Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 277/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které jsou určeny pro zajištění základní potřeby

Částka 71/1995
Platnost od 30.11.1995
Účinnost od 01.01.1996
Zrušeno k 23.12.1997 (316/1997 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

277

VYHLÁŠKA

Ministerstva životního prostředí

ze dne 26. října 1995,

kterou se stanoví množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které jsou určeny pro zajištění základní potřeby

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 5 odst. 8 písm. b) zákona č. 86/1995 Sb., o ochraně ozonové vrstvy Země:


§ 1

Celkové roční množství látek, včetně látek obsažených ve výrobcích, které může být vyrobeno nebo dovezeno pro účely zajištění základní potřeby1) v oblasti ochrany zdraví a života lidí, obrany a bezpečnosti státu, bezpečnosti leteckého provozu a jaderných zařízení, výzkumu a vývoje (včetně laboratorního použití), pro roky 1996 a 1997, je uvedeno v příloze této vyhlášky.


§ 2

Zrušuje se vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 14/1995 Sb., kterou se stanoví seznam a množství látek a výrobků používaných ve zdravotnictví při akutním ohrožení života, na které se nevztahují ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 211/1993 Sb., a doba ukončení jejich dovozu.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.


Ministr:

Ing. Benda CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 4 odst. 6 písm. b) zákona č. 86/1995 Sb., o ochraně ozonové vrstvy Země.


Příloha k vyhlášce č. 277/1995 Sb.

Celkové množství látek,2) včetně látek obsažených ve výrobcích, které lze vyrobit nebo dovézt pro účely zajištění základní potřeby v letech 1996 a 1997

Část I

Celkové množství látek,2) včetně látek obsažených ve výrobcích, které pro účely zajištění ochrany zdraví a života lidí lze vyrobit nebo dovézt:

a) v kalendářním roce 1996:

Název látkyChemický vzorecObchodní označeníMnožství látky (kg/kalend. rok)
trichlorfluormethanCFCl3CFC-1126 400
dichlordifluormethanCF2Cl2CFC-1216 100
trichlortrifluorethanC2F3Cl3CFC-11350
dichlortetrafluorethanC2F4Cl2CFC-11416 100
bromdifluormethanCHF2BrHBFC-22B11 500

b) v kalendářním roce 1997:

Název látkyChemický vzorecObchodní označeníMnožství látky (kg/kalend. rok)
trichlorfluormethanCFCl3CFC-1130 400
dichlordifluormethanCF2Cl2CFC-1218 400
trichlortrifluorethanC2F3Cl3CFC-11350
dichlortetrafluorethanC2F4Cl2CFC-11418 400
bromdifluormethanCHF2BrHBFC-22B11 500

Část II

Celkové množství látek,2) včetně látek obsažených ve výrobcích, které pro účely zajištění obrany a bezpečnosti státu lze vyrobit nebo dovézt v jednotlivém kalendářním roce:

Název látkyChemický vzorecObchodní označeníMnožství látky (kg/kalend. rok)
bromtrifluormethanCF3BrHALON-13015 000
dibromtetrafluorethanC2F4Br2HALON-24022 000
dichlordifluormethanCF2Cl2CFC-122 000
dichlortetrafluorethanC2F4Cl2CFC-114500

Část III.

a) Celkové množství látek,2) včetně látek obsažených ve výrobcích, které pro účely zajištění bezpečnosti leteckého provozu lze vyrobit nebo dovézt v jednotlivém kalendářním roce:

Název látkyChemický vzorecObchodní označeníMnožství látky (kg/kalend. rok)
chlorbromdifluormethanCF2BrClHALON-1211300
bromtrifluormethanCF3BrHALON-1301200
dibromtetrafluorethanC2F4Br2HALON-2402200
trichlortrifluorethanC2F3Cl3CFC-113100
dichlortetrafluorethanC2F4Cl2CFC-114100

b) Celkové množství látek,2) včetně látek obsažených ve výrobcích, které pro účely zajištění bezpečnosti jaderných zařízení lze vyrobit nebo dovézt v jednotlivém kalendářním roce:

Název látkyChemický vzorecObchodní označeníMnožství látky (kg/kalend. rok)
trichlorfluormethanCFCl3CFC-117 000
dichlordifluormethanCF2Cl2CFC-12100

Část IV

Celkové množství látek,2) včetně látek obsažených ve výrobcích, které pro účely výzkumu a vývoje (včetně laboratorního použití) lze vyrobit nebo dovézt v jednotlivém kalendářním roce:

Název látkyChemický vzorecObchodní označeníMnožství látky (kg/kalend. rok)
trichlorfluormethanCFCl3CFC-11100
dichlordifluormethanCF2Cl2CFC-12100
trichlortrifluorethanC2F3Cl3CFC-1139 000
dichlortetrafluorethanC2F4Cl2CFC-114100
chlorpentafluorethanC2F5ClCFC-115100
tetrachlormethanCCl4-300
1,1,1-trichlorethan (metylchloroform)C2H3Cl3-100

Část V

Rezerva

K množství látek stanovenému v částech I. až IV., které pokrývá nezbytná plánovatelná užití, se připočítává rezerva pro případy mimořádného použití (např. pro obnovení zásoby hasicího prostředku po požáru) v celkové výši 15 000 kg látek na jednotlivý kalendářní rok.

2) Látky části A a B přílohy zákona č. 86/1995 Sb.

Přesunout nahoru