Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 239/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka 64/1995
Platnost od 26.10.1995
Účinnost od 01.01.1996
Zrušeno k 01.04.2002 (6/2002 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

239

ZÁKON

ze dne 27. září 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona České národní rady č. 17/1993 Sb. a zákona č. 292/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně poznámky č. 1) zní:

"§ 8a

Do budovy soudu nebo na místo, kde soud jedná, není dovoleno vstupovat se zbraní;1) tento zákaz se nevztahuje na příslušníky ozbrojených sborů ve službě.

1) § 2 odst. 1 zákona č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu.".

2. V § 11 věta druhá zní: "Předseda okresního soudu na základě pravomocných rozhodnutí soudu dává prostřednictvím krajského soudu podněty ke sjednocování rozhodování Nejvyššímu soudu.".

3. V § 14 se vypouštějí slova "vrchnímu soudu nebo".

4. V § 15 odst. 1 se za slovo "místopředsedy" vkladají tato slova: "nebo místopředsedů".

5. § 16 zní:

"§ 16

Vrchní soudy

a) rozhodují jako soudy druhého stupně ve věcech, ve kterých rozhodovaly v prvním stupni krajské soudy,

b) přezkoumávají zákonnost rozhodnutí jiných orgánů v případech stanovených zákonem,

c) rozhodují v dalších zákonem určených případech.".

6. § 17 a 18 se vypouštějí.

7. § 19 zní:

"§ 19

Předseda a místopředsedové vrchního soudu vykonávají v souladu s rozvrhem práce soudnictví náležející vrchnímu soudu jako předsedové senátů nebo soudci. Předseda vrchního soudu na základě pravomocných rozhodnutí soudu dává podněty ke sjednocování rozhodování Nejvyššímu soudu. Je-li o to požádán Nejvyšším soudem, podává předseda vrchního soudu vyjádření před zaujetím stanoviska k výkladu zákonů a jiných právních předpisů (dále jen "stanoviska") Nejvyšším soudem nebo jeho kolegii.".

8. § 28 zní:

"§ 28

(1) Nejvyšší soud zajišťuje zákonnost rozhodování soudů tím, že

a) rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích v případech stanovených zákony o řízení před soudy,

b) rozhoduje v jiných zákonem určených případech.

(2) Nejvyšší soud dále rozhoduje o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí cizozemských soudů na území České republiky, vyžaduje-li to zákon nebo mezinárodní smlouva. Rozhoduje též v dalších zákonem určených případech.

(3) Nejvyšší soud sleduje pravomocná rozhodnutí soudů a v zájmu jednotného rozhodování soudů zaujímá stanoviska.".

9. V § 29 odst. 2 se slova "orgánů a organizací" nahrazují slovy "správních úřadů a jiných orgánů a právnických osob".

10. V § 30 odst. 2 se vypouštějí slova "senátů Nejvyššího soudu a vrchních".

11. § 30 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Před zaujetím stanoviska si kolegium může vyžádat vyjádření předsedů vrchních soudů i představitelů správních úřadů a jiných orgánů a právnických osob.".

12. V § 31 odst. 2 se vypouštějí slova "a generální prokurátor České republiky".

13. V § 32 odst. 1 se vypouštějí slova "senátů Nejvyššího soudu a vrchních".

14. V § 39 odst. 2 se slova "předsedy kolegií a předsedy senátů vrchních soudů" nahrazují slovy "předsedy senátů vrchních soudů".

15. V § 40 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 7, které zní:

"(4) Nelze-li řádný výkon soudnictví zajistit postupem podle odstavců 2 a 3, může ministr spravedlnosti po vyjádření předsedy soudu, k němuž je soudce přidělen k výkonu funkce, přeložit soudce i bez jeho souhlasu nebo žádosti na jiný soud, dojde-li zákonem ke změně v organizaci soudů nebo změně obvodů soudů.

(5) Podle odstavce 4 lze soudce soudu dotčeného zákonnou změnou podle odstavce 4 přeložit pouze na jiný soud téhož stupně v rámci obvodu soudu o jeden stupeň vyššího anebo na soud o jeden stupeň nižší v obvodu soudu, k němuž je soudce k výkonu funkce přidělen. Přeložit soudce podle odstavce 4 lze pouze do šesti měsíců od účinnosti zákona, který zakládá důvod pro toto rozhodnutí; z téhož důvodu nelze soudce přeložit opakovaně.

(6) Základní plat náležející soudci podle zvláštního zákona,2) který byl přeložen k výkonu funkce k jinému soudu podle odstavce 4, mu zůstává zachován.

(7) Proti rozhodnutí ministra spravedlnosti podle odstavce 4 lze podat podle zvláštních předpisů3) opravný prostředek k Nejvyššímu soudu.".

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 8 a 9.

16. Poznámky č. 2) a 3) zní:

"2) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců.

3) § 250l a násl. občanského soudního řádu.".

17. V § 40 odst. 8 se slovo "jen" nahrazuje slovem "též".

18. § 40 odst. 9 zní:

"(9) Přidělit nebo přeložit soudce k výkonu funkce k Nejvyššímu soudu může ministr spravedlnosti jen se souhlasem předsedy tohoto soudu. Souhlas předsedy Nejvyššího soudu se vyžaduje též k přeložení soudce tohoto soudu k nižšímu soudu (odstavec 3).".

19. V § 41 odst. 2 písm. a) zní:

"a) k využití zkušeností k Ministerstvu spravedlnosti,".

20. V § 42 odst. 1 písm. a) zní:

"a) ministr spravedlnosti, jde-li o dočasné přidělení soudců k Ministerstvu spravedlnosti nebo k Nejvyššímu soudu,".

21. V § 42 odst. 1 písm. b) se slova "jinému vrchnímu" nahrazují slovy "k vrchnímu".

22. § 49 odst. 2 zní:

"(2) O dočasném zproštění výkonu funkce soudce rozhoduje ministr spravedlnosti; jde-li o soudce Nejvyššího soudu, činí tak po dohodě s předsedou tohoto soudu.".

23. § 50 odst. 2 zní:

"(2) Soudce může být uvolněn z funkce předsedy a místopředsedy soudu a předsedy kolegia Nejvyššího soudu tím, kdo jej do této funkce jmenoval.".

24. V § 52 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Pedagogickou činností podle odstavce 4 se rozumí přednášková nebo jiná vzdělávací činnost vykonávaná pro Ministerstvo spravedlnosti, soudy a státní zastupitelství, nebo z jejich pověření, a obdobná činnost vykonávaná na vysokých školách nebo v rámci soustavy základních a středních škol.".

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

Čl. II

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, jak vyplývá z pozdějších předpisů.


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Přesunout nahoru