Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 270/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky o způsobu účtování při provádění letecké záchranné služby

Částka 69/1995
Platnost od 17.11.1995
Účinnost od 18.09.1995
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

270

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. září 1995 byla v Jeruzalémě podepsána Dohoda mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky o způsobu účtování při provádění letecké záchranné služby.

Dohoda na základě svého článku III vstoupila v platnost dnem 18. září 1995.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi

Ministerstvem zdravotnictví České republiky a

Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky

o způsobu účtování při provádění letecké záchranné služby

Ministerstvo zdravotnictví České republiky a Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky (dále jen „smluvní strany") se dohodly v návaznosti na Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky pro oblast zdravotní péče ze dne 29. října 1992, čl. 8 odst. 2, na způsobu účtování při provádění letecké záchranné služby takto:

Článek I

Pro účely této dohody se platbou za indikovaný primární převoz rozumí pouze úhrada za letové minuty provedené při odvozu pacienta z místa poskytnutí první pomoci. Do výpočtu platby se nezapočítává platba za poskytnuté zdravotní výkony.

Článek II

Indikované primární převozy občanů pojištěných v České republice provedené na území Slovenské republiky a indikované převozy pojištěnců pojištěných ve Slovenské republice vykonané na území České republiky v rámci letecké záchranné služby uhradí každá smluvní strana za své pojištěnce následujícím způsobem:

a) indikované primární převozy občanů pojištěných v České republice vykonané na území Slovenské republiky bude hradit poskytovatelům převozu ze státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictví České republiky po předložení faktury poskytovatelem převozu,

b) indikované primární převozy pojištěnců Slovenské republiky na území České republiky bude hradit příslušná zdravotní pojišťovna, ve které je pacient zákonně zdravotně pojištěn, ve smyslu zákona Národní rady Slovenské republiky č. 98/1995 Z. z., o Léčebném řádu, Ministerstvu zdravotnictví České republiky po předložení faktury.

Článek III

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dáno v Jeruzalémě dne 18. září 1995 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo zdravotnictví České republiky:
MUDr. Luděk Rubáš v. r.
ministr zdravotnictví České republiky

Za Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky:
MUDr. Lubomír Javorský v. r.
ministr zdravotnictví Slovenské republiky

Přesunout nahoru