Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 298/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování na státních hranicích v železniční a silniční dopravě

Částka 79/1995
Platnost od 21.12.1995
Účinnost od 25.07.1995
Zrušeno k 12.03.2001 (24/2001 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

298

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. ledna 1995 byla v Bratislavě podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování na státních hranicích v železniční a silniční dopravě, podepsané v Praze dne 30. března 1993 a vyhlášené pod č. 122/1994 Sb.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 25. července 1995.

Smlouva na základě svého článku 2 odst. 2 vstoupila v platnost dnem 25. července 1995.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

SMLOUVA

mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování na státních hranicích v Železniční a silniční dopravě, podepsané v Praze dne 30. března 1993

Česká republika a Slovenská republika v zájmu zrychlení a zjednodušení odbavovacího procesu na celních přechodech mezi oběma státy se dohodly na změně Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování na státních hranicích v železniční a silniční dopravě, podepsané v Praze dne 30. března 1993, takto:

Čl. 1

1. V článku 1 odst. 2 se slova „celní úřady" nahrazují slovy „pohraniční odbavovací stanoviště".

2. V článku 1 odst. 4 se v úvodní větě za slova „ve spolupráci s" vkládají slova „ministerstvy vnitra a".

3. V článku 1 odst. 4 písm. a) se slova „pohraničních celních úřadů" nahrazují slovy „pohraničních odbavovacích stanovišť".

4. Text článku 1 odst. 4 písm. b) se nahrazuje tímto textem:

„prostory, v nichž jsou celní orgány, orgány policie a orgány, zajišťující veterinární a rostlinolékařské kontroly (dále jen „kontrolní orgány") obou smluvních států oprávněny provádět pohraniční odbavení a".

5. V článku 3 se slova „příslušných ústředních celních orgánů" nahrazují slovy „příslušných ústředních orgánů".

6. V článku 5 se slova „pohraničních celních úřadů" nahrazují slovy „kontrolních orgánů".

7. Text článku 7 se nahrazuje tímto textem:

„Pohraniční odbavovací stanoviště budou zřízena na společných státních hranicích na základě reciprocity po vzájemné dohodě příslušných ústředních orgánů.".

8. Text článku 8 odst. 1 se nahrazuje tímto textem:

1. Kontrolní orgány obou smluvních států sladí pracovní doby, jakož i druhy zboží a dopravních prostředků, které mohou být na pohraničních odbavovacích stanovištích projednávány.".

9. V článku 8 odst. 2 se slova „pohraničních celních úřadů" nahrazují slovy „pohraničních odbavovacích stanovišť".

10. V článku 9 odst. 1 se slova „celní orgány" nahrazují slovy „kontrolní orgány".

11. Text článku 10 se nahrazuje tímto textem:

„Náhrady za používání pohraničních odbavovacích stanovišť druhého smluvního státu budou sjednány občanskoprávně.".

12. Text článku 11 odst. 1 první věta se nahrazuje tímto textem:

(1) Smluvní stát, na jehož území se nachází pohraniční odbavovací stanoviště, povoluje zřizování a provoz telekomunikačních zařízení, potřebných výlučně pro činnost kontrolních orgánů na tomto stanovišti, jakož i pro jeho napojení s příslušnými zařízeními sousedního státu bez poplatků, a to pouze v úseku pohraničního odbavovacího stanoviště a nejbližšího objektu spojů, a nebo pohraničních orgánů, s výhradou náhrady případných zřizovacích nákladů a pronájmu.".

Čl.2

1. Tato smlouva podléhá ratifikaci. Ratifikační listiny budou vyměněny v Praze, pokud možno v době co nejkratší.

2. Tato smlouva vstoupí v platnost dnem výměny ratifikačních listin.

Dáno v Bratislavě dne 23. ledna 1995 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku:
Ing. Ivan Kočárník CSc. v. r.
místopředseda vlády a ministr financí

Za Slovenskou republiku:
Ing. Sergej Kozlík v. r.
místopředseda vlády a ministr financí

Přesunout nahoru