Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 304/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 270/1993 Sb., o způsobu zjišťování množství emisí a o technických prostředcích pro jejich měření u velkých a středních zdrojů znečišťování

Částka 81/1995
Platnost od 27.12.1995
Účinnost od 27.12.1995
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

304

VYHLÁŠKA

Ministerstva životního prostředí

ze dne 7. prosince 1995,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 270/1993 Sb., o způsobu zjišťování množství emisí a o technických prostředcích pro jejich měření u velkých a středních zdrojů znečišťování

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 12 písm. c) zákona České národní rady č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 270/1993 Sb., o způsobu zjišťování množství emisí a technických prostředcích pro jejich měření u velkých a středních zdrojů znečišťování, se mění a doplňuje takto:

1. § 3 odst. 4 zní:

"(4) Kontiunálním měřením se zjišťuje množství emisí u zdrojů znečišťování, u nichž jsou emise znečišťujících látek při ročním provozu vyšší než

a) 200 t tuhých znečišťujících látek nebo

b) 1000 t oxidu siřičitého nebo

c) 4 t chloru a jeho sloučenin uváděných jako chlor nebo

d) 10 t organických látek uváděných jako elementární uhlík nebo

e) 200 t oxidů dusíku uváděných jako oxid dusičitý nebo

f) 1 t sirovodíku nebo

g) 2 t anorganických sloučenin fluoru uváděných jako fluor nebo

h) 50 t oxidu uhelnatého,

pokud má být dodržování emisních limitů těchto látek dosahováno úpravou technologického řízení výrobního procesu nebo závisí na funkci zařízení k odstraňování emisí; takto se zjišťuje množství emisí pouze těch znečišťujících látek, jejichž emise překračují hodnoty uvedené v písmenech a) až h). Nepřekročení ročních emisí uvedených látek se prokazuje jednorázovým měřením. Ustanovení první věty se nevztahují na jmenovitě určené zdroje znečišťování uvedené v § 15 až 18 této vyhlášky.".

2. § 3 se doplňuje odstavcem 5, který včetně poznámky č. 2a) a 2b) zní:

"(5) Provozovatel zdroje znečišťování může v rámci technicko-organizačních opatření2a)

a) z důvodů účelnosti nebo hospodárnosti nahradit kontinuální měření emisí jiným kontinuálním způsobem sledování stálosti funkce zařízení k odstraňování emisí,2b) nebo

b) nahradit kontinuální měření jednorázovým měřením u zdrojů s časově omezenou dobou ročního provozu, která nepřekračuje 700 hodin.

2a) § 7 odst. 1 písm. a) a § 11 odst. 1 písm. i) zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 211/1994 Sb.).
§ 3 odst. 2 písm. a) zákona ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění zákona č. 158/1994 Sb. (úplné znění č. 212/1994 Sb.).

2b) Např. kontinuální sledování tlakové ztráty u tkaninových filtrů.".

3. V § 5 písm. b) se vypouští slovo "střední".

4. § 8 odst. 2 včetně poznámky č. 5a) zní:

"(2) Do hodnot rozhodných pro posouzení dodržení emisního limitu (§ 6) se nezahrnují údaje zjištěné v době uvádění zařízení zdroje znečišťování do provozu nebo v době jeho odstavování z provozu nebo při odstraňování jeho poruchy, popřípadě havárie. Délka přípustné doby trvání těchto stavů se řídí návodem k obsluze zpracovaným výrobcem zařízení a musí být uvedena v místním provozním předpise.5a)

5a) § 7 odst. 2 zákona č. 309/1991 Sb.".

5. § 15 odst. 3 zní:

"(3) U zdrojů uvedených v odstavcích 1 a 2 se neprovádí měření emisí:

a) tuhých znečišťujících látek, jde-li o zdroje spalující výlučně plynné palivo,

b) oxidu siřičitého, jde-li o zdroje spalující plynné nebo kapalné palivo, jestliže dodavatel paliva zaručuje stálý obsah síry v palivu na takové úrovni, aby při spalování nebyl překročen emisní limit.".

6. § 16 odst. 3 zní:

"(3) U spaloven zvláštního a nebezpečného odpadu, bez ohledu na jejich výkon, se provádí jednou za kalendářní rok jednorázové měření (§ 10) znečišťujících látek uvedených v § 17 odst. 3, s výjimkou těch z nich, jejichž výskyt lze ve spalinách s přihlédnutím ke složení spalovaného odpadu prokazatelně vyloučit.".

7. § 18 včetně nadpisu zní:

"§ 18

Výroba vápna, cementu a zpracování magnezitu

(1) U výroby vápna, cementu a zpracování magnezitu se provádí

a) při výpalu surovin kontinuální měření obsahu tuhých znečišťujících látek, oxidů dusíku (v přepočtu na NO2) a oxidu siřičitého,

b) u mlecích zařízení a chladičů kontinuální měření obsahu tuhých znečišťujících látek,

pokud jednotlivé hmotnostní toky emisí uvedených látek překračují 15 kg/h.

(2) Od kontinuálního měření obsahu oxidu siřičitého podle odstavce 1 písm. a) lze upustit, pokud je jeho koncentrace trvale nižší než 50 % hodnoty emisního limitu. Tento stav se prokazuje jednorázovým měřením.

(3) U šachtových vápenických pecí s vnitřním topením se provádí měření obsahu látek uvedených v odstavci 1 písm. a) tak, aby byly získány reprezentativní hodnoty ve vazbě na periodicitu zavážecího cyklu, a to buď jednorázovým měřením manuálními metodami v rozsahu podle § 11 odst. 1 písm. b), nebo jednorázovým měřením s použitím přístrojů pro kontinuální měření v rozsahu podle § 11 odst. 2 písm. b).".

8. Dosavadní text § 20 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který včetně poznámky č. 12) zní:

"(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje:

a) na zdroje znečišťování, pro něž Česká inspekce životního prostředí stanovila termín pro dosažení emisních limitů nového zdroje12) na dobu po 1. lednu 1996; v těchto případech musí být kontinuální měření zahájeno k takto stanovenému termínu,

b) na zdroje znečišťování, jejichž provoz bude v návaznosti na rozhodnutí České inspekce životního prostředí o emisních limitech12) nejpozději do 31. prosince 1998 ukončen; v těchto případech se emise zjišťují jednorázovým měřením nebo výpočty.

12) § 14 odst. 3 zákona č. 309/1991 Sb.
§ 3 odst. 2 písm. h) zákona ČNR č. 389/1991 Sb.".

9. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 270/1993 Sb.

Hodnoty emisních faktorů pro stanovení množství emisí znečišťujících látek výpočtem

Emisní faktory pro obvyklé způsoby spalování paliv

druh palivadruh topeništětepelný výkon kotletuhé látkySO2NOxCOCxHyaldehydyjednotka
12345678910
všechna tuhá mimo čer. uhlí a koks pevný roštjakýkoliv1,0.Ap19,0.Sp345100,0025kg/t spáleného paliva
čer. uhlí a koksjakýkoliv1,0.Ap19,0.Sp1,545,010,00,0025
hnědé uh., proplástek, lignit, briketydo 3 MW1,9.Ap19,0.Sp3,05,01,50,0025
pásový roštnad 3 MW1,9.Ap19,0.Sp310,50,0025
čer. uhlí tříd. a prachové, jiná tuhá pal.do 3 MW1,7.Ap19,0.Sp3,05,01,50,0025
nad 3 MW1,7.Ap19,0.Sp7,51,00,50,0025
všechna tuhá paliva mimo čer. uhlí a kokspás. rošt s pohazov.jakýkoliv5,0.Ap19,0.Sp310,50,0025
pohybl. rošt (přesuv. vratný aj.) a komb. r. + + olej r. + plyn3,5.Ap19,0.Sp310,50,0025
granul. a komb. r. + práš. prášek + + plyn8,5.Ap19,0.Sp6,00,50,150,0025
tavící5,5.Ap19,0.Sp150,50,150,0025
cyklon1,5.Ap19,0.Sp27,50,50,150,0025
černé uhlí a kokspásový rošt jakýkoliv5,0.Ap19,0.Sp7,510,50,0025kg/t spáleného paliva
pohybl. rošt (přesuv. vratný aj.) a komb. r. + + olej r. + plyn3,5.Ap19,0.Sp7,510,50,0025
granul. a komb. r. + práš. prášek + + plyn8,5.Ap19,0.Sp90,50,150,0025
tavící5,5.Ap19,0.Sp150,50,150,0025
cyklon1,5.Ap19,0.Sp27,50,50,150,0025
dřevojakékolivdo 3 MW12,51,03,01,01,0-
nad 3 MW15,01,53,01,01,0-
těžký a stř. top. olejjakékolivdo100MW2,9120.S10,00,530,370,13
nad 100 MW1,0620.S13,40,420,260,13
lehký top. olejjakékolivjakýkoliv2,1320.S10,00,590,410,25
nafta a podobnájakékolivjakýkoliv1,4220.S5,00,710,410,30
propan-butanjakékolivdo 3 MW0,450,02.S (0,004)2,40,460,18-
nad 3 MW0,420,02.S (0,004)2,80,370,07-
koksárenský plynjakékolivdo 3 MW3022,0.S (9500)1920320128-kg/106.m3 spáleného plynu
nad 3 do 100 MW2902,0.S (9500)370027048-
nad 100 MW2402,0.S (9500)960027016-
generátorový plynjakékolivdo 3 MW3022,0.S (6500)1920320128-
nad 3 do 100 MW2902,0.S (6500)370027048-
nad 100 MW2402,0.S (6500)960027016-
vysokopecní plynjakékolivdo 3 MW3022,0.S (150)1920320--kg/106.m3 spáleného plynu
nad 3 do 100 MW2902,0.S (150)3700270--
nad 100 MW2402,0.S (150)9600270--
svítiplynjakékolivdo 0,2 MW202,0.S (85)800320128-
nad 0,2 do 5 MW202,0.S (85)960320128-
nad 5 do 50 MW202,0.S (85)160027048-
nad50do100MW202,0.S (85)200027048-
nad 100 MW202,0.S250027016-
zemní plynjakékolivdo 0,2 MW202,0.S (9,6)1600320128-
nad 0,2 do 5 MW202,0.S (9,6)1920320128-
nad 5 do 50 MW202,0.S (9,6)330027048-
nad50do100MW202,0.S (9,6)420027048-
nad 100 MW202,0.S (9,6)500027016-

Poznámka: Pokud není znám obsah síry v palivu Sp, používají se čísla v závorkách.

Ap - obsah popela v původním vzorku paliva [% hm.]
Sp - obsah síry v původním vzorku paliva [% hm.]".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Benda CSc. v. r.

Přesunout nahoru