Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 290/1995 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

Částka 76/1995
Platnost od 15.12.1995
Účinnost od 01.01.1996
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

290

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. listopadu 1995,

kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

Vláda nařizuje podle § 107 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:


§ 1

(1) Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek.

(2) Nemoci z povolání jsou uvedeny v seznamu nemocí z povolání, který tvoří přílohu tohoto nařízení.

(3) Pro uznávání nemocí z povolání podle tohoto nařízení příslušnými poskytovateli zdravotních služeb platí jiné právní předpisy1).

§ 2

Nemocemi z povolání jsou též nemoci, které byly uvedeny v seznamu nemocí z povolání platném ke dni 31. prosince 19952) a vznikly přede dnem účinnosti tohoto nařízení za podmínek uvedených v tomto seznamu.


§ 3

Zrušují se § 14 odst. 4 a příloha č. 1 vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 168/2014 Sb. Čl. II

Nemocemi z povolání jsou též nemoci, které byly uvedeny v seznamu nemocí z povolání a vznikly za podmínek podle nařízení vlády č. 290/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Předseda vlády:
Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Vodička v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 290/1995 Sb.

SEZNAM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ

Kapitola I

Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami

PoložkaNemoc z povoláníPodmínky vzniku nemoci z povolání
1.Nemoc z olova nebo jeho sloučeninK položkám č. 1 až 58:
Nemoci vznikají při plnění pracovních a služebních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním (dále jen „při práci“), při němž je prokázána taková expozice chemickým látkám, jejich sloučeninám a směsím látek, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.
2.Nemoc ze rtuti nebo jejích sloučenin
3.Nemoc z arzénu nebo jeho sloučenin
4.Nemoc z antimonu nebo jeho sloučenin
5.Nemoc z berylia nebo jeho sloučenin
6.Nemoc z kadmia nebo jeho sloučenin
7.Nemoc z chrómu nebo jeho sloučenin
8.Nemoc z manganu nebo jeho sloučenin
9.Nemoc z niklu nebo jeho sloučenin
10.Nemoc z fosforu nebo jeho sloučenin
11.Nemoc z vanadu nebo jeho sloučenin
12.Nemoc z fluóru nebo jeho sloučenin
13.Nemoc z chlóru nebo jeho sloučenin
14.Nemoc z ostatních halogenů a jejich sloučenin
15.Nemoc ze zinku nebo jeho sloučenin
16.Nemoc z mědi nebo jejích sloučenin
17.Nemoc z oxidu uhelnatého
18.Nemoc z oxidů dusíku
19.Nemoc z oxidů síry
20.Nemoc z kyanovodíku nebo kyanidů
21.Nemoc z izokyanátů
22.Nemoc z fosgénu
23.Nemoc z boranů
24.Nemoc ze sirouhlíku
25.Nemoc ze sirovodíku a sulfidů
26.Nemoc z amoniaku
27.Nemoc z halogenovaných uhlovodíků
28.Nemoc z alifatických nebo alicyklických uhlovodíků
29.Nemoc z alkoholů
30.Nemoc z glykolů
31.Nemoc z éterů a ketonů
32.Nemoc z formaldehydu a jiných alifatických aldehydů
33.Nemoc z akrylonitrilu a jiných nitrilů
34.Nemoc z alifatických nitroderivátů
35.Nemoc z benzenu
36.Nemoc z homologů benzenu
37.Nemoc z naftalenu nebo jeho homologů
38.Nemoc z vinylbenzenu nebo divinylbenzenu
39.Nemoc z fenolů, jejich homologů nebo jejich halogenových derivátů
40.Nemoc z aromatických nitro nebo amino sloučenin
41.Nemoc z polychlorovaných bifenylů, dibenzodioxinů a dibenzofuranů
42.Nemoc z polycyklických kondenzovaných uhlovodíků
43.Nemoc ze syntetických pyretroidů
44.Nemoc z dipyridilů
45.Nemoc z karbamátů
46.Nemoc ze sloučenin kovů platinové skupiny
47.Nemoc z thalia nebo jeho sloučenin
48.Nemoc z barya nebo jeho sloučenin
49.Nemoc ze sloučenin cínu
50.Nemoc ze sloučenin selenu a teluru
51.Nemoc z uranu nebo jeho sloučenin
52.Nemoc z esterů kyseliny dusičné
53.Nemoc z anorganických kyselin
54.Nemoc z etylenoxidu a jiných oxiranů
55.Nemoc z halogenových alkyleterů nebo aryleterů (bischlormetyleter)
56.Nemoc z organických kyselin
57.Nemoc z louhů
58.Nemoc z dalších látek nebo směsí látek

Kapitola II

Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory

PoložkaNemoc z povoláníPodmínky vzniku nemoci z povolání
1.Nemoc způsobená ionizujícím zářenímNemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice ionizujícímu záření, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.
2.Nemoc způsobená elektromagnetickým zářenímNemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice elektromagnetickému záření, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.
3.Zákal čočky způsobený tepelným zářenímNemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice tepelnému záření, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.
4.Percepční kochleární vada sluchu způsobená hlukem.
U osob do dosažení 30 let věku při celkové ztrátě sluchu dosahující hranici 40 % dle Fowlera. U osob starších 30 let věku se hranice zvyšuje o 1 % za každé 2 roky věku. U osob starších 50 let věku celková ztráta sluchu dosahující hranici 50 % dle Fowlera.
Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána nadměrná expozice hluku. Za nadměrnou se zpravidla pokládá taková expozice, při které ekvivalentní hladina hluku po běžnou dobu trvání směny překračuje 85 dB (A) nebo špičková hladina frekvenčně neváženého akustického tlaku překračuje 200 Pa [140 dB (A)].
5.Nemoc způsobená přetlakem nebo podtlakem okolního prostředíNemoc vzniká při práci v přetlaku okolního prostředí nebo v podtlakových komorách.
6.Sekundární Raynaudův syndrom prstů rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními.
Objektivně prokázaný Raynaudův syndrom nejméně čtyř článků prstů rukou v chladu, ověřený plethysmografickým vyšetřením.
K položkám č. 6 až 8:
Nemoci vznikají při práci s pneumatickým nářadím ručně ovládaným nebo při práci s vibrujícími nástroji s takovými hodnotami zrychlení vibrací, které jsou podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.
7.Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických nebo úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními.Ischemické poškození středového nervu, loketního nervu nebo obou nervů, s klinickými příznaky a s patologickým EMG nálezem, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše. Poškození nervů horních končetin charakteru úžinového syndromu s klinickými příznaky a s patologickým EMG nálezem, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše.
8.Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními.Aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek nebo izolovaná artróza kloubů ručních, zápěstních nebo loketních, spojené se závažnou poruchou funkce vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti.
9.Nemoci šlach, šlachových pochev, tíhových váčků nebo úponů svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování. Objektivními vyšetřovacími metodami potvrzené vleklé formy nemoci vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti.K položkám č. 9 a 10:
Nemoci vznikají při práci, při které jsou příslušné struktury přetěžovány natolik, že přetěžování je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.
10.Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování s klinickými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše

Kapitola III

Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice

PoložkaNemoc z povoláníPodmínky vzniku nemoci z povolání
1.Silikóza, nebo pneumokonióza uhlokopů:a) s typickými rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p 3/3, q 2/2, r 2/2 a výše a všechny formy komplikované pneumokoniózy (A, B, C) dle klasifikace Mezinárodní organizace práce, b) s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou), rtg p 1/1, q 1/1, r 1/1 a výše dle klasifikace Mezinárodní organizace práce, c) od četnosti znaků p 2/2, q 1/1, r 1/1 při splnění kritérií pro dynamiku onemocnění. Nemoci vznikají při práci, u níž je prokázána taková expozice prachu s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.K položce č. 1 písm. c) Nemoci vznikají u osob do dosažení 40 let věku, pracujících na pracovištích, na kterých jsou prokazatelně překračovány přípustné expoziční limity pro daný typ fibrogenního prachu, přitom expozice fibrogennímu prachu nepřesáhla 15 let (3000 směn).
2.Nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené prachem azbestu:
a) azbestóza, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků s 2/2,12/2, u 2/2 a výše dle klasifikace Mezinárodní organizace práce,
b) hyalinóza pohrudnice s ventilační poruchou restrikčního typu,
c) mezoteliom,
d) rakovina plic, rakovina hrtanu nebo rakovina vaječníků ve spojení s azbestózou od četnosti znaků s 1/1,11/1, u 1/1 dle klasifikace Mezinárodní organizace práce nebo s hyalinózou pleury.
Nemoci vznikají při práci, u níž je prokázána taková expozice azbestu, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.
3.Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování tvrdokovůNemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice prachu tvrdokovů, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.
4.Pneumokonióza ze svařování, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p 3/3,q 2/2, r 2/2 a výše dle klasifikace Mezinárodní organizace práceNemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice dýmům vznikajícím při svařování elektrickým obloukem, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.
5.Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, barya, grafitu, hliníku, berylia, antimonu nebo oxidu titaničitéhoNemoci vznikají při práci, u níž je prokázána taková expozice uvedeným chemickým látkám, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.
6.Rakovina plic z radioaktivních látekNemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková inhalační expozice radioaktivním látkám, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.
7.Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plynyNemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice koksárenským plynům, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.
8.Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosníchNemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice prachu dřeva, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.
9.Exogenní alergická alveolitidaNemoc vzniká při práci spojené s vdechováním prachu s antigenním a infekčním účinkem.
10.Astma bronchiale a alergická onemocnění horních cest dýchacíchNemoc vzniká při práci, u níž je prokázána expozice prachu nebo plynným látkám s alergizujícími nebo iritujícími účinky.
11.Bronchopulmonální nemoci způsobené prachem bavlny, lnů, konopí, juty nebo sisaluNemoc vzniká při práci, u níž je prokázána expozice uvedenému prachu.
12.Rakovina plic ve spojení s pneumokoniózou způsobenou prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého s typickými rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p 3/3, q 2/2, r 2/2 a výše dle Mezinárodní organizace práce a všemi formami komplikované pneumokoniózy (A, B, C dle Mezinárodní organizace práce)Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice prachu s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.
13.Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně než 0,70 a FEV1 50% referenčních hodnot nebo méně (CHOPN stadium III)Nemoc vzniká při těžbě v podzemí černouhelných dolů po dosažení nejméně 80% nejvyšší přípustné expozice a je nově zjištěna nejpozději do dvou let po skončení práce s rizikem fibrogenního prachu s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého.

Kapitola IV

Nemoci z povolání kožní

PoložkaNemoc z povoláníPodmínky vzniku nemoci z povolání
1.Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktoryNemoci vznikají při práci, u níž se uvedené faktory vyskytují a jsou podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.

Kapitola V

Nemoci z povolání přenosné a parazitární

PoložkaNemoc z povoláníPodmínky vzniku nemoci z povolání
1.Nemoci přenosné a parazitárníK položkám č. 1 a 2:
2.Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo nebo prostřednictvím přenašečůNemoci vznikají při práci, u níž je prokázáno riziko nákazy.
3.Nemoci přenosné a parazitární vzniklé v zahraničíNemoci vznikají při práci v epidemiologicky obtížných oblastech s rizikem nákazy.

Kapitola VI

Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli

PoložkaNemoc z povoláníPodmínky vzniku nemoci z povolání
1.Těžká hyperkinetická dysfonie, uzlíky na hlasivkách, těžká nedomykavost hlasivek nebo těžká fonastenie, pokud jsou trvalé a znemožňují výkon povolání kladoucího zvýšené nároky na hlasNemoci vznikají při práci spojené s vysokou profesionálně podmíněnou hlasovou námahou.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání).

2) Příloha č. 1 vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.

Přesunout nahoru