Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 50/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 146/1982 Sb., kterou se provádí zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra č. 129/1993 Sb.

Částka 10/1995
Platnost od 27.03.1995
Účinnost od 27.03.1995
Zrušeno k 01.07.2000 (177/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

50

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 2. března 1995,

kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 146/1982 Sb., kterou se provádí zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra č. 129/1993 Sb.

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 odst. 1 zákona č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů:


Čl. I

Ustanovení § 23 vyhlášky Federálního ministerstva vnitra č. 146/1982 Sb., kterou se provádí zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů, zní:

"§ 23

Sdělování údajů o místě pobytu občanů

(1) Ohlašovny, jakož i útvary Policie České republiky pověřené vedením evidence pobytu občanů, (dále jen "evidenční místo") poskytují písemné sdělení o místě pobytu občana, který je hlášen k pobytu v jejich obvodu, na základě písemné žádosti (dále jen "žádost") podané státním orgánem, právnickou osobou nebo občanem.

(2) Žádá-li o sdělení údaje o místě pobytu občana občan, uvede v žádosti své jméno, příjmení, rodné číslo, číslo občanského průkazu, adresu místa trvalého pobytu a opatří ji úředně ověřeným podpisem;7) podmínka úředního ověření podpisu neplatí, pokud občan podepíše žádost před pracovníkem evidenčního místa a současně předloží občanský průkaz.

(3) Žádá-li o sdělení údaje o místě pobytu občana státní orgán, uvede v žádosti svůj název a sídlo. Žádost dále opatří svým razítkem a jménem, příjmením a podpisem oprávněné osoby (statutárního orgánu).

(4) Žádá-li o sdělení údaje o místě pobytu občana právnická osoba, uvede v žádosti svůj název, sídlo a identifikační číslo. Žádost dále opatří svým razítkem a jménem, příjmením a úředně ověřeným podpisem7) oprávněné osoby (statutárního orgánu); podmínka úředního ověření podpisu neplatí, pokud oprávněná osoba podepíše žádost před pracovníkem evidenčního místa a současně předloží občanský průkaz.

(5) Státní orgán, právnická osoba nebo občan žádající o sdělení místa pobytu občana (dále jen "žadatel") uvedou v žádosti jeho jméno a příjmení, důvod žádosti a další údaje, podle nichž je možno občana jednoznačně identifikovat, jako např. rodné číslo, datum narození, místo narození, rodné příjmení, údaje o rodičích nebo o manželovi.

(6) Evidenční místo sdělí žadateli údaje o místě pobytu občana do čtyř týdnů po obdržení žádosti. Neobsahuje-li žádost náležitosti uvedené v odstavcích 2 až 4 nebo nelze-li na základě údajů uvedených v žádosti podle odstavce 5 občana jednoznačně identifikovat, evidenční místo neprodleně vrátí takovou žádost žadateli k doplnění; doplněnou žádost evidenční místo vyřídí do čtyř týdnů po jejím obdržení. Zjistí-li evidenční místo, že u něho není evidován pobyt občana, postoupí žádost Ústřední evidenci pobytu občanů.".

7) Zákon ČNR č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady.
Zákon ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ruml v. r.

Přesunout nahoru