Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 42/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění zákona č. 215/1993 Sb.

Částka 8/1995
Platnost od 14.03.1995
Účinnost od 14.03.1995
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

42

ZÁKON

ze dne 9. února 1995,

kterým se mění a doplňuje zákonné opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění zákona č. 215/1993 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákonné opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění zákona č. 215/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V názvu zákonného opatření se na konci připojují tato slova: "a k oblastem Republiky Bosna a Hercegovina, které jsou pod kontrolou sil bosenských Srbů".

2. Dosavadní text § 4 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

"(2) Zákaz uvedený v odstavci 1 se nevztahuje na civilní osobní lety na bělehradské letiště a z bělehradského letiště dopravující pouze cestující a osobní potřeby a náklady, k jejichž přepravě bylo uděleno povolení podle § 7.".

3. Dosavadní text § 4b se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

"(2) Zákaz uvedený v odstavci 1 se nevztahuje na poskytování převozní služby mezi Bare ve Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora) a Bari v Itálii převážející pouze cestující a osobní potřeby a náklady, k jejichž přepravě bylo uděleno povolení podle § 7.".

4. § 4c pozbývá účinnosti.

5. V § 4d se vypouštějí slova "jakož i kulturní výměně a návštěvám".

6. Za § 6 se vkládají nové § 6a a 6b, které znějí:

"§ 6a

(1) Zákazy uvedené v § 1, 2, 3 a 4a se vztahují rovněž na území Republiky Bosna a Hercegovina, která jsou pod kontrolou sil bosenských Srbů.

(2) Fyzické osoby, které mají bydliště na území Republiky Bosna a Hercegovina pod kontrolou sil bosenských Srbů, a právnické osoby, které mají sídlo na tomto území, jakož i právnické osoby, které jsou těmito osobami přímo či nepřímo vlastněny či řízeny, nesmí na území České republiky podnikat, zakládat obchodní společnosti ani mít účast na podnikání jiných právnických osob. Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, k jejichž provádění bylo uděleno povolení podle § 7.

§ 6b

Zakazuje se vstup říčních obchodních lodí plujících pod vlajkou České republiky do přístavů na území Republiky Bosna a Hercegovina pod kontrolou bosenských Srbů s výjimkou případů nouze nebo na základě povolení uděleného podle § 7.".

7. V § 7 odst. 1 se slova "§ 4b a 6" nahrazují slovy "§ 4b odst. 1, § 6, § 6a odst. 2 a § 6b".

8. V § 7 odst. 3 písm. a) a b) znějí:

"a) Ministerstva průmyslu a obchodu, jde-li o povolení k vývozu podle § 2 odst. 2 nebo k činnostem uvedeným v § 6a odst. 2,

b) Ministerstva dopravy, jde-li o povolení ke vstupu do teritoriálních vod podle § 4b odst. 1, k průvozu podle § 6 nebo ke vstupu do přístavů podle § 6b,".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Přesunout nahoru