Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 282/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí a Ústřední rady odborů č. 51/1973 Sb., o úpravě některých poměrů pěstounů vykonávajících pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních

Částka 72/1995
Platnost od 01.12.1995
Účinnost od 01.01.1996
Zrušeno k 01.01.2009 (187/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

282

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 17. listopadu 1995,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí a Ústřední rady odborů č. 51/1973 Sb., o úpravě některých poměrů pěstounů vykonávajících pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 51a zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění vyhlášky č. 155/1983 Sb., vyhlášky č. 79/1984 Sb., vyhlášky č. 135/1984 Sb., vyhlášky č. 59/1987 Sb., vyhlášky č. 148/1988 Sb., vyhlášky č. 123/1990 Sb., vyhlášky č. 263/1990 Sb., vyhlášky č. 501/1990 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., vyhlášky č. 30/1993 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., vyhlášky č. 312/1993 Sb., vyhlášky č. 196/1994 Sb., vyhlášky č. 248/1994 Sb. a vyhlášky č. 207/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1 písm. k) a l) zní:

"k) pěstounů, kteří vykonávají pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních (oddíl třináctý),

l) poslanců Poslanecké sněmovny a senátorů Senátu Parlamentu (oddíl čtrnáctý),".

2. V § 5 se slova "pro nemoc nebo úraz nebo z důvodu lázeňské péče" nahrazují slovy včetně poznámky č. 41) "podle zvláštního předpisu41)

41) § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení.".

3. V § 18 se slovo "organizace" nahrazuje slovem "zaměstnavatele".

4. V § 19 odst. 2 písm. a), v § 28 odst. 2 písm. a), v § 69 odst. 2 písm. a) a v § 81 odst. 2 písm. a) se slova "pro nemoc nebo úraz nebo z důvodu poskytování lázeňské péče" nahrazují slovy "uznaná podle zvláštního předpisu41)".

5. V § 19 odst. 2 písm. e), v § 28 odst. 2 písm. d), v § 69 odst. 2 písm. e) a v § 81 odst. 2 písm. e) se za slova "rodičovský příspěvek" vkládají slova "při péči o dítě do tří let věku".

6. § 19 odst. 3 zní:

"(3) Pojištění zaměstnance na nepravidelnou výpomoc podle odstavců 1 a 2 nevznikne, pokud jeho pracovní poměr má charakter nahodilého jednorázového zaměstnání, které podle ujednání nemělo trvat a ani netrvalo déle než sedm kalendářních dnů po sobě jdoucích.".

7. V § 19 odst. 4 se za slovem "pojištěného" čárka nahrazuje středníkem a slova "pokud jeho pracovní poměr neměl charakter příležitostného zaměstnání" se nahrazují slovy "to však neplatí, nevzniklo-li zaměstnanci na nepravidelnou výpomoc pojištění z důvodů uvedených v odstavci 3".

8. § 28 odst. 3 zní:

"(3) Pojištění člena družstva podle odstavců 1 a 2 nevznikne, pokud jeho vztah k družstvu, na jehož základě je odměňován, má charakter nahodilého jednorázového zaměstnání, které podle ujednání nemělo trvat a ani netrvalo déle než sedm kalendářních dnů po sobě jdoucích.".

9. V § 28 odst. 4 se za slovem "pojištěného" čárka nahrazuje středníkem a slova "pokud jeho vztah k družstvu, na jehož základě je družstvem odměňován, neměl charakter příležitostného zaměstnání" se nahrazují slovy "to však neplatí, nevzniklo-li členu družstva pojištění z důvodů uvedených v odstavci 3".

10. V § 29 se ve větě druhé slova "její rozsah ani odměna za ni nejsou předem určeny" nahrazují slovy "výše odměny za ni není předem určena".

11. § 46 písm. c) včetně poznámky č. 42) zní:

"c) studenti a žáci jiných škol nebo kurzů, jestliže studium nebo výuka na nich se pro účely důchodového pojištění42) považuje z důvodu svého rozsahu a úrovně za studium na středních nebo vysokých školách,

42) § 108 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.".

12. V § 46 písm. d) se slova "podle rozhodnutí příslušného orgánu státní správy je takové studium postaveno na roveň studiu" nahrazují slovy včetně poznámky č. 43) "se takové studium pro účely důchodového pojištění43) považuje za studium

43) § 21 písm. a) část věty za středníkem zákona č. 155/1995 Sb.".

13. V § 63 písm. d) se vypouštějí slova "školené v oboru působnosti federálního ministerstva národní obrany".

14. V § 64 odst. 1 se slova "kteří vykonávají funkci dlouhodobě uvolněných členů obecního zastupitelstva" nahrazují slovy "jestliže jsou jim vypláceny odměny jako dlouhodobě uvolněným členům obecních zastupitelstev".

15. § 68 včetně poznámky č. 15) zní:

"§ 68

Nemocenského pojištění jsou za podmínek dále stanovených účastni zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti15) (dále jen "zaměstnanci na dohodu"), jestliže tato dohoda nemá charakter nahodilého jednorázového zaměstnání, které podle ujednání nemá trvat a ani netrvalo déle než sedm kalendářních dnů po sobě jdoucích.

15) § 237 zákoníku práce.".

16. V § 80 se slova "jejichž pečovatelská služba měla podle pověření trvat nebo trvala déle než sedm kalendářních dnů po sobě jdoucích a započitatelný příjem za ni měl dosáhnout nebo dosáhl aspoň 400 Kč měsíčně" nahrazují slovy "jestliže jejich pečovatelská služba nemá charakter nahodilého jednorázového zaměstnání, které podle pověření nemá trvat a ani netrvalo déle než sedm kalendářních dnů po sobě jdoucích".

17. V § 97 odst. 3 se za slovo "poživatelem" vkládá slovo "plného".

18. Oddíl třináctý v části první včetně nadpisu a poznámek č. 44) a č. 45) zní:

"ODDÍL TŘINÁCTÝ

PĚSTOUNI, KTEŘÍ VYKONÁVAJÍ PĚSTOUNSKOU PÉČI VE ZVLÁŠTNÍCH ZAŘÍZENÍCH

§ 102a

Započitatelný příjem

Za započitatelný příjem pěstouna, který vykonává pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních,44) se považuje odměna za výkon pěstounské péče a za práce spojené s péčí o svěřené děti.45)

§ 102b

Nemocenské

Pěstounu, který vykonává pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních, se nemocenské poskytuje nejdříve ode dne, od kterého se mu při pracovní neschopnosti již neposkytuje odměna uvedená v § 102a.

44) § 12 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 118/1992 Sb.

45) Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 136/1993 Sb., kterou se stanoví odměna pěstouna při výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních, ve znění vyhlášky č. 206/1995 Sb.".

19. Nadpis oddílu čtrnáctého v části první zní:

"POSLANCI POSLANECKÉ SNĚMOVNY A SENÁTOŘI SENÁTU PARLAMENTU".

20. V § 102f odst. 1 a 2 se slova "zákonodárného sboru" nahrazují slovy "Poslanecké sněmovny".

21. § 102f se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Ustanovení předchozích odstavců platí obdobně pro senátory Senátu Parlamentu.".

22. V části první, s výjimkou § 1 písm. i) a oddílu jedenáctého, se slova "pracovník" a "pracovnice" nahrazují slovy "zaměstnanec" a "zaměstnankyně".

Čl. II

Vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění vyhlášky č. 95/1968 Sb., vyhlášky č. 113/1975 Sb., vyhlášky č. 165/1979 Sb., vyhlášky č. 79/1982 Sb., vyhlášky č. 154/1983 Sb., vyhlášky č. 80/1984 Sb., vyhlášky č. 134/1984 Sb., vyhlášky č. 239/1988 Sb., vyhlášky č. 263/1990 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., vyhlášky č. 30/1993 Sb., vyhlášky č. 313/1993 Sb., vyhlášky č. 196/1994 Sb. a vyhlášky č. 207/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 21 odst. 2 a v § 70 se slova "sociálním zabezpečení" nahrazují slovy "důchodovém pojištění".

2. V § 41 odst. 4 se na konci tečka nahrazuje čárkou a připojují tato slova: "ani nezačalo pobírat hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání.".

3. § 63, § 64 odst. 1 věta druhá a odst. 4 a § 66 odst. 3 se vypouští.

4. V § 72 se v odstavci 1 za slovo "vdovský" vkládá slovo " ,vdovecký" a v odstavcích 1 a 3 se slova "ze sociálního zabezpečení" nahrazují slovy "z důchodového pojištění".

5. Ve všech ustanoveních se slova "pracovník" a "pracovnice" nahrazují slovy "zaměstnanec" a "zaměstnankyně".

Čl. IIIzrušeno


Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.


Ministr:
Ing. Vodička v. r.

Přesunout nahoru