Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 273/1995 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností

Částka 71/1995
Platnost od 30.11.1995
Účinnost od 01.12.1995
Zrušeno k 01.01.2007 (566/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

273

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. listopadu 1995,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem:


Čl. I

Nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 3 včetně poznámek č. 1), 1a), 1b) a 1c) zní:

"(3) Do doby rozhodné pro zařazení duchovního do platového stupně (dále jen "započitatelná praxe") příslušné platové třídy se započte doba

a) výkonu duchovenské činnosti,

b) výkonu vojenské základní (náhradní) služby a civilní služby v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem pro výkon vojenské základní (náhradní) služby,

c) mateřské a další mateřské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti v rozsahu odpovídajícím délce mateřské nebo další mateřské dovolené platné v době této péče podle zvláštního předpisu,1) pokud se žena současně v denním studiu1a) nepřipravovala na povolání, nebo doba osobní péče o dlouhodobě těžce zdravotně postižené nezletilé dítě, které vyžadovalo mimořádnou péči, pokud nebylo umístěno v ústavu pro takové děti, nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let,

d) po kterou byl duchovní ve výkonu trestu odnětí svobody, jestliže soudní rozhodnutí, na jehož základě vykonával trest odnětí svobody, bylo podle zvláštního zákona1b) zrušeno, a doba, po kterou nemohl vykonávat duchovenskou činnost z důvodu neplatného pracovněprávního úkonu,1c)

e) jiné praxe v rozsahu, v jakém jsou získané znalosti a zkušenosti použitelné pro výkon duchovenské činnosti, nejvýše však v rozsahu dvou třetin.

1) Např. zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, zákon č. 58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné ženy a matky, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

1a) § 20 odst. zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon). § 29zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách.

1b) Zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb. a zákona č. 633/1992 Sb. Zákon č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu.

1c) § 21 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.".

2. § 1 se doplňuje novým odstavcem 7, který zní:

"(7) Za měsíce červen a listopad přísluší duchovním základní plat stanovený v příloze č. 2, popř. upravený podle odstavce 5 věty druhé, ve dvojnásobné výši.".

3. § 2 odst. 1 zní:

"(1) Za vedení přísluší duchovnímu hodnostní přídavek podle jeho zařazení do platové třídy ve výši:

platová třídahodnostní přídavek Kč měsíčně
I.od 300do 900
II.od 700do 1800
III.od 1200do 3000
IV.od 2300do 5700
V.od 4500do 7500“.

4. Příloha č. 1 Zařazení duchovenských činností do platových tříd, I. platová třída zní:

"Nesamostatní a výpomocní duchovní správcové, pastorační asistenti.".

5. Příloha č. 1 Zařazení duchovenských činností do platových tříd, II. - V. platová třída, písmeno A. Římskokatolická a řeckokatolická církev, platová třída IV. zní:

"IV. sídelní dignitáři kapitul, generální vikáři a administrátoři diecézí, světící biskupové, generální sekretář biskupské konference, vyšší představení řeholních společenství,".

6. Příloha č. 1 Zařazení duchovenských činností do platových tříd, II. - V. platová třída, písmeno C. Českobratrská církev evangelická, platová třída IV. zní:

"IV. senioři, vedoucí tajemníci synodní rady, vedoucí komise pro vikariát,".

7. Příloha č. 1 Zařazení duchovenských činností do platových tříd, II. - V. platová třída, písmeno F. Starokatolická církev, platová třída II. zní:

"II. samostatní duchovní správcové, sekretář biskupského ordinariátu,".

8. Příloha č. 1 Zařazení duchovenských činností do platových tříd, II. - V. platová třída, název písmena G zní:

"G. Slezská evangelická církev a.v., Luterská evangelická církev a.v.".

9. Příloha č. 2 zní:

"Základní platy podle platových tříd a platových stupňů (v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
I.II.III.IV.V.
1do 35 0305 5706 1706 9707 920
2do 65 2905 8606 5007 3608 360
3do 95 5706 1606 8307 7408 800
4do 125 8306 4607 1608 1309 240
5do 156 1106 7507 4908 5109 680
6do 186 3707 0507 8208 90010 120
7do 216 6407 3508 1509 29010 560
8do 246 9107 6508 4809 67011 000
9do 277 1807 9408 81010 05011 440
10nad 277 4508 2409 14010 44011 880“.
       

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1995.


Předseda vlády:

Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Vodička v. r.

Přesunout nahoru