Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 30/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu

Částka 6/1995
Platnost od 24.02.1995
Účinnost od 01.03.1995
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

30

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 8. února 1995,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu

Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 2 písm. a) zákona České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, se mění a doplňuje takto:

1. Poznámka č. 1) zní:

"1) § 2 písm. b) zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).".

2. § 2 odst. 2 písm. b) včetně poznámky č. 7a) zní:

"b) pro byty, o nichž se sjednává nájemní smlouva s novým nájemcem; kromě případů zákonného přechodu nájmu,5) výměny bytu,6) bytové náhrady7) a služebních bytů vojáků z povolání.7a)

7a) § 7 odst. 1 písm. c) a § 8 zákona ČNR č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník.".

3. V § 3 odst. 5 se za slova "v rodinném domě" doplňuje poznámka č. 4).

4. Nadpis pod § 5 se klade nad označení § 5 a za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně poznámek č. 8a) a 8b) zní:

"§ 5a

(1) Maximální cena základního měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu příslušné kategorie podle § 5 se každoročně s platností od 1. července do 30. června následujícího roku stanoví takto:

Nt+1 = Nt x Ki x Kv x Kr,

kde

Nt+1 = nová maximální cena základního měsíčního nájemného za 1m2 podlahové plochy bytu platná od 1. července běžného roku

Nt = maximální cena základního měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu platná do 30. června běžného roku

Ki = koeficient růstu nájemného vyjadřující míru inflace za celý předcházející kalendářní rok

Kv = koeficient růstu nájemného v závislosti na velikosti obce

Kr = koeficient rozhodovací.

(2) Maximální cena základního měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu stanovená podle odstavce 1 se zaokrouhluje na dvě desetinná místa, a to nahoru, je-li na třetím místě za desetinnou čárkou číslice 5 nebo vyšší, v ostatních případech dolů.

(3) Koeficient růstu nájemného vyjadřující míru inflace Ki se odvozuje z ročního klouzavého průměru změny hladiny spotřebitelských cen (dále jen "míra inflace") za předcházející kalendářní rok podle indexu Českého statistického úřadu. Ministerstvo financí stanoví výši koeficientu Ki svým rozhodnutím8a) a uveřejňuje ho v Cenovém věstníku do 1. března běžného roku včetně.

(4) Koeficient Kr má hodnotu 1,00. Ministerstvo financí může v rámci rozhodnutí podle odstavce 3 stanovit koeficient Kr nižší než 1,00, je-li míra inflace vyjádřená koeficientem Ki vyšší než 1,15, nebo vyšší než 1,00, je-li míra inflace vyjádřená koeficientem Ki nižší než 1,10.

(5) Maximální koeficient růstu nájemného v závislosti na velikosti obce Kv činí u

a) Prahy 1,19
b)obcí s počtem obyvatel od 100 tisíc obyvatel1,15
c)obcí od 50 tisíc do 99999 obyvatel1,11
d)obcí od 10 tisíc do 49999 obyvatel1,08
e)obcí do 9999 obyvatel1,06.

(6) Obec spadající do příslušné skupiny podle počtu obyvatel stanoví konkrétní výši koeficientu Kv pro celé území obce obecně závaznou vyhláškou,8b) která nabude účinnosti nejpozději 1. července běžného roku. Obec může maximální koeficient Kv, který pro ni platí, snížit až na hodnotu 1,00 nebo může v odůvodněných případech použít koeficient stanovený pro nejblíže vyšší skupinu obcí až do jeho maximální výše.

(7) Obec zasílá obecně závaznou vyhlášku podle předchozího odstavce Ministerstvu financí na vědomí do 30 dnů od její účinnosti.

(8) Nestanoví-li obec koeficient Kv podle odstavce 6, platí pro ni od 1. července běžného roku do 30. června následujícího roku maximální koeficient stanovený v odstavci 5.

8a) § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

8b) § 4a odst. 1 písm. b) a c) zákona ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb.".

5. § 6 odst. 2 zní:

"(2) Věcně usměrňované základní nájemné z bytu, jehož rekonstrukce nebo modernizace byla povolena po 30. červnu 1993, se určí postupem podle bodu 2 písm. b) přílohy.".

6. § 6 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Je-li věcně usměrňované základní nájemné určené podle odstavců 1 a 2 nižší než maximální základní nájemné určené podle ustanovení § 5 a 5a, uplatní se regulace podle ustanovení § 5 a 5a.".

7. Nadpis pod § 6 se klade nad označení § 6 a za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně poznámek č. 8c), 8d), 8e) a 9) zní:

"§ 6a

(1) Věcně usměrňované nájemné v bytech v nájmu společníků, členů nebo zakladatelů (dále jen "společníci") právnické osoby vzniklé za tím účelem, aby se stala vlastníkem domu s těmito byty a v domech označovaných podle dřívějších předpisů jako domy lidových bytových družstev8c) (dále jen "vlastník domu"), zahrnuje ekonomicky oprávněné náklady snížené o zdaněné příjmy z domu podle odstavce 2 a nezahrnuje zisk. Ekonomicky oprávněnými náklady nejsou náklady ve výši dotace z veřejných prostředků. Ekonomicky oprávněnými náklady jsou

a) náklady na opravy, údržbu, rekonstrukci a modernizaci bytu nebo domu a jeho příslušenství (dále jen "dům"),

b) náklady na správu domu,

c) náklady na pojištění domu,

d) odpisy domu maximálně ve výši odpovídající rovnoměrnému odpisování,8d)

e) daň z nemovitosti, není-li dům osvobozen od této daně.

(2) Součet ekonomicky oprávněných nákladů uvedených v odstavci 1 se sníží o zdaněný příjem z užívání bytů jinými osobami než společníky vlastníka domu, z nebytových prostorů, popřípadě o jiný příjem z domu, a to ve výši, o které rozhodne příslušný orgán8e) vlastníka domu. Výsledná částka se rozpočítá na jednotlivé byty užívané společníky podle poměru jejich podlahových ploch k celkové podlahové ploše bytů užívaných společníky v domě. Nájemné se neupravuje podle § 8 až 10, pokud se společníci nedohodnou jinak.

(3) Věcně usměrňované nájemné určené podle ustanovení odstavců 1 a 2 neplatí pro služební byty.9)

8c) Zákon č. 53/1954 Sb., o lidových bytových družstvech a družstevních organizacích, ve znění zákonného opatření Předsednictva Národního shromáždění č. 20/1956 Sb., a následující předpisy.

8d) § 31 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 75/1994 Sb. a zákona č. 259/1994 Sb.

8e) Např. § 125, 187 a 239 obchodního zákoníku.

9) § 7 zákona ČNR č. 102/1992 Sb.".

8. V § 7 se za slova "podle § 5" vkládají tato slova "a 5a".

9. V § 8 se vypouští písmeno i) včetně dosavadní poznámky pod čarou č. 9).

10. § 9 zní:

"§ 9

Úprava základního nájemného podle polohy domu

(1) Obec může obecně závaznou vyhláškou8b) v částech obce nebo v jednotlivých domech vybraných pro jejich výhodnou nebo nevýhodnou polohu, zejména z hlediska dopravní dostupnosti, technické a občanské vybavenosti a životního prostředí, základní nájemné upravené podle § 8

a) zvýšit nejvíce o 20 % nebo snížit nejvíce o 15 % v obcích s počtem obyvatel od 50 000, Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech,

b) zvýšit nejvíce o 10 % nebo snížit nejvíce o 10 % v obcích s počtem obyvatel od 1000 do 49 999,

c) zvýšit nejvíce o 10 % na území národních parků a zón I. chráněných krajinných oblastí.

(2) Obec může změnit základní nájemné podle odstavce 1 nejdříve 90 dnů poté, kdy vhodným způsobem zveřejnila, ve kterých částech obce nebo ve kterých domech a v jaké výši změní nájemné.

(3) Obec zasílá obecně závaznou vyhlášku podle odstavce 1 Ministerstvu financí na vědomí do 30 dnů od její účinnosti.".

11. V § 10 odst. 2 se za slova "montáž v bytě," vkládají slova "u předmětů pořízených na úvěr sjednaný po 30. červnu 1995 též úrok z úvěru,".

12. Poznámka č. 12) zní:

"12) Rozhodnutí Ministerstva financí výměrem č. 01/95, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (Cenový věstník částka 28/1994), ve znění pozdějších výměrů.".

13. § 11 se doplňuje odstavcem 12, který včetně poznámky č. 10) zní:

"(12) Ustanovení o cenách služeb a jejich rozúčtování platí i pro vlastníky bytů,10) kteří v domě užívají služby společně s nájemci bytů.

10) Zákon č. 72/1994 Sb.".

14. V § 12 odst. 2 a odst. 3 se za slova "podle § 5" vkládají tato slova "a 5a".

15. Dosavadní text § 13 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

"(2) Pronajímatel oznámí nájemcům zvýšení nájemného z bytu, a to před dnem splatnosti podle odstavce 1, jinak ztrácí na částku zvýšení nárok.".

16. V § 16 odst. 1 písm. a) a b) se za slova "podle § 5" vkládají tato slova "a 5a".

17. V § 16 odst. 1 písm. b) se slova "na základě rozhodnutí cenového orgánu10)" nahrazují slovy "na základě obecně závazné vyhlášky obce8b)".

18. V § 16 odst. 3 se slova "v § 6 odst. 2" nahrazují slovy "v § 5 a 5a, § 6 odst. 2 a 3, § 6a".

19. V příloze k vyhlášce bod 2 písm. b) včetně poznámky č. 1) zní:

"b) u rekonstruovaného bytu nebo modernizovaného bytu podle § 6 odst. 2 jako násobek ceny bytu před rekonstrukcí nebo modernizací zjištěné oceněním podle zvláštního předpisu1) a zvýšené o skutečné náklady vynaložené na rekonstrukci nebo modernizaci bytu a měsíčního koeficientu k = 0,00375. Toto nájemné nesmí být vyšší než dvojnásobek maximálního základního nájemného v kategorii bytu po provedené rekonstrukci nebo modernizaci určeného podle § 5.

1) § 14 vyhlášky Ministerstva financí č. 178/1994 Sb., o cenách staveb, pozemků a trvalých porostů.".

Čl. II

Regulace nájemného podle této vyhlášky kromě bodu 2 se vztahuje i na nájmy, pokud trvají ke dni účinnosti této vyhlášky.13)


Čl. III

Ustanovení bodů 1, 4, 10, 12, 13, 15, 19 a článku II nabývají účinnosti dnem 1. března 1995. Ostatní ustanovení této vyhlášky nabývají účinnosti dnem 1. července 1995.


Ministr:

Ing. Kočárník CSc. v. r.

Přesunout nahoru