Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 274/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb.

Částka 71/1995
Platnost od 30.11.1995
Účinnost od 01.01.1996
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

274

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 13. listopadu 1995,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 2 písm. a) zákona České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 3 odst. 8 písm. a) se text za středníkem vypouští.

2. V § 3 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který včetně poznámky č. 14) zní:

"(9) Veřejnými prostředky nejsou prostředky poskytované podle zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby.14)

14) Nařízení vlády č. 244/1995 Sb.
Zákon č. 96/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb.".

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.

3. V § 6 odst. 2 se za slova "se určí" vkládají tato slova: "pro posledního nájemce bytu před jeho rekonstrukcí nebo modernizací".

4. V § 6 se vypouští odstavec 3.

5. Poznámka č. 11) zní:

"11) Např. vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 245/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele.".

6. V příloze k vyhlášce v bodu 2 písm. a) se v poslední větě slovo "dvojnásobek" nahrazuje slovem "trojnásobek" a na konci za slova "podle § 5" se připojují tato slova: "a 5a".

7. V příloze k vyhlášce v bodu 2 písm. b) se na konci za slova "podle § 5" připojují tato slova: "a 5a".

Čl. II

Regulace nájemného podle bodů 3, 6 a 7 této vyhlášky se vztahuje i na nájmy vzniklé před dnem účinnosti této vyhlášky.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.


Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v. r.

Přesunout nahoru