Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 43/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Částka 8/1995
Platnost od 14.03.1995
Účinnost od 14.03.1995
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

43

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 9. února 1995,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Ministerstvo financí stanoví podle § 205d odst. 7 zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 2 zní:

"(2) Není-li právního nástupce zaměstnavatele, který zanikl

a) před 1. lednem 1993, má poškozený právo na plnění podle § 2 za škodu poprvé ohlášenou po 31. prosinci 1992 a dosud neuhrazovanou přímo vůči České Kooperativě, družstevní pojišťovně, a. s., nebo Kooperativě, moravskoslezské družstevní pojišťovně, a. s., ve smyslu odstavce 1,

b) po 31. prosinci 1992, má poškozený, který utrpěl pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání po vzniku zákonného pojištění, právo na plnění podle § 2 přímo vůči té pojišťovně, u které byl pojištěn jeho zaměstnavatel před svým zánikem.".

2. V § 2 odst. 1 se slovo "pojištěný" nahrazuje slovem "poškozený".

3. V § 8 písm. b) bodu 2 se vypouštějí slova "a že poškozený uplatnil proti organizaci právo na náhradu škody".

4. V § 10 odst. 3 se slovo "je" nahrazuje slovy "byl v době výplaty pojistného plnění".

5. V § 11 se vypouští odstavec 3.

6. § 15 včetně poznámky č. 5) zní:

"§ 15

Od vymáhání pohledávky uplatněné podle ustanovení § 9 odst. 1, § 10, § 11 odst. 2 a § 12 odst. 8 a 9 může pojišťovna podle konkrétních okolností případu zčásti nebo zcela upustit; převyšuje-li pohledávka částku 250 000 Kč, může tak učinit pouze se souhlasem orgánu státního dozoru.5)

5)§ 8 odst. 1 zákona ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví.".

7. V § 16 se číslo "29,5" nahrazuje číslem "25".

8. V názvu vyhlášky, v dalších ustanoveních a v přílohách se slovo "organizace" nahrazuje slovem "zaměstnavatel" a slovo "pracovník" se nahrazuje slovem "zaměstnanec".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Kočárník CSc. v. r.

Přesunout nahoru