Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 294/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se podrobněji upravují některé pracovněprávní vztahy, stejnokroj a hodnosti příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky

Částka 77/1995
Platnost od 18.12.1995
Účinnost od 01.01.1996
Zrušeno k 31.12.2001 (323/2001 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

294

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 7. listopadu 1995,

kterou se podrobněji upravují některé pracovněprávní vztahy, stejnokroj a hodnosti příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky

Ministerstvo vnitra podle § 101 písm. a), b) a d) zákona České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 203/1994 Sb. (dále jen "zákon"), stanoví:


Oddíl prvnízrušeno

§ 1 – § 8zrušeno

Oddíl druhý

POSKYTOVÁNÍ STEJNOKROJE, NOŠENÍ STEJNOKROJE A HODNOSTNÍHO OZNAČENÍ

§ 9

Výstrojní součástky

(1) Jednotlivé druhy stejnokrojů a jejich doplňky se nazývají výstrojními součástkami. Barvu a provedení výstrojních součástek určuje ředitelství sboru formou katalogových listů a technické dokumentace.

(2) Výstrojními součástkami jsou:

a) pracovní stejnokroj I, II,

b) společenský stejnokroj,

c) stejnokrojové doplňky,

d) služební opasek, sportovní souprava, sportovní obuv.

Pracovní stejnokroj I a II a společenský stejnokroj tvoří jejich části uvedené v příloze č. 2, která je součástí této vyhlášky.

§ 10

Nošení výstrojních součástek

(1) Organizační součásti sboru poskytují příslušníkům podle § 43 odst. 1 zákona výstrojní součástky.

(2) Poskytnutí služební brašny a služebního opasku příslušníkům povoluje podle povahy pracovních úkolů ředitel nebo vrchní požární rada.

(3) Společenský stejnokroj nosí příslušníci při slavnostních příležitostech, setkáních se zahraničními hosty, reprezantaci v zahraničí, jednáních s představiteli státu a na pokyn ředitele nebo vrchního požárního rady.

(4) Příslušníci nosí k pracovnímu i společenskému stejnokroji černé polobotky nebo zimní boty jednoduchého tvaru bez nápadných ozdob, příslušnice černé lodičky, v zimním období vlastní kotníčkové boty nebo vysoké zimní boty (kozačky) v černé barvě jednoduchého tvaru bez nápadných ozdob.

(5) Příslušníci mohou nosit k pracovnímu a společenskému stejnokroji černou tašku bez nápadných ozdob, příslušnice mohou nosit černou kabelku bez nápadných ozdob.

(6) Příslušníci mohou nosit triko pouze k pracovnímu stejnokroji II, svetr nebo košili opatřenou nárameníky s vázankou a sponou do vázanky k pracovnímu stejnokroji I a II. Sako a košili s vázankou a sponou do vázanky mohou nosit pouze k pracovnímu stejnokroji I a k společenskému stejnokroji. K saku společenského stejnokroje nosí bílou košili s vázankou a sponou do vázanky. K pracovnímu stejnokroji I mohou se souhlasem ředitele nebo vrchního požárního rady nosit košili s krátkým rukávem opatřenou nárameníky bez vázanky s rozepnutým knoflíkem u krku.

(7) Čepici se štítkem pro příslušníky nebo klobouk pro příslušnice lze nosit ke všem výstrojním součástkám pracovního stejnokroje I a společenského stejnokroje.

(8) Kombinovat pracovní stejnokroj I a II a společenský stejnokroj s jinými výstrojními součástkami a mezi sebou není povoleno. To neplatí pro společné výstrojní součástky uvedené v příloze č. 5, která je součástí této vyhlášky.

(9) Příslušníci udržují přidělené výstrojní součástky v řádném a použitelném stavu a jsou vždy řádně ustrojeni a upraveni. Ředitel nebo vrchní požární rada může určit příslušníkům jednotné stejnokrojové ustrojení.

§ 11

Povolení nošení stejnokroje

K nošení stejnokroje s označením poslední dosažené hodnosti po odchodu do důchodu, uvolnění k výkonu veřejných funkcí nebo v dalších obdobných případech je třeba písemného souhlasu příslušného ředitele nebo vrchního požárního rady. Ředitelům a zástupci vrchního požárního rady tento souhlas vydává vrchní požární rada, vrchnímu požárnímu radovi ministr vnitra.

§ 12

Hodnostní označení a stejnokrojové doplňky

(1) Příslušníci nosí na výstrojních součástkách hodnostní označení. Způsob označování hodností a jejich nošení je uveden v příloze č. 3, která je součástí této vyhlášky.

(2) Stejnokrojové doplňky a jejich nošení je uvedeno v příloze č. 3, která je součástí této vyhlášky.

(3) Nošení vyznamenání, stužek vyznamenání a odznaků je uvedeno v příloze č. 4, která je součástí této vyhlášky.

§ 13

Úlevy z povinnosti nosit výstrojní součástky

(1) Po dobu těhotenství příslušnice nenosí stejnokroj.

(2) V případech odůvodněných zdravotním stavem příslušníka může na základě doporučení lékaře ředitel nebo vrchní požární rada rozhodnout, které výstrojní součástky příslušníci po stanovenou dobu nenosí.

(3) Příslušníci mohou při cestování služebními dopravními prostředky nebo hromadnými dopravními prostředky odložit služební plášť, čepici se štítkem (klobouk) nebo čepici a sako. Při cestování v městských hromadných dopravních prostředcích mohou příslušníci odložit čepici se štítkem (klobouk) nebo čepici a rozepnout si sako. Při opuštění dopravního prostředku musí být příslušník řádně ustrojen.

Poskytování výstrojních součástek a zařazování do výstrojních norem

§ 14

Ředitel nebo vrchní požární rada určí pro účely vystrojování příslušníky do výstrojních norem podle jejich funkce

a) do výstrojní normy A se určují příslušníci zařazení do výkonu služby v jednotkách sboru,

b) do výstrojní normy B se určují příslušníci, kteří po převážnou část své pracovní doby vykonávají práce v objektech a zařízeních sboru,

c) do výstrojní normy C se určují příslušníci, kteří po převážnou část své pracovní doby vykonávají práce zejména mimo objekty a zařízení sboru.

§ 15

(1) Výstrojní součástky se při prvním vystrojení poskytují příslušníkům zpravidla k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po uplynutí zkušební doby. Ředitel nebo vrchní požární rada může povolit poskytnutí výstrojních součástek i před uplynutím zkušební doby. Při prvním vystrojení vzniká příslušníkům nárok na všechny výstrojní součástky uvedené v příloze č. 5, která je součástí této vyhlášky.

(2) Při dalším vystrojování mají příslušníci nárok na výstrojní součástky uvedené v příloze č. 5, která je součástí této vyhlášky, podle vlastního výběru v rozsahu přidělených bodů. Přidělené body vyjadřují poměrný ekvivalent množství výstrojních součástek, které si příslušník může vybrat v průběhu jednoho kalendářního roku, a činí:

- u výstrojní normy A 3700 bodů,

- u výstrojní normy B 4000 bodů,

- u výstrojní normy C 4800 bodů.

(3) Přidělené body lze převádět mezi jednotlivými léty pouze se souhlasem ředitele nebo vrchního požárního rady.

(4) Příslušníci jsou zodpovědni za to, že provedou volbu výstrojních součástek v rozsahu přidělených bodů tak, jak to vyžaduje povaha jimi plněných pracovních úkolů.

(5) Ředitel nebo vrchní požární rada může určit výstrojní součástky, které je příslušník povinen odebrat v rámci přidělených bodů, pokud příslušníkem požadované výstrojní součástky neodpovídají povaze jím plněných pracovních úkolů. Pokud má příslušník v daném roce již přidělené body vyčerpány, poskytnou se výstrojní součástky, které je příslušník povinen odebrat, z bodů, které by mu náležely v dalším období.

§ 16

(1) V případě zničení, ztráty nebo odcizení, které nezavinil příslušník, se výstrojní součástky poskytnou i mimo rozsah přidělených bodů.

(2) O mimořádném poskytnutí výstrojních součástek rozhoduje příslušný ředitel nebo vrchní požární rada. Ustanovení o náhradě škody podle zvláštních předpisů tím nejsou dotčena.

(3) V případě, že zničení, ztrátu nebo odcizení výstrojních součástek zavinil příslušník svou nedbalostí nebo úmyslně, neposkytují se mu výstrojní součástky mimo rozsah přidělených bodů. Výstrojní součástky se v tomto případě poskytují za peněžní úhradu.

§ 17

(1) Pokud celková doba přerušení zaměstnání přesahuje 30 kalendářních dnů, krátí se přidělené body odečtem 1/12 z hodnoty bodů přidělených pro danou výstrojní normu za každých 30 dnů, ve kterých trvalo přerušení zaměstnání.

(2) Přerušením zaměstnání se pro účely tohoto opatření rozumí zejména doba, po kterou příslušníkovi nenáležel plat nebo po kterou pobíral dávky nemocenského pojištění nahrazující ušlý příjem či peněžitou pomoc v mateřství, a doba výkonu vazby, jestliže trestní stíhání nebylo zastaveno nebo neskončilo pravomocným zprošťujícím rozsudkem. Celková doba přerušení zaměstnání se stanoví součtem jednotlivých dnů, po které bylo zaměstnání přerušeno v průběhu kalendářního roku.

(3) Příslušníkovi, který provedl výběr výstrojních součástek v rozsahu přidělených bodů a jehož celková doba přerušení zaměstnání přesáhla 30 kalendářních dnů se krátí body způsobem uvedeným v odstavci 1 v následujícím kalendářním roce.

Oddíl třetízrušeno

§ 18 – § 24zrušeno


Oddíl čtvrtýzrušeno

§ 25 – § 27zrušeno

§ 28

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.


Ministr:

Ruml v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 101 až 104 vyhlášky Ministerstva vnitra ČSR č. 37/1986 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 5 odst. 1 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách.

3) Nařízení vlády č. 77/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 252/1992 Sb., o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztíženích a zdraví škodlivých pracovních podmínkách.

4) § 157 odst. 2 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

*) Výrobní číslo označující druh.

1) Výstrojní součástky určené jen pro příslušníky.

2) Výstrojní součástky určené jen pro příslušnice.

3) Čepice kompletní, včetně odznaku, šňůry a knoflíků.

4) Nárok na polobotky vzniká jen při vystrojení pracovním stejnokrojem II.

5) Nárok nevzniká, pokud příslušníci a příslušnice mají úlevy ve fyzické přípravě.

6) Hodnostní označení získávají příslušníci a příslušnice při každém povýšení, nebo pokud tak rozhodne ředitel.

7) O poskytnutí těchto výstrojních součástek rozhodne příslušný ředitel nebo vrchní požární rada podle povahy vykonávané práce. Výměna těchto výstrojních součástek se provádí po ztrátě jejich funkce.

1) § 4 odst. 3 písm. c) nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád).

2) § 4 odst. 3 písm. d) nařízení vlády č. 79/1994 Sb.

3) § 4 odst. 3 písm. e) nařízení vlády č. 79/1994 Sb.

4) § 4 odst. 3 písm. f) nařízení vlády č. 79/1994 Sb.

Přesunout nahoru