Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 299/1995 Sb.Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)

Částka 80/1995
Platnost od 29.12.1995
Účinnost od 01.01.1996
Zrušeno k 01.01.1997 (301/1996 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

299

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. prosince 1995,

kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)

Vláda nařizuje podle § 56 odst. 2 a § 57 odst. 1 písm. a), c), d), f) a g) zákona České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon:


§ 1

Ze zboží se vyměřuje clo podle sazeb stanovených celním sazebníkem uvedeným v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 2

Ze zboží uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení se vyměřuje clo podle sazeb stanovených v této příloze, za předpokladu, že:

a) zboží je navrženo do celního režimu volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení,

b) zboží pochází ze státu, se kterým byla uzavřena smlouva o vzájemném poskytování celních výhod, nebo ze státu, kterému jsou celní výhody poskytovány podle zvláštního předpisu,1)

c) celní kvóta vztahující se k tomuto zboží není vyčerpána.

§ 3

Preferenční sazební opatření stanovená v celním sazebníku uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení se vztahují na zboží pocházející a dovážené přímo z rozvojových zemí, které jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 4

Zboží pocházející a dovážené přímo z nejméně rozvinutých zemí, které jsou uvedeny v příloze č. 4 tohoto nařízení, je bez cla.

§ 5

Zbožím pocházejícím z rozvojových nebo nejméně rozvinutých zemí se rozumí zboží, které splňuje podmínky stanovené zvláštním předpisem.2)

1) § 2 a příloha č. 1 vyhlášky Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb., vyhlášky č. 145/1994 Sb. a vyhlášky č. 75/1995 Sb.

2) § 3, 4, 5 a 6 a příloha č. 4 vyhlášky Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 69/1989 Sb., o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla.


§ 6

Zrušuje se nařízení vlády č. 265/1994 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník).

§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.


Předseda vlády:

Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.

Místopředseda vlády a ministr financí:

Ing. Kočárník CSc. v. r.


Úvod k celnímu sazebníku

I. Nomenklatura

Celní sazebník používá pro účely klasifikace zboží Kombinovanou nomenklaturu Evropské unie. Tato nomenklatura vychází z Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží (Harmonizovaný systém)*), který rozděluje zboží do 21 tříd (I až XXI) a 97 kapitol (01 až 97). Každá kapitola se dále hierarchicky člení na čtyřmístná čísla a šestimístné položky.

Kombinovaná nomenklatura navazuje na hierarchii Harmonizovaného systému a dále ji doplňuje o dvoumístné číselné označení, tj. na osmimístné podpoložky.

Obligatorní (povinnou) částí nomenklatury jsou kromě popisu a číselného označení zboží také poznámky ke třídám, kapitolám, číslům, položkám a podpoložkám, jakož i Všeobecná pravidla pro interpretaci Harmonizovaného systému. Všechny jmenované části nomenklatury jsou beze změny převzaty z Harmonizovaného systému a Kombinované nomenklatury Evropské unie a nelze je měnit podle potřeb jednotlivých subjektů.

Změny Kombinované nomenklatury platné od 1. ledna 1996 jsou pro snazší orientaci vyznačeny "*)" (hvězdičkou) na 1. pozici sloupce 1 celního sazebníku.

II. Všeobecná pravidla pro interpretaci Harmonizovaného systému

1. Znění názvů tříd, kapitol a podkapitol má pouze orientační charakter; pro zařazování je směrodatné znění čísel a poznámek k třídám a kapitolám, jakož i následujících pravidel, pokud tato pravidla nejsou v rozporu se zněním uvedených čísel a poznámek.

2.

a) Každé uvedení zboží v některém z čísel se vztahuje také na zboží, které není kompletní nebo jehož zpracování není dokončeno, pokud již má při předložení podstatné rysy kompletního nebo hotového zboží. Totéž platí pro zařazení kompletního nebo hotového zboží, které je předkládáno v rozloženém nebo nesmontovaném stavu.

b) Každá zmínka o materiálu v určitém čísle nomenklatury se vztahuje na tento materiál buď v čistém stavu nebo smíšený nebo přidaný k jiným materiálům. Stejně tak se každá zmínka o zboží z určitého materiálu vztahuje na zboží zcela nebo částečně vyrobené z tohoto materiálu. Zařazování zboží sestávajícího z více než jednoho materiálu se provádí podle zásad uvedených v pravidle 3.

3. Má-li být zboží podle pravidla 2 b) nebo z jiných důvodů zařazeno prima facie do dvou nebo více čísel, zařazování se provádí takto:

a) Číslo, které obsahuje nejspecifičtější popis, má přednost před čísly se všeobecným popisem.

Jestliže se však každé ze dvou nebo více čísel vztahuje pouze k části materiálů obsažených ve smíšeném nebo složeném zboží nebo jen k části položek souprav (sad) upravených pro drobný prodej, tato čísla se považují ve vztahu k tomuto zboží za stejně specifická, i když jedno z nich obsahuje úplnější nebo přesnější popis zboží.

b) Směsi, zboží složené z různých materiálů nebo vytvořené z různých částí a zboží v soupravách (sadách) upravených pro drobný prodej, které nemohou být zařazeny podle pravidla 3 a), se zařazují podle materiálu, části nebo výrobku, které jim dávají jejich podstatné rysy, je-li možné je určit.

c) V případech, kdy zařazení podle pravidla 3 a) nebo 3 b) nelze provést, zařazuje se zboží do posledního z čísel, která podle pořadí přicházejí v úvahu.

4. Zboží, které nelze podle uvedených pravidel zařadit, se zařadí do čísla, které zahrnuje nejvíce podobné výrobky.

5. Kromě uvedených ustanovení se na zboží uvedené níže aplikují následující pravidla:

a) Pouzdra pro fotografické přístroje, hudební nástroje, zbraně, rýsovací a kreslící přístroje a nástroje, náhrdelníky a podobné schránky speciálně tvarované nebo upravené pro vložení určitého výrobku nebo soupravy (sady) výrobků, vhodné k dlouhodobému používání a předkládané s výrobky, pro něž jsou určeny, se zařazují s těmito výrobky, jestliže jsou s nimi obvykle prodávány. Toto pravidlo se však nevztahuje na schránky, které dávají celku podstatné rysy.

b) Ve smyslu ustanovení pravidla 5 a) se obaly, v nichž je zabalené zboží, zařazují s tímto zbožím, jsou-li obvykle používány pro balení tohoto druhu zboží. Toto ustanovení však není závazné pro obaly, které jsou zjevně vhodné pro opakované použití.

6. Pro právní účely je zařazování zboží do položek určitého čísla stanoveno zněním těchto položek a poznámkami k těmto položkám, jakož i mutatis mutandis výše uvedenými pravidly, přičemž se tím rozumí, že srovnávány mohou být jen položky stejné úrovně. Pro účely tohoto pravidla se rovněž uplatňují příslušné poznámky ke třídě a kapitole, není-li stanoveno jinak.

*) Mezinárodní úmluva o Harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží (Brusel, 14. 6. 1983) a Protokol o její změně (Brusel, 29. 6. 1986) - vyhláška ministra zahraničních věcí č.
160/1988 Sb.

III. Všeobecná pravidla pro celní sazby

1. Smluvní celní sazby se uplatňují na dovážené zboží pocházející ze státu, který je smluvní stranou Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT 1994), nebo s nímž Česká republika provádí dohodu obsahující ustanovení o vzájemném poskytování doložky nejvyšších výhod. Smluvní celní sazby mohou být použity také při dovozu zboží pocházejícího ze států, které nesplňují výše uvedené podmínky, avšak jsou jmenovány v obecně závazném právním předpisu.

Smluvní celní sazby uvedené ve sloupci 5 celního sazebníku zahrnují celní koncese aplikovatelné od 1. ledna 1996 podle výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání GATT. V souladu s ustanovením článku II GATT 1994 jsou některé celní sazby stanovené pro rok 1996 sníženy oproti smluvně vázané úrovni.

2. Všeobecné celní sazby uvedené ve sloupci 4 celního sazebníku se uplatňují při dovozu zboží pocházejícího z jiných států než jsou uvedeny v pravidle 1, nebo jestliže dovozce neprokáže původ zboží.

3. Preferenční snížení cla podle sloupce 6 celního sazebníku se použije v případě, že dovážené zboží má původ v rozvojových zemích. Pravidla pro stanovení a prokázání preferenčního původu jsou dána obecně závazným právním předpisem.

Preferenční rozpětí je vyjádřeno jedním z následujících způsobů:

a) preference "bez cla" znamená nulovou sazbu dovozního cla,

b) preferencí "o 50%" se rozumí, že clo vypočítané podle všeobecné nebo smluvní sazby platné v okamžiku propuštění zboží do navrhovaného celního režimu se snižuje o 50%.

Česká republika si vyhrazuje právo na celkové nebo částečné zrušení preferencí v případech, kdy se země přijímající preference uchýlí k nekalým obchodním praktikám, včetně diskriminačních opatření vůči ČR, nebo k porušování práv duševního vlastnictví. Odnětí preferencí není automatické, ale předcházejí mu konzultace.

4. Smluvní nebo všeobecné celní sazby se snižují rovněž při dovozu zboží pocházejícího ze zemí nebo skupin zemí, se kterými Česká republika provádí smlouvu o vytvoření celní unie nebo oblasti volného obchodu. Pravidla pro stanovení a prokázání preferenčního původu jsou dána těmito mezinárodními smlouvami. Rozsah, základ a způsob preferenčního snížení cla pro jednotlivé druhy zboží jsou dány uvedenými smlouvami.

5. Pravidla 1 až 4 nevylučují možnost aplikovat v souladu s mezinárodními dohodami a obecně závaznými právními předpisy jiné celní sazby než jsou uvedeny v celním sazebníku.

6. Jednotná celní sazba se použije v případech stanovených obecně závazným právním předpisem.

7. Celní sazby uvedené jako procenta jsou sazbami valorickými (sazbami ad valorem).

IV. Měrné jednotky

Ve sloupci 3 celního sazebníku označeném zkratkou "JM" jsou uvedeny měrné jednotky, v nichž je deklarováno množství zboží pro účely statistické, celní, daňové*) a jiné.

Použité zkratky znamenají:

CTMkarát (200 miligramů)
GRMgram
HLThektolitr
KGNkilogram čisté hmotnosti
LPAlitr čistého alkoholu
LTRlitr (1 krychlový decimetr)
MTKčtvereční metr
MTQkrychlový metr
MTR metr
MWHmegawatthodina
NARpočet kusů
NPRpočet párů
TNNtuna čisté hmotnosti
UNSnespecifikováno

*) V případech, kdy se měrná jednotka použitá pro sledování celní kvóty liší od měrné jednotky pro vyměření spotřební daně, je tato skutečnost uvedena poznámkou ve sloupci 7 celního sazebníku.

V. Přehled tříd a kapitol celního sazebníku

TŘÍDA I

ŽIVÁ ZVÍŘATA; ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY

01 Živá zvířata
02 Maso a poživatelné droby
03 Ryby a korýši, měkkýši a ostatní vodní bezobratlí
04 Mléko a mlékárenské výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté
05 Produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

TŘÍDA II

ROSTLINNÉ PRODUKTY

06 Dřeviny a jiné rostliny; hlízy, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní zeleň
07 Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny a hlízy
08 Jedlé ovoce a ořechy; slupky citrusových plodů a melounů
09 Káva, čaj, maté a koření
10 Obiloviny
11 Mlýnské výrobky; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek
12 Olejnatá semena a olejnaté plody; různá semena a plody; průmyslové a léčivé rostliny; pícniny
13 Šelak, gumy, pryskyřice a jiné rostlinné šťávy a výtažky
14 Rostlinné pletací materiály a jiné produkty rostlinného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

TŘÍDA III

ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ TUKY A OLEJE; VÝROBKY VZNIKLÉ JEJICH ŠTĚPENÍM; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ VOSKY

15  Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje; výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky

TŘÍDA IV

VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU; NÁPOJE, LIHOVÉ TEKUTINY A OCET; TABÁK A VYROBENÉ TABÁKOVÉ NÁHRAŽKY

16 Přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých
17 Cukr a cukrovinky
18 Kakao a kakaové přípravky
19 Přípravky z obilovin, mouky, škrobu nebo mléka; jemné pečivo
20 Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin
21 Různé potravinové přípravky
22 Nápoje, lihové tekutiny a ocet
23 Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené krmivo
24 Tabák a vyrobené tabákové náhražky

TŘÍDA V

NEROSTNÉ PRODUKTY

25 Sůl; síra; zeminy a kameny; sádra; vápno a cement
26 Rudy kovů, strusky a popely
27 Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky

TŘÍDA VI

VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU A PŘÍBUZNÝCH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ

28Anorganické chemické výrobky; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů
29Organické chemické výrobky
30Farmaceutické výrobky
31Hnojiva
32Tříselné a barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a ostatní barvicí látky; nátěrové hmoty; tmely; inkousty
33Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické přípravky nebo přípravky pro osobní hygienu
34Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací a čisticí prostředky, mazací přípravky, syntetické vosky, připravené vosky, lešticí a čisticí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, "dentální vosky" a zubní přípravky na bázi sádry
35Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy
36Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické slitiny; některé hořlavé přípravky
37Fotografické nebo kinematografické zboží
38Různé chemické výrobky

TŘÍDA VII

PLASTY A VÝROBKY Z NICH; KAUČUK A VÝROBKY Z NĚJ

39 Plasty a výrobky z nich
40 Kaučuk a výrobky z něj

TŘÍDA VIII

SUROVÉ KŮŽE A KOŽKY, USNĚ, KOŽEŠINY A VÝROBKY Z NICH; SEDLÁŘSKÉ A ŘEMENÁŘSKÉ VÝROBKY; CESTOVNÍ POTŘEBY, KABELKY A PODOBNÉ SCHRÁNKY; VÝROBKY ZE STŘEV

41 Surové kůže a kožky ( jiné než kožešiny) a usně
42 Kožené výrobky; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev
43 Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich

TŘÍDA IX

DŘEVO A DŘEVĚNÉ VÝROBKY; DŘEVĚNÉ UHLÍ; KOREK A KORKOVÉ VÝROBKY; VÝROBKY ZE SLÁMY, ESPARTA A JINÉHO MATERIÁLU NA ÚPLETY; KOŠÍKÁŘSKÉ VÝROBKY

44Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí
45Korek a korkové výrobky
46Výrobky ze slámy, esparta a jiného materiálu na úplety; košíkářské a proutěné výrobky

TŘÍDA X

BUNIČINA ZE DŘEVA NEBO Z JINÝCH CELULÓZOVÝCH VLÁKNOVIN; SBĚROVÝ PAPÍR NEBO LEPENKA, TÉŽ ODPAD A VÝMĚT; PAPÍR, LEPENKA A VÝROBKY Z NICH

47 Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; sběrový papír nebo lepenka, též odpad a výmět
48 Papír, kartón a lepenka; výrobky z papírenských vláknin, papíru, kartónu nebo lepenky
49 Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány

TŘÍDA XI

TEXTILIE A TEXTILNÍ VÝROBKY

50 Přírodní hedvábí
51 Vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy; žíněné příze a žíněné tkaniny
52 Bavlna
53 Jiná rostlinná textilní vlákna; papírová příze a tkaniny z papírové příze
54 Chemické syntetické nebo umělé hedvábí
55 Chemická (syntetická nebo umělá) střižová vlákna
56 Vata, plsť a netkané textilie; speciální příze; motouzy, šnůry, provazy a lana a výrobky z nich
57 Koberce a jiné textilní podlahové krytiny
58 Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapiserie; prýmkařské výrobky; výšivky
59 Impregnované, povrstvené, povlečené nebo laminované textilie; textilní výrobky vhodné pro průmyslové použití
60 Pletené nebo háčkované textilie
61 Oděvy a oděvní doplňky pletené nebo háčkované
62 Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované
63 Jiné zcela zhotovené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a opotřebované textilní výrobky; hadry

TŘÍDA XII

OBUV, POKRÝVKY HLAVY, DEŠTNÍKY, SLUNEČNÍKY, VYCHÁZKOVÉ HOLE, HOLE SE SEDÁTKEM, BIČE, JEZDECKÉ BIČÍKY A JEJICH ČÁSTI; UPRAVENÁ PÉRA A ZBOŽÍ Z NICH; UMĚLÉ KVĚTINY; VÝROBKY Z LIDSKÝCH VLASŮ

64 Obuv, kamaše a podobné výrobky; části těchto výrobků
65 Pokrývky hlavy a jejich součásti
66 Deštníky, slunečníky, hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich součásti
67 Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z lidských vlasů

TŘÍDA XIII

VÝROBKY Z KAMENE, SÁDRY, CEMENTU, OSINKU (AZBESTU), SLÍDY NEBO PODOBNÝCH MATERIÁLŮ; KERAMICKÉ VÝROBKY; SKLO A SKLENĚNÉ VÝROBKY

68 Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů
69 Keramické výrobky
70 Sklo a skleněné výrobky

TŘÍDA XIV

PRAVÉ PERLY (PŘÍRODNÍ NEBO UMĚLE PĚSTOVANÉ), DRAHOKAMY A POLODRAHOKAMY, DRAHÉ KOVY, KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVY A VÝROBKY Z NICH; UMĚLÁ BIŽUTERIE; MINCE

71 Pravé perly (přírodní nebo uměle pěstované), drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; umělá bižuterie; mince

TŘÍDA XV

OBECNÉ KOVY A VÝROBKY Z OBECNÝCH KOVŮ

72 Železo a ocel
73 Výrobky ze železa nebo oceli
74 Měďa výrobky z mědi
75 Nikl a výrobky z niklu
76 Hliník a výrobky z hliníku
77 Je volná, určená pro eventuální potřebu Harmonizovaného systému
78 Olovo a výrobky z olova
79 Zinek a výrobky ze zinku
80 Cín a výrobky z cínu
81 Ostatní obecné kovy; cermety; výrobky z nich
82 Nástroje, náčiní, nožířské výrobky a jídelní příbory, z obecných kovů; jejich části a součásti z obecných kovů
83 Různé výrobky z obecných kovů

TŘÍDA XVI

STROJE A PŘÍSTROJE, ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKU, PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI TELEVIZNÍHO OBRAZU A ZVUKU A ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ K TĚMTO PŘÍSTROJŮM

84 Jaderné reaktory, kotle, stroje, přístroje a mechanické nástroje; jejich části a součásti
85 Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku, části a součásti a příslušenství k těmto přístrojům

TŘÍDA XVII

VOZIDLA, LETADLA, PLAVIDLA A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

86 Železniční nebo tramvajové lokomotivy; vozový park a jeho části a součásti; kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení a jeho části a součásti; dopravní signalizační mechanická (též elektromechanická) zařízení všeho druhu
87 Motorová vozidla, traktory, motorová kola a jízdní kola a jiná pozemní vozidla (vyjma kolejová), jejich části, součásti a příslušenství
88 Letadla, kosmické lodě a jejich části a součásti
89 Námořní a říční plavidla

TŘÍDA XVIII

NÁSTROJE A PŘÍSTROJE OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ NEBO KINEMATOGRAFICKÉ, MĚŘICÍ, KONTROLNÍ NEBO PŘESNÉ; NÁSTROJE A PŘÍSTROJE LÉKAŘSKÉ A CHIRURGICKÉ; HODINY A HODINKY; HUDEBNÍ NÁSTROJE; ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ TĚCHTO NÁSTROJŮ A PŘÍSTROJŮ

90 Nástroje a přístroje optické, fotografické nebo kinematografické, měřicí, kontrolní nebo přesné; nástroje a přístroje lékařské a chirurgické; části, součásti a příslušenství těchto nástrojů a přístrojů
91 Hodiny a hodinky a jejich části 92 Hudební nástroje; části, součásti a příslušenství těchto nástrojů

TŘÍDA XIX

ZBRANĚ A STŘELIVO; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

93 Zbraně a střelivo; jejich části, součásti a příslušenství

TŘÍDA XX

RŮZNÉ VÝROBKY

94 Nábytek; lékařsko-chirurgický nábytek; lůžkoviny a podobné potřeby; svítidla jinde neuvedená ani nezahrnutá; reklamní lampy, světelné reklamy, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky; montované stavby
95 Hračky, hry a sportovní potřeby; jejich části, součásti a příslušenství
96 Různé výrobky

TŘÍDA XXI

UMĚLECKÁ DÍLA, SBĚRATELSKÉ PŘEDMĚTY A STAROŽITNOSTI

97 Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti

TŘÍDA I

ŽIVÁ ZVÍŘATA; ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY

Poznámky

1. Jakákoli zmínka v této třídě o určitém rodu nebo druhu zvířat se vztahuje, není-li stanoveno jinak, také na mladá zvířata toho druhu nebo rodu.

2. Pokud není stanoveno jinak, výraz "suché" nebo "sušené" výrobky zahrnuje v nomenklatuře také výrobky dehydrované, zbavené vody odpařením nebo lyofilizované.

Kapitola 1

Živá zvířata

Poznámka

1. Do této kapitoly patří všechna živá zvířata vyjma:

a) ryby a korýše, měkkýše a ostatní vodní bezobratlovce, kteří jsou uvedeni v číslech 0301, 0306 nebo 0307;

b) kultury mikroorganismů a ostatní výrobky čísla 3002;

c) zvířata čísla 9508.

Položka celního sazebníkuNázev zbožíJMCelní sazbaPref. snížení cla RZPozn.
všeob.smluvní
1234567
0101Koně, osli, mulové a mezci, živí
- Koně:
0101 11 00- - Plemenná čistokrevná zvířataNAR17,0bez cla
0101 19- - Ostatní:
0101 19 10- - - K porážceNAR17,09,3
0101 19 90- - - OstatníNAR17,09,3
0101 20- Osli, mulové a mezci:
0101 20 10- - OsliNAR4,01,2bez cla
0101 20 90- - Mulové a mezciNAR4,01,2bez cla
0102Živý skot
0102 10- Plemenná čistokrevná zvířata:
0102 10 10- - Jalovice (hovězí samice, které se nikdy neotelily)NAR5,0bez cla
0102 10 30- - KrávyNAR5,0bez cla
0102 10 90- - OstatníNAR5,0bez cla
0102 90- Ostatní:
- - Domácí druhy:
0102 90 05- - - O hmotnosti nepřesahující 80 kgNAR115,2109,31
- - - O hmotnosti převyšující 80 kg, avšak nepřesahující 160 kg:
0102 90 21- - - - K porážceNAR115,2109,31
0102 90 29- - - - OstatníNAR115,2109,31
- - - O hmotnosti převyšující 160 kg, avšak nepřesahující 300 kg:
0102 90 41- - - - K porážceNAR115,2109,31
0102 90 49- - - - OstatníNAR115,2109,31
- - - O hmotnosti převyšující 300 kg:
- - - - Jalovice (hovězí samice, které se nikdy neotelily):
0102 90 51- - - - - K porážceNAR115,2109,31
0102 90 59- - - - - OstatníNAR115,2109,31
- - - - Krávy:
0102 90 61- - - - - K porážceNAR83,879,51
0102 90 69- - - - - OstatníNAR83,879,51
- - - - Ostatní:
0102 90 71- - - - - K porážceNAR61,458,31
0102 90 79- - - - - OstatníNAR61,458,31
0102 90 90- - OstatníNAR61,458,31
0103Živá prasata
0103 10 00- Plemenná čistokrevná zvířataNAR5,0bez cla
- Ostatní:
0103 91- - S hmotností menší než 50 kg:
0103 91 10- - - Domácí druhyNAR25,023,7
0103 91 90- - - OstatníNAR25,023,7
0103 92- - S hmotností 50 kg nebo vyšší:
- - - Domácí druhy:
0103 92 11- - - - Prasnice, které vrhly selata alespoň jednou a o hmotnosti nejméně 160 kgNAR33,732,01
0103 92 19- - - - OstatníNAR33,732,01
0103 92 90- - - OstatníNAR33,732,01
0104Ovce a kozy, živé
0104 10- Ovce:
0104 10 10- - Plemenná čistokrevná zvířataNAR5,0bez cla
- - Ostatní:
0104 10 30- - - Jehňata do stáří jednoho rokuNAR130,6120,41
0104 10 80- - - OstatníNAR130,6120,41
0104 20- Kozy:
0104 20 10- - Plemenná čistokrevná zvířataNAR5,0bez cla
0104 20 90- - OstatníNAR5,04,0bez cla
0105Kohouti, slepice, kachny, husy, krocani, krůty a perličky, živí, domácí
- O hmotnosti nepřesahující 185 g:
0105 11- - Kohouti a slepice:
- - - Samičí kuřata chovná a reprodukční:
0105 11 11- - - - Pro snášení vajecNAR12,08,7
0105 11 19- - - - OstatníNAR12,08,7
- - - Ostatní:
0105 11 91- - - - Pro snášení vajecNAR12,08,7
0105 11 99- - - - OstatníNAR12,08,7
*0105 12 00- - Krocani a krůtyNAR12,010,0
0105 19- - Ostatní:
*0105 19 20- - - HusyNAR12,010,0
0105 19 90- - - Kachny a perličkyNAR12,010,0
*- Ostatní:
*0105 92 00- - Kohouti a slepice o hmotnosti nepřesahující 2000 gNAR12,011,4
*0105 93 00- - Kohouti a slepice o hmotnosti převyšující 2000 gNAR12,011,4
0105 99- - Ostatní:
0105 99 10- - - KachnyNAR12,011,3
0105 99 20- - - HusyNAR12,011,3
0105 99 30- - - Krůty a krocaniNAR12,011,3
0105 99 50- - - PerličkyNAR12,011,3
0106 00Ostatní živá zvířata
0106 00 10- Domácí králíciNARbez clabez cla
0106 00 20- HolubiNARbez clabez cla
0106 00 90- OstatníNARbez clabez cla

Význam poznámky (1) ke sloupci 5:

V příloze 2 je uvedena celní kvóta a smluvní sazba platná v rámci celní kvóty, která se vztahuje k této položce. Podmínky pro uplatnění nižší sazby v rámci kvóty stanoví § 2 tohoto nařízení vlády.

Kapitola 2

Maso a poživatelné droby

Poznámka

1. Do této kapitoly nepatří:

a) výrobky čísel 0201 až 0208 nebo 0210 nezpůsobilé k lidskému požívání;

b) zvířecí střeva, měchýře a žaludky (čís. 0504) a zvířecí krev (čísel 0511 nebo 3002);

c) jiné živočišné tuky než výrobky čísla 0209 (kapitola 15).

Doplňkové poznámky

1.

A. Následujícími výrazy se rozumí:

a) "Hovězí maso v celku" ve smyslu položek 0201 10 a 0202 10: celé tělo poraženého zvířete po jeho vykrvení, vyvržení a stažení z kůže, s hlavou nebo bez ní, s nohami nebo bez nich a s jinými droby nebo bez nich. Je-li hovězí maso v celku projednáváno bez hlav, musí být hlava od něj oddělena v místě hlavového (atlanto-occipitálního) kloubu. Je-li projednáváno bez noh, musí být nohy odděleny na úrovni carpo-metacarpálního nebo tarso-metatarsálního kloubu; hovězí maso v celku zahrnuje přední část se všemi kostmi, jakož i žebra, krk, podplečí a plec s více než deseti páry žeber.

b) "Hovězí maso půlené" ve smyslu položek 0201 10 a 0202 10: výrobek získaný symetrickým rozdělením hovězího masa v celku středem obratlů krčních, hřbetních, bederních (lumbálních) a křížových (sakrálních) a středem hrudní kosti a srůstu ischio-stydkých kostí; "hovězí maso půlené" zahrnuje jeho přední část se všemi kostmi, jakož i žebra, krk, podplečí a plec s více než deseti páry žeber.

c) "Kompenzované čtvrti" ve smyslu podpoložek 0201 20 20 a 0202 20 10 jsou tvořeny:

- buďto z předních čtvrtí, zahrnujících všechny kosti, jakož i žebra, krk, podplečí a plec a dělené u desátého žebra; a zadních čtvrtí zahrnujících všechny kosti, jakož i kýtu a zadní roštěnec se svíčkovou a dělené u třetího žebra, nebo

- z předních čtvrtí zahrnujících všechny kosti, jakož i žebra, krk, podplečí a plec a dělené u pátého žebra s připojeným celým bokem a hrudím, a zadních čtvrtí, zahrnujících všechny kosti, jakož i kýtu a nízký roštěnec se svíčkovou a dělené u osmého řezaného žebra.

Přední a zadní čtvrti tvořící "kompenzované čtvrti" musí být předloženy k celnímu projednávání současně a ve stejném počtu o celkové hmotnosti předních čtvrtí shodné s celkovou hmotností zadních čtvrtí; nicméně je však tolerován rozdíl mezi hmotností těchto dvou částí zásilky, za předpokladu, že tento rozdíl není větší než 5% celkové hmotnosti těžší části (předních čtvrtí nebo zadních čtvrtí).

d) "Neoddělené přední čtvrti" ve smyslu podpoložek 0201 20 30 a 0202 20 30: přední část půleného hovězího masa zahrnující všechny kosti, jakož i žebra, krk, podplečí a plec s nejméně čtyřmi a nejvýše deseti žebry (první čtyři žebra musí být v celku, ostatní mohou být dělena), též s předkýtím s plátkem.

e) "Oddělené přední čtvrti" ve smyslu podpoložek 0201 20 30 a 0202 20 30: přední část půleného hovězího masa zahrnující všechny kosti, jakož i žebra, krk, podplečí a plec s nejméně čtyřmi a nejvýše deseti žebry (první čtyři musí být v celku, ostatní mohou být dělena), s bokem nebo bez něj.

f) "Neoddělené zadní čtvrti" ve smyslu podpoložek 0201 20 50 a 0202 20 50: zadní část hovězího masa v celku obsahující všechny kosti, jakož i kýty a nízký roštěnec se svíčkovou a nejméně třemi páry celých nebo dělených žeber, s kolenem nebo bez něj a s bokem nebo bez něj.

g) "Oddělené zadní části" ve smyslu podpoložek 0201 20 50 a 0202 20 50: zadní část půleného hovězího masa zahrnující všechny kosti a nízký roštěnec s nejméně třemi páry celých nebo dělených žeber, s kolenem nebo bez něj a s bokem nebo bez něj.

h) 11."Přední čtvrti s částí boku nebo bez něj" ve smyslu podpoložky 0202 30 50: hřbetní část přední čtvrti, zahrnující horní část plece, získaná z přední části s minimálně čtyřmi žebry a maximálně s deseti žebry podélným přímým řezem přes místo, kde se první žebro spojuje s prvním obratlem k obrysu desátého žebra na bránici.

22. "Hovězí hrudí" ve smyslu podpoložky 0202 30 50: spodní část přední čtvrti zahrnující střed hrudí a špičku hrudí.

B. Pro stanovení počtu celých nebo dělených žeber uváděných v odstavci A. se berou v úvahu jen celá nebo dělená žebra spojená s hřbetní kostí.

2.

A. Následujícími výrazy se rozumí:

a) "Vepřové maso v celku nebo půlené" ve smyslu podpoložek 0203 11 10 a 0203 21 10:

poražení vepři ve formě masa z poražených prasat domácích v celku, po vykrvení a vyvržení, jejichž štětiny a paznehty byly odstraněny. Vepřové maso půlené se získává rozdělením masa v celku středem obratlů krčních, hřbetních, bederních (lumbálních) a křížových (sakrálních) a středem hrudní kosti a srůstu ischio-stydkých kostí. Maso v celku nebo půlené může být s hlavou, s nožičkami, plsním sádlem, ledvinkami, ocáskem nebo bránicí nebo bez nich. Maso půlené může být bez míchy, mozečku a jazyka. Maso v celku nebo půlené z prasnic může být s mléčnými žlázami nebo bez nich.

b) "Kýta" ve smyslu podpoložek 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 a 0210 11 31: zadní část půleného masa zahrnující kosti, s nožičkou nebo bez ní, s kolenem, kůží, tukovou tkání nebo bez nich. Kýta je oddělena od zbytku půleného masa tak, aby zahrnovala nanejvýš poslední bederní žebro.

c) "Přední část" ve smyslu podpoložek 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 a 0210 19 60:

přední (kraniální) díl půleného masa bez hlavy včetně kostí s nožičkou, kolenem, kůží nebo tukovou tkání nebo bez nich. Přední část je oddělena od zbytku půleného masa tak, aby zahrnovala nanejvýš páté hřbetní žebro. Horní (hřbetní) díl přední části (krkovička), též s lopatkou a s přiléhajícími svaly, je považován za kus hřbetu, je-li oddělen od spodního (břišního) dílu přední části řezem pod hřbetní kostí.

d) "Plec" ve smyslu podpoložek 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 a 0210 11 39: spod- ní díl přední části, též s lopatkou a s přiléhajícími svaly, s kostí, též s nožičkou, kolenem, kůží nebo tukovou tkání nebo bez nich. Lopatka s přiléhajícími svaly projednávaná samostatně zůstává jako kus plece v této podpoložce.

e) "Hřbet s kostí" ve smyslu podpoložek 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 a 0210 19 70: horní díl půleného masa od prvního krčního obratle až po křížovou kost, včetně kostí, též s panenskou svíčkovou, lopatkou, kůží nebo tukovou tkání nebo bez nich. Panenská svíčková je oddělena od půleného masa řezem hned pod hřbetní kostí.

f) "Bok bez kosti" ve smyslu podpoložek 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 a 0210 12 19: spodní díl půleného masa nazývaný "prorostlé", nacházející se mezi kýtou a plecí, též s kostí nebo bez ní, avšak s kůží a s tukovou tkání.

g) "Slaninové půlky" ve smyslu podpoložky 0210 19 10: vepřové půlky bez hlavy, líček, laloku, krku, nožiček, ocásku, prsního sádla, ledvinek, panenské svíčkové, plece, hrudní kosti, páteře, pánevní kosti a bez bránice.

h) "Přední tři čtvrtiny" ve smyslu podpoložky 0210 19 10: slaninová půlka bez kýty, vykostěná nebo nevykostěná.

ij) "Zadní tři čtvrtiny" ve smyslu podpoložky 0210 19 20: slaninová půlka, bez přední části, vykostěná nebo nevykostěná.

k) "Půlka" ve smyslu podpoložky 0210 19 20: půlený slaninový bok bez kýty a bez přední části, vykostěný nebo nevykostěný. Podpoložka zahrnuje také řezy středu včetně svalové tkáně, žebírek a bůčku v přirozené proporci celých středů.

B. Kusy vzniklé dělením uvedeným v doplňkové poznámce 2A bod f) patří do stejných položek jen v případě, že obsahují kůži a podkožní tuk. Jestliže jsou dělené kusy patřící do podpoložek 0210 11 11 a 0210 11 19, i 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 a 0210 19 60 získány ze slaninových boků, z nichž již byly odstraněny kosti uvedené v doplňkové poznámce 2A g), řez by měl být veden podle doplňkové poznámky 2A b),c) a d); tyto řezy a kousky z nich musí v každém případě obsahovat kosti.

C. Podpoložky 0206 30 31, 0206 49 91 a 0210 90 39 musí zahrnovat zejména hlavy nebo půlky hlav domácích prasat, s mozečkem nebo bez něho, s lícní částí, s rypákem nebo jazykem a jejich části. Hlava je oddělena od zbytku půleného masa rovným řezem paralelním s lebkou. Lícní části, rypák a uši, i maso spojené s hlavou, zejména za lebkou a částí krku, jsou považovány za části hlavy. Nicméně však maso bez kostí patřící ke hřbetu nebo přední části (včetně části ramínka) patří případně do podpoložek 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 51 nebo 0210 19 81.

D. Pro účely podpoložek 0209 00 11 a 0209 00 19 je považována za "podkožní tuk" tuková tkáň pod kůží prasete a spojená s ní nezávisle na části prasete, na níž se nachází; v každém případě musí být hmotnost tukové tkáně vyšší než hmotnost kůže. Do těchto podpoložek patří také tuk zbavený kůže.

E. Pro účely podpoložek 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 a 0210 19 60 až 0210 19 89 se považují za "sušené nebo uzené" takové výrobky, v nichž poměr vody a bílkovin (obsah dusíku x 6,25) je 2,8 nebo menší. Obsah dusíku se určuje podle ISO normy (metody) 937 - 1978.

3.

A. Pro účely čísla 0204 se následujícími výrazy rozumí:

a) "Maso v celku" ve smyslu položek a podpoložek 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 a 0204 50 51: celé tělo poraženého zvířete po jeho vykrvení, vyvržení a stažení z kůže, projednávané s hlavou nebo bez ní, s nožičkami nebo bez nich a s jinými příslušnými droby nebo bez nich. Je-li maso v celku projednáváno bez
hlav, musí být hlava od něj oddělena, a to v místě hlavového (atlanto-occipitálního) kloubu. Je-li projednáváno bez nožiček, musí být nožičky odděleny na úrovni carpo-metacarpálního nebo tarso-metatarsálního kloubu.

b) "Maso půlené" ve smyslu podpoložek 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 30 00, 0204 41 00, 0204 50 11 a 0204 50 51: výrobek získaný symetrickým rozdělením celého těla poraženého zvířete středem obratlů krčních, hřbetních, bederních a křížových a středem hrudní kosti a srůstu ischio-stydkých kostí.

c) "Předky" ve smyslu podpoložek 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 a 0204 50 53:

přední část masa v celku s hrudí nebo bez ní, včetně všech kostí, jakož i žebra, krk a plec, dělené kolmo na hřbetní kost s nejméně pěti a nejvíce sedmi páry žeber v celku nebo dělenými.

d) "Předek" ve smyslu podpoložek 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 a 0204 50 53:

přední část půleného masa s hrudí nebo bez ní, včetně všech kostí, jakož i žebra, krk a plec, dělené kolmo na hřbetní kost s nejméně pěti a nejvíce sedmi žebry v celku nebo dělenými.

e) "Hřbety a šrůtka" ve smyslu podpoložek 0204 22 30, 0204 42 30 a 0204 50 15 a 0204 50 55: zbývající část trupu, s ledvinami nebo bez nich po oddělení noh a předků; hřbet (zadní část), oddělený od šrůtky, musí obsahovat nejméně 5 bederních obratlů; šrůtka (přední část), oddělená od hřbetu, musí zahrnovat nejméně 5 žeber vcelku nebo dělených.

f) "Půlené hřbety se šrůtkou" ve smyslu podpoložek 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 a 0204 50 55: zbývající část půleného trupu, s ledvinami nebo bez nich, po oddělení noh a půlených předků, se může dělit na přední část (šrůtka) a zadní část (hřbet); přední část musí obsahovat nejméně 5 žeber vcelku nebo dělených. Zadní část musí obsahovat nejméně 5 bederních obratlů.

g) "Spojné kýty" ve smyslu podpoložek 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 a 0204 50 59:

zadní část trupu vcelku zahrnující všechny končetiny oddělené kolmo na páteř u šestého bederního obratle těsně pod kyčelní kostí nebo u čtvrtého obratle křížového napříč kyčelní kostí před stydkou sponou.

h) "Oddělená kýta" ve smyslu podpoložek 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 a 0204 50 59: zadní část půleného trupu zahrnující všechny kosti a zadní končetinu oddělenou kolmo na páteř u šestého bederního obratle těsně pod kyčelní kostí nebo u čtvrtého obratle křížového napříč kyčelní kostí před stydkou sponou.

B. Pro určení počtu žeber v celku nebo dělených podle odstavce A se berou v úvahu jen žebra spojená s hřbetní kostí.

4. Následujícími výrazy se rozumí:

a) "Kusy nevykostěné drůbeže" ve smyslu podpoložek 0207 13 20 až 0207 13 60, 0207 26 20 až 0207 26 70, 0207 35 21 až 0207 35 63, 0207 12 20 až 0207 14 60, 0207 27 20 až 0207 27 70 a 0207 36 21 až 0207 36 63: se považují uvedené části se všemi kostmi.

Drůbeží kusy uvedené v bodě a), které byly částečně vykostěné, budou spadat do podpoložek 02070 13 70, 02070 26 80, 0207 35 79, 0207 14 70 nebo 0207 36 79.

b) "Půlky" ve smyslu podpoložek 0207 13 20, 0207 26 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 14 20, 0207 27 20, 0207 36 21, 0207 36 23 a 0207 36 25: drůbeží půlky získané podélným řezem v rovině hrudní kosti a páteře.

c) "Čtvrtky" ve smyslu podpoložek 0207 13 20, 0207 26 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 14 20, 0207 27 20, 0207 36 21, 0207 36 23 a 0207 36 25: stehna a prsa získaná příčným řezem.

d) "Celá křídla, též bez špiček" ve smyslu podpoložek 0207 13 30, 0207 26 30, 0207 35 31, 0207 14 30, 0207 27 30 a 0207 36 31: drůbeží kusy sestávající z kostí pažní, vřetení a loketní obalených svalovinou. Špička včetně zápěstních a záprstních kůstek může nebo nemusí být oddělená. Kusy mohou být získany porcováním celku.

e) "Prsa" ve smyslu podpoložek 0207 13 50, 0207 26 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 14 50, 0207 27 50, 0207 36 51 a 0207 36 53: drůbeží kusy sestávající z hrudní kosti a žeber na obou stranách oddělených, obalených svalovinou.

f) "Nohy" ve smyslu podpoložek 0207 13 60, 0207 35 61, 0207 31 63, 0207 14 60, 0207 36 61 a 0207 36 63: drůbeží kusy sestávající z kostí stehenní, holenní a lýtkové, obalených svalovinou. Porcováním celku mohou být získány dva kusy.

g) "Krůtí stehna" ve smyslu podpoložek 0207 26 60 a 0207 27 60: kusy krůt sestávající z kostí holenní a lýtkové obalených svalovinou. Porcováním celku mohou být získány dva kusy.

h) "Krůtí nohy jiné než stehna" ve smyslu podpoložek 0207 26 70 a 0207 27 70: kusy krůt sestávající z kosti stehenní obalené svalovinou nebo z kostí stehenní, holenní a lýtkové obalených svalovinou. Porcováním celku mohou být získány dva kusy.

ij) "Husí nebo kachní paleta" ve smyslu podpoložek 0207 35 71 a 0207 36 71: oškubané husy nebo kachny bez vnitřností, hlav a běháků, s odstraněnou hrudí (prsní kost, žebra, páteř a křížová kost), avšak se stehenní kostí, holenní a křídelní (pažní) kostí.

5. Celní sazba používaná pro směsi této kapitoly by měla být následující:

a) pro směsi, kde jedna ze složek je zastoupena nejméně 90% hmotnostními, bude použita celní sazba pro tuto složku;

b) pro ostatní směsi se použije sazba té složky, která má celní sazbu nejvyšší.

6.

a) Nevařené ochucené maso patří do kapitoly 16. Ochuceným masem se rozumí nevařené maso, které bylo ochuceno uvnitř hloubkově nebo po celém povrchu; ochucení je buď zrakem viditelné nebo chuťově poznatelné.

b) Výrobky čísla 0210, k nimž byly připojeny ochucovací výrobky během jejich výroby, zůstávají zařazeny v tomto čísle, pokud připojení těchto výrobků nemění charakter celých výrobků čísla 0210.

7. Pro účely čísla 0210 se považují za "maso a jedlé droby, nasolené nebo ve slaném nálevu" maso a jedné droby hluboce a homogenně napuštěné solí ve všech částech, s celkovým obsahem soli nejméně 1,2 % hmotnostní.

Položka celního sazebníkuNázev zbožíJMCelní sazbaPref. snížení cla RZPozn.
všeob.smluvní
1234567
0201Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené
0201 10 00- V celku nebo půlenéUNS41,739,11
0201 20- Ostatní nevykostěné maso:
0201 20 20- - Čtvrti zvané “kompenzované“UNS41,739,11
0201 20 30- - Neoddělené nebo oddělené přední čtvrtiUNS41,639,11
0201 20 50- - Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrtiUNS41,438,91
0201 20 90- - OstatníUNS43,140,11
0201 30 00- VykostěnéUNS47,342,91
0202Hovězí maso zmrazené
0202 10 00- V celku nebo půlenéUNS41,739,11
0202 20- Ostatní nevykostěné maso:
0202 20 10- - Čtvrti zvané “kompenzované“UNS41,739,11
0202 20 30- - Neoddělené nebo oddělené přední čtvrtiUNS41,639,11
0202 20 50- - Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrtiUNS41,438,91
0202 20 90- - OstatníUNS43,140,11
0202 30- Vykostěné:
0202 30 10- - Přední čtvrti celé nebo dělené maximálně na pět kusů, každý z nich v samostatném bloku; “kompenzované“ čtvrti ve dvou blocích, z nichž jeden obsahuje přední čtvrť celou nebo dělenou nejvýše do pěti kusů a druhý obsahuje zadní čtvrť, kromě svíčkové, v jednom kusuUNS41,438,91
0202 30 50- - Přední čtvrti s částí boku nebo bez nějUNS41,438,91
0202 30 90- - OstatníUNS47,342,91
0203Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
- Čerstvé nebo chlazené:
0203 11- - V celku nebo půlené:
0203 11 10- - - Z domácích prasatUNS45,843,41
0203 11 90- - - OstatníUNS45,843,41
0203 12- - Kýty, plece a jejich části, nevykostěné:
- - - Z domácích prasat:
0203 12 11- - - - Kýty a kusy z nichUNS45,843,41
0203 12 19- - - - Plece a kusy z nichUNS45,843,41
0203 12 90- - - OstatníUNS45,843,41
0203 19- - Ostatní:
- - - Z domácích prasat:
0203 19 11- - - - Přední části a kusy z nichUNS45,843,41
0203 19 13- - - - Hřbety s kostí a kusy z nichUNS45,843,41
0203 19 15- - - - Boky bez kostí (prorostlé) a kusy z nichUNS45,843,41
- - - - Ostatní:
0203 19 55- - - - - VykostěnéUNS45,843,41
0203 19 59- - - - - OstatníUNS45,843,41
0203 19 90- - - OstatníUNS45,843,41
- Zmrazené:
0203 21- - V celku nebo půlené:
0203 21 10- - - Z domácích prasatUNS45,843,41
0203 21 90- - - OstatníUNS45,843,41
0203 22- - Kýty, plece a jejich části, nevykostěné:
- - - Z domácích prasat:
0203 22 11- - - - Kýty a kusy z nichUNS45,843,41
0203 22 19- - - - Plece a kusy z nichUNS45,843,41
0203 22 90- - - OstatníUNS45,843,41
0203 29- - Ostatní:
- - - Z domácích prasat:
0203 29 11- - - - Přední části a kusy z nichUNS45,843,41
0203 29 13- - - - Hřbety s kostí a kusy z nichUNS45,843,41
0203 29 15- - - - Boky bez kostí (prorostlé) a kusy z nichUNS45,843,41
- - - - Ostatní:
0203 29 55- - - - - VykostěnéUNS45,843,41
0203 29 59- - - - - OstatníUNS45,843,41
0203 29 90- - - OstatníUNS45,843,41
0204Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
0204 10 00- Jehně v celku nebo půlené, čerstvé nebo chlazenéUNS151,6137,71
- Ostatní skopové maso, čerstvé nebo chlazené:
0204 21 00- - V celku nebo půlenéUNS151,6137,71
0204 22- - Ostatní nevykostěné maso:
0204 22 10- - - Předky a půlené předkyUNS146,3134,21
0204 22 30- - - Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkouUNS168,7149,11
0204 22 50- - - Spojené kýty a oddělené kýtyUNS46,334,21
0204 22 90- - - OstatníUNS129,2122,51
0204 23 00- - VykostěnéUNS254,2211,11
0204 30 00- Jehně v celku nebo půlené, zmrazenéUNS151,6142,71
- Ostatní skopové maso, zmrazené:
0204 41 00- - V celku nebo půlenéUNS151,6142,71
0204 42- - Ostatní nevykostěné maso:
0204 42 10- - - Předky a půlené předkyUNS146,3138,91
0204 42 30- - - Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkouUNS168,7154,11
0204 42 50- - - Spojené kýty a oddělené kýtyUNS46,334,21
0204 42 90- - - OstatníUNS129,2122,51
0204 43- - Vykostěné:
0204 43 10- - - JehněčíUNS254,2211,11
0204 43 90- - - OstatníUNS254,2211,11
0204 50- Kozí maso:
- - Čerstvé nebo chlazené:
0204 50 11- - - V celku nebo půlenéUNS20,016,7
0204 50 13- - - Předky a půlené předkyUNS20,016,7
0204 50 15- - - Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkouUNS20,016,7
0204 50 19- - - Spojené kýty a oddělené kýtyUNS20,016,7
- - - Ostatní:
0204 50 31- - - - Nevykostěné kusyUNS20,016,7
0204 50 39- - - - Vykostěné kusyUNS20,016,7
- - Zmrazené:
0204 50 51- - - V celku nebo půlenéUNS20,016,7
0204 50 53- - - Předky a půlené předkyUNS20,016,7
0204 50 55- - - Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkouUNS20,016,7
0204 50 59- - - Spojené kýty a oddělené kýtyUNS20,016,7
- - - Ostatní:
0204 50 71- - - - Nevykostěné kusyUNS20,016,7
0204 50 79- - - - Vykostěné kusyUNS20,016,7
0205 00Koňské maso, maso oslů, mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
- Koňské:
0205 00 11- - Čerstvé nebo chlazenéUNS16,0bez cla
0205 00 19- - ZmrazenéUNS16,0bez cla
0205 00 90- Oslí, mulí nebo z mezkůUNS16,0bez cla
0206Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské, oslí, mulí nebo z mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
0206 10- Hovězí, čerstvé nebo chlazené:
0206 10 10- - Pro výrobu farmaceutických produktůUNS16,04,0bez cla
- - Ostatní:
0206 10 91- - - JátraUNS16,05,7
0206 10 95- - - Okruží a brániceUNS16,04,0
0206 10 99- - - OstatníUNS16,04,0
- Hovězí, zmrazené:
0206 21 00- - JazykyUNS16,04,0
0206 22- - Játra:
0206 22 10- - - Pro výrobu farmaceutických produktůUNS16,04,0
0206 22 90- - - OstatníUNS16,05,7
0206 29- - Ostatní:
0206 29 10- - - Pro výrobu farmaceutických produktůUNS16,04,0bez cla
- - - Ostatní:
0206 29 91- - - - Okruží a brániceUNS16,04,0
0206 29 99- - - - OstatníUNS16,04,0
0206 30- Vepřové, čerstvé nebo chlazené:
0206 30 10- - Pro výrobu farmaceutických produktůUNS16,04,0bez cla
- - Ostatní:
- - - Z domácích prasat:
0206 30 21- - - - JátraUNS16,05,7
0206 30 31- - - - OstatníUNS16,04,0
0206 30 90- - - OstatníUNS16,04,0
- Vepřové, zmrazené:
0206 41- - Játra:
0206 41 10- - - Pro výrobu farmaceutických produktůUNS16,04,0
- - - Ostatní:
0206 41 91- - - - Z domácích prasatUNS16,05,7
0206 41 99- - - - OstatníUNS16,05,7
0206 49- - Ostatní:
0206 49 10- - - Pro výrobu farmaceutických produktůUNS16,04,0bez cla
- - - Ostatní:
0206 49 91- - - - Z domácích prasatUNS16,04,0
0206 49 99- - - - OstatníUNS16,04,0
0206 80- Ostatní, čerstvé nebo chlazené:
0206 80 10- - Pro výrobu farmaceutických produktůUNS16,04,0bez cla
- - Ostatní:
0206 80 91- - - Koňské, oslí nebo z mul a mezkůUNS16,04,0bez cla
0206 80 99- - - Skopové nebo kozíUNS16,04,0
0206 90- Ostatní, zmrazené:
0206 90 10- - Pro výrobu farmaceutických produktůUNS16,04,0bez cla
- - Ostatní:
0206 90 91- - - Koňské, oslí nebo z mul a mezkůUNS16,04,0bez cla
0206 90 99- - - Skopové nebo kozíUNS16,04,0
0207Maso a jedlé droby drůbeže čísla 0105, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
*- Z kohoutů a slepic:
*0207 11- - Nedělené, čerstvé nebo chlazené:
*0207 11 10 - - - Z oškubaných, vykuchaných, s hlavou a běháky, zvané “kuřata 83%“UNS54,150,41
*0207 11 30- - - Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a voletem, zvané “kuřata 70%“UNS54,150,41
*0207 11 90 - - - Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete, zvané “kuřata 65%“, nebo jinak předkládanéUNS54,150,41
*0207 12- - Nedělené, zmrazené:
*0207 12 10 - - - Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a voletem, zvané “kuřata 70%“UNS54,150,41
*0207 12 90 - - - Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete, zvané “kuřata 65%“, nebo jinak předkládanéUNS54,150,41
*0207 13- - Dělené maso a droby, čerstvé nebo chlazené:
*- - - Dělené maso:
*0207 13 10- - - - VykostěnéUNS54,150,41
*- - - - Nevykostěné:
*0207 13 20- - - - - Půlky nebo čtvrtkyUNS54,150,41
*0207 13 30- - - - - Celá křídla, též bez špičekUNS54,150,41
*0207 13 40- - - - - Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídelUNS54,150,41
*0207 13 50- - - - - Prsa a části prsíčekUNS54,150,41
*0207 13 60- - - - - Stehna a části stehenUNS54,150,41
*0207 13 70- - - - - OstatníUNS54,150,41
*- - - Droby:
*0207 13 91- - - - JátraUNS12,011,0
*0207 13 99- - - - OstatníUNS54,150,41
*0207 14- - Dělené maso a droby, zmrazené:
*- - - Dělené maso:
*0207 14 10- - - - VykostěnéUNS54,150,41
*- - - - Nevykostěné:
*0207 14 20- - - - - Půlky nebo čtvrtkyUNS54,150,41
*0207 14 30- - - - - Celá křídla, též bez špičekUNS54,150,41
*0207 14 40- - - - - Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídelUNS54,150,41
*0207 14 50- - - - - Prsa a části prsíčekUNS54,150,41
*0207 14 60- - - - - Stehna a části stehenUNS54,150,41
*0207 14 70- - - - - OstatníUNS54,150,41
*- - - Droby:
*0207 14 91- - - - JátraUNS15,014,0
*0207 14 99- - - - OstatníUNS54,150,41
*- Z krocanů a krůt:
*0207 24- - Nedělené, čerstvé nebo chlazené:
*0207 24 10 - - - Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, s krkem, srdcem, játry a voletem, zvané “krůty 80%“UNS18,017,0
*0207 24 90 - - - Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a krku, bez běháků, srdce, jater a volete, zvané “krůty 73%“, nebo jinak předkládanéUNS18,017,0
*0207 25- - Nedělené, zmrazené:
*0207 25 10 - - - Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, s krkem, srdcem, játry a voletem, zvané “krůty 80%“UNS18,017,0
*0207 25 90 - - - Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete, zvané “krůty 73%“, nebo jinak předkládanéUNS18,017,0
*0207 26- - Dělené maso a droby, čerstvé nebo chlazené:
*- - - Dělené maso:
*0207 26 10- - - - VykostěnéUNS18,017,0
*- - - - Nevykostěné:
*0207 26 20- - - - - Půlky nebo čtvrtkyUNS18,017,0
*0207 26 30- - - - - Celá křídla, též bez špičekUNS18,017,0
*0207 26 40- - - - - Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídelUNS18,017,0
*0207 26 50- - - - - Prsa a části prsíčekUNS18,017,0
*- - - - - Stehna a jejich části:
*0207 26 60- - - - - - Spodní stehna a jejich částiUNS18,017,0
*0207 26 70- - - - - - OstatníUNS18,017,0
*0207 26 80- - - - - OstatníUNS18,017,0
*- - - Droby:
*0207 26 91- - - - JátraUNS12,011,0
*0207 26 99- - - - OstatníUNS18,017,0
*0207 27- - Dělené maso a droby, zmrazené:
*- - - Dělené maso:
*0207 27 10- - - - VykostěnéUNS18,017,0
*- - - - Nevykostěné:
*0207 27 20- - - - - Půlky nebo čtvrtkyUNS18,017,0
*0207 27 30- - - - - Celá křídla, též bez špičekUNS18,017,0
*0207 27 40- - - - - Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídelUNS18,017,0
*0207 27 50- - - - - Prsa a části prsíčekUNS18,017,0
*- - - - - Stehna a jejich části:
*0207 27 60- - - - - - Spodní stehna a jejich částiUNS18,017,0
*0207 27 70- - - - - - OstatníUNS18,017,0
*0207 27 80- - - - - OstatníUNS18,017,0
*- - - Droby:
*0207 27 91- - - - JátraUNS15,014,0
*0207 27 99- - - - OstatníUNS7,05,7
*- Z kachen, hus nebo perliček:
*0207 32- - Nedělené, čerstvé nebo chlazené:
*- - - Z kachen:
*0207 32 11 - - - - Z oškubaných, podříznutých, kuchaných nebo s droby, s hlavou a běháky, zvané “kachny 85%“UNS18,017,0
*0207 32 15 - - - - Z oškubaných, vykuchaných, bez hlav a běháků, s krkem, játry, srdcem a voletem, zvané “kachny 70%“UNS18,017,0
*0207 32 19 - - - - Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy, běháků a bez krků, srdce, jater a volete, zvané “kachny 63%“ , nebo jinak předkládanéUNS18,017,0
*- - - Z hus:
*0207 32 51 - - - - Z oškubaných, nevykuchaných, s hlavou a běháky, zvané “husy 82%“UNS18,017,0
*0207 32 59 - - - - Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, se srdcem a voletem nebo bez nich, zvané “husy 75%“, nebo jinak předkládanéUNS18,017,0
*0207 32 90- - - Z perličekUNS18,017,0
*0207 33- - Nedělené, zmrazené:
*- - - Z kachen:
*0207 33 11 - - - - Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a voletem, zvané “kachny 70%“UNS18,017,0
*0207 33 19 - - - - Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete, zvané “kachny 63%“, nebo jinak předkládanéUNS18,017,0
*- - - Z hus:
*0207 33 51- - - - Z oškubaných, podříznutých, nevykuchaných, s hlavou a
*běháky, zvané “husy 82%“UNS18,017,0
*0207 33 59 - - - - Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, se srdcem a voletem nebo bez nich, zvané “husy 75%“, nebo jinak předkládanéUNS18,017,0
*0207 33 90- - - Z perličekUNS18,017,0
*0207 34- - Tučná játra, čerstvá nebo chlazená:
*0207 34 10- - - Z husUNS15,014,0
*0207 34 90- - - Z kachenUNS15,014,0
*0207 35- - Ostatní, čerstvá nebo chlazená:
*- - - Dělené maso:
*- - - - Vykostěné:
*0207 35 11- - - - - Z husUNS18,017,0
*0207 35 15- - - - - Z kachen a perličekUNS18,017,0
*- - - - Nevykostěné:
*- - - - - Půlky nebo čtvrtky:
*0207 35 21- - - - - - Z kachenUNS18,017,0
*0207 35 23- - - - - - Z husUNS18,017,0
*0207 35 25- - - - - - Z perličekUNS18,017,0
*0207 35 31- - - - - Celá křídla, též bez špičekUNS18,017,0
*0207 35 41- - - - - Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídelUNS18,017,0
*- - - - - Prsa a jejich části:
*0207 35 51- - - - - - Z husUNS18,017,0
*0207 35 53- - - - - - Z kachen a perličekUNS18,017,0
*- - - - - Stehna a jejich části:
*0207 35 61- - - - - - Z husUNS18,017,0
*0207 35 63- - - - - - Z kachen a perličekUNS18,017,0
*0207 35 71- - - - - Části nazývané “husí nebo kachní paleta“UNS18,017,0
*0207 35 79- - - - - OstatníUNS18,017,0
*- - - Droby:
*0207 35 91- - - - Játra, jiná než tučnáUNS12,011,0
*0207 35 99- - - - OstatníUNS18,017,0
*0207 36- - Ostatní, zmrazené:
*- - - Dělené maso:
*- - - - Vykostěné:
*0207 36 11- - - - - Z husUNS18,017,0
*0207 36 15- - - - - Z kachen a perličekUNS18,017,0
*- - - - Nevykostěné:
*- - - - - Půlky nebo čtvrtky:
*0207 36 21- - - - - - Z kachenUNS18,017,0
*0207 36 23- - - - - - Z husUNS18,017,0
*0207 36 25- - - - - - Z perličekUNS18,017,0
*0207 36 31- - - - - Celá křídla, též bez špičekUNS18,017,0
*0207 36 41- - - - - Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídelUNS18,017,0
*- - - - - Prsa a jejich části:
*0207 36 51- - - - - - Z husUNS18,017,0
*0207 36 53- - - - - - Z kachen a perličekUNS18,017,0
*- - - - - Stehna a jejich části:
*0207 36 61- - - - - - Z husUNS18,017,0
*0207 36 63- - - - - - Z kachen a perličekUNS18,017,0
*0207 36 71- - - - - Části nazývané “husí nebo kachní paleta“UNS18,017,0
*0207 36 79- - - - - OstatníUNS18,017,0
*- - - Droby:
*- - - - Játra:
*0207 36 81- - - - - Tučná játra z husUNS15,014,0
*0207 36 85- - - - - Tučná játra z kachenUNS15,014,0
*0207 36 89- - - - - OstatníUNS15,014,0
*0207 36 90- - - - OstatníUNS18,017,0
0208Ostatní maso a jedlé droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
0208 10- Králičí nebo zaječí:
- - Z domácích králíků:
0208 10 11- - - Čerstvé nebo chlazenéUNS5,0bez cla
0208 10 19- - - ZmrazenéUNS5,0bez cla
0208 10 90- - OstatníUNS5,0bez cla
0208 20 00- Žabí stehýnkaUNSbez clabez cla
0208 90- Ostatní:
0208 90 10- - Z domácích holubůUNS6,5bez cla
- - Ze zvěřiny, jiné než z králíků a zajíců:
0208 90 20- - - Z křepelekUNS6,5bez cla
0208 90 40- - - OstatníUNS6,5bez cla
*0208 90 50- - Z velryb a tuleňůUNS6,5bez cla
*0208 90 60- - Ze sobůUNS6,5bez cla
*0208 90 80- - OstatníUNS6,5bez cla
*0209 00
*
*
Vepřová slanina neprorostlá libovým masem a drůbeží tuk, neškvařené nebo jinak extrahované, čerstvé, chlazené, zmrazené, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené
- Slanina:
0209 00 11- - Čerstvá, chlazená, zmrazená, nasolená nebo ve slaném nálevuUNS25,023,3
0209 00 19- - Sušená nebo uzenáUNS25,023,3
0209 00 30- Vepřové sádlo, jiné než patřící do podpoložek 0209 00 11 nebo 0209 00 19UNS25,023,3
0209 00 90- Drůbeží sádloUNS25,023,3
0210Maso a jedlé droby, nasolené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené, moučky a prášky, jedlé, z masa nebo drobů
- Vepřové maso:
0210 11- - Kýty, plece a jejich části, nevykostěné:
- - - Z domácích prasat:
- - - - Nasolené nebo ve slaném nálevu:
0210 11 11- - - - - Kýty a jejich částiUNS24,022,3
0210 11 19- - - - - Plece a jejich částiUNS25,023,3
- - - - Sušené nebo uzené:
0210 11 31- - - - - Kýty a jejich částiUNS24,022,3
0210 11 39- - - - - Plece a jejich částiUNS25,023,3
0210 11 90- - - OstatníUNS25,023,3
0210 12- - Bůčky (prorostlé) a jejich části:
- - - Z domácích prasat:
0210 12 11- - - - Nasolené nebo ve slaném nálevuUNS25,023,3
0210 12 19- - - - Sušené nebo uzenéUNS25,023,3
0210 12 90- - - OstatníUNS25,023,3
0210 19- - Ostatní:
- - - Z domácích prasat:
- - - - Nasolené nebo ve slaném nálevu:
0210 19 10- - - - - Půlené slaninové boky nebo přední tři čtvrtiUNS25,023,3
0210 19 20- - - - - Zadní tři čtvrti nebo půlkyUNS25,023,3
0210 19 30- - - - - Přední části a kusy z nichUNS25,023,3
0210 19 40- - - - - Hřbety s kostí a kusy z nichUNS25,023,3
- - - - - Ostatní:
0210 19 51- - - - - - VykostěnéUNS25,023,3
0210 19 59- - - - - - OstatníUNS25,023,3
- - - - Sušené nebo uzené:
0210 19 60- - - - - Přední části a kusy z nichUNS25,023,3
0210 19 70- - - - - Hřbety s kostí a kusy z nichUNS25,023,3
- - - - - Ostatní:
0210 19 81- - - - - - VykostěnéUNS25,023,3
0210 19 89- - - - - - OstatníUNS25,023,3
0210 19 90- - - OstatníUNS25,023,3
0210 20- Hovězí maso:
0210 20 10- - NevykostěnéUNS39,834,91
0210 20 90- - VykostěnéUNS47,341,51
0210 90- Ostatní, včetně jedlých mouček a prášků z masa nebo drobů:
- - Maso:
0210 90 10- - - Koňské, slané nebo ve slaném nálevu, nebo sušenéUNS24,020,0
- - - Skopové a kozí:
0210 90 11- - - - NevykostěnéUNS151,6142,71
0210 90 19- - - - VykostěnéUNS251,0209,01
*0210 90 21- - - SobíUNS129,2bez cla
*0210 90 29- - - OstatníUNS129,2121,81
- - Droby:
- - - Z domácích prasat:
0210 90 31- - - - JátraUNS24,022,7
0210 90 39- - - - OstatníUNS24,022,7
- - - Hovězí:
0210 90 41- - - - Okruží a brániceUNS24,022,7
0210 90 49- - - - OstatníUNS24,022,7
0210 90 60- - - Skopové a kozíUNS77,670,11
- - - Ostatní:
- - - - Drůbeží játra:
0210 90 71- - - - - Játra z vykrmených hus nebo kachen, nasolená nebo ve slaném nálevuUNS24,022,7
0210 90 79- - - - - OstatníUNS24,022,7
0210 90 80- - - - OstatníUNS24,022,7
0210 90 90- - Jedlé moučky a prášky z masa nebo drobůUNS24,022,7

Význam poznámky (1) ke sloupci 5:

V příloze 2 je uvedena celní kvóta a smluvní sazba platná v rámci celní kvóty, která se vztahuje k této položce. Podmínky pro uplatnění nižší sazby v rámci kvóty stanoví § 2 tohoto nařízení vlády.

Kapitola 3

Ryby a korýši, měkkýši a ostatní vodní bezobratlí

Poznámky

1. Do této kapitoly nepatří:

a) mořští savci (čís. 0106) a jejich maso (čísel 0208 nebo 0210);

b) ryby (včetně jejich jater, jiker a mlíčí) a korýši, měkkýši a ostatní vodní bezobratlí, mrtví a nezpůsobilí k lidskému požívání pro svou přirozenou povahu nebo vzhledem ke stavu, v jakém se nacházejí (kapitola 5); moučky, prášky a pelety z ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé k lidskému požívání (čís. 2301);

c) kaviár a kaviárové náhražky připravené z rybích jiker (čís. 1604).

2. V této kapitole se výrazem "pelety" rozumějí výrobky, které byly aglomerovány buď přímo slisováním nebo přidáním malého množství pojiva.

Položka celního sazebníkuNázev zbožíJMCelní sazbaPref. snížení cla RZPozn.
všeob.smluvní
1234567
0301Živé ryby
0301 10- Akvarijní ryby:
0301 10 10- - SladkovodníUNSbez clabez cla
0301 10 90- - MořskéUNSbez clabez cla
- Ostatní živé ryby:
*0301 91- - Pstruzi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster):
*0301 91 10- - - Druhu Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogasterUNS5,0bez cla
*0301 91 90- - - OstatníUNS7,06,6
0301 92 00- - Úhoři (Anguilla spp.)UNS5,0bez cla
0301 93 00- - KapřiUNS12,011,2
0301 99- - Ostatní:
- - - Sladkovodní:
*0301 99 11- - - - Losos obecný (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), atlantický losos (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho)UNS5,0bez cla
0301 99 19- - - - OstatníUNS5,0bez cla
0301 99 90- - - MořskéUNS5,0bez cla
0302Ryby čerstvé nebo chlazené, s výjimkou rybího filé a filet z ostatního rybího masa čísla 0304
- Lososovité ryby s výjimkou jater, jiker a mlíčí:
*0302 11- - Pstruzi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster):
*0302 11 10- - - Druhy Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogasterUNS5,0bez cla
*0302 11 90- - - OstatníUNS5,01,1
*0302 12 00 - - Losos obecný (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), atlantický losos (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho)UNS5,0bez cla
0302 19 00- - OstatníUNS5,0bez cla
- Platýsovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae), vyjma játra, jikry a mlíčí:
0302 21- - Platýši (Reinhardtius hippoglosoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):
0302 21 10- - - Platýš černý (Reinhardtius hippoglossoides)UNS5,0bez cla
0302 21 30- - - Platýš obecný (Hippoglossus hippoglossus)UNS5,0bez cla
0302 21 90- - - Kambala tichomořská (Hippoglossus stenolepis)UNS5,0bez cla
0302 22 00- - Platýs velký (Pleuronectes platessa)UNS5,0bez cla
0302 23 00- - Jazíry (mořské jazyky) (Solea spp.)UNS5,0bez cla
0302 29- - Ostatní:
0302 29 10- - - Platýši (Lepidorhombus spp.)UNS5,0bez cla
0302 29 90- - - OstatníUNS5,0bez cla
- Tuňáci rodu Thunnus, tuňáci malí (bonito) nebo s pruhovaným břichem (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), vyjma játra, jikry a mlíčí:
0302 31- - Tuňáci bílí nebo křídlatí (Thunnus alalunga):
0302 31 10- - - Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604UNS5,0bez cla
0302 31 90- - - OstatníUNS5,0bez cla
0302 32- - Tuňáci žlutoploutví (Thunnus albacares):
0302 32 10- - - Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604UNS5,0bez cla
0302 32 90- - - OstatníUNS5,0bez cla
0302 33- - Tuňáci malí (bonito) nebo s pruhovaným břichem (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis):
0302 33 10- - - Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604UNS5,0bez cla
0302 33 90- - - OstatníUNS5,0bez cla
0302 39- - Ostatní:
- - - Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604:
0302 39 11- - - - Tuňáci obecní (Thunnus thynnus)UNS5,0bez cla
0302 39 19- - - - OstatníUNS5,0bez cla
- - - Ostatní:
0302 39 91- - - - Tuňáci obecní (Thunnus thynnus)UNS5,0bez cla
0302 39 99- - - - OstatníUNS5,0bez cla
0302 40- Sleď obecný a sleď tichomořský (Clupea harengus, Clupea pallasii), vyjma játra, jikry a mlíčí:
*0302 40 05- - Od 1. ledna do 14. únoraUNS5,0bez cla
0302 40 10- - Od 15. února do 15. červnaUNS5,0bez cla
*0302 40 98- - Od 16. června do 31. prosinceUNS5,0bez cla
0302 50- Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), vyjma játra, jikry a mlíčí:
0302 50 10- - Treska baltská druhu Gadus morhuaUNS5,0bez cla
0302 50 90- - OstatníUNS5,0bez cla
- Ostatní ryby, vyjma játra, jikry a mlíčí:
0302 61- - Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), malé sardinky (Sardinella spp.), Ïprotys (Sprattus sprattus):
0302 61 10- - - Sardinky druhu Sardina pilchardusUNS5,0bez cla
0302 61 30- - - Sardinky rodu Sardinops; malé sardinky (Sardinella spp.)UNS5,0bez cla
- - - Šproty (Sprattus sprattus):
*0302 61 90- - - - Od 1. ledna do 14. únoraUNS5,0bez cla
0302 61 91- - - - od 15. února do 15. červnaUNS5,0bez cla
*0302 61 98- - - - Od 16. června do 31. prosinceUNS5,0bez cla
0302 62 00- - Tresky skvrnité (Merlanogrammus aeglefinnus)UNS5,0bez cla
0302 63 00- - Treska tmavá (Pollachius virens)UNS5,0bez cla
0302 64- - Makrela obecná, makrela australská, makrela japonská (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):
*0302 64 05- - - Od 1. ledna do 14. únoraUNS5,0bez cla
0302 64 10- - - Od 15. února do 15. červnaUNS5,0bez cla
*0302 64 98- - - Od 16. června do 31. prosinceUNS5,0bez cla
0302 65- - Máčky a ostatní žraloci:
0302 65 20- - - Žraloci druhu Squalus acanthias (Ostroun obecný)UNS5,0bez cla
0302 65 50- - - Máčky druhu ScyliorhinusUNS5,0bez cla
0302 65 90- - - OstatníUNS5,0bez cla
0302 66 00- - Úhoři (Anguilla spp.)UNS5,0bez cla
0302 69- - Ostatní:
- - - Sladkovodní ryby:
0302 69 11- - - - KapřiUNS12,00,7
0302 69 19- - - - OstatníUNS5,0bez cla
- - - Mořské ryby:
- - - - Ryby rodu Euthynnus, jiné než tuňáci malí (bonito) nebo s pruhovaným břichem (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) položky 0302 33 :
0302 69 21- - - - - Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604UNS5,0bez cla
0302 69 25- - - - - OstatníUNS5,0bez cla
- - - - Ropušnice severní nebo okouníci (Sebastes spp.):
0302 69 31- - - - - Okouník mořský druhu Sebastes marinusUNS5,0bez cla
0302 69 33- - - - - OstatníUNS5,0bez cla
0302 69 35- - - - Treska polární (Boreogadus saida)UNS5,0bez cla
0302 69 41- - - - Treska bezvousá (Merlangius merlangus)UNS5,0bez cla
0302 69 45- - - - Mník mořský (Molva spp.)UNS5,0bez cla
0302 69 51- - - - Treska pestrá (Theragra chalcogramma) a treska žlutá (Pollachius pollachius)UNS5,0bez cla
0302 69 55- - - - Sardel (Engraulis spp.)UNS5,0bez cla
0302 69 61- - - - Mořské pražmy (Dentex dentex a Pagellus spp.)UNS5,0bez cla
0302 69 65- - - - Štikozubec (Merluccius spp., Urophycis spp.)UNS5,0bez cla
0302 69 75- - - - Rejnok (Brama spp.)UNS5,0bez cla
0302 69 81- - - - Ďas mořský (Lophius spp.)UNS5,0bez cla
0302 69 85- - - - Tresky poutassou (Micromesistius poutassou nebo Gadus poutassou)UNS5,0bez cla
0302 69 86- - - - Treska patagonská (Micromesistius australis)UNS5,0bez cla
0302 69 87- - - - Mečoun obecný (Xiphias gladius)UNS5,0bez cla
0302 69 91- - - - Kranas obecný (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)UNS5,0bez cla
0302 69 92- - - - Ryby čeledi Ophididae (Genypterus blacodes)UNS5,0bez cla
0302 69 93- - - - Ryby čeledi Uranoseopidae (Kathetostoma giganteum)UNS5,0bez cla
*0302 69 94- - - - Mořský okoun (Dicentrarchus labrax)UNS5,0bez cla
*0302 69 95- - - - Pražma mořská zlatohlavá (Sparus aurata)UNS5,0bez cla
*0302 69 99- - - - OstatníUNS5,0bez cla
0302 70 00- Játra, jikry a mlíčíUNS5,0bez cla
0303Ryby zmrazené s výjimkou rybího filé a ostatního rybího masa čísla 0304
*0303 10 00- Losos obecný (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), vyjma játra, jikry a mlíčíUNS5,0bez cla
- Ostatní lososovité ryby, vyjma játra, jikry a mlíčí:
*0303 21- - Pstruzi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster):
*0303 21 10- - - Druhu Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogasterUNS5,0bez cla
*0303 21 90- - - OstatníUNS7,01,1
0303 22 00- - Losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho)UNS5,0bez cla
0303 29 00- - OstatníUNS5,0bez cla
- Platýsovité ryby (Pleuronectides, Bothidae, Cynglossidae, Soleidae,Scophthalmidae a Citharidae), vyjma játra, jikry a mlíčí:
0303 31- - Platýši (halibuti)-(Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):
0303 31 10- - - Platýš černý (Reinhardtius hippoglossoides)UNS5,0bez cla
0303 31 30- - - Platýš obecný (Hippoglossus hippoglossus)UNS5,0bez cla
0303 31 90- - - Platýš tichomořský (Hippoglossus stenolepis)UNS5,0bez cla
0303 32 00- - Platýsi (Pleuronectes platessa)UNS5,0bez cla
0303 33 00- - Jazíry (mořské jazyky) (Solea spp.)UNS5,0bez cla
0303 39- - Ostatní:
0303 39 10- - - Platýs malý (Platichthys flesus)UNS5,0bez cla
0303 39 20- - - Platýs (Lepidorhombus spp.)UNS5,0bez cla
0303 39 30- - - Platýsi rodu RhombosoleaUNS5,0bez cla
0303 39 80- - - OstatníUNS5,0bez cla
- Tuňáci (rodu Thunnus), tuňáci malí (bonito) nebo s pruhovaným břichem (Euthynus (Katsuwonus) pelamis), vyjma játra, jikry a mlíčí:
0303 41- - Tuňáci bílí nebo křídlatí (Thunnus alalunga):
- - - Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604:
0303 41 11- - - - CelíUNS5,0bez cla
0303 41 13- - - - Vykuchaní, bez žaberUNS5,0bez cla
0303 41 19- - - - Ostatní (např. bez hlav)UNS5,0bez cla
0303 41 90- - - OstatníUNS5,0bez cla
0303 42- - Tuňáci žlutoploutví (Thunnus albacares):
- - - Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604:
- - - - Celí:
0303 42 12- - - - - O hmotnosti jednoho kusu převyšující 10 kgUNS5,0bez cla
0303 42 18- - - - - OstatníUNS5,0bez cla
- - - - Vykuchaní, bez žaber:
0303 42 32- - - - - S hmotností jednoho kusu převyšující 10 kgUNS5,0bez cla
0303 42 38- - - - - OstatníUNS5,0bez cla
- - - - Ostatní (např. bez hlav):
0303 42 52- - - - - O hmotnosti jednoho kusu převyšující 10 kgUNS5,0bez cla
0303 42 58- - - - - OstatníUNS5,0bez cla
0303 42 90- - - OstatníUNS5,0bez cla
0303 43- - Tuňáci malí (bonito) nebo s pruhovaným břichem (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis):
- - - Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604:
0303 43 11- - - - CelíUNS5,0bez cla
0303 43 13- - - - Vykuchaní, bez žaberUNS5,0bez cla
0303 43 19- - - - Ostatní (např. bez hlav)UNS5,0bez cla
0303 43 90- - - OstatníUNS5,0bez cla
0303 49- - Ostatní:
- - - Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604:
- - - - Tuňáci modroploutví (Thunnus thynnus):
0303 49 21- - - - - CelíUNS5,0bez cla
0303 49 23- - - - - Vykuchaní, bez žaberUNS5,0bez cla
0303 49 29- - - - - Ostatní (např. bez hlav)UNS5,0bez cla
- - - - Ostatní:
0303 49 41- - - - - CelíUNS5,0bez cla
0303 49 43- - - - - Vykuchaní, bez žaberUNS5,0bez cla
0303 49 49- - - - - Ostatní (např. bez hlav)UNS5,0bez cla
0303 49 90- - - OstatníUNS5,0bez cla
0303 50- Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), vyjma játra, jikry a mlíčí:
*0303 50 05- - Od 1. ledna do 14. únoraUNS5,0bez cla
0303 50 10- - Od 15. února do 15. červnaUNS5,0bez cla
*0303 50 98- - Od 16. června do 31. prosinceUNS5,0bez cla
0303 60- Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), vyjma játra, jikry a mlíčí:
0303 60 11- - Druhu Gadus morhuaUNS5,0bez cla
0303 60 19- - Druhu Gadus ogacUNS5,0bez cla
0303 60 90- - Druhu Gadus macrocephalusUNS5,0bez cla
- Ostatní ryby, vyjma játra, jikry a mlíčí:
0303 71- - Sardinka obecná (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), malé sardinky (Sardinella spp.), šprot obecný (Sprattus sprattus):
0303 71 10- - - Sardinka obecná druhu Sardina pilchardusUNS5,0bez cla
0303 71 30- - - Sardinky druhu Sardinops; malé sardinky (Sardinella spp.)UNS5,0bez cla
- - - Šprot obecný (Sprattus sprattus):
*0303 71 90- - - - Od 1. ledna do 14. únoraUNS5,0bez cla
0303 71 91- - - - Od 15. února do 15. červnaUNS5,0bez cla
*0303 71 98- - - - Od 16. června do 31. prosinceUNS5,0bez cla
0303 72 00- - Tresky skvrnité (Melanogrammus aeglefinus)UNS5,0bez cla
0303 73 00- - Treska tmavá (Pollachius virens)UNS5,0bez cla
0303 74- - Makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):
- - - Druhy Scomber scombrus a Scomber japonicus:
*0303 74 10- - - - od 1. ledna do 14. únoraUNS5,0bez cla
0303 74 11- - - - Od 15. února do 15. červnaUNS5,0bez cla
*0303 74 20- - - - Od 16. června do 31. prosinceUNS5,0bez cla
0303 74 90- - - Druh Scomber australasicusUNS5,0bez cla
0303 75- - Máčky a ostatní žraloci:
0303 75 20- - - Žraloci druhu Squalus acanthias) - ostroun obecnýUNS5,0bez cla
0303 75 50- - - Máčky druhu Scyliorhinus spp.UNS5,0bez cla
0303 75 90- - - OstatníUNS5,0bez cla
0303 76 00- - Úhoři (Anguilla spp.)UNS5,0bez cla
0303 77 00- - Okouni mořští (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)UNS5,0bez cla
0303 78- - Tresky (Merluccius spp., Urophycis spp.):
0303 78 10- - - Tresky bezvousé rodu Merluccius:UNS5,0bez cla
0303 78 90- - - Tresky bezvousé rodu UrophycisUNS5,0bez cla
0303 79- - Ostatní:
- - - Sladkovodní ryby:
0303 79 11- - - - KapřiUNS5,00,7
0303 79 19- - - - OstatníUNS5,0bez cla
- - - Mořské ryby:
- - - - Ryby rodu Euthynnus, jiné než tuňáci malí (bonito) nebo s pruhovaným břichem (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) položky 0303 43:
- - - - - Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604:
0303 79 21- - - - - - CeléUNS5,0bez cla
0303 79 23- - - - - - Vykuchané, bez žaberUNS5,0bez cla
0303 79 29- - - - - - Ostatní (např. bez hlav)UNS5,0bez cla
0303 79 31- - - - - OstatníUNS5,0bez cla
- - - - Ropušnice severní nebo okouníci (Sebastes spp.):
0303 79 35- - - - - Druhu Sebastes marinusUNS5,0bez cla
0303 79 37- - - - - OstatníUNS5,0bez cla
0303 79 41- - - - Ryby druhu Boreogadus saida (treska polární)UNS5,0bez cla
0303 79 45- - - - Treska bezvousá (Merlangius merlangus)UNS5,0bez cla
0303 79 51- - - - Mník (Molva spp.)UNS5,0bez cla
0303 79 55- - - - Treska pestrá (Theragra chalcogramma) a treska žlutá polak (Pollachius pollachius)UNS5,0bez cla
- - - - Ryby druhu Orcynopsis unicolor:
*0303 79 60- - - - - Od 1. ledna do 14. únoraUNS5,0bez cla
0303 79 61- - - - - Od 15. února do 15. červnaUNS5,0bez cla
*0303 79 62- - - - - Od 16. června do 31. prosinceUNS5,0bez cla
0303 79 65- - - - Sardel (Engraulis spp.)UNS5,0bez cla
0303 79 71- - - - Mořské pražmy druhů (Dentex dentex a Pagellus spp.)UNS5,0bez cla
0303 79 75- - - - Rejnok (Brama spp.)UNS5,0bez cla
0303 79 81- - - - Ďas mořský (Lophius spp.)UNS5,0bez cla
0303 79 83- - - - Tresky poutassou (Micromesistius poutassou nebo Gadus poutassou)UNS5,0bez cla
0303 79 85- - - - Treska patagonská (Micromesistius australis)UNS5,0bez cla
0303 79 87- - - - Mečoun obecný (Xiphias gladius)UNS5,0bez cla
0303 79 91- - - - Kranas obecný (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)UNS5,0bez cla
0303 79 92- - - - Ryby čeledi Merluccidae (Macruronus novaezealandiae)UNS5,0bez cla
0303 79 93- - - - Ryby čeledi Ophididae (Genypterus blacodes)UNS5,0bez cla
0303 79 94- - - - Ryby rodu Pelotreis flavilatus a Peltorhamphus novaezealandiaeUNS5,0bez cla
0303 79 95- - - - Ryby čeledi Uranoscopidae (Kathetostoma giganteum)UNS5,0bez cla
0303 79 96- - - - OstatníUNS5,0bez cla
0303 80 00- Játra, jikry a mlíčíUNS5,0bez cla
0304Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé, chlazené nebo zmrazené
0304 10- Čerstvé nebo chlazené:
- - Filé:
- - - Ze sladkovodních ryb:
*0304 10 11- - - - Ze pstruhů (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae)UNS5,0bez cla
*0304 10 13 - - - - Z lososa obecného (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisuth, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), z atlantického lososa (Salmo salar) a z hlavatky podunajské (Hucho hucho)UNS5,0bez cla
0304 10 19- - - - Z ostatních sladkovodních rybUNS5,0bez cla
- - - Ostatní:
0304 10 31- - - - Z tresek (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a z ryb druhu Boreogadus saidaUNS5,0bez cla
0304 10 33- - - - Z tresky tmavé (Pollachius virens)UNS5,0bez cla
0304 10 35- - - - Z ropušnice severní nebo okouníků (Sebastes spp.)UNS5,0bez cla
0304 10 38- - - - OstatníUNS5,0bez cla
- - Ostatní rybí maso (též mleté):
0304 10 91- - - Ze sladkovodních rybUNS5,0bez cla
- - - Ostatní:
- - - - Filé ze sleďů
*0304 10 94- - - - - Od 1. ledna do 14. únoraUNS5,0bez cla
*0304 10 95- - - - - Od 15. února do 15. červnaUNS5,0bez cla
*0304 10 96- - - - - Od 16. června do 31. prosinceUNS5,0bez cla
0304 10 98- - - - OstatníUNS5,0bez cla
0304 20- Zmrazené filé:
- - Ze sladkovodních ryb:
*0304 20 11- - - Ze pstruhů (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita a Oncorhynchus gilae)UNS5,0bez cla
*0304 20 13- - - Z lososa obecného (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisuth, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), z atlantického lososa (Salmo salar) a z hlavatky podunajské (Hucho hucho)UNS5,0bez cla
0304 20 19- - - Z ostatních sladkovodních rybUNS5,0bez cla
- - Z tresek (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a z ryb druhu Boreogadus saida:
0304 20 21- - - Z tresek druhu Gadus macrocephalusUNS5,0bez cla
0304 20 29- - - OstatníUNS5,0bez cla
0304 20 31- - Z tresky tmavé (Pollachius virens)UNS5,0bez cla
0304 20 33- - Z tresky skvrnité (Melanogrammus aeglefinus)UNS5,0bez cla
- - Z ropušnic nebo okouníků (Sebastes spp.):
0304 20 35- - - Z druhu Sebastes marinusUNS5,0bez cla
0304 20 37- - - OstatníUNS5,0bez cla
0304 20 41- - Z tresek bezvousých (Merlangus merlangus)UNS5,0bez cla
0304 20 43- - Z mníka (Molva spp.)UNS5,0bez cla
0304 20 45- - Z tuňáků (rodu Thunnus) a z ryb rodu EuthynnusUNS5,0bez cla
- - Z makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) a z ryb druhu Orcinopsis unicolor:
0304 20 51- - - Z makrel druhu Scomber australasicusUNS5,0bez cla
0304 20 53- - - OstatníUNS5,0bez cla
- - Z tresek bezvousých (Merluccius spp., Urophycis spp.):
0304 20 57- - - Z tresek druhu Merluccius:
0304 20 59- - - Z tresek druhu UrophycisUNS5,0bez cla
- - Ze žraloků:
0304 20 61- - - Z ostrounů a máček (Squalus acanthias a Scyliorhinus spp.)UNS5,0bez cla
0304 20 69- - - Z ostatních žralokůUNS5,0bez cla
0304 20 71- - Z platýsů (Pleuronectes platessa)UNS5,0bez cla
0304 20 73- - Z platýsů malých (Platichthys flesus)UNS5,0bez cla
0304 20 75- - Ze sleďů (Clupea harengus, Clupea pallasii)UNS5,0bez cla
0304 20 79- - Z kambaly tlamaté (Lepidorhombus spp.)UNS5,0bez cla
0304 20 81- - Z rejnoka (Brama spp.)UNS5,0bez cla
0304 20 83- - Z ďasů mořských (Lophius spp.)UNS5,0bez cla
0304 20 85- - Z tresky pestré (Theragra chalcogramma)UNS5,0bez cla
0304 20 87- - Z mečouna obecného (Xiphias gladius)UNS5,0bez cla
0304 20 91- - Ryby čeledi Merluccidae (Macruronus novaezealandiae)UNS5,0bez cla
0304 20 96- - OstatníUNS5,0bez cla
0304 90- Ostatní:
0304 90 05- - SurimiUNS5,0bez cla
- - Ostatní:
0304 90 10- - - Ze sladkovodních rybUNS5,0bez cla
- - - Ostatní:
- - - - Ze sleďů (Clupea harengus, Clupea pallasii):
*0304 90 20- - - - - Od 1. ledna do 14. únoraUNS5,0bez cla
0304 90 21- - - - - Od 15. února do 15. červnaUNS5,0bez cla
*0304 90 27- - - - - Od 16. června do 31. prosinceUNS5,0bez cla
0304 90 31- - - - Z ropušnic severních nebo okouníků (Sebastes spp.)UNS5,0bez cla
- - - - Z tresek (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a z ryb druhu Boreogadus saida:
0304 90 35- - - - - Z tresek druhu Gadus macrocephalusUNS5,0bez cla
0304 90 38- - - - - Z tresek druhu Gadus morhuaUNS5,0bez cla
0304 90 39- - - - - OstatníUNS5,0bez cla
0304 90 41- - - - Z tresek tmavých (Pollachius virens)UNS5,0bez cla
0304 90 45- - - - Z tresek skvrnitých (Melanogrammus aeglefinus)UNS5,0bez cla
- - - - Z tresek bezvousých (Merluccius spp., Urophycis spp.):
0304 90 47- - - - - Z tresek druhu Merluccius spp.UNS5,0bez cla
0304 90 49- - - - - Z tresek druhu Urophycis spp.UNS5,0bez cla
0304 90 51- - - - Z kambaly tlamaté (Lepidorhombus spp.)UNS5,0bez cla
0304 90 55- - - - Z rejnoka (Brama spp.)UNS5,0bez cla
0304 90 57- - - - Z ďasů mořských (Lophius spp.)UNS5,0bez cla
0304 90 59- - - - Z tresek poutassou (Micromesistius poutassou nebo Gadus poutassou)UNS5,0bez cla
0304 90 61- - - - Z tresky pestré (Theragra chalcogramma)UNS5,0bez cla
0304 90 65- - - - Z mečouna obecného (Xiphias gladius)UNS5,0bez cla
0304 90 97- - - - OstatníUNS5,0bez cla
0305Ryby sušené, nasolené nebo ve slaném nálevu; uzené ryby, též vařené před uzením nebo během uzení; rybí mouky, moučky a peleta vhodné k lidskému požívání
0305 10 00- Rybí mouky, moučky a peleta vhodné k lidskému požíváníUNS38,0bez cla
0305 20 00- Rybí játra, jikry a mlíčí, sušené, uzené, nasolené nebo ve slaném nálevuUNS5,0bez cla
0305 30- Rybí filé, sušené, nasolené nebo ve slaném nálevu, ne však uzené:
- - Z tresek (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a z ryb druhu Boreogadus saida (treska polární):
0305 30 11- - - Z tresky druhu Gadus macrocephalusUNSbez clabez cla
0305 30 19- - - OstatníUNSbez clabez cla
*0305 30 30- - Z lososa obecného (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), z atlantického lososa (Salmo salar) a z hlavatky podunajské (Hucho hucho), solené nebo ve slaném nálevuUNSbez clabez cla
0305 30 50- - Z platýše černého (Reinhardtius hippoglossoides), nasoleného nebo ve slaném nálevuUNSbez clabez cla
0305 30 90- - OstatníUNSbez clabez cla
- Uzené ryby, včetně filé:
*0305 41 00- - Losos obecný (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), atlantický losos (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho)UNS5,0bez cla
0305 42 00- - Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)UNS5,0bez cla
0305 49- - Ostatní:
0305 49 10- - - Platýš černý (Reinhardtius hippoglossoides)UNS5,0bez cla
0305 49 20- - - Platýš obecný (Hippoglossus hippoglossus)UNS5,0bez cla
0305 49 30- - - Makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)UNS5,0bez cla
*0305 49 45- - - Pstruzi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)UNS5,0bez cla
0305 49 50- - - Úhoři (Anguilla spp.)UNS5,0bez cla
*0305 49 80- - - OstatníUNS5,0bez cla
- Sušené ryby, též nasolené, ne však uzené:
0305 51- - Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Oadus macrocephalus):
0305 51 10- - - Sušené, nesolenéUNS5,0bez cla
0305 51 90- - - Sušené, solenéUNS5,0bez cla
0305 59- - Ostatní:
- - - Ryby druhu Boreogadus saida (treska polární):
0305 59 11- - - - Sušené, nesolenéUNS5,0bez cla
0305 59 19- - - - Sušené, solenéUNS5,0bez cla
0305 59 30- - - Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)UNS5,0bez cla
0305 59 50- - - Anšovičky (Engraulis spp.)UNS5,0bez cla
0305 59 60- - - Platýš černý (Reinhardtius hippoglossoides) a platýš tichomořský (Hippoglossus stenolepis)UNS5,0bez cla
0305 59 70- - - Platýš obecný (Hippoglossus hippoglossus)UNS5,0bez cla
0305 59 90- - - OstatníUNS5,0bez cla
- Ryby solené, ne však sušené nebo uzené a ryby ve slaném nálevu:
0305 61 00- - Sledi (Clutea harengus, Clutea pallasii)UNS5,0bez cla
0305 62 00- - Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)UNS5,0bez cla
0305 63 00- - Ančovičky (Engraulis spp.)UNS5,0bez cla
0309 69- - Ostatní:
0305 69 10- - - Ryby druhu Boreogadus saidaUNS5,0bez cla
0305 69 20- - - Platýš černý (Reinhardtius hippoglossoides) a platýš tichomořský (Hippoglossus stenolepis)UNS5,0bez cla
0305 69 30- - - Platýš obecný (Hippoglossus hippoglossus)UNS5,0bez cla
*0305 69 50 - - - Losos obecný (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), atlantický losos (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho)UNS5,0bez cla
0305 69 90- - - OstatníUNS5,0bez cla
0306Korýši, též bez krunýřů, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, nasolení nebo ve slaném nálevu; korýši v krunýřích, vaření ve vodě nebo v páře, též chlazení, zmrazení, sušení, nasolení nebo ve slaném nálevu; mouky, moučky a peleta z korýšů, vhodné k lidskému požívání
- Zmrazení:
0306 11- - Langusty a jiní mořští raci (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):
0306 11 10- - - Langustí ocáskyUNS10,0bez cla
0306 11 90- - - OstatníUNS10,0bez cla
0306 12- - Humři (Homarus spp.):
0306 12 10- - - CelíUNS10,0bez cla
0306 12 90- - - OstatníUNS10,0bez cla
0306 13- - Krevety:
0306 13 10- - - Krevety čeledi PandalidaeUNS10,0bez cla
0306 13 30- - - Krevety šedé rodu CrangonUNS10,0bez cla
0306 13 90- - - OstatníUNS10,0bez cla
0306 14- - Krabi:
0306 14 10- - - Krabi druhu Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. a Callinectes sapidusUNS10,0bez cla
0306 14 30- - - Krab německý (Cancer pagurus)UNS10,0bez cla
0306 14 90- - - OstatníUNS10,0bez cla
0306 19- - Ostatní, včetně mouk, mouček a pelet z korýšů vhodných k lidskému požívání:
0306 19 10- - - RaciUNS7,0bez cla
0306 19 30- - - Malí mořští raci-langustiny (Nephrops norvegicus)UNS7,0bez cla
0306 19 90- - - OstatníUNS7,0bez cla
- Nezmrazené:
0306 21 00- - Langusty (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)UNS9,5bez cla
0306 22- - Humři (Homarus spp.):
0306 22 10- - - ŽivíUNS9,5bez cla
- - - Ostatní:
0306 22 91- - - - CelíUNS9,5bez cla
0306 22 99- - - - OstatníUNS9,5bez cla
0306 23- - Krevety:
0306 23 10- - - Krevety čeledi PandalidaeUNS9,5bez cla
- - - Krevety šedé rodu Crangon:
0306 23 31- - - - Čerstvé, chlazené nebo vařené ve vodě nebo v pářeUNS9,5bez cla
0306 23 39- - - - OstatníUNS9,5bez cla
0306 23 90- - - OstatníUNS9,5bez cla
0306 24- - Krabi:
0306 24 10- - - Krabi druhu Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. a Callinectes sapidusUNS9,5bez cla
0306 24 30- - - Krab německý (Cancer pagurus)UNS9,5bez cla
0306 24 90- - - OstatníUNS9,5bez cla
0306 29- - Ostatní, včetně mouk, mouček a pelet z korýšů vhodných k lidskému požívání:
0306 29 10- - - RaciUNS7,5bez cla
0306 29 30- - - Malí mořští raci-langustiny (Nephrops norvegicus)UNS7,5bez cla
0306 29 90- - - OstatníUNS7,5bez cla
0307Měkkýši, též oddělení od svých lastur nebo ulit, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, nasolení nebo ve slaném nálevu, vodní bezobratlí, jiní než korýši a měkkýši, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, nasolení nebo ve slaném nálevu; mouky, moučky a pelety z vodních bezobratlých, jiných než korýšů, vhodné k lidskému požívání
0307 10- Ústřice:
0307 10 10- - Ústřice ploché (Ostrea spp.) živé, s hmotností jednoho kusu nepřesahující 40 g včetně lasturyUNS10,0bez cla
0307 10 90- - OstatníUNS10,0bez cla
- Hřebenatka svatojakubská, hřebenatka kuchyňská, jiné škeble druhu Pecten, Chlamys nebo Placopecten:
0307 21 00- - Živé, čerstvé nebo chlazenéUNS10,0bez cla
0307 29- - Ostatní:
0307 29 10- - - Hřebenatky svatojakubské (Pecten maximus), zmrazenéUNS10,0bez cla
0307 29 90- - - OstatníUNS10,0bez cla
- Škeble, slávky jedlé (Mytilus spp., Perna spp.):
0307 31- - Živé, čerstvé nebo chlazené:
0307 31 10- - - Mytilus spp.UNS10,0bez cla
0307 31 90- - - Perna spp.UNS10,0bez cla
0307 39- - Ostatní:
0307 39 10- - - Mytilus spp.UNS10,0bez cla
0307 39 90- - - Perna spp.UNS10,0bez cla
- Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) a oliheň (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepiotheutis spp.):
0307 41- - Živé, čerstvé nebo chlazené:
0307 41 10- - - Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma a Sepiola spp.)UNS10,0bez cla
- - - Oliheň (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepiotheutis spp.):
0307 41 91- - - - Loligo spp., Ommastrephes sagittatusUNS10,0bez cla
0307 41 99- - - - OstatníUNS10,0bez cla
0307 49- - Ostatní:
- - - Zmrazené:
- - - - Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma a Sepiola spp.):
- - - - - Rodu Sepiola:
0307 49 01- - - - - - Kalmaři (Sepiola rondeleti)UNS10,0bez cla
0307 49 11- - - - - - OstatníUNS10,0bez cla
0307 49 18- - - - - OstatníUNS10,0bez cla
- - - - Oliheň (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepiotheutis spp.):
- - - - - Loligo spp.:
0307 49 31- - - - - - Loligo vulgarisUNS10,0bez cla
0307 49 33- - - - - - Loligo pealeiUNS10,0bez cla
0307 49 35- - - - - - Loligo patagonicaUNS10,0bez cla
0307 49 38- - - - - - OstatníUNS10,0bez cla
0307 49 51- - - - - Ommastrephes sagittatusUNS10,0bez cla
0307 49 59- - - - - OstatníUNS10,0bez cla
- - - Ostatní:
0307 49 71- - - - Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma a Sepiola spp.)UNS10,0bez cla
- - - - Oliheň (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepiotheutis spp.):
0307 49 91- - - - - Loligo spp., Ommastrephes sagittatusUNS10,0bez cla
0307 49 99- - - - - OstatníUNS10,0bez cla
- Chobotnice (Octopus spp.):
0307 51 00- - Živé, čerstvé nebo chlazenéUNS10,0bez cla
0307 59- - Ostatní:
0307 59 10- - - ZmrazenéUNS10,0bez cla
0307 59 90- - - OstatníUNS10,0bez cla
0307 60 00- Hlemýždi, jiní než mořštíUNS5,0bez cla
- Ostatní včetně mouk, mouček a pelet z vodních bezobratlých, jiných než korýšů, vhodné k lidskému požívání:
0307 91 00- - Živí, čerství nebo chlazeníUNS5,0bez cla
0307 99- - Ostatní:
- - - Zmrazené:
0307 99 11- - - - Illex spp.UNS8,0bez cla
0307 99 13- - - - Mořské škeble - zaděnky a jiné druhy čeledi VeneridaeUNS8,0bez cla
0307 99 15- - - - Medůzy (Rhopilema spp.)UNS8,0bez cla
0307 99 18- - - - Jiní vodní bezobratlíUNS8,0bez cla
0307 99 90- - - OstatníUNS8,0bez cla

Kapitola 4

Mléko a mlékárenské výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Poznámky

1. Mlékem se rozumějí: plnotučné mléko nebo částečně nebo úplně odstředěné mléko.

2. Pro účely čísla 0405:

a) termín "máslo" znamená přírodní máslo, syrovátkové máslo nebo máslo ze sušeného mléka (čerstvé, solené nebo žluklé, včetně konzervovaného másla) získané výhradně z mléka s obsahem mléčného tuku 80% nebo více, nejvíce však 95% hmotnostních, s maximálním obsahem mléčné sušiny bez tuku 2% hmotnostních a s maximálním obsahem vody 16% * hmotnostních. Máslo neobsahuje přidané emulze, ale může obsahovat chlorid sodný, potravinářské barvivo, neutralizační soli a kultury neškodných bakterií produkující mléčnou kyselinu.

b) výraz "mléčné rozpětí" znamená rozpínanost emulze typu voda-v-oleji, obsahující mléčný tuk jako jediný tuk ve výrobku, s obsahem mléčného tuku 39% nebo více, nejvíce však 80% hmotnostních.

3. Výrobky získané zahuštěním syrovátky a přidáním mléka nebo mléčného tuku je nutno zařadit do čísla 0406 jako sýry za předpokladu, že mají tyto tři charakteristické znaky:

a) obsah mléčného tuku v sušině 5% nebo více;

b) obsah sušiny je nejméně 70%, nejvíce však 85%;

c) jsou tvarované nebo schopné tvarování.

4. Do této kapitoly nepatří:

a) výrobky získané ze syrovátky, které obsahují více než 95% hmotnostních laktózy, vyjádřené jako bezvodá laktóza počítáno v sušině (čís. 1702); nebo

b) albuminy (včetně koncentrátů dvou nebo více syrovátkových proteinů, obsahujících více než 80% hmotnostních syrovátkových proteinů počítáno v sušině) (čís. 3502) nebo globuliny (čís. 3504).

Poznámky k položkám:

1. Pro účely položky 0404 10 se výrazem "upravená syrovátka" rozumějí výrobky pocházející ze součástí syrovátky, např. syrovátka, ze které byly zcela nebo částečně odstraněny laktóza, proteiny nebo minerály, syrovátka, do které byly přidány přirozené syrovátkové složky a výrobky získané smícháním přirozených syrovátkových složek.

2. Pro účely položky 0405 10, nezahrnuje termín "máslo" dehydrované máslo nebo čištěné polotekuté máslo z buvolího mléka (položka 0405 90).

Doplňkové poznámky

1. nepoužívá se

2. Pro účely podpoložek 0406 90 02 a 0406 90 03 se výrazem "celé sýry" rozumí celé sýry následujících netto hmotností:

- Ementál : nejméně 60 kg, ale ne více než 130 kg;

- Gruy re a Sbrinz: nejméně 20 kg, ale ne více než 45 kg;

- Bergkäse: nejméně 20 kg, ale ne více než 60 kg;

- Appenzell: nejméně 6 kg, ale ne více než 8 kg.

Položka celního sazebníkuNázev zbožíJMCelní sazbaPref. snížení cla RZPozn.
všeob.smluvní
1234567
0401Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel
0401 10- S obsahem tuku nepřesahujícím 1% hmotnostních:
0401 10 10- - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2 litryUNS35,033,0
0401 10 90- - OstatníUNS35,033,0
0401 20- S obsahem tuků přesahujícím 1% hmotnostních, ale nepřesahujícím 6% hmotnostních:
- - Nepřesahujícím 3% hmotnostních:
0401 20 11- - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2 litryUNS35,033,0
0401 20 19- - - OstatníUNS35,033,0
- - Přesahujícím 3% hmotnostních:
0401 20 91- - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2 litryUNS35,033,0
0401 20 99- - - OstatníUNS35,033,0
0401 30- S obsahem tuku přesahujícím 6% hmotnostních:
- - Nepřesahujícím 21%:
0401 30 11- - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2 litryUNS30,028,3
0401 30 19- - - OstatníUNS30,028,3
- - S obsahem vyšším než 21%, avšak nepřesahujícím 45%:
0401 30 31- - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2 litryUNS30,028,3
0401 30 39- - - OstatníUNS30,028,3
- - S obsahem vyšším než 45%:
0401 30 91- - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2 litryUNS30,028,3
0401 30 99- - - OstatníUNS30,028,3
0402Mléko a smetana, zahuštěné nebo s přídavkem cukru nebo jiných sladidel
0402 10- V prášku, zrnech nebo v jiné pevné formě, s obsahem tuku nepřesahujícím 1,5% hmotnostních:
- - Bez přídavku cukru nebo jiných sladidel:
0402 10 11- - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kgUNS49,645,41
0402 10 19- - - OstatníUNS49,645,41
- - Ostatní:
0402 10 91- - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kgUNS49,645,41
0402 10 99- - - OstatníUNS49,645,41
- V prášku, zrnech nebo v jiné pevné formě, s obsahem tuku přesahujícím 1,5% hmotnostních:
0402 21- - Bez přídavku cukru nebo jiných sladidel:
- - - S obsahem tuku nepřesahujícím 27% hmotnostních:
0402 21 11- - - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kgUNS49,645,41
- - - - Ostatní:
0402 21 17- - - - - S obsahem tuků nepřesahujícím 11% hmotnostníchUNS49,645,41
0402 21 19- - - - - S obsahem tuků převyšujícím 11%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostníchUNS49,645,41
- - - S obsahem tuků převyšujícím 27% hmotnostních:
0402 21 91- - - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kgUNS49,645,41
0402 21 99- - - - OstatníUNS49,645,41
0402 29- - Ostatní:
- - - S obsahem tuku nepřesahujícím 27% hmotnostních:
0402 29 11- - - - Speciální mléka “pro kojence“, v hermeticky uzavřených nádobách o netto obsahu nepřesahujícím 500 g, s obsahem tuku převyšujícím 10%UNS49,645,41
- - - - Ostatní:
0402 29 15- - - - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kgUNS49,645,41
0402 29 19- - - - - OstatníUNS49,645,41
- - - S obsahem tuku převyšujícím 27% hmotnostních:
0402 29 91- - - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kgUNS49,645,41
0402 29 99- - - - OstatníUNS49,645,41
- Ostatní:
0402 91- - Bez přídavku cukru nebo jiných sladidel:
- - - S obsahem tuku nepřesahujícím 8% hmotnostních:
0402 91 11- - - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kgUNS68,058,7
0402 91 19- - - - OstatníUNS68,058,7
- - - S obsahem tuku převyšujícím 8%, avšak nepřesahujícím 10% hmotnostních:
0402 91 31- - - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kgUNS68,058,7
0402 91 39- - - - OstatníUNS68,058,7
- - - S obsahem tuku převyšujícím 10%, avšak nepřesahujícím 45% hmotnostních:
0402 91 51- - - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kgUNS68,058,7
0402 91 59- - - - OstatníUNS68,058,7
- - - S obsahem tuku převyšujícím 45% hmotnostních:
0402 91 91- - - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kgUNS68,058,7
0402 91 99- - - - OstatníUNS68,058,7
0402 99- - Ostatní:
- - - S obsahem tuku nepřesahujícím 9,5% hmotnostních:
0402 99 11- - - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kgUNS68,053,7
0402 99 19- - - - OstatníUNS68,053,7
--- S obsahem tuku převyšujícím 9,5%, avšak nepřesahujícím 45% hmotnostních:
0402 99 31- - - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kgUNS68,053,7
0402 99 39- - - - OstatníUNS68,053,7
- - - S obsahem tuku převyšujícím 45% hmotnostních:
0402 99 91- - - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kgUNS68,053,7
0402 99 99- - - - OstatníUNS68,053,7
0403Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a ostatní kysané nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo ochucené nebo s přídavkem ovoce, ořechů nebo kakaa
0403 10- Jogurt:
*- - Neochucený, bez přísady ovoce, ořechů nebo kakaa:
*- - - Bez přídavku cukru nebo jiných sladidel s obsahem tuku:
*0403 10 11- - - - Nepřesahujícím 3% hmotnostníUNS31,228,81
*0403 10 13- - - - Převyšujícím 3%, avšak nepřesahujícím 6% hmotnostníchUNS31,228,81
*0403 10 19- - - - Převyšujícím 6% hmotnostníchUNS31,228,81
*- - - Ostatní s obsahem tuku:
*0403 10 31- - - - Nepřesahujícím 3% hmotnostníUNS31,228,81
*0403 10 33- - - - Převyšujícím 3%, avšak nepřesahujícím 6% hmotnostníchUNS31,228,81
*0403 10 39- - - - Převyšujícím 6% hmotnostníchUNS31,228,81
- - Ochucený nebo s přídavkem ovoce, ořechů nebo kakaa:
- - - V prášku, zrnech nebo v jiné pevné formě, s obsahem mléčných tuků:
0403 10 51- - - - Nepřesahujícím 1,5% hmotnostníchUNS31,228,81
0403 10 53- - - - Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostníchUNS31,228,81
0403 10 59- - - - Převyšujícím 27% hmotnostníchUNS31,228,81
- - - Ostatní, s obsahem mléčných tuků:
0403 10 91- - - - Nepřesahujícím 3% hmotnostníUNS31,228,81
0403 10 93- - - - Převyšujícím 3%, avšak nepřesahujícím 6% hmotnostníchUNS31,228,81
0403 10 99- - - - Převyšujícím 6% hmotnostníchUNS31,228,81
0403 90- Ostatní:
- - Neochucené, bez přídavku ovoce, ořechů nebo kakaa:
- - - V prášku, zrnech nebo v jiné pevné formě:
- - - - Bez přídavku cukru nebo jiných sladidel, s obsahem tuku:
0403 90 11- - - - - Nepřesahujícím 1,5% hmotnostníchUNS30,028,3
0403 90 13- - - - - Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostníchUNS30,028,3
0403 90 19- - - - - Převyšujícím 27% hmotnostníchUNS30,028,3
- - - - Ostatní, s obsahem tuku:
0403 90 31- - - - - Nepřesahujícím 1,5% hmotnostníchUNS30,028,3
0403 90 33- - - - - Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostníchUNS30,028,3
0403 90 39- - - - - Převyšujícím 27% hmotnostníchUNS30,028,3
- - - Ostatní:
- - - - Bez přídavku cukru nebo jiných sladidel s obsahem tuku:
0403 90 51- - - - - Nepřesahujícím 3% hmotnostníUNS30,028,3
0403 90 53- - - - - Převyšujícím 3%, avšak nepřesahujícím 6% hmotnostníchUNS30,028,3
0403 90 59- - - - - Převyšujícím 6% hmotnostníchUNS30,028,3
- - - - Ostatní, s obsahem tuku:
0403 90 61- - - - - Nepřesahujícím 3% hmotnostníUNS30,028,3
0403 90 63- - - - - Převyšujícím 3%, avšak nepřesahujícím 6% hmotnostníchUNS30,028,3
0403 90 69- - - - - Převyšujícím 6% hmotnostníchUNS30,028,3
- - Ochucené nebo s přídavkem ovoce, ořechů nebo kakaa:
- - - V prášku, zrnech nebo v jiné pevné formě, s obsahem mléčných tuků:
0403 90 71- - - - Nepřesahujícím 1,5% hmotnostníchUNS30,028,3
0403 90 73- - - - Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostníchUNS30,028,3
0403 90 79- - - - Převyšujícím 27% hmotnostníchUNS30,028,3
- - - Ostatní, s obsahem mléčných tuků:
0403 90 91- - - - Nepřesahujícím 3% hmotnostníUNS30,028,3
0403 90 93- - - - Převyšujícím 3%, avšak nepřesahujícím 6% hmotnostníchUNS30,028,3
0403 90 99- - - - Převyšujícím 6% hmotnostníchUNS30,028,3
0404Syrovátka, též zahuštěná nebo s přídavkem cukru nebo jiných sladidel; výrobky ze složek přírodního mléka, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel, jinde neuvedené nebo nezahrnuté
0404 10- Syrovátka a upravená syrovátka, též zahuštěná nebo s přídavkem cukru nebo jiných sladidel:
- - V prášku, zrnech nebo v jiné pevné formě:
- - - Bez přídavku cukru nebo jiných sladidel s obsahem bílkovin (obsah dusíku 6,38):
- - - - Nepřesahujícím 15% hmotnostních a s obsahem tuku:
0404 10 02- - - - - Nepřesahujícím 1,5% hmotnostníchUNS68,025,0
0404 10 04- - - - - Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostníchUNS68,025,0
0404 10 06- - - - - Převyšujícím 27% hmotnostníchUNS68,025,0
- - - - Převyšujícím 15% hmotnostních a s obsahem tuku:
0404 10 12- - - - - Nepřesahujícím 1,5% hmotnostníchUNS68,025,0
0404 10 14- - - - - Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostníchUNS68,025,0
0404 10 16- - - - - Převyšujícím 27% hmotnostníchUNS68,025,0
- - - Ostatní, o obsahu bílkovin (obsah dusíku 6,38):
- - - - Nepřesahujícím 15% hmotnostních a s obsahem tuku:
0404 10 26- - - - - Nepřesahujícím 1,5% hmotnostníchUNS68,025,0
0404 10 28- - - - - Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostníchUNS68,025,0
0404 10 32- - - - - Převyšujícím 27% hmotnostníchUNS68,025,0
- - - - Převyšujícím 15% hmotnostních a s obsahem tuku:
0404 10 34- - - - - Nepřesahujícím 1,5% hmotnostníchUNS68,025,0
0404 10 36- - - - - Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostníchUNS68,025,0
0404 10 38- - - - - Převyšujícím 27% hmotnostníchUNS68,025,0
- - Ostatní:
- - - Bez přídavku cukru nebo jiných sladidel s obsahem bílkovin (obsah dusíku 6,38):
- - - - Nepřesahujícím 15% hmotnostních a s obsahem tuku:
0404 10 48- - - - - Nepřesahujícím 1,5% hmotnostníchUNS68,025,0
0404 10 52- - - - - Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostníchUNS68,025,0
0404 10 54- - - - - Převyšujícím 27% hmotnostníchUNS68,025,0
- - - - Převyšujícím 15% hmotnostních a s obsahem tuku:
0404 10 56- - - - - Nepřesahujícím 1,5% hmotnostníchUNS68,025,0
0404 10 58- - - - - Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostníchUNS68,025,0
0404 10 62- - - - - Převyšujícím 27% hmotnostníchUNS68,025,0
- - - Ostatní o obsahu bílkovin (obsah dusíku 6,38):
- - - - Nepřesahujícím 15% hmotnostních a s obsahem tuku:
0404 10 72- - - - - Nepřesahujícím 1,5% hmotnostníchUNS68,025,0
0404 10 74- - - - - Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostníchUNS68,025,0
0404 10 76- - - - - Převyšujícím 27% hmotnostníchUNS68,025,0
- - - - Převyšujícím 15% hmotnostních a s obsahem tuku:
0404 10 78- - - - - Nepřesahujícím 1,5% hmotnostníchUNS68,025,0
0404 10 82- - - - - Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostníchUNS68,025,0
0404 10 84- - - - - Převyšujícím 27% hmotnostníchUNS68,025,0
0404 90- Ostatní:
* *- - Bez přídavku cukru nebo jiných sladidel s obsahem tuku:
*0404 90 21- - - Nepřesahujícím 1,5% hmotnostníchUNS35,025,0
*0404 90 23- - - Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostníchUNS35,025,0
*0404 90 29- - - Převyšujícím 27% hmotnostníchUNS35,025,0
*- - Ostatní, s obsahem tuků:
*0404 90 81- - - Nepřesahujícím 1,5% hmotnostníchUNS35,025,0
*0404 90 83 - - - Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostníchUNS35,025,0
*0404 90 89- - - Převyšujícím 27% hmotnostníchUNS35,025,0
*0405
*
Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; pomazánky z mléčných tuků
*0405 10- Máslo:
*- - S obsahem tuku nepřesahujícím 85% hmotnostních:
*- - - Přírodní máslo:
*0405 10 11 - - - - V balení pro okamžitou spotřebu, o netto hmotnosti nepřesahující 1 kgUNS81,577,01
*0405 10 19- - - - OstatníUNS81,577,01
*0405 10 30- - - Rekombinované másloUNS81,577,01
*0405 10 50- - - Syrovátkové másloUNS81,577,01
*0405 10 90- - OstatníUNS82,577,71
*0405 20- Pomazánky z mléčných tuků:
*0405 20 10- - S obsahem tuků nepřesahujícím 60% hmotnostních, ale převyšujícím 39% hmotnostníchUNS45,07,8
*0405 20 30- - S obsahem tuků nepřesahujícím 75% hmotnostních, ale převyšujícím 60% hmotnostníchUNS45,07,8
*0405 20 90 - - S obsahem tuků nepřesahujícím 80% hmotnostních, ale převyšujícím 75% hmotnostníchUNS81,577,01
*0405 90- Ostatní:
*0405 90 10- - S obsahem tuků převyšujícím 99,3% hmotnostních a s obsahem vody nepřesahujícím 0,5% hmotnostníchUNS82,577,71
*0405 90 90- - OstatníUNS82,577,71
0406Sýry a tvaroh
0406 10- Čerstvé (nevyzrálé) sýry, včetně syrovátkového sýra a tvarohu:
0406 10 20- - S obsahem tuku nepřesahujícím 40% hmotnostníchUNS18,59,5
0406 10 80- - OstatníUNS18,59,5
0406 20- Strouhané sýry a práškové sýry všech druhů:
0406 20 10- - Sýry Glarus s bylinkami (tzv. “Schabziger“) vyráběné z odstředěného mléka s přísadou jemně mletých bylinekUNS20,09,5
0406 20 90- - OstatníUNS20,09,5
0406 30- Tavené sýry, jiné než strouhané a práškové:
0406 30 10- - Při jejichž výrobě byly použity pouze sýry Ementál, Gruyére a Appenzell, a které mohou obsahovat jako přísadu sýr Glarus s bylinkami (tzv.“Schabziger“), upravené pro maloobchod, s obsahem tuku v sušině nepřesahujícím 56% hmotnostníchUNS24,09,7
- - Ostatní:
- - - S obsahem tuku nepřesahujícím 36% hmotnostních a s obsahem tuku v sušině:
0406 30 31- - - - Nepřesahujícím 48% hmotnostníchUNS24,09,7
0406 30 39- - - - Převyšujícím 48% hmotnostníchUNS24,09,7
0406 30 90- - - S obsahem tuku převyšujícím 36% hmotnostníchUNS24,09,7
0406 40- Sýry s modrou plísní:
0406 40 10- - RoquefortUNS20,09,5
0406 40 50- - GorgonzolaUNS20,09,5
0406 40 90- - OstatníUNS20,09,5
0406 90- Ostatní sýry:
0406 90 01- - K dalšímu zpracováníUNS20,09,7
- - Ostatní:
- - - Ementál, Gruyére, Sbrinz, Bergkäse a Appenzell:
- - - - S minimálním obsahem tuku v sušině 45% hmotnostních, dozrálý alespoň tři měsíce:
0406 90 02- - - - Celý sýr s cenou fco hranice za 100 kg netto hmotnosti převyšující 401,85 ECU ale nepřesahující 430,62 ECUUNS20,09,7
0406 90 03- - - - Celý sýr s cenou fco hranice za 100 kg netto hmotnosti převyšující 430,62 ECUUNS20,09,7
0406 90 04- - - - Kusy balené ve vakuu nebo inertním plynu, s kůrou alespoň na jedné straně, o netto hmotnosti 1 kg nebo více, avšak méně než 5 kg a s cenou fco hranice převyšující 430,62 ECU, ale nepřesahující 459,39 ECU za 100 kg netto hmotnostiUNS20,09,7
0406 90 05- - - - Kusy balené ve vakuu nebo inertním plynu, s kůrou alespoň na jedné straně, o netto hmotnosti 1 kg nebo více a s cenou fco hranice převyšující 459,39 ECU za 100 kg netto hmotnostiUNS20,09,7
0406 90 06- - - - Kusy bez kůry balené ve vakuu nebo inertním plynu, v balíčcích s uvedením označení sýra, obsahu tuku, subjektu zodpovědného za balení a země výroby, o netto hmotnosti méně než 450 g a s cenou fco hranice převyšující 499,67 ECU za 100 kg netto hmotnostiUNS20,09,7
- - - - Ostatní:
0406 90 07- - - - - EmentálUNS20,09,7
0406 90 08- - - - - Gruyére, SbrinzUNS20,09,7
0406 90 09- - - - - Bergkäse, AppenzellUNS20,09,7
- - - - Ostatní:
0406 90 12- - - - - EmentálUNS20,09,7
0406 90 14- - - - - Gruyére, SbrinzUNS20,09,7
0406 90 16- - - - - Bergkäse, AppenzellUNS20,09,7
0406 90 18- - - Fromage fribourgeois, Vacherin Mont ď Or a T^ete de MoineUNS20,09,7
0406 90 19- - - Sýry Glarus s bylinkami (tzv. “Schabziger“) vyráběné z odstředěného mléka s přísadou jemně mletých bylinekUNS20,09,7
0406 90 21- - - CheddarUNS20,09,7
0406 90 23- - - EidamUNS20,09,7
0406 90 25- - - TilsitUNS20,09,7
0406 90 27- - - ButterkäseUNS20,09,7
0406 90 29- - - KashkavalUNS20,09,7
- - - Feta:
0406 90 31- - - - Ovčí nebo bůvolí, v nádobách se slaným nálevem nebo v měších z ovčí nebo kozí kůžeUNS20,09,7
0406 90 33- - - - OstatníUNS20,09,7
0406 90 35- - - Kefalo-TyriUNS20,09,7
0406 90 37- - - FinlandiaUNS20,09,7
0406 90 39- - - JarlsbergUNS20,09,7
- - - Ostatní:
0406 90 50- - - - Sýry ovčí nebo bůvolí, v nádobách se slaným nálevem nebo v měších z ovčí nebo kozí kůžeUNS20,09,7
- - - - Ostatní:
- - - - - S obsahem tuku nepřesahujícím 40% hmotnostních a s obsahem vody v látkách neobsahujících tuk:
- - - - - - Nepřesahujícím 47% hmotnostních:
0406 90 61- - - - - - - Grana Padano, Parmigiano ReggianoUNS20,09,7
0406 90 63- - - - - - - Fiore Sardo, PecorinoUNS20,09,7
0406 90 69- - - - - - - OstatníUNS20,09,7
- - - - - - Převyšujícím 47%, avšak nepřesahujícím 72% hmotnostní:
0406 90 73- - - - - - - ProvoloneUNS20,09,7
0406 90 75- - - - - - - Asiago, Caciocavallo, Montasio, RagusanoUNS20,09,7
0406 90 76- - - - - - - Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, SamsùUNS20,09,7
0406 90 78- - - - - - - GoudaUNS20,09,7
0406 90 79- - - - - - - Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, TaleggioUNS20,09,7
0406 90 81- - - - - - - Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double, Gloucester, Blarney, Colby, MontereyUNS20,09,7
0406 90 82- - - - - - - CamembertUNS20,09,7
0406 90 84- - - - - - - BrieUNS20,09,7
0406 90 85- - - - - - - Kefalograviera, KasseriUNS20,09,7
- - - - - - - Ostatní sýry, s obsahem vody v látkách neobsahujících tuk:
0406 90 86- - - - - - - - Převyšujícím 47%, avšak nepřesahujícím 52% hmotnostníUNS20,09,7
0406 90 87- - - - - - - - Převyšujícím 52%, avšak nepřesahujícím 62% hmotnostníUNS20,09,7
0406 90 88- - - - - - - - Převyšujícím 62%, avšak nepřesahujícím 72% hmotnostníUNS20,09,7
0406 90 93- - - - - - Převyšujícím 72% hmotnostníUNS20,05,5
0406 90 99- - - - - OstatníUNS20,05,5
0407 00Ptačí vejce, ve skořápkách, čerstvá, konzervovaná nebo vařená
- Z domácí drůbeže:
- - Na násadu:
0407 00 11- - - Krůtí nebo husíNAR8,53,1
0407 00 19- - - OstatníNAR8,53,1
0407 00 30- - OstatníNAR20,019,0
0407 00 90- OstatníNAR20,019,0
0408Ptačí vejce, bez skořápek, a žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel
- Žloutky:
0408 11- - Sušené:
0408 11 20- - - Nezpůsobilé k lidskému požíváníUNS20,019,0
0408 11 80- - - OstatníUNS20,019,0
0408 19- - Ostatní:
0408 19 20- - - Nezpůsobilé k lidskému požíváníUNS20,019,0
- - - Ostatní:
0408 19 81- - - - TekutéUNS20,019,0
0408 19 89- - - - Ostatní včetně zmrazenýchUNS20,019,0
- Ostatní:
0408 91- - Sušené:
0408 91 20- - - Nezpůsobilé k lidskému požíváníUNS20,019,0
0408 91 80- - - OstatníUNS20,019,0
0408 99- - Ostatní:
0408 99 20- - - Nezpůsobilé k lidskému požíváníUNS20,019,0
0408 99 80- - - OstatníUNS20,019,0
0409 00 00Přírodní medUNS30,019,0
0410 00 00Jedlé výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnutéUNS12,011,3

Význam poznámky (1) ke sloupci 5:

V příloze 2 je uvedena celní kvóta a smluvní sazba platná v rámci celní kvóty, která se vztahuje k této položce. Podmínky pro uplatnění nižší sazby v rámci kvóty stanoví § 2 tohoto nařízení vlády.

Kapitola 5

Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Poznámky

1. Do této kapitoly nepatří:

* a) výrobky jedlé, jiné než střeva, měchýře a žaludky ze zvířat, celé nebo v kusech a zvířecí krev (tekutá nebo sušená);

b) kůže a kožešiny, s výjimkou výrobků čísla 0505, odřezků a podobných odpadů (surových) čísla 0511 (kapitoly 41 nebo 43);

c) textilní suroviny živočišného původu, s výjimkou žíní a jejich odpadu (třída XI);

d) připravené hlavy pro kartáčnické výrobky čísla (9603).

2. Vlasy srovnané podélně, ne však ve stejném směru (od kořene ke špičce), se považují za surové vlasy (číslo 0501).

3. V celé nomenklatuře se za "slonovinu" považují nejen kly sloní, nýbrž i kly mrože, narvala, kance, rohy nosorožce, jakož i zuby všech zvířat.

4. V celé nomenklatuře se za "žíně" považují chlupy z hřívy a z ocasu koní a jiných lichokopytníků nebo sudokopytníků.

Položka celního sazebníkuNázev zbožíJMCelní sazbaPref. snížení cla RZPozn.
všeob.smluvní
1234567
0501 00 00Vlasy, nezpracované, též prané nebo zbavené tuku; odpad z vlasůUNSbez clabez cla
0502Štětiny a chlupy z domácích nebo z divokých prasat; jezevčí a jiné chlupy k výrobě kartáčnického zboží; odpad z těchto štětin a chlupů
0502 10 00- Štětiny a chlupy z domácích nebo z divokých prasat a odpad ze štětin a chlupůUNSbez clabez cla
0502 90 00- OstatníUNSbez clabez cla
0503 00 00Žíně a odpad z žíní, též ve štůčkách, s podložkou nebo bez podložkyUNSbez clabez cla
*0504 00 00Střeva, měchýře a žaludky ze zvířat (jiných než ryb), celé a jejich části, čerstvé, chlazené, zmrazené, solené, nasolené, sušené nebo uzenéUNSbez clabez cla
0505Kůže a jiné části ptačího těla, s péry nebo s prachovým peřím, ptačí péra a části ptačích per (též přistřižené), prachové peří, surové nebo jen čistěné, dezinfikované nebo preparované z důvodu konzervace; prášek a odpady z ptačích per nebo jejich částí
0505 10- Ptačí péra užívaná k vycpávání; prachové peří:
0505 10 10- - SurovéUNSbez clabez cla
0505 10 90- - OstatníUNSbez clabez cla
0505 90 00- OstatníUNSbez clabez cla
0506Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoduše upravené (avšak nepřiříznuté do tvaru), upravené kyselinou nebo zbavené klihu; prach a odpad z těchto hmot
0506 10 00- Ossein a kosti upravené kyselinouUNSbez clabez cla
0506 90 00- OstatníUNSbez clabez cla
0507Slonovina, želvovina, kostice (včetně vousů) velryb a jiných mořských savců, rohy, parohy, kopyta, paznehty, drápy a zobáky, neopracované nebo jednoduše opracované, avšak nepřiříznuté do tvaru; prach a odpad z těchto hmot
0507 10 00- Slonovina; prach a odpad ze slonovinyUNSbez clabez cla
0507 90 00- OstatníUNSbez clabez cla
0508 00 00Korály a podobné hmoty, neopracované nebo jen jednoduše upravené; ulity, lastury a krunýře měkkýšů, korýšů nebo ostnokožců a sepiové kosti, neopracované nebo jednoduše upravené, avšak nepřiříznuté do tvaru; prach a odpad z těchto hmotUNSbez clabez cla
0509 00Mycí houba živočišného původu
0509 00 10- SurováUNS5,0bez cla
0509 00 90- OstatníUNS5,0bez cla
0510 00 00Ambra šedá, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žluč, též sušená; žlázy a jiné látky živočišného původu používané k výrobě farmaceutických přípravků, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo jinak prozatímně konzervované
0510 00 10- Žlázy a jiné orgány k organoterapeutickým účelůmUNS16,0bez cla
0510 00 90- OstatníUNS16,0bez cla
0511Výrobky živočišného původu jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nezpůsobilá k lidskému požívání
0511 10 00- Býčí spermaUNSbez clabez cla
- Ostatní:
0511 91- - Výrobky z ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlovců; mrtvá zvířata kapitoly 3:
0511 91 10- - - Odpad z rybUNSbez clabez cla
0511 91 90- - - OstatníUNSbez clabez cla
0511 99- - Ostatní:
0511 99 10- - - Šlachy, odřezky a jiný podobný odpad ze surových kůžíUNSbez clabez cla
0511 99 50- - - Embrya hovězího dobytkaUNSbez clabez cla
0511 99 80- - - OstatníUNSbez clabez cla

TŘÍDA II

ROSTLINNÉ PRODUKTY

Poznámka

1. Výraz "peleta" (aglomerované výrobky ve tvaru pelet, válečků, kuliček a v podobných tvarech) označuje v této třídě výrobky aglomerované buď pouhým tlakem nebo přidáním pojiva v rozsahu nepřesahujícím 3% hmotnostní.

Kapitola 6

Dřeviny a jiné rostliny; hlízy, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní zeleň

Poznámky

1. S výjimkou druhé části čísla 0601 patří do této kapitoly pouze výrobky, které bývají zpravidla dodávány zahradníky, školkaři nebo pěstiteli květin k další výsadbě nebo k okrase. Do této kapitoly však nepatří brambory, jedlá cibule, šalotka, česnek a jiné výrobky kapitoly 7.

2. Kytice, květinové koše, věnce a podobné výrobky se považují za květiny nebo dekorativní zeleň čísel 0603 nebo 0604, přičemž se nepřihlíží k příslušenství z jiných hmot. Do těchto čísel však nepatří koláže a podobné obrázky čísla 9701.

Položka celního sazebníkuNázev zbožíJMCelní sazbaPref. snížení cla RZPozn.
všeob.smluvní
1234567
0601Hlízy, cibule, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetativním klidu, ve vegetaci nebo v květu; sazenice, rostliny a kořeny čekanky, jiné než kořeny čísla 1212
0601 10- Hlízy, cibule, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetačním klidu:
0601 10 10- - HyacintyUNS5,0bez cla
0601 10 20- - NarcisyUNS5,0bez cla
0601 10 30- - TulipányUNS5,0bez cla
0601 10 40- - GladiolyUNS5,0bez cla
0601 10 90- - OstatníUNS5,0bez cla
0601 20- Hlízy, cibule, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetaci nebo v květu; sazenice, rostliny a kořeny čekanky:
0601 20 10- - Rostliny a kořeny čekankyUNS15,03,3bez cla
0601 20 30- - Orchideje, hyacinty, narcisy a tulipányUNS15,03,3bez cla
0601 20 90- - OstatníUNS15,03,3bez cla
0602Ostatní živé rostliny (včetně jejich kořenů), řízky a rouby; podhoubí
0602 10- Nekořenovité řízky a rouby:
0602 10 10- - Vinné révyNAR19,02,7bez cla
0602 10 90- - OstatníNAR19,05,2bez cla
0602 20- Stromy, zákrsky, keře a keříky, též roubované, plodící jedlé ovoce a ořechy:
0602 20 10- - Vinné keře, roubované nebo kořenovitéNAR10,02,3
0602 20 90- - OstatníNAR10,02,3
0602 30 00- Rododendrony a azalky, též roubovanéNAR16,02,3bez cla
0602 40- Růže, též roubované:
0602 40 10- - NeroubovanéNAR10,02,9
0602 40 90- - RoubovanéNAR10,02,9
*0602 90- Ostatní:
*0602 90 10- - PodhoubíNAR19,02,7
*0602 90 20- - Sazenice ananasuNAR19,0bez cla
*0602 90 30- - Sazenice zeleniny a jahodníkuNAR19,04,5
*- - Ostatní:
*- - - Venkovní rostliny:
*- - - - Stromy, keře a keříčky:
*0602 90 41- - - - - Lesní stromyNAR19,0bez cla
*- - - - - Ostatní
*0602 90 45- - - - - - Kořenové řízky a mladé rostlinyNAR19,0bez cla
*0602 90 49- - - - - - OstatníNAR19,0bez cla
*- - - - Ostatní venkovní rostliny:
*0602 90 51- - - - - Víceleté (trvalé)NAR19,0bez cla
*0602 90 59- - - - - OstatníNAR19,0bez cla
*- - - Pokojové rostliny:
*0602 90 70- - - - Kořenové řízky a mladé rostliny, vyjma kaktusyNAR19,0bez cla
*- - - - Ostatní:
*0602 90 91- - - - - Kvetoucí rostliny s poupaty nebo květy, vyjma kaktusyNAR19,04,5
*0602 90 99- - - - - OstatníNAR19,04,5
0603Řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bílené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené
0603 10- Čerstvé:
- - Od 1.června do 31.října:
0603 10 11- - - RůžeNAR20,019,0
0603 10 13- - - KarafiátyNAR20,019,0
0603 10 15- - - OrchidejeNAR14,0bez cla
0603 10 21- - - GladiolyNAR20,019,0
0603 10 25- - - ChryzantémyNAR20,019,0
0603 10 29- - - OstatníNAR20,019,0
- - Od 1.listopadu do 31.května:
0603 10 51- - - RůžeNAR14,04,5
0603 10 53- - - KarafiátyNAR14,04,5
0603 10 55- - - OrchidejeNAR14,0bez cla
0603 10 61- - - GladiolyNAR14,04,5
0603 10 65- - - ChryzantémyNAR14,04,5
0603 10 69- - - OstatníNAR14,04,5
0603 90 00- OstatníNAR14,04,5
0604Listoví, listy, větve a ostatní části rostlin, bez květů nebo poupat a trávy, mechy a lišejníky, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bílené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené
0604 10- Mechy a lišejníky:
0604 10 10- - Lišejníky sobíUNS13,0bez cla
0604 10 90- - OstatníUNS13,03,3bez cla
- Ostatní:
0604 91- - Čerstvé:
- - - Vánoční stromky:
0604 91 21- - - - Jedle Nordmannova (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) a jedle ušlechtilé (Abies procera Rehd.)UNS18,04,0
0604 91 29- - - - OstatníUNS18,04,0
- - - Větve jehličnanů:
0604 91 41- - - - Z jedle Nordmannovy (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) a z jedlí ušlechtilých (Abies procera Rehd.)UNS18,04,0
0604 91 49- - - - OstatníUNS18,04,0
0604 91 90- - - OstatníUNS18,02,5
0604 99- - Ostatní:
0604 99 10- - - Sušené, dále neupravovanéUNS8,52,5
0604 99 90- - - OstatníUNS8,52,5

Kapitola 7

Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny a hlízy

Poznámky

1. Do této kapitoly nepatří pícniny čísla 1214.

2. Výraz "zelenina" v číslech 0709, 0710, 0711 a 0712 zahrnuje také jedlé houby, lanýže, olivy, kapary, tykve, tykvičky, lilky, sladkou kukuřici ( Zea mays var. saccharata), papriku rodu Capsicum nebo Pimenta, fenykl a zelinářské rostliny jako petržel, kerblík, estragon, řeřichu a majoránku (Majorana hortensis nebo Origanum majorana).

3. Do čísla 0712 patří všechna sušená zelenina druhů zařazených do čísel 0701 až 0711, vyjma:

a) suché luštěniny, vyluštěné (čís. 0713);

b) sladká kukuřice ve formách uvedených v číslech 1102 až 1104;

* c) mouka, krupice, vločky, granule a peleta z brambor (čís. 1105);

* d) mouka, krupice a prášek ze sušených luštěnin čísla 0713 (čís. 1106).

4. Papriky rodu Capsicum nebo Pimenta, sušené nebo rozdrcené nebo v prášku však do této kapitoly nepatří (čís. 0904).

Doplňková poznámka

1. Za "peleta získaná z mouky a šrotu" ve smyslu podpoložky 0714 10 10, se považují peleta, které po rozpuštění ve vodě projdou kovovým sítem s otvory 2 mm v poměru nejméně k 95 % hmotnostních suché hmoty.

Položka celního sazebníkuNázev zbožíJMCelní sazbaPref. snížení cla RZPozn.
všeob.smluvní
1234567
0701Brambory, čerstvé nebo chlazené
0701 10 00- SadbovéUNS10,03,6
0701 90- Ostatní:
0701 90 10- - K výrobě škrobuUNS166,0144,01
- - Ostatní:
- - - Rané brambory:
0701 90 51- - - - Od 1. ledna do 15. květnaUNS9,0bez cla
0701 90 59- - - - Od 16. května do 30. červnaUNS10,09,5
0701 90 90- - - OstatníUNS166,0144,01
0702 00Rajčata, čerstvá nebo chlazená
0702 00 15- Od 1. ledna do 31. březnaUNS7,5bez cla
0702 00 20- Od 1. do 30. dubnaUNS7,5bez cla
0702 00 25- Od 1. do 14. květnaUNS7,5bez cla
0702 00 30- Od 15. do 31. květnaUNS15,014,2
0702 00 35- Od 1. června do 30. záříUNS15,014,2
0702 00 40- Od 1. do 31. říjnaUNS15,014,2
0702 00 45- Od 1. listopadu do 20. prosinceUNS7,5bez cla
0702 00 50- Od 21. do 31. prosinceUNS7,5bez cla
0703Cibule, šalotka, česnek, pór a jiná česnekovitá zelenina, čerstvá nebo chlazená
0703 10- Cibule a šalotka:
- - Cibule:
0703 10 11- - - SazečkaUNS30,05,0
0703 10 19- - - OstatníUNS30,011,3
0703 10 90- - ŠalotkaUNS30,011,3
0703 20 00- ČesnekUNS30,011,3
0703 90 00- Pór a jiná česnekovitá zeleninaUNS30,011,3
0704Zelí, květák, kapusta kadeřavá, kedluben a podobné jedlé rostliny rodu Brassica, čerstvé nebo chlazené
0704 10- Květák a brokolice:
*0704 10 05- - Od 1. ledna do 14. dubnaUNS8,0bez cla
0704 10 10- - Od 15. dubna do 30. listopaduUNS15,014,0
*0704 10 80- - Od 1. do 31. prosinceUNS8,0bez cla
0704 20 00- Růžičková kapustaUNS15,014,0
0704 90- Ostatní:
0704 90 10- - Zelí bílé a zelí červenéUNS15,014,0
0704 90 90- - OstatníUNS15,014,0
0705Hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka (Cichorium spp.), čerstvé nebo chlazené
- Hlávkový salát:
0705 11- - Hlávkový salát obecný:
*0705 11 05- - - Od 1. ledna do 31. březnaNAR36,0bez cla
0705 11 10- - - Od 1. dubna do 30. listopaduNAR36,013,3
*0705 11 80- - - Od 1. do 31. prosinceNAR36,0bez cla
0705 19 00- - OstatníNAR36,013,3
- Čekanka:
0705 21 00- - Čekanka Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)NAR36,013,3
0705 29 00- - OstatníNAR36,013,3
0706Mrkev, vodnice, tuřín, salátová řepa, kozí brada, hlízový celer, ředkvička a podobné jedlé kořeny, čerstvé nebo chlazené
0706 10 00- Mrkev, vodnice a tuřínUNS15,014,0
0706 90- Ostatní:
- - Hlízový celer:
*0706 90 05- - - Od 1. ledna do 30. dubnaUNS15,014,0
0706 90 11- - - Od 1. května do 30. záříUNS6,5bez cla
*0706 90 17- - - Od 1. října do 31. prosinceUNS15,014,0
0706 90 30- - Křen (Cochlearia armoracia)UNS15,014,0
0706 90 90- - OstatníUNS15,014,0
0707 00Okurky a nakládačky, čerstvé nebo chlazené
- Okurky:
0707 00 10- - Od 1. ledna do konce únoraUNS7,5bez cla
0707 00 15- - Od 1. března do 30. dubnaUNS7,5bez cla
0707 00 20- - Od 1. do 15. květnaUNS7,5bez cla
0707 00 25- - Od 16. května do 30. záříUNS18,016,7
0707 00 30- - Od 1. do 31. říjnaUNS18,016,7
0707 00 35- - Od 1. do 10. listopaduUNS7,5bez cla
0707 00 40- - Od 11. listopadu do 31. prosinceUNS7,5bez cla
0707 00 90- Nakládačky a malé nakládací okurčičkyUNS18,017,0
0708Luštěniny, též vyluštěné, čerstvé nebo chlazené
0708 10- Hrách (Pisum sativum):
*0708 10 20- - Od 1. ledna do 31. květnaUNS14,013,3
0708 10 90- - Od 1. června do 31. srpnaUNS14,013,3
*0708 10 95- - Od 1. září do 31. prosinceUNS14,013,3
0708 20- Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.):
*0708 20 20- - Od 1. ledna do 30. červnaUNS14,013,3
0708 20 90- - Od 1. července do 30. záříUNS14,013,3
*0708 20 95- - Od 1. října do 31. prosinceUNS14,013,3
0708 90 00- Ostatní luštěninyUNS14,013,3
0709Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená
0709 10- Artyčoky
0709 10 10- - Od 1. ledna do 31. květnaUNS8,02,0bez cla
0709 10 20- - Od 1. do 30. červnaUNS8,02,0bez cla
0709 10 30- - Od 1. července do 31. říjnaUNS8,02,0bez cla
0709 10 40- - Od 1. listopadu do 31. prosinceUNS8,02,0bez cla
0709 20 00- ChřestUNS36,05,3bez cla
0709 30 00- LilekUNS7,52,0bez cla
0709 40 00- Celer, jiný než hlízovýUNS6,51,7
- Houby a lanýže:
0709 51- - Houby:
*0709 51 10- - - Rodu Agaricus (žampióny)UNS10,09,3
0709 51 30- - - LiškyUNS5,0bez cla
0709 51 50- - - HřibyUNS5,0bez cla
0709 51 90- - - OstatníUNS5,0bez cla
0709 52 00- - LanýžeUNS5,0bez cla
0709 60- Plody rodu Capsicum nebo Pimenta:
0709 60 10- - Sladká paprikaUNS10,09,5
- - Ostatní:
0709 60 91- - - Rodu Capsicum, určené pro výrobu kapsicinu nebo aditiv ve formě oleoresinu rodu CapsicumUNS7,5bez cla
0709 60 95- - - Určené pro průmyslovou výrobu éterických olejů (silic) nebo živicUNS7,5bez cla
0709 60 99- - - OstatníUNS10,09,5
0709 70 00- Špenát, novozélandský špenát a zahradní špenát (lebeda zahradní)UNS36,012,7
0709 90- Ostatní:
0709 90 10- - Saláty, jiné než hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka (Cichorium spp.)UNS22,011,7
0709 90 20- - Kardy a kardony (artyčok kardový jedlý a zdužnatělé jedlé řapíky kardy)UNS22,0bez cla
- - Olivy:
0709 90 31- - - Určené k jiným účelům než pro výrobu olejeUNS22,0bez cla
0709 90 39- - - OstatníUNS22,0bez cla
0709 90 40- - KaparyUNS22,0bez cla
0709 90 50- - Fenykl (zdužnatělé řapíky)UNS22,0bez cla
0709 90 60- - Sladká kukuřiceUNS22,09,5
- - Tykve:
0709 90 71- - - Od 1. do 31. lednaUNS22,0bez cla
0709 90 73- - - Od 1. února do 31. březnaUNS22,0bez cla
0709 90 75- - - Od 1. dubna do 31. květnaUNS22,0bez cla
0709 90 77- - - Od 1. června do 31. červenceUNS22,0bez cla
0709 90 79- - - Od 1. srpna do 31. prosinceUNS22,0bez cla
0709 90 90- - OstatníUNS22,06,7
0710Zelenina, též vařená ve vodě nebo v páře, zmrazená
0710 10 00- BramboryUNS9,00,7
- Luštěniny, též vyluštěné:
0710 21 00- - Hrách (Pisum sativum)UNS10,09,7
0710 22 00- - Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)UNS10,09,7
0710 29 00- - OstatníUNS10,08,3
0710 30 00- Špenát, novozélandský špenát a zahradní špenát (lebeda zahradní)UNS10,09,7
0710 40 00- Sladká kukuřiceUNS48,09,5
0710 80- Ostatní zelenina:
0710 80 10- - OlivyUNS9,0bez cla
- - Plody papriky rodu Capsicum nebo rodu Pimenta:
0710 80 51- - - Plody sladké papriky (paprikové lusky)UNS9,03,2
0710 80 59- - - OstatníUNS9,03,2
*- - Houby:
*0710 80 61- - - Rodu Agaricus (žampióny)UNS9,0bez cla
*0710 80 69- - - OstatníUNS9,0bez cla
0710 80 70- - RajčataUNS9,03,2
0710 80 80- - ArtyčokyUNS9,0bez cla
0710 80 85- - ChřestUNS9,0bez cla
0710 80 95- - OstatníUNS9,03,2
0710 90 00- Zeleninové směsiUNS9,89,7
0711Zelenina prozatímně konzervovaná (např. oxidem siřičitým nebo ve slané vodě, sířenou vodou nebo přidáním jiných konzervačních látek), ale v tomto stavu nevhodná k požívání
0711 10 00- CibuleUNS15,04,3
0711 20- Olivy:
0711 20 10- - Určené k jiným účelům než pro výrobu olejeUNS15,0bez cla
0711 20 90- - OstatníUNS15,0bez cla
0711 30 00- KaparyUNS15,0bez cla
0711 40 00- Okurky a nakládačkyUNS15,04,7
0711 90- Ostatní zelenina; zeleninové směsi:
- - Zelenina:
0711 90 10- - - Papriky rodu Capsicum nebo rodu Pimenta, s výjimkou plodů sladké papriky (paprikových lusků)UNS23,05,2
0711 90 30- - - Sladká kukuřiceUNS23,05,2
- - - Houby:
0711 90 40- - - - Rodu Agaricus (žampióny)UNS23,0bez cla
0711 90 60- - - - OstatníUNS23,0bez cla
0711 90 70- - - OstatníUNS23,05,2
0711 90 90- - Zeleninové směsiUNS23,05,2
0712Zelenina sušená, též rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná
0712 20 00- CibuleUNS6,52,3
0712 30 00- Houby a lanýžeUNS5,0bez cla
0712 90- Ostatní zelenina; zeleninové směsi:
*0712 90 05 *- - Brambory, též rozřezané na kousky nebo na plátky, avšak jinak neupravenéUNS13,09,3
*- - Sladká kukuřice (Zea mays var. saccgarata):
0712 90 11- - - Hybridy určené k setíUNS8,52,2bez cla
0712 90 19- - - OstatníUNS8,54,6bez cla
0712 90 30- - RajčataUNS8,52,2
0712 90 50- - MrkevUNS8,52,2
0712 90 90- - OstatníUNS8,52,2
0713Luštěniny suché, vyluštěné, též loupané nebo drcené
0713 10- Hrách (Pisum sativum):
0713 10 10- - K setíUNS11,01,7
0713 10 90- - OstatníUNS11,01,7
0713 20- Cizrna (Garbanzos):
0713 20 10- - K setíUNS5,0bez cla
0713 20 90- - OstatníUNS5,0bez cla
- Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.):
0713 31- - Fazole druhů Vigna mungo (L. ) Hepper nebo Vigna radiata (L.) Wilczek:
0713 31 10- - - K setíUNS5,0bez cla
0713 31 90- - - OstatníUNS5,0bez cla
0713 32- - Malé červené fazole (Adzuki) (Phaseolus nebo Vigna angularis):
0713 32 10- - - K setíUNS5,0bez cla
0713 32 90- - - OstatníUNS5,0bez cla
0713 33- - Fazole obecné (Phaseolus vulgaris):
0713 33 10- - - K setíUNS5,0bez cla
0713 33 90- - - OstatníUNS5,0bez cla
0713 39- - Ostatní:
0713 39 10- - - K setíUNS5,0bez cla
0713 39 90- - - OstatníUNS5,0bez cla
0713 40- Čočka:
0713 40 10- - - K setíUNS8,0bez cla
0713 40 90- - - OstatníUNS8,02,7
0713 50- Boby (Vicia faba var. major) a koňské boby (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor):
0713 50 10- - - K setíUNS5,0bez cla
0713 50 90- - - OstatníUNS5,0bez cla
0713 90- Ostatní:
0713 90 10- - K setíUNS5,0bez cla
0713 90 90- - OstatníUNS5,0bez cla
*0714Maniokové kořeny, marantové kořeny, salepové kořeny, jeruzalemské artičoky, sladké brambory a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též ve formě plátků nebo pelet; dřeň ságovníku
0714 10- Maniokové kořeny:
0714 10 10- - Válečky, kuličky a podobné tvary z mouky a krupiceUNS5,0bez cla
- - Ostatní:
0714 10 91- - - Používané k lidské výživě, v balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 28 kg, buď čerstvé a celé nebo zmrazené bez slupky, též rozřezané na kouskyUNS5,0bez cla
0714 10 99- - - OstatníUNS5,0bez cla
0714 20- Sladké brambory (batáty):
0714 20 10- - Čerstvé, celé určené k lidské výživěUNS5,0bez cla
0714 20 90- - OstatníUNS5,0bez cla
0714 90- Ostatní:
- - Marantové a salepové kořeny a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu:
0714 90 11- - - Používané k lidské výživě, v balení pro okamžitou spotřebu, o čistém obsahu nepřesahujícím 28 kg, buď čerstvé a celé nebo zmrazené bez slupky, též rozřezané na kouskyUNS5,0bez cla
0714 90 19- - - OstatníUNS5,0bez cla
0714 90 90- - OstatníUNS5,0bez cla

Význam poznámky (1) ke sloupci 5:

V příloze 2 je uvedena celní kvóta a smluvní sazba platná v rámci celní kvóty, která se vztahuje k této položce.

Podmínky pro uplatnění nižší sazby v rámci kvóty stanoví § 2 tohoto nařízení vlády.

Kapitola 8

Jedlé ovoce a ořechy; slupky citrusových plodů a melounů

Poznámky

1. Do této kapitoly nepatří nejedlé ovoce a ořechy.

2. Chlazené ovoce a ořechy se zařazují jako čerstvé.

3. Sušené ovoce a sušené ořechy této kapitoly mohou být částečně dehydrovány nebo upraveny z následujících důvodů:

a) pro dodatečné konzervování nebo stabilizaci (např. mírným tepelným zpracováním, sířením, přidáním kyseliny sorbové nebo sorbátu draselného),

b) pro zlepšení nebo udržení jejich vzhledu (např. přidáním rostlinného oleje nebo malého množství glukózového sirupu), za předpokladu, že si zachovají charakter sušeného ovoce nebo sušených ořechů.

Doplňkové poznámky

1. Obsah různých cukrů vyjádřených v sacharóze ("obsah cukru") u produktů v této kapitole odpovídá číselnému označení naměřenému refraktometrem (používaným dle přílohy nařízení EHS č. 558/93) při teplotě 20°C a znásobené činitelem 0,95.

2. Za "tropické ovoce" ve smyslu podpoložek 0811 90 11, 0811 90 31 a 0811 90 85 se považují kvajavy, mango, mangostany, papáje, tamarindy (indické datle), jablíčka kešu, liči (čínské švestky), duriany (batany, jackfruit), sapoty (Achras zapota), mučenky (passiflora), karamboly a pitahaye.

3. Za "tropické ořechy" ve smyslu podpoložek 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85, 0812 90 70 a 0813 50 31 se považují ořechy kokosové, kešu, para, arekové (betelové), cola a macadamia.

Položka celního sazebníkuNázev zbožíJMCelní sazbaPref. snížení cla RZPozn.
všeob.smluvní
1234567
0801Kokosové ořechy, ořechy para, akažuové ořechy, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané
*- Kokosové ořechy:
*0801 11 00- - Dehydrovaná dřeňUNS5,0bez cla
*0801 19 00- - OstatníUNS5,0bez cla
*- Para ořechy:
*0801 21 00- - Ve skořápceUNS5,0bez cla
*0801 22 00- - VyloupanéUNS5,0bez cla
*- Akažuové ořechy (kešu):
*0801 31 00- - Ve skořápceUNS5,0bez cla
*0801 32 00- - VyloupanéUNS5,0bez cla
0802Ostatní skořápkové ovoce, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo loupané
- Mandle:
0802 11- - Nevyloupané:
0802 11 10- - - HořkéUNS5,0bez cla
0802 11 90- - - OstatníUNS5,0bez cla
0802 12- - Vyloupané:
0802 12 10- - - HořkéUNS5,0bez cla
0802 12 90- - - OstatníUNS5,0bez cla
- Lískové oříšky (Corylus spp.):
0802 21 00- - NevyloupanéUNS5,0bez cla
0802 22 00- - VyloupanéUNS5,0bez cla
- Vlašské ořechy:
0802 31 00- - NevyloupanéUNS5,00,3bez cla
0802 32 00- - VyloupanéUNS5,00,3bez cla
0802 40 00- Jedlé kaštany (Castanea spp.)UNS5,03,3bez cla
0802 50 00- PistacieUNS5,0bez cla
0802 90- Ostatní:
0802 90 10- - Pekanové ořechyUNS5,0bez cla
0802 90 30- - Arekové ořechy (betelové) a cola ořechyUNS5,0bez cla
0802 90 50- - Piniové oříškyUNS5,0bez cla
0802 90 60- - Macadamia ořechyUNS5,0bez cla
0802 90 85- - OstatníUNS5,0bez cla
0803 00Banány včetně plantejnů, čerstvé nebo sušené
- Čerstvé:
0803 00 11- - PlantejnyUNS14,0bez cla
0803 00 19- - OstatníUNS14,0bez cla
0803 00 90- SušenéUNS14,0bez cla
0804Datle, fíky, ananas, avokado, kvajava, mango a mangostany, čerstvé nebo sušené
0804 10 00- DatleUNS6,0bez cla
0804 20- Fíky:
0804 20 10- - ČerstvéUNS9,9bez cla
0804 20 90- - SušenéUNS9,9bez cla
0804 30 00- AnanasUNS19,0bez cla
0804 40- Avokado (Persea gratissima):
*0804 40 20- - Od 1. ledna do 31. květnaUNS22,0bez cla
0804 40 90- - Od 1. června do 30. listopaduUNS22,0bez cla
*0804 40 95- - Od 1. do 31. prosinceUNS22,0bez cla
0804 50 00- Kvajava, mango a mangostanyUNS22,0bez cla
0805Citrusové plody, čerstvé nebo sušené
0805 10- Pomeranče:
- - Sladké, čerstvé:
- - - Od 1. ledna do 31. března:
0805 10 01- - - - Krvavé a polokrvavéUNS6,51,7bez cla
- - - - Ostatní:
0805 10 05- - - - - Druhy Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita a HamlinsUNS6,51,7bez cla
0805 10 09- - - - - OstatníUNS6,51,7bez cla
- - - Od 1. do 30. dubna:
0805 10 11- - - - Krvavé a polokrvavéUNS6,51,7bez cla
- - - - Ostatní:
0805 10 15- - - - - Druhy Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita a HamlinsUNS6,51,7bez cla
0805 10 19- - - - - OstatníUNS6,51,7bez cla
- - - Od 1. do 15. května:
0805 10 21- - - - Krvavé a polokrvavéUNS6,51,7bez cla
- - - - Ostatní:
0805 10 25- - - - - Druhy Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita a HamlinsUNS6,51,7bez cla
0805 10 29- - - - - OstatníUNS6,51,7bez cla
*- - - Od 16. do 31. května:
*0805 10 31- - - - Krvavé a polokrvavéUNS6,51,7bez cla
- - - - Ostatní:
*0805 10 33- - - - - Druhy Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita a HamlinsUNS6,51,7bez cla
*0805 10 35- - - - - OstatníUNS6,51,7bez cla
*- - - Od 1. června do 30. září:
*0805 10 37- - - - Krvavé polokrvavéUNS6,51,7bez cla
*- - - - Ostatní:
*0805 10 38- - - - - Druhy Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita a HamlinsUNS6,51,7bez cla
*0805 10 39- - - - - OstatníUNS6,51,7bez cla
*- - - Od 1. října do 15. října:
0805 10 42- - - - Krvavé a polokrvavéUNS6,51,7bez cla
- - - - Ostatní:
0805 10 44- - - - - Druhy Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita a HamlinsUNS6,51,7bez cla
0805 10 46- - - - - OstatníUNS6,51,7bez cla
- - - Od 16. října do 30. listopadu:
0805 10 51- - - - Krvavé a polokrvavéUNS6,51,7bez cla
- - - - Ostatní:
0805 10 55- - - - - Druhy Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita a HamlinsUNS6,51,7bez cla
0805 10 59- - - - - OstatníUNS6,51,7bez cla
- - - Od 1. do 31. prosince:
0805 10 61- - - - Krvavé a polokrvavéUNS6,51,7bez cla
- - - - Ostatní:
0805 10 65- - - - - Druhy Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita a HamlinsUNS6,51,7bez cla
0805 10 69- - - - - OstatníUNS6,51,7bez cla
- - Ostatní:
0805 10 82- - - Od 1. ledna do 31. březnaUNS6,51,7bez cla
0805 10 84- - - Od 1. dubna do 15. říjnaUNS6,51,7bez cla
0805 10 86- - - Od 16. října do 31. prosinceUNS6,51,7bez cla
0805 20- Mandarinky (včetně druhu tangerin a satsuma), clementinky, wilkingy a podobné citrusové hybridy:
- - Od 1. ledna do konce února:
0805 20 11- - - ClementinkyUNS6,51,7bez cla
0805 20 13- - - Monreales a SatsumasUNS6,51,7bez cla
0805 20 15- - - Mandarinky a wilkingyUNS6,51,7bez cla
0805 20 17- - - TangerinesUNS6,51,7bez cla
0805 20 19- - - OstatníUNS6,51,7bez cla
- - Od 1. března do 31. října:
0805 20 21- - - ClementinkyUNS6,51,7bez cla
0805 20 23- - - Monreales a SatsumasUNS6,51,7bez cla
0805 20 25- - - Mandarinky a wilkingyUNS6,51,7bez cla
0805 20 27- - - TangerinesUNS6,51,7bez cla
0805 20 29- - - OstatníUNS6,51,7bez cla
- - Od 1. listopadu do 31. prosince:
0805 20 31- - - ClementinkyUNS6,51,7bez cla
0805 20 33- - - Monreales a SatsumasUNS6,51,7bez cla
0805 20 35- - - Mandarinky a wilkingyUNS6,51,7bez cla
0805 20 37- - - TangerinesUNS6,51,7bez cla
0805 20 39- - - OstatníUNS6,51,7bez cla
0805 30- Citrony (Citrus limon, Citrus limonum) a limety (Citrus aurantifolia):
- - Citrony (Citrus limon, Citrus limonum):
0805 30 20- - - Od 1. ledna do 31. květnaUNS5,01,3bez cla
0805 30 30- - - Od 1. června do 31. říjnaUNS5,01,3bez cla
0805 30 40- - - Od 1. listopadu do 31. prosinceUNS5,01,3bez cla
0805 30 90- - Limety (Citrus aurantifolia)UNS5,01,3bez cla
0805 40- Grapefruity:
*0805 40 20- - Od 1. ledna do 30. dubnaUNS6,51,7bez cla
0805 40 90- - Od 1. května do 31. říjnaUNS6,51,7bez cla
*0805 40 95- - Od 1. listopadu do 31. prosinceUNS6,51,7bez cla
0805 90 00- OstatníUNS6,51,7bez cla
0806Vinné hrozny, čerstvé nebo sušené
0806 10- Čerstvé:
- - Stolní hrozny:
- - - Od 1. ledna do 14. července:
0806 10 21- - - - Druh Emperor (Vitis vinifera cv.) od 1. do 31. lednaUNS28,03,3
0806 10 29- - - - OstatníUNS28,03,3
0806 10 30- - - Od 15. do 20. červenceUNS28,020,7
0806 10 40- - - Od 21. července do 31. říjnaUNS28,020,7
0806 10 50- - - Od 1. do 20. listopaduUNS28,03,3
- - - Od 21. listopadu do 31. prosince:
0806 10 61- - - - Druhu Emperor (Vitis vinifera cv.) od 1. do 31. prosinceUNS28,03,3
0806 10 69- - - - OstatníUNS28,03,3
- - Ostatní:
*0806 10 93- - - Od 1. ledna do 14. červenceUNS100,095,01
*0806 10 95- - - Od 15. července do 31. říjnaUNS100,095,01
*0806 10 97- - - Od 1. listopadu do 31. prosinceUNS100,095,01
0806 20- Sušené:
- - V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 2 kg:
0806 20 11- - - KorintkyUNS13,33,7bez cla
0806 20 12- - - SultánkyUNS13,33,7bez cla
0806 20 18- - - OstatníUNS13,33,7bez cla
- - Ostatní:
0806 20 91- - - KorintkyUNS13,32,5bez cla
0806 20 92- - - SultánkyUNS13,32,5bez cla
0806 20 98- - - OstatníUNS13,32,5bez cla
0807Melouny (včetně vodních melounů) a papáje, čerstvé
*- Melouny (včetně vodních melounů):
*0807 11 00- - Vodní melounyUNS42,010,0
*0807 19 00- - OstatníUNS42,010,0
0807 20 00- PapájeUNS8,5bez cla
0808Jablka, hrušky a kdoule, čerstvé
0808 10- Jablka:
0808 10 10- - Jablka k výrobě moštu, volně ložená, od 16. září do 15. prosinceUNS19,015,0
- - Ostatní:
- - - Od 1. ledna do 31. března:
0808 10 51- - - - Druhu Golden DeliciousUNS19,012,0
0808 10 53- - - - Druhu Granny SmithUNS19,012,0
0808 10 59- - - - OstatníUNS19,012,0
- - - Od 1. dubna do 30. června:
0808 10 61- - - - Druhu Golden DeliciousUNS19,03,0
0808 10 63- - - - Druhu Granny SmithUNS19,03,0
0808 10 69- - - - OstatníUNS19,03,0
- - - Od 1. do 31. července:
0808 10 71- - - - Druhu Golden DeliciousUNS19,03,0
0808 10 73- - - - Druhu Granny SmithUNS19,03,0
0808 10 79- - - - OstatníUNS19,03,0
- - - Od 1. srpna do 31. prosince:
0808 10 92- - - - Druhu Golden DeliciousUNS19,015,0
0808 10 94- - - - Druhu Granny SmithUNS19,015,0
0808 10 98- - - - OstatníUNS19,015,0
0808 20- Hrušky a kdoule:
- - Hrušky:
0808 20 10- - - Hrušky k výrobě moštu volně ložené, od 1.srpna do 31.prosinceUNS10,04,7
- - - Ostatní:
0808 20 31- - - - Od 1. ledna do 31. březnaUNS5,04,7bez cla
0808 20 37- - - - Od 1. do 30. dubnaUNS5,02,8bez cla
0808 20 41- - - - Od 1. května do 30. červnaUNS5,02,8
0808 20 47- - - - Od 1. do 15. červenceUNS5,02,8bez cla
0808 20 51- - - - Od 16. do 31. červenceUNS10,09,0
0808 20 57- - - - Od 1. srpna do 31. říjnaUNS10,09,0
0808 20 67- - - - Od 1. listopadu do 31. prosinceUNS10,09,0
0808 20 90- - KdouleUNS5,01,9bez cla
0809Meruňky, třešně, višně, broskve (včetně nektarinek), švestky a trnky, čerstvé
0809 10- Meruňky:
0809 10 10- - Od 1. ledna do 31. květnaUNS10,09,5
0809 10 20- - Od 1. do 20. červnaUNS10,09,5
0809 10 30- - Od 21. do 30. červnaUNS10,09,5
0809 10 40- - Od 1. do 31. červenceUNS10,09,5
0809 10 50- - Od 1. srpna do 31. prosinceUNS10,09,5
0809 20- Třešně, višně:
- - Od 1. ledna do 30. dubna:
0809 20 11- - - Višně (Prunus cerasus)UNS6,54,2bez cla
0809 20 19- - - OstatníUNS6,53,7bez cla
- - Od 1. do 20. května:
0809 20 21- - - Višně (Prunus cerasus)UNS10,09,5
0809 20 29- - - OstatníUNS10,03,7
- - Od 21. do 31. května:
0809 20 31- - - Višně (Prunus cerasus)UNS10,09,5
0809 20 39- - - OstatníUNS10,03,7
- - Od 1. června do 15. července:
0809 20 41- - - Višně (Prunus cerasus)UNS10,09,5
0809 20 49- - - OstatníUNS10,03,7
- - Od 16. do 31. července:
0809 20 51- - - Višně (Prunus cerasus)UNS6,54,2
0809 20 59- - - OstatníUNS6,53,7
- - Od 1. do 10. srpna:
0809 20 61- - - Višně (Prunus cerasus)UNS6,54,2
0809 20 69- - - OstatníUNS6,53,7
- - Od 11. srpna do 31. prosince:
0809 20 71- - - Višně (Prunus cerasus)UNS6,54,2bez cla
0809 20 79- - - OstatníUNS6,53,7bez cla
0809 30- Broskve, včetně nektarinek:
- - Od 1. ledna do 10. června:
0809 30 11- - - NektarinkyUNS10,09,3
0809 30 19- - - OstatníUNS10,09,3
- - Od 11. do 20. června:
0809 30 21- - - NektarinkyUNS10,09,3
0809 30 29- - - OstatníUNS10,09,3
- - Od 21. června do 31. července:
0809 30 31- - - NektarinkyUNS10,09,3
0809 30 39- - - OstatníUNS10,09,3
- - Od 1. srpna do 30. září:
0809 30 41- - - NektarinkyUNS10,09,3
0809 30 49- - - OstatníUNS10,09,3
- - Od 1. října do 31. prosince:
0809 30 51- - - NektarinkyUNS10,09,3
0809 30 59- - - OstatníUNS10,09,3
0809 40- Švestky a trnky:
- - Švestky:
0809 40 10- - - Od 1. ledna do 10. červnaUNS11,02,0bez cla
0809 40 20- - - Od 11. do 30. červnaUNS11,02,0bez cla
0809 40 30- - - Od 1. července do 30. záříUNS11,09,0
0809 40 40- - - Od 1. října do 31. prosinceUNS11,02,0bez cla
0809 40 90- - TrnkyUNS11,02,7bez cla
0810Ostatní ovoce, čerstvé
0810 10- Jahody:
*0810 10 05- - Od 1. ledna do 30. dubnaUNS10,0bez cla
0810 10 10- - Od 1. května do 31. červenceUNS10,09,5
*0810 10 80- - Od 1. srpna do 31. prosinceUNS10,0bez cla
0810 20- Maliny, moruše, ostružiny a ostružino-maliny:
0810 20 10- - MalinyUNS5,01,9bez cla
0810 20 90- - OstatníUNS5,01,9bez cla
0810 30- Černý, bílý a červený rybíz a angrešt:
0810 30 10- - Černý rybíz (cassis)UNS10,09,7
0810 30 30- - Červený rybízUNS10,09,7
0810 30 90- - OstatníUNS10,09,7
0810 40- Brusinky, borůvky a jiné plody druhu Vaccinium:
0810 40 10- - Brusinky (plody druhu Vaccinium vitis-idaea)UNS5,01,7bez cla
0810 40 30- - Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus)UNS5,01,7
0810 40 50- - Plody druhů Vaccinium macrocarpon a Vaccinium corymbosumUNS5,01,7bez cla
0810 40 90- - OstatníUNS5,01,7bez cla
*0810 50 00- KiwiUNS5,0bez cla
0810 90- Ostatní:
0810 90 30- - Tamarindy, jablíčka kešu (Anacardium occidentale), liči - čínské švestky (Nephelium litchi), duriany (batany, jackfruit) (Artocarpus integrifolia), sapoty (Achras zapota)UNS5,0bez cla
0810 90 40- - Plody mučenky (passiflora), karambola a pitahayaUNS5,0bez cla
0810 90 85- - OstatníUNS5,0bez cla
0811Ovoce a ořechy, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel
0811 10- Jahody:
- - S přídavkem cukru nebo jiných sladidel:
0811 10 11- - - S obsahem cukru převyšujícím 13% hmotnostníchUNS35,09,5
0811 10 19- - - OstatníUNS35,09,5
0811 10 90- - OstatníUNS35,09,5
0811 20- Maliny, ostružiny, moruše, ostružino-maliny, černý, bílý a červený rybíz a angrešt:
- - S přídavkem cukru nebo jiných sladidel:
0811 20 11- - - S obsahem cukru převyšujícím 13% hmotnostníchUNS35,09,5
0811 20 19- - - OstatníUNS35,09,5
- - Ostatní:
0811 20 31- - - MalinyUNS35,09,5
0811 20 39- - - Černý rybíz (cassis)UNS35,09,5
0811 20 51- - - Červený rybízUNS35,09,5
0811 20 59- - - Ostružiny nebo moruše, ostružino-malinyUNS35,01,9bez cla
0811 20 90- - - OstatníUNS35,01,9bez cla
0811 90- Ostatní:
- - S přídavkem cukru nebo jiných sladidel:
- - - S obsahem cukru převyšujícím 13% hmotnostních:
0811 90 11- - - - Tropické ovoce a tropické ořechyUNS35,09,5
0811 90 19- - - - OstatníUNS35,09,5
- - - Ostatní:
0811 90 31- - - - Tropické ovoce a tropické ořechyUNS35,09,5
0811 90 39- - - - OstatníUNS35,09,5
- - Ostatní:
0811 90 50- - - Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus)UNS35,01,9
0811 90 70- - - Borůvky druhu Vaccinium myrtilloides a Vaccinium angustifoliumUNS35,01,9
- - - Třešně a višně:
0811 90 75- - - - Višně (Prunus Cerasus)UNS35,01,9
0811 90 80- - - - OstatníUNS35,01,9
0811 90 85- - - Tropické ovoce a tropické ořechyUNS35,01,9
0811 90 95- - - OstatníUNS35,01,9
0812Ovoce a ořechy, prozatímně konzervované (např. oxidem siřičitým nebo ve slané vodě, sířenou vodou nebo přidáním jiných látek k zajištění jejich prozatímní konzervace), ale nevhodné v tomto stavu k požívání
0812 10 00- Třešně, višněUNS22,04,3
0812 20 00- JahodyUNS22,04,3
0812 90- Ostatní:
0812 90 10- - MeruňkyUNS22,04,3
0812 90 20- - PomerančeUNS22,0bez cla
0812 90 30- - PapájeUNS22,0bez cla
0812 90 40- - Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus)UNS22,01,8
0812 90 50- - Černý rybízUNS22,04,3
0812 90 60- - MalinyUNS22,04,3
0812 90 70- - Kvajavy, mango, mangostany, tamarindy (indické datle), jablíčka kešu, liči (čínskéšvestky), duriany (batany, jackfruit), sapoty (Achras zapota), mučenky (passiflora), karambola, pitahaya a tropické ořechyUNS22,04,3
0812 90 95- - OstatníUNS22,04,3
0813Ovoce sušené, jiné než čísel 0801 až 0806; směsi sušeného ovoce nebo ořechů této kapitoly
0813 10 00- MeruňkyUNS5,00,9bez cla
0813 20 00- ŠvestkyUNS5,00,9bez cla
0813 30 00- JablkaUNS5,00,9
0813 40- Ostatní ovoce:
0813 40 10- - Broskve, včetně nektarinekUNS5,00,9bez cla
0813 40 30- - HruškyUNS5,00,9
0813 40 50- - PapájeUNS5,0bez cla
0813 40 60- - TamarindyUNS5,0bez cla
0813 40 70- - Jablíčka kešu, liči (čínskéšvestky), duriany (batany, jackfruit), sapoty (Achras zapota), mučenky (passiflora), karambola a pitahayaUNS5,00,9
0813 40 95- - OstatníUNS5,00,9bez cla
0813 50- Směsi sušeného ovoce nebo ořechů této kapitoly:
- - Míchané sušené ovoce, jiné než uvedené v číslech 0801 a 0806:
- - - Bez švestek:
0813 50 12- - - - Z papájí, tamarind (indických datlí), jablíček kešu, liči (čínských švestek), durianů (batanů, jackfruit), sapot (Achrass zapota), mučenky (passiflora), karambol a pitahayíUNS8,50,9bez cla
0813 50 15- - - - OstatníUNS8,50,9bez cla
0813 50 19- - - Se švestkamiUNS8,50,9bez cla
- - Směsi tvořené výhradně ze suchých ořechů čísel 0801 a 0802:
0813 50 31- - - Tropických ořechůUNS8,5bez clabez cla
0813 50 39- - - OstatníUNS8,5bez clabez cla
- - Ostatní směsi:
0813 50 91- - - Bez švestek a fíkůUNS8,5bez clabez cla
0813 50 99- - - OstatníUNS8,5bez clabez cla
0814 00 00Slupky citrusových plodů nebo melounů (včetně vodních melounů), čerstvé, zmrazené, naložené ve slané vodě, sířené vodě nebo s přídavkem jiných látek sloužících k zajištění jejich prozatímní konzervace nebo sušenéUNS6,0bez cla

Význam poznámky (1) ke sloupci 5:

V příloze 2 je uvedena celní kvóta a smluvní sazba platná v rámci celní kvóty, která se vztahuje k této položce. Podmínky pro uplatnění nižší sazby v rámci kvóty stanoví § 2 tohoto nařízení vlády.

Kapitola 9

Káva, čaj, maté a koření

Poznámky

1. Směsi výrobků čísel 0904 až 0910 se zařazují takto:

a) směsi dvou nebo více výrobků téhož čísla zůstávají zařazeny v tomto čísle;

b) směsi výrobků patřících do různých čísel se zařazují do čísla 0910.

Okolnost, že zboží čísel 0904 až 0910 (včetně shora uvedených směsí) obsahuje přísadu jiných látek, nemá vliv na jeho zařazení, pokud takto vzniklé směsi si podržely podstatný charakter výrobků těchto čísel. V opačném případě tyto směsi nepatří do této kapitoly; jde-li o kořenité směsi nebo o směsi přísad pro ochucení, patří do čísla 2103.

2. Do této kapitoly nepatří pepř zvaný "kubebový" (Piper cubeba) a ostatní výrobky čísla 1211.

Položka celního sazebníkuNázev zbožíJMCelní sazbaPref. snížení cla RZPozn.
všeob.smluvní
1234567
0901Káva, též pražená či dekofeinovaná; kávové slupky a pulpy; kávové náhražky s jakýmkoliv obsahem kávy
- Nepražená káva:
0901 11 00- - S kofeinemUNS30,03,7bez cla
0901 12 00- - DekofeinováUNS30,03,7bez cla
- Pražená káva:
0901 21 00- - S kofeinemUNS56,03,7
0901 22 00- - DekofeinováUNS56,03,7
*0901 90- Ostatní:
*0901 90 10- - Kávové slupky a pulpyUNS30,05,0
*0901 90 90- - Kávové náhražky obsahující kávuUNS56,07,5
0902Čaj, též aromatizovaný
0902 10 00- Zelený čaj (nefermentovaný), v balení o obsahu nepřesahujícím hmotnost 3 kgUNS52,02,0bez cla
0902 20 00- Zelený čaj (nefermentovaný), ostatníUNS52,02,0bez cla
0902 30 00- Černý čaj (fermentovaný) a čaj částečně fermentovaný, v balení o obsahu nepřesahujícím hmotnost 3 kgUNS52,02,0bez cla
0902 40 00- Černý čaj (fermentovaný) a čaj částečně fermentovaný, ostatníUNS52,02,0bez cla
0903 00 00MatéUNS70,03,3bez cla
0904Pepř rodu Piper; plody rodu Capsicum nebo Pimenta, sušené, drcené nebo v prášku
- Pepř:
0904 11- - Nedrcený, jiný než v prášku:
0904 11 10- - - Pro průmyslovou výrobu esencí a pryskyřičných olejůUNS10,02,5bez cla
0904 11 90- - - OstatníUNS10,02,5bez cla
0904 12 00- - Drcený nebo v práškuUNS10,02,5bez cla
0904 20- Plody rodu Capsicum nebo Pimenta, sušené nebo drcené nebo v prášku:
- - Nedrcené, též jiné než v prášku:
0904 20 10- - - Sladká paprikaUNS15,08,3
- - - Ostatní:
0904 20 31- - - - Rodu Capsicum pro výrobu kapsicinu nebo barviva z pryskyřicových olejů paprik rodu CapsicumUNS15,08,3
0904 20 35- - - - Pro průmyslovou výrobu esencí a pryskyřičných olejůUNS15,08,3
0904 20 39- - - - OstatníUNS15,08,3
0904 20 90- - Drcené nebo v práškuUNS15,08,3
0905 00 00VanilkaUNS9,52,3bez cla
0906Skořice a květy skořicovníku
0906 10 00- Nedrcené a jiné než v práškuUNS32,02,7bez cla
0906 20 00- Drcené nebo v práškuUNS32,02,7bez cla
0907 00 00Hřebíček (plody, květy, stopky)UNS15,03,3bez cla
0908Muškátové oříšky, muškátový květ, amomy a kardamomy
0908 10- Muškátové oříšky:
0908 10 10- - Nedrcené, ani v prášku, určené pro průmyslovou výrobu esencí nebo pryskyřičných olejůUNS44,02,7bez cla
0908 10 90- - OstatníUNS44,02,7bez cla
0908 20- Muškátový květ:
0908 20 10- - Nedrcený, ani v práškuUNS44,02,7bez cla
0908 20 90- - Drcený nebo v práškuUNS44,02,7bez cla
0908 30 00- Amomy a kardamomyUNS44,02,7bez cla
0909Semena anýzu, badyánu, fenyklu, koriandru, kmínu nebo kořenného kmínu; jalovcové bobulky
0909 10- Semena anýzu nebo badyánu:
0909 10 10- - Semena anýzuUNS8,02,7
0909 10 90- - Semena badyánuUNS8,02,7
0909 20 00- Semena koriandruUNS8,02,7
0909 30- Semena kmínu:
- - Nedrcená, ani v prášku:
0909 30 11- - - Pro průmyslovou výrobu esencí a pryskyřičných olejůUNS10,09,5
0909 30 19- - - OstatníUNS10,09,5
0909 30 90- - Drcená nebo v práškuUNS10,09,5
0909 40- Semena kořenného kmínu:
- - Nedrcená, ani v prášku:
0909 40 11- - - Pro průmyslovou výrobu esencí a pryskyřičných olejůUNS10,09,5
0909 40 19- - - OstatníUNS10,09,5
0909 40 90- - Drcená nebo v práškuUNS10,09,5
0909 50- Semena fenyklu; jalovcové bobulky:
- - Nedrcená, ani v prášku:
0909 50 11- - - Pro průmyslovou výrobu esencí a pryskyřičných olejůUNS8,02,7bez cla
0909 50 19- - - OstatníUNS8,02,7bez cla
0909 50 90- - Drcená nebo v práškuUNS8,02,7bez cla
0910Zázvor, šafrán, kurkuma, tymián, bobkový list, kari a ostatní koření
0910 10- Zázvor:
- - Celé kořeny, kousky nebo plátky:
0910 10 11- - - Pro průmyslovou výrobu esencí a pryskyřičných olejůUNS56,02,7bez cla
0910 10 19- - - OstatníUNS56,02,7bez cla
0910 10 90- - OstatníUNS56,02,7bez cla
0910 20- Šafrán:
0910 20 10- - Nedrcený, ani v práškuUNS5,02,7bez cla
0910 20 90- - Drcený nebo v práškuUNS5,02,7bez cla
0910 30 00- KurkumaUNS19,02,7bez cla
0910 40- Tymián; bobkový list:
- - Tymián:
- - - Nedrcený, ani v prášku:
0910 40 11- - - - Mateřídouška (Thymus serpyllum)UNS5,02,7bez cla
0910 40 13- - - - OstatníUNS5,02,7bez cla
0910 40 19- - - Drcený nebo v práškuUNS5,02,7bez cla
0910 40 90- - Bobkový listUNS5,02,7bez cla
0910 50 00- KariUNS19,02,7bez cla
- Ostatní koření:
0910 91- - Směsi, na které se vztahuje poznámka 1b) této kapitoly:
0910 91 10- - - Nedrcené, ani v práškuUNS19,02,7bez cla
0910 91 90- - - Drcené nebo v práškuUNS19,02,7bez cla
0910 99- - Ostatní:
0910 99 10- - - Semena pískaviceUNS19,02,7bez cla
- - - Ostatní:
0910 99 91- - - - Nedrcené, ani v práškuUNS19,02,7bez cla
0910 99 99- - - - Drcené nebo v práškuUNS19,02,7bez cla

Kapitola 10

Obiloviny

Poznámky

1.

a) Výrobky uvedené v číslech této kapitoly patří do těchto čísel pouze jestliže obsahují zrna, která mohou být též v klasech nebo lodyhách.

b) Do této kapitoly nepatří zrna, která byla loupaná nebo jinak zpracovaná. Avšak rýže zbavená plev, omletá, hlazená, leštěná, předpařená (parboiled) a zlomková zůstává v čísle 1006.

2. Do čísla 1005 nepatří sladká kukuřice (kapitola 7).

Poznámka k položce

1. Výraz "tvrdá pšenice" "pšenice durum" označuje pšenici Triticum durum a hybridy odvozené z mezidruhového křížení Triticum durum, které mají stejný počet (28) chromozomů jako tento druh.

Doplňková poznámka

1. Následujícími výrazy se rozumí:

a) "Rýže s kulatými zrny" ve smyslu podpoložek 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21,1006 30 42, 1006 30 61 a 1006 30 92 je rýže, jejíž délka zrna je nejvýše 5,2 mm a poměr délka/šířka je nižší než 2;

b) "Rýže s průměrnými zrny" ve smyslu podpoložek 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 a 1006 30 94 je rýže, jejíž délka zrna převyšuje 5,2 mm, avšak nepřesahuje 6 mm a poměr délka/šířka je nižší než 3;

c) "Dlouhozrná rýže" ve smyslu podpoložek 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 a 1006 30 98 je rýže, jejíž délka zrna převyšuje 6,0 mm;

d) "Rýže paddy" ve smyslu podpoložek 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96 a 1006 10 98 je rýže, jejíž zrna jsou po vymlácení ještě těsně obalena plevami;

e) "Loupaná rýže" ve smyslu podpoložek 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 a 1006 20 98 je rýže zbavená pouze plev. Sem patří zejména rýže označované komerčními názvy "hnědá rýže", "rýže cargo", "rýže loonzain" a "riso abramato";

f) "Poloomletá rýže" ve smyslu podpoložek 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 a 1006 30 48 je rýže zbavená plev, částečně klíčků a zcela nebo částečně vrchních, nikoliv však spodních vrstev perikarpu;

g) "Omletá rýže" ve smyslu podpoložek 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 a 1006 30 98 je rýže, z níž byly odstraněny plevy, všechny svrchní i spodní vrstvy perikarpu, všechny klíčky u dlouhé a polodlouhé rýže a alespoň částečně u rýže kulaté, ale u níž mohou ještě zůstat bílé podélné rýžky, avšak maximálně u 10 % zrn;

h) "Zlomková rýže" ve smyslu podpoložky 1006 40 00: zlomky zrn, jejichž délka je 3/4 nebo méně než je průměrná délka celých zrn.

2. Nepoužívá se

Položka celního sazebníkuNázev zbožíJMCelní sazbaPref. snížení cla RZPozn.
všeob.smluvní
1234567
1001Pšenice a sourež
1001 10 00- Pšenice durumUNS30,05,9
1001 90- Ostatní:
1001 90 10- - Špalda, k setíUNS30,028,5
- - Ostatní špalda, běžná pšenice a sourež:
1001 90 91- - - Běžná pšenice a sourež k setíUNS30,023,7
1001 90 99- - - OstatníUNS30,023,7
1002 00 00ŽitoUNS32,023,7
1003 00Ječmen
1003 00 10- K setíUNS40,023,7
1003 00 90- OstatníUNS40,023,7
1004 00 00OvesUNS42,023,7
1005Kukuřice
1005 10- Zrna k setí:
- - Hybridní:
1005 10 11- - - Dvakrát křížená a hybrid top-crossUNS11,02,7
1005 10 13- - - Třikrát kříženáUNS11,02,7
1005 10 15- - - Jednoduchý hybridUNS11,02,7
1005 10 19- - - OstatníUNS11,02,7
1005 10 90- - OstatníUNS11,02,7
1005 90 00- OstatníUNS20,019,0
1006Rýže
1006 10- Rýže v plevách (paddy nebo surová):
1006 10 10- - K setíUNS5,0bez cla
- - Ostatní:
- - - Předpařená (parboiled):
1006 10 21- - - - S kulatými zrnyUNS5,0bez cla
1006 10 23- - - - S průměrnými zrny:UNS5,0bez cla
- - - - S dlouhými zrny;
1006 10 25- - - - - S poměrem délky k šířce větším než 2, avšak menším než 3UNS5,0bez cla
1006 10 27- - - - - S poměrem délky k šířce 3 nebo většímUNS5,0bez cla
- - - Ostatní:
1006 10 92- - - - S kulatými zrnyUNS5,0bez cla
1006 10 94- - - - S průměrnými zrnyUNS5,0bez cla
- - - - S dlouhými zrny:
1006 10 96- - - - - S poměrem délky k šířce větším než 2, avšak menším než 3UNS5,0bez cla
1006 10 98- - - - - S poměrem délky k šířce 3 nebo většímUNS5,0bez cla
1006 20- Rýže zbavená plev ( rýže cargo nebo hnědá rýže):
- - Předpařená:
1006 20 11- - - S kulatými zrnyUNS5,0bez cla
1006 20 13- - - S průměrnými zrnyUNS5,0bez cla
- - - S dlouhými zrny:
1006 20 15- - - - S poměrem délky k šířce větším než 2, avšak menším než 3UNS5,0bez cla
1006 20 17- - - - S poměrem délky k šířce 3 nebo většímUNS5,0bez cla
- - Ostatní:
1006 20 92- - - S kulatými zrnyUNS5,0bez cla
1006 20 94- - - S průměrnými zrnyUNS5,0bez cla
- - - S dlouhými zrny;
1006 20 96- - - - S poměrem délky k šířce větším než 2, avšak menším než 3UNS5,0bez cla
1006 20 98- - - - S poměrem délky k šířce 3 nebo většímUNS5,0bez cla
1006 30- Rýže poloomletá nebo omletá, též hlazená nebo leštěná:
- - Rýže poloomletá:
- - - Dušená:
1006 30 21- - - - S kulatými zrnyUNS5,0bez cla
1006 30 23- - - - S průměrnými zrnyUNS5,0bez cla
- - - - S dlouhými zrny:
1006 30 25- - - - - S poměrem délky k šířce větším než 2, avšak menším než 3UNS5,0bez cla
1006 30 27- - - - - S poměrem délky k šířce 3 nebo většímUNS5,0bez cla
- - - Ostatní:
1006 30 42- - - - S kulatými zrnyUNS5,0bez cla
1006 30 44- - - - S průměrnými zrnyUNS5,0bez cla
- - - - S dlouhými zrny:
1006 30 46- - - - - S poměrem délky k šířce větším než 2, avšak menším než 3UNS5,0bez cla
1006 30 48- - - - - S poměrem délky k šířce 3 nebo většímUNS5,0bez cla
- - Rýže omletá:
- - - Předpařená (parboiled):
1006 30 61- - - - S kulatými zrnyUNS5,0bez cla
1006 30 63- - - - S průměrnými zrnyUNS5,0bez cla
- - - - S dlouhými zrny:
1006 30 65- - - - - S poměrem délky k šířce větším než 2, avšak menším než 3UNS5,0bez cla
1006 30 67- - - - - S poměrem délky k šířce 3 nebo většímUNS5,0bez cla
- - - Ostatní:
1006 30 92- - - - S kulatými zrnyUNS5,0bez cla
1006 30 94- - - - S průměrnými zrnyUNS5,0bez cla
- - - - S dlouhými zrny:
1006 30 96- - - - - S poměrem délky k šířce 2, avšak menším než 3UNS5,0bez cla
1006 30 98- - - - - S poměrem délky k šířce 3 nebo většímUNS5,0bez cla
1006 40 00- Zlomková rýžeUNS5,0bez cla
1007 00Zrna čiroku
1007 00 10- Hybridy k setíUNS6,5bez cla
1007 00 90- OstatníUNS6,5bez cla
1008Pohanka, proso a lesknice kanárská; ostatní obiloviny
1008 10 00- PohankaUNS5,01,7
1008 20 00- ProsoUNS6,53,7
1008 30 00- Lesknice kanárskáUNS70,0bez cla
1008 90- Ostatní obiloviny:
1008 90 10- - TriticaleUNS50,05,9
1008 90 90- - OstatníUNS50,01,8

Kapitola 11

Mlýnské výrobky; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek

Poznámky

1. Do této kapitoly nepatří:

a) pražený slad upravený jako kávová náhražka (čísel 0901 nebo 2101).

b) upravená mouka, krupice a škroby čísla 1901;

c) kukuřičné vločky a ostatní výrobky čísla 1904;

d) upravená nebo konzervovaná zelenina čísel 2001, 2004 nebo 2005;

e) farmaceutické výrobky (kapitola 30);

f) škroby, upravené jako voňavkářské nebo toaletní zboží nebo jako kosmetické přípravky (kapitoly 33).

2.

A) Mlýnské výrobky z obilí, uvedeného dále v tabulce, patří do této kapitoly, mají-li podle hmotnosti sušiny:

a) obsah škrobu (určený polarimetricky podle upravené metody Ewerse) převyšující údaje uvedené ve sloupci 2;

b) obsah popela (po odečtení přidaných minerálních látek) nepřesahující údaje uvedené ve sloupci 3.

Neodpovídají-li uvedeným podmínkám, patří do čísla 2302. Avšak obilné klíčky, celé nebo ve vločkách nebo drcené, patří vždy do čísla 1104.

B) Výrobky patřící podle výše uvedených ustanovení do této kapitoly se zařadí do čísel 1101 nebo 1102, jestliže množství výrobku, vyjádřené v procentech, propadlé kovovým drátěným sítem, otvorem stanoveným ve sloupcích 4 nebo 5, nemá menší hmotnost než množství uvedené pro příslušný druh obilí.

Neodpovídají-li uvedeným podmínkám, patří do čísel 1103 nebo 1104.

Druh obilíObsah škrobuObsah popelaMnožství propadlé sítem s otvorem
315 mikrometrů (mikronů)500 mikrometrů (mikronů)
12345
Pšenice a žito45 %2,5 %80 %-
Ječmen45 %3,- %80 %-
Oves45 %5,- %80 %-
Kukuřice a čirok45 %2,- %-90 %
Rýže45 %1,6 %80 %-
Pohanka45 %4,- %80 %-
Ost. obiloviny45 %2,- %50 %

3. Ve smyslu čísla 1103 výrazy "krupice" a "krupička" označují výrobky získané rozdrcením obilních zrn, ze kterých:

a) v případě kukuřičných výrobků alespoň 95% hmotnostních propadne kovovým drátěným sítem o velikosti otvorů 2 mm;

b) v případě ostatních obilných výrobků alespoň 95% hmotnostních propadne kovovým drátěným sítem o velikosti otvorů 1,25 mm.

Doplňkové poznámky

1. nepoužívá se

2. Ve smyslu čísla 1106 výrazy "mouka", "krupice" a "prášek" označují výrobky získané mletím nebo nějakým jiným procesem drcení ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo kořenů či hlíz čísla 0714 nebo produktů kapitoly 8, u kterých:

a) v případě sušených luštěnin, sága, kořenů, hlíz a produktů kapitoly 8 (vyjma ořechy čísel 0801 a 0802) nejméně 95% hmotnostních propadne kovovým drátěným sítem o velikosti otvorů 2 mm;

b) v případě ořechů čísel 0801 a 0802 nejméně 50% hmotnostních propadne kovovým drátěným sítem o velikosti otvorů 2,5 mm.

Položka celního sazebníkuNázev zbožíJMCelní sazbaPref. snížení cla RZPozn.
všeob.smluvní
1234567
1101 00Pšeničná mouka nebo mouka ze sourži
- Pšeničná mouka:
1101 00 11- - Z pšenice durumUNS30,025,0
1101 00 15- - Z obyčejné pšenice a pšenice šaldyUNS30,025,0
1101 00 90- Mouka ze souržiUNS30,025,0
1102Obilné mouky, jiné než pšeničná nebo mouka ze sourži
1102 10 00- Žitná moukaUNS62,019,0
1102 20- Kukuřičná mouka:
1102 20 10- - S obsahem tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostníchUNS62,019,0
1102 20 90- - OstatníUNS62,019,0
1102 30 00- Rýžová moukaUNS62,04,3
1102 90- Ostatní:
1102 90 10- - Ječná moukaUNS62,018,3
1102 90 30- - Ovesná moukaUNS62,018,3
1102 90 90- - OstatníUNS62,018,3
1103Krupice, krupička a aglomerované výrobky z obilí ve tvaru válečků, kuliček a v podobných tvarech
- Krupice a krupička:
1103 11- - Z pšenice:
1103 11 10- - - Z tvrdé pšeniceUNS50,06,9
1103 11 90- - - Z měkké pšenice nebo ze špaldyUNS50,023,7
1103 12 00- - Z ovsaUNS70,018,3
1103 13- - Z kukuřice:
*1103 13 10- - - S obsahem tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostníchUNS70,019,0
1103 13 90- - - OstatníUNS70,019,0
1103 14 00- - Z rýžeUNS70,04,0
1103 19- - Z ostatního obilí:
1103 19 10- - - Ze žitaUNS70,018,3
1103 19 30- - - Z ječmeneUNS70,018,3
1103 19 90- - - OstatníUNS70,018,3
- Aglomerované výrobky ve tvaru válečků, kuliček a v podobných tvarech:
1103 21 00- - Z pšeniceUNS50,023,3
1103 29- - Z ostatního obilí:
1103 29 10- - - Ze žitaUNS70,018,3
1103 29 20- - - Z ječmeneUNS70,018,3
1103 29 30- - - Z ovsaUNS70,018,3
1103 29 40- - - Z kukuřiceUNS70,018,3
1103 29 50- - - Z rýžeUNS70,04,2
1103 29 90- - - OstatníUNS70,018,3
1104Obilná zrna jinak zpracovaná (např. loupaná, drcená na válcích, ve vločkách, perlovitá, řezaná nebo šrotovaná), vyjma rýže čísla 1006; obilné klíčky, celé, drcené, ve vločkách nebo mleté
- Zrna drcená nebo ve vločkách:
1104 11- - Z ječmene:
1104 11 10- - - Drcená na válcíchUNS50,018,3
1104 11 90- - - Ve vločkáchUNS50,018,3
1104 12- - Z ovsa:
1104 12 10- - - Drcená na válcíchUNS50,018,3
1104 12 90- - - Ve vločkáchUNS50,018,3
1104 19- - Z ostatního obilí:
1104 19 10- - - Z pšeniceUNS50,023,3
1104 19 30- - - Ze žitaUNS50,018,3
1104 19 50- - - Z kukuřiceUNS50,018,3
- - - Ostatní:
1104 19 91- - - - Rýžové vločkyUNS50,018,3
1104 19 99- - - - OstatníUNS50,018,3
- Ostatní zrna, zpracovaná (např. loupaná, perlovitá, řezaná nebo šrotovaná):
1104 21- - Z ječmene:
1104 21 10- - - Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná)UNS50,018,3
1104 21 30- - - Loupaná a řezaná nebo šrotovaná (zvaná “Grütze“ nebo “grutten“)UNS50,018,3
1104 21 50- - - PerlovitáUNS50,018,3
1104 21 90- - - Pouze šrotovanáUNS50,018,3
1104 21 99- - - OstatníUNS50,018,3
1104 22- - Z ovsa:
*1104 22 20- - - Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná)UNS50,018,3
1104 22 30- - - Loupaná a řezaná nebo šrotovaná (zvaná “Grütze“ nebo “grutten“)UNS50,018,3
1104 22 50- - - PerlovitáUNS50,018,3
1104 22 90- - - Pouze šrotovanáUNS50,018,3
*1104 22 92- - - ObrušovanáUNS50,018,3
1104 22 99- - - OstatníUNS50,018,3
1104 23- - Z kukuřice:
1104 23 10- - - Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná), též řezaná nebo šrotovanáUNS50,018,3
1104 23 30- - - PerlovitáUNS50,018,3
1104 23 90- - - Pouze šrotovanáUNS50,018,3
1104 23 99- - - OstatníUNS50,018,3
1104 29- - Z ostatního obilí:
- - - Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná), též řezaná nebo šrotovaná:
1104 29 11- - - - Z pšeniceUNS50,023,3
1104 29 15- - - - Ze žitaUNS50,018,3
1104 29 19- - - - OstatníUNS50,018,3
- - - Perlovitá:
1104 29 31- - - - Z pšeniceUNS50,023,3
1104 29 35- - - - Ze žitaUNS50,018,3
1104 29 39- - - - OstatníUNS50,018,3
- - - Pouze šrotovaná:
1104 29 51- - - - Z pšeniceUNS50,023,3
1104 29 55- - - - Ze žitaUNS50,018,3
1104 29 59- - - - OstatníUNS50,018,3
- - - Ostatní:
1104 29 81- - - - Z pšeniceUNS50,023,3
1104 29 85- - - - Ze žitaUNS50,018,3
1104 29 89- - - - OstatníUNS50,018,3
1104 30- Obilné klíčky, celé, drcené, ve vločkách nebo mleté:
1104 30 10- - Z pšeniceUNS50,023,3
1104 30 90- - Z ostatního obilíUNS50,018,3
*1105Mouka, krupice, vločky, granule, peleta a prášek z brambor
*1105 10 00- Mouka, krupice a prášekUNS19,018,3
1105 20 00- Vločky, granule a peletaUNS6,05,3
*1106Mouka, krupice a prášek ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714 nebo z výrobků kapitoly 8
*1106 10 00- Ze sušených luštěnin čísla 0713UNS13,03,3
*1106 20- Ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714:
1106 20 10- - DenaturovanáUNS70,03,3
1106 20 90- - OstatníUNS70,03,3
*1106 30- Z výrobků kapitoly 8:
1106 30 10- - Z banánůUNS10,0bez cla
1106 30 90- - OstatníUNS10,0bez cla
1107Slad, též pražený
1107 10- Nepražený:
- - Z pšenice:
1107 10 11- - - Ve formě moukyUNS36,07,5
1107 10 19- - - OstatníUNS36,07,5
- - Ostatní:
1107 10 91- - - Ve formě moukyUNS36,025,0
1107 10 99- - - OstatníUNS36,025,0
1107 20 00- PraženýUNS36,023,3
1108Škroby; inulin
- Škroby:
1108 11 00- - Pšeničný škrobUNS76,571,01
1108 12 00- - Kukuřičný škrobUNS81,174,11
1108 13 00- - Bramborový škrobUNS96,891,21
1108 14 00- - Maniokový škrobUNS30,025,0bez cla
1108 19- - Ostatní škroby:
1108 19 10- - - Rýžový škrobUNS30,025,0
1108 19 90- - - OstatníUNS30,025,0
1108 20 00- InulinUNS30,023,3
1109 00 00Pšeničný lepek, též sušenýUNS30,025,0

Význam poznámky (1) ke sloupci 5:

V příloze 2 je uvedena celní kvóta a smluvní sazba platná v rámci celní kvóty, která se vztahuje k této položce. Podmínky pro uplatnění nižší sazby v rámci kvóty stanoví § 2 tohoto nařízení vlády.

Kapitola 12

Olejnatá semena a olejnaté plody; různá semena a plody; průmyslové a léčivé rostliny; pícniny

Poznámky

1. Palmové ořechy a jádra, bavlníková semena, skočcové boby, sezamová semena, hořčičná semena, světlicová semena, maková semena a semena karité se považují za olejnatá semena a olejnaté plody ve smyslu čísla 1207. Do tohoto čísla se však nezařazují výrobky čísel 0801 nebo 0802, ani olivy (kapitola 7 nebo 20).

2. Do čísla 1208 patří nejen mouka a šrot nezbavené tuku, ale také mouka a šrot částečně nebo úplně zbavené tuku a poté zcela nebo částečně znovu doplněné svým původním tukem. Do tohoto čísla však nepatří odpady patřící do čísel 2304 až 2306.

3. Semeno řepné, travní, semena ozdobných květin, zeleninová semena, semena ovocných a lesních stromů, semena vikve, jiné než druhu bobu obecného (vicia faba) a vlčího bobu (lupiny) se považují za semena k výsevu čísla 1209. Naopak do tohoto čísla nepatří, i když jsou určeny k setí:

a) luštěniny a sladká kukuřice (kapitola 7);

b) koření a ostatní výrobky kapitoly 9;

c) obiloviny (kapitola 10);

d) výrobky čísel 1201 až 1207 nebo čísla 1211.

4. Do čísla 1211 patří mimo jiné tyto rostliny a jejich části: bazalka, brutnák, ginseng, yzop, lékořice, různé druhy máty, rozmarýna, routa, šalvěj a pelyněk.

Naopak do tohoto čísla nepatří:

a) farmaceutické výrobky kapitoly 30;

b) voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky kapitoly 33;

c) insekticidy, fungicidy, herbicidy, dezinfekční a podobné výrobky čísla 3808.

5. Výraz "řasy" (chaluhy) čísla 1212 nezahrnuje:

a) mrtvé jednobuněčné mikroorganismy čísla 2102;

b) kultury mikroorganismů čísla 3002;

c) umělá hnojiva čísel 3101 až 3105.

Položka celního sazebníkuNázev zbožíJMCelní sazbaPref. snížení cla RZPozn.
všeob.smluvní
1234567
1201 00Sojové boby, též drcené
1201 00 10- Určené k setíUNSbez clabez cla
1201 00 90- OstatníUNSbez clabez cla
1202Podzemnicová jádra, nepražená ani jinak tepelně neupravená, též loupaná nebo drcená
1202 10- Neloupaná:
1202 10 10- - Určená k setíUNSbez clabez cla
1202 10 90- - OstatníUNSbez clabez cla
1202 20 00- Loupaná, též drcenáUNS11,02,7bez cla
1203 00 00KopraUNSbez clabez cla
1204 00Lněná semena, též drcená
1204 00 10- Určená k setíUNS5,0bez cla
1204 00 90- OstatníUNS5,01,9
1205 00Semena řepky, též drcená
1205 00 10- Určená k setíUNS13,012,5
1205 00 90- OstatníUNS72,768,51
1206 00Slunečnicová semena, též drcená
1206 00 10- Určená k setíUNS10,09,5
- Ostatní:
1206 00 91- - Loupaná; ve slupce šedě a bíle proužkovanáUNS48,445,61
1206 00 99- - OstatníUNS48,445,61
1207Ostatní olejnatá semena a olejnaté plody, též drcené
1207 10- Palmové ořechy a jádra:
1207 10 10- - Určená k setíUNSbez clabez cla
1207 10 90- - OstatníUNSbez clabez cla
1207 20- Bavlníková semena:
1207 20 10- - Určená k setíUNSbez clabez cla
1207 20 90- - OstatníUNSbez clabez cla
1207 30- Skočcové boby:
1207 30 10- - Určená k setíUNSbez clabez cla
1207 30 90- - OstatníUNSbez clabez cla
1207 40- Sezamová semena:
1207 40 10- - Určená k setíUNSbez clabez cla
1207 40 90- - OstatníUNSbez clabez cla
1207 50- Hořčičná semena:
1207 50 10- - Určená k setíUNS10,08,7
1207 50 90- - OstatníUNS10,08,7
1207 60- Světlicová semena:
1207 60 10- - Určená k setíUNSbez clabez cla
1207 60 90- - OstatníUNSbez clabez cla
- Ostatní:
1207 91- - Maková semena:
1207 91 10- - - Určená k setíUNS10,09,5
1207 91 90- - - OstatníUNS10,09,5
1207 92- - Semena karité:
1207 92 10- - - Určená k setíUNSbez clabez cla
1207 92 90- - - OstatníUNSbez clabez cla
1207 99- - Ostatní:
1207 99 10- - - Určená k setíUNS5,03,9
- - - Ostatní:
1207 99 91- - - - Semena konopnáUNS5,0bez cla
1207 99 99- - - - OstatníUNS5,0bez cla
1208Mouka a šrot z olejnatých semen a olejnatých plodů, vyjma hořčičná mouka a šrot
1208 10 00- Ze sojových bobůUNSbez clabez cla
1208 90 00- OstatníUNSbez clabez cla
1209Semena, plody a výtrusy k výsevu
- Řepná semena:
1209 11 00- - Semena cukrové řepyUNS5,01,5
1209 19 00- - OstatníUNS5,01,5
- Semena pícnin, vyjma řepná semena:
1209 21 00- - Semena vojtěšky (alfalfa)UNS5,01,2
1209 22- - Semena jetele (Trifolium spp.):
1209 22 10- - - Jetele červeného (Trifolium pratense L.)UNS5,01,2
1209 22 80- - - OstatníUNS5,01,2
1209 23- - Semena kostřavy:
1209 23 11- - - Kostřavy luční (Festuca pratensis Huds.)UNS5,01,2
1209 23 15- - - Kostřavy červené (Festuca rubra L.)UNS5,01,2
1209 23 80- - - OstatníUNS5,01,2
1209 24 00- - Semena Kentucké lipnice (Poa pratensis L.)UNS5,01,2
1209 25- - Semena jílku (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.):
1209 25 10- - - Jílku italského (Lolium multiflorum Lam.)UNS5,01,2
1209 25 90- - - Víceletého jílku (Loloium perenne L.)UNS5,01,2
1209 26 00- - Semena bojínkuUNS5,01,2
1209 29- - Ostatní:
1209 29 10- - - Semena vikve; semena druhu Poa palustris L.a Poa trivialis L.; srhy (Dactylis glomerata L.); psineček (Agrostis)UNS5,01,2
1209 29 50- - - Semena vlčího bobuUNS5,01,2
1209 29 80- - - OstatníUNS5,01,2
1209 30 00- Semena bylin pěstovaných hlavně pro jejich květyUNS7,01,9bez cla
- Ostatní:
1209 91- - Semena zeleniny:
1209 91 10- - - Semena kedlubnu (Brassica oleracea L. var. caulorapa & gongylodes L.)UNS7,0bez cla
1209 91 90- - - OstatníUNS7,0bez cla
1209 99- - Ostatní:
1209 99 10- - - Semena lesních stromůUNS7,5bez cla
- - - Ostatní:
1209 99 91- - - - Semena rostlin pěstovaných hlavně pro jejich květy, jiná než v podpoložce 1209 30 00UNS7,51,9bez cla
1209 99 99- - - - OstatníUNS7,51,9bez cla
1210Chmelové šištice, čerstvé nebo sušené, též drcené, v prášku nebo ve tvaru válečků, kuliček a podobných tvarech; lupulin
1210 10 00- Chmelové šištice, nerozdrcené, jiné než v prášku, jiné než ve tvaru válečků, kuliček a v podobných tvarechUNS9,09,0
1210 20- Chmelové šištice, drcené, v prášku nebo ve tvaru válečků, kuliček a v podobných tvarech; lupulin:
1210 20 10- - Chmelové šištice, drcené, v prášku nebo ve tvaru válečků, kuliček a v podobných tvarech, s vyšším obsahem lupulinu; lupulinUNS16,09,0
1210 20 90- - OstatníUNS16,09,0
1211Rostliny, části rostlin, semena a plody používané hlavně v parfumerii, v lékařství nebo jako insekticidy, fungicidy (prostředky proti cizopasníkům) apod., čerstvé nebo sušené, též nařezané, rozdrcené nebo v prášku
1211 10 00- Kořeny lékořiceUNSbez clabez cla
1211 20 00- Kořeny ginsengu (ženšenu)UNSbez clabez cla
1211 90- Ostatní:
1211 90 10- - Kopretina řimbaba (květy, listy, stonky, slupky a kořeny)UNSbez clabez cla
1211 90 30- - Tonková semenaUNSbez clabez cla
1211 90 40- - Máta (stonky a listy)UNSbez clabez cla
1211 90 60- - Lípa (květy a listy)UNSbez clabez cla
1211 90 65- - Verbera (květy a lístky)UNSbez clabez cla
1211 90 70- - Majoránka planá nebo dobromysl (Oreganum vulgare) (větvičky, stonky a listy)UNSbez clabez cla
1211 90 75- - Šalvěj lékařská (květy a listy)UNSbez clabez cla
1211 90 80- - OstatníUNSbez clabez cla
*1212Svatojánský chléb, řasy a jiné chaluhy, cukrová řepa a cukrová třtina, čerstvá, chlazená, zmrazená nebo sušená, též v prášku; ovocné pecky a jádra a jiné rostlinné pro