Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 292/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 73/1993 Sb., o způsobu úhrady nákladů na státní vyrovnávací příspěvek plátcům příspěvku

Částka 76/1995
Platnost od 15.12.1995
Účinnost od 15.12.1995
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

292

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 21. listopadu 1995,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 73/1993 Sb., o způsobu úhrady nákladů na státní vyrovnávací příspěvek plátcům příspěvku

Ministerstvo financí podle § 10 odst. 2 zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., stanoví:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financí č. 73/1993 Sb., o způsobu úhrady nákladů na státní vyrovnávací příspěvek plátcům příspěvku, se mění a doplňuje takto:

1. Poznámka č. 2) zní:

"2) § 4 zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění ČSFR č. 206/1990 Sb., ve znění zákona č. 245/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona ČNR č. 10/1993 Sb., zákona ČNR č. 37/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb. a zákona č. 183/1994 Sb.".

2. Poznámka č. 3) zní:

"3) § 2 zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění ČSFR č. 206/1990 Sb., ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb., zákona ČNR č. 37/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb. a zákona č. 183/1994 Sb.".

3. § 1 odst. 2 zní:

"(2) Prostředky k úhradě příspěvků čerpají plátci jednou měsíčně vždy před jimi stanoveným výplatním termínem4) jednou souhrnnou částkou pro všechny oprávněné osoby ze zvláštních výdajových účtů Ministerstva financí vedených u České národní banky příkazem k inkasu předkládaným prostřednictvím své banky. Na příkazu k inkasu plátce uvede příslušné číslo zvláštního účtu z přehledu uvedeného v příloze této vyhlášky odpovídající jeho místní krajské příslušnosti a dále konstantní symbol 6418 a jako variabilní symbol identifikační číslo organizace. Plátce předloží bance příkaz k inkasu nejméně pět dní před stanoveným výplatním termínem příspěvku. Pokud plátce na příkazu k inkasu neuvede ve variabilním symbolu identifikační číslo organizace nebo uvede chybné identifikační číslo organizace, nebude úhrada bankou provedena.".

4. § 1 odst. 5 se vypouští.

5. Poznámka č. 5) pod čarou se vypouští.

6. V § 2 se slova "nebo vratky" vypouští.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v. r.

Přesunout nahoru