny určené k pěstováníČR
Spodoptera exiguaČR

b) Bakterie

c) Houby

Škodlivý organismusRostliny*Předmět kontaminace*Škůdce se nevyskytuje v
Phytophthora fragariae var. rubiRubus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenČR

d) Viry a virům podobné organismy

5. Škůdci, o nichž je známo, že se vyskytují na území obou smluvních stran

a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích jejich vývojového cyklu

Škodlivý organismusRostliny*Předmět kontaminace*
Quadraspidiotus perniciosusAcer L., Amelanchier Médic., Betula L., Cercidiphyllum Sieb. et Zucc., Chaenomeles Lindl., Cornus L,
Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Euonymus L., Fagus L., Juglans L., Ligustrum L., Lonicera L.
Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semen
a rostlin z tkáňových kultur
Maclura Nutt., Malus Mill., Mespilus L., Populus L., Prunus L., Ptelea L., Pyracantha Roemer, Pyrus L., Ribes L.,
Rosa L., Salix L., Sorbus L., Spiraea L., Symphoricarpos Duham, Syringa L., Tilia L., Ulmus L.
Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semen
a rostlin z tkáňových kultur

b) Bakterie

Škodlivý organismusRostliny*Předmět kontaminace*
Xanthomonas populiPopulus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semen

c) Houby

d) Viry a organismy virům podobné

* V případech, kdy nejsou u jednotlivých škůdců uvedeny příslušné druhy rostlin a/nebo předměty kontaminace, je příslušný škodlivý organismus vztažen ke všem druhům rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v přílohách I. B. 1. a I. B. 2. tohoto Protokolu.

[. . .] - věděcké názvy uvedené v legislativě České republiky

PŘÍLOHA IV

KRITÉRIA PRO REGIONALIZACI

1. Kritéria pro definici oblasti nebo ochranného pásma musí vzít v úvahu příslušné mezinárodní standardy a musí obsahovat následující:

- zeměpisné podmínky;

- epidemiologickou situaci;

- obchodní zvyklosti;

- meteorologické podmínky;

- rozšíření vektorů a alternativních nebo sekundárních hostitelů;

- administrativní hranice;

- účinnou kontrolu pohybu přes hranice oblasti;

- účinnou kontrolu(1) a opatření dozoru v oblasti, která není prostá škodlivého organismu, pásmu a v oblasti škodlivého organismu prosté;

- ekosystém včetně agronomických parametrů a životního prostředí.

2. Ochranné pásmo, jak je definováno ve Směrnici Rady 77/93/EEC, čl. 2.1(h)(2), je považováno za oblast, kde se provádí účinná kontrola rostlin, rostlinných produktů a ostatních předmětů, pohybujících se směrem do tohoto pásma nebo uvnitř něj, a dále kde se provádějí účinná opatření dozoru, uvedená podrobně ve Směrnici Komise 92/70/EEC(3), a to uvnitř pásma

- ve kterém jeden nebo více škodlivých organismů, které jsou zdomácnělé v jedné nebo více částech, nejsou endemické nebo zdomácnělé, a to navzdory příhodným podmínkám pro tyto organismy k jejich zdomácnění v této oblasti;

- ve kterém existuje nebezpečí, že určité škodlivé organismy zdomácní za předpokladu příhodných ekologických podmínek pro určité plodiny, a to navzdory tomu, že tyto škodlivé organismy nejsou endemické nebo zdomácnělé.

(1) S ohledem na zdravotní stav rostlin znamená kontrola potlačení, lokalizaci nebo eradikaci populace škodlivých organismů.

(2) OJ č.L 26, 31.01.1977, str.20

PŘÍLOHA V

PŘÍLOHA V.A

Sanitární opatření uznaná jako ekvivalentní: živá zvířata, sperma, vajíčka a embrya

Sektory nebo jejich částiKód ANIMOExport z ES do ČRExport z ČR do ESÚkoly
1.1. jatečná domácí prasata k okamžité porázče21.05.03modelové osvědčení: IMZ-96/07- PJ.10.(EC).
-předvývozní izolace a oznámení
-dodatečné záruky pro A.D. podle 93/24
Rozhodnutí 92/324/EEC Příl. D (O.J.L 177 30.06.92 s. 32)
-předvývozní izolace a oznámení
-dodatečné záruky pro A.D. Německo (Duruňsko, Sasko,
Brandenbursko, Meklenbursko, Pomořansko) Finsko,
UK (GB), Francie (SW), (93/24)
předsmluvní protokol vypustit ČR
z rozhodnutí 93/242 ČR vypustí předvývozní izolaci
a oznámení schválit program ČR/AD
1.2 chovná a užitková domácí prasata21.05.01
21.05.02
modelové osvědčení: IMZ-96/07- PU.12.(EC).
-předvývozní izolace a oznámení
-dodatečné záruky pro A.D. podle 93/24
Rozhodnutí 92/324/EEC Příl. C (O.J.L 177 30.06.92 s. 35)
-předvývozní izolace a oznámení
-dodatečné záruky pro A.D. Německo (93/244,93/24)
Švédsko, Rakousko, Lucembursko (93/244).
Finsko, UK(GB), Francie(SW)(93/24)
- do 31.12.1996 švédské dovozní předpisy respektující TGE (96/95)
předsmluvní protokol vypustit ČR
z rozhodnutí 93/242, vypustit zkoušky
na SVD a CSF u obou smluvních stran, ČR
vypustí předvývozní izolaci
a oznámení schválit program ČR/AD
2. jatečný domácí skot
k bezprostřednímu poražení
21.02.03modelové osvědčení: IMZ-96/07- SJ.10.(EC).
-předvývozní izolace a oznámení
Rozhodnutí 92/324/EEC Příl. B (O.J.L 177 30.06.92 s. 35)
-předvývozní izolace, oznámení
předsmluvní protokol vypustit ČR
z rozhodnutí 93/242 ČR vypustí
předvývozní izolaci a oznámení
3.1 registrovaní chovní a užitkoví koně21.01.01.01
21.01.01.09
21.01.09
modelové osvědčení: IMZ-96/07-CHK 7(EC).Rozhodnutí 93/197/EEC Příl. II B (O.J.L 86.06.04.93 s. 16)ČR průkaz koně
3.2 registrovaní koně k dočasnému pobytu21.01.01.10modelové osvědčení: IMZ-96/07- K90.6 (EC).Rozhodnutí 92/260/EEC Příl. II B (O.J.L 130. 15.5.92 s. 67)ČR průkaz koně
3.3 opakovaný pobyt
registrovaných koní k dostihům, soutěžím a kult. vystoupením
21.01.01.10modelové osvědčení: IMZ-96/07- K30.3(EC)Rozhodnutí 92/195/EEC (O.J.L 86 06.04.93 s. 1)ČR průkaz koně úprava deklarace
3.4 jateční koně, určení přímo na jatka21.01.01.02
21.01.09
modelové osvědčení: IMZ-96/07-JK.8(EC)Rozhodnutí 93/196/EEC Příl. I (O.J.L 86 06.04.93 s. 7)
4. jatečné ovce a kozy21.03.03
21.04.03
modelové osvědčení: IMZ-96/07- OKJ.6(EC)Rozhodnutí 93/198/EEC Část 1.(b) (O.J.L 86 06.04.93 s. 34)
-předvývozní izolace a oznámení
předsmluvní protokol vypustit
ČR z rozhodnutí 93/242
5.1. chovná a užitková drůbež,
s výjimkou ptáků - bězčů a jednodenních kuřat
21.01.09
21.02.09
modelové osvědčení: IMZ-96/07- DR.5(EC).Rozhodnutí 96/482/EC Příl. A (O.J.L 196 7.8.96 s. 13)
farma schválená ČR (90/539)
schválená farma (90/539)-dodatečné záruky ohledně salmonel
pro Švédsko a Finsko (95/161, 95/160)
- do 31.12.1996 švédské dovozní předpisy
ohledně krůtí rhinotracheitis (96/93)
-dodatečné záruky pro NCD (vakcinace) pro Švédsko, Finsko, Dánsko
(Směrnice 90/539, Rozhodnutí 94/327, 92/346)
5.2 jednodenní kuřata22.01.09
22.02.09
modelové osvědčení: IMZ-96/07- DR.1.2(EC).Rozhodnutí 96/482/EC Příl. C (O.J.L 196 7.8.96 s. 13) farma schválená ČR (90/539)
schválená farma (90/539)-dodatečné záruky ohledně salmonel pro Švédsko a Finsko ( 95/160)
- do 31.12.1996 švédské dovozní předpisy
ohledně krůtí rhinotracheitis (96/93)
-dodatečné záruky pro NCD (vakcinace) pro Švédsko, Finsko, Dánsko
(Směrnice 90/539, Rozhodnutí 94/327, 92/346)
5.3. násadová vejce hrabavé a vodní drůbeže41.01.01modelové osvědčení: IMZ-96/07- NVD.9(EC).Rozhodnutí 96/482/EC Příl. B (O.J.L 196 7.8.96 s. 13)
farma schválená ČR (90/539)
schválená farma (90/539)- do 31.12.1996 švédské dovozní předpisy
ohledně krůtí rhinotracheitis (96/93)
-dodatečné záruky pro NCD (vakcinace) pro Švédsko, Finsko, Dánsko
(Směrnice 90/539, Rozhodnutí 94/327, 92/346)
6.sperma býků46.01.01modelové osvědčení: IMZ-96/07- SB.13(EC)
Schválené inseminační stanice Směrnice 88/407
Rozhodnutí 94/577/EC Příl. A, Část I (O.J.L 221 26.8.94. s. 26)
inseminační stanice schválená EEC Směrnice 93/693/EC
7. embrya skotu46.03.01modelové osvědčení: IMZ-96/07- EB.9a(EC)
Schválené týmy pro embrya Směrnice 89/556
Rozhodnutí 94/280/EC Příl. A, Část I a II (O.J.L 120. 11.05.94 s. 52)
Směrnice 92/452/EC
8. sperma kanců46.01.02modelové osvědčení: IMH-96/07-SP.7(EC)
Schválené inseminační stanice Směrnice 90/429
Rozhodnutí 93/199/EEC (O.J.L 86 06.04.93 str. 43)ES schválí inseminační stanice v ČR
(Směrnice 90/429)

Sanitární opatření uznaná jako ekvivalentní: živočišné produkty

1.1 čerstvé maso z prasatAH PH31.03.01.01.03
31.03.02.01.04
31.03.03.08
31.03.02.01-03
31.03.02.06-08
31.03.02.10
31.03.02.99
modelové osvědčení: IMH-96/01- MACP2.2(EU) zařízení schválená EEC Směr. (64/433)AH: Rozhodnutí 94/845/EC, Příloha C (O.J.L 352 31.12.94. s. 38)
PH: Směrnice 72/462/EEC, Příloha A (O.J.L 302 31.12.1972. s. 28)
dodatečné záruky ohledně salmonel pro Švédsko a Finsko, Rozhodnutí 95/409/EC zařízení schválená EEC,
Rozhodnutí 93/542/EC
1.2 čerstvé maso skotuAH PH3l.02.01.01.-03
31.02.03.01.-04
31.02.03.08
31.02.02.01-03
31.02.02.06-10
31.02.02.99
modelové osvědčení: IMH-96/01- MACB.2(EU) zařízení schválená EEC Směr. (64/433)AH: Rozhodnutí 94/845/EC, Příloha A (O.J.L 352 31.12.94. s. 38)
PH: Směrnice 72/462/EEC, Příloha A (O.J.L 302 31.12.1972. s. 28)
dodatečné záruky ohledně salmonel pro Švédsko Finsko,
Rozhodnutí 95/409/EC zařízení schválená EEC,
Rozhodnutí 93/542/EC
1.3 čerstvé maso ovcí a kozAH PH31.04.01.01.-03
31.04.03.01.-04
31.04.03.08
31.04.02.01-03
31.04.02.06-10
31.04.02.99
31.05.01.01.-03
31.05.03.01.-04
31.05.03.08
31.05.02.01-03
31.05.02.06-10
31.05.02.99
modelové osvědčení: IMH-96/01- MACB.2(EU) zařízení schválená EEC Směr. (64/433)AH: Rozhodnutí 94/845/EC, Příloha A (O.J.L 352 31.12.94. s. 38)
PH: Směrnice 72/462/EEC, Příloha A (O.J.L 302 31.12.1972. s. 28)
zařízení schválená EEC,
Rozhodnutí 93/542/EC
1.4 čerstvé maso koníAH PH31.01.01.01.-03
31.01.03.0l.-04
31.01.03.99
31.01.02.01-04
31.01.02.07-08
31.01.02.l0
31.01.02.99
modelové osvědčení: IMH-96/01- MACE.2(EU) zařízení schválená EEC Směr. (64/433)AH: Rozhodnutí 94/845/EC, Příloha B
PH: Směrnice 72/462/EEC,
Příloha A zařízení schválená EEC, Rozhodnutí 93/542/EC
2. čerstvé drůbeží masoAH31.12.01.01.-05
31.12.01.08
31.12.01.99
31.12.02.01-05
31.12.02.08
31.12.02.99
31.12.03.01-05
31.12.03.08
31.12.03.99
31.12.04.01-05
31.12.04.08.-10
31.12.04.99
modelové osvědčení: IMH-96/01- DRM.5(EU)Rozhodnutí 94/984/EC, Příloha II.A (O.J.L 379. 31.12.94. s. 11)
-dodatečné záruky pro NCD (vakcinace) pro Irsko,
Severní Irsko, Švédsko, Finsko, Dánsko (94/984)
schválené zařízení EEC
rozhodnutí 97/4/EC
3. masné výrobky pocházející z masa malých
a velkých přežvýkavců, koní a prasat
PH AH31.17.01.-04.03
31.17.11.-14.03
31.17.05.01.-02
31.17.05.04-05
31.17.06.01-05
31.15.07.01-1
31.15.08. 01
31.15.03.03-04
31.15.03.11
31.15.09.02-03
31.15.10.03 31.18.01-2.01-03 31.18.01.-02.99
modelové osvědčení: IMH-96/01-MATO.6B(EU) IMH-96/01-MATO.6A(EU) IMH-96/01-MAVTN.2(EU) zařízení schválená Směr. (77/99)AH: Rozhodnutí 91/449/EEC (O.J.L 240 29.8.91. s. 29)
PH: Směrnice 72/462/EEC,
Příloha C (O.J.L 302 31.12.1972. s. 28)
předběžný seznam zařízení schválených v ČR,
Směrnice 77/99,
Rozhodnutí 97/299/EC
AH: Rozhodnutí 97/221/EC dohoda upravujíc ČR
- osvědčení podle Rozhodnut 97/221/EC
4. koňské sérumAH49.01.01.02
49.01.02.02
modelové osvědčení: IMH-95/03.SE.1(EU) zařízení registrovaná Směr. (92/118)Rozhodnutí 94/143/EC (O.J.L 62 05.03.94. s. 41)ČR zaregistruje zařízení
5. žlázy, orgány a krev pro farmaceutický průmyslAH49.01.01.01
49.01.03.01
50.01.01.02
50.01.02.02
50.01.99.02
50.01.01-04.03
50.01.99.03
50.01.01.04
50.01.03-04.04
50.01.01-04.05
50.01.01.06
50.01.04.06
50.01.01.07
50.01.03-04.07
50.01.01.08
50.01.03-04.05
50.01.01.09
50.01.04.10
modelové osvědčení: IMH-95/12-FARM.2(EU) zařízení registrovaná Směr. (92/118)Rozhodnutí Komise 92/183/EEC a 92/187/EEC
(O.J.L 84 31.03.92. s. 33)
předběžný seznam zařízení registrovaných v ČR (92/118),
6. srst, peří a vlnaAH44.01.01.04bez osvědčení, požadavky stejné jako v Příloze I, Kapitola 15 Směrnice Rady EU 92/118/EECbez osvědčení, požadavky stejné jako v příloze I,
Kapitola 15 Směrnice Rady EU 92/118/EEC
7, vepřové štětinyAH44.01.05modelové osvědčení: IMH-95/03-STE.1 (EU)Rozhodnutí Komise 94/435EEC,
Příloha A (O.J.L 180.14.7.94 s. 40)
8.1 syrové mléko pro lidskou spotřebu,
pro sběrné nebo standardizační středisko,
zařízení pro ošetření nebo pro zpracování
AH PH33.01.02.01-04
33.01.03.01-04
modelové osvědčení: IMH-95/11-MILH.2.1. (EU) zařízení schválená Směr. (92/46) Rozhodnutí 95/343/EC, Příloha A (O,J,L 200 24.08.95. s. 52)
předběžný seznam zařízení schválených v ČR, (92/46),
Rozhodnutí 97/299/EC
8.2 teplem ošetřené mléko a mléčné výrobky
z teplem ošetřeného mléka nebo mléčné
výrobky pro lidskou spotřebu
AH PH33.01.04.01
33.01.04.09-12
33.02.01.00
33.03.04.01
33.03.01.01
33.03.09.01
33.03.05.01
33.03.10.01
33.03.1101
33.03.03.01
33.03.13.01
33.03.14.01
33.03.24.01
33.03.02.01-05
33.03.02.09
33.04.01.01-04
33.04.02.01-04
33.04.03.01-04
33.04.09
33.04.04-05
33.04.06.00
modelové osvědčení: IMH-95/11-MILH.1.1(EU) zařízení schválená Směr. (92/46)Rozhodnutí 95/343/EC, Příloha B/C (O.J.L 200 24.08.95. s. 52)
předběžný seznam zařízení schválených v ČR, (92/46),
Rozhodnutí 97/299/EC
8.3 syrové mléko a syrové mléčné výrobky
pro lidskou spotřebu
AH PH33.01.01.01-04
33.02.02.00
33 03.04.02
33.03.01.02
33.03.09.02
33.03.05.02
33.03.10.02
33.03.11.02
33.03.03.02
33.03.14.02
33.04.11.01-04
33.04.12.01-04
33.04.13.01-04
33.04.19
33.04.14
33.04.16
33.09.01-02
33.09.99
modelové osvědčení: IMH-95/11-MILH.3.1(EU) zařízení schválená Směr. (92/46)Rozhodnutí 95/343/EC, Příloha D (O.J.L 200 24.08.95. s. 52)
předběžný seznam zařízení schválených v ČR, (92/46),
Rozhodnutí 97/299/EC
9.1. mléko a mléčné výrobky , které byly jednorázově podrobeny ošetření teplem a nejsou určeny pro lidskou spotřebuAH33.10.02.05modelové osvědčení: IMH-95/11-MILZ.1.1(EU) zařízení registrovaná Směr. (92/118)Rozhodnutí 95/341/EC, Příloha I (O.J.L 200 24.08.95. s. 42)
předběžný seznam zařízení registrovaných v ČR, (92/118),
Rozhodnutí 97/299/EC
9.2. mléčné výrobky ošetřené teplem, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, s pH sníženým na méně než 6AH33.10.02.05modelové osvědčení: IMH-95/11-MILZ.3.1.(EU) zařízení registrovaná Směr. (92/118)Rozhodnutí 95/341/EC, Příloha II (O.J.L 200 24.08.95. s. 42)
předběžný seznam zařízení registrovaných v ČR (92/118),
Rozhodnutí 97/299/EC
9.3. mléko a mléčné výrobky neurčené pro lidskou spotřebu, které byly podrobeny sterilizaci nebo dvojímu ošetření teplemAH33.10.02.01-04

33.10.02.99
modelové osvědčení: IMH-95/11-MILZ.2.1(EU) zařízení registrovaná Směr. (92/118)Rozhodnutí 95/341/EC, Příloha III (O.J.L 200 24.08.95. s. 42)
předběžný seznam zařízení registrovaných v ČR (92/118),
Rozhodnutí 97/299/EC
10. zvířecí střevaAH31.17.15.02-05
31.17.15.09
IMH-95/04-ZVIS.2(EU)Rozhodnutí 94/187/EEC, (O.J.L 89 06.04.94. s. 18)
11.1. transformované živočišné bílkoviny
získané ze surovin slabého rizika určené
ke konzumaci zvířaty a výrobky jiné než jsou krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, obsahující tyto proteiny
AH 47.01.01.01-08
47.01.01.99
modelové osvědčení: IMH-95/04- TZBNR.1(EU) zařízení schválená Směr. (90/667)Rozhodnutí Komise 94/344/EC, (O.J.L 154 21.06.94. s. 45) ČR schválí zařízení
11.2. transformované živočišné bílkoviny získané
ze surovin vysokého rizika určené ke konzumaci
zvířaty a výrobky jiné než jsou krmiva pro zvířata
v zájmovém chovu, dodávané v hermeticky
uzavřených kontejnerech, obsahující tyto výrobky
AH 47.01.01.01-08
47.01.01.99
modelové osvědčení: IMH-96/01- TZBVR.2(EU) zařízení schválená Směr. (90/667)Rozhodnutí Komise 94/344/EC,
Příloha A (O.J.L 154 21.06.94. s. 45)
ČR schválí zařízení, vypustí se odkaz na kapitolu IV v příloze 92/562
11.3. moučka z ryb a jiných mořských živočichů,
s výjimkou savců a produkt jiné, než jsou krmiva
pro zvířata v zájmovém chovu obsahující moučku z ryby
AH 47.01.01.02modelové osvědčení: IMH-96/01-RYBM.2(EU) zařízení schválená Směr. (90/667)Rozhodnutí Komise 94/344/EC,
Příloha C (O.J.L 154 21.06.94. s. 45)
ČR schválí zařízení
12. kosti, rohy a kopyta (paznehty) a výrobky z nich,
s výjimkou moučky znich extrahované,
které nejsou určeny pro lidskou nebo zvířecí spotřebu
AH 48.01.29modelové osvědčení: IMH-96/01-KOS.3(EU)Rozhodnutí Komise 94/446/EC,
(obchodní dokument) (O.J.L 183 19.07.94. s. 46)
13.1 polovlhké krmivo pro zvířata v zájmovém chovuAH 47.01.02.03modelové osvědčení: IMZ-95/ 04- PETKRM.2.1(EU) zařízení registrovaná Směr. (90/667)Rozhodnutí 94/309/EC,
Příloha B (O.J.L 137 01.06.94. s. 62)
ČR zaregistruje zařízení
13.2 suché krmivo pro zvířata v zájmovém chovuAH 47.01.02.04modelové osvědčení: IMK-95/ 04- PETKRM.3.1(EU) zařízení registrovaná Směr. (90/667)Rozhodnutí 94/309/EC,
příloha C (O.J.L 137 01.06.94. s. 62)
ČR zaregistruje zařízení
13.3 krmivo pro zvířata v zájmovém chovu
v hermeticky uzavřených nádobách
AH 47.01.02.02modelové osvědčení: IMK-95/ 04- PE'I'KRM.1.2(EU) zařízení registrovaná Směr. (90/667)Rozhodnutí 94/309/EC,
Příloha A (O.J.L 137 01.06..94. s. 62)
ČR zaregistruje zařízení
13.4 žvýkačky pro psyAH 47.01.02.05modelové osvědčení: IMK-95/ 04- PETKRM.4.1(EU) zařízení registrovaná Směr. (90/667)Rozhodnutí 94/309/EC,
Příloha D (O.J.L 137 01.06.94. s. 62)
ČR zaregistruje zařízení
14.1 maso z volně žijící spárkaté zvěře
s výjimkou černé zvěře
AH PH31.11.02.02-03modelové osvědčení: IMH-96/01-MSZ.1.1.(EU) zařízení schválená Směr. (92/45)Rozhodnutí 97/218/EC,
Příloha A předběžný seznam zařízení schválených v ČR
(Směr. 92/45)
Rozh. 97/.../EC
14.2 maso z černé zvěřeAH PH3l.11.02.01modelové osvědčení: IMH-96/ 01-MACZ.l(EU) zařízení schválená Směr. (92/45)Rozhodnutí 97/220/EC,
předběžný seznam zařízení schválených v ČR
(Směr. 92/45)
Rozh. 97/299/EC
14.3 maso z volně žijících zajícovitýchAH PH31.11.02.04modelové osvědčení: IMH-96/ 01-MJAJ. 1(EU) zařízení schválená Směr. (92/45)Rozhodnutí 97/218/EC,
Příloha D předběžný seznam zařízení schválených v ČR
(Směr. 92/45)
Rozh. 97/299/EC
14.4 maso z volně žijících lovných ptákůAH PH31.10.02.01-04
31.10.02.99
modelové osvědčení: IMH-96/ 0l-MPT.1(EU) zařízení schválená Směr. (92/45)Rozhodnutí 97/218/EC,
Příloha E předběžný seznam zařízení schválných v ČR
(Směr. 92/45)
Rozh. 97/299/EC
14.5 maso z volně žijících zemních savců
s výjimkou kopytníků a zajícovitých
AH PHmodelové osvědčení: IMH-96/ 0l-MSAV.1(EU) zařízení schválená Směr. (92/45)Rozhodnutí 97/218/EC,
Příloha F předběžný seznam zařízení schválených v ČR
(Směr.92/45)
Rozh. 97/299./EC

Horizontální opatření uznaná jako ekvivalentní

Horizontální opatřeníExport z ES do ČRExport z ČR do ES
PodmínkyPodmínky
reexport dovezených živých zvířat- dovezených za stejných podmínek jako při dovozu z ES do ČR
+ seznam třetích zemí = seznam ES -
- doba pobytu v ES
- dovezených za stejných podmínek jako při dovozu z ČR do ES
+ seznam třetích zemí
- doba pobytu v ČR
identifikace skotudle předtištěné ušní značky umožňující zpětně určit stádo původudle předtištěné ušní značky umožňující zpětně určit stádo původu
rezidua červeného masa a živých zvířatdle ročního plánu členských států
schváleného Komisí Směrnice 86/ 469/ EEC
dle ročního plánu schváleného Komisí
reexport dovezeného červeného masa- není povolen, maso musí pocházet ze zvířat poražených v ES- není povolen, maso musí pocházet ze zvířat poražených v ČR
export masných výrobků z dovezeného masapovolen jestliže maso splňuje dovozní podmínky ESpovolen jestliže maso splňuje dovozní podmínky ES
seznam zařízení)všechna zařízení v ES/členských státech
schválená pro obchodování uvnitř Společenství
všechna zařízení v ČR schválená Komisí pro dovoz do ES;
procedura vyhotovení předběžných seznamů
Rozhodnutí 95/408/EC, připojená jako příloha k Protokolu
dovozní politikaES/členské státy: sladěné podmínky, seznam třetích zemí, seznam zařízeníČR: přinejmenším stejně přísné podmínky jako
pro ES/členské státy, seznam třetích zemí, seznam zařízení
vývozní politika-modelové osvědčení
- jeden list -předexportní laboratorní zkoušky, (jestliže jsou vyžadovány),
-předexportní kontrola, včetně ochrany
-předexportní kontrola, včetně ochrany
-předexportní poplatky v závislosti na členských státech
-modelové osvědčení - jeden list -předexportní laboratorní zkoušky,
(jestliže jsou vyžadovány), -předexportní kontrola, včetně ochrany
-předexportní kontrola včetně ochrany předexportní poplatky.
ochrana zvířat během porážkyomračováníomračování

PŘÍLOHA V. B

Fytosanitární opatření uznaná jako ekvivalentní

1. Obecná opatření

a) V případě obchodu s rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty mezi smluvními stranami budou smluvní strany osvědčovat, že tento obchod je považován za prostý škůdců, tak, jak je stanoveno v příloze III. B. tohoto Protokolu.

b) Smluvní strany zohlední oblasti prosté škůdců a chráněné oblasti při vzájemném obchodu s rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty.

2. Doplňující opatření

Doplňující opatření, podrobněji uvedená níže, jsou oběma smluvními stranami uznána jako ekvivalentní:

viz tabulka

3. V příloze VII. B jsou uvedeny podmínky pro obchod s určitými rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty, pro něž jsou jak obecná opatření (bod 1 ), tak všechna příslušná doplňující opatření

Příloha V.B: Fytosanitární opatření uznaná jako ekvivalentní

RostlinaPopis komodityKaranténní škůdceVývoz z ČR do ES
Směrnice Rady
77/93/EEC, Příloha:
Vývoz z ES do ČR
Zákon č.147/1996 Sb.,
Vyhláška ministerstva zemědělství
č.83/1997 Sb., Příloha:
Poznámky
Apium graveolens L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenAmauromyza maculosaIV.A.I.32.29.- 30.2
Apium graveolens L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza bryoniaeIV.A.I.32.29.- 30.2
Apium graveolens L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza huidobrensisIV.A.I.32.29.- 30.2
Apium graveolens L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza salivaeIV.A.I.32.29.- 30.2
AraceaeRostliny zakořeněné nebo s ulpělým
či připojeným pěstebním substrátem
Radopholus citrophilusIV.A.I.189.- 16.
AraceaeRostliny zakořeněné nebo s ulpělým
či připojeným pěstebním substrátem
Radopholus similisIV.A.I.189.- 16.
Argyranthemum spp.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenAmauromyza maculosaIV.A.I.32.29.- 30.2
Argyranthemum spp.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza bryoniaeIV.A.I.32.29.- 30.2
Argyranthemum spp.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza huidobrensisIV.A.I.32.29.- 30.2
Argyranthemum spp.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza sativaeIV.A.I.32.29.- 30.2
Aster spp.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenAmauromyza maculosaIV.A.I.32.29.- 30.2
Aster spp.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza bryoniaeIV.A.I.32.29.- 30.2
Aster spp.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza huidobrensisIV.A.I.32.29.- 30.2
Aster spp.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza sativaeIV.A.I.32.29.- 30.2
Beta vulgaris L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenBeet curly top virus (neevropské kmeny)IV.A.I.35.19.- 34.1
Brassica spp.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenAmauromyza maculosaIV.A.I.32.29.- 30.2
Brassica spp.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza bryoniaeIV.A.I.32.29.- 30.2
Brassica spp.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza huidobrensisIV.A.I.32.29.- 30.2
Brassica spp.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza sativaeIV.A.I.32.29 - 30.2
Capsicum annuum L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenAmauromyza maculosaIV.A.I.32.29.- 30.2
Capsicum annuum L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza bryoniaeIV.A.I.32.29.- 30.2
Capsicum annuum L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza huidobrensisIV.A.I.32.29.- 30.2
Capsicum annuum L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza sativaeIV.A.I.32.29.- 30.2
Castanea Mill.DřevoCryphonectria parasiticaIV.A.I. 49.- 4.
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich křízenciRostliny, s výjimkou plodů a semenRadopholus citrophilusIV.A.I.189.- 16
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich křizenciRostliny, s výjimkou plodů a semenRadopholus similisIV.A.I.189.- 16
Crataegus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenPhyllosticta solitariaIV.A.I.19.19.- 18.
Cucumis spp.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenAmauromyza maculosaIV.A.I.32.29.- 30.2
Cucumis sppRostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza bryoniaeIV.A.I.32.29.- 30.2
Cucumis spp.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza huidobrensisIV.A.I.32.29.- 30.2
Cucumis spp.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza sativaeIV.A.I.32.29.- 30.2
Cydonia Mill.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenPear decline MLO [Pear decline phytoplasma]IV.A.I.209.- 20.
Cydonia Mill.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenneevropské viry a virům podobné organismyIV.A.19.29.- 19.
Dendranthema (DC.) Des Moul.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenAmauromyza maculosaIV.A.I.32.29.- 30.2
Dendranthema (DC.) Des Moul.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenChrysanthemum stunt viroidIV.A.I.289.- 28.3
Dendranthema (DC.) Des Moul.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenDidymella ligulicolaIV.A.I.289.- 28.3
Dendranthema (DC.) Des Moul.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenHeliothis armigera [Helicoverpa armigera]IV.A.I.27.19.- 28.1
Dendranthema (DC.) Des Moul.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza bryoniaeIV.A.I.32.29.- 30.2
Dendranthema (DC.) Des Moul.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza huidobrensisIV.A.I.32.29.- 30.2
Dendranthema (DC.) Des Moul.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza sativaeIV.A.I.32.29.- 30.2
Dendranthema (DC.) Des Moul.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenPuccinia horianaIV.A.I.289.- 28.3
Dendranthema (DC.) Des Moul.Rostliny, s výjimkou semenSpodoptera eridianaIV.A.I.27.29.- 28.2
Dendranthema (DC.) Des Moul.Rostliny, s výjimkou semenSpodoptera frugiperdaIV.A.I.27.29.- 28.2
Dendranthema (DC.) Des Moul.Rostliny, s výjimkou semenSpodoptera lituraIV.A.I.27.29.- 28.2
Dianthus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenHeliothis armigera [Helicoverpa armigera]IV.A.I.27.19.- 28.1
Dianthus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenPhialophora cinerescensIV.A.I.299.- 28.4
Dianthus L.Rostliny, s výjimkou semenSpodoptera eridianaIV.A.I.27.29.- 28.2
Dianthus L.Rostliny, s výjimkou semenSpodoptera frugiperdaIV.A.I.27.29.- 28.2
Dianthus L.Rostliny, s výjimkou semenSpodoptera lituraIV.A.I.27.29.- 28.2
Dianthus L. a kříženciRostliny určené k pěstování, s výjimkou semenAmauromyza maculosaIV.A.I.32.29.- 30.2
Dianthus L. a kříženciRostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza bryoniaeIV.A.I.32.29.- 30.2
Dianthus L. a kříženciRostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza huidobrensisIV.A.I.32.29.- 30.2
Dianthus L. a kříženciRostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza sativaeIV.A.I.32.29.- 30.2
Euphorbia pulcherrima Willd.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenBemisia tabaci, neevropské populaceIV.A.1.45.9.- 44.
Exacum spp.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenAmauromyza maculosaIV.A.I.32.29.- 30.2
Exacum spp.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza bryoniaeIV.A.I.32.29.- 30.2
Exacum spp.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza huidobrensisIV.A.I.32.29.- 30.2
Exacum spp.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza sativaeIV.A.I.32.29.- 30.2
Fragaria L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenAphelenchoides besseyiIV.A.I.21.29.- 21.2
Fragaria L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenArabis mosaic virus [Arabis mosaicIV.A.I.19.29.- 19.
Fragaria L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenPhytophtora fragariae var. fragariaeIV.A.I.19.29.- 19.
Fragaria L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenRaspberry ringspot nepovirusIV.A.I.19.29.- 19.
Fragaria L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenStrawberry crinkle rhabdovirusIV.A.I.19.29.- 19.
Fragaria L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenStrawberry latent ringspot nepovirusIV.A.I.19.29.- 19.
Fragaria L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenStrawberry mild yellow edge luteovirus
[Strawberry mild yellow edge disease]
IV.A.I.19.29.- 19.
Fragaria L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenAnthonomus bisigniferIV.A.I.21.39.- 21.3
Fragaria L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenAnthonomus signatusIV.A.I.21.39.- 21.3
Fragaria L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenneevropské viry a virům podobné organismyIV.A.19.29.- 19.
Fragaria L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenStrawberry latent C virusIV.A.I.21.19.- 21.1
Fragaria L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenStrawberry witches' broom mycoplasm
[Strawberry witches' broom phytoplasma]
IV.A.I.21.19.- 21.1
Gerbera Cass.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenAmauromyza maculosaIV.A.I.32.29.- 30.2
Gerbera Cass.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza bryoniaeIV.A.I.32.29.- 30.2
Gerbera Cass.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza huidobrensisIV.A.I.32.29.- 30.2
Gerbera Cass.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza sativaeIV.A.I.32.29.- 30.2
Gypsophila L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenAmauromyza maculosaIV.A.I.32.29.- 30.2
Gypsophila L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza bryoniaeIV.A.I.32.29.- 30.2
Gypsophita L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza huidobrensisIV.A.I.32.29.- 30.2
Gypsophila L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza sativaeIV.A.I.32.29.- 30.2
Helianthus annuus L.OsivoPlasmopara halstediiIV.A.I.479.- 46.
Humulus lupulus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenVerticilium albo-atrumIV.A.I.269.- 27.
Humulus lupulus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenVerticilium dahliaeIV.A.I.269.- 27.
Lactuca spp.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenAmauromyza maculosaIV.A.I.32.29.- 30.2
Lactuca spp.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza bryoniaeIV.A.I.32.29.- 30.2
Lactuca spp.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza huidobrensisIV.A.I.32.29.- 30.2
Lactuca spp.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza sativaeIV.A.I.32.29.- 30.2
Leucanthemum L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenAmauromyza maculosaIV.A.I.32.29.- 30.2
Leucanthemum L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza bryoniaeIV.A.I.32.29.- 30.2
Leucanthemum L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza huidobrensisIV.A.I.32.29.- 30.2
Leucanthemum L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza sativaeIV.A.I.32.29.- 30.2
Lupinus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenAmauromyza maculosaIV.A.I.32.29.- 30.2
Lupinus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza bryoniaeIV.A.I.32.29.- 30.2
Lupinus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza huidobrensisIV.A.I.32.29.- 30.2
Lupinus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza sativaeIV.A.I.32.29.- 30.2
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.OsivoXanthomonas campestris pv. vesicatoria
[Xanthomonas vesicatoria]
IV.A.I.489.- 47.
Lycopersicon lycopersicum L. Karsten ex Farw.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenAmauromyza maculosaIV.A.I.32.29.- 30.2
Lycopersicon lycopersicum L. Karsten ex Farw.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza bryoniaeIV.A.I.32.29.- 30.2
Lycopersicon lycopersicum L. Karsten ex Farw.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza huidobrensisIV.A.I.32.29.- 30.2
Lycopersicon lycopersicum L. Karsten ex Farw.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza sativaeIV.A.I.32.29.- 30.2 .
Lycopersicon lycopersicum L. Karsten ex Farw.OsivoClavibacter michiganensis ssp. michiganensisIV.A.I.489.- 47.
Lycopersicon lycopersicum L. Karsten ex Farw.OsivoPotato spindle tuber viroidIV.A.I.489.- 47.
Malus Mill.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenApple proliferation MLO [Apple proliferation phytoplasma]IV.A.I.22.29.- 22.2
Malus Mill.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenCherry rasp leaf virus (americký)IV.A.I.22.19.- 22.1
Malus Mill.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenneevropské viry a virům podobné organismyIV.A.19.29.- 19.
Malus Mill.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenPhyllosticia solitariaIV.A.I.19.29.- 19.
Malus Mill.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenTomato ringspot virusIV.A.I.22.19.- 22.1
MarantaceaeRostliny zakořeněné nebo s ulpělým
či připojeným pěstebním substrátem
Radopholus citrophilusIV.A.I.189.- 16.
MarantaceaeRostliny zakořeněné nebo s ulpělým
či připojeným pěstebním substrátem
Radopholus similisIV.A.I.189.- 16.
Medicago sativa L.OsivoClavibacter michiganensis ssp. insidiosusIV.A.I.49.29.- 48.2
MusaceaeRostliny zakořeněné nebo s ulpělým
či připojeným pěstebním substrátem
Radopholus citrophilusIV.A.I.189.- 16.
MusaceaeRostliny zakořeněné nebo s ulpělým
či připojeným pěstebním substrátem
Radopholus similisIV.A.I.189.- 16.
Oryza sativa L.OsivoAphelenchoides besseyiIV.A.I.50---
Pelargonium ĽHerit ex Ait.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenHeliothis armigera [Helicoverpa armigera]IV.A.I.27.19.- 28.1
Pelargonium ĽHerit ex Ait.Rostliny, s výjimkou semenSpodoptera eridianaIV.A.I.27.29.- 28.2
Pelargonium ĽHerit ex Ait.Rostliny, s výjimkou semenSpodoptera frugiperdaIV.A.I.27.29.- 28.2
Pelargonium ĽHerit ex Ait.Rostliny, s výjimkou semenSpodoptera lituraIV.A.I.27.29.- 28.2
Pelargonium ĽHerit. ex AitRostliny určené k pěstování, s výjimkou semenTomato ringspot virusIV.A.I.319.- 28.5
Persea spp.Rostliny zakořeněné nebo s ulpělým
či připojeným pěstebním substrátem
Radopholus citrophilusIV.A.I.189.- 16.
Persea spp.Rostliny zakořeněné nebo s ulpělým
či připojeným pěstebním substrátem
Radopholus similisIV.A.I.189.- 16.
Phaseolus L.OsivoXanthomonas campestris pv. phaseoli
[Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli]
IV.A.15.19.- 49.
Pinus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenScirrhia acicola [Mycosphaerella dearnessii]IV.A.1.99. - 8.3
Prunus L.Rostliny určené k pěstováníTomato ringspot virusIV.A.I.23.29.- 23.2
Prunus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenApricot chlorotic leafroll MLO
[Apricot chlorotic leafroll phytoplasma]
IV.A.I.19.29.- 19.
Prunus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenCherry rasp leaf virus (americký)IV.A.I.23.29.- 23.2
Prunus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenPeach mosaic virus (americký)
[Peach latent mosaic viroid (americký)]
IV.A.I.23.29.- 23.2
Prunus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenPeach phony rickettsia [Xylella fastidiosa sensu lato]IV.A.I.23.29.- 23.2
Prunus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenPeach rosette mycoplasm [Peach rosette phytoplasma]IV.A.I.23.29.- 23.2
Prunus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenPeach yellows mycoplasm [Peach yellows phytoplasma]IV.A.I.23.29.- 23.2
Prunus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenPeach-X-disease mycoplasm
[Peach X-disease phytoplasma]
IV.A.I.23.29.- 23.2
Prunus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenPlum line pattern virus (americký)
[Plum American line pattern ilarvirus]
IV.A.I.23.29.- 23.2
Prunus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semen,
druhy uvedené ve směrnici Rady 77/93/EEC,
příloze IV.A.1.23.1 a ve vyhlásče Mze
č. 83/1997 Sb., příloze 9. - 23. 1
Plum pox potyvirusIV.A.I.23.19.- 23.1
Prunus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenneevropské viry a virům podobné organismyIV.A.19.29.- 19.
Prunus persica (L.) Batsch.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenneevropské viry a virům podobné organismyIV.A.19.29.- 19.
Pyrus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenPear decline MLO [Pear decline phytoplasma]IV.A.I.209.- 20.
Pyrus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenneevropské viry a virům podobné organismyIV.A.19.29.- 19.
Pyrus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenPhyllosticta solitariaIV.A.I.19.29 - 19.
Ribes L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenneevropské viry a virům podobné organismyIV.A.19.29.- 19.
Rostlinyurčené k pěstování, s výjimkou semen, cibulí, hlíz a oddenkůBean golden mosaic virusIV.A.I.469.- 45.
Rostlinyurčené k pěstování, s výjimkou semen, cibulí, hlíz a oddenkůCowpea mild mottle carlavirusIV.A.I.469.- 45.
Rostlinyurčené k pěstování, s výjimkou semen, cibulí, hlíz a oddenků[Euphorbia mosaic bigeminivirus]IV.A.I.469.- 45.
Rostlinyurčené k pěstování, s výjimkou semen, cibulí, hlíz a oddenkůLettuce infectious yelows virusIV.A.I.469.- 45.
Rostlinyurčené k pěstování, s výjimkou semen, cibulí, hlíz a oddenkůPepper mild tigré virusIV.A.I.469.- 45.
Rostlinyurčené k pěstování, s výjimkou semen, cibulí, hlíz a oddenků[Tomato mottle bigeminivirus]IV.A.I.469.- 45.
Rostlinyurčené k pěstování, s výjimkou semen, cibulí, hlíz a oddenkůSquash leaf curl virusIV.A.I.469.- 45.
Rostlinyurčené k pěstování, s výjimkou semen, cibulí, hlíz a oddenkůviry, jiné než výše uvedené, přenášené Bemisia tabaciIV.A.I.469.- 45.
Rostliny bylinných druhůRostliny určené k pěstování, s výjimkou sermen,a jiné rostliny
než ty na něž se vztahují ustanovení přílohy IV.A.I.32.1
Směrnice Rady 77/93/EEC a přílohy 9., bodu 30.1 vyhlášky Mze
č. 83/1997 Sb.
Amauromyza maculosaIV.A.I.32.39.- 31.
Rostliny bylinných druhůRostliny určené k pěstování, s výjimkou semen, a jiné rostliny
než ty na něž se vztahují ustanovení přílohy IV.A.I.32.1
Směrnice Rady 77/93/EEC a přílohy 9., bodu 30.1 vyhlášky Mze
č. 83/ 1997 Sb.
Liriomyza sativaeIV.A.I.32.39.- 31.
Rubus L.Rostliny určené k pěstováníBlack raspberry latent virusIV.A.I.249.- 24.
Rubus L.Rostliny určené k pěstováníPrunus necrotic ringspot virus [Apple mosaic ilarvirus]IV.A.I.249.- 24.
Rubus L.Rostliny určené k pěstováníTomato ringspot virusIV.A.I.249.- 24.
Rubus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenArabis mosaic nepovirusIV.A.I.19.29.- 19.
Rubus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenRaspberry leaf curl virus (americký)
[Raspberry leaf curl luteovirus]
IV.A.I.249.- 24.
Rubus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenRaspberry ringspot nepovirusIV.A.I.19.29.- 19.
Rubus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenStrawberry latent ringspot nepovirusIV.A.I.19.29.- 19.
Rubus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenneevropské viry a virům podobné organismyIV.A.19.29.- 19.
Rubus L..Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenCherry rasp leaf virus (americký)IV.A.I.249.- 24.
SolanaceaeRostliny určené k pěstování, s výjimkou semenPotato stolbur MLO [Potato stolbur phytoplasma]IV.A.I.25.59.- 26.5
SolanaceaeRostliny určené k pěstování, s výjimkou hlíz
Solanum tuberosum L.
a osiva Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Potato spindle tuber viroidIV.A.I.25.69.- 26.6
Solanum melongena L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenAmauromyza maculosaIV.A.I.32.29.- 30.2
Solanum melongena L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza bryoniaeIV.A.I.32.29.- 30.2
Solanum melongena L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza huidobrensisIV.A.I.32.29.- 30.2
Solanum melongena L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza sativaeIV.A.I.32.29.- 30.2
StrelitziaceaeRostliny zakořeněné nebo s ulpělým
či připojeným pěstebním substrátem
Radopholus citrophilusIV.A.I.189.-16.
StrelitziaceaeRostliny zakořeněné nebo s ulpělým
či připojeným pěstebním substrátem
Radopholus similisIV.A.I.189.-16.
Tanacetum L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenAmauromyza maculosaIV.A.I.32.29.- 30.2.
Tanacetum L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza bryoniaeIV.A.I.32.29.- 30.2.
Tanacetum L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza huidobrensisIV.A.I.32.29.- 30.2.
Tanacetum L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza sativaeIV.A.I.32.29.- 30.2.
Verbena L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenAmauromyza maculosaIV.A.I.32.29.- 30.2.
Verbena L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza bryoniaeIV.A.I.32.29.- 30.2.
Verbena L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza huidobrensisIV.A.I.32.29.- 30.2.
Verbena L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenLiriomyza sativaeIV.A.I.32.29.- 30.2.
Zea mays L.OsivoErwinia stewartii [Pantoea stewartii ssp. stewartii]IV.A.I.529.- 50.
Zea mays L.OsivoStenocarpella macrospora---9.- 50.
Zea mays L.OsivoStenocarpella maydis---9.- 50.

PŘÍLOHA VI

PŘÍLOHA VI.A.1.

Sanitární opatření neuznaná jako ekvivalentní, pro která ekvivalentnost může být získána: živá zvířata, sperma, embrya a vajíčka (zárodečné buňky)

Sektory nebo jejich částiExport z ES do ČRExport z ČR do ES
PodmínkyÚ kolyPodmínkyÚ koly
1. chovný a užitkový skotmodelové osvědčení:
IMZ-96/07- SPU.l6a(EU)
ČR předloží program IBR do 1.7.1997,
nebo zruší požadavky IBR serologické testy
pro IBR zrušení předexportní izolace a oznamování
(před uzavřením Protokolu), požadavky na chovné býky
Rozhodnutí 93/322/EEC Příloha A (OJ.L 177 30.06.92,s.35)
Rozhodnutí 93/242,
dodatečné záruky IBR pro Rakousko, Švédsko (95/109)
Finsko a Dánsko (93/42)
vypustit ČR z Rozhodnutí 93/242
(před uzavřením Protokolu)
diskutovat program ČR/IBR před 1.7.1997
2.1 ovce a kozy k výkrmumodelové osvědčení:
IMZ-96/07- OKVY.2(EU)
Směrnice 91/68/EEC Směrnice 72/462/EEC Rozhodnutí 93/242Rozhodnutí VI/2088/93, rev.8, vypustit
ČR z Rozh. 93/242 (před uzavřením Protokolu)
stanovit status brucelózy stád v ČR
2.2 chovné ovce a kozymodelové osvědčení:
IMZ-96/07- OKCH.8(EU)
zrušit předexportní izolaci a oznamováníSměrnice 91/68/BEC Směrnice 72/462/EECNávrh Rozhodnutí VI/2088/93, rev.8,
vypustit ČR z Rozh. 93/242
(před uzavřením Protokolu)
stanovit status brucelózy a scrapie u stád v ČR
3.1 drůbež na porážku a na doplnění lovných zdrojůmodelové osvědčení:
IMZ-96/07- JDR.7(EU)
zrušit požadavky na salmonelyRozhodnutí 96/482/EC Příloha D (O.J.L 196 7.8.96 s. 13)
-dodatečné záruky ohledně salmonel pro Švédsko a Finsko (95/410)
-dodatečné záruky pro NCD (vakcinace) pro Švédsko, Finsko,
Dánsko (Směrnice 90/539, Rozhodnutí 94/327, 92/346)
3.2 chovní ptáci nadřádu bězči,
jednodenní kuřata a násadová vejce
modelové osvědčení:
IMZ-96/07- PSTR.10(EU)
převzít osvědčení EUSměrnice 90/539/EECnavrhnout rozhodnutí a diskutovat ho

Sanitární opatření neuznaná jako ekvivalentní, pro která ekvivalentnost může být získána: živočišné produkty

Sektory nebo jejich částiA.H P.HExport z ES do ČRExport z ČR do ES
PodmínkyÚkolyPodmínkyÚkoly
1. mleté masoPH AHmodelové osvědčení:
IMH-96/01- SUMA.1EU)
diskutovatSměrnice 72/462/EEC Směrnice 94/65/EC
Rozhodnutí 97/29/EC
Stanovit podmínky AH
2. masné výrobky z masa chované
či lovené divoké zvěře, králíků a drůbeže
AH PHmodelové osvědčení:
IMH-96/01- MAVY. lEU)
dohoda o úpravě osvědčení podle
Rozhodnutí 97/41/EC a 97/221/EC
Rozhodnutí 97/41/EC a zařízení
Rozhodnutí 97/221/EC
3. separované masoPHmodelové osvědčení:
IMH-96/01- SUMA.1EU)
diskutovatSměrnice 72/462/EEC Směrnice 94/65/EC
Rozhodnutí 97/29/EC
Stanovit podmínky AH
4. čerstvé drůbeží masoPHmodelové osvědčení:
IMH-96/01- DRM.5B(EU) schválená zařízení
(Směr. 71/118)
rezidua, salmonelaRozhodnutí 96/712/EC
-dodatečné záruky ohledně salmonely
pro Švédsko a Finsko (95/411)
předběžný seznam zařízení schválených v ČR (71/118)
inspekce na farmě před porážkou
5.1 maso z faremně chované
spárkaté zvěře s vyloučením černé zvěře
AH PHmodelové osvědčení:
IMH-95/11- ZVER.3B(EU) schválená zařízení
(Směr. 91/495)
uvést do souladu se Směrnicí 91/495/EEC
požadavky ohledně reziduí, FMD, brucelózy , PH
Směrnice 92/118/EEC Směrnice 91/495/EEC
Rozhodnutí 97/219/EC
Příloha A Předběž. 97/299/EC
5.2 maso z faremně chované černé zvěřeAH PHmodelové osvědčení:
IMH-95/11- ZVER.3B(EU) schválená zařízení
(Směr. 91/495)
uvést do souladu se Směrnicí 91/ 495/ EEC
požadavky ohledně reziduí, seznamu A
nemocí černé zvěře, brucelózy , PH
Směrnice 92/118/EEC Směrnice 91/495/EEC
Rozhodnutí 97/219/EC
Příloha C Předběžný seznam zařízení 97/299/EC
5.3 maso z faremně chovaných zajícovitých
(králík, zajíc)
AH PHmodelové osvědčení:
IMH-96/01- MAKR.1(EU) schválená zařízení
(Směr. 91/495)
Směrnice 92/118/EEC Směrnice 91/495/EEC
Rozhodnutí 97/219/EC
Příloha D
předběžný seznam zařízení schválených v ČR
(Směrnice 91/495,
Rozhodnutí 97/299/EC
5.4 maso z faremně chované pernaté zvěřeAH PHmodelové osvědčení:
IMH-95/11- ZVER.3B(EU) schválená zařízení
(Směr. 91/495)
uvést do souladu se Směrnicí 91/495/EEC
požadavky ohledně rezidui, NCD, AI, PH
Směrnice 92/118/EEC
Směrnice 91/495/EEC
Rozhodnutí 97/299/EC
Příloha E
Předběžný seznam zařízení 97/299/EC
6.1. kůže a kožky kopytníků, čerstvé a chlazenéAHmodelové osvědčení:
IMH-96/01- SURK.3(EU)
Směrnice 92/118/EEC
Rozhodnutí 97/168/EC
Příloha C
6.2. ošetřené kůže a kožky kopytníkůAHmodelové osvědčení:
IMH-96/01- OSKK.1(EU)
Směrnice 92/118/EEC
Směrnice 90/667/EEC
Rozhodnutí 97/168/EC
Příloha A
6.3 kůže kopytníků jiných než prasat
a koňovitých izolovaných více než 21 dnů
AHmodelové osvědčení:
IMH-96/01- KUJK.1(EU)
Směrnice 92/118/EEC
Směrnice 90/667/EEC
Rozhodnutí 97/168/EC
Příloha B
7.1. vepřové sádlo a vyškvařené
tuky určené pro lidskou spotřebu
AHschválená zařízení (Směrnice 77/99)připravit k diskusi modelové osvědčeníSměrnice 92/118/EEC
Směrnice 77/99/EEC
předběžný seznam zařízení schválených v ČR (77/99)
Rozhodnutí 97/.../EC
Návrh
Rozhodnutí VI/2076/94 Rev.6 VI/1751/95 Rev.5
Rozhodnutí o předběžném zařazení na seznam
8.1. vyškvařené tuky neurčené
pro lidskou spotřebu z vysoce rizikových materiálů
AHmodelové osvědčení:
IMH-96/01- TUKT.2(EU) schválená zařízení
(Směrnice 90/667)
přidat alternativní tepelné ošetření 92/562Směrnice 92/118/EEC Směrnice 90/667/EECNávrh
Rozhodnutí VI/9439/ 93 Rev.13 VI/1751/ 95
Rev.5 alternativní ošetření teplem schválit zařízení (Směrnice 90/ 667)
8.2. vyškvařené tuky nikoli pro lidskou
spotřebu ze surovin nízkého rizika, včetně rybích olejů
AHschválená zařízení (Směrnice 90/667)připravit k diskusi modelové osvědčeníSměrnice 92/118/EEC Směrnice 90/667/EECNávrh
Rozhodnutí VI/9439/ 93
Rev.13 VI/1751/ 95 Rev.7 schválit zařízení
(Směrnice 90/ 667)
9. včelí produkty určené pro včelařstvíAHmodelové osvědčení:
IMH-96/01- VCP.2B(EU)
obchodní dokument, vyloučení požadavků na reziduaRozhodnutí 94/860/EC (žádné osvědčení)
10. tepelně ošetřené vaječné výrobkyPHmodelové osvědčení:
IMH-96/01- VAJV.5(EU) schválená zařízení
(Směrnice 89/437)
Směrnice 89/437/EEC
Rozhodnutí 97/38/EC
předběžný seznam zařízení schválených v ČR
(Směrnice 89/437)
Rozhodnutí 97/299/EC
11. konzumní vejcePH AHmodelové osvědčení:
IMH-96/01- VEJ.5(EU) zařízení registrovaná
Směrnice 92/118
požadavky na rezidua, vypustit požadavky na zdraví zvířeteSměrnice 92/118/EEC
-dodatečné záruky ohledně salmonely
pro Švédsko a Finsko (95/168)
předběžný seznam zařízení registrovaných v ČR
(Směrnice 92/118)
Rozhodnutí 97/299/EC
Návrh
Rozhodnutí VI/5248/95 Rev. 4

Horizontální opatření neuznaná jako ekvivalentní, pro která ekvivalentnost může být získána

Horizontální opatřeníExport z ES do ČRExport z ČR do ES
PodmínkyÚkolyPodmínkyÚkoly
ochrana zvířat během přepravy-pravidla pro ochranu v AH osvědčení
požadavky na
transport na teritoriu ES
ČR zavede:
- osvědčení o ochraně zvířat
- kontroly na PVS
- transportní požadavky na dovoz v ČR
- osvědčení o ochraně zvířat
- kontroly na PVS
- transportní požadavky na dovoz do ES
ČR zavede:
- požadavky na přepravu územím ČR
poplatky za inspekci ve
zpracovatelských zařízeních
(závodech)
Směrnice 85/73/EEC
pro červené maso,
maso drůbeží, maso lovné zvěře,
masné výrobky a rybářské výrobky
bez poplatků
v souladu se Směrnicí 85/73/EEC
zavést poplatky v souladu
se Směrnicí 85/73/EEC od 1.1.1998

PŘÍLOHA VI.A.2

Sanitární opatření neuznaná jako ekvivalentní, pro která jsou potřebné další konzultace: živá zvířata, sperma, embrya a vajíčka ( zárodečné buňky)

Sektory nebo jejich částiExport z ES do ČRExport z ČR do ES
PodmínkyÚ kolyPodmínkyÚ koly
1.1 koňovití na porážku, kteří prošli trhempodle legislativy ČR nemožnédiskutovatRozhodnutí 93/196/EEC
Příloha II (OJ.L 86, 6.4.1993 str. 7)
2.1. živé rybypřipravit osvědčení diskutovatSměrnice 91/67/EECnavrhnout rozhodnutí diskutovat
2.2 živé ryby určené pro lidskou spotřebumodelové osvědčení IMZ-96/07- RY.6 (EC)Směrnice 91/67/EECnavrhnout rozhodnutí diskutovat
2.3 okrasné rybyModelové osvědčení: IMZ-96/06- ARY.3 (EC)diskutovatSměrnice 91/ 67 /EECnavrhnout rozhodnutí diskutovat
2.4 vajíčka a gamety živých rybModelové osvědčení: IMZ-96/06-JI.5 (EC)1diskutovatSměrnice 91/ 67 /EECnavrhnout rozhodnutí diskutovat
3. drůbež a násadová vejce v malých dodávkách
(520 jednotek)
diskutovatSměrnice 90/ 539diskutovat
4. ptáci jiní než drůbežpřipravit osvědčení diskutovatSměrnice 92/ 65 /EECnávrh rozhodnutí: WTO VI/2090/94
5. psi a kočky pro chov a produkcipřipravit osvědčení diskutovatSměrnice 92/ 65 /EECnavrhnout rozhodnutí diskutovat
6. zvířata doprovázená jejich majitelempřipravit osvědčení diskutovatpodmínky členských státůnavrhnout směrnice ,
7. opice pro ZOO a pro jiná zařízenípřipravit osvědčení diskutovatSměrnice 92/ 65 /EECnavrhnout rozhodnutí diskutovat
8. divocí sudokopytnícipřipravit osvědčení diskutovatSměrnice 92/ 65 /EECnavrhnout rozhodnutí diskutovat
9. savci rodu Lagomorphpřipravit osvědčení diskutovatSměrnice 92/ 65 /EECnavrhnout rozhodnutí diskutovat
10. včelypřipravit osvědčení diskutovatSměrnice 92/ 65 /EECnavrhnout rozhodnutí diskutovat
11. fretky, norek, liškypřipravit osvědčení diskutovatSměrnice 92/ 65 /EECnavrhnout rozhodnutí diskutovat
12. cirkusová zvířatapřipravit osvědčení diskutovatSměrnice 92/ 65 /EECnavrhnout rozhodnutí diskutovat
13. ovčí a kozí spermapřipravit osvědčení diskutovatSměrnice 92/ 65 /EECpracovní návrh VI/1497/93 rev.3, diskutovat
14. ovčí a kozí embryapřipravit osvědčení diskutovatSměrnice 92/ 65 /EECpracovní návrh VI/1493/93 rev.4, diskutovat
15. sperma hřebcůpřipravit osvědčení diskutovatSměrnice 92/ 65 /EEC
Rozhodnutí 95/ 307 /EEC
Rozhodnutí 96/539/EEC
diskutovat
16. embrya a vajíčka (zárodečné buňky) konípřipravit osvědčení diskutovatSměrnice 92/ 65 /EEC
Rozhodnutí 95/ 294 /EEC
Rozhodnutí 96/540/EEC
diskutovat
17. vajíčka (zárodečné buňky) jiné než koňsképřipravit osvědčení diskutovatSměrnice 92/ 65 /EECnavrhnout rozhodnutí diskutovat
18. embrya prasatpřipravit osvědčení diskutovatSměrnice 92/ 65 /EECpracovní návrh VI/1494/93 rev.3, diskutovat

Sanitární opatření neuznaná jako ekvivalentní, pro která jsou potřebné další konzultace: produkty živočišného původu

Sektory nebo jejich částiA.H P.HExport z ES do ČRExport z ČR do ES
PodmínkyÚkolyPodmínkyÚkoly
1. produkty z krve nikoli pro lidskou spotřebuAHpřipravit modelové osvědčení, diskutovatSměrnice 92/118/EEC Směrnice 90/667/EEC Rozhodnutí 96/504diskutovat
2.1. zpracovaný hnůjAHpřipravit modelové osvědčení, diskutovatSměrnice 92/118/EEC Rozhodnutí 96/103/ECdiskutovat
2.2. nezpracovaný koňský a drůbeží hnůjAHpřipravit modelové osvědčení, diskutovatSměrnice 92/118/EEC Rozhodnutí 96/103/ECdiskutovat
3. želatina pro lidskou spotřebuPHdiskutovatpodmínky členských států Směrnice 92/118/EECstanovit požadavky na zpracování, obchod uvnitř EU a dovozní pravidla
4. pro lidskou spotřebu určené: vyškvařené tuky,
masné výtažky solené, sušená krev (plasma),
škvarky, masná moučka, mletá kůže, žaludky a mečhýře
PHschválená zařízení (Směr. 77/99)ČR převezme dovozní požadavky ESSměrnice 92/118/EEC Směrnice 77/99
Rozhodnutí 91/449/EEC předběžný seznam zařízení schválených v ČR (Směrnice 77/99)
Rozhodnutí 97/299/EC
návrh Rozhodnutí VI/5244/95 Rev.2
5.1. ryby a rybí produkty pro lidskou spotřebu, nikoli živé dvouskořepinové mušle (ústřice) , měkkýši/ korýšiAH PHmodelové osvědčení:
IMH-96/01- MRY.7(EU)
schválená zařízení (Směr. 91/493)
vyjasnit vztah k modelové mu osvědčení: IMH-96/01- MLLS.1(EU), diskutovatSměrnice 91/67/EEC Směrnice 91/493/EEC
předběžný seznam zařízení schválených v ČR
(Směrnice 91/493)
Rozhodnutí 97/299/EC
diskutovat
5.2 živá vodní zvířata a produkty
pro lidskou spotřebu nebo pro vodní zvířata (akvakulturu)
AH PHpřipravit osvědčení, diskutovatSměrnice 91/493/EEC Směrnice 91/67/EECdiskutovat
5.3 živé dvouskořepinové mušle,
ostnokozči, pláštěnci a mořští plži
(gasteropoda) pro přímou lidskou spotřebu
PHmodelové osvědčení:
IMH-96/01- MLLS.1(EU)
IMH-96/01- MLZP. 1(EU)
diskutovat, vyjasnit IMH- 96/01- MLZP.1(EU)Směrnice 91/67/EEC Směrnice 91/492/EECVI/5801/95 Rev.2
6.1. živí šneci pro lidskou spotřebuPHmodelové osvědčení: IMH-96/01- SNEK1.1.(EU) registrovaná zařízení (Směr. 92/118)diskutovatSměrnice 92/118/EEC Rozhodnutí 96/360/EC
předběžný seznam zařízení registrovaných v ČR
(Směr. 92/118)
Rozhodnutí 97/299/EC
diskutovat
6.2. šneci zbavení ulit, vaření, připravení nebo konzervovaníPHmodelové osvědčení: IMH-96/01- SNEK2.2.(EU) registrovaná zařízení (Směr. 92/118)diskutovatSměrnice 92/118/EEC předběžný seznam
zařízení registrovaných v ČR (Směr. 92/118)
Rozhodnutí 97/.../EC
diskutovat, rozhodnutí o předběžném zařazení na seznam
7. žabí stehýnkaPHmodelové osvědčení: IMH-96/01- ZABS.2(EU)diskutovatSměrnice 92/118/EEC
Rozhodnutí 96/360/EC
diskutovat
8. med pro lidskou spotřebuPHmodelové osvědčení: IMH-95/06- VCP. l.A(EU)vypustit A.H. požadavky, omezit na medSměrnice 92/118/EECStanovit Rozhodnutí o veřejném zdraví,
o obchodu uvnitř ES a o dovozu
9. zvířecí střevaPHIMH-95/04- ZVIS.2(EU) schválená zařízení (Směr. 77/99)diskutovatSměrnice 77/99/EEC předběžný seznam
zařízení schválených v ČR (Směr. 77/99)
Rozhodnutí 97/.../EC
návrh Rozhodnutí VI/5244/95
rozhodnutí o předběžném zařazení na seznam
10. lovecké trofejeAHmodelové osvědčení: IMH-96/01- TROF.1(EU)diskutovatSměrnice 92/118/EEC
Rozhodnutí 96/500/EC
11. syrové materiály jiné než žlázy, orgány
a krev pro další zpracování na krmiva
a pro farmaceutické a technické využití
AHmodelové osvědčení: IMH-95/12- FARM.2(EU) registrovaná zařízení (Směr. 92/118)regionální volnost diskutovatSměrnice 92/118/EEC předběžný seznam
zařízení registrovaných v ČR
(Směr. 92/118) Rozhodnutí 97/.../EC
upravit základní pravidla ve Směrnici 92/118/EEC
diskutovat rozhodnutí o předběžném zařazení na seznam
12. syrové vaječné výrobkyPH (AH)modelové osvědčení: IMH-96/01- VAJS.1(EU)rezidua, vypustit AHprávní základ ?diskutovat
13. seno a slámaAHdiskutovatSměrnice 90/675/EEC
Rozhodnutí 93/13/EEC
diskutovat

Horizontální opatření neuznaná jako ekvivalentní, pro která je třeba vést další konzultace

Horizontální opatřeníExport z ES do ČRExport z ČR do ES
PodmínkyÚkolyPodmínkyÚkoly
rezidua jiná než červené masov osvědčeních pro drůbeží maso
a maso faremně chované zvěře
diskutovatSměrnice 96/23/ECdiskutovat
re-export dovezených produktů
jiných než červené maso
diskutovatdiskutovat
dovozní postupy- individuální licence
- post-dovozní karanténa
- poplatky za povolení, ekvivalentní systému SHIFT
- 100% kontrola živých zvířat
- snížení kontroly živočišných výrobků
- fyzické kontroly v místech určení
ČR
- zavede obecnou licenci
- dovozní kontrolní poplatky
- zruší po-dovozní karantény
- sníží kontroly
- fyzické kontroly na PVS
- obecná licence
- dovozní kontrolní poplatky
- systém SHIFT nezaveden
- snížení kontrol od 1.1.1997 (94/360)
pro sladěné výrobky
- 100% kontrola živých zvířat
- fyzické kontroly na PVS
zavést systém SHIFT
sladit fyzické kontroly
identifikace prasat- identifikace v souladu se Směrnicí 92/ 102/ EECžádné povinnosti identifikovat prasata
na výkrm a porážená prasata
- zavést povinnou identifikaci prasat
na výkrm a na porážku

PŘÍLOHA VI.B.1

1. Fytosanitární opatření neuznaná jako ekvivalentní, pro která může ekvivaletnost být získána

A. Jednání o nezbytnosti rostlinolékařských osvědčení pro rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, uvedené v příloze I. B. 1.d a I. B. 2.b, zaměřená na zrušení tohoto požadavku, pokud to bude možné, a to do jednoho roku.

B. Jednání o uznání škůdců, kteří jsou v současné době uznáni pouze jednou ze smluvních stran, jak je uvedeno v příloze III. B. 2. a III. B. 3., zaměřená buď na jejich vyřazení z uvedené přílohy nebo jejich zařazení do přílohy III. B. 1., a to, pokud to bude možné, do jednoho roku.

C. Jednání o doplňujících opatřeních uvedených v následujícím přehledu, zaměřená na stanovení ekvivalence těchto doplňujících opatření po případných úpravách a to do

Příloha VI.B.1

Fytosanitární opatření neuznaná jako ekvivalentní, pro která ekvivalentnost může být získána

RostlinaPopis komodityKaranténní šků dceVývoz z ČR do ES
Směrnice Rady 77/93/EEC,
Příloha:
Vývoz z ES do ČR
Zákon č.147/1996 Sb.,
Vyhláška ministerstva
zemědělství č.83/1997 Sb.,
Příloha:
Poznámky
Abies Mill.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Melampsora medusaeIV.A.I.109.- 8.4
Acer L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen a rostlin z tkáňových kultur
Quadraspidiotus perniciosus---7.- A.21.
Amelanchier Medic.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen a rostlin z tkáňových kultur
Quadraspidiotus perniciosus---7.- A.21.
Apium graveolens L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Liriomyza trifoliiIV.A.I.32.29.- 30.2
Argyranthemum spp.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Liriomyza trifoliiIV.A.I.32.29.- 30.2
Aster spp.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Liriomyza trifoliiIV.A.I.32.29.- 30.2
Beta vulgaris L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Beet leaf curl rhabdovirusIV.A.I.35.29.- 34.2
Betula L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen a rostlin z tkáňových kultur
Quadraspidiotus perniciosus---7.- A.21.
Brassica spp.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Liriomyza trifoliiIV.A.I.32.29.- 30.2
Capsicum annuum L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Llriomyza trifoliiIV.A.I.32.29.- 30.2
Capsicum annuum L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Pseudomonas solanacearum
[Ralstonia solanacearum]
IV.A.I.25.79.- 26.7
Castanea Mill.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Cryphonectria parasiticaIV.A.I.11.29.- 9.2
Cercidiphylum Sieb. et Zucc.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen a rostlin z tkáňových kultur
Quadraspidiotus perniciosus---7.- A.21.
Chaenomeles Lindl.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen a rostlin z tkáňových kultur
Quadraspidiotus perniciosus---7.- A.21.
Cornus L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen a rostlin z tkáňových kultur
Quadraspidiotus perniciosus---7.- A.21.
Cotoneaster Ehrh.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen a rostlin z tkáňových kultur
Quadraspidiotus perniciosus---7.- A.21.
Crataegus L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen a rostlin z tkáňových kultur
Quadraspidiotus perniciosus---7.- A.21.
Cucumis spp.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Liriomyza trifoliiIV.A.I.32.29.- 30.2
Cydonia Mill.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen a rostlin z tkáňových kultur
Quadraspidiotus perniciosus---7.- A.21.
Dendranthema (DC.) Des Moul.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Spodoptera littoralisIV.A.I.27.19.- 30.2
Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Liriomyza trifoliiIV.A.I.32.29.- 28.1
Dianthus L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Spodoptera littoralisIV.A.I.27.19.- 28.1
Dianthus L. a kříženciRostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Liriomyza trifoliiIV.A.I.32.29.- 30.2
Eriobotrya Lindl.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen a rostlin z tkaňových kultur
Quadraspidiotus perniciosus---7.- A.21.
Euonymus L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen a rostlin z tkáňových kultur
Quadraspidiotus perniciosus---7.- A.21.
Exacum spp.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Liriomyza trifoliiIV.A.I.32.29.- 30.2
Fagus L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen a rostlin z tkáňových kultur
Quadraspidiotus perniciosus---7.- A.21.
Ficus L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Thrips palmiIV.A.I.36.19.- 35.1
Fragaria L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Strawberry vein banding virus
[Strawberry vein barding caulimovirus]
IV.A.I.21.19.- 21.1
Fragaria L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Tomato black ring nepovirusIV.A.I.19.29.- 19.
Fragaria L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Xanthomonas fragariaeIV.A.I.19.29.- 19.
Gerbera Cass.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Liriomyza trifoliiIV.A.I.32.29.- 30.2
Gypsophila L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Liriomyza trifoliiIV.A.I.32.29.- 30.2
Juglans L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen a rostlin z tkáňových kultur
Quadraspidiotus perniciosus---7.- A.21.
Lactuca spp.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Liriomyza trifoliiIV.A.I.32.29.- 30.2
Larix Mill.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Melampsora medusaeIV.A.I.109.- 8.4
Leucanthemum L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Liriomyza trifoliiIV.A.I.32.29.- 30.2
Ligustrum L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen a rostlin z tkáňových kultur
Quadraspidiotus perniciosus---7.- A.21.
Lonicera L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen a rostlin z tkáňových kultur
Quadraspidiotus perniciosus---7.- A.21.
Lupinus L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Liriomyza trifoliiIV.A.I.32.29.- 30.2
Lycopersicon lycopersicum L. Karsten ex Farw.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Pseudomonas solanacearum
[Ralstonia solanacearum]
IV.A.I.25.79.- 26.7
Lycopersicon lycopersicum L. Karsten ex Farw.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Liriomyza trifoliiIV.A.I.32.29.- 30.2
Maclura Nutt.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen a rostlin z tkáňových kultur
Quadraspidiotus perniciosus---7.- A.21.
Malus Mill.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen a rostlin z tkáňových kultur
Ouadraspidiotus perniciosus---7.- A.21.
Medicago sativa L.OsivoDitylenchus dipsaciIV.A.I.49.19.- 48.1
Mespilius L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen a rostlin z tkáňových kultur
Quadraspidiotus perniciosus---7.- A.21.
Musa L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Pseudomonas solanacearum
[Ralstonia solanacearum]
IV.A.I.25.79 - 26.7
Narcissus L.Cibule, s výjimkou tečh, u nichž je evidentní,
že jsou určeny k přímému prodeji konečným spotřebitelům
Ditylenchus dipsaciIV.A.I.309 - 29.
Nicotiana L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Pseudomonas solanacearum
[Ralstonia solanacearum]
IV.A.I.25.79.- 26.7
Pelargonium I'Herit. ex Ait.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Spodoptera littoralisIV.A.I.27.19.- 28.1
Picea A. Dietr.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Melampsora medusaeIV.A.I.109.- 8.4
Pinus L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Melampsora medusaeIV.A.I.109.- 8.4
Pinus L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Scirrhia pini [Mycosphaerella pini]IV.A.I. 99 - 8.3
Populus L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Melampsora medusaeIV.A.I.13.19.- 11.1
Populus L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen a rostlin z tkáňových kultur
Quadraspidiotus perniciosus---7.- A.21.
Prunus L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Xanthomonas campestris pv. pruni
[Xanthomonas arboricola pv. pruni]
IV.A.I.19.29.-19.
Prunus L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen a rostlin z tkáňových kultur
Quadraspidiotus perniciosus---7.-A.21.
Prunus persica (L.) Batsch.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Pseudomonas syringae pv. persicaeIV.A.I.19.29.- 19.
Pseudotsuga Carr.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Melampsora medusaeIV.A.I.109.- 8.4
Ptelea L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen a rostlin z tkáňových kultur
Quadraspidiotus perniciosus---7.- A.21.
Pyracantha RoemerRostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen a rostlin z tkáňových kultur
Quadraspidiotus perniciosus---7.- A.21.
Pyrus L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen a rostlin z tkáňových kultur
Quadraspidiotus perniciosus---7.- A.21.
Quercus L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Cryphonectria parasiticaIV.A.I.11.29.- 9.2
Ribes L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen a rostlin z tkáňových kultur
Quadraspidiotus perniciosus---7.- A.21.
Rosa L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen a rostlin z tkáňových kultur
Quadraspidiotus perniciosus---7.- A.21.
Rostlinyurčené k pěstování,
s výjimkou semen
Meloidogyne chitwoodi---7.- A.17.
Rostlinys kořeny, pěstované nebo určené k pěstování,
vypěstované ve volné půdě1
Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicusIV.A.I.339.- 32.
Rostlinys kořeny, pěstované nebo určené k pěstování,
vypěstované ve volné půdě1
Globodera pallidaIV.A.I.339.- 32.
Rostlinys kořeny, pěstované nebo určené k pěstování,
vypěstované ve volné půdě1
Globodera rostochiensisIV.A.I.339.- 32.
Rostlinys kořeny, pěstované nebo určené k pěstování,
vypěstované ve volné půdě1
Synchytrium endobioticumIV.A.I.339.- 32.
Rostliny, jiné než Ficus L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Thrips palmiIV.A.I.36.29.- 35.2
Rubus L.Rostliny určené k pěstováníCherry leafroll virusIV.A.I.249.- 24.
Rubus L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Tomato black ring nepovirusIV.A.I.19.29.- 19.
Salix L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen a rostlin z tkáňových kultur
Quadraspidiotus perniciosus---7.- A.21.
Solanum melongena L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Liriomyza trifoliiIV.A.I.32.29.- 30.2
Solanum melongena L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Pseudomonas solanacearum
[Ralstonia solanacearum]
IV.A.I.25.79.- 26.7
Solanum tuberosum L.Hlízy určené k pěstováníMeloidogyne chitwoodi---7.- A.17.
Solanum tuberosum L.HlízyClavibacter michiganensis ssp. sepedonicusIV.A.I.25.29.- 26.1
Solanum tuberosum L.HlízySynchytrium endobioticumIV.A.I.25.19.- 26.1
Solanum tuberosum L.Hlízy 2Globodera pallidaIV.A.I.25.49.- 26.1
Solanum tuberosum L.Hlízy 2Globodera rostochiensisIV.A.I.25.49.- 26.1
Solanum tuberosum L.Hlízy určené k pěstováníClavibacter michiganensis ssp. sepedonicus---9.- 26.4
Solanum tuberosum L.Hlízy určené k pěstováníPseudomonas solanacearum
[Ralstonia solanacearum]
---9.- 26.4
Solanum tuberosum L.Hlízy určené k pěstováníPseudomonas solanacearum
[Ralstonia solanacearum]
IV.A.I.25.49.- 26.4
Solanum tuberosum L.Hlízy 3Pseudomonas solanacearum
[Ralstonia solanacearum]
IV.A.I.25.89.- 26.1
Solanum tuberosum L.Hlízy určené k pěstováníSynchytrium endobioticum---9.- 26.3
Solanum tuberosum L.Hlízy, jiné než rané bramboryPotato spindle tuber viroidIV.A.I.25.39.- 26.2 4
Sorbus L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen a rostlin z tkáňových kultur
Quadraspidiotus perniciosus---7.- A.21.
Spiraea L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen a rostlin z
Quadraspidiotus perniciosus---7.- A.21.
tkáňových kultur
Symphoricarpos Duham.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen a rostlin z
Quadraspidiotus perniciosus---7.- A.21.
tkáňových kultur
Syringa L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen a rostlin z
Quadraspidiotus perniciosus---7.- A.21.
tkáňových kultur
Tanacetum L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Liriomyza trifoliiIV.A.I.32.29.- 30.2
Tilia L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen a rostlin z
Quadraspidiotus pemiciosus---7.- A.21.
tkáňových kultur
Tsuga Carr.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Melampsora medusaeIV.A.I.109.- 8.4
Tulipa L.Cibule, s výjimkou tečh, u nichž je evidentní, že jsouDitylenchus dipsaciIV.A.I.309.- 29.
určeny k přímému prodeji konečným spotřebitelům
Ulmus L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen a rostlin z
Quadraspidiotus perniciosus---7.- A.21.
tkáňových kultur
Verbena L.Rostliny určené k pěstování,
s výjimkou semen
Liriomyza trifoliiIV.A.I.32.29.- 30.2
1 Na území České republiky se (toto opatření) netýká již pěstovaných rostlin s kořeny
2 Evropskými společenstvími jsou za odpovídající komoditu považovány pouze hlízy určené k pěstování.
2 Evropskými společenstvími jsou za odpovídající komoditu považovány pouze hlízy neurčené k pěstování.
4 Na území České republiky není zmíněné fytosanitární opatření přílohy 9.-26.2 vyhlášky MZe č. 83/1997 Sb.
vztaženo k žádnému specifickému karanténnímu škodlivému organismu.

Příloha VI.B.2

Rostlinolékařská opatření neuznaná jako ekvivalentní, pro dosažení ekvivalence jsou nutná další jednání

<
RostlinaPopis komodityKaranténní šků dceVývoz z ČR do E Směrnice Rady 77/93/EEC, Příloha:S Vývoz z ES do ČR Zákon č.147/1996 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství č.83/1997 Sb., Příloha:Poznámky
Abies Mill.Samostatná kůraDendroctonus micansIV.B.14.1---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Abies Mill.Samostatná kůraIps amitinusIV.B.14.2---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Abies Mill.Samostatná kůraIps cembraeIV.B.14.3---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Abies Mill.Samostatná kůraIps duplicatusIV.B.14.4---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Abies Mill.Samostatná kůraIps sexdentatusIV.B.14.5---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Abies Mill.Samostatná kůraIps typographusIV.B.14.6---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Abies Mill.Samostatná kůraMatsucoccus feytaudiIV.B.14.7---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Abies Mill.Samostatná kůraPissodes spp. (evropské druhy)IV.B.14.8---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Abies Mill.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenGremmeniella abietinaIV.B.16---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Abies Mill.Rostliny o výsče nad 3 m, s výjimkou plodů a semenDendroctonus micansIV.B. 7---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Abies Mill.Rostliny o výsče nad 3 m, s výjimkou plodů a semenIps amitinusIV.B.10---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Abies Mill.Rostliny o výsče nad 3 m, s výjimkou plodů a semenIps cembraeIV.B.11---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Abies Mill.Rostliny o výsče nad 3 m, s výjimkou plodů a semenIps duplicatusIV.B. 8---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Abies Mill.Rostliny o výsče nad 3 m, s výjimkou plodů a semenIps sexdentatusIV.B.12---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Abies Mill.Rostliny o výsče nad 3 m, s výjimkou plodů a semenIps typographusIV.B. 9---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Abies Mill.Rostliny, s výjimkou plodů a semenPissodes spp. (evropské druhy)IV.B.13---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Abies Mill.DřevoIps amitinusIV.B. 4---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Abies Mill.DřevoIps cembraeIV.B. 5---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Abies Mill.DřevoIps duplicatusIV.B. 2---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Abies Mill.DřevoIps sexdentatusIV.B. 6---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Abies Mill.DřevoIps typographusIV.B. 3---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Abies Mill.DřevoMatsucoccus feytaudiIV.B. 6.2---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Abies Mill.DřevoPissodes spp. (evropské druhy)IV.B. 6.1---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Abies Mill.DřevoDendroctonus micansIV.B. 1---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Allium ascalonicum L.Semena a cibule určené k pěstováníDitylenchus dipsaciII.A.II.a. 47.- A.14.
Allium cepa L.Semena a cibule určené k pěstováníDitylenchus dipsaciII.A.II.a. 47.- A.14.
Allium porrum L.Rostliny určené k pěstováníDitylenchus dipsaciII.A.II.a. 47.- A.14.
Allium schoenoprasum L.Semena a cibule určené k pěstováníDitylenchus dipsaciII.A.II.a. 47.- A.14.
Apium graveolens L.Rostliny určené k pěstováníTomato spotted wilt virus [Tomato spotted wilt tospovirus]II.A.II. d.156. - D.4.
Begonia L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semen (s výjimkou rostlin, u kterých je zřejmé, že jsou určeny k přímému prodeji konečným spotřebitelům)Bemisia tabaci, evropské populaceIV.B.24Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Bela L.5)Zemina a nesterilizovaný odpadBeet necrotic yellow vein virus [Beet necrotic yellow vein furovirus]IV.B.269.- 52.Neekvivalentní pro chráněné oblasti a pro území České republiky
Beta vulgaris L.Rostliny určené ke zkrmování zvířatůmBeet necrotic yellow vein virus [Beet necrotic yellow vein furovirus]IV.B.25.19.- 34.3Neekvivalentní pro chráněné oblasti a pro území České republiky
Beta vulgaris L.Rostliny určené k průmyslovému zpracováníBeet necrotic yellow vein virus [Beet necrotic yellow vein furovirus]IV.B.25.29.- 34.4Neekvivalentní pro chráněné oblasti a pro území České republiky
Beta vulgaris L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenBeet necrotic yellow vein virus [Beet necrotic yellow vein furovirus]IV.B.236.- D.1Neekvivalentní pro chráněné oblasti a pro území České republiky
Beta vulgaris L.Semena cukrové a krmné řepyBeet necrotic yellow vein virus [Beet necrotic yellow vein furovirus]IV.B.27.1---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Beta vulgaris L.Semena zeleninových odrůdBeet necrotic yellow vein virus [Beet necrotic yellow vein furovirus]IV.B.27.2---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Camassia Lindl.Hlízy, oddenky a cibuleDitylenchus dipsaciII.A.II.a. 47.- A.14.
Capsicum annuum L.Rostliny určené k pěstováníTomato spotted wilt virus [Tomato spotted wilt virus]II.A.II.d.156.-D.4
Capsicum spp. [Capsicum L.]Rostliny určené k pěstováníXanthomonas campestris pv. vesicatoria [Xanthomonas vesicatoria]II.A.II.b.107.- B.15.
Castanea Mill.Samostatná kůraCryphonectria parasiticaII.A.II.c. 37.- C.9.
Chaenomeles Lindl.Rostliny, s výjimkou plodů a semen, a živý pyl pro opylováníErwinia amylovoraIV.B.21---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Chaenomeles Lindl.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenErwinia amylovoraIV.A.I.179. - 17.
Chionodoxa Boiss.Hlízy, oddenky a cibuleDitylenchus dispaciII.A.II.a.47.- A.14.
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženciPlodyCercospora angolensis (všechny kmeny patogenní pro Citrus)IV.A.I.16.3---
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženciPlodyGuignardia citricarpa (všechny kmeny patogenní pro Citrus)IV.A.I.16.3---
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženciPlodyXanthomonas campestris (všechny kmeny patogenní pro Citrus)IV.A.I.16.2---
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženciRostliny, s výjimkou plodů a semenCirculifer haematocepsII.A.II.a.5---
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženciRostliny, s výjimkou plodů a semenCirculifer tenellusII.A.II.a. 6---
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženciRostliny, s výjimkou plodů a semenCitrus tristeza virus (evropské kmeny)II.A.II.d. 4---
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženciRostliny, s výjimkou plodů a semenCitrus vein enation woody gall diseaseII.A.II.d. 5---
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženciRostliny, s výjimkou plodů a semenSpiroplasma citriII.A.II.d.10---
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženciRostliny, s výjimkou semenPhoma tracheiphilaII.A.II.c. 6---
ConiferalesSamostatná kůraDendroctonus micansIV.B.14.1---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
ConiferalesSamostatná kůraIps amitinusIV.B.14.2---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
ConiferalesSamostatná kůraIps cembraeIV.B.14.3---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
ConiferalesSamostatná kůraIps duplicatusIV.B.14.4---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
ConiferalesSamostatná kůraIps sexdentatusIV.B.14.5---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
ConiferalesSamostatná kůraIps typographusIV.B.14.6---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
ConiferalesSamostatná kůraMatsucoccus feytaudiIV.B.14.7---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
ConiferalesSamostatná kůraPissodes spp. (evropské druhy)IV.B.14.8---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
ConiferalesDřevoIps amitinusIV.B. 4---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
ConiferalesDřevoIps cembraeIV.B. 5---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
ConiferalesDřevoIps duplicatusIV.B. 2---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
ConiferalesDřevoIps sexdentatusIV.B. 6---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
ConiferalesDřevoIps typographusIV.B. 3---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
ConiferalesDřevoMatsucoccus feytaudiIV.B. 6.2---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
ConiferalesDřevoPissodes spp. (evropské druhy)IV.B. 6.1---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
ConiferalesDřevoDendroctonus micansIV.B. 1---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Cotoneaster Ehrh.Rostliny, s výjimkou plodů a semen, a živý pyl pro opylováníErwinia amylovoraIV.B.21---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Cotoneaster Ehrh.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenErwinia amylovoraIV.A.I.179.- 17.
Crataegus L.Rostliny, s výjimkou plodů a semen, a živý pyl pro opylováníErwinia amylovoraIV.B.21---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Crataegus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenErwinia amylovoraIV.A.I.179.- 17.
Crocus flavus Weston 'Golden Yellow'Hlízy, oddenky a cibuleDitylenchus dipsaciII.A.II.a. 47.- A.14.
Crocus L.Květinové hlízy, oddenky a cibule, určené k pěstováníDitylenchus destructorII.A.II.a. 37.- A.13.
Cucumis melo L.Rostliny určené k pěstováníTomato spotted wilt virus [Tomato spotted wilt tospovirus]II.A.II.d. 156.-D.4
Cydonia Mill.Rostliny, s výjimkou plodu a semen, a živý pyl pro opylováníErwinia amylovoraIV.B.21---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Cydonia Mill.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenErwinia amylovoraIV.A.I.179.- 17.
Dendranthema (DC.) Des Moul.Rostliny určené k pěstováníTomato spotted wilt virus [Tomato spotted wilt tospovirus]II.A.II.d.15---
Dendranthema (DC.) Des Moul.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenSpodoptera exigua---9.- 28.1
Dianthus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenErwinia chrysanthemi pv. dianthicolaIV.A.I.299.- 28.4
Dianthus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenPseudomonas caryophylli [Ralstonia caryophylli]IV.A.I.299.- 28.4
Dianthus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenSpodoptera exigua---9.- 28.1
Dolichos Jacq.SemenaCurtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciensII.B.b. 1---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Eriobotrya Lindl.Rostliny, s výjimkou plodů a semen, a živý pyl pro opylováníErwinia amylovoraIV.B.21Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Eriobotrya Lindl.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenErwinia amylovoraIV.A.I.179.-17.
Eucalyptus ĽHeritRostliny, s výjimkou plodů a semenGonipterus scutellatusIV.B.19---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Euphorbia pulcherrima Willd.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semen (s výjimkou rostlin, u kterých je zřejmé, že jsou určeny k přímému prodeji konečným spotřebitelům)Bemisia tabaci, evropské populaceIV.B.24Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Fragaria L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenColletotrichum acutatumII.A.II.c. 27.- C.8.
Galanthus L.Hlízy, oddenky a cibuleDitylenchus dipsaciII.A.II.a. 47.- A.14.
Galtonia candicans (Baker) DecneHlízy, oddenky a cibuleDitylenchus dipsaciII.A.II.a. 47.- A.14.
Gladiolus Tourn. ex. L.Zakrslé formy několika druhů a jejich kříženciDitylenchus destructorII.A.II.a. 37 - A.13.
Gossypium spp.SemenaGlomerella gossypiiIV.B.28---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Gossypium spp.Semena a plody (tobolky) a nevyzrněná bavlnaAnthonomus grandisII.B.a.1---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Hyacinthus L.Hlízy, oddenky a cibuleDitylenchus dipsaciII.A.II.a. 47.- A.14.
Hyacinthus L.Květinové hlízy, oddenky a cibule, určené k pěstováníDitylenchus destructorII.A.II.a. 37.- A.13.
Impatiens, všechny variety novoguinejských hybridůRostliny určené k pěstováníTomato spotted wilt virus [Tomato spotted wilt tospovirus]II.A.ILd.156.-D.4
Iris L.Květinové hlízy, oddenky a cibule, určené k pěstováníDitylenchus destructorII.A.II.a. 37.- A.13.
Ismene HerbertHlízy, oddenky a cibuleDitylenchus dipsaciII.A.II.a. 47.- A.14.
Lactuca sativa L.Rostliny určené k pěstováníTomato spotted wilt virus [Tomato spotted wilt tospovirus]II.A.II.d.156.-D.4
Larix Mill.Samostatná kůraDendroctonus micansIV.B.14.1---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Larix Mill.Samostatná kůraIps amitinusIV.B.14.2---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Larix Mill.Samostatná kůraIps cembraeIV.B.14.3---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Larix Mill.Samostatná kůraIps duplicatusIV.B.14.4---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Larix Mill.Samostatná kůraIps sexdentatusIV.B.14.5---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Larix Mill.Samostatná kůraIps typographusIV.B.14.6---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Larix Mill.Samostatná kůraMatsucoccus feylaudiIV.B.14.7---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Larix Mill.Samostatná kůraPissodes spp. (evropské druhy)IV.B.14.8---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Larix Mill.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenCephalcia lariciphilaIV.B.15---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Larix Mill.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenGremmeniella abietinaIV.B.16---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Larix Mill.Rostliny o výsče nad 3 m, s výjimkou plodů a semenDendroctonus micansIV.B. 7---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Larix Mill.Rostliny o výsče nad 3 m, s výjimkou plodů a semenIps amitinusIV.B.10---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Larix Mill.Rostliny o výsče nad 3 m, s výjimkou plodů a semenIps cembraeIV.B.11---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Larix Mill.Rostliny o výsče nad 3 m, s výjimkou plodů a semenIps duplicatusIV.B. 8---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Larix Mill.Rostliny o výsče nad 3 m, s výjimkou plodů a semenIps sexdentatusIV.B.12---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Larix Mill.Rostliny o výsče nad 3 m, s výjimkou plodů a semenIps typographusIV.B. 9---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Larix Mill.Rostliny, s výjimkou plodů a semenPissodes spp. (evropské druhy)IV.B.13---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Larix Mill.DřevoIps amitinusIV.B. 4---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Larix Mill.DřevoIps cembraeIV.B. 5---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Larix Mill.DřevoIps duplicatusIV.B. 2---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Larix Mill.DřevoIps sexdentatusIV.B. 6---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Larix Mill.Dřevoips typographusIV.B. 3---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Larix Mill.DřevoMatsucoccus feytaudiIV.B.6..2---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Larix Mill.DřevoPissodes spp. (evropské druhy)IV.B. 6.1---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Larix Mill.DřevoDendroctonus micansIV.B. 1---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.Rostliny určené k pěstováníXanthomonas campestris pv. vesicatoria [Xanthomonas vesicatoria]II.A.II.b.107.- B.15.
Lycopersicon lycopersicum L. Karsten ex Farw.Rostliny určené k pěstováníTomato spotted wilt virus [Tomato spotted wilt tospovirus]II.A.II.d.156. - D.4
Malus Mill.Rostliny, s výjimkou plodů a semen, a živý pyl pro opylováníErwinia amylovoraIV.B.21---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Malus Mill.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenErwinia amylovoraIV.A.I.179.- 17.
Mangifera L.SemenaSternochetus mangiferaeIV.B.29---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Mespilus L.Rostliny, s výjimkou plodů a semen, a živý pyl pro opylováníErwinia amylovoraIV.B.21---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Mespilus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenErwinia amylovoraIV.A.I.179.- 17.
Muscari MillerHlízy, oddenky a cibuleDitylenchus dipsaciII.A.II.a. 47.- A.14.
Nicotiana tabacum L.Rostliny určené k pěstování, u kterých je zřejmé, že jsou určeny k prodeji profesionálním pěstitelům tabákuTomato spotted wilt virus [Tomato spotted wilt tospovirus]II.A.II.d.156.-D.4
Ornithogalum L.Hlízy, oddenky a cibuleDitylenchus dipsaciII.A.II.a. 47 - A.14.
Pelargonium ĽHerit ex Ait.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenSpodoptera exigua---9.- 28.1.
Pelargonium I'Herit. ex Ait.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenCacyreus marshalli---7.- A.8.
Phaseolus vulgaris L.SemenaCurtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciensII.B.b. 1---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Picea A. Dietr.Samostatná kůraDendroctonus micansIV.B.14.1---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Picea A. Dietr.Samostatná kůraIps amitinusIV.B.14.2---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Picea A. Dietr.Samostatná kůraIps cembraeIV.B.14.3---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Picea A. Dietr.Samostatná kůraIps duplicatusIV.B.14.4---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Picea A. Dietr.Samostatná kůraIps sexdentatusIV.B.14.5---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Picea A. Dietr.Samostatná kůraIps typographusIV.B.14.6---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Picea A. Dietr.Samostatná kůraMatsucoccus feytaudiIV.B.14.7---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Picea A. Dietr.Samostatná kůraPissodes spp. (evropské druhy)IV.B.14.8---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Picea A. Dietr.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenGremmeniella abietinaIV.B.16---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Picea A. Dietr.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenGilpinia hercyniaeIV.B.18---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Picea A. Dietr.Rostliny o výsče nad 3 m, s výjimkou plodů a semenDendroctonus micansIV.B. 7---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Picea A. Dietr.Rostliny o výsče nad 3 m, s výjimkou plodů a semenIps amitinusIV.B.10---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Picea A. Dietr.Rostliny o výsče nad 3 m, s výjimkou plodů a semenIps cembraeIV.B.11---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Picea A. Dietr.Rostliny o výsče nad 3 m, s výjimkou plodů a semenIps duplicatusIV.B. 8---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Picea A. Dietr.Rostliny o výsče nad 3 m, s výjimkou plodů a semenIps sexdentatusIV.B.12---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Picea A. Dietr.Rostliny o výsče nad 3 m, s výjimkou plodů a semenIps typographusIV.B. 9---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Picea A. Dietr.Rostliny, s výjimkou plodů a semenPissodes spp. (evropské druhy)IV.B.13---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Picea A. Dietr.DřevoIps amitinusIV.B. 4---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Picea A. Dietr.DřevoIps cembraeIV.B. 5---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Picea A. Dietr.DřevoIps duplicatusIV.B. 2---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Picea A. Dietr.DřevoIps sexdentatusIV.B. 6---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Picea A. Dietr.DřevoIps typographusIV.B. 3---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Picea A. Dietr.DřevoMatsucoccus feytaudiIV.B. 6.2---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Picea A. Dietr.DřevoPissodes spp. (evropské druhy)IV.B. 6.1---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Picea A. Dietr.DřevoDendroctonus micansIV.B. 1---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Pinus L.Samostatná kůraDendroctonus micansIV.B.14.1---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Pinus L.Samostatná kůraIps amitinusIV.B.14.2---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Pinus L.Samostatná kůraIps cembraeIV.B.14.3---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Pinus L.Samostatná kůraIps duplicatusIV.B.14.4---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Pinus L.Samostatná kůraIps sexdentatusIV.B.14.5---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Pinus L.Samostatná kůraIps typographusIV.B.14.6---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Pinus L.Samostatná kůraMatsucoccus feytaudiIV.B.14.7---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Pinus L.Samostatná kůraPissodes spp. (evropské druhy)IV.B.14.8---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Pinus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenGremmeniella abietinaIV.B.16---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Pinus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenThaumetopoea pityocampaIV.B.17---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Pinus L.Rostliny o výsče nad 3 m, s výjimkou plodů a semenDendroctonus micansIV.B. 7---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Pinus L.Rostliny o výsče nad 3 m, s výjimkou plodů a semenIps amitinusIV.B.10---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Pinus L.Rostliny o výsče nad 3 m, s výjimkou plodů a semenIps cembraeIV.B.11---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Pinus L.Rostliny o výsče nad 3 m, s výjimkou plodů a semenIps duplicatusIV.B. 8---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Pinus L.Rostliny o výsče nad 3 m, s výjimkou plodů a semenIps sexdentatusIV.B.12---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Pinus L.Rostliny o výsče nad 3 m, s výjimkou plodů a semenIps typographusIV.B. 9---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Pinus L.Rostliny, s výjimkou plodů a semenPissodes spp. (evropské druhy)IV.B.13---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Pinus L.DřevoIps amitinusIV.B. 4---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Pinus L.DřevoIps cembraeIV.B. 5---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Pinus L.DřevoIps duplicatusIV.B. 2---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Pinus L.DřevoIps sexdentatusIV.B. 6---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Pinus L.DřevoIps typographusIV.B. 3---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Pinus L.DřevoMatsucoccus feytaudiIV.B. 6.2---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Pinus L.DřevoPissodes spp. (evropské druhy)IV.B. 6.1---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Pinus L.DřevoDendroctonus micansIV.B. 1---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Platanus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenCeratocystis fimbriata f.sp. platani---9.- 10.2
Platanus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenCeratocystis fimbriata f.sp, plataniII.A.II.c. 17.- C.5.
Platanus L.Dřevo, včetně dřeva zbaveného přirozeně zaobleného povrchuCeratocystis fimbriata f.sp. plataniII.A.II.c. 17.- C.5.
Populus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenHypoxylon mammatumII.B.c. 3Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Populus L.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenXanthomonas populi---7.- B.14.
Prunus persica (L.)Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenPseudomonas syringae pv. persicaeII.A.II.b. 77.- B.10.
Pseudotsuga Carr.Samostatná kůraDendroctonus micansIV.B.14.1---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Pseudotsuga Carr.Samostatná kůraIps amitinusIV.B.14.2---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Pseudotsuga Carr.Samostatná kůraIps cembraeIV.B.14.3---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Pseudotsuga Carr.Samostatná kůraIps duplicatusIV.B.14.4---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Pseudotsuga Carr.Samostatná kůraIps sexdentatusIV.B.14.5---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Pseudotsuga Carr.Samostatná kůraIps typographusIV.B.14.6---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Pseudotsuga Carr.Samostatná kůraMatsucoccus feytaudiIV.B.14.7---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Pseudotsuga Carr.Samostatná kůraPissodes spp. (evropské druhy)IV.B.14.8---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Pseudotsuga Carr.Rostliny určené k pěstování, s výjimkou semenGremmeniella abietinaIV.B.16---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Pseudotsuga Carr.Rostliny o výsče nad 3 m, s výjimkou plodů a semenDendroctonus micansIV.B. 7---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Pseudotsuga Carr.Rostliny o výsče nad 3 m, s výjimkou plodů a semenIps cembraeIV.B.11---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Pseudotsuga Carr.Rostliny o výsče nad 3 m, s výjimkou plodů a semenIps typographusIV.B. 9---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Pseudotsuga Carr.DřevoIps amitinusIV.B. 4---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Pseudotsuga Carr.DřevoIps cembraeIV.B. 5---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Pseudotsuga Carr.DřevoIps duplicatusIV.B. 2---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Pseudotsuga Carr.DřevoIps sexdentatusIV.B. 6---Neekvivalentní pro chráněné oblasti
Pseudotsuga Carr.Dřevo