Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 284/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění

Částka 73/1995
Platnost od 06.12.1995
Účinnost od 01.01.1996
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

284

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 17. listopadu 1995,

kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále jen "zákon"):


§ 3

Výdělečná činnost v cizině

(1) Výdělečnou činností v cizině se pro účast na důchodovém pojištění [§ 6 odst. 1 písm. c) zákona] rozumí

a) zaměstnání v pracovním poměru vykonávané pro zaměstnavatele, který má sídlo (bydliště) v cizině, pokud toto zaměstnání nezakládá účast na nemocenském pojištění v České republice,

b) členství v družstvu, které má sídlo v cizině, spojené s pracovní činností pro takové družstvo, pokud tato činnost nezakládá účast na nemocenském pojištění v České republice,

c) výkon samostatné výdělečné činnosti v cizině podle cizích právních předpisů a na základě registrace, ohlášení nebo povolení podle těchto předpisů, je-li to podle nich potřebné; za výkon samostatné výdělečné činnosti v cizině se však nepovažuje, je-li taková činnost prováděna mimo území České republiky na základě oprávnění k výkonu takové činnosti vyplývajícího z právních předpisů České republiky.

(2) Příjem z výdělečné činnosti v cizině1) se přepočítává na českou měnu podle příslušného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou2) platného k prvnímu dni období, za které se tento příjem sleduje. Pro přepočet cizích měn, u nichž Česká národní banka nevyhlašuje příslušný kurz, se použije kurz této měny obvykle používaný bankami v České republice ke dni uvedenému ve větě první.

§ 3a

Zjišťování ročního vyměřovacího základu za období před rokem 1996

(1) Spadá-li do rozhodného období pro stanovení osobního vyměřovacího základu (§ 18 zákona) kalendářní rok před rokem 1996, v němž se ve stejném časovém úseku vyskytne hrubý výdělek stanovený pro účely důchodového zabezpečení podle předpisů platných ke dni 31. prosince 1995 (dále jen "hrubý výdělek") a vyloučená doba (§ 16 odst. 4 věta první zákona), stanoví se úhrn vyměřovacích základů pojištěnce za tento kalendářní rok (§ 16 odst. 2 zákona) pro účely stanovení ročního vyměřovacího základu

a) s přihlédnutím k tomuto hrubému výdělku a při stanovení osobního vyměřovacího základu se v tomto případě do počtu vyloučených dob nezahrnou ty vyloučené doby za tento kalendářní rok, v nichž byl dosažen tento hrubý výdělek, nebo

b) bez přihlédnutí k tomuto hrubému výdělku a při stanovení osobního vyměřovacího základu se v tomto případě do počtu vyloučených dob zahrnou všechny vyloučené doby za tento kalendářní rok, pokud vyloučené doby, v nichž byl dosažen tento hrubý výdělek, netrvaly po celý kalendářní rok a takto zjištěný úhrn vyměřovacích základů pojištěnce je vyšší než úhrn vyměřovacích základů pojištěnce zjištěný podle písmene a).

(2) Pro účely zjištění vyššího úhrnu vyměřovacích základů pojištěnce za kalendářní rok se výše úhrnu vyměřovacích základů pojištěnce vypočte podle odstavce 1 písm. a) jako součin počtu dní v kalendářním roce a podílu úhrnu hrubých výdělků dosažených v kalendářním roce a počtu dní v kalendářním roce sníženého o ty vyloučené doby, v nichž nebyly dosaženy hrubé výdělky, a podle odstavce 1 písm. b) jako součin počtu dní v kalendářním roce a podílu úhrnu hrubých výdělků dosažených v kalendářním roce sníženého o hrubé výdělky dosažené ve vyloučených dobách a počtu kalendářních dní v tomto roce sníženého o vyloučené doby.

(3) Vyskytne-li se v kalendářním roce více časových úseků uvedených v odstavci 1, provádějí se výpočty úhrnu vyměřovacích základů pojištěnce za kalendářní rok podle odstavce 2 pouze se zřetelem na úhrn těchto úseků.

§ 4

Výchova dítěte

(1) Do doby péče o dítě potřebné ke splnění podmínky výchovy dítěte pro nárok ženy na starobní důchod (§ 32 odst. 4 zákona) se započítává též doba, po kterou žena nemohla o dítě osobně pečovat pro nemoc nebo proto, že dítě bylo ze zdravotních důvodů v ústavní péči.

(2) Podmínka výchovy dítěte pro nárok ženy na starobní důchod (§ 32 odst. 4 zákona) se považuje za splněnou též, pečovala-li žena o nezletilé dítě

a) od jeho narození do jeho úmrtí, pokud dítě zemřelo po dosažení šesti měsíců věku, nebo

b) aspoň poslední tři roky před dosažením věku potřebného podle zákona pro vznik nároku na starobní důchod.


§ 9

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se § 1 až 8, § 10 až 13, § 14 odst. 1 až 3, § 15 až 30, § 33, § 35 až 39, § 42, § 46 až 49, § 52 až 54, § 56 až 58, § 148 odst. 2, § 149, 153, § 167 až 171, § 175 až 184 a přílohy č. 2 a 3 vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 123/1990 Sb., vyhlášky č. 260/1990 Sb., vyhlášky č. 501/1990 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona č. 463/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., vyhlášky č. 30/1993 Sb., vyhlášky č. 82/1993 Sb., vyhlášky č. 177/1993 Sb., vyhlášky č. 309/1993 Sb., vyhlášky č. 161/1994 Sb. a vyhlášky č. 207/1995 Sb.

§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.


Ministr:
Ing. Vodička v. r.


Obecné posudkové zásady:

Míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti se stanoví podle poruchy funkce svalů na jednotlivých končetinách a na trupu - analogicky k následně uvedeným pohybovým omezením a obrnám, ve vztahu k celkové pohyblivosti, výkonnosti a jemné motorice.

Samotné postižení svalů (bez ohledu na etiologii), pokud nemá vliv na celkovou výkonnost organismu a pracovní začlenění, se posudkově nehodnotí.

Je však nutno přihlédnout i ke zvláštním poruchám jako jsou nedostatečné tělesné proporce (např. chondrodystrofie), deformity končetin, poruchy kloubních funkcí, svalových funkcí a statiky, neurologické poruchy a k EMG nálezu. Stejně tak je nutno vzít v úvahu stupeň adaptace a kompenzace poruchy.

Položka DruhMíra poklesu schopnosti zdravotního postižení soustavné výdělečné činnosti v %
1.Svalové dystrofie, myopatie, myositidy
Posudkové hledisko:
Míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti se stanoví bez ohledu na etiologii onemocnění, s ohledem na výslednou poruchu funkce, pohyblivosti a celkové výkonnosti organismu.
a) lehké poruchy s mírnou či lokální atrofií, dystrofií a s omezením pouze pro dlouhé stání a chůzi10-15
b) středně závažné poruchy, s mírným omezením pohyblivosti a se snížením celkové výkonnosti organismu30-40
c) závažná kombinace postižení několika funkčních celků50-60
d) těžké poruchy s těžkým omezením pohyblivosti, denní aktivity těžce omezeny70-80
2. Syndromy svalové paralýzy, myastenia gravis
a) občasné subjektivní potíže, schopnost zvládat běžnou zátěž10
b) mírná unavitelnost, minimální klinické příznaky po provedení klinických testů (funkčně nevýznamná ptoza, mírné oslabení extenzorů po zátěži, abdukce paží déle než 2 min.), neschopnost vykonávat těžší fyzickou práci15-25
c) unavitelnost, subjektivní příznaky po zátěži, částečné omezení běžných denních aktivit, intermitentní diplopie a ptoza, nemožnost zvedat těžší předměty, omezení dosahu, nejsou vyjádřeny bulbární příznaky, slabost v oblasti pletencového svalstva nebo extraokulárního svalstva 30-40
d) středně těžká unavitelnost a slabost, která se částečně zlepší po odpočinku, omezení při běžných pracovních činnostech, mohou být i bulbární příznaky, subjektivní a klinické obtíže jsou přítomny trvale, či při častých atakách onemocnění, středně těžké funkční omezení 50-60
e) velmi těžká unavitelnost a slabost, potřeba konstantní podpory při denních aktivitách, bulbární příznaky nebo klinické příznaky postižení svalů pletencových, buď trvale nebo při minimální zátěži, těžké funkční omezení 70-80

ODDÍL F - DORZOPATIE, DEFORMUJÍCÍ DORZOPATIE A SPONDYLOPATIE

Obecné posudkové zásady:

Míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti se stanoví podle rozsahu anatomického a funkčního postižení páteře, z toho vyplývajícího omezení výkonnosti a pohyblivosti. Významnost postižení výdělečné schopnosti určuje rozsah a lokalizace postižení (monosegmentální, plurisegmentální poruchy), časový průběh, charakter a rozsah strukturálních změn (komprese, dislokace, nestabilita, osteoporóza, degenerativní změny, zánětlivé změny), omezení pohyblivosti, neurologická symptomatologie, zejména přítomnost senzitivní a motorické léze, svalové slabosti, spazmu, paréz, atrofií aj. Přitom je třeba vyloučit případné extravetebrální příčiny potíží.

Položka Druh zdravotního postižení Míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti v %
1. Stavy po zlomeninách trnových výběžků nebo příčných výběžků obratlů 10
2. Degenerativní změny na páteři a ploténkách
a) bez statického účinku, vadné držení, svalová dysbalance, postižení zpravidla jednoho úseku, lokalizované blokády 10
b) s lehkým funkčním postižením zpravidla více úseků páteře, s občas vystupujícími projevy nervového a svalového dráždění (např. cervikokraniální syndrom, cervikobrachiální syndrom, lumbální syndrom, ischialgie, syndrom sakroiliakálního skloubení, občasné blokády), slabostí svalového korzetu, omezením pohybu v postiženém úseku, omezení pro vynucené polohy a fyzicky náročné aktivity 15-25
c) středně těžké postižení zpravidla více úseků páteře, recidivující silnější projevy nervového a svalového dráždění prokázané EMG, středně těžká statickodynamická insuficience 30-40
d) s trvalým těžkým postižením funkce více úseků páteře a často recidivujícími silnějšími, dlouhotrvajícími, dráždivými projevy nervů a svalů prokázanými EMG, těžkou staticko-dynamickou insuficiencí, výraznou poruchou svalového korzetu a podstatným snížením celkové výkonnosti organismu 50
e) s trvalým nepříznivým funkčním nálezem, trvalými silnými projevy dráždění nervů a svalů, závažnými parézami, výraznými svalovými atrofiemi, zpravidla s poruchami funkce svěračů (závažnost postižení musí být doložena výsledkem EMG) 60-80
3. Stavy po operacích páteře a plotének, stavy po úrazech páteře a plotének
a) stavy s mírným reziduálním funkčním nálezem 10-20
b) stavy s často recidivujícími nebo dlouhotrvajícími projevy nervového a svalového dráždění prokázanými EMG, insuficiencí svalového korzetu a podstatným snížením celkové výkonnosti organismu 30-50
c) s nepříznivým reziduálním funkčním nálezem a trvalými silnými projevy dráždění nervů a svalů prokázanými EMG, těžkou výpadovou symptomatologií, zpravidla s poruchami funkce svěračů, závažnými parézami, výraznými svalovými atrofiemi, podstatné omezení pohyblivosti a těžké omezení denních aktivit 70-80
d) stavy v perioperačním období a rekonvalescenci (zpravidla po dobu jednoho roku) 70
4. Vrozené nebo získané deformity páteře
a) s nepatrnou poruchou funkce, je-li ztížena dlouhodobá chůze a stání 10
b) s poruchou funkce středního stupně (např. ve více pohybových segmentech vyjádřeným omezením až ztuhlostí, také při skolióze 40-75° u klínových obratlů, motýlkovitých obratlů, fixovaných kulatých zad, blokovaného obratle s tvorbou gibu) 25-40
c) kombinace závažného postižení více úseků s nepříznivou neurologickou symptomatologií, trvalé kořenové dráždění nebo závažné výpadové jevy, prokázané EMG 50-60
d) s těžkou poruchou funkce (např. ztuhnutím rozsáhlých oddílů páteře, trvajícím klidovým postavením při trupové ortéze, která zahrnuje 3 oddíly páteře, extrémně vytvořená skolióza podle okolností s otočným skluzem, spondylolistéza se skluzem a projevy dráždění nebo komprese míchy) 70
5. Scheuermannova nemoc
a) s těžkou poruchou funkce 20
b) po dosažení stabilizace zdravotního stavu (zpravidla po pěti letech) 10
6. Bechtěrevova nemoc (spondylitis ankylosans)
Posudkové hledisko:
Míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti se stanoví podle průběhu, rozsahu postižení (klinicky i RTG), lokalizace a aktivity procesu a funkčních poruch kloubů a páteře, s přihlédnutím k dalším projevům postižení.
a) lehkého stupně 20-30
b) středního stupně - IV. stupeň (současné ztuhnutí několika úseků páteře)
Posudkové hledisko: (35-60)
Toto zdravotní postižení se posuzuje podle přílohy č.4.
c) těžkého stupně - V. stupeň, se ztuhlostí více úseků páteře nebo velkých kloubů, poruchami ventilace, srdečního výkonu a celkové výkonnosti 70-80

ODDÍL G - STAVY PO ÚRAZECH

Položka Druh zdravotního postižení Míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti v %
1. Stavy po zlomeninách skeletu lebky
a) bez postižení mozkových funkcí 5-10
b) při lehké poruše mozkových funkcí 15-20
c) při středně těžké poruše mozkových funkcí 30-45
d) s těžkou poruchou a podstatným snížením celkové výkonnosti 50-70
e) zvlášť těžké postižení, narušující integritu mozkových funkcí 80-100
2. Stavy po zlomeninách čelistí
a) bez poruchy funkce 5
b) špatně zhojené, s defektem, s ovlivněním inervace, žvýkání, mimiky, hlasu 20-40
3. Stavy po izolovaných zlomeninách žeber 5
4. Stavy po zlomeninách skeletu hrudníku
4.1. Stavy po úrazech hrudníku, sériové zlomenině žeber, zlomenině prsní kosti se závažnějším omezením hybnosti hrudníku a hrudní stěny podle stupně s porušením funkce plic a srdeční činnosti stanoví se podle stupně poruchy podle položky 5 oddílu B kapitoly VIII a položky 1 oddílu A kapitoly IX
4.2. Následné stavy bez poruchy funkce plic a srdeční činnosti 10
5. Stavy po úrazech pánve, zlomeninách pánevních kostí a symfýzy, stavy po zlomeninách křížové kosti a kostrče
Posudkové hledisko:
Porušení souvislosti pánevního pletence s poruchou statiky a dynamiky páteře a funkce dolních končetin se hodnotí podle tíže přetrvávající poruchy.
a) lehké poruchy omezující dlouhé stání a chůzi, s mírnými subjektivními potížemi 10-15
b) se středně těžkou poruchou statiky a dynamiky páteře a dolních končetin 30-50
c) s těžkým narušením statiky a dynamiky páteře, těžké poruchy hybnosti dolních končetin, trvalé dráždění, zpravidla porucha funkce svěračů, závažné parézy, svalové atrofíe 70-80
6. Komplikované, mnohočetné poúrazové následky na několika orgánech nebo systémech.
Posudkové hledisko:
Hodnotí se s ohledem na převažující funkční postižení, zejména míru omezení celkové výkonnosti, množství a intenzitu nepříznivých průvodních následků.
a) lehké poruchy 10-15
b) středně těžké poruchy 25-40
c) těžké poruchy 50-70
d) zvlášť těžké poruchy 80

ODDÍL H - POSTIŽENÍ KONČETIN

Obecné posudkové zásady:

Míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti se stanoví s ohledem na rozsah a tíži ztrátových poranění, vrozených nebo získaných vad, následků po operacích a úrazech, zánětlivých i degenerativních onemocnění.

Při stanovení míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti je při postižení horních končetin nutno vycházet z toho, zda jde o postižení dominantní či nedominantní končetiny.

Uvedená míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti u amputačních ztrát vychází z příznivých poměrů pahýlu a sousedních kloubů. Při vysloveně nepříznivém stavu pahýlu, jakož i při závažné funkční poruše sousedního kloubu je nutno tyto sazby zvýšit podle § 6 odst. 4 vyhlášky.

Položka Druh zdravotního postižení Míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti v %
1. Stavy po úrazech nebo operacích skeletu končetin a pánve s protrahovaným a komplikovaným hojením (nedostatečná osifikace, přetrvávající zánětlivé změny, poruchy prokrvení, vychudnutí svalů, poruchy inervace, Sudeckova dystrofie) s nemožností běžného zatížení postižené končetiny, do funkčně uspokojivé úpravy 50-70
2. Aseptické nekrózy Posudkové hledisko: Po aktivním stadiu se míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti stanoví podle přetrvávající funkční poruchy. stanoví se podle funkčního nálezu na postiženém kloubu, končetině
3. Ztráta obou horních končetin v zápěstích a výše
Posudkové hledisko:
Toto zdravotní postižení se posuzuje podle přílohy č.3.
4. Ztráta jedné horní končetiny a jedné dolní končetiny
Posudkové hledisko:
Toto zdravotní postižení se posuzuje podle přílohy č.3.
5. Ztráta jedné horní končetiny v ramenním kloubu nebo s velmi krátkým pahýlem paže
a) na dominantní končetině 60-70
b) na nedominantní končetině 55-60
c) rozsáhlejší amputační ztráty horní končetiny
Posudkové hledisko:
Toto zdravotní postižení se posuzuje podle přílohy č.4. (35-50)
6. Ztuhnutí ramenního kloubu
a) v příznivém postavení při dobře pohyblivém ramenním pletenci 15-20
b) v nepříznivém postavem na nedominantní končetině 20-30
c) v nepříznivém postavení na dominantní končetině 30-50
7. Omezení pohyblivosti ramenního kloubu 10-15
8. Habituální luxace ramene
a) ojedinělé vykloubení 10
b) častější vykloubení s omezením výkonu končetiny 15-20
c) vykloubení sternoklavikulární nebo akromioklavikulární s omezením výkonu končetiny 15-20
d) viklavý kloub 20
9. Pseudoartróza klíční kosti 5-10
10. Stav po zlomenině pažní kosti zhojené v nepříznivém postavení, se značným omezením výkonu končetiny 20-30
11. Stavy po rupturách svalů a šlach (případně i na dolních končetinách) 10-15
12. Pseudoartróza pažní kosti
a) na dominantní končetině 40-50
b) na nedominantní končetině 25-40
13. Chronická radiální a ulnární epikondylitida s omezením zatížitelnosti končetiny (s lehkým postižením motorické inervace a vasomotoriky)
a) postižení jedné končetiny 10-15
b) postižení obou končetin 20-25
14. Ztuhnutí v loketním kloubu
a) v příznivém postavení 20-30
b) v nepříznivém postavení
Posudkové hledisko:
Toto zdravotní postižení se posuzuje podle přílohy č.4. (35-45)
15. Omezení pohybu v loketním kloubu
a) nepatrného stupně při volné rotační pohyblivosti předloktí 10
b) závažnějšího stupně (včetně omezení rotační pohyblivosti předloktí) 20-25
16. Porucha rotační pohyblivosti předloktí
a) v příznivém postavení (střední pronační postavení) 10
b) v nepříznivém postavení 20
c) vymizení rotační pohyblivosti 25
17. Viklavý loketní kloub 20
18. Pseudoartróza jedné nebo obou kostí předloktí 15-30
19. Stav po zlomenině kosti vřetenní a loketní zhojené s lehkou dislokací 10-15
20. Stav po zlomenině kosti vřetenní a loketní zhojené s výraznou dislokací a s funkční poruchou sousedních kloubů, s omezením výkonu končetiny 25-35
21. Ztuhnutí zápěstního kloubu
a) v příznivém postavení (lehká dorzální extenze) 10
b) v nepříznivém postavení 15
22. Omezení pohybu v zápěstním kloubu
a) nepatrného stupně 5
b) závažnějšího stupně 10
23. Špatně zhojené nebo nezhojené zlomeniny zápěstních kostí nebo jedné nebo více záprstních kostí se značnou poruchou funkce ruky 10-30
24. Syndrom karpálního tunelu (s omezením zatížitelnosti končetiny, příp. léčené operativně s ohledem na tíži neuromuskulární poruchy dle EMG)
a) postižení jedné končetiny se snížením zatížitelnosti 10-15
b) postižení obou končetin se snížením zatížitelnosti a s lehkým narušením jemné motoriky 20-30
c) postižení obou končetin se středně těžkým narušením jemné motoriky a atrofiemi drobných svalů rukou 35-45
d) stezkou poruchou funkce obou rukou, zejména porušením úchopu a podstatným poklesem síly 50-60
25. Ztuhnutí kloubů palce na ruce v příznivém postavení 5
26.Ztuhnutí jednoho prstu 5
27. Ztráta konečného článku a poloviny základního článku palce na dominantní ruce 5
28. Ztráta palce na dominantní ruce 25-30
29. Ztráta jednoho prstu ruky (kromě palce) 10-15
30. Ztráta tří prstů ruky s výjimkou palce
a) dominantní končetiny 25-30
b) nedominantní končetiny 20
31. Ztráta všech 10 prstů na obou rukou 70-80
32.Ztráta úchopové schopnosti ruky na podkladě chyběni nebo ztuhlosti všech prstů jedné ruky nebo několika prstů obou rukou
Posudkové hledisko: (35-45)
Toto zdravotní postižení se posuzuje podle přílohy č.4.
33.Deformity prstů obou rukou při zachovalé funkci ruky, příp. kombinované ztráty několika prstů obou rukou (s výjimkou palce) při zachovalé funkci úchopu
a) lehčí nález 10-20
b) těžší nález, závažnější porušení funkcí rukou 40-50
34. Nervové výpady
Posudkové hledisko:
Při postižení dominantní končetiny se stanoví míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti vyšší než při postižení nedominantní končetiny.
Uvedené míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti odpovídají těžké poruše až úplnému výpadu dle EMG nálezu.
Izolované výpadky senzitivní inervace se nehodnotí, pouze v případě výpadku senzitivní inervace celé končetiny se stanoví míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti 20%. Při středně těžkém výpadku motorické inervace se stanoví míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti zpravidla sazbami polovičními než jsou následně uvedeny.
34.1. Plexus brachialis 60-70
34.2. Horní porce plexus brachialis 40-50
34.3. Dolní porce plexus brachialis 50-60
34.4. N. axillaris 20-25
34.5. N. radialis, celý nerv 25-35
34.6. N. radialis - střední oblast nebo distální 10-20
34.7. N. ulnaris proximální nebo distální 25-35
34.8. N. medianus proximální 25-35
34.9. N. medianus distální 30
34.10. Nn. radialis et axillaris 30-40
34.11. Nn. radialis et ulnaris 30-40
34.12. Nn. radialis et medianus 30-40
34.13. Nn. radialis, ulnaris et medianus v oblasti předloktí 40-50
35. Ztráta obou dolních končetin v Chopartových kloubech, bércích a výše
Posudkové hledisko:
Toto zdravotní postižení se posuzuje podle přílohy č.3.
36. Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo s velmi krátkým pahýlem stehna 70-80
37. Ztráta jedné dolní končetiny ve stehně
Posudkové hledisko: (35-60)
Toto zdravotní postižení se posuzuje podle přílohy č.4.
38. Ztráta dolní končetiny v bérci, nártu nebo Chopartově kloubu
Posudkové hledisko: (35-40)
Toto zdravotní postižení se posuzuje podle přílohy č.4.
39. Ztráta palce nohy se ztrátou hlavičky I. nártní kosti nebo ztráta jiného prstu 10
40. Ztráta II. - V. prstu nebo I. - III. prstu nohy 10-15
41. Ztráta všech prstů jedné nohy příp. amputace v Lisfrankově kloubu 20-30
42. Ztráta všech prstů obou nohou podle stavu pahýlu 30-60
43. Ztuhnutí obou kyčelních kloubů v nepříznivém postavení 70-80
44. Ztuhnutí jednoho kyčelního kloubu v příznivém postavení (flexe 20°, zevní rotace 20°, střední postavení mezi abdukcí a addukcí) 30-40
45. Ztuhnutí jednoho kyčelního kloubu v nepříznivém postavení
Posudkové hledisko:
Toto zdravotní postižení se posuzuje podle přílohy č.4. (35-50)
46. Omezení pohybů kyčelních kloubů
Posudkové hledisko:
Posudkově významné je především omezení vnitřní rotace, extenze a flexe. Stupeň RTG změn je posudkově významný, pokud jsou lokalizovány v zátěžové oblasti kloubů.
46.1. Lehkého stupně
a) jednostranně 10
b) oboustranně 20
46.2. Středního stupně
a) jednostranně 20-25
b) oboustranně 40-45
46.3. Těžšího stupně
a) jednostranně 30-40
b) oboustranně 60-70
47. Nekróza hlavice kosti stehenní
Posudkové hledisko:
Míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti je závislá na přetrvávajícím postižení pohyblivosti a zatížitelnosti zpravidla po dobu aktivity.
a) při dobré funkci končetiny 30-40
b) s výrazně porušenou funkcí končetiny 50-70
48. Pseudoartrózakrčku stehenní kosti nebo stehenní kosti 50-70
49. Stav po zlomenině stehenní kosti (krčku, diafýzy, epikondylu) léčené konzervativně i osteosyntézou
a) při dobré funkci končetiny 20-30
b) s výrazně porušenou funkcí končetiny (výrazná deformita, svalová atrofie, porucha motorické inervace, zkrat o 4 cm a více) 40-45
50. Endoprotézy kyčelních, kolenních kloubů
Posudkové hledisko:
Při endoprotézách kloubů je míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti závislá na přetrvávajícím postižení pohyblivosti a zatížitelnosti, např. porucha motorické inervace, výrazná svalová atrofie, zkrácení končetiny více jak 4 cm.
50.1. Jednostranná (totální endoprotéza) 20-35
50.2. Oboustranná (totální endoprotéza) 40-70
50.3. Stavy v perioperačním období a rekonvalescenci (zpravidla po dobu jednoho roku) 70
51. Ztuhnutí obou kolenních kloubů 60-70
52. Ztuhnutí jednoho kolenního kloubu
a) v příznivém postavení (ohnutí přibližně 10°) 25-30
b) v nepříznivém postavení
Posudkové hledisko: (40-50)
Toto zdravotní postižení se posuzuje podle přílohy č.4.
53. Uvolnění vazivového aparátu kolena
a) svalově kompenzovatelné 10
b) neúplně kompenzovatelné, nejistá chůze 20
c) výrazná nestabilita vyžadující zajištění podpůrným aparátem, podle postavení a osové úchylky a porušení funkce končetiny 25-30
54. Trvalé následky po vynětí menisků
a) při dobré stabilitě a rozsahu 10
b) při středně těžké poruše 20
c) při těžké poruše funkce kolenního kloubu, výrazná nestabilita 25-30
55. Zlomenina pately kostně nezhojená, s omezenou funkcí extenčního aparátu, nejistá chůze, nutnost používat podpůrný aparát20-25
56. Omezení pohybu v obou kolennich kloubech
Posudkové hledisko:
Posudkově významná je především boční nestabilita a omezení extenze. Stupeň RTG změn je posudkově významný pokud jsou lokalizovány v zátěžové oblasti kloubů.
a) lehkého stupně -jednostranné 10
b) středního stupně -jednostranné 15-20
c) těžkého stupně -jednostranné 25-30
d) lehkého stupně - oboustranné 20
e) středního stupně - oboustranné 25-30
f) těžkého stupně - oboustranné 40-50
g) zvlášť těžké oboustranné poruchy s výraznou deformací a desaxací 55-65
57. Stav po zlomenině holenní kosti
a) dobře zhojené 5
b) zhojené se zkratem, angulací a značně porušenou funkcí končetiny 30-40
58. Pseudoartróza holenní kosti 30-40
59. Stav po zlomenině zevního a vnitřního kotníku
a) dobře zhojené 10-20
b) zhojené v nepříznivém postavení se značně porušenou funkcí končetiny 30-40
60. Stav po zlomenině patní kosti
a) dobře zhojené 10-20
b) zhojené s těžkou poruchou statiky 30-40
c) stavy po oboustranných zlomeninách zhojené s těžkou poruchou stability a chůze 40-50
61. Ztuhnutí horního hlezenného kloubu
a) v příznivém postavení (ztuhlost v neutrálním postavení kloubu) 10
b) v nepříznivém postavem 15-25
62. Ztuhnutí dolního hlezenného kloubu
a) v příznivém postavení (střední postavem) 10
b) v nepříznivém postavení 15-25
63. Ztuhnutí horního i dolního hlezenného kloubu
a) v příznivém postavení 15
b) v nepříznivém postavení 20-30
64.Pes equinovarus (podle poruchy funkce - s těžkou deformací a závažnou poruchou chůze)
a) jednostranný 20-30
b) oboustranný 30-50
65. Ostatní deformity nohy
a) bez podstatných statických účinků (např. snížení klenby nožní, pes transversoplanus, pes excavatus, pes valgus, také posttraumatické) 5
b) se statickým účinkem podle funkční poruchy 10-30
c) s oboustrannými těžšími deformitami a těžší poruchou pohyblivosti 40-50
66. Ztuhnutí nebo deformity prstů nohy 5
67. Nervové výpady
Posudkové hledisko:
Poruchy vasomotorické a trofické jsou již v sazbách míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti zahrnuty.
Uvedené míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti odpovídají těžké poruše až úplnému výpadu dle EMG nálezu.
Částečné výpady jmenovaných nervů se hodnotí třetinovými hodnotami, středně těžký motorický výpad se zpravidla hodnotí polovičními hodnotami. Senzitivní výpady inervace pro celou dolní končetinu se hodnotí přímo 30%. Izolované senzitivní poruchy se nehodnotí.
67.1. Plexus lumbosacralis 65-70
67.2. N. femoralis 40-45
67.3. N. ischiadicus 50-70
67.4. N. tibialis 30
67.5. N. fíbularis 30

Poznámky pod čarou

1) § 116a odst. 1 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 134/1997 Sb.

2) § 35 zákona ČNR č. 6/1993 Sb., o České národní bance.

3) § 69 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru