Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 49/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví pravidla pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků na investiční dotace v rámci Programu zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských zařízení

Částka 10/1995
Platnost od 27.03.1995
Účinnost od 27.03.1995
Zrušeno k 01.09.2003 (239/2003 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

49

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ze dne 10. března 1995,

kterou se stanoví pravidla pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků na investiční dotace v rámci Programu zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských zařízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") po projednání s Ministerstvem financí stanoví podle § 15 odst. 4 zákona České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 218/1994 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví pravidla pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků na investiční akce (dále jen "dotace") v rámci Programu zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských zařízení1) (dále jen "Program") z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu České republiky na rok 1995 a na rok 1996.

§ 2

Zpracování a podávání žádostí

(1) Žádosti o dotaci mohou podávat tito žadatelé:

a) školy a školská zařízení s právní subjektivitou, zřizované obcemi, školskými úřady, ministerstvem a státem registrovanými církevními a náboženskými společnostmi,

b) obce, školské úřady a státem registrované církve a náboženské společnosti za školy a školská zařízení bez právní subjektivity, jichž jsou zřizovateli; školské úřady také za školy a školská zařízení bez právní subjektivity, které zřizuje ministerstvo.

(2) Pokud žadatelé nemají k majetku, jehož se žádost o dotaci týká, právo vlastnické nebo právo hospodaření, doloží k žádosti o dotaci stanovisko vlastníka, popřípadě subjektu práva hospodaření.

(3) Žádosti o dotaci podávají žadatelé školskému úřadu podle příslušnosti školy nebo školského zařízení, pro něž má být dotace poskytnuta, nejpozději poslední pracovní den měsíce následujícího po nabytí účinnosti vyhlášky.

(4) Žádosti o dotaci se zpracovávají na tiskopisech vydaných ministerstvem a podle návodu k nim. Podávají se ve třech vyhotoveních, včetně příloh.

(5) Tiskopisy žádosti a jejích příloh poskytnou žadatelům školské úřady.

§ 3

Věcné vymezení okruhu investičních potřeb Programu

(1) Žadatelé mohou žádat o poskytnutí dotací na konkrétní investiční akce charakteru

a) rekonstrukce a modernizace budov a staveb,

b) pořízení budov a staveb, včetně přístaveb, nástaveb a vestaveb, formou nové výstavby nebo úplatným převodem,

c) úplatných převodů restituovaných nemovitostí užívaných na základě chráněného nájmu2) do majetku obce, státu nebo státem registrované církve nebo náboženské společnosti podle příslušnosti školy nebo školského zařízení.

(2) Investiční akce podle odstavce 1 zahrnují zejména:

a) statické zabezpečení,

b) zabezpečení proti vlivům zemní a atmosférické vlhkosti (sanační práce investičního charakteru, rekonstrukce krovů a střešních plášťů bez půdních vestaveb),

c) úpravy obvodových konstrukcí k uvedení tepelného odporu konstrukcí do souladu s platnou tepelnou normou (např. dodatečné izolace, opláštění, výměna oken),

d) měření a regulaci tepla a teplé užitkové vody, včetně vyvolaných zásahů do konstrukce rozvodů,

e) rekonstrukce ústředního vytápění, vzduchotechniky a klimatizace, rozvodů plynu, elektřiny, vody a kanalizace, nebo jejich nové pořízení, a to včetně přípojek,

f) rekonstrukce, modernizace nebo pořízení sociálního zařízení a ostatního technického zařízení budov, včetně bezbariérových úprav,

g) rekonstrukce a modernizace stavebních objektů pro zřízení malotřídních škol,

h) zvukové izolace vnější i vnitřní,

i) úplatné převody restituovaných nemovitostí podle § 3 odst. 1 písm. c) ve prospěch školy nebo školského zařízení, které nemovitost užívaly ke dni jejího vydání restituentovi, a to pokud restituent souhlasí s prodejem za cenu podle cenového předpisu,3)

j) přípravu výstavby a výstavbu objektů náhradou za restituované objekty užívané na základě chráněného nájmu, pokud restituent nesouhlasí s prodejem za cenu podle cenového předpisu,

k) rekonstrukce objektů pro potřeby školní tělovýchovy nebo novou výstavbu základního školního tělovýchovného vybavení,

l) dokončení rozestavěné nové výstavby škol a školských zařízení zřizovaných obcemi, které nemůže být prokazatelně plně kryto z rozpočtu obcí,

m) vnitřní vestavby, přístavby a nástavby pro získání prokazatelně chybějící výukové kapacity.

(3) Dotace se poskytují pouze na investiční akce, které budou dokončeny a finančně vypořádány do 20. prosince 1996.

§ 4

Poskytnutí dotace

(1) Výběr konkrétních investičních akcí z podaných žádostí provedený podle jejich naléhavosti v rámci jednotlivých okresů schvaluje a výši dotací určuje ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

(2) Schválení výběru investičních akcí a určení výše dotací způsobem uvedeným v odstavci 1 je podkladem k provedení rozpočtového opatření Ministerstvem financí podle § 13 zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.

§ 5

Poskytování dotací

(1) Dotace lze poskytnout jen účelově a zálohově jako investiční dotace státního rozpočtu podle § 5 odst. 2 rozpočtových pravidel republiky.

(2) Nejnižší dotace na jednu investiční akci se stanoví částkou 200 tis. Kč, nejvyšší částkou 25,0 mil. Kč.

(3) Dotaci lze poskytnout až do výše 100 % celkových investičních nákladů investiční akce (u rozestavěných staveb do výše 100 % zůstatku investičních nákladů potřebných k dokončení stavby) na investiční akce podle § 3 odst. 2 písm. i) a j). Přednost se dává investičním akcím s podílovým financováním.

(4) U ostatních investičních akcí podle § 3 odst. 2, s výjimkou investičních akcí podle § 5 odst. 3, lze poskytnout dotaci až do výše 50 % celkových investičních nákladů investiční akce (u rozestavěných staveb do výše 50 % zůstatku investičních nákladů potřebných k dokončení stavby). Zbývající finanční prostředky do celkového potřebného objemu financování investiční akce musí žadatel doložit při podání žádosti o dotaci zabezpečeným podílovým financováním.

§ 6

Uvolňování finančních prostředků Programu

Finanční prostředky na investiční akce, na něž byla poskytnuta dotace, mohou být uvolněny a použity až po provedení rozpočtových opatření, stanovení a projednání podmínek čerpání investiční dotace podle § 4 odst. 3 a § 5 odst. 2 rozpočtových pravidel republiky.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Pilip v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve znění zákona č. 338/1991 Sb.
Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.
Vyhláška Ministerstva financí č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů.
Výměr Ministerstva financí č. 01/95, Cenový věstník částka 28/1994.

Přesunout nahoru