Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 269/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

Částka 69/1995
Platnost od 17.11.1995
Účinnost od 02.05.1995
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

269

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 2. května 1995 byla v Ženevě podepsána Dohoda mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd.

Dohoda na základě svého článku 9 odst. 1 vstoupila v platnost dnem 2. května 1995 a tímto dnem na základě jejího článku 10 pozbyla platnosti Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd ze dne 13. května 1988, vyhlášená pod č. 161/1988 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně. Do anglického znění, jež je pro její výklad rozhodné, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu zdravotnictví.

DOHODA

mezi

Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Čínské lidové republiky

o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

Ministerstvo zdravotnictví České republiky a Ministerstvo zdravotnictví Čínské lidové republiky (dále jen „smluvní strany") v zajmu upevnění a rozvoje tradičního přátelství mezi lidem obou států, dalšího rozšíření a rozvoje kontaktu a spolupráce v oblasti zdravotnictví a lékařských věd se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou spolupracovat a vyměňovat si zkušenosti v oblasti léčebné, preventivní, hygienické a protiepidemické péče, organizace a řízení zdravotnictví a dalších oblastech. Smluvní strany budou rovněž spolupracovat v oblasti dalšího vzdělávání lékařů, farmaceutů a středního zdravotnického personálu.

Článek 2

Smluvní strany budou společně dbát o výměnu odborných časopisů v oboru zdravotnictví a lékařských věd a informací o právních předpisech upravujících oblast zdravotnictví.

Článek 3

Smluvní strany se budou navzájem informovat o odborných zasedáních, vědeckých konferencích a seminářích mezinárodního charakteru, pořádaných v jejich státě ve zdravotnických, lékařských a farmaceutických oborech.

Článek 4

Smluvní strany budou vysílat delegace a skupiny odborníků k projednání spolupráce, výměně zkušeností a ke studijním pobytům.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat navázání přímé spolupráce mezi lékařskými a farmaceutickými fakultami, zdravotnickými školami, lékařskými vědeckovýzkumnými institucemi a zdravotnickými zařízeními.

Článek 6

Smluvní strany v zájmu obou států budou úzce spolupracovat ve Světové zdravotnické organizaci a v ostatních mezinárodních organizacích i na mezinárodních zasedáních týkajících se zdravotnictví.

Článek 7

Finanční otázky týkající se realizace této dohody budou řešeny následujícím způsobem:

(1) Náklady na materiály vyměňované podle ustanovení článku 2 této dohody ponese dodávající strana.

(2) Cestovní náklady na mezinárodní dopravu do přijímacího státu při vyslaní vědeckých pracovníků a odborníků podle ustanovení článku 4 a 5 teto dohody ponese vysílající strana, přijímající strana ponese po dobu pobytu náklady na jejich stravování, ubytování, vnitrostátní dopravu a kapesní.

Článek 8

Smluvní strany budou sjednávat na dobu tří let prováděcí plány spolupráce ve zdravotnictví, které budou obsahovat organizační podmínky teto spolupráce a její konkrétní obsah včetně finančního zajištění.

Článek 9

(1) Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu a bude platit po dobu pěti let. Pokud kterákoliv ze smluvních stran nejpozději šest měsíců před skončením doby platnosti písemně dohodu nevypoví, bude tato automaticky prodlužována o dalších pět let.

(2) Eventuální sporné otázky vzniklé při realizaci této dohody budou řešeny jednáním příslušných orgánů smluvních stran.

Článek 10

Dnem vstupu této dohody v platnost pozbývá platnosti Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd ze dne 13. května 1988.

Dáno v Ženevě dne 2. května roku tisíc devět set devadesát pět ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, čínském a anglickém, přičemž všechna znění jsou autentická. V případě rozdílnosti výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo zdravotnictví České republiky:
MUDr. Luděk Rubáš v. r.

Za Ministerstvo zdravotnictví Čínské lidové republiky:
Prof. Chen Minzhang v. r.

Přesunout nahoru