Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 295/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů

Částka 78/1995
Platnost od 20.12.1995
Účinnost od 01.01.1996
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

295

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 17. listopadu 1995,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů

Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financí č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů, se mění a doplňuje takto:

1. § 2 odst. 2 zní:

(2) Hala je stavba o jednom nebo více podlažích, ve kterých souhrn jednotlivých volných vnitřních prostorů vymezených svislými konstrukcemi, podlahou a spodním lícem stropních nebo nosných střešních konstrukcí, o velikosti každého prostoru minimálně 400 m3, činí více než dvě třetiny obestavěného prostoru stavby; za svislé konstrukce vymezující vnitřní volné prostory se nepovažují vnitřní samostatné podpěrné tyčové prvky (sloupy, pilíře) a svislé konstrukce nedosahující výšky 1,7 m; zastavěná plocha haly činí nejméně 150 m2. Způsob měření a výpočtu výměr je uveden v příloze č. 1.“.

2. V § 2 odst. 4 se ve větě druhé vypouští poznámka č. 2) a slova "určených pro společné užívání" se přesouvají na konec věty a doplňují poznámkou č. 2).

3. V § 2 se na konci odstavce 5 připojuje tato věta: „Pro účely ocenění zahrnuje nebytový prostor i podíl na společných částech domu, a to i v případě, jsou-li umístěny mimo dům, jakož i podíl na příslušenství domu a stavbách vedlejších včetně jejich příslušenství určených pro společné užívání.2)“.

4. V § 2 odst. 6 se slova „v bytě“ nahrazují slovem „bytu“ a slova „v nebytovém“ slovem „nebytového“.

5. V § 2 odst. 7 se ve větě první slova „které uplynuly od roku následujícího po roce“ nahrazují slovy „který uplynul od roku“ a ve větě třetí se za slova „počítá se“ vkládají slova „od roku odvozeného“.

6. V § 2 odst. 8 písm. a) se za slovy „k zastavění4)“ čárka nahrazuje středníkem a vkládá se tato věta, která včetně poznámky č. 4a) zní: „je-li zvláštním předpisem stanovena nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku, je stavebním pozemkem pouze část odpovídající přípustnému limitu určenému k zastavění,4a)

4a) Např. vyhláška Národního výboru hlavního města Prahy č. 5/1979 Sb. NVP o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 1/1994 Sb. hl. m. Prahy.".

7. V § 2 odst. 8 se poslední věta nahrazuje těmito větami, které včetně poznámky č. 4b) zní: „Stavebním pozemkem pro účely oceňování není pozemek, který je zastavěn jen podzemním nebo nadzemním vedením včetně jejich příslušenství, podzemními stavbami, které nedosahují úrovně terénu, podzemními částmi a příslušenstvím staveb pro dopravu a vodní hospodářství netvořícími součást pozemních staveb. Stavebním pozemkem pro účely oceňování není též pozemek zastavěný studnami, ploty, opěrnými zdmi, pomníky, sochami apod.4b)

4b) § 5 odst. 2 vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/l 992 Sb, o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb, o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

8. V § 2 odst. 9 se na konci věty vypouští tečka a doplňují se slova „s hloubkou vody u výpustního zařízení při normální hladině ve vegetačním období 0,5 m a výše.“.

9. V § 2 odst. 12 se slovo "rybníky" nahrazuje slovy „vodní nádrže“.

10. V § 3 se ve druhé větě za slovo „povolena,“ vkládají slova „nebo je-li užívána v rozporu s právním stavem,“.

11. V § 4 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

(1) Jako budovy a haly se oceňují stavby, které nelze zařadit podle účelu jejich užití mezi stavby oceňované podle § 5 až 12.“.

Dosavadní odstavce 1, 2 a 3 se označují jako odstavce 2, 3 a 4.

V odstavci 2 se slova „odstavce 2“ nahrazují slovy „odstavce 3“.

12. V § 4 odst. 3 vzorec K3 zní:

kde v je průměrná výška podlaží v metrech, 2,10, 2,80, 0,30 a 0,60 jsou konstanty,".

13. V § 4 odst. 3 se ze vzorce pro K4 vypouští znaménko „-“a definice n začínající slovy „n je součet“ a končící slovem „K4.“ se nahrazuje textem, který zní:

n je součet objemových podílů konstrukcí a vybavení s nadstandardním vybavením uvedených v příloze č. 14 v tabulce č. 1 pro budovy a v tabulce č. 2 pro haly snížený o součet objemových podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením zjištěných z uvedených tabulek. Dále platí, že

1. není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 14 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl z výše nákladů na její pořízení v době a místě ocenění,

2. chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 14, vynásobí se její stanovený objemový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu objemových podílů.".

14. V § 5 se za slova „měrné jednotky m3, m2, m“ vkládá čárka a slovo „kus“.

15. V § 6 odst. 2 se ze vzorce pro K4 vypouští znaménko „-“ a v první větě definice „n“ se za slova „v příloze č. 14“ vkládají slova „v tabulce č. 3“ a druhá věta zní: „Dále platí postup podle bodů 1 a 2 uvedených u definice n v § 4 odst. 3.“.

16. § 6 odst. 3 zní:

(3) Je-li rodinný dům užíván i k jiným účelům než k bydlení v rozsahu, který nemění charakter jeho užívání, ocení se celá stavba jako rodinný dům. Jestliže dojde ke změně charakteru užívání, stavba se ocení podle § 4.“.

17. § 6 se doplňuje novými odstavci 4 a 5, které zní:

(4) Hospodářské části, bez ohledu na to, zda jsou provozně nebo stavebně propojeny s obytnou částí, se ocení na základě skutečného účelu užití podle příslušných ustanovení této vyhlášky, přičemž obytná část, pokud splňuje kritéria rodinného domu, se ocení podle § 6. Koeficienty K1 až K4 se stanoví zvlášť pro hospodářskou část nezávisle na obytné části.

(5) Obdobně se postupuje při ocenění rekreační chalupy a rekreačního domku, pokud jejich část slouží k jiným účelům.“.

18. V § 7 odst. 2 se ze vzorce pro K4 vypouští znaménko „-“ a ve větě první definice n se za slova „v příloze č. 14" vkládají slova „v tabulce č. 4" a druhá věta zní: „Dále platí postup podle bodů 1 a 2 uvedených v definici n v § 4 odst. 3.".

19. § 8 se doplňuje novým odstavcem 3, který zní:

(3) Základní cena podle odstavců 1 a 2 se dále násobí koeficientem K5 uvedeným v příloze č. 13.".

20. V § 9 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: "Mezní koeficienty 0,90 a 1,10 mohou být překročeny jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění.".

21. § 10 odst. 1 zní:

(1) Cena studny se zjistí vynásobením počtu m hloubky studny cenou uvedenou v příloze č. 10 a připočte se cena příslušenství. Takto vypočtená cena studny se vynásobí koeficientem K5 uvedeným v příloze č. 13.".

22. V § 11 odst. 1 se vypouštějí slova „a upravenou podle odstavce 3“.

23. V § 12 se na konci odstavce 1 vypouští tečka a připojují se slova „vynásobený koeficientem K5 uvedeným v příloze č. 13.".

24. V § 12 se vypouští odstavec 2 a označení odstavce 1.

25. § 13 odst. 2 zní:

(2) Cena stavby, která je kulturní památkou, se zjistí podle příslušného § 4 až 12, § 17 a 19. K této ceně se připočte cena uměleckých a uměleckořemeslných děl, která jsou součástí stavby, zjištěná podle znaleckého posudku.".

Odstavec 3 se vypouští.

26. V § 14 odst. 1 a 2 se slova „v budově" včetně poznámky č. 10) vypouštějí, slova „budovy" se nahrazují slovy „stavby" a v druhém odstavci se za slova „vedlejší stavby" vkládají tato slova: „, které výhradně slouží společnému užívání".

27. V § 15 se ve větě první za slova „stavebním úřadem" vkládá čárka a slova „a není-li projektová dokumentace, podle předpokládaného stavu stavby po jejím dokončení".

28. V § 17 se na konci tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: „nebo porovnáním s cenou srovnatelné stavby podle příslušných kritérií, zjištěnou podle této vyhlášky.".

29. V § 19 odst. 1 se slova „§ 4 až 12, § 14 a cena kulturních památek" nahrazují slovy „§ 4 až 14".

30. V § 20 se ve větě první vypouštějí slova „nebo jeho oceňované části" a slova „ve kterých" se nahrazují slovy „ve kterém". V druhé větě se za slova „bezúplatně užívané byty" připojují tato slova: „kromě bytů vlastníků nájemního domu, které nebyly v době ocenění pronajaty". Poslední věta se vypouští.

31. V § 21 odst. 1 se vypouštějí slova „nebo jejich částí", u symbolu CV se vypouštějí slova „nebo jeho části".

32. V § 23 odst. 1 se vypouští čárka za slovy „stavebního pozemku" a slova „kromě pozemků uvedených v odstavci 2,". Z písmena c) se vypouští slovo „Jeseníku" a v písmenu e) se za slovo „obyvatel" vkládají tato slova: „a v Jeseníku".

33. V § 23 odst. 2 se ve větě první za slova „v odstavci 1" vkládají slova „písm. a) až i)" a ve větě druhé se slovo „Cena" nahrazuje slovy „Tato cena".

34. V § 23 odst. 3 se na konci připojuje tato věta: „Za jednotný funkční celek se považuje soubor reálně existujících pozemků tvořený zastavěnou plochou a zahradou, pokud se nejedná o zemědělskou půdu, nebo ostatní plochou evidovanou v katastru nemovitostí, popřípadě nezastavěnou částí původního stavebního pozemku, který vznikl za účelem využití stavby a který je ve vlastnictví stejného subjektu.".

35. V § 23 odst. 4 se ve větě první slova „chodníky a parkové cesty, plochy letišť a přístavů" nahrazují slovy „plochy letišť a přístavů, nejsou-li užívány k podnikání za úplatu, chodníky a parkové cesty, popřípadě pozemky k takovým účelům určené4)".

36. V § 25 odst. 1 se vypouštějí slova „tabulce č. 1", v odstavci 3 se v první větě za slova „zemědělských pozemků" připojují slova „podle odstavců 1 a 2" a odstavec 5 se vypouští.

37. Poznámka č. 18) zní:

18) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků.".

38. V § 26 odst. 1 se v první větě slovo „ceny" nahrazuje slovem „cen", v odstavci 3 se slova „druhu kultury" nahrazují slovy „způsobu využití" a v odstavci 4 se slovo „Ceny" nahrazuje slovy „Základní cena".

39. V § 27 odst. 1 se slova „Neplodná půda" nahrazují slovy „Hospodářsky nevyužitelné pozemky a neplodná půda" a vypouštějí se slova „velká vodní nádrž,"; v odstavci 2 se za slova „lesními pozemky" vkládají tato slova: „a vodními plochami".

40. Název části čtvrté zní: „OCEŇOVÁNÍ VODNÍCH PLOCH".

41. V § 28 odst. 3 se slova „u malých" nahrazují slovem „ostatních", v odstavci 5 se slova „jako reprodukční cena stavby (CSR)" nahrazují slovy „podle výše nákladů, které by byly nutné na její pořízení v místě stavby v době jejího ocenění", v poslední větě se vypouští slovo „reprodukční" a odstavec 7 zní:

(7) Vodní plochy, na nichž nejsou stavby, se oceňují cenou 0,50 Kč za m2.".

42. V § 29 odst. 4 se ve větě druhé vypouštějí slova „ ,popřípadě extrapolací" a za slovo „interpolací" se připojují tato slova: „po posouzení skutečného stavu lesního porostu".

43. V § 29 odst. 5 se na konci připojují tyto věty: „Je-li v něm uvedené obmýtí nižší než nejnižší obmýtí pro danou skupinu dřevin stanovené v příloze č. 22, použije se pro ocenění toto nejnižší obmýtí. Je-li v lesním hospodářském plánu uvedeno obmýtí vyšší než v příloze č. 22 stanovené nejvyšší obmýtí pro danou skupinu dřevin, použije se pro ocenění toto nejvyšší obmýtí.".

44. V § 29 odst. 9 se slova „zjistí se věkový hodnotový faktor fa přiměřeně extrapolací s odůvodněním postupu" nahrazují slovy: „má věkový hodnotový faktor fa hodnotu jedna".

45. V § 30 odst. 3 se slova „jsou celkové náklady na zajištěnou kulturu podle stáří kultury c uvedené" nahrazují slovy „je součet nákladů vynakládaných v jednotlivých letech podle stáří kultury uvedený".

46. V § 31 odst. 1 se slova „lesních porostů" nahrazují slovy „skupin dřevin" a v odstavci 2 se slova „sníží se základní cena pouze o jednu srážku, jejíž hodnota je nejvyšší" nahrazují slovy „lze základní cenu snížit výjimečně až o 90 %".

47. § 32 se doplňuje novým odstavcem 3, který zní:

(3) Sousedí-li skupina stromů na nelesních pozemcích s lesními porosty na lesních pozemcích, oceňuje se podle § 29 až 31 nebo § 33 i v případech, jde-li o skupinu menší než 50 stromů nebo je-li na výměře menší než 1000 m2.".

48. V § 33 odst. 1 se za slova „Lesní porost" vkládají tato slova: „na lesních i nelesních pozemcích, který má výměru" a vypouštějí se slova „o výměře".

49. V § 35 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Je-li stavba určena nebo užívána k různým účelům, ocení se podle převažujícího účelu užití, lze-li tento jednoznačně určit, přičemž se nepřihlíží k půdním a podkrovním prostorům zemědělských staveb užívaným ke skladování zemědělských produktů. Není-li to možné, ocení se počet měrných jednotek stavby užívaný ke stejnému účelu cenou za příslušnou měrnou jednotku stanovenou ve vyhlášce. Půdní a sklepní prostory, pokud nejsou užívány nebo upraveny k užívání pro určitý účel, se rozdělí poměrem objemů obestavěných prostorů užívaných k různým účelům a ocení se cenou stanovenou v této vyhlášce, kromě § 6, pro daný účel užívání.".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

50. § 35 odst. 3 zní:

(3) Zjištěná cena oceňovaných nemovitostí včetně staveb bez základů se zaokrouhlí na desetikoruny.".

51. V § 36 odst. 2 se vypouštějí slova „pro roky 1994 a 1995".

52. V příloze č. 1 v bodě 1 odst. 1 se ve větě druhé slova „,maximálně však 10 cm" nahrazují slovy „u staveb oceňovaných podle § 4, § 6 až 9 a § 12", bod 1 odst. 3 písm. b) zní:

b) nadzemních silnoproudých a slaboproudých vedení jako součet nejkratších vzdušných vzdáleností mezi podporami, přičemž k průhybu se nepřihlíží,",

v bodě 1 odst. 3 se doplňuje nové písmeno c), které zní:

c) nadzemních vedení ostatních ve skutečných délkách.",

v bodě 3 odst. 1 se za slovo „stavby" vkládají slova „o světlé výšce nejméně 1,70 m ", v písmenu c) se slova „u posledního podlaží" nahrazují slovy „u nejvyššího podlaží" a tečka na konci věty se nahrazuje čárkou,

v bodě 3 odst. 1 se doplňuje nové písmeno d), které zní:

"d) u staveb a nejvyšších podlaží, tedy i podkroví, která nemají strop, vnějším lícem hřebene střechy.",

v bodě 3 odst. 4 se ve větě druhé slovo „ji" nahrazuje slovem „je",

v bodě 3 odst. 5 se ve větě druhé slova „je možno ji" nahrazují slovy „je možno je",

v bodě 3.1. odst. 1 se ve větě první za slova „spodního líce stropu" vkládají tato slova: „nebo zavěšeného stropního podhledu",

v bodě 3.1. odst. 2 se ve větě druhé za slova „půdního prostoru" vkládají slova „a u nejvyššího podlaží u staveb s plochou střechou" a na konci odstavce se připojuje tato věta: „Výškou podlaží, které je podkrovím a nemá strop, je vzdálenost mezi lícem nášlapné vrstvy podlahy podkroví a horním lícem hřebene u sedlových střech a nejvyšším vnějším lícem sešikmení či zaoblení části zastřešení netvořící přesah u střech ostatních.",

v bodě 3.2. odst. 1 se v poslední větě za slova „U zastřešených staveb" vkládají tato slova: „nebo jejich částí",

v bodě 3.2. se na konci odstavce 2 připojují tyto věty: „Započítává se plocha prostor podloubí, průjezdů a podobně, které jsou součástí nosných konstrukcí staveb. Pokud nejsou součástí nosných konstrukcí staveb, oceňují se samostatně.",

v bodě 5 odst. 2 písm. a) se za slovo „větrací" vkládají slova „a osvětlovací" a slova „o tloušťce" se nahrazují slovy „o šířce",

v bodě 5 odst. 2 písm. b) se za slova „podzemního podlaží" vkládají slova „nebo prostoru, který není podlažím", za slova „není-li měřitelné" se vkládají slova „nebo podlahová konstrukce chybí" a vypouštějí se slova „základy se neuvažují,",

v bodě 5 odst. 3 písm. b) se na konci čárka nahrazuje středníkem a připojují se tato slova: „v případě, že je podsklepená jen část stavby, připočte se 0,10 m na konstrukci podlahy vždy, není-li tato měřitelná nebo jestliže podlahová konstrukce neexistuje a již se nepřipočítává na podlahovou konstrukci částečného podzemního podlaží,",

v bodě 5 odst. 4 zní:

(4) Obestavěný prostor zastřešení u střech sklonitých s půdním prostorem, popřípadě s podkrovím se vypočte jako objem geometrického tělesa.",

v bodě 5 odst. 6 písm. c) se před slova „nadstřešní zdivo" vkládají tato slova: „vikýře s pohledovou plochou do 1,5 m2 včetně,",

v bodě 5 odst. 6 se vypouští písmeno d).

53. V příloze č. 2 v tabulce „Standardní vybavení budov"

ve sloupci „Typ budovy"

v položce 23 se doplňují do druhé skupiny písmena P, R a

v položce 24 se doplňuje do první skupiny písmeno L,

ve sloupci „Konstrukce a vybavení"

v položce 21 se vypouští třikrát slovo „teplé",

a ve sloupci „Popis standardu"

v položce 1 se na konci textu připojují tato slova: "(u podsklepených objektů i svislé)",

v položce 3 se vypouštějí slova „U jednopodlažních budov není strop podmínkou, u vícepodlažních",

v položce 4 ve druhé odrážce se slovo „pultová" přesouvá za slovo „hřebene" a vypouštějí se slova „jednoduchý půdorys",

v položce 6 se vypouští slovo „min.“ v závorce a slovo „Minimálně“,

v položce 9 se vypouští čárka za slovy „Neuvažují se" a slova „pouze v malém rozsahu kolem zařizovacích předmětů",

v položce 10 se slovo „dřevěných" nahrazuje slovem „dřevěné" a u obou skupin typů budov se za slova „s povrchem" vkládá slovo „stupňů",

v položce 11 se u obou skupin typů budov připojuje na konci textu čárka a slovo „náplňové",

položka 13 u první skupiny typu budovy „Popis standardu" zní: „Jakákoliv zdvojená kromě plastových, dřevěná dvojitá špaletová",

v položce 15 se vypouštějí dvakrát slova „Zateplené konstrukce" a slovo „popř.",

v položce 18 se za slova „Ocelové trubky" vkládají dvakrát slova „a plastové",

v položce 25 se vypouštějí slova „apod." a „atd.".

54. V příloze č. 3 v tabulce „Standardní vybavení hal"

ve sloupci „Konstrukce a vybavení"

v položce 10 se vypouští text v závorkách,

v položce 21 se vypouští třikrát slovo „teplé".

Ve sloupci „Popis standardu"

v položce 1 se na konci textu připojují tato slova: „(u podsklepených objektů i svislé)",

v položce 3 se vypouštějí slova „U jednopodlažních hal není strop podmínkou, u vícepodlažních",

v položce 6 se vypouští slovo „min." v závorce a slovo „Minimálně",

v položce 9 se vypouští čárka za slovy „Neuvažují se" a slova „nebo max. v malém rozsahu kolem zařizovacích předmětů",

v položce 10 se u obou skupin za slova „s povrchem" vkládá slovo „stupňů",

v položce 11 se u obou skupin připojuje na konci textu čárka a slovo „náplňové",

v položce 12 text pro obě skupiny zní: „Kovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná",

v položce 13 pro první skupinu se za slovo „zdvojená" vkládají slova „kromě plastových" a na konec se připojuje slovo „dřevěná",

v položce 15 text pro první skupinu se doplňuje slovy: „elektrická přímotopná tělesa". Vypouštějí se dvakrát slova „Zateplené konstrukce" a slovo „popř.",

v položce 18 se za slova „Ocelové trubky" vkládají slova „a plastové",

v položce 25 se vypouští dvakrát slovo „atd.".

55. Příloha č. 5 se doplňuje tabulkami č. 19 až 23, které znějí:

„19. Plynovody nízkotlaké - volný terén a středotlaké

Cena Kč za 1 m

Profil potrubí DN v mmKonstrukční charakteristika
12
50 mm585-
63 mm-340
65 mm670-
80 mm740-
90 mm-435
100 mm875-
110 mm-510
125 mm1020-
150 mm1410-
160 mm-760
200 mm1780-
225 mm-1210
250 mm2395-
300 mm2680-

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub ocelových

2 z trub plastových

20. Plynovody nízkotlaké a středotlaké

uložené v chodnících, komunikacích a plochách charakteru pozemních komunikací, kromě komunikací a ploch bez krytu

cena Kč za 1 m

Profil potrubí DN v mmKonstrukční charakteristika
12
50 mm1215-
63 mm-970
65 mm1300-
80 mm1370-
90 mm-1275
100 mm1715-
110 mm-1350
125 mm1660-
150 mm2250-
160 mm-1605
200 mm2620-
225 mm-2050
250 mm3445-
300 mm3730-

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub ocelových

2 z trub plastových

21. Plynovody vysokotlaké - volný terén

cena Kč za 1 m

Profil potrubí DN v mmKonstrukční charakteristika
12
50 mm640-
63 mm--
65 mm735-
80 mm810-
90 mm--
100 mm960-
110 mm--
125 mm1120-
150 mm1520-
160 mm--
200 mm1900-
225 mm--
250 mm2530-
300 mm2825-

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub ocelových

2 z trub plastových

22. Plynovody vysokotlaké

uložené v chodnících, komunikacích a plochách charakteru pozemních komunikací, kromě komunikací a ploch bez krytu

cena Kč za 1 m

Profil potrubí DN v mmKonstrukční charakteristika
12
50 mm1265-
63 mm--
65 mm1368-
80 mm1440-
90 mm--
100 mm1802-
110 mm--
125 mm1960-
150 mm2358-
160 mm--
200 mm2740-
225 mm--
250 mm3576-
300 mm3872-

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub ocelových

2 z trub plastových

23. Regulační stanice plynu (označení RS)

cena Kč za 1 ks

OznačeníVýkon při min. vstupním tlaku (m3/hod.)Počet redukčních stupňůPočet regulačních řadCena
STL - NTL    
RS 40040011405000
RS 1200120021735000
RS 2000200021790000
RS 30003000211010000
VTL - STL (bez meziodběru)   
RS 20020011488000
RS 20020021570000
RS 50050011510000
RS 1200120012625000
RS 1200120021790000
RS 1200120022960000
RS 2000200021933000
RS 2000200022971000
RS 3000300021977000
RS 30003000221059000

Poznámka:

NTL - nízkotlak do 5 kPa

STL - středotlak přes 5 kPa do 300 kPa

VTL - vysokotlak přes 300 kPa (0,3 MPa) do 4,0 MPa

VVTL - velmi vysoký tlak - přes 4,0 MPa, potrubí i plynovod včetně regulačních stanic nutno ohodnotit cenami obvyklými

Výkon regulační stanice je udáván výrobcem.“.

56. V příloze č. 6

v části I v obou tabulkách základních cen se v prvních sloupcích za slovo „nepodsklepený" doplňují slova „nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží“.

V tabulce koeficientů vyjadřujících účelové využití podkroví se v položce b) slova „do 2/3" nahrazují slovy „nad 1/3 do 2/3" a v položce c) se slova „do 3/3" nahrazují slovy „nad 2/3".

V části II v tabulce „Standardní vybavení rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků"

ve sloupci „Konstrukce a vybavení"

v položce „základy" se na konec textu připojují slova „(u podsklepených objektů i svislé)",

v položce „střecha" se vypouštějí slova „bez krovu",

v položce „okna" se na začátek textu u obou skupin typů vkládá slovo „dřevěná",

v položce „vytápění" se vypouštějí slova „ ,radiátory ocelové nebo panely",

v položce „zdroj teplé vody" se na konci doplňuje čárka a slovo „karma".

Na konec tabulky se doplňuje položka „ostatní", která zní:

„TypyKonstrukce a vybavení
všechnyostatníkrb, digestoř, vestavěné skříně, rozvod domácího a veřejného telefonu, odvětrávání prostoru ventilátory, rozvod antén pod omítkou, okenice, mříže“.

57. V příloze č. 7

v části I se v položce b) slova „do 2/3“ nahrazují slovy „nad 1/3 do 2/3“ a v položce c) se slova „do 3/3“ nahrazují slovy „nad 2/3“,

v části II v tabulce „Standardní vybavení rekreačních chat a zahrádkářských chat“

v položce „obvodové stěny“ u typů C, D se doplňují slova „tl. 16 cm“,

v položce „Krytina“ se vypouští čárka za slovem „plechová“ a slovo „asfalt.“ se nahrazuje slovem „asfaltové“,

v položce „Dveře“ u typů A, B se slovo „spalné“ nahrazuje slovem „náplňové“,

v položce „Podlahy“ se na konci doplňuje čárka a slova „keramická dlažba“,

v položce „Vnitřní vybavení“ u typů A, B se vypouští slovo „příp.“.

Na konec tabulky se doplňuje položka „Ostatní“, která zní:

„Ostatníkrb, mříže, vestavěné skříně“.

58. V příloze č. 8

v části I se v položce b) slova „do 2/3“ nahrazují slovy „nad 1/3 do 2/3“ a v položce c) se slova „do 3/3“ nahrazují slovy „nad 2/3“,

v části II v tabulce „Standardní vybavení vedlejších staveb“

v položce „Základy“ u typů A, B, C, D, E, F se na konci připojují slova „a patky“,

v položce „Krytina“ u typů A, B se vypouštějí slova „plech. pozink., asfalt. pásy“ a svislá čára mezi typy B a C,

v položce „Dveře“ se text u typů A, B nahrazuje slovy „dřevěné nebo kovové kromě svlakových“ a u typů C, D, E, F slovy „dřevěné nebo kovové“ .

59. V příloze č. 9

v části I se v položce b) slova „do 2/3“ nahrazují slovy „nad 1/3 do 2/3“, v položce c) se slova „do 3/3“ nahrazují slovy „nad 2/3“ a ve vysvětlivkách u typů „A" a „B" se za slovo „zděné" doplňují slova „nebo železobetonové",

v části II v tabulce „Standardní vybavení garáží" se v položce „Základy" doplňují slova „a patky".

60. V příloze č. 14

v bodě 2 se vypouštějí třetí a čtvrtá věta a za bod 2 se přesouvá bod 7 jako nový bod 3, který se doplňuje o nová písmena a) a b), která znějí:

a) budov, hal, rodinných domů, rekreačních chalup a domků se zděnými, monolitickými nebo železobetonovými a ocelovými svislými nosnými konstrukcemi 100 let; u ostatních druhů konstrukcí 80 let a méně

b) rekreačních a zahrádkářských chat

- zděných 80 let

- dřevěných oboustranně opláštěných a montovaných 60 let

- ostatních 50 let“,

dosavadní písmena a), b), c), d) a e) se označují jako písmena c), d), e), f) a g),

bod 3 se mění na bod 4 a písmeno d) zní:

d) oceňována kulturní památka.“,

bod 4 se mění na bod 5, který zní:

5. Výpočet opotřebení analytickou metodou vychází ze stanovení objemových podílů konstrukcí a vybavení uvedených v tabulkách č. 1 až 4. Předpokládaná životnost těchto konstrukcí a vybavení je uvedená v tabulce č. 5.

Výše opotřebení jednotlivých konstrukcí a vybavení v procentech se zjistí podle vzorce

kde A = objemové podíly konstrukcí a vybavení uvedené v tabulkách č. 1 až 4 upravené podle skutečně zjištěného stavu v návaznosti na výpočet koeficientu vybavení K4; součet objemových podílů se i po těchto úpravách rovná 1,00

B = skutečné stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení

C = předpokládaná celková životnost příslušné konstrukce a vybavení uvedená v tabulce č. 5, případně stanovená s ohledem na skutečný stavebně technický stav konstrukce (v případě ukončení technické životnosti některé konstrukce a vybavení se předpokládaná životnost rovná jejímu skutečnému stáří), přičemž platí vztah B ≤ C

Celkové opotřebení stavby v procentech se vypočte podle vzorce

kde n je počet položek konstrukcí a vybavení ve stavbě se vyskytujících.

Pokud nelze zjistit stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení, odborně se odhadne. Lze odhadnout i poměr
B
-
C
. “, “,

bod 5 se mění na bod 6,

bod 6 se mění na bod 7, ve kterém se vypouštějí slova „ocení se jednotlivé části, které lze vertikálně oddělit, samostatně podle příslušných ustanovení této vyhlášky, přičemž“.

61. V příloze č. 15

v tabulce č. 1 se do položky 12 za slovo „investic“ vkládají slova „a dálnic, rychlostních komunikací" a věta druhá vysvětlivky č. 1) se nahrazuje větou, která zní: „Měří se nejkratší vzdálenost („vzdušnou čarou") mezi nejbližšími hranicemi oceňovaného pozemku a souvisle zastavěnou částí obce, kterou nejsou samoty a rekreační nebo zahrádkové osady ani jiné v krajině ojedinělé stavby v rámci téhož katastrálního území.",

v tabulce č. 2 v položce 8 se srážka „25" nahrazuje srážkou „15".

62. V příloze č. 16 se vypouštějí tabulka č. 1, označení „Tabulka č. 2" a nadpis tabulky „Základní ceny zemědělských pozemků podle § 25 odst. 5".

63. K příloze č. 17 se doplňují nové vysvětlivky č. 4) až 7), které znějí:

4) V případě, kdy oceňovaný zemědělský pozemek je v okolí současně dvou nebo více měst a obcí nebo s nimi sousedí, uplatňuje se ta přirážka podle položky 1, jejíž hodnota v % je nejvyšší.

5) Pro srážky ze základních cen zemědělských pozemků podle položky 2 se posuzuje nejkratší vzdálenost („vzdušnou čarou") mezi nejbližšími hranicemi oceňovaného pozemku a souvisle zastavěnou částí obce (neuvažují se samoty a rekreační nebo zahrádkové osady ani jiné v krajině ojedinělé stavby v rámci téhož katastrálního území).

6) Při uplatňování srážek ze základních cen zemědělských pozemků podle položky 2 se přihlíží i k objektivnímu působení dalších vlivů, zejména k úrovni komunikační dostupnosti oceňovaných zemědělských pozemků; kratší z uváděných vzdáleností vyjadřuje např. dostupnost pozemku po členitých, nezpevněných, příp. i neudržovaných polních cestách, delší vzdálenost vyjadřuje např. dostupnost pozemku po převážně zpevněných komunikacích.

7) Při úpravě základních cen zemědělských pozemků se přirážky podle položky 1 a srážky podle položek 2 i 3 mohou používat současně s konkrétním odůvodněním a s odvolávkou na úřední podklady orgánů státní správy (např. okresních, katastrálních, pozemkových úřadů).".

64. V příloze č. 18 se základní cena u kódu SLT 8S „5,65" nahrazuje cenou „1,93", u SLT 1O se cena „1,04" nahrazuje cenou „2,81" a u SLT 1P se cena „3,40" nahrazuje cenou „1,70". V jednotlivých částech tabulky se doplňují kódy SLT a k nim příslušné základní ceny:

„Kód SLTCena Kč/m2
7D3,13
5L3,89
3T1,72
2P1,77
2G4,15
0Y0,76
0Q0,76
0P0,79“.

65. V příloze č. 19 se slova „Lesy ve zvlášť chráněných oblastech" nahrazují slovy „Lesy ve zvláště chráněných územích".

66. V příloze č. 20 se u koeficientu „6) koeficient začlenění do soustav KR6 0,8 až 1,3" hodnota „1,3" nahrazuje hodnotou „1,2".

67. Za přílohu č. 21 se vkládá příloha č. 21a, která zní:

„Příloha č. 21a k vyhlášce č. 178/1994 Sb.

PŘEVODNÍ TABULKY BONITNÍCH STUPŇŮ LESNÍCH DŘEVIN

(z relativní výškové bonity - RVB, uplatňované v lesních hospodářských plánech vypracovaných do roku 1990 včetně, do absolutní výškové bonity - AVB, používané v LHP pořízených od roku 1991)

Lesní dřevina: SMRK

Tabulka č. 1

AVB RVB ve věku dřeviny v letech
do 20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100 101 - 120 nad 120
14 8 8 9 9 9 9 9
16 7 7 7 8 9 9 9
18 6 6 7 7 8 9 9
20 6 6 6 6 7 8 9
22 5 5 5 5 6 7 8
24 4 4 4 5 5 6 7
26 3 3 3 4 4 5 5
28 2 2 3 3 3 4 4
30 1 1 2 2 2 3 3
32 1 1 1 1 1 2 2
34 1 1 1 1 1 1 1
36 1 1 1 1 1 1 1
38 1 1 1 1 1 1 1

Lesní dřevina: BOROVICE
Tabulka č. 2

AVB RVB ve věku dřeviny v letech
do 20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100 101 - 120 nad 120
12 9 9 9 9 9 9 9
14 8 8 8 8 9 9 9
16 7 7 7 7 8 9 9
18 6 6 6 7 7 8 8
20 5 5 5 6 6 7 7
22 4 4 4 5 5 5 6
24 3 3 3 3 4 4 5
26 2 2 2 2 3 3 4
28 1 1 1 1 1 2 2
30 1 1 1 1 1 1 1
32 1 1 1 1 1 1 1
34 1 1 1 1 1 1 1

Lesní dřevina: OSTATNÍ JEHLIČNATÉ Tabulka č. 3

AVBJEDLEMODŘÍNDOUGLASKA
*) do 50nad 50do 5051 - 90nad 90celý věk*)
12--999-
14--889-
16--778-
1868667-
2056656-
2245545-
2434434-
26232235
28121125
30111115
32111115
34111115
3611---5
3811---4
4011---3

*) Myšleno RVB ve věku do a nad 50 let, resp. v celém věkovém rozsahu.

Lesní dřevina: BUK Tabulka č. 4

AVBRVB ve věku dřeviny v letech
do 2021 - 4041 - 6061 - 8081 - 100101 - 120nad 120
168888899
187777789
206666677
225555666
244444556
263333445
281122333
301111222
321111111
341111111
361111111
381111111

Lesní dřevina: DUB Tabulka č. 5

AVBRVB ve věku dřeviny v letech
do 2021 - 4041 - 6061 - 8081 - 100101 - 120nad 120
128889999
147778899
167777789
186666778
205555667
224445556
243334445
262222233
281111112
301111111
321111111
341111111

Lesní dřevina: OSTATNÍ LISTNATÉ Tabulka č. 6

AVBJASANOLŠEOSIKA BŘÍZAAKÁTTOPOLHABR
*) celý věkcelý věkcelý věkdo 50nad 50celý věkdo 50nad 50
10---99-99
12--398-99
14--398-88
16--387976
1835376965
2035376943
2234265922
24331549--
26221--8--
28221--7--
3011---6--
321-------
341-------

*) Myšleno RVB v celém věkovém rozsahu nebo ve vymezeném věkovém období.".

68. V příloze č. 22 se dílčí tabulka pro skupinu dřevin Topol nahrazuje tabulkou, která zní:

SKUPINA DŘEVIN: TOPOL

Obmýtí uBonitní stupeň
123456789
4053,5746,8440,0034,6929,0124,3419,4815,0810,27
5061,0453,4745,7639,3733,1127,6222,1517,3711,84

a poznámka pod tabulkami „Mýtní výtěž" se doplňuje slovy „přiblížená na odvozní místo".

69. V příloze č. 23 se slova v záhlaví tabulky „Náklady na zajištěnou kulturu podle stáří kultury v Kč/m2" nahrazují slovy „Náklady vynakládané v jednotlivých letech podle stáří kultury v Kč/m2".

70. V příloze č. 24 se dílčí tabulky pro skupinu dřevin Topol s obmýtím 40 a 50 let nahrazují tabulkami, které znějí:

SKUPINA DŘEVIN: TOPOL OBMÝTÍ: 40

VěkBonitní stupeň
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6-90,0410,0450,0500,0590,0700,0680,0750,0820,069
10-190,1820,1910,2030,2080,2180,2360,2560,2820,348
20 - 290,5470,5500,5530,5430,5300,6130,6470,7180,999
30 - 390,9430,9400,9320,9220,9040,9880,9990,9990,999
40 - 401,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

SKUPINA DŘEVIN: TOPOL OBMÝTÍ: 50

VěkBonitní stupeň
123456789
1-50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6-90,0010,0050,0130,0240,0380,0500,0400,0440,013
10-190,5130,1730,1820,1870,1940,2060,2400,2700,354
20 - 290,6990,4700,4700,4630,4470,4380,5390,5950,864
30 - 390,8990,7630,7540,7510,7270,7020,8200,8780,999
40 - 490,9990,9510,9450,9510,9420,9270,9820,9990,999
50 - 501,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

v první větě poznámek se slova „příslušné růstové tabulky" nahrazují slovy „příslušných hodnot věkových křivek".

71. V příloze č. 25

v tabulce č. 1 se v řádku „Lesy vysokohorské pod horní hranicí vegetace" doplňuje srážka „ - 80". Slova „Lesy ve zvlášť chráněných oblastech" se nahrazují slovy „Lesy ve zvláště chráněných územích",

v tabulce č. 2 se doplňují nové kvalitativní znaky, které znějí:

„Porosty borovice černé a ceru s mimořádně nekvalitními výřezy - 50

Ostatní vlivy např. škody způsobené střelbou, poddolováním lesa apod. - 20“.

72. V příloze č. 26 v tabulce č. 1 se bonitní stupně pro skupinu dřevin Topol „1, -, 2, 3, 4, -, 5, -, - " nahrazují bonitními stupni „1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9".

73. V příloze č. 27 se slova v záhlaví tabulky „Ceny v Kč po roce od výsadby" nahrazují slovy „Ceny v Kč za 1 ks (s výjimkou Kč/m2 u maliníku a ostružiníku)". Ve spodním řádku záhlaví se slova „rok výsadby, 2. rok, 3. rok, 4. rok, 5. rok" ... obdobně až ... „15. rok" nahrazují slovy „v roce výsadby", ve 2. roce, ve 3. roce, ve 4. roce, v 5. roce" ... obdobně až ... „v 15. roce" a v poznámce č. 2 se slovo „Minimální" nahrazuje slovem „Nejnižší".

74. V příloze č. 28 se pod tabulkou doplňuje nová vysvětlivka č. 4., která zní:

4. Nejnižší cena vinné révy včetně zařízení vinic po snížení vzhledem k stáří je 20 Kč/ks.".

75. Do seznamu příloh se doplňuje: „Příloha č. 21a - Převodní tabulky bonitních stupňů lesních dřevin“;


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.


Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v. r.

Přesunout nahoru