Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 54/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Středoevropské dohody o volném obchodu mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou

Částka 11/1995
Platnost od 14.04.1995
Účinnost od 01.07.1994
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

54

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. prosince 1992 byla v Krakově podepsána Středoevropská dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou.

S dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina byla uložena u vlády Polské republiky, depozitáře dohody, dne 10. ledna 1994.

Dohoda byla na základě Společné deklarace České republiky, Maďarské republiky, Polské republiky a Slovenské republiky prozatímně prováděna od 1. března 1993 a vstoupila v platnost na základě svého článku 40 dnem 1. července 1994.

Český překlad dohody se vyhlašuje současně.

Do anglického znění, jež je pro její výklad rozhodné, je možné nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu průmyslu a obchodu.

STŘEDOEVROPSKÁ DOHODA O VOLNÉM OBCHODU

uzavřená mezi

Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou

PREAMBULE

Česká republika, Maďarská republika, Polská republika a Slovenska republika (dále uváděné jako „Strany"),

znovu potvrzujíce svou oddanost pluralistické demokracii založené na zákonnosti, lidských právech a základních svobodách,

majíce na zřeteli Visegradskou Deklaraci z 15. února 1991 a Krakovskou Deklaraci z 6. října 1991, přijaté jako výsledek setkání nejvyšších představitelů Stran,

připomínajíce svůj záměr účastnit se aktivně procesu ekonomické integrace v Evropě a vyjadřujíce svou připravenost spolupracovat při hledání cest a prostředků, jak tento proces posílit,

znovu potvrzujíce svůj pevný závazek k zásadám tržní ekonomiky, která vytváří základ jejich vztahů,

připomínajíce svůj pevný závazek k Závěrečnému aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, Pařížské chartě a zejména k zásadám obsaženým v závěrečném dokumentu Bonnské konference o hospodářské spolupráci v Evropě,

rozhodnuty za tímto účelem postupně odstranit překážky v podstatě veškerého jejich vzájemného obchodu v souladu s ustanoveními Všeobecné dohody o clech a obchodu,

pevně přesvědčeny, že tato dohoda podpoří zesílení vzájemně výhodných obchodních vztahů mezi nimi a přispěje k procesu integrace v Evropě,

berouce v úvahu, že žádné ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že vyjímá Strany z jejich závazků podle jiných mezinárodních dohod, zejména Všeobecné dohody o clech a obchodu,

se dohodly takto:

Článek 1

Cíle

1. Strany vytvoří postupně oblast volného obchodu v souladu s ustanoveními této dohody a ve shodě s článkem XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu v přechodním období, které skončí nejpozději 1. ledna 2001.

2. Cíle této dohody jsou:

(a) podporovat rozšiřováním obchodu harmonický rozvoj hospodářských vztahů mezi Stranami a takto napomáhat ve Stranách rozvoji hospodářské činnosti, zlepšení životních a pracovních podmínek a zvýšení produktivity a finanční stability,

(b) poskytovat spravedlivé podmínky soutěže pro obchod mezi Stranami,

(c) tímto způsobem přispívat cestou odstraňování překážek obchodu k harmonickému rozvoji a rozmachu světového obchodu.

KAPITOLA I. - PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY

Článek 2

Rozsah

Ustanovení této kapitoly se budou vztahovat na průmyslové výrobky pocházející ze Stran. Výraz „průmyslové výrobky" pro účely této dohody znamená výrobky spadající do kapitol 25 až 97 Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží s výjimkou výrobků zapsaných v příloze I.

Článek 3

Dovozní cla

1. V obchodu mezi Stranami se nebudou zavádět žádná nová dovozní cla.

2. Dovozní cla budou zrušena v souladu s ustanoveními v protokolech 1, 2 a 3.

Ustanovení pro zrušení dovozních cel mezi

- Českou republikou a Slovenskou republikou na straně jedné a Maďarskou republikou na straně druhé jsou stanovena v Protokolu 1;

- Českou republikou a Slovenskou republikou na straně jedné a Polskou republikou na straně druhé jsou stanovena v Protokolu 2;

- Maďarskou republikou a Polskou republikou jsou stanovena v Protokolu 3.

Článek 4

Základní clo

1. Pro každý výrobek základním clem, ze kterého se mají uplatňovat za sebou následující snížení stanovená v této dohodě, bude celní sazba podle Doložky nejvyšších výhod, používaná k 29. 2. 1992.

2. Jestliže po vstupu této dohody v platnost dojde k jakémukoli snížení cel podle zásady „erga omnes", zejména ke snížení vyplývajícím z dohody o celních sazbách sjednané jako výsledek Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání, taková snížená cla nahradí cla základní, uvedená v odstavci 1, počínaje dnem, kdy taková snížení se uplatní.

3. Snížená cla vypočtená v souladu s článkem 2 se budou uplatňovat zaokrouhlená na první desetinné místo.

4. Strany si navzájem oznámí své příslušné celní sazby.

Článek 5

Poplatky rovnocenné clům

1. V obchodu mezi Stranami se nebude zavádět žádný nový poplatek, který má účinek rovnocenný dovoznímu clu.

2. Všechny poplatky mající účinek rovnocenný dovozním clům budou zrušeny ke dni vstupu této dohody v platnost, s výjimkou dovolenou v příloze II.

Článek 6

Fiskální cla

Ustanovení článku 3 se rovněž budou vztahovat na cla fiskální povahy.

Článek 7

Vývozní cla a poplatky mající rovnocenný účinek

1. V obchodě mezi Stranami se nebudou zavádět žádná vývozní cla nebo poplatky, které mají rovnocenný účinek.

2. Strany postupně zruší mezi sebou nejpozději k 1. lednu 1997 jakákoliv vývozní cla a poplatky mající rovnocenný účinek.

Článek 8

Množstevní omezení dovozu a opatření mající rovnocenný účinek

1. V obchodě mezi Stranami nebudou zaváděna žádná nova množstevní omezení dovozu nebo opatření mající rovnocenný účinek.

2. Všechna množstevní omezení a opatření mající rovnocenný účinek na dovozy výrobků pocházejících ze Stran budou zrušena k datu vstupu dohody v platnost, s výjimkami dovolenými v přílohách III/a, III/b a III/c.

Článek 9

Množstevní omezení vývozu a opatření mající rovnocenný účinek

1. V obchodě mezi Stranami nebudou zaváděna žádná nová množstevní omezeni vývozu nebo opatření mající rovnocenný účinek.

2. Všechna množstevní omezení vývozu ze Stran a opatření mající rovnocenný účinek budou zrušena k datu vstupu dohody v platnost, s výjimkami dovolenými v přílohách IV/a, IV/b a IV/c.

Článek 10

Postup při výměně informací o návrzích technických předpisů

1. Strany se budou vzájemně informovat v prakticky co nejdříve možném stadiu a v souladu s ustanoveními stanovenými v příloze V o návrzích technických předpisů a návrzích doplňků k nim, jež hodlají vydat.

2. Společný výbor rozhodne o lhůtě pro provedení ustanovení odstavce 1.

KAPITOLA II. - ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBKY

Článek 11

Rozsah

1. Ustanovení této kapitoly se budou vztahovat na zemědělské výrobky původem ze Stran této dohody.

2. Výraz „zemědělské výrobky" pro účely této dohody znamená výrobky spadající do kapitol 1 až 24 Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží a výrobky zapsané v příloze I.

Článek 12

Výměna koncesí

1. Strany této dohody si navzájem poskytují koncese specifikované v protokolech 4, 5 a 6 v souladu s ustanoveními této kapitoly a stanovené v těchto protokolech.

Koncese vyměněné mezi:

- Českou republikou a Slovenskou republikou na straně jedné a Maďarskou republikou na straně druhé jsou stanoveny v Protokolu 4;

- Českou republikou a Slovenskou republikou na straně jedné a Polskou republikou na straně druhé jsou stanoveny v Protokolu 5;

- Maďarskou republikou a Polskou republikou jsou stanoveny v Protokolu 6.

2. Berouce v úvahu:

- úlohu zemědělství v jejich ekonomikách,

- rozvoj obchodu zemědělskými výrobky mezi Stranami,

- zvláštní citlivost zemědělských výrobků,

- pravidla jejich zemědělských politik,

- důsledky mnohostranných obchodních jednání v rámci Všeobecné dohody o clech a obchodu,

Strany budou zkoumat možnosti vzájemného poskytnutí si dalších koncesí.

Článek 13

Koncese a zemědělská politika

1. Bez ujmy koncesím uděleným podle článku 12 ustanovení této kapitoly nebudou omezovat jakýmkoliv způsobem provádění příslušných zemědělských politik Stran nebo přijímání jakýchkoliv opatření v rámci těchto politik včetně uplatňování výsledků vyplývajících z dohod Uruguayského kola.

2. Strany oznámí Společnému výboru změny prováděné v jejich příslušných zemědělských politikách nebo přijatá opatření, která mohou působit na podmínky zemědělského obchodu mezi nimi, jak jsou stanoveny v této dohodě. Na žádost Strany se uskuteční okamžité konzultace za účelem přezkoumání situace.

Článek 14

Zvláštní ochranná opatření

Bez ohledu na ostatní ustanovení této dohody a zejména článku 27, jestliže, za situace zvláštní citlivosti zemědělských trhů, dovozy výrobku pocházejících ze Strany, jež jsou předmětem koncesí poskytnutých v rámci této dohody, způsobují vážné porušování trhu jiné Strany nebo Stran, Strany, kterých se to týká, zahájí okamžitě konzultace s cílem nalézt vhodná řešení. Před dosažením tohoto řešení Strany, kterých se to týká, mohou přijmout opatření, která považují za nezbytná.

Článek 15

Sanitární a fytosanitární opatření

Strany budou nediskriminačním způsobem uplatňovat své předpisy ve veterinárních, zdravotně rostlinných a zdravotních záležitostech a nebudou zavádět žádná nová opatření, jež svým účinkem nepřiměřeně brání obchodu.

KAPITOLA III. - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 16

Pravidla původu a spolupráce v celní správě

1. Protokol 7 stanová pravidla původu a metody administrativní spolupráce k nim se vztahující.

2. Strany budou přijímat vhodná opatření, včetně pravidelných přezkoumání Společným výborem a úprav administrativní spolupráce, aby zabezpečily, že ustanovení Protokolu 7 a článku 3 až 9, 12, 17 a 28 dohody se budou účinně a harmonicky uplatňovat, a aby snížily na co nejmenší možnou míru formality uvalované na obchod a aby dosáhly vzájemně uspokojivá řešení jakýchkoli potíží, které vzniknou z prováděná těchto ustanovení.

Článek 17

Vnitřní zdanění

1. Strany se zdrží jakýchkoli opatření nebo praktik vnitřní fiskální povahy, která buď přímo, nebo nepřímo zavádí diskriminaci mezi výrobky majícími původ ve Stranách.

2. Výrobky vyvážené na území jedné ze Stran nesmějí mít prospěch ze zpětného proplacení vnitřního zdanění, pokud by převyšovalo částku přímého či nepřímého zdanění na ně uvaleného.

Článek 18

Všeobecné výjimky

Tato dohoda nevylučuje zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu zboží, oprávněné z důvodu veřejné morálky, veřejného zajmu nebo veřejné bezpečnosti ochrany zdraví nebo lidského života, života zvířat nebo rostlin; ochrany národních památek majících uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotu; ochrany duševního vlastnictví nebo pravidel týkajících se zlata nebo stříbra nebo zachování vyčerpatelných přírodních zdrojů, jsou-li taková opatření uplatněna ve spojení s omezeními domácí výroby nebo spotřeby. Takové zákazy nebo omezení se však nesmí stát prostředkem svévolné diskriminace nebo skrytého omezení obchodu mezi Stranami.

Článek 19

Bezpečnostní výjimky

Nic v této dohodě nebude bránit Straně, aby přijala jakékoli opatření, které považuje za nezbytné:

(a) pro předcházení prozrazená informací v rozporu s jejími zásadními bezpečnostními zájmy;

(b) pro ochranu svých podstatných bezpečnostních zájmů nebo pro plnění mezinárodních závazků nebo národních politik

(i) vztahujících se k obchodu se zbraněmi, municí a válečným materiálem za předpokladu, že taková opatření nenarušují podmínky soutěže u výrobků, jež nejsou zamýšleny pro specifické vojenské účely a k takovému obchodu s jiným zbožím, materiály a službami provozovanému přímo nebo nepřímo pro účely dodávek ozbrojeným složkám; nebo

(ii) vztahujících se k nerozšiřování biologických a chemických zbraní, jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení; nebo

(iii) přijatých v době války nebo v době jiného vážného mezinárodního napětí.

Článek 20

Státní monopoly

1. Strany postupně upraví jakýkoli státní monopol obchodního charakteru tak, aby zajistily, že koncem pátého roku po vstupu dohody v platnost nebude existovat mezi státními příslušníky Stran žádná diskriminace ve věci podmínek, za kterých se zboží obstarává a obchoduje se s ním. Společný výbor bude informován o opatřeních, která budou přijímána k uskutečňování tohoto cíle.

2. Ustanovení tohoto článku se budou vztahovat na jakýkoliv orgán, jehož prostřednictvím příslušné úřady Stran právně nebo fakticky buď přímo, nebo nepřímo dohlížejí na dovozy nebo vývozy mezi Stranami, rozhodují o nich nebo je znatelně ovlivňují. Tato ustanovení se budou podobně uplatňovat na monopoly delegované státy na jiné orgány.

Článek 21

Platby

1. Platby ve volně směnitelných měnách týkající se obchodu zbožím mezi Stranami a převod takových plateb na území státu, Strany této dohody, kde má věřitel sídlo, budou osvobozeny od jakýchkoli omezení.

2. Strany se zdrží jakýchkoli devizových nebo administrativních omezení na poskytování, splacení nebo přijímání krátkodobých a střednědobých úvěrů ve vztahu k obchodu zbožím, kterého se resident účastní.

3. Nehledíc na odstavec 2, než se stane článek VIII dohody Mezinárodního měnového fondu použitelným pro Strany, vyhrazují si Strany právo uplatnit devizová omezení na poskytování nebo přijímání krátkodobých a střednědobých úvěrů ve vztahu k obchodu zbožím v rozsahu povoleném podle jejich statutu v Mezinárodním měnovém fondu za předpokladu, že tato omezení jsou uplatňována nediskriminačním způsobem, pokud jde o původ výrobku, a že nejsou uplatňována pouze na určité výrobky nebo druh výrobku. Restrikce budou mít omezené trvání a budou odstraněny, jakmile nebudou podmínky opravňovat jejich další zachování. Strany budou ihned informovat Společný výbor o zavedení takových opatření a o jakékoliv jejich změně.

Článek 22

Pravidla soutěže týkající se podniků

1. Následující skutečnosti jsou neslučitelné s řádným fungováním této dohody, pokud mohou postihovat obchod mezi Stranami:

(a) všechny dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniku a dohodnuté praktiky mezi podniky, které mají za svůj cíl nebo výsledek zabraňování, omezování nebo narušení soutěže;

(b) zneužití dominantního postavení jedním nebo více podniky na územích Stran jako celku nebo jejich podstatné části.

2. Ustanovení odstavce 1 se budou vztahovat na činnost všech podniků, včetně veřejných podniků a podniků, kterým Strany poskytnou zvláštní nebo výhradní práva.

Podniky pověřené prováděním služeb obecného hospodářského zájmu nebo majících charakter monopolu produkujícího státní důchod, budou podléhat ustanovením odstavce 1, pokud uplatnění těchto ustanovení nebrání právně nebo fakticky vykonávání zvláštních veřejných úkolů, které jim jsou přiděleny.

3. Pokud jde o výrobky uvedené v kapitole II., ustanovení uvedená v odstavci 1 (a) se nebudou uplatňovat na takové dohody, rozhodnutá a praktiky, které tvoří nedílnou součást organizace národního trhu.

4. Soudí-li Strana, že daná praktika je neslučitelná s odstavci 1, 2 a 3 tohoto článku, a způsobuje-li taková praktika nebo hrozí způsobit vážnou ujmu zájmům této Strany nebo hmotnou škodu jejímu domácímu průmyslu, může přijmout přiměřená opatření za podmínek a v souladu s postupem stanoveným v článku 31.

Článek 23

Státní pomoc

1. Jakákoliv pomoc poskytnutá státem, jež je Stranou této dohody, nebo prostřednictvím státních zdrojů v jakékoli formě, která narušuje nebo hrozí narušit soutěž zvýhodňováním určitých podniků nebo výroby určitého zboží, pokud se může svým působením dotknout obchodu mezi touto Stranou a ostatními Stranami této dohody, je neslučitelná s řádným fungováním této dohody.

2. Ustanovení odstavce 1 se nebudou týkat výrobků uvedených v kapitole II.

3. Společný výbor v průběhu tří let od vstupu této dohody v platnost přijme kritéria, na jejichž základě budou hodnoceny praktiky příčící se ustanovením odstavce 1, jakož i pravidla pro jejich provádění.

4. Strany zabezpečí transparentnost v oblasti státní pomoci mimo jiné podáváním každoročních zpráv Společnému výboru o její celkové výši a o rozdělení poskytnuté pomoci a poskytováním ostatním Stranám, na jejich žádost, informací o programech pomoci a o zvláštních jednotlivých případech státní pomoci.

5. Soudí-li Strana, že konkrétní praktika, včetně praktik v zemědělství

- je neslučitelná s podmínkami odstavce 1 a není s ní přiměřeně zacházeno podle prováděcích pravidel uvedených v odstavci 3, nebo

- tato pravidla chybí, a způsobuje-li nebo hrozí-li tento postup způsobit vážnou ujmu zájmům této Strany nebo hmotnou škodu jejímu domácímu průmyslu;

může přijmout přiměřená opatření za podmínek a v souladu s ustanoveními uvedenými v článku 31.

Taková vhodná opatření mohou byt přijata pouze ve shodě s postupy a za podmínek stanovených GATTem a jakýmikoliv jinými příslušnými dohodami sjednanými pod jeho záštitou, které jsou platné mezi Stranami.

Článek 24

Vládní zakázky

1. Strany pokládají liberalizaci svých příslušných trhů vládních zakázek za cíl této dohody.

2. Strany postupně vytvoří svá příslušná pravidla pro vládní zakázky s úmyslem poskytnout nejpozději ke konci přechodného období, uvedeného v článku 1 této dohody, dodavatelům ostatních Stran přístup k procedurám udělování kontraktu na svých příslušných trzích vládních zakázek podle ustanovení Dohody GATT o vládních zakázkách z 12. dubna 1979, pozměněných Protokolem o změnách z 2. února 1987.

3. Společný výbor bude zkoumat vývoj vztahující se k dosažení cílu tohoto článku a může doporučit praktické způsoby provádění ustanovení odstavce 2 tohoto článku, aby tak zabezpečil volný přístup, transparentnost a úplnou rovnováhu práv a závazků.

4. Během prověrky zmíněné v odstavci 3 tohoto článku Společný výbor může zvážit, zvláště ve světle vývoje v této oblasti v mezinárodních vztazích, možnost rozšíření věcné působnosti a nebo stupně otevření trhu umožněných v odstavci 2.

5. Strany budou usilovat o přistoupení k příslušným dohodám sjednaným pod záštitou GATT.

Článek 25

Ochrana duševního vlastnictví

1. Strany budou poskytovat a zabezpečovat ochranu práv duševního vlastnictví na nediskriminačním základě, včetně opatření pro poskytování a vynucení takových práv. Ochrana bude postupně zlepšena a před koncem pátého roku po vstupu této dohody v platnost bude na úrovni odpovídající věcným normám mnohostranných dohod, jež jsou stanovený v příloze VI.

2. Pro účely této dohody „ochrana duševního vlastnictví" zahrnuje zejména ochranu autorských práv, včetně výpočetních programů a databází, a příbuzných práv, obchodních známek, zeměpisných označení, průmyslových vzorů, patentů, topografií integrovaných obvodů, stejně tak jako utajovaných informací o know-how.

3. Ochrana topografií integrovaných obvodů zabezpečovaná jakoukoli Stranou bude poskytována na základě vzájemnosti.

4. Strany budou spolupracovat v otázkách duševního vlastnictví. Na žádost kterékoliv Strany se uskuteční konzultace expertů o těchto otázkách, zejména o činnosti vztahující se k existujícím nebo budoucím mezinárodním konvencím o harmonizaci, vykonávání a vynucení duševního vlastnictví a o činnosti mezinárodních organizací, jako je Všeobecná dohoda o clech a obchodu, WIPO, stejně jako o vztazích Stran se třetími zeměmi v otázkách týkajících se duševního vlastnictví.

Článek 26

Dumping

Shledá-li Strana, že v obchodních vztazích, jež se řídí podle této dohody, je uplatňován dumping ve smyslu článku VI GATT, může přijmout přiměřená opatření proti těmto praktikám v souladu s článkem VI Všeobecné dohody o clech a obchodu a dohodami vztahujícími se k tomuto článku, za podmínek a v souladu s postupem stanoveným v článku 31.

Článek 27

Obecná ochranná opatření

V případech, kde se jakýkoli výrobek dováží v takovém zvýšeném množství a za takových podmínek, že způsobuje nebo hrozí způsobit:

(a) vážné poškození domácím výrobcům podobných nebo přímo konkurujících výrobků na území dovážející Strany, nebo

(b) vážné poruchy v jakémkoli příbuzném odvětví hospodářství nebo potíže, které by mohly způsobit závažné zhoršení hospodářské situace oblasti,

může Strana, které se to týká, přijmout přiměřená opatření za podmínek a v souladu s postupem stanoveným v článku 31.

Článek 28

Strukturální úpravy

1. Kterákoli strana může přijmout výjimečná opatření omezeného trvání, která se odchylují od ustanovení článku 3, a to ve formě zvýšených cel.

2. Tato opatření se mohou týkat pouze nově rozvíjených průmyslových odvětví nebo určitých sektorů procházejících restrukturalizací nebo čelících vážným potížím, zejména tam, kde tyto potíže vytvářejí závažné sociální problémy.

3. Dovozní cla uplatňovaná příslušnou Stranou na výrobky mající původ v jiné Straně zavedená pomocí těchto opatření nesmějí převýšit 25 % ad valorem a zachovají preferenční prvek pro výrobky mající původ ve Stranách. Celková hodnota dovozu výrobků podléhajících těmto opatřením nesmí převýšit 15 % celkového dovozu průmyslových výrobků z ostatních Stran, vymezených v kapitole I., během posledního roku, pro který jsou k dispozici statistické údaje.

4. Tato opatření budou uplatňována po dobu nepřesahující pět let, ledaže jejich delší trvání schválí Společný výbor. Přestanou se používat nejpozději při vypršení přechodného období.

5. Žádná taková opatření nelze zavést u výrobku, uplynuly-li více než tři roky od odstranění všech cel a množstevních omezení nebo poplatků nebo opatření, která mají rovnocenný účinek na tento výrobek.

6. Příslušná Strana bude informovat Společný výbor o jakýchkoliv výjimečných opatřeních, která hodlá přijmout, a na žádost ostatních Stran se ve Společném výboru uskuteční konzultace o takových opatřeních a o odvětvích, na něž se vztahují, ještě před jejich zavedením. Při přijímání takových opatření Strana, které se to týká, poskytne Společnému výboru časový rozvrh odstraňování cel zavedených podle tohoto článku. Tento časový rozvrh umožní postupně snížit a odstranit tato cla počínaje tento proces nejpozději dva roky po jejich zavedení, a to při stejných ročních sazbách. Společný výbor může rozhodnout o odlišném časovém rozvrhu.

Článek 29

Reexport a vážný nedostatek (zboží)

Tam, kde dodržování ustanovení článku 7 a 9 vede k:

(a) reexportu do třetí země, vůči níž vyvážející Strana zachovává u daného výrobku množstevní vývozní omezení, vývozní cla nebo opatření nebo poplatky mající rovnocenný účinek; nebo

(b) závažnému nedostatku nebo jeho hrozbě u výrobku nezbytného pro vyvážející Stranu;

a kde výše uvedené situace způsobují nebo pravděpodobně způsobí značné potíže pro vyvážející Stranu, může tato Strana přijmout přiměřená opatření za podmínek a v souladu s postupy stanovenými v článku 31.

Článek 30

Plnění závazků

1. Strany podniknou všechna obecná nebo zvláštní opatření požadovaná ke splnění jejich závazků podle dohody. Postarají se o to, aby se dosáhlo cílu vytyčených dohodou.

2. Jestliže Strana má za to, že jiná Strana opomenula splnit závazek podle této dohody, může dotyčná Strana přijmout přiměřená opatření za podmínek a v souladu s postupem stanoveným v článku 31.

Článek 31

Postup při uplatnění ochranných opatření

1. Před zahájením postupu vedoucího k použití ochranných opatření stanovených v následujících odstavcích tohoto článku budou Strany usilovat o řešení jakýchkoliv rozporů mezi nimi pomocí přímých konzultací.

2. V případě, že Strana podrobuje dovozy výrobku náchylných způsobit situaci zmíněnou v článku 27 administrativnímu postupu, jehož účelem je rychlé opatřování informací o trendu toků zboží, bude o tom informovat druhou Stranu.

3. Bez újmy odstavce 7 tohoto článku Strana, která uvazuje o použití ochranných opatření, okamžitě o tom uvědomí druhou Stranu a Společný výbor a opatří všechny příslušné informace. Bezodkladně se mezi Stranami uskuteční konzultace ve Společném výboru s úmyslem nalézt řešení.

4. (a) Pokud jde o články 26, 27 a 29, Společný výbor přezkoumá případ nebo situaci a může přijmout jakékoli rozhodnutí potřebné k ukončení potíží oznámených dotyčnou Stranou. Nedojde-li k takovému rozhodnutí během třiceti dnů od oznámení záležitosti Společnému výboru, dotyčná strana může přijmout opatření nezbytná pro nápravu situace.

(b) Pokud jde o článek 30, může dotyčná Strana přijmout přiměřená opatření po ukončení konzultací nebo po uplynutí doby tří měsíců od data notifikace.

(c) Pokud jde o články 22 a 23, poskytnou dotyčné Strany Společnému výboru veškerou pomoc požadovanou za účelem přezkoumání případu a tam, kde je to přiměřené, za účelem odstranění praktiky, proti které jsou námitky. Jestliže příslušná Strana opomene ukončit praktiku, proti které jsou námitky, během doby stanovené Společným výborem, nebo jestliže se Společnému výboru nepodaří dosáhnout dohody během 30 pracovních dnů poté, co mu byla záležitost předložena, dotyčná Strana může přijmout přiměřená opatření, aby čelila obtížím vyplývajícím z příslušné praktiky.

5. Přijatá ochranná opatření budou ihned oznámena druhé Straně a Společnému výboru. Budou omezena, pokud jde o jejich rozsah a trvání na to, co je zcela nezbytné k nápravě situace, jež zavdala příčinu k jejich použití, a nepřevýší škodu způsobenou příslušnou praktikou nebo potížemi. Přednost bude dána takovým opatřením, která co nejméně naruší fungování dohody. Opatření přijatá Stranou proti jednání nebo zanedbání jiné Strany mohou postihnout obchod pouze s touto Stranou.

6. Přijatá ochranná opatření budou předmětem periodických konzultací ve Společném výboru s úmyslem dosáhnout jejich zmírnění, co možná nejdříve, nebo zrušení, když podmínky již déle neospravedlní jejich udržování.

7. V případech, kde mimořádné okolnosti vyžadující okamžité jednání znemožňují provést předcházející přezkoumání, může dotyčná Strana v případech článků 26, 27 a 29 neprodleně použít prozatímní opatření přísně nezbytná pro nápravu situace. Opatření budou bez prodlení notifikována a mezi Stranami se uskuteční co možná nejdříve konzultace v rámci Společného výboru.

Článek 32

Potíže v oblasti platební bilance

1. Strany se budou snažit vyhnout se zavedení omezujících opatření, včetně opatření týkajících se dovozu pro účely ochrany platební bilance.

2. Nachází-li se jedna ze Stran ve vážných potížích v oblasti platební bilance nebo pod jejich bezprostřední hrozbou, může dotyčná Strana v souladu s podmínkami stanovenými podle Všeobecné dohody o clech a obchodu přijmout omezující opatření, včetně opatření vztahujících se k dovozu, která budou omezeného trvání a nesmí jít nad rámec toho, co je nezbytné pro nápravu situace v platební bilanci. Tato opatření budou postupně zmírňována, jak se budou zlepšovat podmínky platební bilance, a budou odstraněna, když podmínky již nebudou dále ospravedlňovat jejich zachovávání. Strana bude neprodleně informovat druhou Stranu o jejich zavedení a kdykoli to bude proveditelné, o časovém rozvrhu jejich odstraňování.

Článek 33

Vývojová doložka

1. V případech, kde se Strana domnívá, že by bylo užitečné v zájmu ekonomik Stran rozvíjet a prohlubovat vztahy ustavené dohodou jejich rozšířením i na oblasti nepokryté dohodou, předloží zdůvodněnou žádost druhé Straně. Strany mohou dát pokyn Společnému výboru, aby přezkoumal takovou žádost, a kde to bude vhodné, aby učinil doporučení, zejména s úmyslem zahájit jednání.

2. Dohody vyplývající z postupu uvedeného v odstavci 1 podléhají ratifikaci nebo schválení Stranami v souladu s jejich vlastními (ústavními) postupy.

Článek 34

Společný výbor

1. Strany souhlasí s ustavením Společného výboru složeného z představitelů Stran.

2. Společný výbor bude dohlížet nad prováděním této dohody a spravovat toto provádění.

3. Pro účely vlastního provádění dohody si Strany budou vyměňovat informace a na žádost kterékoli Strany uskuteční konzultace ve Společném výboru. Výbor bude sledovat možnost dalšího odstranění překážek obchodu mezi Stranami.

4. Společný výbor muže přijímat rozhodnutí v případech dovolených v této dohodě. V jiných záležitostech může Společný výbor činit doporučení.

Článek 35

Postup Společného výboru

1. Společný výbor se bude za účelem vlastního provádění této dohody scházet kdykoli to bude potřebné, nejméně však jednou ročně. Každá Strana může požádat o svolání zasedání.

2. Společný výbor bude jednat na základě společné dohody.

3. Jestliže představitel Strany této dohody ve Společném výboru přijal rozhodnutí s výhradou splnění ústavních požadavků, rozhodnutí nabyde platnosti, pokud v něm není obsaženo žádné pozdější datum, v den, kdy je oznámeno odvolání výhrady.

4. Pro účely této dohody přijme Společný výbor svá procedurální pravidla, která budou mimo jiné obsahovat ustanovení pro svolávání zasedání a pro jmenování předsedy a stanovení jeho funkčního období.

5. Společný výbor může rozhodnout o založení takových podvýborů a pracovních skupin, které pokládá za potřebné, aby mu pomáhaly při plnění jeho úkolů.

Článek 36

Obchodní vztahy, které se řídí touto dohodou a jinými dohodami

1. Tato dohoda se bude vztahovat na obchodní vztahy mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou, nikoliv však na obchodní vztahy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou.

2. Tato dohoda nebrání zachování nebo zakládání celních unií, oblastí volného obchodu nebo ujednání o pohraničním obchodu do té míry, pokud tyto nepůsobí negativně na obchodní režim a zejména na ustanovení týkající se pravidel o původu stanovených touto dohodou.

Článek 37

Přílohy a protokoly

Přílohy a Protokoly k této dohodě jsou její nedílnou součástí. Společný výbor může rozhodovat o úpravách příloh a protokolu v souladu s ustanoveními odstavce 3 článku 35.

Článek 38

Územní působnost

Tato dohoda se vztahuje na území států, které jsou Stranami této dohody.

Článek 39

Doplňky a úpravy

Doplňky a úpravy této dohody jiné než uvedené v odstavci 4 článku 34, které jsou schváleny Společným výborem, budou předloženy Stranám této dohody k přijetí a vstoupí v platnost, jestliže jsou přijaty všemi Stranami. Dokumenty o přijetí budou uloženy u depozitora.

Článek 39a

Přístup k Dohodě

1. Kterýkoli evropský stát může se souhlasem všech Stran přistoupit k této Dohodě.

2. Lhůty a podmínky přístupu by měly být stanoveny v Dohodě o přístupu, uzavřené mezi všemi Stranami na straně jedné a přistupujícím státem na straně druhé.

Článek 40

Nabytí platnosti

1. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem 1. března 1993 za podmínky, že všechny Strany uložily své ratifikační listiny u depozitora.

2. Jestliže tato dohoda nevstoupila v platnost v souladu s ustanovením odstavce 1, sejdou se zástupci Stran, které své ratifikační listiny uložily, před 30. dubnem 1993 a mohou rozhodnout, kdy dohoda vstoupí v platnost ve vztahu k těmto Stranám.

3. Ve vztahu ke Straně, která uložila své ratifikační listiny po setkání zmíněném v odstavci 2, vstoupí tato dohoda v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po uložení její listiny, ale nikoliv před datem, o kterém bylo rozhodnuto podle odstavce 2.

4. Kterákoliv Strana může již v době podpisu prohlásit, že bude během počátečního období uplatňovat dohodu prozatímně, jestliže dohoda nemůže vstoupit v platnost ve vztahu k této Straně k 1. březnu 1993.

Článek 41

Platnost a odstoupení

Každá Strana této dohody může od této dohody včetně jejího prozatímního uplatňování odstoupit, a to pomocí písemného oznámení depozitorovi. Odstoupení nabyde účinnosti šest měsíců po datu, kdy depozitor obdržel oznámení. Dohoda zůstane v platnosti pro ostatní Strany.

Článek 42

Depozitor

Vláda Polska, jednající jako depozitor, oznámí všem státům, které podepsaly tuto dohodu, uložení každé ratifikační listiny, nabytí platnosti této dohody, jakýkoli jiný akt nebo oznámení vztahující se k této dohodě nebo její platnosti.

Na důkaz toho níže podepsaní zplnomocněnci, byvše řádně k tomu pověřeni, podepsali tuto dohodu.

Dáno v Krakově dne 21. prosince 1992 v jediném autentickém exempláři v jazyce anglickém, který se uloží u vlády Polska. Depozitor předá ověřené kopie všem Stranám.

Doplňková ustanovení užívaná v obchodu mezi Českou republikou, Slovenskou republikou a Republikou Slovinsko

Článek 1

Česká republika, Slovenská republika a Republika Slovinsko budou uplatňovat ve vzájemném obchodu následující zásady:

a) materiály pocházející z jedné z těchto zemí budou považovány za pocházející z ostatních zemí a nebude nezbytné, aby tyto materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování, za předpokladu, že byly podrobeny opracování nebo zpracování přesahujícím operace uvedené v odstavci 5 článku 4 Protokolu 7;

b) výrobky, které získaly charakter původu podle dílčího odstavce a) se dále považují za výrobky pocházející z té země pouze tehdy, přesahuje-li zde přidaná hodnota hodnotu použitých materiálů pocházejících z ostatních dvou zemí. Jestliže tato podmínka není splněna, uvedené výrobky se považují za pocházející z té země, ve které byl předán nejvyšší podíl hodnoty původních materiálů.

Za Českou republiku:
Vladimír Dlouhý v. r.

Za Maďarskou republiku:
Bela Kádár v. r.

Za Polskou republiku:
Andrzej Arendarski v. r.

Za Slovenskou republiku:
Ľudovít Čermák v. r.

Příloha I.

(k článkům 2 a 11)

Číslo položky HSNázev položky
ex 3502Albuminy, albumináty a jiné deriváty albuminu:
ex 3502 10- Vaječný albumin:
3502 10 91--- Sušené (např. ve fóliích, ve vločkách, šupinkách, v prášku)
3502 10 99--- Ostatní
ex 3502 90- Ostatní
 -- Albuminy, jiné než vaječný albumin:
 --- Mléčný albumin (laktalbumin)
3502 90 51--- Sušený (např. ve fóliích, vločkách, šupinkách, v prášku)
3502 90 59--- Ostatní
4501Přírodní korek, surový nebo jednoduše upravený; korkový odpad; rozdrcený, granulovaný nebo na prach umletý korek
5201Bavlna, nemykaná ani nečesaná
5301Len, surový nebo zpracovaný, avšak nespředený; lněná koudel a lněný odpad (vč. přízového odpadu a trhaného materiálu)
5302Pravé konopí (Cannabis sativa), surové nebo zpracované, avšak nespředené; koudel a odpad z pravého konopí (vč. přízového odpadu a trhaného materiálu)

Příloha II.

(k odstavci 2 článku 5)

Maďarská republika zruší u svých dovozů z České republiky, Polské republiky a Slovenské republiky tyto poplatky mající účinek rovnocenný clům, podle nížeuvedeného časového rozvrhu:

 1.1.19951.1.19961.1.1997
1% licenční poplatek1%--
2% celně odbavovací poplatek-1%1%
3% statistický poplatek1%1%1%

Příloha III/a.

(k odstavci 2 článku 8) Česká republika a Slovenská republika zruší nejpozději ke konci přechodného období množstevní omezení na dovozy a opatření mající účinek rovnocenný těmto omezením na níže uvedené výrobky pocházející z Maďarské republiky a Polské republiky:

Číslo položky HSNázev položky
2612Uranové nebo thoriové rudy a jejich koncentráty
2844Radioaktivní chemické prvky a radioaktivní izotopy (vč. štěpných nebo reprodukčních chemických prvků a izotopů) a jejich sloučeniny; směsi a odpady obsahující tyto výrobky
2844 10- Přírodní uran a jeho sloučeniny; slitiny, disperze (vč. cermetů), keramické výrobky a směsi obsahující přírodní uran nebo přírodní sloučeniny uranu
2844 20- Uran obohacený U235 a jeho sloučeniny; plutonium a jeho sloučeniny; slitiny, disperze (vč. cermetů), keramické výrobky a směsi obsahující uran obohacený U235, plutonium nebo sloučeniny těchto výrobků
27011 Černé uhlí; brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého uhlí
ex 2701 00- Uhlí vhodné pro koksování
 - Uhlí energetické
4707Odpad a výmět papíru, kartónu a lepenky
7204Železné a ocelové odpady a šrot; přetavené odpady železa nebo oceli v ingotech

1 Česká republika a Slovenská republika uskuteční konzultace s Polskou republikou nejpozději koncem června 1993.
Účelem takových konzultací bude přidělení příslušného podílu pro uhlí pocházející z Polské republiky na celkových dovozech uhlí České republiky a Slovenské republiky.
Česká republika a Slovenská republika nebudou požadovat jakékoliv dodatečné koncese od Polské republiky.

1. Kromě výrobků zapsaných v příloze III/a Středoevropské dohody o volném obchodu Česká republika a Slovenská republika zruší nejpozději ke konci přechodného období množstevní omezení v dovozu a opatření mající rovnocenný účinek na následující výrobky pocházející z Republiky Slovinsko:

28 44 50 00
84 01 30 00

2.

a) Polská republika zruší nejpozději k 1. lednu 2002 zákaz na dovozy automobilů pro přepravu zboží a jejich podvozky a karosérie, 3 roky staré a starší (počítáno od roku následujícího roku výroby) nebo data výroby zboží, u kterého nemůže být označen původ zboží z Republiky Slovinsko, a uvedených v odstavci 2 přílohy III/c Středoevropské dohody o volném obchodu.

b) Odstranění dovozních omezení ze strany Polské republiky se nebude vztahovat na níže uvedené výrobky pocházející z Republiky Slovinsko: ex 84 33 51 000 - kombajny pro sklízení a výmlat minimálně 4 roky staré nebo starší nebo ty, jejichž datum výroby nelze určit.

Příloha III/b.

(k odstavci 2 článku 8)

1. Množstevní omezení na dovozy do Maďarské republiky a opatření mající rovnocenný účinek budou u níže uvedených výrobků pocházejících z České republiky, Slovenské republiky a Polské republiky postupně rušena mezi 1. lednem 1995 a 31. prosincem 2000.

Výrobky jsou uvedeny podle maďarského zahraničně obchodního klasifikačního systému. Maďarská republika se zavazuje, že vyjádří tyto položky co nejdříve v termínech své celně tarifní nomenklatury.

Maďarský kód
Seznam dovážených výrobků (KTJ)
Název výrobků
13-71Drcený kámen
16-0Polodokončené a dokončené stavby (průmyslového, zemědělského, dopravního, obchodního, zásobovacího, správního, kulturního, sociálního typu, typu rezidenčního ubytování, plovoucí a jiné stavby) (stejně tak jako s tím spojené stavební práce)
16-50-097Práce spojené s železobetonovými stavebními prvky
16-84-097Práce spojené se stavbami lehké konstrukce
29-31-100Nožířské zboží ze vzácných kovů
29-32-100Nožířské zboží, a kovové nádoby (mince platné měny nemohou být dováženy)
29-71-1Mince, medaile z kovu (mince platné měny nemohou být dováženy)
41-32-009Vraky automobilů a části demontované z těchto vraků
41-32-010Renovované vraky automobilů
41-32-110Automobily s karburátorem, nové
41-32-210Dieselové automobily, nové
41-32-220Dieselové automobily, použité
41-32-410Elektrické automobily, nové
41-32-420Elektrické automobily, použité
41-32-800Automobilové karavany
41-32-900Ostatní karavany, lodě a plovoucí zařízení
42-32-120Automobily s karburátorem, použité
44-12-100Veřejné LB, CB telefonní aparatury
44-12-200Zvláštní telefonní aparatury
44-12-300Telefonní aparáty na mince
44-12-400Telefonní aparáty zapojené do série
44-12-800Ostatní stroje pro automatizaci činnosti telefonních centrál
44-13-310Soukromé telefonní centrály s automatickým zapojováním
44-13-320Telefonní ústředny s automatickým zapojováním
44-13-330Venkovské telefonní ústředny
44-13-500Elektronické telefonní ústředny
44-13-900Ostatní telefonní ústředny
44-14-230Kabelové telekomunikační zařízení
44-14-290Ostatní zařízení pro nosnou frekvenci
44-14-900Ostatní telekomunikační zařízení
44-21-100Rozhlasové vysílače pro krátké a střední vlny
44-21-200VHF vysílače
44-21-300Televizní vysílače
44-21-400Přenosová zařízení
44-23-900Ostatní vysílací a přijímací rozhlasové přístroje
44-24-100UHF zařízení, krátké vlny
44-24-200UHF zařízení, střední vlny
44-24-300UHF zařízení, dlouhé vlny
44-24-900Ostatní mikrovlnná zařízení
44-29-000Ostatní bezdrátová telekomunikační zařízení a příslušenství
44-32-100Zařízení pro zvuková studia
46-79-000Ostatní obchodní zařízení
53-12Alkaloidy
53-30-001Balená farmaceutika, lidská kromě serobakteriologických preparátů
53-61-000Zubní farmaceutika
53-81-000Balené humánní potravinové preparáty
ex 57-19MDI
57-41-000Pěnové materiály z termoplastů
57-42-000Pěnové materiály ustálené tepelnými procesy
57-43-900Ostatní pěnové materiály
57-91-000Česaná příze
58-l0-000Namáčecí a vyplachovací činidla
58-2Detergenty a mycí přípravky
66-63Známky
68-1Obuv vyrobená z kůže a náhražek kůže
68-2Trepky
68-3Gumová obuv
68-4Plastická obuv
69-3Klenoty, bižuterie, ozdobné výrobky z kůže a kuřácké potřeby
69-94Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti
69-95Výrobky lidového umění a užitého umění
69-99-250Zábavní předměty
69-99-252Komponenty a elektrické části hracích automatů
73-23-000Bavlněné ložní prádlo
73-24-000Bavlněné tkaniny pro domácnost
73-25-000Dekorační textilie pro domácnost z bavlny
73-29-000Ostatní bavlněné tkaniny
73-33-000Lněné ložní prádlo
73-34-000Lněné výrobky pro domácnost
73-35-000Dekorační lněné výrobky
73-39-000Ostatní lněné tkaniny
73-44-000Výrobky pro domácnost z konopí
73-46-000Tkaniny z konopí
73-5Ostatní hotové lýkové tkaniny
73-64-000Vlněné přikrývky
73-65-000Dekorační textilie z vlny
73-66-000Celovlněné koberce a jim obdobné
73-75-000Dekorační textilie vyrobené z hedvábí
73-79-000Ostatní hedvábné tkaniny
73-91-100Netkané textilie
73-91-300Netkané textilie pro domácnost
73-91-400Netkané dekorační textilie
73-91-500Netkané přikrývkové materiály
73-91-600Netkané koberce
73-91-900Ostatní netkané textilie
73-92-100Impregnované vrstvené tkaniny
73-93-000Prošívané látky
73-96-000Stuhy
73-98-000Ostatní různé textilie
73-99-000Ostatní hotové textilie
74-12-000Pletací příze
74-53-100Záclony vyrobené z bavlny
74-53-200Záclony, syntetické
74-53-900Záclony vyrobené z ostatních materiálů
75-90-000Ostatní různé výrobky textilního průmyslu
76-11Pánské spodní prádlo, z tkaného materiálu
76-12Dámské spodní prádlo, z tkaného materiálu
76-13Chlapecké spodní prádlo, z tkaného materiálu
76-14Dívčí spodní prádlo, z tkaného materiálu
76-21Pánské spodní prádlo z pleteného materiálu
76-22Dámské spodní prádlo z pleteného materiálu
76-23Chlapecké spodní prádlo z pleteného materiálu
76-24Dívčí spodní prádlo z pleteného materiálu
76-31Pánské spodní prádlo z materiálu vyrobeného jinými technologiemi
76-32Dámské spodní prádlo z materiálu vyrobeného jinými technologiemi
76-80Polotovary spodního prádla
77-11Pánské svršky z tkaného materiálu
77-12Dámské svršky z tkaného materiálu
77-13Chlapecké svršky z tkaného materiálu
77-14Dívčí svršky z tkaného materiálu
77-16-000Pracovní oděvy
77-17-000Svršky pro uniformy, tkané
77-21Pánské svršky z pleteného materiálu
77-22Dámské svršky z pleteného materiálu
77-23Chlapecké svršky z pleteného materiálu
77-24Dívčí svršky z pleteného materiálu
77-3Svršky vyrobené z kůže a kožešiny
77-41Pánské svršky z materiálu vyrobeného jinými technologiemi
77-42Dámské svršky z materiálu vyrobeného jinými technologiemi
77-43Chlapecké svršky z materiálu vyrobeného jinými technologiemi
77-44Dívčí svršky z materiálu vyrobeného jinými technologiemi
77-80-000Polotovary svršků
78-1Hotové ložní prádlo
78-2Hotové textilní výrobky pro domácnost a dekorační textilie
78-3Módní zboží a doplňky
78-50-200Dámské punčochové kalhoty
78-52Pánské ponožky
78-53Dámské punčochy
78-54Dámské ponožky
78-8Stany, vozové plachty
78-9Ostatní různé ošacení a hotové výrobky (včetně použitých oděvů)

2. Od vstupu dohody v platnost Maďarská republika otevře následující roční stropy pro výrobky pocházející z Polské republiky:

- šperky, předměty ze vzácných kovů250.000,- USD
- detergenty a jiné výrobky domácenské chemie500.000,- USD
- obuv2.000.000,- USD
- vrchní ošacení3.000.000,- USD
- nové osobní automobily3.000 ks
- spodní ošacení2.000.000,- USD
- textilní metráž2.000.000,- USD
- ostatní průmyslové výrobky4.000.000,- USD

3. Od vstupu dohody v platnost Maďarská republika otevře následující roční stropy pro výrobky pocházející z České republiky a Slovenské republiky:

- detergenty a jiné výrobky domácenské chemie1.000.000.- USD
- vrchní ošacení3.000.000,- USD
- spodní ošacení2.000.000,- USD
- obuv3.000.000,- USD
- textilní metráž4.000.000,- USD
- ostatní průmyslové výrobky4.000.000,- USD
- nové osobní automobily3.000 ks

4. Stropy výše uvedené v odstavcích 2 a 3 se budou uplatňovat až do odstranění Maďarskou republikou množstevních omezení na příslušné výrobky. Počínaje rokem 1994 a pak následně každým rokem Maďarská republika bude prověřovat využívání stropů a zváží, mimo jiné ve světle prověrek, možnosti zvýšení stropů.

Příloha III/c.

(k odstavci 2 článku 8)

1. Polská republika zruší, nejpozději k 1. lednu 2002, zákaz dovozů automobilů, jejich chassis a karosérií, které jsou uvedeny níže a které jsou staré 10 let nebo starší (počítáno od roku následujícího po roce výroby) nebo jejichž datum výroby není možno určit.

Číslo položky HSNázev položky
8703Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná hlavně pro přepravu osob (vyjma uvedených v čísle 8702), včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů
 - Ostatní vozidla s vratným pístovým zážehovým spalovacím motorem s vnitřním spalováním:
ex 8703 21-- O obsahu válců nejvýše 1000 cm3:
8703 21 90--- Použité
ex 8703 22-- O obsahu válců větším než 1000 cm3, ale nepřesahujícím 1500 cm3:
8703 22 90--- Použité
ex 8703 23-- O obsahu válců větším než 1500 cm3, ale nepřesahujícím 3000 cm3:
8703 23 90--- Použité
ex 8703 24-- O obsahu válců větším než 3000 cm3:
8703 24 90--- Použité
 - Ostatní vozidla s pístovým vznětovým motorem s vnitřním spalováním (s dieselovým motorem nebo motorem s žárovou hlavou):
ex 8703 31-- O obsahu válců nejvýše 1500 cm3:
8703 31 90--- Použité
ex 8703 32-- O obsahu válců větším než 1500 cm3, ale nepřesahujícím 2500 cm3:
8703 32 90--- Použité
ex 8703 33-- O obsahu válců větším než 2500 cm3:
8703 33 90--- Použité
ex 8706 00Chassis motorových vozidel čísel 8701 až 8705, s motorem
ex 8706 00 11-- Chassis pro automobily zařazené do čísla 8704
ex 8706 00 19-- Chassis pro automobily zařazené do čísla 8703
 - Ostatní:
8706 00 91-- Pro vozidla zařazená do čísla 8703
ex 8706 00 99-- Chassis pro automobily zařazené do čísla 8704
8707Karosérie motorových vozidel čísel 8701 až 8705, vč. kabin pro Ïidicře
ex 8707 10- Pro vozidla zařazená do čísla 8703:
8707 10 90-- Pro jiné účely než průmyslovou montáž

2. Polská republika zruší, nejpozději k 1. lednu 2002, zákaz dovozů motorových vozidel pro nákladní dopravu a jejich chassis a karosérií, které jsou uvedeny níže a které jsou staré 6 let nebo starší (počítáno od roku následujícího po roce výroby) nebo jejichž datum výroby není možno určit.

Číslo položky HSNázev položky
8701Traktory a tahače (vyjma traktorů čísla 8709)
ex 8701 20- Silniční návěsové tahače:
8701 20 90 x)-- Použité
8702Motorová vozidla pro dopravu deseti a více osob vč. řidiče
ex 8702 10- S pístovým vznětovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem s žárovou hlavou):
 -- S obsahem válců převyšujícím 2500 cm3:
8702 10 19 x)--- Použité
 -- S obsahem válců nepřesahujícím 2500 cm3:
8702 10 99 x)--- Použité
ex 8702 90- Ostatní:
 -- Se zážehovým motorem s vnitřním spalováním:
 --- S obsahem válců převyšujícím 2800 cm3:
8702 90 19 x)---- Použité
 --- S obsahem válců nepřesahujícím 2800 cm3:
8702 90 39 x)---- Použité
8702 90 90 x)-- S jinými motory
8704Motorová vozidla pro nákladní dopravu
8704 l0- Terénní vyklápěcí vozy (dampry)
 - Ostatní s pístovým vznětovým motorem s vnitřním spalováním (s dieselovým motorem nebo motorem s žárovou hlavou)
ex 8704 21-- O nosnosti nepřesahující 5 tun:
8704 21 10--- Speciálně upravené pro přepravu vysoce radioaktivních materiálů
 --- Ostatní
 ---- S motorem o obsahu válců převyšujícím 2500 cm3:
8704 21 39----- Použité
 ---- S motorem o obsahu válců nepřesahujícím 2500 cm3:
8704 21 99----- Použité
ex 8704 22-- O nosnosti větší než 5 tun, ale nepřesahujícím 20 tun:
8704 22 10--- Speciálně upravené pro přepravu vysoce radioaktivních materiálů
 --- Ostatní
8704 22 99---- Použité
ex 8704 23-- O nosnosti větší než 20 tun:
8704 23 10--- Speciálně upravené pro přepravu vysoce radioaktivních materiálů
 --- Ostatní
8704 23 99---- Použité
 - Ostatní s pístovým zážehovým spalovacím motorem s vnitřním spalováním:
ex 8704 31-- O nosnosti nepřesahující 5 tun:
8704 31 10--- Speciálně upravené pro přepravu vysoce radioaktivních materiálů
 --- Ostatní:
 ---- S motorem o obsahu válců převyšujícím 2800 cm3:
8704 31 39----- Použité
 ---- S motorem o obsahu válců nepřesahujícím 2800 cm3:
8704 31 99----- Použité
ex 8704 32-- O nosnosti větší než 5 tun:
8704 32 10--- Speciálně upravené pro přepravu vysoce radioaktivních materiálů
 --- Ostatní:
8704 32 99---- Použité
8704 90- Ostatní
8705Motorová vozidla pro zvláštní účely, jiná než ta, která jsou konstruována hlavně pro osobní nebo nákladní dopravu (např. vyprošťovací automobily, požární automobily, jeřábové nákladní automobily, nákladní automobily s míchačkou na beton, zametací automobily, kropicí automobily, pojízdné dílny, pojízdné rentgenové stanice
8705 10 x)- Jeřábové automobily
8705 20 x)- Pojízdné vrtné jeřáby
8705 30 x)- Požární automobily
8705 40 x)- Nákladní automobily s míchačkou na beton
8705 90- Ostatní:
8705 90 10 x)-- Vyprošťovací vozy
8705 90 30 x)-- Vozy s čerpadlem na beton
8705 90 90 x)-- Ostatní
8706Chassis motorových vozidel čísel 8701 až 8705, s motorem
ex 8706 00 11- Chassis pro vozidla zařazená do čísla 8704
8707Karosérie motorových vozidel čísel 8701 až 8705, vč. kabin pro řidiče
ex 8707 90- Ostatní:
ex 8707 90 90-- Jiná než pro průmyslovou montáž specializovaných traktorů a ostatních vozidel:
 --- Karosérie (vč. kabin pro řidiče) vozidel čísla 8704

3. Polská republika zruší, nejpozději k 1. lednu 2002, zákaz dovozů dvoutaktních motorů pro automobily a automobilů s takovými motory jak je níže specifikováno.

Číslo položky HSNázev položky
8407Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním
 - Vratné pístové motory typů používaných k pohonu vozidel kapitoly 87:
8407 33-- S obsahem válců převyšujícím 250 cm3, ale nepřesahujícím 1000 cm3
ex 8407 34-- S obsahem válců převyšujícím 1000 cm3:
8407 34 10--- Pro průmyslovou montáž: jednonápravových kultivačních malotraktorů položky 8701 l0; motorových vozidel čísla 8703; motorových vozidel čísla 8704 s motorem o obsahu válců menším než 2800 cm3; motorových vozidel čísla 8705
 --- Ostatní:
8407 34 30---- Použité
8703Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná hlavně pro přepravu osob (vyjma uvedených v čísle 8702), vč. osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů
 - Ostatní vozidla s vratným pístovým zážehovým spalovacím motorem s vnitřním spalováním:
8703 21-- O obsahu válců nejvýše 1000 cm3
8703 22-- O obsahu válců větším než 1000 cm3, ale nepřesahujícím 1500 cm3
8703 23-- O obsahu válců větším než 1500 cm3, ale nepřesahujícím 3000 cm3
8703 24-- O obsahu válců větším než 3000 cm3
8706Chassis motorových vozidel čísel 8701 až 8705, s motorem

4. Polská republika zruší, nejpozději k 1. lednu 1997, množstevní omezení na dovozy následujících výrobků:

Číslo položky HSNázev položky
2709Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, surové
2710Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejméně 70 % hmotnosti nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků
ex 2710 00- Benziny:
2710 00 11 x)-- Určené pro specifické zpracování
2710 00 15 x)-- Určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem než je stanoveno pro položku 2710 00 11
 -- Pro jiné účely:
 --- Speciální druhy benzinu:
2710 00 21 x)---- Lakový benzin
2710 00 25 x)---- Ostatní
 --- Ostatní:
 ---- Motorový benzin:
2710 00 31----- Letecký benzin
 ----- Ostatní s obsahem olova:
2710 00 33------ Nepřesahujícím 0,013 g/litr
2710 00 35------ Převyšujícím 0,013 g/litr
2710 00 37---- Palivo pro tryskové motory benzinového typu
2710 00 39---- Ostatní benziny
 - Střední oleje:
2710 00 41 x)-- Určené pro specifické zpracování
2710 00 45 x)-- Určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 2710 00 41
 -- Pro jiné účely:
 --- Kerosen:
2710 00 51---- Palivo pro tryskové motory
2710 00 55---- Ostatní
2710 00 59--- Motorová nafta a ostatní
 - Těžké oleje:
 -- Plynové oleje:
2710 00 61 x)--- Určené pro specifické zpracování
2710 00 65 x)--- Určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 2710 00 61
2710 00 69--- Pro jiné účely
 -- Topné oleje:
2710 00 79 x)--- Pro jiné účely
2711Zemní plyn a jiné plynné uhlovodíky

x) Strany se separátně dohodly o zacházení s touto položkou.

Příloha IV/a.

(k odstavci 2 článku 9)

1. Česká republika a Slovenská republika k datu 1.ledna 1997 zruší množstevní omezení a jakákoliv opatření mající rovnocenný účinek na vývozy níže uvedených výrobků. x)

x) Licence jsou určeny pro monitorování vývozů. Jakákoli omezení vycházející z potíží trhu České republiky a Slovenské republiky pro uvedené výrobky budou zavedena na základě ad hoc rozhodnutí České republiky a Slovenské republiky, o kterém budou Strany neprodleně informovány.

Číslo položky HSNázev položky
2505Přírodní písky všech druhů, též barvené, s výjimkou písků obsahujících kovy kapitoly 26
2507 00Kaolin a jiné kaolinitické jíly, též kalcinované
2517Oblázky, štěrk, lámaný nebo drcený kámen, běžně používané pro betonování a štěrkování silnic, železnic apod.; pazourek a křemenné valouny, též tepelně zpracované; makadam ze strusky, zpěněné strusky a podobných průmyslových odpadů, též s přísadou materiálů uvedených v první části tohoto čísla; dehtový makadam; zrna, drť a prach z kamenů čísel 2515 nebo 2516, též tepelně zpracované
2517 10- Oblázky, štěrk, lámaný nebo drcený kámen, běžně používané pro betonování a štěrkování silnic, železnic apod., pazourek a křemenné valouny, též tepelně zpracované
2523Portlandský cement, hlinitanový cement, struskový cement, supersulfátový cement a podobné hydraulické cementy, též barvené nebo ve formě slinků
 - Portlandský cement:
2523 21-- Bílý cement, též uměle barvený
2523 29-- Ostatní
2523 90- Ostatní hydraulické cementy
2620Popely a zbytky (jiné než při zpracování železa a oceli) obsahující kov nebo sloučeniny kovů
 - Obsahující hlavně zinek:
2620 11 00-- Zinkový kamínek
2620 20 00- Obsahující hlavně olovo
2620 30 00- Obsahující hlavně měď
2620 40 00- Obsahující hlavně hliník
2701Černé uhlí; brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého uhlí
ex 2701 00- Uhlí vhodné pro koksování
 - Uhlí energetické
2702Hnědé uhlí, též aglomerované, vyjma gagát
2704Koks a polokoks z černého uhlí, hnědého uhlí nebo rašeliny, též aglomerovaný; retortové uhlí
2710Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejméně 70 % hmotnosti nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků
ex 2710 00- Motorové benzíny
 - Dieselový olej
 - Lehké topné oleje
 - Těžké topné oleje
2716Elektrická energie
3002Lidská krev; živočišná krev připravená pro terapeutické, profylaktické nebo diagnostické účely; antisera a jiné krevní složky; očkovací látky, toxiny, kultury mikroorganismů (vyjma kvasnice) a podobné výrobky
3002 10- Antisera a jiné krevní složky
3002 90- Ostatní
3003Léky (vyjma zboží čísel 3002, 3005 nebo 3006) sestávající ze dvou nebo více složek smíchaných pro terapeutické nebo profylaktické účely, které nejsou v odměřených dávkách nebo balení pro drobný prodej
3004Léky (vyjma zboží čísel 3002, 3005 nebo 3006) sestávající ze smíšených nebo nesmíšených výrobků pro terapeutické nebo profylaktické účely, v odměřených dávkách nebo v balení pro drobný prodej
3102Minerální nebo chemické hnojiva, dusíkatá
3102 40- Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinou anorganickou nehnojivou látkou
4101Surové kůže z hovězího dobytka nebo koní a jiných lichokopytníků (čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované, ale nevyčiněné, nezpracované na pergamen ani jinak neupravené), též odchlupené nebo štípané
4101 10- Celé kůže hovězího dobytka o jednotkové hmotnosti nepřesahující 8 kg jsou-li sušené jednoduchým způsobem, 10 kg jsou-li suchosolené a 14 kg jsou-li čerstvé, mokrosolené nebo jinak konzervované
 - Ostatní kůže hovězího dobytka, čerstvé nebo mokrosolené:
4101 21-- Celé
4101 22-- Krupony a půlkrupony
4101 29-- Ostatní
4101 30- Ostatní kůže hovězího dobytka, jinak konzervované
4102Surové kůže ovčí a jehněčí (čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované, ale nevyčiněné, nezpracované na pergamen ani jinak neupravené), též odchlupené nebo štípané, jiné než vyloučené poznámkou 1c) z této kapitoly
4103Ostatní surové kůže (čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované, ale nevyčiněné, nezpracované na pergamen ani jinak neupravené), též odchlupené nebo štípané, jiné než vyloučené poznámkou 1b) nebo 1c) z této kapitoly
4103 90- Ostatní
4401Palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi a podobné); dřevěné štěpky nebo třísky; dřevěné piliny, zbytky a odpad, též aglomerované ve tvaru špalků, briket, pelet a podobných tvarech
4401 10- Palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi a podobné)
 - Dřevěné štěpky nebo třísky:
4401 21-- Jehličnaté
4401 22-- Jiné než jehličnaté
4403Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli, mízy nebo nahrubo opracované
4403 20- Ostatní, jehličnaté
 - Ostatní:
4403 91-- Dubové (Quercus spp.)
4403 92-- Bukové (Fagus spp.)
4403 99-- Ostatní
4406Dřevěné železniční a tramvajové pražce
4407Dřevo rozřezané nebo štípané podélně nebo na kusy, loupané, též hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce přesahující 6 mm
4407 10- Jehličnaté
- Ostatní
4407 91-- Dubové (Quercus spp.)
4407 92-- Bukové (Fagus spp.)
4407 99-- Ostatní
4703Dřevná buničina, nátronová nebo sulfátová, jiná než pro chemické zpracování
 - Polobělená nebo bělená:
4703 21-- Jehličnanová
4703 29-- Jiná než jehličnanová
4704Dřevná buničina, sulfitová, jiná než pro chemické zpracování
 - Polobělená nebo bělená:
4704 21-- Jehličnanová
4704 29-- Jiná než jehličnanová
7106Stříbro (vč. zlaceného a platinovaného stříbra), surové nebo ve formě polotovarů nebo prachu
7108Zlato (vč. platinovaného zlata), surové nebo ve formě polotovarů nebo prachu
7201Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, blocích nebo v jiných základních tvarech
7204Železné a ocelové odpady a šrot; přetavené odpady železa nebo oceli v ingotech
7206Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných základních tvarech (s výjimkou železa čísla 7203)
7207Polotovary ze železa nebo nelegované oceli
7208Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené
7209Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, válcované za studena (úběrem za studena), neplátované, nepokovené ani nepotažené
7210Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce 600 mm nebo větší, plátované, pokovené nebo potažené
7211Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, neplátované, nepokovené ani nepotažené
7212Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce menší než 600 mm, plátované, pokovené nebo potažené
7213Tyče a pruty, válcované za tepla, ze železa nebo z nelegované oceli v nepravidelně navinutých svitcích
7214Jiné tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, neupravené jiným způsobem než kováním za tepla, válcováním za tepla, tažením za tepla nebo protlačováním za tepla, případně po válcování ještě kroucené
7215Ostatní tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli
7216Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli
7218Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných základních tvarech; polotovary z nerezavějící oceli
7219Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce 600 mm nebo větší
7220Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli, o šířce menší než 600 mm
7221Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých cívkách, z nerezavějící oceli
7222Jiné tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli
7223Dráty z nerezavějící oceli
7224Ostatní legovaná ocel v ingotech nebo v jiných základních tvarech; polotovary z ostatní legované oceli
7225Ploché válcované výrobky z ostatní legované oceli o šířce 600 mm nebo větší
7226Ploché válcované výrobky z ostatní legované oceli o šířce menší než 600 mm
7227Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z ostatní legované oceli
7228Ostatní tyče a pruty z ostatní legované oceli; úhelníky, tvarovky a profily z ostatní legované oceli; duté vrtné tyče a pruty na vrtáky z legované nebo nelegované oceli
7229Dráty z ostatní legované oceli
7301Štětovnice, ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli
7302Materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí, ze železa nebo oceli; kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, výhybky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky a klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (podkladní desky), přídržky, podpěrné desky, kleštiny (táhla) a jiné dílce speciálně uzpůsobené pro kladení, spojování a upevňování kolejnic
7304Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli
7305Ostatní trouby a trubky (např. svařované, nýtované nebo uzavírané podobným způsobem), jejichž vnější i vnitřní průřez je kruhovitý a vnější průměr přesahuje 406,4 mm, ze železa nebo oceli
7306Jiné trouby, trubky a duté profily (např. svařované, nýtované, spojované sponou nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli
9201Klavíry a piana, též automatické; cembala a ostatní strunné nástroje s klaviaturou
9202Ostatní strunné hudební nástroje (např. kytary, housle, harfy)
9204Tahací harmoniky a podobné nástroje; foukací harmoniky
9205Ostatní dechové hudební nástroje (např. klarinety, trubky, dudy)
9705Sbírky a sběratelské předměty zoologické, botanické, mineralogické, anatomické, historické, archeologické, paleontologické, etnografické nebo numismatické hodnoty
9706Starožitnosti, starší než padesát let

2. Výrobky, na které se zrušení vývozních omezení nevztahuje:

Číslo položky HSNázev položky
7404Měděné odpady a měděný šrot
7602Hliníkové odpady a hliníkový šrot
7802Olověné odpady a olověný šrot
7902Zinkové odpady a zinkový šrot

1. Příloha IV/a Středoevropské dohody o volném obchodu nebude uplatňována mezi Českou republikou a Slovenskou republikou na jedné straně a Republikou Slovinsko na straně druhé.

2. Ve vztahu k Republice Slovinsko odstranění vývozních omezení uplatňovaných v Polské republice se nebude vztahovat na následující výrobky:

číslo položkyHS pol.Název výrobku
25232523 29cement, ostatní
25232523 90ostatní hydraulické cementy
4102surové kůže z hovězího dobytka nebo jiných zvířat
4102surové kůže ovčí a jehněčí
4103ostatní surové kůže
4104vyčiněné kůže hovězího dobytka
4107vyčiněné usně ostatních zvířat
4413zhutněné dřevo ve tvaru špalků, prken, destiček nebo profilů
44154415 20jednoduché palety, skříňové palety a ostatní nakládací plošiny
7204Železné a ocelové odpady a šrot
7404Měděné odpady a šrot
7503Niklové odpady a šrot
7602Hliníkové odpady a šrot
7802Olověné odpady a šrot
7902Zinkové odpady a šrot
8002Cínové odpady a šrot

3. Ve vztazích s Polskou republikou se odstranění vývozních omezení uplatňovaných v Republice Slovinsko nebude vztahovat na následující výrobky:

HS pol.Název výrobku
7204Železné odpady a šrot
7404Měděné odpady a šrot
7503Niklové odpady a šrot
7602Hliníkové odpady a šrot
7802Olověné odpady a šrot
7902Zinkové odpady a šrot
8002Cínové odpady a šrot

Příloha IV/b.

(k odstavci 2 článku 9)

1. Maďarská republika k 1. lednu 1997 zruší množstevní omezení a opatření mající rovnocenný účinek na vývozy u níže uvedených výrobků.

Maďarský kód
Seznam vyvážených výrobků (KTJ)
Název výrobků
11 - 2Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, surové
11 - 3    Přírodní plyn
12Železné rudy a jejich koncentráty včetně kyzových výpražků (výpalků)
13-31-000Přírodní fosfáty do obsahu 39 % Ph
14-10-000Elektrická energie
17-51Značkové výrobky z porcelánu
21-14Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, blocích nebo jiných základních tvarech
21-3Feroslitiny
22-93-000Feroslitiny v granulích
23-1Výrobky z mědi
23-2Výrobky ze zinku
23-3Výrobky z niklu
23-4Výrobky z olova
23-5Výrobky z cínu
23-6Ostatní neželezné kovy
23-7Vzácné kovy a vzácné zeminy
ex 24-22-100Přetavované slitiny hliníku v blocích
24-23-200Hliníkový prášek
24-23-300Hliníkový drát upravovaný na délku
29-32-100Nožířské zboží, příbory a nádoby vyrobené z drahých kovů
29-71-130Mince
41-6Letecká technika
55-11-400Propan butan (zkapalněný ropný plyn)
55-13-001Nearomatický nízkooktanový benzin pro průmyslové zpracování
55-13-110Benzin Normal
55-13-120Benzin Super
55-13-130Benzin Extra super
55-13-180Letecký benzin
55-13-300Surová nafta
55-13-400Pyrobenzin
55-14-200Palivo pro tryskové motory
55-15-000Palivo pro dieselové motory
55-22-000Topný olej
56-13-000Recyklovaný kaučuk
66-63Známky
69-31Klenoty
69-32-000Bižuterie
69-33-100Módní zboží vyrobené z drahých kovů
69-94Umělecká díla, sběratelské předměty, starožitnosti

2. Výrobky, na které se nevztahuje zákaz a zrušení vývozních omezení:

Maďarský kód 
Seznam vyvážených výrobků (KTJ)Název výrobků
18-99-000Odpady sklářského průmyslu
21-9Odpady a vedlejší produkty černé metalurgie
24-21-900Nelegované hliníkové odpady
24-22-900Legované hliníkové odpady
24-31-900Nelegované hořčíkové odpady
24-32-900Legované hořčíkové odpady
51-99-000Odpady vhodné pro recyklaci jako druhotná surovina obsahující prvky anorganické chemie
56-19-000Odpady gumárenského průmyslu
57-29-000Odpady, úlomky a odřezky z plastů
57-98-000Odpady z výroby chemických vláken
57-99-000Odpady z výroby plastických hmot

Příloha IV/c.

(k odstavci 2 článku 9)

1. Polská republika zruší k 1. lednu 1997 množstevní omezení na vývozy a jakákoliv opatření mající rovnocenný účinek u nížeuvedených výrobků:

Číslo položky HSNázev položky
2701Černé uhlí; brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého uhlí
2704Koks a polokoks z černého uhlí, hnědého uhlí nebo rašeliny, též aglomerovaný; retortované uhlí
2710Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejméně 70 % hmotnosti nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků

2. Výrobky, na které se zrušení vývozních omezení nevztahuje:

Číslo položky HSNázev položky
7404Měděné odpady a měděný šrot
7503Niklové odpady a niklový šrot
7602Hliníkové odpady a hliníkový šrot
7802Olověné odpady a olověný šrot
7902Zinkové odpady a zinkový šrot
8002Cínový odpad a šrot

Příloha V.

(zmíněná v odstavci 1 článku 10)

Postup při notifikování návrhů technických předpisů

Článek 1

Pro účely tohoto postupu se použijí následující definice:

(a) "Technická specifikace": specifikace obsažená v dokumentu, který stanoví charakteristiku požadovanou od výrobku, jako je úroveň kvality, výkon, bezpečnost nebo rozměry, včetně požadavků uplatňovaných na výrobek, pokud se týče terminologie, symbolů, zkoušení a zkušebních metod, balení, označení nebo opatřování nápisem;

(b) "Technické předpisy": technické specifikace včetně příslušných správních ustanovení, jejichž dodržování je povinné, de jure nebo de facto, v případě obchodování nebo užívání ve Smluvní Straně nebo v její větší části, kromě specifikací stanovených místními úřady;

(c) "Návrh technického předpisu": text technické specifikace včetně správních ustanovení, formulovaných s cílem jejich vyhlášení nebo konečného uzákonění jako technického předpisu; text, který je ve stadiu přípravy, ve kterém mohou být stále prováděny podstatné změny;

(d) "Výrobek": veškeré zboží pokryté touto dohodou.

Článek 2

1. Notifikace bude:

(a) obsahovat úplný text návrhů technických předpisů jak v původním jazyce, tak v úplném překladu nebo výtahu do angličtiny;

(b) uvádět, zda je návrh technického předpisu identický s technickou specifikací předmětu, kterého se týká, vypracovanou mezinárodním nebo regionálním subjektem, nebo zda se od takových specifikací odchyluje; když dojde k odchýlení od takových specifikací, bude dán důvod těchto odchýlení;

(c) udávat jméno a adresu národního úřadu příslušného k poskytnutí dalších informací o předpisu;

(d) obsahovat uvažované datum vstupu v platnost.

2. V případech, kde návrh technického předpisu pouze transponuje úplný text mezinárodního nebo evropského standardu, informace týkající se příslušného standardu bude postačovat.

Článek 3

Každá strana může žádat o další informaci o oznámeném návrhu technického předpisu v souladu s tímto postupem.

Článek 4

1. Strany mohou uplatnit připomínky ke sdělenému návrhu technických předpisů.

2. Strany si vymění informace o svých informačních místech (Enquiry Points).

Článek 5

Časový limit pro připomínky k notifikacím bude tři měsíce od data, kdy Strany obdrží text návrhu předpisu. Během tohoto období nesmí být návrh technického předpisu přijat.

Článek 6

Dodatečná notifikace uvede, do jaké míry bylo možné vzít v úvahu jakékoliv připomínky získané od

Stran, jakékoliv změny podstaty učiněné v porovnání s oznámeným návrhem, jakož i datum vstupu tohoto předpisu v platnost.

Článek 7

Období tří měsíců, kdy technický předpis nesmí být přijat, se však neuplatní, když z naléhavých důvodů, vztahujících se k ochraně zdraví nebo bezpečnosti, ochrany zdraví a života zvířat nebo rostlin, příslušné úřady musí připravit technické předpisy ve velmi krátkém časovém období, aby je pokud možno vyhlásily nebo zavedly okamžitě bez umožnění jakýchkoliv konzultací. Budou oznámeny důvody, které opravňují naléhavost přijetí opatření.

Článek 8

Strany budou v rámci této dohody pořádat pravidelné konzultace, aby zajistily uspokojivé provádění postupu při notifikování návrhů technických předpisů.

Příloha VI.

(zmíněná v odstavci 1 článku 25) Duševní vlastnictví

Mnohostranné dohody zmíněné v odstavci 1 článku 25 jsou následující:

- Pařížská konvence z 20. března 1883 o ochraně průmyslového vlastnictví (Stockholmský akt, 1967);

- Bernská konvence z 9. září 1886 o ochraně literárních a uměleckých děl (Pařížský akt, 1971);

- Mezinárodní konvence z 26. října 1961 o ochraně výkonných umělců, producentů fonogramů a rozhlasových organizací (Římská konvence);

- Evropská patentová konvence z 5. října 1973.

PROTOKOL 1
(uváděný v odstavci 2 článku 3)

ZRUŠENÍ CEL MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ JEDNÉ A MAĎARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

1. Výrobky pocházející z Maďarské republiky, na které je v České republice a Slovenské republice uplatňována nulová celní sazba podle zásady „erga omnes", jsou uvedeny v Příloze A tohoto Protokolu.

2. Výrobky pocházející z Maďarské republiky, na které je v České republice a ve Slovenské republice uplatňována nulová celní sazba, jsou uvedeny v Přílohách B a C tohoto Protokolu.

3. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a ve Slovenské republice na výrobky pocházející z Maďarské republiky, uvedené v Příloze D tohoto Protokolu, budou zrušena k 1. lednu 1996.

4. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a ve Slovenské republice na výrobky pocházející z Maďarské republiky, uvedené v Příloze E tohoto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 50 % základního cla,
- 1. ledna 1997 - zbývající cla budou zrušena.

5. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a ve Slovenské republice na výrobky pocházející z Maďarské republiky, uvedené v Příloze F tohoto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 75 % základního cla,
- 1. ledna 1997 - na 60 % základního cla,
- 1. ledna 1998 - na 45 % základního cla,
- 1. ledna 1999 - na 30 % základního cla,
- 1. ledna 2000 - zbývající cla budou zrušena.

6. Výrobky pocházející z České republiky nebo ze Slovenské republiky, na které je v Maďarské republice uplatňována nulová celní sazba podle zásady „erga omnes", jsou uvedeny v Příloze G tohoto Protokolu.

7. Výrobky pocházející z České republiky nebo ze Slovenské republiky, na které je v Maďarské republice uplatňována nulová celní sazba, jsou uvedeny v Přílohách H a J tohoto Protokolu.

8. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky pocházející z České republiky nebo ze Slovenské republiky, uvedené v Příloze K tohoto Protokolu, budou zrušena dne 1. ledna 1996.

9. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky pocházející z České republiky nebo ze Slovenské republiky, uvedené v Příloze L tohoto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 50 % základního cla,
- 1. ledna 1997 - zbývající cla budou zrušena.

10. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky pocházející z České republiky nebo ze Slovenské republiky, uvedené v Příloze M tohoto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 75 % základního cla,
- 1. ledna 1997 - na 60 % základního cla,
-- 1. ledna 1998 - na 45 % základního cla,
- 1. ledna 1999 - na 30 % základního cla,
- 1. ledna 2000 - zbývající cla budou zrušena.

PŘÍLOHA A K PROTOKOLU 1

250200252400262019290340
250310252510262030290511
250390252520262040290513
250410252530262050290514
250490252610262090291411
250590252620262100291412
250610252700270111291413
250621252810270112291532
250629252890270119291735
250700252910270120292610
250810252921270210292910
250820252922270220293213
250830252930270400293361
250840253010270500300220
250850253020270600300231
250860253030270900300239
250870253040271111310230
250900253090271121310260
251010260111271129310270
251020260112271311310310
251110260120271312310320
251120260200271320310390
251200260300271410310410
251311260400271600310420
251319260500280120310490
251329260600280130310530
251400260700280200310540
251511260800280470320300
251512260900280490380510
251520261000280511380520
251611261100280519380590
251612261210280521380610
251621261220280522390320
251622261310280530390450
251690261390280540390461
251710261400280910391400
251720261510281000400110
251730261590281123400121
251741261610281310400122
251749261690281390400129
251810261710281410400211
251820261790281511400219
251830261800282590400220
251910261900282731400231
252100262011284180400239
400241440721530130720430
400251440722530210720441
400259440723530290720449
400260450110530310740110
400270470100530390740120
400280470200530410740200
400291470311530490740311
400299470319530511740312
400300470321530519740313
400599470329530521740319
410110470411530529740321
410121470419530591740322
410122470421530599740323
410129470429530810740329
410130470500530820740400
410140470610530830740500
410210470691530890750110
410221470692550510750120
410229470693550520750210
410310490110560130750220
410320490191580900750300
410390490199630900760110
410721490210631010760120
410729490400631090760200
411000490591710210790111
430110490599710420790112
430120490600710490790120
430130500100710510790200
430140510111710590800110
430150510119710610800120
430160510121710691800200
430170510129710811810191
430180510130710812810291
430190510210711011810310
440110510220711021810390
440130510310711031810411
440200510320711041810419
440310510330711210810420
440320510400711220810510
440331510510711290810600
440332510521711510810710
440333510529711810810810
440334510530711890810910
440335510540720260811000
440391520100720292811100
440392520210720293811220
440399520291720410811230
440610520299720421811291
440690530129720429847510
847520
847590
848240
848291
848299
854211
854219
854220
854280
854290
871310
871390
970110
970200
970300
970400
970500
970600
* * *

PŘÍLOHA B K PROTOKOLU 1

250100282612290611293722
250510282690290612293729
251321282737290614293791
251990282911290619293792
252010283020290621293799
252020283030290629293810
252210283190290712293890
252220283210290713293921
252230283220290714293929
270300283230290719293930
270710283311290721293970
270720283323290890294110
270730283329290943294120
270740283330291100294130
270750283410291212294140
270760283422291229294150
270791283620291249294190
271112283640291421294200
271113283660291423300110
271114283691291429300120
271119283692291430300190
271220283711291441300210
271290283719291450300290
271390283800291461300310
280300283919291469300320
280480283920291470300331
280620284020291540300339
281119284110291612300340
281122284120291712300390
281290284130291714300410
281610284140293221300420
281620284150293420300431
281630284170293500300432
281820284190293610300439
281830284329293621300440
282200284410293622300450
282410284430293623300490
282420284610293624300590
282490284690293625300610
282510284920293626300620
282520285000293627300630
282540285100293628300650
282550290321293629300660
282560290517293690310100
282570290522293710320110
282611290529293721320120
320130340211380700410611
320190340212380890410612
320210340213380992410619
320290340219381220410620
320412340220381600410710
320413340290382310410790
320710340311390469410800
320730340391390490410900
320990340399390710420310
321210340530390720420321
321410340540390740420330
321490340590390760420340
321590350110391211420400
330111350190391212420690
330112350210391220430211
330113350290391290430212
330114360300391390430213
330119360410392072430219
330121360610392073430220
330122360690392091430230
330123370110400130440121
330124370120400510440122
330125370130400520440410
330126370210400591440420
330129370231400610440500
330130370232400690440710
330190370239400700440799
330210370241400950440810
330290370242401099440820
330300370243401130440890
330410370244401140441211
330420370251401150441600
330430370252401310441850
330491370253401320450190
330499370254401490450200
330510370255401511450310
330520370256401519450390
330530370291401590450410
330590370292401610450490
330610370293410410460110
330690370294410421480210
330710370295410422480260
330720370400410429480630
330730370510410431480640
330741370520410439481430
330749370590410511490510
330790380190410512490700
340119380300410519500200
340120380400410520500400
500500680610720529820220
510710680620750511820231
510720680690750512820232
510810681130750521820240
510820681220750522820291
510910681410750610820299
510990681490750620820320
511300681520750711820330
520300690100750712820340
530110690510750720820530
550130690590760692820600
550330690600760900820810
551130690911761300820820
560110700100761410820830
560121700210761490820840
560122700220780110820890
560129700231780191821110
560490700232780199821191
590290701810780200821194
591000710110780411821300
591110710121780419821410
591120710122790600831110
610341710221800300831130
611110710229800400840110
611693710231800510840130
611780710239800700840140
620610710310810110840510
621290710391810192840590
621490710399810193840611
621600710410810199840619
630531 1/710692810210840690
640211710813810292841111
640311711019810293841112
640620711029810299841121
650100711039810430841122
650510711049810490841181
650700711100810590841182
670300711590810790841191
670411711610810890841199
670419711620810990841210
670420711711811211841231
670490720110811219841239
680410720120811240841280
680421720130811299841610
680422720140811300841620
680423720310820120841630
680430720390820160841690
680510720450820190841850
680530720521820210841861
841869844350847310852719
841911844360847340852721
842111844390847611852729
842112844400847619852731
842119844511847690852732
842121844512847790852739
842122844513847810852790
842129844519847890852910
842139844590847990852990
842191844790848071853310
842199844811848079853321
842220844832848390853329
842230844833848410853331
842240844839848490853339
842290844841848510853340
842390844842848590853390
843020844849850520853910
843142844851850530853990
843230844859850690854012
843240844900850810854020
843280845090850820854030
843290845310850880854049
843390845320850890854081
843410845390850920854089
843420845530850930854091
843490845620850990854099
843590845630851090854110
843691845690851150854121
843699845939851690854129
843810846031851720854130
843820846039851790854140
843840846120851830854150
843850846130852110854160
843860846190852190854190
844010846320852210854310
844090846330852311854320
844110846390852312854330
844120846410852313854390
844130846711852320860110
844140846719852390860120
844180846781852410860210
844190846789852421860290
844210846791852422860310
844220846792852423860390
844230846799852490860400
844240847030852530860500
844250847040852610860610
844329847090852691860620
844340847210852711860630
860691870899890200900840
860692870911890310900890
860699870919890391900912
860711870990890392900922
860712871000890399900990
860719871110890400901090
860721871120890510901110
860729871130890520901120
860730871140890590901180
860791871150890600901190
860799871190890710901210
860800871200890790901290
860900871411890800901320
870110871419900110901380
870120871420900120901390
870130871491900130901410
870190871492900140901480
870210871493900150901490
870290871494900190901520
870310871495900311901530
870410871496900319901540
870421871499900390901580
870422871500900410901590
870423871610900490901720
870431871620900510901790
870432871631900580901910
870490871639900590902111
870510871640900610902119
870520871680900620902121
870530871690900630902129
870540880110900640902130
870590880190900651902140
870600880211900652902511
870710880212900653902519
870790880220900659902580
870810880230900661902590
870821880240900662902610
870829880250900669902620
870831880310900691902680
870839880320900699902690
870840880330900711902710
870850880390900719902730
870860880400900721902740
870870880510900729902750
870880880520900791902780
870891890110900792902820
870892890120900810902890
870893890130900820902920
870894890190900830902990
903010910521920910950720
903020910529920920960110
903090910591920993960190
903140910599920994960200
903180910700920999960310
903190910811930100960340
903210910812930310960400
903220910819930390960810
903281910820930510960820
903290910891930521960831
910111910899930529960839
910112910911930590960840
910119910919930630960850
910121910990930690960860
910129911011930700960891
910191911090940290960910
910199911110940310960920
910211911120940320960990
910212911180940330961100
910219911190940350961410
910221911490940370961420
910229920210940380961490
910291920290940390961511
910299920300940510961519
910310920410940520961590
910390920420940550961610
910400920510950621970190
910511920590950631* * *
910519920600950632

/1 s výjimkou položky 63053110, u které budou celní sazby snižovány podle časového rozvrhu Přílohy D tohoto Protokolu

PŘÍLOHA C K PROTOKOLU 1

281530290944370199700530
281910290949370220700600
281990290950370310700729
282010291230370320700800
282090291241370390700910
282530291242370610700991
282580291550370690700992
282732291560370710701400
282733291570370790701510
282734291613390130701590
282735291614390190701610
282736291615390220701720
282751291713390230701820
282759291736390290701890
282760291737390430701920
282990291811390440701931
283010291816390519701932
283090291817390590701939
283321291830390690701990
283322292119390890702000
283325292121530710820310
283326292122530720820411
283340292129640110820412
283670292130660110820420
283693292159660191820510
283699292310660199820520
284011292320660200820540
284019292429660310820551
284030292620660320820559
284210293020660390820560
284700293030691090820580
284810293040691110820590
284890293211691200820711
290359293311691310820712
290541293321691390820720
290543293340691490820730
290613293351700239820740
290722293359700311820750
290723293369700319820760
290729293379700320820770
290810293410700330820780
290919293430700410820790
290920310430700490820900
290930320630700510821000
290941320641700521821210
290942370191700529821220
821290843352845230847920
821420843353845290847930
821490843359845380847940
840120843360846310847981
840310843510846420847982
840390843610846490847989
840710843629846510850590
840721843680846591850710
840729843710846592850720
840810843780846593850740
841311843790846594850780
841319843830846595851110
841320843880846596851120
841330843890846599851130
841340843910846610851140
841440843920846810851490
841710843930846820851782
841720843991846880851810
841780843999846890854380
841790844311846910854710
842010844312846921***
842091844319846929
842099844321846931
842211844330846939
842219844520847010
842310844530847021
842320844540847029
842330844610847050
842381844621847110
842382844629847120
842389844630847191
842410844711847192
842420844712847193
842430844720847199
842511844819847220
842519844820847230
842520844831847290
842531845110847321
842539845121847329
842541845129847330
842542845130847410
842549845140847420
843311845150847431
843319845180847432
843320845190847439
843330845210847480
843340845221847490
843351845229847910

PŘÍLOHA D K PROTOKOLU 1

252310282919290313291513
252321283110290315291521
252329283319290316291523
252330283324290319291524
252390283327290322291529
262020283421290323291535
270799283429290329291539
270810283510290330291590
270820283521290351291619
271210283524290361291620
271490283539290369291631
271500283610290410291632
280110283630290420291633
280410283650290490291639
280421283911290512291711
280429283990290516291719
280430284160290519291720
280440284290290521291731
280450284310290531291732
280461284321290532291733
280469284330290539291734
280610284390290542291739
280700284420290544291812
280800284440290549291813
280920284450290550291815
281111284510290715291819
281121284590290730291821
281129284990290820291822
281210290110290911291823
281420290121290960291829
281512290122291010291890
281520290123291020291900
281810290124291030292010
282110290129291090292090
282120290219291211292111
282619290220291213292112
282620290230291219292142
282630290241291221292143
282710290242291250292144
282720290243291260292145
282738290244291300292149
282739290250291419292151
282741290270291422292211
282749290290291449292212
282810290311291511292213
282890290312291512292219
292221320415380130390511
292222320416380210390520
292229320417380290390730
292230320419380620390750
292241320420380630390791
292242320490380690390799
292249320500380840390810
292250320610380910390910
292390320620380991390920
292410320642380993390930
292421320643380999390950
292511320649381010391000
292519320650381090391110
292520320720381111391190
292690320810381119391231
292700320820381121391239
292800320890381129391310
292990320910381190391610
293010321000381210391620
293090321100381230391690
293100321290381300391710
293212321310381400391721
293219321390381511391722
293229321511381512391723
293290321519381519391729
293319340111381590391731
293329340319381710391732
293331340410381720391733
293339340420381800391739
293371340490381900391740
293390340510382000391810
293490340520382100391890
293910340600382200391910
293940340700382320391990
293950350300382330392010
293960350400382340392020
293990350510382350392030
294000350520382360392041
300510350610382390392042
300640350691390110392059
310210350699390120392061
310229350710390210392063
310250350790390311392069
310510360100390319392071
310551360490390330392079
310590360500390390392092
320411380110390421392093
320414380120390422392094
392099401700441900481320
392111411100442010481390
392112420100442090481410
392113420211442110481420
392114420212442190481490
392119420219460120481500
392190420221460191481630
392210420222460199481690
392220420229460210481710
392290420231460290481720
392310420232480100481730
392321420239480220481820
392329420291480230481830
392330420292480300481840
392340420299480411481850
392350420329480419481890
392390420500480421482010
392410420610480429482110
392490430310480431482190
392510430390480439482311
392520430400480510482319
392530440791480530482330
392590440792480540482340
392610440910480610482351
392620440920480791482359
392630441010480799482360
392640441090480820482370
392690441111480830482390
400249441119480890490290
400400441121480910490300
400811441129480990490810
400819441131481011490890
400821441139481012490900
400829441191481021491000
400910441199481029491110
400920441212481031491191
400930441219481032491199
400940441221481039500310
401191441229481091500390
401199441291481099500600
401390441299481121500710
401410441300481129500720
401691441400481131500790
401692441510481139510610
401693441520481140510620
401694441700481190511000
401695441830481200511111
401699441840481310511119
511120540754550969551449
511130540760550991551511
511190540771550992551512
511211540772550999551513
511219540773551011551519
511220540774551012551521
511230540781551020551522
511290540782551030551529
520411540783551090551591
520419540784551110551592
520420540791551120551599
520525540792551211551611
520535540793551219551612
520545540794551221551613
520615540810551229551614
520625540821551291551621
520635540822551299551622
520645540823551311551623
520710540824551312551624
520790540831551313551631
530610540832551319551632
530620540833551321551633
530921540834551322551634
530929550110551323551641
531010550190551329551642
531090550310551331551643
531100550390551332551644
540110550490551333551691
540120550610551339551692
540231550630551341551693
540241550690551342551694
540310550700551343560210
540320550810551349560221
540333550820551411560229
540339550911551412560290
540342550912551413560410
540349550921551419560420
540490550922551421560600
540710550931551422560710
540720550932551423560721
540730550941551429560729
540741550942551431560730
540742550951551432560811
540743550952551433560819
540744550953551439560890
540751550959551441560900
540752550961551442570110
540753550962551443570190
570210590210630611680222
570220590220630612680223
570231590310630619680229
570239590320630621680291
570241590390630622680292
570249590410630629680293
570251590491630631680299
570259590492630639680300
570291590500630641680520
570299590610630649680710
570410590691630691680790
570490590699630699680800
580110590700630710680911
580121590800630720680919
580122590900630800680990
580123600110640191681011
580124600121640192681019
580125600122640199681020
580126600129640219681091
580131600191640220681099
580132600192640230681110
580133600199640291681120
580134600210640299681190
580135600220640320681210
580136600230640330681230
580190600241640351681240
580211600242640359681250
580219600243640399681260
580220600249640411681270
580230600291640510681290
580310600292640590681310
580390600293640610681390
580410600299640691681510
580421621210640699681591
580429630110650200681599
580430630120650300690210
580500630130650400690220
580610630140650590690290
580631630190650610690310
580810630210650691690320
580890630240650692690390
581010630312650699690410
581091630319670100690490
581092630411670210690710
581099630491670290690790
581100630510680100690810
590110630539680210690919
590190630590680221690990
691010722090740919830910
701010722100740921830990
701090722210740929831000
701110722220740931831120
701190722230740939831190
701690722240740940840211
701710722300740990840212
701790722410741410840219
701910722490741490840220
710700722520741529840290
710820722540741600840410
710900722550741910840420
711719722590820110840490
711790722610820130840731
720241722620820140840732
720250722691820150840733
720510722692820570840734
720610722699821192840790
720690722710821193840820
720711722720830110840890
720712722790830120840910
720719722810830130840991
720720722820830140840999
721119722830830150841011
721149722840830160841012
721190722850830170841013
721350722860830210841090
721731722870830220841221
721739722910830230841229
721810722920830241841290
721890722990830242841350
721911730490830249841360
721912730711830250841370
721913730719830260841381
721914730830830300841382
721921731600830400841391
721922731821830510841392
721923731822830520841410
721924731823830590841420
721931731824830610841430
721932731910830621841451
721933740710830629841459
721934740722830630841460
721935740729830710841480
721990740811830790841490
722011740821830810841510
722012740829830820841581
722020740911830890841582
841583842911845921848120
841590842919845929848130
841810842920845931848140
841821842930845940848180
841822842940845951848190
841829842951845959848210
841830842952845961848220
841840842959845969848230
841891843010845970848250
841899843031846011848280
841919843039846019848310
841920843041846021848320
841931843049846029848330
841932843050846040848340
841939843061846090848350
841940843062846110848360
841950843069846140850110
841960843110846150850120
841981843120846210850131
841989843131846221850132
841990843139846229850133
842123843141846231850134
842131843143846239850140
842481843149846241850151
842489843210846249850152
842490843221846291850153
842611843229846299850161
842612845011846620850162
842619845012846630850163
842620845019846691850164
842630845020846692850211
842641845410846693850212
842649845420846694850213
842691845430847710850220
842699845490847720850230
842710845510847730850240
842720845521847740850300
842790845522847751850410
842810845590847759850421
842820845610847780850422
842831845710848010850423
842832845720848020850431
842833845730848030850432
842839845811848041850433
842840845819848049850434
842850845891848050850440
842860845899848060850450
842890845910848110850490
850511852031854449902520
850519852039854451902720
850790852090854459902790
850910852510 1/854460902810
851180852520 2/854470903040
851190852692854511903081
851210852810854519903089
851220852820854520903110
851230853010854590903120
851240853080854610903130
851290853090854690903289
851310853120854720903300
851390853180854790910610
851410853190854800910620
851420853210900211911012
851430853221900219911019
851440853222900220911210
851511853223900290911280
851519853224900911911290
851521853225900921911310
851529853229900930911320
851531853230901010911390
851539853290901020911410
851580853400901030911420
851590853510901310911430
851610853521901420911440
851621853529901510920710
851629853530901600920790
851650853540901710920810
851710853590901730920890
851730853610901780920930
851740853630901811920991
851781853690901819920992
851821853710901820930610
851822853720901832930621
851829853810901839930629
851840853890901841940110
851850853922901850940120
851890853929901890940130
851921853939902000940140
851929854011902150940150
851931854041902190940161
851939854042902219940169
851940854411902221940171
851991854419902229940179
851999854420902230940180
852010854430902290940190
852020854441902490940210
940360950341950651960622
940410950349950659960629
940421950350950661960630
940429950360950662960711
940430950370950669960719
940490950380950670960720
940530950390950691960899
940540950410950699961000
940560950420950710961210
940591950430950730961220
940592950440950790961310
940599950490950800961320
940600950510960321961330
950100950590960329961380
950210950611960330961390
950291950612960350961620
950299950619960390961700
950310950629960500961800
950320950639960610* * *
950330950640960621

/1 s výjimkou položky 85251010, u které je na základě "erga omnes" uplatňováno nulové clo

/2 s výjimkou položky 85252010, u které je na základě "erga omnes" uplatňováno nulové clo

PŘÍLOHA E K PROTOKOLU 1

281700480522520611560749
282300480523520612560750
283522480529520613560790
283523480550520614591132
283525480560520621610312
283526480570520622610323
283529480580520623610333
283531480620520624610343
283720480710520631610443
290211480810520632610712
290260480920520633610722
290314481110520634610910
290362481610520641610990
290515481620520642611720
290711481810520643621220
291522481910520644621230
291531481920530121621510
291533481930540210621520
291534481940540220621590
291611481950540232621710
291814481960540233621790
292141482020540239690890
310221482030540242691190
320740482040540243691410
360200482050540249700711
380810482090540251700719
380820482210540252700721
380830482290540259701120
390940482320540261701200
392051520511540262701310
392062520512540269701321
401290520513540331701329
441810520514540332701331
441820520515540341701332
441890520521540410701339
480240520522540500701391
480251520523540610701399
480252520524540620711311
480253520531550120711319
480441520532550200711320
480442520533550320711411
480449520534550340711419
480451520541550410711420
480452520542550620720211
480459520543560500720219
480521520544560741720221
720229721540730791732112
720230721590730792732113
720249721610730793732181
720270721621730799732182
720280721622730810732183
720291721633730820732190
720299721640730840732211
720831721650730890732219
720841721660730900732290
720911721690731010732310
720921721713731021732391
720931721721731029732392
720941721722731100732393
721011721723731210732394
721020721732731290732399
721031721733731300732410
721039722510731411732421
721049722530731419732429
721050722880731420732490
721060730110731430732510
721070730120731441732591
721090730210731442732599
721111730220731449732611
721112730230731450732619
721121730240731511732620
721122730290731512732690
721129730300731519740610
721130730410731520740620
721141730441731581740721
721210730449731582740819
721221730451731589740822
721229730459731590741011
721230730511731700741012
721240730519731811741021
721250730520731812741022
721260730531731813741110
721320730539731814741121
721339730590731815741122
721341730620731816741129
721349730630731819741210
721410730640731829741220
721430730650731920741300
721440730660731930741510
721450730690731990741521
721460730721732010741531
721510730722732020741532
721520730723732090741539
721530730729732111741700
741810843621
741820845240
741991850611
741999850612
750400850613
750800850619
760310850620
760320850940
760410851010
760421851020
760429851631
760511851632
760519851633
760521851640
760529851671
760611851672
760612851680
760691851910
760711852290
760719853110
760720853620
760810853641
760820853649
761010853650
761090853661
761100853669
761210901920
761290902211
761510902300
761520902410
761610902480
761690902830
780300902910
780420903031
780500903039
780600910690
790310920110
790390920120
790400920190
790500930200
790710930320
790790930330
800520930400
800600940340
821510***
821520
821591
821599

PŘÍLOHA F K PROTOKOLU 1

271000520919521212610342
284910520921521213610349
310240520922521214610411
310280520929521215610412
310290520931521221610413
310520520932521222610419
310559520939521223610421
310560520941521224610422
390410520942521225610423
390610520943530911610429
391510520949530919610431
391520520951560300610432
391530520952570232610433
391590520959570242610439
401010521011570252610441
401091521012570292610442
401110521019570310610444
401120521021570320610449
401210521022570330610451
401220521029570390610452
470710521031570500610453
470720521032580620610459
470730521039580632610461
470790521041580639610462
520811521042580640610463
520812521049580710610469
520813521051580790610510
520819521052591131610520
520821521059591140610590
520822521111591190610610
520823521112610110610620
520829521119610120610690
520831521121610130610711
520832521122610190610719
520833521129610210610721
520839521131610220610729
520841521132610230610791
520842521139610290610792
520843521141610311610799
520849521142610319610811
520851521143610321610819
520852521149610322610821
520853521151610329610822
520859521152610331610829
520911521159610332610831
520912521211610339610832
610839620219620620630229
610891620291620630630231
610892620292620640630232
610899620293620690630239
611010620299620711630251
611020620311620719630252
611030620312620721630253
611090620319620722630259
611120620321620729630260
611130620322620791630291
611190620323620792630292
611211620329620799630293
611212620331620811630299
611219620332620819630311
611220620333620821630391
611231620339620822630392
611239620341620829630399
611241620342620891630419
611249620343620892630492
611300620349620899630493
611410620411620910630499
611420620412620920630520
611430620413620930630790
611490620419620990640319
611511620421621010640340
611512620422621020640391
611519620423621030640419
611520620429621040640420
611591620431621050640520
611592620432621111720811
611593620433621112720812
611599620439621120720813
611610620441621131720814
611691620442621132720821
611692620443621133720822
611699620444621139720823
611710620449621141720824
611790620451621142720832
620111620452621143720833
620112620453621149720834
620113620459621310720835
620119620461621320720842
620191620462621390720843
620192620463621410720844
620193620469621420720845
620199620510621430720890
620211620520621440720912
620212620530630221720913
620213620590630222720914
720922
720923
720924
720932
720933
720934
720942
720943
720944
720990
721012
721041
721310
721331
721420
721631
721632
721711
721712
721719
721729
730420
730431
730439
730512
730610
850730
850980
851660
851679
853921
853931
853940
854620
870321
870322
870323
870324
870331
870332
870333
870390
901831
901849
***

PŘÍLOHA G K PROTOKOLU 1

250100270730290544300431
250200270740290711300432
250310270760290712300439
250390270799290713300440
250590010270810290714300450
250830270820290715300490
251990998270900290719300660012
252010271000 1/290721300660021
252020997271111290722310100023
252210271112290723310410
252220271113290729320419012
252230271114290730320649013
252310271119292141018350300032
252321271121292511350400
252329271129292610350510022
252330271290016292910360490024
252390271311292990012370400019
252400271312293100036370510
252510271410991293219370520
252520271490293229991370590
252530271600293290025370610018
252610280200293329370610036
260111280530022293339016380130
260112280540293339991380300013
260120281210011293359993380992
260600281310293361381119
261000282530998293369381129
261100282580293379381190
261310282741293390051382390016
261390282749293390990382390052
261400284410010293410390110
261510284420293490032390120
261800284430997293490999390130
261900284440022293791390190
262011284440998300210996390210
262019284450300220390220
262020284510300231390230
262030284590300239390290
262040284610300310390311
262050284690300320390319
262090284910300331390320
270111284920300339390330
270400993284990013300340390390
270600290121300390390410
270710290250300410390421
270720290351013300420390422
390430440722016520819010551012
390440440723019520821017551020
390450440791010520823013551030
390461440792013520829011551090
390469440799014520831018591120019
390490441090996520833014670300013
390511442190035520839012680100
390519470100520841019681110
390520470200520843015681120
390590470311520849013681130
390710470319520851010681190
390720470321520853016681220016
390740470329520859014690410
390750470411521011011690490
390799470419521012014690510018
390810470421521019015690710
390890470429521021012690790
390950470500521022015690810015
391000470610521029016690890013
391110470691521031013700100990
391190470692521032016710110
391400997470693521039017710121
391510480100521041014710122
391520480252025521042017710210
391530480510521049018710221
392099019480560018521051015710229016
392690025480560027521052018710231
400211990480570019521059019710239017
400219994480580010521211019710310
400220998480580029521212012710391018
400231992480620521213015710391027
400239996481011018521214018710399012
400241993481139031521215011710399021
400249997481950010540120992710410
400251994482390035540310710420
400259998490110540320710490014
400260992490191540331710490023
400270993490199990540332710610
400291998490210994540333710691
400299992490290992540339710692018
401120011490300540341710811
440310031490400540342710812
440320014490600540349710813011
440391014490700013550200711011
440392017491110550410711019014
440399018491191018550490711021
440710019520100550700711029015
440710028520811016550820998711031
440721013520813012551011711039016
711041730490995780110840310026
711049017730630997780191847510014
711100730640998780199847520015
711210730650999780200854011
711220730660990790111854012
711290730690993790112854020012
720110740110790120854380015
720120740120790200854411010
720130740200800110854419014
720140740311800120870421019
720211740312800200870431010
720219740313810110871000
720241740319810191871110
720249740321810210871120
720291740322810291871130017
720410740323810310871190013
720421740329810411871200013
720429740400810419871310
720430740500998810420871390
720441750110810510871420
720449750120810600014871500
720711750210810710880211013
720712750220810810880212016
720719750300810910902150
720720992750400811000017920410011
721011998750511811100016920992010
721012991750512811211930100
721210027750521811220017950720018
721210036750522811230970110
730410750610811240019970200
730420998750620811291970300
730431992750711811299011970400
730439996750712811300014970500
730441993750720840110970600
730449997750800840130
730451994760110840140* * *
730459998760200840219024

/1 s výjimkou položky 271000019

PŘÍLOHA H K PROTOKOLU 1

250410252700280511282611
250490252810280519282612
250510252890280521282620
250590995252910280522282690
250610252921280530013282710
250621252922280610282720
250629252930280620282731
250700253010280800282732
250810253020280910282733
250820253030280920282734
250840253040281000282735
250850253090281111282736
250860260200281119282737
250870260300281122282738
250900260400281123282739
251010260500281129282751
251020260700281210996282759
251110260800281290282760
251120260900281390282810
251200261220281511282890
251311261590281520282911
251319261610281530282919
251321261690281610282990
251329261710281620283010
251400261790281630283020
251511262100281700283030
251512270400018281810283090
251520270500281910283110
251611270750281990283190
251612270791282010283210
251621271000019282090283220
251622271210282110283230
251690271220282120283311
251710271290025282200283319
251720271290991282300283321
251730271390282410283322
251741271500282420283323
251749280120282490283324
251810280130282510283325
251820280300282520283326
251830280450282530017283327
251910280461282540283329
251990013280469282550283330
252020012280470282560283340
252100280480282570283410
252620280490282590283421
283422284330290613291469
283429284390290614291470
283510284410995290619291511
283521284430012290621291512
283522284440013290629291521
283523284700290810291522
283524284810290820291523
283525284890290890291524
283526284990998290911291529
283529285000290919291532
283531285100290920291534
283539290129016290930291535
283610290311290941291539
283620290312290942291540
283630290313290943291550
283640290314290944291560
283650290315290949291570
283660290316290950291590
283670290319290960291611
283691290322291010291612
283692290323291020291613
283693290329291030291614
283699290351998291090291615
283711290359291100291619
283719290361291212291620
283720290362291213291631
283800290369291219291632
283911290410291221291633
283919290420291229291639
283920290490291230291711
283990290511291241291712
284011290512291242291713
284019290513291249291719
284020015290514291250291720
284030290515291260291731
284110290516291300291732
284120290517291411291733
284130290519291412291736
284140290521291413291739
284150290522291419291811
284160290529291421291814
284170290531291422291815
284180290532291423291816
284190290539291429291817
284210290543291430291819
284290290549291441291821
284310290550291449291823
284321290611291450291829
284329290612291461291830
291890293229016300620330112
291900293229025300630330113
292010293290016300640330114
292090293290034300650330119
292111293290043300660030330121
292119293290052300660997330122
292122293290061310221330123
292129293290991310420330124
292130293331310430330125
292141993293339025310490330126
292142293359018310510330129
292144293371310530330130
292145293390015310590330190
292149293420320110330210
292151293430320120330290
292159293490014320130330300
292211293490023320190330410
292212293490041320210330420
292213293500320290330430
292219293610320300330491
292221293621320411330499
292222293622320412330510
292229293623320413330520
292230293624320414330530
292242293625320415330590
292249293626320416330610
292250293627320417330690
292310293628320419997330710
292320293629320420330720
292390293690320490330730
292410293710320610330741
292421293721320620330749
292429293722320630330790
292519293729320641340211
292520293792320642340212
292620293799320643340213
292690293810320649998340219
292700293890320650340311
292800293921320710340391
292990997293929320720340399
293010293930320730340410
293090300110320740340420
293100018300120321210340490
293100027300190321290340530
293100993300210011321310340540
293211300290321390340590
293212300510321410340600
293213300590321490340700
293221300610330111350110
350190440500010530599721912
350210440910540500721913
350290440920640211721914
350300014441111640311721921
350300023441119681410013721922
350300041441121681490011721923
350300999441129681490020721924
350510013441131690100721931
350510998441139690911721932
350520441199690919721933
350699441212700311026721934
350710441219701910721935
350790441221701920721990
360100441229701931722011
370110441291710510722012
370120441299711510722020
370130441300711590722090
370239039441400711610722100
370690441510711620722210
380300998441700711711722220
380700019442010720230722230
381210442090720250722240
381230442110720260722520
381519442190017720270722530
382390991442190026720280722620
390610999442190044720292722910
390940442190053720293730210014
391390012442190992720299730451019
391590047450110720912029730640013
391710450190720912038730640022
392062450200720922020730640031
400110450310720922039731100011
400121450390720932021731920
400122450410720932030731990
400129450490720942022740811
400300482370015720942031740819
401110482390026720990021740821
401130490810013720990030740822
401140530210721011013740829
401150530290721012016740911
401310018530310721020740919
401320530390721050740921
401511530410721060740929
401519530490721210018740931
401590530511721210993740939
401610530519721250740940
401700530521721310025740990
440320999530529721420026741011
440410997530591721911741012
741021810390842850844140
741022810430842860844180
741110810490842890844190
741121810590842911844250010
741122810600999842919844312011
741129810790842920844321019
741210810890842930844329013
741220810990842940844330017
741300811000992842951844350019
741410811100991842952844390013
741490811219842959846510
741510811220992843010846591
741521811240994843020846592
741529811299996843031846593
741531811300999843039846594
741532820540843041846595
741539820560843049846596
741600820570843050846599
741700820590843061847431
741810820600992843110847432
741820820720843120847439
741910820750843131850590
741991820790843139850810
741999821220843141850820
780300821290843142850880
780411821300843143850920
780419830400012843149850930
780420830610843230850940
780500831130843240850980
780600840710843280850990
790310840731843290851010
790390840991843351851020
790400841311992843710014851090
790500841319843810851150
790600841320843820851220
790710841391843830851531010
790790841920843840851580021
800300842511843850851590998
800400842519843860851640
800510842710843880851720
800520842720843890851790
800600842790843910851910
800700842810843920851921
810192842820843930851929
810193842831843991851931
810199842832843999851939
810292842833844110851940
810293842839844120851991
810299842840844130851999
852010860719871140890600
852020860721871150890710
852031860729871190998890790
852039860730871200022890800
852090860791871200998900110
852110860799871411900140
852190860800871419900610
852390860900871491900620
852410870110871492900630
852421870120871493900640
852422870130871494900651
852490870190871495900652
852530870210871496900653
852610870290871499900659
852691870310871610900661
852692990870410871620900662
852711870421994871631900669
852719870422871639900691
852721870423871640900699
852729870431995871680900711
852731870432871690900719
852732870490880110900721
852739870510880190900729
852790870520880211998900791
852910870530880212991900792
852990870540880220900810
853321870590880230900820
853329870600880240900830
853331870710880250900840
853339870790880310900890
853340870810880320900911
854121870821880330900912
854129870829880390900921
860110870831880400900922
860120870839880510900930
860210870840880520900990
860290870850890110901010
860310870860890120901020
860390870870890130901030
860400870880890190901090
860500870891890200901110
860610870892890310901120
860620870893890391901180
860630870894890392901190
860691870899890399901210
860692870911890400901290
860699870919890510901310
860711870990890520901320
860712871130992890590901380
901390910620920994950730
901410910690920999950790
901420910700930200950800
901480910811930310960110
901490910812930320960190
901510910819930330960200
901520910820930390960810
901530910891930400960820
901540910899930510960831
901580910911930521960839
901590910919930529960840
901600910990930590960850
901910911011930610960860
901920911012930621960891
902000911019930629960910
902111911090930630960920
902119911110930690960990
902121911120930700961490
902129911180940310961590
902130911190940320970190
902140911210940330* * *
902190911280940340
903090911290940350
903290911410940370
903300911420940380
910111911430940390
910112911440940510
910119911490940520
910121920110940550
910129920120940600
910191920190950611
910199920210950612
910211920290950619
910212920300950621
910219920410996950629
910221920420950631
910229920510950632
910291920590950639
910299920600950640
910310920710950651
910390920790950659
910400920810950661
910511920890950662
910519920910950669
910521920920950670
910529920930950691
910591920991950699
910599920992995950710
910610920993950720993

PŘÍLOHA J K PROTOKOLU 1

261210293390042380620401310027
270112293910380630401390016
270300293940380690401390025
271320293950380700994401410
271410016293960380910401490
280110293970380993401694
280410293990380999401695018
280421294000381511410110
280429294120381512410121
281121294130381590410122
281420294140381720410129
281820294150381800410130
281830294190381900410140
282619294200382100410221
282630310100014382320410229
290110310100999382330410310
290122310320382340410320
290123321511382350410390
290124321519382360430110
290129991321590382390025430120
290211340319019382390034430130
290219360300382390043430140
290270370191382390061430150
290290370199390610014430160
290321370210392079430170
290330370220400130430180
290340370231400211015430190
290541370232400219019440110
290542370239011400219028440121
291513370239020400220013440122
291737370239048400231017440200998
291812370239996400239011440310013
291813370295990400241018440310022
291822370400028400249012440310040
292112370400994400251019440331
292121370610027400259013440332
292143380110400260017440333
293030380120017400270018440334
293040380190400280440335
293311380210400291013440391999
293319380290400299017440392992
293321380400400299026440399993
293340380510400520440410012
293351380520400591440420
293390024380590400599023440500995
293390033380610400599999440610
440690510400681290998710590
440721022510510681310710692027
440721998510521681390710692993
440722025510529681410022720229
440722991510530681410998720310
440723028510540681490996720390
440723994530110681510720450
440791029530121681520720510
440791995530129681599720521
440792022530130690590720529
440792998550120690600720610
440799023550320691090720690990
440799999550340691110720720017
440810550620691310721070
440820680210691390721090
440890991680221700232998721221
441191680222700239014721229
441211680223700239023721230
441600680229700311017721240
441830680291700311992721260
441840680292700319721810
441900680293700320721890
460110680299700330722300
460120680300700410722540
460191680410700490722550
460199680421700510722590
460210680422700521722691
460290680423700529722692
500100680430700530722699
500200680510700600722710
500310680520700729722720
500390680530700800722920
500400680620700910722990
500500680690700991730110
500600680790700992730300
500710680800701400730449012
500720680919701510730459013
500790680990701590730490010
510111681020993701610730650014
510119681099701720730650023
510121681210701820730650032
510129681220991701890730690018
510130681230701932730711
510210681240701939730719
510220681250701990730721
510310681260702000730722
510320681270710229991730723
510330681290022710490999730729
731300760511844540
731411760519844590
731600760521844610
731811760529844621
731812760611844629
731813760612844630
731814760691844711
731816760692844712
731819760711844720
731821760719844790
731822760720844811
731823760810844819
731824760820844820
731829760900844831
731910761010844832
731930761090844833
732112761100844839
732113761290018844841
732181761300844842
732182761410844849
732190761510844859
732211761520844900
732290761610845230
732310820810846241
732391820820846691
732392820830846719
732393844090846781
732399844210846789
732410844220846791
732421844230846792
732490014844240846799
732510844311018940110
732591844319940180017
732599995844321994***
732619844329998
740500013844330992
740610844340
740620844350994
740710997844360
740721844390022
740722844390998
740729844400
760120844511
760310844512
760320844513
760410844519
760421844520
760429844530

PŘÍLOHA K K PROTOKOLU 1

270119 1/350691390791392091
270120360200390920392092
270220360410390930392093
280430360490015391211392094
280440360490990391212392099028
280700360500391220392099037
281410360610391231392099994
281512360690391239392111
284020990370241391290392112
290220370242391310392113
290230370243391390021392114
290241370244391390997392119
290242370251391400012392190
290243370252391400021392210
290244370253391590010392220
290260370254391590029392290
291211370255391590038392310
291531370256391590995392321
291533370291391620392329
291714370292391690392330
291734370293391721392340
291735370294391722392350
292241370295015391723392390
293290070370310391729392410
293339034370320391731392490
293339043370390391732392510
293359027370710391733392520
294110370790391739392530
310310380120992391740392590
310390380890391810392610
320500380991391890392620
320810381010391910392630
320820381090391990392640
320890381111392010392690016
320910381121392020392690991
320990381220392030400400
321000381300392041400510
321100381400392042400599014
340111381600392051400610
340119381710392059400690
340120382000392061400700
340290382200392063400811
340319994382310392069400819
340510390690392071400821
340520390730392072400829
350610390760392073400910
400940420330481190520299
401099420340481200520300
401191420400481310520411
401199420610481320520419
401310036420690481390520420
401691430211481410520611
401692430212481420012520612
401693430213481430520613
401695993430219481490520614
401699430220997481500520615
410210430230481850520621
410410430310481890520622
410421430390481950029520623
410422430400481950995520624
410429440130482210520625
410431440710037482290520631
410439440710994482311520632
410511441010482320520633
410512441090011482330520634
410519441520482340520635
410520470710482351520641
410611470720482359520642
410612470730482360520643
410619470790482370990520644
410620480210482390017520645
410710480220482390992520710
410721480230490199015520790
410729480240490210019520811025
410790480300014490290017530610993
410800480540016490510530620994
410900480610490591530710
411000480630490599530720
411100480640490810998530810
420100480710490890530820
420211480791490900530830
420212480799491000530890
420219480890491191993531010
420221480910491199531090
420222480920510810531100019
420229480990510820531100994
420231481011045510910540110
420232481011993510990540120017
420239481032511000540210
420291481110511119540220
420292481121511219540231
420299481129511230540232
420310481139022511300540233
420321481139998520210540239
420329481140520291540241
540242550310551341551694
540243550330551342560110
540249550390551343560121
540251550510551349560122
540252550520551411560129
540259550610551412560130
540261550630551413560210
540262550690551419560221
540269550810551421560229
540410550820013551422560290
540490550911551423560410
540610550912551429560420
540620550921551431560490
540710550922551432560500
540720550931551433560600
540730550932551439560710
540741550941551441560721
540742550942551442560729
540743550951551443560730
540744550952551449560741
540751550953551511560749
540752550959551512560750
540753550961551513560790
540754550962551519560811
540760550969551521560819
540771550991551522560890
540772550992551529560900
540773550999551591580122
540774551110551592580230037
540781551120551599580230046
540782551130551611580230994
540783551211551612580310
540784551219551613580390
540791551221551614580810
540792551229551621580890
540793551291551622580900
540794551299551623590800
540810551311551624600110
540821551312551631600121
540822551313551632600122
540823551319551633600129
540824551321551634600191
540831551322551641600192
540832551323551642600199
540833551329551643600210
540834551331551644600220
550110551332551691600230
550130551333551692600241
550190551339551693600242
600243681290013721119016820551
600249681591721121013820559
600291690210721122016820580
600292690220721129017820600017
600293690290721130820600026
600299690310722610820711
620211690320722880820712
620312690390730431017820730
620459994690510993730439011820740
621210690990730441018820760
630641691010730660015820770
640610700100015731815820780
640620700100024732010820840
640691700100033732020820890
640699700210732111820900
650100700220732183821000
650200700231732219821110
650300700232013732394821191
650400700232022732429821192
650510700239999732490999821193
650590700719732599010821194
650610701010732611821210
650691701090740710012821410
650692701110761210821420
650699701120761290993821490
650700701190820110821510
660110701200820120821520
660191701310820130821591
660199701321820140821599
660200701329820150830110
660310701331820160830120
660320701332820190830130
660390701339820210830140
670100701391820220830150
670210701399820231830160
670290701690820232830170
670300022701710820240830210
670300998701790820291830220
670411701810820299830230
670419710700820310830241
670420710820820320830242
670490710900820330830249
680610711311026820340830250
680710711319020820411830260
680911720221820412830300
681011720690015820420830400021
681019721111012820510830400030
681020018721112015820520830400997
681091721112024820530830510
830520841090841830842489
830590841111841840842490
830621841112841850842520
830629841121841861842531
830630841122841869842539
830710841181841891995842541
830790841182841899842542
830810841191841911842549
830820841199841919842611
830890841210841931842612
830910841221841932842619
830990841229841939842620
831000841231841940842630
831110841239841950842641
831120841280841960842649
831190841290841981842691
840120841311017841989842699
840211841330841990843062
840212841340842010843069
840219013841350842091843210
840219995841360842099843221
840220841370842111843229
840290841381842112843311
840310017841382842119843319
840310035841392842121843320
840310992841410842122843330
840390841420842123843340
840410841430842129843352
840420841440842131843353
840490841451842139843359
840510841459842191843360
840590841460842199843390
840611841480842211843410
840619841490842219843420
840690841510842220843490
840721841581842230843510
840729841582842240843590
840732841583842290843610
840733841590842310843621
840734841610842320843629
840790841620842330843680
840810841630842381843691
840820841690842382843699
840890841710842389843710023
840910841720842390843780
840999841780842410843790
841011841790842420844010
841012841810842430844250029
841013841821842481844250995
844311993845959847010847982
844312996845961847021847989
844851845969847029847990
845011845970847030848010
845090846011847040848020
845110846019847050848030
845121846021847090848041
845129846029847110848049
845130846031847120848050
845140846039847191848060
845150846040847192848071
845180846090847193848079
845190846110847199848110
845210846120847210848120
845221846130847220848130
845229846140847230848140
845240846150847290848180
845290846190847310848190
845310846210847321848210
845320846221847329848310
845380846229847330848410
845390846231847340848490
845410846239847410848510
845420846249847420848590
845430846291847480850110
845490846299847490850120
845510846310847510023850131
845521846320847510999850132
845522846330847520024850133
845530846390847520990850134
845590846410847590850140
845610846420847611850151
845620846490847619850152
845630846610847690850153
845690846620847710850161
845710846630847720850162
845720846692847730850163
845730846693847740850164
845811846694847751850211
845819846711847759850212
845891846810847780850213
845899846820847790850220
845910846880847810850230
845921846890847890850240
845929846910847910850300
845931846921847920850410
845939846929847930850421
845940846931847940850422
845951846939847981850423
850431851580997853223854219
850432851590013853224854220
850433851610853225854280
850434851621853229854290
850440851629853230854310
850450851631853290854320
850490851632853310854330
850511851633853390844380024
850519851650853400844380990
850520851660853510854390
850530851671853521854411995
850611851672853529854419999
850612851679853530854420
850613851680853540854430
850619851690853590854441
850620851710853610854449
850690851730853620854451
850710851740853630854459
850720851781853641854460
850730851782853649854470
850740851810853650854511
850780851821853661854519
850790851822853669854520
850890851829853690854590
850910851830853710854610
851110851840853720854620
851120851850853810854690
851130851890853890854710
851140852210853910854720
851180852290853922854790
851190852311853929854800
851210852312853939870421028
851230852313853990900120
851240852320854020997900130
851290852423854030900150
851310852510854041900190
851390852692015854042900211
851410852810854049900219
851420852820854081900220
851430853010854089900290
851440853020854091900311
851490853090854099900319
851511853110854110900390
851519853120854130900410
851521853180854140900490
851529853190854150900510
851531995853210854160900580
851539853221854190900590
851580012853222854211901710
901720902750940179960310
901730902780940180992960321
901780902790940190960329
901790902810940210960330
901811902820940360960340
901819902830940410960350
901820902890940421960390
901831902910940429960400
901832902920940430960500
901839902990940490960610
901841903010940530960621
901849903020940540960622
901850903031940560960629
901890903039940591960630
902211903040940592960711
902219903081940599960719
902221903089950100960720
902229903110950210960899
902230903120950291961000
902290903130950299961100
902300903140950310961210
902410903180950320961220
902480903190950330961310
902490903210950341961320
902511903220950349961330
902519903281950350961380
902520903289950360961390
902580911310950370961410
902590911320950380961420
902610911390950390961511
902620940120950410961519
902680940130950420961610
902690940140950430961620
902710940150950440961700
902720940161950490961800
902730940169950510* * *
902740940171950590

/1 uhlí vyrobené podle technologie HALDEX až do výše roční kvóty 80.000 tun je bez cla

PŘÍLOHA L K PROTOKOLU 1

293020481011036580110036621290
310229481021580121021621410
310250481029580123621420
310260481031580124621430
310270481039580125621440
310540481131580126621490
310551481139013580131621510
310559481420997580132621520
340220481610580133621590
380810481630580134621600
380820481690580135621710
380830481840580136621790
380840482110580190016630110
391610482190580190025630210
400920482319580190052630240
400930490700998580211630312
400950510610580220630319
401010510620580230019630411
401091510710580230028630491
401210510720580410630510
401220520511580421640110
401290520512580429640191
401390991520513580430640192
420500520514580500640199
430220012520515590110640510
440200013520521590190640520
440890016520522590410640590
440890025520523590491691190
441810520524590492691200
441820520525590610691410
441850520531590691691490
441890520532590699710239992
480251520533590700710391993
480300023520534591132710399997
480300032520535610312710813020
480300041520541610323710813039
480300999520542610333710813996
480451520543610343711019999
480452520544610443711029990
480459520545610712711039991
480521530610018610722711049992
480540991530620019610910711311017
480550570110015610990711311992
480560036570190013611720711319011
480560993570210014621220711319996
480570028580110027621230711320
711411721590730890870390
711419721610730900940290
711420721621731010* * *
711719721622731021
711790721633731029
711810721640731100996
711890721650731210
720911721660731290
720921721690731419
720931721713731420
720941721721731430
721031721722731441
721039721723731442
721041721731731449
721049721732731450
721111021721733731511
721111030721739731512
721111997722410731519
721112033722490731520
721112990722510731581
721119025722790731582
721119034722810731589
721119991722820731590
721121022722840731700
721121031722850732090
721121998722860732620
721122025722870732690
721122034730120761490
721122991730210999761690
721129026730220841822
721129035730230841829
721129992730240841891010
721141730290845012
721149730511845019
721190730512845020
721320730519848220
721339730520848230
721341730531848240
721349730539848250
721350730590848280
721410730620848291
721430730791848299
721440730792848320
721450730793848330
721460730799848340
721510730810848350
721520730820848360
721530730830848390
721540730840852520

PŘÍLOHA M K PROTOKOLU 1

270210481930520942521225
310210481940520943530911
310230481960520949530919
310240482010520951530921
310280482020520952530929
310290482030520959531100028
310520482040521011996560300
310560482050521012999570110024
390910482090521019990570190022
401120020511111521021997570210023
480252016511120521022990570220
480252991511130521029991570231
480253511190521031998570232
480260511211521032991570239
480411511220521039992570241
480419511290521041999570242
480421520811991521042992570249
480429520812521049993570251
480431520813997521051990570252
480439520819995521052993570259
480441520821992521059994570291
480442520822521111570292
480449520823998521112570299
480522520829996521119570310
480523520831993521121570320
480529520832521122570330
480530520833999521129570390
480570994520839997521131570410
480580038520841994521132570490
480580995520842521139570500
480810520843990521141580110018
480820520849998521142580110993
480830520851995521143580121012
481011027520852521149580121997
481012520853991521151580190034
481091520859999521152580190043
481099520911521159580190991
481620520912521211994580219
481710520919521212997580610
481720520921521213990580620
481730520922521214993580631
481810520929521215996580632
481820520931521221580639
481830520932521222580640
481910520939521223580710
481920520941521224580790
581010610432611212620329
581091610433611219620331
581092610439611220620332
581099610441611231620333
581100610442611239620339
590210610444611241620341
590220610449611249620342
590290610451611300620343
590310610452611410620349
590320610453611420620411
590390610459611430620412
590500610461611490620413
590900610462611511620419
591000610463611512620421
591110610469611519620422
591120028610510611520620423
591120994610520611591620429
591131610590611592620431
591140610610611593620432
591190610620611599620433
610110610690611610620439
610120610711611691620441
610130610719611692620442
610190610721611693620443
610210610729611699620444
610220610791611710620449
610230610792611780620451
610290610799611790620452
610311610811620111620453
610319610819620112620459019
610321610821620113620461
610322610822620119620462
610329610829620191620463
610331610831620192620469
610332610832620193620510
610339610839620199620520
610341610891620212620530
610342610892620213620590
610349610899620219620610
610411611010620291620620
610412611020620292620630
610413611030620293620640
610419611090620299620690
610421611110620311620711
610422611120620319620719
610423611130620321620721
610429611190620322620722
610431611211620323620729
620791630260640411721420992
620792630291640419721631
620799630292640420721632
620811630293690810990721711
620819630299690890998721712
620821630311700711721719
620822630391700721721729
620829630392720811722830
620891630399720812730420013
620892630419720813730610
620899630492720814730630012
620910630493720821730630021
620920630499720822730630030
620930630520720823853921
620990630531720824853931
621010630539720831853940
621020630590720832870321
621030630611720833870322
621040630612720834870323
621050630619720835870324
621111630621720841870331
621112630622720842870332
621120630629720843870333
621131630631720844***
621132630639720845
621133630649720890
621139630691720912010
621141630699720912995
621142630710720913
621143630720720914
621149630790720922011
621310630800720922993
621320630900720923
621390631010720924
630120631090720932012
630130640219720932997
630140640220720933
630190640230720934
630221640291720942013
630222640299720942998
630229640319720943
630231640320720944
630232640330720990012
630239640340720990997
630251640351721310017
630252640359721310992
630253640391721331
630259640399721420017

PROTOKOL 2
(uváděný v odstavci 2 článku 3)

ZRUŠENÍ CEL MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ JEDNÉ A POLSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

1. Výrobky pocházející z Polské republiky, na které je v České republice a Slovenské republice uplatňována nulová celní sazba podle zásady "erga omnes", jsou uvedeny v Příloze A tohoto Protokolu.

2. Výrobky pocházející z Polské republiky, na které je v České republice a ve Slovenské republice uplatňována nulová celní sazba, jsou uvedeny v Přílohách B a C tohoto Protokolu.

3. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a ve Slovenské republice na výrobky pocházející z Polské republiky, uvedené v Příloze D tohoto Protokolu, budou zrušena k 1. lednu 1996.

4. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a ve Slovenské republice na výrobky pocházející z Polské republiky, uvedené v Příloze E tohoto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 50 % základního cla,
- 1. ledna 1997 - zbývající cla budou zrušena.

5. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a ve Slovenské republice na výrobky pocházející z Polské republiky, uvedené v Příloze F tohoto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 75 % základního cla,
- 1. ledna 1997 - na 60 % základního cla,
- 1. ledna 1998 - na 45 % základního cla,
- 1. ledna 1999 - na 30 % základního cla,
- 1. ledna 2000 - na 15 % základního cla,
- 1. ledna 2001 - zbývající cla budou zrušena.

6. Výrobky pocházející z České republiky nebo ze Slovenské republiky, na které je v Polské republice uplatňována nulová celní sazba podle zásady „erga omnes", jsou uvedeny v Příloze G tohoto Protokolu.

7. Výrobky pocházející z České republiky nebo ze Slovenské republiky, na které je v Polské republice uplatňována nulová celní sazba, jsou uvedeny v Přílohách H a J tohoto Protokolu.

8. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky pocházející z České republiky nebo ze Slovenské republiky, uvedené v Příloze K tohoto Protokolu, budou zrušena dne 1. ledna 1996.

9. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky pocházející z České republiky nebo ze Slovenské republiky, uvedené v Příloze L tohoto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 50 % základního cla,
- 1. ledna 1997 - zbývající cla budou zrušena.

10. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky pocházející z České republiky nebo ze Slovenské republiky, uvedení v Přílohách M a N tohoto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 5/7 základního cla,
- 1. ledna 1998 - na 4/7 základního cla,
- 1. ledna 1999 - na 3/7 základního cla,
- 1. ledna 2000 - na 2/7 základního cla,
- 1. ledna 2001 - na 1/7 základního cla,
- 1. ledna 2002 - zbývající cla budou zrušena.

PŘÍLOHA A K PROTOKOLU 2

250200252520262090291413
250310252530262100291532
250390252610270111291735
250410252620270112292610
250490252700270119292910
250590252810270120293213
250610252890270210293361
250621252910270220300220
250629252921270400300231
250700252922270500300239
250810252930270600310230
250820253010270900310260
250830253020271111310270
250840253030271121310310
250850253040271129310320
250860253090271311310390
250870260111271312310410
250900260112271320310420
251010260120271410310490
251020260200271600310530
251110260300280120310540
251120260400280130320300
251200260500280200380510
251311260600280470380520
251319260700280490380590
251329260800280511380610
251400260900280519390320
251511261000280521390450
251512261100280522390461
251520261210280530391400
251611261220280540400110
251612261310280910400121
251621261390281000400122
251622261400281123400129
251690261510281310400211
251710261590281390400219
251720261610281410400220
251730261690281511400231
251741261710282590400239
251749261790282731400241
251810261800284180400251
251820261900290340400259
251830262011290511400260
251910262019290513400270
252100262030290514400280
252400262040291411400291
252510262050291412400299
400300470319530490740200
400599470321530511740311
410110470329530519740312
410121470411530521740313
410122470419530529740319
410129470421530591740321
410130470429530599740322
410140470500530810740323
410210470610530820740329
410221470691530830740400
410229470692530890740500
410310470693550510750110
410320490110550520750120
410390490191560130750210
410721490199580900750220
410729490210630900750300
411000490400631010760110
430110490591631090760120
430120490599710210760200
430130490600710420790111
430140500100710490790112
430150510111710510790120
430160510119710590790200
430170510121710610800110
430180510129710691800120
430190510130710811800200
440110510210710812810191
440130510220711011810291
440200510310711021810310
440310510320711031810390
440320510330711041810411
440331510400711210810419
440332510510711220810420
440333510521711290810510
440334510529711510810600
440335510530711810810710
440391510540711890810810
440392520100720260810910
440399520210720292811000
440610520291720293811100
440690520299720410811220
440721530129720421811230
440722530130720429811291
440723530210720430847510
450110530290720441847520
470100530310720449847590
470200530390740110848240
470311530410740120848291
848299
854211
854219
854220
854280
854290
871310
871390
970110
970200
970300
970400
970500
970600
***

PŘÍLOHA B K PROTOKOLU 2

250100282612283670290314
251321282630283691290315
252020282690283692290316
252210282710283693290319
252220282720283699290321
252230282732283800290330
262020282733283920290351
270300282734284011290359
270710282735284019290361
270720282736284020290362
270730282737284030290369
270740282738284110290410
270750282739284120290490
270760282741284130290512
270791282749284140290515
270810282751284150290517
270820282890284160290519
271112282911284170290521
271113282919284190290522
271114282990284210290529
271119283030284290290531
271220283110284310290532
271290283190284321290539
271390283210284329290541
280300283220284330290543
280430283230284390290544
280440283311284410290549
280469283319284430290550
280480283321284510290611
280610283323284590290612
280620283324284610290613
281129283326284690290614
281610283329284700290619
281620283330284810290621
281630283340284890290629
281820283410284920290712
281830283522285000290713
282200283523285100290714
282410283524290211290715
282420283525290219290719
282490283526290241290721
282510283529290242290722
282520283539290243290723
282530283620290270290729
282580283640290311290730
282611283660290313290810
290820291531292144293379
290890291533292145293390
290911291534292151293420
290919291535292211293430
290920291539292212293490
290941291540292213293500
290942291550292219293610
290943291560292221293621
290944291570292222293622
290949291590292229293623
290950291613292230293624
290960291614292241293625
291010291615292242293626
291020291619292249293627
291030291620292250293628
291090291633292310293629
291100291639292320293690
291211291712292390293710
291212291713292410293721
291213291714292421293722
291219291731292429293729
291221291732292511293791
291229291733292520293792
291230291734292620293799
291241291736292700293810
291242291739292800293890
291249291812292990293910
291250291813293020293921
291260291815293030293929
291300291816293040293930
291419291817293090293950
291421291819293100293960
291422291821293211293970
291423291823293212293990
291429291829293219294110
291430291830293221294120
291441291890293229294130
291449292010293290294140
291450292090293311294150
291461292111293319294190
291469292112293321294200
291470292119293329300110
291511292121293331300120
291513292122293339300190
291522292129293340300210
291523292130293351300290
291524292142293359300310
291529292143293369300320
300331330119370232382330
300339330121370239382360
300340330122370241390469
300390330123370242390490
300410330124370243390710
300420330125370244390720
300431330126370251390740
300432330129370252390760
300439330130370253391110
300440330190370254391211
300450330290370255391212
300490330499370256391220
300590330530370291391231
300610340119370292391239
300620340120370293391290
300630340211370294391310
300650340212370295391390
300660340213370310391610
310100340219370320391690
320110340220370400392072
320120340290370510392073
320130340311370520392091
320190340391370590392410
320290340399370690392490
320412340410380130400130
320413340420380190400249
320415340520380290400510
320417340530380300400520
320419340540380400400591
320420340590380620400610
320610340600380700400690
320620340700380890400700
320630350110380910400950
320641350210380992401099
320642350290381111401490
320643350400381210410410
320649350699381220410421
320650350710381230410422
320730350790381511410429
320740360300381512410431
321100360410381600410439
321410360610381710410511
321490360690381720410512
321590370120382000410519
330111370130382100410520
330112370210382200410611
330113370220382310410612
330114370231382320410619
410620480210621600700800
410710480260630531701090
410790480630640211701110
410800480640640311701190
410900481430640610701720
420310481820640620701810
420321481840640691710110
420330482010640699710121
420340490300650100710122
420400490510650510710221
420690490700650700710229
430211491000660191710231
430212500200660200710239
430213500400660310710310
430219500500660320710391
430220510710670100710399
430230510720670300710410
440121510810670411710692
440122510820670419710700
440410510910670420710813
440420510990670490710820
440500511300680410710900
440710520300680421711019
440799550330680422711029
440810550490680423711039
440820560110680430711049
440890560121680510711100
441010560122680520711610
441090560129680530711620
441111560490680610721090
441131590290680620741011
441139591000680690741012
441191591110681019741022
441211591120681130750511
441221600121681220750512
441229600129681410750521
441291600199681490750522
441600600220681520750610
441850600241690100750620
442090600249690290750711
442110610341690510750712
450190611110690590750720
450200611693690600760692
450310611780690790760900
450410620610691090761300
450490621230700100761410
460110621290700210761490
460199621490700220780110
780191820890842230844811
780199821110842240844832
780200821191842290844833
780411821194842320844839
780419821300842390844841
790600821410842611844842
800300831110842619844849
800400831130842620844851
800510840110842641844859
800700840130843290844900
810110840140843390845090
810192840510843410845210
810193840590843420845310
810199840611843490845320
810210840619843590845390
810292840690843691845530
810293840810843699845620
810299841111843790845630
810430841112843810847030
810490841121843820847040
810590841122843840847090
810790841181843850847210
810890841182843860847310
810990841191844010847340
811211841199844090847611
811219841210844110847619
811240841231844120847690
811299841239844130847790
811300841280844140847810
820120841610844180847890
820160841620844190847981
820190841630844210847990
820210841690844220848071
820220841850844230848079
820231841861844240848390
820232841869844250848410
820240841911844329848490
820291841931844340848510
820299842111844350848590
820320842112844360850520
820330842119844390850530
820340842121844400850690
820530842122844511850920
820600842129844512850930
820810842139844513850990
820820842191844519851090
820830842199844590851650
820840842220844790851690
851720854099900140901590
851790854110900150901720
851830854121900190901790
851910854129900311901841
852110854130900319901910
852190854140900390902111
852210854150900410902119
852311854160900490902121
852312854190900510902129
852313854310900580902130
852320854320900590902140
852390854330900610902511
852410854390900620902519
852421860400900630902580
852422860900900640902590
852423870110900651902610
852490870130900652902620
852530870829900653902680
852610870860900659902690
852691870870900661902710
852711870880900662902730
852719870891900669902740
852721870892900691902750
852729870899900699902780
852731871000900711902820
852732880211900719902890
852739880212900721902920
852790880250900791902990
852910880330900792903010
852990880510900810903020
853310890110900820903090
853321890120900830903140
853329890130900840903180
853331890190900890903190
853339890200900990903210
853340890310901090903220
853390890391901210903281
853910890392901290903290
853990890399901320911490
854012890400901380920210
854020890510901390920290
854030890520901410920300
854041890590901480920410
854042890600901490920420
854049890800901520920510
854081900110901530920590
854089900120901540920600
854091900130901580920910
920920
920993
920994
920999
930700
940370
950320
950330
950341
950349
950350
950360
950370
950380
950390
950510
950720
960110
960200
960310
960340
960400
960629
960719
960810
960820
960891
960910
960920
961100
961410
961420
961490
961511
961519
961610
* * *

PŘÍLOHA C K PROTOKOLU 2

280700
283911
820140
820150
820310
820540
841919
843351
843621
843629
843680
845910
845921
845929
845931
845939
845940
845951
845959
845961
845969
845970
846110
846120
846130
846140
846150
846190
846410
846420
846490
846591
851430
852010
852020
852031
852039
852090
852510
852520
870290
870310
870332
870333
871620
***

PŘÍLOHA D K PROTOKOLU 2

250510282760291632321519
251990282810291711330210
252010283010291719330300
252310283020291720330410
252321283090291737330420
252329283322291811330430
252330283325291822330491
252390283327291900330510
270799283421292149330520
271210283422292159330590
271490283429292519330610
271500283510292690330690
280110283521293010330710
280410283610293371330720
280421283630293410330730
280429283650293940330741
280450283711294000330749
280461283719300510330790
280800283919300640340111
280920283990310210340319
281111284420310221340490
281119284440310229340510
281121284450310250350190
281122284990310430350300
281210290110310510350510
281290290121310551350520
281420290122310590350610
281512290123320210350691
281520290124320411360100
281530290129320414360200
281700290220320416360490
281810290230320490360500
281910290244320500370110
281990290250320710370191
282010290290320720370199
282090290312320810370390
282110290322320820370610
282120290323320890370710
282300290329320910370790
282540290420320990380110
282550290516321000380120
282560290542321210380210
282570290930321290380630
282619291512321310380690
282620291521321390380810
282759291631321511380820
380830390920392330420229
380840390930392340420231
380991390940392350420232
380993390950392390420239
380999391000392510420291
381010391190392520420292
381090391620392530420299
381119391710392590420329
381121391721392610420500
381129391722392620420610
381190391723392630430310
381300391729392640430390
381400391731392690430400
381519391732400400440791
381590391733400811440792
381800391739400819440910
381900391740400821440920
382340391810400829441119
382350391890400910441121
382390391910400920441129
390110391990400930441199
390120392010400940441212
390130392020401091441219
390190392030401130441299
390210392041401140441300
390220392042401150441400
390230392059401191441510
390290392061401199441520
390311392062401310441700
390319392063401320441830
390330392069401390441840
390390392071401511441900
390421392079401519442010
390422392092401590442190
390430392093401610450390
390440392094401691460120
390511392099401692460191
390519392111401693460210
390520392112401694460290
390590392113401695480100
390610392114401699480220
390690392119401700480230
390730392190411100480240
390750392210420100480253
390791392220420211480300
390799392290420212480411
390810392310420219480419
390890392321420221480421
390910392329420222480429
480431481850520513520832
480439481890520514520833
480441481910520515520839
480442481920520521520841
480452481930520522520842
480459481940520523520843
480510481950520524520849
480521482110520525520851
480523482190520531520852
480530482311520532520853
480540482319520533520859
480610482330520534520911
480620482340520535520912
480791482351520541520919
480799482359520542520921
480820482360520543520922
480830482370520544520929
480890482390520545520931
480910490290520611520932
480990490810520612520939
481011490890520613520941
481012490900520614520943
481021491110520615520949
481029491191520621520951
481031491199520622520952
481032500310520623520959
481039500390520624521011
481091500600520625521012
481099500710520631521019
481121500720520632521021
481129500790520633521022
481131510610520634521029
481139510620520635521031
481140511000520641521032
481190511111520642521039
481200511119520643521041
481310511120520644521042
481320511130520645521049
481390511190520710521051
481410511211520790521052
481420511219520811521059
481490511220520812521111
481500511230520813521112
481630511290520819521119
481690520411520821521121
481710520419520822521122
481720520420520823521129
481730520511520829521131
481830520512520831521132
521139540751551130551611
521141540771551211551612
521143540774551219551613
521149540781551221551614
521151540783551229551621
521152540784551291551622
521159540791551299551623
521211540793551311551624
521212540794551312551631
521213540821551313551632
521214540831551319551633
521215540833551321551634
521221540834551322551641
521222550110551323551642
521223550130551329551643
521224550190551331551644
521225550200551332551691
530610550310551333551692
530620550320551339551693
530710550390551341551694
530720550610551342560210
530921550690551343560221
530929550700551349560229
531010550810551411560290
531090550820551412560410
531100550911551413560420
540110550912551419560600
540120550921551421560710
540242550922551422560721
540243550931551423560729
540249550941551429560730
540251550942551431560811
540252550951551432560819
540261550952551433560890
540262550953551439560900
540269550959551441570210
540310550961551442570220
540320550962551443570239
540331550969551449570251
540333550991551511570252
540339550992551512570259
540341550999551513570292
540342551011551519570299
540349551012551521570310
540490551020551522570410
540500551030551529570490
540610551090551591580110
540620551110551592580121
540741551120551599580122
580123630622680919701510
580124630629680990701590
580125630631681011701610
580126630639681020701690
580131630641681091701710
580132630649681099701790
580133630691681110701820
580134630699681120701890
580135630710681190701932
580136630720681210711311
580190630800681230711319
580211640191681240711320
580219640320681250711411
580220640330681260711419
580230640351681270711420
580310640359681290711590
580390640399681310711711
580410640411681390720110
580421640420681510720120
580429640510681591720130
580430640590681599720140
580500650200690210720250
580610650300690220720310
580631650400690310720390
580810650590690320720450
580890650610690390720510
581010650691690410720521
581091650692690490720529
581092650699690710720610
581099660110690810720690
581100660199690911720711
630110660390690919720712
630120670210690990720719
630130670290691010720720
630140680100691200721119
630190680210691310721141
630210680221691390721149
630240680222691410721190
630312680223691490721240
630319680229700231721250
630411680291700232721260
630491680292700239721350
630510680293700410721731
630539680299700729721739
630590680300700910721810
630611680710700991721890
630612680790700992721911
630619680800701010721912
630621680911701400721913
721914730719820711830810
721921731600820712830820
721922731821820720830890
721923731822820730830910
721924731823820740830990
721931731824820750831000
721932731910820760831120
721933732393820770831190
721934732394820780840120
721935732429820790840211
721990740610820900840212
722011740620821000840219
722012740710821192840220
722020740722821193840290
722090740729821210840310
722100740811821220840390
722210740821821290840410
722220740829821420840420
722230740911821490840490
722240740919821510840710
722300740921821520840721
722410740929821591840729
722490740931821599840731
722520740939830110840732
722540740940830120840733
722550740990830130840734
722590741410830140840790
722610741490830150840820
722620741529830160840890
722691741600830170840910
722692741910830210840991
722699761100830220840999
722710780300830230841011
722720780420830241841012
722790780500830242841013
722810800600830249841090
722820820110830250841221
722830820130830260841229
722840820411830300841290
722850820412830400841311
722860820420830510841319
722870820510830520841320
722910820520830590841330
722920820551830610841340
722990820559830621841350
730220820560830629841360
730240820570830630841370
730490820580830710841381
730711820590830790841382
841391842410843131844820
841392842420843139844831
841410842430843141845011
841420842481843142845012
841430842489843143845019
841440842490843149845020
841451842511843210845110
841459842519843221845121
841460842520843229845129
841480842531843230845130
841490842539843240845140
841510842541843280845150
841581842542843311845180
841582842549843319845190
841583842612843320845221
841590842630843330845229
841710842649843340845230
841720842691843352845290
841780842699843353845380
841790842810843359845410
841810842820843360845420
841821842831843510845430
841822842832843610845490
841829842833843710845510
841830842839843780845521
841840842840843830845522
841891842850843880845590
841899842860843890845610
841920842890843910846510
841932842911843920846595
841939842919843930846596
841940842920843991846610
841950842930843999846719
841960842940844311846799
841981842951844312846810
841989842952844319846820
841990842959844321846880
842010843010844330846890
842091843020844520846910
842099843031844530846921
842123843039844540846929
842131843041844610846931
842211843049844621846939
842219843050844629847010
842310843061844630847021
842330843062844711847029
842381843069844712847050
842382843110844720847110
842389843120844819847120
847191850110850940851931
847192850120850980851939
847193850131851110851940
847199850132851120851991
847220850133851130851999
847230850134851140852692
847290850140851150852810
847321850151851180852820
847329850152851190853010
847330850153851210853080
847410850161851220853090
847420850162851230853120
847431850163851240853180
847432850164851290853190
847439850211851310853210
847480850212851390853221
847490850213851410853222
847710850220851420853223
847720850230851440853224
847730850240851490853225
847740850300851511853229
847751850410851519853230
847759850421851521853290
847780850422851529853400
847910850423851531853510
847920850431851539853521
847930850432851580853529
847940850433851590853530
847982850434851610853540
847989850440851621853590
848010850450851629853610
848020850490851632853620
848030850511851633853630
848041850519851640853710
848049850590851672853720
848050850612851680853810
848060850613851710853890
848110850620851730854011
848120850710851740854380
848130850720851781854411
848140850730851782854419
848180850740851810854420
848190850780851821854430
848310850790851829854441
848320850810851840854449
848330850820851850854451
848340850880851890854459
848350850890851921854460
848360850910851929854470
854511870911901190910299
854519870919901310910310
854520870990901420910390
854590871110901510910400
854610871120901600910511
854690871130901710910519
854710871140901730910521
854720871150901780910529
854790871190901811910591
854800871200901819910599
860110871411901820910610
860120871419901832910620
860210871420901839910690
860290871491901850910700
860310871492901890910811
860390871493902000910812
860500871494902150910819
860610871495902190910820
860620871496902219910891
860630871499902221910899
860691871500902229910911
860692871610902230910919
860699871631902290910990
860711871639902490911011
860712871640902520911012
860719871680902720911019
860721871690902790911090
860729880110902810911110
860730880190903040911120
860791880400903081911180
860799880520903089911190
860800890710903110911210
870120890790903120911280
870510900211903130911290
870520900219903289911310
870530900220903300911320
870540900290910111911390
870590900729910112911410
870600900911910119911420
870710900912910121911430
870790900921910129911440
870810900922910191920110
870821900930910199920190
870831901010910211920710
870839901020910212920790
870840901030910219920810
870850901110910221920890
870893901120910229920930
870894901180910291920991
920992950291960990
930100950299961000
930310950310961210
930390950410961220
930510950420961310
930521950430961320
930529950440961330
930590950490961380
930610950590961390
930621950611961590
930629950612961620
930630950619961700
930690950621961800
940110950629970190
940120950631* * *
940130950632
940140950639
940150950640
940161950651
940169950659
940171950661
940179950662
940180950669
940190950670
940210950691
940290950699
940310950710
940320950730
940340950790
940350950800
940360960190
940380960321
940390960329
940410960330
940421960350
940429960390
940430960500
940490960610
940510960621
940520960622
940530960630
940540960711
940550960720
940560960831
940592960839
940599960840
940600960850
950100960860
950210960899

PŘÍLOHA E K PROTOKOLU 2

271000482090560500600191
283531482210560741600192
283720482290560749600210
284910482320560750600230
290260520942560790600242
290711521142570110600243
291611530110570190600291
291612530121570231600292
291814530911570232600293
292141530919570241600299
310290540210570242610110
310559540220570249610120
310560540231570291610130
392051540232570320610190
401010540233570330610210
401110540239570390610220
401120540241570500610230
401210540259580620610290
401220540332580632610311
401290540410580639610312
401410540710580640610319
441810540720580710610321
441820540730580790610322
441890540742590110610323
480251540743590190610329
480252540744590210610331
480449540752590220610332
480451540753590310610333
480522540754590320610339
480529540760590390610342
480550540772590410610343
480560540773590491610349
480570540782590492610411
480580540792590500610412
480710540810590610610413
480810540822590691610419
480920540823590699610421
481110540824590700610422
481610540832590800610423
481620550120590900610429
481810550340591131610431
481960550410591132610432
482020550620591140610433
482030550630591190610439
482040550932600110610441
482050560300600122610442
610443611220620332620819
610444611231620333620821
610449611239620339620822
610451611241620341620829
610452611249620342620891
610453611300620343620892
610459611410620349620899
610461611420620411620910
610462611430620412620920
610463611490620413620930
610469611511620419620990
610510611512620421621010
610520611519620422621020
610590611520620423621030
610610611591620429621040
610620611592620431621050
610690611593620432621111
610711611599620433621112
610712611610620439621120
610719611691620441621131
610721611692620442621132
610722611699620443621133
610729611710620444621139
610791611720620449621141
610792611790620451621142
610799620111620452621143
610811620112620453621149
610819620113620459621210
610821620119620461621220
610822620191620462621310
610829620192620463621320
610831620193620469621390
610832620199620510621410
610839620211620520621420
610891620212620530621430
610892620213620590621440
610899620219620620621510
610910620291620630621520
610990620292620640621590
611010620293620690621710
611020620299620711621790
611030620311620719630221
611090620312620721630222
611120620319620722630229
611130620321620729630231
611190620322620791630232
611211620323620792630239
611212620329620799630251
611219620331620811630252
630253701321720921721590
630259701329720922721610
630260701331720923721621
630291701332720924721622
630292701339720931721631
630293701391720932721632
630299701399720933721633
630311701910720934721640
630391701920720941721650
630392701931720942721660
630399701939720943721690
630419701990720944721711
630492702000720990721712
630493711719721011721713
630499711790721012721719
630520720211721020721721
630790720219721031721722
640110720221721039721723
640192720229721041721729
640199720230721049721732
640219720241721050721733
640220720249721060722510
640230720270721070722530
640291720280721111722880
640299720291721112730110
640319720299721121730120
640340720811721122730210
640391720812721129730230
640419720813721130730290
640520720814721210730300
690890720821721221730410
691110720822721229730420
691190720823721230730431
700311720824721310730439
700319720831721320730441
700320720832721331730449
700330720833721339730451
700490720834721341730459
700510720835721349730511
700521720841721410730512
700529720842721420730519
700530720843721430730520
700600720844721440730531
700711720845721450730539
700719720890721460730590
700721720911721510730610
701120720912721520730620
701200720913721530730630
701310720914721540730640
730650731920741991846021
730660731930741999846029
730690731990750400846031
730721732010750800846039
730722732020760310846040
730723732090760320846090
730729732111760410846210
730791732112760421846221
730792732113760429846229
730793732181760511846231
730799732182760519846239
730810732183760521846241
730820732190760529846249
730830732211760611846291
730840732219760612846299
730890732290760691846310
730900732310760711846320
731010732391760719846330
731021732392760720846390
731029732399760810846592
731100732410760820846593
731210732421761010846594
731290732490761090846599
731300732510761210846620
731411732591761290846630
731419732599761510846691
731420732611761520846692
731430732619761610846693
731441732620761690846694
731442732690780600846711
731449740721790310846781
731450740819790390846789
731511740822790400846791
731512741021790500846792
731519741110790710848210
731520741121790790848220
731581741122800520848230
731582741129842710848250
731589741210842720848280
731590741220842790850611
731700741300845240850619
731811741510845690851010
731812741521845710851020
731813741531845720851631
731814741532845730851660
731815741539845891851671
731816741700845899851822
731819741810846011852290
731829741820846019853110
853641
853649
853661
853669
853690
853931
853939
870323
870324
870331
870390
870431
870432
870490
880220
880230
880240
880310
880320
880390
901920
902211
902300
902410
902480
902830
902910
903031
903039
920120
930200
930320
930330
930400
940330
940591
***

PŘÍLOHA F K PROTOKOLU 2

310240
310280
310520
390410
391510
391520
391530
391590
470710
470720
470730
470790
845811
845819
851679
853650
853921
853922
853929
853940
854620
870190
870210
870321
870322
870410
870421
870422
870423
901831
901849
***

PŘÍLOHA G K PROTOKOLU 2

251010871390
251020871420
251200970110
260111970190
260112970200
260120970300
260200970400
261000970500
270900970600
271111* * *
271121
310410
310420
310430
310490
400110
400121
400122
400129
400130
410110
410121
410122
410129
410130
490110
490191
490199
490210
490290
490400
490591
490599
490600
520100
520210
520291
520299
530310
530390
530410
530490
871310

PŘÍLOHA H K PROTOKOLU 2

250100252020262020280620
250200252100262030280910
250310252310262040280920
250390252321262050281000
250410252329262090281129
250490252330270120281210
250510252390270210281290
250590252400270220281410
250610252510270300281420
250621252520270400281511
250629252530270500281520
250700252610270600281530
250810252620270810281610
250820252700270820281620
250830252810271112281630
250840252890271113281700
250850252910271114281810
250860252921271119281820
250870252922271129281830
250900252930271210281910
251110253010271220281990
251120253020271290282010
251311253030271311282090
251319253040271312282110
251321253090271320282120
251329260300271390282200
251400260400271410282510
251511260500271490282520
251512260600271600282530
251520260700280120282580
251611260800280130282590
251612260900280200282611
251621261100280300282612
251622261210280410282619
251690261220280421282620
251710261310280429282630
251720261390280430282690
251730261400280440282710
251741261510280470282720
251749261590280480282731
251810261610280490282732
251820261690280511282733
251830261710280519282734
251910261790280530282735
251990262011280540282736
252010262019280610282737
282738283920290270290629
282739283990290290290711
282741284011290311290712
282749284019290312290713
282751284020290313290714
282759284030290314290715
282760284110290315290719
282810284120290316290721
282890284130290319290722
282911284140290321290723
282919284150290322290729
282990284160290323290730
283110284170290329290810
283190284180290330290820
283311284190290340290890
283319284210290351290911
283321284290290359290919
283323284310290361290920
283324284321290362290930
283325284329290369290941
283326284330290410290942
283327284390290420290943
283329284410290490290944
283330284420290511290949
283340284430290512290950
283410284440290513290960
283421284450290514291010
283522284510290515291020
283523284590290516291030
283524284700290517291090
283525284810290519291211
283526284890290521291212
283529285000290522291213
283531290110290529291219
283539290121290531291221
283610290122290532291229
283620290123290539291230
283630290124290541291241
283640290129290542291242
283650290211290543291249
283660290219290544291250
283670290220290549291260
283691290230290550291300
283692290241290611291411
283693290242290612291412
283699290243290613291413
283800290244290614291419
283911290250290619291421
283919290260290621291422
291423291735292320293623
291429291736292390293624
291430291737292410293625
291441291739292421293626
291449291811292429293627
291450291812292511293628
291461291813292519293629
291469291814292520293690
291470291815292610293710
291511291816292620293721
291512291817292690293722
291513291819292700293729
291521291821292800293791
291522291822292910293792
291523291823292990293799
291524291829293010293910
291529291830293020293921
291531291890293030293929
291532291900293040293930
291533292010293090293940
291534292090293100293950
291535292111293211293960
291539292112293212293970
291540292119293213293990
291550292121293219294110
291560292122293221294120
291570292129293229294130
291590292130293290294140
291611292141293311294150
291612292142293319294190
291613292143293321300110
291614292144293329300120
291615292145293331300190
291619292149293339300210
291620292151293340300220
291631292159293351300231
291632292211293359300239
291633292212293361300290
291639292213293369300310
291711292219293371300320
291712292221293379300331
291713292222293390300339
291714292229293410300340
291719292230293420300390
291720292241293430300410
291731292242293490300420
291732292249293610300431
291733292250293621300432
291734292310293622300439
300440330290370292391190
300450330410370293391211
300490330420370294391212
300610330430370295391220
300620330491370310391231
300630330499370320391239
300640330510370390391290
300650330520370610391310
300660330530370690391390
320210330590380130391610
320290340220380190391620
320411340290380210391690
320412340410380290392410
320413340420380610392490
320414340490380620400211
320415340510380630400219
320416340520380690400220
320417340530380700400231
320419340540380910400239
320420340590380991400241
320490340600380992400249
320610340700380993400251
320620350400381010400259
320630350610381090400260
320641350691381111400270
320642350699381119400280
320643350710381121400291
320649350790381129400299
320650370110381190400300
320710370120381210410140
320720370130381220410210
320730370191381230410221
320740370199381511410229
321100370210381512410310
330111370220381519410320
330112370231381590410390
330113370232381710410410
330114370239381720410421
330119370241382000410422
330121370242382100410429
330122370243382200410431
330123370244382310410439
330124370251382320410511
330125370252382330410512
330126370253382340410519
330129370254382350410520
330130370255382360410611
330190370256382390410612
330210370291391110410619
410620470100530521660310
440110470200530529660320
440121470311530591660390
440122470319530599670100
440130470321540210670210
440200470329540220670290
440310470411550340670300
440320470419550390670411
440331470421550410670419
440332470429550490670420
440333470500550510670490
440334470610550520680221
440335470691550610680520
440391470692550620681019
440392470693550630681110
440399470710550690681120
440710470720560110681130
441010470730560121681190
441090470790560122681210
441111481820560129681290
441119481840560130681310
441121482010560210681390
441129490300560221690220
441131491000600110690290
441139491191600121690710
441191500100600122690790
441199500200600129691090
441211510111600191700800
441212510119600192701010
441219510121600199701090
441221510129600210701190
441229510130600220701720
441291510210600230710110
441299510220600241710121
442010510310600242710122
442090510320600243710210
442110510330600249710221
442190510400600291710229
450110510510600292710231
450190510521600293710239
450200510529600299710310
450310510530621210710391
450390510540621220710399
450410520300621230710410
450490530130621290710420
460110530210660110710490
460120530290660191710510
460191530511660199710590
460199530519660200710610
710691750400810890841239
710692750511810910841280
710700750512810990841290
720110750521811000841610
720120750522811100841620
720130750610811211841630
720140750620811219841690
720211760110811220841710
720219760120811230841720
720221760200811240841780
720229760410811291841790
720230760421811299841920
720241760429840110841931
720249760511840120842010
720250760519840130842091
720260760521840140842099
720270760529840211842320
720280760611840212842430
720291760612840219842511
720292760691840220842519
720293760692840290842520
720299760711840310842531
720410760719840390842539
720421760720840410842541
720429760810840420842542
720430760820840490842549
720441780110840510842611
720449780191840590842612
720450780199840611842619
720510780200840619842620
720521790111840690842630
720529790112840810842641
720610790120840890842649
720690790200841011842691
721070790310841012842699
721090790390841013842820
740110800110841090842833
740120800120841111842839
740200800200841112842890
740400810291841121842951
741011810310841122842959
741012810390841181843290
741021810420841182843710
741022810510841191843780
750110810590841199843790
750120810600841210843910
750210810710841221843920
750220810790841229843930
750300810810841231843991
843999845140846130848060
844010845150846140848071
844090845180846150848079
844110845229846190850211
844120845310846210850212
844130845320846221850213
844140845380846229850240
844180845390846231851010
844190845410846239851020
844210845420846241851090
844220845430846249851410
844230845490846291851420
844240845510846299851430
844250845521846310851440
844311845522846320851490
844312845530846330851521
844319845590846390851529
844321845610846410851531
844329845620846420851539
844330845630846490851580
844340845690847050851590
844350845710847090851650
844360845720847110851910
844390845730847120852530
844400845811847191853010
844511845819847192853210
844512845891847193853221
844513845899847199853222
844519845910847330853223
844520845921847420853224
844530845929847480853225
844540845931847510853229
844590845939847520853230
844610845940847590853290
844621845951847790853310
844629845959847810853321
844630845961847890853329
844711845969847920853331
844712845970847930853339
844720846011847940853340
844790846019847981853390
844811846021847989853400
844819846029847990853510
844900846031848010853521
845020846039848020853529
845090846040848030853530
845110846090848041853540
845129846110848049853590
845130846120848050853610
853620854411890510
853630854419890520
853641854420890590
853649854430890600
853650854441901811
853661854449901819
853669854451901820
853690854459901831
853710854460901832
853720854470901839
853810854511901841
853890854519901849
853910854520901850
853921854590901890
853922854610901910
853929854620901920
853931854690902000
853939854710902111
853940854720902119
853990854790902121
854011854800902129
854012860400902130
854020860711902140
854030860712902150
854041860719902190
854042860721902211
854049860729902219
854081860730902221
854089860791902229
854091860799902230
854099860800902290
854110870110902410
854121870130902480
854129870899902490
854130871000902720
854140871500950510
854150880240950590
854160880310960629
854190880320960719
854211880330960810
854219880390960820
854220880510* * *
854280880520
854290890110
854310890120
854320890130
854330890190
854380890200
854390890400

PŘÍLOHA J K PROTOKOLU 2

280700
390210
700510
700521
700529
700530
820140
820150
820310
820320
820330
820540
841919
842290
842790
843311
843629
843680
843691
843699
846591
851310
851390
871150
871419
***

PŘÍLOHA K K PROTOKOLU 2

252210283210310590350300
252220283220320110350510
252230283230320120350520
261800283322320130360100
261900283422320190360200
262100283429320300360300
270111283510320500360410
270112283521320810360490
270119283711320820360500
270710283719320890360610
270720283720320910360690
270730284610320990370400
270740284690321000370510
270750284910321210370520
270760284920321290370590
270791284990321310370710
270799285100321390370790
271000291100321410380110
271500293500321490380120
280110293810321511380300
280450293890321519380400
280461294000321590380510
280469294200 /1330300380520
280521300510330610380590
280522300590330690380810
280800310100330710380820
281111310210330720380830
281119310221330730380840
281121310229330741380890
281122310230330749381300
281123310240330790381400
281310310250340111381600
281390310260340119381800
281512310270340120381900
282300310280340211390110
282410310290340212390120
282420310310340213390130
282490310320340219390190
282540310390340311390220
282550310510340319390230
282560310520340391390290
282570310530340399390311
283010310540350110390319
283020310551350190390320
283030310559350210390330
283090310560350290390390
390410391910400510410790
390421391990400520410800
390422392010400591410900
390430392020400599411000
390440392030400610411100
390450392041400690430110
390461392042400700430120
390469392051400811430130
390490392059400819430140
390511392061400821430150
390519392062400829430160
390520392063400910430170
390590392069400920430180
390610392071400930430190
390690392072400940430211
390710392073400950430212
390720392079401010430213
390730392091401091430219
390740392092401099430220
390750392093401110430230
390760392094401120430310
390791392099401130430390
390799392111401140430400
390810392112401150440410
390890392113401191440420
390910392114401199440500
390920392119401210440610
390930392190401220440690
390940392210401290440721
390950392220401310440722
391000392290401320440723
391400392310401390440791
391510392321401410440792
391520392329401490440799
391530392330401511440810
391590392340401519440820
391710392350401590440890
391721392390401610440910
391722392510401691440920
391723392520401692441300
391729392530401693441400
391731392590401694441510
391732392610401695441520
391733392620401699441600
391739392630401700441700
391740392640410710441810
391810392690410721441820
391890400400410729441830
441840480830482030520515
441850480890482040520521
441890480910482050520522
441900480920482090520523
460210480990482110520524
460290481011482190520525
480100481012482210520531
480210481021482290520532
480220481029482311520533
480230481031482319520534
480240481032482320520535
480251481039482330520541
480252481091482340520542
480253481099482351520543
480260481110482359520544
480300481121482360520545
480411481129482370520611
480419481131482390520612
480421481139490510520613
480429481140490700 /2520614
480431481190490810520615
480439481200490890520621
480441481310490900520622
480442481320491110520623
480449481390491199520624
480451481410500310520625
480452481420500390520631
480459481430500400520632
480510481490500500520633
480521481500500710520634
480522481610500720520635
480523481620500790520641
480529481630510610520642
480530481690510620520643
480540481710510710520644
480550481720510720 /3520645
480560481730510810520710
480570481810510820520790
480580481830510910520811
480610481850510990520812
480620481890511000520813
480630481910520411520819
480640481920520419520821
480710481930520420520822
480791481940520511520823
480799481950520512520829
480810481960520513520831
480820482020520514520832
520833540730550941551423
520839540741550942551429
520841540742550951551431
520842540743550952551432
520843540744550953551433
520849540751550959551439
520851540752550961551441
520852540753550962551442
520853540754550969551443
520859540760550991551449
530710540771550992551511
530720540772550999551512
530810540773551011551513
530820540774551012551519
530830540781551020551521
530890540782551030551522
540110540783551090551529
540120540784551110551591
540231540791551120551592
540232540792551130551599
540233540793551211551611
540239540794551219551612
540241540810551221551613
540242540821551229551614
540243540822551291551621
540249540823551299551622
540251540824551311551623
540252540831551312551624
540259540832551313551631
540261540833551319551632
540262540834551321551633
540269550110551322551634
540310550120551323551641
540320550130551329551642
540331550190551331551643
540332550200551332551644
540333550310551333551691
540339550320551339551692
540341550330551341551693
540342550700551342551694
540349550810551343560229
540410550820551349560290
540490550911551411560300
540500550912551412560410
540610550921551413560420
540620550922551419560490
540710550931551421560500
540720550932551422560600
560710580190680292690911
560721580900680293690919
560729640110680299690990
560730640191680300691010
560741640192680410691110
560749640199680421691190
560750640211680422691200
560790640219680423691310
560811640220680430691390
560819640230680510691410
560890640291680530691490
560900640299680610700100
570110640311680620700210
570190640319680690700220
570210640320680710700231
570220640330680790700232
570231640340680800700239
570232640351680911700311
570239640359680919700319
570241640391680990700320
570242640399681011700330
570249640411681020700410
570251640419681091700490
570252640420681099700600
570259640510681220700711
570291640520681230700719
570292640590681240700721
570299640610681250700729
570310640620681260700910
570320640691681270700991
570330640699681410700992
570390650100681490701110
570410650200681510701120
570490650300681520701200
570500650400681591701310
580110650510681599701321
580121650590690100701329
580122650610690210701331
580123650691690310701332
580124650692690320701339
580125650699690390701391
580126650700690410701399
580131680100690490701400
580132680210690510701510
580133680222690590701590
580134680223690600701610
580135680229690810701690
580136680291690890701710
701790721149790500820590
701810721190790600820600
701820721210790710820711
701890721221790790820712
701910721229800300820720
701920721230800400820730
701931721240800510820740
701932721250800520820750
701939721260800600820760
701990721460800700820770
702000730210810110820780
710811730220810191820790
710812730230810192820810
710813730240810193820820
710820730290810199820830
710900740311810210820840
711011740312810292820890
711019740313810293820900
711021740319810299821000
711029740321810411821110
711031740322810419821191
711039740323810430821192
711041740329810490821193
711049740500811300821194
711100740610820110821210
711210740620820120821220
711220760310820130821290
711290760320820160821300
711311760900820190821410
711319761010820210821420
711320761090820220821490
711411761100820231821510
711419761210820232821520
711420761290820240821591
711510761300820291821599
711590761410820299830110
711610761490820340830120
711620761510820411830130
711711761520820412830140
711719761610820420830150
711790761690820510830160
711810780300820520830170
711890780411820530830210
720711780419820551830220
720712780420820559830230
720719780500820560830241
720720780600820570830242
721141790400820580830249
830250841451842381843320
830260841459842382843330
830300841460842389843340
830400841480842390843351
830510841490842410843352
830520841510842420843353
830590841581842481843359
830610841582842489843360
830621841583842490843390
830629841590842710843410
830630841810842720843420
830710841821842810843490
830790841822842831843510
830810841829842832843590
830820841830842840843610
830890841840842850843621
830910841850842860843810
830990841861842911843820
831000841869842919843830
831110841891842920843840
831120841899842930843850
831130841911842940843860
831190841932842952843880
840710841939843010843890
840721841940843020844820
840729841950843031844831
840731841960843039844832
840732841981843041844833
840790 /4841989843049844839
840910841990843050844841
840991842111843061844842
840999842112843062844849
841311842119843069844851
841319842121843110844859
841320842122843120845011
841330842123843131845012
841340842129843139845019
841350842131843141845121
841360842139843142845190
841370842191843143845210
841381842199843149845221
841382842211843210845230
841391842219843221845240
841392842220843229845290
841410842230843230846510
841420842240843240846592
841430842310843280846593
841440842330843319846594
846595847720850230851220
846596847730850300851230
846599847740850410851240
846610847751850421851290
846620847759850422851511
846630847780850423851519
846691847910850431851610
846692847982850432851621
846693848110850433851629
846694848120850434851631
846711848130850440851632
846719848140850450851633
846781848180850490851640
846789848190850511851660
846791848210850519851671
846792848220850520851672
846799848230850530851679
846810848240850590851680
846820848250850611851690
846880848280850612851710
846890848291850613851720
846910848299850619851730
846921848310850620851740
846929848320850690851781
846931848330850710851782
846939848340850720851790
847010848350850730852210
847021848360850740852290
847029848390850780852311
847030848410850790852312
847040848490850810852313
847210848510850820852320
847220848590850880852390
847230850110850890852410
847290850120850910852421
847310850131850920852422
847321850132850930852423
847329850133850940852490
847340850134850980852510
847410850140850990852520
847431850151851110852610
847432850152851120852691
847439850153851130852692
847490850161851140852711
847611850162851150852719
847619850163851180852721
847690850164851190852729
847710850220851210852731
852732871690900719 /5902519
852739880110900721902520
852790880190900729 /6902580
852910880211900791902590
852990880212900792902610
853080880220900810902620
853090880230900820902680
853110880250900830902690
853120880400900840902710
853180890310900890902730
853190890391900911902740
860110890392900912902750
860120890399900921902780
860210890710900922902790
860290890790900930902810
860310890800900990902820
860390900110901010902830
860500900120901020902890
860610900130901030902910
860620900140901090902920
860630900150901110902990
860691900190901120903010
860692900211901180903020
860699900219901190903031
860900900220901210903039
870911900290901290903040
870919900311901310903081
870990900319901320903089
871110900390901380903090
871120900410901390903110
871130900490901410903120
871140900510901420903130
871190900580901480903140
871200900590901490903180
871411900610901510903190
871491900620901520903210
871492900630901530903220
871493900640901540903281
871494900651901580903289
871495900652901590903290
871496900653901600903300
871499900659901710910111
871610900661901720910112
871620900662901730910119
871631900669901780910121
871639900691901790910129
871640900699902300910191
871680900711902511910199
910211920110940179950611
910212920120940180950612
910219920190940190950619
910221920210940210950621
910229920290940290950629
910291920300940310950631
910299920410940320950632
910310920420940330950639
910390920510940340950640
910400920590940350950651
910511920600940360950659
910519920710940370950661
910521920790940380950662
910529920810940390950669
910591920890940410950670
910599920910940421950691
910610920920940429950699
910620920930940430950710
910690920991940490950720
910700920992940510950730
910811920993940520950790
910812920994940530950800
910819920999940540960110
910820930100940550960190
910891930200940560960200
910899930310940591960310
910911930320940592960321
910919930330940599960329
910990930390940600960330
911011930400950100960340
911012930510950210960350
911019930521950291960390
911090930529950299960400
911110930590950310960500
911120930610950320960610
911180930621950330960621
911190930629950341960622
911210930630950349960630
911280930690950350960711
911290930700950360960720
911310940110950370960831
911320940120950380960839
911390940130950390960840
911410940140950410960850
911420940150950420960860
911430940161950430960891
911440940169950440960899
911490940171950490960910
960920961310961420961620
960990961320961490961700
961000961330961511961800
961100961380961519* * *
961210961390961590
961220961410961610

/1 s výjimkou položky 294200001, u které je na základě zásady "erga omnes" uplatňováno nulové clo

/2 s výjimkou položek 490700300 a 490700910, u kterých je na základě zásady "erga omnes" uplatňováno nulové clo

/3 s výjimkou položek 510720511, 510720591 a 510720991, u kterých je na základě zásady "erga omnes" uplatňováno nulové clo

/4 s výjimkou položek 840790500, 840790911, 840790931 a 840790991, u kterých je na základě zásady "erga omnes" uplatňováno nulové clo

/5 s výjimkou položky 900719001, u které je na základě zásady "erga omnes" uplatňováno nulové clo

/6 s výjimkou položky 900729001, u které je na základě zásady "erga omnes" uplatňováno nulové clo

PŘÍLOHA L K PROTOKOLU 2

420100520949530121590491
420211520951530129590492
420212520952530610590500
420219520959530620590610
420221521011530911590691
420222521012530919590699
420229521019530921590700
420231521021530929590800
420232521022531010590900
420239521029531090591000
420291521031531100591110
420292521032580211591120
420299521039580219591131
420310521041580220591132
420321521042580230591140
420329521049580310591190
420330521051580390610110
420340521052580410610120
420400521059580421610130
420500521111580429610190
420610521112580430610210
420690521119580500610220
500600521121580610610230
511111521122580620610290
511119521129580631610311
511120521131580632610312
511130521132580639610319
511190521139580640610321
511211521141580710610322
511219521142580790610323
511220521143580810610329
511230521149580890610331
511290521151581010610332
511300521152581091610333
520911521159581092610339
520912521211581099610341
520919521212581100610342
520921521213590110610343
520922521214590190610349
520929521215590210610411
520931521221590220610412
520932521222590290610413
520939521223590310610419
520941521224590320610421
520942521225590390610422
520943530110590410610423
610429611030620291620610
610431611090620292620620
610432611110620293620630
610433611120620299620640
610439611130620311620690
610441611190620312620711
610442611211620319620719
610443611212620321620721
610444611219620322620722
610449611220620323620729
610451611231620329620791
610452611239620331620792
610453611241620332620799
610459611249620333620811
610461611300620339620819
610462611410620341620821
610463611420620342620822
610469611430620343620829
610510611490620349620891
610520611511620411620892
610590611512620412620899
610610611519620413620910
610620611520620419620920
610690611591620421620930
610711611592620422620990
610712611593620423621010
610719611599620429621020
610721611610620431621030
610722611691620432621040
610729611692620433621050
610791611693620439621111
610792611699620441621112
610799611710620442621120
610811611720620443621131
610819611780620444621132
610821611790620449621133
610822620111620451621139
610829620112620452621141
610831620113620453621142
610832620119620459621143
610839620191620461621149
610891620192620462621310
610892620193620463621320
610899620199620469621390
610910620211620510621410
610990620212620520621420
611010620213620530621430
611020620219620590621440
621490630619720933721660
621510630621720934721690
621520630622720941721711
621590630629720942721712
621600630631720943721713
621710630639720944721719
621790630641720990721721
630110630649721011721722
630120630691721012721723
630130630699721020721729
630140630710721031721731
630190630720721039721732
630210630790721041721733
630221630800721049721739
630222630900721050721810
630229631010721060721890
630231631090721111721911
630232720310721112721912
630239720390721119721913
630240720811721121721914
630251720812721122721921
630252720813721129721922
630253720814721130721923
630259720821721310721924
630260720822721320721931
630291720823721331721932
630292720824721339721933
630293720831721341721934
630299720832721349721935
630311720833721350721990
630312720834721410722011
630319720835721420722012
630391720841721430722020
630392720842721440722090
630399720843721450722100
630411720844721510722210
630419720845721520722220
630491720890721530722230
630492720911721540722240
630493720912721590722300
630499720913721610722410
630510720914721621722490
630520720921721622722510
630531720922721631722520
630539720923721632722530
630590720924721633722540
630611720931721640722550
630612720932721650722590
722610730722731824740929
722620730723731829740931
722691730729731910740939
722692730791731920740940
722699730792731930740990
722710730793731990741110
722720730799732010741121
722790730810732020741122
722810730820732090741129
722820730830732111741210
722830730840732112741220
722840730890732113741300
722850730900732181741410
722860731010732182741490
722870731021732183741510
722880731029732190741521
722910731100732211741529
722920731210732219741531
722990731290732290741532
730110731300732310741539
730120731411732391741600
730300731419732392741700
730410731420732393741810
730420731430732394741820
730431731441732399741910
730439731442732410741991
730441731449732421741999
730449731450732429750711
730451731511732490750712
730459731512732510750720
730490731519732591750800
730511731520732599840733 /1
730512731581732611840734 /2
730519731582732619840820 /3
730520731589732620851810
730531731590732690851821
730539731600740710851822
730590731700740721851829
730610731811740722851830
730620731812740729851840
730630731813740811851850
730640731814740819851890
730650731815740821851921
730660731816740822851929
730690731819740829851931
730711731821740911851939
730719731822740919851940
730721731823740921851991
851999852190870829 /6870880 /13
852010852810870831 /7870891 /14
852020852820870839 /8870892 /15
852031870190870840 /9870893 /16
852039870310870850 /10870894 /17
852090870810 /4870860 /11***
852110870821 /5870870 /12

/1 s výjimkou položek 840733100 a840733901, u kterých je na základě zásady "erga omnes" uplatňováno nulové clo

/2 s výjimkou položek 840734100, 840734911 a 840734991, u kterých je na základě zásady "erga omnes" uplatňováno nulové clo

/3 s výjimkou položek 840820100, 840820311, 840820351, 840820371, 840820551, 840820571 a 840820991, u kterých je na základě zásady "erga omnes" uplatňováno nulové clo

/4 s výjimkou položek 870810100 a 870810901, u kterých je na základě zásady "erga omnes" uplatňováno nulové clo

/5 s výjimkou položek 870821100 a 870821901, u kterých je na základě zásady "erga omnes" uplatňováno nulové clo

/6 s výjimkou položek 870829100 a 870829901, u kterých je na základě zásady "erga omnes" uplatňováno nulové clo

/7 s výjimkou položek 870831100, 870831911 a 870831991, u kterých je na základě zásady "erga omnes" uplatňováno nulové clo

/8 s výjimkou položek 870839100 a 870839901, u kterých je na základě zásady "erga omnes" uplatňováno nulové clo

/9 s výjimkou položek 870840100 a 870840901, u kterých je na základě zásady "erga omnes" uplatňováno nulové clo

/10 s výjimkou položek 870850100 a 870850901, u kterých je na základě zásady "erga omnes" uplatňováno nulové clo

/11 s výjimkou položek 870860100, 870860911 a 870860991, u kterých je na základě zásady "erga omnes" uplatňováno nulové clo

/12 s výjimkou položek 870870100, 870870501, 870870901 a 870870991, u kterých je na základě zásady "erga omnes" uplatňováno nulové clo

/13 s výjimkou položek 870880100 a 870880901, u kterých je na základě zásady "erga omnes" uplatňováno nulové clo

/14 s výjimkou položek 870891100 a 870891901, u kterých je na základě zásady "erga omnes" uplatňováno nulové clo

/15 s výjimkou položek 870892100 a 870892901, u kterých je na základě zásady "erga omnes" uplatňováno nulové clo

/16 s výjimkou položek 870893100 a 870893901, u kterých je na základě zásady "erga omnes" uplatňováno nulové clo

/17 s výjimkou položek 870894100 a 870894901, u kterých je na základě zásady "erga omnes" uplatňováno nulové clo

PŘÍLOHA M K PROTOKOLU 2

870321
870322 /1
870323 /2
870324
870331
870332 /3
870333 /4
870390 /5
870410
870421
870422
870423
870431
870432
870490
870600 /6
870710 /7
870790 /8
* * *

/1 s výjimkou položky 870322110, u které budou celní sazby snižovány podle časového rozvrhu Přílohy L tohoto Protokolu

/2 s výjimkou položky 870323110, u které budou celní sazby snižovány podle časového rozvrhu Přílohy L tohoto Protokolu

/3 s výjimkou položky 870332110, u které budou celní sazby snižovány podle časového rozvrhu Přílohy L tohoto Protokolu

/4 s výjimkou položky 870333110, u které budou celní sazby snižovány podle časového rozvrhu Přílohy L tohoto Protokolu

/5 s výjimkou položek 870390101 a 870390109, u kterých budou celní sazby snižovány podle časového rozvrhu Přílohy L tohoto Protokolu

/6 s výjimkou položek 870600111, 870600191, 870600911 a 870600991, u kterých je na základě zásady "erga omnes" uplatňováno nulové clo

/7 s výjimkou položky 870710100, u které je na základě zásady "erga omnes" uplatňováno nulové clo

/8 s výjimkou položek 870790100 a 870790901, u kterých je na základě zásady "erga omnes" uplatňováno nulové clo

PŘÍLOHA N K PROTOKOLU 2

870120
870210
870290
870510
870520
870530
870540
870590
* * *

PROTOKOL 3
(uváděný v odstavci 2 článku 3)

ZRUŠENÍ CEL MEZI MAĎARSKOU REPUBLIKOU A POLSKOU REPUBLIKOU

1. Výrobky pocházející z Polské republiky, na které je v Maďarské republice uplatňována nulová celní sazba podle zásady „erga omnes", jsou uvedeny v Příloze A tohoto Protokolu.

2. Výrobky pocházející z Polské republiky, na které je v Maďarské republice uplatňována nulová celní sazba, jsou uvedeny v Přílohách B a C tohoto Protokolu.

3. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky pocházející z Polské republiky, uvedené v Příloze D tohoto Protokolu, budou zrušena k 1. lednu 1996.

4. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky pocházející z Polské republiky, uvedené v Příloze E tohoto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 50 % základního cla,
- 1. ledna 1997 - zbývající cla budou zrušena.

5. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky pocházející z Polské republiky, uvedené v Příloze F tohoto Protokolu - s výjimkou položek níže uvedených - budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 75 % základního cla,
- 1. ledna 1997 - na 60 % základního cla,
- 1. ledna 1998 - na 45 % základního cla,
- 1. ledna 1999 - na 30 % základního cla,
- 1. ledna 2000 - zbývající cla budou zrušena.

Číselné označení položek výjimek:

480252016480252016520166016480522481012996 481930870332
480253480523481091481940870333
480260480529481099481960870422
480411480530481620482010870423
480419480570994481710482020870432
480421480580038481720482030870490
480429480580995481730482090870530
480431480810481810870321871200022
480439480820481820870322871200998
480441480830481830870323
480442481011027481910870324
480449481012011481920870331

V případě výjimek dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky pocházející z Polské republiky budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 75 % základního cla,
- 1. ledna 1997 - na 60 % základního cla,
- 1. ledna 1998 - na 45 % základního cla,
- 1. ledna 1999 - na 30 % základního cla,
- 1. ledna 2000 - na 15 % základního cla,
- 1. ledna 2001 - zbývající cla budou zrušena.

6. Než budou dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky pocházející z Polské republiky, uvedené v Příloze G, plně odstraněna, Maďarská republika vyhlásí, počínajíc dnem vstupu v platnost Dohody, každoročně bezcelní kvóty nad limity uvedené v této Příloze.

7. Výrobky pocházející z Maďarské republiky, na které je v Polské republice uplatňována nulová celní sazba podle zásady „erga omnes", jsou uvedeny v Příloze H tohoto Protokolu.

8. Výrobky pocházející z Maďarské republiky, na které je v Polské republice uplatňována nulová celní sazba, jsou uvedeny v Přílohách J a K tohoto Protokolu.

9. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky pocházející z Maďarské republiky, uvedené v Příloze L tohoto Protokolu, budou zrušena dne 1. ledna 1996.

10. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky pocházející z Maďarské republiky, uvedené v Příloze M tohoto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 50 % základního cla,
- 1. ledna 1997 - zbývající cla budou zrušena.

11. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky pocházející z Maďarské republiky, uvedené v Příloze N tohoto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 75 % základního cla,
- 1. ledna 1997 - na 60 % základního cla,
- 1. ledna 1998 - na 45 % základního cla,
- 1. ledna 1999 - na 30 % základního cla,
- 1. ledna 2000 - zbývající cla budou zrušena.

12. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky pocházející z Maďarské republiky, uvedené v Přílohách O a P tohoto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 5/7 základního cla,
- 1. ledna 1998 - na 4/7 základního cla,
- 1. ledna 1999 - na 3/7 základního cla,
- 1. ledna 2000 - na 2/7 základního cla,
- 1. ledna 2001 - na 1/7 základního cla,
- 1. ledna 2002 - zbývající cla budou zrušena.

13. Než budou dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky pocházející z Maďarské republiky, uvedené v Příloze Q tohoto Protokolu, plně odstraněna, Polská republika vyhlásí, počínajíc dnem vstupu v platnost Dohody, bezcelní kvóty nad limity uvedené v této Příloze.

PŘÍLOHA A K PROTOKOLU 3

250100270720284510300239
250200270730284590300310
250310270740284610300320
250390270760284690300331
250590010270799284910300339
250830270810284920300340
250900270820284990013300390
251020270900290121300410
251990998271000017290250300420
252010271000028290351013300431
252020997271000037290544300432
252210271000046290711300439
252220271000055290712300440
252230271000064290713300450
252310271000073290714300490
252321271000082290715300660012
252329271000091290719300660021
252330271000116290721310100023
252390271000994290722310410
252400271111290723320419012
252510271112290729320649013
252520271113290730350300032
252530271114292141018350400
252610271119292511350510022
260111271121292610360490024
260112271129292910370400019
260120271290016292990012370510
260600271311293100036370520
261000271312293219370590
261100271410991293229991370610018
261310271490293290025370610036
261390271600293329380130
261400280200293339016380300013
261510280530022293339991380992
261800280540293359993381119
261900281210011293361381129
262011281310293369381190
262019282530998293379382390016
262020282580293390051382390052
262030282741293390990390110
262040282749293410390120
262050284410010293490032390130
262090284420293490999390190
270111284430997293791390210
270400993284440022300210996390220
270600284440998300220390230
270710284450300231390290
390311401120011490290992540332
390319440310031490300540333
390320440320014490400540339
390330440391014490600540341
390390440392017490700013540342
390410440399018491110540349
390421440710019491191018550200
390422440710028520100550410
390430440721013520811016550490
390440440722016520813012550700
390450440723019520819010550820998
390461440791010520821017551011
390469440792013520823013551012
390490440799014520829011551020
390511441090996520831018551030
390519442190035520833014551090
390520470100520839012591120019
390590470200520841019670300013
390710470311520843015680100
390720470319520849013681110
390740470321520851010681120
390750470329520853016681130
390799470411520859014681190
390810470419521011011681220016
390890470421521012014690410
390950470429521019015690490
391000470500521021012690510018
391110470610521022015690710
391190470691521029016690790
391400997470692521031013690810015
391510470693521032016690890013
391520480100521039017700100990
391530480252025521041014710110
392099019480510521042017710121
392690025480560018521049018710122
400211990480560027521051015710210
400219994480570019521052018710221
400220998480580010521059019710229016
400231992480580029521211019710231
400239996480620521212012710239017
400241993481011018521213015710310
400249997481139031521214018710391018
400251994481950010521215011710391027
400259998482390035530591710399012
400260992490110540120992710399021
400270993490191540310710410
400291998490199990540320710420
400299992490210994540331710490014
710490023730451994800120871500
710610730459998800200880211013
710691730490995810110880212016
710692018730630997810191902150
710811730640998810210920410011
710812730650999810291920992010
710813011730660990810310930100
711011730690993810411950720018
711019014740110810419970110
711021740120810420970200
711029015740200810510970300
711031740311810600014970400
711039016740312810710970500
711041740313810810970600
711049017740319810910***
711100740321811000017
711210740322811100016
711220740323811211
711290740329811220017
720110740400811230
720120740500998811240019
720130750110811291
720140750120811299011
720211750210811300014
720219750220840110
720241750300840130
720249750400840140
720291750511840219024
720410750512840310026
720421750521847510014
720429750522847520015
720430750610854011
720441750620854012
720449750711854020012
720711750712854380015
720712750720854411010
720719750800854419014
720720992760110870421019
721011998760200870431010
721012991780110871000
721210027780191871110
721210036780199871120
730410780200871130017
730420998790111871190013
730431992790112871200013
730439996790120871310
730441993790200871390
730449997800110871420

PŘÍLOHA B K PROTOKOLU 3

250510290129016293622481840
250590995290322293623482370015
250610020290329293624482390026
250700037290410293625490810013
250810290516293627530210
250820290531293628530290
250840290532293629540210990
250850290890293690540220
250860290911310221540233
250870290919310420540242
251200290920310430540243
251710290930310490540252
251730290941310510011540262
251741290942310510020540500
251749290944310510039550120
251990013290949320414550320
252910290950320490550620
253090991290960321490640311
260200291411330190028680911
270750291422330210029681410013
270791291449340490994681490011
271290025291529350300999681490020
280120291532350510013681591013
280300291590019370239039690100
280530013291611370690690290
281123291612380300998691110
281129010291613380700019700311026
281511291614381210700490996
281810291719381230701910
282300291732381519710510
282751291739018382390991721011013
282759292111390610999721012016
282810292119390940721020
282890292130391390012721050
282990292142391590047721060
283311292151391710721210018
283319292410392062721210993
283340292429400300721250
283421292690015401110721310025
283510292700401310018721911
283620292800401320721912
283630293090401519013721913
284020015293100018440320999721914
284321293371440410997721921
284329293610440500010721922
284330293621441700015721923
721924820540842951021846591
721931820560842959991846592
721932820570843010996846593
721933820590843061846594
721934820600992843120846595
721935820720843131846596
721990820750843139019846599
722011820790843149056847982
722012821220843149995847989999
722020821290843280848140
722090821300843340848180
722100821510843351848210999
722210821520843390848310
722220821591843710014848340
722230821599843790997850211
722240830400012843810850212
722520830610843820850213
722530831130843830850590
722620840211843840850810
722910840219013843850850820
730210014840219995843860850910
730451019840290843880850920
730640013840310017843890850930
730640022840310035843910850940
730640031840310992843920850980
731100011840390843930851110
731815840410016843991851220
731920840490999843999851240
731990840690012844110851531010
732393840790844120851580021
740811840890844130851590998
740819840991844140851640
740821841182844180851650
740822841311992844190851910
740829841319844250010851921
740919841320844312011851929
741300841391990844319012851931
741521841790844321019851939
741529841810844329013851940
741532841821844330017851991
741539841822844350019851999
741910841829844390013852010
780600841830844859852020
790600841840845210852031
800300841850845521852039
800510842511845530012852090
800520842519846150024852190
800700842911846510852390
852410900610940520961420
852421900620940540019961490
852422900630940540994961511
852490900651940550961519
852530900652940560961590
852610900653940600961610
852691900659960110961620
852711900711960190961700
852719900719960200961800
852721900721960310970190
852729900729960321***
852731900791960329
852732900792960330
852739901420998960340
852790901480994960350
852990903090960390
853321903290960400
853329903300960500
853331910610960610
853339910620960621
853340910690960622
853620911012960629
853649911019960630
853650997911420960711
853910920210960719
853921920290960720
853929920600960810
854020997920930960820
854030930310960831
854041940130960839
854042940140960840
854049940150960850
854081940161960860
854089940169960891
854091940171960899
854099940179960910
854121940180992960920
854129940210960990
854511940310961000
870130010940320961100
870590012940330961210
870810039940340961220
870899034940350961310
880212991940360961320
880310940370961330
880320940380961380
880330940390961390
900110940510961410

PŘÍLOHA C K PROTOKOLU 3

250410260400281290283090
250490260500281390283110
250610011260700281520283190
250610996260800281530283210
250621260900281610283220
250629261210281620283230
250700019261220281630283321
250700028261590281700283323
250700994261610281910283324
251010261690281990283325
251110261710282010283326
251120261790282090283327
251311262100282110283329
251319270120282120283330
251321270300282200283410
251329270400018282410283422
251400270500282420283429
251511271000019282490283521
251512271210282510283522
251520271220282520283524
251611271290991282540283525
251612271320282550283526
251621271390282560283529
251622271410016282570283610
251690271500282590283640
251720280130282611283660
251810280450282612283670
251820280461282619283691
251830280469282690283692
251910280470282710283693
252020012280480282720283699
252100280490282731283711
252620280511282732283719
252700280519282733283720
252810280521282734283800
252890280522282735283911
252921280910282736283919
252922280920282737283920
252930281000282738283990
253010281111282739284011
253020281119282760284019
253030281121282911284030
253040281122282919284110
253090016281129029283010284120
253090025281129995283020284130
260300281210996283030284140
284150290519291513292213
284160290521291522292219
284170290522291523292221
284180290529291534292222
284190290539291550292229
284210290541291560292230
284290290542291570292242
284310290543291590994292250
284390290549291615292310
284410995290550291619292320
284430012290611291620292390
284440013290612291631292421
284700290613291632292519
284810290614291633292520
284890290619291639292620
284990998290621291711292690990
285000290629291712292990997
285100290810291713293010
290110290820291720293030
290123290943291731293040
290124291010291733293100027
290129991291020291734293100993
290211291090291736293211
290219291100291737293221
290260291213291739997293290016
290270291219291811293290991
290290291221291814293311
290311291229291815293319
290312291230291816293321
290313291241291817293331
290314291242291819293340038
290315291249291821293359018
290316291250291823293390015
290319992291260291829293390024
290330291300291830293390033
290340291413291890293390042
290351998291419291900293420
290359291421292090996293490014
290361291423292112293490023
290362291429292121293500
290369291430292122293626
290420291441292129293710
290511291450292144293721
290512291461292145293722
290513291469292149293729
290514291470292159293792
290515291511292211293799
290517291512292212293810
293890320620350190380190
293921320630350210380210
293929320641350290380290
293950320642350300014380400
294140320643350300023380510
294200320649998350300041380520
300110320650350510998380590
300120320710350699380610
300190320720350710380620
300210011320730350790380630
300290320740360100380690
300590321210360300380700994
300610321290360490015380910
300620321590360490990380991
300630330111360610380993
300640330112360690380999
300650330113370110381010
300660997330114370120381090
310100014330119370130381111
310100999330121370191381121
310229330122370199381220
310250330123370210381300
310270330124370220381400
310290330125370231381511
310320330126370232381512
310390330129370239011381590
310510996330130370239020381600
310530330190019370239048381710
310540330190037370239996381720
310560330190046370241381800
310590330210010370242381900
320110330210995370243382000
320120330290370244382100
320130340311370251382200
320190340319370252382310
320210340391370253382320
320290340399370254382330
320300340410370255382340
320411340420370256382350
320412340490019370291382360
320413340510370292382390025
320415340520370293382390034
320416340530370294382390043
320417340540370295382390061
320419997340590370400028390610014
320420340600370400994390760
320500340700370610027390920
320610350110380120390930
391239530511720529800600
391290530519720610810192
391310530521720690810193
391390021530529720720017810199
400110530599721070810292
400121530710721090810293
400122530720721221810299
400129530810721229810390
401130530830721230810430
401150530890721240810490
410110560500721260810590
410121640691721810810600999
410122640699721890810790
410129650100722540810890
410130650200722550810990
410140650300722590811000992
410210650400722610811100991
410221650510722691811219
410229660191722692811220992
410310660199722699830110
410320660200722710830120
410390660310722720830130
430110660320730300830140
430120660390731021830150
430130710229991731029996830160
430140710490999731811830170
430150710590731812830210
430160710692027731813830220
430170710692993731814830230
430180711510731816830241
430190711590731819830242
500100711610731821830249
500200711620731822830250
500310720221731823830260
500390720229731824843210
500400720230731829843221
500500720250780300843229
500600720260780411843230
500710720270780419843240
500720720280780420843330
500790720292780500843610
530110720293790310843780
530121720299790390847050
530129720310790400847110
530130720390790500847193
530310720450790710847199
530410720510790790847940
530490720521800400847989014
847989023853669870899016902410
848010853710992870899025902480
848020853720871130992902720
848030853810871140910111
848041853890871150910119
848049854110871190998910121
848050854130871411910129
848060854140871419910191
848071854150871491910199
850230854160871492910212
850240854211871493910219
851010854219871494910221
851020854280871495910229
851090854290871496910291
851410854310871499910299
851420854320871610910519
851430854330871640910521
851440854419999900640910529
851490854420900661910820
851521854430900662910891
851529854441900669910899
851531995854451900691910911
851539854459900699910919
851580012854460900810910990
851580997870810011900820911011
853010870810020900830911090
853020870829019901600911110
853210870829028901811911120
853221870829037901820911180
853222870840014901831911190
853223870840023901832911210
853224870850015901839911280
853225870850024901841911290
853229870860016901849911320
853230870860025901850911390
853290870860034901910911410
853310870870017901920018911430
853390870870026902000911440
853510870880018902111911490
853521870880027902119950611
853529870891012902121950612
853530870891021902129950619
853540870892015902130950631
853590870892024902140950632
853610870893018902219950639
853630870893027902221950640
853641870894011902229950651
853661870894020902230950659
950661
950662
950669
950670
950691
950699
950710
950720993
950730
950790
950800
* * *

PŘÍLOHA D K PROTOKOLU 3

270112291822321310380840
270119 /1292010321390380890
270220292090011321410390690
280110292090020321511390730
280410292141993321519391211
280421292241330300391212
280429292249330410391220
280430293212330420391231
280440293213330430391390997
280610293229016330491391400012
280620293229025330499391400021
280800293290034330510391590010
281410293290043330520391590029
281420293290052330530391590038
281820293290061330590391590995
281830293290070330610391620
282530017293339025330690391690
282620293339034330710391721
282630293339043330720391722
283322293340010330730391723
283523293340029330741391729
283531293340995330749391731
283539293351330790391732
283650293359027340111391733
284020990293430340119391739
290122293910340120391740
290220293930340211391810
290230293940340212391890
290241293960340213391910
290242293970340219391990
290243293990340290392010
290244294000350520392020
290319013294110350610392030
290321294120350691392041
290323294130360200392042
290490294150360410392051
291030294190360500392059
291211300510370310392061
291212300660030370320392063
291412320810370390392069
291521320820370710392071
291535320890370790392072
291539320910380110392073
291540320990380810392079
291812321000380820392091
291813321100380830011392092
392093400299017410431440420
392094400299026410439440500995
392099028400400410511440610
392099037400510410512440690
392099994400520410519440710037
392111400591410520440710994
392112400599410611440721022
392113400610410612440721998
392114400690410619440722025
392119400700410620440722991
392190400811410710440723028
392210400819410721440723994
392220400821410729440799023
392290400829410790440799999
392310400910410800440810
392321400920410900440820
392329400930411000440890991
392330400940411100440910
392340400950420100440920
392350401010420400441010
392390401091420610441090011
392410401099420690441111
392490401140430211441119
392510401191430212441121
392520401199430213441129
392530401210430219441131
392590401220430220997441139
392610401290430230441191
392620401310027430310441199
392630401310036430390441211
392640401390430400441212
392690016401410440110441219
392690991401490440121441221
400130401511440122441229
400211015401519998440130441291
400219019401590440200998441299
400219028401610440310013441300
400220013401691440310022441400
400231017401692440310040441510
400239011401693440331441520
400241018401694440332441600
400249012401695440333441700990
400251019401699440334442010
400259013401700440335442090
400260017410410440391999442110
400270018410421440392992442190017
400280410422440399993442190026
400291013410429440410012442190044
442190053481320510529540210015
442190992481390510530540231
450110481410510540540232
450190481420012510810540239
450200481430510820540241
450310481490510910540249
450390481500510990540251
450410481850511000540259
450490481890520210540261
460110481950029520291540269
460120481950995520299540410
460191482210520300540490
460199482290520411540610
460210482311520419540620
460290482320520420540710
470710482330520611540720
470720482340520612540730
470730482351520613540741
470790482359520614540742
480210482360520615540743
480220482370990520621540744
480230482390017520622540751
480240482390992520623540752
480252991490199015520624540753
480300014490210019520625540754
480540016490290017520631540760
480610490510520632540771
480630490591520633540772
480640490599520634540773
480710490810998520635540774
480791490890520641540781
480799490900520642540782
480890491000520643540783
480910491191993520644540784
480920491199520645540791
480990510111520710540792
481011045510119520790540793
481011993510121520811025540794
481032510129530390540810
481110510130530610993540821
481121510210530620994540822
481129510220530820540823
481139022510310531010540824
481139998510320531090540831
481140510330531100019540832
481190510400531100994540833
481200510510540110540834
481310510521540120017550110
550130551331551643600220
550190551332551644600230
550310551333551691600241
550330551339551692600242
550340551341551693600243
550390551342551694600249
550510551343560110600291
550520551349560121600292
550610551411560122600293
550630551412560129600299
550690551413560130620459994
550810551419560210640211
550820013551421560221640620
550911551422560229650590
550912551423560290650610
550921551429560410650691
550922551431560420650692
550931551432560490650699
550932551433560600650700
550941551439560710660110
550942551441560721670100
550951551442560729670210
550952551443560730670290
550953551449560741670300022
550959551511560749670300998
550961551512560750670411
550962551513560790670419
550969551519560811670420
550991551521560819670490
550992551522560890680210
550999551529560900680221
551110551591580230037680222
551120551592580230046680223
551130551599580230994680229
551211551611580310680291
551219551612580390680292
551221551613580810680293
551229551614580890680299
551291551621580900680300
551299551622590800680410
551311551623600110680421
551312551624600121680422
551313551631600122680423
551319551632600129680430
551321551633600191680510
551322551634600192680520
551323551641600199680530
551329551642600210680610
680620700210701890731600
680690700220701920732010
680710700231701931732020
680790700232701932732111
680800700239701939732112
680919700311017701990732113
680990700311992702000732181
681011700319720912029732182
681019700320720912038732183
681020700330720922020732190
681091700410720922039732211
681099700490011720932021732219
681210700490020720932030732290
681220991700510720942022732310
681230700521720942031732391
681240700529720990021732392
681250700530720990030732394
681260700600721111012732399
681270700719721112015732421
681290700729721112024732429
681310700800721119016732490
681390700910721121013732510
681410022700991721122016732591016
681410998700992721129017732599
681490996701010721130732611
681510701090722880732619
681520701110722920740500013
681591998701120730110740610
681599701190730431017740620
690210701200730439011740710
690220701310730441018740721
690310701321730449012740722
690320701329730459013740729
690390701331730490010740911
690510993701332730650014740921
690590701339730650023740929
690600701391730650032740931
690911701399730660015740939
690919701400730690018740940
690990701510730711740990
691010701590730719741011
691090701610730721741012
691190701690730722741021
691310701710730723741022
691390701720730729741110
700100015701790731029011741121
700100024701810731300741122
700100033701820731411741129
741210820140830300841112
741220820150830400021841121
741410820160830400030841122
741490820190830400997841181
741510820220830510841191
741531820231830520841199
741600820232830590841210
741700820240830621841221
741810820291830629841229
741820820299830630841231
741991820310830710841239
741999820320830790841280
760120820330830810841290
760310820340830820841311017
760320820411830890841330
760410820412830910841340
760421820420830990841350
760429820510831000841360
760511820520831110841370
760519820530831120841381
760521820551831190841382
760529820559840120841391015
760611820580840212841391024
760612820600017840220841392
760691820600026840410025841410
760692820711840420841420
760711820712840490014841430
760719820730840510841440
760720820740840590841451
760810820760840611841459
760820820770840619841460
760900820780840690997841480
761010820810840710841490
761090820820840721841510
761100820830840729841581
761210820840840731841582
761290820890840732841583
761300820900840733841590
761410821000840734841610
761510821110840810841620
761520821191840820841630
761610821192840910841690
811240994821193840999016841710
811299996821194841011841720
811300999821210841012841780
820110821410841013841861
820120821420841090841869
820130821490841111841891995
841899842539843149010844520
841911842541843149029844530
841919842542843149038844540
841920842549843149047844590
841931842611843290844610
841932842612843311844621
841939842619843319844629
841940842620843320844630
841950842630843352844711
841960842641843353844712
841981842649843359844720
841989842691843360844790
841990842699843410844811
842010842710843420844819
842091842720843490844820
842099842790843510844831
842111842810843590844832
842112842820843621844833
842119842831843629844839
842121842832843680844841
842122842833843691844842
842123842839843699844849
842129842840843710023844851
842131842850843790012844900
842139842860844010845011
842191842890844090845090
842199842919844210845110
842211842920844220845121
842219842930844230845129
842220842940844240845130
842230842951012844250029845140
842240842952844250995845150
842290842959016844311845180
842310842959025844312996845190
842320843010011844319997845221
842330843020844321994845229
842381843031844329998845230
842382843039844330992845240
842389843041844340845290
842390843049844350994845310
842410843050844360845320
842420843062844390022845380
842430843069844390998845390
842481843110844400845410
842489843139994844511845420
842490843141844512845430
842520843142844513845490
842531843143844519845510
845522846299847340850131
845530997846310847410850132
845590846320847420850133
845610846330847431850134
845620846390847432850140
845630846410847439850151
845690846420847480850152
845710846490847490850153
845720846610847510023850161
845730846620847510999850162
845811846630847520024850163
845819846691847520990850164
845891846692847590850220
845899846693847611850300
845910846694847619850410
845921846711847690850421
845929846719847710850422
845931846781847720850423
845939846789847730850431
845940846791847740850432
845951846792847751850433
845959846799847759850434
845961846810847780850440
845969846820847790850450
845970846880847810850490
846011846890847890850511
846019846910847910850519
846021846921847920850520
846029846929847930850530
846031846931847981850611
846039846939847990850612
846040847010848079850613
846090847021848110850619
846110847029848120850620
846120847030848130850690
846130847040848190850710
846140847090848210014850720
846150015847120848320850730
846150990847191848330850740
846190847192848350850780
846210847210848360850790
846221847220848390850880
846229847230848410850890
846231847290848490850990
846239847310848510851120
846241847321848590851130
846249847329850110851140
846291847330850120851150
851180852910860712890590
851190853090860719890600
851210853110860721890710
851230853120860729890790
851290853180860730890800
851310853190860791900120
851390853400860799900130
851511853650012860800900140
851519853690860900900150
851590013853710017870120900190
851610853922870130995900211
851621853931870190900219
851629853939870210900220
851631853940870390900290
851632853990870839010900311
851633854190870839029900319
851660854220870839038900390
851671854380024870911900410
851672854380990870919900490
851679854390870990900510
851680854411995871620900580
851690854449871631900590
851710854470871639900840
851720854519871680900890
851730854520871690900911
851740854590880110900912
851781854610880190900921
851782854620880211998900922
851790854690880220900930
851810854710880230900990
851821854720880240901010
851822854790880250901020
851829854800880390901030
851830860110880400901090
851840860120880510901110
851850860210880520901120
851890860290890110901180
852210860310890120901190
852290860390890130901210
852311860400890190901290
852312860500890200901310
852313860610890310901320
852320860620890391901380
852423860630890392901390
852510860691890399901410
852692015860692890400901420013
852810860699890510901480019
852820860711890520901490
901510902820911310940410
901520902830920110940421
901530902890920120940429
901540902910920190940430
901580902920920300940490
901590902990920410996940530
901710903010920420940540028
901720903020920510940591
901730903031920590940592
901780903039920710940599
901790903040920790950100
901819903081920810950210
901890903089920890950291
901920993903110920910950299
902190903120920920950310
902211903130920991950320
902290903140920992995950330
902300903180920993950341
902490903190920994950349
902511903210920999950350
902519903220930390950360
902520903281930510950370
902580903289930521950380
902590910112930529950390
902610910211930590950410
902620910310930610950420
902680910390930621950430
902690910400930629950440
902710910511930630950490
902730910591930690950510
902740910599930700950590
902750910700940110950621
902780910811940120950629
902790910812940180017* * *
902810910819940190

/1 uhlí vyrobené podle technologie HALDEX až do výše roční kvóty 80.000 tun je bez cla

PŘÍLOHA E K PROTOKOLU 3

280700441840520513580135
281512441850520514580136
291524441890520515580190016
291531441900520521580190025
291533480251520522580190052
291714480300023520523580211
291735480300032520524580220
292143480300041520525580230019
293020480300999520531580230028
310260480451520532580410
310310480452520533580421
310559480459520534580429
340220480521520535580430
380830996480540991520541580500
390791480550520542580632
390910480560036520543590110
391610480560993520544590190
420211480570028520545590310
420212481011036521211994590320
420219481012020521212997590390
420221481021521213990590410
420222481029521214993590491
420229481031521215996590492
420231481039521221590500
420232481131521222590610
420239481139013521223590691
420291481420997521224590699
420292481610521225590700
420299481630530610018590900
420310481690530620019591000
420321482040560300591110
420329482050570110015591132
420330482110570190013611211
420340482190570210014611212
420500482319580110027611219
430220012490700998580110036611220
440200013510610580121021611231
440791029510620580122611239
440791995510710580123611241
440792022510720580124611249
440792998511119580125611300
440890016511219580126611410
440890025511230580131611420
441810511300580132611430
441820520511580133611490
441830520512580134611610
611710710399997730820870421028
611720710700730830870421994
611780710813020730840870431995
611790710813039730890870510
621210710813996730900870520
621220710820731419870540
621230710900731420870590021
621290711019999731430870590030
621410711029990731441870590049
621420711039991731442870590058
621430711049992731449870590997
621440711311731450870600
621490711319731511870710
621510711320731512870790
621520711411731519870810996
621590711419731520870821
621600711420731581870829994
621710711711731582870831
621790711719731589870839995
630110711790731590870840999
630210711810731700870850990
630222711890731910870860991
630232721031731930870870992
630240721039732090870880993
630253721041732410870891997
630312721049732620870892990
630319721122025761490870893993
630411721122034761690870894996
630491721122991820210870899991
630510721320840999991930200
630520721341841891010930320
630641721350845012930330
630710721732845019930400
630720722410845020940290
630790722490848220***
640110722510848230
640191722990848240
640192730120848250
640199730520848280
640510730531848291
640520730539848299
640590730590852110
640610730620852520
691200730791852692990
691410730792870110
691490730793870290
710239992730799870310
710391993730810870410

PŘÍLOHA F K PROTOKOLU 1

271000520919521212610342
284910520921521213610349
310240520922521214610411
310280520929521215610412
310290520931521221610413
310520520932521222610419
310559520939521223610421
310560520941521224610422
390410520942521225610423
390610520943530911610429
391510520949530919610431
391520520951560300610432
391530520952570232610433
391590520959570242610439
401010521011570252610441
401091521012570292610442
401110521019570310610444
401120521021570320610449
401210521022570330610451
401220521029570390610452
470710521031570500610453
470720521032580620610459
470730521039580632610461
470790521041580639610462
520811521042580640610463
520812521049580710610469
520813521051580790610510
520819521052591131610520
520821521059591140610590
520822521111591190610610
520823521112610110610620
520829521119610120610690
520831521121610130610711
520832521122610190610719
520833521129610210610721
520839521131610220610729
520841521132610230610791
520842521139610290610792
520843521141610311610799
520849521142610319610811
520851521143610321610819
520852521149610322610821
520853521151610329610822
520859521152610331610829
520911521159610332610831
520912521211610339610832
610839620219620620630229
610891620291620630630231
610892620292620640630232
610899620293620690630239
611010620299620711630251
611020620311620719630252
611030620312620721630253
611090620319620722630259
611120620321620729630260
611130620322620791630291
611190620323620792630292
611211620329620799630293
611212620331620811630299
611219620332620819630311
611220620333620821630391
611231620339620822630392
611239620341620829630399
611241620342620891630419
611249620343620892630492
611300620349620899630493
611410620411620910630499
611420620412620920630520
611430620413620930630790
611490620419620990640319
611511620421621010640340
611512620422621020640391
611519620423621030640419
611520620429621040640420
611591620431621050640520
611592620432621111720811
611593620433621112720812
611599620439621120720813
611610620441621131720814
611691620442621132720821
611692620443621133720822
611699620444621139720823
611710620449621141720824
611790620451621142720832
620111620452621143720833
620112620453621149720834
620113620459621310720835
620119620461621320720842
620191620462621390720843
620192620463621410720844
620193620469621420720845
620199620510621430720890
620211620520621440720912
620212620530630221720913
620213620590630222720914
720922
720923
720924
720932
720933
720934
720942
720943
720944
720990
721012
721041
721310
721331
721420
721631
721632
721711
721712
721719
721729
730420
730431
730439
730512
730610
850730
850980
851660
851679
853921
853931
853940
854620
870321
870322
870323
870324
870331
870332
870333
870390
901831
901849
***

PŘÍLOHA G K PROTOKOLU 3

Položka celního sazebníkuNázev zbožíCelní kvóta
2701ex2701 19Uhlí vyrobené technologií Haldex180.000 t
84078407Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním5.000.000 USD*
840733005
840790002
840734008
84088408Pístové vznětové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory nebo motory s žárovou hlavou)
840820013
840820022 840820998
840890001
84098409Části a součásti určené převážně nebo výhradně pro motory čísel 8407 a 8408
840999016
840999991
84158415Klimatizační zařízení, skládající se z ventilátoru s vestavěným motorem a ze zařízení pro změnu teploty a vlhkosti vzduchu, vč. zařízení, ve kterých nemůže být vlhkost vzduchu regulována odděleně
841510003
841590001
84828482Valivá ložiska (kuličková, válečková)
848210999 848210990 848299000
84838483Převodové hřídele (včetně vačkových a klikových hřídelí) a kliková ústrojí (kliky); ložisková pouzdra a ložiskové pánve; ozubená kola a ozubené převody; kuličkové šrouby; převodovky, skříně převodovek a ostatní měniče rychlosti, vč. měničů kroutícího momentu; setrvačníky a řemenice, vč. kladnic pro kladkostroje; spojky a hřídelové spojky (vč.kardanových kloubů)
848310004
848390002
84848484Kovoplastická těsnění; soubory a sestavy těsnění různého složení uložené v sáčcích, obálkách, vacích, pouzdrech nebo v podobných obalech
848410003 848490001
85118511Přístroje a elektrická zapalovací nebo spouštěcí zařízení pro zážehové a vznětové spalovací motory s vnitřním spalováním, generátory a regulační spínače používané s těmito motory
851110000 851180007
851190992
85128512Elektrické přístroje osvětlovací a signalizační (vyjma výrobky čísla 8539), stěrače, rozmrazovače a odmlžovače, elektrické, pro jízdní kola a motorová vozidla
851240002
851290007
87068706Chassis (podvozky) motorových vozidel čísel 8701 až 8705, s motorem
870600012 870600997
87078707Karosérie motorových vozidel čísel 8701 až 8705, vč. kabin pro řidiče
870710003
87088708Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705
870810996
870821006
870829994
870831007
870839995
870840999
870850990
870860016
870860991
870870992
870880993
870891997
870892990
870893993
870894996
870899016
870899991

*) tato kvóta je stanovena pouze pro náhradní díly k motorům a vozidlům pocházejícím z Polské republiky

PŘÍLOHA H K PROTOKOLU 3

251010510210870831911
251020510720511870831991
251200510720591870839100
260111510720911870839901
260112510720991870840100
260120520100870840901
260200520210870850100
261000520291870850901
270900520299870860100
271111530310870860911
271121530390870860991
294200001530410870870100
310410530490870870501
310420840733100870870911
310430840733901870870991
310490840734100870880100
370210001840734911870880901
380190001840734991870891100
400110840790500870891901
400121840790911870892100
400122840790931870892901
400129840790991870893100
400130840820100870893901
410110840820311870894100
410121840820351870894901
410122840820371871310
410129840820511871390
410130840820551871420
490110840820571880310
490191840820991880320
490199845390880330
490210870600111880390
490290870600191900719001
490400870600911900729001
490591870600991970110
490599870710100970190
490600870790100970200
490700300870790901970300
490700910870810100970400
491191870810901970500
510111870821100970600
510119870821901* * *
510121870829100
510129870829901
510130870831100

PŘÍLOHA J K PROTOKOLU 3

250100252010270120281520
250200252020270210281530
250310252100270220281610
250390252310270300281620
250410252321270400281630
250490252329270500281700
250510252330270600281810
250590252390270810281820
250610252400270820281830
250621252510271112281910
250629252520271113281990
250700252530271114282010
250810252610271119282090
250820252620271129282110
250830252700271390282120
250840252810271410282200
250850252890271490284410
250860252910271600284420
250870252921280120284430
250900252922280130284440
251110252930280200284450
251120253010280300290110
251311253020280410290121
251319253030280421290122
251321253040280429290123
251329253090280440290124
251400260300280450290129
251511260400280470290220
251512260500280480290260
251520260600280490290340
251611260700280511290711
251612260800280519290712
251621260900280530290714
251622261100280540290719
251690261210280610291735
251710261220280620291900
251720261310280910292610
251730261390280920293010
251741261400281000293610
251749261510281129293621
251810261590281210293622
251820261610281290293623
251830261690281410293624
251910261710281420293625
251990261790281511293626
293627300450440334510540
293628300490440335520300
293629300610440391530210
293690300620440392530290
293710300630440399530511
293721300640440710530519
293722300650450110530521
293729300660450190530529
293791380700450200530591
293792381230450310530599
293799390311450390540210
293910390320450410540220
293921390330450490540241
293929390390470100550130
293930391400470200550330
293940410140470311550410
293950410210470319550490
293960410221470321550630
293970410229470329560300
293990410310470411590310
294110410320470419590320
294120410390470421590390
294130410410470429640620
294140410421470500680221
294150410422470610681110
294190410429470691681120
300110410431470692681130
300120410439470693681190
300190410511470710681210
300210410512470720681290
300220410519470730681310
300231410520470790681390
300239410611481840710110
300290410612500100710121
300310410619500200710122
300320410620500310710210
300331440110500390710221
300339440121510220710229
300340440122510310710231
300390440130510320710239
300410440200510330710310
300420440310510400710391
300431440320510510710399
300432440331510521710410
300439440332510529710420
300440440333510530710490
710510750521840211841920
710590750522840212841931
710610750610840219842010
710691750620840220842091
710692760200840290842099
710700760519840310842111
720110760521840410842112
720120780110840420842119
720130780191840490842121
720140780199840510842122
720211780200840590842123
720219790111840611842129
720221790112840619842131
720229790120840690842139
720230790200840810842191
720241790310840890842199
720249790390841011842420
720250800110841012842430
720260800120841013842511
720270800200841090842519
720280810291841111842520
720291810310841112842531
720292810390841121842539
720293810420841122842541
720299810510841181842542
720510810590841182842549
720521810600841191842611
720529810710841199842612
720610810790841210842619
720690810810841221842620
740110810890841229842641
740120810910841231842649
740200810990841239842691
740400811000841280842699
741011811100841290842820
741012811211841610842833
741021811219841620842839
741022811220841630842890
750110811230841690842951
750120811240841710842959
750210811291841720843210
750220811299841780843221
750300840110841790843229
750400840120841830843230
750511840130841840843240
750512840140841850843280
843290844590845929847510
843610844610845931847520
843621844621845939847590
843629844629845940847611
843680844630845951847619
843691844711845959847690
843699844712845969847790
843710844720845970847810
843780844790846011847890
843790844811846019847920
843910844819846021847930
843920844900846029847940
843930845020846031847989
843991845090846039848010
843999845110846040848020
844010845129846090848030
844090845130846110848041
844110845140846120848049
844120845150846130848050
844130845180846140848060
844140845229846150848071
844180845310846190848079
844190845320846210850211
844210845380846221850212
844220845410846229850213
844230845420846231850240
844240845430846239851010
844250845490846241851020
844311845510846249851090
844312845521846291851410
844319845522846299851420
844321845530846310851430
844329845590846320851440
844330845610846330851490
844340845620846390851521
844350845630846410851529
844360845690846420851531
844390845710846490851539
844400845720847050851580
844511845730847110851650
844512845811847192852530
844513845819847193853010
844519845891847199853210
844520845899847330853221
844530845910847420853222
844540845921847480853223
853224854121870899960340
853225854129871000960350
853229854130880240960390
853230854140901811960400
853290854150901819960500
853310854160901820960610
853321854190901831960621
853329854211901832960622
853331854219901839960629
853339854220901841960630
853340854280901849960711
853390854290901850960719
853400854310901890960720
853510854320901910960810
853521854330901920960820
853529854390902000960831
853530854411902111960839
853540854419902119960840
853590854420902121960850
853610854430902129960860
853620854441902130960891
853630854449902140960899
853641854451902150960910
853649854459902190960920
853661854460902219960990
853669854470902221961000
853690854511902229961100
853710854519902230961210
853720854520902290961220
853810854590902410961310
853890854610902480961320
853910854690902720961330
853921854710940210961380
853929854720940310961390
854011854790940320961410
854012854800940330961420
854020860400940370961490
854030860711940380961511
854041860712940390961519
854042860719960110961590
854049860721960190961610
854081860729960200961620
854089860730960310961700
854091860791960321961800
854099860799960329***
854110860800960330

PŘÍLOHA K K PROTOKOLU 3

280521283800290420291221
280522283920290490291229
282510283990290514291230
282560284030290515291241
282570284110290516291242
282580284120290517291249
282690284150290519291250
282710284160290521291260
282731284170290522291300
282732284180290529291411
282739284190290531291412
282741284210290532291413
282749284290290539291419
282751284330290541291421
282759284390290542291423
282760284510290543291429
282890284590290544291430
282911284610290549291441
282919284690290611291449
282990284700290613291450
283020284810290614291461
283030284890290619291469
283090284920290621291470
283110284990290629291511
283190285000290715291522
283220290211290721291523
283230290219290729291529
283311290230290730291531
283319290241290810291532
283326290242290820291533
283330290243290890291534
283340290244290911291535
283422290250290920291539
283429290270290930291550
283510290290290941291560
283524290311290943291570
283529290316290944291590
283640290321290949291611
283691290329290950291612
283692290330291020291613
283693290351291100291614
283699290359291211291615
283711290361291212291619
283719290369291213291620
283720290410291219291631
291633292229320720381220
291639292230320730381511
291711292241321390381512
291713292242321511381710
291719292250321590381720
291720292310340399381800
291731292320340410382320
291732292390340420382330
291733292421340700382360
291734292429350110382390
291736292511350699390130
291739292519360490390220
291811292520360500390430
291812292620360690390440
291813292700370120390450
291815292800370130390461
291816293030370191390469
291817293040370220390511
291819293211370231390519
291821293212370232390520
291822293213370239390610
291823293221370241390720
291829293311370242390740
291830293319370243391110
291890293321370244391211
292010293329370251391220
292090293331370252391231
292111293339370253391239
292112293371370254391290
292119293379370255391390
292121293410370256392079
292122293430370291392290
292141293500370292400231
292142293810370293400239
292143293890370294400241
292144310250370295400249
292145310260370390400251
292149310270370400400259
292151310320370510400260
292159310560370710400270
292211320420380120400280
292212320500380130400299
292213320620380630400700
292219320642381119401692
292221320649381121410721
292222320650381129410729
410790690911860210900691
430130690919860290900699
430140700210860310900810
430170700220860390900820
430213700231860500900830
500500700510860610910111
500600700521860620910119
500710700529860630910121
500720700530860691910129
500790701120860692910191
530710701510860699910199
530720701590871110910212
530810701610871120910219
530830701690871130910221
530890701710871140910229
570220701810871150910291
640691701890871190910299
640699702000871411910519
650100740311871491910521
650200740312871492910529
650300740313871493910820
650400740319871495910891
650510740321871496910899
660191740322871499910911
660199740329871500910919
660200740500871610910990
660310760110871640911011
660320760120880250911090
660390830110890110911120
670290830120890120911180
670300830130890130911190
670411830140890190911210
670419830150890200911280
670420830160890510911290
670490830170890520911320
680300830210890590911390
680410830220890600911410
680422830230900610911420
680423830241900630911430
680430830242900640911440
680510830249900651911490
681410830250900652950350
681490830260900653950510
681510843330900661950590
681520860110900662950621
681591860120900669950629
950631
950632
950639
950669
950699
950790
950800
* * *

PŘÍLOHA L K PROTOKOLU 3

252210282300283911292130
252220282410283919292249
252230282420284011292410
261800282490284019292690
261900282520284020292910
262011282530284130292990
262019282540284140293020
262020282550284310293090
262030282590284321293100
262040282611284329293219
262050282612284910293229
262090282619285100293290
262100282620290312293340
270111282630290313293351
270112282720290314293359
270119282733290315293361
270710282734290319293369
270720282735290322293390
270730282736290323293420
270740282737290362293490
270750282738290511294000
270760282810290512294200009
270791283010290513300510
270799283210290550300590
271000283321290612310100
271210283322290713310210
271220283323290722310221
271290283324290723310229
271311283325290919310230
271312283327290942310240
271320283329290960310280
271500283410291010310290
280110283421291030310310
280430283521291090310390
280461283522291422310510
280469283523291512310520
280700283525291513310530
280800283526291521310540
281111283531291524310551
281119283539291540310559
281121283610291632310590
281122283620291712320110
281123283630291714320120
281310283650291737320130
281390283660291814320190
281512283670292129320210
320290330420360300382310
320300330430360410382340
320411330491360610382350
320412330499370110390110
320413330510370199390120
320414330520370210009390190
320415330530370310390210
320416330590370320390230
320417330610370520390290
320419330690370590390319
320490330710370610390410
320610330720370690390421
320630330730370790390422
320641330741380110390490
320643330749380190009390590
320710330790380210390690
320740340111380290390710
320810340119380300390730
320820340120380400390750
320890340211380510390760
320910340212380520390791
320990340213380590390799
321000340219380610390810
321100340220380620390890
321210340290380690390910
321290340311380810390920
321310340319380820390930
321410340391380830390940
321490340490380840390950
321519340510380890391000
330111340520380910391190
330112340530380991391212
330113340540380992391310
330114340590380993391510
330119340600381010391520
330121350190381090391530
330122350210381111391590
330123350290381190391610
330124350300381210391620
330125350400381300391690
330126350510381400391710
330129350520381519391721
330130350610381590391722
330190350691381600391723
330210350710381900391729
330290350790382000391731
330300360100382100391732
330410360200382200391733
391739392630401694441199
391740392640401695441211
391810392690401699441212
391890400211401700441219
391910400219410710441221
391990400220410800441229
392010400291410900441291
392020400300411000441299
392030400400411100441300
392041400510430110441400
392042400520430120441510
392051400591430150441520
392059400599430160441600
392061400610430180441700
392062400690430190441810
392063400811430211441820
392069400819430212441830
392071400821430219441840
392072400829430220441850
392073400910430230441890
392091400920430310441900
392092400930430390442010
392093400940430400442090
392094400950440410442110
392099401010440420442190
392111401091440500460110
392112401099440610460120
392113401110440690460191
392114401120440721460199
392119401130440722460210
392190401140440723460290
392210401150440791480100
392220401191440792480210
392310401199440799480220
392321401210440810480230
392329401220440820480240
392330401290440890480251
392340401310440910480252
392350401320440920480253
392390401390441010480260
392410401410441090480300
392490401490441111480411
392510401511441119480419
392520401519441121480421
392530401590441129480429
392590401610441131480431
392610401691441139480439
392620401693441191480441
480442481320490700990520614
480449481390490810520615
480451481410490890520621
480452481420490900520622
480459481430491000520623
480510481490491110520624
480521481500491199520625
480522481610500400520631
480523481620510610520632
480529481630510620520633
480530481690510710520634
480540481710510720100520635
480550481720510720300520641
480560481730510720519520642
480570481810510720599520643
480580481820510720919520644
480610481830510720999520645
480620481850510810520710
480630481890510820520790
480640481910510910530820
480710481920510990540110
480791481930511000540120
480799481940520411540231
480810481950520419540232
480820481960520420540233
480830482010520511540239
480890482020520512540242
480910482030520513540243
480920482040520514540249
480990482050520515540251
481011482090520521540252
481012482110520522540259
481021482190520523540261
481029482210520524540262
481031482290520525540269
481032482311520531540310
481039482319520532540320
481091482320520533540331
481099482330520534540332
481110482340520535540333
481121482351520541540339
481129482359520542540341
481131482360520543540342
481139482370520544540349
481140482390520545540410
481190490300520611540490
481200490510520612540500
481310490700100520613540610
540620550810551343560110
540710550820551349560121
540720550911551411560122
540730550912551412560129
540741550921551413560130
540742550922551419560600
540743550931551421570110
540744550932551422570190
540751550941551423570210
540752550942551429570231
540753550951551431570232
540754550952551432570239
540760550953551433570241
540771550959551439570242
540772550961551441570249
540773550962551442570251
540774550969551443570252
540781550991551449570259
540782550992551511570291
540783550999551512570292
540784551011551513570299
540791551012551519570310
540792551020551521570320
540793551030551522570330
540794551090551529570390
540810551110551591570410
540821551120551592570490
540822551130551599570500
540823551211551611580110
540824551219551612580121
540831551221551613580122
540832551229551614580123
540833551291551621580124
540834551299551622580125
550110551311551623580126
550120551312551624580131
550190551313551631580132
550200551319551632580133
550310551321551633580134
550320551322551634580135
550340551323551641580136
550390551329551642580190
550510551331551643580900
550520551332551644640110
550610551333551691640191
550620551339551692640192
550690551341551693640199
550700551342551694640211
640219680911700410711210
640220680919700490711220
640230680990700600711290
640291681011700711711311
640299681019700719711319
640311681020700721711320
640319681091700729711411
640320681099700800711419
640330681220700910711420
640340681230700991711510
640351681240700992711590
640359681250701010711610
640391681260701090711620
640399681270701110711711
640411681599701190711719
640419690100701200711790
640420690210701310711810
640510690220701321711890
640520690290701329740323
640590690310701331740610
640610690320701332740620
650590690390701339760310
650610690410701391760320
650691690490701399760410
650692690510701400760421
650699690590701720760429
650700690600701790760511
660110690710701820760529
670100690790701910760611
670210690810701920760612
680100690890701931760691
680210690990701932760692
680222691010701939760711
680223691090701990760719
680229691110710811760720
680291691190710812760810
680292691200710813760820
680293691310710820760900
680299691390710900761010
680421691410711011761090
680520691490711019761100
680530700100711021761210
680610700232711029761290
680620700239711031761300
680690700311711039761410
680710700319711041761490
680790700320711049761510
680800700330711100761520
761610820320821591841392
761690820330821599841410
780300820340830300841420
780411820411830400841430
780419820412830510841440
780420820420830520841451
780500820510830590841459
780600820520830610841460
790400820530830621841480
790500820540830629841490
790600820551830630841510
790710820559830710841581
790790820560830790841582
800300820570830810841583
800400820580830820841590
800510820590830890841810
800520820600830910841821
800600820711830990841822
800700820712831000841829
810110820720831110841861
810191820730831120841869
810192820740831130841891
810193820750831190841899
810199820760840390841911
810210820770840710841919
810292820780840721841932
810293820790840729841939
810299820810840731841940
810411820820840732841950
810419820830840790100841960
810430820840840790700841981
810490820890840790919841989
811300820900840790939841990
820110821000840790999842211
820120821110840910842219
820130821191840991842220
820140821192840999842230
820150821193841311842240
820160821194841319842290
820190821210841320842310
820210821220841330842320
820220821290841340842330
820231821300841350842381
820232821410841360842382
820240821420841370842389
820291821490841381842390
820299821510841382842410
820310821520841391842481
842489843490846719848120
842490843510846781848130
842630843590846789848140
842710843810846791848180
842720843820846792848190
842790843830846799848210
842810843840846810848220
842831843850846820848230
842832843860846880848240
842840843880846890848250
842850843890846910848280
842860844820846921848291
842911844831846929848299
842919844832846931848310
842920844833846939848320
842930844839847010848330
842940844841847021848340
842952844842847029848350
843010844849847030848360
843020844851847040848390
843031844859847090848410
843039845011847120848490
843041845012847191848510
843049845019847210848590
843050845121847220850110
843061845190847230850120
843062845210847290850131
843069845221847310850132
843110845230847321850133
843120845240847329850134
843131845290847340850140
843139845961847410850151
843141846510847431850152
843142846591847432850153
843143846592847439850161
843149846593847490850162
843311846594847710850163
843319846595847720850164
843320846596847730850220
843340846599847740850230
843351846610847751850300
843352846620847759850410
843353846630847780850421
843359846691847910850422
843360846692847981850423
843390846693847982850431
843410846694847990850432
843420846711848110850433
850434851610853090900150
850440851621853110900190
850450851629853120900211
850490851631853180900219
850511851632853190900220
850519851633853650900290
850520851640853922900311
850530851660853931900319
850590851671853939900390
850611851672853940900410
850612851679853990900490
850613851680854380900510
850619851690854620900580
850620851710860900900590
850690851720870110900620
850710851730870130900659
850720851740870911900711
850730851781870919900719009
850740851782870990900721
850780851790871200900729009
850790852210871419900791
850810852290871494900792
850820852311871620900840
850880852312871631900890
850890852313871639900911
850910852320871680900912
850920852390871690900921
850930852410880110900922
850940852421880190900930
850980852422880211900990
850990852423880212901010
851110852490880220901020
851120852510880230901030
851130852520880400901090
851140852610880510901110
851150852691880520901120
851180852692890310901180
851190852711890391901190
851210852719890392901210
851220852721890399901290
851230852729890400901310
851240852731890710901320
851290852732890790901380
851310852739890800901390
851390852790900110901410
851511852910900120901420
851519852990900130901480
851590853080900140901490
901510903140920993940599
901520903180920994940600
901530903190920999950100
901540903210930100950210
901580903220930200950291
901590903281930310950299
901600903289930320950310
901710903290930330950320
901720903300930390950330
901730910112930400950341
901780910211930510950349
901790910310930521950360
902211910390930529950370
902300910400930590950380
902490910511930610950390
902511910591930621950410
902519910599930629950420
902520910610930630950430
902580910620930690950440
902590910690930700950490
902610910700940110950611
902620910811940120950612
902680910812940130950619
902690910819940140950640
902710911012940150950651
902730911019940161950659
902740911110940169950661
902750911310940171950662
902780920110940179950670
902790920120940180950691
902810920190940190950710
902820920210940290950720
902830920290940340950730
902890920300940350* * *
902910920410940360
902920920420940410
902990920510940421
903010920590940429
903020920600940430
903031920710940490
903039920790940510
903040920810940520
903081920890940530
903089920910940540
903090920920940550
903110920930940560
903120920991940591
903130920992940592

PŘÍLOHA M K PROTOKOLU 3

420100530921581010611212
420211530929581091611219
420212531010581092611220
420219531090581099611231
420221531100581100611239
420222560210590110611241
420229560221590190611249
420231560229590210611300
420232560290590220611410
420239560410590290611420
420291560420590410611430
420292560490590491611490
420299560500590492611511
420310560710590500611512
420321560721590610611519
420329560729590691611520
420330560730590699611591
420340560741590700611592
420400560749590800611593
420500560750590900611599
420610560790591000611610
420690560811591110611691
511111560819591120611692
511119560890591131611693
511120560900591132611699
511130580211591140611710
511190580219591190611720
511300580220600110611780
521211580230600121611790
521212580310600122621010
521213580390600129621020
521214580410600191621030
521215580421600192621040
521221580429600199621050
521222580430600210621111
521223580500600220621112
521224580610600230621120
521225580620600241621131
530110580631600242621132
530121580632600243621133
530129580639600249621139
530130580640600291621141
530610580710600292621142
530620580790600293621143
530911580810600299621149
530919580890611211621210
621220630491740821851929
621230630492740822851931
621290630493740829851939
621310630499740911851940
621320630510740919851991
621390630520740921851999
621410630531740929852010
621420630539740931852020
621430630590740939852031
621440630611740940852039
621490630612740990852090
621510630619741110852110
621520630621741121852190
621590630622741122852810
621600630629741129852820
621710630631741210870190
621790630639741220870310
630110630641741300870322110
630120630649741410870323110
630130630691741490870332110
630140630699741510870333110
630190630710741521870390101
630210630720741529870390109
630221630790741531870810909
630222630800741532870821909
630229630900741539870829909
630231631010741600870831919
630232631090741700870831999
630239720310741810870839909
630240720390741820870840909
630251720410741910870850909
630252720421741991870860919
630253720429741999870860999
630259720430750711870870509
630260720441750712870870919
630291720449750720870870999
630292720450750800870880909
630293720711851810870891909
630299720712851821870892909
630311720719851822870893909
630312720720851829870894909
630319740710851830***
630391740721851840
630392740722851850
630399740729851890
630411740811851910
630419740819851921

PŘÍLOHA N K PROTOKOLU 3

511211521022610339610811
511219521029610341610819
511220521031610342610821
511230521032610343610822
511290521039610349610829
520811521041610411610831
520812521042610412610832
520813521049610413610839
520819521051610419610891
520821521052610421610892
520822521059610422610899
520823521111610423610910
520829521112610429610990
520831521119610431611010
520832521121610432611020
520833521122610433611030
520839521129610439611090
520841521131610441611110
520842521132610442611120
520843521139610443611130
520849521141610444611190
520851521142610449620111
520852521143610451620112
520853521149610452620113
520859521151610453620119
520911521152610459620191
520912521159610461620192
520919610110610462620193
520921610120610463620199
520922610130610469620211
520929610190610510620212
520931610210610520620213
520932610220610590620219
520939610230610610620291
520941610290610620620292
520942610311610690620293
520943610312610711620299
520949610319610712620311
520951610321610719620312
520952610322610721620319
520959610323610722620321
521011610329610729620322
521012610331610791620323
521019610332610792620329
521021610333610799620331
620332620791720941721510
620333620792720942721520
620339620799720943721530
620341620811720944721540
620342620819720990721590
620343620821721011721610
620349620822721012721621
620411620829721020721622
620412620891721031721631
620413620892721039721632
620419620899721041721633
620421620910721049721640
620422620920721050721650
620423620930721060721660
620429620990721070721690
620431720811721090721711
620432720812721111721712
620433720813721112721713
620439720814721119721719
620441720821721121721721
620442720822721122721722
620443720823721129721723
620444720824721130721729
620449720831721141721731
620451720832721149721732
620452720833721190721733
620453720834721210721739
620459720835721221721810
620461720841721229721890
620462720842721230721911
620463720843721240721912
620469720844721250721913
620510720845721260721914
620520720890721310721921
620530720911721320721922
620590720912721331721923
620610720913721339721924
620620720914721341721931
620630720921721349721932
620640720922721350721933
620690720923721410721934
620711720924721420721935
620719720931721430721990
620721720932721440722011
620722720933721450722012
620729720934721460722020
722090730441731441732393
722100730449731442732394
722210730451731449732399
722220730459731450732410
722230730490731511732421
722240730511731512732429
722300730512731519732490
722410730519731520732510
722490730520731581732591
722510730531731582732599
722520730539731589732611
722530730590731590732619
722540730610731600732620
722550730620731700732690
722590730630731811840733909
722610730640731812840734300
722620730650731813840734919
722691730660731814840734999
722692730690731815840820319
722699730711731816840820359
722710730719731819840820379
722720730721731821840820519
722790730722731822840820559
722810730723731823840820579
722820730729731824840820999
722830730791731829***
722840730792731910
722850730793731920
722860730799731930
722870730810731990
722880730820732010
722910730830732020
722920730840732090
722990730890732111
730110730900732112
730120731010732113
730210731021732181
730220731029732182
730230731100732183
730240731210732190
730290731290732211
730300731300732219
730410731411732290
730420731419732310
730431731420732391
730439731430732392

PŘÍLOHA O K PROTOKOLU 3

870321
870322190
870322901
870322909
870323190
870323901
870323909
870324
870331
870332190
870332901
870332909
870333190
870333901
870333909
870390901
870390909
870410
870421
870422
870423
870431
870432
870490
870600115
870600116
870600195
870600196
870600915
870600916
870600995
870600996
870710900
870790909
***

PŘÍLOHA P K PROTOKOLU 3

870120
870210
870290
870510
870520
870530
870540
870590
* * *

PŘÍLOHA Q K PROTOKOLU 3

Položka celního sazebníkuNázev zbožíCelní kvóta
84098409Části a součásti určené převážně nebo výhradně pro motory čísel 8407 nebo 840815.000.000 USD*
84099100 84099900
84158415Klimatizační zařízení, skládající se z ventilátoru s vestavěným motorem a ze zařízení pro změnu teploty a vlhkosti vzduchu, vč. zařízení, ve kterých nemůže být vlhkost vzduchu regulována odděleně
84151000
84158110
84158190
84158210
84158290
84158310
84158390
84159010
84159090
84828482Valivá ložiska (kuličková, válečková)
84821010
84821090
84822000
84823000
84824000
84825000
84828000
84829110
84829190
84829900
84838483Převodové hřídele (vč. vačkových a klikových hřídelí) a kliková ústrojí (kliky); ložisková pouzdra a ložiskové pánve; ozubená kola a ozubené převody; kuličkové šrouby; převodovky; skříně převodovek a ostatní měniče rychlosti, vč. měničů kroutícího momentu; setrvačníky a řemenice, vč.kladnic pro kladkostroje; spojky a hřídelové spojky (vč. kardanových kloubů)
84831010
84831030
84831041
84831051
84831053
84831058
84831090
84832000
84833010
84833031
84833051
84833059
84833090
84834010
84834091
84834093
84834099
84835010
84835091
84835099
84836010
84836091
84836099
84839010
84839030
84839092
84839098
84848484Kovoplastická těsnění; soubory a sestavy těsnění různého složení uložené v sáčcích, obálkách, vacích, pouzdrech nebo v podobných obalech
84841010
84841090 84849010
84849090
85118511Přístroje a elektrická zapalovací nebo spouštěcí zařízení pro zážehové a vznětové spalovací motory s vnitřním spalováním, generátory a regulační spínače používané s těmito motory
85111010
85111090
85112010
85112090
85113010
85113090
85114010
85114090
85115010
85115090
85118010
85118090
85119000
85128512Elektrické přístroje osvětlovací a signalizační (vyjma výrobky čísla 8539), stěrače, rozmrazovače a odmlžovače, elektrické, pro jízdní kola a motorová vozidla
85121010
85121091
85121099
85122000
85123000
85124000
85129000
87088708Časti, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705
87081090
87082190
87082990
87083191
87083199
87083990
87084090
87085090
87086091
87086099
87087050
87087091
87087099
87088090
87089190
87089290
87089390
87089490

*) tato kvóta je stanovena pouze pro náhradní díly k motorům a vozidlům pocházejícím z Maďarské republiky

PROTOKOL 4
(k článku 12)

Výměna zemědělských koncesí mezi Českou republikou a Slovenskou republikou na straně jedné a Maďarskou republikou na straně druhé

1. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a ve Slovenské republice na výrobky mající původ v Maďarské republice a dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky mající původ v České republice nebo ve Slovenské republice, uvedené v Příloze A k tomuto Protokolu, budou k 1. lednu 1996 zrušena.

2. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a ve Slovenské republice na výrobky mající původ v Maďarské republice a dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky mající původ v České republice nebo ve Slovenské republice, uvedené v Příloze B k tomuto Protokolu, budou od 1. ledna 1996 snížena na výši stanovenou v teto Příloze.

3. Dovozní cla uplatňována v České republice a ve Slovenské republice na výrobky mající původ v Maďarské republice, uvedené v Příloze Č k tomuto Protokolu, budou od 1. ledna 1996 snížena bez množstevních omezení nebo v limitech kvót, uvedených v této Příloze, na výši stanovenou v této Příloze.

4. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky mající původ v České republice nebo ve Slovenské republice, uvedené v Příloze D k tomuto Protokolu, budou od 1. ledna 1996 snížena bez množstevních omezení nebo v limitech kvót, uvedených v této Příloze, na výši stanovenou v této Příloze.

5. Cla uvedená v tomto Protokolu zahrnují valorická a specifická cla a zvláštní dávky na výrobky.

PŘÍLOHA A K PROTOKOLU 4

01.0108.1315.0123.06
0102.1008.1415.0223.07
0103.1009.0115.0323.08
01.0409.0215.0423.09
01.0609.0315.050709.30
02.0409.0415.060709.40
02.0509.0515.070709.52
02.0609.0615.0807.11
02.0809.0715.090712.30
0301.1009.0815.100712.90
0301.910909.1015.1107.13
0301.920909.201512.2107.14
0301.990909.501512.2908.01
03.0209.1015.1312.07.99
03.031001.1015.1512.08
03.041005.1015.1812.08
03.0510.0615.1912.09
03.0610.0715.2012.11
03.0710.0815.211212.10
05.011102.3015.221212.20
05.021103.1416.031212.30
05.0311.0616.041212.92
05.0412.0116.051212.99
05.0512.021702.2018.05
05.0612.0318.011902.40
05.0712.0418.0219.03
05.0812.05.00.10/118.031905.30
05.0912.06.00.10/1118.041905.40
05.1012.07.102008.191905.90
05.1112.07.202008.202003.20
06.0112.07.302008.302005.70
06.0212.07.402009.112008.11
06.0412.07.502009.19
0701. 1012.07.602009.20
0709. 1012.07.922009.30
08.0212.12.922009.40
08.0312.12.992101.10
08.0412.132101.20
08.0512.142103.10
0806.2013.0122.01
0807.2013.0223.01
0808.2014.0123.02
0810.4014.0223.03
0810.9014.0323.04
08.1214.0423.05

/I CN KÓD
/II CN KÓD

PŘÍLOHA B K PROTOKOLU 4

KódCelní sazby
%
KódCelní sazby
%
KódCelní sazby
%
0102.90151103.19152008.926
0103.91101103.21152008.994
0103.92151103.29152009.604
0105.1191104.11152009.7012
0105.1991104.12152101.3014
0105.91101104.19152102.307
0105.99101104.21150709.205
02.01251104.22150709.7010
02.02251104.23150710.227
02.03251104.29150710.297
0207.21281104.30150710.307
0207.41281105.10150710.407
0207.50101108.14140710.907
02.09201108.19140807.109
0210.11201108.20140809.108
0210.122011.09140809.309
0210.192012.1050810.309
0210.20201517.10200811.109
0210.90201517.90200909.304
0301.9351602.10150909.404
0402.10371602.20151001.9015
0402.21371602.31151602.3915
0402.91371904.9071602.4215
0402.99371905.1071602.4915
0404.10141905.2071602.5018
0404.90142001.10151702.1020
0704.20102001.20151702.6030
0704.90102002.101117.0314
0705.19102002.901117.0412
0705.21102005.10151806.1012
0705.29102005.20201806.2010
0706.10102005.30171902.1120
0708.20102005.40151902.1920
0708.90102005.5172104.104
10.02152005.5972104.204
10.03182005.6052106.107
10.04152005.80152202.1019
1101152008.4042202.9010
1102.10152008.506
1102.20152008.606
1102.90152008.706
1103.12152008.806
1103.13152008.917

PŘÍLOHA C K PROTOKOLU 4

KódCelní sazby
%
KvótaKódCelní sazby
%
Kvóta
Česká r. Slov.r.Česka r.Slov. r.
02071011280207398315
02071015280207398515
02071019280402.2937
02071031150403.1015400 t100 t
020710391504.060200 t300 t
02071051150603.900
02071055150701.901010.000 t10.000 t
02071059151005.9015
020710711511.0756000 t4000 t
02071079151205009015
02071090151206009120
0207.22151206009920
0207.23151207.910
02073911201212911020
020739132012129190l0
02073915201512.1115
02073917201512.1920
02073921201514.1015
02073923201514.9020
02073925201516.1014
02073927201516.2011
0207393115160115600 t400 t
0207393315ex160100910
02073935151602.4115
02073937151602901015
0207394115160290310
02073943151602905115
02073945151602906115
02073947151602906915
02073951151602907215
02073953151602907415
02073955151602907615
02073957151602907815
0207396115160290995
02073963151702.3040
02073965151702.4040
02073967151702.500
02073971151806.3110
02073973151806.3210
02073975151806.9010
02073977151902.2020
02073981152003.100
2004.10202006009115
20049010152006009915
20049030152102.107
20049050152102.207
200490911521.05151500 t250 t
2006001002106.905
200600311522.03109000 hl6000 hl
200600351522.041018000 hl12000 hl
20060038152208.90302500 hl2500 hl

PŘÍLOHA D K PROTOKOLU 4

KódCelní sazby
%
KvótaKódCelní sazby
%
Kvóta
Česká r.Slov. r.Česká r.Slov. r.
020710019281702.5040
0207100281518063101410
0207100371518063102310
0207100461518063199920
0207100551518063201710
0207.221518063202610
0201.231518063299220
0207390182018069001710
0207390271518069002610
0207390361518069099220
020739045151902.2020
020739054152003.1022
0402.29372004.1020
0403.10153 200 t300 t20049000715
04.060100 t400 t20.0615
ex0406100160ex200600100
0603.9002102.107
0701.901010000 t10000 t2102200140
1005.90152102200237
11.0756000 t4000 t2102209997
12.05.00.90*021.0515200 t50 t
12.06.00.91*02102200237
1206.00.99*02102209997
1207.91021.0515200 t50 t
12129120*1021069001725
12129180*202106900260
1512.111521069099225
1512.192022.031030000 hl20000 hl
1514.101522.04104000 hl6000 hl
1514.90202208.50302500 hl2500 hl
1516100172,52208.9030/**/**
1516100268
1516109928
1516.207
160115
ex1601000260-100 t
ex1601000350-/*
1602.4115
ex1602410040600 t-
1602.9015
1702.3040
1702.4040

/* kvóta je společná s položkou 1601.00026
/** kvóta je společná s položkou 2208.50

PROTOKOL 5
(k článku 12)

Výměna zemědělských koncesí mezi Českou republikou a Slovenskou republikou na straně jedné a Polskou republikou na straně druhé

1. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a ve Slovenské republice na výrobky mající původ v Polské republice a dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky mající původ v České republice nebo ve Slovenské republice, uvedené v Příloze A k tomuto Protokolu, budou k 1. lednu 1996 zrušena.

2. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a ve Slovenské republice na výrobky mající původ v Polské republice a dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky mající původ v České republice nebo ve Slovenské republice, uvedené v Příloze B k tomuto Protokolu, budou od 1. ledna 1996 snížena na výši stanovenou v této Příloze.

3. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a ve Slovenské republice na výrobky mající původ v Polské republice, uvedené v Příloze Č k tomuto Protokolu, budou od 1. ledna 1996 snížena bez množstevních omezení nebo v limitech kvót, uvedených v této Příloze, na výši stanovenou v této Příloze.

4. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky mající původ v České republice nebo ve Slovenské republice, uvedené v Příloze D k tomuto Protokolu, budou od 1. ledna 1996 snížena bez množstevních omezení nebo v limitech kvót, uvedených v této Příloze, na výši stanovenou v této Příloze.

5. Cla uvedená v tomto Protokolu zahrnují valorická a specifická cla a zvláštní dávky na výrobky.

6. Česká republika a Polská republika nebudou uplatňovat vývozní podpory na cukr (HS kód 1701) při jeho vývozu z České republiky do Polské republiky a naopak.

PŘÍLOHA A K PROTOKOLU 5

01.0107.141207.3016.03
01021008.011207.4016.04
01031008.021207.5016.05
01.0408.031207.601702.20
01.0608.041207.9218.01
02.0408.051207.9918.02
02.0508.06.2012.0818.03
02.0608072012.0918.04
02.080808.2012.1118.05
0301.100810.401212.101902.40
0301.910810.901212.2019.03
0301.9208.121212.301905.30
0301.9908.131212.921905.40
03.0208.141212.991905.90
03.0309.0112.132003.20
03.0409.0212.142005.70
03.0509.0313.012008.11
03.0609.0413.022008.19
03.0709.0514.012008.20
05.0109.0614.022008.30
05.0209.0714.032009.11
05.0309.0814.042009.19
05.040909.1015.012009.20
05.050909.2015.022009.30
05.060909.5015.032009.40
05.0709.1015.042101.10
05.081001.1015.052101.20
05.0910.05.1015.062103.10
05.1010.0615.0722.01
05.1110.0715.0823.01
06.0110.0815.0923.02
06.021102.3015.1023.03
06.041103.1415.1123.04
0701.1011.061512.2123.05
0709.1012.011512.2923.06
0709.3012.0215.1323.07
0709.4012.0315.1523.08
0709.5212.0415.1823.09
07.1112050010/I15.19
0712.3012060010/II15.20
0712.901207.1015.21
07.131207.201.5.22

/I CN KÓD
/II CN KÓD

PŘÍLOHA B K PROTOKOLU 5

KódCelní sazby
%
KódCelní sazby
%
KódCelní sazby
%
0102.90150809.30917.0314
0103.91100810.30917.0412
0103.92150811.1091806.1012
0105.1190909.3041806.2010
0105.1990909.4041902.1120
0105.91101001.90151902.1920
0105.991010.02151904.907
02.012510.03181905.107
02.022510.04151905.207
02.032511.01152001.1015
0207.21281102.10152001.2015
0207.41281102.201520.02.1011
0207.50101102.90152002.9011
02.09201103.12152005.1015
02.10.11201103.13152005.2020
0210.12201103.19152005.3017
0210.19201103.21152005.4015
0210.20201103.29152005.517
0210.902011.04.11152005.597
0301.9351104.12152005.605
0402.10371104.19152005.8015
0402.21371104.21152008.404
0402.91371104.22152008.506
0402.99371104.23152008.606
0404.10141104.29152008.706
0404.90141104.30152008.806
0704.20101105.10152008.917
0704.90101108.14142008.926
0705.19101108.19142008.994
0705.21101108.20142009.604
0705.291011.09142101.3014
0706.101012.1052102.307
07.08.201015.17.102021.04.104
0708.90101517.90202104.204
0709.2051602.10152106.107
0709.70101602.20152202.1019
0710.2271602.31152202.9010
0710.2971602.3915
0710.3071602.4215
0710.4071602.4915
0710.9071602.5018
0807.1091702.1020
0809.1081702.6030

PŘÍLOHA C K PROTOKOLU 5

KódCelní sazby
%
Kvóta
Česká republikaSlovenska republika
0207.10.1128
0207.10.1528
0207.10.1928
0207.10.3115
0207.10.3915
0207.10.5115
0207.10.5515
0207.10.5915
0207.10.7115
0207.10.7915
0207.10.9015
0207.2215
0207.2315
0207.3110
0207.39.1128
0207.39.1328
0207.39.1528
0207.39.1728
0207.39.2128
0207.39.2328
0207.39.2528
0207.39.2728
0207.39.3115
0207.39.3315
0207.39.3515
0207.39.3715
0207.39.4115
0207.39.4315
0207.39.4515
0207.39.4715
0207.39.5115
0207.39.5315
0207.39.5515
0207.39.5715
0207.39.6115
0207.39.6315
0207.39.6515
0207.39.6715
0207.39.7115
0207.39.7315
0207.39.7515
0207.39.7715
0207.39.8115
0207.39.8315
0207.39.8515
0207.39.9010
0207.42.1015
0207.42.1115
0207.42.2115
0207.42.3115
0207.42.4115
0207.42.5115
0207.42.5915
0207.42.7115
0207.42.905
0207.4315
0401.1020
0401.2020
0401.3020
0402.2910
0403.1020
0403.9020
040530
0406.108
0406.208
0406.308
0406.408
0406.905
0407.00.3018
0407.00.9018
041010
0603.100
0603.900
070190101525000 t
0701.90.510
0701.90.590
0701909015/*
07020
0703.105
0703.205
0703.905
0704.10.107
0704.10.900
0705.11.105
0705.11.900
0706.900
070700100
070700150
070700200
0707002510
0707003010
070700350
070700400
0707009010
0708.1010
0709.510
0709.600
0709.900
0710.100
0710.215
0710.800
0712.105
0712.200
0806.100
0808101010
0808105110
0808105310
0808105910
080810610
080810630
080810690
080810710
080810730
080810790
0808109210
0808109410
0808109810
080920110
080920190
080920210
080920290
080920310
080920390
080920418
080920490
080920510
080920590
080920610
080920690
080920710
080920790
080940100
080940200
080940308
080940400
080940900
081010105
0810.10.900
0810.200
081120115
081120195
081120315
081120395
081120515
0811.20.590
0811.20.900
0811.900
1005.900
1103.11.9020
1105.205
1107.105
1107.205
1205.00.9015
1206.00.910
1206.00.990
1212.91.1020
1212.91.9010
1512.1110
1512.1920
1514.1010
1514.9020
1516.1010
1516.2010
16.0115
1602.4115
1602901015
1602.90.310
1602905115
1602906115
1602906915
1602907215
1602907415
1602907615
1602907815
160290995
1701.1140
1701.1240
1701.9140
1701.9940
1702.3040
1702.4040
1702.500
1806.3110
1806.3210
1806.9010
1901.100
1901.208
1901.908
1902.2020
1902.3020
1904.100
2001.900
2003.100
2004.105
2004.9010
2005.90.100
2005.90.300
2005.90.500
2005.90.6010
2005.90.7010
2005.90.8010
2006.00.100
2006003115
2006003515
2006003815
2006009115
2006009915
2007.1020
2007.910
2007.99.100
2007.99.200
2007.99.3120
2007.99.3320
2007.99.350
2007.99.390
2007.99.510
2007.99.5520
2007.99.5820
2007999120
2007999320
2007999820
2009.5010
2009.800
2009.90.1110
2009.90.1910
2009.90.210
2009.90.290
2009.90.3110
2009.90.3910
2009.90.410
2009.90.490
2009.90.510
2009.90.590
2009.90.710
2009.90.730
2009.90.790
200990920
200990940
200990950
200990960
200990970
200990980
2103.200
2103.30.100
2103.30.905
2103.90.100
2103.90.900
210515
2106.905
22.082000 hl2000 hl
2208.1012,5
2208.2012,5
2208.305
2208.407,5
2208.9028
22090
24.0250 t50 t
2402.1026
2402.2032.5
2402.9032.5
24.03/**/**
24.03.1013
24.03.9113
24.03.9913

/* kvóta je společná s položkou 0701.90.10
/** kvóta je společná s položkou 2402

PŘÍLOHA D K PROTOKOLU 5

KódCelní sazby
%
Kvóta
0207.10.1128Česká republikaSlovenska republika
0207.10.1528
0207.10.1928
0207.10.3115
0207.10.3915
0207.10.5115
0207.10.5515
0207.10.5915
0207.10.7115
0207.10.7915
0207.10.9015
0207.2215
0207.2315
0207.3110
0207.39.1128
0207.39.1328
0207.39.1528
0207.39.1728
0207.39.2128
0207.39.2328
0207.39.2528
0207.39.2728
0207.39.3115
0207.39.3315
0207.39.3515
0207.39.3715
020739.4115
0207.39.4315
0207.39.4515
0207.39.4715
0207.39.5115
0207.39.5315
0207.39.5515
0207.39.5715
0207.39.6115
0207.39.6315
0207.39.6515
0207.39.6715
0207.39.7115
0207.39.7315
0207.39.7515
0207.39.7715
0207.39.8115
0207.39.8315
0207.39.8515
0207.39.9010
0207.42.1015
0207.42.1115
0207.42.2115
0207.42.3115
0207.42.4115
0207.42.5115
0207.42.5915
0207.42.7115
0207.42.905
0207.4315
0401.1020
0401.2020
0401.3020
0402.2910
0403.1020
0403.9020
040530
0406.108
0406.208
0406.308
0406.408
0406.905
0407.00.3018
0407.00.9018
041010
0603.100
0603.900
0701.90.510
0701.90.590
07020
0703.105
0703.205
0703.905
0704.10.107
0704.10.900
0705.11.105
0705.11.900
0706.900
0707001110
0707001190
07070019010
07070090010
0708.1010
0709.510
0709.600
0709.900
0710.100
0710.215
0710.800
0712.105
0712.200
0806.100
0808101010
0808103110
0808103310
0808103910
0808105110
0808105310
0808105910
0808108110
080810.8120
080810.8310
080810.8320
080810.8910
080810.8920
080920208
080920400
080920600
080920800
080940118
080940190
080940900
081010105
081010900
0810.200
081120115
081120195
081120315
081120395
081120515
0811.20.590
0811.20.900
0811.900
1005.900
1103.11.9020
1105.205
1107.105
1107.205
1205.00.9015
1206.00.910
1206.00.990
1212.91.1020
1212.91.9010
1512.1110
1512.1920
1514.1010
1514..9020
1516.1010
1516.2010
16.0115
1602.4115
1602901015
1602.90.310
1602905115
1602906115
1602906915
1602907115
1701.1140
1701.1240
1701.1240
1701.9140
1701.9940
1702.3040
1702.4040
1702.500
1806.3110
1806.3210
1806.9010
1901.100
1901.208
1901.908
1902.2020
1902.3020
1904.100
2001.900
2003.100
2004.105
2004.9010
2005.90.100
2005.90.300
2005.90.500
2005.90.6010
2005.90.7010
2005.90.8010
2006.00.100
2006003115
2006003915
2006009015
2007.1020
2007.910
2007.99.100
2007.99.200
2007.99.3120
2007.99.3320
2007.99.350
2007.99.390
2007.99.510
2007.99.5520
2007.99.5820
2007999120
2007999920
2009.5010
2009.800
2009.90.1110
2009.90.1910
2009.90.210
2009.90.290
2009.90.3110
2009.90.3910
2009.90.410
2009.90.490
2009.90.510
2009.90.590
2009.90.710
2009.90.730
2009.90.790
200990910
200990930
200990990
2103200
210330100
210330905
210390100
210390300
210390900
210515
2106905
22032160 000 hl40 000 hl
22046 000 hl15 000 hl
22041011115 min 21 ECU/hl
22042110115 min 21 ECU/hl
22042110915 min 21 ECU/hl
22042121015 min 12,5 ECU/hl
22042123015 min 12,5 ECU/hl
22042125015 min 12,5 ECU/hl
22042129015 min 12,5 ECU/hl
22042131015 min 12,5 ECU/hl
22042133015 min 12,5 ECU/hl
22042135015 min 12,5 ECU/hl
22042139015 min 12,5 ECU/hl
22042141015 min 12,5 ECU/hl
22042149015 min 12,5 ECU/hl
22042151015 min 12,5 ECU/hl
22042159015 min 12,5 ECU/hl
22042190037,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU
%/hl
22042910112,5 min 21 ECU/hl
22042921012,5 min 2,5 ECU/hl
22042923012,5 min 2,5 ECU/hl
22042925012,5 min 2,5 ECU/hl
22042929012,5 min 2,5 ECU/hl
22042931012,5 min 3,5 ECU/hl
22042933012,5 min 3,5 ECU/hl
22042935012,5 min 3,5 ECU/hl
22042939012,5 min 3,5 ECU/hl
22042941012,5 min 10,5 ECU/hl
22042945012,5 min 10,5 ECU/hl
22042949012,5 min 10,5 ECU/hl
22042951012,5 min 10,5 ECU/hl
22042955012,5 min 10,5 ECU/hl
22042959015 min 10,5 ECU/hl
22042990037,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85 ECU
%/hl
2208250 hl250 hl
2208.1022,5 + 1,25 ECU
%/hl
2208201237,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU
%/hl
2208201437,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU
%/hl
2208202637,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU
%/hl
2208202837,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU
%/hl
2208204037,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85 ECU
%/hl
2208206237,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85 ECU
%/hl
2208206437,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85 ECU
%/hl
2208208637,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85 ECU
%/hl
2208208837,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85 ECU
%/hl
2208301142,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU
%/hl
2208301942,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85ECU
%/hl
2208303142,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU
%/hl
2208303942,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85ECU
%/hl
2208305142,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU
%/hl
2208305942,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85ECU
%/hl
2208308142,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU
%/hl
2208308942,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85ECU
%/hl
2208401040 min 6,25 ECU/hl + 0,65 ECU
%/hl
2208409040 min 4,5 ECU/hl + 0,45ECU
%/hl
2208.9052,5 + 1,25 ECU
%/hl
22090
240250 t50 t
2402. 1027,5
2402.2045 min 4,5 ECU/1000 ks
2402.9045
24.03/*/*
2403.1060
2403.9127.5 min 0,565 ECU/kg
24039910032,5
24039990027,5 min 0,565 ECU/kg

/* kvóta společná s položkou 2402

PROTOKOL 6
(k článku 12)

Výměna zemědělských koncesí mezi Maďarskou republikou na straně jedné a Polskou republikou na straně druhé

1. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky mající původ v Polské republice a dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky mající původ v Maďarské republice, uvedené v Příloze A k tomuto Protokolu, budou k 1. lednu 1996 zrušena.

2. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky mající původ v Polské republice a dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky mající původ v Maďarské republice, uvedené v Příloze B k tomuto Protokolu, budou od 1. ledna 1996 snížena na výši stanovenou v této Příloze.

3. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky mající původ v Polské republice, uvedené v Příloze C k tomuto Protokolu, budou od 1. ledna 1996 snížena bez množstevních omezení nebo v limitech kvót, uvedených v této Příloze, na výši stanovenou v této Příloze.

4. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky mající původ v Maďarské republice, uvedené v Příloze D k tomuto Protokolu, budou od 1. ledna 1996 snížena bez množstevních omezení nebo v limitech kvót, uvedených v této Příloze, na výši stanovenou v této Příloze.

5. Cla uvedená v tomto Protokolu zahrnují valorická a specifická cla a zvláštní dávky na výrobky.

PŘÍLOHA A K PROTOKOLU 6

01.0108.0312.081902.40
0102.1008.0412.0919.03
0103.1008.0512.111905.30
01.040806.201212.101905.40
01.060807.201212.201905.90
02.040808.201212.302003.20
02.050810.401212.922005.70
02.060810.901212.992008.11
02.0808.1212.132008.19
0301.1008.1312.142008.20
0301.9108.1413.012008.30
0301.9209.0113.022009.11
0301.9909.0214.012009.19
03.0209.0314.022009.20
03.0309.0414.032009.30
03.0409.0514.042009.40
03.0509.0615.012101.10
03.0609.0715.022101.20
03.0709.0815.032103.10
05.010909.1015.0422.01
05.020909.2015.0523.01
05.030909.5015.0623.02
05.0409.1015.0723.03
05.051001.1015.0823.04
05.061005.1015.0923.05
05.0710.0615.1023.06
05.0810.0715.1123.07
05.0910.081512.2123.08
05.101102.301512.2923.09
05.111103.1415.13
06.0111.0615.15
06.0212.0115.18
06.0412.0215.19
0701.1012.0315.20
0709.1012.0415.21
0709.3012050010 /I15.22
0709.4012060010 /II16.03
0709.521207.1016.04
07.111207.2016.05
0712.301207.301702.20
0712.901207.4018.01
07.131207.5018.02
07.141207.6018.03
08.011207.9218.04
08.021207.9918.05

/I CN kód
/II CN kód

PŘÍLOHA B K PROTOKOLU 6

KódCelní sazby
%
KódCelní sazby
%
KódCelní sazby
%
0102.90150809.3091602.5018
0103.91100810.3091602.9015
0103.92150811.1091702.1020
0105.1190909.3041702.6030
0105.1990909.40417.0314
0105.91101001.901517.0412
0105.991010.02151806.1012
02.012510.03181806.2010
02.022510.04151902.1120
02.032511.01151902.1920
0207.21281102.10151904.907
0207.41281102.20151905.107
0207.50101102.90151905.207
0209201103.12152001.1015
0210.11201103.13152001.2015
0210.12201103.19152002.1011
0210.19201103.21152002.9011
0210.20201103.29152005.1015
0210.90201104.11152005.2020
0301.9351104.12152005.3017
0402.10371104.19152005.4015
0402.21371104.21152005.517
0402.91371104.22152005.597
0402.99371104.23152005.605
0404.10141104.29152005.8015
0404.90141104.30152008.404
0704.20101105.10152008.506
0704.90101108.14142008.606
0705.19101108.19142008.706
0705.21101108.20142008.806
0705.291011.09142008.917
0706.101012.1052008.926
0708.201012129120*102008.994
0708.90101517.10202009.604
0709.2051517.90202009.7012
0709.701016.01152101.3014
0710.2271602.10152102.307
0710.2971602.20152104.104
0710.3071602.31152104.204
0710.4071602.39152106.107
0710.9071602.41152202.1019
0807.1091602.42152202.9010
0809.1081602.4915

*CN kód platný od 1. 1. 1996

PŘÍLOHA C K PROTOKOLU 6

Hs Kódcelní sazby
%
kvóta
0207.1028
0207.2228
0207.2328
0207.3128
0207.3928
0207.4228
0207.4328
04060300 t
040720
0603.1017
0603.9015
0701.901040000 t
0702.00.1501*10
0702.00.1502*17
0702.00.20*17
0702.00.25*30
0702.00.30*30
0702.00.35*30
0702.00.40*30
0702.00.4501*30
0702.00.4502*10
0702.00.50*10
0703.101010000 t
0704.1023
0705.1110
0706.9015
0707.00.1001*10
0707.00.1002*24
0707.00.1501*24
0707.00.1502*30
0707.00.20*30
0707.00.25*30
0707.00.30*30
0707.00.35*30
0707.00.4001*30
0707.00.4002*10
0707.00.9001*10
0707.00.9002*24
0707.00.9003*30
0708.1015
0710.21101500 t
0712.10 a 0712.20101400 t
0808.101020000 t
0810.1015
0810.2015
0811.2020
0811.9020
1005.900
1105.2010
1205.00.90*0
1206.00.91*0
1206.00.99*0
1212.9110
1512.1115
1512.19.91*20
1514.1015
1514.9020
1516.100
1516.200
1701.123510000 t
1702.3030
1702.4030
1702.5030
1702.9030
1806.3101410
1806.3102310
1806.3199923
1806.32.01710
1806.32.02610
1806.32.99223
1806.90.01710
1806.90.02610
1806.90.99223
1901.100
1901.2020
1901.9020
1902.2023
1902.3023
1904.1023
2001.9020
2003.1020
2004.1022
2004.9022
2005.9020
2006.0020
2007.1020
2007.91.01610
2007.91.99120
2007.99.01010
2007.99.99520
2009.5025
2009.8025
2009.9025
2103.2020
2103.3020
2103.9020
210515
22031514000 hl
220750 % MFN1400 hl
220850 % MFN42000 hl
220920
2401.10.02250 % MFN700 t

* CN kód platný od 1. 1. 1996

PŘÍLOHA D K PROTOKOLU 6

HS Kódcelní sazby
%
kvóta
0207.1028
0207.2228
0207.2328
0207.3128
0207.3928
0207.4228
0207.4328
04060300 t
040720
0603.1017
0603.9015
0701.901015000 t
0702.00.10.1*10
0702.00.10.9*20
0702.00.90.0*25
0703.101010000 t
0704.1023
0705.1110
0706.9015
0707.00.11.1*10
0707.00.11.9*24
0707.00.19*30
0707.00.90*30
0708.1015
0710.21101500 t
0806.1010
0808.101020000 t
0810.1015
0810.2015
0811.2020
0811.9020
1005.900
1105.2010
1205.00.90*0
1206.00.91*0
1206.00.99*0
1212.9110
1512.1110
1512.19.91*20
1514.1015
1514.9020
1516.100
1516.200
1701.123510000 t
1702.3030
1702.4030
1702.5030
1702.9030
1806.3123
1806.3223
1806.9023
1901.100
1901.2020
1901.9020
1902.2023
1902.3023
1904.1023
2001.9015
2003.1015
2004.1022
2004.9022
2005.9015
2006.0020
2007.1020
2007.9120
2007.9920
2009.5025
2009.8025
2009.9025
2103.2020
2103.3020
2103.9020
210515
220450 % MFN minus 2 ECU/hl140000 hl
220550 % MFN minus 2 ECU/hl42000 hl
220850 % MFN1400 hl
220920
2401.1050 % MFN700 t

* CN Kód

Protokol 7

týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce

HLAVA I

Definice pojmu "původní výrobky"

Článek 1

Pro účely realizace této dohody a bez dotčení ustanovení článku 2 se dále uvedené výrobky pokládají za výrobky pocházející ze smluvní strany této dohody:

(a) výrobky zcela získané v této smluvní straně ve smyslu článku 3,

(b) výrobky získané v této smluvní straně obsahující materiály, které zde nebyly zcela získány, za předpokladu že:

(i) takové materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování v této smluvní straně, a to ve smyslu článku 4, nebo že

(ii) takové materiály pocházejí z dovážející smluvní strany této dohody.

Článek 2

Výrobky pocházející, ve smyslu tohoto protokolu, z kterékoli smluvní strany této dohody a vyvážené z jedné smluvní strany této dohody do jiné ve stejném stavu nebo po opracování či zpracování ve vyvážející smluvní straně v míře ne větší, než uvádějí odstavce 2, 3 nebo 4 článku 4, si zachovávají svůj původ.

Článek 3

Za zcela získané ve smluvní straně této dohody ve smyslu písmene (a) článku 1 se považují:

(a) nerostné produkty těžené z její půdy nebo z jejího mořského dna,

(b) rostlinné výrobky sklízené v této straně,

(c) živá zvířata narozená a chovaná v této straně,

(d) výrobky z živých zvířat chovaných v této straně,

(e) výrobky získané lovem nebo rybolovem prováděným v této straně,

(f) výrobky pocházející z mořského rybolovu a jiné výrobky pocházející z moře získané jejími plavidly,

(g) výrobky zhotovené na palubě jejích rybářských zpracovatelských lodí výhradně z výrobků uvedených v písmenu (f),

(h) upotřebené předměty sebrané v této straně, které se hodí pouze pro získání surovin, s výhradou poznámky 5a o použitých pneumatikách, která je obsažena v příloze I tohoto protokolu,

(i) odpad a šrot pocházející ze zpracovatelských operací prováděných v této straně,

(j) zboží vyráběné v této straně výhradně z výrobků specifikovaných v písmenech (a) až (i).

Článek 4

1. Výrazy "kapitoly" a "čísla" používané v tomto protokolu znamenají kapitoly a čísla (čtyřmístné číselné kódy) používané v nomenklatuře vytvářející Harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží (zde uváděný jako Harmonizovaný systém nebo HS).

Výraz "zařazený" znamená zatřídění výrobku nebo materiálu do konkrétního čísla.

2. Pro účely článku 1 se nepůvodní materiály pokládají za dostatečně zpracované nebo opracované, je-li získaný výrobek zařazen do čísla jiného, než je číslo, do kterého jsou zařazeny všechny nepůvodní materiály použité při jeho výrobě, při platnosti odstavců 3, 4 a 5.

3. U každého výrobku uvedeného ve sloupcích 1 a 2 přílohy II tohoto protokolu musí být pro daný výrobek splněny podmínky uvedené ve sloupci 3 namísto pravidla daného v odstavci 2.

4. U výrobků kapitol 84 až 91 včetně může vývozce použít podmínky stanovené ve sloupci 3 nebo ve sloupci 4.

5. Pro účely splnění písmene (b) (i) článku 1 se dále uvedené považuje za opracování nebo zpracování nepostačující pro přiznání charakteru původních výrobků, a to bez ohledu na změnu čísla:

(a) operace, které formou ochrany zajišťují dobrý stav zboží během dopravy a skladování (větrání, rozložení, sušení, chlazení, naložení do soli, oxidu siřičitého nebo jiného vodného roztoku, odstranění poškozených částí a podobné operace);

(b) jednoduché operace sestávající z odstranění prachu, prosévání, třídění nebo sdružování (včetně tvorby souborů předmětů), mytí, natírání, řezání;

(c) (i) změny balení, rozebrání a sestavení zásilek;

(ii) prosté uložení do lahví, baněk, pytlů, beden, krabic, upevnění na kartách nebo deskách atd. a všechny jiné jednoduché balicí operace;

(d) připojování značek, štítků a jiných rozlišovacích označení na výrobky nebo jejich obaly;

(e) prosté mísení výrobků, též odlišného druhu, kde jedna nebo více složek směsi nesplňují podmínky stanovené tímto protokolem, které by umožnily považovat je za původní;

(f) prosté sestavování částí předmětů za účelem vytvoření kompletního předmětu;

(g) kombinace dvou nebo více operací uvedených v písmenech (a) až (f);

(h) zabíjení zvířat.

Článek 5

1. Pojem "hodnota" v seznamu přílohy II tohoto protokolu znamená celní hodnotu v době dovozu použitých nepůvodních materiálů, nebo není-li tato známa a nelze ji zjistit, první zjistitelnou cenu zaplacenou za tyto materiály v příslušném teritoriu. Tam, kde je třeba stanovit hodnotu použitých původních materiálů, uplatňuje se tento odstavec mutatis mutandis.

2. Pojem "cena fco závod" v seznamu přílohy II znamená cenu získaného výrobku fco závod sníženou o veškeré vnitřní daně, které se vrací nebo se mohou vracet, když se získaný výrobek vyváží.

Článek 6

Zboží původní ve smyslu tohoto protokolu a tvořící jednu nerozdělenou zásilku může být dopravováno přes území jiné než území kterékoli smluvní strany této dohody, případně s přeložením nebo prozatímním uskladněním na tomto území, za předpokladu, že doprava přes toto jiné území je opodstatněna zeměpisnými důvody, že zboží zůstane pod dohledem celních orgánů země tranzitu nebo prozatímního uskladnění, že se nestane předmětem obchodu těchto zemí nebo nebude dodáno pro tuzemské použití v těchto zemích a že nebude podrobeno operacím jiným, než jsou vykládání, překládání nebo jakékoli jiné operace určené k zachování zboží v dobrém stavu.

HLAVA II

Důkaz původu

Článek 7

Nedostatečné opracování nebo zpracování

1. Bez dotčení odstavce 2 se dále uvedené operace považují za opracování nebo zpracování nepostačující pro přiznání statusu původu, a to bez ohledu na splnění požadavků uvedených v článku 6:

(a) operace, které formou ochrany zajišťují dobrý stav výrobků během dopravy a skladování;

(b) rozebírání a sestavování balíků;

(c) mytí, praní, čištění; odstraňování prachu, oxidu, oleje, nátěru nebo jiných povrchových vrstev;

(d) žehlení nebo mandlování textilií;

(e) prosté natírání, malování, leštění;

(f) loupání, částečné nebo úplné bělení, leštění a glazování obilovin a rýže;

(g) operace spočívající v barvení cukru nebo vytváření kostek cukru a podobných tvarů z cukru;

(h) loupání, vypeckování a louskání, ovoce, ořechů a zeleniny;

(i) broušení, ostření; prosté mletí, drcení nebo prosté řezání, stříhání, krájení, sekání, štípání;

(j) prosévání, prohazování, třídění, zařazování, srovnávání, sdružování; (včetně tvorby souprav předmětů);

(k) prosté uložení do láhví, plechovek, baněk, sáčků, pytlů, pouzder, beden, krabic, upevnění na podložky a všechny ostatní prosté balicí operace;

(l) připojování nebo tištění značek, štítků, log a jiných rozlišovacích označení na výrobky nebo jejich obaly;

(m) prosté míšení výrobků, též různých druhů;

(n) prosté sestavování částí výrobků za účelem vytvoření kompletního výrobku nebo rozebírání výrobků na části;

(o) kombinace dvou nebo více operací uvedených v písmenech (a) až (n);

(p) porážka zvířat.

2. Všechny operace provedené s danými výrobky ve Smluvních stranách jsou posuzovány společně při určování, zda je opracování nebo zpracování, kterému byly tyto výrobky podrobeny, považováno za nedostatečné ve smyslu odstavce 1.

Článek 8

1. Celní orgány vyvážející smluvní strany vydají osvědčení EUR.1, je-li vyváženo zboží, na které se tento doklad vztahuje. Osvědčení se poskytne vývozci v okamžiku provedení nebo zajištění vývozu.

2. Celní orgány smluvní strany této dohody vydají osvědčení EUR.1, lze-li vyvážené zboží považovat za výrobky pocházející z této strany ve smyslu článku 1.

3. Celní orgány smluvní strany této dohody mohou vydat osvědčení EUR.1 pro zboží, nacházející se na jejím území, na základě podmínek stanovených v tomto protokolu, lze-li vyvážené zboží pokládat za výrobky pocházející z jedné ze smluvních stran této dohody ve smyslu článku 2, vyjma případy uvedené v článku 16. V takových případech je vydání osvědčení EUR.1 podmíněno předložením důkazu původu vydaného dříve.

4. Osvědčení EUR.1 lze vydat pouze v případech, kdy má sloužit jako důkaz původu pro účely preferenčního zacházení stanoveného touto dohodou. Datum vydání osvědčení EUR.1 musí být uvedeno v oddílu osvědčení EUR.1 vyhrazeném pro celní orgány.

5. Za výjimečných okolností lze také osvědčení EUR.1 vydat poté, kdy byl vývoz zboží uskutečněn, jestliže nebylo vydáno v době vývozu z důvodů omylů, neúmyslných opomenutí nebo zvláštních okolností.

Celní orgány mohou vydat osvědčení EUR.1 dodatečně pouze po ověření, že údaje uvedené v žádosti vývozce souhlasí s údaji na odpovídajícím dokladu.

Osvědčení EUR.1 vydávaná dodatečně musí být označena jednou z těchto frází:

"ISSUED RETROSPECTIVELY"
"VYSTAVENO DODATEČNĚ"
"VYSTAVENÉ DODATOČNE"
"KIADVA VISSZAMENOČLEGES HATÁLLYAL"
"WYDANE RETROSPEKTYWNIE"
"IZDANO NAKNADNO".

6. V případě krádeže, ztráty nebo zničení osvědčení EUR.1 může vývozce požádat celní orgány, které osvědčení EUR.1 vydaly, o vystavení duplikátu na základě evidovaných vývozních dokladů.

Takto vydaný duplikát musí být označen jedním z těchto slov:

"DUPLICATE"
"DUPLIKÁT"
"MÁSOLAT"
"DUPLIKAT"
"DVOJNIK".

Duplikát, na kterém musí být uvedeno datum vydání původního osvědčení EUR.1, je platný od tohoto data.

7. Fráze uvedené v odstavcích 5 a 6 se uvádějí do oddílu "Poznámky" osvědčení EUR.1.

8. Vždy musí být možné nahradit jedno nebo více osvědčení EUR.1 jedním nebo více osvědčeními EUR.1, za předpokladu, že to provede celní úřad v místě, kde se zboží nachází.

9. Pro účely ověření, zda byly splněny podmínky uvedené v odstavcích 2 a 3, mají celní orgány právo vyžádat si jakékoliv podkladové materiály nebo provést jakoukoliv kontrolu podle svého uvážení.

10. Ustanovení odstavců 2 až 9 výše se týkají mutatis mutandis důkazu původu vyhotoveného schválenými vývozci podle podmínek uvedených v článku 13.

Článek 9

1. Osvědčení EUR.1 se vydává pouze na základě písemné žádosti vývozce nebo jeho oprávněného zástupce na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze III tohoto protokolu a který musí být vyplněn v souladu s tímto protokolem.

2. Za správné vyplnění formuláře zmíněného v odstavci 1 odpovídají celní orgány vyvážející země. Celní orgány musí zejména kontrolovat, zda oddíl určený pro popis zboží byl vyplněn takovým způsobem, aby se vyloučila jakákoliv možnost neoprávněného doplnění. Z tohoto důvodu se popis zboží musí uvést tak, aby v textu nebyly prázdné řádky. Nebude-li tento oddíl zcela zaplněn textem popisu, musí se poslední řádek popisu podtrhnout vodorovnou čárou a prázdný prostor proškrtnout.

3. Vzhledem k tomu, že osvědčení EUR.1 je důkazem původu pro účely uplatnění této dohody, jsou celní orgány vývozní země odpovědné za provedení veškerých nezbytných kroků pro ověření původu zboží a kontrolu ostatních údajů na osvědčení.

4. Je-li osvědčení EUR.1 vydáváno podle odstavce 5 článku 8 až po uskutečnění vývozu zboží, musí vývozce v žádosti zmíněné v odstavci 1:

- uvést místo a datum vývozu zboží, kterého se osvědčení týká, a

- potvrdit, že v době vývozu zboží nebylo žádné osvědčení EUR.1 vydáno, a uvést důvody.

5. Žádosti o osvědčení EUR.1 a důkazy původu podle druhého pododstavce odstavce 3 článku 8, na základě kterých jsou vydávána nová osvědčení EUR.1, musí celní orgány vyvážející země uchovávat nejméně dva roky.

Článek 10

1. Osvědčení EUR.1 se vystavují na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze III tohoto protokolu. Tento formulář je vytištěn v jednom nebo více úředních jazycích smluvních stran této dohody nebo v angličtině. Osvědčení EUR.1 se vyplňují v jednom z těchto jazyků a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými ve vyvážejícím státu; jsou-li vyplňovány ručně, je třeba použít inkoustové pero a psát hůlkovým písmem.

2. Osvědčení EUR.1 má rozměr 210 x 297 mm. Lze připustit délkovou toleranci +8 mm nebo -5 mm. Použitý papír musí být bílý, klížený pro psaní, nesmí obsahovat dřevovinu a musí vážit minimálně 25 g/m2. Musí mít pozadí s tištěným zeleným gilošovaným vzorem, které zviditelní jakékoliv padělání mechanickými nebo chemickými prostředky.

3. Smluvní strany této dohody si mohou vyhradit právo tisknout osvědčení samy nebo je nechat tisknout schválenými tiskárnami. V druhém případě musí každé osvědčení EUR.1 obsahovat odkaz na takové schválení. Každé osvědčení EUR.1 musí nést jméno a adresu tiskárny nebo značku, podle níž lze tiskárnu identifikovat. Musí také obsahovat pořadové číslo, předtištěné nebo ne, pro účely identifikace.

Článek 11

1. Osvědčení EUR.1 musí být předloženo během čtyř měsíců od data vydání celními orgány vyvážející strany celním orgánům dovážející strany v souladu s postupy stanovenými touto stranou. Tyto orgány mohou požadovat překlad osvědčení. Mohou také požadovat, aby k celnímu prohlášení o dovozu bylo přiloženo prohlášení dovozce o tom, že zboží splňuje podmínky stanovené touto dohodou.

2. Bez dotčení odstavce 5 článku 4, v případě, kdy se na žádost osoby předkládající zboží k celnímu řízení dováží rozebraný nebo nesestavený výrobek patřící do kapitoly 84 nebo 85 Harmonizovaného systému po částech, na základě podmínek stanovených příslušnými orgány, považuje se za jeden výrobek a při dovozu první části lze předložit osvědčení EUR.1 za celý výrobek.

3. Osvědčení EUR.1, které je předkládáno celním orgánům dovážející strany po uplynutí lhůty platnosti stanovené v odstavci 1, lze přijmout pro účely preferenčního zacházení, jestliže nebyla lhůta pro předložení dodržena z důvodu vyšší moci nebo výjimečných okolností.

V jiných případech opožděného předložení mohou celní orgány dovážející strany přijmout osvědčení EUR.1, jestliže jim bylo před uplynutím lhůty předloženo zboží.

4. Zjištění malých nesrovnalostí mezi údaji v osvědčení EUR.1 a údaji v dokladech předložených celním orgánům při dovozu zboží nezbavuje osvědčení ipso facto platnosti, jestliže se náležitě prokáže, že toto osvědčení odpovídá zboží.

5. Osvědčení EUR.1 uchovávají celní orgány dovážející strany v souladu s předpisy zde platnými.

6. Důkaz, že byly splněny podmínky stanovené v článku 6, se předloží celním orgánům dovážející strany ve formě:

(a) jednotného dopravního dokladu vyhotoveného ve vyvážející straně, který doprovázel zboží zemí tranzitu; nebo

(b) osvědčení vydaného celními orgány země tranzitu, které obsahuje:

- přesný popis zboží,

- datum vyložení a opětného naložení zboží a případně označení lodí,

- potvrzení podmínek, za nichž se zboží nacházelo v zemi tranzitu; nebo

(c) jakýchkoli průkazných dokladů, pokud není možno předložit doklady uvedené výše.

Článek 12

1. Formulář EUR.2 musí být vyplněn a podepsán vývozcem nebo na jeho zodpovědnost určeným zástupcem. To musí být provedeno na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze IV. Tento formulář je vytištěn v jednom nebo více úředních jazycích smluvních stran této dohody nebo v angličtině. Formuláře EUR.2 se vystavují v jednom z těchto jazyků a v souladu s ustanoveními právních předpisů vyvážející strany. Jsou-li vyplňovány ručně, je třeba použít inkoustové pero a psát hůlkovým písmem.

2. Pro každou zásilku se vyplňuje jeden formulář EUR.2.

3. Formulář EUR.2 má rozměr 210 x 148 mm. Lze připustit délkovou toleranci +8 mm nebo -5 mm. Použitý papír musí být bílý, klížený pro psaní a nesmí obsahovat dřevovinu a musí vážit nejméně 64 g/m2.

4. Smluvní strany této dohody si mohou vyhradit právo tisknout formuláře samy nebo je nechat tisknout schválenými tiskárnami. V druhém případě musí každý formulář obsahovat odkaz na takové schválení. Každý formulář musí nést jméno a adresu tiskárny nebo značku, podle níž lze tiskárnu identifikovat. Musí také obsahovat pořadové číslo, předtištěné nebo ne, pro účely identifikace.

5. Jestliže zboží obsažené v zásilce bylo již dříve prověřováno ve vyvážející straně z hlediska určení původu, tato skutečnost by měla být poznamenána v oddílu "Poznámky" na formuláři EUR.2.

6. Vývozce, který vyplnil formulář EUR.2, předloží na žádost celních orgánů vyvážející strany všechny podpůrné doklady týkající se použití tohoto formuláře.

Článek 13

1. Nehledě na odstavce 1 až 7 článku 8 a odstavce 1, 4 a 5 článku 9 je možno použít zjednodušený postup prokazování původu zboží podle níže uvedených podmínek.

2. Celní orgány vyvážející strany mohou oprávnit jakéhokoli vývozce (dále jen "schválený vývozce"), který často vyváží zboží, na něž lze vydat osvědčení EUR.1, a který nabízí ke spokojenosti celních orgánů všechny záruky nezbytné pro ověření původu zboží, aby nepředkládal celnímu úřadu vyvážející strany v době vývozu buď zboží, nebo žádost o osvědčení EUR.1 na toto zboží, za účelem získání osvědčení EUR.1 podle podmínek stanovených v odstavcích 1 až 4 článku 8 a v odstavci 2 článku 11.

3. Celní orgány mohou také oprávnit schváleného vývozce k předkládání osvědčení EUR.1 platných maximálně jeden rok od data vydání (dále jen "LT osvědčení"). Toto oprávnění se uděluje pouze v případech, kdy lze předpokládat, že se nezmění původ vyváženého zboží po dobu platnosti LT osvědčení. Jakmile skončí platnost LT osvědčení pro jakékoli zboží, musí schválený vývozce tuto skutečnost oznámit celním orgánům, které oprávnění vydaly. V případě uplatnění zjednodušeného postupu mohou celní orgány vyvážející strany předepsat použití osvědčení EUR.1 se zřetelným označením, podle kterého je možné je identifikovat.

4. Oprávnění zmíněná v odstavcích 2 a 3 určí, podle rozhodnutí celních orgánů, že oddíl 11 "Celní indosace" osvědčení EUR.1 musí:

(a) buď být potvrzen předem razítkem příslušného celního úřadu vyvážející strany a podpisem pracovníka tohoto úřadu, který nemusí být psán ručně, nebo

(b) být potvrzen zvláštním razítkem schváleného vývozce, které bylo schváleno celními orgány vyvážející strany a odpovídá vzoru uvedenému v příloze V tohoto protokolu; toto razítko může být na formuláři předtištěno.

V případě potřeby vyplní oddíl 11 "Celní indosace" osvědčení EUR.1 schválený vývozce.

5. V případě zmíněném v odstavci 4 se do oddílu 7 "Poznámky" osvědčení EUR.1 uvede jedna z těchto frází:

"SIMPLIFIED PROCEDURE"
"ZJEDNODUŠENÉ ŘÍZENÍ"
"ZJEDNODUŠENÉ KONANIE"
"EGYSZERUČSÍTETT ELJAÁRAÁS"
"UPROSZCZONA PROCEDURA"
"Poenostavljen postopek".

Schválený vývozce uvede v oddílu 13 "Žádost o ověření" jméno a adresu celního orgánu odpovědného za verifikaci osvědčení EUR.1.

6. V případě zmíněném v odstavci 3 uvede schválený vývozce do oddílu 7 osvědčení EUR.1 jednu z těchto frází:

"LT CERTIFICATE VALID UNTIL ..."
"LT OSVĚDČENÍ PLATNÉ DO ..."
"LT OSVEDČENIE PLATNÉ DO ..."
"LT BIZONY TVAÁNY ÉRVÉNYES ...-IG"
"LT SWIADECTWO WAZNE DO ..."
"LT potrdilo velja do..."
(datum uvedené číslicemi)

a odkaz na oprávnění, podle něhož bylo vydáno příslušné LT osvědčení.

Od schváleného vývozce se nevyžaduje uvádět v oddílu 8 a oddílu 9 LT osvědčení počet a druh nákladových kusů a hrubou hmotnost (kg) nebo jiné množstevní údaje (litry, metry3 atd.). Avšak oddíl 8 musí obsahovat popis a označení zboží, které jsou dostatečně přesné pro jeho identifikaci.

7. Nehledě na ustanovení odstavců 1 až 3 článku 13, LT osvědčení musí být předloženo dovoznímu celnímu úřadu při nebo před prvním dovozem zboží, kterého se osvědčení týká. Projednává-li dovozce zboží na několika celních úřadech v dovážející straně, celní orgány od něj mohou požadovat předložení kopie LT osvědčení všem těmto celním úřadům.

8. V případech, kdy LT osvědčení bylo předloženo celním orgánům, prokazuje se původ dováženého zboží během platnosti LT osvědčení fakturami, které splňují tyto podmínky:

(a) jestliže faktura zahrnuje jak zboží pocházející ze smluvní strany této dohody, tak i zboží nepůvodní, musí vývozce tyto dvě kategorie přesně odlišit;

(b) vývozce uvede na každé faktuře číslo příslušného LT osvědčení a datum ukončení jeho platnosti a název (názvy) země (zemí), ze kterých zboží pochází.

Uvedení čísla LT osvědčení a země původu vývozcem na faktuře je pokládáno za prohlášení, že zboží splňuje podmínky stanovené tímto protokolem pro získání preferenčního původu pro účely obchodu mezi smluvními stranami této dohody.

Celní orgány vyvážející strany mohou požadovat, aby údaje uváděné podle výše uvedených ustanovení na faktuře byly potvrzeny vlastnoručním podpisem a čitelně uvedeným jménem;

(c) popis a označení zboží na faktuře musí být dostatečné pro účely ztotožnění se zbožím uvedeným v LT osvědčení, ke kterému se faktura vztahuje;

(d) faktury lze vystavit pouze na zboží vyvážené během platnosti příslušného LT osvědčení. Mohou však být předkládány dovozním celním orgánům během čtyř měsíců od jejich vystavení vývozcem.

9. V rámci zjednodušeného postupu lze faktury, které splňují podmínky tohoto článku, vyhotovovat a/nebo přenášet pomocí telekomunikací nebo metod využívajících prostředků automatizovaného zpracování dat. Takovéto faktury mohou být přijaty celním úřadem dovážející strany jako důkaz původu zboží dováženého v souladu se stanovenými postupy.

10. Zjistí-li celní orgány vyvážející strany, že osvědčení a/nebo faktura vydané podle ustanovení tohoto článku je neplatné ve vztahu k dodávanému zboží, musí o tom ihned podat zprávu celním orgánům dovážející strany.

11. Celní orgány mohou oprávnit schváleného vývozce k vystavování faktur, které obsahují prohlášení uvedené v příloze V tohoto protokolu, namísto osvědčení EUR.1.

Toto prohlášení schváleného vývozce na faktuře se uvede v jednom z úředních jazyků smluvních stran této dohody nebo v angličtině. Musí být vlastnoručně podepsáno a:

(a) mít odkaz na číslo oprávnění schváleného vývozce, nebo

(b) být indosováno schváleným vývozcem zvláštním razítkem zmíněným v písmenu (b) odstavce 4, které bylo schváleno celními orgány vyvážející strany. Toto razítko může být na faktuře předtištěno.

12. Celní orgány vyvážející strany mohou oprávnit schváleného vývozce, aby nepodepisoval prohlášení zmíněné v písmenu (b) odstavce 8 nebo prohlášení na faktuře zmíněné v odstavci 11, jestliže se faktury vyhotovují a/nebo přenášejí telekomunikacemi nebo metodami využívajícími prostředků automatizovaného zpracování dat.

Příslušné celní orgány stanoví podmínky pro plnění tohoto odstavce, případně včetně písemného potvrzení schváleného vývozce, že za tato prohlášení přijímá stejnou zodpovědnost, jako kdyby jím byla vlastnoručně podepsána.

13. V oprávněních zmíněných v odstavcích 2, 3 a 11 musí celní orgány stanovit zejména:

(a) podmínky pro vyhotovení žádosti o osvědčení EUR.1 nebo pro vystavení LT osvědčení nebo pro prohlášení o původu zboží na faktuře;

(b) podmínky uchování žádostí, kopií faktur k LT osvědčení a faktur s prohlášením vývozce po dobu nejméně dvou let. V případě LT osvědčení nebo faktur k LT osvědčením začíná toto období dnem ukončení platnosti LT osvědčení. Tyto podmínky platí rovněž pro osvědčení EUR.1 nebo LT osvědčení a faktury k LT osvědčením, i pro faktury s prohlášením vývozce, které jsou podkladem pro vydání jiných důkazů původu podle druhého pododstavce odstavce 3 článku 8.

14. Celní orgány vyvážející strany mohou stanovit určité druhy zboží, pro které nelze uplatnit zvláštní zacházení podle ustanovení odstavců 2, 3 a 11.

15. Celní orgány odmítnou vydat oprávnění zmíněná v odstavcích 2, 3 a 11 těm vývozcům, kteří neposkytli veškeré záruky, které jsou pokládány za nutné.

Celní orgány mohou oprávnění kdykoli odebrat. Musí to provést tehdy, jestliže jsou porušeny podmínky nebo nejsou poskytovány záruky, za nichž bylo oprávnění vydáno.

16. Od schváleného vývozce může být v souladu s platnými předpisy požadováno, aby informoval o odesílaném zboží tak, aby příslušný celní úřad mohl před odesláním zboží provést kontrolu, kterou pokládá za nutnou.

17. Ustanovením tohoto článku nesmí být dotčeno uplatňování předpisů smluvních stran této dohody o celních formalitách a používání celních dokladů.

Článek 14

Prohlášení zmíněné v písmenu (c) odstavce 1 článku 7 uvede vývozce ve formě stanovené v příloze V tohoto protokolu v jednom z úředních jazyků smluvních stran této dohody nebo v angličtině. Musí být napsáno strojem nebo otiskem razítka a vlastnoručně podepsáno. Vývozce je povinen uchovávat kopii faktury s tímto prohlášením nejméně dva roky.

Článek 15

1. Spolu se žádostí o osvědčení EUR.1 předloží vývozce nebo jeho zástupce jakýkoli vhodný podpůrný doklad prokazující, že vyvážené zboží splňuje podmínky pro vydání osvědčení EUR.1.

Vývozce je povinen na vyžádání příslušných orgánů předložit veškeré doplňující podklady, které tyto orgány mohou vyžadovat pro stanovení původu zboží podléhajícího preferenčnímu zacházení, a dále souhlasit s kontrolou účetnictví a jakoukoli kontrolou výroby výše uvedeného zboží, provedenou těmito orgány.

2. Podpůrné doklady uvedené v odstavci 1 musí vývozci uchovávat nejméně dva roky.

3. Ustanovení odstavců 1 a 2 platí mutatis mutandis v případě použití postupů stanovených v odstavcích 2 a 3 článku 13 a v případě použití formulářů EUR.2 zmíněných v písmenu (b) odstavce 1 článku 7 a prohlášení zmíněných v písmenu (c) odstavce 1 článku 7.

Článek 16

1. Zboží posílané ze smluvní strany této dohody na výstavu do jiné země, než jsou smluvní strany této dohody, a prodané po výstavě za účelem dovozu do smluvní strany této dohody podléhá preferenčnímu zacházení podle této dohody za předpokladu, že splňuje podmínky tohoto protokolu opravňující pokládat toto zboží za pocházející ze smluvní strany této dohody, a dále za předpokladu, že celním orgánům je uspokojivým způsobem prokázáno, že:

(a) vývozce zaslal toto zboží ze smluvní strany této dohody do země, kde se koná výstava, a vystavil je v této zemi;

(b) vývozce toto zboží prodal nebo jiným způsobem přenechal subjektu ve smluvní straně této dohody;

(c) zboží bylo zasláno během výstavy nebo bezprostředně po ní do smluvní strany této dohody ve stejném stavu, v jakém bylo odesláno na tuto výstavu;

(d) zboží nebylo použito pro žádný jiný účel než předvádění na výstavě, neboť bylo posláno na vystavení.

2. Průvodní osvědčení EUR.1 musí být předloženo celním orgánům obvyklým způsobem. Na osvědčení je nutno uvést název a adresu výstavy. V případě nutnosti je možno požadovat další písemné doklady o charakteru výrobků a podmínkách, za kterých byly vystaveny.

3. Odstavec 1 platí pro jakoukoliv obchodní, průmyslovou, zemědělskou nebo uměleckou výstavu, veletrh nebo podobnou veřejnou akci, která není organizována pro soukromé účely v obchodech nebo podnikatelských provozovnách s úmyslem prodeje zahraničního zboží a během níž toto zboží zůstává pod celním dohledem.

HLAVA III

Ujednání k administrativní spolupráci

Článek 17

1. K zajištění správného uplatňování této hlavy smluvní strany této dohody vzájemně spolupracují prostřednictvím celních správ při kontrole pravosti a přesnosti osvědčení EUR.1, včetně osvědčení vydaných podle odstavce 3 článku 8 a prohlášení vývozců na formulářích EUR.2 nebo na fakturách.

2. Společný výbor je oprávněn přijímat rozhodnutí týkající se metod administrativní spolupráce, která jsou smluvními stranami této dohody náležitě uplatňována.

3. Celní orgány smluvních stran této dohody si vzájemně poskytnou vzory otisků razítek používaných celními úřady pro vydávání osvědčení EUR.1.

4. Smluvní strany této dohody přijmou veškerá nezbytná opatření k tomu, aby zboží, k němuž se vztahuje EUR.1 a které se nachází ve svobodném celním pásmu na jejich území, nebylo nahrazeno zbožím jiným a nebylo podrobeno operacím jiným než potřebným k jeho uchování v dobrém stavu.

5. Jsou-li výrobky pocházející ze smluvní strany této dohody a dovážené do svobodného celního pásma s osvědčením EUR.1 podrobeny úpravě nebo zpracování, příslušné celní orgány vydají na žádost vývozce nové osvědčení EUR.1, je-li provedená úprava nebo zpracování v souladu s ustanoveními tohoto protokolu.

Článek 18

1. Následné verifikace osvědčení EUR.1, formulářů EUR.2 a prohlášení vývozců na fakturách se provádějí namátkově nebo kdykoliv mají orgány dovážející smluvní strany oprávněné pochybnosti o pravosti dokumentu nebo přesnosti informací týkajících se skutečného původu zboží.

2. Pro účely plnění ustanovení odstavce 1 vrátí celní orgány dovážející smluvní strany celním orgánům vyvážející strany osvědčení EUR.1 a fakturu, byla-li předložena, nebo fakturu vztahující se k LT osvědčení nebo fakturu s prohlášením vývozce nebo formulář EUR.2 nebo kopie těchto dokumentů a uvedou, kde je to vhodné, formální nebo věcné důvody pro následnou verifikaci.

K žádosti o následné ověření přiloží celní orgány jakékoli doklady a informace, které byly získány a které naznačují, že údaje na osvědčení EUR.1 nebo formuláři EUR.2 nebo na faktuře jsou nepřesné.

Rozhodnou-li celní orgány dovážející smluvní strany pozastavit plnění ustanovení dohody až do výsledku ověření, umožní dovozci propustit zboží pod podmínkou splnění preventivních opatření, která budou pokládat za nezbytná.

3. Celní orgány dovážející smluvní strany musí být co nejdříve informovány o výsledcích šetření. Na základě těchto výsledků musí být možno rozhodnout, zda se dokumenty vrácené podle odstavce 2 týkají skutečně vyvezeného zboží a zda takové zboží splňuje podmínky pro uplatnění preferenčního zacházení.

Jestliže v případech oprávněných pochybností není doručena žádná odpověď do deseti měsíců od data podání žádosti o ověření nebo neobsahuje-li odpověď dostatečné informace pro určení pravosti předmětného dokumentu nebo skutečného původu výrobků, odmítnou celní orgány poskytnout preferenční zacházení stanovené v dohodě, s výjimkou případů způsobených vyšší mocí nebo výjimečnými okolnostmi.

Nebude-li možné vyřešit spory mezi celními orgány dovážející a vyvážející smluvní strany nebo požádají-li tyto orgány o interpretaci tohoto protokolu, předloží se takové záležitosti podvýboru pro otázky celní a původu zboží, zmíněnému v článku 25. Rozhodnutí bude přijato Společným výborem.

Ve všech případech se řešení sporů mezi dovozcem a celními orgány dovážející smluvní strany řídí právními předpisy této smluvní strany.

Jestliže ověřovací řízení nebo jiné dostupné informace naznačí, že jsou porušována ustanovení tohoto protokolu, výrobky budou uznány jako původní výrobky ve smyslu tohoto protokolu teprve po dokončení takových procedur administrativní spolupráce stanovených v tomto protokolu, které již byly zahájeny, včetně zejména ověřovacího postupu.

Podobně výhradně po dokončení ověřovacího postupu lze odmítnout přiznání charakteru původu výrobkům. Pro potřeby následného ověření osvědčení EUR.1 musí celní orgány vyvážející země uchovávat vývozní doklady nebo kopie osvědčení EUR.1 alespoň dva roky.

HLAVA IV

Závěrečná ustanovení

Článek 19

Smluvní strany této dohody učiní kroky nezbytné k plnění tohoto protokolu.

Článek 20

Přílohy tohoto protokolu tvoří jeho nedílnou sou část.

Článek 20a

Účetní rozlišování

1. Jestliže oddělené skladování zásob původních a nepůvodních materiálů, které jsou totožné a zaměnitelné, způsobuje značné náklady nebo materiální obtíže, celní orgány mohou na písemnou žádost dotčené osoby povolit použití tzv. metody „účetního rozlišování“ pro vedení takových zásob.

2. Tato metoda musí být schopna zajistit, že pro určité stanovené období je množství získaných výrobků, které mohou být považovány za „původní“, stejné jako to, které by bylo získáno, kdyby zásoby byly fyzicky odděleny.

3. Celní orgány mohou podmínit udělení tohoto povolení splněním jakýchkoli požadavků, které považují za účelné.

4. Tato metoda je zaznamenávána a uplatňována podle všeobecných účetních postupů platných v zemi, kde byl výrobek vyroben.

5. Držitel tohoto povolení může vydávat nebo žádat o důkazy původu, dle konkrétního případu, pro množství výrobků, které mohou být považovány za původní. Na žádost celních orgánů držitel předloží prohlášení o tom, jak bylo dané množství stanoveno.

6. Celní orgány kontrolují využívání povolení a mohou je kdykoli odebrat, jestliže držitel jakýmkoli způsobem zneužije povolení nebo nesplní některou z dalších podmínek stanovených tímto protokolem.

Článek 21

Zboží, které splňuje ustanovení hlavy I a k datu vstupu dohody v platnost se nachází v tranzitu nebo je na území smluvní strany dočasně umístěno v celním skladu nebo ve svobodném celním pásmu, lze uznat za původní za podmínky, že během čtyř měsíců od tohoto data bude celním orgánům dovážející smluvní strany předložen důkaz původu vystavený dodatečně a jakékoliv podpůrné doklady potvrzující podmínky dopravy.

Článek 22

Smluvní strany této dohody přijmou nezbytná opatření k zabezpečení toho, aby osvědčení EUR.1, která jsou celní orgány oprávněny vydávat pro účely této dohody, byla vydávána podle podmínek v této dohodě stanovených. Zajistí rovněž administrativní spolupráci nezbytnou pro tyto účely, zejména pro kontrolu dopravní trasy a umístění zboží obchodovaného podle této dohody.

Článek 23

1. Bez dotčení ustanovení protokolu 7 mohou režimu navracení cla (drawback) nebo osvobození od cla jakéhokoliv druhu podléhat pouze materiály, na které se vztahuje tato dohoda, které jsou určeny k výrobě takového zboží, k němuž je vydáváno osvědčení EUR.1, LT osvědčení nebo faktura k LT osvědčení nebo faktura s prohlášením vývozce nebo formulář EUR.2, a které mají původ ve smluvní straně této dohody.

2. Výrazem "clo" se v tomto článku rozumí také poplatky mající rovnocenný účinek jako clo.

Článek 24

1. Původní výrobky ve smyslu článku 2 tohoto protokolu jsou při dovozu do smluvní strany této dohody zvýhodněny podle této dohody rovněž při předložení osvědčení EUR.1 vydaného celním úřadem kterékoli jiné smluvní strany této dohody, v němž je v oddílu 7 uveden výraz "Application Article 24 - [označní země původu]" potvrzený razítkem uvedeného celního úřadu.

2. Jestliže jsou výrobky, dříve dovezené do smluvní strany této dohody a provázené důkazem původu podle odstavce 1 článku 7 vydaným v kterékoli jiné smluvní straně této dohody, reexportovány do jiné smluvní strany této dohody, vydají celní orgány vyvážející země osvědčení EUR.1 s výrazem "Application Article 24 - [označení země původu]", za předpokladu, že tyto výrobky jsou reexportovány ve stejném stavu nebo nebyly opracovány či zpracovány ve smluvní straně této dohody více, než uvádí odstavec 5 článku 4.

Článek 25

Zřizuje se Podvýbor pro otázky celní a původu zboží, podléhající Společnému výboru v souladu s odstavcem 5 článku 35 dohody, který je pověřen prováděním administrativní spolupráce s cílem zajistit správné a jednotné uplatňování tohoto protokolu v praxi a zabezpečit stálou informační a konzultační spolupráci odborníků.

Podvýbor se skládá z odborníků smluvních stran této dohody odpovědných za problematiku související s otázkami celními a původu zboží.

Článek 26

Pro účely plnění písmene (b) (ii) článku 1 se s každým výrobkem pocházejícím z území smluvní strany této dohody zachází při dovozu na území jiné smluvní strany této dohody jako s nepůvodním výrobkem během období, v němž (v nichž) tato dovážející smluvní strana uplatňuje celní sazbu stejnou jako pro výrobky ze třetích zemí nebo jakékoliv ochranné opatření v souladu s touto dohodou.

Článek 27

Každá osoba, která vydá nebo zaviní vydání dokumentu s nesprávnými údaji za účelem získání preferenčního zacházení se zbožím, bude penalizována.

PŘÍLOHA I

VYSVĚTLIVKY

Poznámka 1 - Článek 1

Pojem "smluvní strana této dohody" zahrnuje rovněž teritoriální vody této strany.

Námořní plavidla, včetně rybářských lodí, na nichž se ulovené ryby opracovávají nebo zpracovávají, se pokládají za součást území té smluvní strany této dohody, které patří, jestliže splňují podmínky uvedené v poznámce 4.

Poznámka 2 - Články 1, 2 a 3

Podmínky stanovené v článku 1 vztahující se k získání původu musí být ve smluvní straně této dohody splněny bez přerušení, s výjimkou uvedenou v článku 2.

Jsou-li původní výrobky, které byly vyvezeny ze smluvní strany této dohody do jiné země, vráceny, vyjma jak je stanoveno v článku 2, je nutno je pokládat za nepůvodní, pokud nebude možné uspokojivě prokázat celním orgánům, že vrácené zboží:

- je totožné s vyvezeným a

- nebylo podrobeno žádným operacím jiným než nezbytným pro uchování zboží v dobrém stavu během pobytu v této zemi.

Poznámka 3 - Články 1 a 2

Pro účely stanovení, zda je zboží původní, není nutné určovat původ energie, paliva, zařízení, vybavení, strojů a nástrojů použitých pro získání tohoto zboží.

Poznámka 4 - Článek 3 (f)

Pojem "plavidla smluvní strany" se týká výhradně plavidel:

(a) která jsou registrována nebo zaznamenána ve smluvní straně této dohody;

(b) která plují pod vlajkou smluvní strany této dohody;

(c) která jsou vlastněna alespoň z 50 % státními příslušníky smluvní strany této dohody nebo společností s ústředím v této straně, jejíž ředitel nebo ředitelé, předseda správní rady nebo dozorčí rady a většina členů těchto rad jsou státní příslušníci smluvní strany této dohody a, navíc, v případě partnerství nebo společností s ručením omezeným alespoň polovina kapitálu patří této straně nebo veřejným institucím nebo státním příslušníkům této strany;

(d) jejichž kapitán a důstojníci jsou všichni státní příslušníci smluvní strany této dohody;

(e) jejichž posádku tvoří alespoň ze 75 % státní příslušníci smluvní strany této dohody.

Poznámka 5 - Články 3 a 4

1. Určující jednotkou pro uplatnění pravidel původu je konkrétní výrobek, který se pokládá za základ pro zařazení podle nomenklatury Harmonizovaného systému. V případě souboru výrobků, který je klasifikován podle Všeobecného pravidla 3 pro interpretaci Harmonizovaného systému, je tato určující jednotka stanovena s ohledem na jednotlivé položky souboru; toto ustanovení se vztahuje také na soubory čísel 6308, 8206 a 9605.

Z uvedeného vyplývá, že:

- jestliže je výrobek skládající se ze skupiny nebo sestavy předmětů zařazen podle pravidel Harmonizovaného systému do jednoho čísla, tvoří celek určující jednotku,

- jestliže zásilka sestává z řady identických výrobků zařazených ve stejném čísle Harmonizovaného systému, musí se při aplikaci pravidel o původu brát každý výrobek jednotlivě.

2. Je-li podle Všeobecného pravidla 5 Harmonizovaného systému zařazen do určitého čísla spolu s výrobkem i obal, pak je zahrnut do stejného čísla také pro účely stanovení původu.

Poznámka 5a - Písmeno (h) článku 3

V případě upotřebených pneumatik nezahrnuje pojem "upotřebené předměty sebrané v této straně, které se hodí pouze pro získání surovin" pouze upotřebené pneumatiky vhodné pro získání surovin, ale také upotřebené pneumatiky vhodné jen pro protektorování nebo pro použití jako odpad.

Poznámka 6 - Odstavec 2 článku 4

Úvodní poznámky k příloze II se týkají, kde přísluší, všech výrobků, při jejichž výrobě jsou použity nepůvodní materiály, a to i tehdy, nejsou-li předmětem specifických podmínek obsažených v příloze II, ale namísto toho podléhají pravidlu o změně čísla stanovenému v odstavci 2 článku 4.

Poznámka 7 - Článek 5

"Cena fco závod" znamená cenu zaplacenou za získaný výrobek výrobci, v jehož podniku je prováděno poslední opracování nebo zpracování, a to za předpokladu, že tato cena zahrnuje hodnotu všech materiálů použitých ve výrobě.

"Celní hodnota" znamená celní hodnotu stanovenou v souladu s Dohodou o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu uzavřenou v Ženevě 12. dubna 1979.

Poznámka 8 - Odstavec 1 článku 7

Možnost použití faktury jako důkazu původu zboží podle tohoto protokolu zahrnuje rovněž dodací list nebo jakýkoliv jiný obchodní doklad, který popisuje příslušné zboží natolik podrobně, že ho umožňuje identifikovat.

V případě výrobků posílaných poštou, které se ve smyslu odstavce 2 článku 7 nepokládají za dovozy pro obchodní účely, lze prohlášení o původu provést rovněž na celním prohlášení C2/CP3 nebo na listu papíru připojeném k tomuto prohlášení.

Poznámka 9 - Odstavec 1 článku 17 a článek 22

Pokud je podle ustanovení odstavce 3 článku 8 vydáno osvědčení EUR.1 týkající se zboží reexportovaného ve stejném stavu, získají celní orgány země určení ověřené kopie dříve vydaného důkazu původu týkajícího se tohoto zboží prostřednictvím administrativní spolupráce.

Poznámka 10 - Článek 23

"Navrácení cla (drawback) nebo osvobození od cla jakéhokoliv druhu" znamená jakýkoli způsob vrácení celních poplatků nebo osvobození od nich, plné nebo částečné, které se týká materiálů použitých ve výrobě, za předpokladu, že příslušná ustanovení umožňují toto zpětné navrácení nebo neplacení nebo neuložení poplatků, je-li zboží získané z uvedených materiálů vyvezeno, nikoli zůstane-li v tuzemsku.

"Materiály použité ve výrobě" znamenají jakékoli výrobky, pro něž je požadováno "navrácení cla (drawback) nebo osvobození od cla jakéhokoli druhu" v důsledku vývozu původních výrobků s osvědčením EUR.1, LT osvědčením nebo fakturou vztahující se k LT osvědčení, nebo formulářem EUR.2, nebo fakturou s prohlášením vývozce.

PŘÍLOHA II

OPRACOVÁNÍ NEBO ZPRACOVÁNÍ NEPŮVODNÍCH MATERIÁLŮ, KTERÉ JE TŘEBA PROVÉST, ABY VYROBENÝ VÝROBEK ZÍSKAL CHARAKTER PŮVODU

ÚVODNÍ POZNÁMKY

Obecné

Poznámka 1:

1.1 První dva sloupce seznamu popisují získaný výrobek. První sloupec obsahuje číslo nebo kapitolu Harmonizovaného systému, ve druhém sloupci je popis zboží odpovídající danému číslu nebo kapitole. Ke každému výrobku uvedenému v prvních dvou sloupcích je ve sloupci 3 nebo 4 stanoveno pravidlo původu. Je-li v některých případech před číselným označením v prvním sloupci uvedeno "ex", znamená to, že pravidlo ve sloupci 3 nebo 4 se týká pouze té části čísla nebo kapitoly, která je výslovně uvedena ve sloupci 2.

1.2 Tam, kde je ve sloupci 1 uvedena skupina čísel nebo číslo kapitoly a popis výrobků ve sloupci 2 je tudíž obecný, platí příslušné pravidlo ve sloupci 3 nebo 4 na všechny výrobky, které jsou podle Harmonizovaného systému zařazeny v číslech této skupiny nebo v uvedené kapitole.

1.3 Platí-li v seznamu rozdílná pravidla pro různé výrobky patřící do téhož čísla, obsahuje každý odstavec popis té části čísla, které odpovídá příslušné pravidlo ve sloupci 3 nebo 4.

1.4 Není-li uvedeno žádné pravidlo ve sloupci 4 pro výrobky kapitol 84 až 91 včetně, použije se pravidlo stanovené ve sloupci 3.

Poznámka 2:

2.1 Pojem "výroba" se týká jakéhokoliv druhu opracování nebo zpracování, včetně "montáže" nebo specifických operací. Viz však poznámku 3.5 dále.

2.2 Pojem "materiál" zahrnuje jakoukoliv přísadu, surovinu, složku nebo díl atd., použité k výrobě produktu.

2.3 Pojem "výrobek (produkt)" se vztahuje na právě vyráběný výrobek i tehdy, má-li být později použit v jiné výrobní operaci.

Poznámka 3:

3.1 V případě jakéhokoliv čísla, které není v seznamu, nebo jakékoliv části čísla, která není v seznamu, platí pravidlo "změny čísla" stanovené v odstavci 2 článku 4. Jestliže se podmínka změny čísla aplikuje na výrobek v seznamu, pak je výslovně uvedena ve sloupci 3.

3.2 Opracování nebo zpracování stanovené pravidlem ve sloupci 3 nebo 4 musí být provedeno pouze ve vztahu k použitým nepůvodním materiálům. Stejně tak omezení uvedená ve sloupci 3 nebo 4 se týkají jenom použitých nepůvodních materiálů.

3.3 Uvádí-li pravidlo, že lze použít "materiály kteréhokoliv čísla", lze také použít materiály stejného čísla, jako je číslo daného výrobku, avšak s podmínkou, že platí jiná omezení, jsou-li také obsažena v tomto pravidle. Avšak výraz "výroba z materiálů kteréhokoliv čísla, včetně jiných materiálů čísla..." znamená, že je možné použít pouze takové materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek, jejichž popis se liší od popisu výrobku uvedeného ve sloupci 2 seznamu.

3.4 Jestliže se výrobek zhotovený z nepůvodních materiálů, který získal charakter původu během výroby v důsledku změny čísla nebo dle vlastního pravidla uvedeného v seznamu, použije jako materiál v procesu výroby jiného výrobku, potom se na něj nevztahuje pravidlo platící pro výrobek, ve kterém je začleněn.

Například:

Z "ostatní legované oceli nahrubo tvarované kováním" čísla 7224 se vyrábí motor čísla 8407, pro který pravidlo uvádí, že hodnota nepůvodních materiálů, které lze použít, nesmí přesáhnout 40 % ceny fco závod.

Jestliže byl použitý výkovek zhotoven v příslušné zemi z nepůvodního ingotu, pak již tento výkovek získal původ na základě pravidla pro číslo ex 7224 v seznamu. Při výpočtu hodnoty motoru jej lze pokládat za původní bez ohledu na to, zda byl vyroben ve stejné továrně nebo jiné. Hodnota nepůvodního ingotu se tedy při započítávání hodnoty použitých nepůvodních materiálů nebere v úvahu.

3.5 I když je splněno pravidlo změny čísla nebo jiné pravidlo obsažené v seznamu, nezískává výrobek charakter původu, není-li provedené zpracování, bráno jako celek, postačující ve smyslu odstavce 5 článku 4.

Poznámka 4:

4.1 Pravidlo v seznamu představuje minimální opracování nebo zpracování, které je nezbytné; vyšší stupeň opracování nebo zpracování rovněž uděluje charakter původu; naopak, nižší stupeň opracování nebo zpracování nemůže dát výrobku charakter původu. Jestliže tedy pravidlo říká, že lze použít nepůvodní materiál na určitém stupni výroby, může se takový materiál použít také v dřívější fázi výroby, ale nikoli v pozdější fázi.

4.2 Určuje-li pravidlo v seznamu, že při výrobě lze použít více než jeden druh materiálu, znamená to, že je možno použít libovolně jeden nebo více z uvedených materiálů. Pravidlo nevyžaduje, aby se použily všechny jmenované druhy materiálu.

Například:

Pravidlo pro textilní tkaniny říká, že lze použít přírodní vlákna a mezi jinými také materiály chemické. To neznamená, že musí být použity oba druhy materiálů - lze použít jeden nebo druhý nebo oba.

Platí-li ale určité omezení na jeden materiál a jiná omezení ve stejném pravidle platí na jiné materiály, pak se tato omezení týkají pouze skutečně použitých materiálů.

Například:

Pravidlo pro šicí stroje určuje, že jak mechanismus pro napínání nitě, tak mechanismus pro klikatý steh, které jsou použity, musí být původní; tato dvě omezení platí jenom tehdy, jsou-li tyto mechanismy do šicího stroje opravdu zařazeny.

4.3 Určuje-li pravidlo v seznamu, že se výrobek musí zhotovit z nějakého konkrétního materiálu, pak tato podmínka pochopitelně nebrání použít jiné materiály, které v důsledku své přirozené povahy nemohou tomuto pravidlu odpovídat.

Například:

V případě výrobku zhotoveného z netkaných materiálů, kde je dovoleno použít pouze nepůvodní přízi, není možné použít jako výchozí materiál netkané textilie - a to i přesto, že netkané textilie nelze normálně zhotovit z příze. V takových případech by výchozím nepůvodním materiálem musela být vlákna, tj. fáze před přízí.

Pokud jde o textilní výrobky, viz též poznámku 7.3.

4.4 Jestliže se v pravidle v seznamu uvádějí pro maximální hodnotu nepůvodních materiálů, které lze použít, dvě procentuální sazby nebo více, pak tyto procentuální sazby nelze sčítat dohromady. Maximální hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nesmí nikdy přestoupit nejvyšší z daných procentuálních sazeb. Kromě toho jednotlivé procentuální sazby nesmějí být překročeny ve vztahu ke konkrétním materiálům, pro které platí.

Textil

Poznámka 5:

5.1 Pojem "přírodní vlákna" používaný v seznamu se týká jiných vláken než vláken umělých nebo syntetických a je omezen na fáze před spřádáním, včetně odpadu; pokud není uvedeno jinak, pojem "přírodní vlákna" zahrnuje vlákna, která byla mykána, česána nebo jinak zpracována, ne však spřádána.

5.2 Pojem "přírodní vlákna" zahrnuje žíně čísla 0503, hedvábí čísel 5002 a 5003, jakož i vlnu a jemné nebo hrubé zvířecí chlupy čísel 5101 až 5105, bavlněná vlákna čísel 5201 až 5203 a jiná rostlinná vlákna čísel 5301 až 5305.

5.3 Pojmy "textilní vláknina", "chemické materiály" a "papírenské materiály" se v seznamu používají k označení materiálů nezařazených v kapitolách 50 až 63, které lze použít pro výrobu umělých, syntetických nebo papírových vláken nebo přízí.

5.4 Pojem "chemická (syntetická nebo umělá) střížová vlákna" se v seznamu používá pro kabel ze syntetického nebo umělého hedvábí, syntetická nebo umělá střížová vlákna nebo odpad z chemických vláken čísel 5501 až 5507.

Poznámka 6:

6.1 V případě výrobků zařazených v těch číslech seznamu, které obsahují odkaz na tuto poznámku, neplatí podmínky stanovené ve sloupci 3 seznamu pro takové základní textilní materiály používané v jejich výrobě, které představují dohromady 10 % nebo méně celkové hmotnosti všech použitých základních textilních materiálů (viz však též poznámky 6.3 a 6.4 dále).

6.2 Tuto toleranci však lze uplatnit pouze na směsové výrobky, které byly vyrobeny ze dvou nebo více základních textilních materiálů.

Základní textilní materiály jsou:

- hedvábí,
- vlna,
- hrubé zvířecí chlupy,
- jemné zvířecí chlupy,
- žíně,
- bavlna,
- papírenské materiály a papír,
- len,
- pravé konopí,
- jutová a jiná textilní lýková vlákna,
- sisalová a jiná textilní vlákna z rodu Agave,
- kokosová vlákna, vlákna manilského konopí, vlákna ramie a ostatní rostlinná textilní vlákna,
- syntetická chemická elementární vlákna,
- umělá chemická elementární vlákna,
- syntetická chemická střížová vlákna,
- umělá chemická střížová vlákna.

Například:

Příze čísla 5205 vyrobená z bavlněných vláken a syntetických střížových vláken je směsová příze. Proto lze použít nepůvodní syntetická střížová vlákna, která nesplňují pravidla původu, až do 10 % hmotnosti příze.

Například:

Vlněná tkanina čísla 5112, vyrobená z vlněné příze a syntetické příze ze střížových vláken, je směsová tkanina. Proto lze použít nepůvodní syntetickou přízi nebo nepůvodní vlněnou přízi nebo kombinaci těchto dvou materiálů, které nesplňují pravidla původu, až do 10 % hmotnosti tkaniny.

Například:

Všívaná textilie čísla 5802 zhotovená z bavlněné příze a z bavlněné tkaniny je směsový výrobek pouze tehdy, je-li bavlněná tkanina sama o sobě směsovou tkaninou zhotovenou z dvou nebo více odlišných základních textilních materiálů nebo je-li použitá bavlněná příze sama o sobě směsová.

Například:

Jestliže je tato všívaná textilie vyrobena z bavlněné příze a syntetické tkaniny, pak jsou pochopitelně tyto použité příze dvěma různými základními textilními materiály a všívaná textilie je proto směsovým výrobkem.

Například:

Koberec se střapci zhotovenými z umělé příze i bavlněné příze a s jutovou podložkou je směsový výrobek, protože k jeho výrobě jsou použity tři základní textilní materiály. Proto lze použít jakékoliv nepůvodní materiály, které jsou produktem pozdějšího stupně výroby, než připouští pravidlo, za předpokladu, že jejich celková hmotnost nepřesahuje dohromady 10 % hmotnosti textilních materiálů v tomto koberci. Vzhledem k tomu by se mohla dovážet jutová podložka a/nebo umělá příze na takovém stupni výroby, za předpokladu, že jsou splněny podmínky hmotnosti.

6.3 V případě textilií obsahujících "polyuretanovou přízi s pružnými polyetherovými součástmi, též opředenou" je uvedená tolerance 20 % ve vztahu k této přízi.

6.4 V případě textilií obsahujících jako základ pruh z hliníkové fólie nebo plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, uzavřené pomocí lepidla mezi dvě vrstvy z plastu, je tato tolerance 30 % ve vztahu k tomuto pruhu.

Poznámka 7:

7.1 V případě textilních výrobků zařazených v těch číslech seznamu, které obsahují odkaz na tuto poznámku, lze použít textilní materiály, s výjimkou podšívek a mezipodšívek, které nesplňují pravidlo stanovené ve sloupci 3 seznamu pro příslušné zhotovené výrobky, za předpokladu, že jsou zařazeny v jiném čísle, než je číslo výrobku, a že jejich hodnota nepřesahuje 8 % ceny výrobku fco závod.

7.2 Jakékoliv použité netextilní ozdoby a doplňky nebo jiné použité materiály, které obsahují jakékoli textilní materiály, nemusí splňovat podmínky stanovené ve sloupci 3, i když spadají mimo rozsah poznámky 4.3.

7.3 V souladu s poznámkou 4.3 se mohou jakékoliv nepůvodní netextilní ozdoby a doplňky nebo jiné výrobky, které neobsahují žádný textilní materiál, volně používat tam, kde je nelze vyrobit z materiálů uvedených ve sloupci 3.

Například:

Jestliže pravidlo v seznamu říká, že pro určitý konkrétní textilní výrobek, např. pro halenku, se musí použít příze, pak toto nebrání použití kovových předmětů, např. knoflíků, protože je nelze zhotovit z textilních materiálů.

7.4 Uplatňuje-li se procentové pravidlo, musí se při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů brát v úvahu hodnota ozdob a doplňků.

Číslo HSPopis výrobkuOpracování nebo zpracování provedené na nepůvodních materiálech, které poskytuje charakter původu
(1)(2)(3)
0201Hovězí maso, čerstvé nebo chlazenéVýroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě hovězího zmrazeného masa čísla 0202
0203Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazenéVýroba, v níž veškeré použité materiály již musí být původní
0207Maso a jedlé droby drůbeže čísla 0105, čerstvé, chlazené nebo zmrazenéVýroba, v níž veškeré použité materiály již musí být původní
0208Ostatní maso a jedlé droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazenéVýroba, v níž veškeré použité materiály již musí být původní
0210Maso a jedlé droby, nasolené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené, jedlé moučky a prášky z masa nebo drobůVýroba z materiálů kteréhokoliv čísla kromě masa a drobů čísel 0201 až 0206 a 0208 nebo drůbežích jater čísla 0207
0302 až 0305Ryby jiné než živéVýroba, v níž všechny materiály Kapitoly 3, které jsou použité, již musí být původní
0402, 0404 až 0406Mlékárenské výrobkyVýroba z materiálů kteréhokoliv čísla kromě mléka nebo smetany čísla 0401 nebo 0402
0403Podmáslí, kyselé mléko nebo smetana, jogurt, kefír a ostatní zkvašené nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo s přídavkem cukru či jiných sladidel nebo ochucené nebo s přídavkem ovoce, ořechů nebo kakaaVýroba, v níž:
- všechny použité materiály Kapitoly 4 již musí být původní,
- veškeré použité ovocné šťávy (kromě ananasové, limettové nebo grapefruitové) čísla 2009 již musí být původní, a
- hodnota jakéhokoliv použitého materiálu Kapitoly 17 nepřesahuje 30% ceny výrobku přímo ze závodu
0408Ptačí vejce, bez skořápek, a žloutky, čerstvá, sušená, vařená ve vodě nebo páře, tvarovaná, zmrazená nebo jinak konzervovaná, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidelVýroba z materiálů kteréhokoliv čísla s výjimkou ptačích vajec čísla 0407
0710 až 0713Jedlá zelenina, mražená nebo sušená, přechodně konzervovaná, kromě čísel ex 0710Výroba, v níž veškeré použité zeleninové materiály již musí být původní
ex 0710Sladká kukuřice (též vařená v páře nebo vodě), zmrazenáVýroba z čerstvé nebo chlazené sladké kukuřice
0904Pepř rodu Piper; plody rodu Gapsium nebo Pimenta, sušené, drcené nebo v práškuVýroba, v níž plody rodu Capsicum položky 0706 90, z pohledu kultivace a prvotního zpracování, již musí být původní
1103Krupice, krupička a aglomerované výrobky z obilí ve tvaru válečků, kuliček a v podobných tvarechVýroba, v níž všechny použité materiály Kapitoly 10 již musí být původní
1105Mouka, krupice, vločky, granule a pelety z bramborVýroba, v níž použité brambory již musí být původní
1107Slad, též praženýPoužité materiály musí být primárně zpracovány a praženy v zemi původu
1108Škroby, inulinZákladní použité materiály Kapitoly 10 a čísla 0710 již musí být původní
1201Sojové boby, též drcenéVýroba ,v níž veškeré základní použité materiály již musí být původní
1205Semena řepky, semena řepky olejky, též drcenáVýroba ,v níž veškeré základní použité materiály již musí být původní
1206Slunečnicová semena, též drcenáVýroba ,v níž veškeré základní použité materiály již musí být původní
1208Mouka a krupice z olejnatých semen a olejnatých plodů, vyjma hořčičnou mouku a krupiciVýroba ,v níž veškeré základní použité materiály již musí být původní
1211Rostliny, části rostlin, semena a plody používané hlavně v parfumerii, v lékařství nebo jako insekticidy, paraziticidy (prostředky proti cizopasníkům) apod., čerstvé nebo sušené, též nařezané, rozdrcené nebo v práškuVýroba ,v níž veškeré základní použité materiály již musí být původní
1501Vepřové sádlo; jiný vepřový a drůbeží tuk, škvařený, též lisovaný nebo extrahovaný rozpouštědlem:
- Tuky z kostí nebo odpaduVýroba z materiálů kteréhokoliv čísla kromě materialů čísel 0203, 0206 nebo 0207 nebo kostí čísla 0506
- JinéVýroba z vepřového masa nebo jedlých vepřových drobů čísla 0203 nebo 0206 nebo drůbežího masa a jedlých drůbežích drobů čísla 0207
1504Tuky, oleje a jejich frakce, z ryb nebo mořských savců, též rafinované, ale chemicky neupravené:
- Tuhé frakce rybích olejů a tuků a olejů mořských savcůVýroba z materiálů kteréhokoliv čísla včetně jiných materiálů čísla 1504
- JinéVýroba, v níž veškeré použité živočišné materiály Kapitol 2 a 3 již musí být původní
ex 1507 až 1515Netuhnoucí rostlinné oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené:
- Tuhé frakce s výjimkou oleje JojobaVýroba z jiných materiálů čísel 1507 až 1515
- Jiné vyjma:Výroba, v níž veškeré použité rostlinné materiály již musí být původní
- Lungového oleje; myrtového vosku a japonského vosku
- Určených pro technická nebo průmyslová použití jiná než je výroba potravin pro humánní spotřebu
ex 1516Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, reesterifikované, též rafinované, ale dále nepřipravenéVýroba, v níž všechny použité živočišné a rostlinné materiály již musí být původní
ex 1517Jedlé kapalné směsi rostlinných olejů čísel 1507 až 1515Výroba, v níž všechny použité rostlinné materiály již musí být původní
1601Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve; potravinové přípravky na základě těchto výrobkůVýroba z živočichů Kapitoly 1
1602Jiné upravené nebo konzervované maso, droby nebo krevVýroba z živočichů Kapitoly 1
1603Výtažky a Ïts'ávy z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů, nebo jiných vodních bezobratlovcůVýroba z živočichů Kapitoly 1. Všechny ryby, korýši, měkkýši nebo jiní vodní bezobratlovci již musí být původní
1604Upravené nebo konzervované ryby; kaviár a jeho náhražky z rybích jikerVýroba, v níž všechny použité ryby nebo rybí jikry již musí být původní
1605Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlovci, upravení nebo konzervovaníVýroba, v níž všichni použití korýši, měkkýši nebo jiní vodní bezobratlovci již musí být původní
ex 1701Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v tuhé formě, s příchutěmi nebo barevnými přísadamiVýroba, v níž hodnota jakýchkoliv použitých materiálů Kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 1703Melasy získané extrakcí nebo rafinací cukru, s příchutí nebo barvivemVýroba, v níž hodnota jakýchkoliv použitých materiálů Kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
1704Cukrovinky (včetně bílé čokolády) bez kakaaVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku za předpokladu, že hodnota jakýchkoliv jiných použitých materiálů Kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
1902Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako jsou špagety, makaróny, nudle, široké nudle, noky, ravioli (masové nebo zeleninové taštičky) a cannelloni (druh makaronů; kuskus, též připravenýVýroba, v níž všechny použité obilniny (s výjimkou tvrdé pšenice), maso, droby, ryby, korýši nebo měkkýši již musí být původní
1905Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky vhodné pro farmaceutické použití, oplatky, rýžový papír a podobné výrobkyVýroba z materiálů jakéhokoliv čísla, kromě materiálů Kapitoly 11
2001Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, upravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octovéVýroba, v níž veškeré použité ovoce, ořechy nebo zelenina již musí být původní
2007Zavařeniny, želé, marmelády, ovocné a ořechové kaše (pyré) a pasty, jako přípravky pro vaření, též obsahující cukr nebo jiná sladidlaVýroba, v níž hodnota jakýchkoliv použitých materiálů Kapitoly 17 nesmí přesahovat 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
2008Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté:
2008 (pokrač.)- Ovoce a ořechy vařené jinak než v páře nebo vodě, neobsahující přídavek cukru, zmrazenéVýroba, v níž veškeré použité ovoce a ořechy již musí být původní
- Ořechy, které neobsahují přidaný cukr nebo alkoholVýroba, v níž hodnota původních použitých ořechů a olejnatých semen čísel 0801, 0802 a 1202 až 1207 přesahuje 60 % ceny výrobku přímo ze závodu
- JinéVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku za předpokladu, že hodnota jakýchkoliv použitých materiálů Kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 2009Ovocné Ïts'ávy (včetně vinného moštu), nekvašené a bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidelVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku za předpokladu, že hodnota jakýchkoliv použitých materiálů Kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 2101Pražená čekanka a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nichVýroba, v níž veškerá čekanka již musí být původní
2201Voda, včetně přírodních nebo umělých minerálních vod a sodovek, bez přísady cukru nebo jiných sladidel, bez příchutí; led a sníhVýroba, v níž veškerá použitá voda již musí být původní
2202Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo s příchutí, a jiné nealkoholické nápoje vyjma ovocných nebo zeleninových šťáv čísla 2009Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku za předpokladu, že hodnota jakýchkoliv použitých materiálů Kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu a dále za předpokladu, že jakákoliv ovocná šťáva (kromě ananasové, limettové a grapefruitové) již musí být původní
2203Pivo ze sladuVýroba, v níž hodnota jakýchkoliv použitých materiálů čísla 1107 nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 2204Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem, a hroznový mošt s přídavkem alkoholuVýroba z materiálů kteréhokoliv čísla vyjma hroznů nebo jakéhokoliv materiálu připraveného z hroznů
2205Vermut a jiné víno z čerstvých hroznů ochucené rostlinnými nebo aromatickými látkami;Výroba, v níž musí být víno čísla 2204 použité v největším množství a hrozny čísla 0806 již původní
ex 2207Ethylalkohol nedenaturovaný s měrným alkoholometrickým titrem 80 % vol a více; ethylalkohol a destiláty denaturované, s jakýmkoliv alkoholometrickým titremVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku a
- musí být zcela získány
ex 2208Ethylalkohol nedenaturovaný s měrným alkoholometrickým titrem menším než 80 % vol; destiláty, likéry a ostatní lihové nápoje; složené alkoholické přípravky používané k výrobě nápojůVýroba, v níž
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku, a
- musí být zcela získány
2209Stolní ocet a jeho náhražky získané z kyseliny octovéZákladní použité materiály čísel 0806 a 0808 nebo jiné použité materiály již musí být původní
2309Přípravky používané ke krmení zvířatVýroba, v níž všechny použité obilniny, cukr nebo melasa, mošt nebo mléko musí již být původní
2401Nezpracovaný tabák; tabákový odpadPři prvotním zpracování používaný sušený tabák typu Virginia musí být zcela získán
ex 2504Přírodní krystalický grafit, s obohaceným obsahem uhlíku, čištěný a mletýObohacení o obsah uhlíku, čištění a mletí surového krystalického grafitu
ex 2515Mramor, krájený jenom řezáním nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru o tloušťce nepřesahující 25 cmKrájení mramoru (také již nařezaného) o tloušťce přesahující 25 cm řezáním nebo jinak
ex 2516Žulový porfyr, čedič, pískovec a jiné kameny pro výtvarné nebo stavební účely jenom krájené řezáním či jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru o tloušťce nepřesahující 25 cmKrájení kamenů (také již nařezaných) o tloušťce přesahující 25 cm řezáním nebo jinak
ex 2518Kalcinovaný dolomitKalcinace nekalcinovaného dolomitu
ex 2519Drcený přírodní uhličitan hořečnatý (magnesit) v her- meticky uzavřených kontejnerech, a oxid hořečnatý, též čistý, jiný než tavená nebo slinutá magnézia (oxid hořečnatý)Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku. Lze však použít přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit)
ex 2520Sádry speciálně připravené pro stomatologiiVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 2524Přírodní azbestová vláknaVýroba z azbestového koncentrátu
ex 2525Prášková slídaMletí slídy nebo slídového odpadu
ex 2530Barevné hlinky, kalcinované nebo ve formě práškuKalcinace nebo mletí barevných hlinek
ex 2707Oleje, v nichž hmotnost aromatických složek přesahuje hmotnost nearomatických složek, přičemž se tyto oleje podobají minerálním olejům získaným destilací vysoko- teplotního uhelného dehtu, u kterých více než 65 % objemu destiluje při teplotě do 250°C (včetně směsí lakového benzínu a benzolu), pro použití jako energie nebo palivaVýroba z materiálů jakéhokoliv čísla
2710Ropné oleje a oleje získané z živičných látek, jiné než surové; přípravky nespecifikované nebo nezahrnuté jinde, obsahující 70% hmotnosti a více ropných olejů nebo olejů z živičných látek, přičemž tyto oleje jsou základními složkami těchto přípravkůVýroba z materiálů jakéhokoliv čísla
ex 2712Vazelíny z ropyVýroba z nerafinované ropné vazelíny
ex 2712Parafínový voskVýroba z parafínového gáče nebo šupinkového parafínu
ex 2712 (pokrač.)Mikrokrystalický ropný vosk, parafínový gáč, čištěný ozokerit, hnědouhelný vosk, rašelinový vosk, jiné minerální vosky, a podobné produkty, získané syntézou nebo jinými procesy, též barvenéVýroba ze surového ozokeritu
ex Kapitola 28Anorganické chemikálie; organické nebo anorganické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů; kromě čísel ex 2811 , ex 2833, ex 2840, pro která jsou pravidla uvedena nížeVýroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 2811Oxid sírovýVýroba z oxidu siřičitého
ex 2833Síran hlinitýVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 2840Perboritan sodnýVýroba z pentahydrátu tetraboritanu sodného
ex Kapitola 29Organické chemikálie, kromě čísel ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 a 2934, jejichž postavení je specifikováno nížeVýroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku. Lze ale použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 2905Kovové alkoholáty alkoholů tohoto čísla a etanolu nebo glycerinuVýroba z materiálů jakéhokoliv čísla, včetně jiných materiálů čísla 2905. Lze však použít kovové alkoholáty tohoto čísla za předpokladu, že jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
2915Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halidy, peroxidy a peroxikyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderivátyVýroba z materiálů jakéhokoliv čísla. Avšak hodnota všech použitých materiálů čísel 2915 a 2916 nesmí přesáhnout 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 2932- Vnitřní ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderivátyVýroba z materiálů jakéhokoliv čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísla 2909 nesmí přesáhnout 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 2932- Cyklické acetaly a vnitřní hemiacetaly a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderivátyVýroba z materiálů jakéhokoliv čísla, včetně jiných materiálů čísla 2932
2933Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým heteroatomem (heteroatomy);Výroba z materiálů jakéhokoliv čísla. Avšak hodnota všech použitých materiálů čísel 2932 a 2933 nesmí přesáhnout 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
nukleové kyseliny a jejich soli
2934Jiné heterocyklické sloučeninyVýroba z materiálů jakéhokoliv čísla. Avšak hodnota všech použitých materiálů čísel 2932, 2933 a 2934 nesmí přesáhnout 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex Kapitola 30Farmaceutické výrobky, kromě čísel 3002, 3003 a 3004, pro která jsou pravidla stanovena nížeVýroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
3002Lidská krev; zvířecí krev připravená pro terapeutické, profylaktické nebo diagnostické účely; antisera a jiné krevní složky; očkovací látky, toxiny, kultury mikroorganismů (vyjma kvasnic) a podobné výrobky:
- Výrobky sestávající ze dvou nebo více složek, které byly smíseny pro terapeutická nebo profylaktická použití nebo nemíchané výrobky, upravené do odměřených dávek nebo forem nebo balení pro maloobchodní prodejVýroba z materiálů jakéhokoliv čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Lze také použít materiály tohoto popisu za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
- Jiné:
- Lidská krevVýroba z materiálů jakéhokoliv čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Lze také použít materiály tohoto popisu za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
- Zvířecí krev připravená pro terapeutická nebo profylaktická použitíVýroba z materiálů jakéhokoliv čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Lze také použít materiály tohoto popisu za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
- Krevní složky jiné než antisera, hemoglobin a sérový globulinVýroba z materiálů jakéhokoliv čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Lze také použít materiály tohoto popisu za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
- Hemoglobin, krevní globulin a sérový globulinVýroba z materiálů jakéhokoliv čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Lze také použít materiály tohoto popisu za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
- JinéVýroba z materiálů jakéhokoliv čísla, včetně jiných materiálů čísla 3002. Lze také použít materiály tohoto popisu za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
3003 a 3004Léky (vyjma zboží čísel 3002, 3005 nebo 3006)Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku. Lze ale také použít materiály čísla 3003 nebo 3004 za předpokladu, že jejich souhrnná hodnota nepřesahuje 20 % ceny vý- robku přímo ze závodu, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex Kapitola 31Hnojiva kromě čísla 3105, pro které je pravidlo stanoveno nížeVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 3105Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dvě nebo tři z těchto složek: dusík, fosfor a draslík; zboží této kapitoly, v tabletách nebo podobných formách nebo v obalech o hrubé hmotnosti nepřesahující 10 kg, kromě:Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu, a
- dusičnanu sodného- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
- kyanamidu vápenatého
- síranu draselného
- síranu hořečnato draselného
ex Kapitola 32Výtažky pro činění nebo barvení; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a ostatní barvicí látky; barvy a laky; různé tmely; inkousty; kromě čísel 3201 a 3205, pro které jsou pravidla stanovena nížeVýroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 3201Taniny a jejich soli, estery, ethery a jiné derivátyVýroba z výtažků pro činění rostlinného původu
3205Barevná mořidla; přípravky založené na barevných mořidlech dle specifikace v poznámce 3 k této kapitole1)Výroba z materiálů jakéhokoliv čísla, kromě čísel 3203 a 3204 za předpokladu, že hodnota jakýchkoliv materiálů zařazených v čísle 3205 nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex Kapitola 33Silice a rezinoidy; parfumerní, kosmetické a toaletní přípravky; kromě čísla 3301, pro které je pravidlo stanoveno nížeVýroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
3301Silice (s terpénem i bez něho), včetně pevných a absolutních; rezinoidy; koncentráty silic v tucích, nevysychavých olejích, voscích apod. získané napuštěním těchto výrobků vonnou esencí nebo macerací; terpenické vedlejší výrobky z deterpenace silic; vodné destiláty a vodné roztoky silicVýroba z materiálů jakéhokoliv čísla, včetně materiálů jiné “skupiny“ 2) v tomto čísle. Lze však použít materiály stejné skupiny za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex Kapitola 34Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací přípravky, mazací přípravky, umělé vosky, připravené vosky, lešticí nebo čisticí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, “dentální vosky“ a dentální přípravky na bázi sádry; kromě čísla 3404 jehož postavení je stanoveno nížeVýroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
3404Umělé vosky a připravené vosky:
- Na bázi parafinu, ropných vosků, vosků získaných z živičných nerostných látek, parafinového gáče nebo volného voskuVyrobené z materiálů nezařazených do čísla 3404 nebo do Kapitoly 29
3404 (pokrač.)- JinéVýroba z materiálů jakéhokoliv čísla, kromě:
- hydrogenovaných olejů, které mají charakter vosků čísla 1516
- mastných kyselin chemicky nedefinovaných nebo technických mastných alkoholů, které mají charakter vosků čísla 1519
- materiály čísla 3404.
Tyto materiály je ale možné použít, jestliže jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex Kapitola 35Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy; kromě čísel 3505 a ex 3507, pro které jsou pravidla stanovena nížeVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, jestliže jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
3505Dextriny a jiné modifikované škroby (například předželatizované nebo esterifikované škroby); klihy (lepidla) na bázi škrobů, nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů:
- Škrobové ethery a esteryVýroba z materiálů kteréhokoliv čísla, včetně jiných materiálů čísla 3505
- JinéVýroba z materiálů kteréhokoliv čísla, kromě materiálů čísla 1108
ex 3507Připravené enzymy jinde neurčené nebo nezahrnutéVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
Kapitola 36Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické slitiny; některé hořlavé přípravkyVýroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, když jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex Kapitola 37Fotografické a kinematografické zboží; kromě čísel 3701, 3102 a 3704, pro které jsou pravidla stanovena nížeVýroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, jestliže jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
3701Fotografické desky a ploché filmy, citlivé, neexponované, z jiného materiálu než z papíru, kartonu, lepenky nebo textilie; ploché okamžité kopírovací filmy, citlivé, neexponované, též v kazetách:
- Okamžité kopírovací filmy pro barevnou fotografii, v kazetáchVýroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v jiném čísle než je číslo 3701 nebo 3702. Lze však použít materiály z čísla 3702, když jejich hodnota nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
- JinéVýroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo 3701 nebo 3702. Lze ale použít materiály čísel 3701 a 3702, když jejich souhrnná hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
3702Fotografické filmy ve svitcích, citlivé, neexponované, z jiného materiálu než z papíru, kartonu, lepenky nebo textilie; okamžité kopírovací filmy ve svitcích, citlivé, neexponovanéVýroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v jiném čísle než číslo 3701 nebo 3702
3704Fotografické desky, filmy, papír, karton nebo textilie, exponované ale nevyvolanéVýroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v jiném čísle než čísla 3701 až 3704
ex Kapitola 38Různé chemické výrobky; kromě čísel ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, 3808 až 3814, 3818 až 3820, 3822 a 3823, pro než jsou pravidla stanovena nížeVýroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, jestliže jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 3801Koloidní grafit v suspenzi v oleji a semikoloidní grafit; uhlíkaté pasty pro elektrodyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 3801Grafit ve formě pasty, ve směsi s minerálním olejem s více než 30 % hmotnosti grafituVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 3403 nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 3803Rafinovaný tálový olejRafinace surového tálového oleje
ex 3805Sulfátové terpentýnové silice, čištěnéČištění surových sulfátových terpentýnových silic destilací nebo rafinací
ex 3806Esterové pryskyřiceVýroba z pryskyřičných kyselin
ex 3807Dřevný dehetDestilace dřevného dehtu
3808 až 3814 3818 až 3820 3822 a 3823Různé chemické výrobky:
- Připravené přísady do mazacích olejů, obsahující ropné oleje nebo oleje získané z živičných nerostných látek, čísla 3811Výroba,v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 3811 nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
- Tyto výrobky čísla 3823:Výroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, jestliže jejich hodnota nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
- Připravená pojiva pro slévárenské formy a jádra na bázi přírodních pryskyřičných výrobků
- Naftenické kyseliny, jejich soli nerozpustné ve vodě a jejich estery
- Sorbitol jiný než čísla 2905
- Ropné sulfonáty, vyjma ropných sulfonátů alkalických kovů, čpavku nebo etanolamínů; tiofenátované sulfonové kyseliny olejů získaných z živičných nerostných látek, a jejich soli
- Iontoměniče
- Getry pro elektronky
- Alkalický oxid železa pro čištění plynu
- Zředěná čpavková voda a upotřebený oxid získané v čištění uhelného plynu
- Sulfonaftenové kyseliny, jejich soli nerozpustné ve vodě a jejich estery
- Přiboudlina a Doppelův olej
- Směsi solí, které mají různé anionty
- Kopírovací pasty na bázi želatiny, též na papírové nebo textilní podložce
3808 až 3814 3818 až 3820 3822 a 3823 (pokrač.)- JinéVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 3901 až 3915Plasty v primárních formách, odpad, odřezky a šrot z plastů; kromě čísla ex 3907, pro které je pravidlo stanoveno níže
- Výrobky adiční homopolymeraceVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu, a
- hodnota jakýchkoliv použitých materiálů Kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu 3)
- JinéVýroba, v níž hodnota použitých materiálů Kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu 3)
ex 3907Kopolymer, vyrobený z polykarbonátu a kopolymeru akrylonitril-butadien-styren (ABS)Výroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít materiály zařazené ve stejném čísle, jestliže jejich hodnota nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 3916 až 3921Polotovary a výrobky z plastů, kromě čísel ex 3916, ex 3917 a ex 3920, pro které jsou pravidla stanovena níže
- Ploché výrobky opracované více než jenom na povrchu nebo nařezané do forem jiných než pravoúhlých (včetně čtvercových); jiné výrobky opracované více než jenom na povrchuVýroba, v níž hodnota použitých materiálů Kapitoly 39 nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
- Jiné
- Výrobky adiční homopolymeraceVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu, a
- hodnota jakýchkoliv použitých materiálů Kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu 3)
- JinéVýroba, v níž hodnota použitých materiálů Kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu 3)
ex 3916 a
ex 3917
Profily a trubkyVýroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu, a
- hodnota jakýchkoliv materiálů zařazených ve stejném čísle jako výrobek nepřesahuje 20 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 3920Ionomerní listy nebo fólieVýroba z termoplastické parciální soli, která je kopolymerem ethylenu a metakrylové kyseliny částečně neutralizované kovovými ionty, hlavně zinku a sodíku
3922 až 3926Výrobky z plastůVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 4001Laminované desky z krepu pro botyLaminace listů přírodního kaučuku
4005Směsné kaučuky, nevulkanizované, v primárních formách nebo deskách, listech či pásechVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů, kromě přírodního kaučuku, nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
4012Protektorované nebo použité pryžové pneumatiky; plné obruče nebo nízkotlaké pláště, vyměnitelné běhouny pláště pneumatiky a ochranné vložky do ráfku pneumatiky, pryžové
- Protektorované pryžové pneumatiky, plné nebo nízkotlakéProtektorování použitých pneumatik
- JinéVýroba z materiálů jakéhokoliv čísla, kromě materiálů čísla 4011 nebo 4012
ex 4017Výrobky z tvrdé pryžeVýroba z tvrdé pryže
ex 4102Surové ovčí nebo jehněčí kůže bez vlnyOdstranění vlny z ovčích nebo jehněčích kůží s vlnou
4104 až 4107Vyčiněné kůže (usně) bez chlupů nebo vlny jiné než vyčiněné kůže čísla 4108 nebo 4109Činění předčiněné kůže, nebo výroba, v níž veškeré použité materiály jsou zařazeny v jiném čísle než je číslo výrobku
4109Lakové nebo lakové laminované usně; metalizované usněVýroba z usní čísel 4104 až 4107 za předpokladu, že její hodnota nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 4302Vyčiněné nebo upravené kožešiny sešité z:
- Dílů, křížů nebo podobných foremBělení nebo barvení, kromě stříhání a šití jednotlivých nesešitých vyčiněných nebo upravených kožešin
- JinéVýroba z nesešitých, vyčiněných nebo upravených kožešin
4303Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešinVýroba z nesešitých, vyčiněných nebo upravených kožešin čísla 4302
ex 4403Dřevo nahrubo opracované do hranolůVýroba ze surového dřeva, též zbaveného kůry, nebo jenom ohrubované
ex 4407Dřevo řezané nebo štípané podélně nebo na kusy, loupané, o tloušťce přes 6 mm, hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubemHoblování, broušení nebo spojování na klínový ozub
ex 4408Dýhové listy jako takové a dýhové listy pro překliž- ky, o tloušťce menší než 6 mm, sesazované, a jiné podélně řezané dřevo, sesazované nebo loupané, o tloušťce nepřesahující 6 mm, hoblované, broušené nebo spojované na ozubSesazování, hoblování, broušení nebo spojování na klínový ozub
ex 4409Dřevo (včetně parketových vlysů, nesestavených) spojitě tvarované (na pero,drážku,žlábek,úkos,V-spoj, vruby, zaoblení a pod.) podél jakékoliv jeho hrany nebo čela, broušené nebo spojované na klínový ozubBroušení nebo spojování na klínový ozub
ex 4409Úzká prkna a výliskyVýroba úzkých prken nebo výlisků
ex 4410
až 4413
Úzká prkna a výlisky, včetně tvářených lišt a jiných tvářených prkenVýroba úzkých prken nebo výlisků
ex 4415Bedny, bedničky, klece, sudy a podobné dřevěné obalyVýroba z prken neřezaných na míru
ex 4416Sudy, kádě, škopky, vany a jiné bednářské výrobky a jejich části, ze dřevaVýroba ze štípaných dužin, které mají jenom dva nařezané hlavní povrchy
ex 4418Výrobky stavebního truhlářství a tesařstvíVýroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít voštinové (buňkové) dřevěné desky, šindele a břidlici
ex 4418Pásky a výliskyVýroba pásků nebo výlisků
ex 4421Dřívka na zápalky; dřevěné kolíčky nebo kolíčky pro obuvVýroba ze dřeva jakéhokoliv čísla vyjma protahovaného dřeva čísla 4409
4503Výrobky z přírodního korkuVýroba z korku čísla 4501
ex 4811Papír a kartón, jenom linkovaný nebo čtverečkovanýVýroba z papírenských materiálů Kapitoly 47
4816Karbonový papír, samokopírovací papír a jiný kopírovací nebo přetiskovací papír (jiný než čísla 4809), rozmnožovací blány a ofsetové matrice, z papíru, též v krabicíchVýroba z papírenských materiálů Kapitoly 47
4817Obálky, zálepky, neilustrované dopisnice a lístky pro korespondenci, z papíru, kartónu nebo lepenky; krabice, tašky, brašny a psací soupravy obsahující potřeby pro korespondenci, z papíru, kartónu nebo lepenkyVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 4818Toaletní papírVýroba z papírenských materiálů Kapitoly 47
ex 4819Krabice, bedny, pytle, sáčky a jiné obaly, z papíru, kartónu, lepenky, buničité vaty nebo pásů z celulózových vlákenVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 4820Dopisní blokyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 4823Jiný papír, kartón, lepenka, buničitá vata a pásy z celulózových vláken, řezané do formátu nebo tvaruVýroba z papírenských materiálů Kapitoly 47
4909Tištěné nebo ilustrované dopisnice nebo pohlednice; tištěné karty s osobními pozdravy, zprávami nebo oznámeními, též ilustrované, též s obálkami nebo ozdobamiVýroba z materiálů nezařazených v čísle 4909 nebo 4911
4910Kalendáře všech druhů, tištěné, včetně kalendářů ve formě trhacích bloků:
- Kalendáře “věčného“ typu nebo s vyměnitelnými bloky na základně jiné než z papíru, lepenky nebo kartónuVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
- JinéVýroba z materiálů nezařazených v čísle 4909 nebo 4911
ex 5003Hedvábný odpad (včetně zámotků nezpůsobilých pro smotávání, přízového odpadu a trhaného materiálu), mykaný nebo česanýMykání nebo česání hedvábného odpadu
5501 až 5507Střiž z chemických vlákenVýroba z chemických materiálů nebo textilní vlákniny
ex Kapitoly 50 až 55Příze, monofil a nitěVýroba z : 4)
- surového hedvábí, hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,
- jiných přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ne- bo jinak nezpracovaných pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
ex Kapitoly 50Tkané textilie
až 55- Obsahující gumové nitěVýroba z jednoduché příze 4)
ex Kapitoly
50 až 55
- JinéVýroba z :4)
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- stříže z chemických vláken nemykané nebo nečesané nebo jinak nezpracované pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papíru
nebo
potiskování doprovázené alespoň dvěmi přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako praní, bělení, mercerování, tepelná fixace, počesávání, kalandrování, zpracování za účelem získání nesráživosti a trvalé úpravy, dekatování, impregnování, opravování a nopování), kde hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex Kapitola 56Vata, plsť a netkané textilie; speciální příze, motouzy, provazy a lana a výrobky z nich kromě čísel 5602, 5604, 5605 a 5606, pro které jsou pravidla stanovena dáleVýroba z : 4)
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny,
- papírenských materiálů
5602Plsť, též impregnovaná, povrstvená, povlečená nebo laminovaná:
- Vpichovaná plst’Výroba z7:
- přírodních vláken,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
Avšak lze použít:
- polypropylenové hedvábí čísla 5402,
- polypropylenová vlákna čísla 5503 nebo 5506, nebo
- polypropylenový kabel čísla 5501, jejichž délková hmotnost je pro každé hedvábí nebo vlákno menší než 9 decitex, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze závodu
- OstatníVýroba z7:
- přírodních vláken,
- z chemických střižových vláken vyrobených z kaseinu, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
7 Pro zvláštní podmínky vztahující se na výrobky vyrobené ze směsi textilních materiálů, viz úvodní poznámka 7.
5604Pryžové nitě a kordy, pokryté textilem, textilní příze a pásky a podobné tvary čísla 5404 nebo 5405, impregnované, povrstvěné, povlečené nebo opláštěné kaučukem nebo plasty:
5604 (pokrač.)- Pryžové nitě a kordy pokryté textilemVýroba z pryžových nití nebo kordů, nepokrytých textilem
- JinéVýroba z : 4)
- přírodních vláken nemykaných nebo nečesaných nebo jinak nezpracovaných pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů.
5605Metalizovaná příze, též opředená, s určením jako textilní příze nebo pásek nebo podobný tvar čísla 5404 nebo 5405, kombinovaná s kovem ve formě nitě, pásku nebo prášku nebo skrytá kovemVýroba z : 4)
- přírodních vláken,
- střiže z chemických vláken nemykané nebo nečesané nebo jinak nezpracované pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
5606Opředená nit, pásky a podobné tvary čísla 5404 nebo 5405, opředené (jiné než čísla 5605 a jiné než opředené žíněné příze); žinylková příze (včetně povločkované žinylkové příze); smyčková pletená nitVýroba z : 4)
- přírodních vláken,
- stříže z chemických vláken nemykané nebo nečesané nebo jinak nezpracované pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papírenských materiálů
Kapitola 57Koberce a jiné textilní podlahové; krytiny:
- Z vpichované plstiVýroba z7:
- přírodních vláken nebo
- chemických materiálu nebo textilní vlákniny
Avšak:
- polypropylenové hedvábí čísla 5402,
- polypropylenová vlákna čísla 5503 nebo 5506,
- polypropylenový kabel čísla 5501,
jejichž délková hmotnost je pro každé hedvábí nebo vlákno menší než 9 decitex,
lze použít za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze závodu
Jutová tkanina může byt použita jako podložka
- Z jiné plstiVýroba z7:
- přírodních vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
- OstatníVýroba z7:
- příze z kokosových nebo jutových vláken,
- syntetické nebo umělé příze,
- přírodních vláken, nebo
- chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání
Avšak jutová tkanina může byt použita jako podložka
7 Pro zvláštní podmínky vztahující se na výrobky vyrobené ze směsi textilních materiálů, viz úvodní poznámka 7.
ex Kapitola 58Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapiserie; prýmkařské výrobky, výšivky, kromě čísel 5805 a 5810; pravidlo pro číslo 5810 je stanoveno níže
- Kombinavané s gumovou nitíVýroba z jednoduché příze : 4)
- JinéVýroba z : 4)
- přírodních vláken,
- stříže z chemických vláken, nemykané, nečesané nebo jinak nezpracované pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
nebo
potiskování doprovázené alespoň dvěmi přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako praní, bělení, mercerování, tepelná fixace, počesávání, kalandrování, zpracování za účelem získání nesráživosti a trvalé úpravy, dekatování, impregnování, opravování a nopování), kde hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5 % ceny výrobku přímo ze závodu
5810Výšivky v metráži, pásech nebo jako motivyVýroba, v níž:
- Všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu.
5901Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih a pro podobné účely; kopírovací průsvitné plátno; připravené malířské plátno; ztužené plátno a podobné ztužené textilie používané jako kloboučnické podložkyVýroba z příze
5902Kordové textilie pro pneumatiky, z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo viskózového hedvábí:
- Obsahující ne více než 90 % hmot. textilních materiálůVýroba z příze
- JinéVýroba z chemických materiálů nebo textilní vlákniny
5903Textilie impregnované, povrstvené, povlečené nebo la- minované plasty, jiné než textilie čísla 5902Výroba z příze
5904Linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové krytiny sestávající z vrstvy nebo povlaku na textilní podložce, též přiříznuté do tvaruVýroba z příze 4)
5905Textilní tapety:
- Impregnované; povrstvené, povlečené nebo laminované pryží, plasty nebo jinými materiályVýroba z příze
- JinéVýroba z : 4)
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- stříže z chemických vláken, nemykané, nečesané nebo jinak nezpracované pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
nebo
potiskování doprovázené alespoň dvěmi přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako praní, bělení, mercerování, tepelná fixace, počesávání, kalandrování, zpracování za účelem získání nesráživosti a trvalé úpravy, dekatování, impregnování, opravování a nopování), kde hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47.5 % ceny výrobku přímo ze závodu
5906Pogumované textilie, jiné než textilie čísla 5902:
- Pletené nebo háčkované textilieVýroba z : 4)
- přírodních vláken,
- stříže z chemických vláken, nemykané, nečesané nebo jinak nezpracované pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny.
- Jiné textilie vyrobené ze syntetické hedvábné příze, obsahující více než 90 % hmot. textilních materiálůVýroba z chemických materiálů
- JinéVýroba z příze
5907Textilie jiným způsobem impregnované, povrstvené nebo povlečené; malované plátno pro divadelní scénu, textile pro pozadí ve studiích nebo podobné textilieVýroba z příze
ex 5908Žárové plynové punčošky, impregnovanéVýroba z trubkovité pletené textilie pro plynové punčošky
5909 až 5911Textilní výrobky vhodné pro technické použití:
- Lešticí kotouče nebo kruhy jiné než z plsti čísla 5911Výroba z příze nebo odpadní textilie nebo hadrů čísla 6310
- JinéVýroba z : 4)
- příze z kokosových vláken,
- přírodních vláken,
- stříže z chemických vláken, nemykané, nečesané nebo jinak nezpracované pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
Kapitola 60Pletené nebo háčkované textilieVýroba z : 4)
- přírodních vláken,
- stříže z chemických vláken, nemykané, nečesané nebo jinak nezpracované pro střádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
Kapitola 61Oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované:
- Získané sešitím nebo jiným spojením dvou nebo více kusů pletené nebo háčkované textilie, které byly bud nastříhány do tvaru nebo jejich tvar získán přímoVýroba z příze 5)
- JinéVýroba z : 4)
- přírodních vláken,
- stříže z chemických vláken, nemykané, nečesané nebo jinak nezpracované pro střádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
ex Kapitola 62Oděvy a oděvní doplňky jiné než pletené nebo háčkované, kromě čísel ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, 6213, 6214, ex 6216 a ex 6217, pro které jsou pravidla stanovena nížeVýroba z příze 5)
ex 6202
ex 6204
ex 6206
ex 6209 a
ex 6217
Dámské, dívčí a kojenecké oblečení a “jiné konfekční doplňky oděvů“, vyšívanéVýroba z příze 5)
nebo
Výroba z nevyšívaných textilií za předpokladu, že hodnota použitých nevyšívaných textilií nepřesahuje 40 % ceny výrobku přímo ze závodu 5)
ex 6210
ex 6216 a
ex 6217
Ohnivzdorné vybavení z textilií pokrytých fólií z hliníkovaného polyesteruVýroba z příze 5)
nebo
Výroba z nepotažené textilie za předpokladu, že hodno- ta nepotažené textilie nepřesahuje 40 % ceny výrobku přímo ze závodu 5)
6213 a 6214Kapesníky, šály, šátky, přehozy, mantily, závoje a podobné výrobky:
- VyšívanéVýroba z nebělené jednoduché příze 4) 5)
nebo
výroba z nevyšívaných textilií za předpokladu, že hodnota použitých nevyšívaných textilií nepřesahuje 40 % ceny výrobku přímo ze závodu 5)
- JinéVýroba z nebělené jednoduché příze 4) 5)
ex 6217Mezipodšívka pro límce a manžety, nařezanáVýroba, v níž:
- jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny výrobku přímo ze závodu
6301 až 6304Přikrývky, cestovní koberečky, ložní prádlo, atd; záclony, atd; jiné bytové textilie
- Plstěné, netkanéVýroba z : 4)
- přírodních vláken, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
- Jiné
- VyšívanéVýroba z nebělené jednoduché příze 4) 6)
nebo
výroba z nevyšívané textilie (jiné než pletené nebo háčkované), jestliže hodnota nevyšívané textilie ne- přesahuje 40 % ceny výrobku přímo ze závodu
- JinéVýroba z nebělené jednoduché příze 4) 6)
6305Pytle a pytlíky pro balení zbožíVýroba z : 4)
- přírodních vláken,
- stříže z chemických vláken nemykané nebo nečesané nebo jinak nezpracované pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
6306Nepromokavé plachty, lodní plachty pro čluny, pro prkna k plachtění na vodě nebo na souši, ochranné plachty, stínicí plachty, stany a kempingové výrobky
- Z netkaných textiliíVýroba z : 4)
- přírodních vláken, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
- JinéVýroba z nebělené jednoduché příze 4)
ex 6307Jiné hotové výrobky včetně střihových šablonVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny výrobku přímo ze závodu
6308Soubory sestávající z tkanin a přízí, též s doplňky, pro výrobu koberečků, tapisérií, vyšívaných stolních ubrusů nebo servítků nebo podobných textilních výrobků, v balení pro drobný prodejKaždá položka souboru musí splňovat pravidlo, které by na ni platilo, kdyby nebyla zařazena do souboru. Lze ale zařadit nepůvodní výrobky, když jejich celková hodnota nepřesahuje 15 % ceny souboru přímo ze závodu
6401 až 6405ObuvVýroba z materiálů jakéhokoliv čísla kromě sestav svršků připojených k vnitřním podrážkám nebo jiným komponentům podrážky čísla 6406
6503Klobouky a jiné pokrývky hlavy, z plsti, zhotovené ze šišáků nebo šišákových kotoučů čísla 6501, též podšívané nebo zdobenéVýroba z příze nebo textilních vláken 5)
6505Klobouky a jiné pokrývky hlavy, pletené nebo háčkované nebo zhotovené z krajek, plsti nebo jiné textilní metráže (ne však v pásech), též podšívané a obroubené; síťky na vlasy z jakýchkoliv materiálů, též podšívané nebo zdobenéVýroba z příze nebo textilních vláken 5)
6601Deštníky a slunečníky (včetně deštníků v holi, zahradních slunečníků a podobných výrobků)Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 6803Výrobky z přírodní nebo aglomerované břidliceVýroba z opracované břidlice
ex 6812Výrobky z azbestu nebo směsí na bázi azbestu nebo na bázi azbestu a uhličitanu hořečnatéhoVýroba z materiálů kteréhokoliv čísla
ex 6814Výrobky ze slídy; včetně aglomerované nebo rekonstituované slídy na podložce z papíru, kartónu, lepenky nebo jiných materiálůVýroba z opracované slídy (včetně aglomerované nebo rekonstituované slídy)
7006Sklo čísel 7003, 7004 nebo 7005, ohýbané, s broušenými hranami, ryté, vrtané, smaltované nebo jinak opracované, avšak nezarámované nebo nespojované s jinými materiályVýroba z materiálů čísla 7001
7007Bezpečnostní sklo tvrzené nebo vrstvenéVýroba z materiálů čísla 7001
7008Izolační jednotky z několika skleněných tabulíVýroba z materiálů čísla 7001
7009Skleněná zrcadla, též zarámovaná, včetně zpětných zrcátekVýroba z materiálů čísla 7001
7010Demižóny, skleněné lahve, baňky, konzervové sklenice a zavařovačky, kelímky, lékovky, trubičky na tablety, ampulky a jiné skleněné obaly používané pro dopravu nebo balení zboží; skleněné zátky, víčka a jiné uzávěry ze sklaVýroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku
nebo
broušení skleněných výrobků za předpokladu, že hodnota nebroušených skleněných výrobků nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
7013Skleněné výrobky používané pro výzdobu stolů, kuchyní, toalet, úřadů, interiérů a podobné účely (jiné než čísla 7010 nebo 7018)Výroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku
nebo
broušení skleněných výrobků za předpokladu, že hodnota nebroušených skleněných výrobků nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu, nebo
7013 (pokrač.)ruční dekorování (vyjma zdobení sítotiskem) ručně fou- kaných skleněných výrobků za předpokladu, že hodnota ručně foukaných skleněných výrobků nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 7019Výrobky ze skleněných vláken (jiné než z příze)Výroba z:
- nebarvených pramenů, rovingů, příze nebo sekaných pramenů, nebo
- skleněné vlny
ex 7102 ex 7103 a ex 7104Opracované drahokamy a polodrahokamy (přírodní, umělé nebo rekonstruované)Výroba z neopracovaných drahokamů nebo polodrahokamů
7106 7108 a 7110Drahé kovy
- NetvářenéVýroba z materiálů nezařazených v čísle 7106, 7108 nebo 7110
nebo
elektrolytická, tepelná nebo chemická separace drahých kovů čísla 7106, 7108 nebo 7110
nebo
slévání drahých kovů čísla 7106, 7108 nebo 7110 navzájem nebo se základními kovy
- Ve formě polotovarů nebo prachuVýroba z netvářených drahých kovů
ex 7107 ex 7109 a ex 7111Kovy plátované drahými kovy, ve formě polotovarůVýroba z kovů plátovaných drahými kovy, netvářených
7116Výrobky z pravých nebo uměle pěstovaných perel, drahokamů nebo polodrahokamů (přírodních, umělých nebo rekonstruovaných;Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
7117Umělá bižutérieVýroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku
nebo
výroba z částí ze základního kovu nepokovených nebo nepokrytých drahými kovy za předpokladu, že hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
7207Polotovary ze železa nebo nelegované oceliVýroba z materiálů čísla 7201, 7202, 7203, 7204 nebo 7205
7208 až 7216Ploché válcované výrobky, tyče a pruty, úhelníky, tva- rovky a profily ze železa nebo nelegované oceliVýroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísla 7206
7217Dráty ze železa nebo nelegované oceliVýroba z polotovarových materiálů čísla 7207
ex 7218 7219 až 7222Polotovary, ploché válcované výrobky, tyče a pruty, úhelníky, tvarovky a profily z nerezové oceliVýroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísla 7218
7223Dráty z nerezové oceliVýroba z polotovarových materiálů čísla 7218
ex 7224 7225 až 7227Polotovary, ploché válcované výrobky, tyče a pruty, v nepravidelně navinutých svitcích, z jiné legované oceliVýroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísla 7224
7228Ostatní tyče a pruty z ostatní legované oceli; úhelníky, tvarovky a profily z ostatní legované oceli; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceliVýroba z ingotů nebo jiných primárních forem čísla 7206, 7218 nebo 7224
7229Dráty z ostatní legované oceliVýroba z polotovarových materiálů čísla 7224
ex 7301ŠtětovniceVýroba z materiálů čísla 7206
7302Materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí, ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky a klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (podkladní desky), přídržky, podpěrné desky, pražce a jiné dílce speciálně uzpůsobené pro kladení, spojování a upevňování kolejnicVýroba z materiálů čísla 7206
7304 7305 a 7306Roury, trubky a duté profily ze železa (jiného než litiny) nebo oceliVýroba z materiálů čísla 7206, 7207, 7218 nebo 7224
ex 7307Tvarovky pro trubky nebo roury, z nerezové oceli (ISO č. X5CrNiMo 1712), sestávající z několika částíSoustružení, vrtání, vystružování, řezání závitů, odjehlování a pískování kovaných polotovarů, jejichž hodnota nepřesahuje 35% ceny výrobku přímo ze závodu
7308Konstrukce (vyjma montovaných staveb čísla 9406) a části konstrukcí (například mosty, části mostů, stavidla, věže, stožáry, sloupy, pilíře, střechy a střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, dveřní prahy a okenice, sloupková zábradlí), ze železa nebo oceli; desky, tyče, pruty, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky pro použití v konstrukcích, ze železa nebo oceliVýroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Nesmějí se však použít svařované úhelníky, tvarovky a profily čísla 7301
ex 7315Protismykové řetězyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 7315 nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 7322Radiátory pro ústřední topení, nevytápěné elektrickyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 7322 nepřesahuje 5 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex Kapitola 74Měď a výrobky z mědi, kromě čísel 7401 až 7405; pravidlo pro číslo ex 7403 je stanoveno nížeVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 7403Slitiny mědi, surové (neopracované)Výroba z rafinované mědi, netvářené, nebo odpadu a šrotu
ex Kapitola 75Nikl a výrobky z niklu, kromě čísel 7501 a 7503Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku
ex Kapitola 76Hliník a výrobky z hliníku, kromě čísel 7601, 7602 a ex 7616; pravidla pro čísla 7601 a ex 7616 jsou stanovena nížeVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku
7601Surový (neopracovaný) hliníkVýroba tepelným nebo elektrolytickým zpracováním z nelegovaného hliníku nebo odpadu a hliníkového šrotu
ex 7616Výrobky z hliníku jiné než gáza, látky, mříže, síťovina, plotový materiál, ztužující tkaniny a podobné materiály (včetně nekonečných pásů) z hliníkového drátu, a lehčený hliníkVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít gázu, látky, mříže, síťovinu, plotový materiál, ztužující textilii a podobné materiály (včetně nekonečných pásů) z hliníkového drátu, nebo lehčený hliník, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex Kapitola 78Olovo a výrobky z olova, kromě čísel 7801 a 7802; pravidlo pro číslo 7801 je stanoveno nížeVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
7801Surové (neopracované) olovo
- Rafinované olovoVýroba z “prutů“ nebo “surového“ olova
7801 (pokrač.)- JinéVýroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Nesmí se však použít odpad a šrot čísla 7802
ex Kapitola 79Zinek a výrobky ze zinku, kromě čísel 7901 a 7902; pravidlo pro číslo 7901 je stanoveno nížeVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku
7901Surový (neopracovaný) zinekVýroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Nesmí se však použít odpad a šrot čísla 7902
ex Kapitola 80Cín a výrobky z cínu, kromě čísel 8001, 8002 a 8007; pravidlo pro číslo 8001 je stanoveno nížeVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku
8001Surový (neopracovaný) cínVýroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Nesmí se však použít odpad a šrot čísla 8002
ex Kapitola 81Ostatní obecné kovy, tvářené, výrobky z nichVýroba, v níž hodnota všech materiálů zařazených ve stejném čísla jako použité výrobky nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
8206Nástroje ze dvou nebo několika čísel 8202 až 8205, sestavené v soubory k maloobchodnímu prodejiVýroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než jsou čísla 8202 až 8205. Do souboru je však možné zařadit nástroje čísel 8202 až 8205 za předpokladu, že jejich hodnota nepřesáhne 15 % ceny souboru přímo ze závodu
8207Vyměnitelné nástroje pro ruční nářadí, též mechanicky poháněné, nebo pro obráběcí stroje (například na lisování, ražení, děrování, řezání vnějších a vnitřních závitů, vrtání, vyvrtávání, protahování, frézování, soustružení, upevňování šroubů), včetně nástrojů na tažení nebo vytlačování kovů a vrtání nebo sondáž při zemních pracechVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny výrobku
8208Nože a břitové destičky pro stroje nebo mechanická zařízeníVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny výrobku
ex 8211Nože s řeznou čepelí, též vroubkované (včetně prořezávacích nožů), jiné než čísla 8208Výroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít čepele a rukojeti ze základního kovu
8214Jiné nožířské zboží (například strojky na stříhání vlasů, řeznické a kuchyňské sekáčky, štípací sekery a kolíbací nože, nože na papír); soupravy a náčiní na manikúru a pedikúru (včetně pilníčků na nehty)Výroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít rukojeti (držáky) ze základního kovu
8215Lžíce, vidličky, sběračky, naběračky, cukrářské lžíce, rybí nože, nože na krájení másla, kleštičky na cukr a podobné kuchyňské a jídelní výrobkyVýroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít rukojeti (držáky) ze základního kovu
ex 8306Sošky a jiné ozdobné předměty, z obecného kovuVýroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze však použít ostatní materiály čísla 8306 za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
Číslo HSPopis výrobkuOpracování nebo zpracování provedené na nepůvodních materiálech, které poskytuje charakter původu
(1)(2)(3) nebo(4)
ex Kapitola 84Jaderné reaktory, kotle, přístroje a mechanická nástroje; jejich části; kromě těch, které patří do následujících čísel nebo součástí čísel, pro něž jsou pravidla stanovena níže:
8402, 8403, ex 8404, 8406 až 8409, 8411, 8412,ex 8413, ex 8414, 8415, 8418, ex 8419, 8420, 8423,8425 až 8430, ex 8431, 8439, 8441, 8444 až 8447, ex 8448, 8452, 8456 až 8466, 8469 až 8472, 8480, 8482, 8484 a 8485
Výroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 5 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku přímo ze závodu
8402Kotle vyrábějící vodní páru nebo jiné páry (kromě horkovodních kotlů ústředního topení schopných také vyrábět nízkotlakou páru); přehřívané vodní kotleVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 5 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku přímo ze závodu
8403 a ex 8404Kotle ústředního topení jiné než kotle čísla 8402, a pomocná zařízení pro kotle ústředního topeníVýroba, v níž všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než čísle 8403 nebo 8404. Materiály zařazené v čísle 8403 nebo 8404 však lze použít, když jejich hodnota dohromady nepřekračuje 5% ceny přímo ze závoduVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu
8406Turbíny na vodní nebo jinou páruVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
8407Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalovánímVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
8408Pístové vznětové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory nebo motory se žárovou hlavou)Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
8409Části a součásti určené převážně nebo výhradně pro motory čísla 8407 nebo 8408Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
8411Proudové motory, turbovrtulové motory a jiné plynové turbínyVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 5% ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku přímo ze závodu
8412Ostatní motory a pohonyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
ex 8413Točivá objemová čerpadlaVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 5% ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku přímo ze závodu
ex 8414Průmyslové ventilátor, dmychadla a podobná zařízeníVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 5% ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku přímo ze závodu
8415Klimatizační stroje a přístroje, skládající se z ventilátoru s vestavěným motorem a ze strojů a přístrojů pro řízení teploty a vlhkosti, včetně strojů a přístrojů, ve kterých nemůže být vlhkost regulována odděleněVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
8418Chladničky, mrazicí boxy a jiná chladicí nebo mrazicí zařízení, elektrická nebo jiná; tepelná čerpadla, jiná než klimatizační stroje a přístroje čísla 8415Výroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 5% ceny výrobku přímo ze závodu,a
- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku přímo ze závodu
ex 8419Stroje pro zpracování dřeva a výrobu buničiny a kartónuVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 25% ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku přímo ze závodu
8420Kalandry a jiné válcovací stroje, vyjma strojů pro válcování kovů nebo skla, válce pro tyto strojeVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 25 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku přímo ze závodu
8423Vážící stroje a přístroje (vyjma váh s citlivostí min. 5 cg), včetně počítacích nebo pokladních strojů a přístrojů ovládaných hmotností; závaží všeho druhu pro vážící stroje a přístrojeVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 5 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku přímo ze závodu
8425 až 8428Zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací strojní zařízeníVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené v čísle 8431 použity jenom do hodnoty 5% ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku přímo ze závodu
8429Buldozery, angldozery, srovnávače (grejdry), stroje na vyrovnávání terénu (nivelátory), škrabače (skrejpry), mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače, dusadla a silniční válce, s vlastním pohonem  
- Silniční válceVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
- JinéVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené v čísle 8431 použity jenom do hodnoty 5% ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku přímo ze závodu
8430Ostatní stroje a přístroje srovnávací, vyrovnávací (nivelační), škrábací, hloubicí, pěchovací, zhutňovací, těžební (dobývací) nebo vrtací pro zemní práce, těžbu rud a nerostů; beranidla a vytahovače pilot; sněhové pluhy a sněhové frézyVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené v čísle 8431 použity jenom do hodnoty 5% ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku přímo ze závodu
ex 8431Součásti pro silniční válceVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
8439Stroje a přístroje pro výrobu buničiny (papíroviny) a pro výrobu nebo konečnou úpravu papíru, kartónu či lepenkyVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 25% ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku přímo ze závodu
8441Ostatní stroje a přístroje pro zpracování buničiny (papíroviny), papíru, kartónu nebo lepenky, včetně řezaček všech druhůVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 25% ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku přímo ze závodu
8444 až 8447Stroje těchto čísel pro použití v textilním průmysluVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
ex 8448Pomocné strojní zařízení pro použití se stroji čísel 8444 a 8445Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
8452Šicí stroje, vyjma strojů pro vazbu a sešívání knih čísla 8440; nábytek, podstavce a kryty zvlášť upravené pro šicí stroje; jehly do šicích strojů:  
 - Šicí stroje (jenom vázaný steh) s hlavami o hmotnosti nepřesahující l6 kg bez motoru nebo 17 kg s motoremVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu,
- kde hodnota všech nepůvodních materiálů použitých při sestavování hlavy (bez motoru) nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů, a
- použité mechanismy napínání nitě, háčkování a klikatého stehu jsou již původní
 
 - JinéVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
8456 až 8466Obráběcí stroje a stroje a jejich části a příslušenství čísel 8456 až 8466Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
8469 až 8472Kancelářské stroje (například psací stroje, počítací stroje, stroje pro automatické zpracování dat, kopírovací stroje, drátové šičkyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
8480Formovací rámy pro slévání kovů; formovací základny; modely pro formy, formy na kovy (jiné než ingotové formy), karbidy kovů, sklo, nerostné materiály, kaučuk nebo plastyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku přímo ze závodu 
8482Kuličková nebo válečková ložiskaVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 5% ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku přímo ze závodu
8484Těsnění a podobné spojové prvky z kovové fólie kombinované s jiným materiálem nebo ze dvou či více vrstev kovu; sady nebo soupravy těsnění nebo podobných spojů, rozdílného složení, uložené v sáčcích, obálkách nebo podobných obalechVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
8485Části a součásti strojů a přístrojů bez elektrických konektorů, izolace, cívek, kontaktů nebo jiných elektrických prvků, které v této kapitole nejsou jinde ani zahrnuty ani uvedenyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
ex Kapitola 85Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroj pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství k těmto přístrojům; kromě těch, které spadají do těchto čísel nebo částí čísel, pro které jsou pravidla stanovena níže:
 8501, 8502, ex 8518, 8519 až 8529, 8535 až 8537, ex 8541, 8542, 8544 až 8548
Výroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 5 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku přímo ze závodu
8501Elektrické motory a generátory (vyjma generátorových soustrojí)Výroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené v čísle 8503 použity jenom do hodnoty 5% ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku přímo ze závodu
8502Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče (konvertory)Výroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené v čísle 8501 nebo 8503 použity, bráno souhrnně, jenom do hodnoty 5% ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku přímo ze závodu
ex 8518Mikrofony a jejich stojany; reproduktory, též vestavěné; elektrické nízkofrekvenční zesilovače; elektrické zesilovače zvukuVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů, a
- hodnota všech použitých tranzistorů čísla 8541 nepřesahuje 3 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny výrobku přímo ze závodu, a
- hodnota všech použitých tranzistorů čísla 8541 nepřesahuje 3% ceny výrobku přímo ze závodu
8519Gramofony, též přenosné, gramofonové chassis, kazetové přehrávače a jiné přístroje pro reprodukci zvuku, které neobsahují zařízení pro záznam zvuku  
 - Elektrické gramofonyVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů, a
- hodnota všech použitých tranzistorů čísla 8541 nepřesahuje 3 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny výrobku přímo ze závodu
 - JinéVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů, a
- hodnota všech použitých tranzistorů čísla 8541 nepřesahuje 3 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
8520Magnetofony a jiné přístroje pro záznam zvuku, též s reprodukčním zařízenímVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů, a
- hodnota všech použitých tranzistorů čísla 8541 nepřesahuje 3 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž:
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
8521Videofonické přístroje pro záznam a reprodukciVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů, a- hodnota všech použitých tranzistorů čísla 8541 nepřesahuje 3 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž:- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
8522Části, součásti a příslušenství přístrojů čísel 8519 až 8521Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
8523Hotová nenahraná média pro záznam zvuku nebo podobný záznam, kromě výrobků Kapitoly 37Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
8524Gramofonové desky, magnetofonové pásky a jiná nahraná média pro záznam zvuku nebo pro podobné záznamy, včet- ně matric a galvanických otisků pro výrobu desek, ale kromě výrobků Kapitoly 37:  
- Matrice a galvanické otisky pro výrobu gramofonových desekVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
- JinéVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené v čísle 8523 použity jenom do hodnoty 5% ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku přímo ze závodu
8525Vysílací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii, rozhlasové nebo televizní vysílání, též s přijímacím zařízením nebo se zařízením pro záznam a reprodukci zvuku; televizní kameryVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů, a- hodnota všech použitých tranzistorů čísla 8541 nepřesahuje 3 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž:- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny výrobku přímo ze závodu, a
- hodnota všech použitých tranzistorů čísla 8541 nepřesahuje 3% ceny výrobku přímo ze závodu
8526Radiolokační a radiosondážní přístroje (radary), radionavigační přístroje a radiové přístroje pro dálkové řízeníVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů, a- hodnota všech použitých tranzistorů čísla 8541 nepřesahuje 3 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž:- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny výrobku přímo ze závodu, a
- hodnota všech použitých tranzistorů čísla 8541 nepřesahuje 3% ceny výrobku přímo ze závodu
8527Přijímací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii nebo rozhlasové vysílání, též kombinované, ve stejné skříni, s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo s hodinamiVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů, a- hodnota všech použitých tranzistorů čísla 8541 nepřesahuje 3 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž:- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny výrobku přímo ze závodu, a
- hodnota všech použitých tranzistorů čísla 8541 nepřesahuje 3% ceny výrobku přímo ze závodu
8528Televizní vysílače (včetně videomonitorů a videoprojektorů), též kombinované v jedné skříni s rozhlasovými přijímači nebo přístroji na snímání zvuku nebo obrazu nebo reprodukčními přístroji:  
- Přístroje pro záznam nebo reprodukci obrazu, které mají videotunerVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů, a- hodnota všech použitých tranzistorů čísla 8541 nepřesahuje 3 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž:- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
- JinéVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů, a- hodnota všech použitých tranzistorů čísla 8541 nepřesahuje 3 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž:- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny výrobku přímo ze závodu, a
- hodnota všech použitých tranzistorů čísla 8541 nepřesahuje 3% ceny výrobku přímo ze závodu
8528 (pokrač.)
8529Části a součásti vhodné výlučně nebo hlavně k přístrojům čísel 8525 až 8528:  
- Vhodné hlavně nebo výlučně k přístrojům pro záznam nebo reprodukci obrazuVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
- JinéVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů, a- hodnota všech použitých tranzistorů čísla 8541 nepřesahuje 3 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž:- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny výrobku přímo ze závodu, a
- hodnota všech po užitých tranzistorů čísla 8541 nepřesahuje 3% ceny výrobku přímo ze závodu
8535 a 8536Elektrické přístroje pro spínání a ochranu elektrických obvodů nebo k připojování elektrických obvodů či zapojování uvnitř elektrických obvodůVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené v čísle 8538 použity jenom do hodnoty 5% ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku přímo ze závodu
8537Rozvaděče, rozvodné panely (včetně číslicových řídících panelů), ovládací (dispečerské) stoly, pulty skříně a ostatní základny vybavené dvěmi nebo více zařízeními čísla 8535 nebo 8536, pro elektrická zařízení nebo rozvod elektrického proudu, včetně zabudovaných nástrojů a přístrojů Kapitoly 90, vyjma spínací přístroje čísla 8517Výroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené v čísle 8538 použity jenom do hodnoty 5% ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku přímo ze závodu
ex 8541Diody, tranzistory a podobné polovodičové součástky, kromě plátků ještě nenařezaných na čipyVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 5 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku přímo ze závodu
8542Elektronické integrované obvody a mikrosoustavyVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené v čísle 8541 nebo 8542 použity, bráno souhrnně, jenom do hodnoty 5% ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku přímo ze závodu
8544Dráty, kabely (včetně koaxiálních kabelů) izolované (též lakovým povrchem nebo anodickým okysličením) a ostatní izolované elektrické vodiče, též s přípojkami; kabely z optických vláken vyrobené z jednotlivých opláštěných vláken, též spojené s elektrickými vodiči nebo s přípojkamiVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
8545Uhlíkové elektrody, uhlíkové kartáče, osvětlovací uhlíky, uhlíky pro elektrické baterie a ostatní výrobky z grafitu nebo jiného uhlíku, též spojené s kovem, pro elektrické účelyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
8546Elektrické izolátory z libovolného materiáluVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
8547Izolační části a součásti pro elektrické stroje, přístroje a zařízení, zcela vyrobené z izolačních materiálů nebo jen s jednoduchými, do materiálu vlisovanými drobnými kovovými součástmi (např. s objímkami se závitem), sloužícími výhradně k připevňování, vyjma izolátory čísla 8546; izolační trubky a jejich spojky, z obecných kovů, s vnitřní izolacíVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
8548Elektrické části a součásti strojů a přístrojů neuvedené ani nezahrnuté jinde v této kapitoleVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
8601 až 8607Železniční a tramvajové lokomotivy, vozový park a jeho části a součástiVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
8608Kolejový svrškový upevňovací materiál a nepojízdná zařízení; mechanické (též elektromechanické) přístroje návěstní, bezpečnostní, kontrolní, ovládací pro železniční nebo jinou kolejovou dopravu, pro dopravu silniční nebo říční, pro parkoviště, pro přístavní nebo letištní zařízení; jejich části a součástiVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 5 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku přímo ze závodu
8609Kontejnery (včetně kontejnerů pro dopravu tekutin) zvlášť konstruované a vybavené pro jeden nebo více druhů dopravyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
ex Kapitola 87Vozidla jiná než železniční nebo tramvajový vozový park a jejich části, součásti a příslušenství; kromě vozidel náležících do těchto čísel nebo částí a sou- částí čísel, pro která jsou pravidla stanovena níže: 8709 až 8711, ex 8712, 8715 a 8716Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
8709Vozíky s vlastním pohonem bez zdvihacího nebo manipulačního zařízení, typů používaných v továrnách, skladech, přístavech nebo letištích pro dopravu zboží na krátké vzdálenosti; malé tahače používané na nástupištích železničních stanic; jejich části a součástiVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 5 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku přímo ze závodu
8710Tanky a jiná obrněná bojová vozidla s motorovým pohonem, též vybavená zbraněmi; jejich části a součástiVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 5 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku přímo ze závodu
8711Motocykly (včetně mopedů) a jízdní kola vybavené pomocným motorem, též s přívěsnými vozíky; přívěsné vozíky  
- Se spalovacím motorem s vratným pohybem pístů o objemu válců:  
-- Nepřesahujícím 50 ccmVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, v níž:- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 20 %
ceny výrobku přímo ze závodu
-- Přesahujícím 50 ccmVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, v níž:- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny výrobku přímo ze závodu
8711 (pokrač.)- JinéVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, v níž:- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 8712Jízdní kola bez kuličkových ložisekVýroba z materiálů nezařazených v čísle 8714Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku přímo ze závodu
8715Dětské kočárky a jejich části a součástiVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 5 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku přímo ze závodu
8716Přívěsy a návěsy; jiná vozidla bez mechanického pohonu; jejich části a součástiVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 5 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku přímo ze závodu
8801 a 8802Balóny a vzducholodě, kluzáky, větroně, rogalla a ostatní bezmotorová letadla; ostatní letadla (např. vrtulníky, letouny), kosmické lodě, družice a jejich startovací zařízeníVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než čísle výrobkuVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu
8803Části a součásti zboží čísla 8801 nebo 8802Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 8803 nepřesahuje 5% ceny výrobku přímo ze závoduVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu
8804Padáky (včetně řiditelných padáků) a rotující padáky; jejich části a součásti a příslušenství k nim:Výroba z materiálů jakéhokoliv čísla včetně jiných materiálů čísla 8804Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu
- Rotující padáky
8804 (pokrač.)- JinéVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 8804 nepřesahuje 5% ceny výrobku přímo ze závoduVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu
8805Letecké katapulty, simulátory a podobné přístroje a zařízení a jejich částiVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 8805 nepřesahuje 5% ceny výrobku přímo ze závoduVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku přímo ze závodu
Kapitola 89Námořní a Ïõŕční plavidlaVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než čísle výrobku. Nelze však použít trupy čísla 8906.Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu
ex Kapitola 90Nástroje a přístroje optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní a přesné; nástroje a přístroje lékařské a chirurgické; jejich části, součásti a příslušenství; kromě nástrojů a přístrojů spadajících do těchto čísel nebo částí a součástí čísel, pro něž jsou pravidla stanovena níže:9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, 9015 až 9020 a 9024 až 9033Výroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 5 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku přímo ze závodu
9001Optická vlákna a svazky optických vláken; kabely z optických vláken, jiné než zařazené do čísla 8544; polarizační materiál ve tvaru listů nebo desek; čočky, též kontaktní, hranoly, zrcadla a jiné optické články z jakéhokoliv materiálu, nezasazené, jiné než z opticky neopracovaného sklaVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
9002Čočky, hranoly a zrcadla a jiné optické články z jakéhokoliv materiálu, zasazené, pro nástroje nebo přístroje, jiné než z opticky neopracovaného sklaVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
9004Brýle (korekční, ochranné nebo jiné) a podobné výrobkyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
ex 9005Binokulární a monokulární dalekohledy a jiné optické teleskopy, jejich podstavce a rámy, kromě astronomických refrakčních teleskopů a jejich rámů a podstavcůVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 5 % ceny výrobku přímo ze závodu,a- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku přímo ze závodu
ex 9006Fotografické (jiné než kinematografické) kamery; pří- stroje a žárovky pro bleskové světlo (jiné než elektricky zapalované bleskové žárovky)Výroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 5 % ceny výrobku přímo ze závodu- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku přímo ze závodu
9007Kinematografické kamery a promítací přístroje, též s vestavěnými přístroji pro záznam nebo reprodukci zvukuVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 5 % ceny výrobku přímo ze závodu- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku přímo ze závodu
9011Sdružené optické mikroskopy, včetně mikroskopů pro mikrofotografii, mikrokinematografii nebo mikroprojekciVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 5 % ceny výrobku přímo ze závodu- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku přímo ze závodu
ex 9014Jiné navigační nástroje a přístrojeVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
9015Geodetické, topografické, zeměměřičské, nivelační, fotogrammetrické, hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické nebo geofyzikální, ná- stroje a přístroje, vyjma busol; dálkoměryVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
9016Váhy o citlivosti 5 cg nebo citlivější, též se závažímiVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
9017Kreslící, rýsovací nebo početní přístroje (například kreslící stroje, pantografy, úhloměry, rýsovadla, logaritmická pravítka a počítací kotouče); ruční délková měřidla (například metry, měřicí pásma, mikrometry, posuvná měřítka a kalibry), jinde v této kapitole neuvedená ani nezahrnutáVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
9018Lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje, včetně scintigrafických přístrojů, ostatní elektroléčebné přístroje, jakož i přístroje ke zkoušení zraku  
- Stomatologická křesla se stomatologickými přístroji a nástroji včetně plivátekVýroba z materiálů libovolného čísla, včetně jiných materiálů čísla 9018Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu
- JinéVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 5 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku přímo ze závodu
9019Přístroje pro mechanoterapii; masážní přístroje; psychotechnické přístroje, přístroje pro léčbu ozónem, kyslíkem, aerosolem, dýchací přístroje oživovací a jiné léčebné dýchací přístrojeVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 5 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku přímo ze závodu
9020Ostatní dýchací přístroje a plynové masky, vyjma ochranných masek bez mechanických částí a vyměnitelných filtrůVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25% ceny výrobku přímo ze závodu
9020 (pokrač.) - kde v rámci meze uvedené výše jsou materiály zařazené ve stejném čísle jako výrobek použity jenom do hodnoty 5 % ceny výrobku přímo ze závodu 
9024Stroje a přístroje pro zkoušení tvrdosti, pevnosti v tahu, stlačitelnosti či zhustitelnosti, pružnosti nebo jiných mechanických vlastností materiálů (například kovů, dřeva, textilií, papíru, plastů)Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
9025Hydrometry a podobné plovoucí přístroje, teploměry, žároměry, tlakoměry, vlhkoměry a psychrometry, též registrační a vzájemně kombinovanéVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
9026Přístroje a nástroje na měření nebo kontrolu průtoku, hladiny, tlaku nebo jiných proměnných charakteristik kapalin nebo plynů (například průtokoměry, hladinoměry, manometry, měřidla tepla), vyjma přístrojů a nástrojů čísel 9014, 9015, 9028 nebo 9032Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobky přímo ze závodu 
9027Přístroje a nástroje pro fyzikální nebo chemické rozbory (například polarimetry, refraktometry, spektrometry, analyzátory plynů nebo kouře); přístroje a ná- stroje pro určování vazkosti (viskozity), pórovitosti, roztažnosti, povrchového napětí a podobně; přístroje a nástroje pro kalometrická akustická nebo fotometrická měření (včetně expozimetrů); mikrotomyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
9028Plynoměry, měřiče kapalin a elektroměry, včetně jejich kalibračních přístrojů:  
- Části, součásti a příslušenstvíVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
- JinéVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku přímo ze závodu
9029Otáčkoměry, počítače výrobků, taxametry, měřiče ujeté vzdálenosti, krokoměry apod.; rychloměry a tachometry, vyjma těch, které patří do čísla 9015; stroboskopyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
9030Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatní přístroje a nástroje na měření a kontrolu elektrických veličin, vyjma měřičů čísla 9028; přístroje a nástroje na měření nebo zjišťování záření alfa, beta, gama, rentgenového, kosmického nebo jiného ionizujícího zářeníVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
9031Měřící nebo kontrolní přístroje, nástroje a stroje, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté; projektory na kontrolu profilůVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
9032Automatické regulační nebo řídící přístroje a nástrojeVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
9033Části, součásti a příslušenství, jinde v této kapitole nezahrnuté ani neuvedené, pro stroje, nástroje a přístroje Kapitoly 90Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
ex Kapitola 91Hodiny a budíky a jejich části a součásti; kromě těch, které náleží do dále uvedených čísel, pro něž jsou pravidla stanovena níže: 9105, 9109 až 9113Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
9105Jiné hodinyVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku přímo ze závodu
9109Hodinové stroje, úplné a smontovanéVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- kde hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesahuje hodnotu použitých původních materiálů
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku přímo ze závodu
9110Hodinové nebo hodinkové strojky, úplné, nesmontované nebo částečně smontované (soupravy); neúplné, nesmontované hodinové nebo hodinkové strojkyVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- v níž v rámci uvedeného limitu se používají materiály zařazené do čísla 9114 jako výrobek v hodnotě nepřesahující 5 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku přímo ze závodu
9111Pouzdra a jejich části k hodinkámVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- v níž v rámci uvedeného limitu se používají materiály zařazené do stejného čísla jako výrobek v hodnotě nepřesahující 5 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku přímo ze závodu
9112Kryty a skříňky k hodinářským výrobkům, typu podobného pro jiné zboží této kapitoly, a jejich části a součástiVýroba:
- v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu, a
- v níž v rámci uvedeného limitu se používají materiály zařazené do stejného čísla jako výrobek v hodnotě nepřesahující 5 % ceny výrobku přímo ze závodu
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30% ceny výrobku přímo ze závodu
9113Hodinkové pásky, řemínky a náramky a jejich části a součásti:  
- Z obecného kovu, též pokoveného nebo plátovaného drahým kovemVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40% ceny výrobku přímo ze závodu 
- JinéVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50% ceny výrobku přímo ze závodu 
Číslo HSPopis výrobkuOpracování nebo zpracování provedené na nepůvodních materiálech, které poskytuje charakter původu
(1)(2)(3)
Kapitola 92Hudební nástroje; části, součásti a příslušenství těchto nástrojůVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny výrobku přímo ze závodu
Kapitola 93Zbraně a střelivo; jejich části, součásti a příslušenstvíVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 9401 a ex 9403Kovový nábytek (obecný kov), včetně bavlněné tkaniny bez vycpávky o hmotnosti max. 300 g/m2Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku
nebo
výroba z bavlněné látky již zhotovené ve formě připravené pro použití čísla 9401 nebo 9403 za předpokladu, že:
- její hodnota nepřesahuje 25 % ceny výrobku přímo ze závodu, a
- všechny použité ostatní materiály jsou již původní a zařazeny v čísle jiném než 9401 nebo 9403
9405Svítidla (včetně světlometů) a jejich části a součásti jinde neuvedené ani nezahrnuté; světelné reklamy, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky s nesnímatelným světelným zdrojem a jejich části a součásti jinde neuvedené ani nezahrnutéVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
9406Montované stavbyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
9503Ostatní hračky; zmenšené modely a podobné modely na hraní, též mechanické; skládanky všeho druhuVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 9506Předměty a vybavení pro gymnastiku, atletiku, jiné sporty (vyjma stolního tenisu) nebo venkovní hry, ne- specifikované nebo nezahrnuté jinde v této Kapitole; bazény na plavání a pádlováníVýroba z materiálů nezařazených ve stejném čísle jako výrobek. Lze však použít hrubě tvarované bloky pro výrobu hlavic golfových holí a ostatní materiály zařazené ve stejném čísle, jestliže jejich hodnota nepřesahuje 5% ceny výrobku přímo ze závodu
9507Rybářské pruty, udice a ostatní výrobky pro lov na udici; podběráky, síťky na motýly a podobné síťky a a sítě; umělé volavky (“ptáci“) (jiné než čísla 9208 nebo 9705) a podobné lovecké potřebyVýroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze ale použít materiály zařazené ve stejném čísle, když jejich hodnota nepřesahuje 5 % ceny výrobku přímo ze závodu
ex 9601 a ex 9602Výrobky ze zvířecích, rostlinných nebo nerostných řezbářských materiálůVýroba z 'opracovaných' řezbářských materiálů stejného čísla
ex 9603Košťata, kartáče a štětce (kromě proutěných košťat apod. a štětců vyrobených z kuních a veverčích chlupů) ručně ovládané mechanické smetáky na podlahy (bez pohonu), nátěrové podložky a válečky, stírače a mopyVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
9605Cestovní soupravy pro osobní toaletu, šití nebo čištění obuvi nebo oděvůKaždý předmět soupravy musí splňovat pravidlo, které by se ho týkalo, kdyby nebyl zařazen do soupravy. Lze však zařadit nepůvodní předměty, jestliže jejich celková hodnota nepřesahuje 15 % ceny soupravy přímo ze závodu
9606Knoflíky a stiskací knoflíky; formy na knoflíky a a ostatní části a součásti knoflíků nebo stiskacích knoflíků; knoflíkové polotovaryVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
9608Kuličková pera; popisovače, značkovače a zvýrazňovače s plstěným hrotem nebo jiným pórovitým hrotem; plnicí pera s perem a jiná plnicí pera; rydla pro rozmnožovače; patentní tužky; násadky na pero, držátka na tužku a podobné výrobky; části a součásti těchto výrob- ků, včetně ochranných krytů a příchytek, vyjma výrobků čísla 9609Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku. Lze ale použít ocelová péra (do násadky) a hroty ocelových per a jiné materiály zařazené ve stejném čísle, jestliže jejich hodnota nepřesahuje 5 % ceny výrobku přímo ze závodu
9612Pásky do psacích strojů a podobné barvicí pásky napuštěné tiskařskou černí nebo jinak připravené k předávání otisků, též na cívkách nebo v kazetách; barvicí podušky, též napuštěné, též v krabičkáchVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku přímo ze závodu
9613Cigaretové a jiné zapalovače, též mechanické nebo elektrické, a jejich části a součásti jiné než knoty a kamínky: 
- Piezoelektrické zapalovačeVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 9613 nepřesahuje 30% ceny výrobku přímo ze závodu
- JinéVýroba, v níž hodnota všech použitých materiálů čísla 9613 nepřesahuje 5% ceny výrobku přímo ze závodu
ex 9614Dýmky nebo dýmkové hlaviceVýroba z nahrubo opracovaných bloků

Poznámky:

1) Poznámka 3 ke Kapitole 32 říká, že tyto přípravky jsou přípravky druhu užívaného pro barvení jakéhokoliv materiálu nebo používaného jako ingredience ve výrobě barvicích přípravků za předpokladu, že nejsou zařazeny v jiném čísle v Kapitole 32.

2) "Skupinou" se rozumí jakákoliv část čísla, která je oddělena od zbytku středníkem.

3) V případě výrobků sestávajících z materiálů zařazených jak v číslech 3901 až 3906 na jedné straně tak v číslech 3907 až 3911 na straně druhé platí toto omezení jenom na tu skupinu materiálů, která převládá hmotností ve výrobku.

4) Viz Úvodní poznámka 6, kde jsou uvedeny zvláštní podmínky týkající se výrobků zhotovených ze směsi textilních materiálů.

5) Viz Úvodní poznámka 7.

6) Viz Úvodní poznámka 7, která se týká pletených nebo háčkovaných výrobků, nepružných nebo nepogumovaných, získaných šitím nebo montáží dílů pletených nebo háčkovaných (nařezaných nebo pletených přímo na tvar).

Příloha III k Protokolu 7

VZOR průvodního osvědčení EUR. 1, zmíněného v článcích 7, 9 a 10 (žádost a osvědčení)

MOVEMENT CERTIFICATE - PRŮVODNÍ OSVĚDČENÍ
MOVEMENT CERTIFICATE - PRŮVODNÍ OSVĚDČENÍ

APPLICATION FOR MOVEMENT CERTIFICATE - ŽÁDOST O PRŮVODNÍ OSVĚDČENÍ
APPLICATION FOR MOVEMENT CERTIFICATE - ŽÁDOST O PRŮVODNÍ OSVĚDČENÍ

PROHLÁŠENÍ VÝVOZCE
PROHLÁŠENÍ VÝVOZCE

Příloha IV k Protokolu 7

VZOR formuláře EUR. 2, zmíněného v článcích 7 a 12
VZOR formuláře EUR. 2, zmíněného v článcích 7 a 12

Příloha V k Protokolu 7

Příloha V k Protokolu 7
Příloha V k Protokolu 7

Příloha VI k Protokolu 7

Zvláštní razítko, na které odkazuje odstavec 4(b) článku 13

1) Iniciály nebo znak vyvážející země.

2) Informace nezbytné pro identifikaci schváleného vývozce.

Malé balíky 365 ECU Osob. zavazadla cestujících 1 025 ECU Prohlášení na faktuře 5 110 ECU

Malé balíky 365 ECU Osob. zavazadla cestujících 1 025 ECU Prohlášení na faktuře 5 110 ECU

Příloha VII k Protokolu 7

Částky, na které se odkazuje v odstavci 3 článku 7 Protokolu 7, ekvivalentní účetní jednotce (*) v měnách účastnických států této dohody, jsou tyto:

- čs. koruna20,68
- maďarský forint82,18
- polský zlotý12 591,00
- Slovinsky Tolar

1. Limity hodnot, o kterých se zmiňuje článek 7 odstavce 1(c) a 2(a) a (b) Protokolu ..., vyjádřené v národních měnách zemí ČR, SR, Republika Slovinsko, Maďarska a Polska, jsou následující:

Malé balíky 365 ECUOsob. zavazadla cestujících 1 025 ECUProhlášení na faktuře 5 110 ECU
čs. koruna8 00022 000110 000
maďarský forint30 00084 200419 400
polský zloty4 600 00012 900 00064 300 000
Slovinský Tolar 57 000 158 000790 000

2. Hodnoty, o kterých se zmiňuje článek 7 odstavce 1(c) a 2(a) a (b) Protokolu ..., vyjádřené v národních měnách třetích zemí podle odstavce 4 článku 7, jsou následující:

 Malé balíky 365 ECUOsob. zavazadla cestujících 1 025 ECUProhlášení na faktuře 5 110 ECU
rakouský šilink6 00015 00074 000
belgický frank16 00044 000217 000
britská libra2557203 585
dánská koruna2 9008 10040 200
finská marka1 8005 00025 000
francouzský frank2 5007 10035 300
německá marka7502 10010 500
řecká drachma75 000210 0001 046 200
islandská koruna27 30076 700382 400
irská libra2807803 900
italská lira565 0001 585 0007 885 000
lucemburský frank16 00044 000217 000
holandský gulden8502 40011 900
norská koruna2 9008 20040 800
portugalské escudo66 600187 000932 500
španělská peseta47 100132 000658 800
švédská koruna3 0008 00039 000
švýcarský frank6501 8008 800
americký dolar4851 3606 800

Příloha VIII k Protokolu 7

Záznam o porozumění vztahující se na Protokol 7 týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce

1. Používání zjednodušeného postupu Účastnické státy této dohody souhlasí, že nebudou používat zjednodušený postup popsaný v odstavcích 4(b) a 11 článku 13. Tato derogace může skončit po rozhodnutí Podvýboru pro původ a celní otázky. Bude-li takové rozhodnutí přijato Podvýborem pro otázky cla, celní orgány účastnických států této dohody si budou průběžně vyměňovat informace o seznamu schválených vývozců zmíněných v článku 13 tohoto protokolu.

Česká republika, Slovenská republika a Republika Slovinsko nebudou uplatňovat ve vzájemném obchodě ustanovení uvedená v odstavci 1 přílohy VIII.

2. Užívání pravidla navrácení cla (drawback) Účastnické státy této dohody souhlasí, že nebudou aplikovat ustanovení článku 23 tohoto protokolu. Tato derogace může skončit po rozhodnutí Společného výboru, který vezme v úvahu praxi používanou mezi účastnickými státy této dohody a Evropským společenstvím a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu.

3. Používání formuláře EUR. 2 Účastnické státy této dohody souhlasí, že používání formuláře EUR. 2 může být ukončeno rozhodnutím Společného výboru s přihlédnutím k praxi používané mezi účastnickými státy této dohody a Evropským společenstvím.

4. Používání faktur vystavených ve třetí zemi Účastnické státy této dohody souhlasí, že nebudou používat fakturu jako důkaz původu zboží kromě případů použití LT (dlouhodobých) osvědčení, pokud Společný výbor nerozhodne jinak.

5. Zacházení s materiály pocházejícími z účastnických zemí této dohody Účastnické státy této dohody souhlasí, že v nejbližší době na jednom ze zasedání Společného výboru znovu zváží otázku zacházení s výrobky pocházejícími z účastnických států (multilaterální kumulaci).

6. Zacházení s materiály pocházejícími ze zemí ESVO a ES Účastnické státy této dohody souhlasí, že přezkoumají otázku zacházení s materiály původem v zemích ESVO a ES v nejbližší době na jednom ze zasedání Společného výboru. Vezmou přitom v úvahu zkušenost z aplikace pravidel o původu používaných mezi účastnickými státy této dohody a státy ESVO, jakož i ES s cílem dosáhnout společného postupu.

PROTOKOL 8 (zmíněný v par. 2 článku 3)

Zrušení cel mezi Českou republikou a Slovenskou republikou na straně jedné a Republikou Slovinsko na straně druhé

1. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a Slovenské republice na výrobky pocházející z Republiky Slovinsko budou zrušena k 1. lednu 1996.

2. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky pocházející z České republiky a Slovenské republiky zapsané v příloze A tohoto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 70 % základního cla,
- 1. ledna 1997 - na 50 % základního cla,
- 1. ledna 1998 - na 25 % základního cla,
- 1. ledna 1999 - zbývající cla budou zrušena.

Toto snižování bude platit pouze po dobu, kdy osobní automobily pocházející z Republiky Slovinsko a dovážené do České republiky a Slovenské republiky nebudou splňovat podmínky Protokolu 7 Středoevropské dohody o volném obchodu.

V případě, že tyto osobní automobily vyhoví podmínkám Protokolu 7 Středoevropské dohody o volném obchodu, dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na osobní automobily pocházející z České republiky a Slovenské republiky budou zcela zrušena.

3. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky pocházející z České republiky a Slovenské republiky nezapsané v příloze A tohoto Protokolu budou zrušena k 1. lednu 1996.

Příloha A k Protokolu 8

(HS CODE)

87 03 21
87 03 221)
87 03 23
87 03 24
87 03 31
87 03 32
87 03 33
87 03 90

1) S výjimkou 87 03 22 19 podle české a slovenské celní nomenklatury a 87 03 229 podle slovinské celní nomenklatury.

PROTOKOL 9 (zmíněný v par. 2 článku 3)

Zrušení cel mezi Maďarskou republikou na straně jedné a Republikou Slovinsko na straně druhé

1. Výrobky pocházející z Maďarské republiky, na které je v Republice Slovinsko uplatňována nulová celní sazba, jsou uvedeny v příloze A tohoto Protokolu.

2. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky pocházející z Maďarské republiky uvedené v příloze B tohoto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 75 % základního cla,
- 1. ledna 1997 - na 60 % základního cla,
- 1. ledna 1998 - na 45 % základního cla,
- 1. ledna 1999 - na 30 % základního cla,
- 1. ledna 2000 - na 15 % základního cla,
- 1. ledna 2001 - zbývající cla budou zrušena.

3. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky pocházející z Maďarské republiky neuvedené v přílohách A a B tohoto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na jednu třetinu základního cla,
- 1. ledna 1997 - zbývající cla budou zrušena.

4. Výrobky pocházející z Republiky Slovinsko, na které je v Maďarské republice uplatňována nulová celní sazba, jsou uvedeny v příloze C tohoto Protokolu.

5. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky pocházející z Republiky Slovinsko uvedené v příloze D tohoto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 75 % základního cla,
- 1. ledna 1997 - na 60 % základního cla,
- 1. ledna 1998 - na 45 % základního cla,
- 1. ledna 1999 - na 30 % základního cla,
- 1. ledna 2000 - na 15 % základního cla,
- 1. ledna 2001 - zbývající cla budou zrušena.

6. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky pocházející z Republiky Slovinsko neuvedené v přílohách C a D tohoto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na jednu třetinu základního cla,
- 1. ledna 1997 - zbývající cla budou zrušena.

PROTOKOL 10 (zmíněný v par. 2 článku 3)

Zrušení cel mezi Polskou republikou na straně jedné a Republikou Slovinsko na straně druhé

1. Výrobky pocházející z Republiky Slovinsko, na které je v Polské republice uplatňována nulová celní sazba na základě erga omnes, jsou uvedeny v příloze A tohoto Protokolu.

2. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky pocházející z Republiky Slovinsko uvedené v příloze B tohoto Protokolu budou zrušena k 1. lednu 1996.

3. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky pocházející z Republiky Slovinsko uvedené v příloze C tohoto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 50 % základního cla,
- 1. ledna 1997 - na 25 % základního cla,
- 1. ledna 1998 - zbývající cla budou zrušena.

4. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky pocházející z Republiky Slovinsko uvedené v příloze D tohoto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 5/7 základního cla,
- 1. ledna 1998 - na 4/7 základního cla,
- 1. ledna 1999 - na 3/7 základního cla,
- 1. ledna 2000 - na 2/7 základního cla,
- 1. ledna 2001 - zbývající cla budou zrušena.

5. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky pocházející z Republiky Slovinsko uvedené v příloze E tohoto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1997 - na 6/7 základního cla,
- 1. ledna 1998 - na 5/7 základního cla,
- 1. ledna 1999 - na 4/7 základního cla,
- 1. ledna 2000 - na 3/7 základního cla,
- 1. ledna 2001 - na 2/7 základního cla,
- 1. ledna 2002 - zbývající cla budou zrušena.

6. Výrobky pocházející z Polské republiky, na které je v Republice Slovinsko uplatňována nulová celní sazba na základě erga omnes, jsou uvedeny v příloze F tohoto Protokolu.

7. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky pocházející z Polské republiky uvedené v příloze G tohoto Protokolu budou zrušena k 1. lednu 1996.

8. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky pocházející z Polské republiky uvedené v příloze H tohoto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 50 % základního cla,
- 1. ledna 1997 - na 25 % základního cla,
- 1. ledna 1998 - zbývající cla budou zrušena.

9. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky pocházející z Polské republiky uvedené v příloze J tohoto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 90 % základního cla,
- 1. ledna 1997 - na 70 % základního cla,
- 1. ledna 1998 - na 45 % základního cla,
- 1. ledna 1999 - na 35 % základního cla,
- 1. ledna 2000 - na 20 % základního cla,
- 1. ledna 2001 - zbývající cla budou zrušena.

PROTOKOL 11

(k článku 12)

VÝMĚNA ZEMĚDĚLSKÝCH KONCESÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ JEDNÉ A REPUBLIKOU SLOVINSKO NA STRANĚ DRUHÉ

1. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a ve Slovenské republice na výrobky mající původ v Republice Slovinsko a dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v České republice nebo ve Slovenské republice, uvedené v Příloze A k tomuto Protokolu, budou k 1. dubnu 1998 zrušena. U položek označených hvězdičkou budou uplatňována nulová cla v limitech kvót uvedených v Příloze A1. Kvóty uvedené v příloze A1 budou zrušeny k 1. lednu 2000.

2. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a ve Slovenské republice na výrobky mající původ v Republice Slovinsko a dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v České republice nebo ve Slovenské republice, uvedené v Příloze B k tomuto Protokolu, budou od 1. dubna 1998 snížena na výši stanovenou v této příloze s výjimkou položek označených hvězdičkou. U těchto položek budou cla postupně snižována oběma Stranami v limitech kvót uvedených v Příloze B1 v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- k 1. dubnu 1998- na 40 % základního cla, ale maximálně na výši stanovenou v Příloze B;
- k 1. lednu 1999 - na výši stanovenou v Příloze B. Kvóty uvedené v Příloze B1 budou zrušeny k 1. lednu 2000.

3. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a ve Slovenské republice na výrobky mající původ v Republice Slovinsko, uvedené v Příloze C k tomuto Protokolu, budou od 1. dubna 1998 snížena bez množstevních omezení nebo v limitech kvót uvedených v této Příloze na výši stanovenou v této Příloze.

4. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v České republice nebo ve Slovenské republice, uvedené v Příloze D k tomuto Protokolu, budou od 1. dubna 1998 snížena bez množstevních omezení nebo v limitech kvót uvedených v této Příloze na výši stanovenou v této Příloze.

5. Základní cla, sjednaná na základě tohoto Protokolu, jsou celními sazbami podle doložky nejvyších výhod, uplatňovanými v aktuální době dovozu. Cla zahrnují valorická a specifická cla a zvláštní dávky na výrobky.

PŘÍLOHA K PROTOKOLU 11

(HS kód ‘96)

01.010712.90.501206.00.1015.22
0102.100712.90.901207.1016.03
0103.1007.131207.2016.04
01.0407.141207.3016.05
01.0608.011207.401702.20
02.04*08.021207.5018.01
02.0508.031207.6018.02
02.0608.041207.9218.03
02.0808.051207.9918.04
0301.100806.2012.0818.05
0301.910807.2012.091902.40
0301.920808.2012.1119.03
0301.990810.401212.101905.30
03.020810.501212.201905.40
03.030810.901212.301905.90
03.0408.121212.922003.20
03.0508.131212.992005.70
03.0608.1412.132008.11
03.0709.0112.142008.19
05.0109.0213.012008.20
05.0209.0313.022008.30
05.0309.0414.012009.11
05.0409.0514.022009.19
05.0509.0614.032009.20
05.0609.0714.042009.30
05.0709.0815.012009.40
05.080909.1015.022101.11
05.090909.2015.032101.12
05.100909.5015.042101.20
05.1109.1015.052103.10
06.011001.1015.0622.01
06.021005.1015.0723.01
06.0410.0615.0823.02
0701.1010.0715.0923.03
0709.1010.0815.1023.04
0709.301102.3015.1123.05
0709.401103.141512.2123.06
0709.5211.061512.2923.07
07.1112.0115.1323.08
0712.3012.0215.1523.09
0712.90.1112.0315.18
0712.90.1912.0415.20
0712.90.301205.00.1015.21

PŘÍLOHA A1 K PROTOKOLU 11

Česká republika

HS kódKvóta (t)
19981999
02.041010

Slovenská republika

HS kódKvóta (t)
19981999
02.042035

PŘÍLOHA B K PROTOKOLU 11

HS kódMaxinální výše
uplatňóvaných cel
(%)
HS kódMaximální výše
uplatňovaných cel
(%)
0102.90*150210.12*20
0103.91*100210.19*20
0103.92*150210.20*20
0105.11*90210.90*20
0105.12*90301.935
0105.19*90402.10*37
0105.92*100402.21*37
0105.93*100402.91*37
0105.99*100402.99*37
02.01*250404.1014
02.02*250404.9014
02.03*250704.2010
0207.12280704.9010
0207.14.10280705.1910
0207.14.20280705.2110
0207.14.30280705.2910
0207.14.40280706.1010
0207.14.50280708.2010
0207.14.60280708.9010
0207.14.70280709.205
0207.14.91100709.7010
0207.14.99280710.227
0207.27.91100710.297
0207.36.81100710.307
0207.36.85100710.407
0207.36.89100710.907
02.09200807.11.009
0210.11*200807.19.009
0809.1081108.1414
0809,3091108.1914
0810.3091108.2014
0811.10911.0914
0909.30412.105
0909.40415.1720
1001.90151602.1015
10.02151602.2015
10.03181602.31*15
10.04151602.32*15
11.01151602.39*15
1102.10151602.42*15
1102.20151602.49*15
1102.90151602.50*18
1103.12151702.11.0020
1103.13151702.19.0020
1103.19151702.6030
1103.211517.0314
1103.291517.0412
1104.11151806.1012
1104.12151806.2010
1104.19151902.1120
1104.21151902.1920
1104.22151904.20.106
1104.23151904.907
1104.29151905.107
1104.30151905.207
1105.10152001.1015
2001.20152008.806
2002.10112008.917
2002.90112008.926
2005.10152008.994
2005.20202009.604
2005.40152009.7012
2005.5172101.3014
2005.5972102.307
2005.6052104.104
2005.80152104.204
2005.90.75172106.107
2008.4042202.1019
2008.5062202.9010
2008.606
2008.706

PŘÍLOHA B1 K PROTOKOLU 11

Česká republika

HS kódKvóta (t)
19981999
0102.9012501500
01.03
0103.91
0103.92
650800
01.05
0105.11
0105.12 0105.19
0105.92
0105.93 0105.99
6580
02.01125150
02.02společně s
kvótou 02.01
02.03650800
02.106070
04.025060
0402.10
0402.21
0402.91
0402.99
16.02200350
1602.31
1602.32
1602.39
1602.42
1602.49
1602.50

Slovenská republika

HS kódKvóta (t)
19981999
0102.9011001200
01.03500500
0103.91
0103.92
01.0570100
0105.11
0105.12
0105.19
0105.92
0105.93
0105.99
02.01100100
02.02společně s
kvótou 02.01
02.03500500
02.107085
04.025580
0402.10
0402.21
0402.91
0402.99
16.02100150
1602.31
1602.32
1602.39
1602.42
1602.49
1602.50

PŘÍLOHA C K PROTOKOLU 11

Česká republikaSlovenská republika
HS kódCla (%)Kvóta (t)Kvóta (t)
02.075050
0207.1128
0207.13.1028
0207.13.2028
0207.13.3028
0207.13.4028
0207.13.5028
0207.13.6028
0207.13.7028
0207.13.9110
0207.13.9928
04.068150150
0407.00bez omezeníbez omezení
0407.00.110
0407.00.190
0407.00.3018
0407.00.9018
04.1010bez omezeníbez omezení
0701.90.510bez omezeníbez omezení
0701.90.903060003000
0808.1030001000
0808.10.515
0808.10.535
0808.10.595
0808.10.925
0808.10.945
0808.10.985
1005.905bez omezeníbez omezení
1105.205bez omezeníbez omezení
11.075bez omezeníbez omezení
1205.00.900bez omezeníbez omezení
1206.00bez omezeníbez omezení
1206.00.910
1206.00.990
1212.91.200bez omezeníbez omezení
1512.115bez omezeníbez omezení
1514.105bez omezeníbez omezení
16.0115200200
16.02200200
1602.4115
1602.9015
1702.500bez omezeníbez omezení
18.06bez omezeníbez omezení
1806.3110
1806.3210
1806.9010
1901.108100100
1901.208bez omezeníbez omezení
1901.908bez omezeníbez omezení
19.02bez omezeníbez omezení
1902.2020
1902.3020
19.04bez omezeníbez omezení
1904.106
1904.20.916
1904.20.950
1904.20.996
2004.90bez omezeníbez omezení
2004.90.1015
2004.90.5015
2004.90.9115
2004.90.9815
2005.90bez omezenípouze ČR
2005.90.1010pouze ČR
2005.90.300pouze ČR
2005.90.500pouze ČR
2005.90.6010V pouze ČR
2005.90.7010pouze ČR
2005.90.8010pouze ČR
2006.00bez omezeníbez omezení
2006.00.100
2006.00.3115
2006.00.3515
2006.00.3815
2006.00.9115
2006.00.9915
20.07bez omezeníbez omezení
2007.1020
2007.910
2007.99.104
2007.99.200
2007.99.3110
2007.99.3320
2007.99.510
2007.99.9320
2009.5010500pouze ČR
2009.800bez omezeníbez omezení
2009.90bez omezeníbez omezení
2009.90.1110
2009.90.1910
2009.90.210
2009.90.290
2009.90.3110
2009.90.3910
2009.90.410
2009.90.490
2009.90.510
2009.90.590
2009.90.710
2009.90.730
2009.90.790
2009.90.920
2009.90.940
2009.90.950
2009.90.960
2009.90.970
2009.90.980
21.03bez omezeníbez omezení
2103.209
2103.30.105
2103.30.905
2103.90.100
2103.90.300
2103.90.905
21.051550050
2106.905bez omezeníbez omezení
22.03124000 hl2000 hl
22.04254000 hl2000 hl
22.05105000 hlpouze ČR
22.0613bez omezeníbez omezení
22.08500 hl500 hl
2208.2010
2208.4010
2208.5010
2208.6020
2208.7020
2208.9020
22.095250250
2402.9030100100

PŘÍLOHA D K PROTOKOLU 11

Česká republikaSlovenská republika
HS kódCla (%)Kvóta (t)Kvóta (t)
02.075050
0207.1128
0207.13.1028
0207.13.2028
0207.13.3028
0207.13.4028
0207.13.5028
0207.13.6028
0207.13.7028
0207.13.9110
0207.13.9928
04.068pouze SR50
0407.00bez omezeníbez omezení
0407.00.110
0407.00.190
0407.00.3018
0407.00.9018
04.1010bez omezeníbez omezení
0701.90.510bez omezeníbez omezení
0701.90.9030pouze SR250
0808.10.10530002000
1005.905bez omezeníbez omezení
1105.205bez omezeníbez omezení
11.075bez omezeníbez omezení
11.0820001500
1108.110
1108.120
1108.130
1205.00.900bez omezeníbez omezení
1206.00 1206.00.910bez omezeníbez omezení
1206.00.990
12.12bez omezeníbez omezení
1212.91.200
1212.990
1512.115bez omezeníbez omezení
1514.105bez omezeníbez omezení
1514.90101000pouze ČR
16.0115200200
16.02100100
1602.4115
1602.9015
1702.500bez omezeníbez omezení
08.06bez omezeníbez omezení
1806.3110
1806.3210
1806.9010
1901.108100100
1901.208bez omezeníbez omezení
1901.908bez omezeníbez omezení
19.02bez omezeníbez omezení
1902.2020
1902.3020
19.04bez omezeníbez omezení
1904.106
1904.20.916
1904.20.950
1904.20.996
2004.90bez omezeníbez omezení
2004.90.1015
2004.90.5015
2004.90.9115
2004.90.9815
2006.00bez omezeníbez omezení
2006.00.100
2006.00.3115
2006.00.3515
2006.00.3815
2006.00.9115
2006.00.9915
20.07bez omezeníbez omezení
2007.1020
2007.910
2007.99.104
2007.99.200
2007.99.3110
2007.99.3320
2007.99.51 0
2007.99.9320
2009.5010500pouze ČR
2009.800bez omezeníbez omezení
2009.90bez omezeníbez omezení
2009.90.1110
2009.90.1910
2009.90.210
2009.90.290
2009.90.3110
2009.90.3910
2009.90.410
2009.90.490
2009.90.510
2009.90.590
2009.90.710
2009.90.730
2009.90.790
2009.90.920
2009.90.940
2009.90.950
2009.90.960
2009.90.970
2009.90.980
21.03bez omezeníbez omezení
2103.209
2103.30.105
2103.30.905
2103.90.100
2103.90.300
2103.90.905
21.051550050
2106.905bez omezeníbez omezení
22.03104000 hl2000 hl
22.0425500 hl1500 hl
22.05105000 hlpouze ČR
22.08500 hl500 hl
2208.2010
2208.4010
2208.5010
2208.6020
2208.7020
2208.9020
22.095250250
2402.9030100100

PROTOKOL 12

(k článku 12)

VÝMĚNA ZEMĚDĚLSKÝCH KONCESÍ MEZI MAĎARSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ JEDNÉ A REPUBLIKOU SLOVINSKO NA STRANĚ DRUHÉ

1. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky mající původ v Republice Slovinsko a dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v Maďarské republice, uvedené v Příloze A k tomuto Protokolu, budou k 1. dubnu 1998 zrušena. U položek označených hvězdičkou budou uplatňována nulová cla v limitech kvót uvedených v Příloze A1. Kvóty uvedené v Příloze A1 budou zrušeny k 1. lednu 2000.

2. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky mající původ v Republice Slovinsko a dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v Maďarské republice, uvedené v Příloze B k tomuto Protokolu, budou od 1. dubna 1998 snížena na výši stanovenou v této Příloze s výjimkou položek označených hvězdičkou. U těchto položek budou cla postupně snižována oběma Stranami v limitech kvót uvedených v Příloze B1 v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- k 1. dubnu 1998 - na 40 % základního cla, ale maximálně na výši stanovenou v Příloze B;
- k 1. lednu 1999 - na výši stanovenou v Příloze B. Kvóty uvedené v Příloze B1 budou zrušeny k 1. lednu 2000.

3. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky mající původ v Republice Slovinsko, uvedené v Příloze C k tomuto Protokolu, budou od 1. dubna 1998 snížena o 50% bez množstevních omezení nebo v limitech kvót uvedených v této Příloze.

4. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v Maďarské republice, uvedené v Příloze D k tomuto Protokolu, budou od 1. dubna 1998 snížena o 50% bez množstevních omezení nebo v limitech kvót uvedených v této Příloze.

5. Základní cla, sjednaná na základě tohoto Protokolu, jsou celními sazbami podle doložky nejvyšších výhod, uplatňovanými v aktu