Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 243/1995 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah úkolů Ministerstva vnitra ve vztahu k přednostům okresních úřadů při plnění úkolů zaměstnavatele a nadřízeného orgánu

Částka 64/1995
Platnost od 26.10.1995
Účinnost od 26.10.1995
Zrušeno k 01.01.2001 (357/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

243

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. září 1995,

kterým se stanoví rozsah úkolů Ministerstva vnitra ve vztahu k přednostům okresních úřadů při plnění úkolů zaměstnavatele a nadřízeného orgánu

Vláda nařizuje podle § 16 odst. 3 zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 254/1994 Sb.:


§ 1

Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo"), ve vztahu k přednostům okresních úřadů (dále jen "přednosta"), plní úkoly zaměstnavatele1) v tomto rozsahu:

a) vysílá přednosty do řídicích a kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost;2)

b) vydává pracovní posudky3) přednostů a v případech stanovených zvláštním předpisem4) je poskytuje příslušným státním orgánům;

c) vydává potvrzení o zaměstnání5) v souvislosti s ukončením pracovního poměru přednosty;

d) nařizuje přednostům v nezbytném rozsahu pracovní pohotovost,6) vyžaduje-li to realizace jejich úkolů stanovených zvláštním předpisem;7)

e) vysílá přednosty na pracovní cesty8) trvající déle než tři pracovní dny a určuje podmínky této cesty;

f) vysílá přednosty na zahraniční pracovní cesty8) trvající déle než jeden pracovní den a určuje podmínky této cesty;

g) uzavírá s přednosty dohodu o použití silničního motorového vozidla při pracovní cestě podle zvláštních předpisů;9)

h) paušalizuje přednostům cestovní náhrady podle zvláštního zákona;10)

i) určuje přednostům dobu čerpání dovolené na zotavenou,11) je-li delší než pět pracovních dnů;

j) poskytuje přednostům v případech a za podmínek stanovených zvláštními předpisy12) pracovní volno při překážkách v práci na straně zaměstnance.

§ 2

Ministerstvo vnitra ve vztahu k přednostům plní úkoly nadřízeného orgánu13) v tomto rozsahu:

a) určuje přednosty jako osoby pověřené ke styku se státním, hospodářským a služebním tajemstvím14) a zprošťuje je mlčenlivosti pro potřeby řízení před státním orgánem;15)

b) podle zvláštního předpisu řeší otázky předcházení škodám, vzájemné odpovědnosti za způsobenou škodu16) a určuje výši požadované náhrady škody, za níž odpovídá přednosta;17)

c) sleduje plnění povinností přednostů při vytváření a rozvíjení pracovněprávních vztahů v souladu se zákoníkem práce, ostatními právními předpisy a s pravidly slušnosti a občanského soužití.18)


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr vnitra:

Ruml v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 8 zákoníku práce.

2) § 73 odst. 3 zákoníku práce.

3) § 60 odst. 1 zákoníku práce.

4) Např. § 8 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

5) § 60 odst. 2 zákoníku práce.

6) § 95 odst. 1 zákoníku práce.

7) § 5 odst. 2 zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona ČNR č. 321/1992 Sb. a zákona č. 254/1994 Sb.

8) § 38 odst. 1 zákoníku práce.

9) § 7 odst. 1 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách.
§ 3 a 4 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 213/1991 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel.

10) § 19 zákona č. 119/1992 Sb.

11) § 108 a 109 zákoníku práce.

12) Např. § 124 až 128 zákoníku práce, § 14 až 23 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 18/1991 Sb., o jiných úkonech v obecném zájmu.

13) § 26 a § 272 odst. 3 zákoníku práce.

14) § 9 zákona č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ve znění zákona č. 383/1990 Sb.

15) § 16 zákona č. 102/1971 Sb., ve znění zákona č. 383/1990 Sb.

16) Část druhá hlava osmá zákoníku práce.

17) § 185 odst. 1 zákoníku práce.

18) § 26 zákoníku práce.

Přesunout nahoru