Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 246/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb. a vyhlášky č. 194/1993 Sb.

Částka 64/1995
Platnost od 26.10.1995
Účinnost od 26.10.1995
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

246

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 11. října 1995,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb. a vyhlášky č. 194/1993 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti podle § 374 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle § 391 a 391a odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 20 zákona č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, stanoví:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb. a vyhlášky č. 194/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 2 se doplňuje odstavcem 5, který zní:

"(5) Odstavce 1 až 3 a odstavec 4 věta první se užijí i na rozdělení prací vyšších soudních úředníků.".

2. V § 4 se za slova "justiční čekatelé" doplňuje čárka a vkládají se tato slova: "vyšší soudní úředníci".

3. V § 5 odst. 1 věta první zní: "Vyšší soudní úředníci a pracovníci odborného aparátu soudů jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem soudnictví.".

4. V § 5 odst. 2 se za slovo "může" vkládají tato slova: "vyššího soudního úředníka a".

5. V § 6 nadpis zní: "Jednoduché úkony konané justičními čekateli, soudními tajemníky a vedoucími soudní kanceláře".

6. V § 6 odst. 1 písm. l) se za slovo "odsouzení" vkládají tato slova: "nebo o podmíněném zastavení trestního stíhání, podkladů v řízení o výkonu obecně prospěšných prací a podkladů potřebných k rozhodnutí o schválení narovnání,".

7. V § 6 odst. 2 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

"l) úkony soudu podle § 260 odst. 2 o.s.ř.".

8. V § 7 odst. 1 větě druhé se slovo "osoby" nahrazuje slovy "strany trestního řízení".

9. V § 19 odst. 1 se za větu první vkládá tato věta: "O předvedení takové osoby je třeba požádat velitele nebo náčelníka.".

10. V § 22 se vypouštějí slova "doložku o právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí,".

11. V § 28 nadpis zní: "Vyžadování součinnosti".

12. V § 28 odst. 1 se slovo "organizací" nahrazuje slovy "právnických a fyzických osob".

13. V § 28 odst. 2 se slova "účastníků řízení a" nahrazují slovy "účastníků řízení, zprávy o tom, zda odsouzený řádně vykonává trest obecně prospěšných prací, a zprávy".

14. § 35 se vypouští.

15. V § 37 odst. 4 se na konci připojuje tato věta: "Příslušného velitele nebo náčelníka předseda senátu zároveň požádá, aby zajistil nástup trestu odsouzeného a učinil další potřebná opatření podle příslušných služebních předpisů.".

16. V § 38 nadpis zní: "Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody a výkon trestu obecně prospěšných prací".

17. § 38 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) V případě, kdy byl uložen trest obecně prospěšných prací, postupuje soud přiměřeně podle odstavce 1.".

18. V § 41 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: "U vojáků základní nebo náhradní služby a u vojáků z povolání se výzva doručuje prostřednictvím velitele nebo náčelníka útvaru, ve kterém odsouzený vykonává vojenskou službu.".

19. V § 42 odst. 2 se na konci připojují tyto věty: "U vojáků základní nebo náhradní služby a u vojáků z povolání se výzva doručuje prostřednictvím velitele nebo náčelníka útvaru, ve kterém odsouzený vykonává vojenskou službu. Soud požádá příslušného velitele nebo náčelníka útvaru o spolupůsobení při výkonu ambulantní léčby a odesílání léčené osoby k léčebným úkonům podle pokynů zdravotnického zařízení.".

20. V § 45 odst. 1 se za slovo "samosoudce" vkládají tato slova: "nebo v rozsahu svých oprávnění vyšší soudní úředník".

21. V § 45 odst. 3 se za slova "příkazy soudce" vkládají slova "nebo vyššího soudního úředníka" a za slova "od soudce" se vkládají slova "nebo vyššího soudního úředníka".

22. V § 46 odst. 2 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

"i) provedení výkonu rozhodnutí o nařízení předběžného opatření (§ 273a odst. 2 o.s.ř.).".

23. V § 69 odst. 1 se za slova "předsedovi senátu (samosoudci)" vkládají tato slova: "nebo v rámci jeho oprávnění vyššímu soudnímu úředníkovi".

24. Za § 116 se vkládají nové § 116a až 116f, které včetně nadpisů a poznámky č. 22) zní:

"ČÁST ČTRNÁCTÁ

Některá opatření k plnění povinností soudů v soudním řízení

§ 116a

(1) K zabezpečení povinnosti soudce (předsedy senátu) a k dodržení lhůt uvedených v § 69, 77, 83 tr. ř. a § 75 odst. 2 a § 273a odst. 1 o.s.ř. stanoví předseda okresního soudu pro dobu mimo rozvrženou pracovní dobu a dny pracovního klidu dosažitelnost soudce (předsedy senátu), kterému umožní přístup do budovy soudu, k přímé telefonní stanici, k telefaxu, do kanceláře, kde jsou uloženy spisy v neskončených trestních věcech a spisy ve věcech péče o nezletilé, a použití kulatého úředního razítka.

(2) K zabezpečení výkonu předběžného opatření nařízeného soudem podle § 76a o.s.ř. stanoví předseda okresního soudu pro dobu mimo rozvrženou pracovní dobu a dny pracovního klidu též dosažitelnost vykonavatele nebo jiného pracovníka soudu, kterého pověří úkony výkonu rozhodnutí podle § 273a o.s.ř.; dosažitelnost není třeba stanovit v případě, kdy soudce, jehož dosažitelnost byla stanovena podle odstavce 1, výslovně prohlásí, že zabezpečí výkon předběžného opatření sám.

§ 116b

(1) Předseda soudu oznámí příslušnému státnímu zastupitelství, stálé službě okresního ředitelství Policie České republiky a okresnímu úřadu v obvodu soudu adresu a případně i číslo telefonní stanice, kde se určený soudce (předseda senátu) bude během dosažitelnosti zdržovat. Na tuto adresu se doručují v době trvání dosažitelnosti všechny písemnosti určené soudu, pokud není se soudcem (předsedou senátu) dohodnuto jinak.

(2) Při doručení písemnosti soudce (předseda senátu) potvrdí datum a čas převzetí písemnosti. Je-li doručován návrh na nařízení předběžného opatření podle § 76a o.s.ř., sdělí navrhovatel soudci adresu, popřípadě číslo telefonní stanice, na které se bude zdržovat zaměstnanec navrhovatele, který poskytne soudu potřebnou součinnost k provedení výkonu předběžného opatření, bude-li soudem nařízeno.

§ 116c

(1) Je-li třeba v době dosažitelnosti vyslechnout obviněného a rozhodnout o vazbě, ustanovit obhájce nebo vydat příkaz k domovní prohlídce, orgány policie nebo státní zastupitelství o tom vyrozumí soudce (předsedu senátu) příslušného podle § 116a, který stanoví místo a dobu potřebného úkonu.

(2) Jestliže je soudci (předsedovi senátu) dodán obviněný, který byl zatčen na základě příkazu k zatčení vydaného soudcem jiného soudu, soudce (předseda senátu) přezkoumá, zda jsou splněny podmínky, pro které obviněného nelze ve lhůtě uvedené v § 69 odst. 4 tr. ř. dodat soudu, který příkaz k zatčení vydal. Jsou-li tyto podmínky splněny a orgány policie předloží příkaz k zatčení, soudce (předseda senátu) obviněného vyslechne k důvodům, pro které byl příkaz vydán, prostřednictvím příslušných orgánů policie se spojí se soudcem soudu, který příkaz k zatčení vydal, a o výslechu jej informuje faxem nebo jiným obdobným telekomunikačním prostředkem soudu anebo dálnopisem policie. Soudce (předseda senátu) soudu, který příkaz k zatčení vydal, na základě této informace a skutečností obsažených v trestním spise rozhodne o vazbě a své rozhodnutí stejným způsobem oznámí prostřednictvím soudu provádějícího výslech obviněného.

(3) Jestliže bylo rozhodnuto, že se obviněný bere do vazby, je třeba o tom doručit příslušné spádové věznici usnesení a příkaz k přijetí do vazby. Nařizuje-li vazbu jiný soud než ten, který vydal příkaz k zatčení a rozhodl o vazbě, doručí věznici pouze příkaz k přijetí do vazby. Soud, který příkaz k zatčení vydal a rozhodl o vazbě, doručí usnesení přímo své spádové věznici.

§ 116d

Nařídí-li soud předběžným opatřením, aby nezletilé dítě bylo předáno do péče určené osoby, toto rozhodnutí soudce neprodleně vyhotoví, vyznačí doložku vykonatelnosti a přikáže vykonavateli, popřípadě jinému pověřenému pracovníkovi soudu, aby provedl úkony výkonu rozhodnutí, pokud je neprovede sám.

§ 116e

(1) Ustanovení § 116a odst. 1, § 116b odst. 1 a § 116c se obdobně užijí též na činnost krajského soudu, který vydal dosud nerealizovaný příkaz k zatčení.

(2) Dosažitelnost mimo rozvrženou pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu zajišťuje předseda krajského soudu nebo vrchního soudu též k provádění úkonů, k nimž je tento soud příslušný podle zvláštního zákona a které nesnesou odkladu.22) O spojení na soudce, který má dosažitelnost, vyrozumí toho, komu podle zvláštního zákona přísluší podat návrh na rozhodnutí o takovém úkonu.

ČÁST PATNÁCTÁ

§ 116f

Jednací řád pro vrchní soudy

Ustanovení této vyhlášky se užijí též pro řízení před vrchními soudy.

22) § 36 odst. 3 zákona ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
§ 9 odst. 1 a § 10 odst. 2 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě.".

25. Část čtrnáctá se označuje jako část šestnáctá.

Čl. II

Ustanovení § 6, pokud se vztahuje na soudní tajemníky, pozbývá účinnosti dnem 31. prosince 1998.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
JUDr. Novák v. r.

Přesunout nahoru