Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 278/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o obchodu a hospodářské spolupráci

Částka 71/1995
Platnost od 30.11.1995
Účinnost od 21.10.1995
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

278

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. dubna 1994 byla v Brasília podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o obchodu a hospodářské spolupráci.

Dohoda na základě svého článku XIV vstoupila v platnost dnem 21. října 1995. Dnem vstupu v platnost této dohody pozbývají ve vztazích mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou platnosti:

Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky ze dne 19. července 1977

a

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky ze dne 12. května 1988.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky

o obchodu a hospodářské spolupráci

Vláda České republiky a vláda Brazilské federativní republiky, dále jen „smluvní strany",

přejíce si rozšiřovat a posilovat obchodní styky a hospodářskou spolupráci mezi oběma státy na základě principu svrchované rovnosti a vzájemnosti,

s cílem co nejvíce intenzifikovat bilaterální vztahy na vzájemně výhodných základech,

se dohodly takto:

Článek I

Smluvní strany budou vzájemně podporovat a usnadňovat rozvoj obchodní výměny a oboustranné hospodářské spolupráce v souladu s právními předpisy obou států.

Článek II

Smluvní strany si budou, v souladu s pravidly GATT, vzájemně poskytovat zacházení podle doložky nejvyšších výhod ve všech záležitostech týkajících se vzájemné obchodní výměny.

Článek III

Ustanovení článku II se nepoužijí na výhody, usnadnění, zvýhodnění a osvobození, která jedna ze smluvních stran poskytuje nebo poskytne

a) sousedním zemím za účelem usnadnění pohraničního styku a/nebo spolupráce s pohraničními oblastmi,

b) třetím zemím z důvodu jejich účasti v dohodách o hospodářské integraci, jejímiž jsou členy, jako jsou zóna volného obchodu nebo celní unie,

c) třetím zemím na základě mnohostranných dohod, kterých druhá strana není členem, podepsaných podle článku XX GATT a vyplývajících z výjimek GATT, jako je Všeobecný systém obchodních preferencí mezi rozvojovými zeměmi.

Článek IV

Smluvní strany budou podporovat vzájemnou spolupráci mezi právnickými a fyzickými osobami obou států, včetně společné činnosti na třetích trzích, zaměřenou zejména na

a) zvýšení ročního objemu vzájemné obchodní výměny a diversifikaci obchodovaného zboží,

b) společné podnikání a kooperaci při výrobě strojů a zařízení, jakož i technickou spoluprací a zaškolování odborníků,

c) vzájemnou výměnu informací o budoucích investičních programech a změnách právních předpisů týkajících se zahraničního obchodu a zřizování společných podniků.

Článek V

Vývozní a dovozní kontrakty uzavřené v rámci této dohody budou sjednávány přednostně na bázi světových cen.

Článek VI

Platby vyplývající z kontraktů uzavřených v rámci této dohody budou uskutečňovány ve volně směnitelných měnách a v souladu s devizovými předpisy platnými v obou státech.

Článek VII

S cílem rozšiřovat obchodní vztahy mezi oběma státy, budou smluvní strany podporovat účast firem na veletrzích a obchodních výstavách pořádaných na území obou států.

Článek VIII

1. Smluvní strany, v souladu s platnými právními řády, osvobodí od cel následující zboží:

a) zboží, nářadí a výrobky nezbytné k pořádání veletrhů a obchodních výstav,

b) materiál pro testy a výzkum,

c) vzorky bez obchodní hodnoty a propagační materiál,

d) dary humanitárního, vzdělávacího, kulturního a sportovního charakteru.

2. Výše zmíněné zboží a výrobky nemohou být předmětem obchodu ani nemohou být využívány třetími osobami za účelem zisku.

Článek IX

Každá smluvní strana poskytne, v souladu se svým právním řádem, výhody tranzitu přes své území pro zboží pocházející z území druhé země a určené do třetí země, stejně jako pro zboží pocházející ze třetí země a určené druhé smluvní straně.

Článek X

1. S cílem zajistit provádění této dohody, smluvní strany souhlasí s ustanovením dvoustranné Smíšené komise sloužící k posilování obchodní a hospodářské spolupráce mezi oběma státy.

2. Funkcí vedoucích obou stran pro jednání Smíšené komise budou pověřeni představitelé ministerstev zabývajících se vnějšími ekonomickými vztahy.

3. Hlavní úkoly Smíšené komise jsou tyto:

a) podávat vládám návrhy týkající se rozvoje dvoustranných obchodních a hospodářských vztahů,

b) vyhodnocovat obchodní a hospodářské dění mezi oběma státy v rámci této dohody a přispívat k rozšiřování obchodních a hospodářských vztahů především navrhováním nových forem spolupráce,

c) podporovat vzájemnou výměnu informací o obchodní a hospodářské situaci a příslušném zákonodárství v obou státech,

d) dohlížet na plnění této dohody.

4. Smíšená komise se bude scházet podle potřeby obou smluvních stran, zpravidla jednou za dva roky, střídavě v Praze a v Brasília.

Článek XI

Rozpory, které by mohly vzniknout v souvislosti s výkladem této dohody, budou řešeny v rámci Smíšené komise uvedené v článku X této dohody.

Článek XII

Ustanovení této dohody budou také uplatňována na kontrakty uzavřené v době její platnosti a plněné po datu ukončená její platnosti.

Článek XIII

Tato dohoda se sjednává na dobu pěti let a bude dále automaticky prodlužována vždy o další jeden rok, pokud jedna ze smluvních stran nesdělí písemně, diplomatickou cestou svůj záměr ji vypovědět, a to 180 dnů před předpokládaným datem ukončení její platnosti.

Článek XIV

Tato dohoda podléhá schválení v souladu s právním řádem každé smluvní strany a vstoupí v platnost 30 dnů po datu obdržení poslední notifikace týkající se jejího schválení.

Článek XV

Dnem vstupu v platnost teto dohody pozbývají ve vztazích mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou platnosti Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky podepsaná v Brasília dne 19. července 1977 a Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky podepsaná v Brasília dne 12. května 1988.

Dano v Brasília dne 25. dubna 1994 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a portugalském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
Václav Klaus v. r.
předseda vlády

Za vládu Brazilské federativní republiky:
Celso Luiz Nunes Amorim v. r.
ministr zahraničních věcí

Přesunout nahoru