Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 300/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, a zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 466/1992 Sb.

Částka 81/1995
Platnost od 27.12.1995
Účinnost od 27.12.1995
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

300

ZÁKON

ze dne 6. prosince 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, a zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 466/1992 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, se mění a doplňuje takto:

1. § 2 odst. 3 zní:

"(3) Nebezpečný odpad je takový zvláštní odpad, který má některou z vlastností uvedených v příloze k tomuto zákonu, a je tím nebezpečný pro zdraví obyvatelstva nebo životní prostředí.".

2. V § 2 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky č. 1a) zní:

"(4) Odpad zařazený podle zvláštního předpisu1a) současně jako odpad zvláštní a nebezpečný se považuje za odpad nebezpečný. To neplatí v případě, pokud původce stanoveným způsobem prokáže, že takový odpad nemá nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze tohoto zákona.

1a) Opatření Federálního výboru pro životní prostředí, kterým se vyhlašuje Kategorizace a katalog odpadů (částka 69/1991 Sb.).".

Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 5 až 10.

3. § 3 se doplňuje odstavci 8 a 9, které znějí:

"(8) Souhlas k dovozu (odstavce 4 a 5), k vývozu (odstavec 6) a k tranzitní přepravě (odstavec 7) odpadu obsahuje podmínky a dobu, na kterou se uděluje. Souhlas lze odejmout, pokud právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání poruší povinnosti stanovené tímto zákonem nebo nedodrží podmínky stanovené v souhlasu. Odvolání proti rozhodnutí o odejmutí souhlasu nemá odkladný účinek.

(9) Účastníkem řízení o udělení souhlasu nebo o jeho odnětí podle odstavce 8 je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která žádá o udělení souhlasu nebo které se souhlas odnímá.".

4. § 4 se doplňuje odstavci 7 až 9, které včetně poznámky č. 12a) znějí:

"(7) Nebezpečné vlastnosti odpadu uvedené v příloze k tomuto zákonu ověřuje právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikatelské činnosti autorizovaná nebo akreditovaná podle zvláštních předpisů12a) k ověřování nebezpečných vlastností uvedených v příloze tohoto zákona a uvedená v seznamu vydaném Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví (dále jen "pověřená osoba").

(8) Limity pro stanovení následné nebezpečnosti a způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadu stanoví společně Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.

(9) Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví zapíší pověřenou osobu do seznamu na její žádost. Ministerstvo životního prostředí vede úplný seznam pověřených osob a vždy k 30. červnu a 31. prosinci kalendářního roku jej uveřejňuje ve Věstníku Ministerstva životního prostředí a ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.

12a) § 2 odst. 1 a § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů.
§ 6 zákona ČNR č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace a státního zkušebnictví.".

5. § 5 odst. 1 se doplňuje písmeny i), j) a k), která znějí:

"i) nakládat s odpadem zařazeným podle zvláštního předpisu1a) současně jako odpad zvláštní a nebezpečný jako s odpadem nebezpečným, pokud stanoveným způsobem neprokáže, že takový odpad nemá nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze tohoto zákona,

j) zařazovat odpady podle zvláštního předpisu,1a)

k) kontrolovat, zda odpad, u něhož bylo stanoveným způsobem prokázáno, že nemá nebezpečné vlastnosti, tyto nebezpečné vlastnosti skutečně nemá (§ 2 odst. 3).".

6. V § 5 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) Původce je povinen na vyžádání orgánů státní správy v odpadovém hospodářství prokázat, že bylo stanoveným způsobem ověřeno pověřenou osobou, že odpad nemá nebezpečné vlastnosti (§ 2 odst. 4).

(3) Zjistí-li původce při kontrole, že odpad, u něhož bylo stanoveným způsobem prokázáno, že nemá nebezpečné vlastnosti [§ 5 odst. 1 písm. k)], že tyto nebezpečné vlastnosti má, je povinen nakládat s odpadem jako s nebezpečným.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

7. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní:

"§ 9a

(1) Pověřená osoba (§ 4 odst. 7) ověří vlastnosti odpadu na žádost původce. Po provedení ověření, že odpad nemá nebezpečné vlastnosti, vydá o tom pověřená osoba původci osvědčení. Vyplývá-li z osvědčení, že odpad nemá žádnou z nebezpečných vlastností, zašle původce kopii, popřípadě kopie osvědčení neprodleně České inspekci životního prostředí a příslušnému okresnímu úřadu.

(2) V osvědčení vymezí pověřená osoba druh odpadu, na který se osvědčení vztahuje, vyhodnocení vlastností odpadu a stanoví dobu platnosti osvědčení; tato doba nesmí být delší než jeden rok. Osvědčení pozbývá platnosti vždy, pokud u původce dojde ke změně technologie, která ovlivní složení odpadu nebo jeho vlastnosti.

(3) Orgán státní správy v odpadovém hospodářství pozastaví platnost osvědčení vydaného pověřenou osobou nebo je odebere, pokud původce porušil povinnosti při nakládání s odpady. Může tak učinit, jsou-li pochybnosti, že při prokazování nebezpečných vlastností odpadů byl dodržen stanovený postup, nebo odpad má některou z nebezpečných vlastností.

(4) Podrobnosti o vydávání, odebírání a náležitostech osvědčení stanoví společně Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.".

8. V § 11 odst. 3 písm. a) se slova "odst. 4, 5 a 6" nahrazují slovy "odst. 4, 5, 6 a 7" a za slovo "vývoz" se vkládají tato slova: "a tranzitní přepravu odpadů".

9. § 11 odst. 3 se doplňuje písmenem f), které zní:

"f) nesplní povinnost stanovenou v § 5 odst. 1 písm. i), j) nebo k).".

10. V § 11 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 7, které znějí:

"(5) Pokutu ve výši od 10 000 do 1 000 000 Kč může uložit orgán státní správy v odpadovém hospodářství pověřené osobě, která vydá osvědčení v rozporu se stanoveným způsobem hodnocení nebezpečných vlastností odpadu (§ 2 odst. 3, § 4 odst. 7, § 9a).

(6) Pokutu ve výši od 10 000 do 500 000 Kč může uložit orgán státní správy v odpadovém hospodářství původci, jemuž bylo vydáno osvědčení a který neplní povinnosti uložené v § 5 odst. 1, 2 a 3.

(7) Pokutu ukládanou podle tohoto zákona vybírá ten orgán státní správy, který ji uložil.".

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 8.

11. V § 14 se připojuje tato věta: "Na vydávání a odebírání osvědčení (§ 9a) se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.12)".

12. K zákonu se připojuje příloha, která zní:

"Příloha k zákonu č. 238/1991 Sb.

VLASTNOSTI ZPŮSOBUJÍCÍ NEBEZPEČNOST ODPADŮ (NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI)

1) VÝBUŠNOST

- je vlastnost, kterou mají odpady, jež mohou působením plamene explodovat nebo které jsou citlivější k nárazům či tření než suchý technický m-dinitrobenzen.

2) HOŘLAVOST

- extrémní hořlavost - je vlastnost, kterou mají odpady hořlavých kapalin s bodem vzplanutí menším než 0 oC a bodem varu menším nebo rovným 35 oC,

- vysoká hořlavost - je vlastnost, kterou mají odpady,

- jež se mohou samozahřívat a následně i samovznítit při styku se vzduchem při teplotě okolí a bez působení vnějšího tepelného zdroje nebo

- jež při styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích,

- tuhého skupenství, jež se mohou lehce vznítit po krátkodobém kontaktu se zdrojem zapálení a které dále hoří nebo vyhoří po odstranění tohoto zdroje, nebo

- hořlavých kapalin s bodem vzplanutí menším než 21 oC nebo

- plynného skupenství, které jsou za normálního tlaku na vzduchu hořlavé/výbušné,

- hořlavost - je vlastnost, kterou mají odpady hořlavých kapalin s bodem vzplanutí větším nebo rovným 21 oC a menším nebo rovným 55 oC a hořlavé kapaliny s bodem vzplanutí nad 50 oC, pokud jsou zahřáty na nebo nad teplotu jejich bodu vzplanutí.

3) OXIDAČNÍ SCHOPNOST

- je vlastnost, kterou mají odpady, jež způsobují vysoce exotermní reakci, přijdou-li do styku s jinými látkami, zejména s hořlavými látkami.

4) TEPELNÁ NESTÁLOST ORGANICKÝCH PEROXIDŮ

- je vlastnost, kterou mají odpady organických peroxidů nebo obsahující organické peroxidy v množství schopném samovolného rozkladu bez výbuchu za současného zvyšování teploty.

5) SCHOPNOST ODPADŮ UVOLŇOVAT PŘI STYKU SE VZDUCHEM NEBO VODOU JEDOVATÉ PLYNY

- je vlastnost, kterou mají odpady, jež uvolňují při styku s vodou nebo se vzduchem více než 1 l jedovatého plynu na 1 kg odpadu za 1 hod.

6) EKOTOXICITA

- je vlastnost, kterou mají odpady, jež představují akutní či pozdní nebezpečí v důsledku nepříznivého zatížení životního prostředí biologickou akumulací nebo toxickými účinky na biotické systémy.

Jedná se o odpady:

a) které vykazují alespoň pro jeden z testovacích organismů:

1. Poecilia reticulata

2. Daphnia magna

3. Scenedesmus quadricauda nebo Scenedesmus subpicatus nebo Selenastrum capricornutum

4. semeno Sinapis alba hodnotu EC (IC) 50 ≤ 10 mg/l, což odpovídá látkám mimořádně jedovatým, velmi silně jedovatým a silně jedovatým pro vodní organismy,

b) jejichž vodný výluh vykazuje alespoň pro jeden z testovacích organismů hodnotu EC (IC) 50 ≤ 10 ml/l nebo toxikologická jednotka TU  ≥ 10.

7) NÁSLEDNÁ NEBEZPEČNOST

- je vlastnost, kterou mají odpady, jež uvolňují do výluhu škodliviny, které překračují některou z limitních hodnot stanovených vyhláškou ministerstva.

8) RADIOAKTIVITA

- je vlastnost odpadů, jejichž měrná aktivita přesahuje hodnoty uvedené v § 3 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 59/1972 Sb., o ochraně zdraví před ionizujícím zářením.

9) AKUTNÍ TOXICITA

- odpad je ve vztahu k člověku odpadem nebezpečným z hlediska akutní toxicity, jestliže v důsledku vstřebání velmi malé dávky účinné látky (škodlivé látky) nebo účinných látek (škodlivých látek) v odpadu obsažených bez ohledu na cestu vstupu vstřebání do organismu (např. po požití, vdechnutí nebo proniknutí kůží) může vzniknout smrt nebo těžké, zpravidla nezvratné (ireversibilní) poškození zdraví s nebezpečím smrti.

10) POZDNÍ ÚČINEK

- odpad je ve vztahu k člověku odpadem nebezpečným z hlediska nezvratného pozdního účinku, jestliže obsahuje prokázané karcinogeny, mutageny zárodečných buněk a látky toxické pro lidskou reprodukci (teratogeny nebo látky s embryotoxickým účinkem) v dávkách (množství) schopných vyvolat zhoubné bujení, mutace zárodečných buněk či poškození plodu s prokazatelně vyšší frekvencí, než je výskyt těchto vad (onemocnění) v běžné populaci, nebo odpad, u něhož byly tyto vlastnosti experimentálně ověřeny.

11) ŽÍRAVOST

- odpad je ve vztahu k člověku odpadem nebezpečným z hlediska žíravého účinku, jestliže při jeho nanesení na zdravou neporušenou kůži dojde k rozrušení celé vrstvy tkáně kůže.

12) INFEKČNOST

- odpad je ve vztahu k člověku nebezpečným z hlediska možného přenosu závažného infekčního onemocnění pro člověka, jestliže obsahuje patogenní mikroorganismy s dostatečnou virulencí v koncentraci nebo v množství, kdy expozicí by mohlo vzniknout onemocnění člověka nebo zvířete.".

Čl. II

Zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 466/1992 Sb., se doplňuje takto:

1. § 2 se doplňuje písmenem h), které zní:

"h) zapisuje do seznamu právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikatelské činnosti, které jsou oprávněny ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadu, a vede jejich úplný seznam.".

2. § 3 se doplňuje odstavci 5 a 6, které včetně poznámky č. 4a) znějí:

"(5) Inspekce kontroluje, zda pověřené osoby4a) dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadu. V případě zjištění, že pověřená osoba stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadu nedodržuje, ohlásí tuto skutečnost neprodleně Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu zdravotnictví.

(6) Inspekce může pozastavit platnost osvědčení vydaného pověřenou osobou4a) nebo ho odebrat.

4a) § 4 odst. 7 zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 300/1995 Sb.".

3. § 7 se doplňuje odstavcem 7, který zní:

"(7) Okresní úřad může pozastavit platnost osvědčení vydaného pověřenou osobou4a) nebo ho odebrat.".


Čl. III

Zrušuje se příloha k opatření Federálního výboru pro životní prostředí ze dne 1. srpna 1991, kterým se vyhlašuje Kategorizace a katalog odpadů, vyhlášenému v částce 69/1991 Sb.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Přesunout nahoru