Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 285/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb.

Částka 73/1995
Platnost od 06.12.1995
Účinnost od 01.01.1996
Zrušeno k 01.01.2009 (187/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

285

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 17. listopadu 1995,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 127 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 3 odst. 1 části věty třetí za středníkem se za slovo "předchozím" vkládá slovo "písemném".

2. § 4 odst. 4 zní:

"(4) Lékař v legitimaci a hlášení příslušné okresní správě sociálního zabezpečení vyznačuje den příštího lékařského ošetření a rozsah a dobu vycházek práce neschopného občana. Lékař oznamuje změnu rozsahu a doby vycházek práce neschopného občana příslušné okresní správě sociálního zabezpečení; rozsah a dobu vycházek však může změnit nejdříve ode dne následujícího po dni, kdy tuto změnu oznámil příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.".

3. § 4 se doplňuje odstavcem 5, který zní:

"(5) Lékař na předepsaném tiskopisu potvrzuje trvání pracovní neschopnosti pro účely další výplaty nemocenského.10)".

4. V § 5 odst. 2 se vypouštějí včetně poznámky pod čarou č. 11) slova ", popřípadě povolení změny jeho pobytu11)" a slova "nebo v den povolení změny pobytu".

5. V § 6 odst. 2 se na konci tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: " , zejména se zaměřením na potřebu provedení komplexního funkčního vyšetření.".

6. V § 7 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které včetně poznámky č. 14a) zní:

"f) občana, pozbyl-li podle lékařského posudku14a) dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci a jeho zdravotní stav je stabilizovaný.

14a) Směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věstníku Ministerstva zdravotnictví o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění směrnice č. 17/1970 Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČSR, vyhlášky č. 487/1991 Sb. a vyhlášky č. 31/1993 Sb.".

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).

7. V § 7 odst. 2 ve větě třetí se za slovo "předchozím" vkládá slovo "písemném".

8. V § 10 odst. 1 písm. a) se před slovo "invaliditu" vkládá slovo "plnou".

9. V § 10 odst. 2 se za slovo "uznala" vkládá slovo "plně".

10. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně nadpisu zní:

"§ 10a

Posuzování pracovní neschopnosti v souvislosti s ústavní péčí

Lékař zdravotnického zařízení, do jehož ústavní péče byl občan přijat, posoudí při skončení ústavní péče, zda pracovní neschopnost trvá, a buď ji ukončí podle § 7, nebo ji v případě předání práce neschopného občana podle § 5 prodlouží, nejdéle však o tři kalendářní dny. Pracovní neschopnost občana dále posuzuje lékař, který převzal práce neschopného občana do ambulantní péče.".

11. V § 12 odst. 1 se za slovo "dnem" vkládají slova "předcházejícím dni".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.


Ministr:
Ing. Vodička v. r.

Přesunout nahoru