Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 244/1995 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby

Částka 64/1995
Platnost od 26.10.1995
Účinnost od 26.10.1995
Zrušeno k 01.02.2004 (33/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

244

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 11. října 1995,

kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby

Vláda nařizuje k provedení zákona o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky):1)


ČÁST PRVNÍ

Příspěvky fyzickým osobám

§ 1

(1) K podpoře výstavby a pořízení bytových domů,2) rodinných domů3) nebo bytů4) financovaných z hypotečních úvěrů5) se poskytují ze státního rozpočtu příspěvky fyzickým osobám, které neprovádějí bytovou výstavbu v rámci své podnikatelské činnosti, jsou občany České republiky a mají na jejím území trvalý pobyt, (dále jen "fyzická osoba").

(2) Příspěvek se poskytuje na základě žádosti o poskytnutí příspěvku předložené klientem hypoteční bance,6) s níž má klient hypoteční banky uzavřenou smlouvu o hypotečním úvěru. Žádost musí být předložena hypoteční bance nejpozději do čtyř let od ukončení čerpání hypotečního úvěru.

(3) Příspěvek za uplynulý měsíc se převádí klientovi hypoteční banky do konce následujícího měsíce.

§ 2

Podmínky poskytnutí příspěvku fyzickým osobám

(1) Příspěvek se poskytuje od počátku splácení hypotečního úvěru za podmínky, že jej fyzická osoba použije:

a) na výstavbu bytového domu, rodinného domu, bytu nebo na změnu stavby, kterou vznikne nový byt z prostor nezpůsobilých k bydlení, pokud tyto prostory nikdy bytem nebyly, nebo z prostor sloužících k jiným účelům než k bydlení, včetně nástavby, půdní vestavby nebo přístavby, pokud se výstavba provádí na území České republiky a kolaudační rozhodnutí nabude právní moci nejdéle do čtyř let ode dne nabytí právní moci stavebního povolení, nebo na dostavbu rozestavěného bytového domu, rodinného domu nebo bytu, jejichž výstavba byla zahájena před 26. říjnem 1995, pokud kolaudační rozhodnutí nabude právní moci nejpozději do konce roku 1999,

b) na koupi bytového domu, rodinného domu nebo bytu, které byly nově postaveny, dojde-li k uzavření kupní smlouvy nejpozději do dvou let od právní moci kolaudačního rozhodnutí, za předpokladu, že na jejich výstavbu nebyl již poskytnut příspěvek nebo dotace podle tohoto nařízení,

c) na koupi a dostavbu rozestavěného bytového domu,6a) rodinného domu nebo bytu,6b) pokud se výstavba provádí na území České republiky a kolaudační rozhodnutí nabude právní moci nejdéle do dvou let od uzavření kupní smlouvy mezi stavebníkem a kupujícím, za předpokladu, že na jejich výstavbu nebyl již poskytnut příspěvek nebo dotace podle tohoto nařízení,

d) ke splacení úvěru sjednaného po 1. lednu 1995 k účelům stanoveným pod písmenem a) na financování počátečního období stavby za podmínky, že na něj nebyl již poskytnut příspěvek nebo dotace podle tohoto nařízení.

(2) Jsou-li splněny podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a), b) a c), může být příspěvek poskytnut i na hypoteční úvěr sjednaný po 1. lednu 1995 i v případě, že jím byl splacen úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti sjednaný po 1. lednu 1995.

(3) Příspěvek může být poskytnut na výstavbu jednoho i více bytů; na tentýž byt může být však poskytnut pouze jeden příspěvek.

(4) Předmětem zástavy k poskytnutému úvěru musí být především pořizovaný dům nebo byt; kromě nich může být zastavena i jiná nemovitost.

(5) Po dobu čerpání příspěvku nesmí být provedena změna užívání bytu k jiným účelům než k bydlení.7)

(6) Dojde-li k převodu nebo přechodu vlastnictví bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně staveb rozestavěných, na jinou fyzickou osobu, příspěvek se poskytne nabyvateli, pokud současně nabyvatel smluvně převezme závazek splácení hypotečního úvěru. V případě, že nabyvatel splatil původní hypoteční úvěr novým hypotečním úvěrem, příspěvek se poskytne k novému hypotečnímu úvěru. Souhrnná doba poskytování příspěvku však nesmí překročit dobu 20 let.

(7) Příspěvek může být poskytnut pouze na hypoteční úvěry v české měně. Použije-li banka k financování úvěru zahraniční zdroje, může být příspěvek poskytnut jen za předpokladu, že banka na příjemce úvěru nepřenese kurzové riziko.

(8) Příspěvek se nevztahuje na úvěry poskytované stavební spořitelnou podle předpisů o stavebním spoření.8)

ČÁST DRUHÁ

DOTACE OBCÍM A BYTOVÝM DRUŽSTVŮM

§ 2a

(1) K podpoře výstavby a pořízení bytových domů, rodinných domů nebo bytů financovaných zcela nebo zčásti z hypotečních úvěrů5) se poskytují ze státního rozpočtu dotace obcím v České republice a bytovým družstvům se sídlem na území České republiky, které neprovádějí bytovou výstavbu v rámci své podnikatelské činnosti.

(2) Dotace se poskytuje na základě žádosti, kterou obec nebo bytové družstvo předloží hypoteční bance,6) s níž má obec nebo bytové družstvo uzavřenou úvěrovou smlouvu. Žádost musí být předložena hypoteční bance nejpozději do čtyř let od ukončení čerpání hypotečního úvěru.

(3) Dotace za uplynulý měsíc se převádí obci nebo bytovému družstvu do konce následujícího měsíce.

§ 2b

Podmínky poskytnutí dotace obcím a bytovým družstvům

(1) Dotace se poskytuje od počátku splácení hypotečního úvěru za podmínky, že jej obec nebo bytové družstvo použije:

a) na výstavbu bytového domu, rodinného domu, bytu nebo na změnu stavby, kterou vznikne nový byt z prostor nezpůsobilých k bydlení, pokud tyto prostory nikdy bytem nebyly, nebo z prostor sloužících k jiným účelům než k bydlení, včetně nástavby, půdní vestavby nebo přístavby, pokud se výstavba provádí na území České republiky a kolaudační rozhodnutí nabude právní moci nejdéle do čtyř let ode dne nabytí právní moci stavebního povolení, nebo na dostavbu rozestavěného bytového domu, rodinného domu nebo bytu, jejichž výstavba byla zahájena před 26. říjnem 1995, pokud kolaudační rozhodnutí nabude právní moci nejpozději do konce roku 2000,

b) na koupi bytového domu, rodinného domu nebo bytu, které byly nově postaveny, dojde-li k uzavření kupní smlouvy nejpozději do dvou let od právní moci kolaudačního rozhodnutí, za předpokladu, že na jejich výstavbu nebyl již poskytnut příspěvek nebo dotace podle tohoto nařízení,

c) na koupi a dostavbu rozestavěného bytového domu, rodinného domu nebo bytu, pokud se výstavba provádí na území České republiky a kolaudační rozhodnutí nabude právní moci nejdéle do dvou let od uzavření kupní smlouvy mezi stavebníkem a kupujícím, za předpokladu, že na jejich výstavbu nebyl již poskytnut příspěvek nebo dotace podle tohoto nařízení,

d) ke splacení úvěru sjednaného po 1. lednu 1995 k účelům stanoveným v písmenu a) na financování počátečního období stavby za podmínky, že na splacení úvěru nebyl již poskytnut příspěvek nebo dotace podle tohoto nařízení.

(2) Jsou-li splněny podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a), b) a c), může být dotace poskytnuta i na hypoteční úvěr sjednaný po 1. lednu 1995 i v případě, že jím byl splacen úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti sjednaný po 1. lednu 1995.

(3) Dotace může být poskytnuta na výstavbu jednoho i více bytů; na tentýž byt může být však poskytnuta pouze jedna dotace.

(4) Předmětem zástavy k poskytnutému úvěru musí být především pořizovaný dům nebo byt; kromě nich může být zastavena i jiná nemovitost.

(5) Po dobu čerpání dotace nesmí být provedena změna užívání bytu k jiným účelům než k bydlení.

(6) Dojde-li k převodu nebo přechodu vlastnictví bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně staveb rozestavěných, na jinou právnickou osobu nebo fyzickou osobu, která neprovádí bytovou výstavbu v rámci své podnikatelské činnosti, dotace se poskytne nabyvateli, pokud současně nabyvatel smluvně převezme závazek splácení hypotečního úvěru. V případě, že nabyvatel splatil původní hypoteční úvěr novým hypotečním úvěrem, příspěvek nebo dotace se poskytne k novému hypotečnímu úvěru. Souhrnná doba poskytování příspěvku nebo dotace však nesmí překročit dobu 20 let.

(7) Dotace nebude poskytnuta v případě, je-li hypoteční úvěr poskytován v cizí měně nebo přenáší-li banka na příjemce hypotečního úvěru poskytovaného v Kč kurzové riziko.

(8) Dotace se nevztahuje na úvěry poskytované stavební spořitelnou podle předpisů o stavebním spoření.8)

ČÁST TŘETÍ

DOTACE PRÁVNICKÝM OSOBÁM NEUVEDENÝM V § 2a A 2b A FYZICKÝM OSOBÁM, KTERÉ PROVÁDĚJÍ BYTOVOU VÝSTAVBU V RÁMCI SVÉ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

§ 3

(1) K podpoře výstavby a pořízení bytových domů, rodinných domů nebo bytů financovaných zcela nebo zčásti z hypotečních úvěrů lze právnickým osobám neuvedeným v § 2a a 2b a fyzickým osobám, které provádějí bytovou výstavbu v rámci své podnikatelské činnosti, (dále jen "ostatní osoby"), pokud mají trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky, poskytnout ze státního rozpočtu dotace.

(2) Dotace za uplynulý měsíc se převádí ostatním osobám do konce následujícího měsíce.

(3) Dotaci lze poskytnout na základě žádosti ostatních osob. Žádost musí být předložena hypoteční bance nejpozději do čtyř let od ukončení čerpání hypotečního úvěru.

§ 4

Podmínky poskytnutí dotace ostatním osobám

(1) Dotace může být poskytována od počátku splácení hypotečního úvěru za podmínky, že hypoteční úvěr bude použit na výstavbu bytového domu, rodinného domu, bytu nebo na změnu stavby, kterou vznikne nový byt z prostor nezpůsobilých k bydlení, pokud tyto prostory nikdy bytem nebyly, nebo z prostor sloužících k jiným účelům než k bydlení, včetně nástavby, půdní vestavby nebo přístavby, pokud se výstavba provádí na území České republiky a kolaudační rozhodnutí bude vydáno nejdéle do čtyř let ode dne nabytí právní moci stavebního povolení, nebo na dostavbu rozestavěného bytového domu, rodinného domu nebo bytu, jejichž výstavba byla zahájena před 26. říjnem 1995, pokud kolaudační rozhodnutí nabude právní moci nejpozději do konce roku 1999.

(2) Dotace může být poskytnuta na výstavbu jednoho i více bytů; na tentýž byt může být však poskytnuta jen jedna dotace.

(3) Předmětem zástavy k poskytnutému hypotečnímu úvěru musí být především budovaný dům nebo byt; kromě nich může být zastavena i jiná nemovitost.

(4) Po dobu čerpání dotace nesmí být provedena změna užívání bytu k jiným účelům než k bydlení.7)

(5) V případě, že dojde k převodu nebo k přechodu vlastnictví bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně staveb rozestavěných, na jinou osobu, bude dotace poskytována nabyvateli, pokud současně jejich nabyvatel smluvně převezme závazek splácení úvěru. V případě, že jiná osoba, na kterou přešlo nebo bylo převedeno vlastnictví bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně staveb rozestavěných, splatila původní úvěr novým hypotečním úvěrem, dotace se poskytne k novému hypotečnímu úvěru. Souhrnná doba poskytování dotace však nesmí překročit dobu 20 let.

(6) Dotace může být poskytnuta pouze na úvěry v české měně. Použije-li banka k financování hypotečního úvěru zahraniční zdroje, může být dotace poskytnuta jen za předpokladu, že banka na příjemce úvěru nepřenese kurzové riziko.

(7) Dotace se nevztahuje na úvěry poskytnuté stavební spořitelnou podle předpisů o stavebním spoření.8)

§ 5

(1) Na dotace může být koncem kalendářního roku použita ta část celkového objemu prostředků určených ve státním rozpočtu na podporu hypotečního úvěrování bytové výstavby, která do konce tohoto roku nebude použita na uspokojení nároků fyzických osob na příspěvek a obcí a bytových družstev na dotaci.

(2) Prostředky ve výši podle odstavce 1 rozdělí Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen "ministerstvo") mezi jednotlivé hypoteční banky. Podkladem pro rozdělení budou údaje předané hypotečními bankami ministerstvu, týkající se žádostí o dotaci k úvěrům, u nichž došlo současně do data předání údajů k ukončení čerpání a splnění všech podmínek pro uzavření smlouvy o poskytování dotace. Hypoteční banky předají údaje vždy do 15. října běžného roku.

(3) Ministerstvo stanoví pořadí žádostí podle

a) data uzavření smlouvy o hypotečním úvěru,

b) data převzetí žádosti o poskytnutí dotace hypoteční bankou,

c) data první splátky úvěru po ukončení čerpání úvěru

a předá jednotlivým hypotečním bankám přehled žádostí, které byly z volných prostředků státního rozpočtu uspokojeny.

(4) Pokud z důvodů na straně klienta nebude smlouva o poskytování dotace uzavřena nejpozději do tří měsíců ode dne doručení výzvy hypoteční banky k uzavření smlouvy, nebude mu dotace poskytnuta; dotace však může být klientovi přiznána při následujícím rozdělení prostředků státního rozpočtu.

(5) Hypoteční banka nemůže uzavřít smlouvu o poskytování dotace bez předchozího souhlasu ministerstva.

(6) Uzavře-li hypoteční banka smlouvu o poskytnutí dotace bez souhlasu ministerstva, je tato smlouva neplatná.

(7) Dotace bude vyplácena v rozsahu uvedeném ve smlouvě o poskytování dotace od doby, kdy hypoteční banka uzavřela smlouvu o poskytování dotace s klientem.

(8) Klientovi hypoteční banky nevzniká nárok na výplatu dotace za období, kdy splácel úvěr před uzavřením smlouvy o poskytování dotace. Rovněž se nemění původně stanovené podmínky pro splácení úvěru.

ČÁST ČTVRTÁ

§ 6

Rozsah příspěvků a dotací

(1) Příspěvek nebo dotace (dále jen "podpora") se zaručuje po celou dobu splácení hypotečního úvěru, nejdéle však po dobu 20 let, není-li stanoveno jinak.

(2) Podpora připadající na měsíční splátku se poskytne ve výši, která se stanoví:

a) pro smlouvy o hypotečním úvěru, pokud se čerpá hypoteční úvěr v době od 26. října 1995 do 26. října 1998, jako rozdíl mezi výší splátky při běžném úroku a výší splátky při úroku sníženém o čtyři procentní body; tato výše podpory se zaručuje do 26. října 2000. Totéž platí pro úvěry uvedené v § 2 odst. 2,

b) pro smlouvy o hypotečním úvěru, pokud se čerpá hypoteční úvěr po 26. říjnu 1998, jako rozdíl mezi výší splátky při běžném úroku a výší splátky při úroku sníženém o procentní body, jejichž počet závisí na průměrné sazbě úroku z objemu úvěrů hypotečních bank poskytnutých fyzickým osobám na základě nově uzavřených smluv o hypotečním úvěru podporovaném podle tohoto nařízení v předchozím roce. Průměrnou sazbu úroku zveřejní ministerstvo ve veřejných informačních prostředcích. Úprava se provede vždy k 1. únoru příslušného kalendářního roku takto:

1. při průměrné sazbě úroku 10 % a více čtyři procentní body,

2. při průměrné sazbě úroku nižší než 10 % a vyšší nebo rovné 9 % tři procentní body,

3. při průměrné sazbě úroku nižší než 9 % a vyšší nebo rovné 8 % dva procentní body,

4. při průměrné sazbě úroku nižší než 8 % a vyšší nebo rovné 7 % jeden procentní bod,

5. při průměrné sazbě úroku nižší než 7 % se podpora neposkytuje.

(3) Při stanovení výše splátky podle odstavce 2 se vychází ze skutečné doby splatnosti hypotečního úvěru; je-li doba jeho splatnosti delší než 20 let, vychází se při stanovení výše splátky z doby splatnosti 20 let.

(4) Výše podpory pro smlouvy podle odstavce 2 písm. b) a po 25. říjnu 2000 také pro smlouvy podle odstavce 2 písm. a) platí vždy na dobu platnosti úrokové sazby sjednané hypoteční bankou ve smlouvě o úvěru, nejdéle však na dobu pěti let. Po uplynutí doby platnosti úrokové sazby hypoteční banky, nejdéle po uplynutí doby pěti let, se výše podpory stanoví podle rozsahu podpory pro příslušné období podle odstavce 2 písm. b).

(5) Základnou pro výpočet výše podpory podle odstavce 2 se rozumí stav jistiny k datu ukončení čerpání úvěru.

(6) Podpora podle odstavce 2 se vztahuje na hypoteční úvěr nebo jeho část, jehož výše nepřekročí:

a) 1,5 mil. Kč, je-li úvěr poskytnut na výstavbu nebo koupi rodinného domu s jedním bytem,

b) 2 mil. Kč, je-li úvěr poskytnut na výstavbu nebo koupi rodinného domu se dvěma byty,

c) 12 000 Kč na 1 m2 podlahové plochy bytu, nejvýše však 800 000 Kč na jeden byt v bytovém nebo rodinném domě s více než dvěma byty,

d) 12 000 Kč na 1 m2 podlahové plochy bytu, nejvýše však 800 000 Kč na jeden byt, pokud přístavbou, vestavbou, půdní nástavbou nebo stavebními úpravami podle § 2 odst. 1 písm. a) vznikne nový byt s podlahovou plochou nejméně 40 m2.

(7) Limit stanovený podle odstavce 6 písm. a) až c) se zvyšuje o 200 000 Kč, bude-li hypoteční úvěr použit také na zakoupení pozemku k výstavbě. Limit se zvyšuje o tuto částku bez ohledu na počet bytů v domě.

(8) Překračuje-li hypoteční úvěr limit podle odstavce 6, případně limit podle odstavce 7, podpora se na část úvěru přesahující limity neposkytne.

(9) Objem úvěrů poskytnutých podle předpisů o stavebním spoření se do limitů uvedených v odstavcích 6 a 7 nezapočítává.

(10) Dojde-li k zániku bytového domu, rodinného domu nebo bytu, na jehož pořízení byla podpora poskytnuta, podpora se dále neposkytuje.

§ 6a

Pozastavení podpory v době jejího poskytování na základě smlouvy o poskytování podpory při přerušení splácení úvěru

(1) Přerušením splácení se pro účely tohoto nařízení rozumí neuhrazení pravidelné měsíční splátky klientem ve sjednané výši a termínu, a to bez předcházející dohody s hypoteční bankou.

(2) Stát nenese zvýšené náklady spojené s přerušením splácení ze strany klienta ani se na jejich krytí nepodílí.

(3) Při přerušení splácení se výplata podpory klientovi pozastavuje.

(4) Pokud doba přerušení splácení hypotečního úvěru klientem nepřesáhne šest měsíců a dojde-li k doplacení všech splátek za dobu přerušení splácení a k uspořádání smluvního vztahu s hypoteční bankou, ze kterého plyne, že nedošlo ke změně celkové doby splatnosti úvěru sjednané v původní smlouvě o hypotečním úvěru, výplata podpory bude pokračovat ve stejném rozsahu. Pozastavená podpora bude převedena hypoteční bankou na účet klienta za celou dobu přerušení splácení bez úroku za dobu pozastavení zároveň s výplatou podpory ke splátce, kterou klient obnovil splácení.

(5) Pokud doba přerušení splácení hypotečního úvěru klientem nepřesáhne šest měsíců a dojde-li k uspořádání smluvního vztahu s hypoteční bankou a klient opět začne splácet hypoteční úvěr, avšak nedojde k doplacení všech splátek, nebo pokud doba přerušení splácení přesáhne šest měsíců, postupuje hypoteční banka tak, že vypočte zůstatek úvěru k datu přerušení splácení hypotečního úvěru a k tomuto zůstatku stanoví zbývající počet období pro výplatu podpory, nejvýše však do 240 měsíců od první splátky po sjednaném ukončení čerpání hypotečního úvěru; pro toto období vypočte výši podpory k pravidelné splátce.

(6) Podpora vypočtená podle odstavce 5 bude dále poskytována po zbývající dobu splácení úvěru, nejdéle však do ukončení 240. měsíce poskytování podpory.

(7) Pokud klient, který nabyl vlastnictví úvěrované nemovitosti děděním, začne plnit povinnosti vyplývající za smlouvy o hypotečním úvěru ve změněném rozsahu a dojde ke změně doby splatnosti úvěru sjednané v původní smlouvě o hypotečním úvěru, postupuje se podle odstavců 3 a 5.

(8) K prvnímu přerušení splácení může dojít v době mezi první splátkou po ukončení čerpání úvěru a uzavřením smlouvy o poskytování podpory. V tomto případě se přihlédne k přerušení splácení ve smlouvě o poskytování podpory a zároveň se přerušení splácení promítne ve výši podpory vyplácené zpětně ke splátkám od ukončení čerpání úvěru do uzavření smlouvy o poskytování podpory.

(9) V případě, že splácení úvěru je přerušeno v důsledku dědického řízení, lze prodloužit splatnost úvěru o dobu odpovídající přerušení; počet výplat podpory nesmí překročit 240.

§ 7

Vztahy mezi orgány státu a hypoteční bankou

(1) Vyúčtování podpory předkládá hypoteční banka ministerstvu za uplynulý měsíc v měsíci následujícím, a to v termínu stanoveném tímto ministerstvem.

(2) Náležitosti vyúčtování stanoví ministerstvo.

(3) Ministerstvo poukáže měsíčně finanční prostředky hypoteční bance na základě předloženého vyúčtování.

(4) Ministerstvo hradí hypoteční bance účelně vynaložené náklady spojené se zprostředkováním podpory podle tohoto nařízení.

§ 8

Zajištění kontroly

(1) Územní finanční orgány provádějí kontroly9) dodržování podmínek poskytování podpory stanovených tímto nařízením.

(2) Při zjištění, že podpora byla hypoteční bankou nebo jejím klientem čerpána nebo použita v rozporu s tímto nařízením, uloží finanční úřad tyto prostředky vrátit a zaplatit příslušnou penále.10) Vůči klientovi tak finanční úřad postupuje v případě, kdy klient použije podporu k jinému účelu, než který odpovídá tomuto nařízení, anebo čerpá-li podporu na základě jím sdělených nesprávných nebo neúplných údajů v žádosti o poskytnutí podpory.


§ 9

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 226/1999 Sb. Čl. II

Obcím, bytovým družstvům, právnickým osobám neuvedeným v § 2a a 2b nařízení vlády č. 244/1995 Sb., ve znění tohoto nařízení vlády, a fyzickým osobám, které provádějí bytovou výstavbu v rámci své podnikatelské činnosti a které podaly žádost o dotaci v období od 26. října 1997 do 26. října 1998, lze dotaci poskytnout po schválení Ministerstvem pro místní rozvoj od první splátky hypotečního úvěru zaplacené po 30. říjnu 1998.


Předseda vlády:

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr hospodářství:

Doc. Ing. Dyba CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona ČNR č. 579/1991 Sb., zákona ČNR č. 166/1992 Sb., zákona ČNR č. 321/1992 Sb., zákona ČNR č. 10/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 57/1995 Sb., zákona č. 154/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 160/1997 Sb.

2) § 43 vyhlášky Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
§ 42 vyhlášky Národního výboru hlavního města Prahy č. 5/1979 Sb. NVP, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, ve znění vyhlášky č. 1/1994 Sb. hl. m. Prahy a vyhlášky č. 35/1995 Sb. hl. m. Prahy.

3) § 44 odst. 1 vyhlášky č. 83/1976 Sb., ve znění vyhlášky č. 45/1979 Sb. a vyhlášky č. 376/1992 Sb.
§ 43 odst. 1 vyhlášky č. 5/1979 Sb. NVP, ve znění vyhlášky č. 1/1994 Sb. hl. m. Prahy a vyhlášky č. 35/1995 Sb. hl. m. Prahy.

4) § 42 vyhlášky č. 83/1976 Sb., ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb.
§ 41 vyhlášky č. 5/1979 Sb. NVP, ve znění vyhlášky č. 1/1994 Sb. hl. m. Prahy a vyhlášky č. 35/1995 Sb. hl. m. Prahy.

5) § 14 odst. 2 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 84/1995 Sb.

6) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb. a zákona č. 61/1996 Sb.

6a) § 27 písm. j) zákona ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

6b) § 27 písm. k) zákona ČNR č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

7) § 85 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb. a zákona č. 43/1994 Sb.

8) Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb.

9) § 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona č. 325/1993 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb.

10) § 30 zákona ČNR č. 576/1990 Sb.
§ 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb. a zákona č. 255/1994 Sb.

Přesunout nahoru