Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 35/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské dohody o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisících objektech (AGTC)

Částka 7/1995
Platnost od 03.03.1995
Účinnost od 20.10.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

35

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. února 1991 byla v Ženevě sjednána Evropská dohoda o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisících objektech (AGTC).

Jménem České a Slovenské Federativní Republiky byla dohoda podepsána v Praze dne 30. října 1991.

Dne 2. června 1993 Česká republika oznámila generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, depozitáři dohody, že se jako nástupnický stát České a Slovenské Federativní Republiky považuje za smluvní stát Evropské dohody o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisících objektech (AGTC) z 1. února 1991 s účinností od 1. ledna 1993.

Listina o schválení této dohody Českou republikou byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů dne 22. srpna 1994.

Dohoda na základě svého článku 10 odst. 1 vstoupila v platnost dnem 20. října 1993 a pro Českou republiku podle téhož článku odst. 3 vstoupila v platnost dnem 20. listopadu 1994.

Český překlad dohody se vyhlašuje současně.

Do anglického znění dohody lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu dopravy.

EVROPSKÁ DOHODA

o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisících objektech (AGTC)

Smluvní strany

přejíce si přispívat k usnadňování mezinárodní dopravy nákladů,

vědomy si očekávaného vzrůstu mezinárodní dopravy nákladů v důsledku rostoucího mezinárodního obchodu,

uvědomujíce si nepříznivé důsledky takového rozvoje pro životní prostředí,

zdůrazňujíce důležitou úlohu kombinované dopravy pro snižování napětí v síti evropských silnic, zejména v transalpské oblasti, jakož i pro zmenšování škod na životním prostředí,

přesvědčeny, že pro zvýšení efektivnosti mezinárodní kombinované dopravy v Evropě a její přitažlivosti pro zákazníky má podstatný význam vymezení práv určujících koordinovány plán rozvoje kombinované dopravy a infrastrukturu nezbytnou pro její realizaci, a sice na základě dohodnutých mezinárodních parametrů a standardů,

se dohodly takto:

KAPITOLA I

OBECNÉ ZÁSADY

Článek 1

Definice

Při používání této dohody:

a) termín „kombinovaná doprava" znamená dopravu nákladů v jedné a téže dopravní jednotce s využitím několika druhů dopravy;

b) termín „síť nejdůležitějších tras mezinárodní kombinované dopravy" zahrnuje všechny železniční tratě, jež jsou považovány za důležité pro mezinárodní kombinovanou dopravu, pokud:

(i) jsou v současné době využívány pro pravidelnou mezinárodní kombinovanou dopravu (napě. výměnných nástaveb, kontejneru, silničních návěsů),

(ii) jsou důležitými přípojnými tratěmi pro mezinárodní kombinovanou dopravu,

(iii) se očekává, že se v blízké budoucnosti stanou důležitými tratěmi kombinované dopravy [jak je to uvedeno v bodech (i) a (ii)];

c) termín „příslušné objekty" zahrnuje terminály používané pro kombinovanou dopravu, pohraniční stanice, stanice pro výměnu skupin vozů, stanice pro změnu rozchodu koleje, jakož i trajektové linky nebo přístavy, jež mají důležitý význam pro mezinárodní kombinovanou dopravu.

Článek 2

Vymezení sítě

Smluvní strany považují ustanovení této dohody za dohodnutý mezinárodní plán rozvoje a využívání sítě; nejdůležitějších tratí mezinárodní kombinované dopravy a příslušných objektů, dále „sítě mezinárodní kombinované dopravy", který hodlají realizovat v rámci národních programů. Síť mezinárodní kombinované dopravy zahrnuje železniční tratě uvedené v příloze I k této dohodě, terminály kombinované dopravy, pohraniční stanice, stanice pro změnu rozchodu kolejí, trajektové linky nebo přístavy, které mají důležitý význam pro mezinárodní kombinovanou dopravu a které jsou uvedeny v příloze II k této dohodě.

Článek 3

Technická charakteristika sítě

Železniční tratě sítě mezinárodní kombinované dopravy musí odpovídat charakteristikám uvedeným v příloze III k této dohodě nebo musí být uvedeny do souladu s ustanoveními této přílohy v průběhu dalšího zdokonalování v rámci národních programů.

Článek 4

Cíle v oblasti provozu

V zájmu usnadnění služeb mezinárodní kombinované dopravy na síti mezinárodní kombinované dopravy smluvní strany učiní příslušná opatření pro dosazení výkonových parametrů a minimálních standardů pro vlakové spoje kombinované dopravy a pro příslušné objekty uvedené v příloze IV k této dohodě.

Článek 5

Přílohy

Přílohy k této dohodě jsou nedílnou součástí dohody. Nové přílohy obsahující jiné aspekty kombinované dopravy mohou být k dohodě připojeny v souladu s postupem provádění změn stanoveným v článku 14.

KAPITOLA II

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 6

Stanovení depozitáře

Depozitářem této dohody je generální tajemník Organizace spojených národů.

Článek 7

Podpis

1. Tato dohoda je otevřená a mohou ji v Úřadovně Organizace spojených národů v Ženevě podepsat státy, které jsou členy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů nebo se mohou zúčastňovat práce Komise na základě poradenského statutu v souladu s body 8 a 11 Zásad o okruhu jednání této Komise, od 1. dubna 1991 do 31. března 1992.

2. Takovéto podpisy musí být předmětem ratifikace, přijetí anebo schválení.

Článek 8

Ratifikace, přijetí nebo schválení

1. Tato dohoda musí být předmětem ratifikace, přijetí nebo schválení v souladu s odstavcem 2 článku 7.

2. Ratifikace, přijetí nebo schválení musí být učiněny uložením příslušného dokumentu u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

Článek 9

Přístup

1. Tato dohoda je otevšená k přístupu kteréhokoli státu podle odstavce 1 článku 7 od 1. dubna 1991.

2. Přístup musí být učiněn uložením příslušného dokumentu u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

Článek 10

Vstup v platnost

1. Tato dohoda vstupuje v platnost po uplynutí 90 dnu ode dne, kdy vlády osmi států předají k uložení dokument o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu, za podmínky, že jedna nebo několik tratí sítě mezinárodní kombinované dopravy nepřetržitě spojují území alespoň čtyř států, které předaly k uložení takový dokument.

2. Při nesplnění této podmínky vstupuje dohoda v platnost po uplynutí 90 dnů ode dne uložení dokumentu o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu, čímž bude tato podmínka splněna.

3. Pro každý stát, který uloží dokument o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu po dni, od něhož plyne lhůta 90 dnů, uvedená v odstavcích 1 a 2 tohoto článku, vstupuje dohoda v platnost po uplynutí 90 dnů ode dne uložení tohoto dokumentu.

Článek 11

Omezení při provádění této dohody

1. Žádné ustanovení této dohody nemůže být vykládáno jako překážka pro kteroukoliv ze smluvních stran přijímat opatření, která považuje za nezbytná pro zajištění své vnější nebo vnitřní bezpečnosti, pokud jsou slučitelná s Chartou Organizace spojených národů a vymezena tímto ustanovením.

2. O těchto opatřeních, jež jsou dočasného charakteru, musí být neprodleně informován depozitář a musí být uvedeno, jaké jsou povahy.

Článek 12

Urovnání sporů

1. Každý spor mezi dvěma nebo více smluvními stranami o výklad nebo provádění této dohody, který strany sporu nemohou urovnat jednáním nebo jinými prostředky, bude předložen ke smírčímu řízení, jestliže o to požádá některá z těchto smluvních stran, a bude předán jednomu nebo více rozhodcům, které po vzájemné dohodě určí tyto strany. Jestliže se strany sporu nedohodnou o výběru rozhodce nebo rozhodců během tří měsíců od podání žádosti o smírčí řízení, může některá z těchto stran požádat generálního tajemníka Organizace spojených národů, aby jmenoval jednoho rozhodce, jemuž bude spor předán k rozhodnutí.

2. Výrok rozhodce nebo rozhodců jmenovaných v souladu s odstavcem 1 tohoto článku bude závazný pro smluvní strany sporu.

Článek 13

Výhrady

Každý stát může při podpisu této dohody nebo při uložení ratifikační listiny nebo dokumentu o přijetí, schválení nebo přístupu oznámit depozitáři, že se necítí být vázán článkem 12 této dohody.

Článek 14

Změna dohody

1. Tato dohoda může být změněna v souladu s postupem stanoveným v tomto článku s výjimkou uvedenou v článcích 15 a 16.

2. Na žádost smluvní strany bude jakákoli jí navrhovaná změna projednána v Pracovní skupině pro kombinovanou dopravu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů.

3. Je-li změna schválena dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících smluvních stran, oznámí ji generální tajemník Organizace spojených národů všem smluvním straním k přijetí.

4. Jakákoli navrhovaná změna oznámená v souladu s odstavcem 3 tohoto článku vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany tři měsíce po uplynutí 12 měsíců ode dne jejího oznámení za předpokladu, že v průběhu uvedených 12 měsíců neoznámí některý stát, který je smluvní stranou, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů námitku proti navrhované změně.

5. Jestliže byla podle odstavce 4 tohoto článku oznámena nějaká námitka proti navrhované změně, není změna považována za přijatou a nevstoupí v platnost.

Článek 15

Změna příloh I a II

1. Přílohy I a II k této dohodě mohou být změněny v souladu s postupem uvedeným níže v tomto článku.

2. Jakákoliv změna příloh I a II navrhovaná některou smluvní stranou bude na její žádost projednána v Pracovní skupině pro kombinovanou dopravu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů.

3. Je-li změna přijata většinou přítomných a hlasujících smluvních stran, zašle ji generální tajemník Organizace spojených národů přímo zainteresovaným smluvním stranám k přijetí. Pro účely tohoto článku se smluvní strana považuje za přímo zainteresovanou, jestliže v případě začlenění nové tratě, důležitého terminálu, pohraniční stanice, stanice pro změnu rozchodu kolejí nebo trajektové linky/přístavu nebo v případě jejich změny prochází tato trať jejím územím anebo je přímo napojena k významnému terminálu nebo jestliže důležitý terminál, pohraniční stanice, stanice pro změnu rozchodu kolejí nebo koncový bod trajektové linky/přístav se nacházejí na tomto území.

4. Jakýkoliv navrhovaný doplněk, předaný v souladu s ustanovením odstavců 2 a 3 tohoto článku, bude považován za přijatý, pokud ani jedna ze smluvních stran neinformuje generálního tajemníka Organizace spojených národů do šesti měsíců ode dne, kdy byla o doplňku vyrozuměna, o tom, že má proti tomuto navrhovanému doplňku námitky.

5. Jakýkoliv takto přijatý doplněk předá generální tajemník Organizace spojených národů všem smluvním stranám a vstoupí v platnost tři měsíce po datu jeho sdělení depozitářem.

6. Jestliže byla podle odstavce 4 tohoto článku oznámena nějaká námitka proti navrhované změně, není změna považována za přijatou a nevstoupí v platnost.

7. Depozitář musí být okamžitě informován Sekretariátem Evropské hospodářské komise o smluvních stranách, kterých se přímo týká navrhovaná změna.

Článek 16

Změny příloh III a IV

1. Přílohy III a IV k této dohodě mohou být změněny v souladu s postupem uvedeným v tomto článku.

2. Jakákoliv změna příloh III a IV, navrhovaná některou smluvní stranou, bude na její žádost projednána v Pracovní skupině pro kombinovanou dopravu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů.

3. V případě schválení změny dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících smluvních stran ji oznámí generální tajemník Organizace spojených národů všem smluvním straním k přijetí.

4. Jakákoliv navrhovaná změna oznámení v souladu s odstavcem 3 tohoto článku vstoupí v platnost za šest měsíců ode dne oznámení, pokud pětina smluvních stran neoznámila generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů své námitky proti navrhované změně. Jinak vstupuje změna v platnost pro všechny smluvní strany vyjma těch, které před datem jejího vstupu v platnost oznámily generálnímu tajemníkovi, že navrhovanou změnu nepřijaly.

5. Jakákoliv přijatá změna bude oznámena generálním tajemníkem všem smluvním straním a vstoupí v platnost tři měsíce po datu tohoto oznámení.

6. Jestliže byla podle odstavce 4 tohoto článku oznámena nějaká námitka proti navrhované změně, není změna považována za přijatou a nevstoupí v platnost.

Článek 17

Zajišťovací ustanovení

Ustanovení této dohody nemohou převažovat nad ustanoveními, jimiž jsou státy mezi sebou vázány podle jiných mnohostranných úmluv jako Římská dohoda z roku 1957 o vytvoření Evropského hospodářského společenství.

Článek 18

Výpověď

1. Kterákoliv smluvní strana může tuto dohodu vypovědět písemným oznámením generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.

2. Výpověď nabude účinnosti jeden rok ode dne, kdy uvedené oznámení obdržel generální tajemník.

Článek 19

Ukončení platnosti

Jestliže by se po vstupu této dohody v platnost snížil počet smluvních stran v kterémkoli období po sobě následujících 12 měsíců na méně než osm, pozbude dohoda platnost 12 měsíců po dni, v němž osm států přestalo být smluvní stranou.

Článek 20

Oznámení a sdělení depozitáře

Kromě oznámení a sdělení uvedených v této dohodě bude generální tajemník Organizace spojených národů vykonávat funkce podle části VII Vídeňské úmluvy o smluvním právu, sjednané ve Vídni dne 23. května 1969.

Článek 21

Autentické texty

Originál této dohody, jehož anglický, francouzský a ruský text má stejnou platnost, bude uložen u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

Na důkaz toho níže podepsaní, náležitou formou k tomu zmocněni, podepsali tuto dohodu.

Dano v Ženevě dne 1. února 1991.

Příloha I. AGTC

Důležité tratě mezinárodní kombinované dopravy
Důležité tratě mezinárodní kombinované dopravy

Příloha II

Objekty mající důležitý význam pro mezinárodní kombinovanou dopravu

A. Terminály mající důležitý význam pro mezinárodní kombinovanou dopravu

Rakousko

Graz-Messendorf
Linz
Salzburg
Villach-Fürnitz
Wels
Wien

Belgie

Antwerpen
Bressoux (Liège)
Bruxelles
Chaâtelet
Lauwe LAR
Zeebrugge

Bulharsko

Burgas
Dimitrovgrad Sever
Gorna Oriahovitza
Filipovo Ruse
Sofija
Stara Zagora
Varna

Česká a Slovenská Federativní Republika

Bratislava
Brno
České Budějovice
Cheb
Čierna n. Tisou
Děčín
Jihlava
Kolín
Košice
Lovosice
Ostrava
Plzeň
Praha
Žižkov
Přerov
Žilina

Dánsko

Arhus
Glostrup
Kobenhavn
Padborg

Finsko

Helsinki-Pasila

Francie

Avignon-Courtine
Bordeaux-Bastide
Dunkerque
Hendaye
Le Havre
Lille-St. Sauveur
Lyon-Venissieux
Marseille-Canet
Paris-La Chapelle
Paris-Noisy-Le-Sec
Paris-Pompadour
Paris-Rungis
Paris-Valenton
Perpignan
Strasbourg
Rouen-Sotteville
Toulouse

Německo

Augsburg-Oberhausen
Basel Bad GBF
Berlin-Frankfurter Allee
Bielefeld Ost
Bochum-Langendreer
Bremen-Grolland Roland
Bremerhaven-Nordhafen
Dresden
Düsseldorf-Bilk
Duisburg-Ruhrort Hafen
Frankfurt (Main) Ost
Freiburg (Breisgau) GBF
Hagen HBF
Hamburg-Wilhelmsburg
Hamburg-Rothenburgsort
Hamburg-Süd
Hamburg-Waltershof
Hannover-Linden
Ingoldstadt Nord
Karlsruhe HBF
Kiel HBGF
Köln Eifeltor
Leipzig
Lübeck HBF
Ludwigsburg
Mainz Gustavsburg
Mannheim RBF
München HBF
Neuss
Neu Ulm
Nürnberg HGBF
Offenburg
Regensburg
Rheine
Rostock
Saarbrücken HGBF
Schweinfurt HBF
Wuppertal-Langefeld

Řecko

Aghii Anargyri (Athinai)
Thessaloniki

Maďarsko

Budapest
Sopron
Záhony
Szeged
Debrecen

Irsko

Dublin-North Wall

Itálie

Bari-Lamasinata
Bologna-Interporto
Brindisi B
usto-Arsizio
Livorno
Milano-G. Pirelli
Milano-Rogoredo
Modena
Napoli-Granili
Napoli-Traccia
Novara
Padova-Interporto
Pescara-P. N.
Pomezia-S. P.
Rivalta Scrivia
Torino-Orbassano
Trieste
Verona-Q. E.

Lucembursko

Bettembourg

Nizozemí

Rotterdam-Haven
Rotterdam-Noord
Venlo
Ede

Norsko

Oslo-Alnabru

Polsko

Gdansk
Gdynia
Krakow
Lodz
Malaszewicze
Poznan
Sosnowiec
Szczecin
Swinoujscie
Warszawa
Wroclaw

Portugalsko

Alcantara (Lisboa)
Espinho
Leixoes
Lisboa-Beirolas

Rumunsko

Bucuresti
Constanta
Craiova
Oradea

Španělsko

Algeciras
Barcelona
Irun
Madrid
Port-Bou
Tarragona
Valencia (-Silla)

Švédsko

Göteborg
Helsingborg
Malmö
Stockholm-Arsta

Švýcarsko

Aarau-Birrfeld
Basel SBB
Berne
Chiasso
Genève
Lugano-Vedeggio
Luzern
Renens
Zürich

Turecko

Bandirma
Derince
Iskenderum
Istanbul
Mersin
Samsun

Svaz sovětských socialistických republik

Brest
Cop
Kiev
Moskva-Lvow

Spojené království

Belfast
Birmingham
Bristol
Cardiff
Cleveland
Coatbridge (Glasgow)
Glasgow
Harwich
Holyhead
Ipswich
Leeds
Liverpool-Garston
London-Stratford
London-Willesden
Manchester-Trafford Park
Southampton
Tilbury

Jugoslávie

Beograd
Koper
Ljubljana
Rijeka
Zagreb

B. Pohraniční přechody mající důležitý význam pro mezinárodní kombinovanou dopravu1)

Vilar Formoso (CP) - Fuentes de Onoro (RENFE)
Marvao (CP) - Valencia de Alcantara (RENFE)
Irun (RENFE) - Hendaye (SNCF)
Port Bou (RENFE) - Cerbè (SNCF)
Dublin (CIE) - Holyhead (BR)

Dundalk (CIE)- Newry (NIR)
Dover (BR)- Calais (SNCF)
 - Dunkerque (SNCF)
 - Oostende (SNCB)
Harwich (BR)- Zeebrugge (SNCB)
Menton (SNCF)- Ventimiglia (FS)
Modane (SNCF)- Bardonecchia (FS)

Brig (SBB-CFF) - Domodossola (FS)
Bâle (SNCF) - Basel (SBB-CFF)
Strasbourg (SNCF) - Kehl (DB)
Forbach (SNCF) - Saarbrücken (DB)
Apach (SNCF) - Perl (DB)

Thionville (SNCF) - Bettembourg (CFL)
Feignies (SNCF) - Quévy (SNCB)
Jeumont (SNCF) - Erquelinnes (SNCB)
Tourcoing (SNCF) - Mouscron (SNCB)
Roosendaal (NS) - Essen (SNCB)
Emmerich (DB/NS)

Venlo (NS/DB)
Bad Bentheim (DB/NS)
Montzen (SNCB) - Aachen (DB)
Sterpenich (SNCB) - Kleinbettingen (CFL)
Basel (DB/SBB-CFF)

Flensburg (DB) - Padborg (DSB)
Puttgarden (DB) - Rodby (DSB)

Schirnding (DB) - Cheb (ČSD)
Passau (DB/OBB)
Salzburg (DB/OBB)
Kufstein (DB/OBB)
Buchs (SBB-CFF/OBB)
Luino (SBB-CFF/FS)
Chiasso (SBB-CFF/FS)
Brennero (FS/OBB)

Villa Opicine (FS) - Sezana (JZ)
Tarvisio (FS) - Arnoldstein (OBB)
Charlottenberg (NSB/SJ)
Kornsjö (NSB/SJ)
Helsingborg (SJ) - Kobenhavn (DSB)
Trelleborg (SJ) - Sassnitz (DR)

Ystad (SJ) - Swinoujscie (PKP)
Göteborg (SJ) - Frederikshavn (DSB)
Malmö (SJ) - Travemünde (DB)
Gedser (DSB) - Rostock (DR)
Rosenbach (OBB) - Jesenice (JZ)
Spielfeld-Strass (OBB) - Sentily (JZ)
Ebenfurth (OBB) - Sopron (GYSEV/MAV)

Nickelsdorf (OBB) - Hegyeshalom (MAV)
Bernhardsthal (OBB) - Břeclav (ČSD)
Summerau (OBB) - Horní Dvořiště (ČSD)
Frankfurt/O. (DR) - Kunowice (PKP)
Görlitz (DR) - Zgorzelec (PKP)

Bad Schandau (DR) - Děčín (ČSD)
Terespol (PKP) - Brest (SZD)
Medyka (PKP) - Mostiska (SZD)
Zebrzydovice (PKP) - Petrovice (ČSD)
Zawidow (PKP) - Frýdlant (ČSD)

Medzylesie (PKP) - Lichkov (ČSD)
Čierna (ČSD) - Čop (SZD)
Komárno (ČSD) - Komarom (MAV)
Štúrovo (ČSD) - Szob (MAV)
Rajka (MAV) - Rusovce (ČSD)

Murakearesztur (MAV) - Kotoriba (JZ)
Gyékenyes (MAV) - Botovo (JZ)
Keleba (MAV) - Subotica (JZ)
Zahony (MAV) - Cop (SZD)
Lököshàza (MAV) - Curtici (CFR)

Dimitrovgrad (JZ) - Dragoman (BDZ)
Gevgelia (JZ) - Idomeni (CH)
Iasy (CFR) - Ungeny (SZD)
Giurgiu (CFR) - Ruse (BDZ)
Svilegrad (BDZ) - Kapikule (TCDD)
Vidin (BDZ) - Calafat (CFR)
Kulata (BDZ) - Promachon (CH)
Vainikkala (VR) - Luzhaika (SZD)
Turku (VR) - Stockholm (SJ)
Kapiköy (TCDD) - Razi (RAI)
Nusaybin (TCDD) - Kamischli (CFS)

C. Stanice změny rozchodu mající důležitý význam pro mezinárodní kombinovanou dopravu*)

Irun - Hendaye (Španělsko - Francie)
Port Bou - Cerbere (Španělsko - Francie)
Hanko (Finsko)
Terespol - Brest (Polsko - SSSR)
Przemysl - Mostiska (Polsko - SSSR)
Čierna - Čop (ČSFR - SSSR)
Zahony - Čop (Maďarsko - SSSR)
Iasi - Ungeny (Rumunsko - SSSR)

Poznámka: Stanice změny rozchodu jsou rovněž pohraničními přechodovými stanicemi.

D. Trajektové linky/přístavy spadající do sítě mezinárodní kombinované dopravy

Holyhead - Dublin (Velká Británie - Irsko)
Calais - Dover (Francie - Velká Británie)
Oostende - Dover (Belgie - Velká Británie)
Dunkerque - Dover (Francie - Velká Británie)
Stanrear - Larne (Velká Británie)
Zeebrugge - Harwich (Belgie - Velká Británie)
Zeebrugge - Dover (Belgie - Velká Británie)
Puttgarden - Rodby (Německo - Dánsko)
Kobenhavn - Helsingborg  (Dánsko - Švédsko)
Lübeck-Travemünde  - Hanko (Německo - Finsko)
Gedser - Rostock (Warnemünde) (Dánsko - Německo) 
Göteborg - Frederikshavn  (Švédsko - Dánsko)
Trelleborg - Sassnitz (Švédsko - Německo)
Malmö - Travemünde  (Švédsko - Německo)
Ystad - Swinoujscie (Švédsko - Polsko)
Helsinki - Gdynia (Finsko - Polsko)
Helsinki - Stockholm (Finsko - Švédsko)
Turku - Stockholm (Finsko - Švédsko)
Samsun - Constanta (Turecko - Rumunsko)
Mersin - Venezia (Turecko - Itálie)

Poznámka: Trajektové linky jsou rovněž pohraničními přechody s výjimkou linky Stanrear - Larne.

Příloha III

Technické charakteristiky sítě nejdůležitějších tratí mezinárodní dopravy

Předběžné poznámky

Parametry jsou uvedeny v tabulce, která se uvádí níže. Hodnoty uvedené ve sloupci A tabulky je třeba brát jako důležité cíle, jichž musí být dosaženo v souladu s národními plány rozvoje železnic. Jakékoliv odchylky od těchto hodnot je třeba považovat za výjimku. Tratě jsou rozděleny do dvou základních kategorií:

a) existující tratě, které v případě nutnosti mohou být modernizovány; často jen těžko, jindy vůbec nelze změnit např. jejich geometrické charakteristiky, proto požadavky na tyto tratě musí být méně přísné;

b) nové tratě, které se budou stavět.

Analogicky mezi údaje uvedené v níže uvedené tabulce musí být rovněž v odpovídajících případech zahrnuty trajektové služby, jež jsou nedílnou součástí železniční sítě.

Parametry infrastruktury sítě nejdůležitějších tratí mezinárodní kombinované dopravy

 AB
Existující tratě, které odpovídají požadavkům na infrastrukturu, a tratě, které je třeba modernizovat nebo rekonstruovatNové tratě
současné ukazatelecílové hodnoty 
1. Počet kolejí není stanoven2
2. Ložná míra vozidel UIC B2)UIC C12)
3. Minimální vzdálenost mezi osami kolejí1) 4,0 m4,2 m
4. Minimální traťová rychlost100 km/h3)120 km/h3)120 km/h3)
5. Dovolená hmotnost na nápravu   
vagony: ≤ 100 km/h20 t22,5 t22,5 t
≤ 120 km/h20 t20 t20 t
6. Maximální sklon1) není stanoven18,5 %
7. Minimální užitečná délka staničních kolejí600 m700 m750 m

Vysvětlivky k parametrům uvedeným v předcházející tabulce

1. Počet kolejí Tratě mezinárodní kombinované dopravy musí mít vysokou propustnost a umožňovat přísné dodržování grafikonů dopravy. V podstatě lze tyto dva požadavky dodržet pouze na tratích, kde jsou nejméně dvě koleje.

2. Ložná míra Jedná se o minimální průjezdný průřez pro tratě mezinárodní kombinované dopravy. Používání velkých průjezdných průřezů na nových tratích zpravidla nevyžaduje velké investice, proto byla zvolena ložná míra UIC "C1". Průjezdný průřez C1 umožňuje např.:

- dopravu nákladních automobilů a silničních jízdních souprav (nákladní automobily s přívěsy, jízdní soupravy, tahače a návěsy) odpovídající evropskému silničnímu průjezdnému průřezu (výška 4 m a šířka 2,5 m), na speciálních vagonech, jejichž ložná plocha je 60 cm nad temenem koleje;

- dopravu obyčejných silničních návěsů šíře 2,5 m, výšky 4 m na kapsových vagonech vybavených obyčejnými podvozky;

- dopravu kontejnerů ISO šířky 2,44 m a výšky 2,9 m na obyčejných plošinových vagonech;

- dopravu výměnných nástaveb šířky 2,5 m na obyčejných plošinových vagonech;

- dopravu kontejnerů (výměnných nástaveb) šířky 2,6 m a výšky 2,9 m na odpovídajících vagonech.

Na existujících tratích probíhajících horskými oblastmi (např. Pyreneje, Centrální masiv, Alpy, Jura, Apeniny, Karpaty) jsou četné tunely, které mají průjezdný průřez odpovídající průřezům technických nákladových jednotek nebo poněkud větší, než je výška v ose tratě. Prakticky ve všech případech jejich zvětšení na průřez UIC C1 není z ekonomického a finančního hlediska možné. Proto pro existující tratě byl zvolen průřez UIC B, který umožňuje např.:

- dopravu kontejnerů ISO šířky 2,44 a výšky 2,9 na plošinových kontejnerových vagonech, jejichž ložná plocha je ve výšce 1,18 m nad temenem kolejnice;

- dopravu výměnných nástaveb šířky 2,5 m a výšky 2,6 m na obyčejných plošinových vagonech (ložná plocha je ve výšce 1,246 m);

- dopravu návěsů na speciálních kapsových vagonech;

- dopravu kontejnerů/výměnných nástaveb šířky 2,6 m a výšky 2,9 m speciálními velmi nízkými vagony.

Většina existujících tratí mezinárodní kombinované dopravy má alespoň průjezdný průřez UIC "B". Zajištění takového průjezdného průřezu na těch tratích, které neodpovídají tomuto standardu, zpravidla nevyžaduje větší investice.

4. Minimální traťová rychlost Minimální traťová rychlost určuje výběr geometrických charakteristik trasy (poloměr zatáček a oblouků), bezpečnostních zařízení (brzdná dráha) a koeficientů brzdění vozidla.

5. Dovolená hmotnost na nápravu Je to nejvýše dovolená hmotnost na nápravu, která je dovolena na trati mezinárodní kombinované dopravy. Tratě mezinárodní kombinované dopravy musí vydržet pohyb nejmodernějších současných a budoucích vozidel, zejména:

- vagonů s hmotností na nápravu 20 t, což odpovídá hmotnosti třídy C UIC; na základě nedávných rozhodnutí UIC je přijata hmotnost na nápravu 22,5 t při rychlosti do 100 km/hod. Pravidla UIC stanoví omezení hmotnosti na nápravu do 20 t při rychlosti 120 km/hod.

V souladu s pravidly UIC jsou uvedené hmotnosti na nápravu přípustné při průměru kol alespoň 840 mm.

7. Minimální užitná délka staničních kolejí Minimální užitná délka staničních kolejí na tratích mezinárodní kombinované dopravy má význam jen pro vlaky kombinované dopravy (příloha IV).

Příloha IV

Efektivní parametry vlaků a minimální standardy infrastruktury

A. Požadavky kladené na efektivní služby mezinárodní kombinované dopravy

1. V zájmu zajištění efektivnosti a rychlosti dopravy na dopravních trasách podmíněných současnými metodami výroby a distribuce zboží musí služby mezinárodní kombinované dopravy odpovídat zejména těmto požadavkům:

a) odjezd/příjezd v souladu s požadavky zákazníků (zejména stanovení pozdější doby ukončení nakládky a dřívější doby předání nákladů), provádění pravidelných přeprav;

b) krátké trvání dopravy od dveří ke dveřím, vysoká přesnost při dodržování jízdního řádu, zaručené termíny dodávky;

c) spolehlivé a včasné informace o dopravních procedurách, jednoduchá dokumentace, malé riziko vzniku škody;

d) schopnost přepravy kontejnerů všech standardních typů, jakož i všech nákladových jednotek, které mohou být převáženy automobilovou dopravou v mezinárodním styku v Evropě.

V souvislosti s tím je třeba brát v úvahu tendence v oblasti vývoje hmotnosti a rozměrů nákladových jednotek, jež lze očekávat.

2. Tyto požadavky musí být uspokojovány pomocí:

a) zvyšování rychlosti dopravy (od místa odeslání do místa určení s přihlédnutím ke všem zastávkám), která musí odpovídat nebo být vyšší než rychlost dopravy automobilovou dopravou z domu do domu;

b) využívání mimopracovních hodin adresátů příjemců nákladu (např. doprava v noci) tak, aby zboží bylo možno předávat v ranních hodinách podle přání zákazníků;

c) vhodným a odpovídajícím vybavením a dostatečnou kapacitou infrastruktury (např. s adekvátními ložnými rozměry nákladu);

d) podle možnosti využívání přímých vlaků (tj. vyloučení nebo snížení na minimum překládání zásilek na jiné vlaky během přepravy);

e) přijetí organizačních opatření ke zdokonalování dopravy lepším využíváním moderních telekomunikačních systémů.

3. Pro splnění a dodržení výše uvedených požadavků vlaky a infrastruktura musí zajistit odpovídající úroveň efektivnosti, tj. musí odpovídat některým minimálním normám, které v daném směru přepravy musí být dodržovány všemi příslušnými zainteresovanými orgány.

4. Níže uváděné parametry a normy jsou stanoveny zejména pro tratě s velkým objemem mezinárodní dopravy, tj. pro směry, kde se uskutečňuje pravidelná přeprava přímými vlaky nebo alespoň ve velkých skupinách vagonů. Přepravy jednotlivých vagonů nebo specializovaných zásilek by bylo možno tak jako dříve provádět obvyklými nákladními vlaky, pokud to odpovídá požadavkům zákazníků a příslušných železnic.

B. Provozní charakteristiky vlaků

5. Vlaky, používané pro mezinárodní kombinovanou dopravu, musí odpovídat těmto minimálním požadavkům:

 SoučasnéCílové hodnoty*)
Minim. stanovená rychlost100 km/h120 km/h
Délka vlaku600 m750 m
Hmotnost vlaku1200 t1500 t
Nápravový tlak (vagony)20 t20 t (22,5 t při rychlosti 100 km/h)

Pokud není možno tvořit přímé vlaky, pak vlaky musí podle možnosti sestávat jen z nevelkého počtu skupin vozů, přičemž vagony každé skupiny musí směřovat do stejné stanice určení. Podle možnosti je rovněž třeba vyloučit zastávky v průběhu cesty z provozních důvodů nebo z důvodu pohraniční kontroly.

6. Vozidlový park musí odpovídat výše uvedeným standardům rychlosti a hmotnosti na nápravu a zajišťovat možnost přepravy všech nákladových jednotek s ohledem na jejich hmotnosti.

7. Vlaky kombinované dopravy musí být považovány za vlaky s maximální předností. Grafikon jejich jízdy musí být sestavován tak, aby odpovídal požadavkům zákazníků na spolehlivost a pravidelnost přepravy.

C. Minimální standardy pro železniční tratě

8. Denní propustnost železničních tratí určených pro kombinovanou dopravu musí být dostatečná, aby se předešlo prostojům vlaků používaných pro kombinovanou dopravu. Tyto vlaky nesmí mít zpoždění ani v mimopracovní době.

9. Pro zdokonalování železničních tratí budou použity parametry uvedené v příloze III.

D. Minimální standardy pro terminály

10. V zájmu efektivnosti zpracování zásilek na terminálech musí být dodržovány tyto požadavky:

a) zajištění minimálního časového rozdílu mezi mezní dobou převzetí nákladu a odesláním vagonů, jakož i mezi příjezdem vlaků a připraveností vagonů k vykládce; tato doba by neměla překročit 1 hodinu, pokud požadavky zákazníků na mezní dobu převzetí nebo předání nákladu nemohou být uspokojeny jinými prostředky.

b) Minimalizace prostojů (maxim. 20 min.) silničních prostředků zajišťujících svoz nebo rozvoz nákladových jednotek.

c) Umístění terminálu je třeba vybírat tak, aby:

- k němu byl rychlý a snadný přístup po silnicích od ekonomických center;

- v rámci železniční sítě měl dobré spojení s hlavními železničními tahy a aby byla umožněna přeprava skupin vozů rychlými nákladními vlaky kombinované dopravy.

11. Níže uvedené minimální standardy pro mezilehlé stanice platí rovněž pro terminály.

E. Minimální standardy pro mezilehlé stanice

12. Zastávky vlaků kombinované dopravy na cestě z technických nebo provozních důvodů, například ve stanicích výměny skupiny vagonů nebo změně rozchodu kolejí, je třeba současně využít pro práci, která by jinak vyžadovala dodatečné zastávky (tj. pro pohraniční kontrolu, výměnu lokomotivy). Infrastruktura takových mezilehlých stanic musí odpovídat těmto požadavkům:

- zaústěné tratě musí mít dostatečnou denní kapacitu, aby se zamezilo zdržování vlaků pro mezinárodní kombinovanou dopravu;

- vjezdy na tratě a výjezdy z nich musí umožňovat vjezd a výjezd vlaků v obou směrech bez zdržování. Jejich propustnost musí být dostatečná k tomu, aby se přijíždějící nebo odjíždějící vlaky mezinárodní kombinované dopravy nezdržovaly;

- uspořádání stanic musí umožňovat dostatečnou propustnost pro uskutečnění konkrétní práce ve stanici, což se zejména týká vjezdových/odjezdových a tranzitních kolejí a kolejových skupin pro řadění zátěže a kolejí pro změnu rozchodu vozidel;

- průjezdný průřez výše uvedených kolejí musí odpovídat ložné míře povolené na dotčené trati (UIC "B", UIC "C1");

- délka koleje musí být dostatečná pro přijetí vlaků kombinované dopravy;

- v případě používání elektrické trakce musí být koleje přístupné pro elektrické lokomotivy (v pohraničních stanicích pro elektrické lokomotivy příslušné přilehlé tratě);

- kapacity na překládání, výměnu skupin vagonů, změnu rozchodu, jakož i prostředky provádění pohraniční kontroly musí zaručovat, že délka nutných zastávek bude co nejkratší.

a) Stanice výměny skupin vagonů

13. Kombinovaná doprava mezi stanicemi odeslání a určení se musí podle možnosti provádět přímými vlaky. V případě, pokud to není ekonomicky účelné vzhledem k malému objemu zásilek a pokud v takovém případě je překládání kombinovaných zásilek nevyhnutelné, je třeba používat alespoň skupin vagonů. Délka zastávek pro uskutečnění těchto operací by neměla přesáhnout 30 min. v každém jednotlivém případě. Tohoto by bylo možno dosáhnout odpovídajícím sestavováním vlaků (které by měly jet co nejdál a podle možnosti přejíždět hranice) spolu s adekvátní infrastrukturou stanic výměny skupin vagonů.

b) Pohraniční přechody

14. Vlaky kombinované dopravy musí podle možnosti projíždět po celé délce trasy s přejížděním hranic až do stanice, kde je třeba uskutečnit výměnu skupin vagonů nebo do konečného místa určení bez zastávek. Zastávky na hranicích by měly být podle možnosti vyloučeny, a pokud jsou nutné, pak jejich délka by měla být nepatrná (maxim. 30 min.). Toho lze dosáhnout:

- vyloučením práce obvykle prováděné na hranicích, a když to není možné, vykonáním této práce na vnitrostátních místech, kde vlaky musí zastavovat v každém případě z technických anebo administrativních důvodů;

- uskutečněním pouze jedné zastávky nebo vůbec žádné ve společných pohraničních stanicích.

c) Stanice pro změnu rozchodu

15. Pro uspokojování budoucích potřeb je třeba vypracovat procedury efektivní z časových hledisek i z hlediska nákladů. Při překládání nákladových jednotek na vagony jiného rozchodu koleje je třeba rovněž uplatňovat výše uvedené požadavky na překládku v terminálech. Délka trvání zastávek v těchto stanicích pro změnu rozchodu musí být co nejmenší. Kapacita změny rozchodu nebo překládání musí být dostatečná k zajištění krátkých zastávek.

d) Trajektové spoje/přístavy

16. Dopravní služby musí odpovídat službám nabízeným trajekty. Délka zastávek v přístavech pro zásilky v kombinované dopravě musí být co nejkratší (podle možnosti ne delší než 1 hodinu). Kromě vytvoření odpovídající infrastruktury stanic v trajektových přístavech a odpovídajících trajektových lodí (viz dále bod 17) lze dosáhnout těmito opatřeními:

- uplatněním požadavků zmíněných v bodě 14 na nezbytná opatření pohraniční kontroly;

- sladěním grafikonů jízdy trajektů a po železnici a včasným poskytováním informací v zájmu urychlení nakládky lodí nebo sestavování vlaků.

17. Trajektové lodě používané pro kombinovanou dopravu musí odpovídat těmto požadavkům:

- velikost a typy lodí musí odpovídat převáženým nákladovým jednotkám a vagonům;

- provádění rychlé nakládky a vykládky trajektových lodí, jakož i ukládání nákladových jednotek/vagonů v souladu s požadavky následné přepravy po železnici (v případě nutnosti oddělení kombinované dopravy od osobní nebo silniční dopravy);

- jestliže v průběhu přepravy nákladové jednotky zůstávají ve vagonech, musí být trajektové lodě snadno přístupné, přičemž je třeba vyloučit nutnost provádění seřaďovacích operací vyžadujících velkou spotřebu času. Průjezdný průřez, nápravový tlak atd. musí odpovídat parametrům tratě popsaným v příloze III;

- pokud je překládání nákladových jednotek třeba provádět bez vagonů, pak pro případné uskutečnění nezbytné silniční dopravy mezi trajektovými terminály a železničními terminály musí být charakteristické krátké vzdálenosti a dobré silniční spojení.

Poznámky pod čarou

+) Společná poznámka a objasnění čísel tras "C-E" označuje železniční trasy v podstatě shodné s příslušnými trasami Evropské dohody o hlavních mezinárodních železničních trasách (AGC) z r. 1985 "C" označuje ostatní důležité trasy kombinované dopravy. "C" trasy jsou identické s těmi, které jsou nejbližší trasám E a někdy za nimi následuje pořadové číslo Číslo E bylo umístěno pro snadný odkaz a porovnání s trasami obsaženými v AGC. V žádném případě to neznamená, že smluvní stát je anebo hodlá být smluvní stranou AGC.
Použité symboly ( ) = Železniční stanice vně dané země [např. (Hendaye-)] _______ = Alternativní cesty (např. Avila ) Arando de Duero _ _ _ _ _ = Část trasy AGC důležité pro mezinárodní kombinovanou dopravu (týká se pouze tras C-E) . . . . . . . . . = Část trasy důležité pro kombinovanou dopravu, ale není součástí příslušné trasy AGC (týká se pouze tras C-E).

1) Po názvu každého pohraničního přechodu v závorkách se uvádí příslušná železniční správa, které tato stanice podléhá.
Pokud je uvedena pouze jedna stanice, pak to znamená, že je společně používána oběma železničními správami.

*) Jestliže výměna náprav nebo překládka nákladových jednotek na vagony určené pro jiné železniční koleje probíhá jen v jedné stanici, je tato stanice zvýrazněna.

1) Nemají bezprostřední vztah ke kombinované dopravě, ale jsou doporučeny pro efektivní mezinárodní kombinovanou dopravu.

2) UIC — Mezinárodní železniční unie.

3) Minimální standardy pro vlaky kombinované dopravy (viz příl. IV).

*) Těchto hodnot je třeba dosáhnout přibližně v roce 2000. Nevylučují dříve dosažené vyšší standardy, pokud tyto nepřekážejí v rozvoji mezinárodní kombinované dopravy.

Přesunout nahoru