Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 303/1995 Sb.Nařízení vlády o minimální mzdě

Částka 81/1995
Platnost od 27.12.1995
Účinnost od 01.01.1996
Zrušeno k 01.01.2007 (262/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

303

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. prosince 1995

o minimální mzdě

Vláda nařizuje podle § 111 odst. 3 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 3/1991 Sb., a podle § 4 odst. 4 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.:


§ 1

Toto nařízení upravuje poskytování minimální mzdy fyzické osobě v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu1) (dále jen "zaměstnanec").

§ 2

(1) Výše minimální mzdy činí

a) za každou hodinu odpracovanou zaměstnancem 48,10 Kč,

b) za měsíc 7 955 Kč pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou,

c) 90 % částek uvedených v písmenech a) a b), jde-li o první pracovní poměr nebo obdobný pracovní vztah zaměstnance ve věku 18 až 21 let, a to po dobu 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru nebo obdobného pracovního vztahu,

d) 80 % částek uvedených v písmenech a) a b), jde-li o mladistvého zaměstnance,2)

e) 75 % částek uvedených v písmenech a) a b), jde-li o zaměstnance, který je poživatelem částečného invalidního důchodu,

f) 50 % částek uvedených v písmenech a) a b), jde-li o zaměstnance, který je poživatelem plného invalidního důchodu, nebo o mladistvého zaměstnance, který je plně invalidní a nepobírá plný invalidní důchod.

(2) Výše minimální mzdy uvedená v odstavci 1 písm. a) se stanoví pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin; při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby se výše minimální mzdy úměrně upraví.

(3) Zaměstnanci odměňovanému měsíční mzdou, který má sjednanou nebo povolenou kratší pracovní dobu3) nebo neodpracoval v měsíci všechny pracovní směny, náleží minimální mzda ve výši odpovídající odpracované době.

§ 3

Nedosáhne-li mzda4) zaměstnance v kalendářním měsíci výše minimální mzdy, která mu náleží podle § 2, zaměstnavatel mu rozdíl doplatí (dále jen "doplatek").

§ 4

U domáckých zaměstnanců se pro účely tohoto nařízení považuje za odpracovanou hodinu odvedená hodina práce podle normy spotřeby práce stanovené zaměstnavatelem.6)

§ 5zrušeno


§ 6

Zrušuje se nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 53/1992 Sb., o minimální mzdě, ve znění nařízení vlády České republiky č. 615/1992 Sb.

§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.


Předseda vlády:

Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Vodička v. r.

Poznámky pod čarou

1) Např. § 226 odst. 2 obchodního zákoníku, zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění zákona ČNR č. 590/1992 Sb., zákona ČNR č. 26/1993 Sb., zákona č. 326/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 33/1995 Sb. a zákona č. 118/1995 Sb.

2) § 274 odst. 2 zákoníku práce.

3) § 86 zákoníku práce.

4) § 111 odst. 2 zákoníku práce.
§ 4 odst. 2 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku.

5) § 121 odst. 1 písm. c) zákoníku práce.
§ 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 1/1992 Sb.

6) § 16 zákona č. 1/1992 Sb.

Přesunout nahoru